Page 1

Gemeentelijke informatie Dunningswerkzaamheden in het Schaijkse en Trentse bos

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

In de Schaijkse en Trentse bossen van de gemeente Landerd worden dunningswerzaamheden uitgevoerd. Dit betekent dat er bomen worden geveld om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. De te vellen bomen zijn oranje gemarkeerd. De gemeente streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Door middel van het vellen van bomen wordt sturing gegeven aan de bosontwikkeling.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

In het Schaijkse bos worden in de monotone delen van het bos open plekken gemaakt. Door het vellen van groepen bomen valt er gedurende lange tijd licht In de Schaijkse en Trentse bossen worden bomen geveld voor een op de bodem. Op deze plaatsen gevarieerder bos. Ook de gemeente Oss voert gelijksoortige maatregelen uit. kunnen kruiden en struiken groeien. Hierdoor wordt de variatie en natuurwaarde in het bos vergroot. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen. Op den Uitvoering maatregelen in de bossen van de gemeente Oss duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor In de maand december 2011 vinden diverse maatregelen plaats in de open plek weer dichtgroeit. Deze maatregelen vormen een inleide bossen van de gemeente Oss, gelegen op grondgebied van de dend beheer voor een meer natuurlijker bos zoals geschetst in het gemeente Landerd. Er wordt een half open corridor gemaakt die de natuurplan Maashorst. toekomstige ecologische verbinding gaat vormen tussen het open middendeel van de Maashorst en het gebied Herperduin. Hiermee Daar waar het bos grenst aan de heide wordt een bosrand ontwikwordt een eerste aanzet gegeven voor de nog te realiseren ecoducten keld. Hierbij wordt gestreefd naar een geleidelijke overgang van het over de A50 en N324 die de gebieden daadwerkelijk met elkaar gaan open gebied naar het gesloten bos door middel van het ontwikkelen verbinden. van een struikenrand. Hierna zullen planten- en diersoorten ongehinderd kunnen migreren tussen deze gebieden. Daarnaast zal in Herperduin het begrazingsgeTrentse bos bied op beperkte schaal worden uitgebreid. De maatregelen worden Ook in het Trentse bos worden open plekken gemaakt om de bosver- uitgevoerd in het kader van het integraal Natuurplan De Maashorst. jonging te stimuleren. Daarnaast worden bomen geveld om nieuwe boomsoorten te kunnen aanplanten. De plantwerkzaamheden hierOpen corridor voor zullen in het voorjaar van 2012 plaatsvinden. De gemeente Oss gaat gefaseerd beginnen met het realiseren van de In de Trentse bossen wordt hiermee een pilot opgezet om de Ameopen corridors. De eerste fase vindt plaats in de Maashorst in het bos rikaanse vogelkers te integreren in het bosbeheer in plaats van te ten zuiden van de N324 en in Herperduin tussen de zandverstuiving bestrijden. De reden is dat de Amerikaanse vogelkers nooit geheel bij het Klompven en het Ganzeven. De werkzaamheden bestaan uit bestreden kan worden. Het in toom houden van deze exoot zal dus , het vellen van de bomen in een strook van circa 50 meter breedte. ook op lange termijn, tijd en geld blijven kosten. Uit landschappelijk oogpunt worden een aantal solitaire bomen, Amerikaanse vogelkers is een pioniersoort die zich in de Trentse boomgroepen en struwelen gehandhaafd. Het vrijkomende stamhout bossen door het ontbreken van natuurlijke opvolgsoorten tot een wordt afgevoerd. Het vrijkomende tak- en tophout blijft verspreid of overwoekerende soort dreigt te ontwikkelen. Door het inbrengen in rilletjes achter. van inheemse boomsoorten wordt de natuurlijke concurrentie voor de vogelkers veel groter. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekozen voor Aanvullende maatregelen Maashorst winterlinde, eik, esdoorn en es en de zoete kers. Vogelkers wordt zo In de Maashorst worden nog enkele aanvullende bosomvormende één van de boomsoorten die in concurrentie haar plaats zal moeten maatregelen uitgevoerd. Dit betekent de aanleg van geleidelijke veroveren in het bomendak. overgangen van de corridor naar het gesloten bos, het maken van open plekken en plaatselijk de bodem ontdoen van de vegetatielaag. Ook worden een aantal poelen gegraven. In open delen van de nieuwe bosrand worden struiksoorten aangeplant. Door deze maatregelen wordt de corridor geschikt als ecologische verbindingszone voor een breed scala aan planten- en diersoorten. Op de locaties van de ingrepen wordt nadere informatie opgehangen over de specifieke uitvoeringsmaatregelen.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 11-12-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk/Reek Zo. 18-12-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk/Reek, Zeeland Zo. 18-12-2011 van 14:00 tot 18:00 uur Kerstmarkt, in en bij gemeenschapshuis Het Wapen van Reek Za. 31-12-2011 Verkoop oliebollen, ter hoogte van Schutsboomstraat 2, Schaijk

De website van de stichting Dorpshuizen Landerd is gelanceerd:

www.dorpshuizenlanderd.nl

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 december 2 0 1 1

7


Activiteiten en kortingen voor 55-plussers

Eerste Landerd Pas uitgereikt Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

De Landerd Pas is een initiatief van Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd (BOL) en BrabantZorg en richt zich op de leefbaarheid van Landerd voor de 55 plussers in onze gemeente. De pas geeft toegang tot verschillende activiteiten, uitjes, optredens en festiviteiten in Landerd en directe omgeving. Daarnaast biedt de pas kortingen bij diverse ondernemers uit Landerd die zich hebben aangesloten bij de pas. Elk kwartaal zijn er nieuwe acties waar pashouders aan deel kunnen nemen of gebruik van kunnen maken. Hoe werkt de Landerd Pas? Via het aanmeldingsformulier op de website www.landerdpas.nl kunt u zich aanmelden voor de pas. Kosten voor de pas bedragen € 20,- per jaar; meldt u zich in een lopend jaar aan dan is deze vergoeding naar rato. Na ontvangst van uw pas, die op naam staat, kunt u gebruik maken van de acties. Deze acties worden gepubliceerd via de website en via een folder. Elk kwartaal is er een nieuw actueel aanbod van activiteiten en acties. De pas wordt jaarlijks automatisch verlengd. Aan het eind van het jaar krijgt u een herinnering van deze verlenging. Mocht u geen gebruik meer willen maken van de voordelen van de pas dan kunt u op dat moment er voor kiezen om op te zeggen. Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

De eerste Landerd Pas werd op 1 december uitgereikt aan (v.l.n.r.): de voorzitters van KBO Zeeland, mevrouw Van Schooten; KBO Schaijk, de heer van Ras en KBO Reek, de heer Jansen. Op vertoon van uw pas krijgt u bij de ondernemer de aangeboden actie of kunt u deelnemen aan de activiteit. De passen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Meer weten? Wilt u meer weten over de Landerd Pas of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: Liesbeth Dirks, tel. 0486-461751 / e-mail Liesbeth.dirks@brabantzorg.eu, Wilio Brands, tel. 0486458585 / e-mail Wilio.brands@brabantzorg.eu of Harrie van Tiel, e-mail harrievantiel@home.nl.

Verhuizing binnen de gemeente doorgeven? Regel het in de webwinkel op www.landerd.nl Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 d e c e m ber 2 0 1 1


Open Bus op zaterdag 10 december 2011

Ontdek de wondere wereld van de bus in Brabant Zaterdag 10 december a.s. verwelkomt Goed bezig BUS al haar (vaste) reizigers en andere belangstellenden in de busremise in Oosterhout voor een bijzonder (gratis) kijkje achter de schermen. In een gezellig winterse sfeer worden de bezoekers meegezogen in de wondere wereld van de bus in Brabant. Vanaf het busstation aan de Leijsenhoek in Oosterhout rijdt een historische bus bezoekers naar de open dag, waar hen een uitgebreid programma wacht voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder het genot van een winterse soep of warme chocolademelk een eenmalige expositie van bijzondere bussen bekijken, zien hoe een grote stadsbus door de wasstraat gereden wordt en onder leiding van een instructeur zelf een bus besturen. Speelparadijs Ook is er een informatiemarkt waar onder andere Reizigersoverleg Brabant, de Provincie Noord-Brabant en Villa Pardoes zich presenteren en vragen van bezoekers beantwoorden. Speciaal voor de jonge buslief-

hebbertjes is er een speelparadijs met onder andere een springkussen, schilderstand en leuke busspelletjes. Onder de bezoekers worden grote prijzen verloot waaronder een elektrische vouwfiets t.w.v. € 1.500,-. De open dag vindt plaats in busremise Veolia Transport en het omliggend terrein in Oosterhout van 10 tot 16 uur (adres: Europaweg 9 in Oosterhout). Goed Bezig BUS is een samenwerking tussen de Provincie Noord-Brabant, het Reizigersoverleg Brabant en de vervoerders Arriva en Veolia Transport. Samen proberen zij het openbaar vervoer steeds beter te maken en onder de aandacht te brengen van de inwoners van Noord-Brabant.

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Beleid stoken snoeihout en kampvuren/vreugdevuren ongewijzigd Burgemeester en wethouders van Landerd hebben recent besloten het tot op heden gevoerde stookbeleid (snoeihout en kampvuren/vreugdevuren) ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 2 jaar (2012 en 2013). Reeds eerder verleende ontheffingen voor het stoken van snoeihout zijn verlengd met 2 jaar (2012 en 2013). Personen die voor hun stooklocatie in voorgaande perioden al een schriftelijke ontheffing voor het stoken van snoeihout hebben gekregen, hebben inmiddels allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar is verlengd. De voorschriften waaraan dient te worden voldaan zijn ongewijzigd gebleven. Zij hoeven, voor de jaren 2012 en 2013, geen nieuwe ontheffing voor het stoken van snoeihout aan te vragen.

Uw aanvraag wordt getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu, en ook aan het (brand-)veiligheids- en flora-/faunabelang. Aan een te verlenen stookontheffing worden voorschriften verbonden waar de ontheffinghouder aan dient te voldoen. Stookontheffingen dienen aangevraagd te worden middels een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Landerd, www.landerd.nl (onder Digitaalloket, Formulieren, onder categorie Wonen en uw buurt). Ook is het formulier digitaal opvraagbaar (info@landerd.nl), op te halen op het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland en telefonisch opvraagbaar bij het gemeentehuis, tel. 0486-458111. Nieuwe aanvragen voor een stookontheffing van snoeihout dienen vóór 31 december 2011 te zijn ingediend bij de gemeente. Te laat ingediende aanvragen, of later in de periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd. Dus als u in het jaar 2012 en/of 2013 snoeihout wenst te stoken moet u nu (vóór 31 december 2011) schriftelijk een ontheffing aanvragen volgens het daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

Nieuwe aanvragen ontheffingen voor het stoken van snoeihout Het algemene uitgangspunt is dat als u snoeihout wenst te stoken u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing die u zelf moet aanvragen. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. Een ontheffing voor het stoken van snoeihout wordt alleen verleend voor de maanden maart en november en wordt Kampvuren/vreugdevuren verleend voor een periode van 2 jaar (maart en/of november 2012 en Voor kampvuren/vreugdevuren geldt dat gedurende het gehele jaar 2013). hiervoor ontheffing kan worden aangevraagd. Hiervoor is een eveneens een speciaal aanvraagformulier verkrijgbaar. Dit formulier is te Ontheffingen voor het stoken van snoeihout worden alleen verleend downloaden via de website van de gemeente Landerd, www.landerd.nl voor lokaties die zijn gelegen buiten de bebouwde kom (buiten(onder E.loket-formulieren). Ook is het formulier digitaal opvraagbaar gebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van (info@landerd.nl) en verkrijgbaar in het gemeentehuis. erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied. Informatie: Voor het stoken van snoeihout in Voor bedrijven in het buitengebied geldt dat er alleen gestookt mag het buitengebied of voor kampworden buiten de grenzen van het bedrijf (dus niet binnen de grens vuren/vreugdevuren kunt u navan de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer). dere informatie inwinnen bij de gemeente, tel. 0486-458111.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Kerstboomverbranding, voorafgaand een lampionnenoptocht op 07-01-2012, locatie sportpark De Bundel Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van www.landerd.nl.

Huldiging sportkampioenen Traditiegetrouw huldigt het gemeentebestuur van Landerd de inwoners die in het jaar 2011 een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap hebben behaald. Hetzelfde geldt voor Landerdse sportverenigingen. De huldiging vindt plaats op dinsdag 27 maart 2012 om 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk. Het gaat om een eigen prestatie van een individu of team en niet bijvoorbeeld om een dier dat door training en begeleiding wordt bekroond, met uitzondering van een wereldkampioen in de vogelsport. Omdat de gemeente niet helemaal op de hoogte is welke inwoners in het jaar 2011 een kampioenschap hebben behaald, vragen wij iedereen (verenigingsbesturen, familieleden e.d.) om zo’n kampioen te melden vóór 1 februari 2012. U kunt daarvoor het onderstaand aanmeldingsformulier gebruiken dat u ingevuld kunt sturen naar de gemeente Landerd, t.a.v. mevrouw M. van Dongen, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland. U kunt uw aanmelding ook per e-mail versturen aan: marieke.vandongen@landerd.nl. Als u een krantenartikel of andere informatie over de kampioen heeft, is het prettig als u deze meestuurt.

Aanmelding sportkampioen Naam kampioen: .............................................................................................................. Woonplaats: .............................................................................................................. Tel. .............................................................................................................. Geboortedatum kampioen:

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 11-11-2011, Apotheek Schaijk: Groene Raleigh herenfiets, type Superbike met 1 handrem. - 14-11-2011, Graspeel Zeeland: Ring met daaraan 3 kleine sleuteltjes, een zwart ‘Buffo’ dopsleuteltje en zwarte ‘vector’ sleutel. - 28-11-2011, Emté Schaijk: Zwarte Limit omafiets, type classic, met terugtraprem (touw om spatbord en standaard omhoog te houden), erg roestig. Verloren voorwerpen - 06-11-2011, Compostella en omgeving, Zeeland: Zwarte rechthoekige herenbril. - 11-11-2011, Zeeland: I.D.-kaart.

.............................................................................................................. Naam leden team (evt.)

- Rond 10-11-2011, Schaijk: Bos met 4 sleutels (1 grote en 3 andere). - Weekend van 12 november, Schoolstraat Zeeland: Betonnen tuinbeeld (vrouw). - 17-11-2011, Schaijk: Zwarte Samsung GSM, type Monte, touchscreen (in zwart hoesje met daarop vermeld Ballcase). - Eind september begin oktober, omgeving Schaijk: Gouden ketting met daaraan vast de hanger bezet met briljantjes.

..............................................................................................................

Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

Soort kampioenschap:

Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

..............................................................................................................

De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

..............................................................................................................

.............................................................................................................. Contactpersoon team: .............................................................................................................. Tel. ..............................................................................................................

.............................................................................................................. Datum en plaats behalen Kampioenschap:

Aangesloten bij sportclub (naam, adres en tel.) .............................................................................................................. Heeft u informatie over de kampioen?

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 december 2 0 1 1

Stuur deze dan mee!

9


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen

Energiebesparende maatregelen, duurzaam (ver)bouwen en subsidiemaatregelen

Ik grijp in bij agressie op straat

Duurzaam Bouwen Duurzaam bouwen richt zich met name op het toepassen van verantwoorde materialen, zuinig omgaan met energie en water en het creëren van een gezond binnenklimaat. Maar ook op de indeling van de woning met het oog op veranderende omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer. Duurzaam bouwen levert niet alleen meer comfort op, het zorgt ook voor lagere woonlasten. Bovendien gaat de kwaliteit van uw huis omhoog, wat ten goede komt aan de verkoopbaarheid. De gemeente Landerd heeft het convenant Duurzaam Bouwen 20092012 mee ondertekend. De inhoud kunt u vinden op www.dubo.rmb. • Vraag anderen om nl. In dit convenant, van toepassing bij de realisatie van bouwplan hulp en spreek samen nen, zijn de minimale niveaus vastgelegd voor de thema’s Gezond de dader aan heid, Gebruikskwaliteit, Milieu, Energie en Toekomstwaarde. Met • Bel 112 een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor deze thema’s wordt hieraan voldaan. • Blijf bij het slachtoffer Heeft u plannen voor de realisatie van een nieuwbouwwoning of utiliteitsgebouw, dan kunt u middels een GPR berekening aantonen • Maak foto’s voor de politie of u voldoet aan de uitgangspunten van het convenant. De gemeente en meld je als getuige Landerd ondersteunt uw architect/adviseur door het beschikbaar stellen van een tijdelijke inlogcode van het web-based GPR rekenprogramma en controleert deze berekening. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen bij de afdeling bouwen. Kijk ook op www. dubo.rmb.nl. Duurzaam Verbouwen De website www.verbouwwijzer.nl is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Eigen Huis, Bouwgarant, Stichting Bouw Research en Milieucentraal. Op deze website kunt u informatie vinden over diverse uiteenlopende zaken waar u mee te maken krijgt wanneer u gaat verbouwen. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente Er zijn acht verschillende veel voorkomende verbouwingen te vinden. (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de Naast allerlei praktische informatie omtrent verbouwen kunt u via receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de het kopje “energiebewust en comfortabel verbouwen” bij de gekozen Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. verbouwing via deze website naar www.verbeteruwhuis.nl . Uiteraard kunt u ook rechtstreeks op deze website terecht. Let op: Na het invullen van 6 vragen wordt inzichtelijk gemaakt welke Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals energiebesparende maatregelen u kunt Het energieverbruik, rijbewijs of paspoort) dient u zich weltreff bij en. de politie te melden! deDe benodigde investering, maandelijkse lasten worden daarbij afgelopen weken zijnen dede volgende zaken gemeld: inzichtelijk gemaakt.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen • Zwerfsteen 6, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis van een woonunit 2 maart 2011) (ontvangen d.d. 20(ontvangen november 2011) Waterstraat 2,4,5374 varkensstal veranderingen • Logtschedijk 5411KB LM Schaijk; Zeeland;uitbreiden melding milieuneutrale (ontvangen 3 maart 2011) d.d. 22 november 2011) binnen het bedrijf (ontvangen • Franciscushof Hoevestraat 3,1,5374 uitbreiden woning 5411RHBKSchaijk; Zeeland; herinrichten woonzorgcomplex (ontvangen 4(ontvangen maart 2011) Compostella d.d. 22 november 2011) VoederheilTrent 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen • Bovenste 3, 5411 NE Zeeland; verbouwen van een woning (ontvangen d.d. 5 maart 2011) 2011) (ontvangen 24 november • Achter-Oventje 21a, 5411 NM Zeeland; bouwen van een hooi-/stroIn ditopslag stadium van de d.d. procedure kunt 2011) u nog geen bezwaarschrift (ontvangen 23 november indienen. Bovengenoemde aanvragen voor iedereen tijdens de • Begraafplaats Reek (gelegen op hoek liggen Heijtmorgen/Noordhoek te Reek); openingstijden het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. kappen van van 3 bomen (ontvangen 28 november 2011) De aanvragen liggenPBterZeeland; inzage verbouwen totdat er een • Brand 14, 5411 van beslissing een woningop de aanvraag/ aanvragen is genomen. (ontvangen 29 november 2011)

Rijksweg 5, 5374 RA Schaijk; het kappen van 13 bomen Verleende vergunningen (ontvangen 29 november 2011) Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift • Zeelandsedreef 22, 5374 aanvragen RR Schaijk; liggen verzoekvoor om vergunning voor het indienen. Bovengenoemde iedereen tijdens bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling De De termijn van afhandeling 6 weken (besluit verzonden 3 VROM. aanvragen liggen is terverlengd inzagemet totdat er een beslissing op de maart 2011). aanvraag/aanvragen is genomen.

Verleende omgevingsvergunningen: Verleende omgevingsvergunningen: • Pastoor Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen kappen van 3 bomen • Janssenstraat 6, 5411 EK Zeeland; van een eik en en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) 3 berken (verzonden 18 november 2011) • Kleine Akkerwinde 68, 7; 5374 DBRASchaijk; bouwen • Graspeel 5411 Zeeland; slopenvan vaneen eenwoning voormalige woning (verzonden 4 maart 2011) (verzonden 24 november 2011) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethoubezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Gevonden en verloren voorwerpen is dat in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen

Gevonden voorwerpen Energiebesparingsverkenner De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: Via de website www.energiebesparingsverkenner.nl - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene labelkunt (Cor).u zelf snel en eenvoudig op de bouwkundige en installatietechnische - ring metinzoomen daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, besparingsmogelijkheden in Sleuteltje uw een woning. Per maatregel of combiSilca sleuteltje en ANLI natie-van maatregelen kunt u nagaan hetsleutel effecten is op hetsleutel energiesleutelhanger met daarin zwartewat Silca DOM verbruik, de sleuteltje benodigde investering, en de maandelijkse lasten. - zwart - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel Meer- blauw met Minder koord met daaraan grote Lips sleutel Meer Met Minder is het nationale energiebesparingprogramma voor de bestaande bouw. De stichting voert het convenant ‘Meer Met Minder’ uit, dat ministeries, bouwbedrijven, energiebedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties in 2008 met elkaar sloten. Doel Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10 8

blijvend 30 procent minder energie gebruiken. Op de website www. - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) meermetminder.nl. kunt u als huurder of eigenaar van een woning - Corbin sleutel. veel informatie vinden. Het betreft onder andere technische oplossin- 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring gen en andere tips om energie en kosten te besparen. en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) Overzicht landelijke en provinciale subsidieregelingen - Zwarte Nokia GSM Kijk op http://www.energiesubsidiewijzer.nl en vul uw woonplaats in. - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord Vervolgens krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in de vorm - Zwart Vingino armbandje van-subsidieregelingen, lage rente leningen en overige 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas vanregelingen. Manders Per regeling kunt u alle informatie vinden en de wijze waarop Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwartsubsidie shirtje, kan worden aangevraagd. zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, Let1op! met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. Veel van de subsidieregelingen zijn van tijdelijke aard. Ze hebben een einddatum of worden eerder stopgezet als het budget op is. Wees er Verloren voorwerpen dus-op tijd bij! 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk:

Bruin leren handschoenen. www.dubo.rmb.nl. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: www.meermetminder.nl. Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. www.verbouwingwijzer.nl www.verbeteruwhuis.nl www.energiebesparingsverkenner.nl www.energiesubsidiewijzer.nl 3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan gemaakt de verleende betekent vergunningen. De er vergunningHet worden indienen van eenvan bezwaarschrift niet dat geen houder dus direct gaanvan bouwen/slopen. gebruikmag kan nu worden gemaakt de verleende vergunningen. De Als u dit wilt voorkomen dandus moet u naast indienen van een vergunninghouder mag nu direct gaanhet bouwen/slopen. bezwaarschrift bij het college burgemeester wethouders ook Als u dit wilt voorkomen danvan moet u naast heten indienen van een een gemotiveerdbij verzoek om een voorziening zenden aan bezwaarschrift het college vanvoorlopige burgemeester en wethouders ook de Arrondissementsrechtbank, sector aan eenvoorzieningenrechter gemotiveerd verzoekvan omdeeen voorlopige voorziening zenden bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. sector de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning (verzonden 4 maart 2011) Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Tegen deze verleende vergunning/afwijking Burgemeester en Wethouders van Landerdkunnen hebben belanghebbenden besloten om met met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgedoor het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtvingsrecht een vergunning te verlenen voor: bank te ’s-Hertogenbosch, 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. • Munstraat 14, 5374 PG postbus Schaijk; vergunning is verleend voor de

Bijzondere procedure

Activiteit Gebruik (brandveiligheid) met betrekking tot een bijgebouw Het beroepschrift moet opdat grond van artikel 6:5 van de Algemene (zogenaamde hooiberg) de functie van Kinderdagverblijf heeft wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam (dossiernummer HZ-2011-0210). en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; devergunning gronden waarop het beroepschrift Zij maken daarom bekend dat de met ingang van 12 derust. cember 2011 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 In kader de beroepsprocedure vraagt deafdeling rechtbank bij hetKerken het 12 uur ofvan op afspraak) ter inzage ligt bij de VROM, bestuursorgaan altijd om alle inzage relevante stukken.buiten Het is niet nodig om straat 39 te Landerd. Indien is gewenst de genoemde alle stukken al bijdan hetkan beroepschrift te voegen. Wel dient, zo de mogelijk, openingstijden, contact worden opgenomen met afdeling een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift VROM, tel. 0486-45194. gevoegd te worden.die eerder een zienswijze tegen het betreffende Belanghebbenden Als u beroep instelt kunt u tevens omgebracht een voorlopige voorziening ontwerp-besluit naar voren hebben en belanghebbenden verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA tezijn die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningeweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken genrechter rechtbank worden getroffen, een spoedeisend schriftelijk van eende gemotiveerd beroepschrift metmits betrekking tot het belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening projectbesluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postwordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening betaling. worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Vergunningen) van de gemeente Landerd. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. Datum: maandag 12 december 2011 - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Plaats: Raadzaal (Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk)

Bezwaarschriftencommissie

Vermiste en gevonden dieren Hoorzittingen Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de 19:30 uur, openbaar registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. • uBezwaarschrift DAS Rechtsbijstand, Poelmann van contact den Broek Indien een huisdiervan vermist, kunt u binnen 2 weken Advocaten opnemen met: Stg. Achmea Rechtsbijstand, tegen een verleende vrijstelling en bouwvergunning Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 De stukken liggen van maandag tot en met donderdag (op of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. afspraak) ter inzage bij de secretaris van de bezwaarschriftenDe dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, commissie. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met deBelangstellenden dierenambulance.zijn van harte welkom.

Zienswijze-bezwaar-beroep Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 d e c e m ber 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

Gemeentenieuws Landerd week 49 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 49 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you