Page 1

Gemeentelijke informatie Feestelijk afscheid voor burgemeester Doorn Donderdag 28 maart heeft burgemeester Doorn afscheid genomen als burgemeester van de gemeente Landerd. Ter gelegenheid van haar afscheid vond donderdagmiddag een bijzondere raadsvergadering plaats in De Phoenix in Schaijk. De dag werd afgesloten met een receptie voor de inwoners van Landerd eveneens in De Phoenix.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Tijdens de bijzondere raadsvergadering maakte raadslid Sybren Reitsma bekend dat burgemeester Doorn is benoemd tot ereburger van Landerd. Ook was er een korte toespraak van de waarnemend voorzitter van de Jeugdgemeenteraad, Joep van der Hoogen. Hij reikte namens de jeugdgemeenteraad een speciaal lintje uit aan de burgemeester.

Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

’s Avonds was er een receptie voor de inwoners van Landerd. Tijdens de drukbezochte receptie waren er optredens van de harmonieën, jeugdhofkapellen en hofkapellen. Na de overdracht van de ambtsketen aan loco burgmeester Van Dongen werd de avond afgesloten met een optreden van kwartjesvolk.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Raadslid Reitsma maakte bekend dat burgemeester Doorn tot ere burger van Landerd is benoemd.

Burgemeester Doorn arriveerde, samen met haar echtgenoot, in een antieke brandweerauto bij Het Wapen van Reek waar zij werd verwelkomd door waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, Ronald Werring.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

De afscheidsreceptie werd druk bezocht, onder andere door de carnavalsverenigingen.

Het Sint Jacobsgilde ontvendelde burgemeester Doorn.

Namens de jeugdgemeenteraad ontving burgemeester Doorn een lintje voor beste burgemeester van Landerd.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wordt toegesproken door de nestor van de gemeenteraad, Sybren Reitsma.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 5 april 2013

15


Mantelzorgpas en -map in Noordoost-Brabant beschikbaar

Portefeuilleverdeling

Op dinsdag 16 april van 19 tot 21 uur en op 25 april van 13.30 tot 15.30 uur organiseren Zorgkantoren Coöperatie VGZ samen met De Mantelzorgwinkel, BrabantZorg en Thuiszorg Pantein een voorlichtingsbijeenkomst over de mantelzorgpas. Tevens kan men op dat moment de beschikking krijgen van een pasje.

Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

Wat is een mantelzorger? Als u voor iemand zorgt in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking dan bent u een mantelzorger. Eén van de knelpunten die mantelzorgers ondervinden is het risico van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen en er geen vervanging is geregeld voor de inzet die zij plegen. Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de zogenaamde mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, formaat bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld.

Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

Met Mantelzorgpas een rustiger gevoel. Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Hierdoor wordt de zorg bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke info en dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bijhoudt. Een vervanger kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar hij terecht kan voor ondersteuning.

Wegwijzer

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

16

Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Uitrol De mantelzorgpas wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Het pasje is beschikbaar voor alle mantelzorgers. Ook als u NIET bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Door het succes met de mantelzorgpas zetten onze zorgkantoren zich in voor verdere uitrol van de mantelzorgpas naar onze andere zorgkantoorregio’s. Aanmelden bijeenkomst en pasje Wilt u graag een pasje ontvangen dan kunt u contact opnemen met De Mantelzorgwinkel in Uden, tel. 0413-334780 of via info@ demantelzorgwinkel.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De toegang is gratis. De bijeenkomst van 16 april wordt gehouden bij het Raadhuis aan de Markt 1 te Veghel, en op 25 april word deze gehouden bij Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 te Uden.

Publicatiedatum in De Omroeper geldt Omdat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties 1 x per 2 weken worden gepubliceerd in De Omroeper en tot 1 juli 2013 in De Arena geldt voor wat betreft de datum van bekendmaking de datum in De Omroeper.

Tijdelijke afsluiting Korte Dijk op 7 april Op zondag 7 april 2013 wordt er op een perceel gelegen aan de Korte Dijk in Zeeland een motorcrosswedstrijd georganiseerd. In verband hiermee is het noodzakelijk dat de Korte Dijk op zondag 7 april 2013 wordt afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd deelnemers en bezoekers. Tevens zal er voor een gedeelte van de Korte Dijk een stopverbod worden ingesteld.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 5 april 2013


Ontdek in april De Maashorst vanuit vier windrichtingen De Maashorst staat in april bol van de activiteiten in kader van ‘Ontdek De Maashorst vanuit 4 windrichtingen’. De Maashorst Betrokken Ondernemers (MBO) zorgen namelijk elk weekend van april voor een aantrekkelijk programma. Steeds in een deelgebied van De Maashorst: regio Zuid, Noord, Oost en West. In elk gebied openen de leden van MBO haar deuren en is een fietsroute uitgezet. Medeorganisator Carla Jacobs vertelt: “Vorig jaar hebben we als MBO een open weekend georganiseerd in De Maashorst. Dit wat een groot succes. Nu willen wij graag dit toeristische seizoen openen door de gehele maand april te gebruiken. Dan is er voor eenieder wat te doen in zijn directe omgeving. Ons motto is ‘De Maashorst ontdekken vanuit de vier windrichtingen’. Er zijn nu twee mooie rondjes bijgekomen, in de omgeving van het Docus de Das Avonturenpark en van Natuurcentrum De Maashorst in Slabroek. De verbindingen zijn nu beter en bruikbaarder.” Vier weekenden Het Paasweekend is het eerste weekend met activiteiten (31 maart en 1 april). Regio Zuid bijt dan de spits af. Een greep uit de bedrijven die het eerste weekend open zijn en activiteiten organiseren: Brabantse Hoeve in Volkel, De Mastworp in Uden, Los door het Bos, Natuurcentrum Slabroek en Villa d’Arto in Uden, de Cleefshoeve in Heeswijk-Dinther en Natuurlijk Bos & Landschap in Vorstenbosch. De bedrijven zijn met elkaar ‘verbonden’ via een fietsroute.

Stookverbod in bossen en natuurgebieden In verband met de aanhoudende droogte is er een verhoogd risico op bosbranden. Om dit te voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd besloten om voor de komende periode de reeds verleende ontheffingen voor een kampvuur c.q. vreugdevuur in te trekken.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

De fietskaart is verkrijgbaar bij de bedrijven die in het betreffende weekend open zijn en tevens te downloaden via de website www. demaashorst.nl en www.vvvdemaashorst.nl. Op de websites is het volledige programma te zien. In het weekend van 6-7 april volgt regio Noord en in het weekend van 13-14 april regio Oost. In dit weekend vindt ook de opening van Ziezoo Dierenpark plaats; een van de nieuwe leden van MBO. Regio West sluit de activiteitenmaand af in het weekend van 20-21 april. Actie Vrienden van De Maashorst Bezoekers kunnen zich bij elk deelnemend bedrijf aanmelden als Vriend van De Maashorst. Onder de nieuwe vrienden die zich in april aanmelden worden aantrekkelijke prijzen verloot zoals: een luxe lunchbon, 3-gangendiner, slapen in de bedstee met ontbijt, weekendje weg en weekje kamperen in De Maashorst, fietsverhuur voor 10 personen, wandeling met gids over Duits Lijntje en een streekproductenpakket. Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door leden van MBO. Een Vriend van De Maashorst betaalt 20 euro per jaar. Het is een mooi concept waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: leuke extra’s voor de vrienden én extra opbrengsten voor Streekfonds De Maashorst waarmee mooie projecten in De Maashorst worden ondersteund. De ambassadeurs zijn leden van MBO en zijn te herkennen aan de deur-/raamsticker.

Vooral doorgaan met gescheiden houden en aanbieden gft- en groenafval

Composteren organisch afval goed voor het milieu Gemeenten zamelen groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (zoals snoeihout, takken) apart van het restafval in. Attero en andere bedrijven verwerken dit tot compost, biogas en biobrandstof. Dit is niet alleen een duurzame manier van verwerking, het levert ook belangrijke milieuvoordelen op!

Met deze biobrandstof wordt groene stroom opgewekt die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Naast elektriciteit ontstaat ook warmte. Daarmee worden kantoorgebouwen en zwembaden verwarmd. Zo beperken we met de gescheiden verwerking van gft- en groenafval het gebruik van fossiele brandstoffen.

Compost als bodemverbeteraar: • Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en stimuleert de groei van planten omdat: • compost bijdraagt aan het vasthouden van water op zandgronden. Hierdoor hoeft er minder gesproeid te worden,en kan er water worden bespaard; • compost zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem; • in grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn met compost bodemziekten worden onderdrukt; • compost de structuur van de grond verbetert en er een goede verdeling van water-, lucht- en gronddeeltjes wordt verkregen. Een goede bodemstructuur bevordert de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten Het gebruik van compost spaart het milieu, omdat: • minder veen afgegraven hoeft te worden. Een deel van het veen in bemeste tuinaarde en potgronden kan vervangen worden door compost.; • compost een echt kringloopproduct is: organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem; • minder (kunst)mest nodig is. Het produceren van kunstmest kost veel energie.

Composteren van organisch afval, het toepassen van compost en de inzet als duurzame energiebron helpen dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde! Kortom: voldoende stimulans om organisch afval zorgvuldig te blijven scheiden!

Minder uitstoot van broeikasgassen Gescheiden inzamelen en verwerking van gft- en groenafval is goed voor het klimaat. Door het gebruik van compost is minder kunstmest nodig en graven we minder veen af. Daarnaast legt compost CO2 vast in de bodem. Naast composteren haalt Attero ook duurzame energie uit gft- en groenafval. Door vergisting ontstaat duurzaam biogas. Dat zet Attero om in groen gas en groene stroom. Van de houtachtige delen die overblijven na het composteren maakt Attero een speciale biobrandstof.

Gevonden voorwerpen - 09-03-2013, onder heg aan de Puttelaar, ter hoogte van nr. 5, Zeeland: Bril, ovaal-vormige montuur met varifocus glazen. - 2-3-2013, Hoogheistraat Schaijk: 2 sleutels aan ring. - Afgelopen maand gevonden in de C1000 Zeeland: blauwe sleutelveter met sleutel, AFC Ajax broodtrommel, roze meidenhandschoenen met witte biezen, fotosleutelhanger met moeder en dochter, huissleutel aan ringetje, leesbril met bruin, houtnerf montuur, schakel van horloge of armband, speelgoed (gouden auto, gele auto, roze kleptelefoon, wasbeertje), pasfoto’s, oorbel (Libelle met stras steentjes als ogen, op rug en staart), Tele 2 hoesje met pin en puckcode, pasje/kaarten: Ikea (V. vd D.), podotherapie, Henk van der Doelen, Heartwarmers Feelings (Vader en Moeder). - 17/18-03-2013, Verbindingsweg 5 Zeeland: Donkerrode damesfiets (Pegasus) met een kinderzitje. Leverancier Lörper uit Gogh. - 21-3-2013, afgegeven bij politiebureau Schaijk: Sleutel met groen hoesje, axa fietssleutel en klein zwart sleuteltje aan ring. Verloren voorwerpen - 01-03-2013 Zeeland: Zwarte telefoon met touchscreen. Merk Samsung galaxy gio. - 3-3-2013, zondagmiddag op route sporthal De Eeght - ’t Erf Schaijk: Zwarte Samsung S Plus mobiele telefoon met lichte beschadiging op de hoekjes. - Nacht van 9 op 10 maart 2013, bij Pizzeria Marmaris Zeeland: Gazelle? bruine/groene herenfiets (oude) met terugtraprem (knop aan stuur om tegen muur te zetten en spatbord met tie-rap vast). - In de week van 11-03-2013, Reek: Dunne gouden schakelarmband met diamantjes. - Medio februari, C100 Zeeland: Bontje lichtbruin, opengewerkt met flosjes 1 m x 30 cm. - 18-03-2013 bij C1000, Aldi of onderweg: Dameshorloge goudkleurig, klein vierkant model met een armband met zachte strepen, een schakeltje ertussen. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

Verhoging VROM Starterslening Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat vanaf heden de startersleningen worden verstrekt tot een bedrag van maximaal € 30.000,- zolang de Rijksbijdrage van 50% van kracht is. Begin 2013 heeft de Stichting Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan de gemeente medegedeeld dat met ingang van 1 januari 2013 de Rijksbijdrage voor startersleningen opnieuw van kracht is. Dankzij de Rijksbijdrage (tot op heden is hiervoor in totaal 50 miljoen euro beschikbaar) legt het Rijk de helft van een starterslening in. Besluit college De gemeente Landerd komt in aanmerking voor de 50 % Rijksbijdrage. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, als extra stimulans voor starters op de woningmarkt, vanaf heden startersleningen te verstrekken tot een hoogte van maximaal € 30.000,- zolang de Rijksbijdrage van 50% van kracht is.   Volgorde van binnenkomst De gemeente kan startersleningen verstrekken zolang het budget hiervoor toereikend is. Hierbij geldt dat de datum van binnenkomst van het aanvraagformulier bepalend is voor de volgorde van afhandeling. Informatie over de starterslening kunt u verkrijgen via de gemeente Landerd, de heer G. van Breugel, tel. 0486-458165) of kijk op www.landerd.nl / www.svn.nl.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 5 april 2013

17


Regionaal convenant Duurzaam Bouwen ondertekend Evenement organiseren? Vraag tijdig vergunning aan Het seizoen voor het organiseren van diverse (buiten)activiteiten is weer aangebroken! Voor het organiseren van deze activiteiten is meestal een vergunning en/of ontheffing nodig. Hoelang van te voren aanvragen? Een vergunning en/of ontheffing dient u tenminste 8 weken voor aanvang van het evenement aan te vragen. De aanvraag dient dan wel compleet te zijn (bijv. met een tekening van een te plaatsen tent e.d.). Waarom zoveel weken van te voren? Als uw aanvraag bij de gemeente is ontvangen, wordt uw aanvraag getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het evenementenbeleid. Ook wordt uw aanvraag voorgelegd aan diverse instanties (bijvoorbeeld brandweer, de politie, de GHOR). Er wordt ook advies gevraagd aan de afdeling Realisatie & Beheer (voor verkeersmaatregelen). Ook het bestemmingsplan en milieufactoren kunnen van belang zijn. Daarom kan de afhandeling van uw aanvraag enige tijd duren. Plaatsen en in gebruik nemen van een tent, loods, schuur e.d. Bij de meeste evenementen wordt een tent geplaatst, waarvoor advies bij de brandweer wordt ingewonnen. Voordat dit gebeurt, dient u een situatietekening van de tent te overleggen. Deze tekening dient aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen staan in de bijlage bij het aanvraagformulier. Nadat u de situatietekening van het terrein en de tent heeft ingediend, beoordeelt de gemeente de ontvankelijkheid hiervan.

Op woensdag 27 maart hebben gemeenten, woningcorporaties, Bouwend Nederland en installatiebedrijven (Uneto VNI) uit de regio Noordoost Brabant het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. Daarnaast is ‘De Groene Bouwsteen’ uitgereikt aan het project De Brabant Woning (gemeente Sint-Oedenrode); dit project is beoordeeld als het meest duurzame project uit de afgelopen convenantperiode. Voorzitter Marcel de Wagt (RMB) complimenteert de ondertekenaars van het convenant: “In deze gure omstandigheden - zowel buiten als in de bouwwereld - zeggen jullie: we gaan hier verder mee. Dat vind ik getuigen van een vooruitziende blik en van lef.” De ondertekenaars zijn te gast bij SEARCH, opleidingsinstituut en consultancybureau op het gebied van duurzaamheid. Bedrijfsdirecteur Udo Waltman ondersteunt Marcel de Wagt hierin van harte: “Duurzaam bouwen kan juist geld opleveren. Ons kantoor bijvoorbeeld wekt meer energie op dan we verbruiken. Het overschot wordt gebruikt om ons wagenpark mee op te laden. En de bouw ervan kostte niet meer dan ‘reguliere’ bouw.” De Groene Bouwsteen Zeven projecten waren genomineerd voor De Groene Bouwsteen, de prijs. voor het duurzaamste project uit de afgelopen convenantperiode. De jury bestaande uit een vertegenwoordiging van overheid, ondernemers en onderwijs heeft lang getwijfeld tussen twee genomineerde projecten: het gemeentehuis in Oss en het project De Brabant Woning in de gemeente Sint-Oedenrode. Uiteindelijk heeft zij voor de laatste gekozen, omdat dit project herhaalbaar is naar andere situaties. Woningcorporatie Wovesto, de gemeente Sint-Oedenrode en architect Renz Pijnenborgh namen de prijs in ontvangst.

Inzet verkeersregelaars Voor de inzet van verkeersregelaars wordt de aanvraag naar de politie gestuurd. Zij bepalen of er verkeersregelaars ingezet dienen te worden en hoeveel. De instructie gaat voortaan via e-learning. Zie ook www.landerd.nl. Hoe aan te vragen? Het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen in het kader van de APV dient u in door middel van een vastgesteld formulier. Dit formulier is voorzien van een versiedatum. Hieraan kunt u zien of het formulier dat u nog in uw bezit heeft nog geldig is, want het kan voorkomen dat het formulier tussentijds aangepast is. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.landerd.nl.

Cursus digitale vaardigheden en inzicht in gezinsbudget in bibliotheken voor inwoners Landerd

Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: computer begrippen, oefenen met toetsenbord en muis, internet, e-mailen, opmaken van tekst etcetera. Datum: Tijd: Locatie: Kosten:

13 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni 2013. 19.00 - 21.00 uur Bibliotheek Schaijk Geen

Aanmelden: Bibliotheek Schaijk, Past. Van Winkelstraat 11a, tel. 0486-461788 of via e-mail: contactschaijk@nobb.nl Minimum aantal deelnemers: 6 Datum: Tijd: Locatie: Kosten:

15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni en 19 juni 2013 9.00 - 12.00 uur Bibliotheek Schaijk Geen

Aanmelden: Bibliotheek Schaijk, Past. Van Winkelstraat 11a, tel. 0486-461788 of via e-mail: contactschaijk@nobb.nl Minimum aantal deelnemers: 6

18

Accent op verbreden en verdiepen Hans van der Pas, bestuurlijk adoptant van het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen, licht toe waar de accenten van het nieuwe convenant op liggen. “Naast de ambities die we ons in de vorige convenanten hebben gesteld, ligt het accent in de komende periode op verbreden en verdiepen. Verbreden door de samenwerking verder uit te breiden met meer partijen uit de bouwkolom. Daar hebben we vandaag een eerste stap in gezet, doordat de installatiebranche in deze convenantperiode voor het eerst ook ondertekent. Ook is het nodig om voor verdere verdieping te zorgen door onze kennis onderling te delen en over te dragen. Dat is ook de kracht van dit regionale convenant. We kunnen elkaar informeren en van elkaar leren.” De heer Emile Quanjel, lector Innovatie bouwproces en Techniek aan Avans Hogeschool, ondersteunt het pleidooi van Hans van der Pas. Hij wil de ervaring die door het convenant wordt opgedaan, gebruiken in het opleidingsprogramma van Avans. Bart Hendriks (Bouwend Nederland) vult aan dat Bouwend Nederland wil inzetten op het betrekken van de consument in het proces: “We moeten consumenten en gebruikers overtuigen hoe duurzame gebouwen bijdragen aan het verminderen van woonlasten.” Met het tekenen van dit convenant spreken gemeenten, woningcorporaties, Bouwend Nederland en UnetoVNI onder andere af samen te gaan werken in kennisdeling en communicatie over duurzaam bouwen.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 9 april

De bibliotheken in Landerd gaan in samenwerking met ROC de Leijgraaf een aantal cursussen / trainingen uitvoeren in de bibliotheken in Landerd. Na de meivakantie wordt gestart met bovenvermelde trainingen. Bibliotheek Schaijk training digitale vaardigheden In het dagelijks leven heeft u steeds meer te maken met computers. Als u werk zoekt en wilt solliciteren kunt u niet om de computer heen. Vacatures zijn tegenwoordig op het internet te vinden en u moet vaak digitaal reageren.

De Brabant Woning De Brabant Woningen in het dorp Boskant zijn anders dan ‘normale’ huurwoningen. Een dikke schil om de woning zorgt voor een goede isolatie. Ook maatregelen zoals 3-laags glas en het beperkt gebruik van installaties (die energie verbruiken), zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk energie (warmte) verloren gaat. De woning zelf wekt energie op door middel van zonnecollectoren, zonnepanelen en enkele slimme installaties. Door al deze maatregelen is de energierekening voor de bewoners extreem laag. ‘We bewijzen hiermee dat het kan. Je zou wel gek zijn als je nu geen energiezuinige woning bouwt’ was de conclusie van een van de prijswinnaars.

De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. Bibliotheek Zeeland training inzicht in uw gezinsbudget Lijkt besparen op uw gezinsbudget niet haalbaar? Leer nu hoe je gezinsbudget op orde kunt krijgen. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: het op orde brengen en bijhouden van een administratie, bijhouden van een kasboek, budgetteren, bankieren en internetbankieren, Slim boodschappen doen en bestand zijn tegen opdringerige reclame en invloeden vanuit uw sociale omgeving. Datum: Tijd: Locatie: Kosten:

15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni en 19 juni 2013 9.00 - 12.00 uur Bibliotheek Zeeland Geen

Aanmelden: Bibliotheek Zeeland, Kerkstraat 54, tel. 0486-451244 of via e-mail: contactzeeland@nobb.nl Minimum aantal deelnemers: 6

1. Opening 2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 3. (voorbereidend) raadsvoorstel m.b.t. realisatie kiosk en herinrichting speelplaats Oventje 4. (informerend/opinerend) evaluatie uitvoering welstandsnota 5. Sluiting

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van woensdag 10 april De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. 1. Opening 2. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 3. (voorbereidend) Vaststelling van de beleidsnota Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij 4. Sluiting Kijk voor de uitgebreide agenda op www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 5 april 2013


Agenda voor de Raadsvergadering van donderdag 18 april 1. Opening 2. Spreekrecht voor het publiek 3. Trekking stemmingscijfer 4. Vaststelling agenda 5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 februari en 14 maart 2013 (wordt nagezonden) 6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen 7. Voorstel tot wijziging van de Verordening geurhinder en veehouderij 2008, ophogen van de geurnorm in plangebied Voederheil 8. Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II 9. Raadsvoorstel mbt vaststelling beleid in verband met de woningbouwopgave 10. Vaststelling van de beleidsnota Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij 11. Raadsvoorstel m.b.t. vaststelling van de beleidsnota ‘Kwaliteitsverbetering in het buitengebied’

12. Vaststelling bestemmingsplan Lage Baan 13 13. Realisatie kiosk en herinrichting speelplaats Oventje 14. Intrekken ‘Overeenkomst budgetsubsidiering Peuterspeelzalen Landerd 2008’ en ‘Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Landerd 2008’ 15. Aanpassing AVOI en aanpassing legesverordening 16. Sluiting Kijk voor de uitgebreide agenda op www.landerd.nl De uitzending van van Landerd-TV de L-fm begint om 19 uur. Begonnen wordt met het doornemen van de raadsagenda met de griffier. De raadsvergadering vangt aan om 19.30 uur en eindigt om ca. 22.30 uur. Na sluiting van de raadsvergadering organiseert Landerd-TV nog een korte nabeschouwing waaraan enkele personen die aan de vergadering hebben deelgenomen meewerken; ook de nabeschouwing wordt rechtstreeks uitgezonden op de TV en de radio.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 5 april 2013

LEDERHERSTEL Geldbesparende renovatie geeft lederen- en nubuck zitmeubels een nieuw leven en het doet er eigenlijk niet toe hoe onooglijk die eruit zien, wij maken ze weer als nieuw! Is dat geen goed nieuws? En als het goede nieuws ook u nog steeds aanspreekt, is het dan niet prettig te weten dat wij...

Voetverzorging Elly van Erp Herpen

... met een speciaal procédé brandgaatjes, beschadigingen of kleine scheurtjes repareren en hardnekkige vetvlekken uit het leder verwijderen, vervolgens grondig cleanen en zonodig opnieuw opvullen. (Dat is pas lederrenovatie)

... indien u dat wenst uw zitmeubels in de huidige kleur kunnen herkleuren of zelfs totaal in een nieuwe kleur kunnen spuiten. Dit alles ook voor uw lederen banken, stoelen van uw auto of pleziervaartuig. (Wij hebben nu eenmaal een ruim lederrestauratieprogramma)

Gemeentenieuws Landerd week 14 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 14 2013