Page 1

Foto: Eric Klitgaard

SOGNEBLADET Glostrup marts – april – maj 2011


Martin Børup skrev o. 1500 denne hyldest til foråret og til livet:

Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: »Frostens tid er omme!« Land og hav og lundens træ’r herligt prydes fjernt og nær. - nye skabningsunder! Kraft på ny vort legem får, lægt er nu vort hjertesår i de glade stunder.

Foto: Karen Reeslev

Jordens rige blomsterpragt skovens grønne smykke, fuglesangens tryllemagt fylder os med lykke. Havets storme raser ud, luften hærges ej af slud, duggens perler rene samler solens stråleglans i en dejlig perlekrans rundt på græs og grene. Hvor dog Gud er god og vis! Hvor er verden fager! Hvor dog alt til Herrens pris ånd og tanke drager! Han har stort og småt på jord, urten, som på marken gror, form og farve givet. Efter nat vi dagen nu hilse vil med frejdig hu, takke Gud for livet. Majvise, »In vernalis temporis« oversat af Fr. Moth

Side Side 22

Personalia: Hospitalspræst Trine Kern Kernel er gået på barsel fra den 16. januar. Birgitte Hammershøy, som hidtil har vikarieret for Dorte Thomsen, er konstitueret i Trines embede. Dorte Thomsen vender tilbage efter veloverstået barselsorlov den 1. april. Til dig, Birgitte, skal lyde en stor tak for dit arbejde i redaktionsudvalget, og til Dorte: Velkommen tilbage til hverdagen med alle dens udfordringer!

Studiekreds Om Romerbrevet i Østervangkirken Ved Ole Aasted

Onsdag 23. marts kl. 14:00 Onsdag 27. april kl. 14:00 Onsdag 25. maj kl. 14:00

Konfirmander fra andre skoler Konfirmander som bor i Glostrup, men som går på andre skoler udenfor kommunen, kan blive indskrevet til konfirmandforberedelse på et eftermiddagshold (15:30-17:00 – sandsynligvis på torsdage). Konfirmanderne skal i skoleåret 2011-2012 gå i 8.klasse eller havde tilsvarende alder. Der vil være indskrivning for disse konfirmander torsdag den 12. maj 2011 kl. 17:30 i Glostrup Kirke. Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum, som skal undervise eftermiddagsholdet, vil holde et kort informationsmøde (ca. 20 minutter) og derefter kan alle, der ønsker at blive indskrevet, udfylde en tilmeldingsblanket. Har man ikke mulighed for at møde personligt op, kan indmeldelse ske via mail på: pastor-degnbjerrum@paradis.dk. Husk at skrive konfirmationsdatoen i emnelinien, nemlig: »Indmeldelse til konfirmation 20. maj 2012«. Husk også telefonnumre på både konfirmand og forældre samt cpr. nr. og adresse. Alle tilmeldte vil lige før sommerferien modtage et brev med nærmere oplysninger om forberedelsen. Jørgen Degn Bjerrum

Foto: Karen Reeslev

Forsidebilledet En blomstrende æblegren på baggrund af en klar blå himmel er et syn, vi alle glæder os til efter en lang, mørk og kold vinter. Dagene er blevet længere, og vi kan ane foråret i luften, hvis vi gør os umage. Vi glæder os til, at frosten slipper jorden, at de første blomster bryder igennem mulden og længere hen på foråret, at træer og buske grønnes, og fuglene tager fat på redebygning og yngelpleje.


Af Dorothea Glöckner

Ugen før påske, fra Palmesøndag til Påskedag kaldes også »den stille uge«. Siden oldkirken har denne hellige uge dannet afslutning på fastetiden, og den har været en forberedelsestid til påsken. I Gyldendals åbne encyklopædi forklares udtrykket den »stille uge« ved, at alle offentlige forlystelser i denne uge var forbudt i ældre tid. Jeg har dog også fundet en anden forklaring på navnet. For i denne uge blev kirkeklokkernes klang afdæmpet ved, at den sædvanlige metalknebel blev erstattet af en træknebel, som gjorde, at klokken fik en mere dæmpet klang. Stilheden kan altså markeres på forskellig vis: Ingen forlystelser, ingen larm fra klokkerne. Til gengæld er ugen op til påsken kulminationen på fastetiden. Med faste, anger og bod markerer kristne i hele verden denne periode, hvor vi mindes Jesu ydmygelser, lidelser og grusomme død. I kirken er det dog for det meste det gode budskab om kærligheden, nåden og barmhjertigheden, der forkyndes og efterlyses. Men i ugen før påske lægges der op til en anden refleksion. Vi bliver berørt af Kristi lidelse, ydmygelse, forladthed, korsfæstelse og død. Budskabet om kærligheden bliver brudt. Og dog er det igennem denne brydning, at budskabet om kærligheden vinder dybde. For passionen indebærer begge dele: lidelse og lidenskab. Det er smertefulde emner. Og det er emner, som mange kan nærme sig ud fra egne erfaringer. Når vi sørger over Kristi død, sørger vi også over vores egen dødelighed. Når vi berøres af den radikale forladthed, som Kristus måtte gennemleve, kan vi gradvis leve os ind i hans forladthed – men dog kun så vidt, som vore egne erfaringer rækker.

Når vi hører Peter græde over, at han har svigtet Kristus, bliver vi mindet om de gange, vi selv har svigtet vores nærmeste. Når vi lytter til folkets skrig: »Korsfæst ham«, kan vi frygte, at vores egen stemme råber med i dette kor. Når vi ser soldaterne spytte Kristus i ansigtet, bliver spyttet tørt i vores mund. Når vi hører de skriftkloge spotte og håne, genoplever vi vore egne bagtalelser og forhånelser, som vi fremfører bag andre folks ryg. Set i dette lys lider Kristus fortsat. Kristus spottes og hånes også i dag. Også i dag spytter vi ham i ansigtet. Også i dag flygter vi, når det gælder. Der er anledning nok til at blive stille – i den stille uge. Men stilheden kan være meget forskellig. Der findes den gode stilhed, der giver ro og overskud. Der findes den tomme stilhed, der koster mange kræfter, når den skal holdes ud. Vi kan leve i ubemærket stilhed og derved unddrage os mange af de krav, der ellers måtte stilles til os. Eller vi kan leve os ind i en konstruktiv stilhed og derved opdage nye rum i vores tilværelse, hvori vi kan udfolde os til gavn for hinanden. Stilhed og besindelse. Også disse to følges ad. Der findes endda folk, der kan helbrede gennem stilhed. Og ofte berettes om disse mystikere, at de har opnået deres evner gennem en nær kontakt til den tavse natur. Bibelen beretter også om Kristi forhold til stilheden i naturen, og om Kristi stilhed foran Gud. Inden han begyndte sit offentlige virke, søgte Kristus ensomheden i ørkenen. Kristus stilnede stormen på søen, mens han dog havde så meget ro i sig, at han kunne sove under stormen. Men Kristus lukkede aldrig ordet inde. Han bad til Gud i fristelsens time, han skreg til Gud i forladthedens time, han lovpriste Gud, og han forkyndte Guds rige i alle timer.

Foto: Privat

Den stille uge

Således viser han gennem sit liv, at ord og stilhed gensidigt levendegør hinanden. Omvendt bliver ordene tomme, når de lyder som endeløs plapren. Og ligeledes tømmes stilheden for mening, hvis der ikke er genklang af et eneste meningsfyldt ord i den. Når vi derfor søger efter stilhed, kan vi overveje, hvilken slags stilhed vi vil udsætte os for. Den tomme stilhed kan undgås. Vi kan øve os i at lytte til nogle ord, der åbner stilheden indefra. Ord fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente. Ord fra Jesu Bjergprædiken. Bønnens ord. Således behøver ingen at flygte fra stilheden. Og alle os, der stadig har til gode at opdage den, kan med glæde se frem til det. Tiden op til påsken tilbyder sig som en stille begyndelse.

Den stille Uge H. C. Andersen 1879

Den stille Uges Sørgetid En Skat af Tanker bærer hid: Christ gav sig hen for os, vi veed, For Sandheden han Døden led, Korsfæstet blev Uskyldighed. Paa Tornekronen Blodet sad, Mens han for sine Fjender bad. Hvo ligner ham og gaaer hans Spor? I den just Livets Rose groer, Og Den er salig, som ret troer. Du stille Uge smerteriig, Fryd straaler fra din Sørgeflig! Med ydmygt Sind vi knæle ned: Et Intet i Guds Herlighed, Og dog stor i hans Kjærlighed. Kilde: H.C. Andersens »Samlede Skrifter« Tolvte Bind.1879 Side 3


Foto: Privat

En hilsen fra formanden Det er en god skik at hilse på hinanden og ønske alle et godt nytår, det gjorde vi igen i år i Glostrup Sogn med en dejlig jazzkoncert med Poul Harrisons Band. Det var en koncert med fuldt hus. Sikke dog en stemning og liv de kunne sætte i hele forsamlingen, hele orkestret var på mærkerne ligesom deres dygtige sangerinde Miriam, men jeg vil godt særligt fremhæve deres nye trommeslager som en helt fantastik oplevelse. Dejligt at vores pragtfulde kirker også kan benyttes til den slags aktiviteter. Det er blevet en tradition med en jazz nytårskoncert, og der er allerede blevet lavet aftale med Poul Harrisons Band også til næste år. Vi er lige ved at gå i gang med en større byggesag på Glostrup Krematorium. Det er miljøforbedringer, som vi er pålagte af miljømyndighederne. De skulle egentlig have været gennemført, men vi har ikke kunnet

få alle tilladelser m.v. på plads før nu, så derfor er vi lidt forsinkede med projektet. Ombygningen og ændringerne kommer til at koste ca. 12 millioner kr. Fremover må der ikke længere gives tilskud til driften af kirkegårde, krematorier og lignende, det skal hvile i sig selv. Det vil sige, at vores begravelsesvæsen, hverken må give overskud eller underskud. Derfor vil alle priser blive reguleret. Der vil ikke længere blive givet tilskud til indensogns medlemmer af folkekirken. Alle vil komme til at betale ensartede priser. evt. overskud skal henlægges og bruges til kommende forbedringer og vedligeholdelser. Det betyder, at der ikke vil blive taget penge til projektet fra folkekirkemedlemmernes kirkeskat, men finansieringen skal ske udelukkende via driften. Om knapt to år, skal der igen være valg til menighedsrådet, helt nøjagtigt er det den

2. tirsdag i november 2012, så vi er interesserede i at høre fra borgere i kommunen, som er medlemmer af Folkekirken, om de har interesse for arbejdet og har lidt tid til overs til at yde en indsats for sognet og det kirkelige arbejde. Henvend jer trygt til et af de nuværende medlemmer af menighedsrådet for at høre mere om arbejdet. Eller kom og se og hør, hvad der foregår på menighedsrådets møder, der afholdes i Glostrup Sognegård, Østervej 8 i menighedsrådets mødesal den 3. onsdag i hver måned, undtagen i juli hvor der ikke er møde. Det er også muligt at søge oplysninger på sognets hjemmeside www.Glostrupsogn.dk. Mange venlige hilsner på menighedsrådets vegne Tommy Carlsen menighedsrådsformand

Orientering fra Glostrup kirkegårde og krematorium Kirkeministeriet har med virkning fra 2010 lovbestemt, at alle danske kirkegårde og krematorier skal foretage en kostprisberegning af de ydelser, der tilbydes vore kunder. Til at beregne kostprisen på ydelserne er der udarbejdet et skema, så samtlige kirkegårde og krematorier udregner takster efter samme retningslinjer. Kostprisberegningen skal være tilpasset de faktiske omkostninger i 2012. Glostrup menighedsråd har besluttet, at prisjusteringerne skal foretages over 3 år. Side 4

På kirkegårdsområdet er der prisjusteringer på ren -og vedligeholdelse af gravsteder – granpyntninger – timeløn der opkræves i forbindelse med arbejder, der udføres på gravstederne på bestilling fra gravstedsejerne – div. plantning af blomster / løg samt fornyelse af gravsteder. Fremover betales der også moms på legataftaler. Prisen på jordbegravelse er ligeledes blevet tilpasset de faktiske omkostninger. Som noget nyt skal alle betale for erhvervelse af gravsted.

På krematorieområdet betales den faktiske kostpris, men i forbindelse med montering af miljøfilter samt renovering af krematoriet her i foråret 2011, vil der komme en prisjustering. Som noget nyt skal alle Glostrupborgere betale for kremering. Kirkegårdsvedtægt samt takster / priser kan ses på Glostrup Sogns hjemmeside www.glostrup sogn.dk under kirkegårdskontor. For yderligere information kan Glostrup Kir­ kegårdskontor kontaktes på tlf. 4361 3310


Helsingør Stifts 50 års jubilæum Kære gæster ved Helsingør Stifts 50 års jubilæum, kære kirkeminister, biskopper, stiftsadministration, provster, præster samt menighedsrådsmedlemmer og alle andre. Men først og fremmest, kære Lise Lotte Rebel. Tak for at jeg, som en af de tilstedeværende menighedsrådsformænd, har fået lov til at bringe en hilsen og sige et par ord i anledning af Helsingør Stifts 50 års jubilæum. Tak for at du er vores biskop, landets første, men nu ikke eneste kvindelige biskop. Jeg kommer fra den sydlige ende af stiftet, fra stiftets og landets største sogn, Glostrup, som er en del af Københavns Vestegn. Et af de områder, der er vokset allermest i Helsingør Stifts levetid. Jeg har hørt, at det var en administrativ fejl, at nogle af sognene omkring København ikke blev fastholdt til Københavns Stift under arbejdet med udskillelsen af det nye Helsingør Stift for 50 år siden. Jeg har af og til tænkt på, at det måske var en handel, der blev lavet af politikerne for at få Vestegnen væk fra København, så Københavns Stift kunne slippe for gøgereden med alle de nye bebyggelser. Vores vestegn har hos mange altid haft et lidt blakket ry som området, hvor alle forbrydelserne sker. Der er vel ikke noget at sige til det, når man ofte hører og læser om alt det skrækkelige, der sker på Københavns Vestegn, og Glostrup Politi bliver nævnt hele tiden. Men tænk på, at det nok mere skyldes, at det er et af landets tættest befolkede politidistrikter. Det er også på Vestegnen, at der er bygget en del nye kirker. Der er mange nye og spændende kirkelige aktiviteter, og der er en god grobund for folkekirken. Det er også her, vi lever side om side med mange af vore nye danskere, der kommer fra hele verden med deres spændende og anderledes levevis og traditioner og også mange med en anden tro end vores. Det er – til trods for indvandrere og nydanskere – ikke her, vi mister de mange folkekirkemedlemmer. Og det er samtidig her, at vi via vores kirkeskat er med til at finansiere en del andre sogne i de tyndt beboede områder. Det er også os, der er med til at betale præ-

stelønninger og en del af de udgifter, der dækkes via fællesfonden. Det skal og vil vi ikke jamre over, for det er o.k. inden for en vis grænse, men det er bare vigtigt, at det bliver sagt, og at det er kendt. Det er vi faktisk stolte over at kunne være med til, men vi ønsker bare, at der også skønnes på det. Lise Lotte, du er en af os på Vestegnen. Du kommer fra Vestegnen, hvor du har været præst, og du holder ved os. Du er altid flittig til at komme og se, hvad der foregår hos os. Du er en meget vellidt og vedkommende biskop, som vi lytter til, og som vi regner med. Det er altid en fornøjelse, når der skal ansættes en ny præst, at blive vejledt af dig på din meget grundige og særdeles charmerende måde. Derfor var det også meget klart for os, da der for nogle år siden igen var forslag om at ændre på stifterne. Vi ønskede på Vestegnen ikke at komme til København, hvor der allerede på det tidspunkt var lagt op til kirkelukninger og store sammenlægninger af sogne m.v. Vi er nok også selv lidt provinsagtige, selv om vi kun bor få km. fra Københavns Rådhusplads. Så vi føler os ikke som københavnere, men som det vi er, store nybyggerområder, som efterhånden nærmer sig guldbryllupsalderen, så vi passer måske derfor meget godt sammen med Helsingør Stift. Vi ønskede heller ikke at komme til Roskilde. Ikke fordi Roskilde ikke er et godt stift, men fordi vi i bund og grund syntes, at vi har et fantastisk stift. Et stift vi er glade for, et stift vi føler os hjemme i, og fordi vi har en biskop og en stiftsadministration, som efter vores mening er Danmarks bedste. Vi står sammen i tykt og tyndt. Vi står sammen i medgang og modgang, men bedst af alt: Vi kommer hinanden ved. Det til trods for, at der i Helsingør Stift er alt fra arbejderkvartererne og de akademiske nye generationer på Vestegnen til de rige kvarterer langs strandvejen og de skønne landområder og smukke gamle byer samt hav og sund i Nordsjælland. Her har vi meget at være fælles og sammen om. Det skal ingen komme og lave om på. Skal der ændres på det, skal det komme fra os selv. Der skal ikke komme no-

Foto: Privat

– Tale ved menighedsrådsformand Tommy Carlsen

gen udefra og slet ikke fra ministerielle udvalg eller fra andre Stifter. Nej, skal der ændres på Helsingør Stift, hvad jeg ikke mener der skal, men skal der, så skal det være på grund af omstændigheder, – hvor vi selv er med til at behandle og beslutte. Det er det, der er med til at tegne vores folkekirke. Det er det, der gør, at samarbejdet om vores folkekirke fungerer så godt. Et ligeværdigt samarbejde mellem teologer og lægfolk, det er alfa og omega for Folkekirkens fremtid. Jeg har et stort ønske for Helsingør Stift. Det er, at vi må få ansat flere præster. At vi kan få ansat præster i forhold til medlemmer af Folkekirken i vores stift, samt at det samarbejde, der er i stiftet på tværs af sogneskel og provstier, må bevares og forstærkes. Jeg har også et ønske for os alle sammen i Folkekirken, at ministeriet, folketinget og alle andre instanser nu giver os lidt fred og ro til at arbejde med vores kirke, vores tro og alle de skibe, der allerede er sendt til søs. Det er vigtigt, at de kommer sikkert i havn og ikke forliser undervejs. Jeg vil gerne slutte min hilsen og min lykønskning til vores dejlige stift med at overrække et gavebrev på 10.000 kr. til dig, Lise Lotte, på stiftets vegne. Gavebrevet er en tak for det store arbejde, du og stiftsadministrationen udfører. Vi har i Glostrup Provsti og sognene i provstiet syntes, at I skulle have en gave, men hvad giver man til en halvtredsårig, der har så meget i forvejen. Vores ønske er, at I vil bruge pengene til en eller anden kunstgenstand, som altid vil minde jer om det store Glostrup Provsti og sognene på Vestegnen. Noget der kan hænge eller stå på et centralt sted og være til glæde for jer, der dagligt arbejder i stiftsadministrationen. Hjertelig tillykke og tak for, at jeg fik lov til at bringe vores hilsen på denne dejlige dag. Side 5


Den nye hjemmeside Glostrup Sogn har fået ny hjemmeside! Den gamle har haft sin tid og vist, at vore kirker også er kirker på internettet. Denne erfaring har vi bygget ind i den nye side. Du vil kunne møde og opleve og bruge hjemmesiden til at søge oplysninger om kirkerne og det kirkelige liv, der foregår i og omkring dem. Find os på www.glostrupsogn.dk

Torsdag 3. marts og torsdag 3. april  Kl. 17:00 i Østervangkirken

Gud og dermed pasta

Siden rummer nye funktioner. Du vil blandt andet kunne abonnere på nyhedsbreve, og du kan nu se de aktuelle vedtægter og takster for kirkegården. Det er også vor agt at lægge billeder ind af de aktiviteter som har fundet sted, lige som referater fra de sidste tre menighedsrådsmøder vil kunne læses på siden. Mange nye ideer og tanker har været luftet under vore drøftelser omkring den nye hjemmeside, og vil blive implementeret efterhånden, men som nævnt – kom meget gerne med dine kommentarer! Carl-Erik Denning

ikke kun skal sidde stille og lytte – men også skal opleve gennem sanserne og bruge deres krop. Det er Glostrup Sogns børnekor, der synger ved tjenesterne. Gudstjenesterne varer 30-40 minutter. Derefter er der spisning inde ved siden af. Gudstjenesterne og spisningen planlægges i foråret af menighedsrådsmedlem Jette Skovgaard, ungdomskateket Thomas Olsen og sognepræsterne. Vel mødt

Hver første tirsdag i måneden kl. 19:30-21:00 i Østervangkirken

Foto: Karen Reslev

Ar r angementer  

Marts-april 2011

Hjemmesiden er helt nydesignet Den er blevet enklere og mere overskuelig samt nemmere at klikke sig rundt i. Vi er et team i kirken og menighedsrådet, der arbejder med på siden, således at den hele tiden er opdateret med nødvendige facts og aktuelle oplysninger. Det, du møder her, afspejler også det, du møder, når du kommer til gudstjeneste, til aktiviteter og arrangementer. Men vores hjemmeside lykkes kun og lever kun godt sammen med dig! Så brug den og fortæl os hvad du synes. Send os dine ideer, ønsker og forslag til, hvad du mener, hjemmesiden skal kunne for at være DIN side. Hjemmesiden er nemlig til for dit liv! Hjemmesiden er dynamisk, og vil hele tiden være under forandring og her har vi brug for dine input.

Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle – med efterfølgende pastaspisning. Disse gudstjenester er lagt særligt til rette for børn i førskolealderen. Der synges salmer og fortælles historier fra Bibelen, der bedes bønner, og præsten lyser velsignelsen som ved alle andre gudstjenester – men det hele foregår på en måde, så børnene Side 6

Studiekreds: »Menneskets Vej« og vores vej Ved sognepræst Dorothea Glöckner Vi læser og diskuterer Martin Bubers bog: Menneskets vej efter den chassidiske lære. (Bogen er udsolgt fra forlaget men kan lånes fra forskellige biblioteker. Der uddeles tekstmateriale til de enkelte aftener.) Fortsætter s. 7


Studiekredsen er begyndt i januar 2011, men nye deltagere er fortsat velkomne. De næste mødeaftener er: 1. marts 2011, 5. april 2011, 3. maj 2011, 7. juni 2011. Følgende temaer er planlagt: 1. marts 2011: Buber og zionismen Desuden vil vi diskutere kapitel 3: »Beslutsomhed« i bogen: Menneskets Vej. »Hvert arbejde, jeg gør med samlet sjæl, virker tilbage på min sjæl, virker hen imod ny og højere samling.« 5. april 2011: Buber og hans tids sprogfilosofi Desuden vil vi diskutere kapitel 4 »Begynde med sig selv« i bogen: Menneskets Vej. »Oprindelsen til al konflikt mellem mig og mine medmennesker er, at jeg ikke siger, hvad jeg mener, og at jeg ikke gør, hvad jeg siger.« 3. maj 2011: Introduktion til Bubers hovedværk »Jeg og Du« Desuden vil vi diskutere kapitel 5: »Ikke være selvoptaget« i bogen: Menneskets Vej. »Begynde med sig selv, men ikke ende med sig selv; gå ud fra sig selv, men ikke have sig selv som mål; forstå sig selv, men ikke være selvoptaget.«

Onsdag 9. marts kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård

Onsdagstræf Ved sognepræst Ole Aasted Grundtvig er levende blandt os, selv mere end 135 år efter sin død! Hans tanker om menneske og folkefællesskab, om stat og skole, om dannelse og uddannelse, men også hans salmer og poesi, hans mytologi og fortællinger om historien har præget det danske samfund og den enkelte borger. Og fra generation til generation er Grundtvig blevet brugt til en forståelse af den enkeltes individualitet, og af forholdet mellem individ og fællesskab. Grundtvig har indflydelse på, hvad der i dag kan forstås ved danskhed (danskernes nationale identitet), og hvad vi hver især forstår ved ”os selv” (danskerens selvforståelse), og har derfor også indflydelse på, hvordan hverdagslivet tidligere såvel som i dag leves efter nogle bestemte forestillinger om fællesskab og individualitet.

Ar r ange me nte r

Fortsat fra s. 6

Onsdag 9. marts kl. 17:00 i Glostrup kirke. 7. juni 2011: »  Livets Vej« - det metaforiske sprog som en tale om de allerhøjeste ting Desuden vil vi diskutere kapitel 6: »Her hvor man står« i bogen: Menneskets Vej. »Netop det, tror vi, er Guds nåde, at han vil lade sig vinde af mennesket.«

Søndag 6. marts kl. 10:30

Fortsætter s. 11

Side 7

2011

I Østervangkirken begynder fastelavnsfesten umiddelbart efter højmessen. Alle forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn er velkomne, med eller uden udklædning. Katten skal slås af tønden, herefter serveres fastelavnsboller og varm chokolade, kaffe og te. Der vil være slikposer til alle børn og præmier til kattedronning og kattekonge.

De sidste 40 hverdage inden Påskedag er fastedage, og den første fastedag er Askeonsdag – onsdagen efter Fastelavnssøndag. Sådan har det været i den kristne kirke siden 300-tallet. Man skal for Guds skyld ikke faste - faste er blot en god øvelse i at lære sig selv og sin Gud bedre at kende. Pointen med fasten er, at man i stedet for at tage alting for givet, og i stedet for ustandseligt at tilfredsstille alle sine lyster og behov – for en tid gør noget andet. Undlader at spise kød, undlader at spise slik, undlader at drikke alkohol, undlader at se fjernsyn eller drikke kaffe. Man vælger selv, hvad man vil prøve at undvære. Ved gudstjenesten Askeonsdag er der mulighed for at få tegnet et kors i panden med aske (asken er fra palmegrenene fra sidste års Palmesøndags gudstjeneste), hvorefter præsten siger ordene: »Omvend dig og tro på evangeliet«. Asken er tegnet på, at vi alle er skabt af støv og skal blive til støv.

Marts

Fastelavnsfest i Østervangkirken

Gudstjeneste med aske og suppe


Det sker i og omkring

Østervangkirken Gudstjenesteliste marts -apr il-ma j 2011

Torsdagsklub i Østervangkirken

Marts Lø 5. 11:00 Lørdagsdåb

OA

Sø 6. 10:30 Fastelavnssøndag Fastelavnsfest

DG

Sø 13. 10:30 1. søndag i fasten Landsindsamling

OA

Sø 20. 10:30 2. søndag i fasten

DG

Sø 27. 10:30 3. søndag i fasten

BH

April Lø 2. 11:00 Lørdagsdåb Sø 3. 10:30 Midfastesøndag Kirkekaffe Sø 10. 10:30 Mariæ bebudelsesdag

DG JDB DT

Sø 17. 10:30 Palmesøndag

OA

To 21. 19:30 Skærtorsdag Efterfølgende ost og rødvin

DG

Fr 22. 10:30 Langfredag

OA

Sø 24. 10:30 Påskedag

DT

Ma 25. 10:30 2. påskedag

OA

Maj Sø 1. 10:30 1.s.e. påske Kirkekaffe

DT

OA

7. 11:00 Lørdagsdåb

Sø 8. 10:30 2.s.e. påske

OA

Sø 15. 10:30 3.s.e. påske

DG

Fr 20. 10:00 St. Bededag, Konfirmation 12:00 Konfirmation

DG DG

Sø 22. 10:30 4.s.e. påske, Konfirmation

DT

Sø 29. 10:30 5.s.e. påske

DG

Vi mødes 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 14:00-16:00. OBS! I april og maj, kun 1. torsdag Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf. 43 44 18 80 eller Anne Lise Hansen, tlf. 44 94 16 84.

Marts Tirsdag 1. marts kl. 19:30 Studiekreds: Menneskets vej – og vores vej se omtale s. 6 Torsdag 3. marts kl. 17:00 Gud og dermed pasta se omtale s. 6 Søndag 6. marts kl. 10:30 Fastelavnsfest se omtale s. 7 Søndag 13. marts Sogneindsamling, se bagsiden Tirsdag 15. marts kl. 19:30 Overalt er en danseplads – et Søren Kierkegaard Dukke Show, se omtale s. 11 Onsdag 16. marts kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Fredag 25. marts kl. 19:30 Lanciers m.m. Forhåndstilmelding nødvendig til Birthe Dyhr, tlf. 43 96 56 62

April

Juni To 2. 10:00 Kristi himmelfartsdag Konfirmation 12:00 Konfirmation

OA

Lø 4. 11:00 Lørdagsdåb

DG

Sø 5. 10:30 6.s.e.påske

DG

Kirkebil: Gangbesværede kan få trans-

Sø 12. 10:30 Pinsedag

DT

Ma 13. 10:30 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste

ES

port til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos­trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kordegnekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18.

Side 8

OA

Tirsdag 5. april kl. 19:30 Studiekreds: Menneskets vej – og vores vej, se omtale s. 6

Lørdagsdåb i Østervangkirken Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag

5. marts 2. april 7. maj 4. juni

kl. kl. kl. kl.

11:00 OA 11:00 DG 11:00 OA 11:00 DG

Søndag 3. april kl. 12:30 Efter kirkekaffen i Østervangkirken: Glostrup Sogns Menighedspleje indbyder alle folkekirkemedlemmer med stemmeret til Glostrup Sogn til årsmøde med dagsorden efter vedtægterne Torsdag 7. april kl. 17:00 Gud og dermed pasta

se omtale s. 6

Onsdag 20. april kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Fredag 29. april kl. 19:00 Lanciers m.m. Forhåndstilmelding nødvendig til Birthe Dyhr, tlf. 43 96 56 62

Maj Tirsdag 3. maj kl. 19:30 Studiekreds: Menneskets vej – og vores vej, Se omtale s. 6 Søndag 29. maj kl. 16:00 Glostrup Sangforenings forårskoncert, se omtale s. 13

Juni Tirsdag 7. juni kl. 19:30 Studiekreds: Menneskets vej – og vores vej, se omtale s. 6 Mandag 13. juni kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste med mobilt klokkespil og medbragt madkurv, se omtale i næste sogneblad.


Det sker i og omkring

Glostrup Kirke Gudstjenesteliste marts -apr il-ma j 2011

Afholdelse af møder Alle møder afholdes i Glostrup Sogne­­­gård, Østervej 8, hvis intet andet er ­anført.

Marts Sø 6. 10:00 Fastelavnssøndag On 9. 17:00 Askeonsdag

ES JDB

Sø 13. 10:00 1. s. i fasten JDB Kirkekaffe og landsindsamling Sø 20. 10:00

2. s. i fasten

ES

Sø 27. 10:00

3. s. i fasten

JDB

April Sø 3. 10:00 Midfastesøndag

DG

Sø 10. 10:00 Mariæ bebudelsesdag Kirkekaffe

ES

Sø 17. 10:00 Palmesøndag

DT

To 21. 10:00 Skærtorsdag

JDB

Fr 22. 10:00 Langfredag

JDB

Sø 24. 10:00 Påskedag

ES

Ma 25. 10:00 2. påskedag

ES

Maj Sø 1. 10:00 1. s. e. påske

JDB

Lø 7. 10:00 Konfirmation 12:00 Konfirmation

JDB JDB

Sø 8. 10:00 2. s. e. påske, Konfirmation On 11.

19:00 Gospelgudstjeneste

DT JDB

Sø 15. 10:00 3. s. e. påske

ES

Fr 20. 10:00 St. Bededag, Konfirmation 12:00 Konfirmation

ES ES

Lø 21. 10:00 Konfirmation

Marts

April

Onsdag 9. marts kl. 14:00–16:00 i Glostrup Sognegaard Onsdagstræf om Grundtvig v. sognepræst Ole Aasted Se omtale s. 7

Onsdag 13. april kl. 14:00-16:00 Onsdagstræf om en sommersejlads i Tordenskjolds kølvand v. sognepræst Esper Silkjær se omtale s. 12

Onsdag 9. marts kl. 17:00 Askeonsdag se omtale s. 7

Tirsdag 19. april kl. 20:00 Korsvejsstationer – 14 passionsmeditationer for orgel, sopran og herrekvartet, se omtale s. 12

Søndag 13. marts Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp se omtale på bagsiden Onsdag 16. marts kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 20. marts kl. 12:30 Musikkens dag med Glostrup Sangforenings Mandskor og sognets børnekor, se omtale s. 11

Onsdag 20. april kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

Maj Onsdag 11. maj kl. 14:00-16:00 Onsdagstræf om Brorson og hans salmedigtning v. sognepræst Hans Peter Nohns se omtale s. 13 Onsdag 18. maj kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde

JDB

Sø 22. 10:00 4. s. e. påske, Konfirmation

ES

Sø 29. 10:00 5. s. e. påske

DT

Juni To 2. 10:00 Kristi Himmelfartsdag Sø 5. 10:00 6. s. e. åske

ES

Sø 12. 10:00 Pinsedag Kirkekaffe Ma 13. 10:30 2. pinsedag

JDB JDB

Der henvises til ØVK

Præsterne OA: Ole Aasted BH: Birgitte Hammershøy (vikar for Trine Kern Kernel) DT: Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner ES: Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel (orlov)

Foto: Karen Reslev

Side 9


Glostrup Sogn

Plejehjemsgudstjenester Hver måned holdes der gudstjenester på plejehjemmene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

Plejehjemmet Dalvangen, Digevangsvej 1 Normalt 2. tirsdag i måneden kl. 14:00 8. marts ved OA 12. april ved DT

Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 10:30 NB! Påskegudstjeneste i Østervangkirken den 19. april kl. 10:30 22. marts ved DG 19. april ved DG i Østervangkirken 24. maj ved DG

Plejehjemmet Sydvestvej 10 Normalt 4. tirsdag i måneden kl. 14:00 med efterfølgende kaffe 22. marts ved ES 26. april ved ES 24. maj ved ES

Foto: Karen Reslev

10. maj ved OA

Omsorgscenteret Hvissinge, Stenager 4-6

Gudstjenester på

Side 10

Glostrup Hospital

Ma r t s

April

Ma j

Tirsdag 1. marts kl. 14:00: i auditorium A

Tirsdag 5. april kl. 14:00: i auditorium A

Tirsdag 3. maj kl. 14:00: i auditorium A

Tirsdag 15. marts kl. 14:00: i auditorium A

Tirsdag 19. april kl. 14:00: i auditorium A

Tirsdag 17. maj kl. 14:00: i auditorium A


Gudstjenesten i Glostrup kirke slutter i Sognegården, hvor vi får nadver, og derefter vil der være et rigtigt fastemåltid. Alle er inviteret på vegetarisk suppe i sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig, idet vi på bedste fastemanér, vil dele det, der er, og tænke på dem, som slet ikke får noget denne dag. Jette Skovgaard laver brød og vegetarisk suppe. Karsten Høyer laver aske Jørgen Degn Bjerrum er præst.

Tirsdag 15. marts kl. 19:30 i Østervangkirken

– enten mere eller mindre – med Kierkegaards værker: I vil nyde glæden ved at genkende nogle af jeres yndlingscitater, måske sat ind i en ny og forbløffende kontekst. Alle er velkomne. Fra Claus Damgaards omtale af sit stykke: »Overalt er en danseplads« er en komisk gengivelse af et dødsensalvorligt Kierkegaard-tema. At LEVE LIVET – fuldt og helt – med uendelig fantasi og uendelig lidenskab i en vidensmættet og stærkt begrænsende dagligdags virkelighed. Du kan læse mere på www.Enten-Eller.dk

SogneafteN:

Overalt er en danseplads

Søndag 20. marts kl. 12:30 i Glostrup Kirke Foto: Alezander Banck-Petersen

– e  t Søren Kierkegaard Dukke Show En spøjs fortælling om hvordan Søren Kierkegaards ældgamle forfatterskab kan skabe liv og glade (hver-) dage i år 2011 med skuespilleren Claus Damgaard & hans forførende Kierkegaard-­ dukke Det er vanskeligt, at læse Kierkegaards tekster, og der er mange måder, man kan tolke dem på. Men det er også meget givende at sætte sig ind i Kierkegaards univers, for Kierkegaard tvinger os til at tænke os om. Hans komplekse refleksioner fremprovokerer mangfoldige tan­ker om livet, over vores eksistens – alene, sammen med andre, i forhold til Gud. Ja, der er mange måder, Kierkegaard kan tolkes på. Claus Damgaard vover én af dem: I dialog med sin dukke ved navn »Søren SOK« levendegør og illustrerer han centrale emner i Kierkegaards forfatterskab. Stykket, »Overalt er en danseplads« aktualiserer på en vittig, ordrig, sprudlende og samtidig erfaringsrelateret vis Kierkegaards indsigter i vores eksistens.

Koncert i forbindelse med »Musikkens dag« Søndag den 20. marts om eftermiddagen får vi mulighed for at høre noget af det, der arbejdes med – både vokalt og instrumentalt – blandt amatører i Glostrup Kommune. Her, hvor de lyse timer snart får overtaget, vil det gennemgående tema være LYS.

Der er gratis adgang over det hele. Side 11

2011

Og forestillingen henvender sig til dem, der har beskæftiget sig

Marts

Forestillingen henvender sig til dem, der tænker over livet: I vil genkende en del af jeres egne problemstillinger og sikkert få dem yderligere belyst ud fra en overraskende vinkel.

Kl. 12:30 vil sognets børnekor åbne en koncert i Glostrup Kirke. Snart slutter Glostrup Sangforening sig til, og efter et enkelt nummer sammen er stafetten givet videre. Glostrup Sangforenings Mandskor vil underholde med en spændende buket af danske og udenlandske toner, bl.a. fra My Fair Lady – South Pacific og West Side Story. Koncerten ledes af den unge fremadstræbende dirigent, Phillip Faber. Det er Glostrup Bibliotek, der har taget initiativ til et musiksamarbejde i kommunen, og hele arrangementet »skydes i gang« kl. 12:00 på biblioteket. Efter koncerten i Glostrup Kirke vil der være flere musikalske tilbud i biografen.

Forestillingen anbefales for dem, der endnu ikke har læst en eneste linje af Kierkegaard: I vil helt sikkert få lyst til det.

Ar r ange me nte r

Fortsat fra s. 7


2011 April-Juni

Onsdag 13. april kl. 14:00 – 16:00 i Glostrup Sognegård

Onsdagstræf En sommersejlads i Tordenskjolds kølvand Ved sognepræst Esper Silkjær Tordenskjold er en af Danmarkshistoriens mest myteomspundne skikkelser, søhelten fra Store Nordiske Krig. Men hvem var han egentlig, og hvorfor finder vi i dag hans billede på tændstikæskerne??? I sommeren 2010 foretog jeg en sommersejlads sammen med min ægtefælle fra Oslo og ned i Bohuslän, hvor Tordenskjold gjorde livet surt for svenskerne. Vi besøgte flere af de steder, hvor Tordenskjold høstede nogle af sine store sejre. Dynekilen og Marstrand er blot to af de navne, som Tordenskjolds navn er knyttet til, men han færdedes hjemmevant i farvandet blandt øer, klipper og skær i hele Bohuslän. Med udgangspunkt i sommertogtet, hvor vi i Oslofjorden også besøgte Oscarsborg fæstningen, der blev berømt for sit forsvar af indsejlingen til Oslo, da tyskerne angreb Norge den 9. april 1940, vil jeg i et billedforedrag fortælle om Tordenskjold og vores sommersejlads i hans kølvand.

Ar r angementer

Tirsdag 19. april kl. 20:00 i Østervangkirken

Korsvejsstationer – 14 passionsmeditationer for orgel, sopran og herrekvartet Tidligt i kristendommen blev det almindeligt at gå pilgrimsvandring, og centralt stod vandringen ad Via Dolorosa i Jerusalem, hvor pilgrimme holdt andagt ved forskellige hellige steder. Disse steder blev senere kendt som »stationer«. Første gang, vi støder på udtrykket »station«, er i et skrift af den engelske pilgrim, William Wey, som besøgte Det Hellige Land i midten af 1400-tallet. Han beskrev, hvorledes pilgrimme vandrede i Jesu fodspor til korset Langfredag. Side 12

I 1686 gav pave Innocent XI franciskanermunkene tilladelse til at udføre stationerne i deres kirker. Der var dengang syv korsvejsstationer med tilhørende bibelske tekster. Senere tilføjedes endnu syv stationer, som ikke bygger på bibelske beretninger, men har folketroen som ophav. Dette udgør de 14 stationer, som siden 1731 har været fast billedinventar i mange katolske kirker. Også i dag vandrer katolikker ved en liturgisk gudstjeneste fra station til station i kirken. Filmen »The Passion of the Christ« af Mel Gibson er ligeledes bygget over de 14 stationer. Aftenens koncert er også en vandring, men i overført betydning. Sopranen, Helle Thun, vil fortolke de enkelte stationer ledsaget af orgelimprovisationer i vekselvirkning med gregorianske hymner, intoneret af de to kirkers herresangere. Helle mestrer kulning, svensk sætersang, joik og vallvisor. Kulning er et gammelt skandinavisk hyrdekald, som traditionelt blev udført af kvinder. Således med hyrdindens kald vil Hyrdens vej forkyndes. Vel mødt

Vil du på gratis sommerferie med dine børn? 1. Helsingør. Glostrup Sogns Menighedspleje har i år fået tildelt 6 lejligheder i Helsingør Feriecenter i uge 26. Lejlighederne er betalt. Vi har også fået penge bevilliget til en fælles rejse frem og tilbage. Desuden også penge til mad, deltagelse i aktiviteter og andre forlystelser. Vi kan give feriepakken til familier med børn bosat i Glostrup Sogn. Familien må ikke (i år 2011) have en indtægt, der overstiger kontanthjælpsloftet. Studerende på SU kan ikke søge. 2. Western Camp, Rødby. Vi har også fået mulighed for at sende nogle familier på ferie i campinghytter i »Western Camp« i uge 27. Campingpladsen ligger ved Rødby. Det er sted for folk, der synes det er sjovt at klæde sig i cowboytøj, danse linedance og begå togrøverier….man kan dog samme sted også bare være på ferie, som på alle andre campingpladser. Fortsætter s. 13


I Menighedsplejen vil vi give lejlighederne og hytterne fortrinsvis til enlige forsørgere. Men alle børnefamilier på kontanthjælp kan søge. Hvis man søger Western Camp, må man gerne have en ind­tægt, der er lidt højere end kontanthjælp. Ansøgningsfristen er 1.april, og ansøgningsskema fås på kordegnekontoret, Østervej 6. Yderligere oplysninger hos sognepræst Jørgen Degn Bjerrum formand for Glostrup Sogns Menighedspleje.

og karrieremæssigt, så rullede modgangsbølgen igen og igen ind over hans liv med store personlige sorger og kriser til følge. Sognepræst Hans Peter Nohns har et indgående kendskab til Brorsons liv og digtning og vil i eftermiddagens foredrag give os et godt indblik i Brorsons liv og en indføring i hans salmedigtning.

Søndag 29. maj kl. 16:00 i Østervangkirken

Onsdag 11. maj kl. 14:00–16:00 i Glostrup Sognegård

Onsdagstræf Hans Adolf Brorson, 1700-tallets store salmedigter Ved sognepræst Hans Peter Nohns

Med Glostrup Sangforenings Mandskor Glostrup Sangforenings Mandskor vil sammen med solisten, Frederikke Kampmann og med Henrik Metz ved pianoet, underholde med danske sange – sprituals – sange fra populære musicals m.m. Dirigent: Philip Faber Der er gratis adgang til koncerten!

Foto: Karen Reslev

Op, al den ting, som Gud har gjort, er en af de meste skattede salmer i Den Danske Salmebog, og den bliver ofte valgt ved bryllupper. Salmen er fra 1734 og skrevet af 1700-tallets store salmedigter Hans Adolf Brorson, der, udover at være en fremragende salmedigter, også var biskop i Ribe fra 1741 til sin død i 1764. Selvom han havde medvind poetisk

Foto: Alexander Bnck-Petersen

Forårskoncert

Ar r ange me nte r

Fortsat fra s. 12

Maj 2011 Side 13


Udebliver Sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst; Glostrup Sogns kordegnekontor, Østervej 6, tlf. 43 61 33 11 Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan ­ hentes på kordegnekontoret så længe restoplag haves.

Glostrup Gospel Forårssæsonen startede med, at der igen er kommet nye medlemmer til koret. Dejligt at også så mange unge vil være med. Vi glæder os over den dejlige julekoncert, vi havde 19. december med næsten fuldt hus. Det bestyrker os i, at vi har vores plads her, hvor så mange gerne vil koble af fra julens ræs og nyde julens musik. Søndag 13. marts optræder koret i en støttekoncert, hvor overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. Mød op og støt den gode sag. Den sidste weekend i marts tager koret til London på en lille turné og samtidig workshop, og det er noget vi har glædet os til længe. Vi skal bl.a. besøge et par store »sorte« kirker og lade os inspirere. Vi forventer, at skulle optræde i den ene i hvert fald. Vi skal også besøge og optræde i Den Danske kirke i London. En spændende kontakt vi fik i forbindelse med vores workshop i oktober. 30. april deltager vi sammen med nogle andre omkringliggende gospelkor i Vestegnens Gospel Festival. Det er et velgørende arrange-

Kirkens genbrug Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte butiksleder Vita Sklander på tlf.: 23 64 10 34.

ment sat i værk af Lions Club Glostrup og vil foregå i Glostrup Idrætshal. Overskuddet fra entré og kiosksalg går til velgørende formål i Glostrup. Vi håber, mange vil støtte op og komme og lytte til, hvad de forskellige gospelkor fra Vestegnen kan byde på. Mere herom i lokalpressen. Vi deltager i gospelgudstjeneste onsdag 11. maj, og allerede nu kan vi informere om gospelgudstjeneste på Glostrup Hospital onsdag 8. juni kl. 16. Følg med på vor hjemmeside www.glostrupgospel.dk hvor arrangementer og ekstra koncerter vil være oplistet. Hvis du også er interesseret i at være med i vort kor, send en mail til korets formand Christian Gram; se mailadresse på vor hjemmeside. Næste gang, der er optagelse og stemmeprøver, er 17. august. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel.

Arrangementer marts - juni 2011 Søndag 13. marts kl. 17:00 Støttekoncert i Østervangkirken til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré kr. 100 o. 12 år går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling Onsdag 11. maj kl. 19:00 Gospelgudstjeneste i Østervangkirken – præst Jørgen Degn Bjerrum Onsdag   8. juni kl. 16:00 Gospelgudstjeneste på Glostrup Hospital i Auditorium A Side 14

Børnekor i Glostrup Sogn Vi øver fast om onsdagen med de yngste og nyeste fra kl. 14:00-14.45 og med de mere øvede fra kl. 15:00-16.00. Hvis du går i mindst 3. kl. og kan lide at synge, er det måske noget for dig! Alle interesserede kan henvende sig til: Ungdomskateket Thomas Olsen. Send en mail til: Kateket.thomas@glostrupsogn.dk eller ring på tlf. 61 62 04 37

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme­lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?

... så mød op hos FDF og få nye kammerater FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med.


Glostrup Kirke Kirkepladsen – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Sognepræst Esper Silkjær Højvangsområde Kochsvej 11, 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 69 02 E-mail: esi@km.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Sognepræst Dorte Thomsen

Kirketjener Carsten Høyer Tlf: : 61 61 23 91. Mandag fri.

Organist (begge kirker) Marlene Hauge Esromgade 28 st. tv. – 2200 Kbh. N – Tlf: 29 78 26 51 Mandag fri.

Østervangkirken Dommervangen 2 – 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31 Sognepræst Dorothea Glöckner

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum

Østervangområde Byparkvej 100 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 96 74 03 E-mail: mlo@post12.tele.dk Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, samt torsdag 17-18. Mandag fri.

Hospitalspræst Trine Kern Kernel (Orlov) Vikar: Birgitte Hammershøy Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, stuen. E-mail: bham@glo.regionh.dk Tlf. 43 23 34 54/mobil 20 19 78 97 Fredag fri.

Nordvangområde Ejbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 96 18 14 eller mobil 61 55 32 75 E-mail: dorotheagloeckner@mail.dk · Mandag fri.

Sognepræst Ole Aasted

Organist Jannik Hansen Banevolden 42, 4.tv., 2500 Valby Tlf: 21 62 83 91. E-mail: jannikhansen1@hotmail.com

Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf: 43 61 33 10. Mandag fri.

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen

Organist Karen Margrethe Olsen

Kirkeværge Bent Henriksen

Mosebakkevej 9, 2605 Brøndby – Tlf: 43 44 81 84 Mandag fri.

(begge kirker) Tlf. 43 96 66 88

Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

E-mail: lba@km.dk

Kordegn Louise Anne Tyler E-mail: lat@km.dk

Børne- og ungdomskateket Thomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@­glostrupsogn.dk

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej 268 – 2600 Glostrup. Tlf 43 45 30 80 E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk

Glostrup Sognegård Østervej 8 – 2600 Glostrup Tlf. 43 61 33 10 Kirkegårdskontoret Åbent 10-12. Torsdag aften kun efter aftale. Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård – Østervej 8, Tlf: 43 61 33 10 Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf: 43 61 33 10

Kapelkrematorium Gammel Landevej 1, Tlf: 43 61 33 10 · Åbent 10-12.

Sognebladet

Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen.

Østervej 6, 2600 Glostrup Tlf: 43 61 33 11 · Fax: 43 45 81 87 Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen

Søndervangområde Kontor i Glostrup: Dommervangen 2, 2600 Glostrup. Støvringvej 20, 2720 Vanløse. Tlf. 43 61 33 31 E-mail: doth@km.dk Kontor: Dommervangen 2, 2600 Glostrup Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag 10-11 og tillige torsdag 17-18. Mandag fri

Vestervangområde Tyborøn Alle 87 st., 2720 Vanløse. Tlf: 38 79 70 17 E-mail: pastor-degnbjerrum@paradis.dk Kontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri.

Kordegnekontor (fælles)

Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordegnen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nærmere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet www.glostrupsogn.dk

Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig­ hedsråd. Redaktion: Jette Matzen, Ole Aasted, Per T. Hansen, Dorte Thomsen, Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394 E-mail: ingerose1@gmail.com Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Trykkerivej 2 | 6900 Skjern | tlf. 96 800 700.

Næste nummer af sognebladet udkommer i uge 21, 2011. Stof modtages på kordegnekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 11. april 2011 Side 15


13. marts 2011

Foto: Rune Hansen

Sogneindsamling 2011

Sultens onde cirkel kan brydes Søndag d. 13. marts 2011 sender Glostrup Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling

Ar r angementer

Når Glostrup Sogn søndag den 13. marts for 9. gang er med i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, er det for at hjælpe folk som Canan og Caroline Mutinta og for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Jo flere indsamlere, der melder sig, des flere gadedøre kan vi nå ud til, og des flere mennesker kan vi hjælpe. Både de borgere, der går ud med raslebøsserne og de, der putter noget i dem, bidrager til at forbedre mange fattige familiers fremtid. Der er indsamlingssted i Glostrup Sognegård, Østervej 8 og i Østervangsalen, Dommervangen 2, umiddelbart efter højmesserne. Vi vil være glade for at få så mange indsamlere som muligt til at deltage i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps vigtige hjælpearbejde. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Carl-Erik Denning tlf. 4344 1880 eller e-mail: carl-erik@denning.dk eller til Per T. Hansen tlf. 4494 1684 eller e-mail: pthan-

sen@hansen.mail.dk eller kordegn Lars B. Andersen på tlf. 4361 3311 eller e-mail: lba@km.dk. Søndag den 13. marts samler Glostrup Sogn ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2011. Du kan være med til at bekæmpe sult i verden. Meld dig som indsamler allerede nu En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Ved Sogneindsamling 2010 fik Glostrup Sogns indsamlere 30.800 kroner i bøsserne. På landsplan samlede ca. 23.000 indsamlere 16 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Foto: Karen Reeslev

Søndag den 13. marts 2011 kl. 17:00 i Østervangkirken

Gospelkoncert Med Glostrup Gospel til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100,- kr. går ubeskåret til Folkekirkens landsindsamling.

Sognebladet  

Sognebladet for Glostrup sogn

Sognebladet  

Sognebladet for Glostrup sogn