Page 1

10. mars 2011

Landbrukskontorets informasjonsskriv 2011 Forord Etter en ordentlig vinter med både snø og kulde nærmer våren seg igjen, og her kommer landbrukskontorets informasjonsskriv til gårdbrukere i Drammen, Lier, Røyken og Hurum. Her finner du nyttig informasjon om bl.a. mulighet for å søke BU-midler, miljøplan og gjødselplan, prioriteringer for miljømidler i jordbruket (SMIL) og skogbruket (NMSK), landbruksbasert næringsutvikling m.m. Har du spørsmål relatert til jordbruk, skogbruk, næringsutvikling i landbruket, vilt eller tilskuddsordninger i landbruket, er du hjertelig velkommen innom kontoret for en prat. Det planlegges nå en revisjon av kontorets hjemmeside www.landbrukskontor.no og vi håper at denne etter hvert kan bli en nyttig informasjonskanal for landbruket i Drammen, Lier, Røyken og Hurum. Vi tar gjerne imot innspill. Vi ønsker gårdbrukere i våre kommuner lykke til med vekstsesongen 2011.

Retningslinjer for BU- midler i Buskerud Generelt legges det vekt på lønnsomme, framtidsrettede og miljøretta produksjonsopplegg med basis i familiebruk og tilhørende samarbeidsløsninger, og som åpner for nyskapning og innovasjon, kostnadseffektiv produksjon og bruk der en vesentlig del av brukerens inntekt kommer fra, eller vil komme fra gården. For mer informasjon se www.innovasjonnorge.no og www.landbrukskontor.no Ved investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk har disse sakene høyest prioritet: Melk og storfe, sauehold, økologisk produksjon, samarbeids- og fellesløsninger innenfor både husdyr og planteproduksjon, og investeringer på bruk i generasjonsskifte. Vedr utviklingstiltak og nye næringer vil disse sakene ha høyest prioritet: Videreforedling og produktutvikling, lokal mat, treutnytting og bioenergi. Grønn opplevelse og tjenesteproduksjon, utvikling av produkter knyttet til hest, landbruksbasert reiseliv og næringsutviklingstiltak i verneområder blir også prioritret.

Miljøplan Miljøplan er et krav samfunnet stiller for at bonden skal kunne motta produksjonstilskudd (midler over jordbruksoppgjøret). Det forhandles hver vår med stortinget om størrelsen på potten i jordbruksoppgjøret. For å lage egen miljøplan tar man utgangspunkt i KSL-permen m/oppdatert innhold. Følgende dokumenter må deretter inn i permen for å tilfredsstille kravene til en miljøplan:    

Fargelagt kart over bruket. Gjødselplan. Sprøytejournal. Sjekkliste.

Om gjødselplan Det kreves at det foreligger jordprøver som er tatt for mindre enn 8 år siden. Når man søker produksjonstilskudd kreves det at man har godkjent miljøplan. Det presiseres at dette også gjelder for økologisk drift. Hvis miljøplanen mangler eller er mangelfull vil utbetalingen bli avkortet med inntil kr 18.000,-.

Piggtråd

Den nasjonale Dyrevelferdsloven, som trådte i kraft i 2010, slår fast at det ikke lenger er tillatt å bruke piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Dette betyr at både gamle og nye piggtrådgjerder som dyr kan komme i kontakt med skal fjernes eller erstattes med andre typer gjerder. Grunneier har videre et ansvar for å rydde opp i gamle gjerder ”slik at dyr ikke utsettes for fare eller unødige påkjenninger”, noe som gjelder alle typer gjerder. I Lier fikk man i 2006 en egen forskrift som forbyr bruk av piggtråd som gjerdemateriale. Etter denne forskriften skal all piggtråd være fjernet innen 31.12.2010. Etter endring i hjemmelsgrunnlaget er det nå Mattilsynet som vil følge opp og eventuelt sanksjonere ved opplysninger om eksisterende piggtråd. Funn av piggtråd, med nøyaktig stedsangivelse, kan sendes landbrukskontoret. Mattilsynet vil bli koblet inn hvis grunneier ikke etterkommer kommunens krav om fjerning. Det har blitt gitt tilskudd til fjerning av piggtråd gjennom SMIL-ordningen. 2011 er siste år det gis tilskudd til dette. Se www.lovdata.no for gjeldende lover og forskrifter.


Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i 2011 – Søknadsfrist 1. mai Alle søknader skal sendes til landbrukskontoret på fastsatt skjema. Skjemaet kan fås på landbrukskontoret eller lastes ned fra internett på: 

www.landbrukskontor.no

Prioriterte områder: 

Tiltak for å redusere forurensningen (anlegge fangdam, reparere ødelagte grøfteutløp, utbedre ”blauthull” og lignende) rydding og gjerding av beiter

Restaurere stabbur, låver, bryggerhus og andre gamle og verneverdige bygninger (ikke høyest prioritert i Lier og Drammen).

Lokale tilskuddssatser i landbruket i 2011 Maks tilskudd SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket Forurensning Kantskjøtsel langs elv 75 kr / m Fangdammer / terskler 70 % Planlegging av hydrotekniske tiltak, terskler og fangdammer 100 % Hydrotekniske tiltak 70 % Vedlikehold av fangdammer Røyken og Hurum 40 % 25 % Andre tiltak 25 % Kulturlandskap Inngjerding av beiter / sperregjerder Nettinggjerde 20 kr/m Annet gjerde 5 kr/m Rydding av beiter 800 kr/daa Stell og restaurering av alleer 40 % Styving av styvingstre 40 % Stell av kulturminner 70 % Opprydding av piggtrådgjerder- Lier og Drammen. Siste mulighet i 2011 2 kr/m Opprydding av piggtrådgjerder- Hurum og Røyken. Prioritert i 2011 7 kr/m Andre tiltak 40 % Restaurering av gamle verneverdige bygninger Utvendig restaurering 40 % Innvendig restaurering i spesielle tilfeller (gruve, bakerovn el.) 40 % Det gis ikke tilskudd til vedlikehold eller restaurering av våningshus 0% Andre tiltak 40 % Biologisk mangfold Vedlikehold av dammer 40 % Andre tiltak 40 % Andre tiltak * Tilrettelegging for allmenn ferdsel 70 % NMSK – Natur og miljøtilskudd i skogbruket Skogbruk ** Ungskogpleie / avstandsregulering 25 %, inntil 125 kr/daa Avstandsregulering av lauvskog 50 % Aksjon skogkultur: prosjekt Miljøtilskudd (MIS-områder med (og uten) skjøtsel) Egne regler Tildelt ramme 2011 *spesielle miljøtiltak i jordbruket **Nærings og miljøtiltak i skogbruket

SMIL NMSK

P= prioritert tiltak Røyken Hurum

U= uprioritert tiltak Drammen Lier

P P P P P U

P P P P P U

P P P P U U

P P P P P U

P P P U U U U P U

P P P U U U U P U

P P P U U U P U U

P P P U U U P U U

P P U

P P U

U U U

U U U

P U

P U

U U

U U

P

P

P

P

P P P U

P P P U

P P P U

P P P U

240 600 60 500

180 000 99 700

149 500 52 400

498 800 157 000


NÆRINGSUTVIKLING Felles profilering Vi ønsker å etablere en nettside/portal for landbruket i Lier. På denne siden ønsker vi å profilere de gårdene som har varer eller tjenester å selge. Ønsket er at denne siden kan delfinansieres av Innovasjon Norge, men det må etableres en arbeidsgruppe som skal se på hvordan denne siden på sikt kan vedlikeholdes.

Skogbruk – Tilskudd til uttak av skogvirke til bioenergi – energiflis Ordningen fortsetter i 2011. Tilskuddsatser f.o.m. 1.1.11. er vist nedenfor. Reglene for hvem som kan søke, hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til og krav til dokumentasjon, er som i 2010. Søknaden med dokumentasjon sendes til Landbrukskontoret.

Sortiment Tiltak

Tilskuddssatser

Rundvirke

20 kr/fm3 rundtømmer ≈ 1 øre/kWh* 52 kr/lm3 skogsflis ≈ 6 øre/kWh**

Førstegangstynning

Heltre

Førstegangstynning Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie Veikantrydding Grot Uttak etter hogst 30 kr/lm3 skogsflis ≈ 3,5 øre/kWh** Opprydding etter katastrofer (brann, storm, innsektsangrep og snøbrekk) * Forutsetning: 2 000-2 125 kWh/fm3 (fastkubikkmeter rundtømmer) Nærmere omtale av ordningen og søknadsskjema finner du på:  Landbrukskontorets hjemmeside www.landbrukskontor.no  eller ved å kontakte Landbrukskontoret, tlf. 32 22 04 88 (skogbrukssjef), tlf. 32 22 04 87 (konsulent).

Nærings og miljøtiltak i skog (NMSK) i 2011 Arbeid med ungskogpleie / avstandsregulering innberettes etterskuddsvis og vil ha en løpende behandling frem til 1. oktober. Alle andre søknader kommer forskuddsvis før tiltaket iverksettes (veibygging, hestedrifter, miljøtiltak). Tilskuddssatsen på ungskogpleie / avstandsregulering i barbestand har vært 20 % inntil100 kr/daa og avstandsregulering i lauvtrebestand 50 %. Satsene for 2011 er bestemt av kontaktutvalget (blant annet med bondelaget og skogeierlaget) i slutten av mars. For mer informasjon om SMIL- og NMSK-ordningen: gå inn på landbrukskontorets internettside Se tilskuddstabellen side 2

Kortreist mat Merkevarebygging og markedsføring av lokalprodusert/foredlet mat for landbruket i Lier er et tiltak som vil bli vektlagt på den nye nettsiden.

Inn på tunet Hovedmålet er at Lier Kommune skal være med i Inn på tunet løftet – og at kommunen kan se dette i sammenheng med Samhandlingsreformen, Demensplan 2015, Omsorgsplan 2015, Lier Kommunes Handlingsprogram 2011-2014 og kommunens egen ruspolitisk handlingsplan.

Birøkt Frukt- og bærprodusentene er avhengig av god pollinering for at produksjonen skal bli god. Det er lite bier for tiden og birøktnæringa er relativt liten. Det er et stort potensial i samarbeid mellom fruktog bærprodusentene og lokale birøktere.

Bioenergi Interesser for biobrensel er økende blant gårdbrukere og i samfunnet for øvrig. Vi ser for oss å stimulere til økt etablering av biobrenselanlegg, og økt produksjon av biobrensel. Informasjon gjennom en fagdag er et mulig tiltak for å gjøre det lettere å ta en riktig beslutning.

Hest som næring Næringsutviklingsprosjekt i Drammensregionens 8 kommuner, har 4 delprosjekter: Sikkerhet, ferdsel med hest, hestegjødsel og regional samhandling. Les mer på www.drammensregionen.no


Boliger for sesongarbeidere i landbruket i Lier Landbrukskontoret Drammen, Røyken, Lier og Hurum PB 205, 3401 Lier Foss gård, Stokkeveien 4 Telefon: 32 22 01 00 Faks: 32 84 59 22 postmottak@lier.kommune.no Drammen, Lier, Røyken og Hurum kommuner samarbeider om felles landbrukskontor

Finn oss på weben: www.landbrukskontor.no

Ansatte ved kontoret Marit Helene Fjelltun, Landbrukssjef, leder for kontoret tlf. 32 22 04 92 E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no Håkon Bergø, Utmarkskonsulent tlf. 32 22 04 91 E-post: hakon.bergo@lier.kommune.no Rebecca Ehrlenbruch, Jordbrukssjef tlf: 32 22 04 93 E-post: rebecca.ehrlenbruch@lier.kommune.no Anne-Gry Fjeldstad, Konsulent tlf. 32 22 04 87 E-post: anne.gry.fjeldstad@lier.kommune.no Erik E. Foss, Skogbrukssjef tlf. 32 22 04 88 Epost: erik.foss@lier.kommune.no Astri Kastad, Konsulent tlf.: 32 22 04 90 E-post: astri.kastad@lier.kommune.no Lars Kyllingstad, Jordbrukskonsulent tlf. 32 22 04 94 E-post: lars.kyllingstad@lier.kommune.no Gry Løberg, Prosjektleder næringsutvikling i Lier Tlf: 32 22 04 95 Mobil: 94 88 44 65 Epost: gry.loberg@lier.kommune.no Anne Bjørg Rian, Jordbrukssjef tlf. 32 22 04 89 E-post: anne.bjorg.rian@lier.kommune.no

Med bakgrunn i stort fokus på boliger for sesongarbeidere i landbruket de siste årene, er Artikkeloverskrift for bakside det nå utarbeidet en veileder til hjelp for de som har planer om å etablere slike boliger. DuVeilederen kan også slåforventes opp artikler eller finne tilleggsartikler ved å gå inn på World Wide Web. godkjent våren 2011. Du kan skrive om en rekke emner, men prøv å holde artiklene korte. Mye av innholdet du legger til i nyhetsbrevet, kan også på webområdet ditt. Ved hjelp Microsoft Landbruksmyndighetene skal brukes uttale seg om de driftsmessige behovavpå eiendommen. Det Word kan du på en enkel måte konvertere nyhetsbrevet

er viktig at de kobles tidlig inn i saken og får den informasjonen som er nødvendig for å vurdere behovet. Det kan ofte være nødvendig med befaring i disse sakene. Plan- og bygningsmyndighetene har ansvar for behandling av søknaden etter plan- og bygningsloven, og det er de som formelt godkjenner slike tiltak.

Artikkeloverskrift for bakside

Veilederen vil ligge på Landbrukskontorets hjemmeside, og vil bli tilgjengelig på planavdelingen i Lier kommune.

Veiledning til etablerere Mange gründere sitter på foretningsideer som de gjerne skulle ha drøftet med noen eller fått veiledning på. Landbrukskontoret ønsker å bidra gjennom egen veiledningstjeneste. Hvis du ønsker noen å kaste ball med, utvikle foretningsideen og få veiledning i oppsett av forretningsplan, budsjett og søknad om BU-tilskudd. Ta kontakt med Gry Løberg på: gry.loberg@lier.kommune.no eller telefon 32 22 04 95

Grovforproduksjon – hest Grovfor til hest av god kvalitet er ikke alltid like lett å få tak i. Det fører til at en del hesteeiere kjøper grovfor langveisfra og i noen tilfeller også fra utlandet. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom opplysning, kurs og seminarer. I hovedsak vil dette bli ivaretatt gjennom prosjektet ”hest som næring”. Grovforproduksjon til hest har også fått oppmerksomhet hos bl.a. Bioforsk og Landbruksrådgivningen, som ser på høstetidspunkt, frøblandinger, konservering m.m. Ta kontakt med Gry Løberg på: gry.loberg@lier.kommune.no eller telefon 32 22 04 95

Frister til ulike ordninger 16. april Tilskudd til investeringstiltak i beitefelt for beite- og sankelag 1.mai SMIL-midler 20. august Produksjonstilskudd 20. september RMP – regionale miljøtilskudd for jordbruket 31. oktober Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 1. november Erstatning for tap av sau til rovvilt 1. november Driftstilskudd for beite- og sankelag 31. desember Erstatning for tap av sau på beite Har du mottatt infoskrivet pr post er det fordi vi ikke har din e-postadresse. Vi vil gjerne ha din epostadresse slik at vi lettere kan kommunisere med våre brukere. Send en mail til anne.gry.fjeldstad@lier.kommune.no så registrerer hun e-postadressen din 

Infoskriv fra landbrukskontoret 2011  
Advertisement