Page 1

Gemeentelijke informatie Wethouder Tindemans: “Duurzaamheid staat hoog in het vaandel” Een aantal weken geleden schreef ik over de begrotingsbehandeling. In dit artikel wil ik wat meer ingaan op andere onderdelen van mijn portefeuille.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Natuur en Landschap Binnen mijn portefeuille natuur en landschap gaat het om het beschermen en verder ontwikkelen van een mooi landschap voor iedereen om in te wonen, werken en recreëren. Daarbij moet er in het landschap ook voldoende plaats zijn voor de voor deze streek kenmerkende plant- en diersoorten om te leven en zich te kunnen verplaatsen tussen de verschillende natuurgebieden. De ontwikkeling van de Maashorst is hier een mooi voorbeeld van. Binnen het samenwerkingsverband voor de Maashorst is ten doel gesteld dat de Maashorst in 2020 het grootste natuurgebied van Brabant is. Het gebied moet daarbij tevens een trekker zijn voor recreatie en toerisme, als drager voor de lokale economie. Ik vertegenwoordig de gemeente Landerd zowel in stuurgroep De Maashorst als in de uitvoeringscommissie die er voor moet zorgen dat alle door de stuurgroep geïnitieerde projecten voortvarend ten uitvoer worden gebracht. In de komende tijd worden de eerste resultaten zichtbaar. Zo wordt het gebied waarbinnen de wilde grazers zich kunnen verplaatsen vergroot, zodat deze ons op een natuurlijke wijze kunnen helpen bij het bereiken van het gewenste eindbeeld.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Recreatie draagt bij aan de lokale werkgelegenheid.

Duurzaamheid en energiebesparing Duurzaamheid en energiebesparing zijn zaken waar we allemaal mee van doen hebben. Als organisatie, bedrijf en thuis. De gemeenteraad heeft recent de notitie Duurzaam Landerd vastgesteld. We gaan, naast de vele zaken die we als organisatie al regulier doen, Recreatie & Toerisme in Landerd aan de slag met concrete activiteiten voor de komende jaren, zoals Landerd heeft een aanzienlijke recreatieve sector en met haar duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, duurzame ruimtelijke ontgrote en groene buitengebied ruime mogelijkheden om recreatie & wikkeling, energiebesparing in gemeentelijke gebouwen etcetera. toerisme als economische drager verder te ontwikkelen. Recreatie Ik zie het als een uitdaging om in deze tijd met bezuinigingen en draagt bij aan de lokale werkgelegenheid, een goed woonklimaat, de beperkte middelen, met de nodige creativiteit en inventiviteit, de leefbaarheid en zorgt voor een vitaal en aantrekkelijk platteland. kansen die zich voordoen te benutten  voor een meer duurzame In Landerd vinden volop ontwikkelingen plaats op het gebied van ontwikkeling en uitvoering. Resultaten worden al geboekt bij een Recreatie & Toerisme. De gemeente investeert in het verbeteren van aantal nieuwbouwplannen/-projecten. Ook bij (groot) onderhoud van de recreatieve routestructuren, waaronder het fiets- en wandelgemeentelijke accommodaties investeren we binnen de beschikbare routenetwerk. Daarnaast participeert de gemeente Landerd in middelen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk (o.a. zonneboilers projecten rondom natuurgebied De Maashorst en het voormalige sporthallen, hoogfrequentieverlichting). ‘Duits Lijntje’, enerzijds ter verbetering van de natuur en het landOok bij een aantal scholen zijn we momenteel bezig een aantal schap en anderzijds om ook de economische en recreatieve potenties extra duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen. Al het die hieraan gekoppeld zijn te benutten. ingezamelde gft-afval wordt binnenkort duurzamer verwerkt (vergistingsinstallatie en daarna compostering). Inkoop van kantoorDaarnaast vinden er ook bij het lokale bedrijfsleven volop ontwikartikelen en energie vindt al vele jaren duurzaam plaats. kelingen plaats op het gebied van kwaliteitsverbetering en verbreding   van het recreatief aanbod. En ook de Regio-VVV en het Platform Plan van aanpak revitalisering Zeeland Zuidwest Toerisme Landerd ontplooien continue nieuwe initiatieven en activi- Het rioleringsstelsel van Zeeland is onderzocht en de conclusie is teiten voor inwoners en bezoekers van Landerd. dat het op diverse plaatsen aan vervanging toe is. Dit is een mooie gelegenheid om, waar mogelijk, het rioolstelsel om te bouwen tot een gescheiden stelsel, waarin vuil- en regenwater apart worden afgevoerd. Dit opent tevens de mogelijkheid om de openbare ruimte rondom deze riolering aan te pakken. De wegen moeten, daar waar gekozen wordt voor afkoppelen en/of vervanging, in zijn geheel worden opgebroken. Dit “werk met werk” maken vergt een projectmatige aanpak omdat er veel disciplines bij betrokken zijn.

Het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Landerd wensen u

Voor bewoners is deze aanpak een ingrijpende gebeurtenis. De nieuwe inrichting moet daarom samen met hen worden bepaald. Communicatie is vanaf het begin van het project dan ook van groot belang. De bewoners krijgen weer een mooie leefomgeving, die is aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Projectgebied Dit zijn nog lang niet alle zaken waar ik me mee bezig houdt. Omdat ik een hele brede portefeuille heb is niet alles te vertellen in dit artikel. Wel wil ik nog graag toevoegen dat ik me met heel veel plezier inzet in het belang van Landerd en de inwoners van alle drie de dorpskernen.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2011 toe

Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 december 2010

9


Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel

10

Verspreiding Afvalwijzer 2011

Steunpunt Huiselijk Geweld

Volgende week zal tegelijkertijd met De Arena van 31 december 2010 de nieuwe Afvalwijzer 2011 in de gemeente Landerd worden verspreid.

Wat is het Steunpunt Huiselijk Geweld? Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld: slachtoffers, plegers, hun kinderen en mensen uit hun omgeving die zich zorgen maken. Daarnaast kunnen er ook mensen terecht die bij de uitoefening van hun werk stuiten op huiselijk geweld.

De afvalwijzer 2011 bestaat uit een dubbelzijdig bedrukt dik papier (A4-formaat) in de kleur licht-/donker geel en bevat een kalender met data waarop de groene en grijze mini-containers worden geledigd en het plastic verpakkingsafval wordt opgehaald. Aan de achterzijde van de afvalwijzer staat algemene informatie over verdere scheiding van huishoudelijk afval, zoals glas, papier, KCA, grof huishoudelijk afval en dergelijke. Het is de bedoeling dat de afvalwijzer gedurende het jaar wordt bewaard als informatie wanneer en op welke wijze afval gescheiden kan worden aangeboden in onze gemeente.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld voor Brabant-Noord is gevestigd in Den Bosch. Dit is een laagdrempelig en deskundig steunpunt dat op een eenvoudige en overzichtelijke manier toegang geeft tot een breed hulpverleningsaanbod. Doel is altijd het voorkomen of zo snel mogelijk stoppen van huiselijk geweld. Het steunpunt wil ook een bijdrage leveren aan het (eerder) bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het voorkomen van herhaling.

Verordening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Op 16 december 2010 heeft de raad van de gemeente Landerd de Verordening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen ingetrokken. De regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vervalt per 1 januari 2011. U kunt vanaf 1 januari 2011 geen beroep meer doen op deze regeling. Kerstpakket Jaarlijks werd aan inwoners met een minimuminkomen een kerstpakket ter beschikking gesteld. Besloten is om vanaf 2011 geen pakket meer te verstrekken. Het Steunpunt Huiselijk Geweld staat open voor iedere persoon of instantie die in aanraking komt met huiselijk geweld. Specifiek is het steunpunt er voor (mogelijke) slachtoffers, (mogelijke) plegers, kinderen en jongeren als getuige van huiselijk geweld, omstanders zoals buren, familie, vrienden en vriendinnen, professionals zoals huisartsen, leerkrachten, jeugdwerk, de moskee, de kerk en sportvereniging. informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

Het steunpunt biedt: • eerste hulp in de vorm van een luisterend oor, steun, informatie en advies • zorg voor snelle actie in situaties waar acute dreiging is • kortdurende hulp aan volwassen slachtoffers, kinderen en plegers • consultatie voor professionals Heeft u te maken met huiselijk geweld, of vermoedt dat er u in uw omgeving sprake is van huiselijk geweld, neem dan contact op met het Steunpunt Huiselijk Geweld. De medewerkers van het steunpunt geven advies hoe om te gaan met de situatie en verwijzen eventueel door naar gespecialiseerde hulpverlening. Wie belt, mag dat ook anoniem doen. Hoe kunt u het Steunpunt Huiselijk Geweld bereiken? Het steunpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, is het direct te bereiken onder tel. 0900-126 26 26 (5 cent per minuut). Wie na 17.00 uur belt wordt doorverbonden met de dienstdoende maatschappelijk werker. Deze medewerker neemt de crisis in behandeling en schakelt, indien nodig, een hulpverlener in van de gemeente waaruit de beller afkomstig is. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ashgbrabantnoord.nl of kijken op de website www.huiselijkgeweldbrabant.nl.

Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl

112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk Email: info@toerismelanderd.nl

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 december 2010


Enthousiasme over gebruik van openbare speelplaats bij ‘De Regenboog’ in Schaijk In november 2009 is het Regenboogcomplex in Schaijk opgeleverd. Het Regenboogcomplex bestaat uit een basisschool met schoolwoning, huurappartementen voor senioren, appartementen voor woongroep ‘Dolfijn’ en een kantoorruimte voor Thuiszorg Pantein / GGD Hart voor Brabant / Aanzet en Centrum Jeugd en Gezin.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

In februari 2010 namen de partijen hun intrek in het gebouw. Op 15 december 2010 hebben Woonmaatschappij Maasland, basisschool ‘De Regenboog’ en de gemeente Landerd met omwonenden het gebruik van de openbare speelplaats en de inrichting van de openbare ruimte geëvalueerd. De omwonenden gaven aan erg enthousiast te zijn over de openbare speelplaats bij ‘De Regenboog’. Er zijn dagelijks veel spelende kinderen aanwezig evenals opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. Er werden ook kritische punten genoemd, er wordt hard gereden voor ouderenwooncomplex ‘De Wijers’ en er is in de avonden geluidsoverlast van jongeren op de speelplaats. Een omwonende kwam met de suggestie om een bord bij de speelplaats te plaatsen met daarop de openingstijden

Openbare speelplaats ‘De Regenboog’ wordt veelvuldig gebruikt. van de speelplaats. Op deze manier kan er beter worden gehandhaafd. De gemeente heeft aangegeven de opmerkingen en suggesties nader te gaan bekijken.

Puberbrein binnenstebuiten Wat beweegt jongeren van 10-25 jaar? Volwassenen hebben altijd hun mening gehad over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Ze fronsen hun wenkbrauwen over de verschillen met hun eigen jeugd en vragen zich af of het nog wel goed gaat met de jongste generatie. Ook in deze tijd zijn er alarmerende verhalen over comazuipen, happy slapping,  breezerseks en gameverslaving. Toch gaat het in die berichten meestal maar om een klein deel van de jeugd, tussen de 5 en 10 procent. Over die andere 90 procent horen en zeggen we weinig. Hoe zit het eigenlijk met de gemiddelde puber? Wat maakt hij of zij mee op de weg van kindertijd naar volwassenheid? In het boek Puberbrein binnenstebuiten door Huub Nelis en Yvonne van Sark van jongerencommunicatiebureau YoungWorks, wordt de ontwikkeling van jongeren besproken aan de hand van het neurobiologisch inzicht dat het menselijk brein pas volgroeid is rond ons 25e levensjaar. Het boek helpt het gedrag van jongeren te begrijpen en plaatst dit gedrag ook in maatschappelijk perspectief door te kijken naar vier invloedrijke partijen, te weten: thuis,

school, peers en overige opvoeders.    Tijdens de lezing Puberbrein binnenstebuiten gaat Yvonne van Sark aan de hand van een interactieve presentatie, in op de inzichten uit het boek en maken we een eerste vertaalslag naar wat dat betekent voor uw eigen dagelijkse praktijk. Interessant voor ouders, opvoeders en iedereen die met jongeren te maken heeft. CJGgeeftantwoord organiseert deze lezing waaraan geen kosten zijn verbonden. Bij binnenkomst is er een gratis kopje koffie of thee, overige drankjes zijn voor eigen rekening. Je kunt je alvast aanmelden via mail info@cjggeeftantwoord.nl of telefonisch via 0800-2540000. Inwoners van de gemeenten Landerd, Uden, Veghel, Boekel en st Oedenrode worden met name uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze lezing. Datum: Adres:

22 maart 2011 van 20 tot 22 uur Het Wapen van Reek Nieuw Heijtmorgen 20 5375 AK Reek

Cursus ‘Omgaan met je puber’ De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan informatie en advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden, maar ook omdat ze steun en herkenning vinden bij andere ouders. De cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten en wordt gegeven op 18, 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur in Centrum Jeugd en Gezin, Netjeshof 1a, Schaijk. De uitvoering wordt verzorgd door Centrum Jeugd en Gezin. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 0800 - 2540000 of per e-mail info@cjggeeftantwoord.nl. Kosten voor deelname: € 10,= p.p. te voldoen bij de 1ste bijeenkomst.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 10-11-2010, Kerkstraat Zeeland: Paarse herenfiets, merk Rambler met handrem - 09-11-2010, Brandgang Weemveld Zeeland: Licht grijze damesfiets, merk Victoria, roestige ketting(kast), reflectoren - 14-11-2010, Molenaarstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan vier sleutels. - 22-11-2010, Kerkstraat Zeeland: Zwarte mobiele telefoon, merk LG.

Verloren voorwerpen - 27-10-2010, De Drie heeren, Schaijk: Blauwe Sparta herenfiets, type Apollo met op de jasbeschermers zwart/roze stickers. - 29-11-2010, Pastoor Jansenstraat richting Vensteeg, Zeeland: GSM, Nokia 6300, zilverkleurig. - 29-11-2010, Ambianz, Zeeland: Linker hoorapparaat met daarop een klein blauw tekentje. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1

-

Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Voor klachten en storingen verzoeken wij u gebruik te maken van de klachten en reparatiebon op de internetsite van de gemeente Landerd www.landerd.nl Voor storingen waarbij direct handelen noodzakelijk is kunt u bellen met 0486-464246. Op maandag 27 december zijn wij weer vanaf half negen telefonisch voor u bereikbaar. Op maandag 3 januari zijn wij in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentepersoneel gesloten tot 9.30 uur en dan ook telefonisch niet bereikbaar.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 31-12-2010 Oliebollenverkoop vanuit kraam, voor het pand Schutsboomstraat 2 Vr. 31-12-2010 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 08-01-2011 van 17:00 tot 22:00 uur Lampionnenoptocht, aansluitend kerstboomverbranding op sportpark De Bundel. Za. 08-01-2011van 17:00 tot 19:00 uur Kerstboomverbranding aan De Scheenen in Reek. Zo. 23-01-2011 ATB-toertocht

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 december 2010

11


Verzekeraars vergoeden hulp bij stoppen met roken in 2011 Bekendmaking Bekendmaking Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Landerd 2010 Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de gemeenteraad in de vergadering van 16 december 2010 de volgende verordening is vastgesteld.

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Landerd 2010

Deze verordening treedt inwerking op 24 december 2010. De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland afdeling financiën geopend van 9 tot 12 uur. Informatie over de regeling is te verkrijgen bij de afdeling financiën te bereiken onder tel. 0486-458111. De inhoud van deze regeling is ook te raadplegen op de website (www.landerd.nl).

Gemeentebelastingen Kennisgeving besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd delen mede, dat de gemeenteraad op 16 december 2010 de navolgende besluiten met betrekking tot belastingverordeningen voor het jaar 2011 heeft genomen. Het vaststellen van een verordening tot wijziging van de: ‘Verordening Leges’ ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten’ ‘Verordening Marktgelden’ ‘Verordening Onroerende-zaakbelastingen’ ‘Verordening Rioolheffing’ ‘Verordening Precariobelasting’

-nr. C/10-03 -nr. D/10-01 -nr. E/10-1 -nr. F/10-1 -nr. H/10-1 -nr. M/10-1

De gewijzigde verordeningen treden in werking op de achtste dag na de datum van deze bekendmaking. Deze besluiten zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare uitgave “Besluiten gemeentebelastingen Landerd”, bijgehouden in de gemeentesecretarie, onder de hierboven vermelde nummers. De teksten van de desbetreffende besluiten liggen voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Zeeland, Kerkstraat 39, gedurende de openingstijden van de secretarie. Deze teksten zijn eveneens verkrijgbaar, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag. Zeeland, 20 december 2010

Goede voornemens zijn dit jaar voor rokers eindelijk eens reëel. In 2011 vergoeden de zorgverzekeraars namelijk de hulp bij het stoppen met roken. Het gaat dan om stoppenmet-rokenprogramma’s samen met bijvoorbeeld nicotinevervangers of medicijnen. Zorgverzekeraars bepalen zelf welke programma’s en medicijnen ze in hun basisverzekering opnemen. Uit onderzoek blijkt dat een stoppoging meer kans van slagen heeft met hulp of begeleiding. De succeskans is zelfs drie tot vier keer hoger als de stopper gebruik maakt van een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning (bijvoorbeeld nicotinevervangers of medicijnen). Dat erkennen de zorgverzekeraars nu ook en daarom bieden ze verschillende programma’s en hulpmiddelen aan. Gezamenlijke campagne STIVORO start op 15 december samen met KWF Kankerbestrijding en de GGD Hart voor Brabant de campagne ‘Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp. En die wordt in 2011 vergoed!’. De campagne wijst rokers op de juiste stopmethoden, maar laat vooral zien dat die nu ook vergoed worden.

Algemene plaatselijke verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor:

• • • • • • • • •

Subsidiebesluit kadervorming jeugdverenigingen

• •

Innemen standplaats voor verkoop van vis elke vrijdag in 2011, locatie Europaplein (5374 BM), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van aardappelen, groente en fruit elke dinsdag in 2011, locatie Europaplein (5374 BM), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van aardappelen, groente en fruit elke woensdag in 2011, locatie Nieuw Heijtmorgen (5375 AK), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van vis elke woensdag in 2011, locatie Nieuw Heijtmorgen (5375 AK), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van vlees en vleeswaren elke woensdag in 2011, locatie Nieuw Heijtmorgen (5375 AK), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van aardappelen, groente en fruit elke dinsdag in 2011, locatie Kerkstraat (5411 EA), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van wenskaarten elke donderdag in 2011, locatie Kerkstraat (5411 EA), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van loempia’s elke donderdag in 2011, locatie Kerkstraat (5411 EA), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van vis elke donderdag in 2011, locatie Kerkstraat (5411 EA), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Innemen standplaats voor verkoop van kaas elke donderdag in 2011, locatie Kerkstraat (5411 EA), vergunning verzonden op: 20-12-2010 Afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk voor particulieren op 29, 30 en 31 december 2010, locatie Schutsboomstraat 9 (5374 CB), vergunning verzonden op 20-12-2010 Kampvuur op 01-06-2011 t/m 05-06-2011, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 20-12-2010

Subsidiebesluit kadervorming jeugdverenigingen gemeente Landerd

Op 16 december 2010 heeft de raad van de gemeente Landerd het Subsidiebesluit Kadervorming jeugdverenigingen gemeente Landerd ingetrokken. Het besluit vervalt per 1 januari 2011.

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6.

U kunt vanaf 1 januari 2011 geen beroep meer doen op een gemeentelijke bijdrage in het kader van dit besluit.

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen. Onder andere dat u niet thuis bent.

Wij gaan extra opletten! U ook? www.samentegeninbrekers.nl

12

Volgens directeur Ton Hanselaar van KWF Kankerbestrijding is de vergoeding zeer belangrijk nieuws voor rokers. “We vinden het geweldig dat rokers nu gratis de juiste hulp kunnen inschakelen als ze willen stoppen met roken. Vandaar dat we deze boodschap neerzetten in een stevige campagne via onder meer radio en tv.” De campagne loopt tot eind januari 2011.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Sluiting gemeentehuis i.v.m. nieuwjaarsbijeenkomst

Meer informatie Meer informatie over de ver-goedingen is te vinden bij de zorgverzekeraars. Algemene informatie over stoppen met roken en over de campagne is beschikbaar bij de GGD (www.ggdhvb.nl/roken) en huisartsen. Ook www.stivoro.nl is een goede bron voor informatie.

Vuurwerk en het milieu Jaarlijks wordt er voor meer dan vijftig miljoen euro aan vuurwerk afgestoken tijdens Oud en Nieuw. Vuurwerk zorgt voor mooie taferelen maar levert ook overlast op. Vooral het milieu heeft te lijden onder de jaarwisseling. Daarnaast zorgt het afsteken van vuurwerk voor de uitstoot van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vuurwerk draagt zo bij aan vervuilde lucht, het broeikaseffect en zure regen.

Voor het maken van het siervuurwerk dat jaarlijks wordt afgestoken, wordt veertig ton koperoxide gebruikt. Hierdoor levert vuurwerk een bijdrage van drie procent aan de totale jaarlijkse uitstoot van koper in Nederland. Bovendien komen andere zware metalen als lood en zink terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het rioolslib. Daarbij komt een berg van ruim drie miljoen kilo afval bestaande uit karton, pap en plastic die na het afsteken overblijven. Dat zijn driehonderd vuilnisauto’s vol.

Uitnodiging Uitnodiging voor de nieuwjaarsontmoeting in de hal van het gemeentehuis in Zeeland Het gemeentebestuur van de gemeente Landerd nodigt u uit voor de nieuwjaarsontmoeting op maandag 3 januari 2011.

Sluiting gemeentehuis op maandag 3 januari 2011 van 09 tot 09.30 uur in verband met nieuwjaarsbijeenkomst gemeentepersoneel. Op maandag 3 januari 2011 zijn alle afdelingen van het gemeentehuis van 9 tot 9.30 uur gesloten in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel. Ook de dienst gemeentewerken is dan niet bereikbaar. Het gemeentebestuur.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 december 2010

Tijdens deze ontmoeting kunnen het gemeentebestuur, relaties, verenigingen en inwoners nieuwjaarswensen uitwisselen en elkaar op informele wijze ontmoeten. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis in Zeeland aan de Kerkstraat 39 in Zeeland van 19 tot 20.30 uur.


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Kreitsberg te Zeeland, voor het kappen van 5 bomen (ontvangen 6 december 2010) • Langenboomseweg 103, 5411 AT Zeeland, voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten (ontvangen 6 december 2010) • Kerkstraat 29a, 5411 EA Zeeland, voor het vervangen/renoveren van een dak en dakkapellen (ontvangen 9 december 2010)

In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: • Dr. Langendijklaan 4, 5374 RM Schaijk (verzonden 14 december 2010) uitbreiden van een zorginstelling • De Herd 7, 5374 CR Schaijk (verzonden 10 december 2010) bouwen van een pergola aan de achterzijde van de woning Verleende 1e fase bouwvergunning: • Sint Annastraat 1, 5374 AH Schaijk (verzonden 15 december 2010) bouwen van een rundveestal en 3 sleufsilo’s Akkoord-verklaarde sloopmelding: • Kerkstraat 112a, 5411 CM Zeeland (verzonden 9 december 2010) afvoeren van asbesthoudende dakbedekking Verleende omgevingsvergunningen: • Korte Dijk 21, 5411 BH Zeeland (verzonden 15 december 2010); onderdeel Bouwen: het renoveren van een bestaande jongveestal • De Korte Louwstraat 9, 5374 CD Schaijk (verzonden 15 december 2010); onderdeel Bouwen: het bouwen van een woning • Hofse Hoeve 8, 5374 DK Schaijk (verzonden 13 december 2010); onderdeel Bouwen: het bouwen van een woning

verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing bestemmingsplan: • Vaandriglaan/Wasmeesterstraat te Zeeland (verzonden 15 december 2010) bouwen van 8 halfvrijstaande woningen • Schoolstraat 27, 5411 ED Zeeland (verzonden 14 december 2010) uitbreiden van de woning Tegen deze verleende vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden met ingang van 27 december 2010 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzienin-

Zeelandsedreef 28, 5374 RR Schaijk; het vestigen van een (kleinschalige) Kinderopvang.

Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 27 december 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op tel. 048645194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM.

Zienswijze - bezwaar - beroep

2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

Vaststelling projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en verleende bouwvergunning Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” en bouwvergunning te verlenen voor:

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09 tot 12 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’.

Ontwerp projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” voor:

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

Bijzondere procedure

genrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist.

4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is. 5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Zeelandsedreef 28, 5374 RR Schaijk; het bouwen van een rundveestal (dossiernummer 20080432, verzonden d.d. 15 december 2010)

Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het projectbesluit en de bouwvergunning met ingang van 27 december 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op tel. 048645194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

Financieel besluit Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011 Op 9 november 2010 heeft het college van de gemeente Landerd het Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011vastgesteld. Het besluit treedt op 1 januari 2011 in werking. Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Welzijn.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 december 2010

13

Gemeentenieuws Landerd week 51 2010  
Gemeentenieuws Landerd week 51 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 51 2010

Advertisement