Page 1

GRAFISK MANUAL

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM


Innehåll 4 FÖRORD 6 OM ATT TILLSAMMANS SÄLJA EN PLATS 8 BUDSKAP MED EN RÖST 10 EN PROCESS SOM KRÄVER TÅLAMOD 12 DALARNA

MP 56 S 214 LOGOTYP

20 LOGOTYP - RESECENTRUM 22 GRAFISKT ELEMENT 24 FÄRGER 25 BILDSPRÅK 26 BERÄTTA OM DALARNA I BILD 29 ATT SKRIVA OM DALARNA 31 TYPOGRAFI 33 ANPASSNINGAR


Tillsammans bygger vi vårt unika varumärke Vårt område, Ludvika-Smedjebacken, i Södra Dalarna med dess stora utbud av natur och kultur är välbesökt av turister från både Sverige och resten av Europa. För att möta konkurrensen om turister har det blivit viktigt att vi kommunicerar på ett sätt som tydligt och enkelt beskriver fördelarna med Ludvika och ger det en självklar plats i Dalarna. Den nya grafiska profilen för Ludvika och Smedjebacken Turism bör användas konsekvent för att uppnå den igenkänningseffekt som är så viktig för att varumärket och vår identitet ska stärkas mot både nya och återkommande besökare. För att lyckas med detta måste vi kommunicera och vårda identiteten på rätt sätt. Den här manualen ska vara en hjälp att hitta rätt sätt att förmedla våra budskap i både bild och text. Du hittar den information du behöver för att logotyp och grafik används på ett regelrätt sätt samt inspiration för att lyckas formulera oss i vårt kommunikationsarbete. Om vi tillsammans är konsekventa stärker vi vår identitet och börjar bygga vårt unika varumärke. För frågor kring manualen, kontakta: Håkan Rosén, Turistchef, Ludvika Kommun

4


Om att tillsammans sälja en plats Den ort, stad eller region som erbjuder bäst förutsättningar och kommunicerar det på rätt sätt får en fördel gentemot konkurrenter. Enligt Simon Anholt, världsledande expert på området Place Branding, är strategins framgång beroende av att kommunikationen kring platsen är enhetlig, trovärdig och innovativ. Endast då finns chansen att individer tar till sig budskapet, menar han. Att marknadsföra platser är inget nytt fenomen. Redan på 700-talet ägnade sig Leif Eriksson åt detta då han sökte efter nya bosättare till sitt då nyupptäckta Grönland. Medvetet försökte han skapa positiva känslor hos potentiella kunder, investerare och invånare genom att framhålla fördelarna som fanns på platsen. Samma fenomen gäller än idag – om än i en något annorlunda skrud. Dagens globala ekonomi har medfört att det nu har blivit ännu viktigare för platser att marknadsföra sig, såväl nationellt som internationellt, för att locka till sig besökare och investerare. Marknadsföring av städer, regioner och länder har blivit en stark trend. Kampanjer lanseras världen över med syfte att attrahera företag och investerare som ska leda till ökade arbetstillfällen, intäkter, handel, investeringar och tillväxt i staden eller landet. Tänk bara på turistfilmerna som rullade under Eurovision Song Contest i Grekland. Svenska städer och orter har länge, med mer eller mindre lyckade försök, försökt utmärka sig genom användning av slogans, exempelvis ”I love Hjo”, ”Trosa – världens ände”, ”When in Europe, don´t miss Skurup” och ”Borås – of course”. Simon Anholt förklarar varför en slogan och traditionell marknadsföring inte längre räcker till som strategi för att kunna sticka ut bland konkurrenterna. - Den vanligaste missuppfattningen idag är att Nation Branding och Place Branding handlar om att ett land eller en plats kan förändras genom att kommunikationen bygger på att ta fram eleganta logotyper och smarta slogans. Det är faktiskt det minst effektiva och det minst trovärdiga sättet att kommunicera en plats eller ett land, säger han. Målet med ett nationellt eller regionalt varumärke är att det skall framkalla vissa värderingar, kvalitéer och känslor hos mottagarna som är specifika för just det landet eller regionen.

Texten är ett uttdrag från varumärkesplattformen Pumpa of Dalarna som är utvecklad av Region Dalarna.

6


Budskap med en röst Precis som en annons inte kan sälja en produkt, kan inte heller ett lands rykte spridas med hjälp av information som prisar dess produkter, investeringsmöjligheter, människor, platser, tillgångar och uppnådda mål. - Du kan inte sälja ett land på samma sätt som du marknadsför ett schampo eller en träningssko, menar Anholt. Det måste till smartare lösningar. De platser som kommer med tillräckligt innovativa idéer, de som har kunskapen, behärskar tekniken samt har resurserna att genomföra platsmarknadsföringsinsatser kommer i högre grad att lyckas. - Rätt strategier och kommunikation kommer att attrahera och bibehålla företag samt investeringar, locka nya och gamla resenärer, invånare samt utöka platsens exportmarknad. Det är därför av stor vikt att platser finner klara, kreativa strategier för att bli konkurrenskraftiga och bibehålla denna konkurrensfördel. Att ha en god utveckling är ingenting som är konstant och självklart, utan det krävs aktiva insatser, säger Simon Anholt. Att bygga ett varumärke för en plats, eller Place Branding som Simon Anholt kallar det, innebär att en strategi utformas. Strategin skall sedan stödjas och förstärkas genom olika kommunikationsåtgärder. Det är enligt Anholt av central betydelse för strategins framgång att kommunikationen kring platsen sker enhetligt. Endast då finns chansen att individer tar till sig budskapet. - Enhetligheten i kommunikationen bör gälla så många aktörer som möjligt. Det vill säga människor, kulturella händelser, näringslivet, utrikespolitiken, kommersiella produkter och såklart marknadsföringen inom turism och investeringsfrämjandet - samtliga bör tala med en enda gemensam röst, säger han. Det är med andra ord viktigt att dessa aktörer får göra avtryck i kommunikationen. En gemensam bild av vad som ska kommuniceras kan i många fall lyckas, men det kan också slå helt fel. - I Storbritannien satsade man exempelvis på Cool Britannia, vilket slog helt fel då invånarna inte kunde identifiera sig med konceptet, säger Anholt.

Texten är ett uttdrag från varumärkesplattformen Pumpa of Dalarna som är utvecklad av Region Dalarna.

8


En process som kräver tålamod Platsmarknadsföraren försöker skapa en viss image genom varumärkesprocessen, en så kallad brand image. En brand image kan antingen vara resultatet av en medveten strategisk process eller så kan det vara ett resultat av exempelvis den historiska utvecklingen. Självklart kan en plats också arbeta med enstaka imageförbättrande åtgärder, men dessa tenderar enligt Anholt, att ha relativt kortvariga effekter. - Varumärkesbyggandet innebär för en plats att en långsiktig, strategisk, medveten och kontrollerad image skapas. Det kan ta mycket lång tid att förändra och bygga ett nytt varumärke för en plats. Det är återigen av vikt att inte likställa reklam med platsmarknadsföring. Den största skillnaden är att en nations varumärke inte på samma sätt går att styra som ett varumärke för en konsumtionsprodukt, då en plats som produkt är oerhört komplex och mångfasetterad. Den största skillnaden mellan en produkts och en plats varumärke är att en plats varumärke inte går att styra på samma sätt. Det är oerhört komplext och mångfasetterat.

Texten är ett uttdrag från varumärkesplattformen Pumpa of Dalarna som är utvecklad av Region Dalarna.

10


11


Dalarna Varumärkesplattformen är framtagen för att utgöra en grund för allt det som kommunicerar Dalarna på olika sätt. Den består av en rad olika delar. Hela plattformen hittar du inte här, men de viktigaste delarna har vi plockat ut och presenterar på de följande sidorna. Tanken är att varumärkesplattformen ska fungera som både information, inspiration och som ett slags guide för dig som i din kommunikation vill bidra till att skapa en gemensam bild av vår region. LUST, VILJA OCH SKAPANDEKRAFT

Lust, vilja och skapandekraft är de kärnvärden som Dalarna har. Det är tre ord som i sig förmedlar en rörelse som leder fram åt, det handlar inte om bakåtblickande eller stillastående, det handlar om drivkrafter som gör att saker händer. Kärnvärdena är djupt rotade och förankrade i Dalarna som landskap. Vi ser både lusten, viljan och skapandekraften avspegla sig i såväl Carl Larsson, Zorn och Gustav Vasa som i nutida dalfolk som Åke Hörnell, Clas Ohlson, Lina Rickardsson eller Jacob Söderkvist.

Texten är ett uttdrag från varumärkesplattformen Pumpa of Dalarna som är utvecklad av Region Dalarna.

12


13


Logotyp SYMBOL OCH ORDBILD Ludvika Smedjebacken Turisms logotyp består av en symbol och vårt namn. Symbolen bygger på två av våra starkaste symboler för Dalarna, dalahästen och kurbitsen. Med dessa symboler får Ludvika en stark koppling till Dalarna samt ett eget märke för turistnäringen. Ordbilden “Ludvika Smedjebacken Turism” är baserad på samarbetet mellan kommunerna inom turisnäringen. Typsnittet är ett klassiskt Sans Serif typsnitt som både uppfattas modernt och klassiskt på samma gång.

LUDVIKA Tanken är att symbolen i förlängningen ska kunna användas med SMEDJEBACKEN andra avsändare som är kopplade till Ludvika. Ett exempel på detta är TURISM Ludvika Resecentrum som har samma igenkända symbol men ordbilden säger just Ludvika Resecentrum, platsen där du kan köpa dina tåg och buss-biljetter i Ludvika. Se logotype för detta på kommande sida. PMS 652

HUR ANVÄNDER VI LOGOTYPEN? LUDVIKA LUDVIKA Ludvika Smedjebacken Turisms logotyp är den mest grundläggande SMEDJEBACKEN SMEDJEBACKEN delen i vårTURISM grafiska profil, därför är det viktigt att vi TURISM använder den i så få varianter som möjligt och enligt de få regler vi satt upp.

Vi arbetar i första hand med hela logotypen, för att skapa igenkänning. Själva symbolen kan även användas ensam som ett grafiskt element, för att kreativt förstärka den grafiska profilen på till exempel en PMS 652 PMS 577 fond, skylt eller giveaway. Logotypen är att betrakta som en bild och ska inte förändras. För att säkerställa exakt återgivning ska alltid de digitala originalen användas. Logotyporiginal finns hos turistbyrån samt hos Ludivka Kommuns Informatör.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

PMS 652

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

PMS 577

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

PMS 1805

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

VARIANTER Logotypen finns i ett utförande, en liggande variant samt i tre olika färgutföranden. Utöver det finns även en svart logotyp och en negativ. I första hand ska den blå logotypen alltid användas. Den röda och gröna logotypen får användas som variation till den blå. Den svarta logotypen används enbart då de övriga varianterna inte fungerar. Såsom svartvitt-tryck och tryck på ev. giveaways.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

Den negativa varianten används med fördel när bakgrunden består av en bild. Se anpassningar längre fram.

LUDVIKA

SMEDJEBACKEN

14


Avstånd mellan text och symbol. Minimum 1/3 av X och max 1/2 av X

LUDVIKA SMEDJEBACKEN Logotyp Användning TURISM x

ten linjeras d vänster fot

Minimi luftavstånd runt logotype. 2 x bokstävernas höjd

Avstånd mellan symbol och text. 1/7-del av symbolens storlek i avstånd mellan textens vänstermarginal och symbolens högra fot.

Frizon Logotypen ska omges av en frizon, ett område med ”luft” runt märket. Detta för att ge logotypen så stor uppmärksamhet som möjligt. Inga element och inget sidutfall ska ligga innanför frizonen. Frizonen är lika med 2X, d.v.s höjden på bostäverna x 2.

FRIZON

Med frizon menas en yta runt logotypen som måste vara fri från andra element och text. Här ser du den minsta tillåtna frizon runt Ludvika Smedjebacken Turism logotyp och hur vi beräknat den. Detta för att ge logotypen så stor visibilitet och uppmärksamhet som möjligt. Inga element och inget sidutfall ska ligga innanför frizonen. Minimi frizonen är lika med 2 x X runt om logotypen, d.v.s höjden på bostäverna x 2.

2xX

2xX

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

2xX X

2xX

AVSTÅNDSFÖRHÅLLANDEN A. Texten linjeras med vänster fot B. Avstånd mellan symbol och text.

1/7-del av symbolens storlek i avstånd mellan textens vänstermarginal och symbolens högra fot.

C.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

C. Avstånd mellan text och symbol.

Minimum 1/3 av xoch max 1/2 av X. D. X = Bokstävernas höjd.

A. B. Avstånd mellan text och symbol. Minimum 1/3 av X och max 1/2 av X

15

Texten linjeras med vänster fot

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM Avstånd mellan symbol och text.

x Minimi luftavstånd runt logotype. 2 x bokstävernas höjd Frizon

D. X


MINIMISTORLEK För att säkerställa logotypens tillgänglighet och tydlighet måste den också hålla en storlek som lätt går att läsa, därför finns det ett bestämt format för hur liten logotypen får vara. Däremot finns inga begränsningar för hur stor den kan vara. Minimiformatet för Logotypen är 3 cm bred.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

3 CM

Vid tillämpningar där symbolen kan frikopplas och användas ensam som ett grafiskt element, på exempelvis en penna eller give away-pin, är miniformat på symbolen 8 mm bred.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

8 MM

PLACERING

Logotypens skall om möjligt alltid placeras i nedre vänstra hörnet. All annan placering är ej tillåten. Se exempel till nedan.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM | Bergsslagsgatan 10 | 771 82 Ludvika

Besöksadress | Bergsslagsgatan 10 | 771 31 Ludvika | tel +46 (0)240-860 50 fax +46 (0)240-803 54 | turistinfo@ludvika.se | turistinfo@smedjebacken.se www.visitludvika.se | www.visitsmedjebacken.se

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

Ludvika Resecentrum Bergsslagsgatan X 771 31 Ludvika Tel: 0240-XXX XX Email: info@resecentrum.se www.visitludvika.se

16


17


Logotyp Användning Ludvika Smedjebacken Turisms logotype och Ludvika Resecentrums logotype behöver i vissa fall användas gemensamt. I dessa fall läggs alltid Ludvika Smedjebackens Turisms logo först och Ludvika Resecentrum på samma linje med det grafiska elementet högerställt på motstående sida.

FRIZON & MINIMISTORLEK Se Ludvika Smedjebacken logotyp.

AVSTÅNDSFÖRHÅLLANDEN A. Bägge ordbilder linjeras med vänster fot.

D. x = Bokstävernas höjd.

B. Avstånd mellan symbol och text.

E. Grafiskt element och symbol linjeras i överkant.

1/7-del av symbolens storlek i avstånd mellan textens vänstermarginal och symbolens högra fot.

F. Det grafiska elementet högerjusteras och “växer ut”

C. Avstånd mellan text och symbol. Minimum 1/3 av xoch max 1/2 av x.

ur sidmarginalen. G. Symbolen och Ludvika Smedjebacken Turism vänsterjusteras.

E.

G. C.

A.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

D. LUDVIKA RESECENTRUM

F. X

B.

18


Logotyp Resecentrum Ludvika Resecentrum består av symbolen av dalahäst och kurbits för ihopkoppling med Ludvika. Ordbilden är det som skiljer, Resecentrum är den plats där besökare och boende i Ludvika kan köpa sina buss och tågbiljetter. Lokalen där Resecenrum finns i Järnvägsstationen i Ludvika, delas med Ludvika Smedjebacken Turistbyrå och därför skäligt till använding av symbolen.

LUDVIKA LUDVIKA RESECENTRUM FRIZON & MINIMISTORLEK RESECENTRUM Se Ludvika Smedjebacken logotyp. LUDVIKA RESECENTRUM PMS 652 AVSTÅNDSFÖRHÅLLANDEN

LUDVIKA RESECENTRUM LUDVIKA LUDVIKA RESECENTRUM RESECENTRUM PMS 652 LUDVIKA RESECENTRUM

PMS 652 A. Texten linjeras med vänster fot

B. Avstånd mellan symbol och text. PMS 652

LUDVIKA LUDVIKA LUDVIKA RESECENTRUM SMEDJEBACKEN TURISM RESECENTRUM LUDVIKA RESECENTRUM

1/7-del av symbolens storlek i avstånd mellan textens vänstermarginal och symbolens högra fot.

C. Avstånd mellan text och symbol.LUDVIKA

Minimum 1/3 av xoch max 1/2 av x. SMEDJEBACKEN LUDVIKA

D. x = Bokstävernas höjd.

TURISM SMEDJEBACKEN TURISM LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

PMS 577

PMS 577 PMS 577 C.

A. B.

D. X

LUDVIKA RESECENTRUM LUDVIKA PMS 577

SMEDJEBACKEN LUDVIKA TURISM SMEDJEBACKEN TURISM LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

PMS 1805 PMS 1805

LUDVIKA LUDVIKA RESECENTRUM RESECENTRUM LUDVIKA RESECENTRUM

LUDVIKA LUDVIKA SMEDJEBACKEN RESECENTRUM TURISM

PMS 1805

20


21


Grafiskt Element För att förstärka och variera Ludvika Smedjebacken Turism är det även möjligt at använda kurbitsen som finns på symbolen som ett eget grafiskt element. Storlek och format kombineras efter behov. Den kan användas dels som ren dekor utfallande på vit bakgrund eller i kombination med bilder. Då med genomskinlighet i den vita färgen.

VARIANTER Det grafiska elelmentet finns liksom logotypen i tre olika färgutföranden. Utöver det finns även en svart logotyp och en negativ. I första hand ska den blå logotypen alltid användas. Den röda och gröna logotypen får användas som variation till den blå. Den svarta logotypen används enbart då de övriga varianterna inte fungerar. Såsom svartvitt-tryck och tryck på ev. giveaways. Den negativa varianten används med fördel när bakgrunden består av en bild. Se anpassningar längre fram.

22


Färger LUDVIKA TURISMS FÄRGER Färg är en viktig del av vår visuella profil, för att hålla ihop den är det viktigt att vi är konsekventa och håller oss till samma färger. Ludvika Smedjebacken Turisms logotyp har tre olika profilfärger som alla ger en känsla av Dalarna. Dalablå, Linnegrön och Faluröd är klassiska färger som alltid är rätt i tiden och utstårlar värme och trygghet.

Dalablå

Linnegrön

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

Faluröd PMS 652

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM PMS 652 C

PMS 577 C

PMS 1805 C

C M Y K 50 25 0 10

C M Y K 24 0 46 10

PMS 0 652 91 100 23

LUDVIKA

R G B R G B SMEDJEBACKEN 115 153 198 180 204 149

TURISM

Webb: # 6E93B7

PMS 652

Webb: # AFC88F

C

M

Y

K

LUDVIKA

R G B SMEDJEBACKEN 192 49 26

TURISM

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

PMS 577

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

Webb: #AA3022

PMS 577

ÖVRIGT Vid svartvitt tryck byter vi ut färgerna mot gråskalor, vitt eller svart.

PMS 1805

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

Tänk på att en färg kan variera beroende på om den trycks på bestruket eller obestruket papper, eller på andra underlag som textil och plast.

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM 24


25


Berätta om Dalarna i bild FRÅN EN FORMGIVARE TILL EN ANNAN

Kurbits. Hästar. Dräkter. Knätofs. Traditionella bilder från Dalarna som inte lämnar någon tveksam om avsändaren. Bilden av Dalarna är mångfasetterad och innehåller många starka symboler. Det är få platser förunnat att ha tillgång till symboler och bilder som skickar så starka signaler. Det är något som vi i Dalarna ska vara stolta över och dra nytta av. De här två sidorna handlar om bilder – om bilder som är Dalarna, som borde vara Dalarna, om bilder som budskapsbärare och om de bilder som du och jag väljer när vi ska berätta om Dalarna. Ibland tror jag att många av oss ser de här symbolerna som begränsningar snarare än möjligheter. Vi saknar det moderna uttrycket, vi saknar det som kan betraktas som coolt och som ungt och framtidsinriktat. Vi inser att ett felaktigt bildval kan urholka vår trovärdighet och det gör att vi kanske tvekar emellanåt när vi ska välja våra bilder av Dalarna. Jag tror att tricket ligger i att kombinera de starka traditionerna och symbolerna med något som samtidigt är fräscht, överraskande och känns nytt. Det är först då som du förmedlar något som blir intressant och som dröjer sig kvar tillräckligt länge för att påverka mottagaren.

VÅGA ALLTID VARA GENUIN...

Få regioner har så starka uttryck som Dalarna. Dessa budskap har stått sig genom hundratals år. Uttrycken har självklart sett olika ut genom tiderna men när vi tittar efter så ser vi att själva grundkänslan ändå har bestått. 2000-talet är en tid som i allt högre grad kommer att värdera ärlighet och traditioner. Det borde gynna oss i Dalarna. Därför behöver vi värna om och vårda våra uttryck och våga visa upp hästen, kurbitsarna och de andra symbolerna. Vi ska inte vara rädda för att visa upp vår basindustri och våra traditioner – vi tjänar inget på att sälla oss till den likformighet som så lätt uppstår i bildspråket idag. Låt oss vara stolta över allt det som Dalarna står för, och visa upp det på ett snyggt sätt.

...OCH MODERNISERA ALLT

Men om vi ska nå fram så bör vi också vara noga med att förnya oss, ungefär på samma sätt som vi med tiden har moderniserat våra traditioner. Det handlar om att lägga till det nya utan att tappa bort det gamla. Att skapa spänning och kontraster som gör att mottagaren förstår att här finns en livsmiljö som är anpassad till 2000-talet. Det kan handla om att en stil på fotograferingen, beskärningen eller motivet i sig har moderniserats. Kom också ihåg att bilder är färskvara ...

VISA INTE VAD FOLK REDAN KÄNNER TILL

Vi nämnde tidigare att vi ska försöka undvika schabloner och förenklingar när vi ska presentera Dalarna. Det samma gäller inom bildspråket. Vi ser i våra undersökningar att svenskarna har en tydligt idealiserad bild av Dalarna. Man tänker på sommaridyll, semester och folkdräkter – det är bilder som dyker upp i människors huvuden så fort vi säger Dalarna. Vi behöver med andra ord inte visa dem - vi kan istället lägga till något nytt och oväntat eller kittla betraktarens fantasi. Men vi måste hela tiden hålla balansen. Vi kan ju inte heller välja att använda bilder som ligger för långt ifrån det betraktaren uppfattar som Dalarna, då uppfattas vi inte som trovärdiga. Anlita duktiga fotografer - de har ett bildspråk som ofta ger en personlig känsla. Har du en riktigt bra bild - konkurrera då inte ut den med en massa andra budskap.

26


STARKA SYMBOLER ISTÄLLET FÖR LOGOTYPE

En grafisk profil är en stor del av en organisations ansikte utåt. Med utgångspunkt från den definieras såväl färgval som symboler, bildmanér och mallar för allt från annonser till trycksaker, skyltning, och övrigt kommunikationsmaterial. De flesta företags varumärkesplattform innehåller en sådan – det är här vi vill lägga till Dalarna. Det måste naturligtvis göras utan att kollidera med företagets eller organisationens egen grafiska profil. Därför finns det inte någon grafisk profil för Dalarna. Det vi däremot har är de starka symboler som vi tidigare talat om. Listan över dessa symboler kan göras lång, men överst på listan, det som först uppenbarar sig i människors medvetande när vi säger ordet Dalarna – är dalahästen. Den är starkast och den är en symbol som vi gärna vill att du använder. Men gör det med finess, försök att göra det på ett nytt och oväntat sätt. Tänk på hästen ur perspektivet våra kommunikativa nycklar - finns det kanske något mer i det du ser?

KÄRNVÄRDEN, TILLGÅNGAR OCH NYCKLAR

Dalarnas tre kärnvärden bör återspeglas i bildernas känsla. Medan det som är våra tillgångar gärna får förekomma mer konkret på bild. Dock kan sägas att de också måste moderniseras i sitt uttryck. De kommunikativa nycklarna hjälper dig att forma en ton i bilderna som gör att vår betraktare känner igen sig och samtidigt ger oss en chans att öppna upp betraktaren. Det är väldigt bra att tänka på de kommunikativa nycklarna när vi tänker på foto och form.

PÅVERKA MED BILDER

Sammanfattningsvis: • Visa traditionen men modernisera. Tänk på att bilder är en färskvara • Tänk på den bild svenskarna har av Dalarna - hur förnyar vi den utan att skapa kognitiv dissonans? • Var personlig utan använda klassiska klichéer. Använd bilder som berör istället för att visa bilder på människor som ler. • Använd gärna hästen, men gör det på ett smakfullt sätt • Var inte tråkig Boel Blomqvist, Art Director

Texten är ett uttdrag från varumärkesplattformen Pumpa of Dalarna som är utvecklad av Region Dalarna.

28


Att skriva om Dalarna FRÅN EN SKRIBENT TILL EN ANNAN

Kanske skriver du för turister, för näringsliv, för inflyttare eller bara för någon som är nyfiken på vad vi har att erbjuda här i regionen. Oavsett vad du ska skriva och för vem så har vi tagit fram några tankar som förhoppningsvis kan inspirera dig och göra ditt jobb lite lättare. Det är bra om så många av oss skribenter som möjligt har ungefär samma utgångspunkt när vi skriver om Dalarna. Det skulle kunna ge oss en enorm genomslagskraft och styrka. Min text i kombination med din blir mer än dubbelt så stark. Kanske gånger fem, eller tio vad vet jag… Det som följer här nedanför är inte skrivtips. Det handlar istället om hur vi ska förmedla känslan av Dalarna. Vi som har jobbat i Bilden av Dalarna-projektet har funderat mycket över det. Det här med vilka ord som är bra och inte. Hur vi ska närma oss läsaren för att skapa en känsla och en bild av vår region som är rättvisande och trovärdig.

TEMO SYNOVATE HAR TAGIT REDA PÅ VAD FOLK REDAN VET

Det gäller att inte skriva folk på näsan. Att inte försöka skapa en bild som står i för stor kontrast mot den uppfattning som läsaren har innan han eller hon börjar att läsa. Du kan förstås inte veta vad just din läsare vet om Dalarna, men du kan ha stor hjälp av alla de undersökningar som Temo Synnovate har gjort. Där får man en bra bild av vilken uppfattning svenskarna har av regionen. Det ger ju ingen effekt att berätta sådant som människor redan vet. Det blir viktigt att på något sätt skapa en aha-upplevelse, att överraska lite. Att plantera nya tankar samtidigt som du bekräftar en del av den uppfattning som människor redan har.

TA HJÄLP AV DE KOMMUNIKATIVA NYCKLARNA

Läs de kommunikativa nycklarna – det hjälper faktiskt. De innehåller undertoner som gör texten mer spännande och ökar dess ”stickyness factor”. Om du verkligen funderar en stund över de här nycklarna så inser du nog – precis som jag – att de kan ge ett djup till texten som ofta är svårt att hitta. De bidrar också till att forma texten så att man intuitivt på sikt kommer att känna att budskapet kommer från Dalarna.

REGRESSIONSANALYSEN ÄR ETT BRA STÖD

Om du tittar på regressionsanalysen så hittar du ord som är bra att använda om du vill kommunicera på ett sätt som ska inspirera människor att flytta. Det ord som enligt undersökningarna har störst betydelse för människor när det gäller flytt är ”Meningsfullhet”. Här hittar du också ord som Hemma, Nära, Drömförverkligande, Nöje, Kärlek, Nyfikenhet, Möjligheter, Lust, Tillväxt, Skapandekraft, Trygghet, Vilja. Undvik ord och innehåll som handlar om Trender, Entreprenörskap, Erotisk spänning och Vidskepelse. Du kan också låta bli att berätta om sådant som människor redan känner till och ser som självklarheter. Hantverk, Skog, Skidåkning, Dans, Snö, Tradition och Rent är exempel på sådana ord. För att förtydliga vad vi menar så är det alltså så att om du vill locka människor att flytta till Dalarna så ger de här orden ingen effekt. Däremot bör du använda dig av ord som handlar om Upplevelse, Frihet, Semester, Äventyr och Kultur. Det är ord som man känner till men som man vill höra igen för att få bekräftat. Att låta kärnvärdena lysa genom texten.

29


Kärnvärdena måste du förstås också ha med i åtanke när du ska skriva. Att med egna ord spegla lust, vilja och skapandekraft är inspirerande och utmanande. Det är ju själva grundkänslan i Dalarna som så många människor enats om. Hur får man den känslan att lysa genom texten…

SÄG INTE ALLT

Det här med att inte vara övertydlig är inget speciellt för Dalarna utan en generell tanke om att överlåta en del av innehållet till läsaren själv. Om du utelämnar lagom mycket så kommer mottagaren att fylla på med egna erfarenheter och tankar vilket gör att textens innehåll kommer närmare och får större förutsättningar att fastna hos läsaren. Genom att inte berätta allt så riskerar du inte heller att tråka ut läsaren eller att framstå som en instruktionsbok. Det är ju inte det vi vill. Vi vill inspirera, beröra och vara en katalysator för mottagarens egna tankar.

AVSLUTNINGSVIS

Men… det viktigaste är självklart att du behåller din egen stil, att du skriver på det sätt som du känner är rätt för målgruppen och med tanke på avsändaren. Använd din egen skrivlust, din vilja och den skapandekraft som gjort att just du har valt att skriva. Om du låter dig influeras av våra tankar så kommer vi att hitta en gemensam riktning. Det är mycket värt för hela Dalarna. Lena Lagestam, Copywriter.

Texten är ett uttdrag från varumärkesplattformen Pumpa of Dalarna som är utvecklad av Region Dalarna.

30


Typografi Att återkommande använda samma teckensnitt hjälper oss att ytterligare förstärka vår enhetliga profil, därför använder vi alltid vårt eget typsnitt när vi kommunicerar i skrift.

FRANKLIN GOTHIC BOOK Vårt huvudtysnitt är Frankling Gothic Book som avnänds till Rubriker, Ingresser, Bildtexter samt även kortare texter i ex.vix annonsering. Mellan rubriker skrivs i versala bokstäver för att skapa mer luft och det ger även ett modernt intryck

ADOBE GARAMOND PRO I brödtext eller löpande text använder vi Adobe Garamond Pro, ett klassiskt Serif-typsnitt (Serif = med klackar). Siffror och specialtecken skrivs i gementläge vilket för att det ökar läsbarheten i längre brödtexter. Grad (bokstavsstorlek), tillriktning (bokstavsavstånd) och kägel (radavstånd) anpassas efter formatet på trycksaken. Men här nedan finns några typsnittstorlekar att hålla sig efter.

Rubrik - Font storlek 25-60 pt Ingresser, Kortare texter & Bildtexter - Font storlek 10-18 pt MELLANRUBRIK- VERSALER - FONT STORLEK 10-18 PT Brödtext - Font storlek 10-18 pt Brödtext siffror - Font storlek 10-18 pt

31


RUBRIK, INGRESS, BILDTEXT. Franklin Gothic Book - Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890 !”#€%&/()=?+_-:.;,’*^¨` Franklin Gothic Book - Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890 !”#€%&/()=?+_-:.;,’*^¨` BRÖDTEXT Adobe Garamond Pro - Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

!”#€%&/()=?+_-:.;,’*^¨`

SIFFROR OCH SPECIALTECKEN I TEXTER Adobe Garamond Pro - Regular Caps

1234567890 !”#€%&/()=?+_-:.;,’*^¨`

32


Anpassningar BREVPAPPER

LUDVIKA RESECEN TRUM | Pos Besöksadr tadress | Ber ess | Bergssl gsslagsgat agsgatan fax +46 (0)2 an 10 | 771 10 | 771 31 40-803 54 82 Ludvik Ludvika | | resecentrum tel +46 (0)2 a @ludvika.se 40-69 26 | www.visitl 15 udvika.se/r esecentrum

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

X 771 31 Ludvika m Bergsslagsgatan visitludvika.se Ludvika Resecentru entrum.se www. Email: info@resec Tel: 0240-XXX XX

VISITKORT LUDVIKA RESECENTRUM

LUDVIKA SMEDJEB A TURISM CKEN

33

HÅKAN R OSÉN Ludvika T urism & Resecentr um Bergsslagsg at 771 31 Lu an X dvika Tel 0240-x xxxx hakan.ros en@ludvi ka.se www.visit ludvika.se

LUDVIKA ACKEN B SMEDJE M IS R U T

PIA ANDERSSON Ludvika Resecentrum Bergsslagsgatan 10 771 82 Ludvika 26 15 tel +46 (0)240-69 3 54 fax +46 (0)240-80 a.se resecentrum@ludvik /resecentrum a.se vik lud isit w.v ww

LUDVIKA RESECENTRUM


LUDVIKA SM

EDJEBACKEN

TURISM

EVENEMAN G I OKTOBER ANNONSER JOE FOURNI ER Söndag 4/10 kl 19.00 Cassels Kons erthus, Grän gesberg

Biljettpris: 24 0:- + servicea vgi Bokas på Tur istbyrån 0240 ft. -860 50

PROGRAM KL ONSDAG 30 SEPTEMBER

19.00

PELLE LINDSTRÖM OCH A HANS OMODERNA TRE rian. Plats: Restaurant Galle p. Entré: 130 kr, inget förkö

- VERNISSAGE

ER STIG OLSON - JAZZBILD -UTSTÄLLNING. & CHARLIE NORMAN ka Folkets Hus.

Plats: Konsthallen, Ludvi Fri entré. a Arrangör: Kulturen i Ludvik

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

META SINGS ELLA

lady of swing, hyllas av Ella Fitzgerald, the first & Kjell Öhman band. sångerskan Meta Roos

TOSCA - ME TROPOLITA NOPERAN Lördag 10/1 0 kl 19.00, Folkets Hus, Smedjebac ken Biljet

ka Folkets Hus. Plats: Festsalen, Ludvi p. Entré: 200 kr, inkl förkö a Arrangör: Kulturen i Ludvik

bb Arrangör: Ludvika jazzklu

KL 13.00 LÖRDAG 3 OKTOBER

KL 19.00 LÖRDAG 3 OKTOBER

BILJETTER

EN TURISM LUDVIKA SMEDJEBACK INFO@LUDVIKA.SE TEL: 0240-860 50, TURIST WWW.VISITLUDVIKA.SE

tpris: 220:+ serviceavgi Bokas på Tur istbyrån 0240 ft. -860 50

KL 17.00 SÖNDAG 4 OKTOBER

KALLE KALLE MORAEUS & HEJ

isten annen och allroundart Den högt skattade spelm kommer Charliepriset 2008. Nu Kalle Moraeus erhöll grupp sin med räda att framt han tillbaka till oss för av inleds med utdelningen Hej Kalle. Konserten Charliepriset 2009.

Folkets Hus. Plats: Aveny, Ludvika p. Entré: 350 kr, inkl förkö a Arrangör: Kulturen i Ludvik

W

W

.V W

IS

IT

L

VI UD

KA

.S

E

MIKAEL RICK FORS Fredag 23/1 0 kl 19.30 Cassels Kons erthus, Grän gesberg Bil

jettpris: 240:+ serviceavgi Bokas på Tur istbyrån 0240 ft. -860 50

VÄLKOMME

UTOMHUS

N IN TILL OS S PÅ TURISTB JÄRNVÄGST YRÅN ATIONEN I LU DVIKA. VISITLUDVIK A.SE | 0240 -860 50 ÖPPETTIDER MÅN-FRE 10-18 LÖRDAG 10-13

LUDVIKA SMEDJEBACK EN TURISM

34


LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

LUDVIKA SMEDJEBACKEN TURISM

Postadress | Bergsslagsgatan 10 | 771 82 Ludvika tel +46 (0)240-860 50 | fax +46 (0)240-803 54 turistinfo@ludvika.se | turistinfo@smedjebacken.se www.visitludvika.se | www.visitsmedjebacken.se

Grafisk profil  
Grafisk profil  

Grafisk profil för Ludvika och Smedjebacken Turism