__MAIN_TEXT__

Page 1

Grafisk Manual


Intro

Just nu håller du Ludvika Kommunfastigheters Grafiska manual i din hand. Här kan du fördjupa dig i hur vårt varumärke framställs visuellt. Du kanske ska ta fram en annons, en webbkampanj eller fotografera. Har du några frågor kring materialet kontakta Hans Gustavsson på telefon 0240-869 20 eller hans.gustavsson@ludvikahem.se.

OM LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER

Ludvika Kommunfastigheter ägs till hundra procent av Ludvika kommun och förvaltar merparten av de fastigheter som ägs eller hyrs in till Ludvika Kommun. Sammanlagt 455 000 m2 lokaler och bostäder förvaltas av koncernens 130 medarbetare. Omsättningen är ca 400 miljoner kronor. Alla siffror inkluderar Ludvika­Hem. Ett av våra allra viktigaste mål är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare. Vi ska ha ändamålsenliga och välskötta lokaler och en riktigt god service.


Logotyp

Ludvika Kommunfastigheters logotyp finns i två utföranden. En svart/ röd och en vit-negativ. Den variant som ger bäst visualitet i förhållande till bakgrundsfärg/bakgrundsbild ska användas. Logotypen placeras i första hand i nedre högerkant eller övre högerkant. Logotypen får även placeras i vänsterkant i undantagsfall. Se annonsmanér och korrespondensmaterial för exempel på tillämpningar.

FÄRG

SVART

FRIZON Med frizon menas det luftutrymme som är runt logotypen för att den ska framhävas på bästa sätt. Logotypens frizon kan vara större än an­ givna mått, men får inte vara mindre.

Frizonen baseras på symbolens bredd, vilket är ett proportionerligt mått och fungerar oavsett vilken storlek logotypen återges i.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING Ordbilden i logotypen får aldrig användas utan symbolen och symbolen ska alltid vara pla­cerad till vänster om ordbilden. De tre färgerna ska all­ tid vara i den ordning som framgår av bilden.

Logotypen får inte heller förvanskas, roteras eller deformeras på något annat sätt genom exempelvis oproportionell skal­ning. Bredden på logotypen får inte vara mindre än 30 mm för att den ska vara läslig. Vid tryck av exempelvis profilreklam, kan logotypen dock behöva vara mindre än 30 mm. Om du känner dig osäker på användningen av logotypen kontakta: eva.lena.gunningberg@ludvikahem.se

NEGATIV


Logotyp

ANVÄNDNING – FÖRHÅLLANDEN Ludvika Kommunfastigheters logotyp används i kombination med LudvikaHems logotyp när det handlar om övergripande och gemen­ samma projekt. I dessa fall ska alltid Ludvika Kommunfastigheters logotyp komma först. Logotyperna ska upplevas likvärdiga i storlek och linjeras med ordet Ludvika i horisontell använgning och lika breda mariginaler när de används vertikalt.

HORISONTELL PLACERING:

VERTIKAL PLACERING:


IK BRÖDTEXT & RUBR

Cambria - Regular V W X Y Z Å ÄÖ U ST R Q P O N M L K IJ ABCDEFGH rstuv w x yzåäö abcdefghijk lmnopq

/( )=?+_-:.;,’*^¨` & % € # !” 0 9 8 7 6 5 4 123 MELLANRUBRIK

oman Helvetica Neue - R STUV WXYZÅ ÄÖ R Q P O N M L K IJ H G ABCDEF rstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopq & /( )=?+_-:.;,’*^¨` % € # !” 0 9 8 7 6 5 4 3 12 TECKENSTORLEK

50 pt 0 2 k le r o t s t n o F Rubrik 10-18 pt ldtext - Font storlek

er & bi Ingress, kortare text

EK 10-16 PT

STORL VERSALER - FONT MELLANRUBRIK lek 10-18 pt Brödtext - Font stor


Teckensnitt

Att återkommande använda samma teckensnitt hjälper oss att ytterligare förstärka vår enhetliga profil, därför använder vi alltid vårt eget teckensnitt när vi kommunicerar i skrift.

CAMBRIA REGULAR

Vårt huvudteckensnitt är Cambria Regular. Det är ett Serift teckensnitt, Serif = med klackar, som vi använder till rubriker, ingresser, bröd­ text och övrig löpande text.

MELLANRUBRIK

Mellanrubriker skrivs i versala bokstäver med teckensnittet Helvetica Neue Roman, för att skapa mer luft. Det ger även ett modernt intryck.

KORTARE TEXTER, BILDTEXTER, FAKTARUTOR

Kortare texter som ligger mot färgblock, bildtexter, faktarutor och i vissa andra fall använder vi teckensnittet Helvetika Neue- Roman för att få en tydligare läsbarhet.

Grad bokstavsstorlek, tillriktning bokstavsavstånd och kägel rad­avstånd anpassas efter formatet på trycksaken. Men här bredvid finns några teckensnittstorlekar att hålla sig efter.


Färger

LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETERS FÄRGER Ludvika Kommunfastigheter har två huvudfärger, faluröd och ljusgrått. Den faluröda kan även användas i två ljusare nyanser med mindre svärta eller ingen svärta. Dessa färger är en viktig del av vår visuella profil. För att hålla ihop den är det viktigt att vi är konsekventa och håller oss till samma färger.

Ljusgrå och Faluröd är klassiska färger som alltid är rätt i tiden och utstrålar värme och trygghet. Den röda huvudfärgen får även användas som tonplatta eller för grafiska element i färgtonen 10%.

HUVUDFÄRG

KOMPLEMENTFÄRGER

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

15

100 G

90

40

15

100 G

90

B

25

15

100 0

0

0

0

0

10

119

21

31

141

30

41

R

B

Webb: # 8E1315 PMS: 1955 C

R

Webb: # A6151B PMS: 1945 C

R

G

B

163 31

48

Webb: # BE1621 PMS: 1935 C

R

G

230 231

B

232

Webb: # E6E7E8 PMS: Cool Grey 2 C

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

13

0

0

0

15

1

20

0

7

0

0

10

R

G

229 244

B 254

Webb: # E5F4FE PMS: 290 C - 40%

R

G

226 237

B

217

Webb: # E2EDD9 PMS: 7485 C - 60%

R 241

G 235

B

222

Webb: # F1EBDE PMS: 4685 C - 35%


Grafiska element För att förstärka Ludvika Kommunfastigheters profil finns ett grafiskt element i form av en ljusgrå bård som används som sidfot eller sidhuvud be­ro­ende på enhet. Den kan också användas för att förstärka rubriken. Även symbolen ur loggan kan användas som ett dekorativt grafiskt element. För att lyfta kortare budskap används en röd tonplatta med vit text.

De grafiska elementen håller ihop och ger Ludvika Kommunfastigheter en tydlig karak­t är som skiljer sig från mängden.

FÄRGINSTÄLLNINGAR

Bården har två färgställningar beroende på om den är placerad på en bild eller ligger mot vit bakgrund. Mot bild är färgen 10% svart med 55% opacitet Mot vit och ljusgrå bakgrund är färgen 10% svart

Symbolen ska, när den används uppförstorad, vara i någon av profilfärgerna, eller i vitt mot färgad bakgrund. För tonplattan används den röda huvudfärgen (se avsnittet Färger).


Bildspråk

Ludvika Kommunfastigheters bilder ska förmedla en känsla av trygg­ het, professionalism, glädje och närmiljö. Ludvika Kommunfastigheter och LudvikaHem kan i vissa fall använda sig av varandras bilder då bildspråket har samma känlsa, men motiven kan självklart skilja sig. Här följer ett urval av Ludvika Kommunfastigheters bilder


Korrespondens

R u b r ik

U N DE

BREVPAPPER, KUVERT, VISITKORT & WORDMALL

ika

             

Brödte xten s k duciae ctu ex  este m  no modi  r e

Korrespondensmaterial ska alltid följa Ludvika Komunfastigheters grafiska profil. Det är viktigt att även teckensnitten är korrekta eftersom korrespondensmaterial är en viktig del av all kommunikation med kunder ocn även internt inom företaget. Nedan visas exempel på brevpapper, kuvert och visitkort.

Ludv 771 22 Box 63 | 00 0240-860

RR

UBR Gendio r eiun disq si  cull ab ore ic  to  e que  re ntiore  cupta b eru m  qui  ali s  sum evend am  qu e  expli   Maxim perspis  ut  off pliqui   officae  nonse volore q h  enis itatior dent  id  as ero  id esto  v minve olu re  rfer spid  m expliq agn ui  abo rers  p   edist S eru m quam   nam,  v dessim elessu a  nim   restisq volum ue  pl  cor  au tem.  N nos  m am,  ip il  id  eu m enda nist,  a  net  qu utem  d erspie    ndictu r  

Närva

Styrels

rande

e:

Supple

anter:

Arbets

tagarr

Övriga

Eva-Lena

Gunning

sberg Telefon: 02 40-860 00 Mobil: 07 0-123 45 67 E-post : ev a.lena.gun ningberg@ Adress: Lu ludv ik ahem dv ik a kom .se munfa st ig Box 63, 77 heter A B 1 22 Ludv ik a

Anmäld

eprese

ntant

:

frånva

§82 V

AL

ro:

AV SE S eru m K RE T quam E RA R nam,  v dessim E O CH elessu a  nim   m  qua restisq m,  qua u e  plis  e te §82 F um  re ASTS m  ea  s T Ä LLA volum N DE A  cor  au tem.  N V DA G nos  m am,  ip il  id  eu O RD sam  q m enda nist,  a ui  te  q  net  qu utem  d uibu i  blatu erspie m    ndictu §83 G r,  quam volum  i ENO M ,  quas


k –  Ca

[Doku

Dokum e

nttitel

[ T it e l ]

Skapa d

N am n

Antag

m b ria

av

Namn

et a v

N am n

Namn

strl  20

m e n tn

son

amn] Tillhöri

num m

g h et

Text te

son

Diarie numm er

[Diarie xt

Dokum e

[Publi

er]      [

Versio

ntdatu m

[1.0 ]  

krivs i cering  Camb sdatum ria  str o n seq ]   l.  10.  a uas  de u t   modi  r nte  au ecern a eped  u t  quid m  sus e t   l  maxim fuga.  E .   n por  au tem  qu t  aut  laborru RIK – i  odita  mene HE LV c ture  v ETICA que  ev olorem toria  volore , V ER ellab  o  c olor  ac SALE re n d e cat  rep omnis   et  adit R l  igene  am   eru m q t  essun , STRL 11 ue  ne   ati  unte ant  acepern t   quat  p at  is  ex mqu  a re h e n erfer  s ec is  sun m  et  la picidi   d utate  m usa  denihit,   a   d erati  n ditiate simint   odipsa iquis  e iendit ntint  e fu  picilib as  di  i xpliqu t  volor uscia  s ga.  Aqui  tem d  quam is  expli em  pe eritin     d us  dolo quo  be e rfero  t n imincid ullupta r r   otati u m  quate qui  ap ficit  ib mquam  doluptate   icil  il  m tur  rest,  volu u sa n d   u a p   enimi, ciunt,   gnam   ta  adi   quam     a r t o b o ress o   at  exe quissu ffician ris  ese im  e nt  e t,  acer spic  te  non  e m  et,  a xernatum  sit ssim  qui  off x  et  qu ro  dem   icid  qu ut  ut  q  et  volu upture e .     id uis  et   pta  so  is  exc h a ru p lorro  m  quo  quati  v eate nimen taerna el  int,   olupta dit  aute  volor  aut  e quam,   m  asp t  as  di   m  est,  sum  f m p o re quati  q id  ut  u tiis  ute accus   soluptu rat  eati ue   t  expli  sit,  un i molor r  aspe a  veles atia  po tus  ab e lesed  q ro  ver ciaes  e rum   oribus u uiaspe ptatur t  re  in ,  autet   r   r unt  qu ctem  e e  plit   um  qu liquati aest  m xplab   am s  et  qu ip agnihil aturib lis  eum ,  quate  nem   ea  que it  eriam  sa  q os  res  rem  e   u p   d id o a  sunt   us  ut  a r  aut  o   psam   fugia  e ribus,   qui  te   ptae.     s a q e tu uibusd niscip r  rem.   ui  blatu sum  a a  qui  s Nam,  c m   liquam it,  inve u san d r,  quam volum  int  as ust,  in llit  am am  do imolor vendi   ,  quas     q lupta  t u os  dolu est,  vit eritem iasper pta  tin em  do  ut  et  e  roren c lori  qu tatioris t  assit iet   e  is  ma  d  nes  qu  ped  q odiciis esciamene  c uunt  a us,    iminim di  ut  f aio ugiaec tis  ea  s n  non   ant.  

P ro to k

Dokum e

nttitel

[ T it e l ]

Dokum e

[Publi

lats P

& tid

Platse

ntdatu m

cering

n, Kl.0

oll

sdatum

9.00-­‐1

N am n Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son     N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   ter:   N am n  Namn s on   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son   N am n  Namn son  

H JU S TERIN

]

1.30

Diarie numm er

[Diarie

xx]

num m er]    

 [xx]  

Versio

[1.0]

n

MAILSIGNATUR Med  vänlig  hälsning   Namn      

Eva-­‐Lena Gunningberg   Titel  

n

DIREKT:  0240-­‐869  21   VÄXEL:  0240-­‐860  00   E-­‐POST:  eva.lena.gunningberg@ludvikahem.se  

Ludvika kommunfastigheter  /  LudvikaHem  

1 (2)  

GSMA e nem os  r N sunt  fu es  dus  ut  ar ibus,  s gia  eatu eniscip r  rem.   sum  a Nam,  c liquam DNING u san d ust,  in am  do vendi   lupta  t usda  q iasper ui  sit,    roren invellit int  asim iet       a m   q olor u os

BESÖKSADRESS: Köpmansgatan  2   Box  13   771 21  Ludvika     WEBB:  www.ludvikahem.se  


Annonsmanér

I Ludvika Kommunfastigheters annonsmanér binder vi samman färg och grafiska element med text och bild. Här följer ett urval av annonser i olika format. Använd dessa som grund vid produktion av nya annonser, då formaten kan variera är detta en bas.

INFORMATIVA ANNONSER

BERGSMANSVÄGEN 37

För mer info gå in på vår sajt:

ludvikakf.se

GRÄNGESBERG:

Hyr lokal i gamla Gruvkontoret!

Adress: Bergsgatan 10

Behöver ditt företag flytta till större? Anpassningsbara lokaler i gamla gruvkonteret, Grängesberg hyrs nu ut av Ludvika Kommunfastigheter. Huset består av 6 våningar och har 40 rum som är anpassningsbara. Byggnaden har en blandning av öppen planlösning och rumsindelning med kontor mm. Det �inns parkeringsplatser i direkt anslutning till byggnaden.

Gruvkontoret ligger ca 2 km väster om Grängesbergs centrum. I området �inns bl a kultur -och utbildningsverksamhet. Kontaktperson: Karl-Erik Ellström Telefon: 0240-869 27 Epost: karl.erik.ellstrom@ludvikahem.se

Välkommen in på vår nya hemsida!

Yta: ca 157 kvm

www.ludvikakf.se

Avgift per månad: 7 084:- inklusive el

Bostadsrätt till salu!

Ludvika kommunfastigheter säljer, för Ludvika kommuns räkning, en bostadsrätt som kan användas som bostad eller lokal. Bostadsrätten är i behov av underhåll och reparation av våtutrymmen och ytskikt. Lägenheten/lokalen, säljes till högstbjudande, under förutsättning att bostadsrättsföreningen Säkringen godkänner köparen. Ludvika kommunfastigheter förbehåller sig fri prövningsrätt. Accepterat lägsta pris 395 000:-

Kontaktperson: Kerstin Edströn Telefon: 0240-862 27 Epost: kerstin.edstrom@ludvika.se

Kom direkt till vår sajt!

Scanna här med din smartphone för att komma direkt till www.ludvikakf.se

För mer info och planlösning gå in på vår sajt:

ludvikakf.se

Vi ser till att det funkar! Kontakta oss på 0240-860 00

IMAGE-ANNONS


Vi gör �int åt eleverna! Birgitta och Angeliqua är två viktiga medarbetare hos oss på Ludvika kommunfastigheter AB. Tillsammans med våra övriga anställda sköter de fastigheterna inom kommunen. Bolaget ombildades i januari 2013 och hette då GGAB. Nu har vi bytt namn till Ludvika kommunfastigheter AB. Till oss hör all personal som tidigare arbetade på kommunens fastighetsavdelning, 85 personer, och LudvikaHem är vårt dotterbolag.

Nya rutiner och bra service

Vi sköter drift och underhåll, lokalvård, kundkontakter, nybyggnader, ekonomi och hyresfrågor för alla fastigheter som tillhör kommunen. Dit hör till exempel skolor, förskolor, servicehus, fritidsanläggningar, badhus, brandstationer, bibliotek och kontor.

Samma människor och samma telefonnummer

Vad gör Ludvika kommunfastigheter?

Ludvika kommunfastigheter AB

Ett av våra viktigaste mål är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare, därför lägger vi ner mycket jobb på att utveckla våra rutiner och vår service. Ett annat av våra mål är att vara den ledande fastighetsorganisationen i regionen och den mest attraktiva arbetsgivaren i kommunen. Vi ska bidra till att forma en kommun som är attraktiv för dagens invånare och för dem som ska �lytta hit i framtiden.

Organisationen är ny, men människorna är desamma. Om du har en kontaktperson sedan tidigare, så har du samma nu. Om inte, så kan du söka oss via kommunens växel, telefonnummer 0240-860 00. Under våren 2014 kommer en ny hemsida att lanseras. Fram tills dess hittar du viss information på www.ludvikahem.se

• 130 medarbetare, inklusive LudvikaHem • 455 000 kvadratmeter lokaler och bostäder förvaltas

• 400 miljoner kronor i omsättning 2013 Samtliga siffror inklusive LudvikaHem

Kontakta oss på telefon 0240-860 00

Vi håller värmen!

Fredrik och Rol f är två viktiga medarbetare hos kommunfastighet oss på Ludvika er AB. Tillsamman s med våra övr sköter de fastighe iga anställda terna inom kom munen. Bolage januari 2013 och t ombildades i hette då GGAB. Nu har vi bytt nam kommunfastighet n till Ludvika er AB. Till oss hör all person arbetade på kom al som tidigar munens fastighe e tsavdelning, 85 LudvikaHem är personer, och vårt dotterbolag .

Vad gör Ludvik a kommu

nfastigheter? Vi sköter drift och underhåll, lokalvård, kundko nader, ekonom ntakter, nybygg i och hyresfrågo r för alla fastighe kommunen. Dit ter som tillhör hör till exempel skolor, förskolo anläggningar, bad r, servicehus, frit hus, brandstati idsoner, bibliotek och kontor.

Nya rutiner och bra

Samma människo

r och sam

ma telefonnum Organisationen mer är ny, men män niskorna är des en kontaktperso amma. Om du har n sedan tidigar e, så har du sam så kan du söka ma nu. Om inte, oss via kommu nens växel, tele Under våren 201 fonnr. 0240-860 4 kommer en ny 00. hemsida att lans Fram tills dess hitt eras. ar du viss informa tion på www.ludvik ahem.se

Ludvika kommun

• 130 medarbet

STÅENDE ANNONSER

ser

vice Ett av våra vikt igaste mål är att ha nöjda kunder därför lägger vi och lokalnyttjar ner mycket job e, b på att utveck vår service. Ett la våra rutiner annat av våra mål och är att vara den leda organisationen nde fastighetsi regionen och den mest attrakt kommunen. Vi iva arbetsgivaren ska bidra till att i forma en kommu för dagens invå n som är attrakt nare och för dem iv som ska �lytta hit i framtiden.

fastigheter AB

are, inklusive Lud vikaHem • 455 000 kvadra tmeter lokaler och bostäder förv altas • 400 miljoner kronor i omsätt ning 2013 Sam tliga siffror inkl usive LudvikaHem

Kontakta oss på

0240-860 00


Profilkläder

Våra arbetskläder används i största utsträckning av anställda från både Ludvika Kommunfastigheter och LudvikaHem därför ska bägge logotyper vara representerade. Som ni sett i avsnittet förhållande av Logotyper ser ni hur dessa ska placeras. Som tumregel är att de ska vara lika i storlek och att Ludvika Kommunfastigheter alltid kommer först. Logotyperna ska i första hand tryckas eller broderas på den vänstra delen av bröstet på tröjor och jackor. När det är lämpligt, kan logotyperna även appliceras på höger överärm. Vid tryck på ryggen av plagg placeras logotyperna i ryggslutet ovanpå varandra. Detta kan vara motiverat när det finns särskilda behov av synlighet.

På byxor ska logotypen appliceras på vänster ben enligt illustrationen. Om detta inte är lämpligt, kan logotyperna även placeras på benficka eller motsvarande. På ljusa kläder används logotypen i fyrfärg eller svart. På mörka kläder används den i vitt /negativt.


Foliering – bilar

Logoplacering – skisser Logoplacering – skisser

Logotyperna ska vid foliering av bilar placeras på framdörrarna. Symbolen ur logotypen användas uppförstorad som ett grafisk element på bakänden av bilen. Symbolen speglas så att den är symetrisk på bägge sidor av bilen. Detta bidrar till igenkänningsfaktorn för Ludvika Kommunfastigheter och LudvikaHem.

PROFILREKLAM


LUDVIKA KOMMUN足FASTIGHETER AB Box 63, 771 22 Ludvika Telefon: 0240-860 00 E-post: info@ludvikakf.se www.ludvikakf.se

Profile for Landet Reklambyrå

Ludvika Kommunfastigheter - Grafisk manual  

Ludvika Kommunfastigheter - Grafisk manual  

Profile for landet
Advertisement