Page 1


PSALTERIT]M

ANTIPHOI\ARII ROMANI PRO DIURNIS HORIS

N" 856


PSALTERIUM

ANTIPHONARII ROMANI PRO DIURNIS HORIS CUM CANTU GREGORIANO

ii,\ EDITIONI' VAI'ICANA

ADA\IUSSINI EXCEI{PTO

E.I' RHYTH\IICIS SIGNIS IN SUBSIDIU\I CAN'TORUII

A SOLESMENSIBUS MONACHIS DILIGENTER ORNATO

T\'PIS SOCIETATIS S. JOANNIS EYANGELISTAI] DtrSCLEII & SOCII S. Sedis Apostolicae et S. Ritur-rm Conercgationis 'fypographi

ROMAE, TORNACT

l9t3 Editio Electronica: Pietro Chiaranz - 2013


InrpRrltatun. Tornaci, die

rr Januarii r9r3. \rlcr. DunEz, Vic.

Gen.

ln rlnrversam nostrarx excogitandi scribendique rhythmi rationem omnia iura vindicabimus.


DtrCRtr,TTJM. NTIPIIONALE diurnum Sacrosanctae Ecclesiae Romanae,

ad normarn Constitutionis Apostolicae " Diaino

" diei r l{ovembris lrclrrr iuxta novLlm psalterii cursulll diligenter dispositum, typis Vaticanis nunc demurn oiflttttt

feliciter prodiit. Cum autem canturn gregorianum exhibeat vel a Patribr-rs acceptum vcl, ubi opus erat, eodcm stylo concinnattttn iuxta ;\postolicas Litteras Sanctissimi Domini nostri Pii divina Proviclentia Papac X Xfotu proprio datas die xxv Aprilis MC]II\', Sacra Rituum Congrcgatio hanc ipsam editionem uti typicarn ab omnibrus ltomanae Ecclesiae ritu utentibus habendam esse declarat, atque decernit ut in posterum melodiae gregorianae in futuris cditionibus contentae, praedictae typicae editioni sint conforinanclae, quin clerogetur ipsius Sacrae ltituum Congregationis decretis datis diebus xI Aprilis NICMXI, n. 4263 xry1er ditione f,'trlicano eittsque reprodu.ctione quoad libros liturgtcos g-regt,t'itulr)r' et vIII ILrlii N{C}IXII circa urcdulondas 1n0n.0s!/lohos z,e/ hebroictts 't,ttces in /ectionibtrs, aersictt/is et psaltnzls. e

Crirrtrariis non obstantibus quibuscumque. Die

vtlt

Decembr, rgr2.

Fr. S. C.rn orN.rt,rs MARTINELLI Srctlotiuri RITUU-\i CoNGTIEGATIoNIS, Pra.elfectus. I-,

t s. +

LA FONTAINE, Eprscopus Cs.qRvs'r'roN. S-lcnor<.urr lltruulr Coxct<tc,q.TloNIS. Secretttrius.

PETRUS


Duo Decreta, quibus non derogatur per tvpicarn Antiphonalis Rornani editionem, hic addere in gratiam Lectoris Editoribus trisum est.

DECRETUM seu declaratio super editione actticantz ejttsque reproduclionc guoad libros liturgicos,qregoriunos. ... C.um postulatum fuerit, an Episcopi possint propriirm approbationem clonare libris cantus gregoriani, melodias \raticanae editibnis adiinussim reprocluctas continentib^us, sed cttm signorutn rvthrnicorum indicatione, privata airctorjtate aclclitoruni ?

sacra Rituum congre.gatio, ad rnajorern declarationem l)ecreti n. 4:59, :5 Januarii vertentis anni, respendenclum censuit : Editionibus

in

subsidium scholarum cantorr:m, signis rythmicis, uti vocanr,

privata auctoritate ornatis, poterunt OLdinarii, i; sua qiris.irre'Dioecesi. ?pponere^

lntprimtttur, durnmodo

col'rstet, cetera, cluae

in Decretis Sacrac

Iiituunl Congregationis injtincta sunt, quoad cantus gregoriani l:esraurationem.

ir.llsse servata.

X, per Sacrorum Ritriurn Congregationis Secretarium relatarn, Sanctitas Sua t,itiur habuit et

_-.Quam resolutionem Sanctissimo I)onrino nostro Pio Papae

probavit.

Die rr Aprilis r9rr. (n.4253. \;ol. VI., p.r14.Decrer. authent. S. l{.

C.)

DECIiETUI.I circa modtt/andas m0itosy//ttbos zte/ hebrttictts

ztoces

in, lectionittus.

z,ersiculis et y'salrnis.

.\ cluibusdarn cantus

gregoriani .magistris -sacra-e. Rituum Congregationr serluens clubium pro opportuna solutione expositurn fuit ; nlmlruln :

An in cantandis Lectionibus et Versiculis, praesertim vero in Psalmorum rnediantibus ad asteriscuttt, cluanclo vel dictio^monosyllaba vel hebraica vox occltrrit, immutari possit clausnla, r.el cantilena proferri sub moclulatione consueta

?

Et sacra eadetn Congregatig, approbante Sanctissimo Domino postro pio Papa X, rescribere statuit : Alfirli,tliuâ&#x201A;Ź ttd utrutnque. Die 8 Julii r9rz.

L.tS.

Fr. S. Cann. )I-q,nuNBr,Lr,

t

,.S.

R. C. prnefeclus.

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., Sen-clarius.

(Acta Apost. Sedis, Vol. IV., p. 5j9).


ORDINARIUM ET PSALTERIUM

DIVINI

OFFICII

PER HEBDOMADAM DISPOSITUM.

..lntiphonae, Psalni, Capitu/a, J{1'rtttti,

l'-I'., R/IV. ltreztittt et re/i,1ua in

/toc Ordinario posita, dicuttlur senper gttando tton assigtranhrr proy'riis locis in O1ficio dc 7'emilore uel de Sonclis.

alia dicendl

DOMINICA AD LAT]DES. V. Deus in adiuttirium. I. Psahni sequentes dia,tntttr in Doninicis tolius tuttti 1lraele?'qualtt a Seltuogesina usqlte ad Doninicont. Poltmnttt. itt t1uibtts diatntur Psalui su1, lntiltero If. infra positi. Dicuntur eiiam in Vigiliis el Festis rJuihus atlribuuntur I'saltni Domtnicales, ctttn Antipltottis lzis dielus assignatis, et zrt oliis I'2stis Anlip/tonas ad llau des prop rias /talte ntiltu s. Antip/tonae uero infroscriltae dt.ctuttur ctutt respecltluis Psalntis tJuando Jil Oficium de Dotninica ut in Psalterio,lSroeterquo//t in Donitticis Adz,enfus.

Per Annum. r. Antiohona. 6. F.

LLE- LU-IA. E u o u a

e.

Tempore Paschali. Antiphoaa. ,\ub tlua solo dicunhr

No 856 --- r

0/nltes

J'sdrni.


Dominica ad Laudes.

2

Fsalmus 92.

rlf\Ominus regnivit, decdrern

)lt inclitus est : * inclfitus est D6rniuus fortitfclinern, et praecinxit se. Iltenim lirmirvit orbem terrae, * qui non cornmorr6bitur. ParAta sedes tua ex tunc: * a sa6culo tu es. Iilevar'6runt fltimina, Ddmine, x elerrart6rnnt flrimina r.ocem suan.

Elevar.drunt flfmina flucttis suos, * a r'6cibus aquirnm rnultlirum.

Antiphona,

Iliritbiles elati6nes maris : x miribilis in altis Drlninus. Testim(rnia tua credibilia facta sunt nimis : x domurn tuam

decet sanctitirdo, D6mine, in lon gitriclinern di6rum.

Glciria Patri, ct Filio, x et Spi-

ritui Sancto. Sicut erat in principio,

Hic l'. Glciria Patri seutper dicitur in fitu otrtrtittnt Psahttorutil 'et Canliconutt, nisi a/ilcr rtotetu.t',

E--;-.:--_l-:-:---, j-_i:tL:' -fiuli*;-:!Alle-

lir-

ia,

et

nunc, et semper, * et in sa6cula saecul6rum, Amen.

I)cjmi-rtus

-_i-

regni- vit,

-:.-t-'

de-cd-rem in-

du- it, z. Ant.

4.E

E/ rton rQeltlur nt J\alno: quod sen|er.fil, rTttattlo Anliphotm inriTit r lritno lta:t'st! Psolnti.; et Psttlnttts ttutc inciVitur ol t'0 'i'erh) in quo desittil

-,,,lntiy'ltonn, siue integra dicolur, siz,e lottlrtnt ittclnalt.

Psalmus 99.

gubillte

l)eo omnis terla : * $ servite Drimino in laetitia. x Introite in consp6ctu ejus, in exsultatirine. Scitdte qu6niarl I)riminus ipse est l)eus : x ipse fecit nos, et 1lt\11 lpst nos.

P6pulus ejus, et oves p6scuae

ejus

: f introite portas ejus in * itria ejus irr h1'-

confessi6ne,

tnnis : confit6mini illi.

Laucl{te nomell ejus : qudtriam su6vis est Ddrninus, f in aet6rnunr rnisericordia cjus, x et usque in generatirjuern et generati(rnem v6ritas eius.


Dominica ad Laudes. )

il

Anti-

phona.

-rl-?:=L-i

-:=r;

- il - r

o-1:1:!:; ornnis terra, alle-lfi- ia.

Ju-bi-lir-te De3. Ant.

7.a

]B

E- ne-di-canr

te. E u o u a e, biis exsultatidnis laudirbit os

Psalmus 62.

nfl-\Eus, I)etrs meus, * acl te ')t F de luce vigilo. Siti..it in te "irnima n1ea, * quam multipliciter tibi caro nrea

!

In terra desdrta et inrrizt et inaqu6sa : f sic in sancto appirrui tibi, * ut viclerern virtirtenr tuam et gldriam tuam.

Qutiniarn rn6lior est nrisericdrclia tua super r,itas : * lhbia mea lauclitbunt te.

Sic

beneclicam

te in

vita

nlea : *- et in ndrnine tuo levirbo lnanus meas. Sictit irdipe et pingu6cline rc-

pleitur hnirna

,ff::

mea : x et

th-

lneu111.

Si memor fui tui super stratnm meurn. f in matutinis medit6.bor in te : * quia fuisti adjftor tneus, Et in velarn6nto alirrum- tuirrurn exsultirbo, f adha6sit irnima rnea post te : * rne suscepit cl6xtera tua,

Ipsi vero in vanuur quaesi6-

runt iurinlanl rneam. t introiburtt in inferidra terrae : * trad6ntur in manus g'lAclii, partes riirlpiurn erunt.

Itex vero laetitbitur in Deo,

eo : x quia obstrirctum est

os

loqu6ntium iniqua.

i-1i=t=;=rri-----=1t -,:-i-l ;;;i."-;;*,"

----:r: ! -+-!-l-t-r--=-i-

*;-

?-

-:in nd- mi-ue tu- o

--._-.i:=j::

Ites

"u"t-'*-; .--_-:!_--

- i:!r=ar.r,r- :

le-vibo manrls me- as, alle-

4. Ant. 8.G

w

f

lauclabfintnr omnes qui jurant in

pfr-e-ri. E u o u a e,

lt-

iit.


Dominica ad Laudes. Ddrnino : * benedicite unir'6rsa

Canticum trium Puerorum. Datr. 3. 5Z-SB

et

56.

fft )Lt

Enedicite dmnia dpera D6mini Domino : x laudite et superexaltdte eun in sa6cula. tsenedicite Angeli Ddmini Ddrnino : x beneclicite caeli Ddmino. Ileneclicite aquae olnnes quae super caelos sunt Ddmino : * benedicite omnes virtfites Ddrnini D6mino. Benedicite sol et luna Ddmi1-lo : * benedicite steilae caeli Dtimino.

germindntia in terra Ddrnino. Benedicite fontes Ddmino : * benedicite m6ria et flrirnina D6nrino.

Ilenedicite cete et tirnnia quae mov6ntur. in aquis D6rnino : x benedicite omnes vdlucres caeli Ddmino. Benedicite olnnes b6stiae et p6cora D6mino . * benedicite filii hriminum Ddmino. Benedicat Israel Ddminum : ^

laudet et superexiltet eum in sa6cula.

Benedicite sacercldtes Ddmini Benetlicite omnis iurber et ros * : * benedicite sbn-i DdDdmino D6mino : benedicite omnes I}imino. mini spiritus Dei Ddrnino. Benedicite spiritus et Animae tsenedicite ignis et aestus Ddx rurino : ::3 benedicite frigus et justdrum D6rnino : beneclicite et corde sancti Ddmino. hrimiles aestus Ddrnino. te Benedici .Lzaria, Anania, Ilenedicite rores et pruina * laudite et Dcirnino : * benedicite gelu et Misael Ddntino : tirte in saOcula. eutn superexal frigus Drjmino. Benedicimus Patrem et FiFlenedicitc sl:icies et uives * Ddnrino : '3 beileclicite noctes et lium cum Sancto Spiritu : laud6rnus et superexalt6mus eum clies D6nrino. Benedicite lux et t6nebrae D6- in sa6cula. Ilenedictus es Ddmine in flrmino : d' benedicite fiilgura et mam6nto caeli : * et laucld"bilis nubes Ddmino. Benedicat terra Dciminum : x- et gloridsus et superexalt6tus laudet et supercxiltet eum in in sa6cula. sa6cula. "Hic non dicitut' Gldria patri. Ilenedicite montes et colles /teqtte Atnen.

Tres pri-

e-ri jus- su re-gis in forni-cern missi

sunt,

-::--- r- =:-a!=1:r-t ---_---IFe _[I_i-i;_ *-----tr.-----F-'_f"_i-1tr:_ -

_

nort tinr6ntes llammam

ignis,

cli-c6ntes : Be-ne- cli-ctus De- us,

_i


Dominica ad Laudes.

5. Ant.

I.g

nr

Euouae, Psalmus 148.

lI. Audirte* l)dminunr de caeJl{ tls ' laucl6te eunr in exc6lsis. LaudAte eum olnnes Angeli

ejus : * laudfite eum omnes Vir-

tfites ejus.

Laudite eum sol et luna : * lauditte eum olnnes stellae et

Ignis, grando, ni x, glAcies, spiritus procellArum, x quae ficiunt verbum ejus : llontes et ornnes colles, x ligna fructifera

et ornnes cedri

:

B6stiae et univ6rsa p6cora, xserp6ntes et vtjlucres pennirtae :

Iumen.

Reges terrae et omnes pdpuli,x principes et omnes j&dices terrae.

Laudite eum caeli caeklrum:x et aquae olnnes quae super cae-

curn juni6ribus lauclent nolrell

los sunt, lauclent nolnell Dcirnini: Quia ipse dixit, et facta sunt:* ipse mandAvit, et creirta sunt.

St6tuit ea in aet6rnum et in

sadculurn sa6culi : x' praec6ptum

p6suit, et non praeteribit.

Laurlirte Dtinintrm rle terra, * tlracrines et omnes abi'ssi :

Anti-

phona.

:fi--

!_ t

i-+-r:la-r-r: _!-__-Iir-ia, alle- hi-

T.

ia.

Pasch.

Ant.

Alle-

hi- ia,

jf','enes et virgines, f

senes

I}imini : * quia exalthtum

est

nolnen ejus solius. Conf6ssio ejus super caelum et terram : * et exaltd"r,it cornn

pdpuli sui.

Hymnus rjrnnibus sanctis ejus: * filiis Israel, pripulo appropinquinti sibi.


6

Dominica ad Laudes.

Capitulum.

Apor.f.12. et gratiirrum ictio, f honor, tQEnedictio, et clirritas, et sapi6ntia, x in sa6cula satecuirjrurn. Arnen. fortithclo nostro et r-irtus, Deo )t If. I)eo grltias. Szc res?ottdelur in fne onntittttt Coy'ilulontn. SerJuens Ill,rnuts dicilur in Dominicis post E/iphariam o die t4 Januttrii, ttsque od Doninicorn f. Qundragest'utae exclusiLte; et in Dontinicis posl J)etrlecostett a die z3'. Se!lerulr'ls tts,Jtte od diem 26. Noz'etthris int/ttsiz,e 0CL'//7'ft

)t/t[)ttS.

Hymnus.

r. I---*b-i

7(

{all

e/ Jt

_--__;b:l-i

r-

Eterne re-ruln C6ndi-tor, Noctem rli-6nique qui

:_ : -! -- - -l-?-a1--i-

_ '__

-.-.-.--!-

ft ,6rp"r"tr d* ,n*;;1,

;r,

Nccturna lux viAntibus A nocte noctem s6gregans, Praeco diei jam sonat, Jubhrque solis 6r'ocat. I{oc excititus Lircifer Solvit polum caligine : FIoc omnis err6nuur cohors \riam noc6ndi d6serit. IIoc nauta vires c61ligit, Ponticlue mit6scunt freta : Hoc, ipsa Pe-trrz Ilccldsiae, Can6nte, culparn diluit. Surgirrnus ergo str6nue : Gallus jac6ntes 6xcitat, Et somnolentos increpat : Gallus negirntes irrguit.

l-i

re-

i--_;. --r-l

,,u.t;r - f*t

..ti-

;t;l-

Gallo candnte spes redit, Aegris salus reffnditur, \Iucro latrdnis c6nilitur, Lapsis fides rer'6rtitur. Jesu, labintes r6spice, Iit nos viclent{o cdrrige : Si r6spicis, labes caclunt, F letficlue culpa srllvitur. 'l'u lux refulge s6nsibus, tr'Ientisque solxnum discute : 'le nostra rrox primurn sonet, -Et rrota solr'dmus ti['ri.

Deo Patri sit gldria, Ejfisque soli Filio, Cum Spiritu Pariclito, Nunc et per omne sa6culurn. Ameri

,1'er Attnuttt. ,Y/.

Drirninus regnhvit, clecdrern induit.

$. httluit

Dtiminus fortittidinern, et praecinxit se virtute.

,4 Se2/ttog'esitto

usque

ad

Q,uodrog'esiutottt.

|''. Ddlrnine refirgium factus es nobis. I!,. ;\ generati6ue et prog6nie.


Dominica ad Laudes. Sequens IIltmnus

7

dicitur in Doninica fil. et reliquis Doninicis post

Pentecosten usgue ad diem 27. Sey'tenbris inclusiTte orfitruentibus.

Hymnus.

)

t-

4.

e -:"==-i-=-----_-'=== I

C-ce jam

noctis

-T

lrr

I-:1-

I

I

tenu-

I

6-tur umbra. Lux et aur6-

--r--{--.-:---_-:

rae rf-ti- lans co-rriscat : Sfippli-ces re-rum D6mi-num

can6-

-:-a{:_{ rA l.

Vo-ce pre-c6-mur. Alter Tonus ad libitum.

g I.

l-t---l--+:'-1.-r-*-]:!:!-Lr] 2--.

-r--

I

C-ce

jam noctis tenu- ir-tur umbra, Lux et aurd-

.__1_r_ _

:

rae rri-ti-lans corfscat

ra Ut

Vo- ce pre-c6mur

_ __

I

Srippli-ces re-rum D6mi-num can6-

:

reos culpae miseritus,

Praestet hoc nobis Dditas

omnem Pellat angrirem, tribuat salirtem,

be6ta Patris, ac Nati, paritdrque Sancti

Donet

et nobis bona sempit6rnae

Spiritus, cujus r6sonat per omnem

Mfinera pacis. Gldria mundum. Amen. p. Ddminus regn6vit, decdrem induit. tf. Induit Ddminus fortitridinem, et praecinxit se virtirte. N" 856. -- r"


Dominica a,d Laudes. Ut sine timdre, de rnanu inimicdrum nostrdrum liberiti, *

Canticum Zaehariae, Luc.

r.

68-fg.

serviAmus

B11'.i:T l; n?gTilffu.l; ::

fecit redemptidnem plebis suae. Et er6xit cornu sahitis nobis,* in domo Davicl pireri sui : Sicut locritus est per os sanct6rum, * qui a sa6culo sunt, prophetArum ejus : Sahitern ex inimicis nostris, * et de manu 6mnium qui od6runt nos

illi

:

In sanctitite et justitia coram ipso, x dmnibus di6bus nostris. Et tu puer, proph6ta Altissimi voc6beris: * praeibis enim ante fAciern D6mini parire vias eius : Acl dandam sci6ntiam salfitis plebi ejus, * in remissi6nem peccartdrum edrum : Per viscera misericdrdiae Dei nostri: * in quibus visitivit nos, driens ex alto : Illurninire his qui in t6nebris et in umbra mortis sedent: * ad clirigendos pedes nostros in viarn

:

Ad faci6ndam miseric6rdiarn cum pdtribus nostris : * et memorAri testam6nti sui sancti. Jusjur6ndum, quod jurAvit ad Abraham patrem nostrum, * clatfirum se nobis :

pacls.

Gltiria Patri.

Deinde dicifur AntQ/tona, et Oratio conzteniens; losteo c07ttlilemo?'otiottes, si quae faciendoe sunt; 1loslrento, si tent|tts reguirol, Sufragirttn de Onnihus Sanclis, ael Tentpore Pasc/tali de Cruce, ut znfra/ost Vesferas Doninicae, 46. fQtrotrtotlo lerninonlur Laudes, dde in Tonis Communibus, -S \IIII.

rr

IX.l

il. Sequentes Psalni dicunlur ad Laudes in Dominicis o SeVtuogesinta ust1ue nd Dominicam Pnlnto?'utlt t'rtcltrsil,e, quandofl Oficiunt de Dotninica. Antiphonne dirunhtr ut in. ?ro/rio de Tenr.lore.

Psalmus 50.

flf\Iser6re mei Deus, * secfnU,[G clurn magnam misericcircliarn tttanr,

Et secirnclum

multitfdinem rniseratidnum tuiruffi, * dele iniquititem meam. Amplius lava me ab iniquitirte mea : * et a peccdto meo munda me

:

Qudniam iniquititem meam ego cogn6sco : * et peccitum meum contra me est semper.

Tibi soli

pecc6vi, et malum

coram te feci : x utjustificeris in serrndnibus tuis, et vincas curn

judicitris Ecce enim in iniquit6tibus concdptus suln : x et in peccitis conc6pit me mater mea. Ecce enim veritAtem dilexisti : x inc6rta et occrilta sapi6ntiae tuae manifestdsti mihi. Asp6rges me hyss6po,et munsuper

dibor : x lavibis me, et nivem dealb6bor.


Dominica ad Laudes.

9

Auttitui meo clabis gituclium et laetitierm : x et exsultirbunt

Dicat nunc dotnus Aaron : * qudniam in sa6culum rnisericdr-

ossa hurniliirta.

dia ejus.

Avâ&#x201A;Źrte firciem tuam a peccirtis rneis : x et omnes iniquitites meas dele.

Cor mundum crea in

lne

Deus : * et spiritum rectum innova in viscdribus meis. Ne projicias me a titcie tua : x et spiritum sanctum tuum ne iuferas a me. Recfule rnihi laetitiarn salutiris tui : * et spiritu principirli confirma me. Doc6bo iniquos vias tuas : x et impii ad te couvertdntur. Libera me de sanguinibus, I)eus, Deus salirtis meae : x et exsultibit lingua mea justitiam tuam. D6rnine, l6.bia mea ap6ries : et os meum annuntiaibit laudem tuam. Qurlniarn si voluisses sacrificium, declissem irticlue : x- holocirustis non clelectAberis. Sacrificium Deo spiritus contribulitus : * cor contriturn et humiliAtum l)eus non clespicies. Benigne lac Ddmine in bona voluntAte tua Sion : )'ut aedific6ntur muri Jerirsalem. 'l'unc acceptAbis sacrificium justitiae, oblatirjnes et holocdusta : - tunc impijnent super altirre tuurn vitulos. '1'

Psalmus 117. Ddmino , gutiflOntitcmini \.1" niarn bonus : * qttciniatu

in sa6culum misericdrdia ejus Dicat nLluc Israel qu'5niarn bonus : x-qu6niam rnisericdrclia ejus.

in

sadculurn

Dicant nunc qui timent Ddminum : * qudniam in sa6culurn rnisericdrclia ejus. De tribulatidne invocivi Dtirninum : x et exauclivit me in latitfidine Driminus. Driminus mihi acljritor : * non timebo quid firciat mihi homo. Ddrninus rnihi adjirtor : x et ego despiciam inimicos meos. Bonum est confidere in D6mil1o, x quam confidere in h6mine. Bonum est sperirre in D6ntitro, x quam sperdre in piincipibus.

Ornnes gentes circui6runt in nrimine Ddmini quia ultus sum in eos. Circurncl6ntes circumded6runt me : * et in ndmine D6mini quia ultus sutll in eos. Circumded6runt me sicut apes, f et exars6runt sicut ignis in spinis : x et in ndmine Drimini quia ultus sum in eos. Impfilsus evdrsus sum ut ciderem : x et Dtjminus susc6pit

me : x- et

1ne.

Fortitrido mea et laus mea Diiminus : x et factus est mihi in salirtem. Vox exsultatitinis et salirtis x' in tabernAculis just6rum, I)6xtera Drimini fecit virtfitem : t ddxtera Ddmini exaltlvit me, x cl6xtera D6mini fecit virtfitem. Non mdriar, secl t'ivam : x et narrSbo dpera D6rnini.

Castigans castigitvit rne Dtiminus : * et morti nou tradidit me.


Dominica ad Laudes.

IO

;\perite mihi portas justitiae,t ingrdssus in eas contit6bor D(rrnino : * haec pot'ta I)dmini,

intrirbunt in eanr. 'iusti 0onlitebor tibi qu6niarn exau-

riisti me : 'K et factus es mihi in salhtenr.

I-6pidern q uem reprobar.6runt eedifichntes : x hic factus est in cerpnt irnguli.

A l)drnino facturn est istucl : * et est rnirirbile in rjculis nostris. Ilaec est dies qualn fecit Drimiuus : * exsult6mus et laet6rnur in ea. O Ddrnine salvunl me fac, t o Ddmine bene prosperirre : x bencdictus rlui venit in n6nrine Ddrnini. Renediximus vobis de clomo I)dnrini : {- Deus l)dmiuus, et

illtixit

nobis,

Constitfrite diern solâ&#x201A;Źutnetn

in cond6nsis, altiris.

'r- usque ac1 cornu

Deus nleus es tu, et confitebor

tibi : x

Deus meus es tu, et exaltdbo te. Confitebor tibi qudniam exauclisti rne : * et factus es rnihi in salirtem.

Con{itemini Drimino qudniarn bouus : x qudniam in sa6culum rnisericdrdia ejus.

I'.stt/tttrts 6:. lneus.

\'.

f)eus

Canticum trium Puerorum. J)att. 3. S2 SZ.

1Q tI/-\

Eneclictus es, Dtlmine Deus patrutn nostrdrum : x' et iaudirbilis, et gloriSsus, et super-

JLt

ex;rltirtus in sa6cula. Ilt benedictum llolnen glciriae tuae sanctum : x et laucl1tbile, et superexaltirturn in timnibus sa6culis.

Benedictus es in ternplo sancto glciriae tuae : x et superlaudirbilis, et supergloridsus in sadcula.

Benedictus es in throuo regni

tui '

x- et superlaudhbilis, et superexaltitus in sadcula. Beuedictus es, qui intu6ris abfssos, et sedes super Ch6rubim : x' et laud6bilis, et superexaltdtus in sa6cula. Beneclictus es

in

{irmam6nto

caeli : x' et laudibilis, et gloritisus in sa6cula. Benedicite dmnia dpera D6mini Drirnino : * laudirte et superexaltite eum in sa6cula. Gldria Patri. Psaltttus rq8. Laudirte Ddminum de caelis. 5.

Ctfilulttn el reliqtro in ?ro11t'io de Temlore. Jtt /)ontitticis Se!lua,q'esitnae, Sexa.q'esirnoe et Act6rne rerum C6nditor. 6.

I)eus,

3.

Quinqtrag'esinme, Hl,ntrutts

I)rinrine refirslum.


Dominica ad Primam.

II

DOMII\IICA AD PRIMAM. Pater. Ave. Credo. V. Deus in adiut(rrium.

, Hymnus. r. Tonus in Dominicis per Annum et minoribus Festis. 2.

3

t-a--E_=-i-,-E_-l--.-.-r-.-5_:----:-!--

AM lu-cis

orto si-cle-re, I)e- uur pre,cemur

ces, Ut in di- rirnis

dcti-bus, Nos

srippli-

servet a no-c6nti-bus.

z, Tonus in majoribus Festis.

8. a l;i-=rj= g !---r-r!-!- 1-r!-l-a{.. -;---------r

O lu**";;;**

?-l

l.-,,,-'**".,*

'*

=l-=r=effi-E=l-l pli-ces, Ut in cli- frnis i-cti-bus,

c6n-

servet

a

no-

ti- bus.

Linguam refra6nans t6rn peret, litis horror insonet : Visum tbvendo cdntegat, Ne vanitirtes hiuriat. Sint pura cordis intima, Absistat et vec6rdia : Carnis terat supdrbiarn Potus cibique pArcitas, Ne

Nos

IJt cum clies absc6sserit, Noct6mque sors redirxerit, Nlundi per abstinCntiam Ipsi caniunus glSrianr, Deo Patri sit gldria, Ejfisque soli F-ilio, Cluur

Spiritu Pariclito,

Nunc et per omne sa6culum. Amen,


Dominica ad Primam.

T2

A/ii totti pro z,ariis Ten/orihus et 14slis haltentttr. it 15nf riis /oris. Dominicis per Annum. Antiphona.

7.a

ar

L-le-lir- ia, E u o u a

e.

Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.

3.b

nr ht

L-le-lfi-ia. Euouae.

alt'is Dommicis et in Jistis, Anlipitotta ut f)rolriu.

rr7.,c.onfit6mini Dirmino quriniam bonus. 9. Daintle J).s. rtt,. _/.'s,y/ytttts Seatl lnrmaculati, ttl iny't. t/stlue ad Dontitirattt Pt/ntorrtlt ittclttsii,e, /ot'tt I)sLt/ttti t t7. ,, A ,J,i:ll,,.oSc'si//ta (lonfitelmini, tlirtrtlttr ?salni gz.D6minus regnir-it, et gr2. Jubililtc Deo, ttt stt/ra, z, tltti in Laudilttrs locrrrtt non halnteiunt. Dclttii l+. zz8. Beirti. Quyrndo in Doninira -/it le oliquo Tigilia ztcl rle Fbsftt, e/ itt f{ehr{ottttdo quantlo sumendi stutt J).ta/rtti Dontinttirc, loto /'s. tt7. tliciltu. Psulnttts 51. Deus in nrjmine tuo, :tr infra; deittde Psalnttts rtB.'Beati immaculdtil' Psalmus 53. in ntinrine tuo salvuul

llf\Eus JLZ me lac : ,i et in virtjrtc

tua

jfdica

rl1e.

Deus exirucli oratirineut mean) : x iurribus percipe verlrir oris mei. Quciniam ali6ni insurrex6rurrt altlr-cr':ium rle, f et fortes quaeslcl'ut1t {rllln]aln Inealll . Yr et nor] proposu6runt l)eum antc conspectulll suum. Ec:ce eninr Deus irdjuvat lne : x et l)ornin'.rs susc6ptor cst 6nirnac llleae. A v6r'te utala inirnicis rneis : x

ct in illos.

r:e

ritAte tua

dispdrclc

Voiuntirrie sacrificAbo tibi,

i.

ct conlitebor ndrnini tuo

Ddrnine : qutiniam bonum est Qudniam ex ornni tribulatirjne eripuisti llle : * et super inimicos meos desp6xit riculus rneus. :

Psalmus 118. I.

Billi ll'n iiJ,l?ir, "i.# h o

rnrnl.

Beirti qui scrutintur testimdnia ejus : 'K- in toto corde exqui-

runt eum. Non enim clui operintur iniquitirtern, x in viis ejus ambularerunt. Tu nranclhsti x ntandita tua custorliri nirnis.


Dominica ad Primam. Utinam dirigirntur viae meae,*

:td custodidndas justificatidnes tuas

!

'I'unc non conf(nclar, * cum persp6xero in 6mnibus manditis tuis. Confit6bor tibi in directidne corclis : * in eo quod didici judicia justitiae tuae. Justificatidnes tuas custddiam ' x non me derelinqrras usquequAque.

In quo cdrrigit adolesc6ntior viam suarn'/ )r in custodidndo serrndnes ttros.

In toto corde tneo exquisivi te : * ne rep6llas me a manditis tuis.

In corde meo absc6ndi eldquia tua : x' ut non peccem tibi,

es Dcirnine : x rloce justificatidnes rne tuas. In libiis meis, x pronuntiAvi rjmnia judicia oris tui. In via testimonidrum turirum delectitus sum, x sicut in drrrnibus divitiis. In mand6"tis tuis exerc6bor : x' et consider6.bo vias tuas. In justificatitlnibus tuis meclitibor : * non obliviscar serm6-

Benedictus

nes tuos.

r3

Incola ego surn in terra : * norl abscixrdas a llle rnanciata tua.

Concupivit inirna mea desiderirre justificaticines tuas, x- in omni t6rnpore. Increpirsti sup6rbos : * rnaledicti qui declinant a manditis tuis. Aufer a me opprdbrium et corrtdmptum : * quia testimcinia tua exquisivi. Etenirn seddrunt principes, et adr'drsurn ure loquebhntur : * ser\'us autem tuus exercebirtur in justificatidnibus tuis. Narn et testimdnia tua rneditAtio mea est : x et consiiiunt rneum justilicatirines tuae.

Aclha6sit pavimento iuinra lnea : x- vivifica rne sec0ndtrm r'erbum tuttm. Vias meas enuntiitr,i, et exauclisti rne : x tloce rne justificatirilles tuas. \,'iarn j u,stifi catirinurn tnirrum instrue me : x et exerc6bor in mirabilibus tuis. I)ormitirvit irnima rlrea prae ta6dio : x confirrra me in verbis tuis.

Viam iniquitirtis lunove er x et de lege tua miser6re

rnc.: lnel.

mones tuos.

Viarn rreritAtis el6gi : {' judicia tua non sum oblitus. Adhadsi testirndniis tuis Drirnine : * noli me confirnclere. Vian rnandatdrum tudrum

sideribo mirabilia de lege tua.

meurn.

Psalmus 118. II. Yf2Etribuex servo tuo, r-ir-itic:r 4a me : et custricliam serRevdla ciculos fiteos : * et con-

cuc0rri,

* culn dilatisti

diihtr in Doninicis tattutn

.Sequetr S),niltoltttn

ntinoribus post Epi!/ttt-

ttiattt ct ?entecoslcn, qlgnlo 1it Oficirtrtt de Doninictt ttt

tlla

connteiltlrdtio OJJicii Duplicis

.Sa t rctis

s

i lta

c'I'ri

ni ta

t

t

s.

cor

in /\rr/le rit,.,' ,ir,1,,, et in Fislu

rel Octazt(te recur)'il,

-


Dominica ad Primam.

I4

Ita Ddminus Pater, Ddminus Filius, * Ddminus Spiritus San-

Symbolum Athanasianum.

/'\

L.icumque

lult

salvus

\:Aesse, x arrte drnnia

opus

cst ut{ te neat cathdlicarn fidem Quarn lrisi quisque integram inviolatflt"lqrrL. servAverit, x absque clirbio in aet6rnutn peribit.

:

tr'ides autern cath6lica haec est : t ut unurn l)eurn in Trinitirte, x' et Trinitirtem in unitite vener6mur Neque confund6ntes persdnp, * lteque substdntiam sepa:

rantes.

Alia est enim persrlna Patris, 6lia liilii, x' ilia Spiritus Sancti. Sed Patris, et Filii, et Spiritus Sancti una est divinitas, ,i aequirlis gldria, coaet6rna maJestas.

Qualis Pater, talis lrilius, * talis Spiritus Sanctus. Incre6"tus Pater, increitus F'ilius, x increirtus Spiritus Sanctus.

Imm6nstrs Pater, imnt6nsus Irilius, x- irnminsus Spiritus Sanctus.

Aeternus Pater, aret6rnus Fi-

lius, * act6rnus Spiritus Sanctus. I-it tamen ncln tres aet6rni, x secl unus aet6nrtrs.

Sicut non tres increitti, nec tres imm6nsi, * secl unus increitus, et unus imrn6nsus. Sirniliter ornnipotens pater, omnipotcns Irilius, * olnrripotens Spiritus Sanctus. Et tamen non tres omnipotdntes, x secl unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius. x Deus Spiritus Sanctus. Et tamen non tres Dii, x' secl unus est Deus.

ctus.

Et tarnen non tres f)cinini,

x

sed unus est D6minus.

0uia sicut singillirtim unalnquirmque persdnam Deum ac Ddminurn confit6ri christiAna r-eritirte comp6llimur : * ita tres Deos aut Ddminos dicere cathrilica religi(rne prohib6mur. Pater a nullo est factus : * nec cre6tus, nec gâ&#x201A;Źnitus. Filius a Patre solo est : * noll lactus, nec creirtus, sed g6nitus. Spiritus Sanctus a -Patre et Filio : *- uou factus. nec creittus. nec genitus. sed pl'ocdclens.

Linus ergo Pater, tlon tres Patres : f unus Filius, non tres Filii : x unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Et in hac'frinitAte nihil prius aut post6rius, f nihil majus aut rlinus : * sed totae tres pers6nae coaet6rnae sibi sunt et coaequirles.

Ita ut per timnia, sicut jam supra clictum est, f et drnitas in Trinit6te, * et Trinitas in unitdte venerirntla sit. Oui vult ergo salvus esse, * ita

cle

Trinitdte s6ntiat.

Sed necess6rium est ad aet6r-

nam saltitern,

* ut Incamatid-

nem quoque Ddmini nostri Jesu

Christi fi dâ&#x201A;Źliter c'redat. Iist ergo fides recta, ut credir.mns et confiteirmur, f quia Ddminus nosterJesus Christus Dei Iiilius, x f)eus et horno est. Deus est ex substirntia Patris ante sa6cula genitus :x- et homo est ex substiurtia matris in sa6culo natns.


Dominica ad Primam.

Qui passus est pro saltrte nostra, clesc6ndit ad inleros : x t6rtia clie resurr6xit a rnrirtuis. ^\scenclit acl caelos, srrdet arl d6xterarn Dei Patris omrtipot6ntis : * incle r,entirrus est juclicirrc vivos et urtirtttos.

Per{6ctus I)eus, perfOctus hor1'ro :

x ex

inima rationirli et hu-

rnina carlle subsistens. Aecluilis Patri secinclum clivinitirtern : 'F rninor Patre secirndum hurnanititern. Qui licet l)eus sit et horno, x non duo tamen, sed unus est Christus : Unus autern non conversi6ne divinititis in canrenr, 'â&#x201A;Ź secl assurnptidne hurnartitirtis in Deutn Unus or-nnino non confr.rsi6ne substAntiae, * sed unitite persri-

Ad cujus adr'6nturn o1tlltes

hdnrines resirgere irabcnt cuur

corp6ribus suis : *' et redclitirri sunt cle lactis prdpriis ratidnem. Et clui bona cgâ&#x201A;Źruut, ibuut itr

vitam aet6rnam :

:

* qui Yero

malzr, in igneru aet6rnum.

nae.

Nam sicut iurima rationirlis et caro unus est horno: * ita Deus et houro unus est Christus.

r5

'

IIaec est ficles cathrjlica, f quam nisi quisclue fldeliter firmit6rque creclitlerit, * salvus esse non n6terit. Gkiria Patri.

Dominicis per Annum.

fn a/its Dontitticis ,Se,4aens

ttltlue

et in Tbslis, ,lntiphona in ?ro|rio. CaPt/tt/urtl dicitur in otnnibus. Doninicis et Feslis lotitts attni,

in Feriis Tenforis Capitulum.

Posc/trtlis.

t.

saecul6rum immortili et invislbili, f "lf}Egi n-A gluria * in sa6cula saecul6rum. Amen.

$.

7i'ur.

r.

r Z.

soli Deo honor et Deo grAtias.


fi

Dominica ad Primam. Resp. breve per annum.

t___ !---

6.

C -'-1-:-f Hriste Fi-

li

q

:!=:;:-1.----'r

De-

t,

ste.

r r-' '-r-I----=

i vi-\'i,

x-

]li-se-r6- re

no- bis. Chri-

=*r-r

;;- Qui sedes ad c16xte-rau1 Patris. * i\[i-se-r6- re

no-

Clhriste.

!-

-

tt

-H -F;+rn It

p. Exsirrge Christe, icljuva R;.

nos.

Et libera nos propter nolnen tu- um.

r it'R7. brei,t'a ler totuttt onlt?l)lt, ttisi ali/er noletur. A Notiailttte Dontini usque ad Epiphonifltt, in Festo CorPoris Christi el 1)er Octaramt in .Flslis R. tV. V. per aluuun et infra ezntru Octaz,ns, loco Sic dtcuttlu

1,

!. Qui sedes, dicitur

I'. pui na-tus es 1'

In

fn

EVipltrutt'tt

et

de tr a-ri- a Virgi-ne.

ler

Oclaztam, ct

quil,ustlan oliis Ibslis,

ttotalur.

in

TrausJiguratione Donini

.

Ir. aliler ttntandus est, ut /ropriis

locis


Dominica ad Primam.

r7

Resp. breve Tempore Adventus.

s__. !l V. Oui ventirrus es in mundum. x Mi-se-r6- re no-bis, X/. Gl6-

ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. Christe. p. Exsirrge Christe, 6.djuva nos. ry. Et libera nos propter nomen tuum.

\ fn

Festrt

filnttaculatae Conceptionis R.

in Doninica iufra

zrerl

X. Qui natus

M,V. eller

ejus Oclalan (nott

Octaaont. ael dz'e Octaua ocatrrente

es

de

Ma-ri-

a

) dicilttr

:

Virgi-ne.

Resp. breve Tempore Paschali.

6.

!---

i-l

-lf-(1:'-.-*-=-{-Tr--}-r-r----;-r:-]-*f

\",,' H.t"r;- li D;i r'*i;i-*;;;"

bi'

;

Au*

l:l

lir-ia, alle-lf-ia.

Christe. ti

/.

Qui surrexisti a mdrtu- is. I

et

Spi-ri-tu- i Sancto. Christe.

Fi-li-

o.

et


r8

Dominica ad Primam.

p. Exsirrge

Christe, irdjur,a nos, allelfiia. ry. Et libera nos propter nomen tnurn, allelfria.

1 ,.1b Ascens/zne

ttsque

ad Penlecostett, diiitrrr

-=_=ffi!

;

I

t_-_-___

.I'.

0ui

1 fn

_

scanclis super si-cle-ra.

-Festo Pcnlecosles et

per

Oclaz,ttttr,

diiilur

:

t_____

l----l-

.=H--: --_-=-:-!-*,1:'-:=pui sedes ad cl6xte-ram Patris.

V.

fl

fn, I'lslis IJ.

l--_- -:

Il[. I/. infra

-_

Tenllus Posc/tale occurrentibus, dicliur

:

r---r---________-r[:

_-::--

F. Qui na-tus es de I'[a-ri- :r \rirgi-ne. Si Preces trcn sunt dicendae, stttint diclhtr I,'. D6minus vobiscum.

et

Oralio, ttt infra. Quando ft O1/icittn de Doninico ttf in Psalterio, rttst' ocrurrot czilttne/n0rutio DrQlicls aut Oclatoe, tlicurthtr sequettles Preces.

lff(yrie el6ison. Christe el6ison. K- rie el6ison. )LG Pater noster. se,:reto usqtre ad Et ne nos indricas in tentati6nem. Il7. Sed libera nos a malo. Credo in Deum. secreto ttsquc ad V. Carnis resurrecti6nem. R7. Yitam aet6rnam. Amen. y. Et ego ad te D6mine clamavi. IV. Et mane or6tio mea praer'6niet te. ,V.

y'. Repledtur os meum latrde. -9.

flt

cantem gl6riam tuam, tota

die magnitirdinem tuam. p. D6mifre ar'6rte t6ciem tuam a peccitis mcis. IV. Et omnes inioui-

tites meas dele.

/. Cor mundum crea in me l)eus. IV. visc6ribus meis. I. N.

projicias me a fircie tua. ry.

Et spiritum rectum innova in

Et spiritum

sanctum tuum ne

iruf'eras a me.

|r.

firma

Redde mihi laetitiam salutiris rne.

tui. IV. Et spiritu prihcipili con-


r9

Dominica ad Primam. )'. Adjut6rium

nostrum in n<imine D6mini.

terram.

$.

Qui fecit caelum et

Deinde lJebdonadarius

f\fOnfiteor \.1- Michaeli

facit Cortfessionem. Deo omnipotinti, beiltae Mariae semper \Iirgini, beato Arch6ngelo, be6to .fo6nni Baptistae, sanctis Ap6stolis

Petro et Paulo, 6mnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccivi nimis, cogitatirine, r'erbo et ilpere : mea culpa, mea culpa, mea m6xima culpa. Ideo precor beitam Mariam semper \rirginem, bedtum Micha6lem Archdngelum, beAtum .Iodnnem Raptistam, sanctos Ap6stolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare pro me ad I)6minum Dcum nostrum. C'Ionts reElontlel

;

ffiIsereAtur tui omnipotens l)eus, et dimissis

peccirtis tuis, per-

U.I..g dircat te ad vitam aet6rnam. I{. Amen

Deinde rty'eht Co4fesuottent, el uhi dicilur vobis fratres, et dicalur tibi pater, et te pater. Focto Cottfcssione u C/nru, I{eltdotttsdarius dicit :

flf)tsere6tur UAG

v<ts.

fiatres,

r-estri omnipotens Deus, et dimissis peccittis vestris,

perducat vos ad vitam aetrirnam.

$. Amen.

QNdulgtlntiam, absoluti6nem. et remissi<jnem peccat<irum nostr<jrum tribuat nobis omnipotens et mis6ricors l)6minus. It. Amen.

$

1, ht Chont Mt,nioliutn sette/ lantutt rrc sittrrt/ alt onnibus dicilur : Confiteor I)eo... Petro et Paulo, et 6mnibus Sanctis, quia... Petrum et Paulum, et omnes Sanctos, erare pro me... Deinde: Misere6tur nostri omnipotens Deus, et dimissis pecc6tis nostris, perdircat nos ad vitam aeternam. Postea: Indulg6ntiam, absoluti6nem, elc., ttt supra. Facto,ll,soltrtt'otie, nly ungilur :

-II. Dignire Domine die isto. g. Sine peccato nos custodire. f. Xtiserere nostri D6mine. $. Miser6re nostri. f . Fiat misericordia tua I)omine super nos. $. Quemddmodum sperivimus in te. tr'. D6mine exirudi orati6nem meam. IV. Et clamor meus ad te vdniat.

}/, Ddminus vobiscurn. 0;i6n'rus,

rfrOmine

R7.

Ilt cnm spiritu.tuo. Oratio.

Deus ornnipotens, qui acl principiurn hujus di6i nos )lJ pervenire fecisti: f tua nos hddie salva virtirte;ut in hac die ad nullurn declin6mus pecchturn, sed semper ad tuam justitiarn facidndarn nostra proc6dant eldquia, x dirig6ntur cogitatidnes et


zo

Dominica ad Primam.

t

ripera. Per Ddminum nostrum Jesum Christum Filium tuum : qui tecum vivit et regnat in unitite Spiritus Sancti Deus, * per dmnia

sadcula saeculdrum. Ii7. Amen. }/. Dtiminus vobiscum. ry. Et cum spiritu tuo. V. Benedic6mus D6mino. g. Deo grhtias. Dainde legitur Mar/1' rologitt ttt. Posteo.

I{eltdomodarius dicit :

}/. Pretidsi in conspdctu D6mini. I{,. Mors Sanct6rum ejus. e t absolute szize Or6mus. Oratio. CiAncta Maria et omnes Sancti interc6dant pro nobis acl Ddrnip nunr, t ut nos mereimur ab eo adjuv6ii et salviri, x qui iivit et regnat in sa6cula saeculdrum. R7. Amen. xI. Deus in acliutdrium meum int6nde. $. Ddmine ad adjuv6ndurn me festina. Et dicitur ter; ultinto addihtr : V, Gl6ria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto. $. Sicut erat in principio, et nunc, et sbrnpâ&#x201A;Źr, * et irr sa6cula saecul6rum. Amen. lil,rie el6ison: Christe el6ison. I(frie el6ison. Pater noster. secreto. }/. Et ne nos indtcas in tentatidnem. R/. Sed libera nos a malo. V. R6spice in servos tuos Ddmine, et in dpera tua, * et clirige

filios edrurn.

IV. Et sit splenclor Ddrnini Dei nostri super nos, t et dpera manuum nostrSrurn dirige super nos, * et opus minuum noatrarum dirige. [. Gl6ria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto. I!. Sicut erat in principio, et nunc, et sernpâ&#x201A;Źr, x et in sa6cula

saeculdrum. Amen.

Or6rnus.

Oratio.

rff\Irigere et sanctificire, rdgere et gubernire dignire, D6nrine

)]J

Deus, Rex caeli et terrae, h6die corda et cdrpora nostra, f in lege tua, et in opdribus mandatdrum tudrum : *- tit hic, et in aet6rnum, te auxiliAnte, salvi et sensus, sermdnes et actus nostros

liberi esse mereamur, Salv6tor mundi. pui vivis et regnas in sa6cula saecuidrurn. I{. :\men.

Y. Jube domne benedicere. Be nedictio. Dies et actus nostros x in sua pace ciisp<inat Ddrtrinus omnipotens. l{. Amen.


Dominica ad Primam.

2I

Ad absoltttionen

Capitult', itt Donitucis et .Fbriis /er ,.lnnutrt, a die ot|Salthatutt onte f)om. [. Quadrag., a .Fbritt il. usque ad "fanuarti .Ferian fV. /ost Festttnt ,Ss. Trinitatis, et a Feria VI. post Octauarn Ss. Crtrporis Chrisli usque od Sahhotrnn arzle Atlaenhtrtt ittclusiz,e :

r4

ttsr]ue

Lectio brevis. z. 7.hess. 3.5. rfl-\Ominus autern dirigat corcla et cdrpora nostra in caritAte

)lJ

If.

l)ei, x et pati6ntia Christi.'l'u autem Ildmine miser6re nobis.

Deo gr6tias.

,'1 I)ontt'rtica

f.

Atlz,enltts tr-squa atl

l/i:'i/. Naliz'i/alts 1)onini

e.r;/rtstae

;

Lectio brevis. fsaioe 3J. 2. miser6re nostri : te enirn : t esto brirexspectevirnus ff\Omine, nostrum in mane, * et salus nostra in t6mpore tribu)lJ chium lati6nis. 'l'u autem Ddmine. A I)ontint'at f. Q,uorlragesiruae Lectio brevis.

?/s(lue

td Doninican; |'assionis e.r'clttiiz,e

Ua6rite Ddminum, dum inveniri potest

n \t/',prope

;

,[soioe SS. 6.

:

* invoc6te

eum, dum

est. Tu autern Ddmine.

,l

A Donint"ca ,f'as.riottis ttstTue a,tl Feriaut l/. itr Coetta I)tltitti ef./trst'I'i:: lsttiae jo. 6-2. Lectio brevis. conffsus. Tu autem D6mine.

A Dttninica Ilesttrrec/iottis trsqtte od Ascenstonett esc/usiz,e : Coloss. J. r-2. Lectio brevis. g]t consurrexistis cum Christo, f quae sursuur sunt qua6rite, D ubi Christus est in cldxtera I)ei seclens : x quae sursunt sunt Sipite, non quae super terrarn. Tu autem Ddmine. Post Lectiottcnt ltreuent dirilur : Ir. Adjutcirium nostrum in ndmine Ddmini. $. Qui fecit caelum et terram. Xi. Benedicite. It". l)eus. Renedictir:. Ddminus nos benedicat, f et ab ornni maio clef6udat, * et ad vitaru perclicat aetdrnam. Et fidelium inintae per misericrjrrliam l)ei requidscant in pace. I{. Amen.

lQuonodo dt'ctutlae stut/ Preces, f.eclio brez'is et ceterr ltloc s&lutrnltu', in'l'onis Communibus, $ III., ct \t. itt Jinc,)

z'ide


zz

Dominica ad Tertiam. Cb&r4o-"4?4er4o €ggg$"&'.aoag4+

DOMII{ICA AD TERTIAM. Pater noster. Ave Maria.

!.

Deus in adjutirrium.

Hymnus. r. In Dominicis

,

per Annum et minoribus Festis.

t-- --. ---. f _+r _ -_l

le----l-a=--.---__--

r

;o,y t \l

-F-

-?-------patri '!Unc Sancte no-bis Spi-ri-tus, Lnum cum Fi_

U \

-- r

i-lr-=.

f

-

- --_a-;-;--:-'-;, ;;"t" rm

_--r-E=. _

-_1--

*r,ro

re- rri- sus

z. In majoribus Festis. 8.

N

!---_ gr-r-r$:Li.F[r;i-::-=:i -L:";;'*. no-ni"d".,;=^*"

-L Fi- li-

o, oigne;;;;

inge-

ri

n;; .u* *.r*-t*.lj;

a_;:_-j _ I+_r_l._t___ pe-

cto- ri.

lingua, mens, sensus, r'igor, _. O!, Confessi6nem p6rsonent : Iilarnmdscat igne cAritas,

Acc€ndat ardor prdximos.

Praesta, Pater piissime, Patrique colnpar Llnice, Cum Spiritu Pariclito, Regnans per ollllle sa€culum. Amen.


Dominica ad Tertiam.

23

Dominicis per Annum. AntiPhona.

Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.

8.G

r'Jt

L-le-l(r-ia. Euou

fn aliis l)ontinicis

et irt Festis, Antiphona

Psalmus 118. III. ll- Iisem pone nrihi Ddnrine iiarn justilicatidnurn tu6rum : * et exquiratn ealn semper. Da mihi intell6ctutu, et scruthbor legem tuam : x- et cust6diam illam in toto corde meo. Deduc rne in s6mitam mandatdrum tucirum : * quia ipsam virlui. Inclina cor meum in testim6nia tua : * et non in avaritiam. Ar'6rte dculos meos ne videant rranitdrtern : x in via tua vivifica

Jt{

me.

Stdtue servo tuo eldquium

tuum. x in timdre tuo.

,\mputa oppr6brium meunr quod suspicirtus sum : * quia judicia tua jucfnda. Ecce concupivi

mandita tua : x

in aequitite tua vivilica me. Et veniat super me misericdr-

clia tua D6mine : * salutfire tuum

secrinclum el6quium tuum. Et respondebo exprobr6ntibus

rnihi verbum : x quia sperAvi in serrndnibus

'uuis.

in Proprio.

Et ne 6.uferas cle ore meo \rerbum verit1tis usquequdque : * quia in judiciis tuis superspe-

rlvi.

Et cust6diam legem tuam semper : x in sa6culum et in saeculum sadculi. Et ambulirbarn in latitfdine : xquia mandita tua exquisivi. Et loquebar in testimdniis tuis in consp6ctu regum : x et non confund6bar. Et rneditAbar in mandirtis tuis, x quae di16xi. Et levivi manus meas ad mand6ta tua, quae dil6xi : * et exerc6bar in justificati6nibus tuis. Psalmus 118. IV. flAEmor esto verbi tui servo DJLG tuo, * in quo mihi spem dedisti. Haec me consolita est in humilit6te mea : * quia eldquium tuum vivific6vit me. Supdrbi inique agCbant usquequirque : x a lege autemtua non declin6.vi.


24

Dominica ad Tertiam.

llernor Iui judicicirurn tudrum

liltus suln.

Prifsquam humiliftrer liqui' * propt6rea el6quium tuum custodivi. Ilonus es tu : * et in boni-

gem tuam.

tuas.

catidnes tuae,

Multiplicita est super me iniquitas superbdruffi : x ego autem

a sa6culo Ddmine : x et consoDef6ctio t6nuit me, x pro peccatdribus derelinquentibus Ie-

Cantfbiles mihi erant justifi* in loco peregrinatidnis rneae. X[emor fui nocte ndminis tui

D6mine: x et custodivi legem tuam.

Haec facta est nrihi : * quia justificati6nes tuas exquisivi. Pdrtio mea D6mine, * clixi custodire legem tuarn. Deprec6tus sum fdciern tuam in toto corde meo : x miser6re rnei secirndum el6quium tuum.

Cogitivi vias meas : x et conv6rti pedes meos in testimdnia tua.

Par6tus sum, et non sum turbAtus: x- ut custridiam mandita tua. Funes peccatdrum circumpl6-

xi sunt me : x et legem

tuam

luorl surn oblitus.

ll6dia nocte surgdbam ilcl

x' super judicia justificati6nis tuae. Pdrticeps ego sutn 6mnium tim6ntium te : * et custodiâ&#x201A;Źntiurn mandAta tua. I\fisericdrdia tua D6mine plena est terra : r justificati6nes tuas doce me. Psalmus 118. V. qO OnitAtem fecisti cullr serYo )L, tuo Ddmine, x sectndum

confit6ndum tibi,

rrerbum tuum.

Bonit6tem, et disciplinam, et

sci6ntiam doce fils : x cluia manclAtis tuis cr6didi.

ego clc-

t6te tua doce rne justificati6nes

in toto corde lneo scrutiibor

mandita tua. Coagulitunr est sicut lac cor edrum : * ego vero legem tuartr meditAtus sum. Bonum mihi quia humiliAsti me : * ut discam justilicati6nes tuas.

Bonum mihi lex oris tui, * super millia auri et arg6nti. Nlanus tuae fec6runt me, et plasmav6runt me : x' da mihi intell6ctum, et discam manelAta tua.

Bui timent te vid6bunt nte, et laetabfintur: x quia in verba tua supersperivi. Cogn6vi D6mine quia adquitas judicia tua : * et in verit6te tua humilidsti me. Fiat miseric6rdia tua ut cousol6tur 111e, * sectindum el6quium tuum servo tuo.

V6niant mihi miseratidnes tuae, et vivam t x- quiâ&#x201A;Źr lex tua rneditAtio mea est. Confundintur sup6rbi, quia injirste iniquitirtem fecdrunt in me : * ego autem exerc6bor in rnand6tis tuis.

Convertintur mihi tirn6ntes

te : * et qui novdrunt.testim6nia

tua.

Fiat cor meum immaculitum in justificatidnibus tuis, * ut non confirndar.


Dominica ad Tertiam.

25

Dominicis per annum.

-1 ll-!--:::'-'-illIffiH_-

1tl

ia,

manda- td-rum tu- d-rum, alle-lit-

alle-16- ia.

r."foat. 1. t6. Capitulum. ti\Eus ciritas est : f et qui manet in caritirte, in l)eo manet, * et .\J Deus in eo.

ry.b

3 tu-

Ncli-na cor me- um. De- us. 'x

a.

Incli-na. }/.

A-r'6rte

In

testim6-

ri-cu-los me- os,

ni-

a

ne vi-de- ant

in vi- a tu- a vi- vi- fi-ca me. tâ&#x201A;Ź In testimd-

Sancto.

Incli-na.

V. Ego dixi : f)dmine miser6re mei. Sana dnirnam lneam, quia peccltvi tibi.

$.

Post

I!.

brezte

diritu'f.

D6minus vobiscum. Ij,'. Et cum soiritu tuo. ., ' rrt

Deinde Orott'o cotnenlens, et reliqua is VIII . Ilent ad ,Sct'ltrrtt ct Nonaut.

ul

ttotanlur, in I Onls (,OmmunlDus,


26

Dominica ad Tertiam.

Dominicis Adventus. Antiphona el Capitulun in Proprio, I)t

1--

-c' all

\r -r - ----.r--i

V\ turn.

Eni

|

:-r-;r-r-

acl li- be-

rindum nos, x Ddrnine De- us virtfi-

p. Ost6nde fA-ci- em tu- am, et

E-====; _-.,Fi-ri --.,

salvi

6-

rimus.

Gld-

----

Spi-ri-trr-i P"ari, o " tuum gentes nomen l)6mine. Tirn6bunt )f. lV. Et omnes reges terrae gldriam tuant.

.i-

Son.*

*

Dominicis Quadragesimae. Anti//tona et Calitttltutt in Proy'rio.

iffit

1----r_-

l-l-=-

Xr.

=l-"'-E=rr;=:. Patri, et li- o,

Et a verbo 6spe-ro.

Spi-ri-tu-

.--i:t

i

Gld-ri- a

Fi-

et

Sancto.

X/. Sc6pulis suis obumbritbit tibi. R/. lit sub pennis ejus sper6bis.

Dominicis Passionis et Palmarum. '4tttiy'hotta t Colll. in Proprio. e

-

ru- e a frime-

a

x I)e-

us 6-ni-rnam me-

am. Ir. Et


Dominica ad

Sextam.

27

AIon dicitur f . Glirria Patri, sed sttttirtt re/eti/u t' $. Flrue a fritmea,, etr. Et ila itt ontnibus l!I!. breztibus itt O-ljicitt de Teutfot'e -1)assiottt's. X. De ore lednis libera me Ddrnine. lV.Et a c6rnibus unicdrnium humilitirtern lneatn.

Dominicis Temporis Paschalis.

e-

Anti-

- --+-r

-ry:'-'-F;+-'-F-'-!-'-l-.-u---:!-_ 6\_-' ia, lf-ia, JL

C/

alle-lir- ia.

alle-l(r-

L-le-

Coy'iltt/unt in Prolrio.

,

t{:-;'-r-=,===f *:;i.-E*--=-= --L---

\

Urr6-xit Drjminus de seprilcro :

Alle- lir-ia, alle-

^J lri- ia.

I'.

!='j-?

Qui pro nobis pep6nclit

in ligno. Gki-ri- a Patri,

)tl

et

I.'i-

li-

o,

et Spi-ri- tu-

i

--,t

Sancto,

'

---:----_=

!. Surrexit Ddminus yere, alleliia. lV. Et appAruit Simdni, allelfiia. a\,r\r\r\.r\A/\.o,.a\A .\ Gn r\.iA !\ A ,a\/\/r.4.r! A d a.1A]1 An -.!An n,A,.\"G-a\,r\A/\ ^zS>,!>,s><>iX-<ZJ24::)<2!>.:!::s.>-:2S'i.t<2c><>i:i(ZSZSX=.<:C><>.X2,<Z:Z::<ZS.:S>1ZSZS'!ZC>:ZS ^-a-n

DOMINICA AD SEXTAM. Pater noster. Ave Maria.

\'.

Deus in adlut6rium.

Hymnus. r. In

Dominicis per Annum et minoribus Festis.

|-

t&

!_-!-f _----r-----

r !-

_--'-

--_-t

!--_t -.|

'

Ector pot-ens, ve-rax De- us, Qui t6mpe-ras -re- rum --).-


Dominica ad Sextam.

28

vi-ces, Splendd-re man/

ilhimi-nas,

Et

ignibus me- ri-cli- ern

:

z. ln majoribus Festis.

3-*-f;-l----i-!r1_--!r;tr+.=11=.!_r'=i

-:--r-vi- ces,

ri-

splenoore;* ilr.1"ni-nas, Et

,cli- enl

I

igni-bus

lr1e -

:

Exstingue flanrmas litiurn, Aufer caldrem ndxium. Confer salfitem c6rporurn,

Praesta, Pater piissirne, Patrique compar Unice, Curn Spiritu Pari.clito,

Verirmque pacem cdrdium.

Regnans per ourne sa6culum.

Dominicis per Annum. Antiphona. 8.G

^\men.

.nt Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona. 8.c

;i-!:-i -'.-fl

.nt

L-le-lir- ia.

_[ EuouzLe.

[n oliis Dotninicis et in lieslis, Anlilhona in Propriu. Psalmus 118. VI. quium tuum, * clic6ntes : QuanPl[\Ef-ecit in saluthre tuum 6ni- do consoliberis me'/ )LJ ma mea : x' et in rterbum Quia factus sum sicut uter in pruina : * justificatidnes tLias tuum supersperAvi. Defecdrunt ticuli mei in eld, non sum oblitus.


Dominica ad Quot sunt dies servi tui ? *

quando ficies de persequ6ntibus rne judicium?

Sextam.

zg

Super omnes docdntes me intell6xi : x quia testimrjnia tua meditittio mea est.

Narrav6runt mihi iniqui fabulatidnes : x- sed non ut lex tua. Omnia mandita tua v6ritas : * inique persecfiti sunt me, 6djuva

Super senes intell6xi : x quia

manclita tua quaesivi.

me.

Ab omni via mala prohibui pedes meos : *- ut custddiam verba tua. A jucliciis tuis non declin6r'i: x quia tu legern posuisti mihi.

non dereliqui mandirta tua. Secrindurn rniseric6rdiarn tuam vivifica me : * et custcidiam

eltiquia tua

Paulo minus consummav6runt me in terra : x ego autem

testimdnia oris tui.

aet6rnum, Ddmine, * \rerbum tuum p6rmanet in caelo. In generatidnem et generatiSnem v6ritas tua : * funddsti terram, et p6rmanet. Ordinatidne tua perser'6rat dies : * qu6niam rimnia s6rviuut

In

tibi.

Nisi quod lex tua meditetio

mea est : x tunc forte periissem

in humilitir.te mea. In aet6rnum non obliviscar * iustificatidnes tuas : quia in ipsis

vivificisti

me.

Tuus sum â&#x201A;Ź$o, sahrurn me fac : x- qudniam justificatidnes tuas exquisivi.

Me exspectar'drunt peccat6-

res ut p6rderent me : x testim6-

nia tua intell6xi. Omnis consummatidnis I'idi finem : x- latum manditum tuum nimis.

Psalmus 118. VII.

fiucibus meis 0uam dirlcia ! * super mel ori

meo.

A mandAtis tuis intell6xi : x propt6rea odivi omnem viam iniquitAtis. Lucdrna p6dibus meis verbum

tuum, x et lumen s6mitis meis.

Jurivi, et stirtui x

custodire

judicia justitiae tuae. Humili6tus sum usquequ6que D6rnine : * vivifica me secfn-

tlum rterbum tuum. Volunt6ria oris mei beneplitcita fac Ddmine : x et judicia tua dcce me.

Anima mea in mAnibus meis semper : * et legem tuarn non sum oblitus. Fosu6runt peccatdres lhque um mihi : * et de mandAtis tuis non

errivi. Haereditite acquisivi testim6nia tua in aet6rnum : * quia exsultdtio cordis mei sunt.

Inclinir'i cor meum

ad facien-

das justificatiSnes tuas

in aet6rnum, x propter retribtrtirlnem.

Psalmus 118. VIII. legem tuam n Udmodo dil6xi \rA Ddmine ! * tota die rnedi- 9\iquos ddio hhbui : * et let6tio { mea est. tt g6m tuam clilexi. Super inimicos meos pruclen-

tem rle fecisti nranditto tuo : * quia in aet6rnum urihi est.

Adjftor et suscdptor meus es tu : x et in verbum tuum supersperitvi.


30

Dominica ad Sextam.

Declin6te a me maligni : * et scrut6bor mandirta Dei mei. Sriscipe me secfindum elciquium tuum, et vivam : x- et non conf0ndas me ab exspectatidne mea.

Adjuva me, et salvus ero : x' et medit6bor in iustificatidnibus tuis semper. Sprevisti olnnes cliscecl6ntes a judiciis tuis : x quia injirsta cogitdtio e6rum. PraerraricS.ntes reputirvi omnes peccattires terrae : * icleo dil6xi testimdnia tua. Confige timrjre tuo carnes meas: x ajudiciis enim tuis tirnui. Feci judicium et justitiam : * non tradas me calumniAntibus

Sfiscipe ser\rulll tuurn

num

in

bo-

: * non calumnidntur rne

sup6rbi.

in

Oculi tire tuum : * et in eldquium rnei defecdrunt

salu-

justitiae tuae. fiac cum servo tuo secfndum misericrjrdiam tuam : * et justificatidnes tuas doce me. Serrrus tuus sum ego : * da mihi intell6ctum, ut sciam testirndnia tua.

'I'empus faci6ndi, D6mine : x dissipav6runt legern tuam. Ideo dil6xi mandata tua, t( super aurum et tophzion. 'Propt6rea ad dmnia mancldta tua dirig6bar : * ornnem viam iniquarn rilio h6bui.

me.

Dominicis per Annum. Anti-

phona.

rdt

L-le-lfi-

ia, tu- us sum

eg'o, salvuln rne fac D6mine,

alle-hi-ia, alle-hi- ia. Capitulum. /n'Lter alt6rius dnera port6te, *

t1[

Christi.

$.

Golal. 6.

z.

et sic adimpldbitis

legem

Deo gr6tias.

IV.br.

3

N aet6rnum. Dd-mi-ne. * P6rmanet ver- bum tu- um.

=-'--=-Il_I_ _l:i _

tlr

F.

_

:

-Fr-\I=r:l

_a:F=-

_

-.-._t

X. In

sa6cu-lum

sa6cu-li v6-ri-tas

tu-

a,

Gld-ri- a patri,


Dominica ad Sextam.

3r

et Spi-ri-tu- i Sancto. )r. Ddminus regit me, et nihil mihi d6erit. f9. In loco pirscuae ibi me colloc6vit.

et Fi-li-

o,

Dominicis Adventus. Antfui/tona et CaVitttlutn in ProPrio.

If.

br.

()

----

-|:i:l-'---r-:l r-ll-r-Jl ,_r-l r-'-'-r-.-J-r-r-i;-1-i__iJ* ;* ctd". t*t, ., ti t;;"t*,e".;'" "

;E

li-

o,

et Spi-ri-tu-

i

Sancto.

p. Mem6nto nostri Ddrnine in benepl6cito pripuli tui. R7. Visita nos in salutirri tuo. Dominicis Quadragesimae. )

K-+,

An.tiqt/tona et Calitulum

in Proprio.

8:=

.\ Cipu- lis su- is x Obumbr6- bit ti- bi. X/. Et sub l___ ^J -----+: =--J=___r_ ::__-' pennis e-jus spe-rA-bis. G16-ri- a Patri, et Fi- li- o, et

1r:=i-i---r:i;j=--E_--r--i=r,-i: )

Spi-ri-tu-

i Sancto.

V. Scuto circfimdabit te vdritas

ejus. R/. Non tim6bis a timrire noctfrno.


Dominica ad Sextam.

32

Dom. Passionis et Palmarum. Antip/rona et Capitulurtt in

I{. br.

l--f'r^ll-ll

ru L il, )lr,

E

-1:8.

o-re le- d-nis * Li-be-ra me Ddmi-ne. V.

--!-'-=*-:r-I::f,-t--

cdrni-bus u-ni-cdrni- um humi- li-t6-tem me- am.

*

Eta

Libera.

R7.

De ore.

X. Ne perdas cum impiis Deus inimam rneam. Iy. Et cum viris singuinum vitam meam. Dominicis Temporis Paschalis.

I

hi- ia, alleCt4tituht ttt

S

lfi-

ia.

in Proprio,

-l-r-r-! I]rre-xit

a-

D6mi-nus ve-re

:

* Alle- lir- ia. alle-lir- ia.

-l

y.Et

I

appit-ru-

Spi-ri-tu-

i

it

Simd-ni.

Gl6-ri- a Patri,

Sancto.

p. Gavisi sunt discipuli, alleltlia. I!. Viso D6mino, alleliria.

et Fi- li-

o,

et


Dominica ad

Nonam.

33

wv\jtuwu

----cJi:l:cl.J,rx_rl3J-:3-r-1:rilaxllJJ:rJi:jcxl.J:rlli:j]j:iullrx-r:I-r.-:Juc-

*tjl

DOMII.{ICA AD NONAM. Pater noster. Avc Maria. !. Deus in adjut<irium. Hymnus. r. In 8.

I

t&

i-----_---r =

Dominicis per Annum et minoribus Festis.

=

-

'-L---?-::=lir;:-r

_

-t__

__

--

Erum De- us tc-nax vi-gor, Imm6-tus in

te

perllla-

l^

'==l--_J=il_*==EH nens, Lu-cis di- 0rnae t6mpo-ra Succ6ssi-bus cle-t6rmi-nans:

Erum De- us te-nax vi-gor,

Immd-tus in te

pâ&#x201A;Źrmanens, Lu-cis di- frnae t6rnpo- ra

Largire lumen r.6spere, Quo vita nusquam cl6ciclat,

Sed pra6mium mortis sacrae l'er6nnis instet gl6ria.

Praesta, Pater piissime, Patrique compar lJnice, Cum Spiritu Pariclito, Regnans per otllne sa6culum. Amen.

Dominicis per Annum. Antiphona.

N"856 -z


Dominica ad Nonam.

34

Dominicis Temporis Paschalis. Antiphona.

2.D

r'Jt

%E-=H L-le-lfi- ia.

Euou a

e.

Jn aliis Doninicis el in Feslis,, Anli//tona iri Proy'rio.

Psalmus 118. IX. testimdnia tua : x-

flf\Irabilia

UJLE icleo scrutita est ea ini-

ma lnea. Declarirtio serrlrinum tu6rum illtiminat : x et intell6cturu clat pirrvulis. Os meum ap6rui, et attrixi spiritum : * cluia manditta tua clesider6bam.

Aspice

Justitia tua, justltia in aet6rnum : x et lex tua v6ritas. Tribuldtio et angristia invendrunt rne : * rnandita tua medit6tio mea est. A6quitas testirndnia tua in aet6rnum : * intelldctum da mihi, et vivam. Psalmus 118. X.lnYil-arnirvi in toto corde lneo,*

in fre, et miserere \,1- exiudi

mei, * secrindum iudicium diligdntium nolneu tuurn. Gressus meos dirige sec0nclum ekiquiuur tuum : x- et non Cornindtur rnei omnis injustitia. R6dime me a cahimniis hdminurn : x ut custdcliam mand6ta tua.

Firciem tuam ilhimina sutrer servum tuum : x- et doce me justificatidnes tuas. Exitus aquirrum dedux6runt ticuli mei : * quia non custoclid-

runt legern tuam. Justus es D6rnine : * et rectum judicium tuum. Ilandasti justitiam testimdnia tua : * et veritA tem tuarn ninis. Tab6scere me fecit zelus nleus : x quia obliti sunt verba tua inimici mei. Ignitum el6quium tuum vehem6nter : * et ser\rus tuus dil6xit i11ud.

Aclolesc6ntulus sum ego et

contdrnptus : * justificaticjnes tuas non sum oblitus.

-=

me Dtjmine :

justificatidrres tuas requirarn.

ClamAvi ad te, salvutn ltte fac: * ut custridiarn mandita tua. Praev6ni in maturit6te, et cla-

mivi : * q.uia in verba tu;t su1:ersperavl.

Praevendrunt 6culi mei ad te di-

lf culo: * ut rneclitirereldquia tua.

\-ocem meam aucli secrindum misericdrdiarn tuam D6mine : *

et secfndum jucliciurn tuum vi-

vilica me. Appropinquar'6runt persequ6ntes me iniquit6ti : x'a lege autem tua longe facti sunt. Prope es tu D6mine : * et omrles viae tuae r'6ritas.

Initio cogndvi de testimdniis tuis : * quia in aet6rnum fundisti ea. Vide humilititern mealn, et 6ripe rne : x- quia legem tuam non surn oblitus. Jtidica judiciunr meum, et 16dime me : x- propter eldquium

tuum r.'ivifica me.


Dominica ad Nonam.

35

Longe a peccatdribus salus : x quia justificatidnes tuas non ex-

Exspcctirbam salutire tuunr Dtimine : * et mantlita tua rliquisi6runt. lexi. llisericrirdiae tuae multae, I Custoclivit 6uima lnea testiDdmiue: x sectndum judicium m6nia tua : x et clilexit ea \rehc-tnttru virtifica me. ; rn6nter. Multi qui persequfntur me Servirvi manclita tua et testiet tribulant me : x a testimriniis m6nia tua : x quia omnes viae

tuis non cleclinAr.i.

Vidi

rneae

et terbesc6bam : * quia eldquia tua non ; praer,aricS.ntes,

custodi6runt.

in conspdctu tuo.

,\ppropinquet cleprechtio mea in consp6ctu tuo Ddntine r x juxta eltiquium tuurn cla ntihi

Vicle qu6niarn manclirta tua intell6cturn. dil6xi, D6mine : x iu rnisericdr- 1 Intret postulirtio mea in conclia tua vivifica rne. I sp6ctu tuo ,, n sectinclum e16Principiurn verb6rum tudrum, quiunl tuum erlpe 111e. r,6ritas : x itt aet6rnum drnnia Eructirbunt libia lneal h-vjudicia justitiae tuae. mnnm, x cum cloc(reris rne justiPsalmus 118. XI. pcrsecriti sunt ntc

lfiRincipes *

JL" gratis : et a verbis tuis forirridirrit cor lneuln. Laetibor ego super el6quia tua : * sicut clui invcnit sprilia

i

licati6nes tuas

Pronuntihbit lingua mea eldquium tuurn : x quizr 6mnia

manclitta tua aecluitas. Fiat manus tua ut salvet me: * qudniam mauclltta tua e16gi. Ii Concupivi s:rlutire tuurn Dtjrnulta. Iniquithtern 6dio hirbui, et rnine : * ct lex tua rueclitirtio abominitus suul: x legem autem I rnea est. L Yivet inima fiIea, et lauclirbit tuam dilexi.

Septies

in

clie lauclem dixi r te : * et juclicia tua adjuvitbuut

tibi,x- super j uclicia j ustitiae tutle. Pax urulta dilig6ntibus legenr tuarn : x et rron est illis sciuLla-

luln.

me.

Errivi sicut ovis quae p6riit : x quaere servum tuunt, cluia mauclhta tua non surn oblitus.

Dominicis per Annum.

I Anti- _l-r_--l--l-i-t-r-.i-r-!--1=:-' 3 --r----r-' r---r-! -->r( !-r-l i-l frll_--_li/ :lL L-le-lti-ia, fi"-ci- enr tu- am, Ddmi-ne, ilhimi-na phona.

!-l-super servum

tu-um, alle-lfi-ia, alle-lir-

ia,


Dominica ad Nonam.

36

t.

Capitulum.

Cor. 6. zo.

enim estis prdtio rragno. * Glorificite et portite Deuur

Artpti \r't tn cOrporc

vestro.

f,arnilvi in to-to corcle lue- o : E-_-----

*' Exirucli

me fXrrni-

-_-_l__

_-_ I -"-i--a-a-r-r-r-r='- ;j= l-F!_ r _r_*_o_ i_Lr-f _':::1:l-----_-3:;_!-n--_=_---_'- 6tr.r * u, requi-rarr. Gld ri- a Patri. 3o. ne. X. Justi- fi;o-ti_

_

!-. Ab occfiltis meis muncla rne D6mine.

Ii. Et ab ali6nis parce

sen'o tuo.

Dominicis Adventus. Anttp/zona et Coy'itttlttttt in Pro/rio.

{Jper

te

Je- rfi-sa-lern

* O-ri- 6- tur D6mi-nus. F. I1t

Er-'-'rr-i=-:-s-._._.-.E=5-=-=1 gki-ri-

a ejus in te vi- c16-bi-tur.

;-r-:-*_ _-*- -aI!ii T-.-r-r-r-r-ft-i-

Gld

ri- a Patri, et lri-

-__*r----_-----'-:_! li- o, et Spi-ri-tu- i

Sancto.

Jn Drnttitticis. )i. Dtirnine Deus r.irtirtum conr'6rte nos. IV.Et ost6ntle ticiem tuzrm, et salvi 6rimus.

ftt

.|'briis.

)r. Veni Ddmine, et noli tardare. lj,. Reldxa facinora plebi tuae. Dominicis Quadragesimae. ,4ntty'/;otto et Cttllitulun in Pnlrio.

'X' -_,.----$(--:-1 -!-l

Cu-to circiuncla-bit

^J

te

.Hi1---'---!--x \'6- ri-tas e- ius. Ir', Non ti-


Dominica ad !_-._- . I__-__, rl ;-=- ll--

Nonam.

2-._-I_.

37

--:r-l-:_t _- .-l I

_-l-lf:-n-r-l-l-=-r-r

:-'-'-=-

!- ------_-h_----

a tirn6-re noctirrno. Glcl-ri- a Pettri. lo. -m6-bis [. Angelis suis Deus mandirvit de te.

ry. Ut cust6cliant te in rimnibus viis tuis.

Dom. Passionis et Palmarum. Anti!/tona et Cttfitttlttm ]V.

br.

hs. f,

l\J

U \

,

!-- =

tln

Pt'ofrio.

f'_i =__r=:__r_;=_=__ l-F-l-l-El.-',--

-,---_-

-r-!-1-1-!-f-'-l:-.-r-! E perdas cum impi- is x De- us a-ui-marn ure- alr.

It. Et cum vi-ris siurguinum vi-tam me- am. )f. Eripe rne Ddmine ab hdmine rnalo. IY. A viro iniquo 6ripe me.

x

Deus. t!, Ne perdas.

Dominicis Temporis Paschalis.

Anti-

-L_-r-r-r---

E-.-l-.;-1=Lr:-' 7( ---:-;"I1. :14;f.-":-;=: ---Lj_-: --

ph;;".

*.*'", -*:.r'

fiJt ''.-tr;Cay'ilttlum in Probrio.

Avi-si sunt cliscipu- Ii : * Alle- lir-ia, aile-l(-ia.

- -n-

t

-_6---* 1-

:-=_N===I=_=?-:l I

et Fi- li-

tu- i Sancto. I''. Jlane nobiscunr f)rjrnine, alleliria.

If.

Qurlniarn aclvesper6scit, allelfria.

o,

et Spi-ri-


DOMINICA Pater noster. Ave

AD VESPERAS

Maria.!.

Deus in adlut6rium.

Antiphon a. 7. c z.

IXIT Ddminus. t Cantor.' Ddrnino file- o : *

Sede a dextris ne-

is.

TempOre Paschali. Antiphona.

Psalmus 109.

FIf\Ixit D6minus D6mino JL,/ meo : * Secle a dextris meis

:

Dortec ponam inimicos ttros, * scab6llum peclurn tud'rum.

Virgam virt(rtis tuae emittet Driminus ex Sion : * domin6re in mddio inimic6rum tudrum.

( Sub gua sola

dt'cttrttur zmiles Psalni.

)

Tecunr principium in clie virtfitis tuae in splenddribus sanctdrurn : * ex utero ante luciferum g6nui te. JurAvit Dciminus, et non paenitebit eum : x Tu es sac6rdos in aet6rnum secilndum 6rdinem Melchiseclech.

D6minus a clextris tuis, * confrdgit in die irae suae reges.

' Et non repetitLrr in Psalmo : qLrod semper fit, quarrdo Antiphona incipit a prirno versu Psalmi, et Psalmus tunc incipitur ab eo verbo in quo clesinit Antiphona sive integra dicatur, sive tanturn inchoata : si tatrten eadem sint verba, et contirruetur Antiphona cum Psalmo.


Dominica ad Judiclbit in natidnibus, impl6bit ruinas : * conquass6bit cdLpita in terra multdrum,

De torrdnte in via bibet : *

Vesperas.

Sicut erat in principio, et nunc, et sernper, * et in sadcula saecul6rum. Amen.

propt6rea exaltirbit caput.

Gl6ria Patri, Spiritui Sancto.

et Filio, *

Hic et

39

z,ersus Gl6ria Patri,seurper

dicitur in fine ornniun Psolnrc,'/ttt, nisi aliter notetur.

Secle a dex-

trrs lne- ls.

z. Ant. a.b

Jlt|

Agna dpe-raD6rni-ni. E u o u a e. Psalmus 110.

ffOnfitdbor tibi

D6mine in \,1" totQ corde meo : x in consilio justdrum, et congregatidne. Magna dpera Drimini : * exquisita in omnes volunt6.tes ejus. Conf6ssio et rnagnific6ntia opus ejus : * et justitia ejus manet in sa6culum sadculi. \[emdriam fecit mirabilium su6rum, f mis6ricors et miser6tor D6minus : * escam dedit tim6ntibus se. l{euror erit in sadculum testam6nti sui : * r'irtirtem 6perum su6rum annunti6:bit pirpulo suo

:

Ut det illis haeredititem g6n' * dpera minuum ejus

tium

v6ritas et judicium. Fid6lia dmnia manddrta ejus: f confirmita in sa6culum sa6culi : * facta in verit6te et aequithte. Redemptidnem rnisit pdpulo suo : * maud6.vit in aet6ruum testam6ntum suum.

Sanctum et terribile nomen

ejus : * initium sapi6ntiae timor D6mini. Intelldctus bonus dmnibus fa-

ci6ntibus eum : * 1auc16tio ejus manet in sadculurn sa6culi.

Anti-

phona.

Magna

6pe-ra D6mi- ni,

exqui-si-

ta in

omnes


Dominica ad Vesperas.

40

vo-lunt6-tes e- jus.

Euouae. Psalmus 111. qui timet Ddrni1A Irdtus vir )t, num : x in mandittis ejus volet nimis. Potens in terra erit semen ejus : * generitio rectdrum benedic6tur.

in

Gl6ria et divitiae

clomo

ejus : * et justitia ejus rnanet in sa6culum sa6culi.

Exdrtum est in t6nebris lu-

men rectis : x rnisdricors, et rniser6tor, et justus. miseJuctindus horno r6tur et cdrnmodat, clispdnet

serrndnes suos

in

qui fjudicio

:

x

quia in aet6rnutn non commov6bitur. In memdria aetdrna erit ju* stus : * ab auditidne rnala non tirnebit.

Par6tum cor ejus speSire in

D6nrino. t confinnatum est cor ejus : x non commor'6bitur doruec

despiciat inirnicos suos.

Disp6rsit, declit paup6ribus: f iustitia ejus manet in sa6culum sa6culi : x comu ejus exaltebi-

tur in gldria. Peccirtor vid6bit, et irasc6tur. t ddntibus suis fremet et tabdscet : x ciesid6rium peccattirum peribit.

Anti-

phona.

Qui timet I)drni-num, in manclir-tis 4. Ant.

7.c

S

.iu. cu-pit ni-mis.

-.-r_r.J--== i===i-H _-__l IT nornen

Drimi-ni.

E,uou a e. A solis ortu u;que acl occ6.-

Psalmus 112.

ll. Audite nfieri Ddrninum : x nornen Ddmini. JL{ - Sitlauclite nomen Ddrnini benedi-

ctum, x ex hoc nunc, et usque in

sa6cu1um.

sulll,

x laudAbile

nornen D6mi-

ni. E,xc6lsus super olnnes gentes * et super caelos gldria ejus.

D6minus,


Dominica ad

Anti-

pibus, sui.

0ui x-habitAre facit st6rilem in

domo, tem.

:

j-r:=j*t.-i

--_.--Sit nomen D6mi-ni

matrem fitidrum laet6n-

j-;-r----;-

|

---l--

phona,. i

--

be-ne-dictum in sa6cu-1a.

! --_ Jir'-l--=H-'-=-l;1--

,:rtlJ;i-:r=l-= .i.n ;lJ

4r

Ut c6llocet eum cum princix- cum principibus pdpuli

Quis sicut Ddrninus Deus noster, qui in altis hAbitat, x et humilia r6spicit in caelo et in terra? Stiscitans a terra inopem, * et de st6rcore 6rigens pAuperem

Vesperas.

---E-usautemnoster. Euoua

Psalmus

113.

e.

-- -

-

g6ntium arg6ntunt D--------'I et Simul6cra aurum, x- dpera minuum h6-

* II lninum. $ clonrus Jacob de ptlpirio nar- | . Os habent, et non loqu6ntur : x baro : I 6culos habent, et non vid6bunt. Facta est Jucla6a sauctillcitio I Aures habent, et llon 6u* ejus, * Israel pot6stas ejus. I dient _: tlares habent, et non A?\ 6xitu lsrael

de Aesi-pto,

X'Iare viclit, et fugit '-xlordinis conr'drsus est rEtrdrsum Montes exsultav6rurtt ut arietes : x et colles sicut agni dvium. Quid est tibi mare quod fugistiT x et tu Jorcl6nis, quia conv6rsus es retrdrsum'l \'Iontes exsult6stis sicut arie-

tes, * et colles sicut agni dvium?

| odor6bunt.

|

\'Ianus habent, et non palpif pedest habent, et non I ambulAbunt : non clam6bunt | in g.0tture suo. illis fiant qui. ticiunt | ea Sirniles : x et omnes qui confidunt in I

| bunt :

|

eis.

Dotnus Israel sper6vit in DdA filcie Ddmini mota est ter- | mino : * adjirtor e6rum et pror?, * a f6cie Dei Jacob I tdctor edrum est. ' Aaron sperivit in D6Qui conv6rtit Kpetram in sta- | Domus gnl aquArum, et rupem in I mino : x. adjutor edrum et profontes aquirum I tec_tor eorum est.. Ncln nobis D6mine, non no- | Qui timent D6minum sperabis, x sed ndmini tuo da gl6riam : I v6runt in Ddmino :. * adjfitor Super miseric6rdia t[a et ve- | e6rum et protdctor e6rum est. ritite tua : * nequd.ndo dicant I Ddminus memor fuit nostri : x : Ubi est Deus e6rurn? | et benegi"it nobis. "gentes f)eus autem noster in caelo : x- | Benedixit ddmui Israel : * 6mnia quaecirmque vdluit, fecit. I benedixit ddmui Aaron.

|


42

Dominica ad Vesperas. Caelurn caeli Ddmino : x terram autem dedit filiis hdminurn. Non mrirtui laud6bunt te D6mine : x neque omnes qui desc6ndunt in inf6rnum. Sed nos qui vivimus, benedicimus Ddmino, x ex hoc nunc et usque in sadculum.

Benedixit dmnibus qui timent Dtiminum, x pusillis cum majriribus.

Adjiciat Ddminus supervos :*

super vos,

et

super filios ve-

stros.

Benedicti vos a Ddmino, * qui fecit caelum et terram.

)

---=---t---.phonag=-s=#+l Anti- !_--

ni-

us autem noster in cae-lo

:

cimni- a quaectmque

vri-lu- it. fe- cit.

Alle-lir-

ia,

al-le-

lir- ia, alle- lft-

ia.

z. Cor. r. 3-4. lQEnedictus I)eus, et Pater Ddmini nostri Jesu Christi, f Pater .ilJ misericordiirum, et Deus totius consolatidnis, * qui consol6tur nos in omni tribulati<ine nostra. Capitulum.

Hymnus.

It(

!_ U-cis Cre- 6-

_ fe- rens,

Primdrdi-

tor

tiptime,

I

Lu-cem

di- 6- rurn prd-

_!______

is lu- cis tlovae Mundi pa-rans o-ri-gi-

nem : e. Bui tna-ne juncturn v6spe- ri

Di- em vo-c6- ri


Dominica ad Vesperas.

il-li-gat,

pul-set dsti-

4. Caeleste

pra6rni- urn

: Vi-t6mus omne

p6ssir-num. 5. Praesta,

Pa-ter

E-!-!-r-..-r- i-1-1-

um,

43

Vi-ti-

le tol- la,t

Purg6mus omne

n6-xi- um,

pi- issime,

Patrique com-par

-;:r;;t

a.

Regnans per omne

a----l__[r--l-r-Lfu:a::H-_

-_

sa6cu-lurn. A-men. z. Alius Tonus ad libitum. 8.

Itr

2--

--+--

i-----;-i--!-j-ts#--i=i --]+---U-

cis

Cre -

i-tor dptirne,

Lu-cem di- 6- rurn prd-fe-


44 i--

Dominica ad Vesperas. __._rl_e

-=:=-===-l; is rens,

Prim6r-di-

1u-

cis

novae }luncli pa-rans o-ri-gi-nern

I-----_=-;-::--1----

-----l

=-.-i:f : --:_-":-::r._.:-i, z. Qui lnalle junctum v6spe-

ri

:

Di- em I'o-cli-ri pra6ci- pis

:

i

Xle--fri*

I:

,E==

-i --*gravi-ta crimi-ne, -.-i:;:i 3. Ne mens

t--r--r|-*-tDum

Hf

*-,ru,n cha- os, Aucii pre-ces cum fl6-ti-bus.

_

I

:

Vi-tae sit exsul mfine-

re,

_--

nil per-6nne cd-gi- tat,

4. Caeleste pulset

----_-l .=.:

6sti-

urr,

n= Se-s6que

culpis il-ti-gat.

Vi-tit-le tol-lat pra6mi- um : \ri-

t-*!-.--rr-_ =----:-L=l== -

,6t""r *r*

i-:_

nd-

_

xi- urn,

:= *-__r

Purgemus omne p6ssimum.

-l

--_.:.-==.=--=.-,-:E=l,l'T issi-me, 5. Praesta, Pa-ter

pi-

Patrique compar U-ni-

i-r-p; l_r-r !+----EE--

-Cum Spi- ri- tu

-'

lunr.

A-rtrert.

Pa- rAcli-

ce,

;.-r-t::-l r--_1-to,

Regnans

per ornlle sadcu-


Dominica ad

Vesperas.

45

3. Alius Tonus.

I

_

_____r_--

ti.=i-l===== i"lL{'

_ !_=-.-t---

U- cis Cre-

tor ripti-me,

E=1T-==r

Lu-cern

di-

6-

rurn prri-

_r_.__ --_L_ --ii-----;-l -.-f^ ----_- -----l-.. _l______+,_+ -t-a.f-r-r-_ _ --r-r.:fe-reus, Primdr-di- is lu-cis llovae Muncli pa- rnn!

-r =----:lb-*:-:-:t:Er;i

l-

--

r------

E_=.:]_*.-t

-

i-1.-;--!-l--

"---l--r-'--

-1 ==jtrl

o-ri-gi-nem : z. Qui ma-ne junctum v6spe-

cit-

ri

pra6ci-pis

\-i-tae sit

: I1-lir-bi-tur

exsul

mfne-re,

Durn

ri

tetrum cha-

nil

per-6n-

Di- ern vo-

os,

ne

Audi

cd-

gi-tat,

--.--l ----+t-.-!-+-r:---LJ -J ==;-+;--=r-i!:r.:--?1ri::-lque .u1-'pis il-li-gat. 4. pul- set Se-s6-

tuni, \-i-

Cae-16-ste

th- le tol-lat

przremi- um

i-.1r-i=----!tr_!!r___-

:

dsti-

Vi- tdurus o-mne nd-

-!---l+-r--.-lr-_ -

._-!__l_ir

:,-;;";-:T-;;;*;-;,.;";;

-


Dominica ad Vesperas.

46

l-.-.

r-----

.o',nl*;::';,o ;;;,r,utri=;=[:E=.*,='-=*1-5-] qu.

Spi- ri-tu

o

l'a-ri- cli-to, Regnans per |'. Dirigirtur

o-mne s:.tdctt-lum.,\-rttctt.

Ddrnine orAtio nlea.

I{'. Sicut iucCnsum in consp6ctu tuo.

nie in prog6nies

Canticum B. Mariae Virginis. Luc.

t,

eurn.

+6-S:.

n( 6nirna mezr l)rirninum. UJLG Et exsultir.it spiritus meus * in Deo salutirri lneo. Qr.ria resp6xit hurnilitdtem ancillae suae : x ecce enim ex hoc beirtarn me cliccnt omnes gene-

tr'ecit pot6ntiam

brhchio

Susc6pit lsrael piterum sLlum,x

i

,l

lnen eJus. I:lt nrisericcirtlia ejus a prog0An/tl7;/tottant

in

cordis sui. Dep6suit potdntes de sede, x et exaltivit hfmiles. Esuri6ntes implevit bonis : x et clivites clirnisit inirnes.

Quia fecit mihi magna qui potens est : x et sanctum tro-

Ibs/

tirir6rrtibus

suo : x disp6rsit sup6rbos urente

flfLngnificat

rati6nes.

*

recordirtus rnisericrircliae suae

:

Sicut loc(rtus est acl patres nostros, x r\braham, et s6mini ejus in sa6cula. Gltiria Patri.

dicitur Orolto /t'o/ria, deinde co//t//tentzratutrcs, st'

fttiettdoe orcurrtrnt; 15oslt'etto, si dicendun est, Su-frag'ium de Onnibus Sottclis, z'e/ rle Cnt;e, ut infra. Su.frt,qt'utn tle Onniltus Sttnctis fil, e:vtra Tetnptts Pasc/tole, in Officio lont t/e Tctnfttre qt/e/)t de Sonctis, excepto ltt?tteil. Tetttlore Adueztltts ttc tlttttc

Jtl in Du//iciltlts,

J-assiortis. ,\ton

?teqtle

irtfro

Octai,tts, /te/ue

itt Dotriaico

irt gtttt octttrril Duole.v silt11/i/icalun.

De Omnibus Sanctis.

Ant. 2.

1B

f-.-

E-_

-*_='-li:l-=-l--r-;i;:r-=h: t*" * t i6-.*;"g. ",S=*.t

-o-

""-t-


Dominica ad Vesperas.

47

l'==.r'-r=E==-E=il-E-i*-__l--E=-:-=---!-:---_I

L'!

I

---i-

-

que o-mnes interc6-dant pro no- bis V. llirillcirvit D(rminus Sanctos suos.

arcl

D(xni-num.

IV. Et exauclivit eos clamirntes acl se.

Or6mus. Orutio, cunctis qua6sumus nos, rnentis c1ef6nc1e et Ddrnine, cdrporis fitllL periculis , *'ei intercecldnte be6"ta et gloririsa renrper Virgine Dei Genitrice.Maria, curn beito Joseph, beitis Apdstolis tuis Petro et Paulo, atque beilto ^A/. et dmnibus Sanctis, salfitern nobis tribue benignus et pacern; ** ut clestrtictis adversitetibus et errdribus univ6rsis, x Eccldsia tua secirra tibi s6rviat libertite. Per erimdem D6ntinum uostrum Jesurn Christum Filium tuurn : x qui tecum vivit et regnat in unitite Spiritus Sancti Deus, per 6urnia sa6cula saeculdrunl. IV. Anren.

1 fn hoc Oralione, ad lilteran N., erprintlur lnilrcil. Sancli Tilularis lro75rioe Erclesiae; et notttina sortcllrttnt Ange/ontm et sottclt' y'tonnis Boy'ltsfue, si Tiluhrcs /uerittl, /raeponun/ur trotttitti sortcti Josey'/t. 'fcnilore autctn -['aschali, a I'bria II. losl Doltinicam in Alltis usque ad I/ii'i/itun llscettst'ortis irtclttstL,e, iu

/oro

/raeredentis St1fru,gii, -/it

Ant. 6.

seque

O/Jicio

tam de Ternlore quo//t' de Sonctis,

ns Cottntentoralio

E____-_a::' _

_

l-.-rt

Ru-ci- fixus * surr6-xit a mdr-tu- '

is,

f=

I

et recl-

i_.-_-_ ---- !---- r __ -_-r-!-F-r.R{--L-r.-l-- --_{lr-Ff

_

6mit

nos, al-le- 1[-' ia,

alle-lfi- ia.

Y. Dicite in natidnibus, allelfiia. $. Quia D6minus regnirvit a ligno, allelfiia. O16rnus.

Orotio.

l]f\Eus, qui pro nobis Filiunr tuum Crucis patibulum *

)LJ

subire

voluisti, ut inimici a nobis expdlleres potestittetn : concdtle nobis firnulis tuis; ut resurrectitjnis gritianr consequimur. Per eirrndem Dtiminuur nostrum Jesum Christurn Filium tuum : x qtti


48

Dominica ad Completorium.

tecum

vilit

et regnat in unititte Spiritus Sancti I)eus, per 6mnia

sa6cula saecul6rurn. I!. Arnen, ,Yr. Ddrninus vobiscurn. I{. Et cum spiritu tuo. Cantores :

}/. Benedicimus Ddmino. $. Deo grAtias. tr/. Fidelium Animae per misericdrdiarn Dei requi6scant in I-{7.

pace.

Amen.

Deinde dicitur secreto Pater noster. nisz'sequatttr zmnrcdiate Cony'letorium. s

qrulu$suqfl ++ HsHu u$Htl{+}0$ss}+++sssstls$fr

H+0++++

Hfi

ss HstlH

Dominica ad Completoriurn. Lector t'ncipit

.

t---1---1-t-r-I

r--l-r:-l

I Noctem qui- â&#x201A;Ź-tarn

et fi-nem perf6ctum conc6-dat no-

t. Petri S. B-9.

L,ectio brevis.

t0'

Ratres

:

Sdbri-

i

est6-te, et vi-gi-16-te

:

qui-

a

ad-

versl-ri- us l'ester di- 6bo-lus, tamquam le- o rir-gi- eus, cir-

cu- it, quaerens quem d6-vo-ret

:

cu-

i

re- sisti-te

fortes in


Dominica ad

fi-

de. Tu

grA-ti-

Completorium.

autern Ddmi-ne

rni-se-re-re no- bis.

49

It7. De- o

as.

caelum et terram. Pater noster. dicthtr lotuttt secreto. Deinde f{ebdonmdarius

faclt

Cottfessionem.

lfinOnfiteor Deo omnipot6nti, beitae Mariae

semper

Virgini, beito

\"/"

Michaeli Arch6ngelo, beito JoAnni Baptistae, sanctis Ap6stolis Petro et Paulo, 6mnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccivi nimis, cogitati6ne, verbo et drpere : mea culpa, mea culpa, mea m6xima culpa. Ideo precor be6tam Mariam semper Virginem, beitum Michaelem Arch6ngelum, bedtum Joinnem Baptistam, sanctos Ap6stolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, ct vos fratres, or6re pro me ad D6minum Deum nostrum. C/tonts resy'ondet :

1Qf\Isere6tur ttri omnipotcns Dcus, et dimissis peccirtis tuis, perdirUJLC cat te ad'r,itam aet6rnam. g. Amen. Deinde repelit Confessionem ; et ubi dicitur vobis fratres, sl \.os fratres,

dimlur tibi pater, et te pater.

Facta Confessione a C/toro, I{el,domodarius dicit :

vestri flfflsere6tur perducat

UJLG

omnipotens Deus, et dimissis pecc6tis vestris, vos ad vitam aet6rnam. If. Amen.

QNdulg6ntiam, absoluti6nem, et remissi6nem peccat6rum nostr6rum tribuat nobis omnipotens et misdricors Dominus. IV. Amen.

$

fn

C/uro Monialiurn

Confessio

Jit trt supra notatur, 10.


50

Dominica ad Completorium.

Et facta Absolttlione dieitur

:

i-*-:--jj-:-'-!--,-r5V. Conv6rte uos De- us sa-lu-ti-ris noster.

Deus in adjuttiriuur.

Euouae. T.

Pasch. Ant. 8. G

rdt

L-le-lfi- ia. I's. Cum Psalmus 4.

/-fiUU invocitrertr exaudivit \,1" me Deus justitiae meae :

x'

in tribulatitine dilathsti mihi. Miser6re nrei, x et exitudi oratidnem meam.

Filii h6minum,

irsquequo

grar,i corcle'/ x ut quid diligitis r,anitd.tem et qua6ritis rnenciirciurn

?

invo-c6-rem.Euouae. vultus tui Ddmine : * cledisti

laetitiam in corde meo. A fructu frum6nti, vini et 6lei sui, x multiplicirti sunt. In pace in idipsum x ddrrniam et requi6scam. Qu6niam tu Ddrnine singul6riter in spe * constituisti me. Psalmus 90. /\ Uf hirbitat* in adjut6rio \r,7' .Altissimi, in protecti6ne Dei d caeli commoribitur.

Et scitdte quciniam rnirificdvit Driminus sanctum suum: * Driminus exiudiet rne cum clamiYero ad eum. Irascirnini, et nolite peccirre : f quae clicitis in ccirclibus vestris, * in cubilibus vestris colrl-

Budniarn liqueo venintium, x et a verbo

punglmlnr.

aspero.

Sacrilicirte sacrificiurn justi tiae, f et sperirte in D6mino. * \lulti clicunt : Quis ost6nclit nobis bona'l Signiturn est super nos lurnen

Dicet Ddmino

:

Susc6ptor

lneus es tu et refugium meum

:

*

Deus lneus, sperirbo in eum. ipse

liberivit rne de

Scipulis suis obumbritbit tibi : x et sub pennis ejus speribis. Scuto circiundabit te v6ritas ejus : x non timCbis a timdre noctirrno.


Dominica ad Completorium. A sagitta 'r'oliurte in die, f a negcitio perambullnte in t6nebris : x ab incirrsu, et daemdnio mericiiiuro. Cadent a

litere tuo rnille. t et a clextris tuis : x ad te autem non appropinquidecem rnillia

bit.

\rerfmtauren 6culis tuis consideribis ' -x et retributicinem peccatdrum vic16bis. Qu6niam tu es Dr'rrnine spes mea : x Altissimuur posuisti reftigiurn tuum. Non acc6clet acl te malum : * et flag6llum non appropinqu6bit

tabern6culo tuo. Qu6niarn Angelis suis mand6.vit de te : x nt custddiaut te

in 6rnnibus viis tuis. In minibus por tlbunt te :

ne forte off6ndas ad

x-

lirpident

peclem tuum.

Super ispiclem et basiliscum

5r

ambulirbis : * ct conculcirbis lednem et dracdnern. Qudniarn in me sperivit, liberhbo euln : * pr-dtegarn eun'r, qu6niarn cogn6r,it nonlen nleurn, Clamibit acl me, et ego exduciiam eum : f cum ipso sum in tribulatidre : x eripiam eum et glorilic6"bo eum. Longit(rdine di6rum repl6bo eum : x et ostdndarn illi salutitre meum.

Psalmus 133. nunc benedicite DdmiAC.. \; num, x omnes servi D6-

mtlll : x Qui statis in domo Ddrnini, in irtriis domns Dei nostri. In ndctibus ext6llite manus rrestras in sancta. x et benedicite D6minuur. Benedicat te D6nrinus ex Sion, * qui fecit caeluur et terral1l.

Antiphona.

fltE llem me- ant.

T. Pasch. Ant.

r"it

L-1e-h1- ia,

alle-lirr ia,

alle-1ir- ia.

Hymnus. Tittttrs 1{_rnni setTttenlis z'ttrittur se;undum Telty'ora aut }'}sla, ttt no/atur

hrt(riis locis. Toni auletn soliti per Anntnn, pro ,lieriis, Doninicis et Feslis (erceptis Ft:stis li. /lf. V. ct i///s pro quilus totttrs y'roy'rius assignuhn', ac eorrilt Ocfuz,is). sunt

sequentes.


52

Dominica ad Completorium. r. In Feriis et Festis Simplicibus per Annum.

z. Pro-cul re- c6-clant sdrnni-

), F

_r=-_-

a,

Et ndcti- urn phantirsma- ta

:

--:=-_-:r;;lr1 -. _==:;___ l__i !

Hosternque nostrum cclmprime, Ne pollu-

-r-l-r-t-?-._l i!-r-r-3. Praesta, Pa-ter

hntur

cdrpo- ra.

:-.:i-1-l._t::i

j

-_.-

pi- issime, Patrique compar Li-ni-ce,

t-?---- _-t--r-r'-

-r

z. Pro-cul re-c6-clant sdmni- a.

I

Cuur

- :-=r-?--+-il-

Et ncicti- um phant6sma-ta

:


Dominica ad Completorium.

53 _..1

I

Host6rnque nostrum

cdmprime, Ne pollu- d.ntur cdrpo-ra.

L===+-+:E-l=-!='rt= Praesta, Pa-ter

pi- issirne,

Patrique compar U-ni-ce, Cum 3. C-r n - ---Ll t-?-f -{i---rl --_---'1-r-r;---rr---;[-__ t. ! -----_=-_l_----_-:_------Spi-ri-tu Pa-r6cli-to, Ilegnans per on?ne saâ&#x201A;Źcu-lum. A-men. 3. In majoribus Festis per Annum.

4.

I___

rTlr==E=Gr.-i= ==== A

t--.--lr

E lu-cis ante t6rrni- num,

----I--

=-fi1-,--t

**r^ i-!=-

Re-rum Cre- 6-tor, pd-

---?:i-li-. -a{- -. -r-;-i-t---i:-i .l."Gi-l slt ptotr"r * .r'ttt.* a', *. ,""

;--i-,-.-,-

r

'===5-=:=--=4 =.,J=i="f **ni- a, cli-

!- r-I

-L

;-r-n;;fffi,tunt g

-' - _i-. -?r=F

Et nocti- um phan,

----

=j=-==;::f-


Dominica ad Completorium.

54

Tempore Paschali in Officio de Tempore et de Sanctis.

Tenilore Paschali, id est, a Corni5lelorio ante Doninicarn in Arbts ?ts(Jue arl Ascensiottcnt t'.tcltrst'L,e, totn iil Dotttirticis qilo//t. in .[iriis et etiant. itt l'2nts ocntrrettilnts (ttist' fat de -Beato Maria V,), I{1'nnus lraecedens si"'

conlalttr et cortc/udilur : 8.

ry

E

lu-

cis ante t6rminum, Iterunr Cre- ir-tor,

mus, Ut pro tu- a

cle

m6nti-

a.

:

+1-;_--.' "r-l-.-,---n:i-,----.---:

Hostdrnque nostrum

3, De-

Sis prae-sul et custtj-di-

Et n6cti- um phantirsnra-ta

z. Procul re-cddant sclmni- a,

i-l-l:

a,

pdsci-

cdrnprime, Ne pol-lu- itrtur

o Patri sit gl6-ri-

a,

c6rpo-ra.

Et Fi- li- o, qui a rn6rtu- is

In

Sur-

sempi-tdrna sa6cu-la.

In Festis et Octavis B. Mariae Virginis.

ftt

J[rnac I/ir,gittis, ac infra co?'unt, Ocloz,as, etiam Tentpore -Ffytntrus lraetlicltts ntileilll/ts et couchtdendtts est nodo seguenli :

7)'slis B.

Ilrvltali,

2.

ry

t--

1

E lu- cis ante t6r:minum,

Rerurn Cre- ir- tor, pd-


Dominica ad Completorium.

55

-:_i:[:;F._t scimus, IJt pro tu- a cle- m6nti-

a,

,_--ll

!-.{_[ {_ !_ __j-li_;il1--; ----X_'-_Fr

Sis praesul

et

custd-

:a:E_._i}_i

a, Et nticti- um phantirsr ----..j-r.!---ft l-_--!--r-J-!:a-r---------r-- -f r\Jl!-'-aria-r_--r"i di- a. z. Pro-cul re- c6clant s6rnni-

----r--

Ilost6mque nostrum cdrnprime, Ne pollu-

rc,

Cum Patre

et ahno

Spi- ri- tu,

In

intur

c6r-

sempi- t6rna

l.

sa6-cu-la.

A- rnen.

Capitulum. ,/eren. 14. g. in nobis autem es D6mine, et nomen tuum invosanctum )tflU f 'I' citum est super nos : * ne derelinquas l1os, Ddmine Deus noster. $2. Deo gritias. Per Annum, Responsorium breve.

6.

I-_---___-._. t g, -i-!t--- i---r-i-i--r-J:l --r----{-rLl ((/ N manus tu- as D6-mi-rre, x- Comm6ndo spi- ri- tum lne-

urn.

In manus.

/.

ltede-rnisti nos Ddmine, De- us r,e-


Dominica ad Completorium.

56

t.___ !----_-1-_fr-l-r:ri- t6"-tis. x Comm6ndo. V. Gld-ri- a Patri.

et Fi- li-

o,

et

I

=-a:!-!-.-a-ij

.

Spi-ri-tu-

i Sancto.

In manus.

l

I

-:r=---=:-==

U--

'tt

X. Cust6-di nos Ddmine ut pupil-lam 6cu- li. If7. Sub umbra alArum tuirum prdtege nos. Tempore Adventus, Responsorium breve.

-r_=-

*.1

4.

3

N manus

tu- as Ddmine, *

Comm6ndo spi- ri-tum

In manus. V. Redemisti nos D6mine. De- us ve-ri-

'tE-r-ttfr-tis. x (Comrndnclo.

/.

Gl6-ri- a Patri,

E-r-r-.--_._[Lr___r_r ..-_Fl_

;."t

_

In

o,

et Spi-

-;---l

__--_!__jrtSancto.

et Fi- li-

n_:

manus tu- as.

{-;+r -r-+r-r-r-- ___---__-

:;-r-r;;ai. -fl]: ----i-?*:_:u;--

Y Cust6 cli nos Drimine ut pu pillant dcu- li. ry. Sub umbra alirurn tuAnrm prdtege nos.


Dominica ad

Completorium.

57

Tempore Paschali, id est, a ConQletorio Sabbati ante Doninicarn in Alltis inclusiae,

usqae

ad Sabbatum post -Feslum Pentecosles exclusiue :

Responsorium breve.

__--

!__ 6. E------

--:J--------]

e94 -r-{-r-r-r--!-1-;--r-r-H-r---!--

J

T*""";*-",n-u**,

t

E.

;-*;;;;-

--

_Ll--_il_-=-__l

-

-*--='!-=l-'-!=j-1---:'-:-.:-:um

:

*

Alle- lf- ia, alle- hl-ia.

D6mine. De- us ve- ri-t6-tis.

)(

In manus. tr'. Redemisti

Alle- hi-ia, alle-lir-ia. X/.

ri- a Patri, et Fi- li- o, et Spi-ri-tu-

trr.

Custd-di

11os

I{i. Sub umbra

i Sancto.

nos

G16-

ht lnanus.

ut pu-pillarn 6cu-li, alle-hi- ia. alirum tuhrurn pr6tege nos, alle-lir- ia.

Ddmine

Ant. 3. a --E

D

Alva uos.

Crtnt. Nunc

climittis servum tu- um

Ll;=p-a-'-.*F;:1---=-__l_l_-------_ mi-ne.

Euoua

e.

Dd-


Dominica ad Completorium.

58

Canticum Simeonis.

Quod

Luc. z. 2g-32.

Unc dimittis servum tuum Ddmine, * secrindum \rerbum tuum in pace : x Quia viclerunt dculi mei

lutlre tuutn

paristi x ante ficiem

6rnnium populdrum

:

Lumen ad revelatidnem g6n-

tiurn,

*

et gl6riam plebis tuae

Israel. sa-

Gl6ria Patri.

:

Ant.

.D

Alva

nos, D6mi-ne,

vi-gi-lirntes, custd-c1i nos dor-

===E--== mi- 6ntes

:

nt vi-gi-l6mus curll Christo,

.,;;;;;;t

)

t in pa- ce. T. P. Alle- lfi- ia. fn

quoliltet Oficio Setniduplici aut Sintllici, et in Feriis tout iler Artnunt qualt Tentloris Pttsc/talis, post rey'e/itam ad Nunc dimittis Anlilltonatt, dintntur seguetttes Preces, nisi itt l/es/erls facta fueril colluneltortrtio aiinjus Duflicis z,e/ Octoztac. Setnfer aulen rlicuntur, el flexis quidetn g'eniL,us, in Feriis in qut'bus od l'es/eras dictae sint Prcces feriales.

counttutzibtls

lf{Vrie el6ison. Christe eliison. Kvrie elOison. )LG Pater noster. secrelo usr/ue ad y. Et ne nos indircas in tentati6ncm. (lredo in l)eum.

secrelo usgue

),'. Carnis resurrectit'lnem.

19. Sed libera nos a malo.

atl

lf . \titam aettirnam.

Amen. )'. Benedictus cs D6mine Deus patrum nostrorum. IV. Et laudibilis et glori6sus in saicula. !'. Benedicirmus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. I{. Laud6mus ct superexalt6mus eum in sa6cula. f,. Benedictus es D6mine in firmamtinto caeli. lV.Et laudiibilis et glori6sus et supcrexaltirtus in saicula. f. Benedicat et cust6diat nos omnipotens et mis6ricors Dominus. g. Amen. )r. Digndre D6mine nocte ista. I{. Sine pecc6to nos custodire.


Dominica ad

Completorium.

59

/. Miser6re nostri D6mine. It7. Miser6re nostri. /'. Fiat miserictirdia tua D6mine super nos. IV. Quem6dmodum

sper6r'irnus in tc. |'. D6mine exiudi orati6nem meam. IV. Et clamor meus ad te

f.

D6minus vobiscum.

I{. Ilt cum spiritu

liniat.

tuo. Ot'alio.

O16mus.

9 ll-Isita, quadsumus Ddmine, habitatidnem istarn, et omnes insiUL oiai inimici ab ea longe rep6lle : f Angeli tui sancti hirbitent in ea, qui nos in pace custdcliant; x et benedictio tu;r sit super nos semper. Per Driminum nostrum Jesum Christurn liilium tuurn : f qui tecum vivit et regnat in unitirte Spiritus Sancti Deus, x' per 6rnnia sa6cula saecukjrum. &. Amen. V. Ddminus vobiscum. Y. Et curn spiritu tuc. $2. Deo grirtias.

}/. Benedic6rnus Ddmino. .Benediclio.

Ilenedicat et cust6diat nos omnipotens et mis6ricors D6minns Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ig. +rmen. Et non dicilur Fidelium animae, setl imnediole did/tn' tute â&#x201A;Ź.v infi'oscrip/is Anti!/tortis Ii. lfttriae l/irSittis pro tt'ttt71ore. 1 A Vt-cperis Sablati anle Dorniniram f. .4dz,enltts lts(Jtte t,l stattttltrs I/eqleras I1t

rif ra I io

t

tt

s i tr c / tr siz'e.

Ant. 5. t---.*r_-!ill;t I.s-.I.l

zi

./trtl

Ct

JL

F

L-

---r-

--H---mir

p6rvi- a caeli por-ta ma-

nes,

ti

r--

strge- re qui

\'Ia-

l-+

ter, quae

Et stel- la ma-

h:-=;#-r:_4f _:i'::_ :--'Ii:r___ *-- _ -i-+-:---,

;===

x'Ited-ernptd-ris

--l=-

cfrre ca-ddn-

'-----r

r--:-r_---

ris.

suc-

r,---;-g:==t

cu- rat

p(rpu-lo

: Tu

quae

i,.---_!':1.11.-t-t_{-;l-,==-;i genu- i-sti, na-tfi- ra mi-rin-

te,

tu- urn sancturn Ge- ni- td-


6o

reln

: Vir- go pri-

us

ac post6- ri- us, Gabri- 6- lis

:rb o- re sumens il-lud t\ve, xpecca-td-rum rni-se-r6- re. .Lt Adaenht :

)r. Angelus Drjrnini nunti6.r.it Nlariae. ry. Et concdpit de Spiritu Sancto. Oratio.

Or6mus.

tuam, qua6sumus Ddmine, rndntibus nostris hrfdncle : f lfinatiam \l ut qui, *Angelo nuntiinte, Christi F-ilii tui incarnatidnern cogn6virnus, per passi6nern ejus et cruceln acl resurrectirjnis gldriam perducAmur. Per efmdem Christurn Ddminurn nostruur. I,V. Amen. A prt'tttis Vesleris Nrtiz'ilolis Domini et dcitceps Xr. l'ost partum Virgo inviollta permansisti. If. Dei Genitrix interc6de pro nobis.

Or6mus.

:

Oratio.

ur, q ui salutis. aet6rnae, beAtae Mariae. virginitdte fo.ecfi nda, TnII )LJ humano generi praemia praestitisti : f tribue, qua6sumus; .

ut ipsarn pro nobis interc6dere sentiirrrus, * per quam nrerf:mus auct6rem vitae suscipere, Ddminum nostrum Jesum Christurn l.'ilium tuum. $. Amen. :l Post Purifcolionem, id esl, d Contl/etorio diei z. ITehrtrtt'ii, c/itrttt Purtfcationis B. lf. I/., ltslue ad CttttV/etlrttrndo !'o"tf.fq!ur -rislutnI{el,donadae inc/usiz,e. toritutt .Ferioe f I/. ,4taioris Ant.

6.

.ru

ve

* Re-gi-na cae- 16-

rum,

A-

gf$1Ei;=d::'_l==== -; D6mi-na Ange-ld- rum :

S;;..,li.t,;il,


6r

Dominica ad Completorium.

-;r'-=11;:; ' rr-r:-j mun- clo lux est or- ta : (iaucle Virgo glo-ri-

qua

j-.-rl_ _!=.srr-1;= - J-^-= " -:: r*-:_-

i

-'

-z-t

I

-

Su-

per o-

rllnes

-=t

--lt

.

o

cle-cr3-ra, Et pro no- bis Chri- stum x

f.

6- sa,

ex-6-

l'al-

cle

ra.

Dig'niu'e tne laud/rre te \rirgo sacrirta.

117.

Da mihi virtirtem contra hostes tuos. Oratio.

O16mus.

fragilit6ti nostrae praesiclium : f ut Dei Genitricis"rnem6riam igirnus, x interies-

rnis6ricors Deus,

/Tonc6de, t r" qui sninctae

si6nis ejus auxilio a nostris iniquitetibus resurgitmus. Per etimclem Christum D6minurn nostrurn. R7. Arnen. 1 A Conry'lelorio Sobhli Sancti //sque od JVorrtutt Soltbati t'nfra Octaaaut -Pe n

lecos / e s i n clt

Ant.

ts

izte.

6.

tft

Ii-gi-na caeli * laetir-

tit- re,

re,

al-le-

al-le-

I=__[__r-.!---\=ar_r_-_-i_r_l di-xit,

O-ra pro no-bis De-

uffi,

al-


6z

Dominica ad Completorium.

iffi#g#r'==+= **

rs

le_

lf-

ia.

}/. Gaude et laetAre Virgo Maria, allel0ia. It.. Quia surr6xit Ddrninus yere, alleliria, Oratio.

O16rnus.

nfl\Eus, qui per resurrectidnem Filii tui Drjrnini nostri Jesu

)tt Christi mundum laetificire clignAtus es : f praesta, clua6surnus; ut per ejus Genitricern Virginem llariaun, * perpdtuae capiimus girudia vitae. Per efrndern Christum Ddrninum nostrum. If. :\men. n A ?rinis ,4 d|'e n

I t t tt

Vesperis

lbsti

Ss. Z'rinitotis //sq/u ad Nortttttt St/'l,oli onle

t t' ttc /tt sizt e,

Ant. r.

s

vi-

Al-

vc, i'Re- gi-

lla. ma-ter mi- se-ri-crircli-

ciul-c6- clo, et spes nostra,

clamir-rnus, 6xsu-les,

i

sal- ve.

I{e-r,ae.

Ad

te

ae

:

Acl te

suspi-rir-

)

lnus, gern6ntes et flen- tes

in

hac lacrirni- rum val-le.

E- ia ergo, Aclvo-cir- ta nostra,

illos

tu-

os mi se-ri-


Dominica ad Completorium.

c6r-cles ricu- los

ac1

Et

nos conr'6r- te.

6s

Je-sum, bene-

I--- =-----*^-;-:_ --_-tb4 ,- , -i-a:-:li-*.=a;._1-r]r-- --- r-_r-i cli-

ctim fructum ventris tu- i,

no-

bis

i--=:-

post hoc exsi-

-.t'r-- -.--

-ffi_i:,==_t+=+4-=!= li- ultl

os-

t6nde, O

cle- lnens

: O

pi-

a

:

[. Ora pro nobis sancta Dei Gdnitrix. ry. Lrt digni efficiiurrur promissirjnibus Christi. 0r6rnus.

Oratio.

ns sempitdrne Deus, qui glori6sae virginis },fatris J\Wipote Nlariae corpus et 6nimam, ut oignfun Filii tui labitacuium

\"2 6lfici merer6tur, Spiritu Sancto coopeiAnte

crlJus commemoratirjne laet6mur,

*

praeparirsti :

t

da, ut

eJus pia interc^essi6ne ab

inst6ntibus rnalis et a morte perp6tua liber6rnur, per efmclern Christum Drjrninum nostrurn.

[.

I{.

Amen.

Divinum auxiliurn mlneat semper nobiscum.

Il7. Amen.

Deinde dicitur sect'elo Pater noster, Ave Mari a, et Credo. Atttiphonae praedictte dicuttlur etian in fine Laudunt. quando discedetulult es/ a c/toro; sed si ittuntdiole sulsequatur l-rinto, z,e/ a/i',i I[ora, dirttnlur itr fnc ullitttae lloroe, ilo tr/ dicantur senryler, guando lerntinoto alir1ua -Hora, tlt'scedendutt esl o c/t0r-0,. at tuttc post f .- F'idilium hnirnae, et pater noster, secrelo, dicilttr; ,{'. Driminus det nobis suam pacem. rV. Et vitam

aeternam. Amcn.

Deinde uila en 7)raedictis Antiy'ltonis, et itt

-frt Y.Divinum

auxilium.


6+

Feria Secunda ad Laudes.

ry wrryry!ry+t *ttt+ttt++*!tEhw1:Ll^tryry+ryryj:ry+lraeea:e:L]:t

lrtr!:r

FERIA II. AD LAUDES. Pro sittgulis llebdotnadae lQriis, habelur ad Lttudes du71/er Psalmorutt schema : quzru//t y'ritnunt (I) inserait pro Feriis cotnnttnuhtrs /er Annun et Tenaporis Paschalis, ct quandocumque i6t de Fcsto in quo dice ttdi strnl Psalnti feria/es. Allerunt (II) adhittehtr in l;briis Adz,entus, in rtbriis a Se1)tuagesina usque ad Feriattt Vf. in Pordsceae inrlusiz,e, necilzlt in -['brits Qiatttor Ti'ltVigiliis cottuttttnibus, tTtrondo Jil Oficiuut de Feria. lorttrtt Sey'lemhris et

in

_Anti!/tonae tant per Armtult rJlttt//t pro Tcn/ore ?asrht/i, irt hac et aliis ?lryis a4/oltae cunt Pso/rtis primi silzentttlis, dfcunlttr (Julqtrc in listis itt guibus od Laudes dicendi sunt ?sa/ntiiftrioles, eham si ieleltrentur Teneore Aducntus, Quadrog'esinae ael Passiottis,

ht

Feslrc Dtelicihus diaittlttr

inle,g'rae aate et /ost ?salarum.

I. r. Ant. 7. a

a-_._i-+_!_l-._

o * in vo- ce5rlr 3 -.--:r_-----i:'rfi

exsul-ta-ti- 6- nis.

Ubi- l6-te De-

--rf:a-a:--r-. _, r;_

-_

n u o;;L'---Tempore Paschali. Antiphona.

Suh qua sola dictr,tttutr o/nnes

f'salni.

zl-L===-j'r=i5u

e/

JL

Psalmus 46. pliudite mini/\Mnes gentes * jubil6te Deo in vobus: \.2 ce exsultatidnis : Qu6niarn Ddminus exc6lsus, terribilis : x Rex magnus super omnem terram. Subjecit pripulos nobis : x et gentes sub p6dibus nostris. trl6git nobis haereditlttem sua.m : * sp6ciem Jacob, quam di-

l6xit.

ia.

E u o u a e. Asc6ndit Deus in jtibilo : *

Lle-lir-ia,x alle-lf- ia, alle-hi-

et

Driminus in voce tubae. Ps6llite Deo nostro, psillite : x psAllite Regi nostro, psirllite. pudniam Rex ornnis terrae Deus : * psAllite sapi6nter. Regnibit Deus super gentes :x Deus seclet super sedem sanctam suam. Principes populdrum congreg/rti sunt cum Deo Abraham : x qudniam dii fortes terrae vehem6nter eleviti sunt.


Feria Secunda ad Laudes. - I.

et De-us me-

us.

E

u o u ae.

Psalmus 5. p6rcipe ? ll-trrba rnea Auribus \J1- f)drnine : x intâ&#x201A;Źllige cla1110re111

65

lneum.

Intdnde voci orati6nis meae, xRex meus et Deus meus, * Qudniam ad te orAbo : Ddmine mane exdudies vocellr meam.

Mane ast6bo tibi et vicl6bo : * qudniam non Deus volens iniquit6tem tu es. Neque habitibit juxta te malignus : * neque perman6bunt injirsti ante ticulos tuos. Odisti omnes qui operirntur iniquitdtern : * perdes omnes clui loqufntur mendircium. \rirum singuinum et doldsum abominibitur Ddrniuus : * ego autern in multitirdine nriseric6rciiae tuae.

Introibo in domum tuztrn :

x

adoribo acl templum sanctunr tuum in tim6re tuo.

Ddrnine, deduc me in justitia tua : 'r propter inirnicos meos clirige in consp6ctu tuo viam r11eam,

Quciniam non est in ore eijrum v6ritas: x- cor e6rum vanunr est. Septlcrurn patens est guttur edrum, t linguis sttis dol6se agdbant : * jridica illos Deus. D6cidant a cogitatidnibus suis. t secriirdum multittldinem irlpietiturn edruur exp6lle â&#x201A;ŹoS: * qur'lniam irritar'6runt te D6mine.

Ilt laet6ntur omnes qui sperant in te: x in aet6rnurn exsultitbunt, et habitdbis in eis. Et gloriabiintur in te omnes qui cliligunt nomen tuum, * qudniam tu benedices justo. Ddmine, ut scuto bonae voiunt6tis tuae. x coroni.sti nos.

3. Ant.

F;-=5=:+1* )t) it : , 4.E

E- us

ma-jesti-tis

intdnu-

i___

ffi=H='==Fi,e-fus. Eu u a nd-rni-ni

N,856_3

o

e.

all6rte gld- ri- am


Feria Secunda ad Laudes.

66

Psalmus 28.

-

vitulurn Libani : * et tlil0ctus quemidmodum filius unic6r-

fi-nferte Drirnino, filii f)ei : * yjIL alferte Ddmino filios arie-

niurn.

tum.

flarnrnam ignis :

Afferte Ddmino gldriarn et honrirern,

f

aflerte D6mino

g1(r-

riam ndrnini ejus : * ador-Ate Ddminum in itrio sancto ejus. \-ox D&nini super aquas, t

f)eus majestitis int6nuit : x Ddurinus super aquas rnultas.

Vox Dcimini in virt0te : * \rox

Ddrnini in rnagnillcentia. Vox D6rnini confring6ntis ceclros : * et confringet Ddminus cedros

Ilt

Libani

:

cornminuet eas taruquarn

I.

Vox Ddmini intercid6ntis f vox Ddmini concuti6ntis des6rtum : x- et comrnor,6bit Ddniuus Ces6rtuut Cades.

Vox Ddrnini praeparintis cervos, et revel6bit condCnsa : * et

in

templo ejus olnnes dicent

gldriaur. D(rminus diItvi um inhabitire facit : * et seddbit D6minus rex in aet6rnurn. D6minus virtftern p{pulo suo dabit : * Ddminus benedicet prjpulo suo in pace.

4. Ant. 1.,

f

Itr

Auclimus nomen tu- um * inclY tim, l)e- us uo-ster.

Euouae. Canticum David. t. Par. 29. ro.rJ. tplEnedictus es, I)dmine I)eus )L, Israel patris nostri, x ab aet6rno in aet6rnurn. 'l'ua est, Drirnine, magnilicentia et pot6ntia, * et g16ria, atque vict6ria : llt tibi laus : * cuncta enim quae in caelo sunt et in terra, tua surtt.

1'uurn, D6miue, regnurn, *' et tu es super omnes principes. Tuae clivitiae, et tua est gldria : x tu clorninirris dmnium, In rnanu tua virtus et pot6ntia : x in manu tua rnagnitfclo, et irnp6rium 6mnium.

Nunc igitur, Deus

noster,

confit6mur tibi, * et laudArnus nolnen tuurn iuclvtum. Gldria Patri.


Feria Secunda ad Laudes. *-

lJ-

Psalmus

1

16.

Audirte l)drninunr olnnes

JLJC gentes. onules p0pull

: *' laudite euln

:

I.

6Z

Qudniarn conlirrnitta est super nos rnisericrirdia ejus : x et r,6ritas Drimini manet in aet6rnuln,

CaTlitulum s1 ys/1(/ua infro ltosito rlictuttttr lanlttttt Att?utltt, qttartilo nott habeutur /rolrio.

in lieria/i Ofirio

lter

Rom. 13. t2-r3. Capitulum. praec6ssit, clies appropinquivit. autcm f Abjiciitmus NYO\ x Sicut in lucis, induirmur arma tenebrdrum, et dpera ergo J\

clie honOste ambul6mus.

t--__ 4. l--------_---'-',

g --i-_-'-'--l-

r--rr

,A.J

Hymnus.

_--_+_-.-.--

--i--'-a_-a---

Plendor pa-tâ&#x201A;Źrnae gld-ri- ae,

Verfisque sol illibere,

Nlicans nitdre p6rpeti : JubArque Sancti Spiritus

Inffinde nostris s6nsibus.

Votis voc6mus et Patrem,

-_-___l

-' -i--!-"--=

De lu-ce

lu-cem pr6- fe-

Christtlscltie nobis sit cibus, Potfrsque noster sit ficles : Laeti bibiunus sdbriam Profusi6nem Spiritus.

Laetus clies hic trirnseat

:

Patrem pot6ntis gritiae, Patrem per6nnis gl6riae : Culpam rel6get hibricarn. Confirmet actus str6nuos : Dentes retdnclat invidi : Casus secfntlet 6speros, Ag6nda recte dirigat. llentem gub6rnet et regat, Sit pura nobis citstitas :

Puclor sit ut dilirculum, l'-icles velut rnericlies : Creprisculum rnens n6sciat.

Irides cakire f6rveat, Fraudis ven6na n6sciat.

Cum Spiritu Parirclito, Nunc et per omne sa6culum.

Aur6ra lucem prtivehit

:

Cnm luce nobis pr6deat

In Patre totus Filius. Et totus in Verbo Pater. I)eo Patri sit gkSria, Ejfisque soli Filio, Amen.

T Repl6ti sumus mane misericdrdia R. Exsultdvimus et clelectiti sumns.

tua.


ae. Et dlcittu' Oratio c0itz,ettl'etts:, qrrn, itt ?-critt/i Ofticio stuttilttr Dotttittim y'raacetlctt/i, ttisi holealttr proprfu. Deinde Suli)'ogirrrtt dc Onnt'ltts Sottclis, r'il rle Crtrce Telry)rtre Ptrsc/mli, rtl supra, q(t. II.

t'r']A''

i----.-----

Jrrt-*;f

=- :ri=-j;,

;il:#t*]*;;ffi

l-.-.----- r-r---lf;=;;-F-..,1-='-r1.---rr-

--

[- - --_____

_---!__

sc- ri-corcli- am

tu- allr. E u o u a

I'srtlntus 5o. Iliser6re mei Deus.

e.

8.

Ecluc lne 'rc in ju- sti-

ti- a

tu-

a,

Domi-ne,

Euouae. Psolntus 5. Verba rnea iuribus p6rcipe D(rrnine. 65.


- II.

Feria Secunda ad Laudes.

69

l__ 3. Ant. I.g - -?- i- l--------r- r{---. -r--Orui-nus da-bit virtir- tem,'t'' et be-ne-cli-cet pdpu-

j-"-it!-rli--..:l

+=_

F

E--

_r-__ - r-:!_r !-1ti-..-..-[---?_

":

-Li--_

--:j--!-!-

- lo su-o

in pa-ce. Ii u o u a e. l)stlrtttts z.\l -\flerte Drirnino filii Dei. 66.

-__

4. Ant.

8.c

Onr'6r'suscst.

Euo uae.

eanticrim Isaiae Prophetae. fsotte tz. t-6. tibi I)rirnitte, qttrj{ttdbor ffOn \-L niarn irirtus es rnihi : x conrrdrsus est furor tuus, et con-

l'dntibus sah,atriris : f et clic6tis in ciie ilia : *- Confit6mini D6mino, et invocirte nomcn ejus. Notas fircite in pirpulis aclinventicines ejus : i( rnementote cluciniam exc6lsum est nornetl

solirtus es me.

ejus.

Iicce Deus salvhtor meus : x fiduciirliter agam, et nontim6bo: Quia fortitticlo mea et laus ruea D6minus, x et factus est mihi in salfitern. Ilaurietis aquas in giruclio de

Cantite D6mino qudniam magni{ice fecit : {' annuntiirte hoc in universa terra. Ilxsfilta et lauda habitirtio Sion : x' quia nagnus in rndclio

tui Sanctus Israel.

Conv6rsus est fu-ror tu- us

5. Ant.

7.d

lfr

a-l-a !__-___

-J{

Auclir-te *

D6mi-ne. et conso- li.-tus

r_______

---,-.

-r----*-i -.--i-l

Ddmi- num, quri-ni- arn

conlirmir-ta

est


Feria Secunda ad Laudes.

7o

----r---;-il--:a-'-=--_--'- i;:l

- -1.!l----r a-a--L:=-----_

=--.--_-_-il----;

=-.--"-r-

;;;;;;.-^::;i;'.i-

"

-- II.

=-ir e-jus n u o n,r

e

Psahtttts rr6.Laadiite Ddminum omues gentes. 67. Reliqua u/ stti!t'o, 67, gttatt,lo non ltal,enlur lrtpt'itt. ht Feriis ,,7dz,ettltrs, Quorlratesitioe (71ost Dort. L Qutdrag'.), et T'ent/oris

Possiottt's, Capitrtltutt, ,FIynnrus el y. ttt ttotutttur in liria II. Vrirno ocnlr/'(:ltle in his Ttrtty'orilnts. AntiT/rotta ad Rent'dtcttrs in ProPrio.

1n lQrt'is zldacnltts, Quadragzsiutoe, Possiottis, Quotuor Tbtttportrut Seplernltris, et irt lzi,gil1ls coluttttrtilttts, si f,al OlJicittnt rle ?bria, el qttanti'is itt eo lerngendo sit colturctttora/io lhr!/itis atrl ,Seuiduf/icis rtd ittslor Siintl/icis redacti, 71ost t'cpett/arn ad JJette,/ttltts Anlt71/tonant., dicutt/ttr//et'is g'ettibus seqttentes Preces, guoe a/t'is tenporil,us oltitltttttttr.

-]ffifrie eliison. Christe el6ison. I{yric eliiscn. )LG Pater nostcr. quod diciftlr'd s0/0 I{ebdonodorio

/olttlt clnrtt zo;i.

1/Slt/e ad

)-'.

Et ne nos indricas in tentati6ncm.

I.Ego dixi:

D6rninc miser6re mci.

pccciivi-tibi..

),-. Oonr'6rtere D6mine irsquequo. servos tuos.

$. Scd libera nos a makr. it. Sanzt itnimzrm rneam, quiit

ry. Et deprecirbilis esto

supcr

)'.. Fiat rnisericordia tua Dominc supcr nos. If . Quemridmodurn spcravrmus ln te. trr. Sacerdcites tui induirntur justitianr. i!. Et sancti tui exsultent. )r. Oremus pro beatissirno Papa nostro *\i R/. D<iminus consin'ct eum, ct r-ivilicet eum, ct beitum firciat eum in terra, et non tradat cum irr hninram inimicorum ejus. I'. Or6mus et pro Antistite nostro z1z. $. Stet et pascat in fbrtitirdine tua Dcimine, in sublimitirtc ndrminis tui. '|t (Ilotttae lraecttlots\'.'rtrut sttu l!. otrtitli/ur; n/ili 7'srp, tttl /illerolt\., a1, oittitibus /t0t/ten dtoecesotti EpiscoTi sa:?r'iilta/ttr. I/oconle A/oslo/ictr t't/ Lf isctty'a/t' Se rfu, allertrter z'e/ trlerqtte rt'speclii,tts |, crrrtt srza lt. !r'aclerilrrr. )

)-. D6minc, salvunl fac regcrn. IV. Et criudi nos in die qua inroca-

virimus te.

)r. Salvum fac ptipulum tuum D6mine, et b6ncdic haereditriti tuac. $'. Et regc eos, ct ext6lle illos usque in aetdrnum. )i'. Jlcm6nto congregati6nis tuae. It7. Quam posscdisti ab initio. f. Iiiat pax in r-irtute tria. If . Ht abundiintia in tiirribus tuis.

f . Oremus pro bcnefact<iribus nostris. $. ltctribuere digniire, Driinine, <imnibus

proptcr nomen tuum, r,itam aet6rnam. Amen.

nobis bona facidntibus


Feria Secunda ad Primam. \.. Or6mus pro fidelibus defirnctis. I)<inrinc, et lux pcrpitua lirceat eis. )r. Requi6scant in pacc. If . Amen

i!.

\;'. Pro fritribus nostris absintibus.

Deus meus, sperirntes in te.

7t

ldcquiem aetcrnam dona eis

Il.

Salr-os fhc servos tuos,

t-. Pro atllictis et captivis. IV. I-ibera eos, l)eus IsraUl, ex <imnibus tribulatiirnibus suis.

{r. Mitte eis Drimine auxilium de sancto. IV. Et de Sion tu6re eos. -\-. Dtimine Deus r,irtirtum, conr'drte nos. lV. Et ostdnde fircicrn

tuam, et salvi drimus.

I. Exsrirge Christe, iidjuva nos. I!. Et libera nos propter nomen \'. D<imine exiudi orati<inenl meam. lV.Et clamor meus ad tc viniat.

tuum.

V. Ddnrinus vobiscum. If. Et cum spiritu tuo. Ill dicilur Oratio conz,ettiens. Deinde c0//ttlteiinroliotes, Sulfi'agrutn

r{e

s; (7ccurraill. ?oslea

Ottnihus Sattclis, praeletquattt Teutlot'e Arh,ertltrs el I'asSiottis.

ddda()aa=Jdh{hQddddhqd dhidhAddddtddz-Q"

.F'ERIA

II. AD RRIMAM. Hymnus.

Tonus in Feriis per Annum et Festis Simplicibus.

Linguarn refra6nans Ne

t6mperet,

litis horror insonet :

Visum fot'6nr1o cr'rnteg;rt, Ne I'anitites hiuriat.

Sint pura corclis intiuut, Absistat et vecrirdia : Carnis tcrat supdrbiam Potus cibique pitrcitas.

Ut cum clies absc6sserit,

Noct6rnque sors redfxerit, tr{r"rncli per abstinentiarn Ipsi canhrnns gkiriam. Deo Patri sit gl6ria, Ejirsque soli Filio,

Curr Spiritu Pariclito,

Nunc ct per olllnc sa6crrlunr. t\rnen.

[n aliis Feslis toni ut strhro nt Dontinica, r r. -,1/ii totti 75ro aariis Tent/orilttts z,e/ -P-cstt's ttofuttlur 1!ropriis /ocis.


Feria Secunda ad Primam.

72

iu Fe.r/is, tlictnt/trr -lntrlhottoe hts I'so/ntis /cr ,4ttnuttt i'el lru Ttnlore Posrho/i ttffosiloe (ctitun si lisltun hoheal Anlil/tonas ilroprias ad Loudes) ; el hoceliottt Quondocultque ?sa/tniifenttles od I{ttras dicendi sttrt/

qt/oq//e

in

ce

Feslis cl/ltiltttltihus q//oe Teinporc Adz,ertttrs, Qurtt/rogesinrte z,e/ Passittttis

/t:/t tzt

tt/tt

r'.

Per Annum in Feriali Officio, extra Tempus Paschale.

et in Festis

communibus

Ant. !--

U k--.-;-.-i}r .t -i;,;-;*,*rr,* -=-Iluou

a

e.

Tempore Adventus in Feriali Officio. AnttTltona pt'itttrt e Lttudibtts t7. Dec'enltris, e:t froi)riis I-ottdilnr.s.

I)ontt'ttuae 1!roecetlertlis zvlt o die

Tempore Quadragesimae (post Don.

f.

Officio.

Qtndrag.)

in Feriali

Ant.

3.b

Ivo e-go. Eu o u-a

e.

Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio. Ant.

l.a3

Itr (

ouae.

l,Lriis f [.,

Loudiltrs.

I[J., t/ f /.

,1f,ry'oris flr1,,/oltodot, .,1tt/i//tona e

!rofriis

)

Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. Llleluta. ttt strbt'o od Prilttrrrt prrt Dunitticis 7'e lrporis /)ascholis, tz.

-,1n1.

Psalmus 23.

ct univ6r'si qui hirbitant in

eo.

Quia ipse super mhria fundir,vit euln ' * et super flirrnina praeparhvit eurl. Quis asc6urlct in nrontem Drj-

mini'/ * aut riuis stabit in loco sancto ejus'/

Innocens ruirnibus

et

f qui non acc6pit in \-ano inimam sualn, * nec jurirvit in corcle,

\[\Ornirti est *terra, ct plcnitfr)lJ do e.jus : orbis ten'rirurn,

munclo

clolo pr6xirno suo.

flic accipiet benedictidnem

a

I)cirnino : * et rnisericdrdiam a Deo salut6ri suo.

IIaec est generhtio quaerC:n-

tiurn eurn, x quaerCntinrn ficiern DeiJacob.

^\tt5llite portas, lrrincipes, r.estras, t et elevi rnini por-tae


Feria Secunda ad aeternhles

: x' et introibit

rex

916riae

Quis est iste rex glciriae'/

t

Driurinus fbrtis et potens : x Ddrninus potens in proelio. Attrjllite portas, principes, vestras, f et elevitrnini portae

aeternitles

: * et introibit

rex

gkiriae.

Quis est iste rex gldriae'/ x

Ddminus virtirtum ipse est rex g16riae,

Psalmus 18. I.

ieni.rrant gldrianr Dei,x fn-t.t \",4. ct Opcra mlrnuullt eJus at)-

nirntiat lirmam6ntum. Dies di6i erirctat I'erbum, x et nox nocti indicat sci6ntiam. Non sunt loqudlae, neque serrn6ues, x quorurn non audiir.ntur voces etiruur. In omnem terram exivit sonus edrurn : x et in fines orbis terrae

verba

In

ec'lrutn.

sole pdsuit tabernir.culum suum : x et ipse tamqualn sponsus proc6dens de thdLlarno suo

:

Exsultivit ut gigas ad cur-

râ&#x201A;Źndam viam, x a summo caelo egr6ssio ejus :

Et occfrsus ejus

usque ad

Primam.

sulnlnurlt ejus : x ncc est abscrintlat a cakire ejus,

lJ-^l.\

T3

qtri

se

Psalmus 18. II.

I)rirnini

inirnaculii.ta,

JL{t conr'6rterrs rirrimas : x te-

stimcjnium Ddrnini frd6le, sapi6n-

tiam praestans pirrvulis. Justitiae D6mini rectae, laetificintes corcla : x praec6pturn I)drn i ni lircidnm, illfiminan s ciculos. 'I'irnor Dornini sanctus, p6r-

luranens in sa6culunr sa0culi : x judicia Drjmini vera, justificita in semetipsa.

Desiderabilia super aurum ct lipiclem pretidsurn multurn.: * et dulci6ra super mel et fal.um. Etenim servus tuns cust6clit e? : x in custorliendis illis retribritio multa.

Delicta quis int6lligit'/ t ab occriltis meis munda rne : * et ab ali6nis parce servo tuo. Si mei non fferint rlominirti, tnnc immerculirtus ero : x et ernundibor a clelicto mixirno. Et erunt ut complirceant el6quia oris mei: * et meclitirtio cordis mei in conspdctu tuo sernper. Dcimine, aclfirtor lreus, * et red6mptor lneus.

Quando ud Lottdas dlcttts fuerit ?s. 5o. Miser6re, hic sullurtgt'tur Psolnttts ,76. Omnes gentes. (t4, tTtti in Laudilrys locult ttott lzabtrit.

Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra Tempus Paschale.

L_-.rilr,rrjffi=rfj=:-:lr corcle 3

Ant.

Nnocens

ntontenr Donri-ni.

rnh-ni-bus et mundo

ascdnrlet in


74

Feria Secunda ad Primam.

Tempore Quadragesimae in Feriali Officio.

trj-ris,

ut ma-gis convertA-tur et vi- vat. Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio. secl

,

=-:_=--r-.r-r1'__l:l:i_;- - --.-i -,l ___--__--__i_:_ai_;:I;_ il .a. _r Anf

Ib.-ru

.J{t -

rue

-t_i- -.-_r-!- !-

D6rrri-ne,

.t

po,r.

rn. juxta

re

:

et

-

=_-li-F_l jfisvis manus pugnet contra me. Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. Ant. Llleliria, alleliria, alleliria . ttl sttpro fro Dontittias 7'ctt/. I'ascltolis, t 5. cu-

Jn Iieslis el TetrySore f'asc/ta/t', Copitulult Regi saecul6rum, ttt strf t'tr, In .Feriaii O1ftcio ertra Tem/us Paschale dicitttr selltrens ;

Capitulum.

lfiAcem

Jl-"

Zac/2. B.

r 5.

tg.

et veritd"tem cliligite, x ait Drjminus ornnipotens.

lt7. Deo grAtias.

I!.

l,reue. Christe Fili Dei vivi. r6. p. Exsurge Christe. Deinde Preces, quando o-lJicitutt. non est Dulle;r;, z,e/ infru o(t(Tlaill, et reliqua ut supra tn Doninica, 18. 'j Jn 'Fbriis attlent Aduenttts, Quadragesiutae, Passiotus e/ eualuor 'Ibutpuntttt Se//enbris, ulgttc itt Vigzl/hs ionuttunil,us, si ltat Ofi}ittm de -tr,1,,e,itrt f'reces Rt:spottsorirtlt hre'ae diiutttu.r flexts ,g'etiltus *r!n; y'ttsl feria/es, guae alias ne iu Fbriali qridem Oficio adiiil,enttry.

lp(frie eldison. Christe el6ison. K1.rie el6ison. )L G Pater noster. secrelo ttsqrte ad )'. Et ne nos inducas in tentati6nem. $. Sed libera

nos a malo.

(lredo in l)etim. secreto ttsque ad f . Carnis resurrecti6nem. I{i. Vitam aet6rnam. Amen. .L..Et ego ad te D6mine clamirvi. lV. Et mane or6tio mea praeviniet te


Feria Secunda ad Primam.

75

)'. Repleatur osmeum laude. IV. IJt cantem sloriarn tuam, tota die magnitirdinem tuam. \-. Domine av6r'tc fircicrn tuam a peccirtis meis. $.. Et omnes iniquit:rtes meas dele. \-. Cor mundum crea

in mc, I)eu:;. It7. Et spiritunr rectum innola in r.isciribus meis. \-. Ne projicias me a ficie tua. ry. Et spiritum sanctum tuum nc

tiufcras a lne. I'. Redde nihi lactitiain sarlutziris

tui. iV. Et spiritu principali confirma me. \'. Eripe n-re l)rimine ab h(rmine malo. lV. A viro iniquo dripe rne. \'. Eripe me de iirimicis meis, I)cus meus. IV. Et ab insurgcntibus in me libera me. \'. Eripc me dc operzintibus iniquitirtem. iV. trt de viris shnguinurn salr-a mc.

)'. Sic psalmum dicarn nr;mini tuo in saeculum sa6culi. $. ['t y. Exdudi nos I)cus saluthris noster. IV. Spes rimnium tiniurn

reddam r-ota mca dc die in dicm.

terrae, ct in mari longe.

!'. Deus in adjut6rirrui merm intende. mc festina. V. Sanctu.s Deus, lianctus ncibis.

I{.

D6mine ad adiuvindum

tbrtis, Sanctus inrmortirlis. lV. ]Iiser6rc

!-. Bincdic 6nima tneil l)t-rmino. If. Et rimnia quac intra mc sunt,

ntimini sancto ejus.

!'. l3encdic 6nima rnea l)cimino, 1i7. Ilt noli oblivisci onlrlcs rctributi(rnes ejus. I''. Qui propitiAtur omnibus iniquitatibus tuis. IV. Qui sarnat omnes infirmitites tuas. {'. Qui rcdimit de intr:ritu vitam tuam. In, . Qui cor6nat te in miscricrirdia et miserati(rnibus. I'. Qui repiet in bonis desidtiriuni tuum. t{. Renoraibitur ut irquilae jur-intus tua. J'. Adiut6rium nostrum in ntimine l)<irnini. It'. Qui f'ecit caclurn et terram.

/1i; tleittde,

17t Crltfe ssio olterrta/int alt ,fJeb,lonadorio el

forfu

z11.,so/ttlione, -strlif u n,qiltu'

o Chor0, ttl strf ra,

rg1;

.'

\'. Dignirre l)timine die isto. I{. Sine pecc.{to nos custodire. \'. Miser6re"nostri Drimine. $. llisertire nostri. \'. Fiat miseric6rdia tua f)omine super nos. It, f)ucmidmodum

spe-

riir,imus in te.

};'. D6mine exirudi orati<inorn meam. lV. Et clamor msus ad tc r-iniat.

!'.

DrJnrinus \robiscum. l{'. I'.t curu spiritu tuo.

Ontlio. Ddmine Dctts onlnipotens, et rcliquo ut stt/rtr,

tr2.


Feria Secunda ad Tertiam.

76

IIEITIA

II. AD TtrRTIAM. Hymnus.

Tonus in Feriis et Festis Simplicibus per annum. 8.

N

l--------_-_-

t ----!_r_-r_l_r_

r

_--t

Lnc Sancte no-bis Srri-ri-tus, Unum P;rtri cuin [ri-

li- o, Dignir-re irromptus inge-ri Nostro re-ffi-sus pecto-ri, Os, lirrgtut, melts, settsus, Con fessirjneltl persouent,

vigor,

Flarnrn6scat igne citritas, .,\cc6nclat ardor prtiximos.

Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Pariclito, I{egnans per omne sa6culutn. Auren.

Jtt oliis Ftslis lotti rt/ -;tt71ra, zz.

,4//i ltitti ltro r,,rt'iis 7'eltlon'ltus tel ,liestis rclariurtlur y'ro/rils /ocis. Per Annum in Feriali Officio, et in Festis comlnunibus e,'<tra

Tempus Paschale.

f:g ;-.-.r;:;;__=-r{-r-r-lil! T,lumi-nh-ti-ome-a. Euou t9 ---i-----:i'--1-n--r

- --_-l-

ae.

Tempore Ad.rentus in Feriali Officio. Anlipltz/to st'i///ttltt c f.ittf ntecetlettft's, t,e/, tt dte t 7. J)ecenlris, e:; 1roprir Loudiltus. Tempore Quadragesimae (7ost /),tnr' I. ()ttttit',rg.) in Feriali Officio.

dil,rts Dotttltrit:ttc


Feria Secunda ad Tertiam.

77

Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio. Ant.

U-di-citstiDrimi-ne. E u o u a e. ( liriis Ff., [f [., et IV. Ifal'oris /lebdort., Anlil/totttt e propriis LouLlilttt.s.) Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. Anti//zona. Alleliria. ul ttd Terlinn lro Domitriris 7'ett75. ?oscfta/is, 23. Tibi clixit cor lneLnlr, exquisi-

Psalmus 26. I.

e)l\O-inus illuminiltio rnea, x' vit te ficies mea : x ficiern tuam

)lJ

et salus mea :quem timebo t

Ddrnine requiram.

meae : x a quo trepidlbo'/ Dum appr6piant super n1e t1oc6ntes, x ut edant carnes meas : x' Qui tribulant rne inimici mei: ipsi infirmdti sunt et cecid6runt,

rnt: : x ne declines tno.

D6minus protdctor vitae

Si consistant adv6rsurn

me

castra, x non tim6bit cor meuln.

Si exsrirgat

aclv6rsum me

pra6liurn, x in hoc ego speribo. tinarn p6tii a Ddmino, hanc

Ne av6rtas fdciem tuam a in ira a servo Acljritor neus esto : * ne ilere-

linquas me, neque me, I)eus

salutiris

clespicias

meu-s.

Qur5niarn pater lneus et mater mea deleliqudrunt T. , u' Ddrninus auteln assulnpslt me. Legern pone nrihi Ddmine in

via tua : * et dirige tue in. s6nriproptet' lnnnlcos

requiram : * ut inh6bitern in tarn rectam clomo D6mini dmnibus cli6bus

vitae rneae : Ut vicleam voluptirtem l)rimini, * et visitem templum ejus. Qu6niam abscdrrdit rne itr taberniculo suo : * in clie mal6rum prot6xit rne in absc6ndito tabernirculi sui. In petra exaltirvit me : * ct nunc exaltirrit caput lneum super inimicos nreos. Circuirri, et immolirvi in tabern6culo ejus hdstiam r,ociferatidnis : x cantibo. et psahnum clicarn I)6mino.

Psalrnus 26.

^ffX:iud

f"

i

II.

Ddmine vocenl meam

clua clarnirvi atl

te : * mi-

scr6re rnei et exirucli me.

meos.

Ne tradicleris ure in itnirnas tribulintium me, f qutiniam in-

surrex6runt in nie testes iniqui, {' et mentita est iniquitas sibi. Creclo vicl6re bona l)titniui 'i' in terra viv'3ntiurl. Iixsp6cta Ddrninurn, r'iriliter age : x et coufort6tur cor tuutn, et sristine D(tminutn. Psalmus 27. D te l)dmine clamirbo,l)cus Af t':If rneus ne silerrs a me: f nequ6nclo tlceas a tne, " et assimil6bor descend6ntibus in lacum. Exiudi Ddmine Yocem deprecati6nis meae dum oro acl te : xclurn extdllo manus meas ac1 templum sancturn tuum,


78

Feria Secunda ad Tertiam.

Ne simul trahas lne cum peccat6ribus : x et cum operintibus iniquititem ne perdas me :

Qui loquirntur pacem cum pr6ximo suo, * mala autem in cdrdibus e6rum.

Da illis secfindum 6pera eorurr, *- et sectinclum nequitiarn adinventi6num ipsdrum.

Beneclictus f)dminus : * cludniam exauclivit l.ocem clepr6cati6nis lneae. Ddminus adjritor ilteus et prot6ctor meus : * in ipso sperivit cor rneum, et adjftus surlt.

Et refl6ruit caro mea :

et ex voluutite mea conlit6bor ei.

Secirnclurrr dpera mi.nuum eri-

lum triltue illis : x reddc retributi6nem e6rum ipsis.

non intellex6runt f et in cipera minuum ejus : * d6strues illos, et Qudniam

dpera Drimini,

non aedificAltis eos.

*-

f)6minus fortitfido

plebis

suae : * et prot6ctor salvatitjnum Christi sr,ri est. Salvurn fac pdpulurn tuuur D6mine, et b6nedic haereclitirti tuae : * et rege eos, et extdlle illos usque in aet6rnunl

Per Annurn in Feriali Officio, et in Festis communibus extra Tempus Paschale.

Anti-

;:'q=;=-===__-f tt

Ll"*l"il,;;;;

r

l_E==_-,_ .r.

In Feriali Officio.

'*l;;;-

"

I)drni-nus.

r7.r4. Capitulum. "[erett. D6mine, 1lre et sani.bor f salvunl me lac, et salvus dAna p.-!- ero : x quouiarn laus mea tu cs. :

It _b1 f-;--

- 1-i--+o - -3-J-..-H= g -'-_i-!-ti-?--!-r-:-+---*--r.-r-;=-=-=__--i:i f-_-L -qi n

\

^J t--s-5-,

Ana

Qui- peccir- vi ti- bi. :---=+:Jl-r-r-;sra=r:l

ir-ni rnarn me- Alu,

.-.---

a_

--_-=-i_-.-81-$----i. F. Ego di-xi : Ddmi-ne, mi-se-râ&#x201A;Ź- re me-

)r

=-t- l-r -r-i-z-f r - --!.-n-et lri- li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. --'---l---l_-:__i_---_--[:--_----)r. Acljftor nteus esto, ne clerelinquas me. R7. Neque ciespicias nre, Deus satutiris lllells,

Gld-ri- a Patri,


Feria Secunda ad Tertiam. In

79

tt rcliqua in Proprio. vobiscw. Oratio cztt?'ent'etts.

Feslis, Capiltt/trttt

trt. Dominus

In Feriali Ollfcio,

tJuatulo dictae sunt Preces rtd Lautles, y'ostRi. brez'e ad

'lbrttotrt, Seltiin et Nottant drcunltrr

Preces setlttentes,lletis .genil,us.

y.F,t

ne nos indircas in tentatiirncm. 1!. Sed libera nos a malo. y'. Drirnine l)eus virtirtum conr-6rte nos. IV. Et ost6ndc ficiem

tuam, et salvi erimus.

p. Iirsirrgc Christe, 6djuvi't nos. Ig. Ilt libera nos propter

nomcn

tuum,

)'.

f.

D6mine exirudi orati6nem mcam. iV. Et clam<-rr meus ad te vdniat. Dtiminus vobiscum. $. Et cum spiritu ttro. Orolll cztn'ertiens.

Tempore Adventus in Feriali Officio. Antip/tlna fro/riis Loudilus.

serttntlo e.v Latt-

di/,tts I)ontt'tticae /rttecedenlts, z'e/ e.t

Capitulum. ,[erett. 23. 5. Davicl geflllen /5?Cce dies veniunt, ciicit D6rninus, t et suscitibo E" justunr : et regnitbit rex, et sitpietls erit : * et fitcict jutliciurn et justitiam in terra. Il. bret,e. Veni ad liberirndutn nos, ?tt srtpro. in Dotniruico, 26. Ir. Iim6bunt gentes. Tempore Quadragesimae (post Don. r. Qtradrag.) in Feriali Officio.

Antiphona. -7 ftlt

c/'Jt

Dve-n6-runt no-

imdnda peccir- ta,

Capitulum.

/'TlOnvertirnini

\,1" xplanctu. t stra,

I!.

arcl

bis

di- es paeni-t6nti-

xe,

ad red-

a,l salvi,nclas 6-nimas, /oe/. z. r2-r3. me in toto corcle t'estro, in jejirnio, et fletu, et

Ilt scindite corda vestra, et non vestim6nta l'e-

ait D6minus omnipoteus.

brei,e,Ipse

liberivit

me, rtt irr. Dorniuictt, 26. )r. Scipulis suis.


8o

Feria Secunda ad Sextam.

Tempore Passionis in Feriali Officio.

vi-tae me- ae, D6mi-ne De- us me- us.

Capitulum.

-/erettr,

rZ. ry.

f rececl6ntes \lQOmine, )LJ a te, in terra scribdntur : 'r clu(rniam clereliqudrunt venam aquirum viv6ntium, Dtlminum. Il7. breue. Erue a frAmea, ut in Dotniniar, 26.Y.De ore 1e6nis. Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. Anlip/toua. Allehiia, allehiia, alleliria. ttt iru Dotttittica,27. In Feriali Officio. omnes qui te derelinquunt, confund6ntur :

Ront. 6. g-to, Capitulum. /YlHristus resfrgens ex mdrtuis jarn non m6ritur, mors illi uttra \,/" uon dominitbitur. f Quocl enim rndrtuus est peccirto, mdrtuus

est semel :

*

bret,e.

quod auteur

vivit, r'ivit

f)eo.

Surr6xit Ddminus cle sepflcro, ztl in Dontittica,

ry. ,l'. Surr6xit Ddrninus vere. fn listis, Capilttluttt et religua in Profrio. : xir--:r

27.

r.ic-x-xi(J,-:cjit-t-xi-x,\JJ'-.TJ:.T'_II-.x_rCiJ,-x_X-XJC-X_T-*JJ:XJ:iiit_Xl-x'JjLy-XiUtiU_icir-7,i(t:CjciLXi.-Xj.-XI_XJCJ

vi-ces, Splencldre mane illfmi-nas,

Et

ignibus me-ri-cli- em:


Feria Secunda ad Sextam. Exstingue flammas litium, Aufer caldrem ndxium. Confer salftem c6rporum, Verimque pacem c6rdium.

8r

Praesta, Pater piissirue, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Pariclito, Regnans per omne sa6culum. Arnen.

fn aliis Festis toni ttt sufra, 28. Per Annum in Feriali Ofificio. et in Festis communibus extra Tempus Paschale. Ant. a-1-1-! 8.c :-.-.-=;=

r

=__-_l:

---

N tu- a justi- ti-

a. E u o uae.

Tempore Adventus in Feriali Officio. Anliy'hona lerlio

Doninicae fraeced., z,el er propriis Lattdibus. Tempore Quadragesimae (post Doat.

Ofificio.

L

Qttadrag.

e LourJ/1,us

) in Feriali

ae. Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.

Tempore Paschali in Feriali Ofificio et in Festis cotnmunibus. Ant. I'llelisia. ut ad Se:ttottt y'ro Dontinicis ?emf. Pasc/tolis, 28. Edfces lne de lirqueo hoc, Psalmus 30. I. quem abscond6runt rnihi : x quriniam tu es prot6ctor meus. 9X te Ddmine sperAvi, non In manus tuas comm6ndo spiconffinclar in aet6rnum: x' irr U justitia tua libera me. ritum lneum : * redernisti rne, Inclina ad rne aurem tuam, * Ddmine I)e us verititis. accdlera ut 6ruas me. Odisti obserr'hutes vanitites, Esto mihi in Deurn protect6- supervicue. Ego :rutern in D6nrino spenlrem, et in dornum reffgii, x ut r'i : x exsultibo et lactfibor in salvum rne tircias. oo

Qu6niarn fortit(do mea et reffigium lneurn es tu : x et propter nomen tuurn cledr.ices me et

miseric6rdizt tua. Qudniarn respexisti hurnilithtem meam, x sall'isti cle neces-

enritries

sititibus inimam

rne

rneatn.


8z

Feria Secunda ad Sextam.

Nec conclusisti mc in rnirnibus

inimici : x stertuisti in loco

sna-

tidso pecles meos.

non conffindar, qu6niarn invo-

clvi

te.

Erub6scant impii, et cleducdn-

Psalmus 30. II. {"lf}tser6re mei Dtirnine, qurlUJL6 niam tribulor : f conturbittus est in ira ricirlus rneus, x itnima mea, et venter meus :

clef6cit

in

clol6re

Qu6niarn vita mea : x et anni rnei in

ge-

rnitibus.

Infirmita est in

paupertir(e virtus mea : x et ossa mea con-

turbhta sunt. Super olnnes inimicos meos factus sum oppr6briurn et vicinis meis valde : x et timor notis ureis. Qui viddbant me, foras fug6runt a rne : x obliYirini datus suln, tarnquam m6rtuus a corcic. Factus suln tamquam vas perditum : * qu6niam audirri vituperatidnern multdrum c01nruorirntium in circriitu. In eo dum convenirent simul adr'6rsum ffie, * accipere iurirnam lneatn consiliitti sunt. Ego autern in te sperivi, Ddmine : t dixi : f)eus nleLls es tu ' x in mftnibus tuis sortes meae.

tur in

inf6rnurn

l6bia clol(rsa

:*

rnuta liant

:

Quere loclur.intur adv6rsus justum iniquititern, x in supâ&#x201A;Źrbia et in abusi6ne. Psalmus 30. III.

st

i# "';'i h*l " k quam{ abscoudisti timentibus te! CX;:1,

fr i

Perfecisti eis qui sperant inte,x'

in consp6ctu fili6rum h6minurn.

in abscdndito * a conturbatidne

Abscdndes eos

facidi tuae hdminum

Prdteges eos in tabernirculo tuo,x a contraclicti6ne linguirrum. Ileneclictus Ddrrrinus : x qu6niam rnirificivit misericdrcli:rm suam mihi in civitite munita. Ego autem dixi in excdssu mentis mezle : x Proj6ctus sunr

a fircie oculdrurn tu6rum. Ideo exaudisti vocem oratid-

nis meae. x dum clamdrem ad te. Diligite D6minum olnnes san-

cti ejus : f qudniam veritirtern requiret D6minus, * et retribuet

Eripe me cle manu inirnicdrum me6rum, * et a persequ6ntibus

abundinter faci6ntibus sup6r-

r11e.

biam.

IIl0stra ficiem tuam

scr\rum tuum.

in

t

super

salvum me fac rnisericdrclia' tua : x D6rnine,

Viriliter 6gitc, et confortdtur cor I'estrurn, x omnes qui sperittis in D6rnino.

Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra Tempus Paschale.

Anti-

--+--

!:--!==-ir_=#=-="q t9 N;- l"r,t;; "

ti-ne-ra rne, I)dmine.


Feria Secunda ad Sextam.

83

In Feriali Officio. I?on. 13.

Capitulrrm.

8.

f\Ylimini quiclquzrrn clebeirtis, f nisi ut inr,icern rliligitis J \ enim diligit pr6ximum, legem irnpl6r'it. If. br.

: r' clui

-

L-

qra -' - -_==i-==j==:l-!-= lK,

)l'.7 tlne cli- carn I)iininum F*r----tj

--i

x- In ornni t6mpo re. V.

Sern-

-t-=-:-i------+ j=t:'--;-i--t-{-i-i.:fl -'__'-1:-r:?-'-Lr-;-l

per

laus ejus in

o- re 1ne-

o.

Glcj-ri- a

Patri, et Fi- li- o,

I

=-----?-r - r-F-,r *;;r*;t *""". regit tne, et nihil nrihi cl6erit. p6scuae ibi me collocivit.

Xr. Ddminus I{2.

ln loco

si r{icendoe suul, ttt supra ad Tertiorn, 79. Festis, Co75illrlttnt et reliqua [n Pro/ritt.

Preces,

ftt

Tempore Adventus in Feriali Officio. Antilltono, c Lautlibrts I)oni!rolrt'is Laudt'hus.

ntme y'raeced., zte/ e:t

Capiiulum.

9N

"fercm.4.

6.

(ii6bus illis sah'dbitur Juda, et Israel habitdbit con{iddnter : f

A et lroc est nomen quod voc6bunt eufi), *

I)rjminus justus

noster.

Il.

ltrt''t,e. Ost6nde nobis Ddmine. 3 r.

y.

tfem6nto.

Preces ut supra, 79.

Tempore Quadragesimae in Feriali Officio.

Anti-

;-------+--------1-------*t .-r-.-I;;:1-i

!----,-r-'-i-i:1ir-fi-:r---l_-:----\r,& (lnunencl6rlus nosrnet-ipsos in mul-ta pa- ti- 6n-

;h9;1.

,


Feria Secunda ad Sextam.

84

ti-

a,

in je-jir-ni- is mul-tis,

per arnla justi- ti- ae.

Capitulum.

Isorae

5J.

Z.

nfl\trrelinquat irnpius viam suaur, et vir iniquus cogitatidnes )tJ srras, f et rer.ertitr.rr acl Ddminunr, et miser6bitur ejus, * et acl Deurn nostrunr, qu6niarn rnultus est ad ignosc6ndunr.

I!.

br

ctc. Scirpulis suis. 3r,

.X/.

Scuto.

Det'rtie Pretr's. 79.

Tempore Passionis in Feriali Officio.

-t-a-l-.g-:a-a:-+-i--a-l F--_-!:: -''----t-r,--_--?-!-r---$----->fu Ant.

rilg' Opu-le rne- us, quicl fe-ci ti-bi'/ JL --r r. Ht-E-.*-= ---lr-rr--: -?-r---;-1'rl___ stus

fn- i'/

ant cluicl

resp6nde rni- hi.

mo-16-

-

Capitulum. /ercm. 17. tB. ;r'\tonfundirntur qui me persequfintur, et* non confirndar ego : f \,,t- pai-cant illi, et non pirveam ego : incluc super eos cliern afllictitinis, et dirplici contritidne cdntere eos, Drimine Deus noster. bt'ete. De ore lerjnis. 32,Y. Ne perdas. Dcinrlc ?rees, 7g.

ff.

Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. tIttl. ,\,llcliria, alleltia, allcliria. ort in Dottn'nico, Jz.

In Feriali Officio. Capitulum. t. Cor. 15.2o-22. resurrexit a mdrtuis prinritiae dormi6ntiunr : f qudfrUtirtus per hdrninem mors, et per hdrninem resurr6btio \,1" rriam quident rnortudrurn. x Et sicut in Adarn omnes rnorifrntur. ita et in Christo omrles vivi llcabfintur. ,,t. Sun'6xit Ddnrinus vere. 32.Y. Gavisi suni.

1I.

bre

fn

Frstis. (irfilrr/rtnt et reliquo itt Proy'rio.


Feria Secunda ad Nonam. fl Hfr ilH

Stl$ltfr Hfl HHfl H cHU i1Hfl l-tSUHlttlSHu SSUHScHHHHfi

85 s

SHH

FERIA II. AD I{ONAM. Hymnus. Tonus in Feriis et Festis Simplicibus.

u. E-,=,--,-;-.;- ;;L;;;-,-;-.-*J _ qf) JL? ;,",,D.-*,.;'.il fii"*; 16*; E-----" t-=;-:!:':i-Fi-r- ---+ irfli-,4-i_.-r:l-i: nells, Lu-cis cli- tirnae t6m1ro-ra

Largire lunren r'6spere, vita nusquarll d6cic1at, Sed pra6miurn rnortis sacrae Per6nnis instet gldr ia. Quo

frt o/iis ]ieslis ttttti tt/ sui5ro,

Succ6ssi- bus cle-termi-nans

:

Praesta, Pater piissirne,' Patrique corl-lpar Unice, Cum Spiritu Parai,clito, Regnans per onrne saCculunr. Amen.

33.

Per Annum in Feriali Officio et in Festis communibus extra Tempus Paschaie Ant.

J.a

-r]:'-:[1:---r' 1ff \./,1. Xsult6.-te iusti. Il u o u iL

e.

Tempore Adventus in Feriali Officio. Anliy'/totto. qtrittta e Lai'/il,trs Dontitticte ilrtcced., z'e/ e.t !t'tpriis Lottdibus.

Tempore Quadragesimae (fost Dott.

Officio.

t-_Ant. l-^;:^i

I.

Quodrtg'.)

_=_!:rat _{_r=-;__

_-.-;-t-t':I1---i--_-' il-L _-.-i-5:i-'---u---'-'r=' lo ae. E u o u--,+JL HR arma justi-ti-

er.

e.

Per Hebdomadam Passionis in Feriali Officio.

in Feriali


86

Feria Secunda ad Nonam.

Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. Ant. \lleltlia. ttt ud Arottant 1t'o Donittt'tis Trtr!. Ptsrhu/ts, 34. Psalmus

Laetimini in

3X.

sunt IFt I:iiti cluorurn remissac J[.'F iniquitites : * ct quol-utn

tecta sunt peccirta. Bedtus r,ir cui non imputirvit I)dminus pecciturn, x nec est in

spiritu ejus ciolus. Qu6niarn tdcui, inr,eterav6runt ossa rltea, x- clurn clam6"rem tota die. Quriniarn die erc nocte gravita est super lne lnrulus tua : x conv6rsus suln in aer[rmrra meel, dum coufigitur spina. Delictum meum ctigniturn tibi feci : x et injustitiarn rnealn nolt abscondi.

Dixi : Coulltebor

aclr,6rsurn

me injustitiarn rneam Dtiurino :x et tu remisisti impietitern pecciti mei. Pro hac orhbit acl te omrris sauctus, x- in t6mpore opportirno.

Verirrntamen in diltivio acluir-

nr.n tnulthrum, x

ac1

eum non

approxirnirbunt. 'fu es ref(rgium lneum a tri-

bulatirjne, quae circirnrcleciit me : x exsultirtio 1nea, 6rue nre a circumdintibus rne Intell6ctum tibi dabo, et instruarn te in r.ia hac qua gradi6ris : * Ilrrnitbo super te riculos llteos.

Nolite fieri sicut equus et mulus, * quibus non est intelldctus.

In carno et fraeno maxillas edrurn constringe, * qui llon appr6xinlant ac1 te. Multa 1iag6lla lteccatdris, -x sperirutern autem in D6nrino miseric6rdia circir mdabit.

D<imino,

et ex-

sul,6te justi : * et gloriirmini omnes recti corcle. Psalmus 32. I. AXsuit1te justi in D6mino : *

U

rectos clecet collaudittio.

Confit6mini D6nrino in cithara : )K- in psalt6rio clecem cirorclirrurn psAllite illi. Cantirte ei chnticum novum

: r'

bene pshllite ei in trociferaticine. Quia. rectum est rrerbum Dirrnini, x'et 6mnia dpera ejus irr fide.

Diligit misericdrcliam et judiciurn r * rniserictirclia Ddrnini plena est terra.

Verbo Ddrnirri caeli firmirti

snnt

: x et spiritu

oris ejus

ornnis virtus e6rum.

Cringregans

aquas maris :

sicut in

x- pottens

utre

itr the-

siruris abi.ssos.

'fimeaf D6rninunr ornuis territ : x ab eo atitern commoveitntur ournes inhabit6ntes orbern. Qudniarn ipse dixit, et facta snnt : * ipse mandivit, et creAta sunt,

Ddrninus clissipat consilia

g6ntium : f r6probat ;rutem cogitatidnes popultirum, x et 16probat consilia principurn. Corrsilium autern Ddmini in aetdnrum manet : x cogitati6nes

cordis ejus

in

gencratidne et

generaticlnem.

Psalmus 32. IL

lB',lll ;?I : :ll,il:llll; quem elcgit 'g:ilin haereditritern sibi.


Feria Secunda ad Nonam. De caelo resp6xit D6minus : * vidit olnr)es filios hourinum.

De

praeparhto habitirculo

suo, x resp6xit super omnes qui

hfrbitant terram.

Qui finxit singillitim corda e6rum , " qui int6lligit 6mni;r Opera eorum.

Non salvAtur rex per multarn virtritem: * etgigas non salvAbitur in multit0dine virtirtis suae. Fallax equus ad saltitern : * in abundintia autem virtritis suae non salv6bitur.

87

llcce dculi Ddrniru super nretu6ntes eum, * el in eis qui sperant super misericdrdia ejtrs :

Ut 6ruat a morte iurimas etiruilr, x et alat eos in fame Anima nostra sfstinet D(rrninum : x qu6niam adjirtor et protfctor noster cst : Quia in eo laetibitur cor r1ostrurn : * et in niimine sancto ejus spenivimus.

F'iat rniseric6rdia tua Dcirni-

ne Super oos : x. quem6"clmodrtm sperirvinrus in te.

Per Annum in Feriali Officio, et in Festis communibus extra Tempus Paschale Antiphona.

- -i ;. ----.-l-t;r--i-- -, -= -i:f :.:L------_i---_---l---?-:j -X-sulti-te justi, et r,;lo-ri- 6rni- ni omnes recti I

_

a

â&#x201A;Ź cor-de.

In Feriali Officio. r. Petri r. r7-rg. Capitulum. incold"tus t6rnpore corrversirurini : f scidntes tinrtjre vestri 9N quod non auro argento recl6rnpti corruptibilibus vel estis, * secl $ quasi pretidso sirnguine Agni imrnaculiti Christi. )

I{.br.

1r2 Jf?

l-l

-::-!-i-=1-E=-3r.=-16- me-

-Ir*1i,"1 me Durni-ne,

!--r-----+!--!-!-. -1-q-------r-.---_

x-

Et mi- se-

[. Pes e-nim me- us ste-tit in r,i- a -_--___,_-_5_i--_ et lii- li-

o,

et Spi- ri-tu-

i Sancto.

re

i.

. n---1------f-r --- ft-|]-r---.-!-i-l-J

recta. G16-ri- a Patri,


8E

Feria Secunda ad Nonam.

X/. Ab occfiltis meis munrla rne D6mine. IV. Et ab ali6nis parce servo tuo.

ul stry)ra od 'fertiturt,7g. In Festis,, Ca/iltrlutrt et religtta in Proprio.

Preces, si diccndae sint,

Tempore Adventus in Feriali Officio. lnttllhottt e Lttudiltts I)tnttt'triroe praeced., ztel

e.v

Profriis Lttudibus.

fsaioe r4. r. Capitulum. ut r'6niat ternpus ejus, f et clies ejus non elongabrinlJl)Rope est JL- tur : x rniserebitur enim Drjminus Jacob, et Israel salvibitur.

\!.

breue. Super te Jertlsalern. 36. Veni Ddmine.

Preces

ut

s?t?r'e,, 7g,

Tempore Quadragesimae in Feriali Officio.

_-+-_-

-Ll=!-ru-T ti- 6nti- ..-i_-= in multa i-psos ---=r't.-.-.tl6mus nosrnet-

pa-

a.

fsoiae 58. Z. Capitulum. induc in llibltange esuri6nti panern tuum, et eg6nos vagdsque .lP rlomum tuam : t curn r,icleris nudum, dperi eum, x- et carnem tuam ne clespdxeris. Il. breue. Scuto circirmdabit te. 36.Y, Angelis suis Deus. J'reces ul supro, lg. Tempore Passionis in Feriali Officio.

Urnquicl

r6ddi-tur pro bono

ma-lum, qui-

a

fod6-runt


Feria Secunda ad Vesperas.

Capitulum. 1[}

Ecdrdare quod st6terim

in

B9

Jerertt. t8' zo. tr.to. ut ldquerer pro conspdctu

f

Jl- B eis bonurn, x et avdrterem indignatidnem tuatn ab fr. breztc. Ne perdas, 37. |/. Eripe me Ddrnine. Preces ut stqra, 7g.

eis.

Tempore Paschali in Feriali Officio et in Festis communibus. Arut. Illel0ia, alleliria, allelfiia. ut iu I)otttiuic,t, 37.

t. Petri 3. 18.

Capitulum.

/-'Y?Hristus semel pro peccittis uostris rudrtuus est, justus prox \,1" injfistis, t ut nos olf6rret Deo, mortificlttus quidem carne, vivific6tus autem spiritu. I!. ltreae. Gavisi sunt clisclpuli. 31.Y. ]Iane nobiscum. fn I'bslis, Capitulun et religua itt Pro/rio. =S>=.-â&#x201A;Ź,,u=<O>:.O>=.-.O>=..O>=s,>1.OF'.0):-{2:-1e_=ie><O><O=<S}-3D==St:-iO><O>

FERIA II. AD VESPERAS. Psolnti ad Vesperos itt hac lierit el iu oliis ]briis assigttal1, ruu a/postllis Atrllphonis tliruttltu" in Ferialt'Oficitt, et zn Fbslis t1ttnrtdo stuttendi surtl Pst/rtti .iferiales ttd l/espents. In ,fiestis Dupliciltus, Anliplzonae diouttur inttgrae ante et 'post Psalnuttt.

r. Ant.

+---

''&r',-_.!::i-_Ii.Fr--f'--:1+r_*-"= I tt

Ncli-ni-vit Ddmi-nus

*

aurern su- am mi- hi.

Euouae. , Pasch. t--:-+-r:_g 2_ ! _ _ t-? -r-r- tr - --

hf --'-rjr-:--i-t-lr-.-.ia, alle- lir[--le-lf-ia,*alle-lir-

Cl':tL Sttb

ltttt solr dt',:tutlu/

ia.

o/lt/rcs

Iluouae.

Psnlnti. Et ia in alit's Fbriis.


go

Feria Secunda ad Vesperas. Psalmus 114.

F[\llexi, qu6niarn exiudiet )lJ Drirrrinus * vocem orati6nis meae

:

Quia inclinhrrit aurem suanl mihi : * et in didbus meis invoc6b"o.

Circumded6runt me dol6res

nrortis : * et pericula inf6rni invenerunt me. Tribulati6nem et doldrem inv6ni : * et nornen D6mini invoci vi. O D6mine libera iurimam me-

am : t rnisdricors Dirminus et justus, x et Deus noster miseretur. Custricliens pirvulos Dtiminus : * humiliittus surn, et liber6,r'it rne. Conv6rtere irnima mea in 16quiem tuam : x' quia Ddminus benef6cit tibi.

Ouia eripuit anirnam mearll

f

cle rnorte, 6culos rneos a l6crirnis, x pecles meos a lapsu.

Plac6bo D6mino x

in

regicine

viv6rum.

e-jus. Eu o u a c. ram orllli pripulo ejus : * preti6sa in consp6ctu Ddmini mors

Psalmus 115. u

3;'; c-i'".l l#;"|'i' sum nirnis.

u"

ITH

humiliitus Ego clixi in excGssu ilteo : x Ornnis homo rnendax.

Quitl retribuartr I)timino. * pro rimnibus quae retribuit mihi

?

Cirlicern salut6.t-is accipiam : * et nomen D6urini inr,ochbo. Vota rnea Drimino redclarn co-

sanctdrunr ejus

tuus : * ego servus tuus, et filius erncillae tuae.

Dirupisti I'incula mea : t tibi sacrificibo hdstiant lautiis, * et rlonlen Ddmini inr,ocirbo. \-ota mea Drimino redclarn in conspdctu orntris pdpuli ejus : x in irtriis domus Ddmini, in rn6clio tui Jerfsalern.

3. Ant. ----l--_l---

7.b

:

O Drimine cluia ego servus

;f,ii-?f;--l-.-, -,r1-f- r_-------

a

Larnir- I'i,*etDclminus exaucli-r'it

lL

--__i-

* i-*=.

me. Euo u a e.

_Lr


Feria Secunda ad Psalmus 119. 7U-O Drirninurn cum tribulii-

d':ll rlivit

rer clamivi :

)s

et

exau-

rne.

Ddmine libera dnimam mealn

a libiis iniquis, x et a lingua tloldsa. Quid detur tibi, aut cluid appondturtibi, * ad linguarn dol6sam'/ r1.

Ant.

r.f

,RT

Vesperas.

gr

S:rgittae pot6ntis acftae,

*.

curn carbcinibus desolatririis. tieu rnihi! cluia incolirtus rneus prolongirtus est : f habitirvi cum habitirntibus Cedar : * multum

incola fuit irnirna lllea,

Cunr his clui od6runt pacern, erarn pacilicus : x cum loqudbar

iliis, impugnitbant rne gratis.

j

E_--__ -r-r;-r----

_. -!-sl-r

-!-T-!--r-!-t-

Uxi- li- uln

rne-

uln'i' a l)tiuri-

no,

-r J . -;-o-r--qui fe-cit cae-lurn

ct Psahnus 120.

l[- ^Evi"r,i* JUt tes,

dculos i]teos in rnon-

uncle r.6niet auxi-

lium mihi.

x

Auxilium rneum a Ddmino, qui fecit caelnm et terram. Non det in cornmotidnern pcclem tuum : x- neque clorrnitet qui custtidit te.

Ecce noll dormitLbit rleque tldrmiet, n qui cust6clit lsrael. 5. Ant. ,

4.9

Itr i-t

Ddminus custddit te, Ddrninus prot6ctio tuu, * snper manum cl6xteram tuaur.

[)er tlicm sol ltott uret tc : * neque luna per uoctem. D6rninus custriclit te ab clmni rnalo : x custriciiat inimam tuttnt IJtiminus.

D6minus cust6diat intrditurn ttrum et 6xiturn tuutn : x ex hoc nunc, et usqtre in sa6culurn.

i---,-;-=-!---_:---r-.---: il.: _-a-r-"__-1-i;- al-[.,\etit-tus sumx in his

-=-!-fi-l-r-r-i.

_l

__---x Euouae.

quere

dicta sunt mi- hi.

ll

_-__-

Psalmus

121

.

in his quae clicta sunt rnihi : x- in clornurll l)drnini ibimus.

l['-,Aetirtus sunl

JL{'

Stantes erant pedes nostri, i' in htriis tuis Jerfsalem. Jerirsalern, quae aedificAtur

ut

cir,itas : o cujus participAtio ejus

in idipsunr.


92

Feria Secunda ad Vesperas.

Illuc enirn ascencl6ruut tribus, tribus Drimini : x testimdnium Israel acl confit6nclum n6rnini Dcimini.

in Quia illic * seciâ&#x201A;Źrunt sedes

judiciq

serles super clomutn

x Jerirsalern : et abunclitntia rlili-

gdntibus te

:

Fiat pax in virttite tlla : x ct ;rbunditntia in t0rribus tuis.

Propter fratres meos et prtixirnosmeos,x loqu6bar paceln cle te:

Propter clomurn Ddrnini Dei Itogite quae acl pacem sunt nostri, * quaesivi bona tibi. Tenpore Posrltttli. Anl. Alleliria, alleliria, allcliria. ut stt1bra,89. Ca/iltt/ttttt, Hy'ttttttts et l. /zi,: el in aliis -Fbrlts posila dintnlur ld?tftl//t i/1 14:rt'a/i Ollicio ler Annum. Tetrl5ore attle ut Ar{zteu/tts, Quodrag'esittttrt', IbsDavicl.

siQnis et Posc/tttlt' ltohc:nfur 15ro1!rio,

ttt in lQria f,[. prino in ltis 'felty'or[l,rts

orrurrett/e int{iru n/ u r.

Anlip/totto ntl illtg'nifcot sing'ttlts Iiriis o|/rtsi/tt r{iilur /tttttutt itt .Fbriali Ojicto y'er :htnut;t, sed lust Sey'luog'esitttttlt ltobettlur lrttprite ul

ililcn

nolalur.

z. Cor. r. .i-+.

Capitulum.

t Pater lp! Eneclictus I)eus, et Pater Ddmini nostri Jesu Christi, JLt nrisericortliarum, et Deus totitts consolatidnis,'r' qui consolirtur nos in omni tribulatidne nostra. HSrmnus.

I.

3

t :---

:::i:L-]-:ir -r----

!-a--=

r--

-] 1-' i ;-,

----_l

--

- rnixta ne conffinde-rent, \Im6nse caeli C6ndi-tor,Qui

Firmans locurn cael6stibus, Simdlque terrae rivulis : Ut nncla flammas t6rnperet, Terrae solurn ne clissipent, Inf0nde nunc, piissime, Donum per6nnis gritiae : Frauclis noYae ne c6sibus Nos error irtterat vetus.

-.

-__:i

Lucem fides adiugeat : Sic lirminis jubar ferat, Haec vana cuncta prdterat, Hanc falsa nulla cdmprirnant. Praesta, Pater piissirne, Patrique compar Unice, Cum Spiritu ParAclito, Regnans per omne sadculum.

Y. Dirig6tur D6mine or1tio rrea. R/. Sicut incdnsum in consp6clu tuo,

Anren.


Feria Secunda ad Vesperas.

93

Ad Magnificat, Antiphona. 8.G

Jltu Curtittrtrt B.

lf.

V.Magnificat. 46.

Anti- E----1- -.-i-[E-!

fi

lil;

N'tagni- fi-

-r1==r-L

cat

-::-

ir-nima me- a Dtjrni- nuln, qui-

a

resp6-

xit De- us Deinde dicitur /. D6minus vobiscum. et Oratio, quae itt Ferioli Q/Jicio per Annttm sutttitrrr e Dontittico lrnecedenti, ttisi aliter ttolelttr. Dt si letn|us rcqtn't'at,,ft Stffi'og'ittn rle Onniltus Snnrtis, z,e/ de Crttce, ut stt/ru, 46. fn firizs z'ero Arluenhrs, Qtradrugc'sintae ac I'assiottis, ac Quatuor Telr porum Se/lenhrt|r, st' 11at OlJiciult tle lbrio, etiatn si perag',:ttdo sit czltuilerttoratio Duplicis aut Semir{u|licis od t'rtstot' SinQliris redacti, rele/ittt An/iy'lzotta ad lLfagn'ijicot, dtcuntur l7esis genibus Preces sequenles.

lp(lrie el6ison. Christe el6ison. K5.rie e!6ison. A 6 Patcr noster. tluod drcitur n solo Eebdonmdario

totunt ;/aro

z'nrc,

trsgue ad

y. Et ne nos indfcas in tentatitinem.

I.

Ego dixi : D6mine miscr6re mei.

pecc6r,i tibi.

If7. Sed libera nos a malo. Sana dnimam mcam, quia

If.

,I'. Conr,6rtere D6mine irsquequo. R/.

Et deprecibilis esto

super

servos tuos.

/., Fiat miseric6rdia tua D6mine

speraYlmus ln te.

super nos. If

.

Quemidmodum

V. Sacerd6tes tui indudntur justitiam. IV. Ht sancti tui exstrltent. V. Oremus pro beatissimo Papa nostro //. lV. D6minus consirvet eum, et vivificet eum, et bedtum tAciat eum in terrn, et non tradat cum in Animam inirnic6rum ejus. f . Oremus et pro Antistite nostro z11 IV. Stet et pascat dine tua Dtlmine, in sublimitite n6minis tui.

in fortitri-


94

Feria Secunda ad Completoriurn.

Jlontae proe;erletts !. cuttt suo Ltr. rtttrifiirar.;rtlilti t,ero, od /ifteruut \., .",i o,,ttnlltts ]t0//tttt- dioecesani Ef isr Vt' e.vTlriutrtlttr. Voctni,tc A7:ostolira t,e/ /i1t'st:o/ali Set/c, al/eruter ztel ulerqui resfechrc,tts \'. rttnt -rtto \. Tlroeterilttr.

s1,,

.|'. Dtlmine salvum f'ac regem. IV. Et exirudi nos in die qua invocav6rimus te. |r. Salvum ferc populum tuum D6rnine. et benedic haeredititi tuae. IV. Et rege eos, el ext6ile illos usqrre in aetdrnum. )'. l{emdnto congregati6nis tuac. $. euam possedisti ab initio.

f . Fiat pax in virtirte tua. $. Et abundantia in tirrribus tuis. O16m.gs pro benefactriribus nostris. I{2. Retribuerc dign6re, D6.! mine, 6mnibus nobis bona facicntibus propter nomen tu'um, vitam aet6rnam. Amen. __

\'..orimu-s pro fidilibus dcfirnctis.

l)t.rmine, et lur perpdtua lirceat eis. Y. Requidscant in pace. $. Amen.

I!.

Requiem aet6rnam dona eis

_ l'. Pro fritribus nostris abs6ntibus. IV. Salvos lac sen-os tnos, ptq afflictis et captivis, $. Libcra eos. Deus Israrjl, ex 6mnibus

Deus meus, sperantes in te.

.[.

tribulati6nibus suis. [. Mitte eis Dtimine auxilium de sancto. R/. Et de Sion tu6re eos. /. D6mine l)eus virtirtum conr'6rte nos. IV. Et ostinde ficiem tuam, et salvi 6rimus. !'. Ersirrge Christe, idjuva nos.

t{. Et libera

nos propter nomen

tuum. tr;-. Dirmine exiudi orati6nem rneam. I{. Et clamor ]r. D6minus tobiscum. ry. Et cum spiritu tuo. Et dict'tur Oratio conztettiens, et religrto uf ury'ra.

meus ad te r'6niat.

t$t*-t+{tg$-rus*{l***+l*{iQ**^*as**}^***,!*^*^-*,**^

Feria II. ad Completorium. Otttttitt tlictttt/ttr ttt stQra in Dominicd, 48, exceptt's his Eme seqttttttttu.,

Psalni arl resy'ecliu-a

Cumflefoliuttt_ per slng'ulas lierias paosili

_A.nliy'/totta in OlJicio luttt de Tentpoie

iu:cta Jlubriras suntendi sunl Psalni de Ferii.

Ant. B.G

.S

dicitthtr

lttn

sentper

attt

de Sanclis,'tJttonfo

s___ !-==i--N=-=4

Alvumrne fac. Il u o u a e. 7'etttpore I)ascholi. Ant, Lllellia, ut in Doutinica, lo,


Feria Secunda ad Psalmus 6. lltOmine ne inxfurrlre tuo 6r)LJ guas ffie, neque in ira tua corripias me.

Miser6re mei l)drnine, qud-

niam infirmus sunl : * sana rne

I)dmine, qudniam conturbita sunt ossa rnea.

Et inima lnea turb6ta

est

valde : * sed tu Dcirnine fisquequo?

Conv6rtere D6rnine, et 6ripe lnimarn meam : * salr,um me fac propter miseric6rdiam tuam. Qu6niarn non est in rnorte qui memor sit tui : x in inf6rno autem quis conlitCbitur tibi? Laboritvi rn geuritu meo, f lav6bo per singulas noctes lecturn lneum : x l6crimis meis stratum

Completorium.

95

istud, x si est iniquitas in minibus meis : Si rdddidi retribu6ntibus mihi mala, x d6cidam rnerito ab inimicis meis ininis. Persequitur i nimicus 6nimam fileam, t et compreh6ndat, et concirlcet in terra vitam meam, * et gldriam rnealr in pfilverem deducat.

Exsfirge Ddrnine in ira tua : x et exaltAre in finibus inimicdrum rne6rum.

Et . exsfrge Ddmine Deus meus in praecepto quod mandirsti : x et synagdga

populdrum

circrimdabit te. Et propter hanc in altum regr6dere : pulos.

*

Ddminus lridicat pd-

secfindum Jtidica me f)6mine * Turb6tus est a fur6re dculus justitiam lneam, et sec0ndum meus: * inveterAvi inter omnes innocdntialn mean super me. Consumdtur nequitia peccainimicos meos. x Disc6dite a rne omnes qui ope- tdrurn, et diriges justum, scru* et renes, Deus. tans corda rimini iniquitAtem : qu6niam exaudivit D6minus vocem flePsalmus 7. ll. tus mei. stutn acliutdrium rneum a 9f Exaudivit D6minus deprecanO*ino, + qui salvos facit ticinem meam, * Drlminus ora- U rectos corde. tidnem mearn suscdpit. Deus judex justus, fortis et Erub6scant et conturb6ntur pitiens' * numquicl irdscitur vehem6nter omnes inimici mei: x per singulos dies? convertentur et erutr6scant rralNisi conv6rsi fu6ritis, gl6dium de vel6citer. suum vibrirbit : x arcum suulrl Psalmus 7. I. tetdndit, et parlivit illum. Et in eo parivit rrasa mortis: x\l\Omine xl)eus lneus in te spe)tJ rAvi : salvum me fac ex sagittas suas ard6ntibus e1T6cit.* Ebce parttlriit injustitiam : rjmnibus persequdntibus me, et conc6pit dol6rem, et peperit iniliber-a me. Nequindo rApiat ut leo 6ni- quititem. Lacum ap6ruit, et eltldit marn mea[], x dum non est qui eum ' 't( et incidit in fdvearn r6d imat, neque qui salvum ficiat. Ddrnine Deus meus, si feci quam fecit. meum rigdbo.


Feria Tertia ad Laudes.

96

Convert6tur dolor ejus in caput ejus : * et in r'drticem iBsius i niquitas ejus desc6nclet.

Confi tdbor Ddmino secfn,lum justitiarn ejus : * et psallam nrjmini Ddmini altissimi.

sah'um ure fac D6mine, propter mi-se-ricdrcli- amtu- am. Tetnp. Pasc/r,, Ant. Allelfiia, allelfia, alrelfiia. ,t in l)ominica,5r, Relir1ua ut su/ra in Doninica, 52. p&

FERIA

e*o,:am&g$g&-{g,alg

III. AD LAUDES. I.

r. Ant.

t--l

2.D

C

l',ta-;-Dlini-,ro.

e- jus.

-

-fr-F- r___i

"

be-ne-di- ci-

te

nd- mi- ni

Euou'ae.

Psalmus 95. c6:nticurn t. Ddmino ffAntinovunt : x cant:ite Ddnri\-,t no, omnis terra.

Cant6te Ddmino. et benedicite

n6nrini ejus : * annuntidte cle die in diem salutire eius. Annunti6te inter g"entes 916riarn qJus, * in drnnibus pOptrlis rnirabilia ejus. Qudniarn magnus Ddminus,

et laudAbilis nimis : x terribilis est super omnes deos. Oudniam omnes clii gdntiunr rlaern6nia : x D6minus autem caelos fecit.

et pulchritfclo in : x sanctirndnia câ&#x201A;Źntia et. magnifi in sanctificaConf6ssio

consp6ctu ejus

tlone eJus. Atfdrte I)6mino, pdtriae gâ&#x201A;Źntiuur, f ailErte Ddmino gltliiam


Feria Tertia ad Laudes. et

hon6rern

: * aff6rte Ddrnino

gldriarn ndrnini ejus.

Tdllite hdstias, et introite in Atria ejus : x aclorite Ddminum in 6trio sancto ejus. Commoveitur a ficie ejus univ6rsa terra : x dicite in g6ntibus quia Ddminus regnivit. Etenim corr6xit orbem terrae,

qui non cornmov6bitur : * judicibit pdpulos in aequitAte. z. Ant. I

6.F

S

- I.

97

Laetentur caeli, et exs(rltet terra : f comrnoveitur ntare, et

plenitfi do ej us : * gaud6buttt caurpi, et drnnia quae in eis suut. Tunc exsultibunt dmnia ligna silvirum a ficie Ddmini, qui:r

venit : * qudniam venit judicire terram. Judicibit orbem terrae in aequitfite, * of pdpulos in veri-

tite

sua.

?l- -;r

-r__-,.-. .:i;-i= *t"**;;*.--l;;'me-us.

tiuo' a =-:-i *

e.

et in taberni-

Qfidica rne

sauctum tuunr. cula tua.

causam meam cle gente nott saucta : * ab htimine iniquo et doldso â&#x201A;Źrue me.

ad Deunr, qui laetificat ju'r'entirtem meam.

Psalmus 42. Deus, et disc6rne

tt

Quia

tu

es Deus fortittldo

mea: t quare lne repulistil x et quare tristis inc6c1o,'dutn aflligit me inimicus

?

Emitte lucem tuam et verititem tuam : f ipsa rne dedux6-

runt et addux6runt in ntontem 3. Ant.

Et introibo ad alt6re I)ei : * Corrfit6bor

tibi in

cithara,

Deus, Deus nleus : x quare tristis es inirna lnea, et quare contfirbas rne'/ Spera in Deo, cludniam arlhttc confit6bor illi: x salutire vultLrs

mei, et Deus meus.

r.g3

3

L-ltmi-na Ddmine * vultum tu- urn su-per

nos.

Euouae. Psalmus 66.

Ff\Eus rnisereitur nostri et ,J benedicat nobis : * illtminet r,ultum suuln super nos, et misereitur nostri. No856-

4

IJt cognosedmus in terra viam tuarn : * iu rirnnibus g6ntibus salutirre tuunr. Confitedntur tibi p,Spuli Deus : * confiteintur tibi p6puli om11es.


Feria Tertia ad Laudes. - I.

98

Laet6ntur et exsrilteut gentes : f quriniam jfidicas p6pulos in aequitite, x et gentes in terra dir-igis.

Confiteintur tibi pdpuli Deus, t confite6ntur tibi pdpuli

Canticum Tobiae. Tolt. t3. t-to.

flfllgnus *es Ddmine in aet6rU,rLg num, et in (rmnia sa6cula regnuln tuum: Qudniam tu flagdllas et salvas. f dedricis ad rnferos et redticis : * et non est qui elitigiat

llanuln tuam. Confit6mini D6mino, filii Israel, x et in consp6ctu g6ntium laudite eum : Qu6niam ideo disp6rsit vos in-

ter gentes, quae ign(lrant eum, * ut vos enarr6tis mirabilia ejus. llt facilitis scire eos, * quia non est ilius Deus omnipotens praeter eum. Ipse castigir-it nos proptcr iniquit6tes nostras : x et ipsc 5. Ant.

z.D

Itr

omnes

: x terra dedit fructum

suum.

Ilenedicat nos I)eus, Deus

noster, benedicat nos l)eus : x et m6tuant eum omnes fines terrae.

sah'Abit ltos propter misericdrdiarn suam. Aspicite ergo quae fecit nobiscuffr,

et tremdre t et cum tiurdre illi : * Iteg6rnque

confittrnini

saecul6rurn exaltAte in op6ribus vestris. Ego autern in terra captivititis meae conlitdbor illi : * qu6niam ostâ&#x201A;Źndit rnajestitem sualn in gentern prccatricenr.

Convertimini itaque peccat6-

res, f et ticite justitiarn coram I)eo, * creddrttes quod f6ciat vobiscum misericdrdiam suam : I')go autem, et inirna mea, * in eo laetibimur.

Benedicite Dominum, omnes igi[e dies laetitiae, et confit6mini illi.

elCcti ejus : x

t-'==

Audi-te x nomen Dtl- mi-ni, qui sta- tis in dorno -l-r--l-

_- H=.EEH--==::=-=-Ddmi-ni.

I.l

uouae.


Feria Tertia ad Laudes.

- I.

gg

Psalmus 134. l[- ^.\udite nomen D6mini, t' Jt{t laudirte servi Dorninum.

et Og regem Rasan, x et dmnia regna Chirnaan. Ilt cledit terram e6rum haereditAtern, * haereditirtern Israel pdpulo suo.

nus Ddminus : * ps6llite n6mini ejus, qu6niam suitve.

nullr : * Drirnine, memoriirle tuurn

Qui statis in domo Diimini, xin iirtriis domus l)ei nostri. Laud6te D6minum, cluia bo0urlniarnJacob eldgit sibi D6ninus, x Israel in possessi6nem

D6mine, nomen tuurn in aet6r-

in generati6nem et generatirlnem. Quia judicibit D6minus p6pu-

Quia ego cogn6vi quod magnus est Drjminus, * et Deus

lum suurn : x et in servis suis deprecibitur. Simulircra 96ntium arg6ntum et aururn, x' 6pera minuum h6-

noster prae drnnibus diis.

minurn.

sibi,

Om nia quaecfi mque vtjl uit,I) ci-

minus fecit in caelo et iu terra. * iu mari et in dmnibus abj.ssis. Edf cens nubes abextrâ&#x201A;Źmoterr&e : x fiilgura in pl0r,iam fecit. Qui proclfrcit ventos c1e thesiuris suis : *- qui percfissit

primog6nita Aegj'pti

ab

hd-

mine usque ad pecus Et misit signa et prodigia in m6clio tui Aegj.pte : * in Pharadnem et ll1 omnes serYos eJus.

x Qui percirssit gentes tnnltas, et occidit reges fortes : Sehon regem Amorrhae6rutn,

Os habent, et non loqu6ntur : x dculos habeut, et non rriclâ&#x201A;Źbuut. Aures habent,et non iruclient:x

neque eniur est spiritus ips6rurn. Sirniles

in

ore

illis fiant qui firciunt

ea: x etornnes clui

confidunt in eis. Dornus Israel benedicite Ddrnino: * domus Aaron benedicite Ddrnino.

Domus Levi benedicite Dci, ;ir- qui tim6tis Ddminurn

rnino

benedicite Drirnino. Benedictus D6minus ex Sion,x qui hibitat in Jertisalem. Rout. 13. r2-r3. Capitulum. ergo NYOX praec6ssit, dies autem appropinquirvit. f Abjiciiillus J \ dpera tenebrfirunr, et incluirmur arma lucis. * Sicut in die ho116ste ambul6rnus,

S-_--.'-. 4. l--_-

Hymnus.

--r---

,

>t(-:.=r5:i-i--i---.--=f-H ? .{all C/ JL - les cli- 6- i nirnti- us Lu-cern pro-pinquam pradci,

), =---;-----r-;---_

--_-----

=---

-------r:_-_--'rl:r! - a-_----.-'-.!:L I -5r-rnit : \os exci-tit-tor rn6nti- urrr, Christus at1 vi-tam r.o-czrt. -[am


Feria Tertia ad

roo

ldctulos, : Castique, re-cte ac sdbrii ,\uf6rte, clamat,

Aegro soprire cl6sides

Laudes. II. 'fu Christc

sotnuuur cliscutc,

I 'I'u rumpe uoctis t,incula, Tu solve pecc6tutll \'etus,

Vigi-lhte : jam sum prriximus. Novumque lumen ingere. , Deo Patri sit gldria, Jesum ciimus r'6cibus, ; Ejfsque soli Filio, Flentes, prec6ntes, srjbrii : Int6nta supplicitio ] Curn Spiritu Pariclito, Dormire cor mundum vetat

Amen.

)r. Iteplâ&#x201A;Źti surnus mane miseric6rclia tua. 1t'. Exsultivimus et delectitti sumus.

Ad Benedictus, Antiphona. 7.a

I=ir-===f-!==-=j=tr1 :a _-

r6-xit nobis * I)6minus cornu sa- lir-tis in domo

II.

l---], F l-----_-:

r. Ant.

!-ri-il-----J-r-l

tn ---" J-i-r ;lJ -Tc;; E- le * in-iqui-tit-tem

Lffi

---=-r -!--L--D6mi-ne, se-cfinduln

me- am

lr

-;;-l-!--r' U--rnul-ti-tti-di-neur mi se-ra-ti- d-nunt tu- A-rutn ll u o u a J's. ;o. Nliser6re rnei Deus.

z. Ant. 8.c

E_-}-+.l-- !o-*-r---r --.-l

Isc6r-

sancta.

ue *

8.

_

-lj

causam rre- aln, De-

Euouae.

e.

-_l-t--'_, us,

de gen-

te non

Ps. 4z,Jfdica me Deus. 97.


'i )t)

Feria Tertia ad Laudes.

. II.

IOI.

3. Ant. 8. G*

-E-

t

!-t--l-.

_*

us

_ __

x-

mi-se-re- it-tur

nostri. et be-ne-cli-cat nos.

--x-__!

|l

l1 Llouae. 1's, 60. Deus misereirtur nostri. 97.

4. Ant.

8.c

uouiLe.

0rri-pi- cs rnc l)tjrni-ne. Canticum Ezechiae. lsoittc aB. to-zo.

In clirnitlio di6AGOrumdixi.: tneorum, x vaclam acl V"

portas inferi. 0uaesivi resicluuur ann6rttm rnedrum : t' dixi : Non vicl6bo I)drninulu Deum in terra vir'â&#x201A;Źntiunr. \on aspiciam hriminern ul[ra, x et habitat(lrem qui6tis. Generhtio urea ablhta est, et convolfita est a nle, *' quasi ta['lernlcul um pastdrum. I'rerecisa est velut a tex6nte r-ita mea : t clurn adhuc ordirer, succiclit me : x cle rnane usqlle lud r'6sperarn finies llle. Sperirbanr usque ail mane : x quasi leo sic contrivit tlnniet LISSA

lnea.

I)e nranc usque arl vtisperanr finies me : t sicut pullus hirfntlinis sic clamitbo, x meclititbor

ut colfrmba. -\ttenul ti sunt rjculi nre i, ;:: :uspicientes in exc6lsttrt'r. i)dnrine vim pirtior, respdncle

pro me. x Quicl rlicant, aui qui.l responcl6bit mihi, curn ipse fecerit ? Itecogitillto tibi omnes erlllros meos, * in amaritirdine itnitnae 111eae.

Dtlmine, si sic r-ivitur et in tiilibus vita spiritus mei, t corripies me et vivilicilbis rne. x' Ecce in pace arnaritirclo lnea atnarissirna.

Tu autent eruisti

itnintartt projccisti post tergum tuunr 6mniit peccirta mea.

lneam

ttt tton periret : *

Ouia non inf6rnus contitdbi-

tur tibi, f neque lnors lauditbit tc : * non exspectibunt qui tlcsc6nclunt in lacunr veritittertr tuart-r.

Vivens viveus ipse conlitdbiego hddie : xpater filiis uotam firciet veritirtern tuarn. Ddnrirte salvultt nte lac : * ct psahnos nostros cantirbintus cuuctis diâ&#x201A;Źbus vitac nostrac itt clomo Ddntini.

tur tibi, sicut et


T02

Anti-

phona.

et vi-vi- {i-c:i-bis

Corri-pi- es lne D6rni-ne,

rne.

ii'i--=*-=--=r--,El or,,,*"*.*". lT-a";;;; Jt{

^.,or*. i-t-!--.----=:N-_t-t-:-.

t-i;-,,--

serr,is su- is depre-c6-bi-tur. E u o u a -----i:'_.t,-=.illj-b-

--

e.

l'r. t3q. Laudite llomen

D6rnini. 99. Ilr/irltttt ttt su/ro, gg, ttisi ltaieattlttr propria.

Preces, 7o.

:tj:tttj:g:j:twffij:hj:ktgttg:tttftthj:tj:t*!*ttwwj:tttj:tthttjjj:tw^{-*ffttft

FERIA /{t,ttrtttts ttt sufra,

7

III. AD PRIMAM.

r et tt.

Ant. 8.c

]D Ptsc/tali. Ant. Alleliria. r z. (pro Dortt. T. Pascltttlis ). Tetn/us Pascltnle in afirio Ferioli et in Festis cottttilurnbus, td /er Prt't/tnrtt, Terlittut, ,Sle-vtaut, Aronanr e/ Conpletoriun, Attt. Allehiia cantattn'trt od eostletn Horas in Dontinit'is Tblry'oris Pascholis. Aliis Teutporibtts in I*riali Ol/irio, Autiphona ut Feria If., 7 z. 7-etny'ore Sic

ZI-n

Psalmus 24. l. te Ddnrine levivi iini-

cloce me : x quia

tu es Deus salviitor meus, et te sustinui tota

U':tL rnam mealn : x l)cus meus in te confido, non erubdscarn. Neque irrideant me inimici mei : * dtenim univ6rsi qui sfi-

die.

stinent te non confund6ntur. ConfundAutur ornnes iniqua

sunt.

ag6ntes

*

supervircue. Vias tuas Ddmine clerndnstra mihi:* et sdmitas tuas 6c1oce me.

Dirige me in veritite tua, et

Reniniscere

miserati6num

tuirrunr Ddrnine, * et lnisericorcli6rum tuirum, quae a sadculo Delicta juventirtis meae, * et ignorhntias meas ne memineris. Sec(r ntl unr m iseri cdrcliam tuanr mern6nto rnei tu : * propter bonitd.tem tuam D6mine.


Feria Tertia ad Tertiam. Psalmus 24. ll. et rectus I)6minus : x propter hoc legem dabit in via. delinqu€ntibus ^tDiriget rnansu6tos in judicio : x docebit mites vias suas. Unir'€rsae viae Ddmini, mise. riccirdia et r'6ritas, x requir6ntibus testarn6nturn ejus et testimdnia ejus. Propter nomen tuurn Ddmine propitiAberis pecczito meo : * rnultum est enim. Quis est homo qui tirnet D6nrinum'/ * legern stirtuit ei in lia quam elegit ,\nima ejus in bonis clernorirbitur : * et selnen ejus haereditebit terram. Firmamtintum est Ddmirrus tirneutibus elrm : * et testam6ntum ipsius ut rnanifestetur illis.

Y\Ulcis

r03

Psalmus 24. lll. rnei senrper atl l)rjmi{\Cuti \-Z num : ^ qudniam ipsc evellet de lirqueo pedes meos. R€spi ce i n rne, et mi ser6re rnei :* quia irnicus et pauper sum ego. Tribulati6nes cordis rnei multiplicitae surtt : x- cle necessitAtibus meis 6rue me. Vide humilititem meam et lab(rrem lneulll : x ct dimitte unir'6rsa delicta n1eil. Respice inirnicos meos qutlniarn multipliciti sunt, x et ddio iniquo ocl6runt rre. Cust6di ittirnarn llreenll, et

6rue llre

:

*- noll

ertrb6Scarn,

qudniarn sperirvi in te.

Innocdntes et recti adhaeserunt mihi : * quia sustinui te. Libera Deus Israel x ex rimnibus tribulatirinibus snis.

Quando od Lnrtt{es dictus.fttil I's. qo. Miserdre mei Detts, hic sttiytntgiltn' Ps. 95, Cantite Ddrnirt o, tt.t stQt'rr, 95,

:- fr--=:---i-:--'-i:I: !=:=-i-=rt ,--ff-!-n-!--r---:---. pnona.

;;*;'1

"*

-;ii;;, *" ;u b€;.n;

7'ettrytort 1'ascha/i. Ant. Alleliria, allel0ia, alleltiia. r 5. -!/iis TenQorihus t'n jbriali Ollititt, Anti/hono ul supra Ferio fI Itt Rrialt' OlJicio extra T. P., Cafilrtlttrtt. Pacem et r'eritdtem. /(e/iqutt ttt su/ra ]bria IJ., 74, ct Dontittit'a, t6.

FERIA III. AD TERTIAM.

t&

Irsp6-xit me

Euouae.

,7,+. ?4.


ro4

Feria Tertia ad Tertiam.

TettQore I'asc/tali.

Ant. Allelftia.

23.

.J/iis Tbnporibus in Ferioli O//irt'tt, Antip/tona u/ I'i'ria IF., Psalmus 39. I. exspectAr'i I)6AXsP6ctans U, tninum, * et int6trdit mihi.x Ilt exaudivit preces file?S : et edirxit rne de lacu lnis6i:iae,

ct de luto faecis Ilt stirtuit super petram pedes nreos : * et direxit gressus tneos. Ilt imnrisit in os meum cAnticLlm novunl, * carmerl I)eo nostro.

76.

in corde meo: * r'erititerrr tuartr et salutirre tuurn dixi. Non abscrindi misericrirdiartr tuam et veritirtenr tuanr )r :-r concilio rrrulto. Tu auterrr f)dmine

lte longe fircias rniseratidnes tuas a me : * rnisericirrdia tua et r'6ritas tuir

semper suscep6runt lrre. Qudniam circurrrdederuut rnc

tttala, quorurlt lton cst nfirnerus : f comprehend6runt rne iniquithtes nteae, x- et norr-pdtui ut

Vid6bunt mu1ti, et tim6bunt : d' et sperirbunt in D6mino. vid6renr. tseitus rrir cuius est nomen I'Iultiplichte sunt super capilI)dmini spes ejus : # et noll re- los chpitis rnei : * et cor nteum spexit in vanitittes et insAnias , dereliquit rne lalsas. Compliceat tibi I)dnrine ut l'Iulta fecisti tu, D6mine l)eus ; â&#x201A;Źruas tne : x Ddmirre acl adjuvitn* meus, mir:rbilia tua : et cogi- I durl rne r6spice. tati6nibus tuis trou est qui simiPsalmus 39. III. Iis sit tibi. x fnorrfurrdrintur et reverein;\nnuntiirvi et locirtus surlr : rnultiplicirti sunt super nirme- U" tur sirrrul quiquaeruntinimanl mealn, x' ut iruferant eam. rull't. Convertirntur retrrirsum et Sacril'iciurn et oblatidnellt uoluisti : * aures autent perlecisti , revereirrttur, x clui lolunt mihi i rlala. rnihi. Iierant confr3sti nr confusi dnenr I{olocirusturn et pro peccirto suanr, " gui dicunt nrihi : Euge, nou postulirsti : *' tr.rrrc dixi euge. Iicce r.6nio. Exsirltent et laet6ntur super In clipite liltri scriptunt est de rne ut fricerern voluntrlteru ttr- te omnes quaerdntes te : * et diArl : x Deus uieus. r'dlui. et le- caut semper : X(agnificetur D6rurinus, qui diligunt salutlire gem tuam in meclio cordis rnei. Psalmus 39. II.

]t[-Nnuntirivi justitiam tuanr C/:lL in ccc:lOsia nlagna, * ecce lirbia rnea non prohill6bo : I)6mine tu scisti. Justitianr tuarn non absc(lrcli

tuurtr. I.)go autern menclicus surn et

pauper

:*

Dirminus sollicitus

est mei.

ct prot6ctor Deus meus ne

Acljtltor rneus lneus

tu es : *

tardin eris.


Feria Tertia ad Sextam.

r05

me- arn Ddmi- nus. 7'crtpore Poschali.

tlnt.

AIIeltlia, allelfria, allel(riu. :7.

.In Fbrioli O/Jicio relitTtto ut st45ra l,brio 11., 78. \:_*.99,-

z{z-dz_.VszV_ft

g$_.E V,I.VVS-

Vjfr.gjiZ_ S?ge.

EV.iV4V,V e"S&Jf

FERIA III. AD SEXTAM. I{;,tttttus ttt supro, 8o. et 33.

Usce-pi-sti me Drjmi-ne. 7'etttlore Ptrsc/ttt/i. 11n/. Alleliria. 28. ,'1/iis TbnTsoriltus in I'briali O/Ji,'io, ,'1nfi//tona trt licrio I1., 8r.

Psalmus

40.

super TtEitus qui intelligit egdnum et piuperefil : x -U in clie mala liberirbit eurn Ddrninus.

Ddminus cons6rvet eum, et r-ivificet eum. f et beirtum firciat eum in terrar : x- et non tradat eum in irnirnarn inimicdrunr

: * Quando mori6tur, ct peribit nomen ejus'/ Et si ingrediebitur ut vid6ret, vana loquebitur: x cor ejus congregirvit iniquititem sibi. rnihi

Egrediebirtur foras, x et loque-

bitur in idipsum. Aclv6rsum me

Dtiminus opeln ferat illi super lectum dolciris ejus : x unirrdrsum

susurr6bant x- adv6rsum me cogitibant mala mihi. Verbum iniquum constitu6runt adv6rsurn lrle : x Numquid

stratnm ejus versisti in in{irmitrite ejus.

sirrgat'/

ejus.

Ego ciixi : D6mine, miser6re mei : * sanet inimarn mearn,

quia peccirvi tibi.

Inimici nrei clixdrunt

mala

omnes inimici mei :

qui clormit non acljiciet ut

re-

Etenim homo pacis meae, in quo sperivi : x qui ecl6bat panes lneos, magnificd.vit super me supplantati6nem.


F'eria Tertia ad Sextam.

r06

'I'u autem Domine mei, et resirscita rne : buarn eis.

rniserdre

Y.

et retri-

.lu hoc cogndvi qudniam voluisti rne : x qudniam nolt gaudebit inirnicus meus super rne. XIe autem propter innoc6ntiarn suscepisti : * et confirm6sti rure in consp6ctu tuo in aet€rnum.

llenedictus Ddminus

Deus

Isradl a sa6culo et usque in

sar3-

ctrlum:xfiat,fiat.

Psalmus 41. I.

j-\IJernddmoclum desiclerat lr/\cervus ad fontes aqu6rum :l x ita clesiclerat i.nirnit mea ad te Deus.

Sitivit dnirna mea acl Deurn fortem vivum : x- quando r'6niam, et appar6bo ante fitciern Dei'/

F'udrunt mihi licrinr:re tneae

panes die ac nocte : x dum dicitur mihi quotidie : Ubi est Deus

tuus'/ Haec recordiltus sull, et efhidi

in me inimam meam , x- qudniam transibo in locum taber-

niculi aclmiribilis, usque

acl

domum Dei. In voce exsultatidnis et conlessidnis : * sonus epulfintis,

p6ctu

tu-

7lfn

meiosurn 6.nima mca con-

CtgL turbr'rta est : x propterea rnemor ere tui cle terra Jordinis, et Hermriniim a monte rntidico. Abfssus abi'ssuur invocat, * in voce cataractitrum tuitrum. Omnia exc6lsa tua, et llttctus ttri * super rne transidrunt. In die manclitvit Ddrninus rnisericdrdiam sualn : ns €t nocte c6.nticum ejus. A1lucl me orAtio Deo vitae rneae, x dicaur Deo : Susc6ptor nleus es. Ouare oblitus es mei ? x- et qulre contristAtus inc6c1o, dutn alfligit me inimicus ? * D urn confring0ntur ossa tttea, tribuqui mihi runt exprobrav€ lant me inimici mei. Duur clicunt rnihi per singulos dies : Ubi est Deus tuus'i x- quar€ tristis es irnima mea, et quare contrirbas me'i Spera in Deo, qu6niam adhuc confit6bor itli : x salutire vultus mei. et Dens meus.

o.

7-etrtporc Posclt,t/i.

Irt ?-eriali

puare tristis es hnitna tnea, i' et quare contirrbas rne'/ Spera iu l)eo, qu(rniam aclhuc confit6bor illi : * salutire vultus mei, et Deus lneus. Psalmus 41. II.

Ant. Allelfiia, allelfiia, allelfiia. ttt stqlra lLrta ff.,8g.

O.fi1cio relirJtto

32.


Feria Tertia ad Nonam.

r07

<O><O_\/O><O>z.e,=/e'>{0=-1.O}4(pF=/O>:g,{â&#x201A;Ź,><S>:O><O>:,O><O>=,{O>_<9>_i0>>

F'ERIA IJ-t'rtuttts ttt supra,85. et

III. AD NOI{AM.

y.

Ant.

z.D

S

Ah'6-sti

nos.

Euouae.

7'etttlore i>osclttt/t'.

Ant. Alleliia.

-11irs Tt'nporthus t'n

Feriali Ofino, Anlip/tontt ut Iiert'a f L,,85.

Psalmus 43. I.

flf\Eus,

ii.uri bus nostris

audivi-

rl]us : x-patres nostri annuntiavdr'unt nobis : ()pus cluorl operitus es in dielrus edrum * et in didbus atrti-

)lJ

quis.

\Ianus tua gentes clisp6rdidit, ct plantAsti eos : x afflixisti pripulos, et expulisti eos. Nec eniur in glAdio suo possecl6rtrnt terranr, x et brdchiurn

34.

Psalmus 43. II. 'l[-\Unc autem repulisti et conJL 6 fudisti iloS: x et non egl'edi6ris, Deus, in virtftibus nostris.

Avertisti nos retrdrsum post inimicos nostros : x et qui ocl6runt nos, cliripiâ&#x201A;Źbant sibi.

clutiniam complacuisti in eis. 'I'u es ipse Rex lneus et Deus

Declisti nos tamquarn oves esclrum : * et in g6ntibus dispersisti nos. Vendidisti pripulurn tuum sirie pr6tio : * et non fuit nrultitrirdo in cornnrutatidnibus edru nr. Posuisti nos opprdbrium vicinis nostris, x sub"sannati6nem et clerisum his qui sunt in circiritu

meus

nostro.

eclrum non salrri"rrit eos : Sed clextera tua, et brichium tuurn, et illumini.tio vultus tui: x

: x qui manclas salrites

Jacob.

In te inimicos nostros ventilir-

bitnus cornu : x et in ndrnine tuo spern6mus insurg6ntes in nobis. Non enim in arcu meo speribo : x et glAdius meus uon sal-

r'lbit

rne.

Salr,Asti enim nos de af11ig6ntibus iloS : * et odidntes nos colt-

furlisti. ln l)eo laudirbirnur tota die : x et in ncimine tuo confit6bimur in sa6culum.

Posuisti nos in similitfidinern g6ntibus : x cornrlroti6nem cdpi-

tis in pdpulis. Tota die verecrindia mea contra me est, x et conffsio faci6i meae coop6ruit me : A voce exprobr6ntis et obloqu6ntis: * a ficie inirnici et pcrsequ6ntis.

Haec dmnia venerunt super'

rlos, nec obliti sulnus te : x et inique non 6gimus in testamdnto tuo.


Feria Tertia ad Vesperas.

r08

llt non recdssit retro cor ltostrum : x et declinlsti sCmitas nostl'as a via tua : Ou6niam humilihsti nos in loco alllicti(rnis, * et coop6ruit

mur tota die : * aestimAti sulnus sicut o\res occisiSnis. Exsirrge, quare obddrrnis D6rnine'/ * exsirrge, et ne rep6llas

tros urnbra mortis.

111

Psalmus 43. III. obliti sumus nomen

Dei Cit x et si expirnrlilnus ttostri, )P filanus nostras acl Deurn ali6-

Qudniam proptet- te urortificir-

llnem.

* {Juare fhciern tuam av6rtis, oblivisccris inripiac nostrae et tri bulatiduis nostrae'?

ipse enirn novit abscrjndita cor-

Qudniarrr humiliirta est in pirlvere irnirla nostra : ^- conglutiuirtus est in terra venter noster. Exsirrge Diluine, 6djuva nos : x et rdclime nos propter

c1is.

noruen tuunr.

ltutll

:

\oune Deus requiret ista/

'i

Anti- 1!_p h o n a. __

---r---F.=.r;[-;;

Sah'i-sti nos Dixni-ne,

rE{ r!

---:'f-

+;=i

-td

-_-

et irr ndrni-ne tu- o

con-

:-

l---

: -!-;i{=-__-! rl___l _t I

j

-i-'

il

----------

Lt;r;;n

-"t6.r't 1" '/-a tttfort' Posc/tl/i. .'ln t. .\lleliria, allelitia, allelir ia. 32. ln 14'ria/r'O/iirto, Cnfittr/tutt et n,liqua ttt.;try)rtr, f4:riu IL, S7. li

.;-a -:,.-j--a^-:.1-. -- sera'ryse Ja

:--l 4 )-..,.-:r^a-r-+-^ * ,a z1 4 4 &4'e

I.'I1RIA

Iruou

a

\'&

^!--{^-r\-L--Lr1'-^i/vMr4laAAsE!1,*

844\&

el ,as,,*:1*

*,a!+

III. AD VESPERAS.

e.

T. Pasch. : ----_-----i---r--r-_8.c

:-=;=:--n-::1=-H=5;j

r"Jt

-

lrtr ouae.


Feria Tertia ad Vesperas. Psalmus 122. te levivi (rculcs rneos. * Ct3[. qui hirbitas in caelis. Ecce sicut 6cu1i servtirutn x iu m6nibus dorninrirurn sudrutn :

dO

Sicut dculi ancillae in rnirnibus ddminae suae: * ita 6culi nostri

':

*!' l--*

Z4-

U JL

ad D6ntinunr l)eurn

r09 tlostruttt,

donec misereitur nostri.

Miser6re nostri ])6mirte, tniser6re uostri : x quia multum reclespectidne. pl6ti - surnus repl6ta est irniQuia multum ma nostra : * oppr6brium abuudintibus, et clespdctio superbis.

----+-

----E-- --.-, --:

-'l:-E-:-:-I---.t-

l)-ju-tri-ri- um rtostrutn x- in nrirrri-tte Drirni-ni.

I.luouae. iinima rrostra aquam intoler6bi-

Psalmus 123.

\l'\Isi quia Ddminus erat inx' JL 6 nobis, dicat nunc Israel :

nisi quia Ddminus erat in uobis : Cum exstirgerent hdmines in llos, * torte vivos deglutissent

llos

lern.

Beuedictus f)6urinus *'qui uou dedit nos in captidnem d6ntibus edrunr.

:\nima uostra sicttt passer el'6pta est x de liqueo venitntium

Liqueus contritus est, * et nos liberirti suurus. Acljutdriurn nostrttnt in uotui:

:

Cum irascer6tur furor edrum in nos, * fdrsitan aqua absorbuisset nos. l'orr6ntem pertransivit itni rna nostra : x fdrsitan pertransisset

ne D6mini, terram.

* qui fecit

caelum et

3. Ant.

r.f

3 nunc,

et usque in szr6cu-lum, Enouae. Psalmus 124. num, qui hibitat in

n UI confidunt in Ddrnino,* \rA sicut rnons Sion : non { coulmor'dbitur

in

aetdr-

lem.

Jerirsa-

Montes in circfiitu ejus : f et D6minus in circtiitu pdpuli sui, *


r

ro

Feria Tertia ad Vesperas.

ex hoc llullc et usque in sa6culum.

Bdnefac Ddmine bouis, )F et

, rectis

Quia non relinquet f)dminus virgam peccatdrum super sortem just6rum : * ut non ext6ndant justi ad iniquitirtem rnanus suas. 4. Ant.

7.a

â&#x201A;Ź

JltL --!-sulllus

super Israel.

l-;r1--

--- i;.:.:[F:i-r '---=

--

corcle.

Declinintes autem in obligatidnes adclircet f)6minus curn operdntibus iniquitdtem : x par

.

-"-_-----F=-!'-F-{--!.:l

laetirntes. I'l tt o u a

r

-

e.

nobiscurn : * facti stttnus lae1Zb. tlintes. 9N convert6nclo Ddrninus ca- I Conr,'6rte D(rntirte captivitirtt ptivititem Sion : * facti r tem uostram, x sicut torrens iu surnus sicut cortsolltti. i Austro. * J'uuc repl6tum est giutlio os Oui sdlninattt in lAcrirnis, itt nostrum : x.et lingua nostra ex- exsultati<ine metent. sultatiirne. i Eirntes ibant et flebant, x mit* : tentes s6mitra sua. inter gentes clicent Tunc llagnilicirvit Ddrrinus fitcere , \'e.ni6ntes a"utem v6rtient cum exsultatidne, * portintes manicum els.

psalmus

Ilagnilicitvit D6rninus llicere j pulos

< Ant "

suos.

-l-_-

!*-r-!--?-r-1:--!-r--:-i.?-' !- ----r----,_ -{ lta Orninus aecli- fi cet x' no-bis dontum, et custd-cli- at ;lJ

dr\ =:?:ri-l

Euorlae. Psalmus 126. aecliliciver-it \.Ylsi Ddminus x itt t'anttm labodotnutn, J\ rar'6runt qui aedificant eanr. Nisi Ddminus custoclierit civi-

tirtern, x frustra vigilat qui cu-

sttidit

ean"r.

Varrtrm est vobis ante lttcem

x

: sfrgite postcluam sed6ritis, qui rnanducittis pauem cloldris.

sirrgere


Feria Tertia ad Vesperas. Cum d6clerit dil6ctis suis solnnum: * ecce haer6ditas Ddmini, filii : rlefcsS, fructus ventris. Sicut sagittae in rnanu pot6ntis : x ita filii excusscirum.

II I

Beitus vir qui impl6vit desid6rium suuln ex ipsis : x non confund6tur cutn loqu6tur inirnicis suis in porta.

z. Cttr. r. J-4. nostri Jesu Christi, f Pater 1A Flrredictus I)eus, et Pater Drirnini )fJ misericordiitrum, et Deus totius consolatitinis,'. qui consolitur nos in omni tribulatidne nostra. Capitulum.

Ut germen aptum prdferens, Fulvis dccdra fl6ribus, Foecfnda fructu sisteret, Past0mque gratum r6dderet. Mentis pertistae vfilnera Muncla virdre gritiae : Ut facta fletu diluat, Motfsque pravos ltterat.

Jussis tuis obt6mperet, Nullis rnalis apprriximet : Bonis repl6ri giucleat, Et mortis ictum n6sciat. Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cuur Spiritu Pardclito, Itegnans per omne sadculum. Amen.

V. DirigAtur Drlmine oritio mea. i{. Sicut incdnsum in conspdctu ttto.

Ad Magnificat, Antiphona.

5.a

-

-a-= ' i-.-r-.-_-_-?-i=-::i--r---li-_.--r---._:-, _!_r ._--Fr_t_ !_l Xsultir-vit * spi-ri-tus me-

:--'--

-----!--!-f--

l-r

us in De- o

=-l--

-r'-r:-u me-o. Euouae.

-

Prec't'.t, qudild() tlirendoe sunl,,

rtt supra Fbrio

ff.,

g3,

szr-lu- tir-ri


rrz wJ.*.-,

Feria Tertia ad Completorium. :-nn-g*,'-*..*.i.-:Jdxl-rxi-:iucJ-r.f-xji[-x-rf,.f,irir-icxj-I-x-x-x-!:ucj-)tf,-r:j

Feria III. ad Completorium.

UDdmi-ne. E u o

rl

ae.

7'e ttlo re Poscha /i. Au t. Alleltia. 5o.

Psalmus 11. eiAtvurn rne fac Ddmine, qu6-

)U uiam defdcit sancttts : x' ludniarn dirninfitae sunt veritittes a filiis hriminum. Vana loctiti sunt unusquisque pr6ximunt suum : * libia dol6sa, in corde et corde locirti sunt. Disp6rdat D6minus unir'6rsa lAbia dol6sa, * et lingualn magniloquam. acl

Qui dix6runt : Linguam nostram magnificitbinrus, f l6bia nostra a nobis sunt : * quis noster D(lminus est? Propter mis6riam inopum, et gdrniturn p6uperum, x llunc exstirgarn : dicit Ddrninus. Ponam in salut6ri : x fiduciir liter agam in eo. Eldquia l)6nrini, eldquiit casta : x argeri'tum igne exanrinittum, prob1tum terrae, purgAtum

QuAmdiu ponam consilia itr mea, * dolcirem in corde lneo per cliern? Usquequo exalt6bitur inimicus lneus super tne? * r6spice, et ex6udi me DdmineDeqs meus. Ilhimina dculos meos, ne ulnquan obd6nniatn in morte : x nequindo dicat inimicus tneus : Praer'Alui advCrsus euul. Qui tribulant me, exsultibunt si rnotus ffero : * ego autem in miseric6rdia tua sperivi. Exsult6bit cor meurn in salutAri tuo: t cantibo Ddmino qui bona tribuit mihi : * et psallam ndrnini Ddmini altissirni.

inirna

Psalmus 15. fr0ns6rva rtre D6nriue, qud\,/" niam sperivi in te : f Dixi

D6mino : Deus lneus es tu, * qudniam bon6rum medrum non

s6ptuplum.

eges.

rnultiplicirsti filios h6minurn. Psalmus 12. 2 T-squequo Ddmine oblivisc6. \Jh ris me in finem ? x irsquequo avâ&#x201A;Źrtis f6ciem tnaur a rne?

rr6runt. Non congregAbo conventicula

Sanctis, qui sunt in terra 'I'u Ddmine servAbis nos, et * rnirificivit omnes volunejus, x cust6dies nos, a generatidne tAtes lneas in eis. hac in aet6rnum. MultiplicAtae sunt infirmiIn circfiitu impii Ambulant : x tAtes etirurn : * pdstea accelerasecfitrdurn altitticlinem tuam erirum de sanguinibus,

*

nec

nlemor ero ndrninum erirum per

l6bia rnea.

Dominus pars haeredititis


Feria Quarta ad Laudes. meae et cAlicis moi : * tu es qui re-

I.

II3

Propter hoc laetatutn est cor meum, et exsultivit lingua mea : x insuper et caro mea requi6scet in spe.

stitues haereditdtenr mearn mihi F unes cecid6runt mihi in praeclAris : * 6tenim haer6clitas mea praeclAra est mihi. Benedicam Ddminum. qui tribuit mihi intelldctum : * insuper et usque ad noctern increpu6runt me renes mei. Provid6bam Ddminum in consp6ctu meo semper : * qu6niam a dextris est rnihi,ne comm6r'ear.

pitotra.

-

Qudniam non derelinques irnimam meam in inf6rno : * nec dabis sanctum tuum viddre corrupti6nern. Notas rnihi fecisti vias vitae. t adimpl6bis tne laetitia currr vultu tuo : * delectatidnes in cl6rtera tua usque in finem.

-'-++-!-!-I-!

ll

nos. et custd-di- es nos '

Tu D6mi-ne sen'6-bis

in

aet6rnum. Ternpore Pasc/tali. gs_H s

Ant, Allelfria, allelfia, alleliria. 5r.

ugryeusstl_u$ss$8stt4su$94ttsg$s$gss11 uustssulls

FERIA IV. AD LAUDES. I. r. Ant.

3.92

It)

315.3

fft

waa

Cl

'JL

vit,

Omi-nus regn6-

T. Pasch.

*

!---r-l-!'.--._, L-le-hi-

ia.

alte-l0-

l'D?:ll-:":.'ifstxll,",T,tf: Nubes

ter-ra. E u o u a e.

l__r_r_r___

Psalmus 96. rnultae.

exs(rltet

et caligo in

circriitu

ia, alle-lir- ia. Euouae. ejus : * justitia et judicium corrdctio sedis ejus. Ignis ante ipsum praec6det, *

et inflamm6bit in circfiitu inimicos ejus.


TT4 Illux6runt

Feria Quarta ad Laudes. -.- I. fdrlgura ei us orbi ter- d1., * propter judicia tua, Dii-

rae: x vidit,et comrnrjta est terra. Nlontes sicut cera llux6runt a f6cie Ddmini : x a flcie Ddrnini omnis terra.

Annuntiav6runt caeli justitiam ejus : * et viddrunt omnes p(rpuli gldriam ejus. Confundirntur omnes qui addr?!t sculptilia ', ". et qui gloriintur in simulacns suls. . Adordte ellm, omnes Angeli ejus : # audivit, et laetAtalst Sion.

Et

exsultar'drunt filiae Ju-

mlne : Qudniam tu Ddminus altissiInus super omnem terram : * nirnis exaltdtus es srrper omnes deos.

Qui diligitis D6minum, odite

malum

:

f

custcidit Ddminus Ani-

mas sanctclrum sudrum, rk de manu peccatdris liberibit eos. Lux orta est justo, * â&#x201A;Źt rectis corde laetitia. Laetdmini justi in Ddmino : * et confit6mini rnemririae sancti-

ficati6nis ejus.

z. Ant. 8.c

ry

E

cle-

cet x hymnus I)e-

Psalmus 64. clecet hymnus Deus in ffiE Sion : * et tibi redddtur J. votum in Jerf salem. Exiudi oratidnem fite?rl : * ad te omnis caro vdniet. Verba iniqudrum praevaludsuper nos : * et impietitibus nostris tu propitiiberis. Be6tus quem elegisti et assumpsisti : ''r( inhabitibit in

6triis tuis. Repl6bimur in bonis domus tuae : * sanctum est ternplurn tuum, miribile in aequit6te-.

Exitudi nos Deus salutdris noster, x spes Smnium finium terrae, et in mari longc.

Pra6parans montes in virtfte tua, accinctus pot6ntia : * qui contfirbas proffindunr maris. sonurn llfctuum eius.

us in Si- on. E u o u a e.

Turbabirntur gentes, et tirn6bunt qui hibitant tdrminos a signis tuis : * dxitus matutini et v6spere clelectirbis.

Visitirsti terram et inebriirsti eam : x rnultiplicirsti locuplet5.re eam.

Flumen Dei repl6tum

est

aquis, f paristi cibum illdrurn: x qudniaur ita est praepar6tio ejus.

Rivos ejus indbria, multiplica genimina ejus : x in stillicidiis ejus laetAbitur gâ&#x201A;Źrminans. Benedices cordnae anni benignitAtis tuae : * et campi tui replebrintur ubert6te. Pingudscent specirlsa des6rti : x et exsultatidne colles accin96ntur. Indtti sunt arietes 5vium. t et valles abunddbunt frurn6nto ' * clamibunt, 6tenim hvmnum dicent.


Feria Quarta ad Laudes.

II5

-- I.

3. Ant.

6.F

ry

I-bi Ddmi-ne psal- lam,

inrma-cu-16-ta. E u Psalmus

o

ua

*

quando v6nies

ad me.

Perarnbulirbam in innoc6ntia cordis rnei, x in rn6dio domus meae.

Non propon6bam ante dculos rneos rem injristam :

*

et in-t61-li-gam in vi- a

e.

Detrah6ntem secrdto prdximo

100.

flfltsericrjrdiarn et judicium x UJLG cantibo tibi Ddmine. Psallam et int6lligam in via immaculAta,

x-

faci6ntes

praevaricatidnes odivi.

Non adha6sit mihi cor pravum : x declin6ntem a me rnalignum non cognosc6bam.

suo, x hunc persequ6bar.

Sup6rbo dculo

et insatidbili

corde, x cum hoc non ed6bam. Oculi mei acl fid6les terrae ut s6deant mecum: x imbulans in via immaculAta, hic mihi ministrAbat. Non habitebit in rnddio domus meae qui facit sup6rbiarn : x qui

ldquitur iniqua, non dir6xit in conspdctu oculdrum meiirum.

In matutino interfici6bam

ornnes peccatdres terrae

: * ut

disp6rclerem de civit6te Domini omnes operAntes iniquit6tem.

r. Ant. 4.c Orni-ne, magnus es tu, x et praecl6-

tu-a.

Euoua

e.

Canticum Judith. Juditlt t6, t5-zt. If,tYmnum cant6mus DdrniJL G no. * hvmnum novum cant6rnus I)eo nostro. ,\don:ii, I)dnrirre, rnagrlus es tu, et placclirrus ilr virtfite tua, * et quern supcrirre nerno potest.

_,

rus in virtf-te

Tibi sdrviat omnis creatfra tua : * quia clixisti, et facta sunt:

Ilisisti spiritum tuum, et creita sunt, * et non est qui resistat rroci tuae.

llontes a fundam6ntis movebrintur culn aquis : * petrae


II6

Feria Quarta ad Laudes.

-

I.

sicut cera liqu6scent ante fdcienr ornnipotens vindicAbit in eis, x I in die judicii visitibit illos. tuam. (]ui autem timent te, * magni I Dabit enim ignem et vermes I in carnes edrum, * ut ur6ntur, ernnt apud te per dmnia. Vae genti insurg6nti super I et s6ntiant usque in sempitdrgenus meum : f D6rninus enim rlurn.

l-E !--

'-1.Ant. ri.

--r--

lf-^:1ti-.-;----?-:--l=rir-,\utli-bo x ne- um um me-

JL{t

in vi- ta

lne-

a.

lf ^Aucla 6nima rnea DdmiJ[{t llunl, t laucliibo * I)dminum

et terram, mare, et 6mnia quae in eis sunt. Qui custddit verititem in sa6ctilum, f facitjudicium injfriam patiEntibus : x dat escam esu-

meo quirnrcliu firero.

rientibus.

Psalmus 145.

in vita mea :

psallam Deo

Nolite confidere in principibus : * in filiis hriminum, in quibus non est salus.

Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram suam : x in illa die peribunt ornnes cogitatidnes eorum.

Ile6tus cujus DeusJacob acljir-

tor ejus, f spes ejus in f)drnino Deo ipsius : x qui fecit caelum

Ddminus solvit compeditos, * D6minus ilhiminat caecos. Ddminus drigit elisos, x Ddminus diligit justos. Ddminus custddit 6dvenas, f pupillum et viduam suscipiet : * et vias peccatdrum dispâ&#x201A;Źrdet. Regn6bit Ddminus in sa6cula, Deus tuus Sion, * in generatidnem et generatidnem.

Capitulum.

Rotn.. 13. rz-r7. pr-aec6ssit, dies autem appropinquivit. t Abjicidmus \,TOX J \ ergo opera tenebrirum, et inclu6mur arma lucis. x Sicut in die hon6ste ambulOmus.

4.

Hymnus.

), ?_. OX,

-------rit

te-n6broe,

et

nri-

bi-la,

Confir-sa muncla et tfir-


Feria Quarta ad Laudes.

bi-cla :

Lux intrat,

-- II.

TT7

albdscit

Caligo terrae scinditur',

Sunt multa fucis illita,

Quae luce purgdntur

Perc0ssa solis spiculo : Rebrisque jarn color redit \iultu nitdntis sideris,

tua :

'Iu vera lux caeldstium Vultu ser6na illfirnina. Deo Patri sit gkiria,

l'e Christe solum n6r'imus, 'fe mente purd et simplici,

Ejrisque soli lrilio, Cum Spiritu Pardclito, lnt6nde nostris s6nsibus. Nunc et per olnlle sa6cLrlum. Amen. ,Ir. Repl6ti sumus rnane rnisericdrdia tua.

Irlenda et can6rtdo quacsurnus,

IJ'. Exsultirvimus,

et delectiti sumus.

Ad Benedictus, Antiphona. lt

r'gz !--l--r-:=-.---a=i=_ r----F-iri__*-r-6\./.\ 7rt I F _ I I I r ' ---_t_____=______= ll , x IU E manu 6mni- um qui o-clâ&#x201A;Ź-runt nos, libc-rd-vit

,

lll_

II.

.-_-,-__?-!--;:-+*-;rr:r-------7( -r:il- _-_-1.-__-- -'-;' .+:.dr-i frll C, 'JL Mpli- us lava ure x f)rimi-ne, ab inju-sti-ti-

' f lt'

a

nre-a. Iiuouae. Ps. 5,-t. iVisercrc rnei Deus. 8.


II8 z. Ant.

4.E

E

Feria Quarta ad Laudes.

- II.

=-.-_---

ti3 -,-i:="1:i-:--d-F--i-1-t-i:ii. NIpi- e-ti-tibus nostris x tu pro-pi-

Iiu o u a

ibe- ris De- us.

e.

Ps. 64 Te decet hymnus Deus in Sion.

r 14.

3. Ant.

8.G

3

N

inno-c6nti-

Ddmi-ne. Euoua Ps.

a * cordis me- i

per-anrbu- litbo,

e.

too. Misericdrdiam et judicium. II5.

e.s.t,..1 .t ipsi praepaAnnae. I tldrninus rintur cogitati6nes. -i;q";l8;iiilr"per6tus esr,,k t. Reg. 2. r-ro. | cor Ineum in D6- et infirnri accincti iunt

Canticum

|â&#x201A;Źl?Xtultir'it x

\4

mino,

|

et exaltitum est I

rdbore,

Repleti prius, pro p6nibus se cornu meutn in Deo meo : I locav6runt : * et fam6lici satuDilat6tum est os meum super I rirti sunt inimicos meos : * quia laetAta I Donec st6rilis p6perit plfirisum in salutAri tuo. I rnos : x et quae multos hab6bat Non est sanctus, ut est D6mi- | filios, infirmita est. nus : f neque enim est 6lius I Ddminus mortificat et vivifiextra te, x et non est fortis sicut I cat, * dedtcit acl inferos et reDeus noster. I dricit. Nolite multiplicirre loqui su- | I)dminus p6uperern facit et blimia, * gloriAntes. I ditat, x humiliat et stlblevat. Rec6clant v6tera de ore ve- | Sirscitat de prilvere eg6nnm, * stro : f quia Deus scientidrum I et de st6rcore 6levat piirperem :


rt9

Feria Quarta ad Primam. Ut s6clcat curn principibus, *' et s6lium gldriae tdneat. Ddmini enim sunt cirdinesterrae, x et.p6suit super eos orbem. Pedes sanctdrum sudrum seret impii in t6nebris contic6scent : * quia non in fortitricline sua roboribitur l'ir.

vibit,

f

Drininum forrniclirbunt ad versArii ejus : x et super ipsos in caelis tonibit. D6minus juclicirbit lines terrae, f et dabit imp6rium regi suo, * et sublirnibit cornu Christi sui.

S*';L==-::re I

Exsu1t6.-vit cor me- uril iu l)dmi-

no, qui humi- li- at

e_=-_--!-___--!_!___-._____l_l_ ,-.,--.-!-!-!' et s(rblevat. 5. Ant. l--

t --,-r-_.-, -i-?=-i;,:-t-5---r-E-r rit ll l'n _i_.'--._ liqui 6-ri-git e--l-Auda x 6-nima a I)omi- nurn, /l --'lr '

t

1ne-

I-r--r-ft--H-r_ --n----- -' -.-:r:F.---,:-.ril=1r':I-i sos, etdi-li-git ju-stos. E u o u a

:

e.

Ps. rq5. Lauda 6nima rnea I)drninum. rr6. Reliqua ul striSro, rt6, quando non habenfur itroibriu, Prc'ces si dicendoe sint, ut stty'ra, 7o. =-..O>={o.-<O>=i6=;,O-49;<{t-<O>-S,:<(t>=..O>=:O:==,.e>'-.O><.9><O>-.O>(O>:.O>

FER.IA IV. AD PRIMAM. Ant.

r.g

,

.-?-=:?::lil-l:'--*-l . I-se-ri-cdrcli- a tu- a. Euoua

__.

I'eutpore Poscho/i.

A/iis

Tenport'ltus

e.

AnL Allel1ia. tz.

iu Fbrioli Olficio, lntipftona ut Fbrfu f /.,

7

z.


T2(U^

Feria Quarta ad Primam. guitirtem : * iniquitittem Psalmus 25.

magis

quam loqui aequitirtem. Dilexisti 6mnia verba praeci-

Sudica me Dr5nriue, clu6niam ego in ittnoc6ntia rnea in- pitatitinis, * lingua tlolSsa. grEssus suln : x et in Ddmino Propt6rea Deus cl6struet te itr

t)

sperans non infirmibor. P

roba me f)dmine, et tenta me

:x-

ure renes meos et cor llleum. Quoniarn rnisericdrclia tua

ante rlculos meos est : x et complitcui in veritdte tua. Nr-rn secli cum concilio vanitirtis : x et cum iniqua gerbntibus non introibo. Oclivi eccl6siarn rnalignirntium : *' et cum impiis non seddbo.

Lavibo inter innoc6ntes "ma-

nus meas : x' et circirmclabo altirre tuum l)dnrine :

Ut iudiam vocem lauclis, * et en6rrern univ6rsa mirabilia tua. D6mine, c1i16xi decdrem clonrus tuae, o et locum habitationis gldriae tuae. , N. perdas cum impiis, I)eus, itnimam meam, x et cum viris sirnguinum vitam meam. ln quorurn rn6nibus iniquitites sunt : * cl6xtera e6rum repl3ta est rnun6ribus. . Eg,o autern in innoc6ntia rnea ingrdssus sum : x r6dirne me, et lnrserere mel. Pes meus stetit in dir6cto :

in

t

eccl6siis benedicam te Dd-

mine.

Psalmus 51.

f\IJid \t/\qui

gloriiris in rnalitia, * potens es

in iniqui-

Tota clie injustitiam cogit6vit

lingua tua : *' sicut novAcula acfta fecisti dolurn. Dilexisti malitiam super bcni-

finem, f ev6llet te, et cmigr6bit te de tabernd:culo tuo : x et radicem tuam de terra vivdntium.

Vid6bunt justi, et tirndbunt,

et

t

super euln rirl6bunt et clicent : * Ecce homo. qui non pdsuit Deum adjutrirem suuln : Sed sperivit in multitricline clirritiArum suitrum : x et praevirluit in vanititte sua. Ego autem, sicut oliv4 fructifera in doino I)ei, * sperirvi in misericcirclia Dei in 'aetdrnurn : et in'sadculurn sa6culi. Confit6bor tibi in sadcnlum, quia fecisti : f et exspectdbo nomen tuum, x qtrdniam bonum est

in conspdctu sanctdrirm tu6rum. Psalmus 52.

?ff\Ixit

)lJ

insipiens in corde Suo:x' Non est Deus.

Corrripti suttt, et abominibiles facti sunt in iniquitAtibus : * non est qui

ficiat

bonum.

,Deus de cadlo prosp6xit super

filios hdminum : * ut videat

est int6lligens, aut

si

requirens

Deum.

Omnes declinaverunt, simul inritiles facti sunt : x non est qui ficiat bonum, non est usque acl unuln. Nonne scient omnes

qui

ope-

Deum non invocav6rtrnt

:*

rAntur iniquitftem, x qui d6vorant plebem meam ut ciburn panis?

illic trepidav6runt non erat tirnor.

tirn6re, ubi


Feria Quarta ad Tertiam. pudniarn Deus dissipivit ossa eeiruur qui lrorninibus placent : x confirsi sunt, qudniam Deus spre-

vit

eos.

T2T

Quis dabit ex Sion salutitrc t cum conr'€rterit Deus captivititem plebis suae, * exsultibit Jacob, et laetibitur Isradl. Israel?

Quondo ad Laudes dicttts fuit Ps.5o. Miser€re, /rzc suly'ttrt,g'ittu' Ps. 96. D6minus regn6vit, exsfltet terra. r r3. l,

Antiphona.

l------_--_

_-r

:-r--;?r-d:ii-,-i--__r5!.-=li--1* Mi-se-ri-cdrdi-

a tu- a Ddmi-ne ante

t

d-cu-los rne-

oS, et compl6-cu- i in ve-ri-th te tu- a. Teutfttt r: Poscholi. Ant. Lllelfiia, allel(ria, allelfiia

15.

,.QCI,el@&ee$,..e,qlqooo.o,ee@eooe,eeeaor9.Qq-04dt&(

FERIA IV. AD TERTIAM. Ant. 8.G

]t) '.1'L

tt

t

E-us irdjuvat

nre.

Etrouae.

f o t'c P os c/ttt / z'.'1. n t. Allel(ria. : 3.

^1/ii.r 7'enloriltrrs itt Jieria/i O.ft.cit,, ,,ln/i/houtr

Psalmus 53. tuo salvurn ll\Eus in n6mine )LU me fac: x et in virtfrte tua

judica rne. Deus exiucli oratirinern rne-

am : x Auribus percipe verba oris mei.

0u6niam alieni insurrexrfrutrt adr'6rsum rne, f et fbrtes quaesi6runt i.rrimam nleam : * et non proposu6runt l)eum ante clnspectum suuln.

t/ Ji:rir

1f.,76.

Ecce enim Deus

idjuvat tile

:

x-

et Dciminus susc6ptor est Anirnae meae. Av6rte mala inimicis meis : x

et in r.erititte tua

disp6rde

illos.

Voluntirrie sacrific6bo tibi, * et confit€bor ndrnini tuo Drimine : qudniam bonutn est : Qu6niam ex onrni tribulati(;ne

eripuisti me : x et super inimicos rneos desp6xit riculus meLls.


Feria Quarta ad Tertiam.

T22

Psalmus 54. I.

d?Xhudi

Deus oratidnern nte f gt ne clespexeris cleprecati6nem uteanl : x int6ndc

E

anr,

rnihi, et ex6udi me. Contrist6tus sum in exercita-

ti6ne mea : x et conturbitus surn

a \-oce inimici, et a tribulatirirre peccatdris.

Qu6niam cleclinav6rurrt in ure iniquitdtes : * et in ira mol6sti erant mihi. Cor neum conturb.{:turn est in rne : x et formido mortis c6cidit super

l1le.

Timor et tremor ven6runt super me ' * et contexdrunt me

'I'u vero, homo unirnimis : * clux rueus, et notuS il1cus : Qui sirnul mecum dulces c:api6bas cibos : * in domo Dei anrbulivimus cuur

cons6nsu.

V6niat mors super illos : * et desc6ndant in inf6rnum viv6ntes : Qudniam nequitiae in habitdculis ecirurn : * iu mddio edrunr. Psalmus 54.

ll.

(yGO autem acl Deum claurit\.]t, vi : x et D6minus sah'6bit me.

V6spere,

et

mane, et- mericlie

narr6bo et annunti6bo : x et exitucliet vocem meam.

R6dimet in pace irnimatn Et clixi : Quis dabit mihi pen- meam ab his qui appropinquant nas sicut col0mbae? x et voli- mihi : * qu6niam inter nrultos bo, et requi6scam. erant lnecum. Ilcce elongivi ffgiens : x et Exiudiet Deus, et humiliibit rnansi in solitfcline. illos, * qui est ante sa6cula. Exspect6bam eum qui salvum Non enim est illis commut6rne fecit, x a pusillanimitirte spi- tio, et non timu6runl Deum : * ext6ndit manum suafir in retriritus et ternpestate. Praecipita Ddmine, divide lin- bu6nclo. guas e6rum : * quriniam vidi Contarninavdrunt testam6niniquititem, et contradicti6nem tum ejus, f divisi sunt ab ira in civitite. vultus ejus : x et appropinquADie ac nocte circrirnclabit earn vit cor illius. super muros ejus iniquitas : x llolliti sunt sermdnes ejus suet labor in m6clio ejus, et inju- per cileurn : * et ipsi sunt jicula. stitia. Jacta super f)6minum curam Et non def6cit de plat6is ejus x tuam, et ipse te enftriet : x non dabit in aetdrnnrn fluctuatidnern usfira et dolus. justo. si meus inimicus Qudniam 'Iu vero Deus cleclfrces eos, x maledix isset rnihi, * sustinuissem in pfiteum int6ritus. fitique. Et si is qui 6clcrat me, super Viri singuirrurn et c1o16si non trre !l'ragrla locritus fuisset, x ab- dimidiirbunt dies suos : x ego autern sperirbo in te Drjrnine. sconclissenl rl1e ftirsitan ab eo. t6nebrae.


Feria Quarta ad Sextam.

r23

,trl';E=.j=-=-' rt*

r;a*;

rrre' ., D6*i"o, ,.rr.?pto, est 6ni-

mae me- ae. Tetnpore Pasclzali.

Ant. Llleliria, allelfia, alleltia.

I?eliqua in Feriali O1fi.cio ut Feriu

ff.,

27.

78.

6dh0dffi6

FERIA IV. AD SEXTAM. Ant.

r.f

3

NDe-ospe-rit-vi. Euou a

e.

Tentpore Pasc/ta.li. Ant. LlIel0ia. 28. A/iis Ten|oribus in Ferioli Qfzcio, Antifhona ut Feria ff.,8r. meam, pro nihilo salvos ticies Psalmus 55. illos: x in ira pcipulos confringes. Deus. r,itam meam annunti6vi flfftser6re mei Deus, qudniamx UJLG conculcirvit me homo : tibi : x posuisti lAcrirnas meas in

tota clie impfignans tribulAr'it fite.

Conculcav6runt me inimici rnei tota die : x quriniam multi bell6ntes adv6rsum me. Ab altittidine di6i tim6bo : * ego \rero in te sperirbo.

In Deo laud6bo

lneos,

in

serm6nes Deo sperAvi : non

*

tim6bo quid tAciat mihi caro. Tota die verba mea exsecrabintur : *' advdrsunl lne omnes cogitatidnes erirum in malum. Inhabit6bunt et absc6ndent: x ipsi calcineurn lneum obserr.6bunt.

Sicut sustinu6runt

6.nimam

conspCctu tuo,

Sicut et in promissi6ne tua : x

tunc conrrert6ntur inimici

mei

retrdrsum : In quactimque die invoc6vero te : * ecce cogndvi qudniam Deus meus es. In Deo laudibo r,erbum, f in D6rnino laudibo sermdnem : x in

Deo sperAvi, non tirn6bo quid ticiat mihi homo. In me sunt, Deus, vota tua, xquae redclam, laudati6nes tibi. Qudniarn eripuisti 6rrimam

t et pedes tneos cle lapsu : * ut pliceam coram Deo in lfimine vir'6ntium. lrream de morte,


124

Feria Quarta ad Sextam.

que ad caeios misericrjrtlio tuo, * Psalmus 56. usque acl nubes r'6ritas tua. 1flf)lsererex rnei I)eus, rniser6re dtIlxaltire super caelosDeus:x et DJLU mei : qudrriam in te consuper onlnem terram gkiria tua. ficlit itnirna mezr. psalmus bZ. Et in umbra alirum tuirum sper6bo, x donec trinseat iniqui- Q]t vere fitique justitiarn luquip mini : x recta judic6te, filii tas. altissiad htiminum. I)eun ClarnAbo mum ' * I)eum clui benefdcit Etenim in corcle iniquitites mihi. operirmini : * in terra injustitias Misit cle caelo, et liberitvit nianus vestrae concinneint. rne : x cle,"lit in opprdbriurn con- Alienirti sunt peccat6res a culcintes me. \'ulva, erray6runt ab fitero : x Misit Deus rnisericrirdiam locdti sunt falsa. suam et rrerit6.tem suam, t et Furor illis seciurdum similitireripuit hnimam meain de m6dio clinem serp6ntis : x sicut ispiclis catuldrum lednum : * dormivi surclae, et obturirntis aures iuor. conturb6tus. Quae non exirudiet vocem inl'ilii hriminurn clentes e(rrum canldntium : )i.' et r-en6fici inarma et sagittae : * et lingua cant6ntis sapi6nter. Deus cdnteret dentes edrum e6rum glddius acftus. Exalt6re super caelos Deus :x- in ore ips6rum : * rnolas le(rnuru conlringet Dtjminus. et in omnem terram gldria tua. *\cl nihilum clev6nient tarnLiqueum parar'drirnt p6dibus meis : x et incurr-av6runt hni- cluam aqua clecfirrens: * intendit arculn suun clonec infirm6ntur. mam meam. Fod6runt ante ficiem meam sicut cera quae fluit, aufer6nfirveam : * et inciddrunt in eam. tur : x superc6ciclit ignis, et non ParA"turn cor meum Deus, pa- rricl6runt solem. pririsquam intelligerent spirirtum cor meunr : x cant6bo, et psalmum clicam. 1ae vesfrae rhamnrirn , * siiut Exgrlrge gldria 1nea, exsrirge vir'6ntes, sic in ira absdrbet eos. psalterium et cithara : x exsir- Laetdbitur iustus cum viclerit gam dilfculo. r'inclictam : x- manus SuaS lalrirr pdpulis Dd- bit in sirnguine peccatriris. conlit6bo tibi irr Et dicet-horno : Si frtique est mine : x et psalmum dicam tibi fquctus justo : * riti[ue .r'f rJ*, in gentibus : Qu6niam magnificAta est us- jficlicans eo, in terra.

.

Antiphona.

In De- o spe-rir.vi, non ti-m6bo quicl f6-ci- at mihi homo. Teutlore J)ttsc/to/i. Ant. Allelfiia, allelfia, allehiia. 32. /k/iquo in Fbritli Oficio ut Iirio IL, g3.


Feria Quarta ad Nonam.

r25

*********&*******^*****&*****(**&^*

f

& ft

s.3**

t***

FERIA IV. AD NOI.[AL.

e-.-r t'l' 5.u Euouae. Ant. Llleliria. 34. in rtbrittli Oficio, Anli|ltrtnt ut ltria ff.,85.

7-ent/ore Pasc/tttli.

,1liis

TemT)oriltus

Psalmus 58. I. tneis ARipe rne de inimicis U" Deus meus : * et ab insurg6ntibus in me libera rne. Eripe me de operAntibus iniquit6tem : x et de viris s6nguinum salva lne. Quia ecce cep6runt irnimarn meam : * irru6runt in me fortes. Neque iniquitas mea, neque peccAtum meum, Ddmine : * sine iniquitAte cuc0rri, et dirdxi. Exsirrge in occitrsum lneum, et vide : x et tu Drimine Deus

virtftum. Deus Israel. Int6nde ad visitAndas omnes gentes : * non misereAris 6mnibus qui oper6ntur iniquititem. Convert6ntur ad v6speram, et famem pati6ntur ut canes, x et

circuibunt civititem. Ecce loqu6ntur in ore suo, f et glAdius in libiis edrum : x qudniarn quis auclivit't Et tu Ddmine dericl6bis â&#x201A;ŹoS : ad nihilum dedirces omnes gen-

rK

tes.

Fortittidinem tneatn ad te custddiarn, f quia Deus suscdptor meus es : * I)eus meus, misericdrdia ejus praer'6niet me,

Psalmus 58. II.

lD

eos

I n,"Ji;

:*

T::,

:1,'3

:

Jiff :

nequAndo oblir,iscAntur

pdpuli mei.

Disp6rge illos in I'irtfte tua : * depdne eos, protdctor meus

et

Ddnrine : Delictum oris edrutn, serm(t-

: x et sup6rbia

nem labidrum ips(lrum comprehenclirntur

in

sua.

Et de exsecraticine et menclitcio annuntiabfntur in consunrrnati6ne : x in ira consummatidnis, et non erunt. Et scient quia Deus dominAbitur Jacob : * et finium terrae.

Convert6ntur ad r'6speram, et famem patiCntur ut canes : x et

circuibunt civitdtern. Ipsi disperg6ntur ad manducAnclum : * si \rero non ffierint saturdrti, et rnurtnurAbunt. Ego autem cantibo fortitfidinem tuam : x et exsultAbo mane miser icdrcliam tuam.

Quia factus

es

susc6ptor

lneus, x et reffgium meum, in die tribulati6nis meae.


Feria Quarta ad Vesperas.

r26

Adjritor meus, tibi psallam, t quia Deus susc6ptor meus es : x I)eus rneus misericdrdia mea. Psalmus 59.

?}-lE,lr repulisti nos, et destruxt xisti nos : x iritus es, et

mis6rtus es nobis. Commovisti terram, et conturbisti eam : x sana contritidnes ejus, quia comrn6ta est. Ostendisti prlpulo tuo dura : * potisti nos vino compunctionis. Dedisti'metu6ntibus te significatidnern : x ut ffigiant a fhcie arcus :

Ut liber6ntur dildcti tui : * salvum fac d6xtera tua, et ex-

iudi

me.

Deus locttus est in sancto suo : f Laetibor, et partibor

Sichimam : x et convirllem tabernaculdrum metibor. Meus est G6.laad, et meus est

I anAsses : * et Ephraim fortittido cipitis mei. Juda rex nleus : * Nloab olla spei meae.

In

Iduma6am ext6nclam cal-

ceamdntum meum : x mihi alienigenae sribditi sunt. Quis dedficet me in civititem

munitam? * quis dedricet me usque in Idumaeam? Nonne tu Deus, qui repulisti nos : x et non egrecliCris, Deus, in virtritibus nostris ? Da nobis auxilium cle tribulati6ne: x quia Yana salus hdminis. In Deo faci6mus virt(rtem : x et ipse ad nihilum cledticet tribulintes nos.

Anti-

phona.

De- us me- us,mi-se-ri-cdrdi-

a tu- apraev6-ni- et me.

Tertpore Poschali. Ant. Allehiia, altelfiia, allelfiia. 32. Feriali Ojicio ut Feria If ,, 87.

Jls/kJttu in thi:9

ttt?lfttt

ffi

W

Q1!ffi{^ww*++

j:tf9fl ak9:tw+

FERIA IV. AD VESPERAS. r. Ant.

2.D

]B T. Pasch,

z.D

.nt

E-i-ti

omnes

*qui

timentDdmi-num. E u o

u a e.


Feria Quarta aci Vesperas. Psalmus 127.

qui timent Dd!p E6ti omnes )W minum, n qui Ambulant in vns

eJus.

tuirurn quia be6tus es, et

Labdres rn6nuum

rnanducibis : bene tibi erit.

*

Uxor tua sicut vitis abfn-

* in lat6ribus domus tuae. z. Ant. t--R r: !------

clans.

r27

Filii tui sicut nor'dllae olir,6rum, * in circriitu mensae tuae. Ecce sic benedic6tur homo x qui timet D6minum. Benedicat tibi D6minus ex Sion : x et videas bona Jer0salem dmnibus di6bus vitae tuae. Et videas filios filidrum tu6rum, x pacem super Israel.

-L---r----= -' -==-fr -!-! :=!r.r.=E= LL;,rt"*","r.'"*, *, ;:--[:

Euouae. dintur et convertintur retrdr-

Psalrnus 128. me â&#x201A;Źr CiAepe expugnavdrunt * dicat mea, iuventfite )D allulru

lst dEl

:

Saepe expugnav6runt me a

juventrlte tnea :

* 6tenim non

potudrunt mihi. Supra dorsum rneurn fabricav6runt peccatdres : x prolonga-

v6runt iniquit6tem suam. Ddminus justus conciclit cervices peccat6rum : * confun3. Ant. 8.c

It)

E pro-f(rndis

sum omnes qui oddrunt Sion. Fiant sicut foenum tect6furll: * quod priirsquam evell6-

tur, ex6.ruit : De quo non impl6vit manum

sualn qui metit, * â&#x201A;Źt sinurn suum qui manipulos cdlligit. Et non dix6runt qui praeteribant : Benedictio D6mini super vos ' t( benediximus vobis in n6mine Ddrnini.

* cla-mi-vi

1:H=

ad

te

Ddmi.ne.

lluouae.

Psalmus 129. E profirndis clam6vi ad te

Ddmine:xD6mineexiudi

\:ocem meam.

Fiant aures tuae intencldntes x in vocem deprecatidnis meae.

Si iniquit6tes

observftveris


Feria Quarta ad Vesperas.

r28

D6nrine, * Ddmine, quis sustin6bit'/ * Quia apud te propitiAtio est : et propter legem tuam sustinui te Ddmine. Sustinuit 6nima mea in verbo ejus : x sperAvit 6nima mea in Drimino.

A custridia matutina usque ad noctem,* speret Israel in D6mino. Buia apud D6minurn misericdrdia : * et copi6sa apud eum red6mptio.

Et ipse rdclimet Israel x ex

dmnibus iniquitAtibus ejus.

Gldria Patri.

4. Ant.

r.g2

I

It)

Omi-ne,

* non est

ex-a1t6.-turn cor

me- um.

E-F.-'=:'.H-Iiuouae. I Si non hunriliter senti6bam : * Psalmus 130. i sed exaltdLvi inirnam illâ&#x201A;Ź?.rrl : exaltd.tum Sicut ablactirtus est super f'/-\Omilre, llon est )L-f cor meum : x neque el6ti 1 matre sua, *' ita retribftio in anlma mea. sunt rlculi mei. Speret Israel in D6mino, x ex Neque arnbulS.r'i in magnis : * neque in mirabilibus super me. hoc nunc et usque in sa6culum.

le-git Ddmi-nus Si- on

Euo

na

eJus

':t tff",? "illll :

in ha-bi-ta- ti-

d-nem

e.

Psalmus 131.

0ft

*

"??ill;,1

Sicut jur6vit Ddmino, * r'otum vovit Deo Jacob : Si introiero in taberniculuur domus meae, *' si asc6ndero in lectum strati mei :

Si

cl6dero somnum dculis

meis, x-et pilpebris meis dormi-

tatidnem : Et rdquiem tempdribus meis : donec inr'6niam locum Ddmino,* tabern6culum Deo Jacob. Ecce audivimus eafir in Ephrata : * inv6nimus ealn in campis silrrae.


Feria Quarta ad Vesperas. Introibimus in taberniculuur eius : x aclorirbimus in loco ubi stcterunt lterles cJ us.

Surge Drimine in r6quiern tuanr, r tu et arca sanctificat!6rtis tuae.

lurn,

*

r29

secl6bunt super seclcrn

tuam. Qu6niarn el6git D6minus Sion :*

elegit eam in habitatidnem sibi.

Haec r6quies mea in sa6culum sa6culi : x hic habitirbo, qudniam

Sa cercl6tes tui induAntur.j ustitiarn : x et sancti tui exsilltent. Propter I)avicl servum tuum,* non ar'6rtas fAciern Christi tui. Jurltvit D6urinus Darrid rreritiiterr, et non frustritbitur earn: xrle fructn ventris ttii ponarn su-

elegi earn. Yiduanr eius benedicens bcneclicarn : * piuperes ejus saturirbo pinibus. Sacercldtes ejus incluam salutiri : x et sancti ejus exsultati6ne exsultAbunt. rrer seclem tuam. Illuc prod0carn cornu l)at'icl, Si custoclierint filii tui testa- par6r'i luc6rnam Christo rneo. mdntum lneu[], * et testirncinia lnirnicos ejus incluam confumea haec, quae docclbo eos : si6nc : * super ipsum auterrr Iri filii edrurn ussue iu sa6cu- elllor6bit sartcti{tc6tio mea. z. Cor. r. 3-4. Capitulum. Ddmini I'.neclictus l)eus, trostri et Pater tQ Jesu Christi, f Patei )JJ misericortiiirum, ct Deus totius consolatiirnis, x qui cottsolitur nos in ornni tribulati6ne nostra. nF

Hymnus.

r. i- -- -_-.-_------------I --1_*=-i-"----r -,--, f\i -_ -?-!-'----i --E \,,A' ^\eli De- us sanctissime, plagas rnundi lti ci das -' Qui l--, ----l

!----* r_*_! _-_l__E_.__ _!_ -, - --'- o, ,\ug'ens Canc16-re pingis igne-

-

-

--r-ji-=-:

Quarto die qui llirmmearn l)urn solis ercc6nclis rotam, Luuae ministras drclinenr, Vagrlsque cursus sitlerum : Ut ntictibus vel lirrnini I) ireurptidnis t6rminum, Primdrdiis et rn'insiurn Signurn dares notissiururn :

lEl

-l I -,,tle-c,j ro lirrni-ne

-1-â&#x201A;Ź-=-i-

5

:

ExpSl le noctern cdrcliutn, Abst6rge sordes rn6ntiurn, lLes6lve culpae l'inculum,

Iiv6rte moles criurinum.

Praesta, Pater piissime, Patrique cornpar Unice, Curn Spiritu Parhclito, Regnans per olllne sadculunt.

\-. Dirigirtur f)6mine oritio 111ea. If. Sicut inc6nsurn in conspdctu tuo. N" B5o --

-,

Amen.


Feria Quarta ad Completorium.

r30

Ad Magnificat, Antiphona.

Feria IV. ad Completorium. Ant. 3.a ^q.

.I

t7

7'e

Ilmittet Ange-lus

ntp ore Pascltrrlt'"

D6mi- ni.

Aut. Alleliia.

Psalmus 33. I.

%O Dnedicarn l)clminunr in )lJ onrni t6mpore : x sernper laus ejus in ore ureo. In I)6rnino laud6bitur dnima nlea : Y" irudiant nransu6ti, eI lae-

t6ntur.

llagnificirte f)6nrinurn

rne-

cutn : x et exalt6mus nomen ejus in idipsurn. Exquisir-i Ddminum, et exauclivit rne : * et ex dmnibus tribulati6nibus meis erfpuit nre. Acc6dite acl eum, et illurninh-

mini : x et

f6cies vestrae non

confund6ntur. Iste pauper clarnAvit, et Drjnrinus exalrdivit euln : x et cle (lrnni-

Euouae.

5o.

Lnmittet Angelus l)dmini in circfiitu tim6ntium euln : x et

eripiet eos. Gustite, et vid6te qudniarn su6vis est D6minus : rF bedtus vir qui sperat in eo. 'lirnâ&#x201A;Źte Ddminurn onlnes sancti ejus : " c1u6nian1 nou est in6pia tirn6ntibus eum, Divites egu6runt et esuri6runt : x inquir6utcs autern f)6-

rninurn non minu6ntur omni bono.

Psalmus 33. II.

lf-Enite filii, audite me : * \J1.. timcirem D6mini docebo

t

vos.

Quis*est hotno qui vult I'idiligit clies vid6re bo-

bus tribulatidnibus ej us salr'6vit

tatn :

eur1t.

uos'/


I3I

Feria Quarta ad Completorium. Prrjhibc linguaru tuam a lralo : * et labia tua ne locludntur

clelinquent omnes clui spcraut

in

eo.

clolurn.

Psalmus 60"

Dir-6rte a rnalo, et facbonum:x

inquire pacem,

et

rleprecatitrtteltt ff\arutli Dcus meurll : * inteittlc oratitirri E" : * 11reae.

persâ&#x201A;Źc1uer-e

caln.

Oculi Domini super justos et aures ejus in preces e6rum.

\"ultus autern Ddmini super facientes mala : x ut perdat cle terra mem6riarn e6rum. Clarnitr,6runt justi, et D6minlls cxaudivit coS : x et ex ornnibus tribulatidnibus e6rum liberirr-it eos. Juxta est Dciminus iis qui tribulirto sunt corclc : x' et hirmiles spiritu salvirbit. ]Iultae tribulatidnes just6nlm : x et de 6rnnibus his libe-

ritbit

eos l)rinrinus. Custddit Dominus 6mnier ossa etirrrnr : x unnrn ex his non con-

terdtur.

\lors peccatdrum p6ssinta : xet qui ocldrunt justuur, clelinqucnt.

Rerliuret D6minus servorttrn suiirum : *

Anti-

phona.

ti7't

ir,uimas

et norl

,\ finibus terrae acl te clarrrh-

vi : * clum anxiardtur cor lneunr, in petrer exaltisti rne. Deduxisti ure, quia iactus es spes lnea : x turris tbrtitirclinis a fi cie irrirnici. Inhabitirbo in taberniculo tuo in sa'3cula : * pr6tegar in velanr6nto irlltru m tuirurtt. Qudniarn tu Deus lneus g\audisti orati6nern rnealn : * cleclisti haereclitiitem tim6ntibus nomen tuuln. Dies super dies regis adjicies :x' alinos ejus ttsclue in rliem generatidnis et geuerati6nis. P6rmanet irr aet6rnurn in cousp6ctu Dei : * ntisericitrdiam et veritirtenr ejus quis requiret'l Sic psalmnm clicam

n6minittto

saeculum sa6culi : * ut rertclanr vota mea cle ciie in diem.

in

L_-q-=i== G=-=r-*r '=:---t':

__--::_r_ Imrnittet Ange-lus Ddmi- ni in circfi- i- tu tim6n-

-!-:-_--__

urn e-

urn,

et e-ri-pi- et e-

os.

ttrlore Ptsc/trt/i. Attt. t\llelfia, alleliria, ailel(ria.

5 r.


Ferta Quinta ad Laudes.

r32

--

I.

4-.t.++el-&--,4eir&:,4.; -r4.;c,.ta:Ace3qJ\cr :rgp&JrAc-l4c-zlozkr-rki>4crz!7

FERIA V. AD LAUDES. I. r. -b.Ant. r

--ll*=-_---r G"'E---."qi _.:_-r___L-_.-j:i_l,__l_ _: -1-?__=F; [_;i" .-""rp*," n*i, r*"i-* U =;;;.

T. Pasch.

g_-_-_---+-

5*ll;:r =-+-F,-.-'-?--=-.r.r 9,9 ttl -.--,:--:_N

-.-lt

dr

SL

Lle-lir-ia, alle-hi-ia, alle-lir- ia

Psalmus 97.

Ddrnino c6trticutn frAnt6te \,1" rlovum : * quia rnirabilia fecit.

Salr'lr'it sibi d6xtera ejus : *

u-t

brichium sancturn ejus. Notum fecit Ddrninus salutdre

* in

suuln :

consp6ctu g6ntium

revelivit iustitiarn

suam.

Itecorclitus est rnisericdrcliae suae, * et veritdtis suae drimui

Israel.

Vid6runt omnes t6rrnini terrae x salutire Dei nostri. Jubildte Deo omnis terra : x

Euouae.

cant6te, et exsultirte, et pshllitc. Ps6llite Dclnino in citl'rara, in citharzr et \roce psalmi : *' .itl tubis ductilibus, et r-oce tub;re crimeae.

Jubilirte in couspGctu regis D6mirti : f moveirtnr ruare, et plenitfido ejus: * orbis terrirrum, et clui hirbitant in eo. Iilirrnina piauclent lnar)u, t sinrul rnontes exsulti.bunt a consp6ctu D6nrini : x quclniam venit judichre terram. Judicibit orbern terrirrum in justitia, * et pirpulos in aequitirte.

z. Ant.

6.F

T} lD

t

Orni-ne

Psalmus

l'i]:, if ';

generaticiueln.

' re-fir-gi-

uur factus es nobis.

89.

**'Jit.:1ii

I

:

CS

in

" E u o u a e.

Priirsquarn montes fierent, aut formar6tur terra et orbis : * a sa6culo ct usque in sa6culuur tu es l)eus.


Feria Quinta ad Laudes. Ne avertas hdminem in humilitritclu : '1' et clixisti : Converti-

filii htiminum. Quoniatn rnille anni ante dculos tuos, x- tzrrncluztrn clies hestdrna quae praeteriit. [t custdtlia in nocte : x-quae pro nihilo harb6ntur, edrum anni erunt.

rnini

Jlane sicut herba trhnseat, f nranc llireat ct triuseat : x- r'6-

spere d6cidat, inclirret et ar6scat.

(]tria clelecinrus in ira tua, * ct in.fui'drc tuo turbirti sumus. Posuisti iniquitirtes nostras in COuspr,'cttt tttO :

*

safCttl'.tr1 uOstmrn in iilLrrtrinatirine vultus tui.

!)irdniam olnnes clies nostri in ira tua cicf6-

clet-ecerunt : x et

I.

r33

0u6niam superr,â&#x201A;Źnit mansuet0do : x- et corripidmur. Quis novit potestittern irae tnzte : * et prae tirndre tuo iram tuartr dintrnrerlre? D6xteram tuanr sic notarn fac : x- et eruclitos corcle in sapi6ntia.

Conr,6rtere Ddmine tisquequo : * et cleprecirbilis esto super serYos tuos. Itepl6ti suulus mallc misericdrtlia tua : x et exsulthvirnus, et clelectitti surnus 6ntnrbus didbus nostris.

Laet6ti sumus pro cli6bus cluibus nos hurnilihsti : * anriis rruibus viclimus-ntala It6spice in servos tuos, et in

cinrns.

tipela

A nni nostri sicut arirnea rncclitubirntur: * ri ies ann6rurn nostrtirurn in ipsis, scptuaginta anui. Si autem in notentirtibus.

e(rrum.

octogirrta zrnni ' '[ et iulplius edrum, labor et clolor.

-

tua: * et dirige filios

Et sit snlenclor Il6urini Dei nostri super nos, t et tipera nrhrluurlr nostritrum clirige super nos : * et opus md.nuum nostrirrum dirige.

3. Ant.

B.c

It) -r-.--;i-+ __

3 ! __t

I .l

,,;;*;;:' Psalmus 35.

JD

:T*:

:",H"'l'

.o

:l:ll :: l

timor Dei ante ticulos e.jus. Ouonianr cloltisc egit in con"':',ejus:* ut inveniiitur spectu iniquitirs ejus arcl tjtliunt.

\-erba oris ejus iniquitas et clolus : * n6luit intelligere ut beue igeret. Inicluitiitem medithtus est in culrili suo : f irstitit omni viae noll bonae, -x3 malitiant autem non oclii'it.


Feria Quinta ad Laudes.

r34

nubes.

Justitia tua sicut montes Dei : * judicia tua abfssus

mus lumen.

multa. Hdmines et jumdnta salv6bis Ddmine : x- quemAdmodum urul-

Praet6nde rnisericordiam tuam sci6ntibus te, * et justitiam tuam

his qui recto sunt corde. Non r'6niat rnihi pes sup6r-

rniser:icdrdiam tuam

biae : x-et manus peccatrjris non nrrlveat rne.

l)eus.

hdminurn, * in t6gmine al6rurn tu6.rurn sper6-

Filii autem

Ibi cecid6runt qui operirntur

iniquit6Lteln : * expirlsi sunt, nec

bunt.

Inebriabfintur ab ubertite doI 4. Ant.

4.8

lp

t--_--:_

I.

mus tuae : * et torr6nte voluptitis tuae potAbis eos. Qudniam apud te est fons vitae : * et in lirmine tuo I'itkibi-

D6mine, in caelo misericcirdia tua : x et v6ritas tua usque acl

tiplicisti

--

potudrunt stare.

L-

T

rb-! - ---t-_-E-_"-i-;:-I*{--;--"-_--L---_-r--d-_a O-pu-lus me- us, x a-

irnpl6-bi-tur.

Euou

a

Canticum Jeremiae. Jer. 3r. ro-r4..

ffUAite verburn Ddrnini, genfl'(lL tes, *' et annuntiite in insulis quae procul sunt : Et clicite : Qui disp6rsit lsrael,

crlngreg6frit eum : x et custdcliet eum sicut pastor gregem suum. I{ed6mit enim -Ddininus Jacob, * et liberitvit eurn de manu potentidris.

Et r'6nient, et laudirbunt in rnonte Sion : x et cdnlluent acl bona Drirnini :

it

-

-

-!

- -1-i -

Dcjmi-nus, bo-nis rne-

is

acl-

e.

Super fr:urn6nto, et vino, et x et lbetu pdcorum et ar-

61eo,

rnent6rum.

Eritque inima eoruur quasi hortus irriguus, * et ultra non esurient.

Tunc laet6bitur virgo in choro, * jfirrenes et senes sirnul. Et convdrtam luctum ecirum in giudium, x et consolibor eos, et laetific6bo a dol6re suo.

Et inebriiibo 6.nirnam sacercldtum pingu6dine : * et pcipulus meus bonis meis adimpl6biiur.

5. Ant.

8.c

)'D

E-

o uostro x ju-ciurcla sit laudi-ti- o. E u o Lt a

e.


Feria Quinta ad Laudes. Psalmus 146.

lf' ^-\u.lite Ddrninunr qudniant Jt{t bonus est psalmus : * Deo uostro sit jucirntla decorirque

lauclirtio.

Aedificans Jerfisalern Dtjminus : x clispersidnes Isra6lis congreg6bit. Qui sanat contritos corde : * et flligat contriti6nes edrum

- I.

r35

nus : * hurniliaus autem peccatdres usque ad terram. Praecinite D6mino in confessitinr: x ps6lliteDeo nostro in cithara. * Qui dperit caelum ntibibus :

et parat terrae pltiviarn. Qui prod0cit in mrintibus foenum : x et herbam serrrittti hdminum.

Qui dat jurn6ntis escam ipsdrum : * et pullis corvdrum inrto0ui ntimerat ruultittdinem c6ntibus eum. stellirrum : * et dmnibus eis nrjNon in fortitfdine equi volunnrina vocat. titem habdbit : * nec in tibiis Ilagnus Ddminus noster, et viri beneplicitum erit ei. magna virtus ejus : * et sapi6nBenep.ld.citum est Ddmino sutiae ejus non est nfrrnerus. per tirn6ntes eum: * et in eis qui Suscipiens mansu6tos Ddmi- sperant super misericdrclia ejus. I?otn. rJ. r2-13. Capitulum. praec6ssit, dies. autem appropinqui.vit. t Abjiciitmus lXlOf t) \ ergo dpera tenebr6rum, et induimur arma lucis. x Sicut in die hon6ste ambul6mus.

,----jIlIi----

4. !---

( ^-r-.,:5-l-?-:_r-1-r-;-'

L{Y :-----I'

-i-

---r--.-t--t

j---'

UX dcce surgit 6ure- a : Fal-ldns fac6ssat ca6ci-tas,

:1r-1---i Ouae nosmet in praeceps c1i- u Errrl-re tra-xit d6-vi- o. Haec lux serdnum crinferat, Specz-litor astat clSsuper, Pur6sque nos praestet sibi Qui nos di6bus dmnibus, Nihil loquiunur stbdolurn, Actrisque nostros prdspicit \-olr'6mus obscfirum nihil. A luce prima in r'6sperum. Sic tota decirrrat dies, Deo Patri sit gldria, Ne lingua mendax, ne tllanus, Ejtisque soli Filio, Oczlive peccent hibrici, Curn Spiritu Parirclito, Ne noxa corpus inquinet. Nunc et per omne sa6culum.

-_

:

frt,' l)-

Ilepl6ti sumus mane misericcirdia tua. Exsulti.vimus et delectiti sumus.

Arnen.


Feria Quinta ad La'rdes.

86

-- II.

Ad Benedictus, Antiphona.

IT.

Ps. 5cs. Xliserere rnei

Onr.6rte-re

â&#x201A;Ź-----------.'

:E-5:ri-

De us. 8.

l)(rrni-ne, x ct clepre-ci-bi-lis esto

+:l1 ",-,rlTE ^ -

-r-_:-[--:----:

su-per sert'os tu- os. E tt o u a e. I)s. ,19. Dtirnine refirgiuur facttts es nobis. r3:.

-=---:

3';a1t'4__:--rr-! --lt -t-r T. a i---l-l-----Lr-nfu -:a-'--- -,::!----i=---t--i.ra-H--

UJLU Ultipli-c6sti De- us * rni-se-ri-ccirdi- am tu- am. -_-.- _-----8 _i_q-!--_r ^ _[_ -_:-Fr:-l-l B EIIZI

._n;

" ;;-"Dixit injistus ut delinquat in semetipso. I33.

I's. -75.

-


Feria Quinta ad Laudes.

- II.

r37

4. Ant.

4.E

:fr

Or ti- tirclo

me-

rj. r rg.

C'.ll'*,,,8:rtgr

;

:':

equum et ascens6rern dejecit in

in f-drtibus Dd-

f

quis sinrilis tui, magnilicus in sanctitlitc, 'K' terribilis atciue laudirbilis, fitciens mirarttine'/

g'J#

e.

(Juis sirnilis tui

Canticum Moysi. E:vodi

a

uou

a.

bilta

t

Dtirninus, x et factus est mihi in

I'lxtenclisti nlanLltll tuam. et rlevoruivit eos tcrra. x I)ux tuisti in misericdrdia tua pripulo quem

salfitenr.

redernisti.

ntare.

Fortitrido mea

et laus mea

Iste Deus rneus, et glori{ichbo

eurn : * Deus patris mei, et e xal-

tibo eum.

projdcit iu mare.

Illecti principes ejus subm6rsi sunt in rnari Itubro : t abdssi operuGrunt eos,

*

clescendeiunt

in profirnclum cluasi lapis. Dextera tua Drimine rnagnilicirta est in fbrtitirdine: f d6xtera tua Ddmine perctissit inimicurn.x

Et in multitirdine gldriae

tuae r,ersirrios tuos. -ttisisti iram tuam, quae clevorirvit eos sicut stipularn. x Et in spiritu furdris tui congregAtae acl

sunt zrquae. Stetit uncla Iluens, x congreg:rtae sunt abj'ssi in m6dio mari. Dixit inimicus : P6rsequar et cornprch6nclarn, x cli viclam sp6lia,

irnpl6bitur irnima mea : Evaginirbo glidium meum, x interficiet eos manus mea. Flavit spiritus tuus, et op6ruit eos mare : x subm6rsi sunt quasi plumburn iu :r.quis r,ehem6ntibus.

portirsti eurn in fortitridine

* ad habitlculnm

sanctum

tuum.

Ddminus quasi vir pugnitor,f Omnipotens lromen ejus. * Currus Phararjnis et ex6rcitr.rrn ejus

cieoosuisti

Iit

tua,

Ascenclerunt p6puli, et iriti suut : x clol6res obtinudrunt habitatrires Philisthiim. 'I'uuc conturbirti sunt principes Iiclom, f robtistos }Ioab obtinuit trernor : * obrigu6runt omnes habitatdres Chlnaan. Irruat super eos forrnido et pAvor, r in magnitticline br6chii tui. Iiiant imm6biles quasi lapis, f clonec pertrinseat pdpulus tuus D6rnine : * donec pertrirnseat pdpulus tuus iste, quem possedisti. Introdirces eos, et plzrntibis in ruronte haereditltis tuere, x firmissimo habitirculo tuo quocl operir-

tus es D6rnine : Sanctu6rium tuum Ddmine. quod lirmar'drunt rnitnus tuae. x Ddminus regndbit in aetdrnum et ultret. Ingr6ssus est enim eques Pha-

rao cum cirrribus et equitibus ejus in mare : * et redfixit super eos D6minus aquas maris.

Filii autem Israel ambulav6runt per siccum x in rn6dio ejus.


Feria Quinta ad Primam.

r38

t---_ i-------_----.-----__r-

p:'oia.:t;1fr ;L-:-i==l=- l--.me- a et et Anti-

For-ti,triclo

laus me- a D6minus

:

factus

-t:J---i:lr:i est mi-

-lf

hi

in sa-l(r-tem.

!- | ?-

II

JL{t

+l_ -r

_!_!_ I -

Aucll-te Ddminum,* qui sanat contri- tos

il-li-gat contri-ti- 6-nes e- ri- rum. E u o u a

corcle,

et

e.

Ps. t46, Laudite D6minum quciniam bonus est psalmus. r35. Rcliquo ut supra, r35, rTuando non ltabenlurproiSria. Preces, si dicendtte sunt, ut supra, 7o.

:\slS9lIi:\\-\)il-!\'\>::ll=>1.'-:-lli->lI:lY\-\::\:91>>l:-N\\\:\s-:\:\_\)}-N

F'ERIA V. AD PRIMAM. Ant.

q 7.

e a-----"-a1-a;-l-

-

l- l-t-- -

]r-

==--==l===.]----=-

tt -Nilrpiscu-ae. Euou

ae.

7'eutpore Pascltali. Ant. Allelfia. rz. Aliis Tenporil,trs in Feriali OlJicio, Antif/tona ttt lieria ff., 72. Psalmus 22. dio umbrae rnortis, non tim6bo et nihil mala : x qudniam tu rnecum es. l'AOminus regit me, Virga tua et biculus tuus, x )u mihi d6erit : x in loco ipsa me consolAta sunt. 1'riscuae ibi me collocAvit. Paristi in conspdctu meo menSuper aquam refectidnis educdvit me : x inimam mealn colt- sanl, * aclv6rsus eos qui tribulant r'6rtit. me. Dedrixit me super semitas Impingu6sti in dleo caput justitiae, * propter nomell suum. lneum : * et calix rneus in6Nam et si arnbulAvero in rn6- I brians qualn praecl6rus est !


Feria Quinta ad Primam. Et misericordia tua subsequdrne, x rjmnibus cli6bus vitae nteac : Et ut inhdbitem in clomo Dtimini, * in longitirclinem dierum.

tur

Psalmus 71. l.

judiciurn ,tuurrr rcgi TLE.ur, da : x et justitiarn tuarn

.U/

filio regis : Judic6re pdpulum tuum in justitia, x et pduperes tuos in juclicio.

Suscipiant montes pacem pd. pulo : x et colles lustitianr. Judicabit piuperes p6puli, et salvos ficiet filios piuperum : * et humiliirbit calumniatdrern. Et perman6bit cum sole, et ante lunam, x in generatidne et generaticinem. Descdnclet sicut

plfvia in velstillintia

lus: * et sicut stillicidia supel' tet't'arn.

Ori6tur in cli6bus ejus iustitia ct :rbrrrtclirrtia pacis : x donec auferatur luna. Et clornindbitur a mari usque acl mare : x et a flrirnine usque acl t6rrninos orbis terrirum. Psalmus 71.

ll.

t

C :tl'J' rarn lingent.

B,o,',?,',i$li i,fr?t

iu

-

r39

Ileges Tharsis et iusulae mirnera dfferent : * reges ,\raburrr et Saba dona addricent. Et adorirbunt eum omnes reges terrae : x omnes gentes s6rvient ei : Quia liber6bit piuperem a pot6nte : * et piuperem, cui norr erat aclj fitor. Parcet piuperi et inopi : * et irnirnas pAuperum salvas firciet. Ex usfris et iniquitite r6clinret irnimas edrum : x et honorAbile nornen e6rum coranr illo. Et vivet, et dibitur ei cle auro Arfibiae, f et adoribunt de ipso

sentper

: * tota die benedi-

cent ei.

Ilt erit firmam6utun in terra in summis ntdntium, f superextoll6tur super Libanum fructus ejus : * et flordbunt de civitdte sicut foenum terrae.

in

Sit nolnen ejus benedicturn sa6cula : x altte solem per-

manet nomen ejus. Et benedic6ntur in ipso omnes tribus terrae : x- ornnes gentes rnagnifici"bunt eum. tsenedictus Ddmittus l)eus Israel, * qui facit mirabilia solus. Et benedictum nomen maiestitis ejus in aet6rnurn : f et repl6bitur majestite ejus omnis

terra:*fiat,fiat.

Qunndo ttd Ltttdes dic/us fuit I)s.5o. Miser6re, lzic subl?tug't'/u.r 1". gZ.Cantite l)rjmino cinticum novum : x quia mirabilia Tecit. ttt su11t'tt, f 32.

Anti-

phona.

In lo-co

phscu-ae, i-bi D6mi-nus rne collo-cit-vit. nl. Allel(ria, allelfia, alleliria. r 5.

'.1.cut/Ltt't 1'tsc/t,t/t'.'1


Feria Quinta ad Tertiam.

r40

I.'ERIA V. AD TER-|IANI.

rtus. 7'ctrty'ot'e

uouae.

I)tst-lta/i. Au t.'.\lle1fiia.

z 3.

Ibioli O./lictt,. Atttif/totttt trt J'erta FI., 75. I)e us, x e t si est scidrrtia in Psalmus 72. I.

:1/iis Tenlot'i/,trs in

/\tlam bonus Israel l)eus, VA, his qui recto sunt conle!

'1'

Ittei 1 autern

pelte moti sunt

pecies : * pene ellfisi sunt gressus

excelso

?

ipsi lreccatrires, et al'runrliintes in sa6culo, * obtinrlerunt divitias. I'lcc:e

Dt clixi : Iirgo sine

causa

x .justillcirvi cor lneullt, et lavi inuocdntes rnaltus lneas : inter pzrcem peccat6ruru viclens. Et fui liagellittus tota die, * et Quia rron est respdctus ntorti urstigitio rnea in matutinis. erirrun : * et {rrmarn6ntum in Si clic6bam : Narr6bo sic : * plaga edrurn. ecce nzrti6neur filicirum turirurn in lab6re h6mintrm norl sunt,i' et cuur hominibus nou liagella- reprobirvi Existirnirbam ut cogndscerem irirntur : hoc, x labor est ante me Ideo tenuit eos sun6rbia. intrern in sanctnirriurn opdrti sunt iniquitirte et im- DciDonec : * et intelligam in novissipietate sua. Prcjdiit quasi ex idipe iniqui- rnis e6rum. tas etirum ' x transi6runt in Psalmus 72.Lil. allâ&#x201A;Źctum corclis. tlolos Cogitar'6runt, et locilrti snut I ll"Erirnrtarnen propter x tlcjecisti nequitiam : 'r'inicluitirtent in ex- \Jl" posuisti eis : eos rlurrt allerr;rrcutur. c6lso locirti sunt. 0ucimodo facti sunt in ilesolaPosuerunt in caelum os su* uln : x et lirrgua erjrunr transivit tidnern, sfrbito clefecdrunt : periernnt proptcr iniquitirtern in terra. sualn. Psalmus 72.ll" Velut stirnniurrr surg'fntiurrr, p6pulus DrjrniDe, * in civitlite tu'a irniigiQDeo conrrert6tur L, meus hic : x et rlies pleni ncrn ipsdrunr atl nihiluur r{dij{:cs, (.)rria irrflirrnrniiturn est corinvenidntur iu eis. Ilt clixerunt : Ourimoclo scit meuln, et renes ntei cornrnuthti

mei.

* Qtria zelayi super iniquos,

)K

:


r4r

Feria Quinta ad Sextam. sunt : ^' ct ego ad nihiluur re- meum : * l)eus clictus surn, et nescirri.

Utjurrentum factus sunr arpud te : * et ego scnlpct' tecurn. 'l'e nuisti nrarlulll rl0xtcrarn 1neanl : t et in rtoluntirte tua cleduxisti ffie, * et cum glciria suscepisti me. Quicl enim nrihi est in caelo I

*

et a te quicl vdlui super terram ? Defecit caro lr1ea. et cor

Antiphona,

cordis tnei, et pars mea Deus in aet6rnuur. Quia ecce qui eldngant se a te, peribunt : x- percliclisti otuues qui fbrnicirntur abs te, Mihi autem adhaer6re Deo bonum est : x' p6nere in Ddrnino Deo spem ilream

:

Ut annfintiern ornnes praeclicatitlnes tuAs, x in portis filiae Sion.

i-_-.:-=a-=:=-=Cn-.=.=== i n:i-J-!-----i.---' Qnarn bo- uus Isra- elDe- us his

['eutpttre Posc/toli.

{illiquo itt fieritli

-!.

!-.-u

qui re-cto sunt cqrcle!

Anl. Allelfiia, alieliria, alleliria. L,78.

28.

O-ficitt u/ -Feritr

FtrRIA V. AD SEXTA'${. Ant. s.

a -a--- !-..-ll-"-.-.==! g

J]ftt#",.**o',,"u

ae

'/-e

;tilore 1)ost'/ttt/t'. ,l ttt. .Lllelfiia, 28. : llii.s |-enlot'iltr.; in /,)'ria/i Oi/it1o, Auli!/uttttt u/ /;ci'ia If., 8t.

Ilt glori:iti

Psalmus ?3. I.

2 lfT quicl Deus repulisti in li\J1- rrem? 'r' iritus est lirror tnns super oves pirscuae tuae I

]Iemor esto

congregatidnis tuae, * qnam posseciisti ab initio.

lieclemisti virgam

haerccli-

tiLtis tuae : + urons Sion, in quo

habitirsti in eo. l-eva rneulus ttras in srrp6rbias e6rttm in linern : * quanta malignitus est inimicns in sancto !

sunt qui ocl6runt

te : x in m6dio solernnitittis tuae. Posu6runt signa sua, signa, x

et noll

cognor'6runt sicut in 6xitu super surnmum. Quasi in silva ligndrum seqirribus excicleruut jinuas ejus in idipsum : * in secfri et iscia clejec6runt eam. Incend6runt igni sanctuirrium

: * in

terra polluerunt tabern6culurn ntirninis tui. tuum


Feria Quinta ad Sextam.

r42

Dixdrunt in corde suo cognirtio * Qui6scere faci6lnu s omnes clies festos Dei a terra. Signzr nostra non viclimus, jarn non est proph6ta : * et nos non cogndscet iunplius. e6rum sirnul:

Psalmus 73.

II.

Tu fecisti omnes t6rmrnos terrae : * aestirtent et ver tu plasmirsti ea. Psalmus 73. III. flff ernor esto hujus. iuirnicusx UJLU improperitr'it Domino :

et pdpulus

2 ll-Squequo, Deus,*inrproperibit inirnicus'/ irritat advers6.rius nolren tuum in finent?

\Jt-

Ut quid ar'6rtis utatlutn tuam et d6xterarn ttrarr, * cle rudclio sinu tuo in llnern'/ DEus autem Rex noster ante sa6cula : * operlttus est salirtenr in rnedio terrae. 'Iu confir'rnisti in I'irttte tna rnare' * contribulltsti cfipit;t drac6num in aquis.

'fu coufregisti cirpita clrac6nis : * dedisti euln escam p6pulis ,\ethiopunr. fu dirupisti fontes et torr6ntcs : * tu siccisti flirvios Ethan. 'l'uus est dies, et tua est nox : x-tu farbric6tus es aurdrarn et solem.

iusipiens incitivit

nomen tuum. Ne tradas bâ&#x201A;Źstiis irnimas confit6ntes tibi, x et irnirnas pdupe-

rurn tu6rul'n ne oblirrisciris in liierr.

R6spice in testam6ntum : x quia replâ&#x201A;Źti sunt, qui

tuurn

obscurdti sunt terrae d6rnibus iniquititurn. Ne avertAtur hiunilis factus

cortffisus : x lrauper et inops lauditbunt nornen tuum. Iixsirrge Deus, jridica causanl tuarn : f rnemor esto imprope-

rirjrum tn(rrum,

*

edrum quae

ab insipiente suut tota die. Ne oblivisc6ris \roces inimi-

c6mrntu6rurn:*sup6rbia

e6rum qui te oc16runt, ascdnclit sel-r]per.

llemor esto congre-ga-ti- ti-nis tu- ae l)irmi-ne,

posse-cli-sti ab in- i- ti'1'cutpore

o.

l)osc/tttli. A n t. Lllelfiia, allelfiia, alleliria. Ilclt'rTtrtr tn ?et ioli O.ficto ul ,[i'riu F[.,83.

aa Jj.

quiun


Feria Quinta ad Nonam.

r43

ITERIA V. AD NOI{AM Ant.

6.F

3

Nvo-cir-bimus. E

u

o

uae.

7'ettt/ore Poscltrtli. .1ut. Alleliria. 34. ,1/iis Tentloril.tus in Fi:rioli Ofiicitt, i1nli15/totta ut J'i't'io

Psalmus 74. 1r'YlOnlitdbinrur tibi Dcus : * \,/" conlitcbimur, et invocirbimus ncnren tuurn.

Narribinrus rnirabilia tua : x cum acc6pero tenrpus, ego justitias judicibo. Liqueficta est terra, et ournes qui hibitant in eil. : * ego conlirnrirvi col0mnas ejus. Dixi iniquis : Nolite inique irgere : * et clelinqu6ntibus : Nolite exaltirre cornu

:

Nolite extdllere in altum conru

vestrum :

*

nolite loqui adr'6r-

sus Deum iniquititem. 0uia neque ab Ori6nte, neque ab Occiclente, neque a desdrtis rntintibus : x qudniam Deus ju-

tlex est. Hnnc humiliat, et hunc exiltat : * quia calix in manu Ddrnini vini meri plenus rnisto. Et inclinirvit ex hoc in hoc : f verfirrrtamen faex ejus non est exinanita : * bibent omnes peccatdres terrae.

Ilgo autern annuntidbo in

sa6culurn: * cantirbo Jacob.

l)eo

Et 6rnnia ccjrnua peccat6rum confringam : x et exaltabfntur

c(rrnua j usti.

fI.,

81.

Psalmus 7 5. I.

\|Otus in Judada Deus : * iu J \ Israelmagnumnornenejus. Et factus est in pace locus

ejus : * et habititio ejus in Sion.

Ibi confr0git

potentias lircu-

um,* scutum, gliditrm, et bellum.

Ill(rminans tu mirabiliter a mdntibus aetdrnis : * turblti sunt ornnes insipieutes corcle. Donni6runt sotnnuttt suttttt : * et nihil inven6runt otnnes viri divitiirum in ntirnibus suis. Ab increpati6ne tua Deus Jacob, x dormitav6runt qui asceud6runt equos. Psalmus 7 5. ll. IflU terribilis* es, et quis resitua. -I* stet tibi'/ ex tunc irajudiDe caelo auditurn fecisti cium : * terra tr6rnuit et quievit, Cum exsitrgeret in juclicium Deus, * trt sahros fAceret omnes rnansu6tos terrae.

Qu6niam cogititio htiminis

con{itebitur tibi: xet reliquiae cogitatirlnisdieur testurn a gent tibi. Vovdte, et reclclite D6mino Deo vestro : * onrnes qui in circiritu ejus alGrtis nfnera. Terribili et ei qui aufert spiriturn principurn, * terribili apud reges terrae.


r44 Anti-

phona.

mi-ra-bi-

li- a tu-

a.

7-eutpore Paschnli. Ant, Arllelfiia, allelfiia, O-firio rtt Fcrlo I1.,87.

alleliria.

Iiliqua itt -licriali

32.

ddal ah@hqddhqddtr$da$dd6tde0=

F,ERIA V. AD VESPERAS. r. Ant. fr

I.a

:-r-.o------=_ _r:_:il____ ---T_.* _;_"_ ,_i:r: ---_ -.;;;;;;;;;;;-.*";;;;*"

t'iT:t

I-,-;_

R'-r-'*.F -=-d nf'JL :--ii=-:+E:i*-.;l-il-r? ia. Il L-le-lt-

Cl

ia,

* alle-lfi- ia, al le- hi-

Psalmus 132. et qttatn 1S?Cce quam bonum U" jucitndum, * habitirre fratres in unuur ! Sicut ungu6ntum in cirpite, xquoil descendit in barbam, barbaur Aaron :

uoua

e.

Quod desc6ndit in oram Yestim6nti ejus : x sicut ros Herlron, qui desc6ndit in moutem Sion,

Qudniam illic rnandivit I)drninus benedicti6nern, * et t'itam usque in sa6culum.


Feria Quinta ad Vesperas.

r45

ri- cdrdi- a

Psalmus 135. I.

qudniarn in aeternum misericrlr-

qud4Al?OrrtitC'rnini Drlmino x

\,/"

niarn bonus : cluriniarn in aet6rnum misericdrtlia ejus. Con{itemini Deo de6ruln : ir qudniam in aet6rnum miseric6rdia ejus. Confit6rnini Ddrnino dornin6rurn : x quclniam in aet6rnum misericdrdia ejus. Qui facit rnirabilia lnagna solus : x-qu6niarn in aet6rnum miseric6rdia ejus. x Qui lecit caelos in intelldctu:

clia ejus.

0ui firmirr.it *

Soleut in pohstittem di6i : x qudniarn in aeternum miseric6r-

dia ejus. Lunam et stellas in potestfttern

noctis : * qucittiam in aett3rnuur rriisericdrclia ejus,

II. percfissit 1\egyptunr f)"Ul \:lZ\ currt primog6nitis e(rmnr :{* qutiniarn irr aetâ&#x201A;Źrnuur misericcirdia ejus.

Qui eclfxit Israel de

a in

Ii u o u a

Psalmus 135.

m6dio

cdrum : x cluriniam in aet6rnum miseric6rdia ejus. In manu pot6nti, ,et brichio cxc6lso : x qu6niam in aet6nlum miseric6rdia ejus. Qui divisit mare Rubrum in dir.isi6nes : * quriniam in aet6rnurn rnisericdrdia ejus.

super

clia ejus.

Onli-temi-ni D6rni- llo, * qui-

stra meulor fu- it nostri.

terrarn

qudniam in aet6rnum miseric6rdia ejus. * Qui fecit luminiria magna : qudniam in aet6rnum misericdr-

aquas :

humi-

li-ti-te

no-

e.

Et eci(rxit Israel per mdcliurn ejus : x qu6niam in aet6rnum rniseric6rdia ejus. Et exctssit Pharadnem et virtirtem ejus in rnari Rubro : x qudniam in aet6rnum miseric6rdia ejus. Qui tradfxit p6pulurn suum per des6rturn : x qudniarn in aetdrnurn miseric6rdia ej us. x Qui perctssit reges fil?gfloS: qudniarn in aet6rnum misericdrclia ejus.

Et occidit reges fortes : x quri-


Feria Quinta ad Vesperas.

r46

niam in aet6rnum misericdrclia

mor fuit nostri : x qutiniam itt

ejus. Sehon regem Amorrhae6rum

aet6rnum miseric(rrdia ejus. Et red6rnit nos ab inimicis nostris : x cluriniam in aet6ruutn

:o:

qudniam in aet6rnum misericdrdia ejus. EtOg regem Basan : x qudniam in aeternum miseric6rdia ejus. Et cleclit terrarn e6rurn haereditittern : * qudniarn in aetCruuul rnisericordia ejus.

Haereclititem Israel ser\ro suo : x cludniitrn in aet6rnum miseric6rclia ejus.

0uia in hurnilitite nostra me4. Ant. 3.a

r'Jt

Dha6re-

at

Psalmus 136.

misericclrdia ejus.

x Qui dat escam omni carni : qudniam in :ret6rnum miseric6rdia ejus. Confitdmini f)eo caeli : x qutiniarn in aet6rnum misericrirtiia ejus.

Confit6mini Dcirnino dominci-

ruln : x qurlniarn in

aet6rnum

rnisericdrdia ejus.

lingua me- a * firuci-bus rne-

is, si non

Adhadreat lingua mea fiuci-

ei Uper flrimina Babl,ldnis, illic bus meis, * si non meminero s€dimus et flcvimus:* cunr tui )D 'recordar6mur * :

Sion : Si non proposfieroJerfisaleffi, In salicibus in mdclio ejus, x in principio laetitiae meae. susp6nclimus drgana nostra. Nlemor esto D6mine lilidrum x in clie Jer(rsalem : Q uia illic interrogar'6runt nos, I Erlom, qui captivos clux6runt nos, * dicunt : Exinanite, exinaQui verba cantiSnum : I nite x usque ad funclam6ntum Et qui abdux6runt nos' * Hy- ln ea. mnum cantirte nobis de cinticis Filia Ilabylcinis misera : x beiSion. tus qui retribuet tibi retributidQudmodo cantibirnus cinti- I nem tuam, qLlam retribuisti cuur Ddmini x in terra ali6na? L nobis. Si oblitus ffiero tuiJerirsalem,x : Beirtus qui ten6bit, x et allidet pin'ulos tuos acl petram. oblir.i6ni detur tl6xtera mea.


Feria Quinta ad Vesperas.

ccirdi-

r47

a

Psalmus 137.

frOrrfit6bor tibi

D6mine in toto corde meo . * quriniam audisti verba oris rnei. In consp6ctu Angeldrurn psallam tibi : * ador6.bo ad ternplurn sanctum tuurn, et confit6bor n6mini tuo. Super rniseric6rcliir tua et ve-

\,1"

rit6te tua : x quciniarn ruagnilich-

sti super omne, nomen sancturn tuum. In quacdmque die invocivero

exiudi me : * rnultiplicirbis in irninra mea virttitern. Con{itehntur tibi Drirnine

te,

omnes regcs terrae : * quier aucli6runt <imnier r-erba oris tui : Et cautent in viis Ddmini : {' qudniarn magrla est gic'rria D61l]1l1l.

Ou(uriam exc6lsu.s Dtiminus, et humilia r6spicit : * et alta a longe cogn6scit. Siambul6"r'ero iu medio tribulatidnis, r'ivificribis rrre : f et super iram inimic6rum rnedrurn extenclisti matrurn tuarn.'x et salvurrr rrre fecit ddxtera tua. Driminus retribuet pro me : t Ddmine, rnisericcirdia tua irt sa6culum : * 6pera minuurn tulrurn ne clespicias.

z. Cor. r. J,,/. Capitulum. nostri D(xrtini Jesu Christi, f Pater !Q Enedictus l)eus, et Pater totius cottsolatitinis, * cltti cctttsoDeus et nrisericordiirurn, )Lr.. lirtur nos in ornni tribulatidne nostra.

I.

ilrE

Denr6t-sa 1r-mphis imprimens, Subr-Cctzr cnelis 6rigens : I;t stirpa ab, una pr6clita,

I)ir'6rsa rdrrleaut lclca

:

Largire cunctis sdrvulis, Quos mutrclat uncla sdnguinis,

Nescire lapsus criminunr, Ncc ferre mortis t:rddiunr.


Feria Quinta ad Completorium.

r48

Ut cuipa nullnm rl6priniat, Nul-lzrzz 6fl-erat iactitntia lilisa mens rte ctincirlat,

Praesta, Pater piissirne, Patrique colnpar Unice, Cuin Spiritu Parirclito, llegnans per olllne sadctrltrrn.

:

Elirta mens ne cdrruat.

t\men.

\r. Dirigirtur Drirnine oritio mL'a. It'. Sicut inc6nsunr in cousp6ctu tno. Ad Magnifrcat, Antiphona.

c

a-i-a-r----;a:al-r:l=;.---!-51-Ia:-,_r*______-_l<,4o l-.7.

lh JU

Ecit De- ns x pot-6n- ti-

am

in brirchi-

o

su- o

J

t

:

iril:t:=-'i-E * - 5 - : .'r-'l1 i;;r'ltl .r;,;:.,,r ;;#;;;t;;."*;ti.lu,-;-,, ; f

're;es,

si dictttr/trL sittl, ttt s//prd,

()3.

={$)=<-Q:-:-$):io}<o><s)=---o>:-.o>=-s>1.s}=je>)={$F:ie,><e>=o -g==-g =Jo>=<t>

F"ERIA V. AD COMPLETOITILIM. Ant. 8.G

r"lt

3_--.:-fi-.:l _-!:;:__:__iIr _, ___ -tr _

D.jirtorrne- us. E u o u ar e. 7'e utlo rL Positttli. ,Jrtt. Alleltiia. ;o. ligo vero eg6nus et paLrpcr Psalmus 69. fif\Eus in acljut,jriurn meuln sunl : '* I)eus hcljuva rne.

)lJ

int6ncle :x- I)cimine ad acl-

j ur'd nclum rxe festina. Con fu nrliurt ur e t revcrei.nt

trtr, * qui quaerunt 6nirnam mealn.

Avertiurtur retrdrsum et eru* clui I'olnnt rnihi mala. -\r'ertrintur statirn erubescâ&#x201A;Źn -

b6scant,

tes,x qui dicunt mihi : Iiuge, e uge.

Exsrlltent et laet6ntur in te

omnes qui quaeruntte,'K et clicant

sernper : \Iagni{ic6tur I)6minus

qui diligunt salutirre tuum.

:

Atl i fitor meu s et liberirtor rne u s

es

tu : Y" D6mine ne nror6ris. Psalmus 70.

L

?X te Ddnrirre spcriivi, rlon fJ confirtrclar irr aetcrnurn : x' in justitia tua libera lne, pe ille,

et 6ri-

hiclirra acl rne aurelrl tuarn, * et salva rne. Esto nrihi in I)eurn protectdrern et in locum murritum . -x trt s;tlvturl fire fiicias.


Feria Quinta ad Completorium. Ontitriam lirmarn6ntunr r1-le* et refrigJiulll nteufit es tu. I)cus rneus eripe nre cle lnanu peccat6ris. x et clc rrranu contra lcgern agdntis et irriqui : (]udniam tu es patidrrtia rnea I)tirtrinc : x lX;rnint: sl)es rnea a juventirte nrea. In tc- conlirrndtus sunl ex irtero : * de r.etttre matris meae tu CS protector lneus. In te carrtitio lnea semDer : f tamquarn prodigium factus surrr rnultis : x et tu adjirtor fortis, Repleirtur os rreum lancle, ut cantem glciriarn tuam : * tota tlie magnitirclinem tuarn. Ne proiicias 1ne in t6urpore senectirtis : x cum clef6cerit virttts mea, ne clerelitlquzrs me. un.l,

clix6runt inirnici 0uia *

rnei

rnihi : et qui custodidbant irnirnam rneam, cousilium fecdrunt

in

unurn.

Dic6ntes eunl,

f

: I)eus

clereliquit

: *- quia non est

I)eus ne elong6ris a me: x'Deus nreus in auxilitull llleulrt r6spice.

Psalmus 70. II. /'-t'?Onl-ulrtlirntur et deficiant

\,/" dctrah6rrtcs linirnae rncac :* ope riirntur confusi(rne et puclcire clui 11u:rer-unt rnala nrihi.

l:go.aute rn semper sperirbo : x

et adjtcian super ornnenl laudenr tuarn.

Anti- i phona.

Os meunl annutttihbit justitianr tuam : x tota clie saluthre tuum. Qudniarn non co[Jl16r'i littera-

tirranr, t introibo irr potâ&#x201A;Źntizrs Drlmini : *-I)6rnirlc, iltemoribor iustitiae tnae solius. f)eus docuisti tne a juventfite lnea : x et uscltte nunc pronunti;ibo mirabilia tua.

Ijt usque in sert6ctaln ct s6niunr, * Deus ne clerelinquas rlle.

I)onec anntntiem brirchiunr tuurn * generati6ni omiri quae r.enttira est : Pot6ntiant tuam et justitiant tuarn l)eus, f usque in altissiiwr quae 1-ecisti rnagnirlia : * I)eus, quis sirnilis tibi'i

0uautas ostendisti mihi tri-

bulati6nes multas ct malas : t et conr'6rsus virtiflcasti lne : 'r

et

c1e

abfssis terrae iterttttt re-

cluxisti me.

ltersequimini et compre-

hetrdite euln qui eripiat.

r49

1\{ultiplicAsti magnific6ntiatn tuam : * et cottl.drsus cottsolittus es me. Narn et ego cortlit6bor tibi in vasis psalmi veritdLtern tuatn : x I)ens, psallarn tibi iu cithar:t, Sanctus Israel.

Exsultitbunt lirbia tnea cunl

canthvero tibi : * et inirna filea, quam redemisti. Secl

et lingua lnea tota clie

rneclitltbitur justitiarn tuaut : x cuur confirsi et rer'6riti fuerint clui cluaerunt tnala rnihi.

;-li: --i:-_---r--I -:=-r-+--r--r -!-.-j:----?-i-. ,-!-!: - ---;----! !.---

-,\difi tor rnc- us et li-be-r6-tor rne- us

l-J

-

--

/'t' u tp Lt ]-r P,rs t'/t,t/ t'.,.l tt t. ATleliria,

esto l)dmt-ne.

alleliria, alleliria.

5 1.


Feria Sexta ad Laudes.

r50

-

I.

,:?{:tj:t{:?991*9:gtrt{:?9:?tt{:tfgttj:tr:tj:t9:tttj:t!:ttLj:?j:t t*9?gte-?te1^!teryryt9!fq

F'ERIA VI. AD LATJDES. I. !---___ r. Ant. ! _r_r___r_____i_;_r_ 6.F i___

_a

----

_

---ti;:-;--;-*-i

X- al-t6-te x l)drni-num De- urn nostrum.

rir- te in monte sancto T. Pasch

e-jus.

E

uoua

et

aclo-

e.

6.F

rdt

L-le- lfi- ia, x alle-

l(- ia, alle- hi-ia. Euouae.

Fsalmus 98. regnirvit, irascdnOminus \1ft )lJ tur pdpuli : x qui sedet supcr Ch6rubirn, ntoveitur terra, Dciminus in Sion rr?gflus : x et exc6lsus super omnes pdpulos. Confite6ntur n6mini tuo magno, qudniarn terribild et san, cturn est : x et honor regis judicinm diligit. Tu parirsti dir:ecti6nes : * jucliciurn et justitianr in Jacob tu leclstl. Ilxaltite Dclminum Deum nostrurn,f et aclordte scab6llum peclumejus: * quriniant sancturn est.

z. Ant. z. D

tr 5---

\-'t { !_

E E--:-*1-:::lj "-

----1-f---1-1-f

-

tr{(rvses et Aaron in sacercldtibus ejus : x' et Sirmuel inter eos

qul lnYocant nomell eJus : Invocibant Dtimiuum, et ipse exaudiebat eos : * in colfrnna nubis loquebhtur arl eos. C

ustodi6bant testi mdn ia ej us,*

et praec6ptum quocl dedit illis. D6urine Deus noster tu exaudiebas eos : f Deus tu propitius fuisti eis, x- et ulciscens in omnes aclinventi6nes edrum. Exaltir.te Ddrninum Deurn nostrurn, t et aciorirte in monte sancto ejus : x qudniam sanctus D6rninus I)eus noster.

--r--

-+-;!

me xcle in-inri-cis rne- is lXluri-ne, tr_; l_, _-_ _. ri-pe

- ^. '--_--_i:1-i-N teconf(rgi.

r_

_ -=-=.1-ti Eu0uac.

acl


Feria Sexta ad Laudes. Psalmus 142.

fih,Omine ex6udi

oratidnem iuribus pdrcipe

)l,f meam : f obsecratidnem meam in veritite tua : * exd.udi me in tua j ustitia. Et ncn intres in judicium cum servo tuo : x quia non justificAbitur in consp6ctu tuo omnis vi-

vells. , Ouia persecftus est inimicus amimam meam : x humilidvit in

terra vitam meam.

Collocirvit me in obscirris sicut rndrtuos sadculi : f et anxiitus est super me spiritus meus, r in rne turbitum est cor meum.

\{emor fui diâ&#x201A;Źrum antiqudrum, f meclitdtus sum in Smnibus op6ribus tuis : x in factis rn6nuum tu6.rum meditibar. Exp6ndi ntanus meas acl te : * inima mea sicut terra sine aqua tibi. 3. Ant.

-

I.

I5I

Veldciter exAudi me D(rmiile : x defdcit spiritus meus. Non av6rtas fhciem tuam a me : x et similis ero descendentibus in lacurn. Auditam fac mihi mane rnisericdrdiarn tuam : x quia in te spe16"r'i.

Notam fac mihi viarn in qua imbulem : * quia ad te levavi inimam meam. Eripe rne de inimicis rneis Ddmine, ad te confirgi : x doce rne ficere voluntitem tuarn, quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus cleclfcet me in terram rectarn : x propter nomen tuurn Dcimine vivificilbis me in aequitite tua.

Edtces cle tribulati(ne 6nilnallr meam : x et in misericdrdia tua clisp6rdes inimicos tneos. Et perdes omnes qui tribulant inimarn meam : x quirniam ego servus tuus sLlllt.

E{G=+ -=.=== r=i ]B 7.a

Ilne-dixisti x' D6mi-ne terram tu- atn : remi- si- sti

=f-*'=.H--= in-iqui-ti-temple-bistu-

ae.

Psalmus 84.

tuae.

JBnffi'li''l*.-?.?lilti.:'#1?

titem Jacob. Itemisisti iniquit6tem plebis tuae : * operuisti dmnia peccirta erirum.

nlitigisti

oinnetn iram tuam:

D u o u a e. avertisti ab ira indignatirSnis

x-

Conr'6rte nos l)eus salutiris noster : # et avâ&#x201A;Źrte irarn tuarn a ncbis. Numquid in aet6rnurn irasc6ris nobis? x aut ext6ndes iram tuam a generatidne in generatidnem

?


Feria Sexta ad Laudes.

r52

Deus tu conv6rsus

nos : x et

in

vivi{iciitis

I.

eurn salut6,re ipsius :

* ttt

inhir-

bitet gl6ria in terra nostra. Iliseric6rclia et v6ritas obviav6runt sibi : x justitia et pax

plebs tua laetirbitur

te.

Ost6nde nobis Dcinrine tnisericrircliarn tuam : x et salutirre

osculirtae sunt.

Veritas de terra orta est : * justitia cle caelo prospexit. et Etenim Ddminus clabit benignitatem : * et terrer nostrai clabit fructuul suurn.

tuum cla nobis. Audiarn quicl loquitur in me D(lffiinus Deus : x rluciniam 1oquâ&#x201A;Źtur pacem itt plebem suam. Iit super sanctos suos : x et in eOs qui convertirntur ztcl cor. \renimtamen prope tim6ntes 4. Ant.

Justitia ante eum arnbulirbit: x et ponet in r,ia gressus suos.

5.a

I

semen

Isra-el. E u o u a e. loquens justitiarn, anntntians

Canticum Isaiae.

ft.1J. t5-:6. j'll-Ere tu es I)eus

rect;r. abscdncli-

\J1-

tus,* Deus Israel, Salvitor. Conftisi sunt et erubu6runt olnnes : * sitnul abi6runt in confusi6nern fabricatdres err6rum. Israel salr'dtus est in Ddnrino saifite aet6rna : x non confuncl6-

mini, et non erubesc6tis usque in saCculum sadculi.

Quia haec* dicit

D6rninus

ipse Deus fornlarls terram, et firciens ealn, ipse plastes ejus : Non in vanum creirrrit eam, ut habitar6tur formivit eam: x Ego Ddminus, et nou est irlius. Non in absc6nclito locftus sum. x in loco terrae tenebrdso Non clixi s6miniJacob frustra : Buaerite llle : * ego Ddminus creans caelos,

:

Congregl mini, et venite,et acc6dite simul, * qui salvirti estis

ex g6ntibus

:

Nesci6runt qui levant lignurn

scuiptfrrae suae, tF

et

rogant

Deum non salrrintern. Annuntiite, et r,enite, et consiliirmini sirnul : x Quis etuclitum fecit hoc ab initio, ex tunc orae-

clixit illud?

Nurnquicl non ego Driminus,f

et non est ultra l)eus absque

*

Deus justus, non est prereter me.

me'/

et salvans

Convertimini acl me, et salvi

6ritis, ornnes flnes terrae : x quia ego Deus, et non est ilius. In memetipso jurhvi, f egredi6tur cle ore meo justitiae verbum. * et non revertdtur :


Feria Sexta ad Laudes.

-

I.

r53

eurn rr6uient, et confund6ntur qui reprigttant ei. In Ddrlino justific6bitur, et laudibitur x ontne semen Israel.

Quia mihi currrAbitur olnne geflu, x et.jurirbit ornnis lingua. Ergo in l)6mino, dicet', meae sunt justitiae t:t irrrp6rium : x ad

omnes

-===HIlnouae. Psalmus 147. -f]. r\uda ferfisalcrn I)6rnix lautllt I)ettnr tuuttr ttultl: Jt{

n6bulam sicut cinerem spargit. Mittit crystAllurn suarir sicut bucc6llas : * ante fhciem frigoris ejus quis sustinebit?

Sion.

Ilmittet verbum suum, et liquetirciet ea : x flabit spiritus e.jus, et fluent aquae. Oui annfintiat verbum suum ;a&n : * justitias et judicia sua

Qu6niarn confort6r'it seras portirum tuArum : x benedixit filiis tuis in te.

x Qui p6suit fines tuos pacem :

ct 6clipe frum6nti sitiat te. Qui eniittit eldquiurn suum terrae : x veldciter currit sermo

Israel.

Non fecit tirliter ontni nati6ni : * et juclicia sua non rnanifestivit eis.

ejus.

Our dat nittem sicut lanam : x

llolr. 13. r2-r3. ergo T\Or praecâ&#x201A;Źssit, dies autem appropirrquhVit. f Abjicilmus JL 6 gpel'a tenebrirunt, et inclttitrnur arllla lucis. x Sicut in clie Capitulum.

hon6ste ambul6mus.

Hymnus. J_ __

4. l---Vd

itAI

]-----_, E-tlrna

-'-i-;-"-i cae

ti

gl6-ri-

f)a dGxteratn surgdrttibus, Exsfirgat et lueus stibria, lilagrans et in lauclern Dei Grates l et-',6uclat debitas.

-i,-t__l i---. -:--i-'------'--

a,

ge- il-ta spes n1ort6.-li- urn,

Ortus refirlget Lfcifer, Praeitque solem nfntius : Cadunt ten6brae ndctium, Lux sancta uos illuminet :


Feria Sexta ad Laudes.

r54

Man6nsque nostris sdnsibus,

-- II.

Secfnda spes congirudeat,

Qua rnajor exstat cirritas. Deo Patri sit gldria, Ejrisque soli Filio, Cum Spiritu Parirclito, Quaesita jam primum ticles In corde radices agat Nunc et per omne sa6culum. Amen. )r. Repl6ti surnus rrane misericrirdia tua, Noctem rep6llat sa6culi, Ornnique fine t6ntporis Purg6ta senret p6ctora.

R7.

Exsultirrirnus et delectirti sumus.

8.G

]P

Illt visce- ra x mi- se-ri-c6rdi- ae De- i

nostri,

r. Ant.

6.F

despi-ci- es. z. Ant. E---

{.S.

llcrt

JL

t

Ii u o u a e.

Ps. to. n'Iiser6re rnei Deus.

-l:1-i-i;i::_--r-.=:-r1--.-r-

--i-ntc irr

liopter nomen tu-um x Ddrni-ne, vi-vi- fici-bis

aequi-ti-te tu- a. E u o u a c. Ps. rlz.Ildmiue exiudi oratidnem 1near1]. r5r.

8.


- II.

Feria Sexta ad Laudes.

r55

3. Ant.

+.E

)

]D

=

E-us tu

conv6rsus

x r,i-vi- fi-cir-bis nos

3'.7

et

plebs

a =--G+

tu-alaetit-bi-turinte. Iluou Ps.

:

e.

Benedixisti Ddmine terrarn tuarn. r5l.

4. Ant.

r.f

Canticum Habacuc. Ealt. 3. t-rg. TAornine *audivi auditidnem )t tuarn, et timui. x Ddmine opus tuum, in m6dio anndrum vivilica illud : In m6dio anndrum uotum fircies : x cum irAtus ftieris, misericrircliae recordiberis. Deus ab Austro v6niet, * et sanctus de monte Pharan : Op6ruit caelos gl6ria ejus : x et laudis ejus plena est terra. Splendor ejus ut lux erit : x c6rnua in mirnibus ejus : lbi absc(rnrlita est fortitirclo ejus : * aute flciem ejus ibit

Numcluid in llurninibus irirtus

f aut in llurninibus furor tuus ? x vel in rnari inclignAtio tua I es Ddmine'/

0ui zrscdudes super equos tuos : * et quadrigae tuae salvitio.

Sirscitans suscitirbis arculrl * jurantdnta tribubus quae loctitus es. Irhivios scincles terrae : f vi-

tuum :

ei6runt te, et cloludrunt montes: x

gurgcs aquirum triinsiit. Dedit abi-ssus vocem su?m : * altitriclo manus suas levlvit. Sol et luna stet6runt in habiticulo suo, f in luce sagittirrum

tu6rum, * ibunt in splenddre Et egredi6tur diibolus ante fulgur6ntis hastae tuae. ln lr6mitu conculcibis terpedes ejus. x Stetit, et mensus mors.

c:it tcrram. ;\sp6xit, et clissdlrrit gentes : * e:t contriti sunt montes sadculi. Incurvdti sunt colles rnuncli, x ab itin6ribus aeternitittis elus Pro iniquitS.te vicli tent6ria A ethiripiae, * turbabrintur pelles terrae IIldian.

rarn: x et in fur6re obstupef-icies gentes. Egr6ssus es in salfitern pcipuli

tui, x in salirtern cum 0hristo tuo.

Percussisti caput

cle

dorno im-

pii : x denudirsti fundarnentum ejus usclue

ac1

collum.


Feria Sexta ad Laudes. II.

r56

I{aledixisti sceptris ejus, i cipiti bellatdrum ejus, * veni6ntibus ut trirbo ad disperg6ndum

ticinis : # ut ascdndaun ad p6pulum accinctunr nostrum. Ficus enim non lior6bit : x et

me.

non erit germen in r,ineis,

qui d6vorat pAuperem in abscdn-

arvel non irfibrcnt cibum.

Exsultirtio edrurn * sicut ejus

tlito.

Viarn iecisti in mari equis tuis, x in luto aquir.rurn rnultirrurlr.

Audivi,

et *conturbirtus est

venter meus : a voce contreuru6runt l6bia mea.

Ingreclihtur putrdrlo in tissibus meis, x et subter lne scirteat. lit requi6scarn in die tribula-

I{enti6tur opus olivae x' et

Abscindetur

cle

ovili necus : x'

et non erit arm6ntum iri oraesdpibus.

Egc, autem in Ddntino g'aud6bo: xet exsultirboinDeoJesu mco. Deus Driminus fortitirdo ffi ea :*-

et ponet pecles meos quasi cervrirurn, Et super exc6lsa rnea clechicet me rrictor, * in psalmis can6ntem.

re-cordibe- ris. 5. Ant. l-_-"s.13 l-. ---;-"----r---

n-l-- - t _l__i _I_ l_.-l --! JL{ Aurla * I)e- um tu- um Si- on, qui annrirtti- at jucli-

rr ci-

a sLl- a

Isra-

el.

D tt

o tl a e.

Ps, t q7. Lauda Jertsalem Ddminum , r 53. Ra//qua tt/ stt71t'tt, t53, quando non /urbertfur prtty't'io. Preccs, si ,/t'cent/ae st'ttt, ttt slQr(t, 7 o.


Feria Sexta ad Primam.

r57

.lIZF<IrzlVNZ'\rIzlNtz':{gV.

lZXg;NlflXJZLTExtZ[]ZNZAgZNSZ-ggf

F'ERIA VI. AD PRIMAM. Ant.

--l r-r---._-______r:,J

z.D

ilq' 7'ertty'ort Pttscltali. ,1lt'ts Thttpttrtlirs itt

Euouae. Ant. .Nlleliia. rc.

Iiriali

O.f;io, .4tt/i!/totttt ut Feria !f.,72.

Psalrnus 21. l. llQllus, i)eus Ineus rdspice in )LJ ln(, : t quare ruc riereli-

quisti'/ x longe ir salfite lerba cir:lictdrurn nedrurn.

ntea

Deus rneus, clamirbo per clieur, ct non exiuclies : x- et nocte, et

lton acl insipientiam rnihi. 'fu autem in sancto irirbitas, * laus lsrael. In te spera\rerunt patres nostri : * speravdrunt, et liberasti eos.

Acl te clarnar.€runt, et salvi lacti sunt : x- in te sperar.6runt, ct non sunt conf risi. Ego autem sunl trennis, et non homo : x opprdbrium htjrninum, et airjectio plebis. Omnes vicl6ntes nle cleris6runt me : * locirti sunt libiis, et ruov6runt caput. Sper-irvit in Ddrnino, eripiat eutrl : * serlvnm fdciat eum, clurinianr lult eum. Qudnianr tu es qui extraxisti rtte tlc vcrrtrc : * sng5 tnca ab trberibus matris meae. In te proj6ctus sum ex irtero : f cle t'etrtre matris meae l)euS nleus es tu, x ne discesseris a nie :

Quriniam tribulAtio prtixima est : t qudniarn non est qui irtljuvet, Psalmus 21. U.

me vituli ;fflIrcunrtleci6runt \4 ruulti : tK- tauri pirrgtres obsederunt nie.

,\perudrunt super me os suunl, *' sicut leo ripiens et rrigiens,

Sicut zrqua effirsus sum : x et disp6rsa sunt 6mnia ossa mea.

Facttrm est cor meum tarnquam cera liqudscens x in rn6clio ventris mei.

Aruit tamquam testa virtus

rnea, f et lingua mea aclha6sit fd,ucibus meis : x et in pirlverern

mortis deduxisti me. Qu6niarn circurncled6runt rne canes multi : x conciliurn mali-

gnfntium obs6dit

me.

Iiocldrunt tnanus flreas et pedes ilreos : x dinurnerar'€runt 6mnia ossa mea.

Ipsi vero consiclerav6runt et inspex6runt me : f clivis6runt sibi vestirn6nta lnea, x et super r-estem lneant mis€runt sortem. 'fu autem Drjrnine ne elongirveris auxiliurn tuum a me : * acl clefensidrleilr nream cr3nspice.


Feria Sexta ad Primam.

r58

Erue a fr6rnea Deus inimam mealn : x et cle manu canis finicam meam : Salva me ex orc le6nis : x et

a cdrnibus unicdmiurn hurnili-

tirtem meam. Narrdbo noluen tuurn fritribus meis : x- in mdclio eccl6siae

Eclent piuperes, et saturabtin-

tur : f et laucldLbunt Ddminum qui recluirunt eum : * vivent cdrda e6rum in sa6culum sa6culi.

Iterninisc et convert6n tur acl D6minurn x univ6rsi fines terrae Et aclorirbunt in cousp6ctu x 6ntur :

ejus

iaucldbo te.

Psalmus 21.Lfi.

-

univCrsae familiae g6n-

tium.

Qudniam Ddrnini

est

re-

lau- gt]uT : x et ipse clominibitur 4-\ UI timetis l}jminurn \rrt ,diite eurn: * unir-e rsuln se- gentlullt. llanducav6runt et atclorar'6nten. {Jacob glorificirte euln. 'firneat euln omne sernen Is- mnt omnes pingues terrere : x in rael : * qudniam non sprevit conspeclu ejus caclent omnes neque .clespexit cleprecatidnern pauperls.

clui desc6ndunt in terram.

Nec ar,6rtit firciem sllaln a

me : x et cnm clamirern acl eum.

cxaudivit rne. ,\pud te laus urea in eccl6sia magna : x votzt rnea redclam in conspdctu timentiulu eum. Quarudo

Et irnima mea illi vivet : * et selnen tneLlnl serviet ipsi.

Annuntiiltitur Ddnrino

gene-

ritio ventfira : f et annrintiir-

bunt caeli justitiarn ejus pripulo qui nasc6tur, x' queln fecit D6rninus.

ad Lottrles dictus est Ps.5o. Nliser6,re, hic suly'uttgitur regnivit, irascintur"pdpuli. r 50.

Ps. 9E. Drjminus

Antr. rE-----l_ Fr_--- __i_+_r. i-_ j=__i_ll:::li

phona.

-_*_l

--------!-?-_;+-J

;il;;;;,;;;;;;;*

ti- o prd-xim;r est, cluri-ni- arn 7'etttlore Pttst'/t,t/r'.

Ant. Allelfia,

'Jn

est

qui

irclju'et.

allelirier, alleliria.

r 5.


Feria Sexta ad Tertiam.

r59

FERIA VI. AD TERTIAM. Ant.

g I.a2

t____

- - -----:_--l--- r. :'- _i_r_ :=-=t

X- ci-ta D6nri-ne. Euouae. 7't:rtrl1ore Posrho/i. Ant. Alleltria, 23.

,l/iis Tentporihus in fut'iali O/Jicitt, Atti/hona ut F,'rfu f[., ad mare :

Psalmus 79. I.

1|-\L-I regis Israel, int6nde :

\:A

seph:{

'F

qui dedticis velut overnJo-

Qui sedes super Ch6rubim, * manifestire coral-n Enhrainr. B6rrjanrin et X'fanlsse.

Excita potdntiarn tuam,

t'eui, x ut salvos fdcias

et

nos.

Deus conv6rte floS : * et ost6n-

cle firciem tuarn,

et sah'i 6rirnus. D(rrnine l)eus rrirtfitum, * quo(rsque irascdris super oratidnent servi tui? Cibibis nos trrane lacrim6runl : x et poturn clabis nobis in lircri ntis in menstira'i Posuisti nos in coutradictidruern licirris nostris : x et inirnici nostri sub:sannar'6runt nos. I)eus virtfitum conr'6rte nos : * et ost6nde firciem tuam, et salvi e'iimus.

Psalmus

79.lI.

2 l[- llrearn c'lexAegrpto

\Jt,

tulisti :

trans-

ejecisti gentes,

ct plantirsti eant. Dux itineris fuisti in consp6ctu ejus : * plantisti rarlices ejus, et impl6r'it terrarn. Op6r'uit montes umbra ejus : * et arbrlsta ejus cedros Dei. Extenclit pirlrrites suos rlsque

76.

* et usque

ad flurnen proplgines ejus, Ut quicl destruxisti mac6riam ej rrs : x et I'incl6rliarrt eam omnes qui pr:retergreclirirttur vi;rrn'/ Extenninirr,it earn aper cle silva : * et singulAris ferus clep6stus est eafir.

I)ens virtritum conr'6rtere : * rdspice cle caelo, et r-ide, et visita vineam istam. Et p6r{ice eart, quam planth-

vit dextera tua : x et super filiurn hdminis, qneln confirmisti tibi. Incdnsa igni et sul-l'rjssa x ab increpati6ne vultus tui peribunt. Fiat manus ttta super rrirum d6xterae tuae : * et super filiurn hrjrninis, quem conl'innirsti tibi. Et non disceclirnus a te, r'ivificirbis nos : x et nomen tuum invoc6,bimus.

Ddrnine Deus virttitum collv6rte nos : x et ostdnde fhciem tuam, et salvi 6rimus. Psalmus 81. n[QEus stetit in svnagdga decJ\-Z rum : * in rn6dio autern deos clijriclicat.

Usquequo judicirtis iniquitd-

tern

: x et fhcies

sfmitis?

peccatdrum


Feria Sexta ad Sextam.

r6o

Nesci6runt, neque intellex6runt, in t6nebris irnrbulant : * ruo vebfi rttur tiurnia frinclarndntir

Ego dixi : Dii estis, * et filii Ilxc6lsi omnes. \ios autern sicut htinrines mori6nrini : * et sicut unus de principibus carletis. Surge I)eus, judica terrarn : x quriniam tu hacreditiLbis in

terrae.

6rnnibus gentiLrus.

Judicite eg6no et pupillo : * Eripite piuperern : x et eg6-

hftrnilenr et piruperem j ustilicirte.

nurn de lnanu peccattiris liber6,tc.

Anti-

pr,on"

?!-----

?=i;-r-i--_.---a-;! -.--l----! -=q-r---i_-o:-t: Flxci-ta Ddmi-ne pot-6nti- ilm -n: tn- anr, ut salr-os f6t-

r-_]_=-_-=__-_ )

-t- --t-ci- as nos.

Tetrtlore Pascltttli. RelitJua

Ant. Alleltiia, alleliria, alleliria.

in lbrioli Oflicio

ti

lieria

ff.,

2,7.

7E.

q.tni!.1}cl:1 $IAa{}.t'1.r: .i-'atC)$AC)4).$I 1.n tI IclAIa 1l&q IAISJ}AI :--::l :zi-:-A.at--2;:r:-r----:-:-:---5:::: l--:--1.::-i:-1f --:J:J:-S-:-i:S-:5:: - ,r2ll-::)i --2:-

FERIA VI. AD SEXTAI\{. Ant. 8.G

]B

E-

7-ent71ore

AIii.t

i-ti qui hh-bi-tant. E u o u a

e.

Poscha/i. ,1u1. i\llelriia. 28.

7-ertrlori[ttrs

in Ir':riali

O.//ict'o, .,1nltf

Psalmus 83. I.

C2,-.1T,i;l;?ft J,',i?:ifilii'* concul'riscit, et deficit irnima mea

in iitria D6mini. ('or rneum et caro rnea x cxsultav6runt in Deum vivum. Eterrim passer inr'6nit sibi domum : x et turtur rridum sibi, ubi ponat pullos suos.

/tottn rrl Ji:ria

I[., 8t.

Altiria tua Drinirte virtrl* Rex nteus et Deus

turn : meus.

lledti qui hltbitant in

domo

tua Ddrnifle : x in saCcula saeculcirum laudirbunt te.

vir cujus cst auxiliurn ascensidnes in corcle clisposuit, in valle lacrimir"-

Beirtus

abs te : suo

t

rum, x in loco queln prisuit.


r6r

Feria Sexta ad Nonam. Etenim benedictidnem dabit legislitor, f ibunt de virt0te in virtirtem : x vid6bitur Deus dedrum in Sion. Psalmus 83. II. flAomine Deus virtirturn ex-

)lJ d.udi oratidnem mearn : * 6.uribus pdrcipe Deus Jacob. Protdctor noster 6spice Deus : * et rdspice in tui

fdciem Christi

:

Quia m6lior est dies una in super millia. El6gi abj6ctus esse in domo Dei mei : * magis quam habit6re in tabern6culis peccatd-

itriis tuis, *

rum. Quia miseric6rdiam et verithtern diligit Deus : x gritiam et gldriam dabit D6minus.

Non priv6bit bonis eos qui irnbulant in innoc6ntia : x Dd-

rnine rrirt0tum, beitus horno qui sperat in te. Psalmus 86. 9f,Uu.larn6nta ejus in mdntiJF bus sanctis :"x cliligit I)6minus portas Sion super 6mnia tabernAcula Jacob. Glori6sa clicta sunt de te, * civitas Dei. XIemor ero I{ahab et Babvl6nis * sci6ntium me. Ecce alienigenae, et Tyrus, et pdpulus Aethiopurn, * hi fudrunt

illic.

Numquicl Sion clicet : f I{onro,

et horno natus est in ea : * et ipse funcldLvit earn Altissimus'i Drjminns narribit in scriptirris populdrum et principurn : x horum qui fudrunt in ea. Sicut laetlntium rimnium * habitdtio est in te.

Anti-

phona. Re-

ir-ti qui h6bi- tant in dorno tu-

a

Ddmi-ne.

Tettry)ore Posc/tali. Ant. Lllelfiia, alleliria, alleliria. 32, lleliqua in Ferioli O.ficio ut ]bria If , 83.

@-+&&o&aAc,a4c,aAog&lglzetq:Scr,o4o

Ant.

I.a

elsrlq *a*

FERIA VI. AD NOI.[AM. ) _ a - ----ft=-t--a;tr-.:_[-{_ tl

JltD 7-entpore Pasc/tali. Ant. Allelfia, allelfiia, ailehiia, 34. Aliis Tntltoribus in ,Fbrioli oficio, ,4ntiy'/tortrr ut Feria rr., g5. No 8s6

--

6


Feria Sexta ad Nonam.

t6z

Psalmus 88. I.

fl(\Iseric6rdias Ddmini

*

Mi sericrjrcl ia et r'6ri tas praec6-

iu

UJLG aet6mum cantirbo.

In generatitinem et generati6-

nem, te annuntiibo verititem tuam in ore rneo. Qudniam dixisti : In aet6rnum

mi seric6rdia aedificAbitur in cae-

lis : x praepar6bitur v6ritas tua ln ets.

Dispirsui testarn6ntum el6ctis rureis, t jur6vi David servo meo : x- Usque in aet6rnunr praeparibo serllen tuum. Et aedilicirbo in generatidnem et generatirlnem * sedern tuam.

Con{itebtntur caeli mirabilia tua D6mine : x-dtenirn verititem tuarn in ecclesia sanctdrum. Qudniarn quis in ntibibus aecluirbitur Ddmino : * similis erit Deo in filiis Dei? , I)eus, qui glorificatur in cousilio sanctdrurn : x maguus et terribilis super ornnes clui in circiritu ejus sunt. I)6mine Deus lirtirtum, quis sirnilis tibi? * potens es Ddnrine, et r,6ritas tua in circfitu tuo. 'I'tr dominirris poteste'rti nraris : * rnoturu auteur fltictuunt ejus tu rnitigas. 'l'u humili6sti sicut vulnerit u ur, sup6rbum * in brichio virtt'rtis tuae clispersisti inimicos tuos. lui sunt caeli, et tua est terra,.t orbem terrae et plenitfiditrem ejus tu funclAsti : * aquildnem et mare tu creisti. Thabor et Ilennon in ndmine tno exsultibunt : * tuurn br6chium cum pot6ntia. Irinn6tur manus tua. etexalt6tur ddstera tua: x. justitia in juclicium praeparitio sedis tuae, :

dent firciem tuam : * beitus pdpulus qui scit jubilati6nem. Ddrnine in hirnine vultus tui ambulibunt, f et in ndrnine tuo

exsultdbunt tota die : {' et in justitia tua exaltabfntur. 0u6niam gldria virt0tis e6rum tu €s : x et in benepliicito tuo exaltibitur cornu nostrum. puiaD6mini est asstrnptio no-

stra,* et Sanctilsrael,regisnostri.

Psalmus 88.

II.

ffiLnc locutus es in visidne 'I' sanctis tuis, et dixisti : f P6sui adjutdrium in pot6nte : t et exaltdvi el6cturn de plebe mea.

Inr'6ni f)avid servum fil€ullr: * rileo sancto meo unxi eum. X'Ianus enim urear auxiliibitur ei: *- et brichium lneum confor-

tAbit eurn, Nihil proficiet inimicus in eo, * et filius iniquitirtis noll appdnet noc6re ei. Et conciclaln a tircie ipsius inimicos ejus : x et ociiCntes eurn in

fugarn conr'drtam. Et r'6ritas urea,et misericrirdia mea cum ipso : x et ilt nrirnitte meo exaltirbitur coruu ejus. Et ponarn in mari manum ej us :x et in fluminibus d6xteram ejus. Ipse invocirbit me: Pater meus es tu : x-Deus rneus, et susc€ptor salftis neae. Et ego primog6nitum ponam illum, x'exc6lsum prae regibus terrae. ln aet6rnum servibo illi tniseric6rdiam lneam : * et testam6ntum rneurn fidCle ipsi. Et ponam in sa6culum sa6culi semeu ejus : x-et thronum ejus sicut dies caeli.


Feria Sexta ad Nonam. Si autem clereliquerint filii

ejus legem meam : * et in judiciis rneis non ambulirverint : Si justitias meas profanirve-

rint : x et mandAta custodierint

mea non

:

r63

efntes viam : * fzrctus est opprd-

brium vicinis suis. Ilxaltirsti cl6x te i'a m d eprirn6ntium eum : x laetiticdsti omues inirnicos ejus.

Avertisti atljutdrium

g16c1ii

Visit6bo in virga iniquitittes crirurn : x et in r,erberibus peccitet edrum. lliseric(rrdiam autem me:tm non clispergam ab eo : x neque nocdbo in verititte mea :

ejus : * et non es auxiliirtus ei in

Neclue profaniibo testam6ntum

nerfudisti eum coul'usidne. ^ Usquequo Drjmine ar'â&#x201A;Źrtis in linem : x exard6scet sicut ignis ira tua'i Ilemorire quae mea substirntia: x numquid enim vane constituisti omnes filios hdminum'l Ouis est homo qui vivet, et non vid6bit rnortent I * eruet inilnarn sualn de manu inferi I Ubi sunt rnisericdrdiae tuae antiquae Dtimine, * sicut jurirsti Davicl in rrerititte tua'/ llernor esto Dcjmine qpprdbrii

meum : * et quae proc6clunt de lirbiis meis, non faciam irrita. Scrnel

jurin'i in sancto

meo

:

Si David m6ntiar :'F senten eius in aet6mum manebit. Et thronus eius sicut sol itt conspdctu nreo,"f ct sicut luna perf6cta in aetdrnum : 1'' et testis

in caelo fic161is. Psalmus 88. III. \-ero repulisti et despe-

!f[C (D xisti : *.listulisti Christirrn tuum.

Iivertisti testam6ntum servi tui : x protanisti in terra sanctuiriurn

ejus.

Destruxisti omnes sepes ejus:* posuisti firmamCnturn ejus forrnidinern.

Diripuerunt eum omnes trans-

be11o.

Destruxisti euur ab emunclatidne : x et seclem ejus in terram collisisti. I'Iinorirsti dies t6mporis ejus : x

ser vcjrum tudrurnx- (c1uocl continui

in sinu meo) multitruur g6ntium: Quod exprobrar'6runt inimici

tui Ddmine, *-quocl exprobral'6-

runt commutatidnem Christi tui. tseneclictus Ddrninus in aeter-

nurn:xliat.tiat.

et r-6-ri-tas

,

.praec6- clent fYr-ci- ent

!_ tu- am Ddrni-

ne.

re P tts c/ttt /t', tl t t. Alleliria, alleliria, alleliria. 37. Reliquo irt Iirio/i Oticro ut l,bria IL, 87, Te

tt

tp

o

r


Feria Sexta ad Vesperas.

t64

($ts<iC)==,€>)=r.€>>-,4>>-.€>>=,.o-:<s>=s>=,€r.:.-,9>{sFie>;.<_si==(e'F::6=r.e,>=,(o>-<s>>

FERIA VI. AD VESPERAS. r. Ant.

3.92

It)

Omi-ne x probirsti me

et

cogrlo-

r'isti

me.

Iluouae. r'?asch

af

U :tL

!=

-h

L-le-lfi-ia,x-alle-Ifi-

Psalmus 138. I. lh,Ourine probAsti* me et co)lJ gnovisti ill€ : tu cognovisti sessidnem mealn et resurrectidnem lneam. Iutellexisti cogitatidnes meas de longe : * sdrnitam meam et funiculum meum investigAsti. Et omnes vias rneas praevidisti : x quia non est sermo in lingua mea. I:cce Ddmine tu cognovisti drnnia, novissima et antiqua : x' tu fonnisti rne, et posuisti super llle manum tttarn. \tirAbilis facta est sci6ntia tua ex me : * confortita est, et non pdtero ad eam. x Quo ibo a spiritu tuo? et quo a f6cie tua frigiam?

F:li=1 i--:id-i

ia, alle- lf- ia. E u o u a

e.

Si ascdnclero in caelum, tu illic es : * si desc6ndero in infdrnum, ades.

Si sf mpsero pennas meas dilf -

culo, x et habitivero in extr6rnis

maris : Etenirn illuc manus tua dedfcet rne : * et ten6bit me d6xtera tua.

Et dixi : Fdrsitan t6nebrae conculcibunt me : x et nox illuminAtio mea in deliciis meis. Quia t6nebrae non obscurabfntur a te, f et nox sicut dies illuminfibitur : x sicut t6nebrae ejus, ita et lumen ejus. Quia tu possedisti renes meos : x suscepisti rne de 0tero matris lneae.

z. Ant.

6.F

I-ra-bi- li- a

*

dpe-ra tu- a Ddmi-

ne, et 6-nima


F'eria Sexta ad Vesperas.

me-

r65

a cogn6scit ni-rrris. E u ouitL'.

Psalmus 138. II. f'rleonfit6bor tibi quia terribi\,1" liter magnificirtus es : t nrirabilia tipera tua, x et inima mea cogndscit nimis. ){on est occultAtuln o:i meunr a te, quocl fecisti in occrilto : * et substirntia mea in inferi6ribus terrae. hnperf6ctum meum viclGrunt

dculi tui.

t et in libro tuo omnes

scribâ&#x201A;Źntur. : * clies formabirntur, ct nemo in eis. Mihi autem nimis honorificiti

sunt amici tui Deus : * nimis confortitus est principd"tus edrulll. I)inurner6bo eos, et super ar6-

rram multiplicabirntur : * exsurrdxi, et aclhttc suttr tecLtt-tt. Si occicleris Deus pcccatt'x es : * viri siing;uinum cleclinite a nte : * Quia rlicitis in cogitatidnc : accipient in vanititte civitites tuas.

Nonne qui ocldrunt te D6ntine, x' et super ittirnicos tuos tabesc6barn'i Perfdcto ddio 6cleram illos : {' et inimici facti sunt mihi. Prober rne l)eus, et scito cor

(rcleram'/

meum :

x int6rroga lrle, et

co-

gnrisce scmitas ltleas,

- Iit vicle si via iniquitittis in mc cst : tt et declttc tne in tria

aet6rna.

t--4E Er

---r-

3. Ant.

J\ --:-;+::---5S==.__t[=F;l= E

cle-re- linquas

iuc-ae. Euou

a

me

x

I)dmi-ue, virtus sa-it- tis

e.

Psalmus 139.

ARiP. mex Ddnrine ab h6rnine malo : a viro iniquo 6ripe

U,

mc.

Qui cogitar'6runt iniquitites in corcle: * tota die constitu6bant pra6lia.

Acudrttut linguas suas sicut serpentis : * r'eudttum itspidurl sub libiis edruur. Custritli rne Ddmine cle lnanu

pecca.tdriq * et ab hominibus ' me, lnlrluls erlpe Q ui cogitar,6runt supplant6rre gressus meos : x absconderunt suptirbi lirqueurn mihi : Et funes extend6runt in lirqueurn : * juxta iter sc6ndalum

posu6runt mihi.

Dixi Ddmino : Deus meus es tu : * exirucli l)6rnine rrocern c1eprecatidnis meae.


r66

F'eria Sexta ad Vesperas.

Ddmi ne, D(lmine virtus sahitis meae : x obumbrirsti super caput

meum in die belli : Ne traclas me Ddmine a desic16rio meo peccatdri : f cogitar,6runt contra ffie, * ne der-elinqrras lne, ne forte exalt6ntur.

Caput circiritus e6rum : * labor labidrum ipsdrurn opdriet eos.

Cadent super eos carb6nes 4. Ant.

t

in ignem dejicies â&#x201A;ŹoS : x'in mis6riis non subsistent. Vir lingu6sus non dirigetur in terra : * virum injfstum mala cApient in int6ritu, Cogndvi quia fricict D6rninus judicium inopis, * et vindictam pauperum. Verirmtamen j usti coufitebirn-

tur n6mini tuo : x et habitirbunt recti cum vultu tuo.

8.c

)'D Psalmus 140.

autem peccatdris nou inrpiugtir:t

cum clarn6rrero ac1 te. Dirig6tur orirtio mea sicut incCnsum in consp6ctu tuo : x elevirtio mirnuum meirurn sacrificium vespertinum. Pone Ddmine custddiam ori meo : x et dstium circumst6ntiae

in beneplAcitis edrum : * abs6rpti suntjuncti petrae jtldices eorum.

n;l\Ornine clam6vi ac1 te, ex6u- j caput meum. )tJ di rne:i intende voci meae | 0u6niarn Qu6niarn aadhuc et orirtio

kibiis meis. Non declines cor lneurn in rrerexcusandas excusati6nes in peccirtis.

ba malitiae, * ad

Cum hominibus operfintibus iniquititern : x et notr communicirbo cum eldctis erirurn. Corripiet me justus in rnisericdrdia, et increpibit me : x 6leum

nrca

Audient verba me'a cludniatn potudrunt : * sicut crassit0do terrae erfpta est snper terraut. Dissip;ita sunt ossa nostra secus infdrnum : f quia ad te Ddmine, f)dmine, riculi mei : v'' in te sper6.r'i, non iuferas irnimam meam.

Cust6cii rne a lhclueo quem statu6runt mihi : * eta scindalis

operintium iniquit{tem. Cadent in retiAculo ejus pecca-

tdres : 'F singul6riter suln ego donec tr6nseam.

5. Ant.

3.a

- duc de custd-di- a x it-nimam lne- am D6rni- ilâ&#x201A;Ź,


Feria Sexta ad Vesperas. Psalmus 141. l[-Oce mea acl Ddminunr cla\Jl- mivi : x voce mea ad Driminum deprec6tus sum. Efllndo in consp6ctu ejus orati<inern meam, * et tribulatidnem llteam ante ipsum pronfintio. hr defici6ndo ex rne spiritum rneum, x et tu coguovisti s6mitas

?

lneas,

In via hac qua ambulirbam, x absconcl6runt liqueum mihi

r67

P6riit,fugo,a.me, * et non est qul requlrat anlmaln meam. Clamirvi ad te Ddnrine, t dixi : Tu es spes mea, x pdrtio mea in terra viv6ntium.

Int6ncle acl cleprecati<jne nr * quia humiliitus surlr

meam : nimis.

Libera me a persequ6ntibus

me : * quia conforteti sunt super me.

vid6barn : x et non erat qui co-

Educ de custdclia 6nimarn lnealn ad corrfitâ&#x201A;Źndum ndnrini tuo: x me exspdctant justi, clonec

gndsceret me.

retribuas rnihi.

Consicleribam acl tl6xterant et

z. Cor. r. 3-1. tA Eneclictus Deus, et Pater Ddmini nostri Jesu Christi, f Pater JLD rnisericordiirruur, et Deus totitts consolatidnis, * qui consolitur nos iu omni tribulatidne nostra Capitulum.

FIymnus.

f__--+-!__ __ - .___ r -r-r - r r--1---!---r

____r _ -?-_!- -r

Omznis supdrne C6ndi-tor, Qui cuncta so-lus 6rdi-

I

nans, Humum

jubes prochi-ce-re Reptdntis et ferae genus :

Et magna reruln crirpora, Dictu jub6ntis vir.icla, Per t6mporum certas l'ices Obtemperire s6rvulis : Rep6lle quod cupidinis 0i6nte r,i nos impetit, Aut rndribus se sfggerit, Aut irctibus s/- intdrserit.

Da gauclidrur-n pra6rnia, Da grati:irum mirnera : I)issdlve litis virrcula, Astringe pacis fodclera. Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Pardclito, Regnans per onrne sa6culurn. Amen,

\'. Dirigitur

D6miue orirtio rnea. ld. Sicut inc6nsum in conspdctu tuo.


et exalt6-vit hfimi-les. Il u o u a

e.

Itretes, si dicenloe sutrt,, tt/ suy'ra, 9?.

*{^C1{lqt*1*9:ti:tftftfA{1{:ti:t

F

tg*{:t{:tt}9 Si:StttHrfi*i:ttt!:ti:ti:tj:t

taf:Ig-jj:g

eria VI. aC Completorium.

Ant.

Ocerne- a,

Euoua

e.

Ant, Llleltiia. 5o, ciet Deus : * aut Psalmus 7 6. l.

7'eutpore Paschali.

qea

a.d Ddrninurn cla-

? ffO.., \_Jl- rnlrvi : *

\'oce ntca ad

I)eunr, et int6ndit mihi. In die tribulati6nis meael)eum exquisivi, f mirnibus meis nocte contra euln : x et non sum dec6ptus. It6nuit consolAri irnima mea, t lrlcnror iui I)ei, et delectAtus suir.l, et exercitirtus sum : x et

def6cit spiritus tlteus. Anticipar'6runt vigilias riculi mei : x ttrrbhtus sutn, et non sum locritus.

Cogitirrri clies antiquos : x- et annos actdrncs in ntente hlibui. Et metlitd.tus surn nocte cum ccrcle tlteo, x' et exercitirbar, et scol:6barn spiriturn llteulu. Nurnquid in aetdrnum proji-

non apprinet ut

complacitior sit aclhuc'/

Aut in finem rniseric6rdiam suam atbscindet, x ageneratidne in generati6nern'/ Aut oblivisc6tur rniser6ri Deus'i

* aut contin6bit in ira

sua rnisericrirclias suas'/ Et dixi : Nunc coepi : * haec rnutS"tio d6xterae Exc6lsi.

Ilemor fui dperum D6mini : x quia rnemor ero ab initio rnirabiliurn tu6rurn. Et meditirbor in rlmnibus op6ribus tuis : x et in adinventi6nibus tuis exerc6bor. Psalmus 76. II. Tf\Eus in sancto via tua : f J[*,7 quis Dcus magnus sicut f)eus noster'/ * tu es Deus qui facis nrirabilia.


Feria Sexta ad Completorium. Notam fecisti in p6pulis virtftuam: x redemisti in brichio tuo pdpulunr tuum, filios Jacob

mivi

r69

tc : * quia exauclisti

acl

6em

me.

et Joseph.

mine:xetnorr est secrindurn

Vid6runt te acluae Deus, vid6runt te aquae : x et timu6runt, et

6pera tua.

turbA.tae sunt aby'ssi. tr[ultit0clo sdnitus aquirum : * \'ocem c1ec16runt nubes,

Etenim sagittae tuae trirnseunt : x vox tonitrui tui in rota. Illux6runt coruscatidnes tuae orbi terr&o : x commdta est. et contrâ&#x201A;Źmuit terra.

In mari via tua, et

sernitae

tuae in aquis multis : x et vesti-

gia tua. non cogt)osc6ntur. Deduxisti sic.ut o\res pdpulum tuum, * jn nranu }{dysi et Aaron,

9\ctina

Ddrnine aurenl tuam

* quriniam inops et paupcr sum ego, Custddi lnimam meam. qu6exiudi lne :

niam sanctus surn : x salvum fac ser\Ium tuum, Deus meus, speritntem in te. Miserdre mei Ddmine, qud niarn ad te clamirvi tota die : t laetilica 6"nimanr serrri tui, * qu6niam ad te Drjmine A"nimarn nteam lev6rri. Qudniam tu D6mine su6r'is et mitis : x et multae misericdrdiae tinrttibus invoc6ntibus te. Auribus p6rcipe I)drnine oratitinern meam : * et intende rroci rleprecatidnis meae. In die tribulatidnis meae cla-

Vo- ce mc-

Omnes gentes quascfimque

fecisti rr6nient, et

erdorhbunt

coram te D6rnine : 'F et glorificirbunt nomen trtutn. Qudniarn magnus es tu et taciens rnirabilia : x tu es l)eus solus.

Deduc me D6rnine in via tua.t et ingrâ&#x201A;Źcliar in veritlite tua : {' laet6tur cor meuln ut tirneat

nolnen tunm.

Conllt6bor tibi Drimine Deus meus in toto corcle meo, t et

glorific6"bo nomen tuum in aeter-

num

Psalrnus 85.

U .t

Non est sirnilis tui in diis, Dd-

:

Quia rnisericrjrdia tua magrla est super tne : x et eruisti.iinimam meam ex inf6rno inferi<iri. Deus, iniqui iusurrex6rultt suet svnag6ga ppt6trtium quaesierunt ihirnam meam : x et non proposu6runt te

per me,

f

in consp6ctu suo. Et tu Ddmine Deus, miserittor et rnisOricors, * pltiens, et multae rniseric6rdiae, et verax : l{espice in lne et rniser6re mei, f da imp6rium tuum pfero tuo : * et salvum fac filiurn ancillae tuae.

Fac mecum signum in bonulll, t ut vicleant qui od6runt rne, et confuntlirntur : # qur5niam tu Drjmine adjuvisti me et consolirtus es me.

ad Ddmi-nurn

clami-r'i, neque

clbli-


Sabbato ad Laudes.

17o.

visc6-tur rni-se-16-ri De-

-

I.

us,

'fentpore Poschali. Artt, Alleliria, allelfiia, alleltiia. 5r. :frzr:qztrg':lgrxrz^ jaftzrEzaV. rllF. IS(]Z-QfZ'S(!)Z RrZircZ. lZW

SABBATO AD LAUDES. I. r. Ant. 8.c

:6',

E=

I-

li- i Si- on *

exsf

1-

tent in Rege su-

o.

Euouae. T. Pasch

g..-.

t^ll ,t/vtl C/ J\ I

l--

i:r=1-l*-,-.-=;r-|i--- rU ^ !' ----a L-le-lf- ia, * alle-lt- ia,-:-t'alle-lfi- ia.

l-l_---l_

lluouae. Psalmus 149.

D6mino cinticum laus e.ius in

^ffAntite. novum : * \,/"

eccldsia sanctdrum. Laetdtur Israel in eo qui fecit eum : x et filii Sion exstiltent in

Exsultdbunt sancti in gldria: x laetabrintur in cubilibus suis.

Exaltatidnes Dei

in

girtture

edrum : x et glAdii ancipites in mdnibus erirum :

Ad

faciCnclam vindictam in

nati6nibus :

* increpati6nes in

rege suo.

p6pulis.

psallant ei.

Ad alligindos reffes edrurrt in compddibus : * et ndbiles edrum in rninicis f6rreis.

Laudent nomen ejus in choro : * in tj'mpano et psalt6rio

Quia beneplicitum est D6mino in p6pulo suo : * et exaltirbit mansu6tos in salfitern.

Ut ticiant in eisjudicium conscriptum : x gldria haec est dmnibus sanctis ejus.


Sabbato ad Laudes.

Uam rnagui- fi-

-

I.

T7I

cit-ta sunt x 6-pe-ra tu- a D6mi-ne!

Euouae. Psalmus 91. Onurn est conlrt6ri Ddrni)L, no : x- et ps6llere n6mini tuo Altissirne : Ad annnntiindurn mane misericcirdiarn tuam : * et veritirtem tuarn per noctem

qO

:

In decachrirclo, psalt6rio ', * cum c6ntico in cithara" Quia delectisti me D6nine in factfra tua, * et in op6ribus rn6nunm tuirurn exsult6bo, Quarn rnagnilicirta sunt dpera tua Ddrnine ! x nimis profr"inclae factae sunt cogitati6nes tuae.

Vir insipirins non cogntiscet: * et stultus non int6lliget haec. Cum exrjrti firerint peccatr5res sicut foenum : x et apparfierint olnnes qui operintur iniquititem : Lit intereant in sadculum saâ&#x201A;Źculi : * tu autem Altissimus in

aetdrnurn Drimine, 3. An t.

7.c

It

Qudniam ecce inimici tui Ddntine, t qudniam ecce inirnici tui peribuut : x et clisperg6ntur omnes qui operintur iniquitittem,

Ilt exaltirbitur sicut unicdrnis conlu meum : x et sendctus mea in misericdrdia fiberi. Et despdxit 6culus meus inimicos meos : * et in insurgentibus. in me malignintibus 6.ucliet aurls lnea. Justus ut palma llordbit : x sicut cedrus Libani multiplicirbitur. Plant6ti in clomo Ddmini, * in itriis domus Dei nostri flor6bunt.

Aclhuc ntultiplicabfntur in

sendcta irberi : x et,bene pati6ntes erunt, ut annfrntient : Qudniarn rectus D6minus

Deus noster : quitas in eo.

* et non est ini-

!-,--:-i=--r

--" -:.- ---:--a-[-''::-==i-j=;;== a

-a-

Aet6-bi-tur justus x in

Etrouae.

Ddrni-no

et spe-rir-

bit

in


Sabbato ad Laudes.

\72

us

I.

Iiqueos : * dix6runt : Quis vid6-

Fsalmus 63. I)e

-

bit

oratitincrn

dff\etrdi \; nrcallr curn rlfprecor : * {r

timdre inirnici 6r-ipe iurinrarn llleam.

Protexisti me a couv6ntu rna-

lignitntiurn''K a multitridine operirntium iniquititem. puia exacu6runt ut gl;idium linguas su:rs,: f intenrl6runt arcunt rem amararn, x ut sagittent

eos'/

Scrutiti sunt iniquitirtes : "

clefeccrunt scrutintes scmtinio. Acc6clet homo ad cor altum : x ct exalt6bitur l)eus. Sagittae parvulrirum lactae sr.rnt plagae edrum: x- et infirnritae sunt contra eoslinguae e6rurn.

Conturbiti sunt omnes qui eoS : * et timuit ornnis

viri6bant horno.

in occ(rltis imrrraculhturn. Sribito. sagittitbuirt eum, et non tirnebunt : 'r'' firrravdrunt sibi sermdnern nequam. Narrar'6runt ut abscr'rnclerent

Ilt annuntia',-6runt dpera I)ei, x et facta ejus intellex6runt. L:retftbitur justus in Ddmino et sperirbit in eo, x et laudabfrntur omnes recii corde.

Canticum E cclesiastici.

sic in consp6ctu nostro rragnificiberis in eis : Ut cogn6scant te, sicut et nos cogn6r'irntrS, * qudniam ncn est Deus praeter te Ddrnine. Innor.a signa et irnmirta rnirabilia. * Glorifica manum et brirchiurn clextrum. Dxcita fur6l ern, et ellunde iram. * 'I'olle adversirium, st afllige inimicum. Festina teurpus, et mem6nto linis, x'ut enS.rrent mirabilia tua. In ira flarnrn;re clevor6tur qui salr'itur : x' ct clui p6ssimant plebem tuartr invdniant perdr-

Errlt'.

j6.

r-r6.

nostri Deus 6rnniflfhiser6re trlt UJLU unr. et r'6spice nos, x ct ostriqde, nobis lucenr miserati6-

llunl tuaruilr : Ilt imnritte tirrrirenr tuuut

supt:r gelttes. x quae non exclui-

slerullt t0 : tit coqnrlscant quia non est Detts uisi tu. * et enirrrent rnagn61ia tua.

Alleva rlranum tUam

super

gentes alienas, t' ut vicle:rnt potelntiam tuarir.

Sicut eninr in conspGctu etirum sanctilicirtus es in nobis. x

tidnern.


Sabbato ad Laudes. Cdntere caput principurn initnicdrum, * dic6ntium : Non est 6lius praeter nos. Cdngrega omnes tribus Jacob : f ut cogntiscant quia norr est Deus nisi tn, x et enitrrent rnagnilia tua : Et haereditibis eos, * sicut ab initio.

I'Iiser6re plebi tuae, super

Psalmus 150.

-

f.

173

quam invocittum est ltollle ll tuurn : x et Israel, rprenl coelequirsti prirnogâ&#x201A;Źnito tno. IIise16re ci v ititti sa ncti{icatidltis tuae Jerirsalem, * civitiiti requiei tuae. Iteple Sion inenarrabilibus verbis tuis, x ct gloria tua p6pulurn tuunr.

lauclirte eurn

in psalterio et ci-

thara.

Ddminurn in san- LaurlAte eun in tfmpano et JUt ctis ejus : x laucl6te euur I choro : x lauclite er'rm in chorclis et drgano. irr firmarn6nto virtftis ejus. Laudite eum in virtirtibus Laudite euur in cfrnbalis beejus : * Iaudite eurn secfindum , nesonintibus, f laudirte eum in nrultitirdinem mag'nitfdinisejus. cyrnbalis jubilati,dnis : * omnis Laudite eum in sollo tubae : * i spiritus laudet D6minum.

l['^AuOite

llorrt. ry. I2-r3,

Capitulum.

X praecessit,.clies auteur app ropi nq uitvit. t,\bj iciiun us ergo J\|O cipera in cl-ie tertebraruur, et intluii.mur arma lucis. x

tl \

Sicrrt

hondste :unbul6rnus.

Hymnus.

,

4, E-

-_--_=_=--l___ i---" r >a(:i#.-.-,=F-t= I r Ill ,

.vtlt

e/ JL

jam spargit po-turn, Terris di- es ill6-bi-tur ,

U r<i-ra

_-,:?r1:-El_-r-;=_lE-E Lu- cis

re-siltat spi-cu-lum, Discdclat omne lirbri-cum.

:


174

Sabbato ad Laudes.

Phantdsma noctis 6xsulet, I\Ientis reitus crirruat : 0uidquid ten6bris hdrriclum Nox irttulit culpae, cadat.

Ut rnane, quod nos iltimum I{ic deprecdmur cdrnui,

- II.

Cum luce nobis 6filuat, I{oc durn canrire c6ncrepat. I)eo Patri sit gkiria, F)risque soli Filio, Cum Spiritu Pariclito, Nuttc et per omne s;adculum.

p. I{ep16ti surlus mane misericorclia I{. Exsultirvimus et delectAti sumus.

Amen. tu;r.

Ad Benedictus, Antiphona.

8.c

3

r i=---i-r---=

.__--:'-i1-_Elli_r._;1 r r__._:_

--rr

L-i(rmi-na Dci- mi-ne # serldntes in t6nebr:is

bra mor-tis, et cli-ri-ge pecles nostros in vi- am pa-

z. Ant. Z,D

et

um-

cis.

ci=_===l-=;: Ectus Ddrni-nus * I)e- us

noster. et non est in- i-


Sabbato ad Laudes.

quitas in e- o.

E tt o

- Il.

175

u a e.

Ps. 9r, Bouum est confitdri D6mino. 17r. 3. Ant.

'*t====t--='='==:J *

i-/

t

C/

ll

'Jt

timd-

re i1-ini- ci

6-ri-pe

Dtjrni-ne

ir- nimam

am. Euouae,

lile-

Ps. d,;. Exitucli Deus oratiduenl ttleam cunt tl6precor. 172, 4. An

i5.a -.q.

tftuus, * qui poss6dit te, et fecit, et cre6.r'it te ?

Canticum Moysi. Deut, 32, r-43

caeli quae loquor : * irudiat terra verba oris

ffUdite

d':IL

mei. Concr6scat ut pl0via cloctrina n1ea, fluat ut ros elciquiurn meum.

*

Quasi imber super herbam, f et quasi stillae super grimina. x Quia nomen Ddrnini inr-oc6bo : Date magnific6ntiam Deo nostro. f Dei perfecta sunt dpera, *

et omnes viae ejus judicia

:

Deus ficlelis, et absque ulla iniquitirte,justus et rectus. x Peccar'6nrnt ei, et ncn filii ejus in sdr-

Mem6nto cli6rurn anticlurii' cdgita generatidnes sin-

run1,

gulas

:

Interroga patrern tuurn, et annuntid.bit tibi : * majdres tuos, et clicent tibi. Quanclo dilidebat Altissimus gentes: * qnanclo separdbatfilios r\dam. Constituit tdrminos popuirirum * juxta nirmerum filicirunr Israel. Pars auteur Ddmini, pripulus ejus : * Jacob funiculus haerecli-

titis

eius.

Generirtio prava atque per-

Inrrenit eurn in terra cles6rta, x in loco horr6ris et vastae solitirclinis : Circumdirxit eum, et cldcuit : x

Numquicl non ipse est pater

dculi sui.

clibus

:

r'6rsa. * Haeccine recldis I)drnino, p6pule stulte et insipiens ?

et

custoclivit quasi pupillam


176

Sabbato ad Laudes.

Sicut Aquila prdvocans ad vo-

lindum pullos

suos,

* et super

eos vrilitans.

Exp6ndit alas suas, et assfirnpsiteum, x atque portAvit in hrimens suls. Ddminus solus dux ejus fuit: * et non erat curn eo deus ali6nus. Constituit eurn super exc6l-

sam terram : x ut com6deret fructns agr6ruur, Ut sfigeret rnel de petra. x olerimque de saxo durissimo

:

Butyrurn de arrndnto, et lac de

* cum 6"dipe agndrum et arietum fili6rum Basan 6r,ibus,

:

Et hircos cum rnedrilla tritici,,t

et s6nguineln u\:ae biberet meraclsslmum.

Incrassitus est dil6ctus, et recalcitritvit : * incr:tssAtus, impinguittus, dilat6tus Dereliquit Deum fact6rem suum, * et recdssit a Deo salutfri suo.

Provocar'6runt eum

in

cliis

ali6nis, x et in abominatidnibus ad iracfindiam concitav6runt. Immolar'6runt claern6niis, et non Deo, x diis quos ignor6bant

:

-- II.

qui non erat Deus, * et irritar'6runt in vanititibus suis : Et ego provoc6bo eos in eo qui non est pripulus, x et in gente stulta irritibo illos. Ignis succdnsus est in fur6re rneo, x et ard6bit usque ad inferni novissima : Devorabitque terram cum gerrnine suo, *' et mcintiuln fundamdnta combriret. Congregdbo super eos mala, x et sagittas meas cornpl6bo in eis. Consum6ntur fame, * et devorfbunt eos aves tnorsu amarissirno :

Dentes bestiirurn irnmittam eos, x cum furdre trah6ntium super terram, atque serp6ntium. Foris vastAbit eos glitdius, et intus pavor, * jirvenem simul ac

iu

virginem, lact6ntem cum hdmine sene.

Dixi : Ubinarn sunt? *

cessAre

fd.ciarn ex hominibus mern6riam edrum.

Sed propter iram inimicdrum distuli : x ne forte superbirent hostes edrurl.

Et

clicerent

:

Manus nostra * fecit

Novi recent6sque ien6runt, * quos noll colu6runt patres ed-

exc6lsa, et non Ddminus, haec dmnia.

rum.

Gens absque consilio est, et sine pruddntia. f Utinam s6perent, et intelligerent, * ac novissima provid6rent. Qu6modo persequitur unus

l)eum qui te g6nuit dereliquisti, x et oblitus es Ddrnini creatciris tui.

Vidit D6ruinus, et ad iracfndiam concit6tus est : * quia pror-ocav6runt eum filii sufet filiae. Et ait : Abscdndam tdciem lneam ab eis. * et considerdbo novissima erirum : Generitio enim perv6rsa est, * ct in{id6les filii. Ipsi rne provocav6runt in eo

mille, miuia

* et duo fugent decem

t

Nonne ideo, quia Deus suus r'6ndidit eos. x et Ddminus conchisit illos? Non enim est Deus noster ut dii e6rum : * et inimici nostri sunt jtidices.


Sabbato ad Laudes" De vinea Sodorndrum, vinea edrum: * et de suburb6nis Gorndrrhae : L'l'va edrum uva fellis, * et botri amarissimi. Fel dracdnum vinum e6rum, * et ven6num dspidum insan6bile.

* et signita in

meis

?

thesiuris

trfea est riltio, et ego reffibuam in t6mporâ&#x201A;Ź, x ut labitur pes e6rum : Juxta est dies perditidnis, * et addsse festinant t6mpora. Judic6bit D6rninus pdpulum suum, x et in servis suis miser6t'litur : Vicl6bit quod infirrn6ta sit mallus : f ct clausi quoque defec6runt, x resicluique consrimpti

rllea possit erirere.

LevSbo

ad caelum manultl * Vit'o ego in

mealn, et clicam : aetdrnum.

ut fulgur glAdiurn * et arripirerit judicium

Si acfero meum,

lnanus mea

:

Reddam ultidnem h6stibus meis, * et his qui od6runt me retribuarn. InebriAbo sagittas meas sAnguine, * et glidius rneus devo-

rhbit carnes. De cru6re occis6ruln, * et de captivitite, nuciirti inimicdrurn c6pitis.

sunt.

Et dicet : Ubi sunt dii

t77

Surgant, et opituldntur vobis,n' et in necessitite vos prdtegant. Vid6te quocl ego sim solus, x et non sit 61ius Deus praeter me: Ego occidam, et ego vit ere fAciam : f percfitiam, et ego sanibo, x et non est qui de manu

Nonne haec cdndita sunt apud

rne,

- [I.

Laud6te gentes

ed-

rum, * in quibus hab6bant fidir-

*

pdpulurn

De quorum victimis comed6bant 6dipes, * et bib6bant vinum

quia sAnguineur serr'6rurn su6rum ulciscdtur : Et vindictarn retribuet in hostes edrulil, * et propitius erit

lib6minum

terrae pdpuli sui.

ciam

?

:

ejus,

Anti- !--_Fr-T;-?-+fr---rr{r-,-prfOna. I l=---

.a:i --l---l---t--

In servis su- is mi-se-16-bi-tur D6mi-nus, et pro-pi-

ti- us e-rit terrae pd-pu-li su-

i.


Sabbato ad Primarn.

178

magni-tf-di-nis e- jus. E u o u a e. l)sahmts t5o.Lauclite Ddminum in sanctis ejus. r73. RelitJua ut supra, r73, rJuando non ltttltentur propria. Preces, 7o. \,#-J.L,-{q\-<|-;\-{)=A-4---<\JJu*--(L-+-C'J gry&deJ41a^ala/a{al

I N (vr=O-:*{^-<!--4'{!--<1=-{--<4qUJ!.&u al.42!^14l|,3ll,245l.El4242e#l4r'Al,AL4la242aB/a2a)4)A/ala24

SABBATO AD PRIMAM. Ant. 8.G

e ffiH=-H= l__:---

rliX-alt6-re

-

Ddmi-ne.

Euouae.

AnL .Frlleliia. n. Aliis knporibus in -l'-erio/i Oficio, Antiphona ut Ferla ff., Teutpore Pasc/tali.

Psalmus 93. I. ftiAEus ultidnum D6minus : xAJ Deus ultidnum libere egit.xExaltire qui jtidicas terram: redde retributi6nem sup6rbis. Usquequo peccat6res, DdmiDe, * tisquequo peccatdres glo-

riabfintur'/ Etfabtintur, et loqu6ntur iniquitirtem : x loqu6ntur ornnes, qui operintur injustitiam? Pdpulum tuum D6mine hurniliav6runt : * et haeredititem tuam vexar'6runt. Vicluam et idvenam interfec6runt : x et pupillos occid6runt. Et dix6runt :Non vid6bit Driminu s,xnec intdlliget DeusJacob. Intelligite, insipi6ntes in pdpulo : x et stulti, aliquindo sipite. Qtri plantfivit aurem, non iu-

diet'l

* aut qui finxit 6culum,

non considerat?

Qui cdrripit gentes, non 6r-

guet

72.

: x qui docet hdminern

sci6ntiam'l Ddminus scit cogitatidnes hdminum, * qudniam vanae sunt. Psalmus 93. II. .' t,"i'. ffi lege tua clocferis 'll'l

IBT:Ti,

eum.

Ut mitiges ei a clidbus malis : x donec fodiitur peccatdri frivea.

Quia non repCllet Ddminus

plebem suam : x et haereditirtem suam non derelinquet. Quoadfsque justitia convertAtur in judicium : x et qui juxta

illam omnes qui recto

sunt

corde.

Quis consfirget mihi aclv6rsus malignfintes? x aut quis stabit mecum adv6rsus oper6ntes ini-

quititem?

Nisi quia D6minus adjfvit

me : x paulo minus habitisset in inf6rno 6nima mea.


Sabbato ad Primam. Si dic6barn : X[otus cst pes : * miseric6rdia tr"ra Dri-

meus

rnine adjuvibat me. Secfndum multitfdinerrr cloltirurn me6rum in corde flrâ&#x201A;Źo : *

consolati6nes tuae laetilicar'6-

runt Anirnam

rneam.

Numquid adhaeret tibi secles iniquitdtis : * qui fingis labcirem

in praec6pto'/

CaptAbunt in inimam justi : *

et sdnguinem innoc6ntcm

con-

c1ernn6"bunt.

Et factus est mihi l)6minus in reffigium : * et Deus rneus in adjutdrium spei rneae. Et recldet illis inicluitAtenr ipsdrurn : f et in rnalitia edrum dispdrdet eos : x clisp6rdet illos D6minus Deus noster.

Ouia ma5lna est super caelos miseric6rdia tua : * et usque ati nubes r'6ritas ttta :

Exaltire super

Psalmus 107. meum, f)eus, paritunr cor lneullr: * can-

ti[o et psallam in gl6ria *go.

caelos Deus,

f

et super omneln terram gl(rria tua : x ut liber'â&#x201A;Źntur clil6cti tui, Salvum fac d6xtera tua, et exiudi me : * Deus locfitus est in sancto suo

:

Exsuit6bo, et clividam Sichi-

firall, x et conr'lllem tabernacukirum dirn6tiar. Ileus est G61aad, et meus est Ilanisses : * et Ephraim susc6ptio c6pitis mei. Juda rex rleus : x Moab lebes spei meae. In Icluma6am extdnclam calceam6ntum rneum : x mihi alierrigenae amici

-tJ]fAritum cor

JY

17g

facti sunt.

Ouis dedfcet tne in civitirtenr mu-nitam

I*

quis dedfcet

me

usque in Iduma6am?

Nonne

tu

Deus qui repulisti

nos, x et non exibis Deus

mine : x et psallarn tibi in nati6-

in virt0tibus nostris ? Da nobis auxilium de tribulati6ne: x quia vana salus hrjminis. In Deo faci6mus virtittem : * et.ipse ad nihilum dedficet ini-

nibus.

mlcos nostros.

Exs0rge gltiria rnea, exsirrge psaltcrium et cithara : * exs0rgam diiriculo. Confit6bor

tibi in p(rpulis

D(r-

Quondo ad Laudes dictu:' esr Ps.5o. Iliserdte, hic vilyurtg'ittu'

Ps. r,7.g. Cantite D6mino cAnticum llovutn : * laus ejus, t.rt stera, r7o.

Antiphona.

retri-bu-ti- d-nern su-p6r-bis. 7'e ry) o re l' sc/t al i, '7nt, Allelfiia, allcjriia, alleliria. tt

cr

r 5.


Sabbato ad Tertiam.

r80

SABBATO AD TERTIAM. Ant. d.c

C

Larlci'lne-us. E u o u a 7-attpore J-'ascholi. tlnt. Llleliia. 23.

e.

'1liis Tenfori!,us in ?lriali O.ficio, Antiphono ut Feria If,,76. num p6rmanes : x et memorihle Psalmus 101. I. TAOrnine e>:iludi orati.inem tuum in generatidnern et gene)lJ lnealn : ir et clamor meus rati6nem. ad te r'6niat. Psalmus 101. II. Non ar'6rtas ficiern tuant et IfiU exsf rgens nriser6beris me : x-in quacirmque die tribu- ' I' Sion : x quia tempus mise1or, inclina acl lne aurern tuam. r€ndi ejus, quia venit tempus. In quactimque die invocivero Qudniarn placu6runt servis te, x vel6citer exdudi rne. tuis lApides ejus : * et terrae Quia defec6runt sicut fnmns ejus miserebfintur. clies rnei : x et ossa mea sicut Et tirndbunt gentes nomen cr6rniurn aru6runt, tuum D6mine, * et omnes reges Percrisstts suln ut foenum, et terrae gl6riam tuam. 6ruit cor rneun : * quia oblitus Quia aedificAvit D6minus suln com6dere pal1em meum. Sion : * et vid€bitur in gldlia ;\ voce g6mitus mei * adha6- sua. sit os meum carni mL'ae. Resp6xit in oratidnem humiSimilis factus sum pellicfuro liurn : x- et non sprevit precem solitfidinis : x fzrctus sum sicut erirum. nvcticorax in domicilio. Scrib6ntur haec in generaVigilivi, ^ et factus sum sicut tiSne iltera : * et pdpulus clui passer solititrius in tecto. creirbitur laudibit D6minum : Tota die exprobrirbant rnihi 0uia prospexit de exc6lso inimici rnei : x et clni laudlbant sancto suo : x Ddminus cle caelo me, advdrsum me jurabant. in terrarn asp6xit : Ut audiret g6mitus compediQuia cinerern tamquam paneln manclucirbam, x €t potum tdrum : * ut sdlveret filios inlneum cum lletu misc6banr. teremptdrum : A l6cie irae et inclignatidnis Ut annfntient in Sion nomell 'cuae : x quia dlevans allisisti me. Ddmini : {<- et laudem ejus in Dics urei sicut uurbra declina- Jerrisalem. verunt : x et ego sicut foenuur In conr-eni€ndo p6pulos in it1-u1. ununl, x et reges ut sdrviant

i'tr

attrteui

Ddrline in aetJr-

D6rnino.


Sabbato ad Sextam. Psalmus 101.

III.

lRnrpdnclitx ei in via virtritis JLE suae : Paucititem di6-

r8r

Ipsi peribunt, tu autern p6r* et omnes sicut vesti-

manes :

m6ntum veteriscent. rutn me6rum nfntia nrihi. Et sicut opertdrium rnut6bis Ne rdvoces me in dimidio di6- eos, et mutabfntur : * tu autem rurn medrLtilt : x in generatid- idem ipse es, et anni tui noll nern et generatidnem anni tui. r clcficient. Initio tu D6mine terram fun- i Filii serv6rum tudrum habititcldLsti : * et dpera m6nuurn tui- I bunt : * et semcn e6rum in sa6rum sunt caeli. i culum dirig6tur.

,,H;

--li---" -' .i--;;i -r i==i: * Ddt";;-uo * p.*ccto,nu,

,rre-

___ __-._r_-t__ - _]_r _-r__;__| !_!_r_+_i !_

"i;;;

av6rtas fi-ci- eur tu- am a lne. '1'eut/ore 1'ttsc/tn/i. tlnt. Allelfria, allelfiia, allelfria. 27. Religua in Feriali OlJicio ut Fbria 1L.78.

&dgf,4crr4crdc.;vlc=:,tc'-&

-rz.rcr&dcrr-r-gr

SABBA'IO AD SEXTAM. nt. G

T'entfore l)nscholi. AnL Llleliria. 28. Aliis TenVorihtts in Ferit/i O/jinu, Anti//tttun rtl ]iriu. 1[.,8t.

. 1A )L,

Psalmus 103. I. Enedic 6"nima ntea D6rniilo : x' Ddmine Dcus tneus

rnagnificitus es rrehem6nter. Confessidnem et clecdrern irrduisti : x amictus lfirnine sicut vestirn6nto : Ilxtdnclens caelum sicut pellem : * qui tegis aquis superidra eJus.

Qui ponis nubes asc6nsum

tuum : i'qui irmbulas super pennas rrentdrurn. Qui facis fingelos tuos, spiritus : x ct rrrinistros tuos ignem tu16ntenr.

Qui I'undlsti tct'ram super stabilit6tern suarn : x non inclin6bitur in sadculurn sa6culi. Abfssus, sicut vestim6nturn,


r82

Sabbato ad Sextam.

amictus ejus : 'k super rnontes stabunt aquae. Ab increpatirjne tua ffrgient :x' a \roce tonitrui tui fonnidir-

sunt : ct in cubilibus suis collocabtintur. Ilxibit homo aci olrus snrlnr: *

bunt. Asc6nduntmontes

ad v6sperurn. :

et clesc6n-

duut campi * in locum quelrl fuudisti eis. I'6rrninum posuisti, queln non transgredicntur': * neclue convert6ntur operire terram. Qui emittis fontes in conr'611ibus : x inter m6dium mdntiuru pertransibunt aquac. Poti bunt omnes b6stiae agri:{' exspectebunt dnagri in siti sua. Super ea vdlucres caeli habitibunt : x de rnâ&#x201A;Źclio petrirurn dabunt voces. Psalmus 103.

et ad opcratic5nerll suanl

II.

morrtcs de superi(rri,I1-E bus suis : x dc fructu dpe-

![2lg'aus

rurn tu6rum satiltbitur terra : Prodficens foenurn jum6ntis, * et herbam servitriti hdminum : Ut erlfcas pallem de terra : x et vinurn iaetitlcet cor hdminis : Ut exhilaret fhciem in 6leo : r' et panis cor hdminis confirmet.

Saturabirntur ligna campi, et cedri Libani, quas plantlt'it : *

illic pirsseres nicli{icirbunt, Ilerddii domus dux est

Psalmus 103.

usqur'

IIL

C)ot#',l,T-,t1i',1'J,T'#l; in sapi6ntia fecisti : * irnpldta

est terra possessirine tua. Hoc marc magnum, et spati6-

surn ntiruillus : r illic reptilia, quorum non est nfimerus. Anim6lia pusilla curn rnagnis :x illic naves pertransibunt Draco iste, quem formirsti arl illucl6nclurn ei' * cimnia a te exsp6ctant ut des illis escaur in telnpore. Dante te illis, c6lligent : * aperidnte te lnanum tuam, rjmniir implebrintur bonitirte.

Avert6nte autem te f6ciern, turbabirntur : f ltuferes spiritum erirum, et deficient, # et in prilverem suum revert6ntur.

Ilmittes spiritum tuum,

et

creabrintur : x et renovibis f6ciem terrae.

Sit gldria D6urini in

lum :

nF

sa6cu-

laetiibitur Ddminus in

op6ribus suis

:

Qui respicit terrarn, et facit mrn : f rnoutes exc6lsi cervis: * eam tr6mâ&#x201A;Źre : x'qui tangit monpetra refirgium herinirciis. tes, et f(rurigant Irecit lunam in t6rnpora : * sol Cantirbo Dclmino in vita e6-

cogndvit occirsum suuln.

mea : x psallam Deo meo, qrr6m-

l'osuisti t6nebras. et facta est no\ : x in ipsa pertransibunt

diu sum. Jucunclum sit ei eltiquiurn nleun : * ego vero clelectibor in D6mino. Deficiant peccatdres a terrer, et iniqui ita ut non sint : x b6nedic irnirna rnea D6mino.

omnes b6stiae silvae.

Cituli letinum rugidntes, ut ritpiant, iF et cluaerant a l)eo escam sibi.

0rtus est sol, et corrgregiti


Sabbato ad Nonam

r83

Anti,

phona. I)clmi- ne De- us me- rrs, lnagni- fi-ci-tus es vehent6nter. 7-erttpore Poscltnli. ,{rtt. Lllelfia, alleliria, I'lriali Of/icio td -Fcria L,,83.

allel(ria. 32.

llshqua in

<o>'.o>=s;:=.o>='.o><o>'l}>=â&#x201A;Ź>'--io=<s><o---â&#x201A;Źl>ro>:--.o>-o>:.0>:,ro={$}(s)

SABBATO AD NOI{ANT. r.

f !-_

N:;;;*t*-- =1=Enouae.

Teupore Pasc/tttli. Artt. Lllelfria. 34. Aliis Tetn?orihrs in fi-eriali Oficio, :lntiplzono ut l4ria ff.,85.

Psalmus 108. I. FtiAEus laudem meanl ne tacfe)lt ris : * quia os peccat<lris, et os doldsi super rne ap6rtum est.

Locriti sunt adr'6rsum me lingua dokisa,

f

et serrndnibus Sdii

circumclecl6runt me : et expugnav6runt me gratis. Pro eo ut me diligerent, detrahebant mihi : x' ego autem

Nutintes transferintur filii

ejus, et mendicent : x et ejici6ntur de habitatidnibus suis.

Scrut6tur foenerdtor omnelll substirntiarn ejus : * et diripiant alieni labcires ejus. Non sit illi a.ljftor : * nec sit qui misereirtur pupillis ejus. Fiant nati ejus in interiturn : * in generatirjne una cleleirtur nomell eJus.

orirbam.

aclr'Crsum Dt posudrunt x'et

mala pro bonis : dcliurn pro dilectidne mea. Constitue super eurn peccatrlrem : x et diirbolus stet a dextris ejus.

Curn j udicirtur, 6xeat condemnhtus : x et oritio ejus fiat in pecc6tum.

Psalmus 108.

rne

Iriant dies ejus pauci: )i et episcopirtum ejus accipiat alter. Fiant filii ejus rirphani : * et uxor ejus virlua,

9N *e*rjriarn

II.

r6dcai irrisuit:rs

patrum ejus iir conspdctir D6mini : * et peccatum matris

U

ejus non cleleirtur.

Fiant coutra Ddrninum semf et clisp6reat de terra me-

per,

m,5ria edrum : x pro eo quod non

est recorditus diam.

ficere misericrir-

Et persecftus est hrjmineur inopern et menciicum, * et compfurctum corde rnortifi cirre


Sabbato ad Nonam.

t84

Et dildxit

maledicticinem, et

v€niet ei : x et ndluit beneclictidnem, et elonghbitur ab eo. Et induit maledictidnem sicut vestim6ntum, f et intrivit sicut aqua in interi6ra e'jus, * et sicnt

6leum in dssibus ejus. Fiat ei sicut vestinrdntum, quo

operitur ,

*

gt sicut ,ona,'clua

semper praecingitur.

Hoc opus erirurn qui detrahunt mihi apucl Dtirtrinum: x et qui loquirntur mala aclv6rsus irnlnam meam.

Et tu D6rnine, Ddmine, fac mecum propter nolnen tuurn : x quia suAvis est misericd,rdia tua. Psalmus 108.

III.

me quia eg€nus er lJ-^lbera pauper ego sum : x et cor 2Ll' rncunt conturbituur est intra rne. Sicut umbra cum cleclinat, ablirtus sum : x ct cscfrssus sum sicut locristae.

G6nua mea infirrndta sunt a jejfnio : * et caro mea immut6ta

est propter rjleunr. Et ego factus sum oppr6briurn

illis: x viddrunt cipita sua.

me, et mov6runt

Adjuva me Dcjmine Deus meus: x salvum me fac secfndum rniseric6rdiam tuam. Ilt sciant quia manus tua haec : x et tu Dcirnine fecisti earn.

Nlaledicent illi, et

ces :

f qui insfrgunt *

tu

benedi-

in me con-

fundintur: servus autem tuus laetibitur. Induintur qui d6trahunt mihi pud6re : * et operi6"ntnr sicut clipklide conl'usidne sua.

Confrt6bor Ddmino nimis in

ore rneo : * et in m6dio rnultdrum laudAbo eurn. Quia lstitit a dextris p6upe-

ris, x ut salvam f6.ceret a persequ6ntibus inimam meam.

Antiphona.

t

Ne racir- e-ris De- us, qui- a

l-

sermd-ni-bus d_di_

----:: -*=-l:_ 1 --l----a:=-LJ-

--t-h--r-

circurntiecl€

runt

rne.

'1't.ut|tore Pasc/tali,

Ant, Allelriia, ailehiia, rrllelfiia.

Jn l'.rria/t' O/icirt re/iqun ut l,,\r-/a If.,87.

32.

i


Sabbato ad Vesperas. fl

sssHssfi

Htt$sH++++uHtts

r85

H{lsHs$HtfssHrlstlu$s ufl HsffsHHtlH

SABBATO AD VESPERAS. ,lttliphontre cullt seguenltbtts Psalnis per Annullt (rc Tentpore l)astholi

ttssig'rtalae, sel40er in Sttltlato dicurthtr /ro -[. trlesperis Dortinicot,) qtlo/zd() t,g'ettdrttt rst O7/Triutn de iVsa Dominica sicttt irt -Psalterio.

[n

quondo dicendae sunl Sahlry/is Aduenhts, 'Piahtris

segttenfis, dicunlur

rum

t)ontuirtte.

Psalmus 143.

)t,

meus,

est

L

.D6minus Deus

fQEnedictus

qui docet

meas ad pro6liurn, lneos ad bellum.

manus

x et digitos

Ilisericrjrdia rnea et refirgiurn meum : * susc6ptor rreus et

liberitor meus

:

Prot6ctor meus et in ipso sperhvi : * qui subdit pdpulurn lneullr sub me. Drimine, quid est homo, qttia innotuisti ei? * aut filius hrirninis, quia r'6putas eum'/ I{omo vanititi sirnilis factus

Antiphona.

l'a-

tor llte-

us,

.[.

,Sabboli Anlifhorr,r,

:*

Wsl;svat Dottinfcte ,i Loutlibus fuqus

clies ejus sicut umbra

praet6reunt.

Dclmine inclina caelos tuos, descdnde : * tange ntontes, et fumigdbunt. Ffilgura coruscati6nern, et clissipibis eos : * emitte sagittas tuas, et conturbAbis eos, Emitte manum tuarn c1e alto. t 6ripe me et libera me c1e aqdi! multis: * de rlranu fi1i6rum alienilrum. Quontm os locfitum est vani-

et

titern : * et d6xtera

cl6xtera iniquit6tis.

ecirum,


Sabbato da Vesperas.

r86 z. Ant. 8.c

]B

E- ir- tus pdpu-lus. Psalmus 143.

ll.

t)'(\Eus c6nticum novuln can)LJ tdbo tibi : x in psalt6rio, decachdrclo psallam tibi. Qui das salftem r6gibus : * qui redernisti David servum

tuurn de glddio maligno :6ripe me.

Et 6rue rne de lnauu fili6rurn aliendrum, f quorum os locftum

est vanitirtem

: * et ddxtera

erirurn, ddxtera iniquitirtis : Quorum filii sicut nor'6llae plantati6nes x in juventirte sua.

Euouae. tr'iliae erjrum compdsitae : * circumorn6tae ut similitriclo

templi.

Promptuirria edrum plena, * eructirntia ex hoc in illud. Oves edrum foet6sae, atrtrndirntes in egr6ssibus suis . * boves edrum crassac. Non est ruina mac6riaer neque trinsitus : x neque clamor- in plat6is erirum. Behtum dix6runt pdpulum cui haec sunt : x- beitus p6pulus cujus Ddrninus Deus ejus.

Anti-

phona.

Be3.

i-

tus p6pu-lus cujus D6mi-nus De- us e- jus.

Ant.

r.a3

JltL

,\gnus

Ddmi-nus. E u o u a

Psalmus 144. I.

e.

Generitio et geueritio laudi-

bit 6pera tua : x et potCntiam AXaltibox te f)eus nteus tuam pronuntiibunt. \; rex : et benedicam n6- Magnific6ntiam gldriae sanmini tuo in sa6culum et in sa6ctit6tis tuae loqu6ntur : * et culum sadculi. Per singulos dies benecliczun tibi : x' et lauclibo nomen tuum in sa6culum et in sadculum sa6-

mirabilia tua narribunt.

Et virtftem terribiliun

tuci-

rum clicent : x et magnitirdinem tuam narr6bunt. culi. Memdriam abundirntiac suallagnus Ddminus et laudibilis nimis : * et rnagnit'0clinis vitAtis tuae eruct6bunt : * et justitia tua exsult6bunt. ejus non est finis.


Sabbato ad Vesperas.

r8'7

I'Iagnus Drjmi-nus

gni-tir-cii-nis e-jus non est fi- nis. 4. Ant. r-r-rr

8.c

--n-

=-=E= -[--_

Euorlae.

Psalmus

$J[E'ff",ii::

M4. fi.

rnis6ricors Dd?1 pAtiens et mul-

tum rnisCricors. Suivis Ddminus univ6rsis : * et miserati6nes ejus super 6tnuia eius. tirlera ^

Confiteantur

tibi * etDrirnine sancti

dmnia 6pera ttta : tui benedicant tibi.

e-J

us

super dmni-

Gldrianr regni tui dicent : * et pot6ntiatn tttattt loqu6ntttr :

Ut notam fAciant filiis h6rninuur potdntiam tuam : x et gldriarn ruagnilicâ&#x201A;Źntiae regni tui, Regtttttn tllum rcgnunl 6mrtitunr saeculdrunr : * et dornirtdtio tua in ornni generatidne et generati6nern.

a

d-pe-ra

e- jus.

g. Ant.

4.9 q-e

lll

l\

Psalmus 744. lll. D6mirrus in tirnnibus Jtr r'erbis suis : x et sauctus in cimnibus op6ribus suis. ,\llevat Ddruinus olnnes qr-ri

lf,toetis

Euouae. cdrruunt : * et erigit olnnes elisos.

Oculi 6mniurn in te sPerant f)rirnine : x et tu clas escam ill6rum in t6mpore opportfino.


Sabbato ad Vesperas. Aperis tu rnanum tuanr : * et ciet : f et cleprecatidnern

r88

edrun't

exirudiet : x et salvos tirciet

imples omne dLnimal benedi-

eos.

Cust<idit Driminus ornnes dilig6ntes se : et omlles pecca-

ctidne.

*

Justus Ddrninus in drnnibus viis suis : x et sanctus in 6mni-

tdres dispdrdet,

Laudati6nern Domini loqu6-

bus op6ribus suis.

tur os meum : x et

Prope est l)tirninus 6mnibus invochntibus eum : x' 6rnnibus invocirntibus eurn in veritirte. Voluntirtem tim6ntium se f6"-

benedicat

omnis caro ndmini sancto ejus in sadculum et in ser6culum sa6culi.

F__-

Anti- !---r-r---r---

p#il -_=-li-i-i-=-F?--_{-E _ ---.= Fi-d6- lis

Ddmi-nus in

drnni-bus verbis su-

is,

et

sancttis in <inrni-bus o-p6-ri-bus sn- is.

Alle-hi- ia,

alle-

lir- ia, alle-lfi-

ia.

Ron. rr. 33. Capitulum. l)ei : f quam sci6ntiae et sapi6ntiae ^J6\ altitrido clivitiirrum * judicia investighbiles et ejus, sunt incomprehensibilia \-t viae ejus ! Hymnus. )

--';====+5.=:# e : 'I'u U 8. I#

AII sol re-c6-dit igne- us

:----r---r---

lux per-ennis Uni-

-=-.;-='J] -=-;i::---=---:: tas. r\ostris be- it-ta 'fri- ni- tas Inffn-cle lutnen c6rdi-bus. =.] z.'le

firA-r1e laudum cirrmi-ne,

'fe de-pre-cfitnur

v6spe-re

:


Completorium. r89 e_r_ r_--r-_---t-_l:_-. !-r-r -31:t.fl:, - :.=-=f,= -il.-.-s-;--l -i--!g LJt;il-i""' ca6li-tes. ;' l--""'** ";;;,lootiSabbato ad

==_-'j:=--=1j1=

3. Patri t-r-.-

simdlque lti-

li- o, Ti-bique

Sancte

----1--l Spi-ri-tus, Sic-ut

=ir -t,,-

a.

ir, t;i, :n-g';;t ,S".J;t p.r: ornne gld-ri\'espertina oritio ascdndat ad te D6mine Ir. ]V. Et descâ&#x201A;Źndat super nos misericdrdia tua.

A-uren.

=H

Ad Magnificat. Anlilhono ut irt Proprio de Tentfore, /roeterguan in Sablntis onte If, et rcliquas Dorninicas lost lilttphaniani', itt guihus dicitur

I)ontiniraru scquefts:

--!-l-------l_-r-- r r' E-:--nrir!F :-ti-=rF;!: ! --_:=-lr; -| {v --:---*\S.

Afrt.

-r---..r{:-----l-r

?.a

t.-\

AJ

Usc6-

pit De

us

-------.----;

* Isra- el pri- e-rum su- ulll, sic-ut

e=j== -##rts== l*,1_t;rt *'*rE^ "d

Et rlritur Orolio

Ab*h"_.t

ser/uenlis Dotninicne,

An..aA<!rrA.rr..|f\ A.(\,r\.rr.G.!r!.rrrr..r.A/\nn tf <zszs> <zs)dZS>S:Szl>s>rx>d:s\zs:

7:21:1>

-[,q*--;

a\..rl\..\,A,a-l\,a\,4,r\,qr' .

a\/\.q.qAA

..\/^.q,G cXzs:d>sXZIZSZSZS:S2dZ:=>il:zdzszsz{>-s-xz:z*

Sabbato ad Completorium.

={=!---.--'F_ tT a- - l-'-_ L] i-,--;:?--r-,-

ttm;" ;;'r""; -;tS

_--


r90

Sabbato ad Completorium.

r. lq.t.e-Euouae. Psalmus 87.

fiAOmine

Deus salirtis fir€o€:

*

)LJ in clie clarnS.r'i, et nocte

coram te.

Intret in conspdctu tuo oritio rnea : x inclina aurem tuam ad precem meam : Quia repl6ta est malis inima mea : * et vita mea inf€rno ap-

nebris mirabilia tua, * etjustitia tua in terra oblividnis? Et ego ad te D6mine clamdvi:* et mane orirtio rnea praevdniet te.

Ut quicl Ddmine rep6llis oratidnem meam : * avdrtis ficiern tuam a me ? Pauper,sum eg'o, et in labdribus a jul'entrite mea : x exaltirttrs

et

propinquAvit.

autem, humiliAtus sum

Aestimitus sum cum descenclentibus in lacurn : * factus sum

In me transi6runt irae tuae : * et terrdres tui conturbav6runt

sicut homo sine acljutdrio, inter mdrtuos liber.

Sicut vulnerlti dormi6ntes in seprilcris, f quorum non es mernor itmplius : x et ipsi de rnanu

tua rep(rlsi sunt. Posu6runt me in lacu inferi6ri : x in tenebrdsis et in umbra mortis. Super rne con{irmitus est furor tuus : x- et omnes fluctus tuos induxisti super me.

Longe fecisti notos meos a ille : x posuerunt me abominati6uern sibi.

bar : x dculi mei langu€runt prae in6pia.

Clamitvi aci te D6mine tota

die : x expindi acl te manus meas. Numquid mdrtuis lAcies mira-

bilia : x aut m6dici suscitirbunt, et confitebirntur tibi'/ Numquid narrAbit irliquis in sepfilcro rniseric6rdiarn tuam,

1ne.

Circumded6runt me sicut aqua tota die : * circumdeddrunt me simul. Elongisti a me arnicum et prdxirnum : * et notos meos a mis6ria.

Psalmus 102. l. Enedic 6nima rnea Drjrni1O )1, no : * et dmnia quae intra me sunt, ndrnini sancto ejus. B€nedic 6nima mea Ddmino: x

et noli oblirrisci omnes retributidnes ejus.

Triditus sum, et non egredi6-

et

con-

turb6"tus.

*

verititem tuam in percliticjne'/ Nurnquicl cognosc6ntur in t6-

Qui propitiittur drnnibus inicluitirtibus tuis : * qui sanat omnes infinlitAtes tuas. Qui r6dimit de int6ritu vitam tuam : * qui cordnat te in misericdrdia et miseratidnibus. Qui replet in bonis clesid6riurn tuum : x renovdbitur ut itquilae jur,entus tna : F irciens miseric6rdias Ddminus : x etjudicium dmnibus injfriam patidntibus.


Sabbato ad ComPletorium. Notas fecit vias suas MdYsi, x

filiis Israel voluntfites

suas.

Miseritor et mis6ricors D6minus : x longirnirnis et tnultum misdricors.

Non in perpCtuurn irascdtrr: x

neque bitur.

in

aet6rnum commin6-

Non secrindum pecc6ta nostra

fecit nobis : x neque secrindum iniquitites nostras retribuit nobis.

altitridiQu6niam secfindun *

nem caeli a terra :

corroborA-

vit misericrirdiam sualn super

tim6ntes

se.

Quantum distat ortus ab occicl6nte : * longe fecit a nobis iniquitdtes nostras

Psalmus 102.

A \rA filiorurn, t ( L dmoclo

II.

miseretur pater misdrtus

est Ddminus tirndntibus Sâ&#x201A;Ź: x

qudniam ipse cogndvit figm6ntum nostrum. Recorditus est qudniarn pulr-is surnus : t homo, sicut foe-

T9T

num clies ejus, x tarnquarn flos agri sic ef{lor6bit. Bu6niam spiritus pertransibit

in illo, et non subsistet : x et non cogn6scet Amplius locum suum. I'Iisericdrdia auten Dclmini ab aet6rno, x et usque in aet6rnum super tim6ntes eum. Et justitia illius in filios fili6rum, * his qui serl'ant testam6nturn ejus : Et mdmores sunt mandatdrum ipsius, x ad faci6ndum ea. Ddminus in caelo paritvit sedent suam : x et regnum ipsius dmnibus domin6bitur.

Benedicite Ddmino omnes Angeli ejus : f potentes virtrite, faci6ntes verbum illius, x ad audi6ndam Yocem serm6num ejus. Benedicite D6mino 6mnes Virtftes ejus : * ministri ejus, qui - fdcitis volunt6tern ejus. Beneclicite Dcirnino drnnia irpera ejus : f in ornni loco dominati6nis ejus, x b6nedic 6nima mea D6mino.

Anti-

phona.

Intret o-ri-ti- o me- a in consp6ctu tu- o D6mi-ne, T.

Pasch.

llnE.

:----r-r __ t-li-.:L:=-l_1i=i:Ii: _r. -=_:u._---r_ ----:-_.t-_-Alle-ltl- ia,

alle- lti-

ia,

alle-lfr- ia.

Re/iqua ut sufra in Doniilca,5z. r Alttt?/nt, Il1vs111ts canlalur in fono 2", llco y'osilo, 52.

I)e


INDEX ALPFIABETICUS Antiphonarum, Hymnorum, Psalmorum et Canticorum. Numerus positus in initio lineae indicat tonum Antiphonae vel Hymni. 7

Antiphonae. A timore inimici Adhaereat lingua mea Adjutoriurn nostrun . Adjutor rneus Advenerlrnt nobis.

I r7S

4 Commendemus

116

5

ro9 I+9

Alleluia. l)om. T. P. ad Laud.

79 (

l'. ad Prim. ri Alleluia. l)om. T. P. ad Tert. 2Z 'I'. Alleluia. Donr. P. ad Sext. 32 Alleluia. l)om. 'l-. l'. ad Non. 37 'f Alleluia. I)om. . t". ad \/esp. 42 Alieluia. I)orr,. T. l'. acl Compl, 5 r .\lleluia. Fer. II.'f. P.ad l-aucl, 6-1 AllelLria. Fer. i [.'I'.I'. ad \iesp. Eq o6 Alleluia. Fer. I I I.'f. 1). ad Laud. .,6 AllelLria. Fer. I I I.'f. l'.;rd Ves1r. toE ,\lleluiu. l'cr. I \'.'I'. l'. ad Lauci. I r.j Alleluia. Fer. I\r.'l'. l'.rtdVesp. tz6 Alleluia. Fer. \r.1'. l'. aci Laui. t\2 Alleluia. I'er'. \ . 't'. l'. ad Vesp. .r -r_t J+ Alleluia. F er. \/ I 'I'. l'. ad \reso. r 6r l. l'. ad Laucl. l;o Larrd. t7o >allll. 'l'. Alleluta. Salrl;. Allelrria. Alleluia. Sabb. 'f. P. :rcl Ycso. rtti .-\llelLria. Sabb.'f. P. ad Cornpl. rqr

Alleluia. Dorn. T.

Alleluia. Confitemirr.

Alleluia, l)ecluc rne Alleluia. Faciem tr-ram Alleluia. I)oniinus resnavit Alleluia. I-auclute l)onrinum I uus srrrri .{lleluia.'l'uus Alelula. e!,r . sultj e!(-)

.

.\lmu li.eclemptoris

rne Arrxilium ltteunl Ave Ilegina caelorllnr : Ileata l)ei Genitrix Ileati qui hal-.itant.

: ileati

olnnes. E Beatus populus. 7 llenedicarn te

I)cminus Deus.

.1 13enedictus

6 Ilenedictus Dominus susceptor. 13enigne fac l)omine. 7 l3enedixisti z Cantate Donrino

-1

\,,

856.

-

7

a

']o

ig

rr7 gt 6o r6

l6r tz6 r86 a

J

6.t ,U) 'Qr

r71 r,J.-I

96

Confitebor

90

nosmetipsos

tSt

83

146 r4S

3 Confiternini Domino cluia 3 Confiternini Domino quoniarn. r+l r27 tj Confundantur olnnes. E Conversus est I Convertere Don-rine 6 Cor contriturn 8 Corripies me l)omine

r

Crucihxus. Curn iratus fueris

6

Deduc

6

+

I D

I U

8

p ,1 T J.l

ti 3 +

8 a

.JJ

Arrrlrlius lava

S

r5

,25

.)

Clan-ravi Clamor meus

I)ele

+7

me

6Z

i)e nranu ornniun-r.

nostro IJeposuit Donrinus l)e profur-rdis l)eus adjuvat lne Deus autern noster Deus rnajestatis Deus rneus in te conliclo Deus rnisereatur Deus rneus misericordia. l)eus tu converslls. l)iscerne.

Dorninus.

8 Donrine

I

clanravi ad

te

Domine Deus ureus Domine in caelo 4 Domine rnagnus es tu I Domine non est 3 Domine probasti 6 Domine refugium 8

Dor-ninus

aedificat.

Dominus regnavit. Dominus dabit virtutem.

I Ecce qualn bonunr 3 Educ de custodia .

r Elegit

i rr"iit

Dominus

nobis.

z Eripe me.

r 5-{

taz

r <6

f)eo

Dixit

69 136

.

.

S.Exaltate Domine 6 Exaltate Dominunr 7 Exaltate Regem

Ioo

rr7

I34 168

rz7

rz3 42 65

Io3

Ior tz6 rS5

Ioo 39

ft6 I83 I33 rl

5

tz9 t6+ rg2 r ro I13 69

r+4

r66

r:8

Ioo I50 r7g r50 98


Index Hymnorum.

194 r Exaltate

Domine

TE,xsultatejusti. . : :

r 6c-l

a-

:

7 Exsultavit cor meum.

r19

; Exsultavit spiritus meus.

III

7 Fecit Deus -1 !-idelis Dorninus 8 Filii Sion. 4 F'ortitudo mea

r48

3 Immittet Angelus.

I3I II8

-1 I rrrpietatibtrs

r8E 170

r38

nostris

8 Illumina Donrine sedentes. r lllumina Domine r-uiturn E IllLiminatio mea r In circuitu populi .

17+ o7 78

8 In innocentia

tr6

r09 r24 r52

r In l)eo sperar,i. 5 In Domino justificzrbitur

7 In ioco pascuae. 7 In sanctitate. 5 In servis suis I In tu:r iustitia r Inclinavit I)ominus 4 Innocens manibr-rs. 8 Intende voci.

I3!l r36 r77 8z 89 73

u) 19r r4+

5 lntret oratio.

6 Invocabimus

Jubilate Deo in voce. Jubilate Deo omnis terra. Jubilate in conspectu. Juciicasti l)omine Laetabitur justus

I-aetatussurn Laucla anima

Lauda I)eun-r

nt "a

3

r );

8o

: . :

tlL

II9

r56

tr-runr

I-aucler Jerusalem Lauciubt-r

r 5.1

rl6

Laudaiuus nonten.

L:rudate l)orninlrm ollnes

L;r

ttrl.rte

66 66

.

I.errclare I tonrinunr quia. {.audlrtc [)orninurrr qui san;rt I-:rudrtte I )onrinrim cluoniam I .irrrciate

9r

:

102 .

r38

I) c,rninr,rur secunclurn.

r77

1)orr rcl

l-iltera me

r

69

Dt.rrrrini.

9E

39 93

liagnificat

7 \lag

nifica.r

r N{isericolclia ei veritr' r \'Iisericordia tua

ir

Domirr Lr'

t llagnus IJunrinrrs. ; \Iemor esto tr Ilirabilia. .

6 Iliserere mei

IIO r

R-

r+2 r b.+

67

r63 I2I

7 \{ultiplicasti I)er-rs 4 Ne derelincluas.

r 3t) l L'.1

z Ne disceclas a nre. r Ne tacueris

rid

4 Numquid redditur. 7 Omnis spiritus . 3 Ostende nobis

Et

13

lFl

r Per arma ;ustitia,'

8 Irropter nolnel)

r

r7.] E8

E Per viscera 4 Popule mells. 4 Populus meus

r;+ b--l

Ij+ r)+

.

8 Qr-ram borrus. 7 Quairr nragnilicat:r 8 (]ui h:ibitas . + Qni timet l)ominutr:

t 1{\ r+

t7

t

ro3 Ltv

z I{ectus l)orninLrs ".

L/+

[i l{espe-xit I)ourinus

I3O

E llespexit me.

r05

o

ir.!i'";,i;ii

6r

6 Salutare 3 Salva nos. z Salvasti nos . 8 Salvunr me f:rc . r Salvc l{egina 7 Sit norrren Donrlrri 8 Suavis I)otninus 8 Suscepisti me 7 Suscepit l)ens

97

-e to8 t(

6z r Qr

r06

r89

8 Te decet . 6'l'ibi Dornine ti Tibi soli 8 'fres pueri 8'fu Dornine

3 \/ivo ego

.

I Ir{ II5 r36 4

II3

i \.o..,'ri"o. 3

7+

3 llagna opelr) E

8 \Iiserere nrihi

\rota mea.

. . . :

NA

la

:

r69 9o

Hymni. 6 Aeterna caeli glor:r r Aeterne rerLlnl Conditor. 6 Ales diei nuntir,rs 6 Aurora janr spirrgit

r

Caeli Deus sanctissime

r53 6 99

r73 .

r29


Index Psalmorum. noctis r - alter tonus r Horninis superne Conditor. t Immense caeli conclitor, : Jam lucis orto. in Dominicis 6 in Feriis. 8 -_ in Festis. 8 Jam sol recedit igneus 8 Lucis Creator optime. E alius tonus I --alius trtnus 6 I-ux ecce surgit aurea r X{agnae Deus potentiae. 6 Nox et tenebrae et nubila. : Nunc sancte nobis. in l)omin. 8 in Feriis 2 in Festis , z Rector poterls ver:llN. in Dorrin. E in Iieriis. E in l-estis . z Relunr Deus tenax. in Dornir. I in Feriis . E in Festis . 6 Splendor patemae gloriae . z 'le liicis in Dornin. 8 in Feriis in Festis . 4 -2 in F estis Ii. lI. \-. d -l.l'. I Telluris ahrie Conditor 4 Ecce jam

7 7

167 92

Ir 7

|

Ir

t88 42

43 45

I35

i+7

rt6 22

76

.2

27

lio zti 33

[i5

3j 67 52 52 5-j 5+ 5+ rrr

Psaimi. r l9 Ad Dfrnr cum 9r 27 Ad te l)on'rine clarnabo 77 zJt Ad te l)onrine levavi . ro2 r:z Aci te levavi oculos. rog :8 ,\ti-erte I)oniino, filii Dei 66 t rE lieeti inrrtraculati 12 t:; I-ieati ol))r')cs qui tirtrenL r2T 3I l)eati quorum remissae sunt. 86 ro5 4o Beatus qLri inteliigit r t l lie:Ltus vir qui tinret +o .il llcrredicr,.rrrDonrinunr I30 io: Iierrerlic anirnl ... et orntria. I90 Io3 licr-reclic rrnirla ... I)omine . rBt r-13 iieneclictus Donrinus . r85 S-1 Benedixisti l)omine 15 r gr ]ionurn est confiteri r7r

r95

Cantate l)onrino ... cantate. 96 r49 Cantate Domino,.. iaus e.1us. t7o 97 Cantate l)onrino ... quia. r jz

95

r8 71

Caeli enarrant Confitebirr-rul tibi l)eus r ro Conritebor ... in consilio. r 37 Confitebor ... cyrroniatrr

7

3

Llj

-j9 r +7

g rr7 Confitemini ... Dic:rt . r35 Confiternini ... tluoniaur r45 15 Conserva rne, I)ourit.tc rl2 gcl rr5 Creclidi propter c1uod. 4 Cr-rm inl'ocalem 50 r rE Defecit in salutare (diz'isio). z8 e9 I)e profunclis. r27 ro7 43 l)eusarrr';lrrrsnostris 6z Deus, I)eus tleus, ad te. 3 : I Deus, I )cirs rtrerrs. respice 57 69 Deus in adjr:toriurn r48 12, rzL 5j I)eus in nc'rrrine trro r39 7r i)eLrsjr-rciiciunrttilttn roS l)eus iauclern me:illl tS.j ()7 i;u l)errs tui:et'errtLlI itostri tz6 59 I)er-rs lepulisti nos . r59 8r i)eus stetit in svrtagoga . g3 l)eLrs ultionutn I)ourit-tus. tj8 r 14 Dilexi quoniatn . 90 ro9 Dixit Doninus 38 j j Dixit injustLrs I33 Dirit I2o insipiens 52 166 rao I)onrine clamavi ad te 7 I )orrrine I )eus llreus. irr te 95 li7 l)onrine l)eus salutis nreae. I90 r4z I)omine exaucli ... aut'ibus , I5r ror Domine exaucli ... et cla.mor. r8o 6 l)onrine ne in furore gj r3o l)omine non est exaltatum . tz8 r38 l)cxrine probasti nre 16+ 89 l)omine refirgiurn factus es. r3z 23 Domini est terra 72 z6 Dominr-ts illuminatio 77 zz Doninus regit me. r38 92 Dominus refnavit, decorem. z 96 Dominus regnavit exsultet . rr3 9ti I)ominusre5lnavit,irascantur. I5o r44 r3z Ecce quani bonuur. 5S trripe me de inimicis nreis rzs 165 r3g E,ripe nre Domine ab. t86 r4-1 Eraitabo te I)eus nleus 6o Erarrrli I)etrsdeprecatioueut. I3I r7z 63 Exaudi Deus ... culn. r22 54 Exaudi Deus ... et ne ro4 39 Exspectans exspecl.avi r6t 86 Fundamenta ejr-rs 1


Index Canticorum.

r96

85 Inclina Domine aurem rz5 In convertendo

r69 I IO

.

rri In exitu Israâ&#x201A;Źl 3o' In te Domine ...

+I

accelera

7o gg Jubilate Deo omnis terra q2 Judica me Deus et discerne. 25 Judica nre Dornine, quonianr. rzl l-aetatus sunl in his

In te I)omine ... et salva me.

I.15 Lar-rda anima lnea

) 97

9r

tt6

.

I47 Lauda Jerusalerr

t r8 l-audate l)ominum de caelis. t io Laudate Dominunr in sanctis. ri6 Laudate I)ominurn omnds r -16 Laudate Dotuirtunr quoniam. r

34 Laudate non-ren l)omini

8r r48

r53 ( 173 67

99 4o

.

rrz Laudate pueri rr8 Legenr pone mihi (diaisio) r:o Levavi oculos rneos

aa 'J

.

9I

ret \,Iemento Domine David tz8 ri8 Ntirabiliatestin-ronia(di-",2'sit) 3+ 56 II iserere nrei ... nriserere I l+ 55 }{iserere mei ... quonianr r23 (o Nliserere mei ... secundurn. 6 ioo Misericordiam et judicium. II5 rbz 88 \[isericorc]ias Dornini.

Sr Quid gloriaris in malitia. 79 Qui regis Isradl intende. t:8 .Saepe expug'llaverunt nre II Saivum nte fac, Dornine. 57 Si vere utique justitianr . ri6 Super flurnina Rabylonis 6q Te decet hynrnns Deus 12 Usquequo I)omine. 73 Ut quid Deus lepr-rlisti 5 Verba rnea anribus. i6 \roce mea ... ad Deum et 14l \/oce nlea ... ad Dominurn. Cantica.

r2o r59 r27

ttz r21 r46

rr,l r 12

r-+r S

168

fiz

Audite caeli

r75

Audite verbum Domini Benedicite omnia opera Ilenedictus l)ominus Deus Ilenedictus es I)ornine ... Israel.

r3+ .i 8

66 IO

Benedictus es Donrine ... patrum. Canternus Dotnino Confitebor tibi Dornine

r37

Donriue audivi auditionern

r55

6.o

Ego dixi : in dinridio

IOt

rz6 Nisi Dominus aedificaverit. r Io rz3 Nisi quia Dominus erat in . Ic9 I+3 75 Notus in Judaea l)eus

E,xsult:rvit cor lrettlrl

r18

H\,urnum

lJJ

plaudite mellrn Deus ro7 Paratum cor ,7O Quam bonus Israel Deus 83 Quam dilecta tabernacula I2.I Qrri confidunt in l)onrino

]i;;;';

4(t

Omnes gentes

6+

t7g I.+o

r6o I

or;

ca.ntelt-t tts

Magnificat

.

'

tA

.

es Donrine. trIiserere nostri Deus

.98

Nunc dirnittis Vere tu es

.

TJO

.

Sytnbolum. Quicumq're

-a \U r 52

vult.

14


Psalterium antiphonarii romani pro diurnis horis  

Psalterium antiphonarii romani pro diurnis horis. - Salterio dell'antifonale romano per le ore diurne.

Psalterium antiphonarii romani pro diurnis horis  

Psalterium antiphonarii romani pro diurnis horis. - Salterio dell'antifonale romano per le ore diurne.

Advertisement