Page 74

© DR

FIDELIO S P R O O K J E S O P E R A V O O R J O N G E N O U D N A A R F I D E L I O VA N B E E T H O V E N ( +7 ) / C O N T E - O P É R A P O U R P E T I T S E T G R A N D S D ’A P R È S F I D E L I O D E B E E T H O V E N ( +7 )

NL

74

In Fidelio draait alles om de bevrijding van Flo-

FR

Dans Fidelio, tout tourne autour de la libération

restan, in het hoofd van regisseur Judith Vindevogel

de Florestan – dans l’imaginaire de la metteure en scène

een bekende volkszanger, die met zijn liedjes de mensen

Judith Vindevogel, c'est un chanteur populaire dont les

doet dromen van een 'betere' wereld. Een wereld waarin

chansons font rêver les hommes à un « monde meilleur ».

verbondenheid, liefde en verbeelding centraal staan. Met

Un monde dominé par l’harmonie, l’amour et la fantai-

zijn liedjes vormt Florestan een bedreiging voor de tiran

sie. Avec ses chansons, Florestan constitue une menace

Pizarro. Daarom houdt hij hem gevangen. Florestans ge-

pour le tyran Pizarro qui le retient donc prisonnier.

liefde, Léonore, vreest voor zijn leven. Om in de gevange-

L’amoureuse de Florestan, Léonore, craint pour la vie de

nis van Pizarro te kunnen binnendringen, verkleedt zij

son fiancé. Pour pouvoir entrer dans la prison de Pizarro,

zich als een jongen en verandert zij haar naam in Fidelio.

elle s’habille en homme et prend le nom de Fidelio. Avec

Met de hulp van de gevangenisbewaker Rocco en diens

l’aide de Rocco, le gardien de la prison, et de sa fille Mar-

dochter Marcelline zal zij er uiteindelijk in slagen om

celline, elle réussira finalement à libérer Florestan. Après

Florestan te bevrijden. Met Beethovens Fidelio maken

Princesse Turandot, WALPURGIS et HETPALEIS présen-

WALPURGIS en HETPALEIS na Prinses Turandot hun

teront Fidelio de Beethoven, leur deuxième conte-opéra

tweede sprookjesopera voor kinderen.

pour enfants.

Profile for La Monnaie / De Munt

MuntMonnaieMagazine 34  

La Monnaie Opera House magazine, issue October - November - December 2016

MuntMonnaieMagazine 34  

La Monnaie Opera House magazine, issue October - November - December 2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded