Page 1

Gemeentelijke informatie Informatieavond revitalisering / reconstructie infrastructuur Zeeland Zuidwest De gemeente Landerd heeft in het kader van het landelijk gevoerde beleid betreffende het afkoppelen van regenwater besloten om het regenwater te gaan scheiden van het vuile water. De gemeente heeft hiervoor door een extern adviesbureau voor de diverse kernen laten onderzoeken op welke wijze dit gerealiseerd kan gaan worden. Dit onderzoek is afgerond en de gemeente Landerd heeft besloten in de kern Zeeland de wijk Zeeland Zuidwest te gaan afkoppelen. Naast het aanleggen van een regenwateriool wordt er ook een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Gelijktijdig met het aanleggen van de riolering zal eveneens de openbare ruimte (trottoirs, parkeerstroken, rijbaan etc.) worden heringericht.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken ten behoeve van de voorbereiding van het project in de buurt uitgevoerd. De resultaten zijn hiervan nu bekend. De gemeente Landerd heeft Etrusk B.V. ingehuurd om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

De gemeente Landerd streeft er naar de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de planontwikkeling. De eerste informatie avond is gepland op maandag 28 maart 2011 van 19.30 tot 21.30 uur in gemeenschapshuis De Garf te Zeeland. Doel van deze avond is u als bewoners en belanghebbenden te informeren over de aanpak en kaders, geconstateerde knelpunten, kwaliteiten, de diverse informatie avonden en de globale planning van de voorbereiding. Daarnaast hebt u als bewoner op deze avond de mogelijkheid uw opmerkingen en eventuele wensen in te brengen. Wij nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Krijger van Etrusk B.V., tel. 0416-673150 of de heer H. van Herpen van de gemeente Landerd, tel. 0486-458171.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Maandag 28 maart: informatiebijeenkomst over de revitalisering / reconstructie infrastructuur Zeeland Zuidwest in De Garf in Zeeland, aanvang 19.30 uur.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Wethouders actief tijdens NL-Doet

Afdeling CCT

Zaterdag 19 maart hebben wethouders Raaijmakers, Tindemans en Van Dongen de handen uit de mouwen gestoken in het kader van NL-DOET. In het hele land wordt dan aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk. Duizenden vrijwilligers zijn op deze dag actief. Het koningshuis, diverse politica en andere bekende Nederlanders zetten zich op deze dag ook in als vrijwilliger. Alledrie de wethouders hebben actief meegeholpen met verfwerkzaamheden bij peuterspeelzaal Ukkepuk in Schaijk. Daarnaast was wethouder Raaijmakers ook nog actief als vrijwilliger bij Jong Nederland in Reek. Daar heeft hij als jeugdbegeleider meegeholpen bij spel- en knutselactiviteiten. Ook heeft wethouder Van Dongen op vrijdag 18 maart het project NL-doet geopend bij de zorgboerderij A-part in Zeeland. Vrijwilligerscentrale ‘De Wis’ is ook dit jaar weer als intermediair betrokken bij de organisatie van NL-DOET in deze regio

Naam:

Sportstimulering Nederland biedt iedere geïnteresseerde gemeente in Nederland de mogelijkheid om basisschoolkinderen vanaf groep 4 t/m 8 op ludieke wijze deel te laten nemen aan diverse kennismakingscursussen (KMC) bij verenigingen op het gebied van sport. In navolging van dit succes willen wij de kinderen uit groep 4 t/m 8 nu ook kennis laten maken met Sjors Creatief om het culturele aspect niet onderbelicht te laten. Naast alle sportverenigingen kunnen in het nieuwe schooljaar ook organisaties, instanties of particulieren een kennismakingscursus aanbieden op cultureel gebied. Denk hierbij aan schilderen, knutselen, muziek maken, papierkunst etc. Tegen een laagdrempelig tarief kunnen kinderen hier dan door middel van een aantal lessen kennis mee maken.

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

Wethouders Raaijmakers, Tindemans en Van Dongen (foto) hebben zich op zaterdag 19 maart ingezet als vrijwilliger in het kader van NL DOET.

Sjors Creatief Als aanvulling op de sportkennismakingslessen, Sjors Sportief van Sportstimulering Nederland, zal in het nieuwe schooljaar het project Sjors Creatief plaatsvinden.

Reparatiebon gemeente Landerd

Deze formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. en nu ook op het gebied van cultuur binnen hun gemeente. Hiervoor hebben wij u nodig: uw cursus is een belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat de gemeente Landerd nodig heeft. Meld uw cursus vanaf mei t/m juli aan op de website www.sportstimuleringnederland.nl via het kopje verenigingen, zodat we er samen een succes van kunnen maken! Voor meer informatie kunt u terecht bij Sportstimulering Nederland via e-mail: info@sportstimuleringnederland.nl

Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

In het nieuwe schooljaar start het project Sjors Creatief.

......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011

11


Op vrijdag 15 april

Landerdse dag van de Mantelzorg Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

12

Ook dit jaar organiseert gemeente Landerd de Landerdse dag voor de mantelzorg. Deze dag is bedoeld voor alle mantelzorgers uit de gemeente Landerd. Zij gaan op deze dag op stap naar het ROC Plaza te Nijmegen, waar de leerlingen van de school alle mantelzorgers een bijzondere verwendag aanbieden. Samen met de school hebben wij geprobeerd een dag samen te stellen waarop zij kunnen genieten van een gevarieerd programma. Honderd mantelzorgers uit gemeente Landerd kunnen deelnemen aan deze bijzondere dag. Deelname is geheel gratis. Wel dient u zich aan te melden vóór 11 april aanstaande. Het aanmeldformulier kunt u terugvinden op onze website: www.landerd.nl of kunt u telefonisch aanvragen via het nummer 0486-458133. Aanmelden kan als volgt: • Schriftelijk: door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te sturen aan afdeling Welzijn gemeente Landerd, postbus 35 5410 AA Zeeland; • Telefonisch: mevrouw Anny Ermers, afdeling Welzijn 0486458133 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag) • E-mail: door een bericht te sturen aan anny.ermers@landerd.nl Hierin a.u.b. dezelfde gegevens vermelden als op het aanmeldformulier. Vervoer Alle mantelzorgers worden opgehaald en ook weer afgezet op de opstapplaats in hun woonplaats. Wij hopen alle mantelzorgers te verwelkomen op vrijdag 15 april in het ‘ROC Plaza’ in Nijmegen.

Vertrek van de opstapplaatsen: 9.00 uur: Gemeentehuis Zeeland 9.00 uur: Dorpshuis De Phoenix 9.15 uur :Wapen van Reek Programma: 10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.45 uur: Opening door wethouder Raaijmakers Welkomstwoord door het ROC Informatie mantelzorgwinkel 11.15 uur: Bezoek aan de ‘verwenmarkt’: • gezondheid / verzorging • Fittest (BMI, vetpercentage, bloedsuiker, cholesterol) (maximaal 50 personen kunnen hier aan deelnemen) • Hoofdhuid- en oormassage • Nek- en schoudermassage • Visagie en manicure • Paraffine pakking handen • Kleur en stylingadvies 12.15 uur: Uitgebreide lunch 13.15 uur: Workshops 14.15 uur: Drankje 14.30 uur: Voorstelling Theaterbureau Klinker 15.30 uur: Drankje 16.00 uur: Slotwoord door wethouder Raaijmakers Busreis terug (tijdens de busreis wordt er een enquête gehouden).

Volkelse F-16’s paraat ter bescherming Nederlandse luchtruim Vliegbasis Volkel neemt vanaf vrijdag 25 maart tot vrijdag 5 augustus 2011 de Quick Reaction Alert (QRA)-taak over van vliegbasis Leeuwarden. De QRA is een belangrijke taak die de Koninklijke Luchtmacht uitvoert in het kader van de nationale veiligheid.

Op 20 januari en 2 maart voerden twee F-16´s de QRA-taak uit bij de onderschepping van 2 Russische T-95 Bear bommenwerpers. De bommenwerpers vlogen het Nederlandse luchtruim binnen zonder hun identiteit bekend te maken, waarop de twee op gereedstaande F-16’s van vliegbasis Leeuwarden opstegen.

Twee F-16 jachtvliegtuigen staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om het Nederlandse luchtruim te beschermen. Binnen enkele minuten kunnen deze F-16’s opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. De QRA-taak met de F-16´s wordt in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. De QRA taak wordt door de beide F-16 vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht, Volkel en Leeuwarden vervuld.

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413-276601.

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/ actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011


Openbare bekendmaking

Inspraakprocedure bestemmingsplan Buitengebied Burgemeester en wethouders van Landerd maken conform het bepaalde in artikel 150 van de Gemeentewet en de Inspraakverordening gemeente Landerd 1994 bekend dat de mogelijkheid tot inspraak geboden wordt voor het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Landerd met uitzondering van de kernen, bedrijventerreinen, het primaire landbouwontwikkelingsgebied Graspeel, de ecologische verbindingszone ’t Mun en het regionaal motorcrossterrein De Peel. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van zaterdag 26 maart 2011 tot en met vrijdag 6 mei 2011voor een ieder voor inspraak ter inzage bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486-458152. Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd.nl) en de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Iedereen heeft gedurende de genoemde termijn dat het plan ter inzage ligt de gelegenheid op het plan een inspraakreactie te geven. Bij voorkeur schriftelijk, maar mondeling kan ook. Een schriftelijke inspraakreactie dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. De ingekomen reacties worden verwerkt in een eindverslag dat deel uit gaat maken van het bestemmingsplan en wordt toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad. In het eindverslag zal een reactie worden gegeven op de ingebrachte inspraakreacties en zal gemotiveerd worden aangegeven of al dan niet tot een aanpassing wordt overgegaan. Digitale inspraak Indien u het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied raadpleegt via de gemeentelijke website (www.landerd.nl), kunt u ook via elektronische weg een inspraakreactie versturen door de digitale GIS-kaart te openen en daarin op het tabblad inspraak te klikken (rechtsboven in het scherm). U kunt ook direct in de digitale GIS-kaart terechtkomen door het volgende adres in te vullen in de adresbalk van uw browser: http://mapguide2.gisnet.nl/sites/bragis/landerd/index_buitengebied. php Inspraakdag en avond op 5 en 12 april Op dinsdag 5 april 2011 van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond 12 april van 16.30 uur tot 19.30 uur vinden inspraakgesprekken plaats. In deze gesprekken van maximaal 15 minuten kunt u locatiespecifieke vragen stellen en is er de mogelijkheid tot mondeling inspreken. Deelnemen aan deze gesprekken kan alléén op afspraak en op basis van beschikbaarheid. Een afspraak voor de inspraakdag en -avond kan gemaakt worden met dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486458152. Informatiebijeenkomst op dinsdagavond 29 maart In het kader van de inspraakprocedure wordt voor alle belangstellenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 29 maart 2011 van 19.30 tot 21.30 uur in Dorpshuis De Phoenix in Schaijk (ontvangst met koffie en thee vanaf 19.00 uur). Op deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en de verschillende mogelijkheden tot inspraak. Tijdens deze avond is het niet mogelijk specifieke locatiegerichte vragen te stellen en / of inspraakreacties in te dienen. Hiervoor zijn de genoemde inspraakdag en -avond bedoeld. Plan-m.e.r. Op 18 maart 2011 hebben burgemeester en wethouders van Landerd op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer (Wm) bekend gemaakt dat in het kader de bestemmingsplanprocedure een plan-m.e.r. (milieueffectrapportage) wordt voorbereid. Het doel van deze plan-m.e.r. is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zullen worden gebruikt als onderbouwing bij het op te stellen bestemmingsplan Buitengebied. Om tot een zorgvuldige eerste afweging te komen is een Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld. In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven, het detailniveau en de methode van aanpak van de plan-m.e.r. Tegelijk met en op dezelfde wijze als de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ligt ook de Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage. Van zaterdag 26 maart 2011 tot en met vrijdag 6 mei 2011 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze

Op dinsdag 5 april 2011 van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond 12 april van 16.30 uur tot 19.30 uur is er mogelijkheid tot mondelinge inspraak voor het bestemmingsplan Buitengebied.

in te dienen over het voornemen tot het opstellen van het plan-MER (milieueffectrapport) en de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. De ingebrachte zienswijzen worden afgewogen bij de totstandkoming van het milieueffectrapport (art. 7.7 Wm). Het plan-MER zal te zijner tijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Een ieder wordt op dat moment opnieuw in de gelegenheid gesteld zienswijzen ten aanzien het Plan-MER naar voren te brengen. Op dat moment wordt ook de Commissie voor de m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over het plan-MER. Voor meer informatie over de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan Buitengebied en plan-m.e.r. kunt u contact opnemen met dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486-458152.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 27-03-2011 tot en met za. 02-04-2011 Collecte Fonds Gehandicaptensport Zo. 03-04-2011 Zondagopenstelling Zeeland Zo. 03-04-2011 tot en met za. 09-04-2011 Collecte Nederlandse Hartstichting Za. 09-04-2011 van 11:00 tot 13:00 uur Paasactie Schaijk Za. 09-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 09-04-2011 van 09:30 tot 17:30 uur en zo. 10-04-2011 van 09:30 tot 17:00 uur Paardenspringwedstrijden De Louwstraat Zo. 10-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek, Zeeland Zo. 10-04-2011 tot en met za. 16-04-2011 Collecte Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp Vr. 15-04-2011 Kledinginzameling Zeeland Za. 16-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 16-04-2011 vanaf 20:30 uur Liedjesfestival Zo. 17-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek Zo. 17-04-2011 Moeslands Festival, Schaijk Zo. 17-04-2011 van 09:00 tot 18:00 uur Ponydressuurwedstrijden, De Louwstraat Zo. 17-04-2011 van 13:00 tot 17:30 uur Palmpasenoptocht, vanaf De Vlashoeve - Damaststraat - Vlasroot Kloosterstraat - Franciscushof - Kerkstraat - eindpunt De Garf Ma. 18-04-2011 tot en met za. 23-04-2011 Verjaardagsactie Schaijk Ma. 25-04-2011 Winkelopenstelling Schaijk/Reek Ma. 25-04-2011 van 10:00 tot 14:00 uur Bijenmarkt, café De Potter Schaijk Vr. 29-04-2011 van 08:30 tot 21:00 uur za. 30-04-2011 van 08:30 tot 01:00 uur en zo. 01-05-2011 van 08:30 tot 21:00 uur Paarden- en ponywedstrijden, Schaijksestraat 2

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Let op: tijdelijk buiten gebruik - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Ik grijp in bij agressie op straat

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011

• Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

13


Openbare bekendmaking

Ontwerp bestemmingsplan Robuuste EVZ ‘t Mun Tijdelijke verkeersmaatregelen Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Halfvastenfeesten en Halfvastenoptocht Zeeland In verband met de Halfvastenfeesten op vrijdag 1 april, zaterdag 2 april en zondag 3 april aanstaande op een terrein gelegen aan de Peelweg, Reekseweg en Kreitsberg en de Halfvastenoptocht in het centrum van Zeeland op zondag 3 april 2011 is het noodzakelijk dat er diverse tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Het betreft hier het afsluiten van een gedeelte van de Kreitsberg, Logtschedijk en de Reekseweg met uitzondering van taxi’s en openbaarvervoer lijndiensten, het instellen van een eenrichtingsregime op de Kreitsberg, het instellen van een 50 km/u regime op de Peelweg, Kreitsberg en Reekseweg, het instellen van een stopverbod op de Kreitsberg, Reekseweg, Heihorst, Logtschedijk, Kerkstraat, Tweehekkenweg, Voederheil, Langenboomseweg, Kleine Graspeel en Graspeel. Verder is het noodzakelijk dat op zondag 3 april 2011 diverse toegangswegen naar het centrum van Zeeland en de optochtroute worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, met uitzondering van voetgangers, van 10.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk is. Verder wordt op zondag 3 april na de optocht het gedeelte van de Kerkstraat gelegen tussen Kerkstraat 47 (C-1000) en Brouwerspad van 16.00 uur tot 20.00 uur of zoveel langer of korter als nodig, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt door middel van verwijzingsborden omgeleid. De lijndienst van het openbaar vervoer wordt zondag 3 april de gehele dag omgeleid en via de Bergmaas - Peelweg - Reekseweg de route vervolgen

Bestemmingsplan Robuuste EVZ ‘t Mun Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van zaterdag 26 maart 2011 tot en met vrijdag 6 mei 2011 bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Landerd voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan Robuuste EVZ ’t Mun, met bijbehorende toelichting, regels en verbeelding. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM, tel. 0486-458164. Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd.nl) en de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het plangebied is gelegen direct ten oosten van het knooppunt van Rijksweg A50 en de A59 (Paalgraven). Het omvat agrarische gronden en bestaand bos- en natuurgebied. Tevens loopt door het plangebied de Rijksweg A50 en de provinciale weg N324. De beoogde ontwikkelingen bestaan naast de twee natuurbruggen uit de omvorming van enkele agrarische percelen naar bos en/of natuurgebied en de realisatie van een recreatieve ontsluiting. Zienswijze: tot en met vrijdag 6 mei 2011 kan een ieder zijn of haar zienswijze bij voorkeur schriftelijk dan wel mondeling bij de gemeenteraad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Contact: voor meer informatie (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM op tel. 0486-458164.

Brabant

el NoordNu ook in he

Lezing puberbrein groot succes ‘Het lijkt wel of pubers vaak niet naar hun ouders luisteren, maar ze doen het wel. Als je als ouder duidelijk grenzen aan geeft, dan zal een puber toch even nadenken voordat hij of zij die grens over gaat. Ouders hebben wel degelijk invloed.’ Yvonne van Sark, schrijfster van het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’, boeide op dinsdag 22 maart 2011 ruim 200 ouders en professionals met haar presentatie over het puberbrein in het ‘Wapen van Reek’ in Reek. De bijeenkomst is georganiseerd door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) regio Uden/Veghel in samenwerking met de gemeente Landerd. De vele tips en adviezen die Yvonne van Sark aan de ouders gaf tijdens haar lezing, zijn een voorbeeld van waar het CJG voor staat, namelijk hét centrale punt voor vragen over opvoeden en opgroeien.

De lezing over het puberbrein van Yvonne van Sark werd druk bezocht.

Onrijp brein Waarom zijn pubers soms zo onvoorspelbaar, ongeïnteresseerd en komen ze moeilijk hun bed uit? Van Sark: ‘Pubers hebben niet alleen een onrijp brein, ze moeten ook nog eens leren omgaan met een totaal anders functionerend brein. Dat is niet gemakkelijk voor henzelf, maar ook niet voor hun omgeving. Tussen hun 10e en 25e maken de hersenen een belangrijke ontwikkeling door. Met name het voorste deel van de hersenschors is bij pubers nog niet helemaal ontwikkeld. Juist daarom hebben zij in deze levensfase, misschien wel harder dan ooit, kaders en structuur nodig.’ Voor meer informatie over het CJG verwijzen wij u naar www.cjggeeftantwoord.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - Corbin sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM

14

Van zaterdag 26 maart tot vrijdag 6 mei, kan het ontwerpbestemmingsplan Robuuste EVZ ’t Mun ingezien worden.

- Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord - Zwart Vingino armbandje - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - 08-03-2011, Schouwveld Zeeland richting bossen: Sleutel met paars hoesje er om. - 17-03-2011, Zwingelhof, Schaijk: Zwarte Sparta damesfiets, leverancier Jan Appelhof Schaijk Verloren voorwerpen - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: Bruin leren handschoenen. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. - 7-3-2011, Bossestraat Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. - 7-3-2011, Irenestraat Schaijk: Paars/bronskleurige Gazelle herenfiets, type trendy style, met handremmen en

De kaart voor heel Noord-Brabant en de rest van Nederland Bijna overal in Nederland en bij NS reist u al met de OV-chipkaart. Vanaf nu kunt u de OV-chipkaart ook gebruiken in alle bussen, met uitzondering van de buurtbussen, in Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.ov-chipkaart.nl of bel 0900-0980 (€ 0,10 p.m.).

versnellingen. - Nacht van 5 op 6 maart, Runstraat (nabij Emté) Schaijk: Oranje Sparta omafiets met 3 versnellingen, hand- en terugtraprem. - 15-03-2011, op of in de nabijheid van basisschool De Regenboog, Schaijk: Zwart kinderhorloge, merk frendz, stoffenband met klittenband. - 16 of 17-03-2011, in Zeeland, Uden, Veghel of Apeldoorn: Kentekenplaat 60-DS-NZ. - 4 of 5-03-2011, bij C1000 of Aldi Zeeland: Gebitsprothese met ijzeren haakjes. - 04-03-2011, Schutsboomstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels (twee huissleutels en twee fietssleutels), met twee sleutelhangers ( 1giraffe, 1 met de letters PC). Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011


Bouwvergunningen Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • De Kuipersweg 6, 5411 RC Zeeland; plaatsen van een woonunit (ontvangen 9 maart 2011) • Kerkstraat 29, 5411 EA Zeeland; slopen van een asbesthoudende leien dakbedekking (ontvangen 10 maart 2011) • Van de Venlaan 18, 5374 GJ Schaijk; sloop tuinberging en afvoer plafondplaten (ontvangen 13 maart 2011)

Ik grijp in bij agressie op straat

In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: • Middelstraat 7, 5374 AE Schaijk; plaatsen van luchtwassers bij varkensstallen (verzonden 10 maart 2011) Verleende omgevingsvergunningen: • Schutsboomstraat 76, 5374 CD Schaijk; het slopen van het dak van het achterhuis en het vernieuwen van het dak van het achterhuis • Vraag anderen om (verzonden 10 maart 2011) • Voederheil 8b, 5411 RK Zeeland; het slopen van een gedeelte van het dak hulp en spreek samen en de dader aan het wijzigen van de gevels en kapconstructie van een bestaand bedrijfs• Bel 112 pand (verzonden 10 maart 2011) • Tooverkamp 22, 5411 RP Zeeland; het uitbreiden van een schuur • Blijf bij het slachtoffer (verzonden 10 maart 2011) • Hoevestraat 10, 5374 RH Schaijk; het verbouwen van de woning en het veranderen van een bedrijfsruimte• Maak foto’s voor de politie (verzonden 28 februari 2011) • Hofse Hoeve 16, 5374 DK Schaijk; en meld je als getuige het bouwen van een woning (verzonden 10 maart 2011) • Kerkstraat 29, 5411 EA Zeeland; het slopen van een asbesthoudende leien dakbedekking (verzonden 11 maart 2011) • Udenseweg 7, 5411 SB Zeeland; het bewonen van een bijgebouw t.b.v. Mantelzorg (verzonden 3 maart 2011) • Zevenhuis 19, 5411 RN Zeeland; het slopen van een aanbouw aan de woning en een houten bijgebouw (verzonden 11 maart 2011) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na deGevonden datum vanen verzending van de beschikking(en) gemotiveerd verloren voorwerpen kunnen bijeen de gemeente bezwaarschrift indienen het college vantijdens burgemeester en wethou(en niet bij de politie)bij worden gemeld kantooruren bij de ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 In aan het de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. AA vanZeeland. Schijndel) bezwaarschrift duidelijktel. gemaakt worden waarom u bezwaren Kerkstraat 39moet in Zeeland, 0486-458111. heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen Let op: van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt de verleende vergunningen. De vergunningVoor het doen van van aangiften (verloren waarde-papieren zoals houder magofnupaspoort) dus directdient gaanubouwen/slopen. rijbewijs zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan • voorzieningenrechter De Kuipersweg 15, 5411 tijdelijk plaatsen en bewonen de vanRCdeZeeland; Arrondissementsrechtbank, sector van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. • Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011) Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing • Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning bestemmingsplan: (ontvangen 4 maart 2011) •• Schaijkseweg/Aalsvoortsestraat te Schaijk; plaatsen van een voetgangerVoederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen strap bij een viaduct (verzonden 10 maart 2011) (ontvangen 5 maart 2011)

Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning Wet Milieubeheer / Meldingen (verzonden 4 maart 2011)

Wet Milieubeheer

Tegen deze verleende vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift met ingang van 28 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtopeningstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: Verleende vergunningen naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepomgevingsvergunning: schrift rust. • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om maart 2011). alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift Verleende omgevingsvergunningen: gevoegd te worden. • Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden de volgende meldingen ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen Wet milieubeheer) is ingediend: door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet • Dhr. W.P.F. v.d. Oever, Graafsebaan 6, 5411 RE Zeeland, bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam voor het plaatsen van een propaangastank, en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit gelegen aan de Graafsebaan 6, 5411 RE te Zeeland; waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift •rust. Dhr. A.G. Hendriks, De Breeter 1, 5374 PH Schaijk, voor het plaatsen van een propaangastank, In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het gelegen aan de De Breeter 1, 5374 PH te Schaijk. bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, Besluit landbouw milieubeheer: een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift • Witlofkwekerij gevoegd te worden.Zonnenberg BV, Graspeel 3, 5411 LB Zeeland, voor het uitbreiden/wijzigen vanu een witlofkwekerij (o.a. uitbreiding met 3 koelcellen Als u beroep instelt kunt tevens om een voorlopige voorziening en opslagruimte), gelegen aan de Graspeel 3, 5411 LB te Zeeland. verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieninDeze meldingen andere relevante stukken kunnen gedurende zes genrechter van deenrechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend weken met ingang van 26 maart 2011 elke werkdag van 09 tot 12 belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorzieninguur worden ingezien op degeheven. afdeling U VROM. inlichtingen kunt wordt een griffierecht wordt Voor door nadere de griffie van de rechtu zichgeïnformeerd wenden tot voornoemde afdeling, 0486-458111. bank over de hoogte van hettel. griffierecht en de wijze van betaling. 25 maart U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemdeZeeland, rechtbank via 2011 Het Daarvoor gemeentebestuur http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. moet uvan welLanderd

ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het U kunt ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via bezwaarschrift moetberoep duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. heeft en welk belang van u wordt geschaad.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) Als beroep instelt kuntDB u tevens een voorlopige voorziening • u Akkerwinde 68, 5374 Schaijk;om bouwen van een woning verzoeken bij de4 voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te (verzonden maart 2011) ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank getroff mits een spoedeisend Belanghebbenden die het nietworden eens zijn met en, bovenstaande besluiten belang dat vereist. de verzoeker vergunningen om een voorlopige voorziening tot verlening van deVan desbetreffende kunnen hiertegen wordt eenvan griffi geheven. U wordt door de griffiezes vanweken de rechtop grond deerecht Algemene Wet Bestuursrecht binnen na bank geïnformeerd over devan hoogte van het griffierecht en de wijze van de datum van verzending de beschikking(en) een gemotiveerd betaling. bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact een van de medewerkers de afdeling - witopnemen label (metmet daarop 06-nrs.) aan Nemef van sleutel (poort) VROM, tel. -0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Corbin sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord - Zwart Vingino armbandje - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt.

Verloren voorwerpen - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: Bruin leren handschoenen. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Onder andere dat u niet thuis bent. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance. Wij gaan extra opletten! U ook?

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen.

www.samentegeninbrekers.nl

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

ggeemmeeeenntteenni ieeuuwwss –– wwwwww. .l laannddeerrdd. .nnl l –– vvrri ijjddaagg 21 15 mmaaaar rtt 22001111

15

Gemeentenieuws Landerd week 12 2011  

Gemeentenieuws Landerd week 12 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you