Page 1

Gemeentelijke informatie Begrotingsdebat 2011 in goede sfeer verlopen De komende weken verschijnt op deze pagina een reeks artikelen over de gemeentelijke begroting 2011. De collegeleden praten over de bijzonderheden uit hun portefeuille. Vandaag bijt wethouder Hetty Tindemans het spits af.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Als een van de weinige gemeenten heeft de gemeente Landerd al ingespeeld op de komende Rijksbezuinigingen. Als wethouder van financiën ben ik hier best trots op. Uitvoerig is in de gemeenteraadsvergadering van 10 november jl gediscussieerd over de bezuinigingen. Tevreden ben ik ook over het feit dat de gemeenteraad stelde, dat de door het college aangedragen nog te onderzoeken onderwerpen, verder uitgewerkt moeten worden. Door deze onderwerpen nog eens kritisch te bezien, kunnen mogelijk middelen vrijgemaakt worden om lastenverzwaring te heroverwegen of nieuw beleid voor de toekomst te creëren.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Onder de indruk ben ik van de betrokkenheid van de inwoners. Diverse personen hebben tijdens de vergadering over de algemene beschouwingen gebruik gemaakt van het spreekrecht en de gemeenteraad en college toegesproken over de onderwerpen die hen aan hun hart gingen, zoals ouderen-, WMO- en hondenbeleid. Als persoon betreur ik het dat het noodzakelijk is dat er bezuinigd moet worden op de sociale onderdelen.

Wethouder Tindemans heeft openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuuren landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie en vervoer in haar portefeuille.

Toekomstvisie is voor elke gemeente en natuurlijk ook voor de gemeente Landerd heel belangrijk. Wat willen we in de toekomst met onze mooie gemeente. Een goede discussie waar volgens mij de inwoners nauw bij betrokken moeten worden.

F-16’s oefenen in omgeving vliegbasis Volkel

Tot slot heb ik mogen ervaren dat de gemeente Landerd beschikt over een deskundig ambtelijk apparaat.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Als wethouder van buiten de gemeente, keek ik uit naar de algemene beschouwingen op de programmabegroting 2011 van de gemeente Landerd. Natuurlijk had ik al eerder met dit bijltje gehakt als wethouder van gemeente Valkenswaard. Gelukkig heeft elke gemeente zijn eigen identiteit, manieren en gewoonten en zo ook Landerd. Ook nieuw voor mij is dat ik als portefeuillehouder van financiën ’extra’ verantwoordelijk ben voor de aangeleverde stukken. Inmiddels heb ik ook moeten ervaren dat je als wethouder van financiën soms in een spagaat komt te zitten. Een van mijn speerpunten is duurzaamheid. Discussies over het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van duurzaamheid kunnen tegenstrijdig zijn met het algemeen financieel belang.

Duurzaamheid staat bij mij hoog in het vaandel. Vooraf investeren in bijvoorbeeld duurzaam onderhoud in gebouwen en installaties is belangrijk om te voorkomen dat na een aantal jaren de kosten extra en onnodig hoog zullen zijn. Ook moet eerst beleid ontwikkeld en vastgesteld zijn, alvorens middelen voor bijvoorbeeld duurzaamheidprojecten beschikbaar worden gesteld.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

In het luchtruim in de omgeving van vliegbasis Volkel vinden van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december vliegactiviteiten plaats met F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht. De oefeningen vinden overdag op middelbare hoogte plaats en maken deel uit van het jaarlijkse trainingsprogramma. Het doel is om vliegers te trainen in nabije luchtgevechten.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

Koninklijke Erepenning voor muziekvereniging Concordia

Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

Muziekvereniging Concordia uit Schaijk ontving zondag 21 november uit handen van burgemeester Doorn een Koninklijke Erepenning. Voorzitter Martien van Heumen ontving deze penning ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.

Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

De inwoners van Schaijk, jong en oud, worden door Concordia gestimuleerd muziek te maken, hiermee levert de muziekvereniging een belangrijke culturele bijdrage. Daarnaast vinden tijdens het avondvliegprogramma in week 47, 50 en 51 vliegoefeningen plaats bij vroeg invallende duisternis. Deze vluchten zijn noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden voor nachtelijke operaties. De vroeg invallende duisternis maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en/ of eventuele klachten, kunt u bellen met de Sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/ actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

(Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 26 november 2010

7


Samenwerking gemeenten tegen geluidsoverlast rijksweg Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel

8

De gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Wijchen willen samen de geluidsoverlast van de A50 en A59 voor haar bewoners verminderen. Een onderzoek heeft de echte geluidhinder en de mogelijkheden om deze te verminderen in kaart gebracht. Met de resultaten willen de gemeenten samen met Rijkswaterstaat tot een constructieve oplossing komen. Geluidsoverlast wordt zelden gemeten. Meestal wordt dit vastgesteld met een berekening volgens een wettelijk vastgelegde methode. Uit een verkennend onderzoek door de vier gemeenten blijkt dat de geluidsniveaus bij metingen aan de A50 en A59 hoger zijn dan berekend. Dat het aantal mensen dat hinder ondervindt in werkelijkheid groter is, komt onder meer door de huidige staat van het asfalt die slechter is dan waar in de berekeningen van uit wordt gegaan. De gemeenten vinden dat de hinder moet worden aangepakt, daarom hebben ze onderzocht welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Geluidsschermen Met geluidsschermen is het mogelijk de hinder bij de woningen structureel te verlagen. Hiervoor is een aantal varianten onderzocht. Eén ervan is een snelheidsverlaging naar 100 km per uur in combinatie met schermen van 1 à 2 meter hoog. Door deze

Wethouder van Dongen was namens de gemeente Landerd aanwezig bij de persbijeenkomst over de geluidsoverlast van de A50 en A59. maatregel komt bij de meeste woningen het geluidsniveau weer op de berekende waarde. Het kost ongeveer € 210 miljoen om in alle vier de gemeenten het geluidniveau terug te brengen tot onder het hinderniveau. Hoe nu verder? De gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Wijchen willen de resultaten uit het onderzoek gebruiken om met Rijkswaterstaat te bespreken en bekijken wat de mogelijkheden zijn om de hinder aanzienlijk te reduceren. De onderzoeksrapporten kunnen worden ingezien op afdeling VROM in het gemeentehuis in Zeeland.

informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Zoab op A50 langs de gemeente Wijchen Rijkswaterstaat brengt in 2012, mits er voldoende budget beschikbaar komt in 2012, op de A50 langs de gemeente Wijchen ZOAB aan. Bij groot onderhoud aan de wegen, vervangt Rijkswaterstaat het asfalt van bestaande wegen en legt nieuw geluidsarm asfalt (ZOAB) terug. Hierdoor vermindert de geluidshinder voor de inwoners van Hernen en Niftrik. Daarnaast zal Rijkswaterstaat zodra de nieuwe wet geluidshinder is aangenomen door de Tweede Kamer, een onderzoek starten naar maatregelen om de geluidshinder van de A50 verder te beperken. Als de wet volgens planning wordt aangenomen en het onderzoek tijdig kan worden uitgevoerd, bekijkt Rijkswaterstaat of het mogelijk is de uit het onderzoek voortkomende maatregelen mee te nemen bij de mogelijke uitvoering van het groot onderhoud in 2012.

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 27-11-2010 Huis-aan-huis-verkoop van koek e.d. in Reek Ma. 29-11-2010 tot en met zo. 05-12-2010 Nationale Oogcollecte di. 07-12-2010 tot en met za. 11-12-2010 Collecte door Volleybalvereniging Peter Peters TSR in Schaijk en Reek Zo. 12-12-2010 Winkelopenstelling Schaijk en Reek Zo. 19-12-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek en Zeeland Vr. 31-12-2010 Oliebollenverkoop vanuit kraam, voor het pand Schutsboomstraat 2 Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 26 november 2010


Gratis concert op 4 december in Wapen van Reek

Regio-orkest Oost Brabant start met vierde concerttoer Locaties AED Landerd

Het Regio-orkest Oost-Brabant start op zaterdag 4 december haar vierde concerttoer met een concert in Reek. Een week later speelt het orkest in Boekel (11 december) en in Oss (12 december). Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Het Regio-orkest Oost-Brabant bestaat uit muzikanten uit het Land van Cuijk, de regio Oost-Brabant en uit het Rijk van Nijmegen. Onder leiding van dirigent Bart van Zutven is sinds een aantal maanden intensief gerepeteerd aan een bijzonder concertprogramma. Het orkest gaat op de Amerikaanse toer, dat wil zeggen dat de muziek iets met Amerika heeft te maken. Daar zitten bekende melodieën in maar ook heel bijzondere composities bij, o.a. van Leonard Bernstein. Het is muziek van hoog niveau. De muzikanten van het orkest hebben er hard aan moeten werken. De meeste leden van het regio-orkest spelen in hun woonplaats ook in de muziekvereniging. Op zaterdag 4 december speelt het regio-orkest in Het Wapen van Reek. Dat is een dubbelconcert samen met Noviomagum Wind Orchestra. Dit harmonie-orkest uit Nijmegen heeft in zijn jonge bestaan al een grote reputatie opgebouwd. Drie keer per jaar brengt het een concertserie, steeds gewijd aan een bepaald thema. Het orkest staat onder leiding van dirigent Lex Bergink, die samen met anderen het orkest heeft opgericht. Het concert in Reek begint om 20 uur. In Boekel brengt het regio-orkest een geheel eigen programma op zaterdag 11 december in Nia Domo. Dat concert begint om 20.30 uur. Het concert van zondag 12 december in Oss wordt een middagconcert in het sociaal-cultureel centrum De Binnenstad aan het Sint Barbaraplein. De aanvang is 12.45 uur. In Oss treed het orkest op samen met de Osse stadsharmonie KVA, een van de oudste muziekverenigingen in de provincie. De muziekvereniging vierde dit jaar haar 175-jarig bestaan.

Met isolatie zit je er warmpjes bij Is jouw woning al helemaal geïsoleerd? Weet je al precies wat je kunt doen om de energierekening te verlagen? En heeft jouw huis een energielabel? Nee? Dan is dit het moment om daar iets aan te doen. Tot eind 2010 krijg je € 200,- subsidie op een energieadvies en zijn er verschillende subsidies op isolatie. Met de winter in aantocht wil jij er toch ook warmpjes bij zitten! Energieadvies en energielabel Een Maatwerkadvies Energiebesparing biedt inzicht in mogelijke energiebesparende maatregelen in een woning, wat deze kosten en welke besparing mogelijk is. Een gecertificeerde energieadviseur inspecteert de woning. Binnen enkele weken ontvang je het rapport thuis waarin staat welke energiebesparende maatregelen het meest opleveren. Ook wordt een energielabel afgegeven. Dit label is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop van woningen en is tien jaar geldig. Isoleren en ventileren Tot 1965 werden woningen niet geïsoleerd. Dankzij isolatie van daken, vloeren, leidingen, gevels en het dichten van kieren en gaten zijn veel oudere onzuinige woningen sinds hun oplevering flink verbeterd. Het isoleren van de buitenmuren levert de meeste energiebesparing op: gemiddeld zo’n 20% op de energierekening. Bovendien wordt de woning veel comfortabeler: geen last van koude buitenmuren en minder geluidsoverlast. Een kwart van alle bestaande woningen heeft nog een ongeïsoleerde spouwmuur. De terugverdientijd ligt tussen de drie tot vijf jaar. Gewoon doen dus. Een geïsoleerd huis moet wel goed geventileerd worden door bijvoorbeeld de roosters of een bovenraampje open te laten staan. Subsidies Op isolatie gelden verschillende subsidies, zoals de rijkspremie Meer Met Minder en de Subsidieregeling Brabant Bespaart. Daarnaast is de BTW voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie verlaagd van 19% naar 6%. Voor de subsidieregeling op isolatieglas moet je er snel bij zijn, want deze regeling loopt eind december af. Daarnaast geeft het rijk tot eind 2010 € 200,- subsidie voor een maatwerkadvies met energielabel. Meer informatie Voor meer informatie over Je eigen Energiecoach, de campagne van Brabants Groen over energiebesparing, surf je naar www.brabantsgroen.nl. Ook voor andere groene acties en energiebesparingstips kan je terecht op de website van Brabants Groen. Kijk voor meer informatie over de campagne Met spouwmuurisolatie zit u er warm bij van Milieu Centraal en Meer Met Minder op www.isoleerjespouw.nl. Groen doen gaat het beste als je dichtbij huis begint. Dat is het geheim van Brabants Groen.

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1

Repetitie van het Regio-orkest Oost-Brabant.

Kennisgeving Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 9 november 2010 twee besluiten hebben genomen inzake de uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De zakelijke inhoud van deze besluiten luiden als volgt: De uitvoering van taken en het beheer welke voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen te mandateren aan de ambtenaren genoemd in het mandaatbesluit van 9 november 2010; Het mandaat aan het afdelingshoofd Algemene Zaken inzake de afdoening, ondertekening en toekennen huisnummers in te trekken; De bevoegdheid inzake de afdoening, ondertekening en toekennen nummers aan verblijfsobjecten te mandateren aan het afdelingshoofd Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het besluit ligt ter inzage vanaf 26 november 2010 tot 31 december 2010 bij de afdeling Financiën. Dit besluit is tevens te raadplegen op de gemeentelijke website. www.landerd.nl

Gratis ophalen grof groenafval (binnen bebouwde kommen)

Nog op dinsdag 30 november 2010 kunnen inwoners binnen de bebouwde kommen van Schaijk, Zeeland, Reek en ’t Oventje, hun grof groenafval gratis op laten halen. Deze service is voor de inwoners binnen de bebouwde kommen om tegemoet te komen als zij door snoeiwerkzaamheden en aanpassingen van de tuin extra (grof) groenafval hebben. Zij hebben over het algemeen immers minder mogelijkheden om grotere hoeveelheden groen zelf te composteren. Voorgaande jaren is deze service zo goed aangeslagen dat de gemeente ook dit najaar het grof groenafval weer gratis ophaalt. Aanmelden: Als u binnen de bebouwde kom woont en gratis grof groenafval op wilt laten halen, dient u dit uiterlijk maandag vóór 12 uur vóór de ophaaldag te melden. U dient onder andere opgave te doen van: naam, adres, telefoonnummer, hoeveelheid (uitgedrukt in m3) en gewenste ophaaldag (23 of 30 november 2010). Aanmelden kan telefonisch: U kunt zich telefonisch melden op het gemeentehuis (tel. 458111). Uw gegevens worden dan genoteerd. Of via de website: U kunt zich ook aanmelden via de website van de gemeente Landerd door een formulier in te vullen en digitaal naar de gemeente te versturen. Het formulier staat op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl, onder Digitaal loket, Webwinkel én onder SNEL NAAR, Grof Groenafval. Voorwaarden voor het gratis op laten halen van het grof groenafval: • er dient duidelijk sprake te zijn van grof groenafval; • geldt alleen voor woningen (waar het grof groenafval vrijkomt) binnen de bebouwde kommen;

-

Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Bezwaarschriftencommissie Datum: woensdag 1 december 2010 Plaats: raadzaal Hoorzittingen • 19:30 uur, openbaar - Bezwaarschrift van Juridisch Adviesbureau Van der Aa b.v., namens de heer C. Schel, inzake een gedoogbesluit • 20:00 uur, openbaar - Bezwaarschrift van Den Hollander Advocaten, namens de heer A.A.M. Verstegen, inzake de intrekking van een verleende bouwvergunning Belangstellenden zijn van harte welkom.

• • • • • •

u kunt maar éénmaal, per adres, grof groenafval aanbieden; het groen dient zoveel mogelijk gebundeld te zijn (lengte ongeveer 1 m.); de hoeveelheid mag maximaal 6 m3 bedragen; het groen dient zo aan de openbare weg of op de inrit te liggen dat de vrachtwagen (met grijper) er bij kan; het groenafval mag pas het weekend vóór de aangemelde ophaaldag op openbaar terrein gedeponeerd worden; het moet gaan om een redelijke hoeveelheid groenafval. Kleine hoeveelheden dient u gewoon in de groene container te deponeren.

N.B. Door een groot aantal aanmeldingen voor een gewenste ophaaldag, kan de mogelijkheid bestaan dat pas een dag (óf enkele dagen) later het grof groenafval wordt opgehaald. U dient wel altijd het grof groenafval op de gewenste ophaaldag (dinsdag) aan te bieden. Alternatief: Ook kunt u het grof groenafval wekelijks (gratis tot 2 m3; daarboven 5 euro per ½ m3 (of gedeelte daarvan)) zelf wegbrengen naar de Milieustraat, Maaskade 28 te Oss (Industrieterrein Elzenburg). Openingstijden Milieustraat Oss: woensdag, donderdag en vrijdag 13 tot 17 uur en zaterdag van 09 tot 15 uur. Legitimatie verplicht.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 26 november 2010

9


Op 16 december 2010 vergadert de gemeenteraad van Landerd

Raadsvergaderingen en Voorbereidende Vergaderingen Voorlopige agenda voor de raadsvergadering van donderdag 16 december 2010 1. Opening 2. Spreekrecht voor het publiek Op grond van het ‘Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd’ wordt -binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. 3. Trekking stemmingscijfer De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen 4. Vaststelling agenda Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast. 5. Besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 10 en 11 november 2010 De vermelde Besluitenlijsten worden ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is. 6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld ‘voor kennisgeving aannemen’ of ‘om advies in handen van het college stellen’. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering. b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen. Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht. c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder ‘a’ vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen. De collegeleden zijn -elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder. 7. Herinrichting sportpark D’n Heuvel/DAW Het college stelt de raad voor in te stemmen met herinrichting van het voetbalcomplex op sportpark D’n Heuvel volgens plan 1b, waarbij de nieuwbouw van de accommodatie naast/op de plaats van de bestaande kleedaccommodatie plaats vindt in twee lagen, en tevens om in te stemmen met de ter inzage liggende Samenwerkingsbijeenkomst Herinrichting sportpark D’n Heuvel. Dit voorstel is besproken in de Voorbereidende Vergadering van 2 november 2010. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers. 8. besluitvorming 2e Bestuursrapportage (Burap) 2010 Dit voorstel heeft betrekking op de benodigde kredietvotering in verband met de verwerking van de 2e Burap.. In deze Burap informeert het college de raad over de afwijkingen per 31 oktober 2010 in de uitvoering van zijn beleidsvoornemens , zoals opgenomen in de Programmabegroting 2010. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans. 9. Belastingmaatregelen per 1 januari 2011 Dit voorstel heeft betrekking op een aantal te nemen belastingmaatregelen per 1 januari 2011. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans. 10. Voorstel tot intrekking van de Verordening naamgeving en nummering(adressen) gemeente Landerd 2008 en voorstel tot vaststelling van de nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) In verband met de inwerkingtreding van de wet Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) dient een nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) te worden vastgesteld. Daartoe dient dit voorstel. Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester.

10

Er wordt deze cyclus ook een Voorbereidende Vergadering gehouden, namelijk op 7 december 2010. Voorbereidende Vergaderingen zijn bedoeld voor ´technische´ (niet politieke!) voorbereiding van voorstellen die in een later stadium ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Tevens zijn ze bedoeld voor bespreking van bepaalde thema’s, startnotities en dergelijke. Voorbereidende Vergaderingen worden bemenst door een raadslid per fractie + een gast per fractie. De betreffende fractie bepaalt zelf wie het raadslid mee neemt; de ´gast´ kan dus een fractiegenoot zijn, maar ook een achterbanlid, of een door de fractie meegebrachte deskundige of belanghebbende/belangstellende. Het is uitdrukkelijk de bedoeling (overigens uitgaande van ieders rol in het dualistisch proces) dat tijdens Voorbereidende Vergaderingen ook de bestuurlijk verantwoordelijke wethouders, desgewenst bijgestaan door ambtenaren, een actieve rol vervullen. Zowel raadsvergaderingen als Voorbereidende Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur Op deze pagina zijn de agenda’s van de vergaderingen afgedrukt. (De agenda van de Voorbereidende Vergadering is in de Arena slechts gedeeltelijk afgedrukt; de wijze van behandeling en de deelnemers aan het betreffende agendapunt is daarin namelijk niet vermeld. Daarvoor wordt u verwezen naar de gemeentelijke website.) Inzage stukken De (voorlopige) agenda’s met bijbehorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland, in het gemeentehuis in Zeeland (kamer griffier) en in het Wapen van Reek. De voorstellen zijn bovendien geplaatst op de gemeentelijke website (gekoppeld aan de betreffende agenda’s). Degenen die de op de voorstellen betrekking hebben achterliggende stukken (zoals B&W-besluiten, tekeningen etc.) in willen zien of nog vragen hebben kunnen contact opnemen met de griffier (J.Huijs). Dat gaat het eenvoudigste door even te bellen (tel 0486-458211). Spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. In een Voorbereidende Vergadering wordt daar per inhoudelijk agendapunt een kwartier voor uitgetrokken. Ieder heeft het recht om over het onderwerp vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan drie sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.

11. Voorstel tot vaststelling Afvalstoffenverordening gemeente Landerd 2010 De huidige Afvalstoffenverordening dateert van 2005. Mede gelet op het landelijk beleid inzake deregulering en vereenvoudiging van regelgeving en verlichting van administratieve lasten dient de verordening te worden herzien. Daartoe dient dit voorstel. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen. 12. Vaststelling Brandbeveiligingsverordening 2010 In verband met de inwerkingtreding per 1 oktober 2010 van de Wet veiligheidsregio’s dient een nieuwe Brandbeveiligingsverordening te worden vastgesteld. Daartoe dient dit voorstel. Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester.

In een raadsvergadering wordt voor het spreekrecht in totaal een half uur voor uitgetrokken. Iedereen heeft het recht om aan het begin van de raadsvergadering vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan zes sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten evenredig over de sprekers verdeeld. Er kan in de raadsvergadering in beginsel gesproken worden over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan. Het woord kan evenwel niet worden gevoerd: 1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of open gestaan heeft. 2. over benoemingen, keuzen,voordrachten of aanbevelingen van personen 3. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend Voor nadere informatie over het spreekrecht en aanmelding om gebruik te maken van dit recht dient eveneens contact opgenomen te worden met de griffier.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 7 december 2010 1. Opening 2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergaderingen van 27, 28 en 29 september 2010 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is. 3. (informerend/opiniërend) Stand van zaken centrumplan Schaijk Het college zal middels een presentatie de stand van zaken, inclusief de dilemma’s, aangeven. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 60 minuten uitgetrokken. 4. Sluiting

Bekendmaking De burgemeester van Landerd maakt bekend dat zij op 19 november 2010 een verklaring van geen bezwaar heeft verleend aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant naar aanleiding van het verzoek van Swanenberg Heli Services d.d. 13 oktober 2010 voor het incidenteel laten opstijgen en/of landen van een helikopter op 2 december 2010, omstreeks 08:45 uur op het hoofdveld van RKSV DAW, gelegen aan de Bossestraat te Schaijk, in verband met de aankomst van St. Nicolaas. De verklaring van geen bezwaar is op 22 november 2010 verzonden. Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6.

APV

13. Intrekken verordening/regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2010 Aangezien de regeling/verordening Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (Cgo) overbodig is geworden, stelt het college voor die regeling m.i.v. 1 januari 2011 in te trekken. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers. 14. Sluiting De bij de agendapunten vermelde portefeuillehouders worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de behandeling van de betreffende agendapunten voor het zo nodig geven van nadere informatie. De uitzending van de Landerdse Omroepstichting begint om 19 uur. Begonnen wordt met het doornemen van de raadsagenda met de griffier. De raadsvergadering vangt aan om 19.30 uur en eindigt om ca. 22.30 uur. Na sluiting van de raadsvergadering organiseert de Landerdse Omroepstichting nog een korte nabeschouwing waaraan enkele personen die aan de vergadering hebben deelgenomen meewerken; ook de nabeschouwing wordt rechtstreeks uitgezonden op TV.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Rectificatie Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor:

• •

Nationale Oogcollecte, periode 28-11-2011 t/m 04-12-2011, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 22-11-2010 Collecte, periode 07-12-2010 t/m 11-12-2010, locatie Schaijk en Reek, vergunning verzonden op: 22-11-2010

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 26 november 2010


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Pastoor van Winkelstraat 47, 5374 BG Schaijk; verbreden van een uitrit (ontvangen 8 november 2010) • Halstraat 15, 5411 CC Zeeland; bouwen van een antennemast naast de woning (ontvangen 9 november 2010) • Brand 56, 5411 PC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (ontvangen 6 november 2010) • Middelstraat 5, 5374 AE Schaijk; bouwen van een luchtwasser met luchtkanaal (ontvangen 6 november 2010) • De Peel 1, 5411 VD Zeeland; verzoek om een revisievergunning t.b.v. het bouwen van een overkapping t.b.v. de luchtreinigingsinstallatie (ontvangen 15 november 2010) • Scheisestraat 1, 5374 CP Schaijk; bouwen van een serre (ontvangen d.d. 15 november 2010) Ontvangen sloopmeldingen: • Molenstraat 41, 5411 TB Zeeland (ontvangen 10 november 2010) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: • Hofse Hoeve 24, 5374 DK Schaijk (verzonden 11 november 2010) bouwen van een woning met bijgebouw • Brand 27, 5374 PA Zeeland (verzonden 11 november 2010) bouwen van een loods Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: • Voor-Oventje 46, 5411 NV Zeeland (verzonden 10 november 2010) het afvoeren van sloopafval Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing/vrijstelling bestemmingsplan: • Hoekstraat te Schaijk (verzonden 10 november 2010) bouwen van een woning • Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland (verzonden 11 november 2010) verbouwen van de garage t.b.v. bewoning in het kader van mantelzorg Tegen deze verleende vergunningen/vrijstellingen/ontheffingen kunnen belanghebbenden met ingang van 29 november 2010 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Bijzondere procedure Voorbereiding voorontwerpprojectbesluit: Burgemeester en Wethouders van Landerd maken conform artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een projectbesluit wordt voorbereid voor: • Zeelandsedreef 28, 5374 RR Schaijk; vestiging van een kinderopvang (maximaal 12 kinderen) als neven-activiteit bij het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf (dossiernummer 20090266)

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09 tot 12 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.6.1.c. van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: • Sint Annastraat 1, 5374 AH Schaijk; bouwen van een rundveestal en drie sleufsilo’s op het perceel Sint Annastraat 1 in Schaijk (dossiernummer 20100292) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan en het ontwerp-besluit liggen met ingang van 29 november 2010 gedurende twee weken elke werkdag ter inzage van 09 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

In de voorbereidende fase wordt een voorontwerp ter advisering toegestuurd aan de wettelijke overlegpartners. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te reageren op het voorontwerp-projectbesluit. Tegen de tijd dat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen, wordt dit kenbaar gemaakt in

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 22-10-2010, Voederheil Zeeland: Electrische Honda trilbalk voor het verdichten van beton. - 22 of 23 oktober, Hoogheistraat Schaijk: Grijs opbergtasje voor cd’s en cd-rom met daarin diverse cd’s. - 08-11-2010, zandpad Vensteeg Zeeland: Zwarte fietssleutel, merk Exe. - 10-11-2010, Kerkstraat Zeeland: Paarse herenfiets, merk Rambler met handrem - 09-11-2010, Brandgang Weemveld Zeeland: Licht grijze damesfiets, merk Victoria, roestige ketting(kast), reflectoren - 14-11-2010, Molenaarstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan vier sleutels.

Zienswijze - bezwaar - beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

het plaatselijk weekblad Arena, in de Staatscourant en op de website van de gemeente Landerd.

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een

Verloren voorwerpen - 26-10-2010, Europlein - Dotterbloem Schaijk: Zilveren damesportemonnee (bloemetjes) met ID-kaart, pinpas en wat geld. - 03-11-2010, Wingerd - Pastoor van Winkelstraat - Akkerwinde Schaijk: Grijze Nokia 2730 op het beeldscherm een foto van baby. - 05-11-2010, Promiss Uden: Donkerbruine damesportemonnee met daarin diverse pasjes - 08-11-2010, Winkelcentrum Drossaard Uden: Portemonnee, kleur naturel, met daarin verschillende pasjes - Eind december 2009, thuis of rondom huis Schaijk: Soepele gouden armband met 44 briljantjes Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 26 november 2010

11

Gemeentenieuws Landerd week 47 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 47 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you