Page 1

pasa

pagina


a

ion

ac

es

t

ne

er

int

lic

ub

sp

pu

vis

re

tEs

eto ns

leg sc

Ca

tll

Fu FOLLETOS

at ál bl r fly og ici ev dia i os ta st er ris t a s ca lli s p ub pe ta m br r l lo a ici iód es g gu az da lib ico es ine d ro sn br s sb ew oc oo hu sp ks re ap s er s ida

v Da

tu

en


es ns al cio ica

bl pu t

ne

er

Int

Passa pàgina és una solució web òptima per convertir i distribuir per Internet les teves publicacions en paper, a baix preu. Publica fàcilment futlletons, catàlegs, revistes, publicitat, diaris, llibres o publicacions corporatives. Dóna vida a les teves publicacions en Internet, ara sí poden ser interactives!

ida

v na Dó

es

tev en

Passa pàgina Pasa página

Pasa página es una solución web óptima para convertir y distribuir por Internet tus publicaciones en papel, a bajo coste. Publica fácilmente folletos, catálogos, revistas, publicidad, periódicos o publicaciones corporativas. Da vida a tus publicaciones en Internet, ahora sí pueden ser interactivas!


m

CO

op óm

a? gin a? pà gin ar pÁ ss ar pa as ¿c


3 passos de paper a web

3 pasos de papel a web

ENVIA’NS EL DOCUMENT ENVÍANOS EL EN FORMAT PDF DOCUMENTO EN • E ns cal el PDF en alta resolució o bé, FORMATO PDF en cas de fer una gal·leria, les fotografies en format JPEG.

• Necesitamos el PDF en alta resolución o bien, en caso de una galería, las fotografías en formato JPEG.

CONVERTIM EL DOCUMENT EN UN LLIBRE VIRTUAL

CONVERTIMOS EL DOCUMENTO EN UN LIBRO VIRTUAL

ES PENJA EN EL DOMINI I DIRECCIÓ WEB DESITJAT

SE CUELGA EN EL DOMINIO Y DIRECCIÓN WEB DESEADOS


es

t uc od

pr os

t uc od

pr

Productes bàsics Productos básicos Gal·leria fotogràfica

GalerÍa fotogrÁfica

• Tamany adaptable •C  ontinguts multimédia: es poden incloure vídeos, animacions o enllaços web. • Índex de pàgines. •O  pció de descàrrega en format PDF.

• Tamaño adaptable •C  ontenidos multimedia: se pueden incluir vídeos, animaciones o enlaces web. • Índice de páginas •O  pción de descarga en formato PDF.

Ideal per a àlbums de fotografia digitals, futlletons publicitaris o targetes virtuals.

Ideal para álbumes de fotografía digitales, folletos publicitarios o tarjetas virtuales.


revista virtual

REVISTA VIRTUAL

• Z oom d’augment per llegir la pàgina amb més comoditat. • Í ndex de continguts per accedir directament a allò que més ens interessa. • Recerca de text. •D  escàrrega de la publicació en format PDF. • Avanç i retrocés de pàgina en un clic.

• Z oom de aumento para leer con mayor comodidad. • Í ndice de contenidos para acceder directamente a diferentes secciones. • Búsqueda de texto. •D  escarga de la publicación en formato PDF. •A  vance y retroceso de página en un clic.

Especial per a les publicacions que necessiten ser llegides en línia. Una sèrie d’eines ajuden a la lectura i la navegació per les pàgines:

Especial para aquellas publicaciones que necesitan ser leídas en línea. Herramientas que ayudan a la lectura y a la navegación por las páginas:


SERVEIS os ici rv ALTRES s se ro

Ot

Altres serveis

Perquè no t’hagis de preocupar de res, a Passa Pàgina oferim serveis complementaris a la conversió de les publicacions de paper a web com ara:

Otros servicios Para que no tengas que preocuparte de nada, en Pasa Página te ofrecemos servicios complementarios a la conversión de publicaciones de papel a web como:

b per e w t men licacions a j t o l l ub •A . ves p tuals. e t s minis le ir o v d s e m d i àlbu i creació eb. tió iw • Ges ny gràfic orial i e it • Diss ltoria ed u s opy. c i • C on rnet. ó i cc e d’int ls de reda , edició i al ció • Treb is de crea eo. e íd • S erv rsió de v e conv


•H  ost in y álb g web pa u r • Ges mes virt a tus pub uales tión y licaci . ones • Dise creac ño gr ión d • Con á e sulto fico y we dominio b. ría ed s. • Trab itoria ajos de ly • S erv icios redacció de Inter net de n conv ersió producc y copy. n ió siem pre e de vídeo n, edició ny stén para en lín que ea.


PER PÀGINA 7 RAONS PARA PASSAR 7 RAZONES PÁGINA PASAR


¿Per què? ¿Por qué? Preparar una publicació en paper és un esforç massa gran perquè no se’n tregui el màxim profit. Amb Passa Pàgina, les teves publicacions virtuals, tenen ara l’oportunitat de viure una segona vida, amb les totes les possibilitats que t’ofereix Internet.

Preparar una publicación en papel supone un gran esfuerzo para que no se aproveche al máximo. Con Pasa Página, tus publicaciones virtuales tienen ahora la oportunidad de vivir una segunda vida con todas las posibilidades que ofrece Internet.


eix du

re

• Redueix les despeses d’impressió i de distribució. • Actualitza la informació que ofereixes per Internet a un cost molt reduït.

REDUCE GASTOS

• Reduce gastos de impresión y de distribución. • Actualiza la información que ofreces por Internet a un coste reducido.

1

es es sp de os st ga

ce du

re REDUEIX DESPESES


2

FIDELITZA ALS TEUS LECTORS

• De navegació fàcil i intuïtiva, idèntica al paper. • Es pot fer zoom a qualsevol part de la publicació per poder-la llegir millor. • Paraules o articles fàcilment localitzables amb l’eina de recerca. • L’Índex de continguts permet donar una ullada general i dirigir-se directament a aquella secció o pàgina que més interessa. • La publicació es pot guardar en el disc dur en format PDF. • Compatible des de qualsevol ordinador o sistema operatiu.

FID ELITZA FID ELIZA ELS A TUS TEUS

LECTORES LECTORS

FIDELIZA A TUS LECTORES

• De navegación fácil e intuitiva, idéntica al papel. • Se puede hacer zoom en cualquier parte de la publicación para mejorar su lectura. • Palabras o artículos fácilmente localizables con la herramienta de búsqueda. • El índice de contenidos permite dar una ojeada general y dirigirse directamente a la página que interesa. • La publicación se puede guardar en el disco duro en formato PDF. • Compatible desde cualquier ordenador o sistema operativo.


3

4

PUBLICACIONS PUBLICACIONES ONLINE A L’INSTANT ONLINE AL INSTAN• Publica les teves publicacions TE en menys de 24 hores. • Afegeix modificacions i pàgines noves a la teva publicació, sense necessitat de re-imprimir-la. • Fes una publicació a mida a partir de fragments d’altres publicacions. • Publica llibres, articles, catàlegs, revistes exhaurides sense necessitat de fer grans despeses en impressions.

• Publica tus publicaciones en menos de 24 horas. • Modifica y añade nuevas páginas a tu publicación, sin necesidad de reimprimirla. • Haz una publicación nueva a partir de otras publicaciones. • Publica libros, artículos, catálogos, revistas agotadas sin necesidad de grandes gastos de impresión.*

MARKETING INTERACTIU

MÁRQUETING INTERACTIVO

• Anuncia les teves publicacions a través d’un butlletí electrònic. • Indexa la teva publicació per facilitar la recerca amb google.

• Anuncia la aparición de tus publicaciones a través de un boletín electrónico. • Indexa las páginas de tu publicación para facilitar su búsqueda en Google.


aPLICACIONS

APLICACIONES

Aplicacions Aplicaciones Revistes, llibres, catàlegs, publicitat i futlletons. Penja totes les teves pubicacions a Internet, sigui quin sigui el seu públic u objectiu. Amb un lloc i estratègia adequada, multiplica en Internet el seu efecte sobre paper. A continuació t’oferim algunes idees perquè puguis penjar els teus projectes a Internet treient-li el màxim profit possible.

Revistas, libros, catálogos, publicidad y folletos. Ahora puedes tener todas tus publicaciones en Internet, sea cual sea su público u objetivo. Con un sitio web y una estrategia adecuada, multiplica en Internet su efecto sobre papel. A continuación te ofrecemos algunas ideas para que puedas subir tus proyectos a Internet sacándoles el máximo provecho posible.


bl pu p icit bl ub at i pu cidalicit i fu bl d at tll ici y f i et da ol fu on d y le tll s fo tos eton lle s to s

pu

br oc h ur es

Publicitat

lib l es ro lib i c lib s y res atàl ro cat i c eg s y ál atà s ca ogo leg tá s s lo go s

br

lli


ler

s ue tes fiq s vis s rà es ica a re g ist to iqu áf tes ev fo ràf ogr as vis r s ies og ot fic re ta er t f rá o f vis ías og l·l re ga ies er ot l r a e sf l·l g ía ga

ga


REVISTES A INTERNET

Si la teva empresa edita alguna publicació periòdica, distribueixla també per Internet. Et donem algunes idees i beneficis dels que podràs disfrutar:

na Dó

les

ns

cio

ica bl

t

ne

er

Int

pu

en

aa

vid

es

tev

• R edueix les despeses d’impressió i distribució. Informa als teus lectors quan es publiquin un nou número a través del correu electrònic. • Ara pots ampliar, actualitzar o millorar les teves publicacions online sempre que vulguis, estalviant-te reimpressions. • Publica online números exhaurits, articles descatalogats, edicions anteriors, etc. o bé crea noves publicacions a partir de la combinació d’anteriors. • Crea una hemeroteca virtual amb tots els exemplars de les teves publicacions. Pot ser d’accés públic o bé restringit als teus lectors, tu decideixes.

REVISTAS A INTERNET

Si tu empresa edita alguna publicación periódica, distribúyela también por Internet. A continuación tienes algunas ideas y beneficios de los que podrás disfrutar: • Reduce los gastos de impresión y distribución. Informa a tus lectores cuando aparece un nuevo número a través del correo electrónico. • Ahora puedes ampliar, actualizar o mejorar tus publicaciones online siempre que quieras, y ahorrarte reimpresiones. • Publica online números agotados, artículos descatalogados, ediciones anteriores, etc. o bien crea nuevas publicaciones a partir de la combinación de anteriores. • Crea una hemeroteca virtual con todos los ejemplares de tus publicaciones. Puede ser de acceso público o bien restringido a tus lectores, tú decides.


REVISTES REVISTAS


lli

s leg s tà go ca lo tá si ca

e br sy ro

lib


PROMOCIONA ELS TEUS LLIBRES

• Ara pots publicar una mostra dels teus llibres, amb la possibilitat d’incloure-hi també material multimèdia. • Inclou la introducció, l’index de continguts i les primeres pàgines, tal com es fa a Amazon i altres llibreries per Internet. • Hi pots afegir també un vídeo o audio amb algunes paraules de l’autor, l’editor o bé amb alguna entrevista realitzada a l’autor. • Els teus lectors es podran descarregar l’arxiu en PDF per poder-lo llegir o consultar quan vulguin.

CATÀLEGS DE FÀCIL ACCÈS • Penja els teus catàlegs a Internet i crea un índex de continguts per a facilitar la recerca d’articles.

PROMOCIONA TUS LIBROS

• Ahora puedes publicar una muestra de tus libros, con la posibilidad de incluir también material multimedia. • Haz un documento con la introducción, el índice de contenidos y las primeras páginas, tal como hace Amazon y otras librerías por Internet. • También puedes añadir un vídeo o audio con algunas palabras del autor, editor o bien alguna entrevista realizada al autor. • Tus lectores se pueden descargar el archivo en PDF para poder leerlo cuando deseen.

CATÀLEGS DE FÀCIL ACCÈS

• Cuelga tus catálogos por Internet y crea un índice de contenidos para facilitar la búsqueda de artículos.


GAL·LERIES FOTOGRÀFIQUES

GALERÍAS FOTOGRÁFICAS

• Fes una pàgina de presentació de l’event que encapçali la gal·leria. • Aprofita per incloure en el mateix llibre electrònic el vídeo de presentació o resum de l’esdeveniment . • Presenta les fotografies ordenades per temes; afegeix-los en l’índex de continguts. • Els teus usuaris es podran descarregar el llibre amb les fotografies i mirar-lo quan vulguin. • POts guardar els teus àlbums en una còpia en DVD o CD-ROM

• Haz una página de presentación que introduzca la galería. • Aprovecha para incluir también en el mismo libro electrónico el vídeo de presentación o bien el vídeo resumen del acontecimiento. • Presenta las fotografías ordenadas por temas; añádelos en el índice de contenidos. • Tus usuarios se podrán descargar el libro con las fotografías y mirarlo cuando quieran. • Puedes hacer copias en DVD o CD-ROM.

Quantes vegades has de colocar a la teva web fotografies d’un event, congrés, fira, etc. perquè tothom les pugui veure i no saps ni com ni on fer-ho? Passa Pàgina t’ofereix una solució ideal per presentar conjuntament les fotos d’un esdeveniment:

¿Cuántas veces tendrías que colocar en tu web fotos de un evento, congreso, feria, etc. para que todo el mundo pueda verlas y no sabes dónde ni cómo hacerlo? Pasa página te ofrece una solución ideal para presentar unitariamente las fotos de un acontecimiento:


ías

ga ler ies

er

fo to fo gr to àf gr iqu áf es ica s

ga l·l


br oc h ur es

ns eto s tll to fu lle ti fo ta ici dy bl da Pu ici bl pu

Publicitat


condicions

condicionEs

• 125 euros per llibre fins a 30 pàgines a partir de la entrega del PDF en alta resolució. • Aquesta tarifa no inclou l’allotjament web del llibre virtual ni la creació del PDF a partir del material entregat a imprempta. • Tarifa d’allotjament web (hosting) en el nostre servidor: 24 euros/any (300 Mb espai, 1 Gb transferència mensual, 20 comptes correu). • Tarifa per donar d’alta domini nou: 10 euros. S’haurà de demanar pressupost • per publicacions amb més de 30 p. • Per la creació i modificació de material gràfic, web i vídeo així com àlbums de fotografia. Descomptes i tarifes especials • per publicacions mensuals o periòdiques. • per un nombre gran de publicacions.

• 125 euros por libro hasta 30 páginas a partir de la entrega del PDF en alta resolución.

as

es TARIFES

ta rif

ta rif

€ 125 TARIFES

• Esta tarifa no incluye el hosting web del libro virtual ni la generación del PDF. • T arifas de hosting en nuestro servidor son de 24 euros/año (300 Mb espacio, 1 Gb transferencia mensual, 20 cuentas de correo). • Tarifa para dar de alta un nuevo dominio: 10 euros. Pedir presupuesto para: • Publicaciones de más de 30 p. • La creación y modificación de material gráfico, web y vídeo, así como para el diseño de álbumes de fotografía. Descuentos y tarifas especiales • Para publicaciones mensuales o periódicas • Para un nombre elevado de publicaciones.


info@pasapagina.net Tel. 687132921 www.pasapagina.net

pagina

pasa

CONTACTO

Passa Pagina | PDF a web  

Llibret per a la promoció d'un servei de conversió de catalegs a format revista virtual.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you