Page 1

НАГРАДНА ИГРА Официални правила НАИМЕНОВАНИЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА „Средиземноморски круиз с МЕТРО”

ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАГРАДНТА ИГРА Наградната игра се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. представлявано от д-р Емилиян Абаджиев и д-р Кристоф Шулте. Официалните правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Наградната игра по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

ТЕРИТОРИЯ Наградната игра се провежда на територията на магазини МЕТРО в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА Наградната игра е с период: 03-04 март 2012 г. от 10:00 до 18:00 часа. За избягване на всяко съмнение наградната игра започва на 03 март 2012 г. и ще продължи до 04 март 2012 г. независимо, че преди и след посочените дати рекламни материали, оповестяващи наградната игра, могат да бъдат открити на територията на магазините МЕТРО до окончателното им отстраняване. Участие се взема само по време на организираното събитие в часовите периоди: от 10:00 до 18:00 часа на 03-04 март 2012 г.

УЧАСТНИЦИ В НАГРАДНА ИГРАТА Всяко пълнолетно лице има право да участва в Наградната игра. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в Наградната игра.

ДЕФИНИЦИИ • УЧАСТНИК се нарича всяко лице, което е попълнило определения за участие талон: клиентски номер, лично и фамилно име, имейл адрес. Всеки един участник има право да участва само веднъж в томболата. • ПЕЧЕЛИВШ е всяко лице, което ще бъде изтеглено на лотариен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди.

Наградна игра „Средиземноморски круиз с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4


ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА •

Всеки, който в периода 03-04 март от 10:00 до 18:00 часа събере необходимия брой печати – 6, попълни талон за участие и го пусне в обозначеначената за целта кутия;

Едно лице може да участва в Наградната игра само веднъж. Ако участникът е предоставил невалиден e-mail адрес или че едно и също лице участва в играта чрез повече от един адрес или със същия, с който вече се е включило веднъж, организаторите са упълномощени да дисквалифицират лицето незабавно от участие в Наградната игра.

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Излъчването на победителите ще се състои на 19.03.2012 г. в централен офис на МЕТРО Кеш енд Кери България на случаен принцип от жури. Организаторите няма да използват процедури по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Председателят на журито ще изготви протокол за хода на играта и получателите на наградите, който ще се съхранява на адреса на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД – Централен офис. Всички членове на журито трябва да подпишат протокола.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЖУРИТО Журито на Наградната игра осъществява надзор на хода на Наградната игра и определя печелившите, съгласно тези правилата. Комуникацията с участниците в играта се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка при включването си в играта, или по предоставения мобилен телефон.

НАГРАДИ •

6 уикенда за двама в Халкидики;

10 пътеводителя до средиземноморски дестинации;

160 шапки;

60 дозатора;

100 отварачки;

60 бутилки Trebiano Dabruzzo

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата на посочения имейл и чрез публикуване на информацията за печелившите на уеб-страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, не по-късно от 30 дни след края на Наградната игра.

Наградна игра „Средиземноморски круиз с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници в Наградната игра изрично разрешават обявяването на името и фамилията им и/или адресът на електронната им поща в страниците на “МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уеб-страницата на Метро: www.metro.bg. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи. Участниците в Наградната игра са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо, на посочения от тях, в талона, и-мейл адрес. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Наградната игра или прилагането на правилата на Наградната игра, са финални и се отнасят до всички участници. Всички награди се получават на място в магазините от веригата „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас от управителите на търговските обекти срещу попълнена и подписана от тях декларация за получаване на наградата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (електронна поща и/или имена).

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Правилата на наградната игра са достъпни в писмен (разпечатан) вариант във всички МЕТРО магазини, участващи в наградната игра, както и на електронния адрес на МЕТРО: www. metro.bg. Допълнителна информация можете да получите на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД гарантира сигурността на Вашите лични данни и гарантира, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен държавен орган. С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в Наградната игра, неговите лични данни ще бъдат публикувани в страниците на “МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уебсайта: www.metro.bg, и се съгласяНаградна игра „Средиземноморски круиз с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4


ва с обработката на личните му данни за целите на Наградната игра. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км. С участието си в Наградната игра участникът разрешава на организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г.). С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник разрешава на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Участник в Наградната игра може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти – 0700 100 71. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, това може да бъде заявено на телефон 0700 100 71 или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо, изпратено на получателите от дадената база данни. Компанията ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от своята база данни.

РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ За всички оплаквания отговарят Организаторите на Наградната игра. При постъпване на оплаквание, Организаторите са задължени да ги отстранят в най-кратък срок, като информират подалия оплакването участник за това.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 27.02.2012 година.

Наградна игра „Средиземноморски круиз с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4

metro-expo-rules_05_1-4  

НАГРАДНА ИГРА Официални правила НАИМЕНОВАНИЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА „Средиземноморски круиз с МЕТРО” ДРУГИ УСЛОВИЯ Организаторът не носи отговор...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you