Page 1

Igualada, del 6 al 10 de juny de 2007


1.

Presentació Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

2.

Benvinguda Il.lm. Sr. Jordi Aymamí i Roca Alcalde d’Igualada

3.

Direcció artística Joan Faneca i Joan Segalés Companyia Vol-Ras

index

4.

Companyies

5.

Activitats professionals

6.

Altres activitats

7.

Graella d’espectacles

8.

Premi Caixa Catalunya al millor espectacle

9.

Plànol de situació

10.

Comissió de seguiment

11.

Equip

12.

Informacions generals Horaris Espai de negoci Sopar professionals i voluntaris Dinar professionals i voluntaris

13.

Institucions, col.laboradors i patrocinis


PRESENTACIÓ

La 18a edició de La Mostra de teatre infantil i juvenil aixeca el teló i ho fa com la fira i el mercat de l’espectacle infantil i familiar més important de Catalunya. Des d’Igualada, l’evolució d’aquest esdeveniment cultural ha estat possible gràcies a la col·laboració entre els agents privats i les administracions públiques. L’any passat, l’impuls de la Generalitat de Catalunya i la voluntat de l’Ajuntament de la capital de l’Anoia, l’Associació Rialles i la Fundació Xarxa van contribuir a posar la primera pedra del que ha esdevingut una nova etapa. El repte actual és establir una gran plataforma de distribució i projecció de la producció escènica catalana en l’àmbit infantil i juvenil que vagi a la recerca de nous mercats. En aquest sentit, un dels principals atractius de La Mostra igualadina consisteix a impulsar el diàleg entre programadors i productors tot posant al seu abast un espai de trobada i d’intercanvi. Un objectiu d’aquest diàleg és que La Mostra tingui, per tal d’ajustar l’oferta i la demanda, una funció descriptiva sobre les tendències de programació i la regulació de les produccions. La propera constitució de la Fundació La Mostra, amb participació pública i privada, també contribuirà destacadament a consolidar un dels mercats emergents de les arts escèniques a Catalunya. Aquesta consolidació passa per la plena incorporació del sector en el disseny d’aquesta fira cultural i per trobar nous ponts de col·laboració amb iniciatives que siguin sensibles al progrés cultural del nostre país. Us convido, doncs, a prendre part en aquesta 18a edició de La Mostra de teatre infantil i juvenil, a fer-ho des de l’afany participatiu i l’extensió en el territori que caracteritzen l’actual etapa de la nostra cultura. I desitjo una bona estada a Igualada a les companyies, els productors, els programadors i el conjunt de professionals que col·laboren en La Mostra i que en són garantia d’èxit.

Joan Manuel Tresserras i Gaju Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació


PRESENTACIÓN

La 18a edición de La Mostra levanta el telón con la feria y el mercado del espectáculo infantil y familiar más importante de Cataluña. Desde Igualada, la evolución de este acontecimiento cultural ha sido posible gracias a la colaboración de agentes privados y administraciones públicas. El año pasado, el impulso de la Generalitat de Catalunya y la voluntad del Ayuntamiento de la capital de Anoia, la Asociación Rialles y la Fundación Xarxa contribuyeron a poner la primera piedra de la que ha llegado a ser una nueva etapa. El reto actual es establecer una gran plataforma de distribución y proyección de la producción escénica catalana en el ámbito infantil y juvenil que vaya en busca de nuevos mercados. En este sentido, uno de los principales atractivos de La Mostra igualadina consiste en impulsar el diálogo entre programadores y productores poniendo a su alcance un espacio de encuentro y de intercambio. Un objetivo de este diálogo es que La Mostra tenga, a fin de ajustar la oferta y la demanda, una función descriptiva sobre las tendencias de programación y la regulación de las producciones. La próxima constitución de la Fundación La Mostra, con participación pública y privada, también contribuirá a consolidar uno de los mercados emergentes de las artes escénicas en Cataluña. Esta consolidación pasa por la incorporación del sector en el diseño de esta feria cultural y para encontrar nuevos puentes de colaboración con iniciativas que sean sensibles al progreso cultural de nuestro país. Estáis invitados a tomar parte en esta 18a edición de La Mostra de teatro para niños y jóvenes, a hacerlo desde el afán participativo y la extensión en el territorio que caracteriza la actual etapa de nuestra cultura. Deseo una buena estancia en Igualada a las compañías, los productores, los programadores y el conjunto de profesionales que colaboran en La Mostra y que son garantía de éxito.

Joan Manuel Tresserras i Gaju Consejero de Cultura y Medios de Comunicación


BENVINGUDA

Em plau donar-vos la més cordial benvinguda a tots els qui arribeu a la nostra ciutat per participar, ja sigui com a artistes, companyies o programadors teatrals, a la nova edició de La Mostra, Fira de Teatre Infantil i Juvenil, una edició plenament consolidada i amb la majoria d’edat complerta. També vull saludar especialment el públic de casa nostra, que al llarg d’aquests anys ha donat caliu i acollida incondicional a La Mostra. Són 18 edicions en què la ciutat d’Igualada s’ha posat al servei del teatre per a tots els públics. Una aposta que dinamitza un sector que esdevé corretja de transmissió dels valors i continguts fonamentals de la nostra cultura i la nostra llengua. Un element important que ens singularitza com a ciutat i que potencia el futur cultural de la nostra ciutadania. Els infants d’avui seran els protagonistes i el públic de demà. Vull agrair també a l’Institut Català de les Indústries Culturals l’aposta ferma per una Mostra professional, que contribueix a la millora del sector del teatre infantil i juvenil de Catalunya, amb la voluntat que les produccions de les companyies d’Igualada com de la resta de Catalunya siguin exportables i s’obrin al mercat estatal. La Mostra tindrà en la seva programació una oferta important d’espectacles que ens oferiran les setanta-tres

companyies participants. Deixeu-vos portar pels carrers i les places de la ciutat, i gaudiu de la multitud d’espectacles que es duran a terme en els diferents espais escènics. No voldria acabar la meva salutació sense agrair el treball dels voluntaris del grup local de Xarxa i la col·laboració d’aquesta mateixa entitat i de l’associació Rialles en l’organització de La Mostra d’enguany. També vull destacar el suport important de la Diputació de Barcelona i agrair als patrocinadors el seu suport a un dels esdeveniments culturals de la ciutat de més rellevància. Salutacions ben cordials i gaudiu de La Mostra d’Igualada.

Jordi Aymamí i Roca Alcalde d’Igualada


BIENVENIDA

Me complace dar la más cordial bienvenida a todos los que llegáis a nuestra ciudad para participar, ya sea como artistas, compañías o programadores teatrales, a la nueva edición de La Mostra, Fira de Teatre Infantil i Juvenil, una edición plenamente consolidada. También quiero saludar especialmente al público de Igualada, que a lo largo de estos años ha acogido incondicionalmente La Mostra. Son 18 ediciones en las que Igualada se ha puesto al servicio del teatro para todos los públicos. Una apuesta que dinamiza un sector que se convierte en correa de transmisión de los valores y contenidos fundamentales de nuestra cultura y nuestra lengua. Un elemento importante que nos singulariza como ciudad y que potencia el futuro cultural de nuestra ciudadanía. Los niños de hoy serán los protagonistas y el público de mañana. Quiero agradecer también al Institut Català de les Indústries Culturals la apuesta firme para una Mostra profesional, que contribuye a la mejora del sector del teatro infantil y juvenil de Cataluña, con la voluntad de que las producciones de las compañías de Igualada y del resto de Cataluña sean exportables y se abran al mercado estatal. La Mostra tendrá en su programación una oferta importante de espectáculos que nos ofrecerán las setenta y tres

compañías participantes. Dejaros llevar por las calles y las plazas de la ciudad, y disfrutad de la multitud de espectáculos que se llevarán a cabo en los diferentes espacios escénicos. Quiero dar un especial agradecimiento al trabajo de los voluntarios del grupo local de Xarxa y a la colaboración de esta misma entidad y de la asociación Rialles en la organización de esta edición de La Mostra. También destacar el apoyo importante de la Diputació de Barcelona y agradecer a los patrocinadores su respaldo en uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la ciudad. Saludos cordiales y disfrutad de La Mostra de Igualada.

Jordi Aymamí Roca Alcalde de Igualada


Aquesta 18a Mostra és dissenyada per a curiosos Entenem-nos. Hem reunit una sèrie de companyies que puguin interessar a tots aquells programadors i públic en general, que donen una gran importància al concepte d’actualitat, on destaca sobretot la creativitat i la qualitat. No obstant, proveir el mercat de Catalunya d’espectacles interessants per a contemporanis no ens ha de fer oblidar altres propostes més clàssiques i tradicionals que poden ser un referent per a les noves generacions de creadors, però que sobretot continuen entusiasmant els públics d’avui per imaginatius i per una posada en escena molt acurada i contrastada per anys d’experiència. Hem tingut en compte que hi hagi diversitat de gèneres, tot i que s’hi han inscrit pocs espectacles de carrer i de circ. En canvi, han augmentat les propostes de teatre musical i dansa. També cada cop hi ha més espectacles que utilitzen noves tecnologies, malgrat que encareixen la producció i exigeixen dels teatres infraestructures adequades i personal més preparat. Havíem d’obrir les portes de La Mostra a algunes d’aquestes companyies, tot i que elles mateixes s’adonen de les possibles dificultats de contractació perquè els caixets que han de demanar estan per sobre de la mitjana del mercat català actual. La curiositat d’aquesta Mostra radica també en l’aportació d’espectacles d’altres comunitats. Espectacles especials pel risc de les seves propostes, tant pel que fa als seus continguts com per la manera en què els presenten. D’altra banda, són espectacles que han rebut un gran reconeixement en altres fires on s’han presentat. Estem convençuts que la seva visió resultarà interessant per a programadors, professionals i públic de La Mostra, tant des del punt de vista lúdic com formatiu. Acabem ressaltant que aquest any tenim un dia més de Mostra. Més oportunitats, doncs, per “xafardejar” pels espais de la ciutat i gaudir de sorpreses inesperades. A més a més, programadors d’arreu estan convidats a veure espectacles creats a Catalunya, alguns d’ells parlats en castellà, perquè puguin ser programats i representats en els seus teatres. Tot plegat perquè, mantenint els signes d’identitat, aplicant el concepte de localitat i amb accent d’avantguarda, La Mostra adquireixi una nova qualitat per ser referent per als “curiosos” que vulguin gaudir del millor teatre infantil i juvenil que s’està produint en aquests moments.

Vol-Ras Direcció artística


Esta 18a Mostra está diseñada para curiosos. Hemos reunido a una serie de compañías que puedan interesar a todos aquellos programadores y público en general, que dan una gran importancia al concepto de actualidad donde destaca principalmente la creatividad y la calidad. No obstante, proveer el mercado de Cataluña de espectáculos interesantes para contemporáneos no nos debe hacer olvidar otras propuestas más clásicas y tradicionales que pueden ser un referente para las nuevas generaciones de creadores, pero que sobre todo continúan entusiasmando a los públicos de hoy por imaginativos y por una puesta en escena muy cuidada y contrastada por años de experiencia. Hemos tenido en cuenta que haya diversidad de géneros, aunque se han inscrito pocos espectáculos de calle y circo. En cambio, han aumentado las propuestas de teatro musical y danza. Cada vez hay más espectáculos que utilizan nuevas tecnologías, aunque encarecen la producción y exigen de los teatros infraestructuras adecuadas y personal más preparado. Teníamos que abrir las puertas de La Mostra a alguna de estas compañías, aunque ellas mismas se dan cuenta de las posibles dificultades de contratación porque sus cachés están por encima de la media del mercado catalán actual. La curiosidad de esta Mostra radica también en la aportación de espectáculos de otras comunidades. Espectáculos especiales por el riesgo de sus propuestas, tanto por sus contenidos como por la manera en que los presentan. Por otro lado, son espectáculos que han recibido un gran reconocimiento en otras ferias donde se han presentado. Estamos convencidos de que su visión resultará interesante para los programadores, profesionales y público de La Mostra, desde el punto de vista lúdico y también formativo. Acabamos resaltando que este año tenemos un día más de Mostra. Más oportunidades para “cotillear” por los espacios de la ciudad y disfrutar de sorpresas inesperadas. Además, programadores de todas partes están invitados a ver espectáculos creados en Cataluña, algunos de ellos en su versión en español, para que puedan ser programados y representados en sus teatros. En definitiva, porque manteniendo los signos de identidad, aplicando el concepto de localidad y con acento de vanguardia, La Mostra adquiera una nueva calidad para ser referente para los “curiosos” que quieran gozar del mejor teatro infantil y juvenil que se está produciendo en estos momentos.

Vol-Ras Dirección artística


companyies compaùías


ALAIGUA I TEATRE, SCCL Asúcar!!

Asúcar! és una animació amb música llatina en directe. Asúcar! pretén retre homenatge a la gran artista cubana Celia Cruz. Així, doncs, hem construït un repertori ple de color, ritme, moviment i “sabor”. L’hem adaptat perquè fins i tot els més menuts puguin ballar, i hi afegim la salsa del teatre de carrer per oferir un espectacle d’animació de participació activa, actual i molt dinàmic. Asúcar! és un espectacle per a tothom, on proposem una divulgació de l’aportació de les músiques llatines a la cultura popular de tot el món, sense oblidar el component lúdic i humorístic de les animacions infantils. Asúcar! es una animación con música latina en directo. Asúcar! pretende rendir homenaje a la gran artista cubana, Celia Cruz. Hemos construido un repertorio lleno de color, ritmo, movimiento y sabor. Una adaptación musical para que incluso los más pequeños puedan bailar, y añadimos la salsa del teatro de calle para ofrecer un espectáculo de animación de participación activa, actual y muy dinámico. Asúcar! es un espectáculo para todos los públicos donde proponemos una divulgación de la aportación de las músicas latinas a la cultura popular de todo el mundo, sin olvidar el componente lúdico y humorístico de las animaciones infantiles. Nom: ASÚCAR! / Intèrprets: Maite Ojer, Núria Caballol, Albert Brescó, Raimon Mola / Guió: Maite Ojer / Música: Maite Ojer i Pancho Marrodán Vestuari: Alaigua / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 75 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ

CONTACTE MANAGEMENT: Maite Ojer i Blasi Sant Francesc de Sales, 5 baixos 25001 Lleida Tel. 610 41 56 77 www.alaigua.com info@alaigua.com


ALÇA MANELA! Calçats Manela!

Calçats Manela aterra allà on sigueu per vendre-us unes bones sabates! Que no en necessiteu? Doncs això ja ho veurem! Alça Manela! us farà ballar i ballar i ballar fins que les sabates ja estiguin per llençar!!! Alça Manela!, doncs som-hi! Perquè Alça Manela! és un grup d’animació animat com pocs, amb molta música i un xic de teatre i un molt de riure i una gran quantitat de saltar i ballar i un poquet de tambors amb una miqueta de flamenc i una puça de polca i tot ben amanit amb molta veu i amb un bon: Alça Manela! Calçats Manela aterriza allí donde estéis para venderos unos buenos zapatos. ¿Que no necesitáis? ¡Eso ya lo veremos! Alça Manela os hará bailar y bailar y bailar hasta que los zapatos estén para tirar!!! ¡Alça Manela! pues manos a la obra! ¡Alça Manela! es un grupo de animación animado como pocos, con mucha música y un poco de teatro y un mucho de risa y una gran cantidad de saltar y bailar y un poquitín de tambores con un tanto de flamenco y un pellizquín de polca y todo bien aliñado con mucha voz y con un buen: ¡Alça Manela! Direcció: Alça Manela, Toti Toronell / Intèrprets: Jordi Senis, Anscari, Montu, Toni Mora / Vestuari: Alça Manela / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Toti Toronell i Pujiula C/ Verge del portal, 8 17800 Olot Tel. 619 72 15 01 www.produccionstrapa.com trapa@produccionstrapa.com


BAMBALINA Kraft

Teníem un rotlle de paper kraft al taller i al desplegar-lo: KRAFT, KITI, KRAFT. KITI KRAFT, KITI... Enrotlla, desenrotlla, plega, desplega, sacseja, arruga, trenca, esquinça, mossega, pica, agita, encoratja, anima, toca, retoca i torna a tocar... EL PAPER, PAPEROT, PAPERÍ, PAPERET, PAPERETA, PAPERINA, BAMBALINA... I et quedaràs empaperat, embadalit, al·lucinat; i veuràs que el teu cor ja no fa bumbum! Escolta, fa kiti kraft...! Teníamos un rollo de papel kraft en el taller y al desdoblarlo: KRAFT, KITI, KRAFT. KITI KRAFT, KITI... Enrolla, desenrolla, pliega, despliega, sacude, arruga, rompe, rasga, muerde, machaca, agita, anima, toca, retoca y vuelve a tocar... EL PAPEL, PAPELÓN, PAPELÍN, PAPELUCHO, PAPELOTE, PAPELINA, BAMBALINA... Y te quedarás empapelado, embobado, alucinado; y verás que tu corazón ya no hace ¡bom, bom! Escucha, hace ¡kiti kraft...! Intèrprets: Jaume Policarpo, Mercè Tienda, Óscar Jareño / Música: Jesús Salvador “Chapi” / Direcció: Jaume Policarpo / Procedència de la companyia: València DURADA: 50 min GÈNERE: Titelles EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Ángeles González Cabillers, 3 baix 46003 València Tel. 93 391 13 73 - 604 04 65 35 www.bambalina.es angeles@bambalina.es


BÚBULUS MENUTS Avui sortim!

Divertit viatge, protagonitzat per tres nens que decideixen marxar d’excursió sense pares ni professors. Tres amics ben diferents que fugen cap a una naturalesa més amable i acollidora. Una excursió plena de descobriments i, per què no, d’emocions i d’aventures. Però també amb alguns perills, que els nostres amics hauran de superar per poder tirar endavant. Un viatge que ens ensenya a relacionar-nos amb els altres companys d’una manera diferent, més intensa, basada en la convivència i la complicitat dels nostres amics. Un viatge que vol ensenyar-nos a conèixer i estimar el medi ambient, i a créixer com a persones. Divertido viaje, protagonizado por tres niños que deciden ir de excursión sin padres ni profesores. Tres amigos bien diferentes que huyen hacia una naturaleza más amable y acogedora. Una excursión llena de descubrimientos y, por qué no, de emociones y de aventuras. Pero también con algunos peligros, que nuestros amigos tendrán que superar para poder seguir adelante. Un viaje que nos enseña a relacionarnos con los otros compañeros de una manera diferente, más intensa, basada en la convivencia y la complicidad de nuestros amigos. Un viaje que quiere enseñarnos a conocer y a querer el medio ambiente, y a crecer como personas. Direcció i dramatúrgia: Carles Salas i Àngels Hugas / Música i disseny de so: Rafel Plana / Disseny il·luminació: Adriana Romero / Disseny vestuari: Àgueda Miguel / Confecció vestuari: Àgueda Miguel i Paca Naharro / Elements escenogràfics: Damien Rondeau i Lluís Salas / Intèrprets: Maria Gonzàlez, Ivan Montardit, Lourdes Solà i Alba Vilardebò / Producció: Anna Alonso / Fotografia: Ferran Mateo / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Dansa EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: C/ Petrarca 51 1r 2a 08031 BARCELONA TEL: 93 358 77 21 FAX: 93 407 12 78 www.bubulus.net bubulus@ols.es


BUFANÚVOLS Un cel ple de danses

Un cel ple de danses és un recull de danses d’arrel tradicional. Cada peça té un ball propi que nosaltres ensenyarem en el moment del concert. Són coreografies molt boniques i variades que els dansaires aviat aprendran a ballar. Les músiques són molt vives, d’una gran alegria, amb arranjaments per als diferents instruments de Gregori Ferrer. Gaudirem d’Erva Cidreira de Portugal, Hora Mare de Romania, Kleismer d´Israel, Michael Turner’s Waltz d’Anglaterra, entre d’altres, i també dels Països Catalans, la Jota Amorosa de Mallorca i l´Amo de Son Carabassa de Menorca. En aquesta 18a Mostra d’Igualada es farà la preestrena d’aquest espectacle, amb noves melodies i també nous músics. Un cel ple de danses es una recopilación de danzas de raíz tradicional. Cada pieza tiene un baile propio que nosotros enseñaremos en el momento del concierto. Son coreografías muy bonitas y variadas que los asistentes pronto aprenderán a bailar. Las músicas son muy vivas, de una gran alegría. Disfrutaremos con Erva Cidreira de Portugal, Hora Madre de Rumanía, Kleismer de Israel, Michael Turner’s Waltz de Inglaterra, entre otras, y también de los países catalanes, la Jota Amorosa de Mallorca y l´Amo de Son Carbassa de Menorca. Un cel ple de danses es un espectáculo que preestrenaremos en esta 18a Mostra d’Igualada con nuevas melodías y también nuevos músicos. Autors: Pau Tarruell i Carmina Mas / Direcció: Gregori Ferrer / Escenografia: Jesús Calàbria / Vestuari: Mariona Mas / Producció: Cia. Bufanúvols / Arranjaments temes i autor d’una de les danses: Gregori Ferrer / Música: Míriam Tarruell, Clara Tarruell, Pau Tarruell, Xavi Arderius, Magalí Sala, Carmina Mas / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Dansa EDAT: Tot els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Carmina Mas Plaça Canigó, 5 B 08211 Castellar del Vallès Tel. 680 68 09 55 www.bufanuvols.tk grupbufanuvols@hotmail.com


CIA. DANSA COTTON Caputxeta vermella

Hi havia una vegada una noieta que jugava a caçar papallones amb els seus amics del poble, en Jan i en John. Tot d’una s’adonà que era massa tard i havia de tornar a casa seva. En arribar, la mare li va dir que havia d’anar a casa de la seva àvia, que estava una mica malaltona i li havia de portar un cistell ple de menjar. Pel camí la Caputxeta es va anar trobant amb diferents animalons, els quals li anaven dient el mateix que la seva mare, que anés amb compte amb el llop. Tot i així, se’l va trobar. Sort va tenir aquest cop d’un caçador que passejava pel bosc, però... Com acabarà aquest conte? Había una vez una chiquilla que jugaba a cazar mariposas con sus amigos del pueblo, Jan y John. De repente se dió cuenta que era demasiado tarde y debía regresar a casa. Al llegar, la madre le dijo que fuera a casa de su abuela, que estaba enferma, y le llevara un cesto lleno de comida. En el camino Caperucita se fue encontrando con diferentes animales que le iban diciendo lo mismo que su madre, que tuviera cuidado con el lobo. Aun así, se lo encontró. Suerte tuvo de encontrarse con un cazador que paseaba por el bosque, pero... ¿Cómo acabará este cuento? Direcció coreogràfica: Isabel Millán / Vestuari: Isabel Millán / Escenografia: Cia de dansa Cotton, Vicente Parra / Música: Parranoi / Texts: Vicente Parra / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Dansa EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Isabel Millán Barti C/ Marina 114-116 7ºC 08018 Barcelona Tel. 629 24 78 86 balletcotton @telefonica.net www.balletcotton.com


CIA. COMEDIANTS LA BALDUFA El llibre imaginari

El protagonista de l’obra té una existència monòtona i avorrida. Treballa en una oficina i fa cada dia les mateixes tasques. Un bon dia li cau a les mans un llibre. La seva lectura li obrirà les portes a un món nou: el món de la imaginació, el món de l’aventura i el viatge. Tres històries dins d’una en la qual veiem reflectides les inquietuds dels homes, una història universal. Un viatge que canviarà per sempre la vida de tots els que l’emprenen. Un espectacle adreçat a tots els públics, que combina diferents estils i tècniques: ombres, projeccions, titelles plans articulats... Una proposta arriscada amb una important càrrega ideològica. Un viatge per a tots els públics, un espectacle multidisciplinari que vol ser una crida a l’aventura i a la utopia. El protagonista de la obra tiene una existencia monótona y aburrida. Trabaja en una oficina y hace cada día las mismas tareas. Un buen día llega a sus manos un libro. Su lectura le abrirá las puertas a un mundo nuevo: el mundo de la imaginación, el mundo de la aventura y el viaje. Tres historias dentro de una en la que vemos reflejadas las inquietudes de los hombres, una historia universal. Un viaje que cambiará para siempre la vida de todos los que la emprenden. Un espectáculo dirigido a todos los públicos, que combina diferentes estilos y técnicas: sombras, proyecciones, títeres planos articulados... Una propuesta arriesgada con una importante carga ideológica. Un viaje para todos los públicos, un espectáculo multidisciplinar que quiere ser una llamada a la aventura y a la utopía. Creació i direcció: La Baldufa i Luis Zornoza / Escenografia i vestuari: Carles Pijuan i Teresa Ortega / Il·luminació: Miki Arbizu / Música: Òscar Roig / So: Salvador Servat / Elaboració vídeo: Cantalup / Intèrprets: Carles Benseny, Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 63 min GÈNERE: Teatre multidisciplinari EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Enric Blasi Aldosa C/Músic Vivaldi, 12 25003 Lleida Tel. 649 98 50 52 www.labaldufateatre.com baldufa@labaldufateatre.com


CIA. LA BLEDA Una paradeta particular

Mai no havia estat tan divertit anar a mercat! Sobretot si la mestressa de la paradeta és la Bleda. Amb la seva clau ens obrirà un món ben particular: el carbassó us farà una cançó, coneixereu el pèsol més famós i la mongetera màgica, enmig d’una festa d’enciams us trobareu, l’all del damunt no us el traureu, la ceba un drama us farà, i el tomàquet vergonyós no sortirà. De tot això una recepta fareu entre cançons, rialles i endevinalles. Ah! Vigileu que el cuc “escurubut” no es mengi les fruites i verdures d’aquesta paradeta tan particular, que de ben segur us divertirà... i molt aprendreu! ¡Nunca había sido tan divertido ir al mercado! La propietaria de la parada es “Bleda”. Con su llave os abrirá un mundo bien particular: el calabacín os hará una canción, conoceréis el guisante más famoso y la planta de judías mágica, en medio de una fiesta de lechugas os encontraréis, el ajo no os quitaréis de encima, la cebolla un drama os hará y el tomate vergonzoso no saldrá. De todo esto haréis una receta entre canciones, risas y adivinanzas. ¡Ah! Vigilad que el gusano “escurubut” no se coma las frutas y verduras de esta parada tan particular, que bien seguro os divertirá... y mucho aprenderéis. Intèrpret: Helena Escobar / Direcció: Pere Hosta i Helena Escobar / Escenografia i attrezzo: Amadeu Ferré / Vestuari: Carme Puigdevall , Èrika Cristalino / Música: Quim Serra / Veus en off: Marta Corral i Pere Hosta / Producció: Cia.La Bleda / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Pallassos EDAT: 3 a 12 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Helena Escobar C/Sta. Clara 3, 3r 17001 Girona Tel. 696 01 29 37 www.lableda.com lableda@lableda.com


CIA. MERCÈ FRAMIS Teatre d’ombres La lluna, la pruna

La lluna, la pruna presenta un recull de poemes, cançons i embarbussaments ben coneguts per nens i nenes. L'espectacle il·lustra amb imatges, música i petites dramatitzacions aquestes cançons.El sol surt al matí, tothom dorm. El sol posa les cases, la gent i tots el saluden. Bon dia Sol Solet! Arriba la pluja, una goteta, dues gotetes... Surt l'arc de Sant Martí, i després arriba el cargol. Cargol treu banya, puja la muntanya! Arriben les gallines! La gallina ponicana, pon un ou cada setmana. De l'ou en surt una gallina; una gallina xica, mica, camacurta i pellerica! Un mariner vol pescar un peix! Peix peixet, de la canya al sarronet! La lluna no vol sortir, no té cap vestit que li agradi, la lluna es vesteix amb un vestit de dol. La lluna i el sol mariner marxen junts sota la llum de les estrelles. La lluna, la pruna presenta una recopilación de poemas, canciones y trabalenguas bien conocidos por los niños y niñas. El espectáculo ilustra con imágenes, música y pequeñas dramatizaciones estas canciones populares catalanas. El sol sale por la mañana...todo el mundo duerme. El sol pone las casas, la gente y todos lo saludan. ¡Buenos días Sol Solet! Llega la lluvia, una gotita, dos gotitas... sale el arco iris, y después llega el caracol. Cargol treu banya, puja a la muntanya! Llegan las gallinas! La gallina ponicana, pone un huevo cada semana. Del huevo sale una gallina; una gallina xica, mica, camacurta i pellerica! Un marinero quiere pescar un pez! Peix peixet, de la canya al sarronet! La luna no quiere salir, no tiene ningún vestido que le guste, la luna se viste con un traje de luto. La luna y el sol marinero se van juntos bajo la luz de las estrellas. Creació i disseny: Mercè Framis / Diàlegs: Mercè Maure / Música: Joan Saura / Cantant: Anna Subirana / Intèrpret: Mercè Framis / Ajudant escènica: Olga Olveira / Direcció: Mercè Framis / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 45 min GÈNERE: Teatre d’ombres EDAT: 0 a 5 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Mercè Framis Pge Alió 41 1º2ª 08037 Barcelona Tel. 676 78 94 73 www.merceframis.com meframo@vodafone.es


CIA. TITELLES VERGÉS Hansel i Gretel

El follet del bosc ens explicarà un conte meravellós... Hansel i Gretel, fills d’un llenyataire molt pobre, es perden pel bosc i troben una fantàstica caseta amb les parets de xocolata, les finestres de caramel i la teulada de merenga. És la casa de la bruixa Llaminera que els convida a entrar-hi amb no se sap quines intencions... Després de moltes peripècies, Hansel i Gretel, amb l’ajuda d’un màgic ocell blanc, aconseguiran trobar el camí de tornada a casa. El duende del bosque nos contará un cuento maravilloso... Hanset y Gretel, hijos de un leñador muy pobre, se pierden en el bosque y encuentran una fantástica casita con las paredes de chocolate, las ventanas de caramelo y el tejado de merengue. Es la casa de una bruja Golosa que los invita a entrar con no se sabe qué intenciones... Después de muchas peripecias, Hansel y Gretel, con la ayuda de un mágico pájaro blanco, conseguirán encontrar el camino de vuelta a casa. Adaptació i direcció: Sebastià Vergés / Manipulació: Sebastià Vergés i Montserrat Albalate / Vestuari: Montserrat Albalate / Música: Joan Moliné / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Titelles EDAT: 3 a 7 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Sebatià Vergés Mirador del Port, 1 casa 8 08870 Sitges Tel. 608 89 18 21 titellesverges@telefonica.net


CIA. + GATS Càtering

Quatre cuiners han arribat al carrer amb un objectiu: presentar la seva empresa de càtering! Diguem que no és una empresa gaire convencional… Bé, de fet no ho és gens! És l’empresa de càtering més esbojarrada que puguis trobar. Cuinar, no sabem si cuinen bé, però de parar un carrer per cuinar un gag, una animalada o una estripada sí que en saben, i molt! Et convidem a conèixer els quatre cuiners que no tindran mai estrelles, però sí algun “michelín”! Càtering és una empresa per a la promoció de la cuina estripada de gags i animacions al carrer. El seu gran objectiu és “deconstruir” el carrer; a l’Adrià sí que li surt, i a nosaltres?... Ja ho veurem! Càtering: la trempera i la canya dels actors de Pentina el Gat, ara sols, i amb plats i olles! Cuatro cocineros han llegado a la calle para presentar su empresa de cátering! Digamos que no es una empresa demasiado convencional, es la empresa de cátering más alocada que puedas encontrar. Cocinar, no sabemos si cocinan bien, pero parar una calle para cocinar un gag, o una animalada sí que saben, ¡y mucho! Te invitamos a conocer los cuatro cocineros que no tendrán nunca estrellas, ¡pero sí algún “michelín”!Cátering es una empresa para la promoción de la cocina repleta de gags y animaciones en la calle. Su gran objetivo es “deconstruir” la calle; a Adrián sí que le sale, ¿y a nosotros?... ¡Ya lo veremos! Cátering: el desparpajo y la caña de los actores de Pentina el Gat, ahora solos, ¡y con platos y ollas! Intèrprets: Alba Valldaura, Víctor Bea i Martí Verdú / Direcció: Jordi Amenós / Musica: Sam Atencia / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 90 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Anna Calsina C/Major, 1 2n 1a 08110 Montcada i Reixac Tel. 610 39 00 04 www.pentinaelgat.com anna@pentinaelgat.com


CIA. CACTUS Marro de bruixes

Una bruixa poruga lleugerament embogida que fa fora els esperits malignes amb el seu matamosques. Una bruixa “guarra” que busca escopinades, polls i cucs per fer-ne un ungüent. Una bruixa a qui li falta un bull que etziba llengotes i mals auguris. Una bruixa vident que olora la gent, fa sons d’animals i porta un gat dins una gàbia que diu que és el seu marit. I una olla gegant, el recipient indispensable per fer pocions, alhora, convertit en la casa ambulant de les bruixes. Marro de bruixes és la congregació d’aquests cinc elements amb un sisè, el que aporta la gent. Amb un objectiu, fer una bona poció per tal de canalitzar aquelles energies disperses que puguin distreure’ns d’una vida plaent. Una bruja miedosa ligeramente enloquecida que echa a los espíritus malignos con su matamoscas. Una bruja guarra que busca piojos y gusanos para hacer un ungüento. Una bruja desquiciada que saca la lengua y lanza malos augurios. Una bruja vidente que huele a la gente, hace sonidos de animal y lleva un gato dentro de una jaula que dice que es su marido. Y una olla gigante, el recipiente indispensable para hacer pociones, a la vez, convertido en la casa ambulante de las brujas. Marro de bruixes es la congregación de estos cinco elementos con un sexto, el que aporta la gente. Con un objetivo, hacer una buena poción y canalizar aquellas energías dispersas que puedan distraernos de una vida placentera. Intèrprets: David Blanco (Bruixa Guarra), Ester Pla (Bruixa Vident), Maria Santamaria (Bruixa Nena) i David Ribera (Bruixa Poruga) / Escenografia: Josep Berenguel / Vestuari: Eva Selma / So: Jaume Ferrer / Director: David Ribera / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: David Ribera Canyadell Creu Guixera, 54 baixos 08240 Manresa Tel. 616 36 63 48 www. ciacactus.net ciacactus@ciacactus.net


CIA. D’ESPECTACLES PA SUCAT SCCL Les meravelles de l’orient

Un joglar musulmà, expert rondallaire, i un soldat vingut de les Croades, noble cavaller que ha anat a menys i que està obligat a fer el que calgui per sobreviure, han portat de les terres d’Orient l’art de fer titelles. Els acompanya un pastor introvertit i feréstec que ha perdut el seu ramat i toca la cornamusa per poder menjar. Aquests tres personatges formen una pintoresca companyia que recorre viles i pobles explicant històries mitjançant un castellet ambulant, la música en viu i el dinamisme característic del titella tradicional. Un juglar y un noble caballero traen de las tierras de Oriente el arte de hacer títeres. Junto con un pastor introvertido, recorren pueblos y villas contando historias, con música y el dinamismo característico del títere tradicional. Intèrprets: Jordi Jubany, Eudald Ferré i Quim Carranza / Guió: Jordi Jubany / Música: Quim Carranza / Escenografia, vestuari i caracterització: Eudald Ferré / Vestuari: M. Teresa Baz / Producció executiva: Jordi Cartanyà / Assessor de direcció: Lluís Graells Direcció: Eudald Ferré / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 55 min GÈNERE: Titelles i actors EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Jordi Cartanyà Ap. de correus, 35 Valls 43800 Tel. 670 41 26 33 pasucat@pasucat.com www.pasucat.com


CIA. LA CLOSCA Pinxo, el pica-soques enamorat

En un racó del bosc, el Pinxo, un pica-soques, l’August, un mussol i el Terbolí, un esquirol, passen un llarg hivern. Les primeres fulles dels arbres anuncien l’arribada de la primavera i el Pinxo espera amb impaciència l’arribada de les orenetes. En té un motiu ben especial: la Tina, una oreneta molt dolça de la qual està enamorat. Aquest any les orenetes triguen a arribar. Ningú no en sap el motiu. Finalment, una nit de lluna plena arriba la Tina i explica al Pinxo que han trigat perquè el Paolo, un esparver gran, gros, gris i amb una taca carbassa al pit les ha convidat a una festa flamenca al delta, una preciosa festa de color rosa... Quan arriba l’estiu, la Tina pon ous i neix un pollet. Un dia el pollet desapareix i el Pinxo de seguida sospita de l’esparver. En un bosque, un trepador, un búho y una ardilla esperan con impaciencia la llegada de la primavera. Hay un motivo especial: Pinxo está enamorado de Tina, una dulce golondrina. Este año tardan mucho en llegar, nadie sabe el motivo. Cuando finalmente llegan, Tina cuenta que han asistido a una fiesta flamenca invitados por un gran gavilán. Al llegar el verano, Tina pone huevos y nace un pollito. Un día el pollito desaparece y Pinxo enseguida sospecha de Paolo, un gran gavilán… Manipuladors: Pilar Casalengua i Nani Castellsagué / Autora: Pilar Casalengua / Il·luminació: Sergi Nicolau / Música: LLuís Carmona i Amadeu Solernou / Escenografia i titelles: Xavier García / Producció: CIA. LA CLOSCA / Direcció: Xavier García / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Titelles EDAT: 3 a 6 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Pilar Casalengua C/Còrsega, 562 5è 3a 08025 Barcelona 630 60 00 13 www.laclosca.com laclosca@terra.es


CIA. MAG LARI Secrets

“Sabeu quin és el gran secret dels mags? Doncs precisament per això no us ho puc dir; el secret és saber guardar els secrets… És un gran mèrit que encara avui la gent es pregunti com ens ho fem els mags per tallar una persona per la meitat o com podem fer desaparèixer les coses. Potser això és l’única pregunta que no ens pot respondre el Google. Els secrets més importants s’han escrit en fulls en blanc. Però si esteu disposats a fer que el llegat de tots els mags que m’han precedit pervisqui, passeu i disposeu-vos a gaudir de l’espectacle sense cap ganes de voler desvetllar els secrets. Només així us il·lusionareu de debò”. “¿Sabéis cuál es el gran secreto de los magos? Pues precisamente por este motivo no os lo puedo decir; el secreto es saber guardar los secretos… Es un gran mérito que todavía hoy la gente se pregunte cómo lo hacemos los magos para cortar una persona por la mitad o cómo podemos hacer desaparecer las cosas, quizás ésta es la única pregunta que no nos puede responder el Google. Los secretos más importantes se han escrito en hojas en blanco. Pero si estáis dispuestos a hacer que el legado de todos los magos que me han precedido perviva, pasad y disfrutad del espectáculo sin ganas de querer desvelar los secretos, sólo así os iusionaréis de verdad”. Direcció: Josep Maria Lari / Intèrprets: Pol Quintana, Marc Jean Mairet i Marc Pérez (Pekly) / Vestuari: Agustí Bardella / Escenografia: Francesc Moreno / Il·luminació: Sisco Satorres / Producció: Miquel Setó / Web: Factor Essencial / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 70 min GÈNERE: Màgia EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Pere Vázquez Roser 48 baixos 08004 Barcelona Tel. 656 44 42 20 www.maglari.com maglari@maglari.com


CIA. MAGO MANU Flipa!!!

Quant temps fa que no flipes? Quant temps fa que no deixes lliure la teva imaginació? Flipa!!! és un espectacle per flipar a mans d’un dels mags més flipats i flipants del país. Quatre dels més prestigiosos cartomags de tots els temps cobren vida, gràcies a quatre titelles que realitzen jocs de cartes, que el públic pot seguir fàcilment amb detall. Mag Manu aconsegueix que el públic flipi mitjançant la seva participació, i amb una pantalla gegant on el més mínin error és observat, efectes màgics de prop, i amb la possibilitat tecnològica de portar-los a una sala gran i sobretot amb grans dosis d’imaginació. NOTA: Si amb tot això el públic encara no ha flipat, tenim una arma secreta... un final mai vist, una confidència entre els espectadors i el mag. Un somni fet realitat. Garantit. ¿Cuánto tiempo hace que no flipas? ¿Cuánto tiempo hace que no dejas libre tu imaginación? Flipa!!! es un espectáculo para flipar a manos de uno de los magos más flipados y flipantes del país. Cuatro de los más prestigiosos cartomagos de todos los tiempos cobran vida, gracias a cuatro títeres que realizan juegos de cartas, que el público puede seguir fácilmente con todo detalle. Mago Manu consigue que el público flipe mediante su participación, y con una pantalla gigante donde el más mínimo error es observado, efectos mágicos de cerca, y con la posibilidad tecnológica de llevarlos a una sala grande y sobre todo con grandes dosis de imaginación. NOTA: Si con todo esto el público todavía no ha flipado, tenemos un arma secreta... un final nunca visto, una confidencia entre los espectadores y el mago. Un sueño hecho realidad. Garantizado. Intèrpret: Mago Manu / Il·luminació: Fernando Redondo / Gravació àudio: Andres Caballero / Escenografia: Tecnodimensión i Carles Llorens / Direcció: Manu Jiménez / Producció: Gaac SL / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Màgia EDAT: a partir de 7 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: GAAC Ricard Torrens Crta. Rubí, 51 08223 Terrassa Tel. 93 735 80 85 - 696 76 20 28 www.gaac.info/magomanu gaac@gaac.info


CIA. RENAIXENÇA La rebel.lió de les joguines

¿Us heu parat a pensar què podria passar si, fartes de veure els nens i les nenes jugar i jugar amb la videoconsola i veure constantment la televisió, les joguines cobressin vida pròpia i comencés la “rebel·lió de les joguines”? Un espectacle ple de color i fantasia en el qual molts nens i nenes es poden veure reflectits. Intenta educar en els jocs i el lleure. ¿Habéis pensado alguna vez qué podría pasar si, hartos de ver a los niños y niñas jugar y jugar con la videoconsola y ver constantemente la televisión, los juguetes cobraran vida propia y empezara la “rebelión de los juguetes”? Un espectáculo lleno de color y fantasía en el que muchos niños y niñas se pueden ver reflejados. Intenta educar en los juegos y el ocio. Intèrprets: Txus Rodríguez, Àngels Sàchez, Ferran Herrera / Tècnic: Matias Torres / Constructors: (escenografíes, decorats, titelles, vestuari, etc...) Mercè Puig, Albert Gràcia / Guionistes: Ferran Herrera i Frederic Gaude / Cap comercial i relacions públiques: Frederic Gaude / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre i titelles EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACT MANAGEMENT: Frederic Gaude C/ Blasco de Garay, 55 baixos 08004 Barcelona Tel. 627 24 44 05 renaixenfactori@yahoo.es


CIA. ROSA FITÉ El rei que s’avorria

Heus aquí un Rei que tot i que ho tenia tot... i que no li mancava de res... ell s’avorria!... Ningú no coneixia la causa o el motiu del seu avorriment. Els seus súbdits estaven molt preocupats i es van posar d’acord per fer-li un regal, i així, fer-li passar l’avorriment.... Però no se’n van sortir. Un dia, però... estant al seu palau, va veure per la finestra... Ei! No t’ho diré! Vine a descobrir-ho en el nou espectacle que presenta la Rosa Fité. Había una vez un rei que lo tenía todo, no le faltaba nada. Aun así, se aburría sin nadie conocer la causa. Pero un día, a través de la ventana vio... ¡Eh! No te lo diré, ven tú mismo a descubrirlo. Intèrpret: Rosa Fité / Il·luminació: Jeroni Oller / Escenografia: Carles Llorens i Rosa Fité / Direcció: Jeroni Oller / Producció: Gaac SL / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Contes EDAT: 3 a 12 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Ricard Torrens Crta. Rubi, 51 08223 Terrassa Tel. 93 735 80 85 - 696 76 20 28 www.gaac.info/rosafite rosafite@gaac.info


CIA. SUSAGNA NAVÓ Contes que es pengen i despengen

Quan la Susagna obre la maleta, les històries s’escampen per tot arreu. Per això ha buscat un penja-robes gegant, per no deixar-ne escapar cap. Els contes van i vénen, surten i entren, s’expliquen i s’escolten... i aquests es pengen i es despengen. Perquè hi ha robes especials, encàrrecs difícils de fer, semàfors que no aturen el trànsit... i tots ells, sense excepció, tenen un lloc on aturar-se: aquí amb nosaltres. Cuando Susagna abre la maleta, las historias se desperdigan por todas partes, por este motivo ha buscado un perchero gigante, para no dejar escapar ninguna. Los cuentos van y vienen, salen y entran, se explican y se escuchan... y éstos se cuelgan y se descuelgan. Porque hay ropas especiales, encargos difíciles de hacer, semáforos que no detienen el tráfico... y todos ellos, sin excepción, tienen un lugar donde detenerse: aquí con nosotros. Intèrpret: Susagna Navó / Escenografia: Carles Llorens / Direcció: Susagna Navó / Producció: Gaac SL / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Contes EDAT: 3 a 12 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: GAAC Ricard Torrens Crta. Rubí, 51 08223 Terrassa Tel. 93 735 80 85 - 696 76 20 28 www.gaac.info gaac@gaac.info


CIRC PÀNIC La caravana passa...

L'espectre d'un cavall arrossega un vagó metàl·lic: podria ser un submarí, encara que també una caldera. Podria enfonsar-se en les aigües abismals o travessar els deserts de sal. Quatre personatges de diabòlica innocència, tan maliciosos com romàntics, apareixen i desapareixen al compàs de la melodia, donant salts i girs sobre la carcassa, grimpant fins al màstil o cavalcant sobre el cavall. Un nan es transforma en ocell. Un lord anglès només entén el món a l’inrevés i executa delicades melodies amb el seu violí. Una funàmbula, amb el seu somriure, il·lumina l'univers i la música acompanya el rumb d'aquesta aventura de la mà del sultà. Un espectacle visual a força de contrastos i metamorfosis en el qual les tècniques de circ com el cable, l’acrobàcia, els equilibris i el pal xinès es confonen i barregen. El espectro de un caballo arrastra un vagón metálico: podría ser un submarino, aunque también una caldera. Podría hundirse en las aguas abismales o cruzar los desiertos de sal. Cuatro personajes de diabólica inocencia, aparecen y desaparecen al compás de la melodía, dando saltos y giros sobre el armazón, trepando hasta el mástil o cabalgando sobre el caballo. Un espectáculo visual a fuerza de contrastes y metamorfosis en el que las técnicas circenses como el cable, la acrobacia, los equilibrios y el palo chino se confunden y mezclan. Direcció: Piero Steiner / Intèrprets: Alexa Lecomte, Cécile Maillard, Jordi Panareda, Marçal Calvet / Música: Dalmau Boada / Escenografia: Jordi Panareda, Luis Nevado i Enrico Tomba / Vestuari: Alex & Alexa / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 80 min GÈNERE: Carrer/Circ EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Jordi Can Joan n. 6 Apt. de correus n. 66 08470 Campins Tel. 649 39 13 41 www.circpanic.com circpanic@terra.es


CIRC HULA Viceverso

Imagina el teu reflex sortir del mirall, i amb ell... Somiar despert. Espectacle que combina l’humor, el teatre i diferents disciplines de circ (clown, màgia, malabars, equilibris...) Imagina tu reflejo saliendo del espejo, y con él… soñar despierto. Este espectáculo combina el humor, el teatro y diferentes disciplinas de circo (clown, magia, malabares, equilibrios…) Direcció i producció: Sébastien Dethise i Cris Oller / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 55 min GÈNERE: Circ EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Dethise Sebástien C/del castell, 26 43144 Vallmoll Tel. 977 63 76 39 www.circhula.com info@circhula.com


CLOWNX TEATRE Bèl.lum

L’Arnau i el Jordi són els amics perfectes. L’Arnau sempre és a la lluna, somiant convertir-se en pilot espacial i viure grans aventures intergalàctiques. El Jordi també està fascinat per l’espai exterior, de gran vol ser enginyer aeronàutic i construir naus que volin com ocells. Però un treball en grup que els encarreguen a l’escola posarà a prova la seva amistat. Bèl·lum, amb la forma aparent d’una comèdia, pretén fer pensar als més petits sobre temes tan importants com ara la guerra o la violència, però sobretot vol funcionar com un mirall a través del qual els nens puguin aprendre a gestionar les seves emocions a partir dels exemples de l’Arnau i el Jordi. Arnau y Jordi son los amigos perfectos. Arnau siempre está en la luna, soñando en convertirse en piloto espacial y vivir grandes aventuras intergalácticas. Jordi también está fascinado por el espacio exterior, de mayor quiere ser ingeniero aeronáutico y construir naves que vuelen como pájaros.Pero un trabajo en grupo que les encargan en la escuela pondrá a prueba su amistad. Bèl·lum, con la forma aparente de una comedia, pretende hacer pensar a los más pequeños sobre temas tan importantes como la guerra o la violencia, pero principalmente todo quiere funcionar como un espejo a través del cual los niños puedan aprender a gestionar sus emociones a partir de los ejemplos de Arnau y Jordi. Intèrprets: Salva Artesero, Ruth Vilar, Arnau Monclús i Jordi Gilabert i Marc Rosich / Direcció: Joan Sors / Escenografia: Lluis Traveria, La Forja del Vallès / Vestuari: Goretti sastreria teatral / Música: Ramon Bau i Dènys Sanz, Joan Vilalta, Biel Graells quintet de corda, Dènys Sanz, Sergi Rovira, Pitu Andreu i Ramon Bau / Il·luminació: Ramon Sendra / Procedència de la companyia: Catalunya DURACIÓ: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Mònica Garcia Apt. Correus 28 08160 Montmeló Tel. 93 568 27 12 - 671 03 64 21 contacte@clownxteatre.com www.clownxteatre.com


COR DE TEATRE El concert

La prestigiosa orquestra Philarmonique du Lac, pionera en l'experimentació sonora, proposa un variat i excitant repertori d'obres simfòniques, de Bach a Debussy passant per Haendel, Mozart i Beethoven. Les presses i la manca de previsió fan que, a l'hora marcada, l'orquestra no hagi arribat i el públic, impacient, hagi d'assistir al curiós espectacle d'un grup d'operaris que han de deixar-ho tot preparat per al concert. La prestigiosa orquesta Philarmonique du Lac, pionera en la experimentación sonora, propone un variado y excitante repertorio de obras sinfónicas, de Bach a Debussy pasando por Haendel, Mozart y Beethoven. Las prisas y la falta de previsión hacen que, a la hora establecida, la orquesta no haya llegado y el público, impaciente, tenga que asistir al curioso espectáculo de un grupo de operarios que deben dejarlo todo preparado para el concierto. Música: Lassus, De la Encina, Arcadelt, Banchieri, Bach, Mozart, Satie, Drayton, Beatles, Rollings Stones / Intèrprets: Montse Baeza, Laura Ruhí, Anna Figueras, Alba Bosch, Mariona Callís, Gemma Fontbernat, Iona Llagostera, Lali Figueras, Rosa Rigau, Mònica Vilà, Gerard Capdevila, Arcadi Juncosa, Llorenç Gómez, Eduard Mas, David Costa, Lluís Coll, Pere Quintana, Albert Massip, Lluís Gratacós i Joan Vila / Escenografia: KM construcció d’escenografia / Il·luminació: José Montilla / Director musical: David Costa / Director Teatral: Xevi Ausellé DURADA: 60 min GÈNERE: Musical i teatral EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Dolors López C. Llevant, 9 17844 Cornellà de Terri Tel. 972 59 60 24 – 649 65 67 94 www.cordeteatre.com llevant9@terra.es


CORCADA TEATRE Pèl al pit

Pèl al pit és Blai Bonet. Blai Bonet nen, que ve al món de matinada... Blai Bonet adolescent, i au! a espolsar la prunera. Blai Bonet jove contra tots els que em volen fer un home com Déu mana. Blai Bonet vell, sempre he celebrat aquestes coses. Blai Bonet vida. La primera vegada que vaig ser un home vaig córrer... Blai Bonet Santanyí. ...cap al carretó de gelats. Blai Bonet paraula. Per comprar un gelat. De dues pessetes. Per celebrar-ho. Ja veus tu. Per celebrar-ho. Blai Bonet Blai. Pèl al pit es Blai Bonet. Blai Bonet niño, que viene al mundo de madrugada... Blai Bonet adolescente, ¡venga! a sacudir el ciruelo. Blai Bonet joven contra todos los que te quieren hacer un hombre como Dios manda. Blai Bonet viejo, siempre he celebrado estas cosas. Blai Bonet vida. La primera vez que fui un hombre corrí... Blai Bonet Santanyí. ... hacia el carrito de los helados. Blai Bonet palabra. Para comprar un helado. De dos pesetas. Para celebrarlo. Ya ves tú.Para celebrarlo. Blai Bonet Blai. Obra guanyadora del concurs BÒTIL (Balears Ofereix Teatre I Literatura) organitzat per Sa Xerxa i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Intèrprets: Xavier Frau, Joana Gomila, Gori Matas, Joan Tomàs Martínez / Direcció, dramatúrgia i selecció de textos: Joan Fullana / Escenografia i vestuari: Xesca Salvà / Il·luminació: Rafel Febrer (Tot Teatre) / Procedència de la companyia: BALEARS DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACT MANAGEMENT: Joan Fullana Tel. 650 39 95 14 corcada@gmail.com http://corcada.googlepages.com


DA.TE DANZA Oh... Mar!

Oh... Mar! És un espectacle adreçat als més petits, als bebès. En aquest espectacle de dansa sobre el mar hi descobriran les seves llums, textures, colors, sensacions... El mar reflecteix tot el que l’envolta i alhora posseeix una vida pròpia que encara no hem arribat a descobrir completament. El blau que ens embolcalla amb la seva mirada; una realitat inabastable. El mar és reflex de nosaltres mateixos i de la vida que va sorgir-ne. El mar és l'inici de tot... immens... Oh... mar! Oh... Mar! Es un espectáculo dirigido a los más pequeños, a los bebés; en este espectáculo de danza acerca del mar van a descubrir sus luces, texturas, colores, sensaciones... El mar refleja todo lo que le rodea y a la vez posee una vida propia que todavía no hemos alcanzado a descubrir completamente. El azul que nos envuelve con su mirada; una realidad inabarcable. El mar es reflejo de nosotros mismos y de la vida que surgió de él. El mar es el inicio de todo... inmenso... Oh... mar! Direcció: Omar Meza i Celia Sako / Coreografia: Celia Sako / Escenografia: Tarlatana Escenografías / Vestuari: Vanesa Cañaveral Il·luminació: Cristina Martínez-Osorio / Assessor Artístic: Carlos Gutiérrez / Disseny gràfic: Silvia Wagner / Efectes sonors: Bernardi Producciones / Producció Executiva: Luis Fas i Javier Zurita / Procedència de la companyia: Andalusia DURADA: 45 min GÈNERE: Dansa EDAT: De 0 a 4 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Dep. de Producción Cía. DA.TE DANZA Apdo. 448 CP 18080 Granada Tel 95 855 29 97 / 95 855 07 04 605 81 47 21 / 666 56 68 44 www.datedanza.com datedanza@datedanza.com


DESGUACE TEATRO Cuentos de pan y pimiento

A la cuina de Pan tot pot succeir, sobretot si Pimiento és el seu ajudant. Les cassoles, les paelles i els aliments poden cobrar vida i convertir-se en uns personatges increïbles que ens faran viure les més absurdes versions de les històries que des de petits ens han explicat. En la cocina de Pan todo puede suceder, sobre todo si Pimiento es su pinche. Las cacerolas, las sartenes y los alimentos pueden cobrar vida y convertirse en unos personajes increíbles que nos harán vivir las más disparatadas versiones de las historias que desde pequeños nos han contado. Actors titellaires: Almudena Zurita, Tomás Pombero / Guió original: Claudio Hochman, Tomás Pombero, Gema Rancaño / Disseny i contrucció de titelles, escenografia i utilleria: Desguace Teatro / Il·luminació: J. Diego Ramírez / Direcció: Claudio Hochman / Producció: Daniel Gil / Procedència de la companyia: Andalusia DURADA: 50 min GÈNERE: Titelles EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Teresa Velázquez Tel 649 39 25 52 info@desguaceteatro.com www.desguaceteatro.com


DOCTOR BURBALLA Doctor Burballa i la fabulosa rondalla d’en Martí Tacó

El doctor Burballa es presenta d’urgència per fer una revisió mèdica als espectadors. Els revisarà la vista i el cor, i els receptarà exercicis per als ullets, gimnàstica per al cervellet i alegria per al coret. El doctor Burballa tot ho arregla amb una rondalla. En aquest cas, la d’en Martí Tacó, que amb un cop en mata quatre i en balda vuit. El doctor Burballa se presenta de urgencia para hacer una revisión médica a los espectadores. Les revisará la vista y el corazón, y les recetará ejercicios para los ojos, gimnasia para el cerebro y alegría para el corazón. El doctor Burballa todo lo arregla con un cuento, en este caso el de Martí Tacó. Autor: basada en la rondalla Martí Tacó / Intèrprets: Antoni Gomila / Escenografia: Joan Gomila, Produccions de ferro / Condicions tècniques: Pep Pérez / Utilleria i elements: Margalida Munar / Vestuari: La Cia. / Procedència de la companyia: Illes Balears DURADA: 50 min GÈNERE: Contes EDAT: 5 a 8 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Antoni Gomila Sant Rafael, 69 07500 Manacor Tel. 647 44 84 99 www.deferro.org antonigomila@deferro.org


EL MÚSICAL MÉS PETIT 2 De pel.lícula

La història del cinema l’expliquen els seus directors, els guionistes, els actors i les actrius i els personatges que interpreten i també les cançons que grans compositors han creat. I és que gran part de la música creada durant el segle XX ha nascut per al cinema. Això és el que es proposa amb aquest espectacle: fer un homenatge al setè art a través de la seva música. Reviure cançons que formen part de la nostra vida, i fer que els joves coneguin els antecedents del cinema que els arriba avui en dia. La historia del cine la explican sus directores, los guionistas, los actores y las actrices y los personajes que interpretan y también las canciones que grandes compositores han creado. Y es que gran parte de la música creada durante el siglo XX ha nacido para el cine. Eso es lo que se propone con este espectáculo: rendir un homenaje al séptimo arte a través de su música. Revivir canciones que forman parte de nuestra vida, y hacer que los jóvenes conozcan los antecedentes del cine que les llega hoy en día. Intèrprets: Nadina Campàs, Xavi Duch, Gràcia Fernández, Paula Lacorte, Juan Vázquez / Concepte: Daniel Anglès / Arranjaments musicals: Sergi Cuenca / Escenografia i vestuari: EM+P / Il·luminació: Antoni Font / Coreografia claqué: Enric Torné / Modistes: Maria i Rosa Mir / Sonorització: Marc Sardà / Tècnic so: Jordi Agut / Assistent de producció: Iban Valero / Producció executiva: Antoni Font / Direcció de producció: Jordi Basomba / Una producció de EM+P PRODUCCIONS S.L DURADA: 55 min GÈNERE: Musical EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Xavi González PAS 29 Distribució Torrent d’en Vidalet, 21 baixos 08012 Barcelona Tel. 93 217 17 70 xavi.gonzalez@pas29.com www.elmusicalmespetit.com


ENCARA FAREM SALAT Els Intocables

Els Intocables és un espectacle itinerant de percussió/batucada que combina temes com la samba, la conga, la conga de comparsa, el funky... interactuant i ballant amb el públic. Una cercavila que fuig de les clàssiques cercaviles de grallers i experimenta amb la percussió. Molt moguda i seductora. Els components d’aquesta cercavila van fent petites aturades en el seu recorregut per fer accions amb el públic. Hi haurà la detenció d’un mafiós molt buscat. Hi haurà una batuda per detectar armes il·legals entre el públic. Hi haurà una infracció legal de la Llei seca quan els contrabandistes aconsegueixen passar alcohol camuflats entre els músics... Tot això i molt més amb un acompanyament musical molt atractiu dirigit pel bateria i percussionista Dan Arisa. Els Intocables es un espectáculo itinerante de percusión/batucada que combina temas como la samba, la conga, la conga de comparsa, el funky… interactuando y bailando con el público. Los componentes de este pasacalle hacen pequeñas paradas en su recorrido. Habrá la detención de un mafioso muy buscado, una redada para detectar armas ilegales entre el público, una infracción legal de la Ley seca cuando los contrabandistas consiguen pasar alcohol camuflado entre los músicos…Todo esto y más con música atractiva dirigida por el batería y percusionista Dan Arisa. Producció: ENCARA FAREM SALAT / Música: Dan Arisa / Vestuari: Jaume Jové / Intèrprets, percussionistes i xanquers: Ferran Aixalà, Jordi Huete, Jaume Jové, Jordi G. Rexach, Sergi Torrelles, Dan Arisa, Cristina Queralt, Blai Castell i Pedro Sastre / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Jaume Jové Martí C/Les Roses, 4 25001 Lleida Tel. 676 00 63 15 www.encarafaremsalat.com jam@encarafaremsalat.com


ENGRUNA TEATRE El molinet màgic

“En Pit no és ric, no té ni un ral per comprar-se un xal. En Pit és fredolic i no té abric. En Roc té calerons i abrics amb molts botons. En Roc és el seu amic, però es mira massa el melic...” En Pit un dia es troba amb uns nans que li regalen un molinet màgic. El molinet pot moldre tot allò que li demanis però només para amb unes paraules màgiques: rabadabadí, rabadabadà! Quina sort per a en Pit tenir un molinet màgic! A partir d’ara podrà tenir tot allò que necessiti però... si no en fa un bon ús... pot arribar a ser un gran desastre! Un día Pit se encuentra con unos enanos que le regalan un molinillo mágico. Puede moler todo lo que le pidas, pero sólo se detiene con las palabras mágicas: rabadabadí, rabadabadá… A partir de ahora podrá tener todo lo que quiera, pero si no lo utiliza como es debido… puede llegar a ser un gran desastre. Direcció: Oriol Puig Taulé / Intèrprets: Ruth Garcia i Mireia Fernàndez / Escenografia: Itziar Tesan i Engruna Teatre / Música: Músiques tradicionals amb adaptacions d’ENGRUNA TEATRE / Producció: ENGRUNA TEATRE / Procedència de la companyia: Catalunya

DURADA: 50 min GÈNERE: Titelles EDAT: 3 a 9 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Mireia Fernàndez Garcia Corones, 58 08207 Sabadell Tel. 649 20 04 07 engrunateatre@gmail.com


FESTUC TEATRE El soldadet de plom

Tres rodamóns es troben en una cèntrica plaça d’una gran ciutat i decideixen explicar una història, amb l’ajuda d’allò que troben dins les papereres i els contenidors. Són deixalles que la gent tira perquè no les vol, però perfectament útils per a ells. Un dia expliquen El soldadet de plom, una història molt poètica amb un toc romàntic que el converteix en un conte únic. La música en directe barrejada amb una il·luminació adient, ajudaran a potenciar aquest romanticisme durant el transcurs de l’espectacle. 50 minuts de tendresa, diversió, música i sobretot... teatre! Pensat per als més menuts, l’espectacle està reforçat contínuament amb objectes i titelles manipulats pels mateixos actors, per facilitarne així la lectura visual. Tres trotamundos se encuentran por casualidad en una céntrica plaza de una gran ciudad. Cuentan historias con la ayuda de todo aquello que encuentran dentro de papeleras y contenedores. Un día cuentan El soldadito de plomo, uno de los cuentos populares más conocidos y a la vez más mágico. Música, iluminación, ternura, diversión... ¡Teatro! Intèrprets: Pere Pàmpols, André de sá Moreira / Músic–Actor: Francesc Moreno “Franki” / Il·luminació: Oriol Planes “Ritxi” / Escenografia: Sergi Torrelles / Adaptació: Pere Pàmpols, Eduard Muntada / Producció: Festuc Teatre / Direcció: Eduard Muntada Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Teatre EDAT: 3 a 12 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Pere Pàmpols Pau Casals, s/n Corbins 25137 Tel. 626 46 32 18 ppampols @hotmail.com festucpere @hotmail.com


GRAPPA TEATRE El Gran Julivert

La indiferència i la deixadesa dels habitants del reialme del cim de l'Ou Ferrat s'ha estès per tota la terra, i ara s'ha posat malalta. L'únic que la pot salvar és el cavaller Julivert que, encoratjat per la rata Paca, s'endinsarà en el bosc encantat a la recerca de nou llàgrimes del lloro Acolorit. Segrestat per uns aparells d'ordinador, en Julivert s'hi haurà d'enfrontar i aconseguir fer plorar... o no, el lloro. El gat Wicket, el núvol Burleta i la caca Rosalinda l’ajudaran i li faran costat en l’aventura, perquè la terra pugui tornar a somriure i ser feliç. ¿Qué pasa cuando la tierra enferma por culpa de la indiferencia de los habitantes del reino del Huevo Frito? El único que puede salvarla es el caballero Perejil, con la ayuda del gato Wicket, la nube Burleta y la caca Rosalinda. Juntos intentarán que la tierra vuelva a sonreír y ser feliz. Intèrpret: Gilbert Bosch / Creació: Gilbert Bosch i Joan Busquets / Escenografia: Teresa Ros / Direcció: Joan Busquets / Il·luminació i so: Àlex Felip / Vestuari: Teresa Ros / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: 5 a 8 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Gilbert Bosch Planas Riera Blanca 61 4º4ª 08028 Barcelona Tel. 699 26 61 56 www.grappateatre.com grappateatre@ono.com


CIA. SAMBATUQUÉ A tot ritme!!!

A l’aixopluc de quatre boniques carpes, i en mans de cinc monitors percussionistes, tindrem l’oportunitat de fer un taller intensiu de percussió on els assistents podran aprendre una sèrie de ritmes tot tocant diferents instruments de percussió i, a més, podran construirse’n un de propi, amb elements quotidians, cosa que els permetrà participar a la cercavila convocada en finalitzar el taller. Cinco monitores presentan un taller intensivo de percusión, en el que los asistentes aprenderán una serie de ritmos tocando diferentes instrumentos de percusión, y con la ayuda de elementos cotidianos podrán construir su propio instrumento, y así participar en el pasacalle convocado al finalizar el taller. Monitors i músics: Sambatuqué / Escenografia: Carles Llorens i Manolo Díaz / Producció: Sambatuqué-Gaac SL / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 90 min i 25 min cercavila GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: GAAC Ricard Torrens Crta. Rubi, 51 08223 Terrassa Tel. 93 735 80 85 - 696 76 20 28 www.gaac.info gaac@gaac.info


INCREPACIÓN DANZA Increpa2

Jugant amb els elements tradicionals del flamenc i la dansa contemporània, construïm una peça amb una estètica, una banda sonora i un ritme pensats per a nens i nenes. Increpa2 és una revisió dels anteriors treballs d’Increpación Danza. Un joc rítmic que busca la complicitat del públic. Una singular manera de ballar amb un toc d’humor i fantasia. Con elementos tradicionales de flamenco y danza contemporánea, Increpa2 presenta una manera singular de bailar, con un toque de humor y fantasía, pensado para niños y niñas. Coreografia i direcció: Montse Sánchez i Ramón Baeza / Ballarines: Helga Carafi, Vanesa Domínguez i Ruth García / Vestuari: Isabel Castro / Il·luminació i direcció tècnica: Jordi Pascual - STEM / Producció: Elena Mateo / Distribució: Elena Garcia / Procedència de la companyia: Catalunya / Companyia subvencionada pel Ministerio de Cultura DURADA: 50 min GÈNERE: Dansa EDAT: 6 a 12 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Elena Garcia Pous Plaça de la Barceloneta, 1 baixos 08003 Barcelona Tel. 93 225 97 29 - 626 31 12 68 www.increpacion.com increpacion@increpacion.com


KAMCHÁTKA Teatre al carrer Kamchátka

Emigracions… immigracions… moviments de persones, en definitiva, gent que marxa de casa seva a una nova terra, a un nou indret, per motius diversos, en general per millorar la seva situació, la seva realitat. Moltes vegades aquest objectiu no arriba, es fa massa difícil l’adaptació al nou sistema i, normalment, la gent és tancada. Li costa obrir-se a allò nou que arriba, a allò que és diferent, que altera la seva rutina diària. Emigración e inmigración, movimiento de personas, gente que se va a una nueva tierra por motivos diversos, en general para mejorar su situación y su realidad. La adaptación no es fácil, y a veces la gente del lugar es cerrada y no acepta los cambios en la rutina diaria. Direcció: Adrian Schvarzstein / Intèrprets: Cristina Aguirre, Joan Català, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Albert Querol, Josep Roca, Santi Rovira, Gary Shocat, Prisca Villa i Albert Vinyes / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 90 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Sergi Estebanell i Pulido Carrer Maresme, 132 08397 Sant Cebrià de Vallalta Tel. 696 25 11 70 www.labanda.net info@labanda.net


PALLASSOS FIL I DIDAL (KIMMETT KLOWN) Retalls de 25 anys...

Retalls de 25 anys... és un resum de 25 anys com a pallasso (Kimmett Klown) amb "entrades" clàssiques, pròpies i adaptades, de manera que tot plegat i amb la participació del públic, fan que la representació sigui molt amena, simpàtica i divertida. Retalls de 25 anys... es un resumen de 25 años como payaso (Kimmett Klown) con "entradas" clásicas, propias y adaptadas que al fin y al cabo y con la participación del público, hacen que la representación sea muy amena, simpática y divertida. Intèrpret: Josep Maria Virgili Sambola / Autor: Fil i Didal / Tècnics: Abert Rosinés i Puri Maldonado / Direcció: Fil i Didal / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Pallassos EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Purificació Maldonado C/Atanàgria, 28 25300 Tàrrega Tel. 636 19 54 44 filididal@ hotmail.com


LA CLOTA Sensibilitat creativa en 35 m2

Es tracta d’un espectacle de creació pròpia. Quatre joves comparteixen un pis de 35 m2. Viuen el present intensament, mai no tenen peles, ni diuen sempre la veritat. El problema de l’accés a l’habitatge és el centre d’atenció d’una història concreta que també tracta d’altres problemes quotidians dels joves. I ho fa des de dins, sense falsos distanciaments ni teoritzacions. Quatre joves que, de tant en tant, munten unes absurdes paròdies del que passa al seu voltant: el sexe, la guerra a Orient Mitjà... Tanmateix, el seu bon rotllo es trencarà quan es descobreixi que no tots estan jugant net. Cuatro jóvenes comparten un piso de 35 m2. Viven el presente intensamente, nunca tienen dinero, y no siempre dicen la verdad. Es la historia de los problemas cotidianos de los jóvenes, y con alguna absurda parodia de lo que pasa a su alrededor: sexo, la guerra en Oriente Medio… El buen rollo se romperá cuando se descubra que no todos están jugando limpio. Intèrprets: Esperança Robert, Verònica Melià, Jordi Pérez i Ivan Jiménez / Vestuari: Andreu Sánchez / Escenografia: Pitus Fernández / Il·luminació: Marc Bagur / Música: Jordi Pérez / Producció: Carme Periano / Direcció: Pitus Fernández / Procedència de la companyia: Illes Balears DURADA: 70 min GÈNERE: Teatre EDAT: Tots els públics (juvenil) ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Carme Periano Tel. 699947887 carme.periano@teleline.es


LA PERLA 29 Rosita, història d’una florista

Amb Rosita, història d’una florista volem aconseguir que els nens i les nenes s’interessin pel teatre, per les històries i els personatges que ens ofereix, plens d’humanitat, i que a través d’ells puguin reconèixer i aprendre temes diversos, les emocions , el gust pels llibres, per la paraula , la llengua, els valors, les relacions... i fer-ho com ho hem fet fins ara. D’una manera senzilla i directa, molt màgica. Una sola actriu serveix la història amb l’ajuda d’objectes, vestuari, so i llums. Ella fa de narradora, de fil conductor de la història. Però també va interpretant els diferents personatges que intervenen, amb sons diversos i músiques, que produeixen un interessant món sonor unit al tema principal de la història, la sonoritat del llenguatge, en el nostre cas, del català. Con Rosita, història d’una florista queremos conseguir que los niños y las niñas se interesen por el teatro, por las historias y los personajes que nos ofrece, llenos de humanidad y que a través de ellos puedan reconocer y aprender temas diversos, las emociones, el gusto por los libros, por la palabra , la lengua, los valores, las relaciones... y hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. De una manera sencilla y directa, muy mágica. Una sola actriz sirve la historia con la ayuda de objetos, vestuario, sonido y luces. Ella hace de narradora, de hilo conductor de la historia. Pero también va interpretando los diferentes personajes que intervienen, con sonidos varios y músicas, produciendo un interesante mundo sonoro unido al del tema principal de la historia, la sonoridad del lenguaje, en nuestro caso, del catalán. Dramatúrgia i adaptació: Rosa Gàmiz / Intèrpret: Rosa Gàmiz / Direcció: Oriol Broggi / Vestuari: Marta Pelegrina / Escenografia: La Forja del Vallès / Fotografia: Bito Cels / Producció executiva: La Perla 29 – Bet Orfila i Blanca Arderiu / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: A partir de 10 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Xavi González - Pas29 Torrent d’en Vidalet, 21 baixos 08012 Barcelona Tel 93 217 17 70 www.laperla29.com info@laperla29.com


LA TENTACIÓN PRODUCCIONES S.A. La escuela vacía

El nou mestre de l’escola de Néant, a l’Àfrica, té un gran problema: poc a poc els nens estan deixant d’assistir a classe. Resulta que els seus alumnes estan en una fàbrica de sabatilles i pilotes de cuir, treballant dotze hores al dia per guanyar un dòlar. Els nens no volen tornar a l’escola. Tal com diu el cap del poble: ”El saber pot esperar, però la gana no”. Tot i així, el mestre no es rendeix. Tahar Ben Jelloun ens presenta la realitat dels nens treballadors en les zones més pobres del planeta. El nuevo maestro de la escuela de Néant, en África, tiene un problema: los niños, poco a poco, dejan de asistir a clase. Resulta que los alumnos están en una fábrica de zapatillas y balones de cuero, trabajando doce horas al día para ganar un dólar. Pero por mucho que proteste, los niños no quieren volver a la escuela, porque tal y como dice el jefe del pueblo: “El saber puede esperar, el hambre no”. A pesar de todo, el maestro no se rinde... Con la sensibilidad que le es característica, Tahar Ben Jelloun se sumerge en la realidad de los niños trabajadores en las zonas más pobres del planeta. Adaptació: Harkaitz Cano, Fernando Bernués / Intèrpret: Carlos Nguema / Música i Percussió: Luís Camino / Direcció: Fernando Bernués / Escenografia: Fernando Bernués, Edi Naudo / Il.luminació: Xavier Lozano / Vestuari: Lucía Ocariz / Producció executiva: Koro Etxeberria / Procedència de la companyia: País Basc DURADA: 50 min GÈNERE: Teatre EDAT: 8 a 18 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Koro Etxeberria Paseo Salamanca, 14-1. oficina n.4 20003 Donostia Tel. 943 44 05 60 tentazioa@produkzioak.com


LA TREPA La gallina dels ous d’or

Un pingüí arriba a un galliner per saber per què la seva casa de gel s’està fonent. Els animals del galliner li expliquen la història d’una gallina que ponia un ou d’or cada dia per als seus amos. Però ells no es conformaven, volien ser els més rics del món. Van pensar que la gallina devia tenir una màquina que feia els ous d’or i que, si ells la tenien, podrien fabricar tots els ous que volguessin. I la van obrir. Però dins de la gallina no hi havia res d’especial. I es van quedar sense ou d’or i sense gallina. Que què hi té a veure la casa del pingüí? No sabeu que la terra és la nostra gallina dels ous d’or i que ens cal cuidar-la per no fer-la malbé? Un Pingüino llega a un gallinero para saber por qué su casa de hielo ha empezado a fundirse . Los animales del gallinero le explican la historia de una gallina que ponía un huevo de oro cada día para sus dueños. Pero ellos querían ser los más ricos del mundo. Pensaron que la gallina tenía una máquina que hacía los huevos de oro y que, si ellos la tenían, podrían fabricar todos los huevos que quisieran. Y la abrieron. Pero dentro de la gallina no había nada especial. Y se quedaron sin huevo de oro y sin gallina. ¿Que qué tiene que ver esto con la casa del pingüino? ¿No sabéis que la tierra es nuestra gallina de los huevos de oro y que nos hace falta cuidarla para no echarla a perder? Música original: Ferran González / Direcció: Maria Agustina Solé / Intèrprets: Oriol Macià, Marc Miramunt, Esther Pérez-Ferrer, Georgina Espolet, Maria Agustina Solé, Maties Gimeno / Escenografia: Francesc C. Abella / Vestuari: José Carrasco / Il·luminació: Francesc Campos i Pau Palau / Producció: Jove Teatre Regina / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 70 min GÈNERE: Teatre musical EDAT: 6 a 8 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Maties Gimeno Séneca, 22 08006 Barcelona Tel. 93 218 15 12 - 658 31 89 46 www.jtregina.com teatreregina @jtregina.com


LASALA Pilooota

Entre tots plegats portem més de vuitanta anys anant pels escenaris i mai no ens havíem trobat amb una sorpresa tan gran. Una simple pilota saltant al voltant nostre com si ens volgués dir alguna cosa... Què deu voler? Mentre la seguíem vàrem descobrir un munt de sorpreses i d’aventures. I ara us les volem mostrar. Veniu a conèixer la nostra Pilooota. Entre todos llevamos más de ochenta años por los escenarios y nunca nos habíamos encontrado con una sorpresa tan grande. Una simple pelota saltando a nuestro alrededor como si nos quisiera decir alguna cosa… ¿Qué debe querer? Mientras la seguíamos descubrimos un montón de sorpresas y aventuras. ¡Venid a conocer nuestra Pilooota! Autor: David Laín, Jordi Pujol, Marta Albir i Carles Bertrand / Intèrprets: Marta Albir, Joana Clusellas, Carles Bertrand, Jordi Pujol, David Laín, Margarida Carbonell / Vestuari: Marta Albir / Escenografia: David Laín / Il·luminació: Jordi Pujol / Música original: Carles Bertrand / Banda sonora: Toc de Retruc / Producció: Lasala / Direcció: Jordi Pujol / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 30 min GÈNERE: Teatre EDAT: 0 a 5 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Eulàlia Ribera Sorolla Ronda Roureda, 24 08027 Sabadell Tel. 93 723 28 33 www.rialles.cat/lasala lasala@rialles.cat


LAZZIGAGS Pippi Langstrump: el musical

La Pippi Langstrump és una nena de 9 anys que viu amb un cavall i un mico. Ella parla sovint de la seva mare que l'està veient des del cel, i del seu pare, un pirata que viu als mars del sud. La Pippi és independent, caòtica i amb una gran imaginació. Té dos gran amics, Tommy i Annika, i amb ells viu les seves aventures. Un dia apareixerà el seu pare en un vaixell pirata, i li proposarà marxar amb ell. La Pippi haurà de prendre una decisió. Pippi Langstrump es una niña de 9 años que vive con un caballo y un mono. Ella habla a menudo de su madre que la está viendo desde el cielo, y de su padre, un pirata que vive en los mares del sur. Pippi es independiente, caótica y con una gran imaginación. Tiene dos grande amigos, Tommy y Annika, y con ellos vive sus aventuras. Un día aparecerá su padre en un barco pirata, y le propondrá irse con él. Pippi tendrá que tomar una decisión. Intèrprets: Meritxell Santamaría, Mireia Piferrer, Albert Alemany, Ainara Ballester, Neus Umbert, Jordi Muixí, Xavi Duch i Miquel Agell / Direcció: Teresa Devant / Música: Georg Riedel, Hekàteros Serveis Musicals i Lluís Caba / Escenografia: Eloi Linuesa / Il·luminació: Carles Yagüe / Vestuari: Pep Sánchez i German Miranda / Adaptació del suec: Adrià Devant / Adaptació de les cançons: Ferran González / Producció executiva: Lídia Linuesa i Miquel Agell / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 70 min GÈNERE: Teatre musical EDAT: A partir de 5 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Miquel Agell C/Olzinelles, 3 08014 Barcelona Tel. 93 296 73 37 - 670 28 76 71 www.lazzigags.cat info@lazzigags.cat


L’ESTENEDOR TEATRE Petons

L’Òscar té 12 anys i s’ha tornat força rebel. Entre altres coses, ara es nega a fer Petons. Tant la seva família, com la Marga, una amiga de tota la vida, estan molt preocupats: per què no vol fer Petons? El metge diu que si pogués ficar-se dintre de l’Òscar potser podria esbrinar-ho... - Ahhhhhhhhh!... Quina bona idea!- diu la Marga... D’aquesta manera comença la nostra aventura per dins del cos de l’Òscar, un viatge a la recerca dels Petons. Óscar es un niño de 12 años bastante rebelde. Entre otras cosas, ahora se niega a dar besos. Su familia y Marga, una amiga de toda la vida, están muy preocupados. El médico decide meterse en el cuerpo de Óscar y así emprender un viaje en busca de los besos. Història original: Margarida Carbonell / Adaptació: Margarida Carbonell, David Laín / Escenografia: Margarida Carbonell, David Laín / Direcció: Arantxa Azagra / Música original: Pep Pascual / Il·luminació: Roc Laín i Fàtima Farràs / Producció: L’Estenedor Teatre / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Titelles EDAT: 5 a 12 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: David Laín Devant C/Noguera Pallaresa, 10 baixos 08014 Barcelona Tel. 93 296 73 11 - 657 85 41 68 www.estenedor.com estenedor@eresmas.com


LOCO BRUSCA PRODUCTIONS Els contes del tipi

Contes teatralitzats acompanyats de música en directe, a l’interior d’una tenda índia, un tipi. Les històries dels elements, explicades pels nostres xamans, els encarregats de les nostres tribus de parlar amb la natura. Us explicaran contes sobre la biodiversitat i el respecte per la natura. Ho faran a la seva manera, dins del tipi, sense els pares... Perquè el que us han d’explicar és, si més no, important! Us han d’entregar uns missatges ben positius. Us esperen... ara, ja us avisem: són ben folls aquests xamans! Cuentos teatralizados acompañados de música en directo, en el interior de una tienda india, un tipi. Os contarán cuentos sobre la biodiversidad y el respeto por la naturaleza… Lo harán a su manera, sin padres, dentro del tipi. Tienen que contaros cosas muy importantes, y entregaros unos mensajes muy positivos. ¡Os esperan! Director: Loco Brusca / Producció: Loco Brusca Productions / Intèrprets: Claudio Levati, Lluís Petit / Escenografia: Mauro Paganinni / Vestuari: Maria Armengol / Música: Claudio Levati / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 20 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: Sí CONTACTE MANAGEMENT: Lluís Petit C/Rossend Nobas 25, pral 2a 08018 Barcelona Tel. 629 33 52 34 www.locobrusca.com luisbrusca@gmail.com


LOS EXCÉNTRICOS ¡Música maestro!

Los Excéntricos formen un trio de pallassos atípics, sorprenents, innovadors, poètics i surrealistes. Després de més de vint anys de carrera i gires per tot el món, han renovat la figura del clown sense allunyar-se de la tradició. Música maestro és una mescla subtil de modernitat i classicisme que busca noves perspectives en l’art del clown. Instruments musicals conviuen amb una multitud d'invencions, un violí-trompeta, una mopa-elèctrica, un cap parlant… En una successió de gags visuals i situacions rocambolesques es combinen les diverses disciplines amb l’humor absurd i surrealista. El talent, el bon gust musical i l'expressió gestual el fan un espectacle prodigiós i sorprenent que es dirigeix al cor i la intel·ligència, el ressò del qual subsisteix en la memòria dels espectadors encantats. Premi FAD Sebastià Gasch 2002 Los Excéntricos son un trío de payasos atípicos, sorprendentes, innovadores, poéticos y surrealistas. Música Maestro busca nuevas perspectivas en el arte del clown. Instrumentos musicales conviven con una multitud de invenciones. En una sucesión de gags visuales y situaciones inverosímiles se combinan las diversas disciplinas con el humor absurdo y surrealista. Premio FAD Sebastià Gash 2002. Intèrprets: Marceline, Sylvestre i Zaza / Autòmates i attrezzo: Sylvestre / Música: Sylvestre & Zaza / Il·luminació: Gerard Cantero Humbert / Vestuari: Sessé Muñoz / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 75 min GÈNERE: Pallassos EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Marceline Kahn Passeig violetes, 52 08197 Valldoreix Tel. 93 675 15 66 www.losexcentricos.com losexcentricos@losexcentricos.com


LOS NOCTÁMBULOS El hombre que nunca se moja

L’Heliodoro treballa al metro; el seu minúscul apartament no té finestres; mai no ha vist la llum del dia. Coneix la gent a través de les seves sabates. El seu únic amic és un clavell de plàstic. Cada matí, abans d’anar a treballar, l’Heliodoro li explica una història. Un dia s’enamora d’unes sabates vermelles. No s’atreveix a descobrir qui s’amaga rere d’aquelles sabates. Aquí comença la seva aventura per conèixer la Luz. “Una historia llena de cuentos que se abren para encontrar caminos por donde respirar” Heliodoro trabaja en el metro, su minúsculo apartamento no tiene ventanas, es un hombre que nunca ha visto la luz del día. Heliodoro mira hacia abajo para saber lo que sucede arriba. Conoce a la gente a través de los zapatos. Su único amigo es un clavel de plástico que ocupa su mesita de noche. Heliodoro le prometió a su clavel contarle un cuento cada día, y todas las mañanas, antes de ir a trabajar, le regala una pequeña historia. Estos cuentos son ventanas que se abren en escena evocando otros mundos por los que Heliodoro viaja. Un día de sol, en el que los pies están llenos de sandalias, Heliodoro se enamora de unos zapatos rojos, no se atreve a subir la mirada y descubrir quién se encuentra sobre los zapatos. Allí comienza su aventura para conocer a Luz. Somiat, escrit, interpretat i construït: Cristina Peregrina i Jesús Nieto / Composició i música en directe: José Miguel Atiénzar Martínez / Procedència de la companyia: Madrid DURADA: 60 min GÈNERE:Teatre EDAT: A partir 6 a 7 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Stéphanie Chiron + 34 91 532 56 76 / + 34 661 04 85 55 www.losnoctambulos.es stephanie@elcartelrojo.com


MARCEL GROS Lluna de paper

El pallasso va a fer una cosa normal i corrent: llençar una bossa d’escombraries... Se sent observat, tothom se’l mira... Encara que digui que no, això li agrada molt. Cada cop es troba més a gust sobre l’escenari i comença a actuar. Com qui no vol la cosa... Un fet quotidià acaba convertint-se en espectacle i, alhora, l’espectacle es transforma en la cosa més quotidiana. Un cubell d’escombraries i una lluna de paper es pot convertitr en tot un univers, si t’agrada somniar despert! El Payaso va a hacer una cosa normal y corriente: tirar una bolsa de basura… Se siente observado, todos le miran… Aunque diga que no, esto le gusta mucho, cada vez se encuentra más a gusto sobre el escenario y empieza a actuar. Como quien no quiere la cosa... Un hecho cotidiano acaba convirtiéndose en espectáculo y, al mismo tiempo, el espectáculo se transforma en la cosa más cotidiana. Un cubo de basura y una luna de papel se pueden convertir en todo un universo, si te gusta soñar despierto! Guió, direcció, interpretació i producció: Marcel Gros / Equip tècnic i secretaria: Anna Selga i Maite Orriols / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Palllassos EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Marcel Gros C/ Cintaires, 10 08242 MANRESA Tel: 93 877 35 50 www.marcelgros.com marcelgros@marcelgros.com


ORIOLO El primer concert

El primer concert és un recorregut per la música des del punt de vista d’un clown, bufó i excèntric: l’Oriolo. El primer concert és la trobada d’un veritable músic amb la seva ànima de pallasso. L’Oriolo és capaç de tocar amb l’objecte més comú. Per això el concert pot néixer inesperadament d’una botzina o d’una agulla d’estendre, així com d’un clarinet de veritat. Un espectacle lleuger i curiós on l’amor per la música esdevé joc i a vegades poesia. El primer concert es un recorrido por la música desde el punto de vista de un clown, bufón y excéntrico: Oriolo. El primer concert es el encuentro de un verdadero músico con su alma de payaso. Oriolo es capaz de tocar con el objeto más común, por este motivo el concierto puede nacer inesperadamente de una bocina o de una pinza de tender la ropa, así como de un clarinete de verdad. Un espectáculo ligero y curioso, donde el amor por la música se convierte en juego y a veces poesía. Interpretació: Oriol Boixader / Direcció: Sergio “Bustric” / Música: Oriol Boixader / Il·luminació: Sergio “Bustric” / Procedència de la companyia: Andalusia / Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Pallassos EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Oriol Boixader Becas, 2 Sevilla, 41002 Tel. 607 93 41 99 oriol10@terra.es


PESSIC DE CIRC La bicicleta RING! RING!

Dues noies eixerides i divertides es troben per un petit atzar. Aquesta troballa les portarà a unir els seus camins i preparar la volta al món damunt de la seva estimada bicicleta: la Marieta. Ens convidaran a unir-nos a les seves aventures i desventures: les vivències a la selva del Brasil, els menjars de l’Índia, els somriures de Sierra Leone, els dolços d’Uruguai… Fins i tot, ens explicaran la història del Gegant de la por. Tot ens ho explicaran amb el piano, amb cançons, malabars, paraigües, acrobàcies, balls… i és que a les dues intrèpides els encanta aprendre sempre coses noves, han jugat a moltes i moltes coses, entre elles a fer circ, teatre i música i així van passant l’estona, creixent com a persones! Ens faran passar una estona tendra, divertida i podrem aprendre molt sobre altres cultures, altres maneres de fer... Dos chicas alegres y divertidas se encuentra por azar. Unirán sus caminos y harán la vuelta al mundo montadas en su querida bicicleta: Marieta. Nos uniremos a sus aventuras y desventuras: las vivencias en la selva de Brasil, las comidas de la India, las sonrisas de Sierra Leona, los dulces de Uruguay… Todo nos lo contarán con el piano, canciones, malabares, paraguas, acrobacias, baile… Nos harán pasar un rato divertido y tierno, y podremos aprender muchas cosas de las otras culturas, otras maneras de vivir… Intèrprets: Sílvia Pérez i Meritxell Esparrach / Música: Albert Pinella i Andrés, Cançó “La bicicleta”: Xesco Boix, Cançó “Si no saps què fer” Pop. Americana, adaptada per J.M. Andreu (Ara va de bo), Cançó “L’home gris”: Doni Moreno, Cançó “Els colors” Jaume Barri i Cançó “El gegant de la por” Albert Pineda i Andrés / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Circ EDAT: 3 a 10 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Meritxell Esparrach i Puig C/Verge del Pilar, 68 08290 Cerdanyola del Vallès Tel. 666 15 06 35 www.pessicdecirc.com pessicdecirc@yahoo.com


PLAN B PRODUCCIONS La camisa de l’home feliç

Fa molt temps, en un país molt llunyà, hi vivia un tsar que va caure greument malalt. I de tots els metges, mags i curanderos que el van visitar cap no va saber trobar una solució. Va ser un trobador que va diagnosticar que el tsar no era feliç i que per curar-se s’havia de posar la camisa d’un home feliç. Però on es troba la felicitat? Això és el que es preguntava l’emissari reial a qui havien encarregat aconseguir la camisa. Va buscar per tot el món, i va trobar homes rics, homes famosos, homes amb poder... Però realment totes aquestes coses fan la felicitat? Acompanyeu-nos en aquest viatge arreu del món... Qui sap? Potser vosaltres també trobeu la vostra felicitat... En un país muy lejano, un zar cayó gravemente enfermo. Ninguno de los médicos, magos y curanderos que lo visitaron encontraron una solución. Un trovador le diagnosticó que no era feliz y que para curarse debía ponerse la camisa de un hombre feliz. Buscaron por todo el mundo, hombres ricos, hombres famosos, hombres con poder... ¿Pero realmente estas cosas hacen la felicidad? Venid a descubrirlo. Intèrprets: Albert García, Franco Maestrini, Marta Pachón / Direcció: Ramon Molins / Vestuari: Plan B Confecció / Vestuari: Pepa Piqué i “La costurera” / Escenografia i Atrezzo: Plan B Produccions / Il·luminació: Alex García / Música: Track A Track, David Pintó / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: 6 a 10 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Albert Garcia Martínez C/ Alcalde Costa 10, 1r 1a 25002 Lleida Tel. 625 19 44 56 www.planbproduccions.com planb@planbproduccions.com


SELVIN Cinemàgic

La màgia de Selvin fa servir la màgia del cinema per presentar uns efectes personalitzats, nous i amb un tema que tothom coneix. Presentació dels orígens del cinema, art creat per un mag: George Meliès. Jocs originals creats amb cartells de cinema, sorpreses divertides basades en gèneres (còmic, misteri, romàntic, acció...) escenificació, pel mag, la seva ajudanta i els espectadors, d’escenes de films clàssics, com una espectacular paròdia màgica dels Tres Mosqueters. La moda actual de pel·lícules basades en el món de la màgia, com: “El Ilusionista”, “El truco final” o “Scoop” es porta al teatre, transformant una espectadora en una maga, que farà un joc sensacional, sense ajut del mag. Màgia espectacular, humor, participació i ventrilòquia amb un divertit diàleg entre en Selvin i en.... King Kong, per primera vegada en directe als teatres de Catalunya. La magia de Selvin, utiliza la magia del cine para presentar unos efectos personalizados, nuevos y con un tema que todo el mundo conoce. Presentación de los orígenes del cine, arte creado por un mago: George Meliès. Juegos originales creados con carteles de cine, sorpresas divertidas basadas en géneros (cómico, misterio, romántico, acción ...) escenificación, por parte del mago su ayudante y los espectadores, de escenas de filmes clásicos, como una espectacular parodia mágica de los Tres Mosqueteros. La moda actual de películas basadas en el mundo de la magia, como: "El Ilusionista, “El truco final" o "Scoop" se lleva al teatro, transformando a una espectadora en una maga, que hará un juego sensacional, sin ayuda del mago. Magia espectacular, humor, participación y ventriloquia con un divertido diálogo entre Selvin y King Kong, por primera vez en directo en los teatros de Cataluña. Autor: Andreu Llorens / Intèrprets: Selvin i Emma Llorens / So i llums: Assier Robiño / Decorats: Nunu Conesa / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Màgia EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Selvin Fax. 93 697 26 14 info@selvin-magia.com www.selvin-magia.com


SET DE SO Rediversió

Any 2036. La Terra esdevé un lloc inhabitable a causa del canvi climàtic i la contaminació. Però un equip d’elit, “L’equip Set de So” ha aconseguit viatjar al passat, a l’any 2007, per ajudar a evitar-ho. Com? Sensibilitzar la mainada i oferir un ventall ampli d’alternatives per tal de canviar alguns hàbits que ens contaminen el planeta. Amb una posada en escena contundent i divertida, volem fer participar petits i grans... perquè els pares i les mares tampoc no es poden resistir. Cançons i danses es van intercalant amb un estil musical directe i modern, durant una hora d’actuació. La gresca està assegurada! Al final de la festa, l’equip Set de So s’acomiada per viatjar a un altre racó del planeta i prosseguir la seva important missió... Año 2036. A causa del cambio climático y de la contaminación, la Tierra se convierte en un lugar inhabitable. Un equipo de élite “L’Equip Set de So” consigue viajar al año 2007 para ayudar a evitar esta catástrofe, intentando sensibilizar a los pequeños para que cambien algunos hábitos que contaminan el planeta. Canciones, bailes, diversión... para pequeños y mayores. Al finalizar la fiesta, el equipo Set de So se despide para viajar a otro planeta y seguir su importante misión. Autor: Cia. Set de So / Director: Cia. Set de So / Producció: Cia. Set de So / Intèrprets: Gabi Martinez, Pere Gómez, Juan Luis Rubio, Francis Hernandez / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Gabi Martínez Av. Béjar, 67 08225 Terrassa Tel. 657 80 51 95 setdeso@gmail.com


SOLFASIRC Benvinguts a Stròmboli

Tot anava bé fins que arriben les turbulències i el personal de vol es veu obligat a distreure el passatge recuperant les velles glòries del circ. Benvinguts a Stròmboli, un viatge amb to clàssic que s’apropa a un nou concepte. Els personatges de ficció apareixen per dur a terme les proeses dignes de l’art del risc. Circ i humor, basat en l’equilibri sobre monocicles gegants i corda fluixa... L’equilibri i el control són l’eix principal, però no oblidem la velocitat i l’emoció pròpies dels seus personatges, que arrisquen i ensinistren els objectes i el públic de manera magistral. Podran aterrar? Todo iba bien hasta que llegan las turbulencias y el personal de vuelo se ve obligado a distraer el viaje recuperando las viejas glorias del Circo. Benvinguts a Stròmboli, un viaje en tono clásico, que se acerca a un nuevo concepto. Los personajes de ficción aparecen para llevar a cabo las proezas dignas del arte del riesgo. Circo y humor, basado en el equilibrio sobre monociclos gigantes y cuerda floja... El equilibrio y el control son el eje principal, pero no olvidemos la velocidad y la emoción propias de sus personajes, que arriesgan y adiestran los objetos y el público de manera magistral. ¿Podrán aterrizar? Intèrprets: Biel Roselló i Enric Vallvé / Direcció: Jordi Juanet (Boni) / Direcció músical: Delfina Muñoz / Vestuari audiovisual: Alex Ramisa, Enrico Missana / Producció: SolFaSirc / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 55 min GÈNERE: Circ EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Biel Roselló C/Napols, 323-26 1º1ª 08018 Barcelona Tel. 658 32 46 82 www.solfasirc.org biel@solfasirc.org


TANIT TEATRO El mirón

Vuit ulls espien l’interior d’una caixa insòlita a través d’uns orificis. Allà dins un lector viu desenfrenadament la lectura de L’enginyós cavaller Don Quixot de la Manxa. Una lliure, visual i musical composició en un acte de tres minuts de durada per a quatres espectadors encuriosits. “Digno de que se vea y de que se note” Ocho ojos espían por unos orificios el interior de una insólita caja. Dentro del receptáculo las manos de un lector viven desenfrenadamente la lectura de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Una libre, visual y musical composición en un acto de tres minutos de duración para cuatro curiosos espectadores. “Que trata de lo que verá el que lo leyere”. Direcció: Eleonore Herman / Creació artística: Mariana Pacciarelli, Sergio Massy / Manipulació: Eleonore Herman, Sergio Massy / Cançó original: Sergio Massy / Producció: Tanit Teatro / Procedència de la companyia: Andalusia DURADA: 3 min cada passi GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Celia Negrete Ruta de los campanilleros, 8bloq.7 1ºN 29740 Torre del Mar Tel. 95 296 79 34 www.tanit-teatro.com celia@tanit-teatro.com


TANTÀGORA SERVEIS CULTURALS Picaplat

La intèrpret porta un davantal amb lletres de colors pintades i desgrana els poemes amb l’ajuda d’una taula, tres plats i altres objectes quotidians que, poc a poc, s’omplen de poesia. El recital el componen petites peces que provenen de l’ampli repertori poètic de la literatura tradicional i també de la poesia culta, d’autors clàssics i de poesia contemporània. Amb la recitació d’aquests poemes es pretén preservar la decidida voluntat dels mots d’entrar a formar part de les persones a través de les seves orelles, deixant com a record el pòsit musical i rítmic de les paraules que composen la poesia. La intérprete lleva un delantal con letras de colores pintadas y desgrana los poemas con la ayuda de una mesa, tres platos y otros objetos cotidianos que, poco a poco, se llenan de poesía. El recital lo componen pequeñas piezas que provienen del amplio repertorio poético de la literatura tradicional y también de la poesía culta, de autores clásicos y de poesía contemporánea. Con la recitación de estos poemas se pretende preservar la decidida voluntad de las palabras de entrar a formar parte de las personas a través de sus oídos, dejando como recuerdo el poso musical y rítmico de las palabras que componen la poesía. Idea i selecció de textos: Roser Ros / Intèrpret: Ada Cusidó / Direcció i escenografia: Agustí Ros / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 20 min GÈNERE: Poesia EDAT: 0 a 5 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Magalí Homs Baró de la Barre 16 primer 08023 Barcelona Tel. 93 213 11 76 www.tantagora.net tantagora@tantagora.net


TAPEPLAS Monkeys

Collage de diverses peces inèdites i materials de Tapeplas. El ritme reflectit en la música i la dansa torna a ser eina d’expressió. Monkeys és joc i varietat de ritmes, i en podrem gaudir en aquest espectacle. Collage de diversas piezas inéditas y materiales de Tapeplas. Como ya hizo la compañía en otras de sus producciones con BoomBach, espectáculo de gran formato y con KexevKezev, espectáculo infantil, el ritmo reflejado en la música y la danza vuelve a ser herramienta de expresión. Reflejado en Monkeys se encuentra lo tribal, lo enérgico, el juego y la variedad de ritmos que se van desarrollando durante la hora que dura el espectáculo. Direcció: Sharon Lavi i Yaron Engler / Música: Sharon Lavi i Yaron Engler / Intèrprets: Agnès Padros, Edu Ibáñez, Estefanía Porqueras, Miriam Sánchez, Norman Jankovski, Sara Vázquez, Tato Sassone, Xusa Minyana / Tècnic de so: Jordi Salvadó / Tècnic de llums: Moisés Cuenca / Producció: Meritxell Delgado / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 50 min GÈNERE: Dansa EDAT: 8 a 18 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Isabel Lasa C/Floridablanca 119,3-2ª 08011 Barcelona Tel. 654 95 81 11 www.tapeplas.com info @tapeplas.com


TEATRAPART En Pantalone no pot dormir

El vell senyor Pantalone no pot dormir perquè té moltes coses al cap. El seu cuiner personal, en Brighella, li explicarà el conte fantàstic del gosset Puck. Aquest conte transportarà els dos personatges a un món màgic ple de fantasia i farà que tots dos s’oblidin per una estona de la realitat. Us ho passareu d’allò més bé amb aquests entranyables personatges: amb les seves bogeries, la seva tendresa, la seva humanitat i les seves ganes de jugar i de riure. Us convidem a tots a acompanyar en Pantalone i en Brighella en aquest viatge d’imaginació i de bon humor. El viejo Pantalone no puede dormir porque tiene muchas cosas en la cabeza. Su cocinero personal, Brighella, le explicará el cuento fantástico del perrito Puck. Este cuento transportará a los dos personajes a un mundo mágico lleno de fantasía y hará que durante unos instantes se olviden de la realidad. ¿Queréis acompañar a Pantalone y Brighella en este viaje lleno de imaginación y buen humor? Direcció: Meritxell Santamaría / Intèrprets: Carles Bigorra i Pep Muñoz / Escenografia: Alfred Casas / Músiques: Xavier Macaya Vestuari: TeatraparT / Il·luminació: Quico Elias i J. Carles Solsona / Producció: TeatraparT DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: 6 a 10 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Meritxell Santamaría C/Sant Iscle, 13 2n 08211 Barcelona Tel. 630 44 40 44 www.teatrapart.com teatrapart @hotmail.com


TEATRE MÒBIL Alegretto

Cada cent anys, les muses de la música baixen dels núvols per atorgar la inspiració a una persona. Un dels afortunats en el seu dia va ser en Sadurdí Mayolas que amb el temps esdevingué el “Gran Mestre Mayolas”. Avui precisament commemorem el centenari d’aquesta gran fita en el panorama musical. Músics, parents i coneguts artistes d’arreu del món s’apleguen en un homenatge al Mestre per interpretar les seves extravagants i sorprenents composicions: des de l’excèntric “Trio Què Tal”, al gran “Tenor Casassayes” acompanyat del pianista “Mestre Cuspinera” o el mateix nét del mestre, en Wenceslau Mayolas, un solista de corda excepcional. Tot això en un marc incomparable on el presentador de la cerimònia es veu desbordat pels seus dos ajudants que tant li prenen el pèl com el barret. Cada cien años, las musas de la música bajan de las nubes para otorgar la inspiración a una persona. Uno de los afortunados en su día fue Sadurní Mayolas que con el tiempo se convirtió en el “Gran Maestro Mayolas”. Hoy precisamente conmemoramos el centenario de este gran hito en el panorama musical. Músicos, parientes y conocidos artistas de todo el mundo se reúnen en un homenaje al Maestro para interpretar sus extravagantes y sorprendentes composiciones. Desde el excéntrico “Trío Què Tal”, al gran “Tenor Casassayes” acompañado del pianista “Mestre Cuspinera” o el mismo nieto del Maestro, Wenceslau Mayolas, un solista de cuerda excepcional. Todo esto en un marco incomparable donde el presentador de la ceremonia se ve desbordado por dos ayudantes. Intèrprets: Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig / Escenografia i vestuari: Carme Vidal / Construcció escenografia: Tero Guzman / Vestuari: Goretti / Música: Jordi Badia / Il·luminació: Pep Maria Martinez / Direcció: Marcel Gros DURADA: 60 min GÈNERE: Pallassos EDAT: 4 a 12 anys ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Atilà Puig C/Roselló 11-13 08240 Manresa Tel. 93 877 46 79 www.teatremobil.com teatremobil@teatremobil.com


TEATRE NU La lluna d’en Joan

La lluna d’en Joan és un espectacle que ens parla de les emocions d’un nen que ha de salvar la vida del seu pare que ha emmalaltit. En Joan és un nen que viu en una illa amb el seu pare pescador. Tots dos viuen feliços però, una nit de tempesta, un cop de mar arrabassa la salut del pare... La lluna d’en Joan es un espectáculo que nos habla de las emociones de un niño que debe salvar la vida de su padre que ha enfermado. Joan es un niño que vive en una isla con su padre pescador. Los dos viven felices pero, una noche de tormenta, un golpe de mar daña la salud de su padre... Intèrprets: Núria Crosas i Francesc Mas / Escenografia i titelles: Teatre Nu / Producció i distribució: Maria Hervàs / Il·luminació: Gerard Custey / Música: Jaume Escala, Oriol Canals i Ricky Falkner / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 55 min GÈNERE: Titelles EDAT: a partir de 3 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Maria Hervàs i Solà Apt. De correus, 207 08700 Igualada Tel. 93 805 05 63 - 677 51 96 25 www.teatrenu.com teatrenu@teatrenu.com


TEIA MONER Xefs

Espectacle on es barreja màgia, titelles i gastronomia. Els mags més poderosos del món es troben per fer un sopar i ens fan gaudir de la seva màgia amagada. El Mag Estiu amb la il·lusió del foc escalfa com si fos un joc. La Maga Tardor fa sortir cargols i bolets en un tres i no res. El Mag Hivern ens fa anar abrigats i prepara tisanes per no agafar refredats. La Maga Primavera vesteix els camps i amb la màgia floral mostra els seus encants. Espectáculo donde se mezcla magia, títeres y gastronomía. Los magos más poderosos del mundo se encuentran para hacer una cena y nos hacen disfrutar de su escondida magia. El Mago Verano con la ilusión del fuego calienta como si fuera un juego. La Maga Otoño hace salir caracoles y setas en un santiamén. El Mago Invierno nos hace ir abrigados y prepara tisanas para no pillar resfriados. La Maga Primavera viste los campos y con la magia floral muestra sus encantos. Direcció: Miquel Espinosa / Escenografia: Teia Moner / Titelles: Teia Moner i Pavel Ortega / Vestuari: Goretti Puente / Il·luminació: Miquel Espinosa / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Màgia i titelles EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: TEIA MONER Apt. Correus, 86 Palau-solità i plegamans 08184 Tel. 93 864 58 34 - 600 51 06 39 www.teiamoner.com info@teiamoner.com


TOC DE RETRUC Tangram

El Tangram, també conegut com a taula de la saviesa o bé taula dels set elements, és un conegut trencaclosques d’origen xinès, l’objectiu del qual és reproduir una figura proposada fent servir les set peces de què consta. Té alhora llibertat total per a construir diferents figures. Això en fa un joc que desenvolupa enormement la creativitat. També es diu de representacions teatrals que tenien lloc a l’antiga Xina. Es feien generalment amb titelles, de manera que es podien representar tant objectes inanimats com animals o persones en moviment. El joc escènic es barreja amb el joc musical, formant un mosaic d’escenes on la plàstica, el ritme, la música i la interpretació ens transporten a un món de fantasia, conformant un espectacle d’una gran força i bellesa sonora i visual que no deixarà indiferent el jove públic a qui va especialment adreçat. Tangram es un conocido rompecabezas de origen chino. Con él se pueden construir diferentes figuras, desarrollando enormemente la creatividad. El juego escénico se mezcla con el juego musical. Ritmo, música e interpretación nos llevan a un mundo de fantasía, creando un espectáculo de gran fuerza sonora y visual. Intèrprets: Raïssa Janer, Marta Bou, Víctor Pérez Armero, Marta Albir, Carles Bertrand, Raúl Pérez Armero / Escenografia, vestuari i titelles: Marta Albir / Música: Carles Bertrand / Il·luminació: Ignasi Llorens / Ajudant de direcció: Marta Bou / Procedència de la companyia: Catalunya DURACIÓ: 50 min GÈNERE: Música i dansa EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Marta Albir Passeig del Caqui, 50 08198 Sant Cugat del Vallès Tel. 609 36 18 98 - 93 674 91 50 www.tocderetruc.com toc@tocderetruc.com


TOMBS CREATIUS El Traginer de Jocs

Proposta de jocs de carrer, treballats artesanalment amb fusta i amb més de cinc anys viatjant de poble en poble. Avui en dia ningú no pot i/o no sap jugar als carrers i les places. El traginer emplena de jocs espais que estan perdent aquesta funció. Un joc passa per molts pobles, per moltes mans, i diverteix i interrelaciona milers de persones de forma lliure. Cadascú decideix a què i quan vol jugar. Propuesta de juegos de calle, trabajados artesanalmente con madera y con más de cinco años viajando de pueblo en pueblo. Hoy en día nadie no puede y/o no sabe jugar en las calles y las plazas. El Traginer llena de juegos espacios que están perdiendo esta función. Un juego pasa por muchos pueblos, por muchas manos, y divierte e interrelaciona a miles de personas de forma libre, cada una decide a qué y cuándo quiere jugar. Intèrprets o manipuladors: Toni Tomàs i Alfred Borràs / Autor: Toni Tomàs / Direcció: Toni Tomàs / Producció: Tombs Creatius Procedència de la companyia: Catalunya DURACIÓ: 180 min GÈNERE: Jocs EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Tombs Creatius Carrer Molí, 6 25134 La Portella (Lleida) Tel. 973 18 65 85 o 629 80 50 06 jocs@tombscreatius.com www.tombscreatius.com


TRAKATAP Trakatap júnior

Trakatap júnior és la versió familiar de l’espectacle Trakatap. Un espectacle per a tota la família ple de ritme i energia que inclou els números més explosius del seu homònim adult. Una formació de quatre ballarins i tres músics componen aquest jove projecte que mostra un espectacle polivalent. A més del ball de claqué, interpreten cançons, ballen sobre tapes d’escombraries i cadires, juguen amb llums i moltes coses més. L’espectacle ens proposa diferents estils musicals: el jazz, la música brasilera i el funky, que hi són interpretats en directe. Trakatap es un espectáculo lleno de ritmo y energía. Una formación de cuatro bailarines y tres músicos componen este joven proyecto que muestra un espectáculo polivalente. Baile, canción, juego, luces y muchas cosas más. El espectáculo propone diferentes estilos musicales: jazz, música brasileña, funky... Todo ellos interpretados en directo. Intèrprets: Roser Font, Ludovico Hombravella, Rubén Pérez, Toni Sans, Joan Miquel Pérez, Nèstor Busquets, Pepo Domènech, Pep López (cover) i Mònica Barreiro (cover) / Il·luminació: Gane Gil / Música: Pepo Domènech i Joan Miquel Pérez / Direcció escènica: Joan Maria Segura / Coreografies: Roser Font i Guillem Alonso / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 55 min GÈNERE: Música i dansa EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SI CONTACTE MANAGEMENT: Roser Font: 606 803 671 Toni Sans: 669 00 52 56 toni@trakatap.com www.trakatap.com


TUTATIS PRODUCTORA El zoo d’en Pitus

El senyor Ramon és l’amo de la llibreria del barri de tota la vida, a qui els nens tenen un especial afecte perquè els deixa llegir els còmics de franc. Ara, però, es veu forçat a tancar la botiga: la gent del barri ha perdut interès per la lectura i el senyor Ramon no pot fer front a les despeses de l’establiment. Quan els nens del barri s’acostin a la llibreria per ajudar-lo amb el tancament de la botiga descobriran que cada llibre conté una història fantàstica i que els seus personatges estan condemnats a morir si no s’alimenten de la imaginació infantil. Seduïts per la màgia dels llibres, els nens decideixen ajudar el senyor Ramon a fer que el barri recuperi el plaer de la lectura. Així la colla de nens del barri decidirà llegir una novel·la per primera vegada. Aleshores s’endinsaran en la realitat d’El Zoo d’en Pitus i descobriran que algunes històries, a més de llegir-se, es viuen. El señor Ramón es el dueño de la librería del barrio de toda la vida. Pero ahora se ve forzado a cerrar la tienda: la gente del barrio ha perdido interés por la lectura y el señor Ramón no puede hacer frente a los gastos del establecimiento. Cuando los niños del barrio se acerquen a la librería para ayudarle con el cierre de la tienda, descubrirán que cada libro contiene una historia fantástica y que sus personajes están condenados a morir si no se alimentan de la imaginación infantil. Seducidos por la magia de los libros, los niños deciden ayudar al señor Ramón a hacer que el barrio recupere el placer por la lectura. Así la pandilla de niños del barrio decidirá leer una novela por primera vez. Entonces se adentrarán en la realidad de El Zoo d’en Pitus y descubrirán que algunas historias, además de leerse, se viven. Direcció: Daniela de Vechhi / Guió: Ainhoa Martínez Muguruza / Intèrprets: Lindes Farré, Ramon Garrido, Enric Carrasco i Damià Capella / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 55 min GÈNERE: Teatre EDAT: 6 a 11 anys ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Jose Arias C/Carulla, 9 Cornellà de Llobregat Tel. 609 75 13 91 www.tutatis.es jose@tutatis.es


VALERIA GUGLIETTI No em toqueu les mans

La capacitat gestual de les seves mans ens ofereix un espectacle d'ombres xineses on es troben el cinema mut, el titella, el còmic i la música. Ens transporta amb el senzill contrast entre la llum i l'ombra a un món màgic, per tal que gaudim dels personatges i les seves històries. En aquest espectacle, les mans fan i desfan una imatge rere l’altra, però és la imaginació de l’espectador qui ha de decidir allò que veu realment a cada moment. És per això que l’atenció mai no decau, lligats com estem a la incansable desfilada de gags, jocs, sorpreses, historietes i moments poètics, alguns d’alta volada. La capacidad gestual de sus manos nos ofrece un espectáculo de sombras chinas donde se encuentran el cine mudo, el títere, el cómic y la música. Nos transporta con el sencillo contraste entre la luz y la sombra a un mundo mágico para que gocemos de los personajes y sus historias. En este espectáculo, las manos hacen y deshacen imágenes una tras otra, pero es la imaginación del espectador la que debe actuar y decidir qué es lo que se ve realmente en cada momento. La atención nunca decae, atados como estamos al incansable desfile de gags, juegos, sorpresas, historietas y momentos poéticos, algunos de alto calibre. Espectacle ideat, dirigit i representat: Valeria Guglietti / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 45 min GÈNERE: Teatre d’ombres EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Eugenio Navarro LA PUNTUAL Allada Vermell 15 08003 Barcelona Tel. 645 02 22 14 www.geocities.com/sombraschinas2003 sombraschinas2003@yahoo.es


VATUA L’OLLA Funky a l’olla

Un cop més Vatua l’olla incorpora nous ingredients a la seva particular olla per oferir noves receptes d’espectacles. L’olla és en plena ebullició. El xup-xup esclata a ritmes de funky i d’altres melodies de gresca. Funky a l’Olla és una banda de músics freaks de llargues cames, frondoses grenyes, llampants vestits i molta, molta festa sobre el cos per encomanar a tothom el ritme i la música del funky. El públic estàtic no es podrà resistir més i s’encomanarà a les indicacions de l’animador de la banda, que convida a participar a l’espectacle comicomusical de Funky a l’Olla convertint l’estàtic en dinàmic… Espectacle únic, original i de gran qualitat. N’estem convençuts. Ara falta que vosaltres també n’estigueu. Una vez más Vatua l’olla incorpora nuevos ingredientes a su particular olla para ofrecer nuevas recetas de espectáculos. La olla está en plena ebullición. El hervor estalla a ritmos de funky y de otras melodías festivas. Funky a l’Olla es una banda de músicos freakys de largas piernas, frondosas greñas, llamativos vestidos y mucha, mucha fiesta en el cuerpo para contagiar a todo el mundo el ritmo y la música del funky. El público estático no se podrá resistir más y se entregará a las indicaciones del animador de la banda, que invita a participar en el espectáculo cómico-musical de Funky a l’Olla convirtiendo lo estático en dinámico…Espectáculo único, original y de gran calidad. Estamos convencidos. Ahora falta que vosotros también lo estéis. Músics: Roger Cucurella, Laia Rovira, Alex Rebordosa, Ferran Puig, Marc Gai, Martí Solé, David Garriga, Jaume Mauri / Procedència de la companyia: Catalunya DURACIÓ: 70 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Vatua l’olla SCP Jaume Mari i Sala C/Sto. Domingo, 21 Caldes de Montbui 08140 Tel. 607 16 77 32 www.vatualolla.com Info@vatualolla.com


XIP XAP S.L. RUM-RUM Trasto Karts

Una cursa de cotxes on pot passar de tot. Un conductor malvat prepara totes les trampes que té a l’abast a un científic boig que, gràcies al seu enginy, sap trobar solució a tots els paranys; tot això comentat per un locutor esportiu que es transformarà en mecànic o policia segons la necessitat del moment. Com als espectacles clàssics, el malvat serà víctima de les seves pròpies malifetes i el bo guanyarà la cursa. Una carrera de coches donde puede pasar de todo. Un conductor malvado prepara todas las trampas que tiene a su alcance a un científico loco que, gracias a su ingenio, sabe encontrar solución a todas las tretas. Todo esto comentado por un locutor deportivo que se transformará en mecánico o policía según la necesidad del momento. Como en los espectáculos clásicos, el malvado será víctima de sus propias fechorías y el bueno ganará la carrera. Vestuari: Francesc Moreno i Xip Xap S.L. / Construcció vehicles: Joan Miró / Mecànica: Serralleria Gurrera / Disseny sistema elèctric i tracció: Ricard Guiu / Il·luminació: Integral Producciones Teatrales / Producció: Xip Xap S.L / Intèrprets: Jordi Granell, Imma Juanós, Víctor Polo i Òscar Ribes / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Carrer EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Jordi Granell Molins Camí de Marimunt, 46 25005 Lleida Tel. 639 31 29 30 www.xipxap.cat xipxap @xipxap.com


XIRRIQUITEULA TEATRE A tempo!

En Pere està perdut. Encara no ha descobert que si es deixa guiar per la Maria, els arbres, el sol, l’aire fresc de primavera… trobarà el camí de la seva nova vida! Un espectacle per a totes les edats i públics dedicat a la natura …Per deixar-se portar per les emocions, les olors, l’alegria i la poesia que viatja a través de les estacions. Pere está perdido. Aún no ha descubierto que si se deja guiar por María, los árboles, el sol, el aire fresco de la primavera… ¡encontrará el camino de su nueva vida! Un espectáculo para todas las edades y públicos dedicado a la naturaleza. Para dejarse llevar por las emociones, los olores, la alegría y la poesía que viaja a través de las estaciones. Autora i directora: Iolanda Llansó / Intèrpret: Rut Bertran i Marc Brualla / Música: Xavier Lozano / Vestuari: El Talleret de l’espectacle / Disseny d’escenografia: Iolanda Llansó / Construcció d’escenografia i attrezzo: Alberto Carreño / Fotografia: Pere Virgili / Administració: Raquel Martínez / Distribució: Daniel Carreras / Il·luminació: Jonatan Bernabeu, Daniel Carreras Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: Tot els públics ÉS ESTRENA: NO CONTACTE MANAGEMENT: Daniel Carreras Ap. Correus 44 08911 Badalona Tel. 629 38 31 06 www.xirriquiteula.com info@xirriquiteula.com


ZUM-ZUM TEATRE Pinotxo “bric à brac”

Dos comediants es mouen entremig d’estris, artefactes i capses apilades desordenadament i quan agafen els objectes aquests esdevenen màgicament vius convertint-se en una casa, les orelles d’un ase, en un monstre marí, el nas d’en Pinotxo que creix quan diu mentides... A través de la narració i de la manipulació d’objectes, van recreant les imatges que situen l’espectador en cadascun dels paratges de la història.Cada detall porta a crear una atmosfera màgica on petits i grans aniran completant les imatges a partir del seu propi imaginari. Dos comediantes se mueven en medio de utensilios, artefactos y cajas apiladas desordenadamente y cuando cogen los objetos, éstos se convierten mágicamente y cobran vida: una casa, las orejas de un asno, un monstruo marino, la nariz de Pinocho que crece cuando dice mentiras... a través de la narración y de la manipulación de los trastos y objetos, van recreando las imágenes que sitúan al espectador en cada uno de los parajes de la historia, cada detalle lleva a crear una atmósfera mágica donde pequeños y mayores irán completando las imágenes a partir de su propio imaginario. Música: Fluvio Renzi i Daniele Caldarini / Escenografia: Lino Brusa / Vestuari: TEATRO INVITO i “FES-T’HO MIRAR” i Pepa Piquer / Il·luminació: Lino Brussa i Miki Arbizu / Producció executiva: Marta Llatcha / Direcció: Luca Radaelli / Intèrprets: Begonya Ferrer i Ramon Molins / Procedència de la companyia: Catalunya DURADA: 60 min GÈNERE: Teatre EDAT: Tots els públics ÉS ESTRENA: SÍ CONTACTE MANAGEMENT: Ramon Molins Dr. Zammenhoff, 6-3B 25001 Lleida Tel. 630 91 91 24 www.zumzumteatre.com zumzum@zumzumteatre.com


Activitats per als professionals

Dijous, 7 de juny de 2007 12:30 h.Conferència a càrrec de Ferran Baile “Total, és per a nens!” Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Central Plaça de Cal Font.

Divendres, 8 de juny de 2007 12:30 h.Taula rodona “Els programadors i el llop” “Los programadores y el lobo feroz” Criteris per a la programació infantil.

14:00 h.Presentació del “Protocol sobre les condicions d’exhibició en el teatre per a nens/nenes i joves” a càrrec de l’Associació TeVeo. Lliurament per part de l’associació Teatre Tots els Públics de les adhesions al Protocol que s’han aconseguit dels ajuntaments i les associacions de Catalunya. Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Central Plaça de Cal Font.


Altres activitats Durant els dies de La Mostra també es desenvoluparan altres activitats atractives tant per a infants com per a grans. Tallers i jocs Dissabte, 9 de juny de 2007 11:00 h. Un taller de maquillatge i màscares a càrrec de Gaac. Lloc: Rambla de Sant Isidre. Duració: 120 minuts. És per a tots el públics. Diumenge, 10 de juny de 2007 10:00 h. Taller de música de percussió “ A tot ritme” a càrrec del Grup Sambatuqué. Quan acabi el taller començarà una cercavila amb tots els participants a la qual s’afegirà el Cavall d’Igualada. Lloc: Rambla de Sant Isidre. Duració: 115 minuts. És per a tots el públics. 11:00 h. Jocs per a tots a càrrec del grup Tombs Creatius. Lloc: Rambla del General Vives. Duració: 120 minuts. És per a tots el públics.

Cavall d’Igualada El Cavall d’Igualada, que va néixer durant l’edició de La Mostra de l’any passat, enguany també farà les seves sortides, acompanyant grups d’animació o cercaviles. Dissabte, 9 de juny de 2007 19:00 h. El Cavall d’Igualada, acompanyant el grup Encara Farem Salat, farà una cercavila fins a la plaça de l’Ajuntament. Lloc: Itinerant Duració: 60 minuts. És per a tots el públics.


Altres activitats

Diumenge, 10 de juny de 2007 11:30 h. Aquest dia el Cavall d’Igualada acompanyarà els components del taller que el Grup Sambatuqué haurà realitzat a la rambla de Sant Isidre. Lloc d’inici: Rambla de Sant Isidre Duració: 25 minuts (aprox) És per a tots el públics. Contes a la cara Els alumnes de l’Institut del Teatre de Barcelona ens explicaran contes, gairebé privadament i durant una hora. Dissabte, 9 de juny de 2007 19:00 h. Contes a la cara Lloc: Plaça de l’Ajuntament Duració: 60 minuts. És per a tots el públics. L'Estrany Museu Llonovoy Exposició itinerant de joguines trencades, hàbilment intervingudes per Miquel Àngel Juan. (Figures Fuites dels Fems, Trasto-Poemes, Joguines-Collage) Lloc: Vestíbul de l’Ateneu Igualadí


Col.laboració Caixa Catalunya Gràcies a la col·laboració amb Caixa Catalunya per primera vegada La Mostra gaudirà de dues noves accions:

Premi Caixa Catalunya al millor espectacle per votació popular. Enguany, es viurà la primera edició del Premi Caixa Catalunya al millor espectacle de La Mostra d’Igualada per votació popular. El públic de La Mostra podrà escollir el millor espectacle de cada edició ja que podrà votar a través d’unes butlletes que es podran trobar a tots els espais de sala i a l’espai de negoci. L’espectacle que reculli més vots, aconseguirà aquest guardó consistent en un trofeu commemoratiu i 3.000 euros per a la companyia.

Caixa Catalunya premia unes famílies durant tota La Mostra. D’altra banda, Caixa Catalunya ofereix als seus clients la possibilitat de viure intensament La Mostra d’Igualada tenint accés a tots els espectacles de forma lliure i gratuïta com a convidats de luxe. Aquest premi l’ofereix Caixa Catalunya als seus clients de les oficines d’Igualada, Òdena, Vilanova i Santa Margarida de Montbui.


Comissió de seguiment Eulàlia Blanco, directora de l’Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals Marisol López, directora de la Unitat de Promoció Antoni Bartomeus, cap de teatre de l’Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals Carles Tarrida, regidor de Cultura de l’Ajuntament d'Igualada Jep Rabell, director de l’IMC de l’Ajuntament d’Igualada. Elena Sabater, presidenta de Rialles Jaume Amigó, president de la Fundació Xarxa. Jordi Cartanyà, Associació de Teatres Tots els Públics


Equip Gerència: Pau Llacuna i Ortínez Direcció Artística: Joan Faneca - Joan Segalés (Vol - Ras) Coordinació Ajuntament: Francesc Rossell i Farré Àrea d’Infraestructura: Roc Aguilera (Ràdio Fusté) Espais: Joan Vilalta Companyies: Xavier Amat Àrea de Comunicació: Alfons Miàs (Rialles) Àrea de Professionals: Ramon Llimós (Xarxa) Cap de Premsa: Carles Gómez Secretaria: Jèssica Manzano Imatge i disseny: Martí Riba (Valtiq) Maquetació: Eliana Tusell Web: Jordi Carner i Pere Soler (Kobe media)

Impressió: Tintaprint Dipòsit legal: B-30936-2007


Informacions generals HORARIS - generals TAQUILLES (Passatge General Vives) DIA

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MATÍ

TARDA

tancat 11-13 h. 11-13 h. tancat tancat tancat 9-13 h. 9-13 h. 9-13 h. 10-13 h.

18-20 h. 18-20 h. 18-20 h. 18-20 h. 18-20 h. 15-20 h. 15-20 h. 15-22 h. 15-22 h. 15-18 h.

INFORMACIÓ (Sala Municipal d’Exposicions) Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge ESPAI DE NEGOCI Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11-14 h. 11-14 h.

11-14 h. 10-15 h. 10-15 h.

19-21 h. 18-21 h. 18-21 h. 19-21 h. 19-21 h. 18-21 h. 18-21 h. 18-21 h. 16-21 h. 16-18 h.

(Mercantil) 5 6 7 8 9 10

11-14 h. 11-14 h. 11-14 h. 11-14 h. 11-14 h.

16-19 h. 16-19 h. 16-19 h. 16-19 h.

anticipada anticipada anticipada anticipada anticipada Mostra Mostra Mostra Mostra Mostra


Espai de negoci Els programadors acreditats disposaran d’un espai adreçat específicament a ells, el recinte del Teatre Mercantil, per tal de facilitar el punt de trobada necessari entre ells i amb les companyies. A més, a la sala de recepció i acreditació totes les companyies disposaran de suports apropiats per a col·locar elements de promoció dels seus espectacles i deixar-hi material per a la difusió de les produccions. Lloc:

Teatre Mercantil (Entrada per la plaça de Cal Font)

Horari:

De dimecres a dissabte, de 10:00 a 14:00 h. i de 16:00 a 19:00 h. Diumenge de 10:00 a 14:00 h.

SOPAR per a programadors Pati de l’Ateneu (Teatre Municipal de l’Ateneu) Dissabte 9, de les 20:30 a les 23:00 h.

DINAR per a programadors Hotel Amèrica Av. Mestre Montaner, 44-45 Diumenge 10, de les 14:00 a les 16:00 h.


Organitza:

Col.labora:

Venda d’entrades:

Patrocina:

Emissora oficial:


Programa La Mostra d'Igualada 2007  

Programa oficial de la 18a edició de La Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil celebrada del 6 al 10 de juny de 2007.

Programa La Mostra d'Igualada 2007  

Programa oficial de la 18a edició de La Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil celebrada del 6 al 10 de juny de 2007.