Page 1

Gemeentelijke informatie Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Project ‘Gast van de gemeenteraad’

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers die namens inwoners van de gemeente de kaders van het beleid vaststellen en het college van burgemeester en wethouders controleren. Raadsleden vinden het belangrijk om goed contact te onderhouden met de inwoners. Dat gebeurt op verschillende manieren, bij voorbeeld tijdens informatieavonden over gemeentelijke zaken. Om inwoners nog directer te betrekken bij het werk van de gemeenteraad en mogelijk te interesseren voor dit bestuursorgaan, hebben we eind vorig jaar/begin dit jaar in Landerd het proefproject “Gast van de gemeenteraad” uitgevoerd. Dat was geslaagd, de deelnemers waren erg enthousiast, en daarom krijgt het project nu een vervolg. Het project wordt begeleid door de burgemeester, de griffier en enkele raadsleden (tevens zijnde fractievoorzitter). Voor dit proefproject is een, willekeurig geselecteerd, 125-tal inwoners van 18 tot 65 jaar uitgenodigd. De gasten van de gemeenteraad worden, voorafgaand aan één van de dit of volgend jaar te houden raadsvergaderingen (11 november 2010, 16 december 2010, 3 februari 2011, 24 maart 2011, 21 april 2011, 26 mei 2011, 30 juni 2011, 29 september 2011, 10 november 2011 en 15 december 2011), om 18.30 uur in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5) ontvangen door de burgemeester, de griffier en een raadslid/fractievoorzitter. Zij vertellen de gasten in ca. drie kwartier over de agendapunten van die avond en over het raadswerk. Dat gebeurt mede aan de hand van de rechtstreeks te volgen korte voorbeschouwing van de gemeenteraadsvergadering die de griffier tussendoor op Landerd TV en Landerd FM radio verzorgt. Vervolgens start de raadsvergadering om 19.30 uur. De gasten krijgen tijdens de raadsvergadering, afhankelijk van het aantal gasten die avond, een plaats naast de burgemeester of achter een speciale tafel op de publieke tribune. Na afloop van de raadsvergadering krijgen de gasten alle gelegenheid om met de raadsleden te praten over de onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest. Ook krijgen ze een attentie en een evaluatieformulier mee met het verzoek het evaluatieformulier thuis in te vullen en aan de gemeente terug te sturen. De gemeenteraad wil graag van de bevindingen van de gasten leren!

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel een keer “Gast van de gemeenteraad” zijn dan nodigen wij u bij deze uit voor de informatievond die over dit project gehouden wordt op maandag 4 oktober a.s. van 20.30 tot ca. 21.30 uur in het raadhuis in Schaijk. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden voor de informatieavond.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Tijdens en na de informatieavond kunt u zich bij de griffier (John Huijs) opgeven als gast voor één van de dit en volgend jaar te houden raadsvergaderingen. Vervolgens ontvangt u ca. 4 weken voor de raadsvergadering waarvoor u zich aangemeld heeft de vergaderstukken.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de griffier door hem een e-mailtje te sturen (john.huijs@landerd.nl) of door hem te bellen (0486468211).

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ......................................................................................... Adres: .......................................................................................... Plaats: .........................................................................................

Omgevingsvergunning: alle plannen in één aanvraag Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Door deze nieuwe wet worden 25 bestaande vergunningen teruggebracht naar één vergunning: de omgevingsvergunning. U vraagt straks geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een oud schuurtje in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en sloopvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘slopen’.

-

T: (overdag) ................................................................................ Meldingsdatum: ......... - ......... - 2010 Voordelen van één omgevingsvergunning Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan hoeft u maar één aanvraag in te dienen. U heeft slechts te maken met één gemeentelijk contactpersoon die achter de schermen zorgt voor de coördinatie van alle benodigde adviezen. De gemeente behandelt de diverse onderdelen in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening, die voor dat plan nodig zijn, bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. Digitale aanvraag Een omgevingsvergunning kunt u schriftelijk met een formulier aanvragen. Maar het kan ook via internet. Op het Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl) kunt u via een aantal vragen vaststellen of uw plan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de website het aanvraagformulier samen. Hiermee kunt u direct online uw aanvraag indienen. Bijlagen kunt u digitaal bijsluiten. Vervolgens kunt u via internet de status van behandeling volgen.

De contactpersonen vergunningen van de afdeling VROM staan voor u klaar.

Meer informatie Vanaf 1 oktober 2010 kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u vinden op het Kennisplein Omgevingsvergunning (www.omgevingsvergunning.vrom.nl). Wij houden u via de gemeentelijke website www.landerd.nl op de hoogte van de nieuwe omgevingsvergunning.

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden ...................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ...................................................................................................... Verstopte straatkolken ...................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ...................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ...................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ...................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ...................................................................................................... Iets anders, namelijk ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 september 2010

9


Vergadering jeugdgemeenteraad van Landerd Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486 458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmobeleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 De heer P.Vonk, tel 0486 461973 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 9.00-10.00 uur, woensdag van 9.00-10.00 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 9.00-10.00 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10.00 tot 12.00 uur), derde dinsdag van de maand in De

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

10

Op maandag 4 oktober 2010 wordt van 13.45 uur tot ca. 15.15 uur in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5) de vergadering van de jeugdgemeenteraad van Landerd gehouden. De vergadering is openbaar dus iedereen die de vergadering wil bijwonen is van harte welkom! De vergadering wordt door de LOS ook rechtstreeks uitgezonden op LanderdTV; de uitzending wordt ‘s avonds herhaald. Zoals bekend wordt de jeugdgemeenteraad ‘bemenst’ door de twaalf jongens en meisjes van de Landerdse basisscholen die door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen tot jeugdgemeenteraadslid zijn gekozen. De 12 jeugdgemeenteraadsleden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Ook de wethouders nemen deel aan de vergadering. Zij zullen reageren op de onderwerpen die speciaal tot hun werk horen (officieel heet dat: ‘tot hun portefeuille behoren’).

5. Vaststelling agenda Deze (voorlopige) agenda is gemaakt in overleg met de coördinator van de jeugdgemeenteraad, mevrouw Anja Maathuis. Alle onderwerpen die zijn aangemeld zijn op de agendagezet. De jeugdgemeenteraad is ‘de baas’ over zijn eigen vergadering en agenda (daarom staat er boven de agenda ‘voorlopige agenda’) en mag daarom zelf beslissen hoe de agenda vandaag luidt.

1. Opening door de voorzitter

6. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2010 en nalopen (doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Op 31 mei 2010 is de vorige vergadering van de jeugdgemeenteraad gehouden. Daarvan is een besluitenlijst gemaakt. Die heb je digitaal al ontvangen. Hij is ook aan deze agenda gekoppeld. Als de afspraken en besluiten goed zijn opgeschreven, kan de besluitenlijst worden vastgesteld. Op die manier kun je altijd nog eens nalezen wat er op 31 mei 2010 ook al weer afgesproken en besloten is. Ook is de ‘(doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Jeugdgemeenteraad Landerd’ aan de agenda gekoppeld. Die lijst wordt elke vergadering nagelopen. De afspraken en toezeggingen waarvan op dat moment blijkt dat ze zijn afgewerkt worden uit de lijst verwijderd.

2. Spreekrecht voor het publiek De mensen op de publieke tribune krijgen nu gelegenheid kort iets tegen de jeugdgemeenteraad te zeggen. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

7. Rondvraag Het gebeurt wel eens dat er iets dringends aan de hand is waar je in de jeugdgemeenteraadsvergadering een vraag over wilt stellen. Dat kan bij dit agendapunt.

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

3. Belofte Jeugdgemeenteraadsleden Op 19 mei 2010 is op elk van de zes Landerdse basisscholen een nieuw jeugdgemeenteraadslid gekozen. Die zes kinderen nemen vandaag de plaats in van de jeugdgemeenteraadsleden waarvan we in de vorige vergadering afscheid genomen hebben. De volgende zes kinderen zijn op 19 mei gekozen: Koen van Herpen (Den Omgang), Gijs Dekkers (Oventje), Jip Nabuurs (Vlasgaard), Just de Klein (de Wizzert), Jordi Schippers (De Regenboog) en Finn Bens (Kreek’l). Voordat de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden aan de slag kunnen moeten ze in het openbaar beloven dat ze hun best zullen doen. Dat gaat nu gebeuren. De voorzitter vraagt de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden te gaan staan. De voorzitter leest daarna de tekst van de belofte voor (de tekst is bijgevoegd) en de zes nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden zeggen daarna één voor één: “Ja, dat beloof ik!”. Op het einde van de vergadering geeft de voorzitter iedereen gelegenheid om de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden te feliciteren. 4. Trekking naambriefje In de bokaal die voor de voorzitter staat is van elk jeugdgemeenteraadslid een naambriefje gedaan. De voorzitter haalt er, zonder te kijken, één briefje uit en leest de naam voor die daarop staat. Als tijdens de vergadering over een voorstel gestemd moet worden, gebeurt dat op verschillende manieren, soms door iedereen uitdrukkelijk te laten zeggen of ze ‘voor’ of ‘tegen’ een voorstel zijn. Als dat deze vergadering gaat gebeuren mag degene waarvan het briefje uit de bokaal gehaald is, als éérste zijn of haar stem uitbrengen. Phoenix Schaijk (van 10.00 tot 12.00 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10.00 tot 12.00 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

8. Aanwijzing waarnemend Jeugdgemeenteraadsvoorzitter Het kan wel eens zijn dat de voorzitter er niet is (ziek, werkbezoek, vakantie of zoiets) en dat er tòch vergaderd moet worden! Je moet dan natuurlijk wel weten wie dan voorzitter is. Tot voor de vakantie was Laura van Herpen de waarnemend voorzitter. Nu Laura niet meer in de jeugdgemeenteraad zit, omdat zij naar de middelbare school is gegaan, wordt er uit jullie midden nu een nieuwe waarnemend voorzitter gekozen. We gaan er eerst over praten. Eerst vraagt de voorzitter wie er waarnemend voorzitter zou willen zijn en waarom. De andere jeugdgemeenteraadsleden mogen vragen stellen aan de kandidaten. Op die manier kunnen ze hun mening vormen over wie naar hun idee de beste waarnemend voorzitter zou kunnen zijn. Omdat het over het kiezen van een persoon gaat, gaan we in dit geval een “geheime” stemming houden. Dat doen we met stembriefjes. Elk jeugdgemeenteraadslid mag op het briefje dat hij krijgt één naam zetten. Die stembriefjes worden opgehaald met de bokaal. Als de meerderheid dezelfde naam heeft opgeschreven, zijn we klaar want dan is dat jeugdgemeenteraadslid gekozen tot waarnemend voorzitter. In het andere geval moeten er nog extra stemmingen worden gehouden. De voorzitter zal in dat geval de ‘spelregels’ voor de verdere stemmingen uitleggen. We komen er uiteindelijk altijd uit! 9. Werkwijze Jeugdgemeenteraad De voorzitter en de coördinator zullen nu, vooral voor de nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden, in het kort even uitleggen hoe de werkwijze van de Jeugdgemeenteraad is. Ze zullen daarbij vooral ingaan op de voorbereiding van de vergadering en op de vergadering zelf. Ze doen dat mede aan de hand van het bijgevoegde stuk ‘Gemaakte werkafspraken, van belang voor de leden van de jeugdgemeenteraad en hun begeleiders’ en aan de hand van het hieronder afgedrukte ‘Reglement van orde’. Ook is er voor jullie gemak het nieuwe ‘Overzicht gegevens Jeugdgemeenteraadsleden Landerd en hun begeleiders etc.’ bijgevoegd. Als je vragen hebt over de werkwijze kun je die bij dit agendapunt aan de orde stellen. Lees verder op pagina 9. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 september 2010


Gemeenten en MEE zetten samenwerking voort Uden, 15 september 2010

Locaties AED in de gemeente Landerd

De gemeenten Boekel, Uden, Veghel, St. Oedenrode, Landerd en MEE Noordoost Brabant zetten zich al enkele jaren succesvol in voor inwoners met een beperking. Reden genoeg om de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. Woensdag 15 september ondertekenden de wethouders welzijn van deze gemeenten en regiodirecteur Jos Jacobs van MEE Noordoost Brabant een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar. De afgelopen jaren hebben de gemeenten en MEE elkaar, zowel ambtelijk als bestuurlijk, vooral geïnformeerd over elkaars visie en activiteiten en zijn er contacten ontstaan tussen onder andere Wmo-ambtenaren en consulenten van MEE. Dit bevordert de toeen doorstroom van mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. De nieuwe overeenkomst gaat een stap verder; de gemeenten en MEE spannen zich in om, samen met andere instellingen, de dienstverlening nog beter toegankelijk en effectiever te organiseren. Dit is belangrijk omdat er de komende jaren waarschijnlijk nog meer functies uit de AWBZ verdwijnen. Hiervoor moeten lokaal creatieve oplossing worden geboden om bijvoorbeeld de verminderde dagopvang voor ouderen en mensen met een beperking te compenseren. “Een intensieve samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke (zorg-)organisaties is de enige manier om nieuwe, creatieve en goedkopere oplossingen te realiseren om mensen met een beperking volwaardig mee te kunnen laten doen in onze samenleving.” Dit zegt Jos Jacobs, directeur van MEE Noordoost Brabant. “We hebben elkaar nodig. Dit is geen speelveld voor marktwerking en concurrentie. Elke organisatie en elke hulpverlener heeft zijn eigen kennis, netwerk en deskundigheid. Laten we dat vooral samenbrengen en benutten.”

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

of een vorm van autisme? Dan is MEE er voor u. MEE helpt mensen met een beperking, om zo zelfstandig en goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen zonder beperking kunnen terecht voor vragen over een kind, familielid of betrokkene die wel een beperking heeft. MEE is onafhankelijk en voor iedereen gratis. U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. Heeft u vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, financiële regelingen of opvoeding in relatie tot een beperking? Neem dan contact met ons op, telefoon 0413 33 47 33, e-mail info@mee-nob.nl, website www.mee-nob.nl.

De inwoners van Boekel, Uden, Veghel, St. Oedenrode en Landerd kunnen terecht bij MEE op haar hoofdkantoor in Uden. Heeft u een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte

Tijdelijke verkeersmaatregel Burendag Berenklauw Zeeland Buurtschap Um d’n vijver organiseert zaterdag 25 september een burendag. Hiervoor wordt vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur de Berenblauw van huisnummer 34 tot 52 afgesloten.

16. Plaatsen cakewalk op Schaijkse kermis Jordi Schippers stelt in bijgevoegd voorstel voor een cakewalk te plaatsen op de Schaijkse kermis.

11. Schoonmaken vijver in Schaijk Joep Schröder heeft bijgevoegd voorstel ingediend met betrekking tot het schoonmaken van de vijver tussen De Donk en de Baansteen in Schaijk

17. Gift notaris Van Mourik voor jeugd Landerd Onlangs heeft de vader van notaris Martijn van Mourik uit Schaijk, die zelf ook notaris was, afscheid genomen van het notariskantoor Van Mourik & De Bie in Schaijk. Daarbij is als afscheidscadeau geld ingezameld voor de jeugd van Landerd. Martijn van Mourik komt dat bedrag vandaag om 15.00 uur aanbieden aan de Jeugdgemeenteraad, en die mogen er in een van de volgende vergaderingen over beslissen waar het geld precies aan uitgegeven zal gaan worden. Natuurlijk mag je, nu de notaris in ons midden is, hem wat vragen stellen over zijn werk.

12. Onveilige verkeerssituatie in Zeeland Jip Nabuurs en Laura Willems vragen in bijgevoegd voorstel aandacht voor de onveildige verkeerssituatie op de kruising Brand/Puttelaar/Korte Dijk in Zeeland

18. Vergaderdata jeugdgemeenteraad 2011 Voorgesteld wordt in 2011 te vergaderen op de volgende maandagen (steeds van 13.45 tot 15.15 uur): 31 januari, 23 mei, 26 september en 12 december.

13. Voorstel m.b.t. goal op trapveldje Just de Klein en Mirte van der Ven vragen in bijgevoegd voorstel om een ijzeren goal met een net op het trapveldje bij de Bereklauw

19. ‘Reglement van orde’ voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad is gaandeweg bezig met het maken van een ‘reglement van orde’ waarin de ‘spelregels’ voor de vergaderingen staan. De ‘spelregels’ die tijdens vergaderingen worden afgesproken over de JGR-vergaderingen, worden op een lijstje gezet dat elke vergadering kan worden aangevuld. Zijn er deze vergadering nog nieuwe ‘spelregels’ afgesproken? Tot en met vandaag zijn de volgende afspraken gemaakt: a. Als je iets wilt zeggen, moet je je lampje aan doen. Je krijgt dan het woord van de voorzitter. b. Als iemand van het publiek gebruik wil maken van het ‘spreekrecht voor het publiek’ moet hij dat voor de vergadering

10. Voorstel mbt nieuwe sporten in Zeeland Jip Nabuurs en Laura Willems hebben bijgevoegd voorstel ingediend voor een onderzoek naar nieuwe sporten in Zeeland. Zelf denken ze aan hockey.

14. Voorstel m.b.t. plaatsen hondenpoepveldje Jordi Schippers stelt in bijgevoegd voorstel voor om een onderzoek te doen naar geschikte plaatsen om hondenpoepveldjes aan te leggen. 15. Aanleg zebrapad Jordi Schippers heeft een voorstel ingediend voor de aanleg van een zebrapad op de Molengraaf.

Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Ondersteuning bij leven met een beperking MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. MEE werkt aan het verbeteren van kwaliteit van leven, door de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten. Bij MEE werken deskundige consulenten die kunnen helpen met vragen op alle terreinen van leven met een beperking, handicap of chronische ziekte. Dat kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld werk, onderwijs, juridische zaken, wonen, sociale voorzieningen, inkomen en vrije tijd. Kijk op www.mee-nob.nl voor meer informatie.

Vervolg vergadering jeugdgemeenteraad

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1

doorgeven aan de griffier. c. Als een JGR-lid opmerkingen heeft over de besluitenlijst geeft hij die voor de volgende vergadering via een e-mailtje door aan de griffier. d. Vragen die je in de vergadering bij de rondvraag wilt gaan stellen kun je ook al voor de vergadering doormailen aan de griffier, zodat er dan al vast over het antwoord nagedacht kan worden. e. De vergaderingen worden in principe op een maandag gehouden en duren ongeveer een uur. f. Bij de behandeling van de rondvraag krijgt iedereen maar één keer de beurt. g. Als we stemmen over personen doen we dat op dezelfde manier als in de gemeenteraad. h. Voorstellen voor de vergadering worden op papier gezet (gemotiveerd, zo nodig met een verhelderend tekeningetje), zodat iedereen daar al voor de vergadering over na kan denken.

10. Afspreken onderwerpen voor de volgende vergadering van de jeugdgemeenteraad De voorzitter zal steeds actief in de gaten houden of er zich binnen de gemeente Landerd zaken voor doen waarvan het goed is daar de jeugdgemeenteraad bij te betrekken. Die zal ze dan op de agenda van de eerstvolgende vergadering zetten. Los daarvan kan het natuurlijk zijn dat er nu al onderwerpen zijn waarvan de jeugdgemeenteraad vindt dat ze de volgende vergadering (maandag 13 december 2010, aanvang 13.45 uur) op de agenda gezet moeten worden. Daarom de vraag aan de jeugdgemeenteraad of er speciale onderwerpen zijn die op de agenda van 13 december 2010 gezet moeten worden. De stukken moeten vóór maandag 15 november 2010 digitaal bij de coördinator, Anja Maathuis, zijn ingediend. 21. Sluiting

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 september 2010

11


Bouwvergunningen

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 25-09-2010 van 14:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 01:00 uur Kindermiddag en Buurtfeest Grasveld Hooge Raam/Kleine Graspeel Za. 25-09-2010 13:00 tot 01:00 uur Kindermiddag, aansluitend buurtfeest Grasveld Bereklauw Zo. 26-09-2010 MOV Fietstocht Schaijk Zo. 26-09-2010 t/m za. 02-10-2010 Collecte Stg. Fonds verstandelijk gehandicapten Do. 30-09-2010, vr. 01-10-2010 en za. 02-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur INKA-terrein Zo. 03-10-2010 tot en met za. 09-10-2010 Collecte Dieren-bescherming Wo. 06-10-2010 van 14:00 tot 20:00 uur Huis-aan-huis verkoop van snijbloemen in Schaijk Za. 09-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 10-10-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek, Zeealnd Zo. 10-10-2010 van 13:00 tot 17:00 uur Themadag in dorpshuis De Phoenix Zo. 10-10-2010 tot en met za. 16-10-2010 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Wo. 20-10-2010 Ganzenbordspel in Zeeland Za. 23-10-2010 van 18:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 31-10-2010 tot en met za. 06-11-2010 Collecte Stg. Diabetes Fonds

Bezwaarschriftencommissie Datum: Plaats:

Woensdag 6 oktober 2010 Raadhuis (Pastoor Van Winkelstraat 5, Schaijk)

Hoorzittingen 19:00 uur - openbaar Bezwaarschrift van de heer Van de Werken, wonende Berghemseweg 1 te Herpen, inzake een besluit Wet openbaarheid van bestuur Belangstellenden zijn van harte welkom.

APV Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: - kampvuur op 30-09-2010, 01-10-2010, 02-10-2010, locatie INKA-terrein, vergunning verzonden op: 20-09-2010

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 18-08-2010, vijver Vogelwikke, Zeeland: Groene herenfiets, Gazelle. - 19-08-2010, huisartsenpraktijk de Vlaswiek, Zeeland: Blauw/grijze damesfiets, Gazelle. - 19-08-2010, huisartsenpraktijk de Vlaswiek, Zeeland: Grijze herenfiets, Turmberg, met handremmen en versnellingen. - 25-8-2010, Hoek Schaijksestraat/Koperstraat, Reek: Grijze Ranger herenfiets. - 23-8-2010, Linnenstraat, Zeeland: Grijze Gazelle herenfiets.

12

Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: - Wieken 17, 5374 JT Schaijk (ontvangen 8 september 2010) verbouwen van de carport - Brand 24, 5411 PB Zeeland (ontvangen 6 september 2010) bouwen van een zwembad - Smidse 99, 5374 AJ Schaijk (ontvangen 9 september 2010) het verbouwen van de woning - Vaandriglaan/Wasmeesterstraat te Zeeland (ontvangen 6 september 2010) bouwen van 8 halfvrijstaande woningen - Hogeweg 12, 5411 LP Zeeland (ontvangen 8 september 2010) uitbreiden van een bedrijfswoning (wijziging op eerder verleende vergunning) Ontvangen aanvragen om sloopvergunning / sloopmeldingen: - Lage Baan 8, 5374 NN Schaijk (ontvangen 8 september 2010) het slopen van de kap van de woning - Langstraat 4, 5411 LE Zeeland (ontvangen 8 september 2010) het slopen van het dak van twee agrarische stallen In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

Bekendmaking verordening Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de raad in de vergadering van 1 juli 2010 de volgende verordeningen zijn vastgesteld. - Algemene plaatselijke verordening 2010 - Bomenverordening 2010

Verleende bouwvergunningen: - Rosmolen 27, 5375 BT Reek (verzonden 10 september 2010) bouwen van een woning - Bovenste Trent 3, 5411 NE Zeeland (verzonden 10 september 2010) geheel vernieuwen van een gebintenconstructie en een vloerbalklaag van de woning

Deze verordeningen treden in werking op 1 oktober 2010 het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking treedt.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de

Deze verordeningen liggen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis in Zeeland. Ook zijn deze verordeningen te raadplegen op de website van de gemeente Landerd (www.landerd.nl).

Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond! Door klimaatverandering komt de hooikoortsplant Ambrosia steeds meer voor in ons land. Ambrosia wordt hooikoortsplant genoemd, omdat hij tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen produceert die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De plant kan er in de toekomst voor zorgen dat het hooikoortsseizoen tot twee maanden wordt verlengd. De overheid wil problemen die veroorzaakt worden door Ambrosia zoveel mogelijk voorkomen. Daarom staat op de website www.ambrosiavrij.nu informatie over de risico’s van Ambrosia. Ook wordt aangegeven hoe deze plant bestreden kan worden. Waar komt Ambrosia voor? Ambrosia groeit in tuinen, voornamelijk op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen

en strooivoer, maar ook kippenof duivenvoer kunnen zaden van Ambrosia bevatten. Verder komt ambrosia vooral voor op ‘verstoorde gronden’, zoals omgewerkte bermen, akkers, fabrieksterreinen, bouwterreinen en bij havens Tuineigenaren Tuineigenaren wordt geadviseerd om de Ambrosiaplanten met wortel en al te verwijderen. De planten kunnen het beste in een afgesloten plastic zak bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Gooi de plant niet in de compostbak of bij het groenafval. De kans is dan groot dat de ambrosiazaden alsnog worden verspreid.

Vetbollen, strooivoer, kippen- of duivenvoer kunnen zaden van Ambrosia bevatten.

Gevonden en verloren voorwerpen - 30-8-2010, Kerkstraat Zeeland: Zwarte Fischer herenfiets. - 01-09-2010, Bruggetje Klapperstraat Schaijk, nabij de bossen: Lips huissleutel aan label (hierop staan 2 namen) - 11-09-2010, fietspad Boekelsedijk Zeeland: Camelbruin leren damesjack, merk Once. - Eind augustus, Kerkstraat Zeeland: Blauwe Gazelle herenfiets, type Avignon, met versnellingen en handremmen. Verloren voorwerpen - 15-08-2010, bus lijn 151 Eindhoven-Uden: Damesportemonnee grijs met geel en daarin diverse pasjes. - 22-8-2010, Schaijk: Autopapieren, Peugeot 307 SW. - 25-8-2010, kermis Zeeland: Zwarte Samsung GSM, type GT B3410. - 20-08-2010, waar is onbekend: Scootersleutel, merk Kymco met zwart handvatje. - 21-08-2010, tussen Zeeland en Grave binnendoor: Blauwe schooltas met geel

randje, merk All-stars, met daarin T-shirts. - 04-09-2010, Heische Tip of parkeerplaats C1000 Zeeland: Digitale Sony fotocamera, met grijs koordje en daarop vakantiefoto’s - 03-09-2010, waar onbekend: Mitsubishi autosleutel en een huissleutel aan een label van Albert Heijn Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoek-geraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier ver-mist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 24 september 2010

Gemeentenieuws Landerd week 38 2010  

Gemeentenieuws Landerd week 38 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you