Page 1

Operationele effecten van milieu initiatieven op industriële bedrijfsprestaties Milieu criteria in contractering

MASTER THESIS   STUDENT  BUSINESS  ECONOMICS   UNIVERSITEIT  VAN  AMSTERDAM     AFSTUDEERSTAGE  BIJ  KIRKMAN  COMPANY  

Lana Elise  Siebelink   Niets  uit  deze  uitgave  mag  worden  verveelvoudigd  en/of  openbaar  worden  gemaakt,   op  welke  wijze  dan  ook,  zonder  voorafgaande  schri<elijke  toestemming  van  Kirkman  Company  B.V.  


PROBLEEMSTELLING  Producenten  vereisen  veel  materiaal  input  voor  hun  machines.  Hiermee  puTen  ze  natuurlijke   bronnen  uit  en  laten  ze  tegelijkerUjd  ook  vervuiling  achter  in  het  milieu.  Door  de  jaren  heen   zijn  wet-­‐  en  regelgeving  opgesteld  om  behoud  van  het  milieu  te  waarborgen.  Deze  externe   krachten  hebben  slechts  tot  belasUng  toename,  boetes  en  uitstoot  quota’s  geleid.  Hierdoor   associëren  bedrijven  zorg  voor  het  milieu  met  kosten.  Deze  economisch/ecologische  afweging   maakt  bedrijven  terughoudend  naar  duurzaamheid*.    De  gevaren  van  schaarste  in  natuurlijke  bronnen,  het  verdwijnen  van  het  bestaansrecht  op   basis  van  financiële  resultaten  en  de  verwachUngen  van  de  maatschappij  maken  organisaUes   bewust  dat  een  nieuwe  manier  van  ondernemen  noodzakelijk  is  waarbij  de  waarden  van  deze   gevaren  en  belangen  ook  worden  meegenomen.    Maar  het  realiseren  van  milieuvriendelijk  ondernemen  is  moeilijk  te  controleren  door  de   a]ankelijkheid  van  relaUes  buiten  de  organisaUe.    

* Duurzaamheid:  Evenwicht  tussen  ecologische,  economische  en  sociale  belangen.      

2  

18 april  2012  

Title Slide  


DOEL VAN  HET  ONDERZOEK   Dit  onderzoek  is  van  belang  om  kennis  over  de  relaUe  tussen  milieu  en  ondernemen  te   vergroten.  In  het  bedrijfsleven  bestaan  er  nog  steeds  veel  vragen  over  de  definiUe  van   duurzaamheid,  de  uitvoering  van  duurzaamheid  en  zijn  invloed  op  bedrijfsresultaten.    

Met ondersteuning  van  Kirkman  Company  en  de  Universiteit  van  Amsterdam  wil  ik  graag   onderzoek  verrichten  naar  dit  vraagstuk  om  handvaTen  te  vinden  die  het  bedrijfsleven  kunnen     helpen  bovengenoemde  vragen  te  beantwoorden.  Door  kennisdeling  over  dit  complexe     thema  hoop  ik  inzichten  te  genereren  in  de  relaUe  tussen  de  gezondheid  van     het  milieu  en  de  concurrenUe  posiUes  van  organisaUes.  

0

3  

18 april  2012  

Title Slide  


ONDERZOEKSVRAAG

‘Hebben milieucriteria  in  managers-­‐  en  leverancierscontracten  invloed  op   bedrijfsprestaUes?’   Deze  vraag  zal  onderverdeeld  worden  in  deelthema’s.  Om  te  beginnen  met  het  interne  beleid  en  bewustzijn  van   een  organisaUe  over  het  belang  van  milieu.  Vervolgens  in  hoeverre  het  beleid  wordt  geïmplementeerd  in  de   producUe  processen.  En  tot  slot  hoe  dit  beleid  wordt  vertaald  naar  externe  relaUes,  om  de  keten  in  beweging  te   krijgen.          

MILIEU INITIATIEVEN   Een  strategie  of  producUemethode  waar  economische,     ecologische  en  sociale  belangen  evenwichUg  tot  hun   recht  komen.  Gebaseerd  op  de  Resource  Based  View   (Porter,  1995)  waar  milieu  onvriendelijke  substanUes   als  afval  en  vervuiling  een  signaal  zijn  van  incompleet   gebruik  van  bronnen  (mensen  kracht  en  acUva),  welke   tot  milieu  uitpukng  en  economische  verkwisUng   leiden.    

4  

18 april  2012  

Title Slide  

OPERATIONELE BEDRIJFSPRESTATIES   Financiële  prestaUe:  ROA,  ROE,  Growth   Milieu  prestaUe:  CO2  uitstoot  en  water  gebruik  


ONDERZOEKSOPZET •  Het  onderzoek  hee<  een  kwanUtaUeve  benadering     •  Gestructureerde  enquêtes  gebaseerd  op  wetenschappelijk  onderbouwde  vragenitems   •  Enquête  is  onderverdeeld  in  drie  dimensies:  intern  beleid,  producUe  proces  en   leveranciersbeleid  

•  200 benaderde  respondenten   •  Benaderde  respondenten  bekleden  operaUonele  management  funcUe   •  Onderzoekssector:  maakindustrie   •  Deelname  aan  onderzoek  is  anoniem   •  Enquête  informaUe  wordt  staUsUsch  in  econometrisch  computer  programma  ‘Eviews’  verwerkt   •  Verbanden  tussen  milieu  vriendelijke  iniUaUeven  en  bedrijfsprestaUes  worden  vastgesteld  aan   de  hand  van  regressie  analyses  

0

5  

18 april  2012  

Title Slide  


VERZOEK Mijn  verzoek  is  of  u  bereid  bent  informaUef  mee  te  bouwen  aan  een  stap  in  de  groene  richUng   en  of  u  een  kwarUer  van  uw  Ujd  vrij  zou  willen  maken  om  mij  te  helpen  bij  dit  onderzoek  door   een  enquête  in  te  vullen?  

RESULTAAT De  resultaten  van  de  enquêtes  zullen  alleen  worden  gebruikt  voor  dit  onderzoek  en  dragen   daarmee  bij  aan  het  afronden  van  mijn  studie.  Ik  ben  bewust  van  het  feit  dat  dit  onderzoek   gevoelige  data  betre<,  daarom  zal  ik  uiterst  voorzichUg  met  de  data  omgaan.  Ter  bescherming   van  de  deelnemende  bedrijven  zal  de  informaUe  anoniem  in  het  onderzoek  verwerkt  worden.   Middels  de  enquête  wordt  wel  de  mogelijkheid  geboden  bedrijfsgegevens  te  onthullen  voor   persoonlijke  terugkoppeling  van  de  eindresultaten.   Wanneer  alle  resultaten  van  het  onderzoek  verwerkt  zijn,  zal  ik  samen  met  Kirkman  Company   een  terugkoppel  sessie  (BOTS*)  houden  en  alle  betrokken  parUjen  een  uitnodiging  aanbieden   om  deze  bij  te  wonen  om  over  dit  thema  door  te  praten  en  met  elkaar  in  contact  te  komen.     *BOTS:  Benen  op  tafel  sessie  

6  

18 april  2012  

Title Slide  


Lana Elise  Siebelink   Afstudeerster  UvA   Stagiair  Kirkman  Company  

AMSTERDAMSESTRAATWEG 40   3743  DT  BAARN     NEDERLAND   T    +31  (0)88  40  40  400   F    +31  (0)88  40  40  499   WWW.KIRKMANCOMPANY.COM   INFO@KIRKMANCOMPANY.COM            @KIRKMANCOMPANY  

Environment and Business  

Information Research Environment and Business

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you