Page 1

ISSUE 1

JANUARY 2013


2 CONTENT ISSUE 1 JANUARY 2013

for her

for him

travel

nature

shop

taste

walk street

celeb

popular

movie

writer


feel the power of DIGITAL SLR with CAONON


4 PREFACE ISSUE 1 JANUARY 2013

ในยุ ด สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา เสมอทุ ก อย่ า งก็ ต ้ อ งเกิ ด การพัฒนา ให้น่า สนใจมากขึ้ น รู ป แบบการใช้ชีวิต ที่ต ่างจาก เดิ ม โดยสิ้ น เชิ ง ด้ ว ยมุ มมองจากหนึ่งคนที่ เห็ น ว่ า มั น แตกต่ า ง ซึ่ ง ความหลากหลาย ของทุ ก สิ่ ง ที่ มั น แตกต่ า ง ทุก คนอาจจะเคย

มองข้า มไป คนแต่ ละคนมั กมี ความคิ ดที่ ไ ม่ เหมือ นกั น เสมอไป ควรลองมองแล้ ว ค้ นหา ตัวตนของคุ ณ สไตล์ ข องตนเองที่ แ ตกต่ า ง ในรูปแบบ “วาไรตี้ ” ที่ ท�ำ ให้ คุณ โดดเด่ น และภูมิใ จในสิ่ ง ที่ ตนเองเป็ นแตกต่ า งจาก คนอื่น...

Editer : จีระวัฒน์ พันแสง Writer : จีระวัฒน์ พันแสง Graphic Designer : จีระวัฒน์ พันแสง Photographer : พงศกร ทองติ่ง, สันติสุข ศรีสุข, กรกช ธีรเดชวิเศษไกร

ในฉบับนี้เป็นการน�ำสิ่งที่ทุกคนท�ำเป็น ประจ�ำอยู่แล้ว แต่จะช่วยแนะน�ำสิ่งที่ น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นให้ได้รู้ว่า มีอะไรอีก มากมายที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจในส่วนๆ นั้นเช่นกัน

Adviser ชาญชัย โควานนท์ นภาวรรณ อาชาเพ็ชร พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ภควิชญ์ ด�ำรงเกียรติศักดิ์ CONNECT WITH US ONLINE

facebook.com/lampangnarmagazine issuu.com/lampangnar/docs/lpmag


JANUARY 2013

SUMMER ITEMS ฤดู ร ้ อ นก� ำ ลั ง เข้ า มาส� ำ หรั บ การพั ก ร้ อ นที่ เ ฝ้ า รอจ� ำ เป็ น อย่ า งมากที่ จ ะต้ อ งหาเสื้ อ ผ้ า มาใส่แล้วท�ำให้มั่นใจพร้อมรับ แสงอาทิตย์ที่ร้อนแรง

บิกินี่ จาก Roxi Mahiki

รองเท้ า จาก Charles & Keith

กระเป๋ า จาก Charles & Keith

แว่นตากั น แดด จาก Linda Farrow

เดรส จาก Kate Spade

อายแชโดว์ จาก Mac

|6


7 | JANUARY 2013

SUNNY LOOK เพิ่มเสน่ห์แห่งสี่สันแบบ มิกซ์แอนด์แมตช์ แต่งกาย สบายๆ ให้อุณภูมิที่มีอยู่ ในร่างกายกระจายความ ร้อนออกมากันทั่วหน้า หมวก จาก G.C.Ma

แว่นตากันแดด จาก Super นาฬิกา จาก Rolex

รองเท้า จาก Converse One Star

กระเป๋ าสตางค์ จาก Flathhead

เข็ มขั ด จาก Luis Vuitton

เสื้ อ จาก Luis Vuitton

กางเกง จาก Apparel Fox


8 TRAVEL STYLE JANUARY 2013

ในวันหยุดที่สุดแสนจะสบายมากๆ ทางสองสาว “ดาว” และ “ปุ๊กปิ๊ก” เลยพาทุกคนมาเดินทางถ่ายรูป เล่นตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ ทั้งสองคนนั้นสนใจที่อยากจะน�ำ เสนอ โดยการถ่ายรูปให้ทุกคนเกิด ความอยากที่จะลองแวะเข้ามาชม สถานที่เหล่านี้ ได้ท่องเที่ยวไม่พอ แค่นั้น แถมยังได้เก็บรูปภาพที่แสน น่ารักอันสดใจไว้อีกด้วย เอาให้คุ้ม ค่าที่สุดส�ำหรับการเดินที่น่าตื่นเต้น ของวันหยุดแห่งการพักผ่อนที่รอ คอยของพวกเธอสองคน

สองสาวได้มาเยือนสถานีรถไฟเมือง ล�ำปาง ซึ่งมีจุดที่ถ่ายรูปและมุมสวยๆ อี ก มากมาย ด้ ว ยสถานที่ มีิ อ ายุ ก าร ใช้ ง านยาวนานมาหลายสิ บ ปี และ ได้ ป รั บ ปรุ ง ส่ ว นที่ ค วรซ่ อ มแซมไป บ้ า ง เนื่ อ งด้ ว ย ตั ว อาคารมี รู ป แบบ การก่ อ สร้ า งผสมผสานกั น ระหว่ า ง สถาปั ต ยกรรมไทยภาคเหนื อ กั บ สถาปั ต ยกรรมยุ โ รป จึ ง ท� ำ ให้ น ่ า สนใจเก็ บ ภาพบรรยากาศเหล่ า นี้


9

รูปถ่ายที่ ได้มาพอใจรึป่าว

รู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศที่นี่ ดาว : บรรยากาศที่สถานีรถไฟก็สวยดีจะเงียบ มากตอนที่รถไฟยังไม่มาถึงสถานี มีวิวที่กว้าง ท�ำให้มองไปแล้วรู้สบาย ได้เห็นความเป็นสมัย เก่าแก่พวกสิ่งของอาคารที่นั่ง ท�ำให้มาแล้วไม่ ผิดหวังเลยส�ำหรับการมาแบบชิลๆ

ปุ๊กปุิ๊ก : บรรยากาศเงียบดี เหมาะกับการมา นั่งเล่นพักผ่อน ดูประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมื อ งล� ำ ปาง เพราะเกาะกลางระหว่ า ง ทางรถไฟ เห็นมีรูปปั้น ที่แสดงถึงวัฒนธรรม ท้ อ งถิ่ น ของผู ้ ที่ นี่ ว่ า มี อ ะไรเป็ น จุ ด เด่ น ของ ล�ำปางบ้าง เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันส่วน ทางเข้ามาสถานีก็น่าประใจกับ รถไฟจ�ำลองที่ ตั้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างทางเข้า - ออก

ทั้งสองคนบอกว่า พอใจมากเพราะรูปที่ถ่าย มาทุ ก รู ป ได้ บ รรยากาศของการมาเยื อ นที่ สถานีรถไฟเมืองล�ำปางแห่งนี้ เพราะปกติ แล้ ว พวกเธอสองคน ไม่ เ คยคิ ด ว่ า ถ่ า ยรู ป ในสถานที่ แ บบนี้ จ ะได้ รู ป ออกมาก็ ส วย และเหมาะกั บ บรรายากาศชิ ล ๆ ที่ อ ยาก ได้ แถมยังได้คู่กับรถไฟอีกด้วย คราวหลัง อาจจะลองมานั่ ง รถไฟเล่ น ดู บ ้ า ง คงจะ ได้ บ รรยากาศที่ ม องไปข้ า งทางแล้ ว รู ้ สึ ก สบาย ข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ ภูเขา ต่างๆ ตลอดการเดินทาง ประทับใจมากในการที่ ได้มาเก็บรูปภาพที่สวยงาม และเก็บไว้ใน ความทรงจ� ำ ที่ ดี ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางครั้ ง นี้

CREDIT

Location : สภานีรถไฟจังหวัด ล�ำปาง Photographer : สันติสุข ศรีสุข, กรกรช ธีรเดชวิเศษไกร Style : จุฑาทิพย์ วงศ์ ใหญ่, พิจิตรา สี่มี่


JANUARY 2013

NATURE STYLE 11

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ล�ำปาง มีพื้นที่ครอบคลุมอ�ำเภอเมืองปาน อ�ำเภอแจ้ห่ม และ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารที่สมบูรณ์ เนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างล�ำปาง และเชียงใหม่ ฤดูที่เหมาะส�ำหรับการท่อง เที่ยว และมีอากาศเย็นสบาย คือ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ น�้ำตกแจ้ซ้อน ใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติที่เหมาะแก่การ พักผ่อนแบบสุดแสนจะสบาย สายน�้ำที่ไหลลง มาจากภูเขา 6 ชั้น แอ่งน�้ำอุ่น อยู่ติดกับบ่อน�้ำ พุร้อน เป็นแอ่งน�้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบ กันของน�้ำพุร้อน และน�้ำเย็นที่มาจากน�้ำตกแจ้ ซ้อนท�ำให้เกิดเป็นน�้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิเหมาะแก่ การแช่อาบให้รู้สึกสบายตัว ประโยชน์ของการ อาบน�้ำแร่ คือ ช่วยบ�ำบัดความเมื่อยล้าของ ร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทาอาการ ของโรคกระดูก ในส่วนของที่พักที่ตกแต่งได้ อย่างสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติไม่แพ้ รีสอร์ทเอกชน เหมาะส�ำหรับผู้ที่ไปพักผ่อนกับ ครอบครัว มีบ้านหลายขนาดรองรับจ�ำนวน สมาชิกในครอบครัวได้อย่างสบายๆ

บ่อน�้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จ�ำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่รวมกัน ในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ท� ำ การอุ ท ยานฯ มี ไ อน�้ ำ ลอย กรุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณ น�้ำพุร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยม น�ำไข่ไก่ และไข่นกกระทามาแช่ไว้รับประทาน ส�ำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ 17 นาที ไข่แดง จะแข็ ง มี ร สชาติ มั น อร่ อ ย ส่ ว นไข่ ข าวจะเหลว คล้ายไข่เต่าน�้ำตกแจ้ซ้อน

ส�ำหรับเส้นทางในการศึกษาธรรมชาติ น�้ำตกแจ้ซ้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่ง ชั่วโมงครึ่ง ผ่านจุดสื่อความหมาย 24 จุด ผ่านสภาพป่าและพรรณไม้ที่น่า สนใจหลากหลายชนิด รวมถึงอาจพบ สัตว์หายาก เช่น นกเขนเทาหางแดง และปลาปุงแห่งล�ำห้วยแม่มอญ ติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง และ ส�ำรองที่พักโทร. 054 – 380 – 000, 089 – 851 – 3355 หรือติดต่อ ไปได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โทร.02 – 562 – 0760 – 2


www.facebook.com/doodenalampang doodenalampang@hotmail.com

doodena DESIGNED FOR YOU Drive Happiness

ที่อยู่ : 272/11 ถ.ฉัตรชัย อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100 ร้านเปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. โทรศัพท์ : 086 - 5034925 ,087 - 3681844 E-mail : doodenashop@hotmail.com

Doodena Shop เป็ น ร้ า นขายเสื้ อ ยื ด และเสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ถ้ า คุ ณ เป็ น วั ย รุ ่ น หรื อ มี พ ลั ง ของคนรุ ่ น ใหม่ ห รื อ ไม่ ว ่ า จะ อยู่ ในวัยต่างๆ ก็ต้องหาเสื้อผ้าที่ทันสมัยและไม่ตกแทรนด์ ไว้ ส วมใส่ กั น รั บ รองว่ า ทางร้ า นจะไม่ ท� ำ ให้ คุ ณ ผิ ด หวั ง อย่างแน่นอนด้วยเรื่องคุณภาพของเสื้อผ้าเองอีกด้วยและ บริการหลังการขาย เราขอแค่ ให้คุณไว้วางใจทางเราก็พอ

เสื้อผ้าสไตล์เรียบง่าย แต่มีลูกเล่นและรูปแบบที่หลากหลาย ส�ำหรับคนที่ชอบความเรียบง่าย แต่ดูดีตามแบบที่ต้องการทาร้านจึง ได้ออกแบบเสื้อผ้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมกับพี่เจ้าของ ร้านที่มีมากทางอารมณ์ศิลปินออกแบบลายบนผ้าตามอารมณ์ของ ตัวเอง และตามใจของลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้ออกแบบสไตล์เสื้อผ้า ตามที่ตัวเองต้องการทางร้านก็ท�ำออกมาให้ตรงตามความต้องการที่ ลูกค้าต้องการมากที่สุด


JANUARY 2013

SPECIAL PROMOTION

SHOP STYLE 13

บริการส่งของถึงทั้งในจังหวัดและต่าง จังหวัด หากสั่งสินค้าทุกชิ้นรวมกันเกิน 3 ชิ้นขึ้นไป• ในจังหวัดบริการส่งฟรีไม่ คิดค่าส่ง ต่างจังหวัดค่าส่งบริการ 30 บาท ทั่วประเทศ • ลูกค้าซื้อสินค้าแล้ว เสี ย หายทางร้ า นรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้ า ชิ้ น ใหม่ให้ • แถมกล่องที่ระลึกอันสวยงาม หลังจากซื้อสินค้า • รับออกแบบตาม ความต้องการของลูกค้าฟรีค่าบริการ

ALL ABOUT.. ทางร้านนั้นมีเสื้อผ้าตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นทั่วไป ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง และเสื้อผ้าผู้ชายหลากหลายสไตล์ รวดลายและสีสันของเสื้อผ้าจะ เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ไม่สามารถระบุวันเวลาเป็นที่แน่นอนได้ เพราะ เสื้อผ้าทุกชิ้นที่ได้จัดท�ำออกมาในแต่ละล๊อดนั้นขึ้นอยู่กับความคิด และความต้ องการเจ้ า ของร้ า นเอง และตามที่ ไ ด้รับ Order จาก รายการที่ลูกค้าได้สั่งท�ำ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบและตัดเย็บเอง ทั้งหมด พี่เจ้าของร้านบอกว่า “เสื้อผ้าที่ท�ำออกมามันมีความหมาย เพราะลวดลายที่แตกต่างมาจากอารมณ์ในแต่ละช่วงของพี่ ว่ารู้สึก อะไร พอเกิดความคิดได้ก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นลวดลายสไตล์ ตามความรู้สึกของพี่ ถ้าเกิดอยากท�ำตอนไหนก็ท�ำได้ หรือถ้ามี ลูกค้าเป็นพวกน้องๆที่มาสั่งแบบที่น้องเค้าต้องการพี่ก็ออกแบบให้ ได้ตามต้องการ” ร้ า นนี้ จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ น ่ า สนใจอย่ า งมากส� ำ หรั บ วั ย รุ ่ น โดยการออกแบบเสื้อผ้าที่มีสไตล์เป็นตัวตนของเราสูงเลยที่เดียว ก็ว่าได้ หากใครได้ผ่านมาลองแวะเข้ามาชมเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้ ก็ อาจจะได้เสื้อผ้าที่ตรงกับสไตล์ในแบบตามความต้องการของเรา ติดมือกลับบ้านอีกด้วย


SHUYA

JANUARY 2013

SHOP STYLE 15

https://www.facebook.com/Shuyashop https://www.facebook.com/in.out.by.shuyashop

ที่อยู่ 54/40 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100 ร้านเปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. โทรศัพท์ : 054 - 226229 E-mail : shuyashop@gmail.com

ทางร้านได้ท�ำแนวเสื้อผ้าการแต่งกายแบบ 2 สไตล์ ให้ลูกค้าได้ ค้นหาสินค้าที่ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการและเหมาะสมกับคนเอง แบบหรูหรา อลังการ

ส�ำหรับใครที่ชอบ “จัดเต็ม” ในการแต่งตัว เสื้อผ้า หลากหลาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา รวมไป ถึงเครื่องประดับต่างๆ ทุกอย่างต้องเป๊ะ !

ALL ABOUT..

ร้ า น SHUYA เริ่ ม เปิ ด ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นแฟชั่ น ใน จังหวัดล�ำปาง มากกว่า 10 ปีมาแล้ว รวบรวมสินค้า แฟชั่ น ทั้ ง งานในไทย และต่ า งประเทศ บิ น ไปเลื อ ก สิ น ค้ า ที่ จี น และฮ่ อ งกงทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ชาว ล�ำปางได้อัพเดทแฟชั่นใหม่ๆตลอดที่ส�ำคัญทางร้าน ยังมีแผนกบริการ รับซื้อ ฝาก ขาย สินค้า Brandname ทุกชนิด ทางด้ า นของเสื้ อ ผ้ า น� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศที่ มี ความโดดเด่ น ในด้ า นของแฟชั่ น แล้ ว ทางเจ้ า ของ ร้ า นได้ รั บ ท� ำ ตั ด เสื้ อ ตามแบบที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการอี ก ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หมวก กระเป๋า รองเท้า และเครื่อง ประดับต่างๆ ทางร้านได้ออกแบบเองและน�ำเข้ามา จากต่ า งประเทศและรั บ ท� ำ ตามความต้ อ งการทาง ลู ก ค้ า อี ก เช่ น กั น ด้ ว ยสไตล์ ที่ แ ตกต่ า ง ผสมผสาน กั บ ความโดดเด่ น ของร้ า นที่ มี ก ารดี ไ ซน์ อ อกมาน่ า

SPECIAL PROMOTION

รับจัดส่งสินค้าฟรี ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดคิดค่าบริการ 30 บาท • รับออกแบบเสื้อผ้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ • เมื่อ ซื้อสินค้าในร้านครบ 5 ชิ้นรับส่วนลดพิเศษ 100 บาท • รับสั่ง Order สิ้นค้าจาก Catalog ต่างประเทศ

แบบวัยรุ่นใสๆ

เสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุก เวลาสไตล์ชิลๆ ส�ำหรับ คนท่ี่ชอบชีวิตแบบง่ายๆ ไปได้ทุกที่ไม่ต้องครบไป ทุกอย่าง เน้นเสื้อผ้าที่มี สีอ่อน ไม่เน้นลวดลายไม่ ต้องเป๊ะเว่อร์

แวะเข้ า ไปชมสิ น ค้ า และจั บ จองเป็ น ของตนเอง ส่วนในเรื่องความสวยความงาม ทางร้านก็มีเครื่อง ส�ำอางที่น�ำเข้ามาทั้งนั้น พร้อมทั้งบอกสรรพคุณ และวิธีใช้ที่ถูกต้อง ตามความสนใจของลูกค้าเช่น กัน พี่เจ้าของร้านดูเป็นกันเองอย่างมาก สามารถ สอบถามถึงการแต่งตัวว่าแบบไหนที่ดูแล้วเหมาะ กับรูปร่างหน้าตาแบบเรา และยังสามารถดีไซน์ เสื้อผ้าให้เป็นสไตล์ของเราเองได้อีกด้วย ส�ำหรับท่านใดที่เหนื่อยกับการเลือกเสื้อผ้าที่ถูกใจ แล้วละก็ ทางพี่เจ้าของร้านจะแนะน�ำเสื้อผ้าตั้งแต่ หัวจรดเท้า ท�ำให้เราเองไม่ต้องเสียเวลาหาเสื้อที่ เหมาะกับเราเสื้อผ้าที่ได้น�ำเข้ามาที่นี่ ล้วนถูกการ คัดมาเรียบร้อย ในสไตล์ที่ทางร้านจัดมาให้ลูกค้า ทุกท่าน ที่แวะเข้ามาชมสินค้าและสามารสอบถาม รายการสินค้าที่น�ำเข้ามาในแต่ละล๊อด บวกกับ ราคาที่เป็นกันเองมากไม่สูงเกินไปนัก นั่นท�ำให้ร้าน “Shuya” เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่ามาจับจ่ายใช้สอยเป็น อย่างมาก หากได้มาแวะชมกระเป๋าของท่านจาก หนักอาจจะกลายเป็นเบาได้เลยทีเดียว


16 TASTE STYLE JANUARY 2013

ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน ที่มีรสชาติเข้มข้น กลมกล่อมด้วย ชีสนานาชนิด และปรุงรสชาติจากเชฟต้นต�ำหรับ ให้ ได้รับความ รู้สึกเหมือนได้ชิมจากต่างประเทศ แค่นี้ก็ท�ำให้ยากที่จะถอนตัว The Pappa เป็นร้านอาหารอิตาเลียนเล็กๆ ริมทางที่มองข้ามไปไม่ ได้เลย ด้วยการตกแต่งร้านที่มีดีไซน์แบบคลาสิก ทั้งทางที่นั่งด้าน นอกข้างร้านและ ภายในของร้าน แถมยังมีอาหารที่มีวางจัดวางแบบ สร้างสรรค์ ท�ำให้การรับประทานอาหารอิตาเลียนของร้านนี้ ถือว่า ครบเครื่องเลยที่เดียว ส่วนทางด้านเมนูของร้านนี้ มีหลากหลายเมนูที่ พิเศษๆ รวมถึงการท�ำไส้กรอกเองในแต่ละแบบ ไม่มีการผสมของแป้ง อีกด้วย อาหารหลักๆ ของทางร้านเลยก็คงหนีไม่พ้น พิซซ่า กับ สเต็ก อย่างแน่นอน

ไส้กรอกท�ำเอง

ในส่วนเมนูของทางร้านมีหลายรูปแบบมากมาย ส�ำหรับ ใครที่ช อบอาหารสไตล์อิต าเลียนต้องหา เวลาว่างแวะมาลองชิมให้ ได้ด้วยรูปร่างหน้าตา ของอาหารและสีสันการจัดวางของเชฟ ท�ำให้ทุก คนอยากรับประทานกันอย่างแน่นอน

สปาเก็ ต ตี้ เ ส้ น ด� ำ ผั ด หอย ลาย

เส้นที่แสนนุ่มเวลารับประทาน รวมไปถึ ง รสชาติ ที่ ก ลมกล่ อ น เป็นอะไรต้องบอกว่าเยี่ยม

ลาซานญ่า

แค่หน้าตาของอาหารก็น่ารับประทาน แล้วขอบอกได้เลยว่าอร่อยมาก

เป็นไส้กรอก ที่ทางร้าน ท�ำเอง มีหลาย แบบเช่น ชาญ ฮังกา เรี่ยน หมูรมคัน กระเทียมหมู เวีา และชีส

หอยนิวซีแลนด์อบชีส

เป็ น อะไรที่ ท� ำ ให้ อ ยาก รั บ ประทานชี ส ที่ ทั บ อยู ่ บนหอยพร้อมราดซอสที่ ครอบรส

สถานที่ตั้งของร้าน

หมู่บ้านจิตต์อารีวิลล์ 3 ต.พระบาท อ.เมืองล�ำปาง

เวลาเปิดบริการ

จันทร์-ศุกร์ 17.00-22.00 เสาร์-อาทิตย์ 11.00-22.00 (หยุดทุกจันทร์แรกของเดือน)


17 | JANUARY 2013

WALKING STREET

STYLE

ถนนคนเดิ น กาดกองต้ า

กาดกองต้า เป็นย่านตลาดเก่าแก่ตั้งอยู่ขนานกับล�ำน�้ำวัง จุด เริ่มต้นอยู่บริเวณ เชิงสะพานรัษฎาไล่ไปจนสุดปลายถนน พร้อม บรรยากาศในยุดสมัยราชกาลที่ 5 ราว 100 ปีก็ว่าได้ ถ้าต้องการ ความสงบเย็นซึมซับบรรยากาศที่หลากหลาย พร้อมทั้งการด�ำรง ชีวิตของผู้คนท้องถิ่น หากได้แวะผ่านมาก็ลองเดินชื่นชมได้ตาม ความต้องการ อยากสัมผัสบรรยากาศที่รอบเต็มไปด้วย สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ต้องมาในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ อยากสัมผัสความคึกคักของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น ฯลฯ ได้มาเดินเล่น จับจ่ายใช้สอย ตามร้านค้าขายของตามทางเดิน ก็มี ตลาดถนนคนเดินจะมีแค่วัน เสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น

กาดหน้ าเซ็ นฯ กาดหน้าเซ็นฯ เปิดทุกวันอังคาร ณ ลานร�่ำเปิง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลล�ำปาง เป็นถนนคนเดินที่เปิดมาได้ไม่นานมากนัก จะเหมาะมากส�ำหรับ ผู้ที่ท�ำของแฮนเมด และผู้ที่ต้องการน�ำสิ่งของที่ตนเองต้องการน�ำ มาจ�ำหน่าย เป็นที่รู้จักของคนล�ำปางที่สนใจของแฮนเมด และชอบ ความหลากหลาย แปลกใหม่ต่างๆ หากต้องการน�ำสินค้าของใช้ต่างๆ มาวางจ�ำหน่าย ต้องรีบเข้ามา จับจองกันเลยทีเดียว เพราะพ่อค้าแม่ค้า ก็ล้วนสนใจมาเปิดแผงขาย กันที่กาดหน้าเซ็นฯ ด้วยกันทั้งนั้น

กาดล�ำปาง โครงการที่สร้างจากสุนทรียศาสตร์ ผสมผสานสถาปัตยกรรม และแรงบันดาล ใจ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินล�ำปาง จาก วัฒนธรรมเกิดเป็นการพัฒนาเป็นแหล่ง สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม เพื่อยก ระดับและเกิดเป็น “อัตลักษณ์” ให้กับ เมืองล�ำปางอย่างยั่งยืน

สนใจโครงการ สามารถติดค่อส�ำนักงานของโครงการแล้ววันนี้ โทร. 054-888888

รับสมัครทีมงานคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า 1 ต�ำแหน่ง หากสนใจส่งประวัติการท�ำงาน + รูปถ่าย มาที่ : niyata.klp@gmail.com


Celeb STYLE With.. วิศรุต เครืออรุณรัตน์


Din VHC

PHOTO : Un Pongsakorn T.

อย่างน้อยผมก็ได้เล่นสเก็ตบอร์ด ต่อไปอย่างนี้ทุกวัน ทุกวัน และทุกวัน


พรสวรรค์และความพยายาม ผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีมันอยู่แล้ว แต่ส�ำหรับ ตัวผมนั้น ผมใช้ทั้งสองอย่าง ในการเล่นสเก็ตบอร์ดของผมเอง


ไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิน ไม่มีเงิน ก็ไม้ ได้เล่นสเก็ต Don’t have work ,Don’t have money ,Can’t play skateboard.

ท�ำไมถึงเล่นสเก็ตบอร์ด

สาเหตุรวมถึงประเด็นหลักเลย คือผมเห็นพวก เพื่อนของผมเล่นสเก็ตกันแล้วสาวๆ กรี๊ดเยอะ มาก และผมก็ ไ ด้ เ ริ่ ม คิ ด ที่ จ ะลองฝึ ก เล่ น กั บ เพื่อน จากการยืมของเพื่อนมาเล่นถามวิธีการ เล่นกับเพื่อน ดูคลิปวีดีโอจาก Youtube บ้าง มันต้องใช้ความพยายามและแรงบันดาลอย่าง มากนะครับ ที่เราจะสามารถทรงตัวอยู่บนนั้น ให้เหมือนกับว่าแผ่นสเก็ตเป็นหนึ่งเดียวกันกับ เรา เราก็จะสามารถไถ่มันไปได้ทุกที่ตามใจเรา อยากไปได้

เสน่ห์ของสเก็ตบอร์ดคืออะไร

บางคนอาจจะคิ ด ว่ า การเล่ น สเก็ ต บอร์ ด นั้ น เป็ น การโชว์ ใ ห้ ส าวๆ หั น มอง นั่ น ก็ เ ป็ น อี ก เหตุผลหนึ่งครับ (หัวเราะ) แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง ผมกลั บ มองว่ า การเล่ น สเก็ ต บอร์ ด เป็ น การ ออกก� ำ ลั ง กายอี ก อย่ า งหนึ่ ง เช่ น กั น ในแบบที่

ว่า “เสียเหงือให้กับสเก็ต ยังดีกว่าเสียน�้ำตา ให้กับผู้หญิงที่ไม่จริงใจ” (ยิ้่ม)

เคยได้รับบาดเจ็บรึเปล่า

เล่นสเก็ ตต้ องท�ำ ใจครั บ เหมื อนนั กรบที่เก่ ง ก็ ต ้ อ งผ่ า นความเจ็ บ ปวดมากด้ ว ยกั น ทั้ ง นั้ น (หัวเราะ) การได้รอยแผลเป็นเรื่องปกติครับ เราเล่นควรรุ้ข้อจ�ำกัดของตนเอง ควรเล่นแบบ ป้องกันตัวเองไว้ด้วยให้มากก้จะเป็นผลดีต่อ ตัวเราครับ เพราะแต่ละทางมันก็เสี่ยงด้วยกัน ทั้งนั้น โดยเฉพาะสถานที่เล่น ควรเล่นแบบ ป้องกันจะดีที่สุดและปลอดภัยด้วยครับ

การเล่นยากน้อยแค่ ไหน

นี่ก็ส�ำคัญที่สุดเลยครับ เพราะการเล่นท่านั้น ต้อ งเริ่มจาก Basic ก่อนเลยคื อการทรงตัว บนนั้ น ให้ ไ ด้ ก ่ อ นแล้ ว เราค่ อ ยเริ่ ม ไถ่ ไ ปตาม

ที่ต่างใช้เวลาสักระยะหนึ่งจนเราสามารถ บั ง คั บ ทิ ศ ทางได้ แ ล้ ว เราค่ อ ยมาเริ่ ม ขึ้ น ตอนต่อไปคือการ Olie เป็นการกระโดด ข้ามสิ่งของต่างๆ เป็นท่าหลังที่เด็กสเก็ตรู้ดี ว่า ถ้าเราไม่สามารถที่เล่นท่า Olie ได้เราก็ จะไม่สามารถเล่นท่าต่างๆ ของสเก็ตบอร์ด ได้ ไม่มีความหมายอะไรเลยครับ ถ้าเราฝึก ท่าที่ง่ายที่สุดของการเล่นสเก็ตบอร์ด ท่า ยากเราควรเริ่ ม ฝึ ก และแบ่ ง เวลาให้ กั บ ส เก็ตมากหน่อยเราถึงจะเล่นท่าที่ยากกว่า เดิมได้ บางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนๆ ขึ้นอยู่กับความพยายามและพรสวรรค์ใน การเล่นด้วยครับ

คิดว่าตัวเองเล่นเก่งรึยัง

ไม่เลยครับแค่พอถูๆไถ่ๆ ผมยังต้องฝึกฝน อีกเยอะเลยครับอยากเก่งต้องพยายาม


เมื่ิอไหร่ถึงคิดว่าเก่งแล้ว

ผมมองกลั บ กั น ส� ำ หรั บ ผม ไม่ อ ยากใช้ ค� ำ ว่ า เก่ ง แล้ ว แค่ ผ มได้ เ ล่ น สเก็ ต บอร์ ด อยู ่ ทุ ก วั น เพื่อแข่งกับตัวเองครับ การเอาชนะใจตัวเอง คื อ ต้ อ งกล้ า เสี่ ย งวั ด ใจไปเลย โดดจากที่ สู ง หรื อ ข้ า มสิ่ ง ของที่ อั น ตราย หรื อ เล่ น ท่ า ที่ อ าจ จะท�ำให้บาดเจ็บได้ง่ายแล้วท�ำได้ยาก วันต่อ วันจะท�ำให้ตัวเราเองพอใจมากแค่ไหนในการ เล่นของเรา

แบ่งเวลายังไง

อั น นี้ เ รื่ อ งส� ำ คั ญ เหมื อ นกั น ครั บ เราควรแบ่ ง เวลาให้ถูกต้อง อย่าเอาไปรวมกับเวลาเรียน หรือท�ำงานครับ ให้ความส�ำคัญกับมันได้แต่ จะหั ก โหมจนลื ม ท� ำ อย่ า งอื่ น ครั บ ไม่ งั้ น อาจ จะกลายเป็ น คนที่ เ ล่ น สเก็ ต เก่ ง แต่ ก ารเรี ย น แย่ ควรเล่นตอนมีเวลาว่างจริงๆ ครับ อย่าง เช่น ตอนเย็นหรือหลังเลิกเรียนอะไรพวกนี้ครับ

ต้องมีเงินเยอะถึงเล่นได้

อันนี้ผมคิดว่าไม่นะครับ เราไม่จ�ำเป็นต้องซื้อ ของแพง หรือของแท้กไ็ ด้ครับ ผมแนะน�ำส�ำหรับ คนที่สนใจสเก็ตบอร์ด เราควรเริ่มจากของมือ สองครับ จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าที่เรา มีด้วย การเริ่มเล่นแรกเราไม่รู้วิธีการเล่นจริงๆ อาจจะท�ำให้สเก็ตบอร์ดที่เราซื้อมาอาจจะมี สภาพการใช้งานน้อยกว่าของคนอื่นได้ครับ แนะน�ำให้ซื้อของเก่าดีกว่าครับพอเราเล่นเก่งๆ แล้วค่อยเก็บเงินซื้อของแท้ดีกว่าครับ

คิดว่าจะเล่นแบบนี้ ไปนานแค่ ไหน

ผมคิ ด ว่ า ผมจะเล่ น มั น ไปเรื่ อ ยๆ จนกว่ า ผม จะไม่มีแรงที่จะสามารถทรงจ�ำอยู่บนนั้นได้ แล้ ว ครั บ พอถึ ง จุ ด ๆ หนึ่ ง ผมคงหยุ ด เล่ น ส เก็ตเนื่องจากสภาพร่างกายและภาระความ รับผิดชอบของผมในอนาคตด้วยครับ ยิ่งโตขึ้น

อาจจะต้องท�ำอะไรอย่างอื่นเพื่อตัวเองและ ครอบครัวมากขึ้น เวลาว่างในส่วนนี้อาจจะ หายไป

เวลาเจอคนที่เก่งกว่าเราจะ ท�ำยังไง

เราต้องลองดวลกัน ในการเล่นสเก็ตบอร์ด จะมีการแข่งขันกันในด้านความสามารถ คือการเล่นเกมส์ S K A T E คือ เริ่มต้น ด้วยใครคนใดคนหนึ่งเล่นท่าอะไรก็ได้ก่อน แล้วตามด้วยท่าที่เราคิดว่าไม่มีใครท�ำได้ ถ้าท�ำได้ครั้งแรกก็นับ S จากนั้นก็นับต่อ ไปจบครบ ใครท�ำไม่ผ่านเกิน 2 ครั้ง ก็จะ ถูกตัดไป 1 ตัวอักษร การจะชนะคือใครท�ำ ครบ หรือได้ท่าเยอะที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะไป ใครนับได้น้อยท�ำท่าได้น้อยที่สุดก็ต้องเป็น ฝ่ายพ่ายแพ้ไปในเกมส์นี้


BEHIND THE SCENE Photographer : พงศกร ทองติ่ ง Style : วิ ศ รุ ต เครื ออรุ ณ รั ต น์ Location : 5 แยก หอนาฬิ ก า


24 POPULAR STYLE JANUARY 2013

โปรแกรมที่สามารถนิยมใช้มากใน ปัจจุบัน เวลาไปไหนมาไหน ตามสถานที่ต่างๆ ท�ำกิจกรรม ทั่วไป อารมณ์พาไปไม่มีอะไร ท�ำจากนั้นก็ถ่ายรูปโดยใช้ โปรแกรม อินสตาแกรม และ น�ำรูปมาตกแต่งให้สวยงามใน สไตล์ของเราเอง แล้วน�ำรูปภาพ ที่ตกแต่งนั้นไปแชร์ให้เพื่อนๆ ใน Social Network เช่น Twitter, Facebook, Foursquare มีผู้ใช้งานร่วม กันเยอะ มีอินเทอร์เฟสที่สวยงาม มีความสนุกอยู่ในตัว และยิ่งมี ดาราดังชอบใช้กันอีก (ง่ายๆคือเห็นดาราใช้ก็ใช้ตามเท่านั้นเอง)

ทรงผมแนวแปลกๆ แบบนี้มาจาก“เผือก-พงศธร จง วิลาส” กลายเป็นทรงผมที่ยอดฮิตไปเลยทีเดียว โดยจะต้องไถเกรียนเหมือนทรงมหาดไทย ทรงผมผู้ชายสมัยโบราณ แต่แนวมากขึ้น ด้วยการไถด้านข้างขึ้นไปทางศรีษะด้านบน เฉียงไปทางด้านหน้า ท�ำให้ทรงนี้แนวและ ร่วมสมัยมากขึ้น และแน่นอน หนุ่มๆสามารถ ใช้แว๊กซ์ชนิดมันเงาปาดหรือเสยขึ้นไปเพื่อให้ ผมด้านบนเกิดความเงา โดยใช้หวีปาดขึ้นไป เพื่อความเป็นระเบียบ ได้ลุคเรทโทร แนวและ แอบเนี๊ยบ เข้ากับทุกโอกาสเลย หรือถ้าอยาก จะมีมาดกวน หนุ่มสามารถใช้แว๊กซ์แบบพลัง จัดทรงสูงแบบด้าน เซตตั้งขึ้นไปก็ได้เช่นกัน

ค�ำว่า จุงเบย แปลว่าอะไร แล้วมีที่มาที่ไปยังไง? ท�ำไม จุงเบย ถึงเกิดค�ำนี้ขึ้นมา แล้วยังจะบรรจุค�ำศัพท์ใหม่ ค�ำวัยรุ่น ค�ำแสลง ที่ในปัจจุบันเขาพูด กันลงพจนานุกรมค�ำศัพท์ใหม่ ความหมายของ จุงเบย ในวัยรุ่นไทย จุงเบย เพี้ยนมาจาก จังเลย แสดความแอ๊บแบ๊ว บางคนบอกว่าปัญญาอ่อนความ หมายของ จุงเบย ในต่างประเทศแต่รู้หรือไม่ค�ำว่า จุงเบย ในภาษา คัสซาบลังกหรือ คาซาบลังกา ( โมร็อกโก ) แปลว่า จักแร้เปี้ยก ! เธอน่ารัก จุงเบย = เธอน่ารัก จักแร้เปี้ยก (555555) ที่มาของ จุงเบย จุง – จัง สระ อุ และ ไม้หันอากาศ (–ั) เป็นสระที่อยู่ใกล้กันในคีย์บอร์ด ท�ำให้พิมพ์ผิด โดยพิมพ์ สลับกันบ่อยๆ จนเลยเถิดกลายเป็นศัพท์วัยรุ่น เบย – เลย ล และ บ เป็นตัวอักษรที่อยู่ใกล้กันในคีย์บอร์ด ท�ำให้พิมพ์ผิด โดยพิมพ์สลับกันบ่อยๆ จน เลยเถิดกลายเป็นศัพท์วัยรุ่น ตัวอย่าง การใช้ จุงเบย คิดถึงจุงเบยเธอน่ารักจุงเบยค�ำว่า “ จุงเบย ” กับ พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถานล่าสุดราช บัณฑิตฯ เตรียมบัญญัติ ค�ำว่า “ จุงเบย ” เป็นศัพท์ใหม่ใน พจนานุกรมค�ำศัพท์ใหม่ รวมถึงค�ำว่า เม้าธ์มอย, กาก, กินตับ, เกรียน, เช็ดเม็ด , จอนูน, จอแบน, โนเวสเตชั่น, แพล้งกิ้ง และอื่นๆ อยากรู้ ดูที่นี้

มาจากเพลง ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake) ของ ศิลปินฮิปฮอปชื่อว่า บาเออร์ จากนั้นก็ชวนเพื่อน ๆ หรือเพื่อนร่วมงานมารวมกลุ่มกัน แล้วเปิดเพ ลงฮาร์เล็ม เชค มาเต้นตามสไตล์ของตัวเองจน จบเพลง จะเต้นเพี้ยนหรือรั่วแค่ไหนก็ตามสบาย เลยที นี้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ใครอยู ่ ที่ ไ หน ก็ ท� ำได้ ง ่ า ย ๆ จากนั้นก็โพสต์วิดีโอลงในยูทูบ กลายเป็นต้น แบบให้มีคนท�ำตามไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเท รนด์ฮิตเทรนด์ใหม่ในที่สุด


JANUARY 2013

MOVIE

STYLE by“ เด็ ก สมบรู ณ ์ ”

ภาพยนตร์เรื่องมาในรูปแบบของ 3 มิติ วรรณกรรมสุดคลาสสิกจะถูกน�ำมาเล่าใหม่ แจ็คผู้ฆ่ายักษ์เปลี่ยนไปในรูปแบบที่อลังการงานสร้าง เมื่อชาวนาคนหนึ่งได้เผลอไป เปิดประตูปลดปล่อยยักษ์เข้าสู่โลกมนุษย์ โดยเขาไม่ได้ตั้งใจ เหล่ากองทัพยักษ์จึงยก ทัพออกมากู้ดินแดนที่เคยเสียไป จากการก�ำกับภาพยนตร์โดย ไบรอัน ซิงเกอร์ ร่วม กับทีมงานที่ร่วมงานกันมายาวนานจากผลงานเรื่อง The X - men 2

Nicholas Hoult เกิด จากเรื่ อ งราวของเด็ ก หนุ ่ ม บ้ า นๆ ธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ มี ชื่ อ แจ็ ค (นิ โคลั ส โฮลท์) ที่ต ้องท� ำหน้ า ที่ ให้ เก็ บ รั ก ษาถั่ ว วิเ ศษสืบ ทอดต่อ มา โดยได้ มี ก ฏข้ อ ห้ า ม ไว้อยู่ห นึ่งอย่างคื อ ห้ า มท� ำให้ ถั่ ววิ เศษ เหล่านี้โดนกับ น�้ำ โดยเด็ ดขาด แต่ ในคื น นั้น เอง เขาก็ ได้ท�ำ ให้ถั่ ววิ เศษเหล่ า นี้ หล่ น จากตัวลงไปและบังเอิญ ไปโดนโดนน�้ ำเข้ า พอดี อีก ทั้งถั่วเหล่านี้ก็มีก ารเจริ ญ เติ บ โต ขึ้น อย่างรวดเร็ว กลายเป็น ต้ น ถั่ วยั ก ษ์ พุ่งสูงขึ้น ไปบนท้องฟ้าทะลุก ้อนเมฆ และ ได้ห อบเอาบ้านของ เจ้าหญิงอิสซาเบล ลา ขึ้น ไปสู่ดิน แดนของเหล่ากองทัพ ยั ก ษ์ ท� ำ ให้เ ป็น หน้าที่อัน ยิ่งใหญ่ที่แจ็คจะต้ อ ง ไปน� ำตัวเจ้าหญิงกลับ มาอย่างปลอดภั ย ในเหตุก ารณ์นั้น เองก็ก ่อเกิด สงคราม ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ร ะหว่าง คน และ ยัก ษ์ ในดิน แดนเล็ก ๆแห่งนี้

| 26

Stanley Tucci


27 | JANUARY 2013

WRITER STYLE by“ เด็ ก สมบรู ณ ์ ”

ผมเชือ่ ว่าความเหงาหน่ะ มีอยู่รอบตัวทุกคนบนโลกนี้ขนึ้ อยู่ว่าความเหงา ที่เข้ามามีผลก ระทบกับเรามากแค่ไหน และ เวลาไหนจะมากหรือว่าจะน้อย อยู่ที่ภาวะในเวลาตอนนั้น มี ใครคนหนึ่งเคยบอกผมว่า “แค่เหงาหน่ะ มันไม่ตายหรอกน่า” แต่ผมคิดว่า ถ้าเราปล่อยให้เหงาไปเรื่อยๆ อย่างนี้เหมือนทุกวัน ท�ำอะไรทุกอย่างเหมือนเดิม มันก็อาจจะท�ำให้ร่างกายและสภาพจิตใจของเรา แย่ลงไปด้วย โดยที่เราเอง ไม่ทันรู้ตัวต้องกลายเป็นคนที่ก�ำลังจะ ตาย เพราะปล่อยให้ ความเหงา เกาะกินหัวใจว่างเปล่า จนท�ำให้อยู่กับตัวเราเอง ทนความเหงา ไปตลอดชีวิต ก็อาจจะเป็นได้

ในค�่ำคืนเวลาที่ท้องฟ้า มีแต่ว่างเปล่านั่งมองเห็นบนท้องฟ้าดวงดาวนับล้านดวง ช่วงเวลานั้นความเหงาก็ได้ผ่านเข้ามาท�ำร้ายจิตใจคนที่ก�ำลังรู้สึก เดียวดาย ท่ามกลางสายลมที่พัดมาสัมผัสผิวหนังเบาๆ เหมือนกับ ตัวของเราอยู่ในอุณภูมิที่ก�ำลังติดลบ มันหนาวจนท�ำให้คิดถึงอ้อม กอดของใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นที่เคยให้ไออุ่นนั้นเวลาที่ลมหนาว มาความเหงาอาจจะมาในรูปแบบของสถานที่ ที่เราได้เคยใช้เวลา กับใครคนนั้น ที่ตอนนี้กลับกลายเป็นตัวเราเอง ไปสถานที่นั้น หรือ แค่เดินผ่าน มา...คนเดียว

ส�ำหรับผม ความเหงา คือ ทุกอย่างของในทุกวันที่ผมต้อง ใช้ชีวิตและเดินจับมือไปพร้อมกับมัน


www.greenworld.co.th

www.facebook.com/yarissociety

lpmag  

lampangmag

Advertisement