Page 1

Gemeentelijke informatie Schijnwerper gericht op: het vrijwilligerswerk

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Camping De Heidebloem recreatief centrum De Maashorst

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet de gemeente Landerd in het vrijwilligersjaar 2011 maandelijks vrijwilligers in de schijnwerpers. Op die manier willen we laten zien hoeveel soorten vrijwilligerswerk er zijn en hoe leuk en waardevol het is om vrijwilligerswerk te doen. Want dankzij hen genieten veel mensen van een zinvolle tijdsbesteding of krijgen mensen de steun die ze nodig hebben. Deze keer zetten we de spot op Martien van Hout. Martien is vrijwilliger bij ‘Ut Weike’ in Zeeland.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Wethouder Van Dongen met Stef van Vliet, eigenaar van camping De Heidebloem, en de Landerdse mascotte Docus de Das. Camping De Heidebloem in Schaijk is afgelopen zaterdag 9 april door wethouder Van Dongen officieel geopend als ‘recreatief centrum’ voor natuurgebied De Maashorst. De Heidebloem beschikt behalve over traditionele papieren informatie voortaan ook over een moderne digitale informatiezuil waarmee bezoekers alle recreatieve mogelijkheden in de Maashorstregio kunnen vinden.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Q-koorts op bedrijf in Zeeland In Zeeland is bij een bedrijf besmetting van de Q-koortsbacterie geconstateerd. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de gemeente deze week laten weten.

Reparatiebon gemeente Landerd

Tot vorig jaar was de Q-koorts in onze gemeente een belangrijk onderwerp omdat een groeiend aantal mensen ziek werd. In 2010 daalde het aantal zieken weer en in 2011 zijn er in Brabant Noordoost géén nieuwe Q-koortspatiënten bijgekomen.

Op woensdag 13 april heeft wethouder Tindemans een bezoek gebracht aan dierenpark ‘Ut Weike’ aan de Tweehekkenweg in Zeeland, dit in verband met het 20- jarig jubileum van Martien van Hout. Martien voedert en verzorgt dagelijks de dieren in het park. Tevens zorgt hij voor de aankoop van de dierenvoeding, de benodigde materialen, nieuwe dieren, klein onderhoud aan het park, beheert de financiën en hij vervult de functie van secretaris van de stichting. Dit alles doet hij geheel op vrijwillige basis. De drie dierenparken in Landerd zijn eigendom van de gemeente Landerd, maar voor de dieren en het dagelijkse beheer is de gemeente afhankelijk van vrijwilligers. Deze mensen staan het gehele jaar klaar om de parken te verzorgen, waar de gemeente Landerd hen zeer dankbaar voor is. Reden genoeg om Martien van Hout in de schijnwerper te zetten.

Het ministerie geeft aan dat nieuwe besmettingen te verwachten waren, maar dat dankzij de vaccinatieronde vorig jaar de omvang van de besmetting vele malen kleiner is dan eerdere jaren. Uit voorlopige resultaten van onderzoek blijkt dat het vaccin voor dieren goed werkt. Dankzij de verplichte vaccinatie van melkschapen en melkgeiten raken er minder dieren besmet. Vaccinatie zorgt er voor dat dieren die toch besmet zijn, veel minder bacteriën uitscheiden. Het risico op menselijke infecties in de omgeving van een besmet bedrijf is daardoor aanzienlijk gereduceerd. Omdat er echter nog steeds een geringe kans bestaat dat mensen door direct contact met besmette dieren een infectie op kunnen lopen, is er een bezoekersverbod voor besmette bedrijven van kracht. De deskundigen verwachten dat een vaccinatiecampagne van een aantal jaren zal leiden tot een belangrijke vermindering van de verspreiding van de Q-koortsbacterie.

Maatregelen bij het bedrijf Het betreffende bedrijf in Zeeland heeft de vaccinatie altijd goed uitgevoerd. Om te voorkomen dat de Q-koortsbacterie zich uitbreidt zijn er aanvullende maatregelen bij het bedrijf getroffen. Naast het bezoekersverbod moet de mest langer (150 dagen) afgedekt opgeslagen blijven. De oude opgeslagen mest uit 2010 mag wel uitWilt u ook een vrijwilliger voordragen om in de schijnwerpers te zetgereden worden door het bedrijf. Controleurs van de nieuwe Voedsel ten? Stuur dan een mail met de naam van deze vrijwilliger en een korte en Waren Autoriteit (nVWA) hebben het bedrijf inmiddels bezocht en uitleg over het vrijwilligerswerk naar info@landerd.nl. controleren de mestopslag en het uitrijden van de oude mest. Voor meer informatie over de Q-koorts kunt u www.qkoortsinnederland.nl raadplegen.

Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 15 april 2 0 1 1

9


Ontwerpbesluit hogere grenswaarde industrielawaai voor twee woningen in het buitengebied van de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor overwegend woningbouw in het kader van de BIO regeling (Buitengebied in ontwikkeling) in het buitengebied van de gemeente Landerd.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

Hogere grenswaarde geluid In het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011’ zijn berekeningen opgenomen van de geluidsbelasting op de gevels van de te realiseren woningen. Uit deze berekeningen blijkt dat niet alle woningen voldoen aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB. De Wet geluidhinder (Wgh) biedt de mogelijkheid om voor deze woningen een hogere waarde vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van Landerd wil van deze mogelijkheid gebruik maken en heeft besloten om het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter visie te leggen. Het gaat hierbij om de volgende locaties met bijbehorende geluidsaspecten.

Naam geluidgevoelige bestemming

Aantal woningen

Hogere waarde [dB of dB(A)]

Geluidbronnaam

Achter Oventje naast 15a

1

52 dB(A)

Vliegveld Volkel

Achter Oventje naast 27b

1

51 dB(A)

Vliegveld Volkel

Tervisielegging en zienswijzen ontwerpbesluit Het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 april 2011, gedurende zes weken, ter inzage tijdens kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Zeeland. Het ontwerpbesluit kunt u ook inzien op de gemeentelijke website www.landerd.nl. Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken aan het college van B&W van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Documenten Als bijlage vindt u op onze website www.landerd.nl het betreffende ontwerpbesluit en de aanvraagformulieren HGW in pdf-formaat. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen met de heer Van Pesch van de afdeling VROM, tel. 0486-458163.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor:

• • •

schietwedstrijden op 08-05-2011, koningsschieten op 13-06-2011, schietwedstrijden op 03-07-2011, Jacobuszondag op 24‑07‑2011, schuttersfestijn Zeelandse buurtschappen op 04-09-2011, locatie Brand 29 (5411 PB), vergunning verzonden op: 12-04-2011 Harley Owners Group meeting op 29-04-2011 en 30-04-2011, locatie Graspeel 24A (5411 LB), vergunning verzonden op: 12‑04‑2011 stREEKfeest op 29-04-2011, 30-04-2011, 01-05-2011, locatie terrein aan de Mgr. Borretstraat (t.o. Gulf-tankstation) (5375 AC), vergunning verzonden op: 12-04-2011

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 15 april 2 0 1 1


Maatschappelijke discussie over de toekomst van de Wmo De gemeenteraad van Landerd nodigt de inwoners van Landerd uit om op 21 april vanaf 19.30 uur in Het Wapen van Reek, Nieuw Heytmorgen 20 in Reek mee te praten over de toekomst van de Wmo.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) draagt gemeenten op te zorgen voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Het belangrijkste doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De wet regelt veel verschillende zaken: bijvoorbeeld de leefbaarheid in de buurten en wijken, jeugd en gezin, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en de verstrekking van voorzieningen zoals een woningaanpassing of huishoudelijke hulp. Programma Wmo-discussie 19.15 Ontvangst & koffie 19.30  Opening en inleiding 19.35  Prikkelende introductie 20.50  Pauze 21.00  Discussie in groepen aan de hand van stellingen 22.00  Samenvatting en afsluiting 22.15  Einde

Praat mee op 21 april over de toekomst van de Landerdse Wmo. in hun directe omgeving oppakken en elkaar ruimte geven en ondersteunen waar dat nodig is. Hoe belangrijk het ook is in het licht van de vergrijzing van de samenleving, besparing is niet het enige doel van de Wmo.

Keuzes maken De gemeenteraad van Landerd wil samen met de inwoners van Landerd kijken naar de keuzes die rondom de Wmo gemaakt moeten worden, zodat we de hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen ook in de toekomst op een goede manier kunnen blijven organiseren. Praat mee op 21 april! De gemeenteraad van Landerd organiseert een maatschappelijke discussie. Op 21 april wordt er een bijeenkomst gehouden voor de inwoners. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in gemeenschapshuis het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 in Reek. Iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp en die wil meedenken over de manier waarop we daar in onze gemeente in de toekomst vorm aan moeten gaan geven, nodigen wij van harte uit om te komen. Aan de hand van sketches en stellingen wisselen we met elkaar ideeën uit over hoe wij als maatschappij kunnen blijven kiezen voor de ondersteuning die we elkaar bieden.  De gemeenteraad van Landerd, die de komende jaren beslissingen moet nemen over de Wmo, wil graag horen hoe ú tegen deze onderwerpen aankijkt. U kunt zich aanmelden via e-mail info@landerd.nl of uw naam doorgeven aan één van onze medewerkers van het zorgloket (tel. 0486-458111).

Thema: De rol van de gemeente Denken in mogelijkheden en samen dingen oplossen Een overheid (rijk, provincie of gemeente) neemt gemakkelijk veel taken op zich. De samenleving vraagt daar ook om. Na vragen en signalen uit de maatschappij en de media bedenkt de overheid oplossingen en regels voor problematische situaties. Die duidelijkheid is vaak fijn en nodig. Maar het heeft ook grote voordelen als de overheid minder bepaalt.

• • • •

Minder regels betekent meer vrijheid en minder rompslomp. Als inwoner voelen we dat de overheid er vertrouwen in heeft dat we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. Als de overheid minder verantwoordelijkheid neemt, hebben we als burgers meer ruimte om actief en creatief verantwoordelijkheid te nemen. Minder regels hebben kost minder geld en energie. Veel uitvoering en controle van regels vraagt namelijk om veel personele inzet.

De Wmo in de toekomst De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een wet die op deze inzichten is afgestemd. Deze wet regelt een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van ondersteuning en zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het belangrijkste doel van de Wmo is dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving en in staat is zo zelfstandig mogelijk te leven. De gemeente kijkt op een andere manier dan in het verleden naar mogelijkheden om welzijn, zorg en ondersteuning vorm te geven. Daarbij is nadrukkelijker eerst de samenleving zelf aan zet. Investeren in zelfredzaamheid In plaats van te proberen allerlei dingen te regelen en op te lossen, wil de gemeente stimuleren dat mensen zichzelf en elkaar helpen. De gemeente draagt niet langer als eerste de verantwoordelijkheid voor problemen in de directe omgeving van de inwoners en ondernemers. Het is belangrijk dat mensen waar mogelijk zelf en met elkaar kwesties

Het belangrijkste doel van de Wmo is de samenleving sterker te maken. Mensen worden sterker als ze zelf en met elkaar kunnen denken in mogelijkheden en samen dingen kunnen oplossen. Daarom investeert de gemeente in het kader van de Wmo bijvoorbeeld in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente steekt energie in opvoedingsondersteuning en bevordert maatschappelijke deelname van mensen met een beperking. Samen onderzoeken wat nodig is Ook als de gemeente wel een directe rol speelt in het oplossen van knelpunten zal eerst worden gekeken naar de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Altijd wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en wat zijn of haar sociale netwerk kan betekenen. Als aanvullende hulp nodig is wordt gezamenlijk bekeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en welke oplossingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat iemand mee kan blijven doen. We gaan daarbij niet uit van “recht op” maar van “wat is nodig”. Het verstrekken van voorzieningen, bijvoorbeeld vervoer of huishoudelijke hulp, is dus altijd het resultaat van een zorgvuldige inventarisatie van iemands mogelijkheden en beperkingen.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Let op: tijdelijk buiten gebruik - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Uitdagingen voor de Wmo

Wij leven in een samenleving waarin we het belangrijk vinden elkaar te helpen als dat nodig is. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, moeten we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Vergrijzing: stijging van hulpvragen, daling van arbeidskrachten U hebt vast wel eens gehoord van de term vergrijzing. Dit betekent dat er in de toekomst in onze samenleving veel meer ouderen zullen zijn dan nu het geval is. Op dit moment is ongeveer 16% van de bevolking 65+. Dat aandeel zal de komende jaren gaan stijgen met als hoogtepunt 2040, als 25% van de mensen 65+ zal zijn. De verwachting is dat dit percentage daarna weer zal gaan dalen. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen. Per definitie doen ouderen vooral ouderen van 75 jaar en ouder - een groter beroep op voorzieningen van gezondheidszorg en welzijn. Dat betekent dus dat de kosten voor deze voorzieningen zullen stijgen. Omdat er steeds minder jonge mensen zijn, zal het aantal werkenden dalen. De verwachting is dat er te weinig mensen zijn om aan de vraag naar zorg en ondersteuning te voldoen. Ondersteuning mag niet leiden tot onnodige afhankelijkheid en verlies van zelfstandigheid en kracht Wij leven in een samenleving waarin we het belangrijk vinden elkaar te helpen als dat nodig is. Vergeten wordt dat teveel of verkeerde hulp leidt tot een grotere en vaak onnodige afhankelijkheid. Mensen verliezen daardoor hun zelfstandigheid en eigen kracht. Afhankelijkheid leidt ook tot een verlies aan zelfrespect en zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Daarom moeten we geen verantwoordelijkheden uit handen nemen die mensen zelf kunnen dragen. Onderzoeken tonen aan dat eigen verantwoordelijkheid de eigenwaarde van mensen versterkt en ze langer vitaal en actief houdt. Natuurlijk zijn daar grenzen aan. Wat mensen écht niet meer kunnen, daar wil en moet de samenleving voor zorgen. Dat hoeft niet altijd professionele hulp te zijn. Mensen die het nodig hebben, krijgen gelukkig vaak ondersteuning van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Professionele hulp moet daarbij aansluiten.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 15-04-2011 Kledinginzameling Zeeland Za. 16-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 16-04-2011 van 19:00 tot 01:00 uur Liedjesfestival, tent achter café 3 Heere in Schaijk Za. 16-04-2011 van 20:00 tot 00:00 uur Kampvuur, INCA-terrein Zo. 17-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek Zo. 17-04-2011 van 11:00 tot 19:00 uur Moeslands Festival Braderie, Schaijk Zo. 17-04-2011 van 09:00 tot 18:00 uur Ponydressuurwedstrijden, De Louwstraat Zo. 17-04-2011 van 13:00 tot 17:30 uur Palmpasenoptocht, vanaf De Vlashoeve - Damaststraat - Vlasroot Kloosterstraat - Franciscushof - Kerkstraat - eindpunt De Garf Ma. 18-04-2011 tot en met za. 23-04-2011 Verjaardagsactie Schaijk Ma. 25-04-2011 Winkelopenstelling Schaijk/Reek Ma. 25-04-2011 van 10:00 tot 14:00 uur Bijenmarkt, café De Potter Schaijk Wo. 27-04-2011 van 10:00 tot 15:30 uur Groepswandeling Schaijk/Reek Vr. 29-04-2011 en za. 30-04-2011 van 09:00 tot 01:00 uur Harley Owners Group Meeting, Graspeel 25A Vr. 29-04-2011 van 08:30 tot 21:00 uur za. 30-04-2011 van 08:30 tot 01:00 uur en zo. 01-05-2011 van 08:30 tot 21:00 uur Paarden- en ponywedstrijden, Schaijksestraat 2 Vr. 29-04-2011 van 20:00 tot 01:00 uur, za. 30-04-2011 van 11:00 tot 01:00 uur en zo. 01-05-2011 van 12:00 tot 19:00 uur stREEKfeest, Mgr. Borretstraat Za. 30-04-2011 van 12:00 tot 18:00 uur Koninginnedag, Van Kilsdonkplein Zeeland

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 15 april 2 0 1 1

11


Bouwvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregel Braderie Schaijk In verband met de jaarlijkse braderie in de kom van Schaijk wordt zaterdag 16 april 2011 en zondag 17 april 2011 het Europaplein van 08.00 uur tot 20.00 uur afgesloten. Op zondag 17 april 2011 van 07.00 uur tot 20.00 uur worden verder de navolgende wegen voor alle verkeer behalve voetgangers afgesloten. • Schutsboomstraat vanaf de kruising van de Venlaan/van der Heijdenstraat tot de kruising met de Bossestraat • Pastoor Van Winkelstraat vanaf de kruising met de Runstraat tot de Lorskensstraat • het Europaplein en het • Pastoor van Spijkplein • Runstraat tot aan Netjeshof Verder worden ten behoeve van een veilige en goede doorstroming van het verkeer stopverboden ingesteld op de navolgende wegen: • Van der Heijdenstraat vanaf de Schutsboomstraat tot aan de Julianastraat • Van de Venlaan vanaf de Schutsboomstraat tot aan de Hekellaan • Hoekstraat van Schutsboomstraat tot aan de Molenaarstraat Voor het doorgaand verkeer wordt een omleidingroute ingesteld.

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen. Onder andere dat u niet thuis bent.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Graspeelloop Zeeland; het opwaarderen van de natuurwaarde van de Graspeelloop c.a. (ontvangen 1 april 2011) • Rosmolen 26, 5375 BT Reek; het uitbreiden van de woning (ontvangen 2 april 2011) • Achter-Oventje 13a, 5411 NM Zeeland; het slopen van een schuur en het vervangen van de golfplaten dakbedekking van het toiletgebouw van de camping door dakpannen (ontvangen 3 april 2011) • Schaijksestraat 5, 5375 KC Reek; het bouwen van een hooiberg t.b.v. de exploitatie van een bed + breakfast (ontvangen 4 april 2011) • Molenaarstraat 45, 5374 GX Schaijk; het bouwen van een carport (ontvangen 4 april 2011) • Lage Baan 9a, 5374 NM Schaijk; het uitbreiden/verbouwen van de woning (ontvangen 4 april 2011) In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Verleende omgevingsvergunningen: • Runstraat 15, 5374 AA Schaijk; gedeeltelijk slopen van een bankgebouw en het verbouwen tot 4 zorgwooneenheden en 4 appartementen (verzonden 31 maart 2011) • Akkerwinde 39, 5374 DA Schaijk; het uitbreiden van de woning (verzonden 4 april 2011) • Schaijkseweg 10, 5411 RL Zeeland; het maken van een dakkapel op de woning (verzonden 31 maart 2011) • Hellebaardlaan 10, 5411 DE Zeeland; het uitbreiden van de woning (verzonden 31 maart 2011) • Brand 46, 5411 PC Zeeland; het kappen van 6 bomen (3 kastanjebomen, 2 berkenbomen en 1 perenboom) (verzonden 31 maart 2011)

bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Zeelandsedreef 20, 5374 RR Schaijk; 1e fase vergunning, onderdeel Milieu: voor het voorzien van een bestaande varkensstal van een chemisch luchtwassysteem (HZ-2010-0068) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 18 april 2011 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct van zijn vergunning gebruik maken. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194.

Verleende bouwvergunning in combinatie met ontheffing bestemmingsplan: • De Korte Louwstraat 19, 5374 CD Schaijk; bouwen van een woning (dossiernummer 20100198)

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Tegen deze verleende vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden met ingang van 18 april 2011 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet

Wij gaan extra opletten! U ook? www.samentegeninbrekers.nl

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - 08-03-2011, Schouwveld Zeeland richting bossen: Sleutel met paars hoesje er om. - 17-03-2011, Zwingelhof, Schaijk: Zwarte Sparta damesfiets, leverancier Jan Appelhof Schaijk - 2-4-2011, vanaf Kerkstraat naar Kleine Graspeel Zeeland: damesportemonnee (inhoud: geld).

12

Verloren voorwerpen - 7-3-2011, Irenestraat Schaijk: Paars/bronskleurige Gazelle herenfiets, type trendy style, met handremmen en versnellingen. - Nacht van 5 op 6 maart, Runstraat (nabij Emté) Schaijk: Oranje Sparta omafiets met 3 versnellingen, hand- en terugtraprem. - 15-03-2011, op of in de nabijheid van basisschool De Regenboog Schaijk: Zwart kinderhorloge, merk frendz, stoffenband met klittenband. - 04-03-2011, Schutsboomstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels (twee huissleutels en twee fietssleutels), met twee sleutelhangers ( 1 giraffe, 1 met de letters PC). - 21-3-2011, Zeeland richting Mill, vice versa: Zwarte Eastpak portemonnee met daarin scooterrijbewijs, i.d.-kaart en rabobankpas. - 24-03-2011, Vanuit Schaijk, Udensedreef, parallelweg Rijksweg N324: Bruin mapje met daarin rijbewijzen, autopapieren en formulieren van Brabant Wonen. - 8-3-2011, fietspad Schaijk richting Zeeland vice versa, Zeelandsedreef: Zwarte Nokia GSM. - 28-3-2011, van Willems Tankstation Kerkstraat naar Rootstraat Zeeland: Zwarte herenportemonnee met daarin 4 bankpassen, rijbewijs en geld.

- rond 8-3-2011 in Zeeland: Rechthoekige mat metalen dameshorloge met zwarte jjzerplaat en strakke metalen band, merk Novy. - 3-4-2011: Zilveren slavenarmband met inscriptie (’s mam 5-12-2010). - 3-4-2011, bij Halfvasten feesttent, Zeeland: Zwarte omafiets. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 15 april 2 0 1 1


Verleende vergunningen Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 maart 2011).

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112

Verleende omgevingsvergunningen: • Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning (verzonden 4 maart 2011)

• Blijf bij het slachtoffer

• Maak foto’s voor de politie Inzameling huishoudelijk plastic en meld je als getuige verpakkingsafval: 29.660 kg. In het 1e kwartaal van 2011 heeft er drie keer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaatsgevonden. Er is in totaal 29.660 kg. plastic ingezameld. Een mooi resultaat. Het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt wat bijdraagt aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren in plastic-heroes zakken heeft en welk belang van uplastic wordt verpakkingsafval geschaad. Uitsluitend huishoudelijk aangeboden in de speciale plastic- heroes zakken wordt meegenomen. Dus géén landbouwfolie, plastic tuinmeubelen, of andere plastic gebruiksartikelen. Ook worden geen andere verzamelzakken dan de plasticheroes zakken meegenomen. - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - Corbin sleutel. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u op de dag van en 1 kinderringetje lieveheersbeestje inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens - Zwarte Nokia GSM de inzameling van het plastic wordt een andere route gere- Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord den, dan bij de lediging van de grijze en groene containers. - Zwart Vingino armbandje Dus op tijd aanbieden! - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, De afvalzakken dienen, vooral bij een sterke wind, zodanig zwart broekje en zwarte gympies. aangeboden te worden dat de wind er weinig vat op heeft - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, en de zakken voor de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. De zakken mogen niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etc.) worden gehangen. Indien meerdere zakken Verloren voorwerpen worden aangeboden wordt geadviseerd deze aan elkaar - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: te knopen, en zoveel mogelijk met die van de buren te Bruin leren handschoenen. clusteren. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

Gevonden en verloren voorwerpen

Iedereen meedoen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente Heel veel huishoudens doen mee, maar (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de nog steeds niet allemaal! Dit kan dus receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de beter. Iedereen dient het huishoudelijk Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plasticLet op: heroes’ zakken gescheiden aan te Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals bieden. Zo draagt iedereen bij tot een rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! duurzamer milieu en kostenbesparing. De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gratis ’plastic-heroes’ zakken Gevonden voorwerpen Zakken zijn gratis verkrijgbaar bij De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: de dorpshuizen, de gemeentewerf - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). in Schaijk en het gemeentehuis in - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Zeeland. Deze zakken hebben een Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje formaat, vergelijkbaar met grijze - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel vuilniszakken, en passen goed in een - zwart sleuteltje vuilniszakhouder, afvalbak etcetera. - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel Hierdoor is het gemakkelijker het - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel plastic verpakkingsafval gescheiden te houden. De zakken zijn voorzien van een groen lint om de zakken goed gevuld en goed dicht te knopen.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. De eerst volgende huis-aan-huis inzameling van het plastic

verpakkingsafval is op maandag 2 mei 2011 Voor nadere informatie of voor het maken vanwordt een afspraak kuntstaan u De data waarop het plastic verpakkingsafval ingezameld contact opnemen met een vanisdehuis-aan-huis medewerkersverspreid van de afdeling op de Afvalwijzer 2011. Deze en ookVROM, te tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. vinden op www.landerd.nl. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te speciale steuntjes op voor- en achterwiel. zamelen om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu en kosten- 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee besparing. met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. Meer informatie - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website van de Vermiste en gevonden dieren plastic heroes: www.plasticheroes.nl. Ook kunt u de website van onze Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de gemeente raadplegen, www.landerd.nl of bellen met de gemeente, tel. registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. 0486-458111. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Zienswijze-bezwaar-beroep

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

aapar ri lt 22001111 ggeemmeeeenntteenni ieeuuwwss –– wwwwww. .l laannddeer rdd. n. nl l –– vvr ri ji jddaagg 1 11 5m

8

n Nu gee isie rov afsluitpioBank bij Reg eken hypoth G!* met NH

Geld en Gezin Oss T 0412 - 65 06 79 I www.geldengezin.nl

Van Heck Assurantiën Heesch T 0412 - 45 20 03 I www.vanheckassurantiën.nl

Van der Wijst Assurantiën Schaijk T 0486 - 46 49 30 I www.wijst.net

Financieel Centrum Heesch Heesch T 0412 - 45 37 27 I www.financieelcentrumheesch.nl

Diass B.V. Schaijk T 0486 - 46 24 47 I www.diassbv.nl

Van Hooft & Postema Maren-Kessel T 0412 - 47 97 31 I www.vanhooftenpostema.nl

Quivoir Financiële Adviezen Lith T 0412 - 48 13 73 I www.quivoir.nl

Hoogheuvel Advies Van Heesch Financiën Berghem T 0412 - 40 20 70 I www.hoogheuveladvies.nl

Wij zijn uw bank.

*Vraag naar de voorwaarden.

Huis met tuin?

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 15 april 2 0 1 1

13

Gemeentenieuws Landerd week 15 2011  
Gemeentenieuws Landerd week 15 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 15 2011

Advertisement