Page 1

Foto: Inge Rose

SOGNEBLADET Glostrup juni – juli – august 2011


Tro og helbred

Tirsdag 7. juni kl. 19:30 i Østervangkirken

Studiekreds om Martin Bubers bog: Foto: Privat

Forsidebilledet Forsiden prydes af en buket pinseliljer. Disse blomster hører pinsen til, ligesom juleroserne og påskeliljerne hører kirke­ årets 2 andre højtider til. Grundtvigs pinsesalme omtaler underet Pinsedag i Jerusalem, hvor disciplene fyldtes af Hel­ ligånden og begyndte at tale på andre tungemål. Den be­ skriver også den kommende sommertid med lyse dage og korte nætter og naturen, der gennemstrømmes af det gud­ dom­melige. Salmen minder os også om friluftsgudstjene­ sten 2. Pinsedag ved Østervangkirken, hvor vi håber på dejligt vejr og mange deltagere.

Menneskets vej efter den chassidiske lære

7. juni 2011 kl. 19:30-21:00

”Livets vej”

– det metaforiske sprog som en tale om de allerhøjeste ting Vi diskuterer kapitel 6: ”Her hvor vi står” ”Netop det, tror vi, er Guds nåde, at han vil lade sig vinde af mennesket”.

I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst.

Opvågner, alle dybe toner, til pris for menneskets forsoner! Forsamles, alle tungemål i takkesangens offerskål! Istemmer over Herrens bord nu menighedens fulde kor!

I sommernattens korte svale slår højt fredskovens nattergale, så alt, hvad Herren kalder sit, må slumre sødt og vågne blidt, må drømme sødt om Paradis og vågne til vor Herres pris.

I Jesu navn da tungen gløder hos hedninger så vel som jøder; i Jesus-navnets offerskål hensmelter alle modersmål; i Jesu navn udbryder da det evige halleluja.

Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det dufter lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig risler ved vor fod i engen bæk af livets flod.

Vor Gud og Fader uden lige! Da blomstrer rosen i dit rige, som sole vi går op og ned i din Enbårnes herlighed; thi du for hjertet, vi gav dig, gav os med ham dit Himmerig.

Det volder alt den Ånd, som daler, det virker alt den Ånd, som taler, ej af sig selv, men os til trøst af kærlighed med sandheds røst, i Ordets navn, som her blev kød og for til Himmels hvid og rød. N.F.S. Grundtvig. 1843

Side Side 22

Velkommen i det grønne 2. pinsedag Glostrup Sogn afholder udendørs pinsegudstjeneste på plænen ved Østervangkirken. Ligesom de 2 foregående år medvirker ”Det transportable klokkespil”. Løgumkloster Kirkemusikskoles klokkenistafdeling, Den Skandi­ naviske Klokkenistskole, fik i 2006 sit eget transportable klokkespil. Klok­ kespillet er doneret til undervisningsbrug og koncertaktiviteter af ”A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”. Klok­ kespillet er bygget op af 50 bronzeklokker + ringeklokke. Vi håber, det bliver strålende pinsesolskin. Efter gudstjenesten kan man nyde den herlige madkurv, man selv har medbragt, siddende på tæpper el­ ler stole, man også selv har taget med, i Guds egen friske, grønne natur. Hjertelig velkommen Glostrup Menighedsråd

K. A. Henriksen

Foto: Eric Klitgaard

Mandag 13. juni kl. 10:30

Af sognepræst Ole Aasted

Et nyt forskningsfelt har taget ganske me­ get fart i de senere år, forskningen i forhol­ det mellem tro og helbred. Man har gennem undersøgelser påvist, at tro har betydning for det generelle helbred, og det træder også tydeligt frem, at tro betyder rigtigt meget ved alvorlig sygdom. I troen kan man hente ressourcer til at håndtere den svære situation man kan være i. Men lad os kort se, hvad situationen er for danskerne og deres tro. Mange forskere er enige om, at Danmark er et af de lande i verden, der er mindst tro­ ende. En række danskere er blevet spurgt om deres tro, og én udtalte, at vi danskere hellere ville løbe nøgen igennem byen end tale om Gud. Vi kan nok tale om andres tro, men når det gælder vores egen, er vi meget tilbageholdende. Men spørger man ano­ nymt, ser billedet dog anderledes ud. For ifølge undersøgelser er der trods alt i Danmark kun 5 %, der betegner sig selv som ikke troende, som ateister. 30 % siger, at det kan de ikke umiddelbart svare på, men hele 65 % svarer, at de tror på Gud under en eller anden form. Lidt over 80 % af danskerne er medlem af folkekirken. Men kun 10 % bruger folkekirken jævnligt. Men for mange danskere giver det en tryghed at vide, at kirken er der, og at det er en god fornemmelse at være medlem af den, for der kunne jo også være noget om dette med Gud. Mennesket er endnu ikke nået til bunds i, hvad livet er, dets opståen, dets afslutning, sker der noget før, sker der noget efter li­ vet? Det indeholder så mange spørgsmål, der endnu ikke kan svares på, og så er det godt at lægge dette uforklarlige over i Guds hænder, om det så gøres bevidst eller ube­ vidst. Og der er det særlige ved os danskere, at mange af os vil dyrke Gud på vores egen måde, hvor kirken ikke behøver at være rammen for dyrkelsen. Og det er meget ty­

pisk dansk. Vi må selv finde ud af det, vi søger selv vores Gud, vi søger selv svarene. Så er man over en bred front gået i gang med at forske i forholdet mellem tro og hel­ bred. Der er modstand fra flere sider om­ kring denne forskning. Tro har været nidstirret i mange kredse, og det har været sådan, at der er blevet sat lighedstegn mellem tro og manglende for­ nuft og indsigt, troende var barnagtige, en­ foldige sjæle; tro har bestemt være noget, man har set lidt ned på, både i naturviden­ skabelige, intellektuelle og psykologiske miljøer. Naturvidenskaben lægger vægt på det, der kan eftervises i laboratoriet. I intellektuelle kredse er det fornuften, der er rådende, og i psykologien har man også vist megen skepsis over for tro. Det største navn inden for psykologien, Freud, afviste helt og hol­ dent religiøsitet. For ham var religiøsitet en sygelig tilstand inde i hjernen, lig med en alvorlig tvangsneurose. Religiøse menne­ sker var hjælpeløse og svage, med et sam­ menfaldet ego. Dog har psykologien nu en lidt anderledes tilgang til tro. Religiøsitet er blevet kaldt en psykotisk tilstand, en defekt i hjernen. Så det siger noget om den mod­ stand, man møder i forskningen i forholdet mellem tro og helbred. Men over for den modstand står i dag en stigende efterspørgsel efter religiøse svar, og en mængde artikler om troens betydning er publiceret de senere år. Der er fire områ­ der, som især træder frem gennem denne publicerede forskning, som er blevet trykt i anerkendte forskningstidskrifter. • Man har fundet, at der er en sammen­ hæng mellem tro og øget velvære, livs­ kvalitet og lykke. Det er forskningsresul­ tater, som er meget veletablerede, og som findes inden for mange forsknings­ grene, men ikke mindst i den nye forsk­ ningsdiciplin, positiv psykologi. • Der er fundet en klar sammenhæng mel­ lem nedsat fysisk sygdomsrisiko og tro,

og det har sit udspring i den livsstil, som følger med troen. • Der er en sammenhæng mellem tro og øget livslængde, troende mennesker lever længere, og det har selvfølgelig forbin­ delse med de to første punkter. Interes­ sant nok er den første undersøgelse om­ kring danskernes velbefindende, der tog spørgsmålet om tro med ind i spørgsmåls­ rækken, foretaget her i Glostrup. Under­ søgelsen blev foretaget omkring 1984. Man spurgte om mange ting, og der var også et spørgsmål om, hvorvidt man en gang imellem gik i kirke, eller lyttede til radiogudstjenesten. Og de kvinder, der satte kryds ved det felt, de levede 2,6 år længere end de kvinder, som ikke har satte kryds derved, for mænds vedkom­ mende var det 1,4 år. Denne undersøgelse bekræfter de sidste resultater i forsknin­ gen i forholdet mellem tro og levetid. • Der er en sammenhæng mellem tro og det at komme igennem en svær krise eller li­ delse. At kunne mestre en krise eller li­ delse kaldes med et moderne ord coping. Troen kan give nogle redskaber til at håndtere krisen, finde mening i noget der ellers kan forekomme meningsløst, og ikke mindst finde det håb, der giver res­ sourcer til at kunne komme videre. I tiden nu er religion rykket meget tættere på. En mængde bøger er de senere år skre­ vet om religionens betydning for det liv, man lever. Religion er naturligt gledet ind som en vigtig ingrediens, når man taler om, hvad man kan gøre for at opnå bedre livs­ kvalitet, som f.eks. Bobby Zakarias bog: ”Opskriften på et langt liv.” I bogen giver Side 3


Vi står kun ved begyndelsen til at forstå sammenhængen mellem tro og helbred, men der er ingen tvivl om, at det er ved at gå op for videnskaben, at det, at mennesket har en evne til at antage en tro, åbner op for vældige positive perspektiver, hvad angår den enkeltes eget liv, og de perspektiver, der rækker ud mod globalt sammenhold og samarbejde; dette, der utvivlsomt bliver den nødvendige platform for jordens og menneskets fremtidige eksistens. Den afgørende ressource i troen er håbet.

Søren Kierkegaard siger, at det vigtigste i et menneskes liv er håbet, og håb og tro er tæt knyttet sammen. Håb er jo at tro på, at no­ get kan ske, noget der kan løse sig, selvom det ser håbløst ud. Håbet giver livsmod og livslyst. Det er håbet, der gør at mennesker kan se gennem krisen og ud på den anden side. Menneskers håb er udtryk for troens virke i mennesket. Således er troen livets drivkraft, og derfor ligger der uanede mulig­ heder i fremtidens forskning i menneskets evne til at tro.

Lidt om alterbilledet i Glostrup Kirke

holdsvis 1830 og 1831. I 1839 forsøgte han at konkurrere sig til den eftertragtede guld­ medalje, men opnåede den aldrig. Han ud­ stillede på Charlottenborg første gang i 1830 og udstillede flittigt igennem resten af sit liv. Efter forgæves at have søgt om rej­ sepenge, opholdt han sig for egen regning, under svære forhold, i Rom 1841- 45 og fra 1845-46 i München. Selvom Thorvaldsen og Eckersberg havde vist ham anerkendel­ se, opnåede Raadsig aldrig en særlig anse­ else i sin samtid. Han havde dog en kunde­ kreds, som satte pris på hans billeder og opnåede tidligt at sælge billeder til Den Kgl. Malerisamling. Raadsig var historiemaler og genremaler og var en af de første, der dyrkede motiver af fiskermiljøer i Skagen og i Hornbæk. Det har haft betydning for de senere Skagens­ malere. Raadsig malede i perioden 1857 – 1881 i alt 5 altertavler. Raadsigs billeder er fremstillet med stor fortælleglæde, klarhed og en god psykologisk sans, men hans bil­ leder svækkedes af en noget tør behand­ ling. På trods af sine mange skuffelser var han som menneske en elskværdig og be­ skeden person. Han er begravet i Valsølille, hvor en af hans altertavler endnu kan ses i Valsølille Kirke. Altertavlens motiv er ”Kristus i Emmaus” fra Lu­ kasevangeliet kap. 24, 1335. Raadsig var ikke den eneste, der benyttede dette motiv på en alter­ tavle i hans samtid. Af an­ dre kan nævnes Johan Ludvig Lund (1777-1867), Constantin Hansen (18041880), Frederik Ludvig Storch (1805-1883) og Wil­ helm Marstrand (18101873). Det mest interes­

Af Carsten Høyer

Foto: Erik Klitgaard

Martin Luther sag­ de: Guds rige er ”ikke et se-rige, men et høre-rige.” For Luther var Guds ord altafgørende, og hvad angik for­ holdet mellem or­ dets og billedets rolle i forkyndelsen, var der for Luther igen tvivl - Troen kommer af det, der høres. Luther afviste dog ikke brug af billeder i kirken, hvis de havde et pædagogisk formål som ”vidnesbyrd, som erindring, som tegn”. Luthers krav til billederne var derfor at il­ lustrere og understrege budskabet, men han forbød at tilbede dem som kultbilleder. Det medførte, efter reformationen, at det var teologerne, som afgjorde, om billederne opfyldte disse krav, og på længere sigt har de skiftende teologiske retninger og hold­ ninger til kunst og arkitektur medført, at de danske kirker repræsenterer en mangfol­ dighed af kirkekunst, der spænder fra mid­ delalderens kalkmalerier til nutidskunst. I 2014 vil det være 150 år siden, Glostrup kirke fik sin nuværende altertavle. I 1864 havde Den Nissenske Stiftelse 100 års jubi­ læum, og ved denne lejlighed valgte man at udskifte den gamle altertavle med en ny. Den ældre altertavle var skænket af den fynske adelsmand Otto Brockenhuus og hans hustru i 1587. Altertavlen havde, ifølge en præsteindberetning fra 1758, indskrif­ ten: ”1587 har Otto Brockenhuus til Voller­ sløff sette denne Tavle i Gloustrops Kirke. Side 4

Hendrick Knaj malede denne Tavle”. Vi ved også, at denne tavle i 1844 blev malet og forgyldt af J. Runge i København. Hvorledes den gamle tavle så ud, og hvilken videre skæbne den fik, ved vi ikke, men et billede, der tidligere var ophængt i kirken, hævdes at have været et levn fra den kasserede renæssancetavle. Årsagerne til fjernelsen af den gamle alter­ tavle kan være mange, men formentlig er grunden de omfattende restaureringer af kirken i årerne 1860 og 1873-74, hvor ti­ dens nygotiske ideal blev gennemført med hård hånd. Altertavlen var ikke det eneste inventar, der blev udskiftet i disse år. Kirken fik nye stolestader, og et nyt orgel blev op­ sat i 1870. Udskiftningen af altertavlen hænger i no­ gen grad også sammen med de store sam­ funds-omvæltninger, der foregik i løbet af det 19.årh. i Danmark, der bl.a. medførte at flere og flere kirker overgik til selveje/sog­ neeje. Disse forhold bevirkede en fornyet interesse for kirkens inventar, som udløste en lang række bestillinger på nye altertav­ ler hos ”Guldaldermalerne”. Lokalt var det ikke alene i Glostrup Kirke, man skiftede altertavlen ud, også kirkerne i nabosogne­ ne, Vallensbæk og Herstedøster, havde fået nye altertavler. Det 19.århundredes domi­ nerende stil ”Genre maleriet” og ”Historie­ maleriet” kom til at sætte sit præg på en stor del af de danske kirker. Altertavlen, ”Kristus i Emmaus” i Glostrup Kirke er malet af Johan Peter Raadsig (1806-82). I 1821 kom han i malerlære og startede samtidigt på Kunstakademiet, som han gennemførte med den” lille sølv­ medalje” og den ”store sølvmedalje” i hen­

sante er dog et relief fra 1818 af Bertel Thorvaldsen. Her er figurgruppen opstillet på stort set samme måde som hos Raadsig. Jeg kan ikke bevise det, men jeg er ikke i tvivl om, at Raadsig må have kendt dette relief. Det mest påfaldende er den identiske placering af de samme træer i billedernes baggrund. En palme til venstre og cypres­ ser til højre. Historien om vandringen til Emmaus er en af de bedste om Jesus opstandelse. Discip­ lenes tvivl om den virkelig har fundet sted – og hvem forstår dem ikke? – og den usyn­ lige Jesus’ irettesættelse af disciplene un­ der vandringen samt den måde, han viser sig på under måltidet i Emmaus, er forun­ derlig. Den del af historien, Raadsig illu­ strerer, lyder hos Lukas således: ”Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, og velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem.” Dette splitsekund, hvor Jesus viser sig for disciplene, er oplagt for en billedlig frem­ stilling. Her må Luther bøje sig, for dette øjeblik kan ikke høres, men kun ses. Raad­ sig fremstiller billedet, så vi som beskuere er placeret inde i beværtningen, på hvis terrasse handlingen foregår. Disciplene vender ryggen til os, så vi bliver ledt mod billedets centrum, hvor Jesus er placeret. Med disse enkle midler får Raadsig os til at opleve underet på samme vilkår som de to

disciple. Raadsig foretager sig nogle frihe­ der i forhold til teksten. Jesus sidder ikke ned, og han har endnu ikke brudt brødet, men er ved at velsigne det. Denne positur kender vi fra højmessen under nadverritua­ let. Raadsig henviser på denne måde sym­ bolsk til nadveren. Kristus i Emmaus er også blevet kaldt ”den lille nadver” siden 1600-tallet. Billedets mange attributter re­ fererer til hele historien i Lukas, og som helhed overholder maleriet Luthers krav om billedets pædagogiske formål som vid­ nesbyrd, som erindring og som tegn. Om billedets værdi som kunstværk har der altid været delte meninger. I referater fra forberedelserne til den store istandsættelse og restaurering i 1970-74 fremgår det klart, at man på dette tidspunkt ønskede at er­ statte alter og altertavle med noget nyt og

Johan Peder Raadsig · Foto: Peter Most

Hver måned holdes der gudstjenester på pleje­ hjemmene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

Glostrup Sogn

mere tidssvarende. Et forslag var at op­ sætte et stenalter og erstatte altertavlen med et egetrækors på østvæggen. Hele sagen endte dog med, at alterpartiet blev bevaret. Raadsigs maleri blev renset, og knæfaldet blev udskiftet med det, vi kender i dag. Om altertavlen vil blive på sin plads i fremtiden, er der ingen af os, der ved. Hver tid har sin kunst. Jeg må indrømme, at jeg er kommet til at holde af Raadsigs alter­ tavle, fordi den visuelt fortæller en god hi­ storie. Et mesterværk bliver den dog aldrig.

Foto: Carsten Høyer

han en række opskrifter på at få et langt liv, og opskriften slutter med: ”Få en religion….”. Troen giver et menneske mange ting. Troen fylder mennesket med glæde over, at livet er blevet givet, gør det bevidst om kærlig­ hedens nærvær i livet, troen åbner op for glæden ved at se det underfulde i naturen, troen giver bevidsthed om, hvad der kan gavne livet og hvad der kan skade det, og troen kan bære og hjælpe igennem i livets svære kriser, og når livet skal til at finde sin afslutning.

Plejehjemsgudstjenester

Plejehjemmet Dalvangen, Digevangsvej 1 Normalt 2. tirsdag i måneden kl. 14:00 14. juni ved DT 12. juli ved OA 9. august ved DT

Omsorgscenteret Hvissinge, Stenager 4-6 Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 10:30 28. juni ved OA 26. juli ved DG 23. august ved DG

Plejehjemmet Sydvestvej 10 Normalt 4. tirsdag i måneden (juli 3. tirsdag) Kl. 14:00 med efterfølgende kaffe 28. juni ved ES 19. juli ved ES 23. august ved ES

Side 5


Østervangkirken

Glostrup Kirke

Det sker i og omkring

Gudstjenesteliste juni-juli-august 2011

Torsdagsklub i Østervangkirken

JUNI To 2. 12:00 Kristi himmelfartsdag Konfirmation

OA

Lø 4. 11:00 Lørdagsdåb

DG

Sø 5. 10:30 6. s. e. påske Kirkekaffe

DG

Sø 12. 10:30 Pinsedag

DT

Ma 13. 10:30 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste

ES

Sø 19. 10:30 Trinitatis søndag

DG

Sø 26. 10:30 1.s. e. trinitatis

OA

Juli Sø 3. 10:30 2.s. e. trinitatis Kirkekaffe

DT

Sø 10. 10:30 3.s. e. trinitatis

OA

Sø 17. 10:30 4.s .e. trinitatis

OA

Sø 24. 10:30 5.s.e. trinitatis

DG

Sø 31. 10:30 6.s.e. trinitatis

OA

August

Ingen møder i juni - juli - august

Juni 2011: Tirsdag 7. juni kl. 19:30 Studiekreds: Menneskets vej, se omtale s. 2 Mandag 13. juni kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste med mobilt klokkespil og medbragt madkurv, se omtale s.2

Juli 2011:

Ingen arrangementer

August 2011:

DG DG

September 2011:

Sø 14. 10:30 8.s.e. trinitatis

DG

Sø 21. 10:30 9.s.e. trinitatis

DT

Torsdag 1. september kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se omtale s. 9

Sø 28. 10:30 10.s.e. trinitatis

OA

OA

Sø 4. 10:30 11.s.e. trinitatis Høstgudstjeneste

DT

Søndag 4. september kl. 12:00 Høstfest, se omtale s. 9

Gudstjenesteliste juni-juli-august 2011 To. 2. 10:00 Kr. himmelfartsdag Sø. 5. 10:00 6. s. e. Påske

Ma. 13.

Lørdag 4. juni kl. 11:00 v/DG Lørdag 6. august kl. 11:00 v/DG

port til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos­trup Sognegård og Østervang­ kirken ved at kontakte kordegnekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18.

Sangmatiné:

Ingen møder i juni – juli – august

JDB ES JDB

2.pinsedag, der henvises til ØVK

Sø. 19. 10:00 Trinitatis søndag

ES

Sø. 26. 10:00 1. s. e. trinitatis

DT

Juli Sø. 3. 10:00 2. s. e. trinitatis

JDB

Sø. 10. 10:00 3. s. e. trinitatis Kirkekaffe

ES

Sø. 17. 10:00 4. s. e. trinitatis

ES

Sø. 24. 10:00 5. s. e. trinitatis

BH

Sø. 31. 10:00 6. s. e. trinitatis

BH

Juni 2011:

Sø. 7. 10:00 7. s. e. trinitatis

DT

Sø. 14. 10:00 8. s. e. trinitatis Kirkekaffe

JDB

Sø. 21. 10:00 9. s. e. trinitatis Sø. 28. 10:00 10. s. e. trinitatis

Intet offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag 15. juni kl 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag 10. august kl. 14:00-16:00 Onsdagstræf i Glostrup Sognegård, se omtale s. 8

ES JDB

September Sø. 4. 10:30 11. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste

Lancier:

Juli 2011:

Onsdag 15. juni kl. 11:00 Udflugt til Diakonissestiftelsen m.m. se omtale s. 8

August

August 2011:

Onsdag 17. august kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Præsterne OA: Ole Aasted BH: Birgitte Hammershøy (vikar for Trine Kern Kernel) DT: Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner ES: Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel (orlov)

Tirsdag 23. august kl. 19:30 i Glostrup Kirke Fra gamle, gregorianske hymner til nye ryt­ miske salmer, se omtale s. 8 Onsdag 31. august kl. 19:30 Sogneaften om Israel/Palæstina – Jordan, Se omtale s. 8

ES

Ingen møder i juni – juli – august

Gudstjenester på

Side 6

Afholdelse af møder Alle møder afholdes i Glostrup Sogne­­­gård, Østervej 8, hvis intet andet er ­anført.

Juni

Sø. 12. 10:00 Pinsedag Kirkekaffe

Ingen arrangementer

Sø 7. 10:30 7.s.e. trinitatis Kirkekaffe

Lø 3. 11:00 Lørdagsdåb

Lørdagsdåb i Østervangkirken

Kirkebil: Gangbesværede kan få trans­

Lø 6. 11:00 Lørdagsdåb

September

Det sker i og omkring

Foto: Karen Reeslev

Glostrup Hospital

Juni

Juli

A u g u st

Onsdag 8. juni kl. 16:00: Gospelgudstjeneste med Glostrup Gospel i auditorium A - præst Betina Bolvig Tirsdag 21. juni kl. 14:00 i auditorium A – præst Betina Bolvig

Ingen gudstjenester

Tirsdag 2. august kl. 14:00 i auditorium A – præst Birgitte Hammershøy Tirsdag 16. august kl. 14:00 i auditorium A – præst Birgitte Hammershøy Side 7


2011 Juni-august

UDFLUGT TIL DIAKONISSESTIFTELSEN, AMAGER STR ANDPARK OG FLYVERGRILLEN

Tirsdag 23. august kl. 19:30 i Glostrup Kirke

Fra gamle, gregorianske hymner til nye, rytmiske salmer Årets udflugt med onsdagstræf går til Diakonissestiftelsen, hvor vi skal se alterbrødsbageriet og høre om institutionen og arbejdet ud fra Diakonissestiftelsen. Vi får serveret en frokostbuffet, in­ den turen går videre til Amager Strandpark, der er et nyt spæn­ dende rekreativt område. Der bliver også mulighed for en dukkert eller blot at stikke tæerne i vandet. Senere på dagen besøger vi Flyvergrillen, der er tilholdssted for dem, der spotter fly, når f.eks. Obama eller Putin gæster Køben­ havn. Ved Flyvergrillen får vi en kop kaffe og kage, inden vi kører gennem Ørestaden hjem. Afgang kl. 11:00 fra Sognegården, Østervej 8. Hjemkomst ca. kl. 17:00 Pris 230,- kr. der omfatter transport i bus, rundvisning/foredrag og frokost på Diakonissestiftelsen samt kaffe og kage ved Flyver­ grillen. Billetter kan købes hos Vita Sklander så længe billetter haves og senest 8. juni. - mobil 23 64 10 34, eller: 44 91 19 24

Onsdag 10. august kl. 14:00-16:00

Onsdagstræf starter første gang efter ferien i Glostrup Kirke med en lille andagt, og vi går derefter over i Sognegården.

Side 8

Onsdag 31. august kl. 19:30 i Glostrup Sognegård

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Gud og dermed pasta Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle med efterfølgende pastaspisning holder ferie. Efter sommerferien fortsætter vi den første torsdag i måneden i september, oktober og november. Foto: Karen Reeslev

Torsdag d. 1. september kl. 17:00 er således første gang efter ferien I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at det også er muligt at holde dåb på disse torsdage. Præsterne

medbragte. I år danner Østervangsalen rammen om den efterføl­ gende høstfest. De penge, der kommer ind ved auktionen, går ubeskåret til sognets julehjælp. Alle er velkomne!

Glostrup Sogns Menighedspleje arrangerer i år en 3-dages tur til Fyn og Ærø i dagene 16. - 18. september

PÅ TUR MED MENIGHEDSPLEJEN TIL FYN OG ÆRØ Turen er en bustur med afgang fra Østervangkirken, Dom­ mervangen 2 i Glostrup fredag den 16. september kl. 09:00 og med forventet hjemkomst søndag den 18. september kl. 20:00. Vi stopper fredag i Kerteminde, hvor vi nyder en frokost og kan besøge Johs. Larsen museet eller Centret Fjord og Bælt. Vi kører herefter gennem det skønne fynske landskab og ender i Svendborg, hvor vi overnatter begge nætter. Middag nydes fre­ dag og lørdag på hotellet Lørdag tager vi med færgen til Ærøskøbing. Vi kører først til Søby, hvor der serveres en dejlig buffet. Herefter kører vi en rundtur på øen og slutter i Ærøskøbing, hvor vi tager færgen tilbage til Svendborg. Middag og aftenhygge på hotellet. Søndag overværer vi højmessen i Svendborg Kirke, går en tur i byen og slutter besøget med frokost på hotellet. Vi starter hjemturen efter frokost og forventer at være tilbage i Glostrup kl. ca. 20:00. Ole Aasted vil være turleder og guide os på turen. Prisen pr. person i dobbeltværelse er 2.500,- kr. og for personer i enkeltværelse 3.050,- kr. Prisen inkluderer transport i handicapvenlig bus med lift, hotel, frokost aftensmad og aftenhygge fredag, alle måltider inkl. aften­ hygge lørdag, morgenmad og frokost søndag. Entrè til museum eller centret er inkluderet i prisen. Bindende tilmelding til Kirsten Vig på tlf.: 43 45 93 38 eller til Per T Hansen på tlf.: 44 94 16 84, senest den 31. juli 2011.

Søndag 4. september kl. 12:00

Sogneaften om Israel/ Palæstina - Jordan

Høstfest i Østervangkirken

Optakt til en Sognerejse for Glostrup Sogn Ca. 21. – 30. september 2012 Rejseledere: sognepræst Jørgen Degn Bjerrum og hospitalspræst Trine Kern Kernel. Der er mange grunde til at rejse til Israel, Palæstina og Jordan. Der findes ikke noget sted på jorden, der har en historie og en nutid som det sted omkring Jordan-floden, som i dag udgør græn­ sen mellem Israel og Jordan.

Der afholdes høstgudstjeneste i begge sognets kirker kl. 10:30. Der opstilles et høstbord foran altret, og alle er velkomne til at være med til at dække høstbordet ved at medbringe frugter, grøntsager, brød og sylteværk m.v. Efter gudstjenesten er der høst­ Foto: Karen Reeslev fest med lidt underholdning. Herefter er der auktion over det

2011

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Kom og syng med, når sanger Peter Frost og organist Karen Mar­ grethe Olsen præsenterer en buket med både gamle og nye sal­ mer fra Den Danske Salmebog. Der vil være eksempler på, hvor­ dan tidens musikalske strømninger har påvirket melodierne, og hvordan både viser og sange, - ja endog dansemusik er inddraget i salmesangen. Peter Frost er uddannet sanger fra Det Kongelige Danske Musik­ konservatorium og har i en årrække virket som sangpædagog ved bl.a. Vestervig Kirkemusikskole. Før vi går i gang med at synge, vil han varme stemmerne op og fortælle lidt om, hvordan stemmen fungerer som in­ strument. Arrangementet begynder i kirken, hvor vi synger sal­ merne med orgelakkompag­ nement. Herefter går vi over i Sognegården og smører stemmerne med en kop kaf­ fe, inden vi fortsætter med de rytmiske salmer ved kla­ veret.

Flere steder i de to lande er helligt land for de tre store verdens­ religioner jødedom, kristendom og islam. Så helligt – at selve verdensfreden til tider sættes på spil for at forsvare den hellige jord på de rettroendes hænder. Nogle af verdens mest forunderlige naturfænomener findes også i landene, såsom Det døde Hav og Den lyserøde Klippe med den udhuggede oldtidsby, Petra. Der er et par timers kørsel mellem ørken og et frugtbart tempereret landskab. På denne sogneaften vil der blive givet en historisk introduktion til landene, både om fortid og nutid. Vi skal se billeder fra landene og sammen tale om mulighederne for at arrangere en sognerejse dertil. Sognerejsen kan blive en 7-8 dages ”Israels rejse” eller en 10 dages ”Israel og Jordan rejse.

August-september

Onsdagstræf Ar r angementer

I Sognegården vil der være tid til at tale samen, og der vil være kaffe og kage for 25 kroner. Desuden vil vi synge fra Højskole­ sangbogen. Alle er velkomne til at tilbringe et par timer i godt selskab – ingen tilmelding. Dog skal man træffe aftale med kordegnekontoret, hvis man er dårligt gående og ønsker en kirkebil. Vel mødt! Præsterne

Ar r ange me nte r

15. juni Onsdagstræf

Side 9


Glostrup Kirke Udebliver Sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modta­ ges bladet ikke, kontakt da venligst; Glostrup Sogns kordegnekontor, Østervej 6, tlf. 43 61 33 11 Opgiv navn og adresse, så vil der bli­ ve fulgt op på det. Sognebladet kan ­ hentes på kordegnekontoret så læn­ ge restoplag haves.

Glostrup Gospel

Foråret har været meget travlt for Gospelko­ ret. Den sidste weekend i marts var koret på turné og workshop til London. Allerede lørdag aften blev vi inviteret til at optræde med et par numre til en Gospelkoncert i en kirke i det syd­ lige London med mange hundrede tilhørere. Søndag var vi til gudstjeneste i en af de ’sorte’ megakirker hvor vi overfor et kæmpe publikum fremførte et af vore stille numre til stående ap­ plaus. Senere samme dag deltog vi hos Hill­ song i Dominion Theatre til en fantastisk go­ spelgudstjeneste med et generelt meget ungt publikum. Søndag aften havde vi vor egen koncert i en kirke i Tottenham. Det var en me­ get gribende oplevelse med et fantastisk med­ levende publikum, der til afslutning sang med på omkvædet til ”Velsignelsen”, på trods af, at den er på dansk. Vi har fået mange henvendel­ ser derovrefra om, at vi har rørt dem dybt. Således hjemkommet sad vi ikke på hænderne,

Kirkens genbrug Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte butiksleder Vita Sklander på tlf.: 23 64 10 34.

men gjorde klar til Vestegnens Gospel Festival den 30. april. Der deltog vi sammen med nogle andre omkringliggende gospelkor i dette vel­ gørende arrangement sat i værk af Lions Glo­ strup, som foregik i Glostruphallen. Overskud­ det fra entré og kiosksalg går til velgørende formål i Glostrup. Mange mødte frem og støt­ tede op og lyttede til, hvad de forskellige go­ spelkor fra Vestegnen kunne byde på. Der blev også skrevet meget herom i lokalpressen. Følg med på vor hjemmeside www.glostrupgo­ spel.dk hvor arrangementer og ekstra koncer­ ter vil være oplistet. Har du fået interesse for at være med i vort kor, send en mail til korets formand, Christian Gram for at komme på venteliste; se mailad­ resse på vor hjemmeside. Næste gang, der er optagelse og stemmeprøver, er den 17. august. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel.

Arrangementer juni - august 2011 Onsdag 8. juni kl. 16:00 Gospelgudstjeneste på Glostrup Hospital JULI: Ingen planlagte arrangementer, sommerferie. AUGUST: Ingen planlagte arrangementer.

Side 10

Børnekor i Glostrup Sogn Vi øver fast om onsdagen med de yng­ ste og nyeste fra kl. 14:00-14:45 og med de mere øvede fra kl. 15:00-16:00 i Østervangkirken. Hvis du går i mindst 3. kl. og kan lide at synge, er det måske noget for dig! Alle interesserede kan henvende sig til: Ungdomskateket Thomas Olsen. Send en mail til: Kateket.thomas@glostrupsogn.dk eller ring på tlf. 61 62 04 37

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme­lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?

... så mød op hos FDF og få nye kammerater FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med.

Kirkepladsen – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Sognepræst Esper Silkjær Højvangsområde Kochsvej 11, 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 69 02 E-mail: esi@km.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Sognepræst Dorte Thomsen

Kirketjener Carsten Høyer Tlf: : 61 61 23 91. Mandag fri.

Organist (begge kirker) Marlene Hauge Esromgade 28 st. tv. – 2200 Kbh. N – Tlf: 29 78 26 51 Mandag fri.

Østervangkirken

Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31 Sognepræst Dorothea Glöckner

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum

Sognepræst Ole Aasted

Vestervangområde Tyborøn Alle 87 st., 2720 Vanløse. Tlf: 38 79 70 17 E-mail: pastor-degnbjerrum@paradis.dk Kontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri.

Østervangområde Byparkvej 100 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 96 74 03 E-mail: oaa@km.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Hospitalspræst Trine Kern Kernel (Orlov)

Organist Jannik Hansen

Vikar: Birgitte Hammershøy Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, stuen. E-mail: bham0005@glo.regionh.dk Tlf. 43 23 34 54/mobil 20 19 78 97 Fredag fri.

Banevolden 42, 4.tv., 2500 Valby Tlf: 21 62 83 91. E-mail: jannikhansen1@qmail.com

Organist Karen Margrethe Olsen

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen

Mosebakkevej 9, 2605 Brøndby – Tlf: 43 44 81 84 Mandag fri.

Kirkeværge Bent Henriksen

Nordvangområde Ejbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 96 18 14 eller mobil 61 55 32 75 E-mail: dorotheagloeckner@mail.dk · Mandag fri.

Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf: 43 61 33 10. Mandag fri.

(begge kirker) Tlf. 43 96 66 88

E-mail: lba@km.dk

Kordegn Louise Anne Tyler E-mail: lat@km.dk

Børne- og ungdomskateket Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@­glostrupsogn.dk

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej 268 – 2600 Glostrup. Tlf 43 45 30 80 E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk

Glostrup Sognegård Østervej 8 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdskontoret Åbent 10-12. Torsdag aften kun efter aftale. Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård – Østervej 8, Tlf: 43 61 33 10 Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 61 33 10

Kapelkrematorium Gammel Landevej 1, Tlf: 43 61 33 10 · Åbent 10-12.

Sognebladet

Kirkelig vejviser

Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisæt­ telse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødsels­ anmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

Østervej 6, 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 11 · Fax: 43 45 81 87 Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen

Søndervangområde Støvringvej 20, 2720 Vanløse. Tlf. 43 61 33 31 E-mail: doth@km.dk Kontor: Dommervangen 2, 2600 Glostrup Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag 10-11 og til­ lige torsdag 17-18. Mandag fri

Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrik­ ter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen.

Kordegnekontor (fælles)

Attester Alle attester fås ved henvendelse til kor­ degnen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nærmere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne.

Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig­ hedsråd. Redaktion: Jette Matzen, Ole Aasted, Per T. Hansen, Dorte Thomsen, Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394 E-mail: ingerose1@gmail.com Grafisk tilrettelæggelse og tryk:

Tryk på Strandbygaard.dk 96 800 700 / Svanemærket t

Personlig samtale Tryk på Strandbygaard.dk 96 800 700 / Svanemærket trykkeri 541-751 Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kon­ Næste nummer af sognebladet takt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet udkommer i uge 34, 2011. eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet www.glostrupsogn.dk

Stof modtages på kordegnekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 20. juni 2011 Side 11


Fotos: Karen Reeslev

Er du glad for at synge, og vil du være med i børne- eller spirekor? Her er det lysten til at synge og glæden ved samværet, der er i fokus, men vores ambition er også, at du skal lære sangteknik, teori og noder. I børnekoret øver vi både en- og flerstemmige sange og salmer. Børnekoret medvirker ved 8-12 gudstjenester om året, 6 pastagudstjenester, Lucia-optog og andre koncerter. Gudstjenesterne er lønnet. Børnekoret (11 år og op) øver onsdage kl. 15.00-16.30 Spirekoret (6-10 år) er et nyt tiltag i kirken. Vi har prøve første gang onsdag den 30. marts kl. 14.00-14.45, hvor du er velkommen til at kikke forbi og prøve at være med. Repertoiret i Spirekoret er lagt an på sanglege samt begyndende stemmetræning med udgangspunkt i bl.a. højskolesange og salmer. Kom forbi, og se om det er noget for dig, og tag del i den smittende sangglæde og det hyggelige samvær. Ring gerne, hvis du vil vide mere. Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen Thomas Olsen (6162 0437) og Jannik Hansen (2162 8391)

SOGNEBLADET Glostrup juni - juli - august 2011  

SOGNEBLADET Glostrup juni - juli - august 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you