Page 1

Dyrevelfærd

Løsninger

Forståelse

Viden

Effektivitet

Balance

Sund fornuft! Helhed Innovation Økonomi

Mening

Faglighed Sikkerhed

Sund fornuft! LVK Kvægdyrlægerne 2010 - 2011

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste Fynsvej 8, DK-9500 Hobro T: +45 9852 0044 F: +45 9851 0470 E: lvk@lvk.dk www.lvk.dk

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste


Har du din egen LVK dyrlæge?

LVK ser fremad

Udfordringerne er store for dansk landbrug i disse år,

som landmandsejet dyrlægepraksis kommer længst

hvor blikket er rettet stift mod bundlinjen. Alle, både

ved at få det bedste ud af de forhold, der bliver os budt.

landmænd, dyrlæger og foreninger, må yde deres bed-

Derfor arbejder vi blandt andet på en model, der gør det

ste for at sikre en lys fremtid.

let for den enkelte landmand at opfylde de nye krav til

Som formand vil jeg pege på nogle områder, som ligger

egenkontrol i besætningerne.

LVK meget på sinde:

Vi har løbende investeret i nyt it-værktøj til vores dyr-

• At lovgivningen tilpasses, så der lægges endnu mere

læger, som kan håndtere de stadig stigende registre-

ansvar for dyresundhed over på den enkelte landmand.

ringskrav. På den måde spildes der minimum af tid på

Som medlem kan du benytte dig af dyrlægerådgivning-

• At der hele tiden er en priskonkurrence, som kom-

administration, og dyrlægerne kan koncentrere deres

en i LVK.

mer landmanden til gode.

indsats, hvor den gør mest gavn – ude i staldene.

• At vores dyrlæger er langt fremme, når det drejer sig

Alle de tiltag, vi sætter i søen, har overskriften SUND

Konceptet i LVK er en forening, hvor medlem-

LVK’s organisering:

merne har direkte indflydelse på driften af virksomheden. Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Der er

Bestyrelse

ca. 1.350 medlemmer i LVK. Det er husdyrproducenterne, der har den overordnede

Forretningsudvalg

ledelse af virksomheden. Det sikrer, at dyrlægeydelserne leveres uden unødige omkostninger, men med så høj nytteværdi af dyrlægerådgivningen som muligt.

Vores målsætning er den stærkeste faglige rådgivning til

Kundecenter

Chefdyrlæge · svin

Chefdyrlæge · kvæg/mink

om efter- og videreuddannelse, så vi hele tiden har de

en konkurrencedygtig pris. Den daglige drift varetages af en administrationschef og to chefdyrlæger (henholdsvis svin og kvæg/mink).

Svinedyrlægeteams

Kvægdyrlægeteams

Minkdyrlægeteam

dygtigste dyrlæger. Det er alt sammen noget, du som husdyrbruger har gavn og glæde af. Jeg vil også fremhæve, at du som

Dyrlægerne i LVK servicerer ca. 20 pct. af svinene i Danmark og ca. 10 pct. af malkekøerne. Du kan også blive medlem, få indflydelse og få ”din egen” LVK dyrlæge.

LVK-medlem har stor fordel af det faglige netværk,

FORNUFT. Ser man tilbage på det arbejde, vi har udført siden starten i 1970’erne, har SUND FORNUFT været et gennemgående træk. LVK er ejet og ledet af landmænd, og derfor har fokus altid været på bedrifternes bundlinje – det vil den også være i fremtiden.

som vores ca. 40 dygtige dyrlæger har – uanset, hvilke

Formand

sundhedsmæssige udfordringer du møder i din hver-

Peter Hjort Jensen

dag som husdyrproducent. Vores dyrlæger samarbejder nu enten i et kvæg-, svine- eller minkteam, for at blive dygtigere ved at dele den viden, de hver især har opbygget. Vi søger samarbejde og dialog med de myndigheder og organisationer, der sætter rammerne for vores veterinære arbejde. Vi er langt fra altid enige i de beslutninger, der vedtages, men det er vores overbevisning, at vi


Har du din egen LVK dyrlæge?

LVK ser fremad

Udfordringerne er store for dansk landbrug i disse år,

som landmandsejet dyrlægepraksis kommer længst

hvor blikket er rettet stift mod bundlinjen. Alle, både

ved at få det bedste ud af de forhold, der bliver os budt.

landmænd, dyrlæger og foreninger, må yde deres bed-

Derfor arbejder vi blandt andet på en model, der gør det

ste for at sikre en lys fremtid.

let for den enkelte landmand at opfylde de nye krav til

Som formand vil jeg pege på nogle områder, som ligger

egenkontrol i besætningerne.

LVK meget på sinde:

Vi har løbende investeret i nyt it-værktøj til vores dyr-

• At lovgivningen tilpasses, så der lægges endnu mere

læger, som kan håndtere de stadig stigende registre-

ansvar for dyresundhed over på den enkelte landmand.

ringskrav. På den måde spildes der minimum af tid på

Som medlem kan du benytte dig af dyrlægerådgivning-

• At der hele tiden er en priskonkurrence, som kom-

administration, og dyrlægerne kan koncentrere deres

en i LVK.

mer landmanden til gode.

indsats, hvor den gør mest gavn – ude i staldene.

• At vores dyrlæger er langt fremme, når det drejer sig

Alle de tiltag, vi sætter i søen, har overskriften SUND

Konceptet i LVK er en forening, hvor medlem-

LVK’s organisering:

merne har direkte indflydelse på driften af virksomheden. Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Der er

Bestyrelse

ca. 1.350 medlemmer i LVK. Det er husdyrproducenterne, der har den overordnede

Forretningsudvalg

ledelse af virksomheden. Det sikrer, at dyrlægeydelserne leveres uden unødige omkostninger, men med så høj nytteværdi af dyrlægerådgivningen som muligt.

Vores målsætning er den stærkeste faglige rådgivning til

Kundecenter

Chefdyrlæge · svin

Chefdyrlæge · kvæg/mink

om efter- og videreuddannelse, så vi hele tiden har de

en konkurrencedygtig pris. Den daglige drift varetages af en administrationschef og to chefdyrlæger (henholdsvis svin og kvæg/mink).

Svinedyrlægeteams

Kvægdyrlægeteams

Minkdyrlægeteam

dygtigste dyrlæger. Det er alt sammen noget, du som husdyrbruger har gavn og glæde af. Jeg vil også fremhæve, at du som

Dyrlægerne i LVK servicerer ca. 20 pct. af svinene i Danmark og ca. 10 pct. af malkekøerne. Du kan også blive medlem, få indflydelse og få ”din egen” LVK dyrlæge.

LVK-medlem har stor fordel af det faglige netværk,

FORNUFT. Ser man tilbage på det arbejde, vi har udført siden starten i 1970’erne, har SUND FORNUFT været et gennemgående træk. LVK er ejet og ledet af landmænd, og derfor har fokus altid været på bedrifternes bundlinje – det vil den også være i fremtiden.

som vores ca. 40 dygtige dyrlæger har – uanset, hvilke

Formand

sundhedsmæssige udfordringer du møder i din hver-

Peter Hjort Jensen

dag som husdyrproducent. Vores dyrlæger samarbejder nu enten i et kvæg-, svine- eller minkteam, for at blive dygtigere ved at dele den viden, de hver især har opbygget. Vi søger samarbejde og dialog med de myndigheder og organisationer, der sætter rammerne for vores veterinære arbejde. Vi er langt fra altid enige i de beslutninger, der vedtages, men det er vores overbevisning, at vi


Vi er klar til de nye tider – er du? 1. juli trådte nye regler omkring sundhedsrådgivning

vi os løbende og deler vores viden på dyrlægemøder

og egenkontrol for dyrevelfærd i kraft. Med de nye

og teammøder. Kvægdyrlægerne er organiseret i to re-

regler får kvægbrugeren større mulighed for selv at

gionale geografiske team. Dels for at alle kunder kan

behandle besætningsdiagnoser under supervision af

tilbydes service fra flere dyrlæger, og dels for at sikre

besætningsdyrlægen. Besætningsdyrlægens opgaver

en god kontakt og samarbejde til andre rådgivere i det

bliver i højere grad at hjælpe med det forebyggende

regionale område.

arbejde og hjælpe landmanden med en forsvarlig og

På LVK’s hjemmeside kan du finde faglige artikler om

fornuftig medicinanvendelse. LVK’s dyrlæger er allerede nu i fuld gang med denne opgave.

den nyeste viden og praksis indenfor dyrehold, og vi sender nyhedsbreve med aktuelle emner ud til vores

Vores virksomhed er ejet af producenterne, og vi ar-

medlemmer. Som noget nyt tilbyder LVK kurser for

bejder målrettet mod at sikre sunde dyr og en sund

kvægbrugere og medhjælpere.

økonomi for kvægbrugeren. Med andre ord: Vi er

For at sikre den højeste nytteværdi af vores dyrlæ-

til for medlemmernes skyld og ser det som vores fornemmeste opgave at komme med løsningsforslag til de forskellige problemstillinger, der opstår i besætningen.

geordning, bruger vi tiden så effektivt som muligt. Vi har et kundecenter, som varetager de administrative opgaver og eget mælkeprøve-laboratorium. Vi har udviklet vores it-system, så det er effektivt for dyrlægen

LVK’s kvægdyrlæger har siden begyndelsen af Ny

at arbejde med, og vi har i 2010 taget en ny ”papirløs”

Sundhedsrådgivning udviklet sig markant, og vi

administrationsmodel (Landmandsweb) i brug. Den

er i dag 17 specialiserede kvægdyrlæger og

sikrer, at vi ikke drukner i papirer. På den måde holder

kvægfagdyrlæger, som dækker stort set hele

vi omkostningerne nede, og vi kan bruge vores tid,

landet og mere end 10 pct. af malke-

hvor den bruges bedst – ude på besætningerne.

køerne samt en del slagtekalvebesætninger. Vores kvægdyrlæger skal til alle

Det kalder vi SUND FORNUFT!

tider matche de højeste faglige standarder og efterleve kvægbrugerens behov for den bedst mulige dyrlægeordning. Derfor efteruddanner

Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK kvægdyrlæger


Vi er klar til de nye tider – er du? 1. juli trådte nye regler omkring sundhedsrådgivning

vi os løbende og deler vores viden på dyrlægemøder

og egenkontrol for dyrevelfærd i kraft. Med de nye

og teammøder. Kvægdyrlægerne er organiseret i to re-

regler får kvægbrugeren større mulighed for selv at

gionale geografiske team. Dels for at alle kunder kan

behandle besætningsdiagnoser under supervision af

tilbydes service fra flere dyrlæger, og dels for at sikre

besætningsdyrlægen. Besætningsdyrlægens opgaver

en god kontakt og samarbejde til andre rådgivere i det

bliver i højere grad at hjælpe med det forebyggende

regionale område.

arbejde og hjælpe landmanden med en forsvarlig og

På LVK’s hjemmeside kan du finde faglige artikler om

fornuftig medicinanvendelse. LVK’s dyrlæger er allerede nu i fuld gang med denne opgave.

den nyeste viden og praksis indenfor dyrehold, og vi sender nyhedsbreve med aktuelle emner ud til vores

Vores virksomhed er ejet af producenterne, og vi ar-

medlemmer. Som noget nyt tilbyder LVK kurser for

bejder målrettet mod at sikre sunde dyr og en sund

kvægbrugere og medhjælpere.

økonomi for kvægbrugeren. Med andre ord: Vi er

For at sikre den højeste nytteværdi af vores dyrlæ-

til for medlemmernes skyld og ser det som vores fornemmeste opgave at komme med løsningsforslag til de forskellige problemstillinger, der opstår i besætningen.

geordning, bruger vi tiden så effektivt som muligt. Vi har et kundecenter, som varetager de administrative opgaver og eget mælkeprøve-laboratorium. Vi har udviklet vores it-system, så det er effektivt for dyrlægen

LVK’s kvægdyrlæger har siden begyndelsen af Ny

at arbejde med, og vi har i 2010 taget en ny ”papirløs”

Sundhedsrådgivning udviklet sig markant, og vi

administrationsmodel (Landmandsweb) i brug. Den

er i dag 17 specialiserede kvægdyrlæger og

sikrer, at vi ikke drukner i papirer. På den måde holder

kvægfagdyrlæger, som dækker stort set hele

vi omkostningerne nede, og vi kan bruge vores tid,

landet og mere end 10 pct. af malke-

hvor den bruges bedst – ude på besætningerne.

køerne samt en del slagtekalvebesætninger. Vores kvægdyrlæger skal til alle

Det kalder vi SUND FORNUFT!

tider matche de højeste faglige standarder og efterleve kvægbrugerens behov for den bedst mulige dyrlægeordning. Derfor efteruddanner

Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK kvægdyrlæger


LVK Kvægdyrlægerne Midt · Nord

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

Henrik Larsen

Flemming Storbjerg

Marie Skau

Jan Kjeldsen

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

Kvægfagdyrlæge

T: +45 8680 3405 M: +45 2171 5283 F: +45 8680 3400 E: hl@lvk.dk

M: +45 2171 5297 F: +45 3810 1733 E: fls@lvk.dk

T: +45 7455 1500 M: +45 2171 5299 F: +45 7455 1502 E: ms@lvk.dk

M: + 45 4076 8002 E: jak@lvk.dk

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Svinedyrlægerne Øst

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

Erik Træholt Thrane Magnus Højris

John Helbo

Hans J. Andersen

Wendy Holm Beeck

Thor Juul Thorsen

LVK Kvægdyrlægerne Midt/Nord og LVK Kvægdyr-

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge Ph.d

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

T: +45 8643 6301 M: +45 2171 5290 F: +45 8643 6310 E: jh@lvk.dk

M:+45 2171 5296 E: hja@lvk.dk

M: +45 2171 5289 E: wh@lvk.dk

M: +45 2171 5285 E: tt@lvk.dk F: +45 5944 03 01

lægerne Syd. De to teams arbejder primært i det på

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

LVK’s kvægsektion er opdelt i to geografiske teams: Kvægfagdyrlæge Kvægdyrlæge · Teamleder

Kirkeholtvej 30, 8543 Hornslet T: +45 8645 2949 M: +45 2271 M: +45 4018 11407796 F: +45 8698 10182949 F: +45 8644 E: et@lvk.dk E: mah@lvk.dk

kortet angivne område.

MIDT · NORD Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

Erik Træholt Thrane

Kenneth M. Krogh

Grethe Post Hansen

Kvægfagdyrlæge

Kvægfagdyrlæge

Kvægfagdyrlæge

Camilla Bolding Christensen

M: +45 4018 1140 F: +45 8698 1018 E: et@lvk.dk

M: +45 2023 0885 F: +45 8696 3886 E: kek@lvk.dk

T: +45 7383 0050 M: +45 2171 5275 F: +45 7383 0060 E: gph@lvk.dk

M: +45 2171 5272 E: cbc@lvk.dk

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

LVK Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlæge

SYD

Chefdyrlæge, LVK Kvægdyrlægerne: terinære

ugets Ve

Landbr

este

enttjen

Konsul

e yrlægern

Kvægd

Peter B. Hansen

Preben D. Thomsen

Erling Andersen

Finn Stolberg

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge · Teamleder

Kvægdyrlæge

T: +45 9748 7315 M: +45 2171 5291 F: +45 9748 7503 E: pb@lvk.dk

T: +45 8723 1018 M: +45 2171 5293 F: +45 3511 7293 E: pdt@lvk.dk

M: +45 2171 5294 F: +45 7558 2471 E: ea@lvk.dk

M: +45 2171 5284 F: +45 7457 6669 E: fs@lvk.dk

rogh h M. K Kennet ge rlæ Chefdy 885 2023 0 6 5 M: +4 388 6 9 6 8 F: +45 k.dk lv E: kek@


LVK Kvægdyrlægerne Midt · Nord

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

Henrik Larsen

Flemming Storbjerg

Marie Skau

Jan Kjeldsen

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

Kvægfagdyrlæge

T: +45 8680 3405 M: +45 2171 5283 F: +45 8680 3400 E: hl@lvk.dk

M: +45 2171 5297 F: +45 3810 1733 E: fls@lvk.dk

T: +45 7455 1500 M: +45 2171 5299 F: +45 7455 1502 E: ms@lvk.dk

M: + 45 4076 8002 E: jak@lvk.dk

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Svinedyrlægerne Øst

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

Erik Træholt Thrane Magnus Højris

John Helbo

Hans J. Andersen

Wendy Holm Beeck

Thor Juul Thorsen

LVK Kvægdyrlægerne Midt/Nord og LVK Kvægdyr-

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge Ph.d

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

T: +45 8643 6301 M: +45 2171 5290 F: +45 8643 6310 E: jh@lvk.dk

M:+45 2171 5296 E: hja@lvk.dk

M: +45 2171 5289 E: wh@lvk.dk

M: +45 2171 5285 E: tt@lvk.dk F: +45 5944 03 01

lægerne Syd. De to teams arbejder primært i det på

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

LVK’s kvægsektion er opdelt i to geografiske teams: Kvægfagdyrlæge Kvægdyrlæge · Teamleder

Kirkeholtvej 30, 8543 Hornslet T: +45 8645 2949 M: +45 2271 M: +45 4018 11407796 F: +45 8698 10182949 F: +45 8644 E: et@lvk.dk E: mah@lvk.dk

kortet angivne område.

MIDT · NORD Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

Erik Træholt Thrane

Kenneth M. Krogh

Grethe Post Hansen

Kvægfagdyrlæge

Kvægfagdyrlæge

Kvægfagdyrlæge

Camilla Bolding Christensen

M: +45 4018 1140 F: +45 8698 1018 E: et@lvk.dk

M: +45 2023 0885 F: +45 8696 3886 E: kek@lvk.dk

T: +45 7383 0050 M: +45 2171 5275 F: +45 7383 0060 E: gph@lvk.dk

M: +45 2171 5272 E: cbc@lvk.dk

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Midt·Nord

Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlægerne Syd

LVK Kvægdyrlægerne Syd

Kvægdyrlæge

SYD

Chefdyrlæge, LVK Kvægdyrlægerne: terinære

ugets Ve

Landbr

este

enttjen

Konsul

e yrlægern

Kvægd

Peter B. Hansen

Preben D. Thomsen

Erling Andersen

Finn Stolberg

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge

Kvægdyrlæge · Teamleder

Kvægdyrlæge

T: +45 9748 7315 M: +45 2171 5291 F: +45 9748 7503 E: pb@lvk.dk

T: +45 8723 1018 M: +45 2171 5293 F: +45 3511 7293 E: pdt@lvk.dk

M: +45 2171 5294 F: +45 7558 2471 E: ea@lvk.dk

M: +45 2171 5284 F: +45 7457 6669 E: fs@lvk.dk

rogh h M. K Kennet ge rlæ Chefdy 885 2023 0 6 5 M: +4 388 6 9 6 8 F: +45 k.dk lv E: kek@


Vi hjælper dig med at holde styr på papirerne

Kursusprogram

I det danske sundhedsrådgivningssystem er der et

for dyrevelfærd. Til det hjælper vi dig med at lave de

Det er en høj prioritet for LVK, at vores kunder er up to

efterbyrd i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftale

omfattende krav til registrering og dokumentation for

fornødne tilpasninger af branchekoden og gøre dit

date inden for det veterinære område. Derfor afholder

modul 2. På kurset gennemgås lovgrundlaget i veteri-

både besætningsdyrlægen og landmanden. Ofte til stor

egenkontrolprogram tilgængeligt for dig på Landmands-

vi kurser for kvægbrugere og ansatte. Hvis man ikke

nærforliget, anatomi, kælvningsmanagement samt

irritation for landmænd og dyrlæger, der ikke altid kan

web. Her kan du, som kunde hos LVK, også logge ind

er medlem hos LVK, er man også velkommen på kur-

det teoretiske grundlag for behandling af mælkefeber

se ideen med den resursekrævende registrering. Men

med dit personlige password og se alle dine veterinære

serne, men der opkræves en mindre ekstrapris for ikke-

og tilbageholdt efterbyrd. Efter kurset udstedes kur-

da kampen mod bureaukratiet nærmest er dømt til at

dokumenter såsom tilbageholdelsessedler, medicinan-

medlemmer.

susbevis, som indsendes til fødevarestyrelsen. Når du

tabes, har vi i stedet valgt at besejre den stigende ad-

visninger, laboratoriesvar, kvartalsrapporter, egenkon-

Vores kursusprincip er, at vi målretter kursusudbuddet

herefter har udført praktisk behandling af mindst fem

ministration på en anden måde.

trolprogrammet for dyrevelfærd og evt. smittebeskyt-

efter jeres behov, og fastsætter en dato for kurset, når

behandlinger pr. sygdom/lidelse under supervision af

LVK har i de seneste år ofret store resurser på at udvikle

telsesplan.

der er nok tilmeldinger.

din besætningsdyrlæge, får du tilladelsen til selv at be-

eget it-system, der på en smart og hurtig måde kan

Med LVK’s it-system har du styr på dine registreringer,

Du kan til enhver tid se kursusudbuddet på www.lvk.dk

handle.

tilfredsstille myndighedernes krav og giver landmanden

så du ikke behøver at bekymre dig om myndighedernes

og få mere at vide om de enkelte kurser, samt tilmelde

et godt overblik.

kontrol.

dig.

Som noget nyt skal besætninger, der har en sund-

Det kalder vi SUND FORNUFT!

hedsrådgivningsaftale, have et egenkontrolprogram

Følgende kurser er pt. opslået:

Medicinhåndtering Lovpligtig for alle, der skal beskæftige sig med medicin i dyrehold, der ikke har min. seks mdr. erfaring fra før

Kosignaler Et praktisk kursus, hvor den enkelte deltager bliver trænet i at genkende og forstå koens og besætningens signaler. Formålet er at blive i stand at opdage sygdom eller uheldig komfort på et langt tidligere tidspunkt, så man kan gribe ind, inden tingene eskalerer.

2008. Kurset afholdes både på dansk, engelsk og rus-

Klovsundhed

sisk.

Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden

Lær at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd (samt kælvningsmanagement) Kurset er den lovpligtige, teoretiske del, som giver adgang til selv at behandle mælkefeber og tilbageholdt

og værktøjer til at forbedre klovsundheden i besætningen. På kurset gennemgås de forskellige klovsygdomme, behandling og forebyggelse af disse, økonomi i klovsundhed, klovplejeprincipper, staldmanagements indflydelse på klovsygdomme samt de forskellige rådgivningsredskaber til fremme af klovsundheden.

Yversundhed Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden og værktøjer til at forbedre yversundheden i besætningen. På kurset gennemgås de forskellige typer yverbetændelse, principperne for forebyggelse og optimal behandling af yverbetændelse samt økonomien i yversundhed. Principperne omkring optimal goldkomanagement og goldbehandling. Vi gennemgår forskellige udskrifter og redskaber til brug for det praktiske yversundhedsarbejde i besætningen.

Goldko og nykælvermanagement Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden og værktøjer til at optimere den mest kritiske periode for koen – fra goldperiode til laktation. På kurset gennemgås principperne for optimal forberedelse inden kælv-

praktisk brunstkontrol og optimal insemineringstidspunkt, reproduktionskontrol og reprosygdomme. Vi gennemgår forskellige udskrifter og redskaber til brug for det praktiske reproduktionsarbejde og rådgivning i besætningen.

Studietur til Slovakiet Chefdyrlæge Kenneth Krogh er guide på en studietur til Slovakiet, hvor vi besøger tre store danskejede kvægbesætninger på 1.700-3.000 køer. Besøget har fokus på management af store kvægbesætninger med flere enheder og udpræget holdopdeling. Turen forventes at tage tre dage, og prisen afhænger af antal deltagere og dagsprisen på flybilleter mv.

Erfagrupper mv.

ning, kælvningsmanagement, nykælverundersøgelser

LVK’s kvægdyrlæger deltager gerne i erfagrupper eller

og hvad vi får ud af dem, samt forebyggelse og praktisk

lignende evt. med faglige indlæg.

håndtering/behandling af tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse, ketose og løbedrejningsproblemer.

Repro og reprosygdomme Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden og værktøjer til at optimere reproduktionen i besætningen. På kurset gennemgås den grundlæggende reprofysiologi, reprostrategi, udskiftning og indskiftning,


Vi hjælper dig med at holde styr på papirerne

Kursusprogram

I det danske sundhedsrådgivningssystem er der et

for dyrevelfærd. Til det hjælper vi dig med at lave de

Det er en høj prioritet for LVK, at vores kunder er up to

efterbyrd i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftale

omfattende krav til registrering og dokumentation for

fornødne tilpasninger af branchekoden og gøre dit

date inden for det veterinære område. Derfor afholder

modul 2. På kurset gennemgås lovgrundlaget i veteri-

både besætningsdyrlægen og landmanden. Ofte til stor

egenkontrolprogram tilgængeligt for dig på Landmands-

vi kurser for kvægbrugere og ansatte. Hvis man ikke

nærforliget, anatomi, kælvningsmanagement samt

irritation for landmænd og dyrlæger, der ikke altid kan

web. Her kan du, som kunde hos LVK, også logge ind

er medlem hos LVK, er man også velkommen på kur-

det teoretiske grundlag for behandling af mælkefeber

se ideen med den resursekrævende registrering. Men

med dit personlige password og se alle dine veterinære

serne, men der opkræves en mindre ekstrapris for ikke-

og tilbageholdt efterbyrd. Efter kurset udstedes kur-

da kampen mod bureaukratiet nærmest er dømt til at

dokumenter såsom tilbageholdelsessedler, medicinan-

medlemmer.

susbevis, som indsendes til fødevarestyrelsen. Når du

tabes, har vi i stedet valgt at besejre den stigende ad-

visninger, laboratoriesvar, kvartalsrapporter, egenkon-

Vores kursusprincip er, at vi målretter kursusudbuddet

herefter har udført praktisk behandling af mindst fem

ministration på en anden måde.

trolprogrammet for dyrevelfærd og evt. smittebeskyt-

efter jeres behov, og fastsætter en dato for kurset, når

behandlinger pr. sygdom/lidelse under supervision af

LVK har i de seneste år ofret store resurser på at udvikle

telsesplan.

der er nok tilmeldinger.

din besætningsdyrlæge, får du tilladelsen til selv at be-

eget it-system, der på en smart og hurtig måde kan

Med LVK’s it-system har du styr på dine registreringer,

Du kan til enhver tid se kursusudbuddet på www.lvk.dk

handle.

tilfredsstille myndighedernes krav og giver landmanden

så du ikke behøver at bekymre dig om myndighedernes

og få mere at vide om de enkelte kurser, samt tilmelde

et godt overblik.

kontrol.

dig.

Som noget nyt skal besætninger, der har en sund-

Det kalder vi SUND FORNUFT!

hedsrådgivningsaftale, have et egenkontrolprogram

Følgende kurser er pt. opslået:

Medicinhåndtering Lovpligtig for alle, der skal beskæftige sig med medicin i dyrehold, der ikke har min. seks mdr. erfaring fra før

Kosignaler Et praktisk kursus, hvor den enkelte deltager bliver trænet i at genkende og forstå koens og besætningens signaler. Formålet er at blive i stand at opdage sygdom eller uheldig komfort på et langt tidligere tidspunkt, så man kan gribe ind, inden tingene eskalerer.

2008. Kurset afholdes både på dansk, engelsk og rus-

Klovsundhed

sisk.

Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden

Lær at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd (samt kælvningsmanagement) Kurset er den lovpligtige, teoretiske del, som giver adgang til selv at behandle mælkefeber og tilbageholdt

og værktøjer til at forbedre klovsundheden i besætningen. På kurset gennemgås de forskellige klovsygdomme, behandling og forebyggelse af disse, økonomi i klovsundhed, klovplejeprincipper, staldmanagements indflydelse på klovsygdomme samt de forskellige rådgivningsredskaber til fremme af klovsundheden.

Yversundhed Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden og værktøjer til at forbedre yversundheden i besætningen. På kurset gennemgås de forskellige typer yverbetændelse, principperne for forebyggelse og optimal behandling af yverbetændelse samt økonomien i yversundhed. Principperne omkring optimal goldkomanagement og goldbehandling. Vi gennemgår forskellige udskrifter og redskaber til brug for det praktiske yversundhedsarbejde i besætningen.

Goldko og nykælvermanagement Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden og værktøjer til at optimere den mest kritiske periode for koen – fra goldperiode til laktation. På kurset gennemgås principperne for optimal forberedelse inden kælv-

praktisk brunstkontrol og optimal insemineringstidspunkt, reproduktionskontrol og reprosygdomme. Vi gennemgår forskellige udskrifter og redskaber til brug for det praktiske reproduktionsarbejde og rådgivning i besætningen.

Studietur til Slovakiet Chefdyrlæge Kenneth Krogh er guide på en studietur til Slovakiet, hvor vi besøger tre store danskejede kvægbesætninger på 1.700-3.000 køer. Besøget har fokus på management af store kvægbesætninger med flere enheder og udpræget holdopdeling. Turen forventes at tage tre dage, og prisen afhænger af antal deltagere og dagsprisen på flybilleter mv.

Erfagrupper mv.

ning, kælvningsmanagement, nykælverundersøgelser

LVK’s kvægdyrlæger deltager gerne i erfagrupper eller

og hvad vi får ud af dem, samt forebyggelse og praktisk

lignende evt. med faglige indlæg.

håndtering/behandling af tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse, ketose og løbedrejningsproblemer.

Repro og reprosygdomme Kursets formål er at give deltagerne inspiration, viden og værktøjer til at optimere reproduktionen i besætningen. På kurset gennemgås den grundlæggende reprofysiologi, reprostrategi, udskiftning og indskiftning,


LVK kvægdyrlægernes rådgivningskoncept LVK var en af de første praksisser, der tog Ny Sundhedsrådgivning til sig. Vi har siden udviklet vort rådgivningskoncept og udvidet vores praksisandel. Vi har under tilblivelsen af Veterinærforliget præget lovgivningsarbejdet direkte og indirekte, og vi er i dag tilfredse med resultatet og er klar til at tilbyde vores dyrlægeservice under de nye betingelser. LVK kvægdyrlægerne henvender sig især til malkekvægsbesætninger og slagtekalvebesætninger, der ønsker sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 og 2.

Fakta om sundhedsrådgivningsaftaler modul 1 og 2

Ved at bruge LVK-kvægdyrlægerne får du:

Vi tilbyder også:

• Kvægfaglig besætningsdyrlæge til tidsbestemt aftale.

• Second opinion rådgivning.

• En professionel sparringspartner med et godt fagligt netværk og backup af pt. 17 kvægdyr- læger. • Sundhedsrådgivningsaftale tilpasset dine behov. • Løsningsorienteret rådgivning. • Systematisk og effektivt dyrlægearbejde til en konkurrencedygtig pris. • Telefonsupport og faglig sparring. • Mulighed for ejerbehandlinger af besætningsdiagnoser i et godt samarbejde med besætningsdyrlægen. • Besætningsdyrlæge med et effektivt, admi nistrativt setup, der hjælper dig med at holde styr på egenkontrolprogrammet for dyrevel- færd og medicinanvendelsen.

• Kurser og erfagruppemøder.

• Smittebeskyttelsesplaner. • Sundhedstjek på nybygnings- og udvidelses- planer.

Alle besætninger på over 100 årskøer eller 200 kvier/ slagtekalve skal have en sundhedsrådgivningsaftale og et egenkontrolprogram for dyrevelfærd. Fremover vil alle besætninger med aftale om Obligatorisk Sundhedsrådgivning blive placeret i en af følgende grupper: • God landmandspraksis (GLP)

Tilvalgsmodul 1 sundhedsrådgivningsaftaler

• Tilfredsstillende landmandspraksis (TLP) • Mindre god landmandspraksis (MGLP) Alle besætninger bliver som udgangspunkt placeret i TLP, når en aftale indgås. Derefter afhænger placeringen af, om besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af regler vedrørende velfærd, sundhed eller medicinhåndtering. En besætning vil kun blive flyttet til MGLP i tilfælde af bøde eller dom. Efter et år uden bøde eller dom rykkes besætningen automatisk op til TLP. På baggrund af en dyrlægeerklæring bliver det muligt for en besætning hurtigere at skifte fra TLP til GLP. Nedenfor er vist, hvordan en besætnings placering kan skifte mellem de forskellige ”landmandskategorier”.

MGLP MGLP

TLP TLP

Dom Dom eller eller bøde bøde

Tilvalgsmodul 1 kan sammenlignes med de ”gamle” aftaler om sundhedsrådgivning. Udover rådgivning omkring sundhedsmæssige forhold skal rådgivningen også omfatte velfærdsmæssige forhold og overvågning og vurdering af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Tilvalgsmodul 1 giver ret til efterbehandling af voksent kvæg samt egen opstart af behandling på ungdyr.

Aftaletype Aftaletype Basis, tværfaglig tværfaglig Basis, Basis, staldskole Basis, staldskole

Vent et et år år eller eller få få en en Vent dyrlægeerklæring dyrlægeerklæring

Vent et et år år Vent

Besætningens placering i de forskellige landmandsgrupper har betydning for antallet af påkrævede rådgivningsbesøg og chancen for udvælgelse til velfærdskontrol af myndighederne. Besætninger i GLP bliver i mindre grad udvalgt til velfærdskontrol, mens besætninger i gruppen MGLP har større risiko for at få kontrolbesøg.

Tilvalgsmodul 1, 1, malkekvæg malkekvæg Tilvalgsmodul

GLP GLP

Tilvalgsmodul 1, 1, kun kun slagtedyr slagtedyr Tilvalgsmodul Tilvalgsmodul 2 2 Tilvalgsmodul Mælkeleverende, Mælkeleverende, flere flere end end 250 250 køer køer Mælkeleverende, 50 50 -- 250 250 køer køer Mælkeleverende, Mælkeleverende, færre færre end end 50 50 køer køer Mælkeleverende, Ikke-mælkeleverende Ikke-mælkeleverende besætninger besætninger

Tilvalgsmodul 2 sundhedsrådgivningsaftaler Tilvalgsmodul 2 kan sammenlignes med ”Ny Sundhedsrådgivning”. Denne type aftale er baseret på en relativ høj frekvens af dyrlægebesøg koblet med udvidede beføjelser til landmanden. Ved besøgene skal dyrlægen undersøge en række ”risikodyr”. Tilvalgsmodul 2 giver landmanden ret til førstegangsbehandling af voksent kvæg, såfremt besætningsdyrlægen har oprettet en besætningsdiagnose. Dyrlægens adgang til at stille besætningsdiagnoser, og dermed landmandens mulighed for selv at behandle, udvides væsentligt i forhold til Ny Sundhedsrådgivning. Behandlinger, som tidligere har været forbeholdt dyrlæger, kan nu udføres af landmanden. Det bliver således muligt for landmænd at foretage intravenøs indgivelse af kalkpræparater til behandling af kælvningsfeber og ilægning af børstave ved tilbageholdt efterbyrd, såfremt man har bestået et teoretisk såvel som et praktisk kursus i behandling, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Adgang Adgang til til Landmandsbehandlinger Landmandsbehandlinger Kun efterbehandling efterbehandling af af ungkvæg ungkvæg Kun

Minimum Minimum rådgivningsbesøg rådgivningsbesøg MGLP TLP GLP MGLP TLP GLP 2 2 2 2 2 2 1 1

Ja Ja besætningsdiagnoser, besætningsdiagnoser, dog ikke førstegangsbehandling førstegangsbehandling dog ikke af voksent kvæg kvæg af voksent

12 12

12 12

9 9

6 6

6 6

4 4

Ja besætningsdiagnoser besætningsdiagnoser Ja (Mælkefeber og og tilbageholdt tilbageholdt (Mælkefeber efterbyrd efter godkendt kursus) efterbyrd efter godkendt kursus)

52 52 26 26

52 52 26 26

26 26 18 18

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12


LVK kvægdyrlægernes rådgivningskoncept LVK var en af de første praksisser, der tog Ny Sundhedsrådgivning til sig. Vi har siden udviklet vort rådgivningskoncept og udvidet vores praksisandel. Vi har under tilblivelsen af Veterinærforliget præget lovgivningsarbejdet direkte og indirekte, og vi er i dag tilfredse med resultatet og er klar til at tilbyde vores dyrlægeservice under de nye betingelser. LVK kvægdyrlægerne henvender sig især til malkekvægsbesætninger og slagtekalvebesætninger, der ønsker sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 og 2.

Fakta om sundhedsrådgivningsaftaler modul 1 og 2

Ved at bruge LVK-kvægdyrlægerne får du:

Vi tilbyder også:

• Kvægfaglig besætningsdyrlæge til tidsbestemt aftale.

• Second opinion rådgivning.

• En professionel sparringspartner med et godt fagligt netværk og backup af pt. 17 kvægdyr- læger. • Sundhedsrådgivningsaftale tilpasset dine behov. • Løsningsorienteret rådgivning. • Systematisk og effektivt dyrlægearbejde til en konkurrencedygtig pris. • Telefonsupport og faglig sparring. • Mulighed for ejerbehandlinger af besætningsdiagnoser i et godt samarbejde med besætningsdyrlægen. • Besætningsdyrlæge med et effektivt, admi nistrativt setup, der hjælper dig med at holde styr på egenkontrolprogrammet for dyrevel- færd og medicinanvendelsen.

• Kurser og erfagruppemøder.

• Smittebeskyttelsesplaner. • Sundhedstjek på nybygnings- og udvidelses- planer.

Alle besætninger på over 100 årskøer eller 200 kvier/ slagtekalve skal have en sundhedsrådgivningsaftale og et egenkontrolprogram for dyrevelfærd. Fremover vil alle besætninger med aftale om Obligatorisk Sundhedsrådgivning blive placeret i en af følgende grupper: • God landmandspraksis (GLP)

Tilvalgsmodul 1 sundhedsrådgivningsaftaler

• Tilfredsstillende landmandspraksis (TLP) • Mindre god landmandspraksis (MGLP) Alle besætninger bliver som udgangspunkt placeret i TLP, når en aftale indgås. Derefter afhænger placeringen af, om besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af regler vedrørende velfærd, sundhed eller medicinhåndtering. En besætning vil kun blive flyttet til MGLP i tilfælde af bøde eller dom. Efter et år uden bøde eller dom rykkes besætningen automatisk op til TLP. På baggrund af en dyrlægeerklæring bliver det muligt for en besætning hurtigere at skifte fra TLP til GLP. Nedenfor er vist, hvordan en besætnings placering kan skifte mellem de forskellige ”landmandskategorier”.

MGLP MGLP

TLP TLP

Dom Dom eller eller bøde bøde

Tilvalgsmodul 1 kan sammenlignes med de ”gamle” aftaler om sundhedsrådgivning. Udover rådgivning omkring sundhedsmæssige forhold skal rådgivningen også omfatte velfærdsmæssige forhold og overvågning og vurdering af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Tilvalgsmodul 1 giver ret til efterbehandling af voksent kvæg samt egen opstart af behandling på ungdyr.

Aftaletype Aftaletype Basis, tværfaglig tværfaglig Basis, Basis, staldskole Basis, staldskole

Vent et et år år eller eller få få en en Vent dyrlægeerklæring dyrlægeerklæring

Vent et et år år Vent

Besætningens placering i de forskellige landmandsgrupper har betydning for antallet af påkrævede rådgivningsbesøg og chancen for udvælgelse til velfærdskontrol af myndighederne. Besætninger i GLP bliver i mindre grad udvalgt til velfærdskontrol, mens besætninger i gruppen MGLP har større risiko for at få kontrolbesøg.

Tilvalgsmodul 1, 1, malkekvæg malkekvæg Tilvalgsmodul

GLP GLP

Tilvalgsmodul 1, 1, kun kun slagtedyr slagtedyr Tilvalgsmodul Tilvalgsmodul 2 2 Tilvalgsmodul Mælkeleverende, Mælkeleverende, flere flere end end 250 250 køer køer Mælkeleverende, 50 50 -- 250 250 køer køer Mælkeleverende, Mælkeleverende, færre færre end end 50 50 køer køer Mælkeleverende, Ikke-mælkeleverende Ikke-mælkeleverende besætninger besætninger

Tilvalgsmodul 2 sundhedsrådgivningsaftaler Tilvalgsmodul 2 kan sammenlignes med ”Ny Sundhedsrådgivning”. Denne type aftale er baseret på en relativ høj frekvens af dyrlægebesøg koblet med udvidede beføjelser til landmanden. Ved besøgene skal dyrlægen undersøge en række ”risikodyr”. Tilvalgsmodul 2 giver landmanden ret til førstegangsbehandling af voksent kvæg, såfremt besætningsdyrlægen har oprettet en besætningsdiagnose. Dyrlægens adgang til at stille besætningsdiagnoser, og dermed landmandens mulighed for selv at behandle, udvides væsentligt i forhold til Ny Sundhedsrådgivning. Behandlinger, som tidligere har været forbeholdt dyrlæger, kan nu udføres af landmanden. Det bliver således muligt for landmænd at foretage intravenøs indgivelse af kalkpræparater til behandling af kælvningsfeber og ilægning af børstave ved tilbageholdt efterbyrd, såfremt man har bestået et teoretisk såvel som et praktisk kursus i behandling, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Adgang Adgang til til Landmandsbehandlinger Landmandsbehandlinger Kun efterbehandling efterbehandling af af ungkvæg ungkvæg Kun

Minimum Minimum rådgivningsbesøg rådgivningsbesøg MGLP TLP GLP MGLP TLP GLP 2 2 2 2 2 2 1 1

Ja Ja besætningsdiagnoser, besætningsdiagnoser, dog ikke førstegangsbehandling førstegangsbehandling dog ikke af voksent kvæg kvæg af voksent

12 12

12 12

9 9

6 6

6 6

4 4

Ja besætningsdiagnoser besætningsdiagnoser Ja (Mælkefeber og og tilbageholdt tilbageholdt (Mælkefeber efterbyrd efter godkendt kursus) efterbyrd efter godkendt kursus)

52 52 26 26

52 52 26 26

26 26 18 18

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12


Dyrevelfærd

Løsninger

Forståelse

Viden

Effektivitet

Balance

Sund fornuft! Helhed Innovation Økonomi

Mening

Faglighed Sikkerhed

Sund fornuft! LVK Kvægdyrlægerne 2010 - 2011

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste Fynsvej 8, DK-9500 Hobro T: +45 9852 0044 F: +45 9851 0470 E: lvk@lvk.dk www.lvk.dk

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

BROCHURE KVÆG  

BROCHURE KVÆG

BROCHURE KVÆG  

BROCHURE KVÆG