__MAIN_TEXT__

Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

NR 4 / 2020 april – maj

TA SMA R E VÄ RD ER NG KUPO SIDAN PÅ BAK

www.yippieharnosand.se

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING (nu 17 700 exemplar!)

SLITSTARK HOJ AV BAMBU

UNIK MOUNTAINBIKE UTVECKLAS PÅ HÄRNÖN

LÖVUDDEN NÄRA INFLYTTNING OMRÅDET BJUDER PÅ ETT DRÖMLÄGE

HEMSÖN LOCKAR FLER FILMARE ALLT FLER INSPELNINGAR PÅ FÄSTNINGEN

ANDREAS VAN ÄR VÄRLDSVAN

HÄRNÖSANDSBON SOM LEVER FÖR ÄVENTYREN

TID FÖR ÄVENTYR UTELIVET FRODAS UNDER CORONAPANDEMIN

GUN GRÖNBÄCK • DANIEL LANDGREN • EMMA ÅGREN • NYINFLYTTADE LISA YTRIVS I SSTAN IP P IE H Ä RN Ö AND 1


program för 22 april - 27 maj

Domkyrkan Härnösands domkyrka är öppen: Mån-lör: kl 8.00-16.00, Sön: kl 8.00-13.00

Vardagar kl 12.00 Lunchandakt Onsdagar kl 8.00 Mässa Torsdagar kl 18.00 Mässa Torsdagar kl 19.00 Meditation Lördagsmusik kl 11.30 Söndagar kl 11.00 Högmässa

21/5 kl 8.00 Gökotta, Högsjö hembygdsgård, ta med fikakorg.

Stigsjö 26/4 kl 11.00 Högmässa, Stigsjö kyrka. 3/5 kl 11.00 Gudsjtänst med små och stora, Stigsjö kyrka.

Jubilarfester

På grund av corona kan vi tyvärr inte genomföra jubilarfester eller uppvaktningar i hemmet för våra äldre i vår. Vi hoppas kunna återkomma i höst och ses då istället för uppvaktning.

9/5 kl 18.00 Sinnesrogudstjänst 10/5 kl 18.00 Söndagsmusik ”Germanska orgelklanger”, Per Brudsten, orgel. 17/5 kl 15.00 Mässa tolkad till teckenspråk. Foto: Olle Melkerhed

GOSPELKONSERT Hosanna gospel & LayGaylia Frazer

Biljett flyttas till150 kr 6 september

LayGaylia Frazer 16 maj

Du som har köpt biljetter kan välja att behålla dem till nästa konsert eller lämna tillbaka dem och få pengarna tillbaka. Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 0611-288 00.

Hemsö 21/5 kl 9.00 Gökotta, Prästhushamn.

Häggdånger 2/5 kl 18.00 Musik i vårkväll, Häggdånger kyrka, Isak Eriksson, fiol. 21/5 kl 08.00 Gökotta, utomhus, vid dåligt väder i kapellet, max 20 pers. Ta med fika & något att sitta på.

Högsjö

22/4 12.30 Lunchmässa, Högsjö kyrka. 12/5 kl 18.00, Vardagsgudstjänst, Högsjö kyrka, minior- och juniorgruppen medverkar. 13/5 12.30 Lunchgudstjänst, Högsjö kyrka. 2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

16 maj kl 18.00

Musik i vårkväll Din plats

10/5 kl 18.00, Domkyrkan nere Stigsjö kyrka Vänster sida flöjt, Peter Stenlund, Olle Parkman, gitarr, Jeanette Öhlen, piano & orgel. 24/5 kl 11.00 Gudstjänst, Stigsjö kyrka.

Säbrå 26/4 kl 18.00 Mässa - där Tro, Hopp och Kärlek växer. 10/5 kl 18.00 Gudstjänst med ljuständning och sinnesrobön, Säbrå kyrka. 21/5 kl 9.00 Gökotta, Skabäcken, Predikan av Hans J Fernlund, Knapp Bertil Eriksson, fiol, medtag eget fika & sittunderlag, vid dåligt väder i Säbrå kyrka. 3/5 kl 15.00 Gudstjänst, Säbrå kyrka. 17/5 kl 15.00 Gudstjänst, Säbrå kyrka.

Viksjö 3/5 kl 14.00 Gudstjänst, Viksjö kyrka. 17/5 kl 11.00 Mässa, Viksjö kyrka, frivilligfesten framflyttad. 21/5 kl 8.00 Gökotta, Västanå, Viksjös damkör, ta med fika och något att sitta på.

Retreat i Häggdånger 30 maj kl 09.30-15.00 Vi erbjuder dig en helt tyst retreatdag med möjlighet att vila och komma ikapp dig själv, måla eller bara vara. Hela dagen är anpassad efter rådande omständigheter med avstånd och extra hygienkrav. Max 6 deltagare. Anmäl dig senast 25 maj till församlingsexpeditionen.

Följ oss via webben För dig som inte har möjlighet att delta i våra ordinarie gudstjänster i våra olika kyrkor erbjuder vi nu livesända gudstjänster från Härnösands domkyrka. Söndagar klockan 11.00 via webben www.svenskakyrkan.se/ harnosand/nyheter/live Vi kommer också att dela filmade helgmålsböner från alla kyrkor.

Ett urval av vår verksamhet. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/harnosand

gudstjänst/musik


dags för körstart!

Dags för dop?

Stor & Liten ställer om Låt proffsen göra jobbet Dop, vigsel och begravning - vad gäller nu?

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden. Men ställ nödvändigtvis inte in, tillsammans kan vi tänka om! Alla dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan är offentliga och är öppna för allmänheten. Själva förrättningarna får därför ha max 50 deltagare.

Dop Dop går bra att ha men ej med fler än 50. När våren kommer går det utmärkt att ha dopet utomhus, prata med er präst om det.

Vigsel Vigsel går bra men ej med fler än 50. Ni kan ha en mindre vigsel på planerat datum men med få gäster. När det sedan känns tryggt och säkert att bjuda in många gäster, både äldre och yngre, bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan. Mer info och tips på vår hemsida:

svenskakyrkan.se/ harnosand

Några gånger per vecka ordnar vi träffar med Stor & Liten ute. Vi annonserar dessa tillfällen på Facebook, så håll utkik! Vi klär oss efter väder och bjuder på kaffe, te och saft. Fikat tar ni med själva. Välkommen!

Städat på graven?

Du som gravägare ombeds snarast tillvarata gravlyktor, vaser och annat inför vårstädningen på kyrkogården, senast 2 maj. Ej tillvarataget material kan städas bort av kyrkogårdens personal.

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Vi lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar våra präster och diakoner via telefon, 0611-288 95. Öppet alla vardagar klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00.

Jourhavande präst

Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 17-08. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er.

Kontaktuppgifter Våra expeditioner är stängda för besök tills vidare, kontakta oss via telefon eller e-post.

Församlingsexp. tel: 0611-288 00

harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdssexp. Tel: 0611-288 90

harnosand.kyrkogard@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/harnosand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

KORT KORTOM OMHÄRNÖSAND HÄRNÖSAND April April2020 2020

SENASTE SENASTENYTT NYTT

BIDRAG BIDRAGFÖR FÖRATT ATTBEKÄMPA BEKÄMPALUPINER LUPINER Härnösands Härnösandskommun kommunhar harfått fåttstatliga statligapengar pengarförförattattbekämpa bekämpa såsåkallade kalladeinvasiva invasivafrämmande främmandearter, arter, framför framförallt alltlupiner. lupiner. Bland Bland annat annatska skadet detgöras görasenenextra extraslåtter slåtterpåpåförsommaren försommarenoch ochinforinformationsmaterial mationsmaterialska skatastasfram. fram. − −ViVivill villstärka stärkaden denbiologiska biologiskamångfalden mångfaldenförförvåra våralokala lokalaoch och inhemska inhemskaarter, arter, säger sägermiljöchefen miljöchefenHelene HeleneLager. Lager.

BRA BRAATT ATTVETA VETA

HEMMA HEMMABRA, BRA,UTE UTEBÄST BÄST Coronatider Coronatiderärärutetider utetideroch ochnunuärärdet det läge lägeattatttatamed medsigsigfika fikaoch ochgegesigsigututi i naturen. naturen. Flera FleraavavHärnösands Härnösandscaféer caféer och ochrestauranger restaurangererbjuder erbjuderspeciella speciella utefikapåsar utefikapåsarsom somdudukan kanköpa köpamed meddig. dig. Vilka Vilkadet detäräroch ochtips tipspåpåpromenader, promenader, vandringar, vandringar, grillplatser grillplatseroch ochannat annathittar hittar dudusamlat samlatpåpåharnosand.se/utebast harnosand.se/utebast

294* 294*

VISSTE VISSTEDU DUATT ATT

294* 294*personer personerhar harsökt söktdedetillfälliga tillfälligajobb jobbsom som Härnösands Härnösandskommun kommunbehöver behöverstärka stärkaupp uppmed med under undercoronatider. coronatider.Det Detgäller gällerjobb jobbinom inomvård vård och ochomsorg, omsorg,skolverksamhet skolverksamhetsamt samtlokalvård lokalvård och ochvaktmästeri. vaktmästeri. * Siffran * Siffran ärär från från torsdag torsdag 1616 april. april.

SENASTE SENASTENYTT NYTT

ELDSBLOMMOR ELDSBLOMMORI INATTEN NATTEN

MÅNADENS MÅNADENSBILD BILD Klass Klass6 6CCpåpåGerestaskolan Gerestaskolanville villegöra göranågot någotför föralla allaäldre äldresom sominte intefår fårtataemot emot besök. besök.De Debestämde bestämdesigsigför föratt attgöra görapåskhälsningar påskhälsningarsom somdedelämnade lämnadetilltillKoltrastens Koltrastens äldreboende. äldreboende.EnEnavavdem demsom somfick fickett ettpåskkort påskkortvar varUlla-Britt Ulla-BrittViklund. Viklund.

4

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Nu Nuärärden denkonstnärliga konstnärligautsmyckningen utsmyckningenavavjärnvägsjärnvägsviadukten viaduktenpåpåplats. plats. Tre Treeldsblommor eldsblommorstår stårlängs längsbron bron och ochsyns synspåpålångt långthåll. håll. De Delyser lyseri mörkret i mörkretoch ochändrar ändrar färg färg ”från ”frånden dentändande tändandegnistan gnistanöver överdederasande rasande flammorna flammornatilltillden denfalnande falnandeglöden” glöden” som somkonstnärerkonstnärernanaGuangjuan GuangjuanZhang Zhangoch ochJan JanStenberg Stenbergsäger. säger. De Devill vill med medsina sinaeldsblommor eldsblommorskildra skildraattatt ”det ”dethos hosmänniskmänniskorna ornafinns finnsenenglöd, glöd, enenlåga lågasom sombrinner brinnerförförattattbruka bruka platsen”. platsen”.


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

ELEVER UTBILDAR VÅRDPERSONAL I coronatider är hygienen viktigare än någonsin inom vård och omsorg. För att all personal ska ha den absolut senaste kunskapen åker sju gymnasieelever runt och utbildar personalen. − Det är kul att hjälpa till och få visa vad vi kan! Jasmine, Johanna, Jennifer, Ebba, Millie, Alicia och Fanouelle går alla sista året på Lärlingsprogrammet, vård och omsorg. En stor del av skoltiden är praktik och efter tre Johanna Nilsson och Ebba Nylén visar de senaste rutinerna för Carolin Jonsson (i mitten) på Ängets hemtjänst.

Jennifer Näsman, Fanouelle Kakopande, Ebba Nylén, Jasmine Åberg, Johanna Nilsson, Millie Thomas-Hardy och Alicia Lindgren (saknas på bilden) utbildar vårdpersonal.

år har de stor erfarenhet av hur det fungerar ute i verksamheterna. Eller ibland hur det inte fungerar. − Det är lätt hänt att den som har jobbat länge skaffar sig egna varianter av de vanliga hygienrutinerna. Vi kommer ju också med den allra senaste informationen. Eleverna fräschar inte bara upp kunskaperna om basala rutiner utan utbildar också i de särskilda rutiner som gäller vid misstänkta eller bekräftade coronafall, bland annat hur skyddsutrustningen ska tas på och av.

gymnasieelever utbilda äldre och erfarna anställda. − Nej, vi känner oss trygga i vår roll och med vad vi kan. Vi har nästan bara fått positiv respons också. Det intygas av Carolin Jonsson som jobbar på Ängets hemtjänst och just har fått en genomgång.

V I VILL FÖRÄNDRA VÅRDEN

− Man ska till exempel sprita händerna mellan varje moment och även mat, tvätt och sopor ska hanteras annorlunda än vanligt. Alla eleverna är mycket engagerade och pratar nästan i munnen på varandra. Att hålla reda på vem som säger vad är i det närmaste omöjligt. De har inga problem att som unga

− De är väldigt duktiga och det var bra och lärorikt. Även om jag egentligen kan det här så är det väldigt bra att påminnas och uppdateras om det senaste.

Om knappt två månader är de sju eleverna redo att ge sig ut i arbetslivet på riktigt och lovar att göra det med samma driv och engagemang som nu. − Ja, vi vill förändra vården. Vi har inte sökt oss till den här branschen för att tjäna pengar utan för att göra skillnad!

E-post: kommun@harnosand.se | Växel: 0611-34 80 00 | www.harnosand.se | Vi finns på: facebook.com/harnosandskommun

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 4 / 2020

48

26 23

80 sidor Yippie direkt från karantänen

Rastlös upptäckare

Andreas hem är där han parkerar sin skåpbil.

Gun ger hopp

U

14

pprepning är kunskapens moder så vi nöter på: Tvätta händerna, hosta i armvecket, håll avståndet och stanna hemma om du har

symtom. Det börjar kännas segt, men häng i nu! Det spelar ingen roll om du är säker på att du kan bära en covid-19, du gör det här för dem som finns runt omkring dig. Tänk på riskgrupperna. Med den lilla påminnelse avklarad är jag glad att kunna presentera Yippie nummer 4 – sociala distanseringsutgåvan! Vi är många som har fått ändra våra vanor de senaste veckorna och vi på Yippie har gjort vårt bästa för att anpassa oss efter situationen. Det har inneburit mer jobb hemifrån, mer tid i telefonen och det har framförallt inneburit att vi har försökt göra intervjuer och fotojobb utomhus eller i tomma lokaler med ordentligt avstånd. Lätt ibland, rejält utmanande andra gånger, men det har alltid funkat. Tack alla ni spännande människor som har ställt upp på knäppa fotoförslag eller udda intervjulösningar. Tack alla ni läsare som bidrar med tips och glada tillrop, och inte minst tack alla ni annonsörer som fortsätter att ge oss möjligheten att ge ut Yippie Härnösand. Nu pangar vi på med ett rekordtjockt aprilnummer: 80 sidor! Trevlig läsning!

Utelek

Lyckad hjälp

28 Sök på facebook.com/yippieharnosand 6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Njut av våren

Sök på @yippieharnosand

Jakob Tjernström, Redaktör och ansvarig utgivare jakob@alltid.net

Tipsa oss på info@yippieharnosand.se

www.yippieharnosand.se


Handla lokalt på hos ICA Allt till sommaren Höga Kustens Stormarknad Maxi Höga Kusten KÖK/DELIKATESS Vårt kök lagar mat och gör matiga smörgåsar. Självklart även festplankor och smörgåstårtor på beställning.

BAGERI Matbröd, kaffebröd, bakelser och tårtor. Vi har ett riktigt bageri där vi bakar från grunden 365 dagar om året.

Välkommen till oss!

På Maxi ICA Stormarknad Härnösand har vi ett generöst sortiment för alla. Hos oss får kunden mycket mer för pengarna. Prisvärdhet och brett sortiment är basen i en bra stormarknad, vi tycker också att den lokala förankringen är viktig. Därför stödjer vi föreningslivet på olika sätt och säljer varor från de flesta lokala leverantörer. Välkommen till Härnösands billigaste stormarknad! Vi har ett fräscht och generöst sortiment av säsongens frukter och grönsaker.

FRUKT OCH GRÖNT

Välkommen till våra avdelningar Bistro

I NT

TILLBAKA

R

TI

SK

Det är kvalitetsråvaror som gäller på Pizzorna. Vi bakar pizzor med godaste pizzeriasmaken. Allting är nybakat eller nytillagat av butikens duktiga proffs. Alla grönsaker är utvalda från vår egen Frukt & Grönt-avdelning, bröd bakas av Maxi-bageriet och delika-tesserna kommer från och tillagas av Delin.

Delikatesser som ger guldkant

Om maten inte håller måttet.

VA R U G A R A

Modernt, matigt och maxat, Höga Kustens stormarknad

HANDLA ENKELT I VÅR BUTIK PÅ NÄTET maxiharnosand.se

VARUGARA SK

Vi är grymt stolta över det vi säljer, det kan vi garantera!

Ibland vill man inte lägga ner tid på matlagningen. Varken till fredagsmyset eller den stora festen. Och det är då delikatessavdelningen på ICA Maxi i Härnösand rycker in med sina fantastiska smörgåstårtor, delikatessbrickor och bufféer. Med utvalt och välsmakande innehåll.

Delikatess

Pizzor med Bröd bakat kvalitétsråvaror med hjärta DUBBELT

FÄRSKVARUGARANTI

Sex erfarna anställda på ICA Maxi som under våren specialutbildats för att sköta butikens näthandel. De sköter allt från den rent administrativa delen till att plocka kundens varor. Med lång erfarenhet av butikens alla avdelningar har vi alltid kundens bästa i fokus. Vi plockar ut varor av det allra finaste exemplar.

Bageri

N

Catering

Bästa maten till din fest

FÄ R

Online

Smidigt att handla online

Vi bakar på traditionellt sätt. Ett riktigt bageri som bakar från grunden. Alla dagar i veckan! Nyttigt och smakrikt bröd med naturliga råvaror. Här kan du hitta allt från surdegsbröd och dinkelbröd till kanelbullar, ciabattas samt frukostfrallor.

Det är något alldeles speciellt att unna sig det lilla extra. Delikatesser som passar till både vardag och fest. den inspirerande disken gör det snabbt och enkelt att hitta utan att stå i kö. Våra matintresserade medarbetare är kunniga och hjälper gärna till med smakrika tips till alla tillfällen.

ÖPPET ALLA DAGAR

8–22 Kaptensgatan 8, tel: 0611-365 600 www.ica.se/harnosand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


Dags att söka träningstider Säsongen 2020/2021

Sista dag för ansökan om träningstider • Föreningar 30 maj. • Privatpersoner & företag 15 augusti.

Nästa Yippie Härnösand kommer 27/5! ETT KVAL ITETSMAGA SIN BARA

Aktulla hallar är: • • • • • • • • • • •

www.yippieh

arnosand.se

Landgrenhallen Franzénhallen Hälledalshallen Öbacka Sportcenter Bondsjöhöjdens skola Brunne skola Brännaskolan Gerestaskolan Solenskolan Älandsbro skola Simhallen (Svanen & Sälen)

Boka annons!96

HE

Vi hälsa

r på i det

nya huset

vid havet

.

PÅ B A KSI

sidor!

Linda • TEL 070-914 60 60 Stefan • TEL 070-376 32 41

HÄR FÅR HÄRNÖSADU STÖRSTA NDS (nu 17 700 TIDNING exemplar!)

NY MÄK LARE MARIETTE

FLYTTAR BOSTRÖM HEM JOBB ET

HEJ, NYTT

DECEN

ROGER FJE LLSTRÖ EN FILOS M OF OCH FÖRF HAR HITTA ATTARE T SIN NYA STAD

NU SK A DET VÄL B ARA

MATS HAGL UND • VIMM EL • AMA ZON-GURU

I de centrala delarna har vi redan startat – på huvudgator samt cykel- och gångbanor. Successivt tar vi oss vidare mot ytterområdena fram tills vi är klara den 8 maj. Tänk på att vissa parkeringar kan stängas av tillfälligt. För att underlätta vårt arbete på vardagskvällar och nätter är det även bra om du har koll på vilka regler som gäller för datumparkering. Vi vill också tipsa privata fastighetsägare att ta hand om sand och grus utanför sin tomt i stället för att sopa ut allt i vägbanan. Det är hållbart. Har du frågor? Kontakta oss på journummer 0611-156 87.

AL!

BLI BÄ TTR

E,

VALDE HÄRN ÖSAND • VEGAN PÅ REST AURANG

www.yippieharnosand.se

Vinterns sand och grus ska nu bort från Härnösands gator och torg. Och tack vare den milda vintern kan vi på Svevia dra igång arbetet lite tidigare än vanligt.

ADJÖSS MED

PRISMA SÅ BLIR DITT – MED RUTS NYA CENTRUM CHBANA OCH ALLT

2020-T

NIUM.

DA N

BLÅ

VARSÅG OD!

Nu sopar vi sand i Härnösand

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

SM A RTA VÄ R D KU P O EN G ER

D E T S M TILL TORA

Läs mer och ansök om tid www.harnosand.se/hallar

8

OM HÄRN ÖSAND

NR 12 / 20 19 decembe r - januari


INFART Plock • Profilen • I huvudet på

Spring i benen Vilka är piggast i stan? Jo, 1-2-3:an på Häggdångers skola såklart! I höstas hade klassen samlat ihop flest poäng av alla lågstadieklasser i kommunen när Piggelinjakten sammanställdes och nu under vår­ terminen placerade man sig främst igen. Det är fysiska aktiviteter utomhus som ger Piggelinpoäng och det är en klass med väldigt aktiva elever; scouter, naturälskare och idrottare. – Sedan har vi mycket utelektioner och uteaktiviteter på lektionstid också. Och miljön på skolgården och närheten till naturen inbjuder ju till rörelse även på rasterna, säger förskolläraren Anita Calmebring. De blir naturligt att röra på sig mycket här. FOTO KENNETH ZETTERLUND

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


I N FA R T

RAM BAMBU ger en stark och slagtålig men samtidigt lätt stomme. Merparten är ihåliga bamburör medan stagen till bakhjulet är väggen från ett tjockare bambuträ som böjts till exakt rätt form.

FOGAR SAMMANFOGNINGEN av ramens delar görs med hjälp av naturfiber från ett fikusträd. Barken skördas i stora sjok och är extremt stark i längdriktningen. Fogarnas lindas enligt en särskild metod och lackas sedan med epoxy.

GENOMFÖRINGAR ALLA genomföringar vid sadel, vevaparti, styre och bakhjul är gjorda av aluminium för bästa precision. Aluminiumdetaljernas specialtillverkas i Sverige.

Hittills existerar Eker Stark bara i två exemplar. Nummer ett finns i Härnösand. FOTO PAWEL MARONSKI

Kommunfullmäktige ställer in i april W KOMMUNFULLMÄKTIGE ställer in sitt ordinarie sammanträde den 27 april. Orsaken är givetvis det rådande läget när det gäller spridningen av coronavirus. Nästan planerade sammanträde är satt till den 25 maj.

Gymnasieelever får matpeng W GYMNASIEELEVERNA i Härnösand studerar sedan några veckor på distans med anledning av corona-viruset. Nu har krisledningsgruppen i Härnösands kommun bestämt av eleverna ska få matersättning med 25 kronor per skoldag. Information om ersättningen och hur man söker den har gått ut till elever och vårdnadshavare via lärplattformen Schoolity.

Statliga pengar ska bromsa lupinerna DRIVLINA VÄXLAR, klingor, kedja, vevarmar SRAM Eagle GX Dub Boost. 12 klingor bak, 1 fram. FRAMGAFFEL ROCKSHOX REBA RL BOOST med fjärrkontroll

BROMSAR HYDRAULISKA skivbromsar SRAM Level TLM VIKT CIRKA 12,5 kilo. Fukthalten i bambun varierar och därmed också vikten.

PRIS FRÅN 48 000 kronor. Det går att välja ännu mer exklusiva komponenter och göra individuella anpassningar, och då stiger priset.

En stark utmanare Det började med ett oväntat möte i Ugandas huvudstad Kampala. Tre år senare lanserar Härnösandsbon Johan Masts företag Eker en premiumhoj av bambu. MTB:n Stark är en skönhet med ett odjurs prestanda. Pris: från 48 000 kronor. Hur kommer man på att man ska bygga en cykel av bambu? – Egentligen är det inget nytt. Det fanns bambucyklar i England redan på 1800-talet. Men för vår del började det med att jag under min tid i Uganda fick se en bambucykel och lyckades leta upp mannen som hade byggt den. Tillsammans med en annan utlandssvensk, Stefan Krisch, inledde vi ett samarbete med den ugandiska tillverkaren. Sedan har vi provat oss fram i tre år. Utmaningen var framförallt att

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

vi ville ha oerhört hög precision i ett organiskt material. Nu har vi lyckats lösa det. Vad är grejen med materialet? – Det är ett oerhört starkt och slagtåligt material, samtidigt som det är väldigt lätt. Jämför man med kolfiber som är ett vanligt material i cyklar så är bambu inte riktigt lika lätt men har i övrigt samma egenskaper eller till och med bättre. Så det handlar inte om att visa att det GÅR att bygga en cykel av bambu, det här är en cykel som prestandamässigt är i toppklass eftersom bambu är ett så bra material. Och sedan är ju bambun oerhört mycket miljövänligare än kolfiber. Det binder koldioxid och växer snabbt på våra hållbara planteringar. Hur många anställda har ni?

– I Uganda 3 personer plus underleverantörer. Inom ett år vill vi vara 10 där. I Sverige tillverkas vissa komponenter och här vill vi också bygga upp organisation för montering och distribution – gärna i Härnösand. Vad händer nu och var är Eker om några år? – Nu tar vi upp förhandsbeställningar för leverans till sommaren. Intresset är stort. Cykeln väcker stor uppmärksamhet. ”Hur kan man göra en sån precisionsprodukt av något som växer ur marken?!”. Just nu tillverkar vi en MTB-cykel, men vi är på gång med en pendlarvariant också, en med kedje- eller remdrift. Går försäljningen bra kommer vi att sätta av pengar till en fond för att utveckla cykelsporten i Uganda – och eventuellt starta ett cykelstall.

W HÄRNÖSANDS KOMMUN får pengar från staten för att bekämpa så kallade invasiva främmande arter, framför allt lupiner. I projektet ska invasiva arter på kommunal mark inventeras, det ska göras en extra slåtter för att komma åt lupinerna och privata fastighetsägare som har invasiva växter på sin tomt kommer att uppmärksammas på det med hjälp av informationsmaterial i brevlådan. Som invasiva arter räknas förutom lupiner även till exempel jätteloka, jättebalsamin och parkslide.

Nollvision mot våld i hemmet W HÄRNÖSANDS KOMMUN har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. — MÄNS våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa och den farligaste platsen för många kvinnor är i det egna hemmet. Nu vill vi dra ett streck. Inte en människa till ska drabbas, säger Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande. — VAD vi vet så är vi den första kommunen i landet som inför en nollvision, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.


HÄRNÖSAND

DET VÅRAS FÖR GRILLEN

Vi har grillar och grilltillbehör i alla storlekar och prisklasser

VI HAR STARTAT UPP MED

HÄMTA OCH ONLINE

PÅ STORA COOP HÄRNÖSAND Vilket innebär att du kan hämta varor precis som tidigare samt att vi även har möjligheten till att köra varorna hem till dig. Läs mer och börja handla på coop.se.

Ett nytt sätt att handla på Coop! Facebook “f ” Logo

SHOP EXPRESS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

8-22

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


I N FA R T

Hemsö fästning poppis bland filmare

I höst får den svensk-norska thrillern ”Fyröarna” premiär. Filmen är delvis inspelad på Hemsön och fler produktioner är på gång. – Äntligen! Jag har jobbat på film- och tv-branschen i åtta år – nu släpper det, säger Christer Sefbom som tillsammans med frun Kicki driver Hemsö fästning.

Nu skulle inspelningarna av SVT:s barnserie ”Zombie” ha varit igång, men Det Jäkla Viruset ändrade de planerna och istället ska serien spelas in i höst. Men det är ändå tydligt att produktionsteamen har fått upp ögonen på allvar för Hemsön. – Den första större filmen var väl ”The Encounters” som var en dansk thriller. Det var sex–sju år sedan, men nu ökar intresset tydligt. Sitescouter som kollar upp tänkbara inspelningsplatser frågar hela tiden. För oss är det ju bra att ha något att hålla igång med på lågsäsong så vi tycker att det är jättekul, säger Christer Sefbom. Vad säger gästerna om Hemsön? – De tycker att hela området är fantastiskt. Men i princip alla

W OPERASTUDION Kapellsberg

I en dryg vecka spelades scener till ”Fyröarna” in på Hemsön. De tre nedlagda försvarsanläggningarna Hemsö fästning, Havstoudd och Kläffsön användes alla under inspelningsveckan. FOTO STORMAX FILM AB

efterlyser bättre hotellutbud i Härnösand. En film med Hemsöscener som snart får premiär är ”Fyröarna”. Filmen är en mörk thriller som till stor del utspelar sig på en fiktiv plats i Norge. I rollistan finns bland andra skådespelare som Magnus Roosman (”Ondskan”, ”Gentlemen”, ”Johan Falk”) och norska Anderz Eide (för en svensk publik känd bland annat från serierna ”Svartsjön” och ”Frikänd”). ”Fyröarna” regisseras av Johan Storm som tillsammans med teamet tillbringade en dryg vecka

på Hemsön, och hade en riktigt bra tid. – Jättetrevligt. Vi bodde nere i berget och spelade in hela dagarna. Christer lagade mat och var en fantastisk värd. Det var en av de bästa inspelningar jag varit på faktiskt. SVT ringde bara för några dagar sedan och ville ha referenser och jag kunde bara säga att vi var väldigt nöjda, säger Storm. När går filmen upp? – Den kommer att visas i en streamingtjänst och den får premiär i höst, mer än så får jag inte säga.

w Snart får Älandsbro både solarium och gym. Bakom satsningen står Lena Westling och den nya verksamheten kommer att inrymmas i Folkets Hus lokaler på Ramsåsvägen. Coronavirusets härjningar har försenat leveranserna så premiären har skjutits upp några veckor. – Allt har dragit ut på tiden, men jag hoppas att vi kan öppna under maj, säger Lena Westling. Gymmet är tänkt att bli ett bättre hemmagym där man kan träna kondition och styrka med enklar redskap. Inga maskiner utan fria vikter. För att få sola solarium krävs att man är 18 år så det blir den undre gränsen för den verksamheten. I övrigt hoppas Lena kunna locka alla åldrar och ser gärna att både Älandsbrobor och andra upptäcker anläggningen som mestadels kommer att vara obemannad. Öppettiderna blir 06–23 och kunderna tar sig in och ut med hjälp av en app i sin smarta telefon.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

fortsätter att skörda framgångar. Även i år har flera av eleverna antagits till högre studier och/ eller tilldelats stipendier. Kolla! Astrid Montén: Antagen till Kandidat Royal College of Music i London (scholar), Royal Conservatoire i Skottland, Operahögskolan i Stockholm. Tilldelad Joel Berglund-stipendiet, Kungliga Operan; David Afzelius: Antagen till Royal College of Music i London (scholar), Royal Academy of Music i London, och Royal Conservatoire i Skottland; Niki Bergman: Antagen till Operahögskolan i Stockholm; Phoebe Dinga: Tilldelad Sidnerska stipendiet; Loella Grahn: Antagen till Royal Conservatoire of Scotland, Master i Opera (scholar), Operahögskolan i Stockholm. Tilldelad Sidnerska stipendiet. Dessutom har Operastudions tidigare studerande, Tessan-Maria Lehmussari, tilldelats det mycket prestigefyllda Jenny Lind-stipendiet (2020).

Eldsblommor flammar vid nya viadukten

Gym och solarium på gång i Älandsbro

12

Nya framgångar för operaelever

W KONSTINSTALLATIONEN VID

Maria Fahlén öppnar Studio Storgatan i början av maj. FOTO PAWEL MARONSKI

Studio Storgatan öppnar i maj w Hidas Salong på Storgatan 20 blir snart Studio Storgatan. Det är frisören Maria Fahlén som efter femton år på Attityd tar över lokalen och öppnar eget. Salongen kommer att ha tre anställda inklusive ägaren. Ytterligare en frisör ansluter inom kort och Hida Zeneli kommer att bli kvar på salongen med sin verksamhet kring ögonbryn och ögonfransar.

Maria Fahlén renoverar nu lokalen inför premiären, och hon har en tydlig vision med Studio Storgatan. – Det ska vara hemtrevligt, både i inredningen och stämningen. Jag vill att det ska kännas som att du kommer hem och har den där fredagskänslan. Så ska det vara varje dag! Den 4 maj är det invigning för gamla och nya kunder.

den nya järnvägsviadukten är nu på plats. Eldsblommorna som lyser i mörkret har skapats av konstnärerna Guangjuan Zhang och Jan Stenberg. Skulpturernas placering på stolpar i rostfritt stål gör att de kan ses av många förbipasserande, både på E4, järnvägen och många gator i området. Eldsblommorna fungera som såväl landmärke och konstverk som orienteringspunkt.

Dags att söka Heta Utbildningar

W VILL DU gå någon av utbildningarna på Heta Utbildningar yrkeshögskola/YH i Härnösand så är det dags att söka nu. Följande utbildningar startar den 31/8 2020: Drifttekniker kraft & värme, Driftingenjör Elkraft, Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-, BIM- och solenergikompetens, Montagledare Solel, Certifierad kyl- & värmepumptekniker. Sista ordinarie ansökningsdag är den 15 maj.


D IN V E T E R IN Ä R I HÄRNÖSAND! SÖDRA VÄGEN 5! (vid gamla akuten)

HYR HOS OSS vä l ko m m e n t i l l a r e n to

Fullt utrustad veterinärklinik för maximal trygghet med bl a röntgen, ultraljud, LigaSure, bakterieodling, lab, hormonanalys m.m.

En liten veterinärklinik för lugna upplevelser. VÄLKOMNA!

i älan d s b ro. vi har b l a n d a n n at :

Bibliotekets bästa tips i coronatider •

Take away-kasse för barn eller vuxen. Ring och beställ, hämta utanför.

Hemleverans av böcker till dig som är 70+ eller riskgrupp.

Viddla – bibliotekets streamingtjänst. Filmer för alla åldrar.

Biblio - E-böcker och e-ljudböcker samlade i en app.

• Trafikmaterial och skyltar • Transportfordon • Anläggningsmaskiner • TMA-bilar • Bodar och rastvagnar

arento.se Nässlandsvägen 120 0611-442 02

Södra vägen 5 Härnösand 070-284 44 01 www.nylandsmadjursklinik.se

Ring biblioteket på 0611-865 11 eller besök bibliotek.harnosand.se för att få veta mer om våra tjänster.

95 trisslotter på (bil)köpet. I år är det 95 år sedan Berners grundades. Det vill vi fira tillsammans med er, våra kunder. Därför får du som köper någon av våra kampanjbilar från Volkswagen, hela 95 trisslotter på köpet. För varje år som Berners funnits har du alltså en chans att säkra en schysst ekonomi samtidigt som du säkrar en schysst bil. Bättre än så kan det knappast bli, eller hur? Först till kvarn gäller, så välkommen in

ingår när du köper någon av följande bilar.

Lördagsöppet den 25/4 och 2/5!

och provkör redan idag. Gäller mellan 2020-04-01 – 2020-04-30. Modell:

Ord. pris:

Kampanjpris:

Modell:

Ord. pris:

Kampanjpris:

Tiguan Allspace GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG .... 442 500 kr

389 000 kr

Sharan GT 2.0 TDI SCR 4M 130 kW / 177 hk 7 vxl DSG ................... 525 100 kr

454 000 kr

Tiguan Allspace TDI 190 GT DSG7 4M............................................... 442 500 kr

389 000 kr

Sharan GT 2.0 TDI SCR 4M 130 kW / 177 hk 7 vxl DSG ................... 517 300 kr

446 000 kr

Tiguan Allspace TDI 190 GT DSG7 4M............................................... 440 300 kr

387 000 kr

T-Cross GT 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 7 vxl DSG .............................. 243 400 kr

228 000 kr

Tiguan Allspace GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG .... 442 500 kr

389 000 kr

T-Cross GT 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 7 vxl DSG .............................. 243 400 kr

228 000 kr

Arteon GT R-line 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ........ 497 500 kr

439 000 kr

T-Cross GT 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 7 vxl DSG .............................. 243 400 kr

228 000 kr

Arteon GT R-line 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ........ 492 300 kr

434 000 kr

T-Cross GT 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 7 vxl DSG .............................. 243 400 kr

228 000 kr

Arteon GT R-line 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ........ 495 500 kr

437 000 kr

Tiguan 2.0 TSI PF 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ............................ 385 600 kr

343 000 kr

E-Golf 100 kW / 136 hk 1 vxl ............................................................. 418 000 kr

406 000 kr

Tiguan 2.0 TSI PF 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ............................ 385 600 kr

343 000 kr

E-Golf 100 kW / 136 hk 1 vxl ............................................................. 419 700 kr

408 000 kr

Tiguan 2.0 TSI PF 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ............................ 385 600 kr

343 000 kr

E-Golf 100 kW / 136 hk 1 vxl ............................................................. 412 500 kr

399 000 kr

Tiguan 2.0 TSI PF 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ............................ 354 700 kr

315 000 kr

Golf 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 6 vxl ................................................. 239 200 kr

222 000 kr

Tiguan 2.0 TSI PF 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ............................ 354 700 kr

315 000 kr

Golf Sportscombi 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 6 vxl .......................... 232 400 kr

213 000 kr

Tiguan GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ................... 484 300 kr

439 000 kr

Golf Sportscombi 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 6 vxl .......................... 246 700 kr

227 000 kr

Tiguan GT TDI 190 DSG7 4M .............................................................. 386 500 kr

353 000 kr

Golf Sportscombi 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 6 vxl ......................... 246 700 kr

227 000 kr

Tiguan GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ................... 429 700 kr

389 000 kr

Golf Sportsvan 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 6 vxl ............................... 256 100 kr

238 000 kr

Tiguan GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ................... 400 600 kr

365 000 kr

Golf Sportsvan 1.0 TSI PF 85 kW / 115 hk 6 vxl ............................... 260 500 kr

242 000 kr

Tiguan GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk 7 vxl DSG ................... 398 800 kr

363 000 kr

Passat Sportscombi GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk DSG7 ... 392 500 kr

357 000 kr

Tiguan GTS 2.0 TDI SCR 4M 176 kW / 240 hk 7 vxl DSG ................. 505 500 kr

459 000 kr

Passat Sportscombi GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk DSG7 ... 392 500 kr

357 000 kr

T-Roc 1.5 TSI 4M 110 kW / 150 hk 7 vxl DSG ................................... 313 100 kr

285 000 kr

Passat Sportscombi GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk DSG7 ... 489 300 kr

409 000 kr

T-Roc 2.0 TDI 4M 110 kW / 150 hk 7 vxl DSG .................................. 368 400 kr

329 000 kr

Passat Sportscombi GT 2.0 TDI SCR 4M 140 kW / 190 hk DSG7 ... 417 800 kr

379 000 kr

T-Roc 2.0 TDI 4M 110 kW / 150 hk 7 vxl DSG .................................. 361 100 kr

322 000 kr

Berners Person- och Transportbilar AB. www.berners.se Smedjevägen 3, Härnösand. Tel: 0611-55 20 40 Öppettider: Mån-tors 09.00-18.00, fre 09.00-17.00, första och sista lördagen i månaden 10.00-14.00.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


I N FA R T

Det finns inget dåligt väd ”Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus”, rekommenderar Folkhälsomyndigheten i coronatider. På Lilla Förskolan på Volontären innebär det ingen förändring alls. Det här är en I Ur och Skur-förskola och här är man alltid ute större delen av dagen. Ingen klagar över regnet på Lilla Förskolan. På med galonstället bara och så ut på gården. – Alla barn är inte vana att vara ute så mycket när de börjar här, men de vänjer sig väldigt fort, säger förskolläraren Maria Westman. Det är nästan alltid svårare att övertala dem att gå in. Varje dag består som regel av två längre utepass då man antingen är ute på gården eller går på utflykt till skogen eller stranden. Mat äts som regel inomhus, men ibland äter man även lunch och mellanmål utomhus. Lilla Förskolan är ett personalkooperativ , vilket innebär

1

1. ÅSA Markström, 46, förskollärare Sörbergebo med över 20 års erfarenhet av arbete med barn i olika åldrar. Gillar jag att gå till skogen och lära barnen vad de olika växterna heter. Tycker även om att sjunga och kommer gärna med nya busiga sånger och ramsor. 2. ERICA Wallin, 33, förskollärare Den på förskolan som brinner lite extra för att dra gång många olika projekt! Gillar att måla och dramatisera tillsammans med barnen och att vara med i barnens olika lekar.

14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

att personalen äger och driver förskolan. Med 22 platser och fem anställda blir det en familjär stämning där alla känner alla och man jobbar nära föräldrarna. 2009 startade Maria Westman och Erica Wallin verksamheten, 2015 blev man en I Ur och Skurförskola. – Vi har alltid gillat friluftslivs och att vara ute mycket på förskolan så det var ganska naturligt, säger Erica. Dessutom fanns det draghjälp i form av ett starkt I Ur och Skur-nätverk så det var inga problem. Konceptet I Ur och Skur är kopplat till Friluftsfrämjandet och innebär i korthet mycket utomhusvistelse och upplevelsebaserad pedagogik. Att lära sig om rättigheter och skyldigheter i naturen, om miljö och hållbarhet är en självklar del här, men det ska göras på ett lustfyllt sätt. Hittar någon en mask på utflykten så kan det vara starten för

2

3

4

ett tema om maskar och kryp. Att vara ute i naturen mycket är roligt och ger många bra erfarenheter, men personalen märker också andra positiva ­effekter av utomhusvistelsen. – Överlag har vi en väldigt frisk barngrupp, säger Erica. Alla blir ju sjuka ibland, men här är det ganska sällan och det är ovanligt att sjukdomar går runt runt i barngruppen som det annars lätt blir på förskolor. Och så äter och sover barnen bra när de är ute och håller igång så mycket. Måste man som förälder vara friluftsfantast för att ha sina barn på Lilla förskolan? – Haha! Absolut inte! Alla familjer blir automatiskt medlemmar i Friluftsfrämjandet när barnen börjar här, men det finns inga krav eller förväntningar. Man väljer den här förskolan om man tycker att det verkar vara en bra verksamhet för barnet helt enkelt, säger Maria. 

5

3. HELENA Hildebrandsson, 50, kokerska Förskolans kokerska som lagar maten från grunden. Låter gärna barnen vara med i köket så mycket det går. Tillsammans lagar vi mat, bakar och förbereder måltiderna. 4. MARIA Westman, 37, förskollärare Förskolans rektor som har koll på det mesta och är den ordningsamma i personalgruppen. Tycker mycket om djur och trivs därför bra i skog och mark och går gärna med barnen till skogen. Gillar också att

berätta sagor och pyssla. 5. LINN Melander Pettersson, 23, barnskötare Vikarie som varit sammanlagt tre år på Lilla förskolan och stortrivs. ”Det är ju mina barn! Och personalen är mina kompisar! Allt känns så familjärt här.” ELIN BERGMAN, 29, barnskötare (ej på bild) Föräldraledig barnskötare som älskar att vara utomhus och att gå på utflykter. Större delen av dagen tillbringar både barn att gå in”, säger förskolläraren Maria


er — bara dåliga kläder…

FAKTA I Ur och Skur I UR och Skur är en pedagogik för förskola och skola som har sin utgångspunkt i friluftsliv och utomhuspedagogik samt upplevelsebaserat lärande. Här är undervisning, friluftsliv och vistelse i naturen snarare regel än undantag. Pedagogiken är kopplad till läroplan och skollag. I Ur och Skur växte fram ur Friluftsfrämjandets barnverksamhet och utvecklas fortfarande av Friluftsfrämjandet genom dotterbolaget I Ur och Skur Utveckling.

och personal på Lilla Förskolan utomhus, och det är ytterst sällan någon klagar ens en regnig dag som den här. ”Det är nästan alltid svårare att övertala barnen Westman. FOTO PAWEL MARONSKI

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


I N FA R T

Härnösand Pride växer Härnösand Pride växer. Efter fjolårets succé sträcker sig årets arrangemang över tre dagar, 20–22 augusti. Det blir fler samarbetspartners, fler programpunkter och ett bredare arrangemang, säger Åsa Sjöberg. Vi vill ha med hela stan! Pridefestivaler har hållits i Härnösand vid flera tillfällen, men i olika former och med olika arrangörer. 2018 blev det inget arrangemang alls och när en ny grupp tog tag i planeringen inför 2019 så var man osäkra på vad gensvaret skulle bli. Vi sa att allt över 50 personer i tåget är en framgång – och så blev det runt 500! Det var fantastiskt, konstaterar Anna Palmstierna Burenius. Framgången stärkte arrangörerna i arbetet inför 2020. Samtidigt som beslutsamheten kring att driva Pride egentligen inte är beroende av någon publiksiffra. Det hade varit lika viktigt att göra det här även om det inte hade kommit mycket folk förra året. Många hbtq-personer i Sverige vågar fortfarande inte vara öppna med vem de är. Vårt samhälle har fortfarande långt att gå och vi får inte tystna, säger Åsa Sjöberg. Härnösand Pride 2020 genomförs i slutet av augusti, en tidpunkt då det normalt händer mycket i stan med skolstart, tivoli och marknad. I år finns det naturligtvis en rätt stor portion osäkerhet med i kalkylen eftersom ingen med säkerhet kan säga hur corona/ covid-19-spridningen påverkar möjligheterna till publika arrangemang, men planeringen är i alla fall igång och har kommit långt. Målet är att bredda evenemanget och göra fler Härnösandbor delaktiga i Pridefirandet.

Härnösand Pride 2020

Genomförs 20–22 augusti på flera olika platser i och kring centrum. Vägen för årets Prideparad är ännu inte fastställd. Vill du delta som arrangör eller

Härnösand Pride är både en manifestation för hbtq-personerns rättigheter och en fest för att fira mångfald och alla människors lika värde, och i år blir arrangemanget större än någonsin. Åsa Eliasson, Åsa Sjöberg, Anna Palmstierna Burenius och Catja Moberg är några av medlemmarna i arrangörsgruppen. FOTO: PAWEL MARONSKI

Festkvällar på APA och Bryggeriet gör också att Pride i år blir ännu mer synligt än tidigare. Biblioteket, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan, Västernorrlands Museum, RFSL Västernorrland, HÄR Handel och Möten i Härnösand, Hemab är några av aktörerna som redan är

med som samarbetspartners – och det kommer att bli fler. Flera föreningar och organisationer har anmält intresse och arrangörerna ser gärna att samarbetspartners gör egna arrangemang inom ramen för Pride Härnösand.

volontär eller bara veta mer? Gå in på Facebooksidan ”Härnösand Pride”. Schemat just nu: Torsdag: Regnbågsmässa i Domkyrkan Fredag, dag: Ett eller flera dagevenemang; kväll:

Prideinspirerad festkväll på APA. Lördag, dag: Prideparad genom centrum till Stadsparken där det blir tal av biskop Eva Nordung Byström med flera, musik och artister; kväll: Konsert och festkväll på Bryggeriet.

Foto: Maria-Thérèse Sommar

DRAGNINGEN Måla eller äta påskägg?

— Äta, helt klart! Jag älskar godis! Favoriten är ljus choklad, men jag gillar allt – salt, frukt­ smaker …

CATHARINA ÅKERLUND

Ålder: 58. Gör: Arbetar på Coop i Brunne.

Påskmat eller vanlig mat?

— Mitt på. Jag tycker om bägge. Gravad lax, fisk i allmänhet, inläggningar och husmanskost är det jag gillar bäst.

Sport- eller kulturabstinens?

— Kultur! Bio och, ja, det mesta. Att åka in till Sundsvall och gå på Kulturmagasinet är en av många saker som inte är aktuella just nu. Däremot är jag inte intresserad alls av sport.


Studera till till Studera vindkrafttekniker vindkrafttekniker i Strömsund Strömsund via via Härnösand Härnösand Sista ansökningsdag ansökningsdag17 17maj maj Sista Ett framtidsyrke framtidsyrkedär därdu duansvarar ansvararför förhögteknologiska högteknologiska Ett lösningar och ochgigantiska gigantiskakonstruktioner konstruktioner––mitt mitti i lösningar naturen. Vindkraftsparkerna Vindkraftsparkernai iNorrland Norrlandser serett ettstort stort naturen. rekryteringsbehov rekryteringsbehovde dekommande kommandeåren. åren.

Läs Läs mer mer på på harnosand.se/larcentrum harnosand.se/larcentrum

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


Vi satsar i Härnösand De har startat nya företag Fastigheter Ön AB verksamhet ska vara ”direkt eller indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 12 mars. Företrädare är Emil Westerlind, 34 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Westerlind

Westerlind Fastigheter AB verk-

samhet ska vara ”direkt eller indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 12 mars. Företrädare är Emil Westerlind, 34 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Själandsgården AB har som sin

verksamhet ”behandlingshem- och utbildningsverksamhet för människor i utanförskap”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 10 mars. Företrädare är Mikael Silfversten, 49 år, som är styrelseledamot och ordförande. Fx4 AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Bolagets ska bedriva utveckling av fastighetsprojekt, konsultverksamhet inom företagsutveckling samt förvalta fast och lös egendom.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 1 april. Företrädare är Stefan Forsslund, 62 år, som är styrelseledamot och ordförande.

Eker Bicycles AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av cyklar och sportutrustning, äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 27 mars. Företrädare är Johan Mast, 41 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Nm Lantbruk har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Jordbruk, lantbruk och skogsbruk.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 1 april. Företrädare är Niclas Enqvist, 23 år, som är innehavare. Studio Storgatan uppger att de ska

ägna sig åt ”hår och skönhetsvård”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 31 mars. Företrädare är Maria Fahlén, 38 år, som är innehavare.

Manee har angett följande som

Murberget Holding AB ska syssla

verksamhetsbeskrivning: ”Försäljning av Thai mat, take away från matvagn.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 28 mars. Företrädare är Manee Rantala, 43 år, som är innehavare.

med ”förvaltning av värdepapper”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 18 mars. Företrädare är Anders Höglund, 50 år, som är styrelseledamot.

Daibersweden ska enligt verksamhetsbeskrivningen ”tillhandahålla tjänster inom mjukvaruutveckling och videoredigering över internet”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 21 mars. Företrädare är Carl Schillander, 66 år, som är innehavare. Hernö Golv AB verksamhet ska

vara ”golvläggning, plattsättning och våtrumsjobb”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 21 mars. Företrädare är Mats Tommy Tjernström, 36 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör.

18

Aries Consulting har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Konsultverksamhet inom artificiell intelligens, programutveckling och ingenjörstjänster inom energiteknik, processutveckling och systemdynamik.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 mars. Företrädare är Andrea Gambardella, 28 år, som är innehavare.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

uthyrning av bostäder.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 mars. Företrädare är Mansur Milgrim, 33 år, som är styrelseledamot. Bob Lewis Garage Handelsbolag

har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Service och reparation av bilar, traktorer, amerikanska bilar, släpvagnar, snöskotrar, mopedbilar, husvagnar, däckjobb, inköp och försäljning av samma.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 24 mars. Företrädare är Stefan Jonsson, 29 år, som är bolagsman. Westerlind Bostäder Härnösand AB verksamhet ska vara ”direkt eller indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 16 mars. Företrädare är Emil Westerlind, 34 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Westerlind Fastigheter Trähus AB

har som sin verksamhet ”direkt eller indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 12 mars. Företrädare är Emil Westerlind, 34 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Solhult Invest AB ska ”äga och förvalta fastigheter”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 20 mars. Företrädare är Magnus Pettersson, 50 år, som är styrelseledamot. Bocaan AB har angett följande som

Fastighets AB Rävsund ska ”äga

och förvalta fastigheter och värdepapper”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 20 mars. Företrädare är Axel Hellman, 51 år, som är styrelseledamot och ordförande. Viva Napoli i Härnösand Han-

delsbolag har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Restaurang som säljer pizzor, sallader och kebabrätter.” Registreringen av företaget gjordes den 21 mars. Företrädare är Sulyman Morad, 39 år, som är bolagsman. Daniel Fastigheter AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Fastighetsförvaltning och

verksamhetsbeskrivning: ”Äga och förvalta aktier, samtals- och gruppterapi, grupputveckling samt arrangera aktivitetsresor.” Registreringen av företaget gjordes den 24 mars. Företrädare är Catrin Johansson, 61 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Westerlind Fastigheter Holding AB

ska ägna sig åt ”direkt eller indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 12 mars. Företrädare är Emil Westerlind, 34 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Lyfthaus Scandinavia AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen syssla

med att ”utveckla, tillverka och marknadsföra lyftutrustning”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 2 april. Företrädare är Anders Wahlqvist, 58 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör och ordförande. Utbildning Norr i Västernorrland

AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Bolaget ska bestå i föredrag och föreläsningar, pedagogisk utbildning, författande av böcker och artistisk verksamhet.” Registreringen av företaget gjordes den 3 april. Företrädare är Hadar Nordin, 41 år, som är styrelseledamot. Facilitating Change Global har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Processledning och konsulttjänster inom digitala möten, konferenser, organisationsförändring, teamutveckling, ledarskap och samhällsutveckling.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 6 april. Företrädare är Ola Carl Fredrik Nilsson, 41 år, som är innehavare. Restaurang Aska har angett följan-

de som verksamhetsbeskrivning: ”Restaurangverksamhet med inriktning på norrländsk fine dining.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 7 april. Företrädare är Emma Ågren, 34 år, som är innehavare. Ridavi AB har angett följande som

verksamhetsbeskrivning: ”Bolaget ska bedriva fotografiverk-

samhet, utbildning och coaching inom mindfulness, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 7 april. Företrädare är Per Daniel Leonard Håkansson, 42 år, som är styrelseledamot. Gr-Image AB ska ägna sig åt ”tillverkning och försäljning av tjänster och varor inom kulturområdet”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 8 april. Företrädare är Birgitta Furudahl Rasmusson, 66 år, som är styrelseledamot och ordförande.


Ändrade padelplaner – det blir Hernöverken Företaget Propadel skalar upp sina planer för Härnösand. Istället för fyra banor på Högslätten blir det åtta banor på Hernöverken. Bygglov är inlämnade och målet är att kunna öppna den nya hallen strax före jul.

I januari berättade Yippie att Gävlebaserade företaget Propadel stod redo att plöja ner tio miljoner kronor i en ny padelhall på Högslätten. Hallen var ritad, en ny detaljplan på plats och allt verkade klart. Då kom ett erbjudande från fastighetsägaren Westerlinds som Propadel inte kunde säga nej till. – Vi hade kontraktet framför oss när det nya budet kom, men då kände vi direkt att det här var helt rätt. Varför var det här bättre? – Högslätten var en bra placering, men ytan var begränsad och vi kunde inte riktigt bygga så stort som vi ville. Nu får vi dubbelt så stort. Vi bygger åtta banor och ska man vara lite krass så är det så att om vi är först och kan bygga tillräckligt stort så är det svårare för konkurrenter att slå

Till jul är Propadel redo att öppna. FOTO PROPADEL

sig in på marknaden. Dessutom vill Westerlinds skapa en aktivitetshall med klättring och gym i anslutning till padelbanorna och det tror vi också på, säger Fredrik Vykander på Propadel. Den lokal som företaget kommer att hyra är på 2 709 kvadratmeter och avtalet löper på 10 år. Westerlinds vd Emil Westerlind är mycket nöjd med den nya etableringen. – Det här är en etablering som har stått på vår önskelista under en längre tid och som vi har jobbat hårt för att få till. Padel är en

sport under stark tillväxt och hallen är dessutom en viktig del för vår vision för området. Tobaks har blivit Härnösands modernaste företagskluster. Samtidigt driver vi en detaljplaneprocess för att kunna skapa havsnära boende vid Sälstens Udde, som förhoppningsvis är klart tidigt 2021. I framtiden ser vi Hernöverken som en plats där service och modern lätt industri kompletteras med aktiviteter, möten och fritid, säger Emil Westerlind. Propadel siktar på att öppna sin nya anläggning före jul.

Manee öppnar på Kronholmen w En ny matvagn har tagit plats på foodcourten på Kronholmen. Det är Manee Rantala som startat eget och nu serverar thaimat till Härnösandsborna. Manee har lång erfarenhet av att driva restaurang. I början på 2000-talet drev hon eget på Patong Beach i hemlandet Thailand, men hela den byggnaden sopades bort av den förödande tsunamin 2004. 2016 flyttade hon till Härnösand och har här bland annat jobbat på Asia Thai House och New China Restaurant, men från och med mars är hon egen företagare. Den nya rörelsen provar sig fram med öppettider och meny, men till en början är vagnen öppen alla dagar i veckan och serverar mat från det thailändska köket. I framtiden kan det bli aktuellt att utöka med bland annat hamburgare.

Absolicon får stororder i Peru W Solfångartillverkaren Absolicon har fått en stororder i Peru. Företaget ska leverera en produktionslina som tillverkar solfångare. Orden är värd mellan 40 och 50 miljoner kronor. Absolicon har på senare år växlat om sin produktion från egna solfångare till att allt mer tillverka produktionslinor – minifabriker – som låter kunden tillverka egna solfångare. Sådana minifabriker har nu levererats till bland annat Cypern, Sydafrika och Kenya.

Efterlyses: flaskor för handsprit W Handspritsbristen är snart avhjälpt. Nu behövs bara fler behållare. Härnösands kommun efterlyser nu flaskor med pump eller med snäpplock som kan rengöras och återfyllas. Har du flaskor av rätt typ och vill hjälpa till? Lämna då in flaskorna på Härnösands kretsloppspark så kan de fyllas och komma till användning på nytt. Bärig gin.

PINK GIN från Dala W Hernö Gin lanserade den 8 april

Manee Rantala lagar thaimat för avhämtning på foodcourten på Kronholmen, men hoppas att vårvärmen gör att fler kunderna också lockas att sitta kvar och äta på uteserveringen. FOTO: PAWEL MARONSKI

en säsongsbetonad London Dry Gin på Systembolaget, Hernö Pink BTL Gin. Den rutinerade barräven känner igen Pink Gin som namnet på en cocktail – och det finns även andra produkter som säljs under namnet Pink Gin – men här handlar det alltså om en ren ginprodukt med ny, unik kryddning. Hernö Pink BTL Gin är ett ekologisk gin med äkta kryddor och örter som är producerad utan artificiella tillsatser. Smaken då? ”Florala toner som följs av en uppsättning av saftiga enbär, röda bär och korianderfrön. En frisk citruskaraktär med underliggande kassia och kryddighet. Eftersmak: Jordgubbar”, säger tillverkaren. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


INFART / PROFILEN T E X T J A K O B TJ E R N S T R Ö M F O T O PAW E L M A R O N S K I

”Tandvårdsrädsla är vanligt och inget att skämmas över” Efter fem års studier i Umeå är Henrik Landgren hemma i Härnösand igen. Sedan januari är han tandläkare på nyöppnade Tandkliniken i Norr. – Det här är ett roligt och givande yrke, och det är väldigt roligt att vara igång. Vissa har blandade känslor inför att flytta tillbaka till sin hemstad efter studierna. För Henrik Landgren kändes det helt okom­ plicerat. – Det är bara skönt faktiskt. Närheten till naturen och Höga kusten är ett jätteplus och så har jag ju familj och vänner kvar här. Allt är väldigt bekant. Jobbet trivs han också riktigt bra med. Henrik beskriver tandläkaryrket som en perfekt kombination av teori och praktiskt arbete, och med stora möjligheter att specialisera sig inom olika områden. Han kände tidigt att han valt rätt utbildning. 2019 utsågs han dessutom till årets student på Tandläkarhögskolan i Umeå. Hur gör man för att bli årets tandläkarstudent? – Jag vet inte egentligen. Jag blev mest förvånad och chockad för jag visste inte ens att den utmärkelsen fanns. Men hur gör man? Ja, jag jobbade stenhårt under studietiden och nådde ofta fina resultat. Sen får jag väl även hoppas att mina patienter och kollegor har trivts med mig. Men för vissa kommer du alltid att vara den hemskaste människan i världen… – Haha, jo, så är det ju. Ofta grundar sig tandvårdsrädsla i negativa erfarenheter, känslan av utsatthet och att inte ha kontroll över situationen. Då gäller det att jag som tandläkare har en bra dialog med patienten och är lyhörd för patientens behov. Vissa behöver till exempel pauser under behandlingen. Andra hjälps av att jag berättar om vad som görs i munnen under hela behandlingen. Tandvårdsrädsla är ganska vanligt faktiskt och inget att skämmas över så jag hoppas ingen känner sig hindrad från att gå till tandläkaren eller berätta om rädslan. Vi löser det – alltid.

20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

HENRIK LANDGREN ÅLDER 30 år. FAMILJ Fästmö, föräldrar och syskon. BOR Norra Kyrkogatan. GÖR Tandläkare på Tandkliniken i Norr.

Henrik Landgren är ny tandläkare på Tandkliniken i Norr.


Bilbolaget satsar i Härnösand! Bilbolaget satsar Härnösand! Bilbolaget satsar iiHärnösand! Bilbolaget satsar i Härnösand! Bilbolaget satsar i Härnösand! Bilbolaget satsar iiHärnösand! Bilbolaget satsar Härnösand!

CORONAHJÄLPEN

Norrlands största utbud Norrlands största utbud Nya Renault CAPTUR av begagnade bilar! Nya Renault CAPTUR Privatleasingerbjudande begränsat antal Privatleasingerbjudande på på ettett begränsat antal Nya Renault CAPTUR Välkommen provtur! av begagnade bilar! Nya Renault CAPTUR Välkommen påpå en provtur! Privatleasingerbjudande på ett begränsat antal Privatleasingerbjudande påen ett begränsat antal p

Härnösand

Renault Clio ochCa Captur tu Renault Clio och Välkommen provtur! Välkommen påpå enen provtur! p Renault Clio ochCa Ca tu pvinterhju Inklusive 3 års service, motorvärmare och Inklusive 3 års fri fri service, motorvärmare och vinterhjul Renault Clio och tur

Tillhör Du en riskgrupp som bör stanna hemma för att skydda dig mot smitta? Tveka inte att BE OM HJÄLP att handla mat, få medicin levererat från apotek eller annan hjälp.

Inklusive 3 års service, motorvärmare vinterhju Inklusive 3 års fri fri service, motorvärmare ochoch vinterhjul

Gå med i gruppen ”Coronahjälpen Härnösand” på Facebook och få hjälp direkt där, eller

BEG. BILAR I LAGER

ring: 070-130 75 36 (Stefan)

ring: 073-522 52 73 (Inga-Siv)

BEG. BILAR I LAGER

Lördagsöppet 2 maj kl 10-14

skicka e-post: steffe2@gmail.com

Gör en trygg affär hos oss! Vi har alltid stort urval av fräscha och fina begagnade bilar i lager och marknadens mer generösa Renault CAPTUR Zen TCe 100 hk Renault CAPTUR Zen TCe 100 hkstort Gör en trygg affär hos oss! Vi har alltid urval avår. fräscha garantier. Bilbolaget PlusGaranti som gäller i upp till 2 Volvo Pris från Privatleasing från och fina begagnade bilar i lager och marknadens mer generösa Pris från Privatleasing från Selekt, nästan ny Volvo med nybilsgaranti. Dessutom möjlighet Renault CAPTUR 100 Renault CAPTUR ZenZen TCeTCe 100 hk hk garantier. gäller i upp till 2 år.allt. Volvo * att välja tillBilbolaget BilbolagetPlusGaranti Komplett - som begagnad bil inklusive Pris från Privatleasing Pris från Privatleasing frånfrån möjlighet* Selekt, nästan ny Volvo med nybilsgaranti. Dessutom PRIvatleasIngeRbjudande största utbud av begagnade bilar PRIvatleasIngeRbjudande attNorrlands välja till Bilbolaget Komplett - begagnad bil inklusive allt. * * Förbr. bl. körning, Renault Captur Zen100 TCe 100WLTP hk:månaders WLTP 6,0 lit/100 km,försäkring CO2: 135 g/km. Förbr. bl. körning, Renault Captur Zen TCe hk: 6,0 lit/100 km, fri CO2: WLTPWLTP 135 g/km. Bilbolaget Komplett med bl.a. 6 Renault Captur Renault Clio Energy Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Privatleasing 3 årsEnergy service: 0 kr kontant, Renault Captur Renault Clio Energy PRIvatleasIngeRbjudande Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Privatleasing inkl. 3inkl. års service: 0 Energy kr kontant, Norrlands största utbud av begagnade bilar PRIvatleasIngeRbjudande Bilbolaget PlusGaranti iInga upp till 2 år 36hk månader, garanterat restvärde. uppläggningseller aviavgifter. Körsträcka 000 km/år månader, garanterat restvärde. Inga uppläggningseller aviavgifter. Körsträcka 000 km/år TCe 90 hkfri Intens II15g/km. 90 Intens 5Captur d TCe Intens II15år. TCeTCe 9036 hk Intens IIRenault 5 IIRenault d Förbr. bl. körning, Zen100 TCe 100WLTP hk: WLTP 6,0hk lit/100 km, CO2: WLTP 135 g/km. Förbr. bl. körning, Zen TCe hk: 6,0 lit/100 km, CO2: WLTP 135 inkl. service. 3 månader frittCaptur privatleasingskydd ingår för90 privatpersoner 18–63 Priserna Bilbolaget Komplett med bl.a. 6 försäkring inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår förmånaders privatpersoner 18–63 år. Priserna gällergäller Volvo Selekt, nästan ny Volvo med nybilsgaranti Renault Captur Energy Renault Clio Energy Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Privatleasing inkl. 3 års service: 0 kr kontant, Extrautrustning påverka förbrukning och CO2. Privatleasing 3ejårs service: 0 med kr kontant, Renault Captur Energy Renault Clio Energy videller köp ellerkan privatleasing avRenault nya Renault Captur senast 31/3 inkl. 2020. Kan ej kombineras med andra vid köp privatleasing av nya Captur senast 31/3 2020. Kan kombineras andra Bilbolaget PlusGaranti i upp till 2 år 36 månader, garanterat restvärde. Inga uppläggningseller aviavgifter. Körsträcka 15 000 36 månader, garanterat restvärde. uppläggningseller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/årkm/år Några av marknadens mer generösa garantier * erbjudanden. Reservation förInga eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad. TCe 90 hk Intens II TCe 90 hk Intens II 5 d * erbjudanden. Reservation för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad. TCe 90 hk Intens II TCe 90inkl. hk Intens II 5 d inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Priserna service.Selekt, 3 månader fritt privatleasingskydd ingårmed för privatpersoner 18–63 år. Priserna gällergäller Volvo nästan ny Volvo nybilsgaranti videller köpprivatleasing eller privatleasing nya Renault Captur senast 31/3 2020. ej kombineras med andra vid köp av nyaavRenault Captur senast 31/3 2020. Kan ejKan kombineras med andra Några av marknadens mer garantier * Bilen Bilen erbjudanden. Reservation för eventuella felskrivningar. på bilden är extrautrustad. erbjudanden. Reservation för eventuella felskrivningar. på bilden är extrautrustad. * generösa

Tillsammans kan vi ta oss igenom en svår tid med att hjälpa varandra.

| 2690 187900 900 690 :-/mån 187 :-:-| 2 :-/mån | 2690 187900 900 690 :-/mån 187 :-:-| 2 :-/mån

Så här går det till: - Du meddelar vad du vill ha hjälp med och var du finns. - Någon kontaktar dig och gör upp om inköpslista och betalningssätt. - Varorna levereras till din dörr, smittsäkert och utan kontakt.

*

295:/mån 22295:/mån 295:/mån 22295:/mån

Hela projektet är ideellt och bygger på den goda viljan att hjälpas åt

596:/må 22596:/mån 596:/må 22596:/mån *

Skidsäsong = Takboxar Lördagsöppet Skidsäsong ?=april Takboxar kl 10-14 Skidsäsong = Takboxar Skidsäsong Takboxar Lördagsöppet ?=april kl 10-14

Nästa Yippie Härnösand kommer 27/5! ETT KVAL ITETSMAGA SIN BARA

Vi hjälper dig med ALL-service!

I vår verkstad är din bil alltid i goda händer. Med sex tekniker och två mekaniker på plats har vi en riktigt bred kompetens oavsett vad det är som du behöver hjälp med. Vi gör allt från den enkla, regelbundna servicen till mer omfattande reparationer.

ViTakboxen hjälper dig med du däcksbytet! Takboxen köper du hos oss! köper hos oss! April är den stora däcksbytarmånaden, Vi hjälper dig med du däcksbytet! Takboxen köper du hos oss! Takboxen köper hos oss! för du väl ihåg: Nu kommer är det nedräkning till skidsemestern! Glöm skidpaket som

Nu är det detvad nedräkning till skidsemestern! Glöm skidpaket som Oavsett det gäller till så sköter vi uppgiftenGlöm tryggtskidpaket och smidigt. Nu är nedräkning skidsemestern! som April är SKA den stora däcksbytarmånaden, •sticker Du vinterdäck från den 1skadar december 2019 till och iha kupén och stavar som inredningen. Med Ingen kan Volvo och så bra som som vi! sticker in i in kupén ochRenault stavar som skadar inredningen. Med en en sticker in i kupén och stavar som skadar inredningen. Med en för du kommer väl ihåg: med 31 mars 2020. Nu är det nedräkning till skidsemestern! Glöm skidpaket Nu är det nedräkning till skidsemestern! Glöm skidpaket som takbox från Bilbolaget får du med dig skidor, stavar, snowboards Nu är det nedräkning Glöm skidpaket somsom takbox från Bilbolagettill fårskidsemestern! du med med dig dig skidor, skidor, stavar, snowboards takbox från Bilbolaget får du stavar, snowboards ••och Du SKA ha vinterdäck från den 1skadar december 2019 till och Har du dubbdäck så MÅSTE du byta till sommardäck senast sticker in i kupén och stavar som inredningen. Psst! Har du problem med AC-anläggningen i bilen? Vi fixar sticker in i kupén och stavar som skadar inredningen. Med enii ineni all annan vintersportutrustning som är svår att packa sticker in i kupén och stavar som skadar MedMed en och all all annan annan vintersportutrustning som inredningen. är svår svår att att packa packa in och vintersportutrustning som är in med 31Våra mars 2020. den 15 april om det inte råder vinterväglag. takbox från Bilbolaget får du med dig skidor, stavar, snowboards det också! Lämna in bilen till oss i god tid innan sommaren så takbox från Bilbolaget får du med dig skidor, stavar, snowboards bilen. takboxar håller hög kvalitet och är en smidig säker takbox fråntakboxar Bilbolaget får du med dig skidor, snowboards bilen. Våra Våra takboxar håller hög kvalitet och är ärstavar, en smidig smidig ochsåoch säker bilen. håller hög kvalitet och en och säker •förvaring Har du dubbdäck så MÅSTE dusom byta tillsvår sommardäck senast har du garanterat behaglig svalka när värmen kommer. Åtta av och all annan vintersportutrustning som är svår att packa in i och all annan vintersportutrustning är att packa in i som dessutom är enkel att montera på och av. och all annan är svår packa in i förvaring somvintersportutrustning dessutom är enkel enkel att som montera på att och av. och förvaring som dessutom är att montera på och av. Hos Bilbolaget hjälper vi dig med allt som har med däck 15Våra april om det inte råder vinterväglag. tioden problem med AC:n brukar täckas av försäkringen och vi och har och bilen. takboxar håller hög kvalitet och ärsmidig en smidig säker bilen. Våra takboxar håller hög kvalitet ochbefintliga är en en smidig säker bilen. Våra takboxar håller hög kvalitet och är och säker däcksbyte att göra: köpa nya däck, byta till däck, serva självklart avtal med alla försäkringsbolag. förvaring som dessutom är enkel att montera på och av. förvaring som dessutom är enkel att montera på och av. Oavsett vilken bilmodell du har och hur ditt packningsbehov förvaring som dessutom är enkel att montera på och av. Oavsett vilken bilmodell du har och hur ditt packningsbehov Hos Bilbolaget hjälper vi dig medoch allt som harpackningsbehov med däck och Oavsett vilkenkolla bilmodell du har ditt och balansera, mönsterdjup ochhur ventiler. serså uthjälper så hjälper vi dig attdäck, hitta rätt till din Från 420 ser ut ut så hjälper vi köpa dig att hitta rättbyta boxbox till befintliga din bil. bil. Från 420 till till däcksbyte att göra: nya till däck, serva ser vi dig att hitta rätt box till din bil. Från 420 till Dela upp betalningen med Volvokortet. Oavsett vilken bilmodell du har och hur ditt packningsbehov Hos oss vet du att du alltid får jobbet gjort av utbildad personal Oavsett vilken bilmodell du har och hur ditt packningsbehov 700 liters packutrymme. Minst tre takboxmodeller finns alltid Oavsett vilken bilmodell du har och hur ditt packningsbehov 700 liters packutrymme. Minst tre takboxmodeller finns alltid och balansera, kolla mönsterdjup och ventiler. 700 liters packutrymme. takboxmodeller finns alltid ii i IngenMinst ränta. tre Inga avgifter. ser utoch så hjälper vi dig att hitta rätt box till din bil. Från 420 till och till ett konkurrenskraftigt pris. ser ut så hjälper vi dig att hitta rätt box till din bil. Från 420 till butiken, och har vi inte det du önskar så tar vi hem det inom ser ut så hjälper vi dig att hitta rätt box till din bil. Från 420 till butiken, har vi inte det du önskar så tar vi hem det inom 3–4 butiken, och har vi inte detfår dujobbet önskargjort så tar viutbildad hem detpersonal inom 3–43–4 Hos oss vet du att du alltid av 700 liters packutrymme. Minst tre takboxmodeller finns alltid 700dagar. liters packutrymme. packutrymme. Minst Minst tre tre takboxmodeller takboxmodeller finns finns alltid alltid ii i 700 liters dagar. dagar. Och vill dukonkurrenskraftigt slippa all hantering av vinterdäcken så lämnar du dem3–4 och till ett pris. butiken, och har vi inte det du önskar så tar vi hem det inom butiken, och och har har vi vi inte inte det det du du önskar önskar så så tar tar vi vi hem hem det det inom inom 3–4 butiken, 3–4 på vårt däckshotell efter bytet Då ser vi till att de är i bästa skick dagar. dagar. Och du: Siktar du inte på skidåkning utan på vårens och sommadagar. Och du: Siktar du inte på skidåkning utan på vårens och sommaOch vill du slippa all hantering av vinterdäcken så lämnar du dem Och du: duanvända inte på skidåkning när det ärSiktar dags att dem igen i utan höst!på vårens och sommarens paddelturer? Kom –har viser har kanotockså! rens paddelturer? Kom in –invi viDå har kanotoch kajakhållare också! på vårt däckshotell efter bytet vibilägande. till och att och de ärkajakhållare i bästa skick rens paddelturer? Kom in – kanotkajakhållare också! Allt för ett smidigt Och du: Siktar du inte på skidåkning utan på vårens sommaOch du: Siktar duanvända inte på skidåkning skidåkning utan på vårens vårens ochoch sommaOch du: du inte på utan på och sommanär det ärSiktar dags att dem igen i höst! Dela upp Kom betalningen med Volvokortet. rens paddelturer? invi –har vi3xzxzxz har kanotoch kajakhållare också! Härnösand, Industrigatan • TelVolvo 0611-52 10 20 rens paddelturer? Kom in – –XC60 vixzxzxz har kanotoch kajakhållare också! PRISEXEMPEL: Volvo Volvo dds 3-4 rens paddelturer? Kom in kanotoch kajakhållare PRISEXEMPEL: Volvo XC60 xzxzxz dds 3-4 st st också! PRISEXEMPEL: Volvo XC60 Volvo dds 3-4 st Ingen ränta. Inga avgifter. Dela upp betalningen med Volvokortet. Ingen ränta. Inga avgifter. Dela upp betalningen med Volvokortet. PRISEXEMPEL: Volvo XC60 xzxzxz Volvo dds 3-4 PRISEXEMPEL: Volvo XC60 xzxzxz Volvo ddsbla 3-4 st st betalningen med Volvokortet bla bla PRISEXEMPEL: Volvo XC60 xzxzxz Volvo dds 3-4 st DelaDela uppupp betalningen med Volvokortet bla Ingen ränta. Inga avgifter. Dela upp betalningen med Volvokortet bla bla bla med Volvokortet. Ingen ränta. Inga avgifter. Ö P P E betalningen T

OM HÄRN ÖSAND www.yippieh

arnosand.se

NR 12 / 20 19 r - januari

SM A RTA VÄ R D KU P O EN G ER

decembe

Boka annons!96

HE

D E T S M TILL TORA BLÅ Vi hälsa

r på i det

PÅ B A KSI

nya huset

vid havet

DA N

.

sidor!

VARSÅG

Linda • TEL 070-914 60 60 Stefan • TEL 070-376 32 41

*

*

HÄR FÅR OD! HÄRNÖSADU NDS STÖR

STA (nu 17 700 TIDNING exemplar!)

NY MÄK LARE

MARIETTE FLYTTAR BOSTRÖM HEM JOBB ET

HEJ, NYTT

DECEN

ROGER FJE LLSTRÖ EN FILOS M OF OCH FÖRF HAR HITTA ATTARE T SIN NYA STAD

ADJÖSS MED

NIUM.

NU SK A DET VÄL B ARA

MATS HAGL UND • VIMM EL • AMA ZON-

PRIS

SÅ BLIR MA DITT – MED RUTS NYA CENTRUM CHBANA OCH ALLT

2020-T

AL!

BLI BÄ TTR

E,

GURU VALD E HÄRNÖSAN D • VEGA N PÅ REST AURANG

Allt smidigt bilägande. Allt förför ettett smidigt bilägande. Härnösand, Industrigatan Tel 0611-52 10 20 Härnösand, Industrigatan 3 Tel Tel30611-52 0611-52 10 20 20 Härnösand, Industrigatan 3 10 Allt ett smidigt bilägande. Allt förför ett smidigt bilägande.

Mån-tor 08-18 upp betalningen Volvokortet DelaDela upp betalningen medmed Volvokortet bla bla FreDela 08-17 upp betalningen med Volvokortet bla bla bla bla bla

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

Nu stic tak och bile för

Oa ser 700 but dag

Oc ren

PR

De

Ö PÖ

Mån-tor Mån-t Fre Fre

www.yippieharnosand.se

21


I N FA R T

Gullan tar plats i taket I drygt tvåhundra år hade Härnösand det enda gymnasiet norr om Gävle. Många blivande samhällstoppar passerade Härnösand på väg mot stjärnorna. Några av de mest bemärkta har hedrats genom att få sina namn fästa i takfrisen i före detta Läroverkets/Landgrensskolans aula. Nyligen fylldes frisen på med de två sista namnen, och – tada! – efter 21 män blev det äntligen dags för en kvinna. Håll till godo – här är Gullan & gubbarna!

Gullan Bornemark – NY! (1927– ) Musikdirektör, musikpedagog, kompositör En musikmaskin som årtionde efter årtionde fortsätter att producera sånger och kompositioner för många olika sammanhang. Har examen både som musiklärare och kyrkomusiker. Framförallt är hon dock känd för sina barnvisor, totalt över 400 stycken. Den första visboken, ”Gubben i lådan”, kom ut 1962 och sedan dess har hon fortsatt att ge ut sångböcker och skivor. I hennes rika produktion hittar vi bland annat klassiska barnvisor som ”Är du vaken Lars”, ”Sudda sudda (… bort din sura min)”, ”Gubben i lådan”, ”Min ponny” och ”Det är så härligt att gå i solen”. Hon är också känd för sina sångtexter om trafik, som ingick i barnprogrammet ”Anita och Televinken”. Hon har också skrivit psalm nummer 799 i psalmboken, ”Att mista en vän”. Bor idag i Malmö.

Mattias Steuchius (1644–1730) Ärkebiskop, professor, talman

Nils Fredrik Biberg (1776–1827) Filosof, professor

Magnus Huss (1807–1890) Läkare, professor, generaldirektör

Johan Holmbergson (1764–1842) Jurist, professor

Johannes Steuchius (1676–1742) Ärkebiskop, professor

Anders Abraham Grafström (1790–1870) Kyrkoherde, skald

Olof Glas (1812–1880) Läkare, professor

Carl Olof Rosenius (1816–1868) Predikant, väckelseledare

Daniel af Thunberg (1712–1788) Överdirektör, kanalbyggare

Johan Nordenfalk (1796–1846) Politiker, justitiestatsminister

Nils Johan Berlin (1812–1891) Kemist, professor, generaldirektör

Ludvig Nordström (1882–1942) Författare, journalist

Pehr Wargentin (1717–1783) Astronom, statistiker

Christopher Jacob Boström (1797–1866) Filosof, professor

Elias Sehlstedt (1808–1874) Tulltjänsteman, skald

Rickard Sandler (1884–1964) Statsminister, utrikesminister, finansminister

Mattias Norberg (1747–1826) Orientalist, professor

Lars Levi Laestadius (1800–1861) Väckelsepredikant

Anders Jonas Ångström (1814–1874) Fysiker, professor

Manfred Björkquist (1884–1985) Biskop, hovpredikant

Nils Gissler – NY! (1715–1771) Provinsialläkare, lektor, ledamot av Vetenskapsakademin Universalsnille som trots uppväxten under mycket fattiga förhållanden, via gymnasiet i

2

Y IP P22 IE HÄ YR I PNPÖI S E AHND Ä RN Ö S A ND

Härnösand, tog sig till Uppsala universitet där han läste allt från teologi, meteorologi, astronomi och matematik till medicin och farmakologi. Han blev Linnés lärljunge innan han 1744 återvände till Härnösand där han var lektor i både logik och naturlära samtidigt som han tjänst-

gjorde som provinsialläkare. Gissler betraktas som den första läkaren i det egentliga Norrland. Anlade en botanisk trädgård i Härnösand och skrev vetenskapliga uppsatser om en mängd olika ämnen och var medlem av Vetenskapsakademin.


I N FA R T

Succé för Coronahjälpen Många människor som ingår i någon riskgrupp behöver extra hjälp i coronatider. Facebookgruppen Coronahjälpen Härnösand har snabbt blivit en mötesplats för dem som vill hjälpa till och dem som behöver hjälp. Arbetet sker helt ideellt och gruppen har gått från noll till en bra bit över 1 000 medlemmar på några få veckor. Yippie mötte tre medlemmar.

Coronahjälpen Härnösand har funkat utmärkt tycker Harriet Olsén som fått hjälp med handling tidigare. Den här dagen var det Maria Palmgren som kom förbi med några varor. FOTO PAWEL MARONSKI MARIA PALMGREN är till vardags ekonomichef på Logosol. I dag gjorde hon en enkel kompletteringshandling åt Harriet Olsén. VARFÖR VALDE du att gå med i Coronahjälpen? – Det känns gott att få hjälpa till helt enkelt. Jag tror att det är många som känner så i det läge som vi är i nu. Jag har nästan längtat efter att få kunna bidra på något sätt. Jag kan inte vara med och arbeta i vården. Jag kan inte tillverka ansiktsmasker. Men det här kan jag göra! KÄNNER DU någon som tillhör en riskgrupp? – Jag har en pappa som är 91 år och bor i Luleå. Han har klarat sig helt utan hemtjänst hittills, men snart kanske det är han som behöver någon som ställer upp. Det här hjälper inte honom, men det känns ända bra att kunna bidra. Genom goda handlingar sprider man hopp bland andra. Goda gärningar fortplantar sig, och det känns att det finns mycket medmänsklighet hos människor. HAR DU hjälpt till tidigare i gruppen? – Nej, jag har hjälp till lite i bekantskapskretsen, men det är första insatsen genom Coronahjälpen idag. Och egentligen tycker jag att fokus borde vara på de som organiserar allt. Min del i det här är oerhört liten.

STEFAN GRIP är bibliotekarie på Sambiblioteket och administratör i Coronahjälpen Härnösand. Den här dagen förmedlade han Harriets uppdrag till Maria. VARFÖR GICK du med i Corona­ hjälpen? — Shekva Muhammad Hussain som är initiativtagare till gruppen frågade mig

HARRIET OLSÉN är sjukpensionär och fick den här dagen hjälp med handlingen efter ett inlägg i Facebookgruppen. VARFÖR GICK du med i gruppen? — Jag till hör en riskgrupp och insåg att jag skulle behöva hjälp. Jag har reumatism, diabetes och högt blodtryck och medicinerna mot reumatismen sänker immunförsvaret så blir jag smittad har jag inget försvar. HUR HAR det funkat hittills? — Fantastiskt! Tack vare den här hjälpen slipper jag utsätta mig för risker, och slipper förhoppningsvis belasta vården. Det funkar bra fick jag till och med en gratis pizza. HUR SER dagarna ut annars? Vågar du gå ut? — Jag har hundar så jag går med dem,

om jag kunde tänka mig att vara med och jag sa ja. VAD ÄR största utmaningen? — I den fas vi är nu är det framförallt att lyckas nå ut till alla som kanske behöver hjälp men inte vet att vi finns eller inte har Facebook. Där vill vi gärna ha hjälp. Sedan vet vi att liknande grupper på andra orter har utnyttjats av kriminella som vill lura personerna som

FAKTA Coronahjälpen Härnösand Öppen Facebookgrupp som är ett nav för ideellt hjälparbete i Härnösand under coronautbrottet. Gruppen finns

till både för den som behöver hjälp och den som vill hjälpa till. Tydliga instruktioner för arbetet finns i gruppen,

men annars är jag bara hemma. Det blir mycket Netflix. Men jag håller på en del med digital konst så det blir mycket tutorials på YouTube också. Jag försöker hålla igång hjärnan och lära mig saker. HUR LÄNGE orkar du hålla ut i karantänen? —Jag har mamma och en son i Sundsvall och en dotter i Timrå. Dem saknar jag väldigt mycket. Jag sjunger jag i kör, är politiskt engagerad och sitter i 5i12:s styrelse, men allt det får vila nu. Men jag klarar mig. Jag är kroniskt sjuk och har inte så mycket ork, så det här är inte så jättestor omställning. Det är nog värre för en fullt frisk person som är van att vara ute och ha mycket sociala kontakter att plötsligt förändra sin vardag.

behöver hjälp. Därför gäller det att vara aktiv som moderator. Det är viktigt att gruppen är pålitlig. HUR STORT är intresset och hur många uppdrag förmedlar ni? — Det är många som vill hjälpa! Det har inte varit så många uppdrag ännu. Hittills är det klart fler som vill hjälpa än som behöver hjälp. HUR LÄNGE orkar du och gruppen hålla på? — Så länge det behövs! Jag själv tycker inte att jag offrar något.

men i korthet kan den som tillhör en riskgrupp och behöver hjälp posta sitt önskemål i gruppen, alternativt ringa/ sms:a någon av administratörerna. Hjälparen och den som behöver hjälp

sköter sedan kommunikationen via personligt meddelande/Messenger. Administratörer är Shekva Mohammad Hussain, Ulrika Ekebro, Inga-Siv Keijerhag och Stefan Grip.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


I N FAR T T E X T O C H F O T O M A R I A -T H É R È S E S O M M A R

I HUVUDET PÅ

LISA

ÅLDER 30 år. FAMILJ Sambo, resten bor i Uppsala där jag är född. BOR Härnön, vid havet. GÖR Digitaliseringsutvecklare på Hemab.

Om att flytta norrut

Om friluftsliv

energin finns här, om man inte vill jobba med kärnkraftverk. Min sambo jobbar inom vården och kan arbeta var som helst. Vi funderade på Norge, men så var vi och vandrade i Höga kusten. I Skuleskogen stötte vi på Joakim Byström från Absolicon och han sålde verkligen in Härnösand! Han berättade om alla roliga företag och miljösatsningar som finns här. Jag fick senare två napp på jobb och det på Hemab passade mig perfekt. Allt drog hitåt.

skidor, paddlar, dyker … Nu är jag peppad på längdskidåkning också. I Göteborg, där jag bodde tidigare, fanns det inte så mycket möjligheter till skidåkning men här finns ju allt, och all slags natur! Finns det ingen snö kan man vandra; finns det snö kan man åka skidor. Jag är glad att det hann komma lite till snö nyligen, efter att vi flyttat hit! Nu hyr vi det här huset och kommer inte att ha det så länge till, men jag älskar att ha så nära till havet och att kunna se det från sovrumsfönstret.

w Att jag sökte mig norrut beror på att

Om Härnösand

w Hela Härnösand är som ett smultronställe!

w Som digitaliseringsutvecklare jobbar jag framför allt med att ta vara på teknik och information som samlas in kring Hemabs olika verksamheter. I praktiken betyder det att jag får in en massa olika siffror som jag använder till att göra Hemabs tjänster snabbare, säkrare, miljövänligare, billigare, roligare och helt enkelt bättre för både kunder och anställda. Jag är matematiknörd från början, men ju mer man pluggar, desto mer undrar man varför man gör på vissa sätt i samhället och till slut ville jag jobba med hela samhällsplaneringen. Hur får man ihop hela säcken med miljö, människor, teknik och ekonomi? Jag utbildade mig till civilingenjör i maskinteknik och har en master i hållbara energisystem. Det jag pluggat är alltså matte, teknik, energi och samhällsplanering. Det häftiga med Hemab är att de jobbar med allt detta i samma företag.

Om miljömedvetenhet som hobby w Jag är scout i grunden. Att ha ett miljöengagemang är en livsstil, att vara medveten om sin relation till miljön, men det är också som en hobby och det finns alltid något nytt att testa, till exempel matvanor, sätt att resa, att sortera och handla bättre. Man kan byta ut små saker hela tiden och ha det inbyggt i sin livsstil, att alltid bli lite bättre. Det är som när folk är intresserade av viner, till exempel, och lär sig om dem och hittar nya att prova. Man kan alltid hitta sätt att vara miljövänligare. Ett tips till alla är att fundera: Finns det något i min tillvaro som är enkelt att göra och som skulle göra stor skillnad? Där kan man börja, för det är kul när det är enkelt men samtidigt ger stor effekt! Går man runt med öppet sinne och kollar kan man verkligen välja fina saker. En av mina favoriter är kängorna jag har på mig nu.

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

w Vi vandrar i fjäll och skog, klättrar, åker

Om jobbet

Jag har varit på orrspel på Fälleberget och det är en av många favoriter hittills. Smitingen är jättefint, inte minst eftersom jag är förtjust i grottor och stenar i olika former. I Göteborg var det ett projekt att ta sig ut i naturen. Jag vill hellre bo nära naturen och att det är ett projekt att ta sig in till stan. Det häftigaste med Härnösand är att alla är så trevliga, så genuint vänliga och tar sig tid. Jag har blivit så välkomnad! Men folk borde sluta vara så förvånade att vi flyttat hit. Det är den första frågan alla ställer, varför vi flyttat just hit, som om det vore obegripligt. Var stolta i stället och säg att ja, det här är ju verkligen det bästa stället att bo på!

24

LISA JODENSVI

Om mat

w Jag är väldigt bra på att äta! Riktigt bra.

Lisa Jodensvi flyttade till Härnösand från Göteborg för bara några veckor sedan. Friluftsmänniska, matematiknörd och matglad är några ord som beskriver henne.

Och jag gillar allt! Min sambo säger att jag absolut inte skulle kunna sätta betyg på mat, för jag tycker att allt är jättegott, men sedan finns det saker som är ÄNNU godare. Choklad är nog det godaste jag vet. Jag är också väldigt förtjust i mackor och min sambo Claes bakar fantastiskt surdegsbröd. På Toppstugan har jag ätit en gratinerad zucchini som var helt fantastisk. När jag lagar mat själv är jag praktisk och gör storkok till matlådor, men Claes är intresserad och provar en massa nya recept, persiska rätter och allt möjligt, vilket förstås passar mig perfekt!


Tandläkare Luisa Nalaeva

Tandläkare Michael Stridh

20

Lista dig hos oss! Vi har tid för dig och ”kallar” till undersökning.

1983-20

37 ård

Vi hälsar vår nya tandläkare Ieva Plascinskaite der Vi använ välkommen! digital

an i Här nös

teknik

Vi tar emot nya kunder. Välkommen.

+

A K UT TAN DVÅR D: Har du drabbats av tandvärk eller en akut tandskada? Ring

+

E S TE T IS K TAN DVÅR D: Ett snyggt leende är värt mycket! Tandvård är mer

+

• • • • • • • •

oss omedelbart! Vi finns på plats alla vardagar och även om vi har många bokningar så gör alltid vårt yttersta för att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt. Vi värnar alltid om våra kunders välmående. Ring direkt!

än bara det som är nödvändigt för tändernas eller bettets funktion. En professionellt genomförd estetisk eller kosmetisk behandling kan även justera utseendet och återställa förlorad självkänsla hos dig som kund. Till estetisk tandvård räknas exempelvis tandblekning, amalgamsanering och porslinsfasader. Vi kan starta arbetet imorgon. Kontakta oss!

TA N DL ÄKAR E KE DJAN INVESTERAR: I den senaste digitala tekniken och nyanställer. –En bra tandvård kan faktiskt ge ett helt nytt liv, säger vd Michael Stridh. Tandläkarekedjan har idag tre kliniker och utför där allt från enkla - till avancerade behandlingar med implantat och estetisk tandvård. Och utgångpunkten är enkel: Det finns inga hopplösa fall. Sedan starten för 37 år sedan har Michael Strid och hans personal byggt upp otaliga tandrader – och raserade självförtroenden. – Många plågas av trasiga eller saknade tänder och vågar helt enkelt inte le. Men dagens teknik gör det möjligt att återskapa inte bara funktionen i bettet utan också ett vackert och naturligt leende. När vi har genomfört en omfattande behandling så kan man se hur patienten nästan fysiskt växer. Leendet och självkänslan kommer tillbaka. Att få se den förvandlingen är den sanna belöningen för mig som tandläkare. Boka tid!

Akut tandvård Undersökningar Kronor och broar Tandimplantat Proteser Tandblekning Estetisk tandvård Smärtfria bedövningar

www.tandlakarekedjan.se

Speciella öppettider under Covid-19 se vår hemsida: www.tandlakarekedjan.se

Vår framgång:

Duktig personal och den senaste tekniken!

Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet

Härnösand, Korsmässvägen 5 • Br yggaren strand Tel: 0611-51 19 90 • www.tandlakarekedjan.se E-post: info@tandlakarekedjan.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


R E P OR TAG E / G U N G R ÖN B ÄC K

Gun har ljuset i fokus Många har sett videon på sociala medier där Gun Grönbäck sitter på biblioteket i Viksjö och läser sin dikt om corona. Texten tar läsaren med från samvaron till den sociala distanseringen, men också från mörkret till ljuset. Vi hälsade på Gun och hennes entusiastiska hund Rut utanför bostaden i Viksjö. TEXT OCH FOTO MARIA-THÉRÈSE SOMMAR

H

usdjur visar sig snabbt vara en stor del i Guns liv. Hon har haft två dvärgschnauzers som hette Prosten och Prällen, en annan hund som hette Pastorn och katten Ludde, döpt efter en domprost som hette Ludvig: – Så fort jag kunde bestämma själv skaffade jag djur. Det var allt från undulater och andra burfåglar till sköldpadda. Medan jag bodde i prästgården hade jag bland annat tre katter och höns. Gun är uppvuxen i Uppsala och var med i baptiströrelsens ungdomsverksamhet. Senare började hon läsa teologi och återupptäckte Svenska kyrkan: – Jag kände mig mest hemma där. Barnatron har alltid funnits med mig och jag har inte haft några stora troskriser. Det är ju ett kall att bli präst, så det är svårt att säga hur det började för mig. Det var en inre drivkraft som successivt utmynnade i det.

Gun prästvigdes i Stockholms stift och

började därefter på en tjänst i Strängnäs. Vägen bar vidare till Flen, Bärbo och Snavlunda Lerbäck, i närheten av Örebro, och där inträffade katastrofen. Prästgården brann ned, lyckligtvis när Gun var ute. Hon kunde hämta några få värdesaker innan även bottenvåningen brann ned till grunden, men annars brann allting upp, bland annat trettio kära hyllmeter böcker. Sedan bar färden norrut. Gun berättar att hon av någon anledning alltid dragits norrut, och hon skaffade hus på Härnön och fick en komministertjänst i Ljustorp. – Till Viksjö kom jag 1995. Jag har bott här sedan dess och trivs bra. När jag bodde i prästgården tyckte jag om möjligheten att kunna ha höns. Det svåraste med att vara präst tycker Gun har varit de gånger hon velat göra mer än vad hon kunnat för andra människor. – Det bästa? Det känns dystert, men om jag skulle välja så säger jag faktiskt begravningar. Man kommer så nära människor då,

26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

– Jag gillar människorna här och har ett bra kontaktnät, men Viksjö har förändrats mycket genom åren. Det är färre barn och unga som bor här. Tidigare hade kyrkan många fler aktiviteter, som kyrkans barntimmar och körverksamhet. Det finns också saker som skulle kunna användas mer, till exempel tennisbanan här borta, som de har försökt att hålla i skick. I somras såg jag varken några som spelade tennis eller fotboll. Några av hennes egna intressen är att

Dikten har ett hoppfullt budskap vilket är viktigt i dessa annorlunda tider.

när de har som mest behov av närhet och att någon lyssnar. Just lyssnandet är viktigare än att prata. Sedan är det förstås roligt med dop och bröllop. Det är ofta mycket tacksamt att vara präst, man får mycket tillbaka. Om hon av någon anledning inte hade kunnat bli präst skulle Gun förmodligen ha blivit psykolog: – För att bemöta människor krävs det psykologiska insikter. Tidigare jobbade jag som jourhavande präst i många år och då är det många som kontaktar en just eftersom man har fullständig tystnadsplikt. Jag har skrivit en dikt om journatten, ”Sju röster i natten” heter den. Gun har ett antal år kvar till 80 och är därmed betydligt yngre än de flesta andra som bor på servicehuset, men när hon gick i pension vid 67 års ålder och inte bodde i prästgården längre var det det bästa alternativet, för hon ville inte flytta:

lösa korsord och fotografering, även om det mest blir med mobilen nuförtiden, men när hon var ung hade hon eget mörkrum och fotade med systemkamera. Förutom att skriva egna dikter läser hon gärna andras. Helst gammaldags, berättande dikter, men poesiintresset började med Karin Boye. Bo Setterlind är en annan favorit, men som exempel på favoritböcker väljer Gun två antologier med dikter och en pytteliten psalmbok från 1800-talet. – När jag skrev den här dikten om corona var det faktiskt ett par år sedan jag skrev en dikt sist. Det har att göra med praktiska omständigheter kring att jag gick i pension och skulle flytta. Jag var tvungen att bli en överlevnadskonstnär. Men jag har alltid varit intresserad av poesi och gärna använt mig av dikter om jag hittat några som passat in, till exempel i predikningar. Jag har också läst egna och andras dikter vid olika sorters samlingar. I mars fick Gun en större publik än

vanligt, när biblioteket i Viksjö lade ut en video på Facebook där hon läste sin dikt ”I Coronaskuggan” och den delades vidare. – Att jag utgick från teatern berodde på att det låg nära i tid för mig. Jag hade helt nyligen blivit bjuden till Äldregalan, som De gamlas vänner anordnade på teatern i Härnösand. Dikten börjar på teatern och sedan går man ut i ljuset, det himmelska ljuset, ljuset i tunneln. Jag tänkte mig att livet segrar.


GUN GRÖNBÄCK ÅLDER 70+. FAMILJ Ensamstående. BOR Servicehuset i Viksjö. GÖR Pensionerad präst, är kyrkvärd ibland, skriver dikter.

Rut och Gun är välbekanta profiler i Viksjö. Men det är — än så länge — bara Gun som skriver dikter som delas på Facebook.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


R E P OR TAG E / S Å FÅ R DU L I V E T AT T FOR T S ÄT TA SN U R R A

KARANTÄNTIPS

Distansering och försiktighet begränsar. Men huvudströmbrytaren står fortfarande på. I coronatider får handel, service och samhällsliv ta nya vägar. Och många fritidsaktiviteter är fortfarande smittfria, roliga och hälsosamma. Kolla! TEXT JAKOB TJERNSTRÖM

Extraöppet – ute som inne

Mattias Bast får kliva upp extra tidigt på fredagar för att serva sina kunder. FOTO KENNETH ZETTERLUND

Både blommor och kundet trivs utomhus.

FOTO KENNETH ZETTERLUND

Utomhusservice hos Saga w När kunderna drar sig för att komma in i butiken så får butiken – eller i alla fall servicen – flytta ut. Så resonerar nu allt fler butiker. För Saga Design funkar det bra. Ägaren Bitte Selldén och hennes personal har flera lösningar för kunden som inte vill eller vågar komma in: Drive in-köp där kunden beställer och så går personalen ut och lämnar över varorna direkt. Utebutik där delar av sortimentet flyttar ut på torget. Kunderna kan välja blommor och via swishbetalning göra klar affären utan att gå in i butiken. Service ute. Har kunden önskemål om

28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

något som inte finns i utebutiken eller exempelvis vill ha en bukett med snittblommor så knackar kunden på och så kommer personalen ut med varan. Hemkörning av blommor. – Det mesta är service som vi har haft även tidigare, men vi trycker på det lite extra nu och har till exempel klart mer blommor i utebutiken och öppnade även ute lite tidigare än vanligt, säger Bitte Selldén. Och väldigt många uppskattar att kunna betala utanför butiken. Swishbetalningarna har ökat enormt.

Morgonshopping w ”Har ni riskgruppsöppet?” är en fråga som hade varit helt obegriplig för några månader sedan. Nu förstår alla. Och flera butiker, framförallt matbutiker, har dessutom ett rakt svar: Ja, det har vi! För äldre eller andra personer som tillhör en riskgrupp går det därmed att besöka butiken utanför ordinarie öppettider. Det innebär mindre folk i butiken, minskad smittorisk – och förhoppningsvis ökad trygghet för kunderna. Ofta är det riskgruppsöppet en eller två timmar tidigt på morgonen och handlarnas vädjan till andra kunder att vänta till ordinarie öppettider verkar respekteras. Många mataffärer kombinerar riskgruppsöppet med service som e-handel eller hemkörning av varor. Kolla med din butik vad de kan erbjuda!


Mattias Nordlander är projektledare för Hitta Härnösand 2020 och tror att folkhälso- och friskvårdssatsningen kan bli extra stor i år. ”Förra året hade vi ungefär 1 100 personer som loggade in på hemsidan, men vi vet att det var klart fler som var ute och tog kontroller. I år när så mycket är inställt är det här en perfekt aktivitet som passar nästan alla.” FOTO PAWEL MARONSKI

Hitta Härnösand

Orientera dig starkare och friskare Isolering och sysslolöshet kan få den bästa att klättra på väggarna. Då kommer Härnösands Orienteringsklubbs populära folkhälso- och friskvårdssatsning Hitta Härnösand som en mycket välkommen – och smittsäker – räddning. Den 15 maj drar årets Hitta Härnösand igång och upplägget är bekant: orienteringskontroller i fyra svårighetsgrader släpps vid fyra olika tillfällen. Varje kontroll är en metallkäpp med en kod och den som vill kan logga in koderna på en hemsida och är då med i utlottningen av priser. Men det går naturligtvis lika bra att bara leta kontroller för glädjen i att komma ut, och i tider när många verksamheter och arrangemang måste ställa in/lägga ner/skjuta upp rullar orienteringen

bara på. Utomhusaktivitet som enkelt kan utföras ensam eller i små grupper med ordentligt avstånd mellan deltagarna. Perfekt helt enkelt. Intresset brukar vara väldigt stort och sysselsätta tusentals Härnösandsbor, men frågan är om vi inte fyller en viktigare funktion i år än någonsin tidigare, säger HOK:s projektledare Mattias Nordlander. Datum och område för de fyra släppen är följande: Smitingen 15/5, Bondsjön/Murberget 29/5, Vårdkasen 15/6, Centrum 21/8. Kartor kommer att finnas på Ica Maxi, men går också att hitta på hemsidan hittaharnosand.se, där du också hittar mer information om aktiviteten och kan logga in koder från hittade kontroller.

HOK släpper coronaspecial! VILL DU leta kontroller redan nu? Gör det! Mellan den 9/4 och den 15/5 finns 20 skärmkontroller i fyra svårighetsnivåer uppsatta i skogen bakom Västernorrlands Museum på Murberget. Detta är inte en del av ordinarie Hitta Härnösand och det går inte att registrera något på hemsidan. Men det är en möjlighet komma uti naturen och andas frisk vårluft och även en möjlighet att värma upp lite inför Hitta Härnösand. Kartor till denna coronaspecial finns på i museets huvudbyggnad samt på Hitta Härnösands hemsida.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


R E P OR TAG E / S Å FÅ R DU L I V E T AT T FOR T S ÄT TA SN U R R A

Uteserveringar

Vår i luften

w Restauranger och kaféer har märkt av oron för coronaspridningen tydligt. Färre kunder vill sitta inomhus och fika helt enkelt. Kanske kan en tidigareläggning av uteserveringssäsongen underlätta för serveringarna. Härnösands kommun har gett tillstånd för uteserveringar tidigare än vanligt i år och kommer också att ställa ut bänkar och soffor i centrum redan nu för att underlätta för Härnösandsborna att träffas utomhus, och i förlängningen också hjälpa de lokala företagen. Vi vill göra allt vi kan för att hjälpa de lokala företagen i en svår tid. Det här kan förhoppningsvis underlätta för kaféer och restauranger att hålla igång verksamheten, säger näringslivschefen Petra Forsström. Den 14 april placerade Espresso House ut bord och stolar för första gången för säsongen. Lite färre bord och klart glesare mellan dem, men nu är säsongen i alla fall igång. Vi hoppas ju att det bidrar till att vi får behålla våra gäster, säger Julia Granström på Espresso House.

Stammisarna Leif Nordqvist och Anders Hammar begick säsongspremiär på Espresso Houses uteservering. 

FOTO PAWEL MARONSKI

Hemkörda kläder Kläderna levereras hela vägen hem till dörren

w Hemkörning är inte direkt förknippat med klädbutiker, men det är ett grepp som Jeansbolaget nu provar när corona utbrottet gör att vissa kunder är tveksamma till att komma in i butiken. Butiken lägger löpande ut bilder på kläder och kunderna beställer via mail och varorna körs sedan ut inom stadsgränsen. Intresset? Hyfsat faktiskt, säger delägaren Rikard Horn. Hos Jeansbolaget går det också att boka in besök utanför ordinarie öppettider om man tillhör en riskgrupp eller av något annat skäl inte vill eller vågar besöka butiken när andra kunder är där. Det gäller ju att hela tiden försöka tänka nytt, hitta nya sätt att nå kunderna och förhoppningsvis blir det till något positivt som vi kan ta med oss från den här krisen, säger Rikard Horn.

30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Jeansbolagets Rikard Horn är redo att köra ut beställda kläder till kunder i Härnösand. FOTO KENNETH ZETTERLUND


Hämtmat från butiker E-handeln hos Stora Coop har ökat med flera hundra procent, konstaterar Rasmus Engqvist, säljchef online.

På Willys hämtar kunderna sina beställda varor i en separat lokal. Varorna förvaras i låsta boxar och kunderna betalar digitalt. E-handelskoordinator Lisa Isaksson har fullt upp just nu.

Ica Maxi var tidigt ute med e-handel, och efter rekommendationerna om social distansering har kunderna upptäckt det sättet att handla, konstaterar onlineansvariga Marlene Gidlöf.

Fler beställer maten på nätet w När allt fler kunder undviker butiksbesök så går stormarknadernas e-handel genom taket. Antalet köp där kunden beställer varor och hämtar sin färdigpackade kasse dubblades flera gånger om under loppet av några få veckor i mars. En stor del av kunderna som lagt om sina handlingsvanor är 70 år eller äldre. Det är helt galet!, säger Marlene Gidlöf, onlineansvarig på Ica Maxi. Det är jättekul att kunderna fått upp ögonen för e-handel även och det är tråkigt att det är av fel skäl så att säga. Linda Isaksson är e-handelskoordinator på Willys och är en av fem–sex anställda som dagligen jobbar med att serva butikens e-handel. Hon har samma bild.

– Vi har gått från 0 till 100 bara från början av mars. Det är mycket frågor, men jag är ändå imponerad av hur duktiga och intresserade många äldre är när det gäller tekniken. E-handel funkar lite olika hos olika butiker, men principen är densamma: 4 Logga in eller skapa ett nytt konto som du ansluter till ett bankkort. 4 Välj varor. 4 Bestäm en tid när du vill hämta. 4 Hämta ut varorna . 4 Betala vid beställning, vid avhämtning eller via faktura. Alla packade varor förvaras i rätt temperatur i väntan på avhämtning. Stora Coop och Ica Maxi har drive-through-lösningar där per-

sonalen bär ut kassarna till bilen när kunden via sms bekräftat sin ankomst. Willys har kodboxar i en separat lokal, och där kan kunden själv låsa upp boxen och hämta ut sin mat. Det är relativt enkelt, men det är trots allt några steg som ska gås igenom när man ska handla första gången och det är nya rutiner som ska etableras, så personalen får en hel del frågor. Många behöver hjälp både med att komma igång med e-handel och med att beställa varor så vi har lagt mycket tid på att helt enkelt hjälpa kunderna, säger Rasmus Engqvist, säljchef online på Stora Coop. Det har blivit några riktigt långa dagar, men det är samtidigt roligt. Det är väldigt högt tryck nu.

w De livsmedelsbutiker som erbjuder hemkörning av matvaror till personer är över 70 år eller som tillhör någon riskgrupper kan få bidrag från kommunen för servicen, och flera butiker erbjuder nu hemkörning. De mindre butikerna utanför tätorten erbjuder hemkörning, men även exempelvis Hemköp i centrum kan leverera hem till kunden som inte vågar eller kan besöka butiken eller hämta sina varor. Mat & Nostalgi Viksjö har haft hemleverans av varor hela tiden, men till följd av corona kan nu alla beställa hem

varor, inte bara de som är äldre eller har olika typer av förhinder. Erik Hagman är i färd med att packa varor för utkörning: ”Vi kör ut en gång i veckan, på torsdagar, men om efterfrågan blir större kan vi köra ut fler dagar. Det är alldeles för få som beställer hem varor! Folk tror att det är ett besvär, men det är ju bara bra för vår del. Förutom att det är en bra affär för oss så är det trevligt! En uppdaterad lista på vilka butiker som erbjuder hemkörning av varor hittar du på Härnösands kommuns hemsida. Sök på ”Hjälp med hemkörning av matvaror”.

FOTO MARIA-THÈRÉSE SOMMAR

… och väljer att få maten hemkörd

Erik Hagman.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


R E P OR TAG E / S Å FÅ R DU L I V E T AT T FOR T S ÄT TA SN U R R A

Hemma bra men ute bäst – tid för äventyr

Cykla i skogen

w Smittfri friluftsaktivitet och bra träning i ett: mountainbike. Finns flera bra, stadsnära rundor, men ett tacksamt sätt att komma igång är att testa de två skyltade lederna på Vårdkasen. Gerestavarvet på 8,5 kilometer är tekniskt lätt men med att rätt tuff klättring i slutet. Underlaget är mestadels bred skogsstig, grus och asfaltsvägar. Holmbergsrundan på 7,5 kilometer är tekniskt medelsvår och går omväxlande på breda och smala skogsstigar.

Kartor hittas på kommunens hemsida.

Buss

Köp med picknickmaten

Låt skog och mark bli plats för möten w Fysisk aktivitet utomhus är perfekt för att bryta

Buss Grön promenad isolering och stärka immunförsvaret. Och fördelen

w På många av Härnösands kaféer och med att bo i en mindre stad är Röd att skog och strövpromenad restauranger kan du nu köpa en utefika- Parkering områden aldrig är långt borta. påse, lunch- eller middagslåda. Tar du Härnösand är egentligen en vinnare i det här med dig en termos kan du dessutom få Vindskydd sammanhanget. Var man än bor finns det ju en kaffet i termosen. Och inte minst: när möjlighet till en fin dagstur, säger Joakim Heed, Rastbord/bänk du köper fika får du även ett sittunderordförande i Härnösandssektionen av Friluftsfrämlag. Satsningen ”Hemma bra, ute bäst” Toalett/dass jandet. har lanserats av Härnösands kommun Föreningen ligger just nu lågt med egna arrangför att stötta småföretagare i kafé- och emang, men Joakim Heed hoppas att många trots restaurangbranschen, samtidigt som vi det utnyttjar möjligheterna till ett rikt friluftsliv håller oss till rekommendationerna för snarare än att isolera sig i hemmet. att minimera virusspridningen. Tänk bara på: stanna hemma om du är sjuk, De är med i ”Hemma bra, ute bäst” vid denna tidnings pressläggning: håll avståndet även vid vandring eller cykling och Engströms Bakery (Gulf ), Espresso samåk inte. I vanliga fall talar vi oss varma för House, Flodins hembageri, Härnö Ost samåkning till aktiviteter, men just nu är det ju en & Deli, Rutiga duken, Subway, 0611-55 dålig idé. Åk själv eller hitta vandringar nära hem54 55, Tullportens konditori, Waynes met istället. Coffee, Wirströms, APA, Brygghuset/ Joakim Heeds fem tips för den ovane vandraren: By the park, Royal by Mathias. 1. Kläder efter väder, speciellt skor/ kängor. Håll Mer information hittar du på: harno- fötterna torra. Ha en jacka eller tröja att dra på vid sand.se/utebast fika pausen. 2. Stanna till vid en utsikt. Finns hur många som helst i kommunen. 3. Packa med fika, och glöm inte dricksvatten. w Kaffet smakar aldrig så gott som 4. Använd det du har. En skolrygga funkar utvid en öppen eld eller med en vackmärkt för en dagstur. er utsikt framför ögonen. Ladda 5. Låt vandringen ta tid. Det är bättre att njuta av batterierna med en gammal hederen kort runda än lig utflykt! Glöm inte att du hittar att stressa igenom en längre. många av kommunens grillplatser Lämpliga vandringar: på Grillplatskartan – harnosand.se/ Härnö Trail: Det populära trailloppets tre banor grillplatser – 21, 14 respektive 7 kilometer – är nu markerade året runt och bjuder på mycket av Härnöns

Hitta grillplatserna!

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Toalett

Parkering

Blå promenad

Rastbord/bänk

Röd promenad

Vindskydd vackraste natur. Start och mål på Vårdkasen. OBS! Banorna är bitvis rätt tekniskt krävande. Kartor hittar du på harnotrail.se och på Härnösands kommuns hemsida. Fällebergets friluftsområde: Fin vandring i väldigt omväxlande natur en knapp halvmil söder om Härnösand. Vindskydd med grillplats bland annat vid Värptjärn, och så finns naturligtvis Fällestugan som tänkbart mål. Tre leder finns nu i området: Lomtjärnsleden (3,5 kilometer). Värptjärnsleden (5 kilometer) och Svartviksleden (12,5 kilometer). Karta över området hittar du på Härnösands kommuns hemsida. Smitingenleden: Lättvandrad led mellan naturreservaten Vårdkasmalen och Smitingen-Härnöklubb. Leden är markerad med vita skyltar och är 6 kilometer lång. Gådeåleden: Fin vandring vid Södra sundet från Lövudden och upp längs Gådeån. Vacker, varierad natur och flera möjligheter till stopp vid vindskydd. Några trappor, men mestadels enkel vandring över drygt fem kilometer. Elva slingor: För att uppmuntra till utomhusvistelser har region Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram digitala kartor över lättpromenerande stigar. Det finns elva stycken kartor som är uppdelade i tre svårighetsgrader: grön – mycket lätt, möjlig att gå med rullator och barnvagn; blå – lätt men inte möjlig med rullator; röd - mer utmanande rundor med ojämn terräng och/eller branta backar. Förutom vandringar nära tätorten Härnösand finns förslag på vandringar i Viksjö, Älandsbro, Utansjö och Hälledal. Kartor och beskrivningar finns på Härnösands kommuns hemsida.


Elsa Bergman och Nallis passar på att njuta av det naturen har att erbjuda. På Murberget finns mycket skoj att finna i skogen. FOTO PAWEL MARONSKI

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


R E P OR TAG E / S Å FÅ R DU L I V E T AT T FOR T S ÄT TA SN U R R A

Kyrkorna

Direktsända gudstjänster från flera kyrkor w Inför en av kyrkoårets största högtider kom beskedet om att alla stora sammankomster ska undvikas. Men ställa in alla gudstjänster kring påsk? Nej, det var inte aktuellt. Lösningen för både Svenska kyrkan och Pingst Härnösand blev att livesända högtiderna. På Palmsöndagen den 5 april var det premiär för Svenska kyrkans egenproducerade livesändning. – Vi märker ju att deltagandet på gudstjänsterna har minskat på grund av coronasmittan och vi ville göra något för alla de som inte kan eller vågar komma till kyrkan, säger Christina Mattsson, kommunikatör på Svenska kyrkan. Tidigare hade man spelat in en bön med domprost Kent Nordin och lagt upp på sin hemsida. Det klippet fick snabbt drygt 3000 visningar, vilket pastoratet tolkade som att det både fanns ett behov av budskapet och en villighet att ta till sig detsamma i inspelad form. Pingstförsamlingen i Härnösand gick samma väg och lyckades snabbt ställa och fixa livesändningar från söndagsgudstjänsterna. I januari hade SVT spelat in fyra gudstjänster hos församlingen och erfarenheterna från det kom nu väl till pass.

Genrep inför Svenska kyrkans premiärsändning från en gudstjänst. Kommunikatör Christina Mattsson förbereder tillsammans med Rasmus Pettersson Vik och Johannes Törnquist. FOTO PAWEL MARONSKI

– För många är gemenskapen i och kring gudstjänsten en oerhört viktig del av trosutövandet, och den samvaron kan en livesändning inte ersätta fullt ut, men sändningarna har fått bra respons av församlingsmedlemmarna och goda tittarsiffror, säger församlingens pastor Christian Mölk. Blir det en fortsättning på sändningarna?

Både Svenska kyrkan och Pingst Härnösand håller öppet för det. Hur anpassar sig kyrkorna i övrigt till den nya verklighet som virusspridningen kapar? Svenska kyrkan har bland annat utökat samtalsstödet så att det nu finns tider för själavårdande samtal varje dag. – Vi vet att det är viktigt att skapa utrymme för att människor ska få själavårdande samtal. Det kan vara bra att fler i samhället får sätta ord på tankar och känslor i sådana här svåra tider, säger domprost Kent Nordin. Pingst Härnösand organiserar en intern hjälpfunktion för människor som tillhör riskgrupper, och erbjuder hjälp med alltifrån handling till samtal. Uppslutningen har varit god, men jag bedömer att behovet kommer att öka nu i april/ maj, säger Christian Mölk. Länkar till livesända gudstjänster och till inspelade gudstjänster finns på församlingarnas hemsidor, där det också finns mer information om hur man arbetar med anledning av coronaviruset. Svenska kyrkan Härnösand: www.svenskakyrkan.se/harnosand Pingst Härnösand: harnosand.pingst.se

Norrdans

Mäklarna

Take away-dans på altanen

Kolla villavisningen live hemma i soffan

w Att ta kulturen till folket ingår i Norrdans uppdrag. Aldrig tidigare har danskompaniet tagit uppdraget med bokstavligt. När coronaviruset stoppar alla vanliga föreställningar turnerar dansarna runt i länet och uppträder på altaner och uteplatser vid privatbostäder, arbetsplatser och boenden. – Det känns lite som om allt vill jävlas med oss, säger danschef Martin Forsberg. Först coronautbrott som ställer in hela den ordinarie säsongen och sedan när vi tar upp Windows och ska spela i skyltfönster så kommer nya, stramare regler som stoppar det också. Men det är bara att anpassa sig. Och nu planerar Norrdans för att inte låta sig stoppas igen. Man turnerar runt både med en del ur föreställningen ”Vi kan göra va du vill” av koreografen Ludwig Daae, men även med korta solostycken. Oavsett om någon blir sjuk så ska man kunna fortsätta uppträda. Vem som helst kan kontakta Norrdans och önska en föreställning. Funkar det så levereras föreställningen utomhus – smittsäkert. Till att börja med ska man turnera runt i alla länets kommuner under april månad, sedan tas nytt beslut om framtiden.

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Take away-dans levereras till radhusträdgården av Norrdans. Under april månad turnerar ensemblen runt med sina uppsökande utomhusföreställningar. FOTO KENNETH ZETTERLUND

Norrdans take away har redan blivit en riksnyhet, men det viktigaste är ändå att göra avtryck i Västernorrland. Och att förväntningarna var höga märktes redan när Norrdans take away lanserades. – En 89-årig dam i ett litet samhälle utanför Sollefteå berättade att hon fått 500 kronor i present som skulle gå till en kulturupplevelse. Hon ville så otroligt gärna se Norrdans och ville ge oss femhundringen. Nu åker vi upp till hennes äldreboende och spelar gratis för henne istället!

w Nya tekniska lösningar var på väg inom mäklarbranschen. Coronautbrottet snabbade på implementeringen. Numer går det till exempel att gå på husvisning utan att lämna soffan. Hemnet har sjösatt en lösning där mäklaren sänder visningen live från sin egen mobiltelefon och spekulanterna kopplar upp sig hemifrån och kan ställa frågor till mäklaren i en chattfunktion. Mäklarhuset i Härnösand har redan genomfört sina första helt virtuella visningar, och vd Ester Hemström är säker på att tjänsterna blir kvar. – Framtiden kom lite snabbare än väntat men de här lösningarna är här för att stanna och kommer att utvecklas ännu mera. Mäklarhuset centralt har börjat med onlinevisningar via Facebook. Mina mäklare Helena, Markus och Johanna har gjort lite mera privata visningar med hjälp av Skype och Facetime. Förutom onlinevisningar så jobbar vi med film och rörliga bilder i ännu större utsträckning. Vi kommer köra fullt ut VR på alla våra nya objekt, säger Ester Hemström.


Restaurangmat

Äta ute — fast hemma

Personalen på Sambiblioteket packar för glatta livet. Tjänsterna take away-lån och hemleverans av böcker har blivit mycket populära konstaterar Birgitta Norgren, Olle Bäckström, Helene Lundgren, Stefan Grip och Jenny Olofsson. FOTO PAWEL MARONSKI

Biblioteket

Take away-läsning för alla w Det är färre besökare på Sambiblioteket i Härnösand – men inte mindre att göra. De nya tjänsterna take away-lån och hem­ leverans av böcker har fått en succéstart. Vi gick ut med information i slutet av mars och från början av april har intresset vuxit lavinartat, säger Stefan Grip på biblioteket. Sambiblioteket har redan tidigare haft tjänsten ”Boken kommer”, som innebär att personer som har svårt att ta sig till biblioteket får böckerna hemskickade var sjätte vecka. Nu har tjänsten byggts och det har blivit mycket uppskattat. Även på andra punkter försöker nu Sambiblioteket göra sina tjänster tillgängliga utan att det krävs något fysiskt besök i lokalerna. Hemleverans är en tjänst för personer som på grund av ålder eller andra skäl tillhör riskgruppen, men take away-lån, en bokkasse för avhämtning, är fritt för vem som helst att beställa. Beställa via telefon eller e-post så plockar personalen ihop de böcker du vill ha.

Allt är sedan lånat och överlämnas utanför huvudentrén. Men det finns fler möjligheter att ta del av Sambibliotekets utbud hemifrån om du har en skaplig internetuppkoppling. Till exempel: E-böcker. Låna och läs digitalt på läsplatta eller dator. E-ljudböcker. Låna och lyssna på datur, platta eller mobil. Pressreader & Ztory. Läs dagstidningar och tidskrifter från hela världen direkt i din mobil eller surfplatta. Viddla. Låna och se upp till fyra filmer gratis varje månad. Förutom lånekort kräver flera av tjänsterna kräver att du laddar hem gratis programvara till datorn eller plattan, men det är enkelt och allt kan göras via nätet – inget besök på biblioteket krävs alltså för att komma igång. Mer information om tjänsterna och om hur biblioteket arbetar i coronatider finns hittar du på Sambibliotekets hemsida: bibliotek. harnosand.se

Kultur på boenden

Kulturell win-win w Härnösand bjuder under våren på garanterat smittsäkra kulturupplevelser på sina särskilda boenden. De boende kan få uppleva dans, musik och teater i satsningen som både ska ge de boende upplevelser och samtidigt stötta kulturutövare i Härnösand. Erbjudandet går ut till särskilda boenden – äldreboenden, demensboenden och omsorgsverksamhet. Föreställningarna är mellan 5

och 30 minuter och alla uppträdanden ska ske utomhus så de boende kan ta del av upplevelsen från fönster, ljusgårdar eller balkonger utan risk att smittas. Förhoppningsvis kan underhållningen minska känslan av isolering på boendena där besöksförbud sedan länge råder. Bland artisterna som kommer att uppträda märks Norrdans, Jens W Nilsson, Klas Norberg och Patrik Grundström.

Hål i väggen på finkrogen! För den som inte vill gå in i restaurangen kan Brygghuset Kök & Bar lämna ut beställd mat direkt till kunden. FOTO KENNETH ZETTERLUND

w Vad gör man när gästerna inte vill eller vågar komma till restaurangen? Man låter maten komma hem till gästerna. Flera restauranger i Härnösand erbjuder nu olika typer av tjänster för att kompensera för de allt glesare besatta matsalarna. Anna Näslund och Fredrik Persson, som driver Brygghuset Kök & Bar och Brygghuset by the Park, såg vartåt det barkade och var bland de första att ställa om. Vi kände tidigt att vi behövde göra något annat än att bara hålla till i restaurangen och hoppas på att gästerna skulle komma. Viss service har vi haft tidigare och valt att satsa hårdare på nu, men vi provar också nya erbjudanden, säger Anna Näslund. I arsenalen av erbjudanden finns nu till exempel: Avhämtning. Hämta lunchmat (dagtid), beställningar från à la carte-menyn (kvällstid) eller ingredienserna till fina helgmiddagen (inför helgen) på restaurangen. Utkörning. Lunch (främst till sällskap), och numer även matkassar med fem olika portionsförpackade rätter. Mat hem för sällskap. Catering där färdig mat levereras, eller hemma hos-middagar där personalen lagar mat på plats hos kunden. Aktiv matlagning. Event där en grupp lagar och äter maten på restaurangen.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

FIXA NYTT HEMMA! MASSOR AV ERBJUDANDEN FRÅN HÄRNÖSANDS FÖRETAG! TRÄVAROR • KAMINER • SNÖRASSKYDD • TAKSTEGAR • TAKBRYGGOR Attefallshus 25 m2

Vi har även takplåt, rännor & rör m.m. till rätt pris! Vid behov av snickare eller murare, hör gärna av er!

Vi finns på: bondsjö trä och plåt ab

SMEDJEVÄGEN 4 • 0611-211 02

STUGOR & FRIGGEBODAR i olika storlekar Välkommen in & se vår utställning!

WWW.BONDSJOTRA.SE

Kom in till oss, så planerar vi ert badrum. vårHkäamtatalo g på badrumsinredning.

Vi förverkligar dina drömmar i 4 enkla steg! God planering är allt för en lyckad badrumsrenovering: 1. Börja med en budget 2. Gör en skiss 3. Välj inredning 4. Blandare till dusch, badkar & tvättställ 36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Försäkra dina djur idag på dina.se eller ring 0770–160 700

Dina Försäkringar


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

KAMPANJ

Vårveckor Hemleverans? Vi kör ut till dig! Kontakta oss för prisuppgift.

Träolja färglös

159:-

Just nu!

33% SP Fönster Traryd Fönster

2 BATTERIER INGÅR!

Dags för nya fönster? Beställningsvara. Rabatten gäller på SP Fönsters och Traryd Fönsters bruttoprislistor med undantag för Lingbo kulturfönster.

Beckers Elit Träolja 2,7 liter Träolja med ny förbättrad kvalitet! Håll uteplatsen fräsch och fin längre. Rek ca pris 427:- Bruten kulör 189:-

1650:-

Hikoki Skruvdragare 18V Kraftfull maskin i kompakt format. Levereras med 2 st 2,5Ah Li-ion batterier, laddare, bits och förvaringsväska. DV18DGAL. Rek ca pris 2856:-

Premiumtrall 28x120 mm från

14:90/m Standardkulör 10 lit

Premiumtrall 28x120 mm Tryckimpregnerad. Åtgång ca 8,2 m/m².

4495:-

Ytterdörr 4-glas 10x21 Levereras med karm och Assas låskista 8765, vit. Rek ca pris 5195:-

1995:Beckers Perfekt Plus Facade Beckers mest hållbara fasadfärg som ger en motståndskraftig yta och bästa möjliga kulörhållning. 10 liter. Valfri kulör 2195:-

HÄRNÖSAND Saltviksvägen 13 • tel 0611-837 00 • mån-fre 6.30-18, lör 9-14 • k-bygg.se/fresks Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-05-11. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Enplansvillan på Strandängsvägen är byggd av Skidstahus och har en boyta på drygt 165 kvadratmeter. Man utgick från en husmodell, men har sedan gjort flera små och stora justeringar efter Elin och Peters önskemål. ”Vi kunde säga hur vi ville hade det och det var rätt flexibelt. Sedan fick vi göra vissa justeringar utifrån de regler som fanns för hur man fick bygga i omrpådet”, säger Peter. FOTO MARTIN SUNDQVIST

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Snart klart för inflyttning på Lövudden Härnösands nyaste bostadsområde börjar fyllas på. Om två månader är det dags för inflyttning i hus nummer två på Strandängsvägen på Lövudden. – Det känns nästan overkligt, det har gått väldigt snabbt, säger Elin Gustafsson som tillsammans med sambon Peter Sandström redan längtar till det nya boendet. Inflyttningen är preliminärt satt till skarven juni-juli så någon midsommar i det nya huset blir det förmodligen inte för Emma och Peter, men däremot en sommarsemester. Och även om Skidstahuset fortfarande är en byggarbetsplats och våren inte riktigt har kommit igång på Lövudden när Yippie kommer på besök så är det lätt att se att en sommar här kommer att bli fantastisk. Naturen ligger alldeles inpå knuten och utsikten över Södra sundet är riktigt fin. Gång- och cykelstråket som löper längs vattnet bort mot Sparrudden och Gådeån har fått ett ordentligt lyft. E4 ligger ganska nära, men trafiken känns ändå avlägsen. Vad var det som gjorde att ni föll för det här området? För mig var det att det var barnvänligt och att det är så nära till naturen och vattnet, säger Elin. Det är ett mysigt och område med grillplatser och stigar, men det är ju närheten till vattnet som gör det unikt. Huset är på cirka 165 kvadratmeter boyta plus garage. För att dra största möjliga nytta av läget ritade man tillsammans med Skidstahus på en planlösning där en stor del av boytan tas upp av ett stort matrum/allrum med mycket glas ut mot vattnet. Pulpettaket sluttar uppåt vilket ger en takhöjd på drygt fyra meter vid ytterväggen.

Från bygglov till rest hus tog det bara drygt tre månader, och nu återstår bara två månader av otålig väntan innan Elin Gustafsson och Peter Sandström kan flytta in på Strandängsvägen.

Elin ville ha riktigt högt till tak, men jag förhandlade ner takvinkeln lite, säger Peter och skrattar. Men nu är vi nöjda båda två. Det blev riktigt bra. I direkt anslutning till allrummet ligger det stora öppna köket med en rejäl köksö. Övriga rum är klart mindre.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Lövudden och Strandängsvägen LÖVUDDEN LIGGER vid vattnet vid södra infarten till Härnösand. Området har en intressant historia: här låg i drygt 100 år en herrgård och åren 1903–1960 även en ångsåg. Marken har sanerats och i friluftsområdet vid vattnet finns nu bland annat brygga, naturstig, grillplatser, sittmöbler, labyrint, hängmattor och viss lekutrustning. DETALJPLANEN FÖR det nya villaområdet på Strandängsvägen antogs 2015, i maj 2018 lades villatomterna ut till försäljning och hösten 2019 började den första villan byggas. OMRÅDET ÄR planerat för sexton villatomter där man får bygga enplansvillor, med en byggrätt på 200 kvadratmeter och 50 kvadratmeter garage. På några av tomterna är det möjligt att bygga suterrängvåning. I planen för Strandängsvägen ingår också ett mindre radhusområde fördelat på två bostadslängor.

– Det var så vi ville ha det. Sovrummen kommer man inte att vara i så mycket, de behöver inte vara så stora. Det är i det här rummet vi kommer att umgås, äta middag … det är här man vill ha yta, säger Peter. Utanför det stora allrummet ska det så småningom bli en stor altan och en gräsmatta, men just nu ligger allt fokus på att få huset klart. Hela husprojektet har gått fort. Emma och Peter hade tingat tomten, men skrev på köpehandlingarna först när bygglovet beviljades i november. Huset beställdes och medan det byggdes i moduler gjöts betongplattan. Den 3 februari kom huset. På grund av ett visst virus härjningar har kakelleveransen försenats. Någon extrakostnad har tillkommit men inget större. – Och hantverkarna ligger fortfarande före schemat så all heder åt dem, säger Elin. Jag är positivt överraskad över tempot de har kunnat hålla och om det fortsätter så här så blir det inflyttning i slutet av juni.

Från bygglov till rest hus tog det bara drygt tre månader, och nu återstår bara två månader av otålig väntan innan Elin Gustafsson och Peter Sandström kan flytta in på Strandängsvägen.

Försäljningen på Strandängsvägen har gått inte riktigt tagit fart, men nu byggs det alltså och mer kan vara på gång. Ännu är det dock långt ifrån villaområdeskänsla. Peter tycker att det är rätt skönt att i princip bara ha böljande ängar omkring huset, även om han är inställd

Vi erbjuder dammfri slipning & efter så hårdvaxoljar, lackar eller pigmenterar vi golvet - Allt efter dina önskemål! för Ring sfri d a n t kos tning besik

Vid beställning av slipning golv/trapp BJUDER VI PÅ 1:a M2/ STEGET & EN LOBA SPRAYMOPP till ett värde av 635:-.

på att det förr eller senare kommer att byggas på alla tomter längs gatan. Får Elins del däremot får husbyggarna gärna komma i morgon. – Det är bara positivt om fler bygger. Jag vill ha folk omkring mig, jag vill ha grannar!

VAR MED OCH VAR MED OCH RÄDDA LIV RÄDDA LIV Swisha Swisha valfritt valfritt belopp belopp till till 123 123 000 000 4663 4663 Swisha valfritt belopp till 123 000 4663

Ångtvättbilen i Västernorrlands län • www.angtvattbilen.se • 060-15 96 70

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till När du ger en kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information omgåva hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet

40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

VI SKÖTER OM DITT HEM NÄR DU INTE HAR TID! NU FINNS VI I HÄRNÖSAND. Kontakta oss för mer info. Välkommen!

Solel i Härnösand Handla lokalt i Härnösand

060-50 15 30 070-272 12 74 T E R M I N A LVÄ G E N 14, TIMRÅ • WWW.STMIL JOVARD.S E

Nu i ny lokal på Härnöverket! Förråd och lager i Härnösand

Larmad och bevakad lokal www.hyrplats.se

s8 kWp solcellssystem installerat i Härnösand april 2020

VÅREN är här! rd Jotim ent

sor

! Bäst på jorden Penséer

14:-

Vid köp av 10 eller fler

/st

12:-

/st

Till er som inte vill eller kan komma hit erbjuder vi hemleverans till självkostnadspris!

Stor frökollektion!

ÖPPET

Mån-fre 10-18 Lör 10-15

Intresserad? Boka tid med Lars Höglund 070–831 28 76 lars.hoglund@ spiratek.se

Mickes trädgårdstips:

Bra plantor börjar alltid med bra jord!

Helhetslösning för Solel! Om du vill veta mer om solel och vad en solcellsanläggning kan göra för dig, hör av dig till oss på SpiraTek. Vi är experter på solel och gör gärna hembesök för att hitta den mest optimala lösningen för just dig. Vår Trygghetsgaranti som vi jobbar efter, innebär att Spiratek står för en helhetslösning med totalentreprenad med fast pris vid installation. SpiraTek finns i Härnösand och levererar främst solcellsanläggningar inom Västernorrlands län.

SOLCELLER

VÄXELRIKTARE

ÖVERVAKNING

MONTAGEMATERIAL

Vill du ha råd/ hjälp med rabatt eller trädgård? Prata med oss!

din trädgård Service • Kunskap • Kvalitet Vi odlar det mesta själva! Norra infarten Härnösand • Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • 0611–123 63

-Ett Härnösandsföretag

www.spiratek.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Hallå där…

Härnösandsborna mindre trångbodda

… Tonny Vestling, ägare av Vestling Mattor & Kakel och även styrelseledamot i Härnösands näringsliv ekonomisk förening (HNEF) och Härnösands Hantverk och småföretag. Många branscher är pressade nu. Hur ser det ut för hantverkarföretagen i Härnösand?

Boende i flerbostadshus i Härnösand är mindre trångbodda än riksgenomsnittet. 2018 var 13,8 procent av hushållen trångbodda enligt norm 2, vilket innebär att det bor mer än två personer per i hushållet, kök och vardagsrum oräknade. Motsvarande tal för riket var strax under 20 procent. Mest trångbodda enligt statistiken är hushållen storstädernas kranskommuner där mellan 25 och 30 procent av hushållen i flerbostadshus är trångbodda.

– Det är svårt att säga tvärsäkert eftersom det kan vända fort, men just nu är det ingen kris. Många har mycket jobb, även om det finns följdproblem av coronautbrottet. Vilka problem är det? – Det är saker som att vi har fler sjukskrivningar nu. Vi följer rekommendationerna och stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, men det innebär ju också att många firmor går kort nästan hela tiden. Sedan är det svårt att få leveranser av material i tid, och så anpassar vi oss nu så att vi inte gör jobb under tiden som kunden är hemma. Allt det här gör ju att det blir lite svårare att hinna med alla jobb på utsatt tid och det krävs mycket extra planering. Men rot-avdragen finns kvar. Märks det? – Ja, inte riktigt lika mycket som tidigare kanske, men privatkunderna beställer fortfarande, absolut. Hur tycker du att företagarna i Härnösand hanterar coronautbrottet? – Det är tufft, men jag tycker att många gör det väldigt bra. Man kan aldrig säga att en sån här situation är bra, samtidigt är det nyttigt att ruskas om ibland, att vi alla tvingas tänka i lite nya banor. Jag är imponerad över hur många butiker och småföretagare det är som rätt snabbt har ställt om och hittat nya sätt att nå kunderna.

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Varannan tror på sjunkande bostadspriser Bostadspriserna har stadigt stigit de senaste åren. Vänder det nu? Det tror i alla fall bostadsköparna. Enligt nya siffror från Hem-

nets Köparbarometer säger varannan bostadsköpare att de nu tror på sjunkande priser framöver. Bara en av tio tror att priserna kommer att fortsätta stiga. Tron på sjunkande priser hänger givetvis ihop med den allmänna osäkerheten i samhället med anledning av coronautbrottet. De senaste tre månaderna har också priserna på både bostadsrätter och villor i Härnösands kommun sjunkit något. Prisutvecklingen över den senaste tolvmånadersperioden var dock positiv.

Då får du bygga utan lov

Ska man bygga nytt, om eller till så tänker de flesta omedebart: ”bygglov!”. Men det finns faktiskt flera fall där du får bygga utan bygglov, så kallade bygglovsfria åtgärder. Exempel på sådana är friggebodar; skärmtak upp till 15 kvadratmeter; skyddade uteplatser, murar och plank; pool;

Håll koll på reglerna och reglarna.

206 Må

42

solpaneler och solfångare; det flesta typer av staket och ibland även burspråk och balkong. Läs mer om bygglovsfria åtgärder på Härnösands kommuns hemsida!

VILLOR SÅLDES i Härnösand under den tolvmånadersperioden mars 2019–mars 2020. Medelpriset för en villa i kommunen var 1 202 000, uppger sajten Svensk Mäklarstatistik. Prisutvecklingen för genomsnittsvillan under tolvmånadersperioden var +6,3 procent.

4/5

kl. 16–19

Handlar’n, HÄLLEDAL

Tis

5/5

kl. 16–1830

Kyrkan, HEMSÖN

On

6/5

kl. 16–19

Folkets hus, VIKSJÖ

Tor

7/5

kl. 16–19

Stigsjö handel, BRUNNE

11/5

kl. 16–19

Föreningshuset, GUSSJÖ

Tis

12/5

kl. 16–19

HÄGGDÅNGERS reningsverk


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Thorén Värmepumpar Nyckelfärdigt till fast pris

SÖKER DU NY BOSTAD? Vi har lösningen!

Vi har lediga lägenheter för uthyrning i Härnösand & Älandsbro. Kontakta oss så ska vi hjälpa dig att hitta hem.

• INSTALLATION 0612-42500 • SERVICE

Andreas Vestin Uthyrningsansvarig

0612-425 00 trnab.se

070-213 20 46 • andreas@nsiinvest.se

N o r r a K y r k o g a t a n 9 • 0 7 7 1 - 4 0 7 0 9 0 • w w w. n s i i n v e s t . s e

Bodéns Städ

• STÄDTJÄNSTER från 250:-/tim Glöm inte RUT, då blir det 125:-/tim! • FLYTTSTÄD alltid fast pris. Och självklart, efter RUT blir det 1/2 priset för dig! • FÖRETAGSSTÄD från 250:-/tim inkl moms!

Besök gärna vår hemsida: bodensstad.se

Boka tid på 076-567 91 73 eller bodensstad@hotmail.com

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT. STRUNTA I DET. Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krånglet – välkommen till oss!

Örnsköldsvik

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Härnösand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

Highcon stöttar det lokala näringslivet

Stötta våra lokala företagare! får du ettort presentk

ortet Nya Öbackak

Beställ en byggnadsställning av oss 22/4-22/8 och få ett HÄR Presentkort på 10 kronor per kvadratmeter ställning*!

*Kvadratmeter ställning, t ex en ställning på en normalvilla mäter 200 m2 = kunden får 2.000 kr i HÄR Presentkort. Gäller endast privatpersoner inom Västernorrlands län.

Kontakta platschef Härnösand för offert!

Mikael Andersson • 070 666 44 38 • mikael.andersson@highcon.se • www.highcon.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Trädgårdsmästare Lena Nordlander plockar fram tre blommor som är perfekta att sätta ut i kruka redan i slutet av april: Här en rosa bellis, en vit saxifraga och penséer i olika färger. FOTO PAWEL MARONSKI

10 tips för vårträdgården

Äntligen är det dags för vårbruk i trädgårdar och på kolonilotter! Men vad bör man göra i trädgården i skarven mellan april och maj? Trädgårdsmästare Lena Nordlander på Norrlands Park & Mark tipsar.

1 2

4 5 6

3

7

Vårstäda. Ta bort grenar, kvistar och annat som blåst ner under senhöst och vinter. Kantskär rabatter och stötta upp buskar och träd där det behövs. Kratta gärna upp löv så att de inte kväver växtligheten som vill upp, men var inte så noggrann – lite multnande löv som ligger kvar ger näring och det är bara bra. Klipp de växter som blommar på årsveden. Ett vanlig prydnadsväxt i den här kategorin är syrenhortensian, som mår bra av ganska hård beskärning på våren. När man har försäkrat sig om att det sista hårda frostnätterna är passerade beskär man också rosorna. ”Klipp rosorna när björken har musöron” (=börjar få blad), lyder tale­ sättet. Beskär – men rätt. Äpplen är ­generellt tåliga och kan beskäras från maj nästan ända fram till blomningen. Låt däremot bli att klippa björk, lönn, körsbärs- och ­plommonträd! De har som regel kraftig savstigning och ”blöder” helt enkelt för mycket om de beskärs den här årstiden. Körsbärs- och ­plommonträd som beskärs nu kan dessutom få ett så kallat gummiflöde både på trädet och frukterna, vilket gynnar olika svampsjukdomar. Är du osäker på beskärningen av träd eller andra växter så ta hjälp av ex expert!

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Klipp bort resterna av fjolårets perenner. Ta bort vissnade blad och blomställningar från fjolåret så att de unga skotten syns och kan ta sig upp lättare. Plocka bort lökväxternas blommor. I maj har de första lökväxterna blommat över. Ta bort blommorna, men låt bladen sitta kvar! De samlar näring till löken och bäddar för nästa vårs blomning. Gödsla. När växterna i rabatter och planteringar verkligen har kommit igång – när perennernas blad blivit 7–8 centimeter långa – är det dags att gödsla. Undvik konstgödning. Satsa hellre på ko- eller hönsgödsel som berikar jorden på längre sikt. Ta hand om gräsmattan. Börja med att kratta gräsmattan – det ger syre till gräsrötterna och missgynnar dessutom svampar och mossa som du förmodligen inte vill ha. Vill du göra en extra insats mot mossan kan du komplettera med gräsmattegödsel som innehåller näring och kalk.

8

Snygga till plattsättningar. Tidig vår innebär ofta att marken fortfarande är ganska hård så avvakta gärna några veckor med att sätta igång nya projekt med plattor och marksten. Däremot är det hög tid att rensa

bort mossa och ogräs mellan befintliga plattor och ersätta med fogsand, som du kan köpa på exempelvis byggvaruhus.

9 10

Sköt om altanen. Gamla löv som får ligga mot trä lämnar märken som är svåra att få bort. Skura altanen ren och olja in den så att träet inte torkar ut. Växter! Sena april är som regel lite för kall för att plantera träd, buskar eller perenner direkt i jorden. Däremot kan man sätta ut exempelvis pensé, saxifraga och primula i krukor. Senare i maj när jorden blivit lite varmare kan växterna lyftas över från kruka till rabatten, och i mitten eller slutet av maj brukar det också gå bra att plantera buskar och träd. Maj är också potatismånad. När jordtemperaturen är 8 grader eller högre kan knölarna planteras.

!

ELDA INTE TORRT GRÄS! Vissa envisas fortfarande med att elda fjolårsgräs på gräsmattor och i dikeskanter och hävdar att årets gräs växer snabbare då. Det stämmer inte. Det unga gräset syns bara tydligare när det gamla torra gräset är borta. Marken tillförs nästan inget av betydelse och eldandet riskerar istället att sätta igång bränder som skadar både människor och byggnader.


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Vi gör Vårfint!

Dygnet-runt-jour 0611-50 50 75 www.swooshsverige.se

Trädgårdsarbete • Gräsklippning Plantering • Buskklippning Stubbfräsning • Mossrivning Grävning • Grussopning

Din elektriker Allt inom el-hem, villa, företag och industri!

 El-installationer  ROT-jobb  Data/fiber

 och mycket mer Powerup Electrics AB

Simon

0611-105 00

0611-22 440

Härnösand

GEBERIT AQUACLEAN. DUSCHTOALETTEN.

info@harnobo.se • www.harnobo.se

VÄLKOMMEN IN!

FRAMTIDENS TOALETT SOM RENGÖR DIG MED VATTEN ÄR HÄR

E AN AQ U AC L V E L P P TT U D T OA L E N U K R Å PÅ V Geberit AquaClean är duschtoaletten som rengör dig skonsamt med en kroppstempererad vattenstråle. Det ger en härligt fräsch och nyduschad känsla. Läs mer på www.geberit-aquaclean.se

Jesper Rönnberg VVS montör, Albert Fransson VVS lärling, Anders Bäckström Butiksäljare / Badrumsäljare, Stefan Eriksson VD / Ägare, Mattias Jacobsson VVS montör, Henrik Nilsson VVS montör, Ken Lundberg VVS montör / Kylmontör, Albin Larsson VVS montör Kurt-Ivan Eriksson grundare / säljare och Anita Eriksson ekonomi

Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Öppet: mån-fre 8-17, (from 2 maj öppet mellan 8-17.30)

Tel: 0611-207 20 E-post: comfort@harnosand.comfort.se • Hemsida: www.comfort.se/erikssons

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Vårkampanj

Vårkampanj på luft-/luft-värmepumpar

Pris från

16 900:-

för produkt inkl. standardinstallation och ROT-avdrag

Paketpris INR Viskan Grip

10 995:Ord. pris 15 810:-

INR Viskan Grip

I möbelpaketet ingår kommod 60 cm i Premium White samt spegelskåp Stage 60 cm med eluttag.

Cinderella förbränningstoa

Vi har egen installatör och vi gör kostnadsfria hembesök.

Nibe varmvattenberedare

36 990:-

100 liter, rostfri

Ord. pris 38 990:-

7 999:Ord. pris 8 800:55 liter, rostfri

6 995:-

35 liter, rostfri

Ord. pris 7 525:-

5 200:Ord. pris 5 750:-

Installerat & Klart från

3 750:-

Vi är auktoriserad servicepartner av Cinderella

Installerat & Klart Så mycket skönare! När du väljer vårt paketerbjudande Installerat & Klart kommer vi hem till dig med produkten och monterar den. 3 Produkt 3 Hemleverans 3 Installation av certifierad montör 46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

3 Fast pris 3 Installationsmaterial 3 Bortforsling av din gamla produkt

Funkar allt som det ska? Comfort-kollen är vår rådgivningstjänst där vi kommer hem till dig och går igenom allt som rör badrum, kök, vatten och värme i din bostad – allt för 995 kr.

Endast

995:-


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Hur står det till med ditt vatten?

Pumpautomat JEX 100M-25

Tryckkärl Wellmate

Djupbrunnspump i enfas och trefas finns i 30-, 60-, 80- och 100-meterspaket. Pris från

25-literskärl

60 liter

Ord. pris 5 552:-

Ord. pris 3 875:-

• Idé • Badrumsritning i 3D • Offert och tidsplan • Planering • Genomförande • Installerat och klart • Besiktning • Garantier

1 995:-

Ord. pris 2 879:Installerat & Klart 3 545:-

Oras Nova Duschblandare med takdusch. 160 cc.

Oras Electra 615FZ

Ord. pris 6 495:Beröringsfri tvällställsblandare. Installerat & Klart 5 795:-

2 995:-

Ord. pris 3 695:Installerat & Klart 4 545:-

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 2020-05-30. Vi reserverar oss för tryckfel. Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Eventuellt zon-tillägg kan tillkomma. Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

3 300:-

2 995:-

I Comfort Färdigt Badrum ingår:

Beröringsfri tvällställsblandare.

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

2 245:-

Pumppaket

Oras Optima 1714F

HUVUDPARTNER TILL

Installerat & Klart

2 845:-

5 995:-

3 995:-

Ord. pris 1 500:-

Installerat & Klart

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Ord. pris 4 758:-

695:-

1 295:-

Vi på Erikssons VVS-shop Härnösand i samarbete med Callidus Vattenrening hjälper dig hela vägen från vattenanalys till installation och service av vattenfilter.

2 995:-

Tvättställsblandare

Köksblandare i krom med diskmaskinsavstängning.

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar sitt brunnsvatten minst var tredje år.

Länspump

Damixa Space

Damixa Space

Kontakta oss när du ska köpa nytt badrum. Vi paketerar kunskap, produkter, material och installation i en enda leverans och ansvarar hela vägen, från idé till färdigt badrum. Du slipper besvär med rivning, oförutsedda kostnader och att hitta hantverkare. Istället vet du från start hur ditt nya badrum kommer att se ut, vad det kommer att kosta och när det är färdigt. Så enkelt, tryggt och Comfortabelt!

Comfort Erikssons VVS-Shop är ett företag i andra generation som startade 1973 av Kurt-Ivan Eriksson. Sedan 2010 driver sonen Stefan verksamheten. Förutom en välsorterad badrumsbutik med badrumsmöbler, varmvattenberedare, vattenfilter och reservdelar har vi även sex stycken VVS-montörer. Vi utför allt ifrån reparationer av blandare till renovering av badrum, montering av vattenfilter, luftvärmepumpar, varmvattenberedare, fjärrvärmeväxlare och golvvärme. Inga jobb är för små eller för stora. Välkommen att kontakta oss!

Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Tel: 0611-207 20 • www.comfort.se/erikssons E-post: comfort@harnosand.comfort.se ÖPPET: vard kl 08-17, lörd o sönd stängt Fr.o.m. 2 maj öppet vard kl 08.00-17.30 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


R E P OR TAG E / M E D VA N I VÄ R L DE N

Drömfångaren Andreas Gustafsson är killen som simmar med hajar, klättrar i borrtorn på oljeplattformar, hoppar nedför höga vattenfall, bygger en van att bo i på några veckor och aldrig vill sitta stilla. Just nu är han dock tvungen att ta det lugnt ett tag på grund av coronaviruset, och det gör han hemma hos föräldrarna i Häggdånger. TEXT & FOTO MARIA-THÉRÈSE SOMMAR

M

edan vi sitter på en stor veranda, på behörigt avstånd, kommer det förbi tre hundar, en katt, tre rådjur, en tupp, fyra hönor och i bakgrunden hoppar ett gäng kaniner. Andreas är uppvuxen här, sedan familjen flyttade från Lockeby när han var tio år. Redan som liten var han mycket intresserad av hur saker funkar: – Jag är inte bäst på någonting, men bra på mycket! När jag var 12 köpte jag min första EPA-traktor. Jag tyckte att den behövde ett nytt elsystem och bestämde mig för att bygga det själv. En granne hade skrotbilar som jag fick ta grejer ur och mamma minns särskilt väl när det var jul och jag rasslade genom huset, uppför trappan med en lång, jordig kabelhärva! Sedan satt jag där i mitt rum och lärde mig själv. När Andreas var lite äldre körde han folk­ race och efter gymnasiet utbildade han sig till testförare av utländska bilar, med Arvids­ jaur som arbetsplats. Sedan bar vägen till Norge, eftersom pengar och mycket ledighet lockade: – Jag vill vara ledig mer än jag jobbar. Från början var jag ställningsbyggare, men sedan kom jag ut på en oljerigg och kände att jag ville göra annat. Jag är fysiskt lagd och vill alltid

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Andreas Volkswagen Crafter har tuffat på i över 16 000 mil och fler lär det bli.

”Jag är inte bäst på ­någonting, men bra på mycket! När jag var 12 köpte jag min första EPA-traktor.”

vara aktiv, så jag tänkte att jag börjar med klättring. Nu jobbar jag som klättrare, eller ”rope access technician”, på en oljeplattform mitt emellan Skottland och Stavanger. Klättrarna ingår i team på tre personer och

jobbar med andra yrkesgrupper ombord för att utföra svåråtkomliga jobb. I klättringen ingår att laga allt möjligt som andra inte når, till exempel ett trasigt fönster

»


Vanen påminner om Musse Piggs husvagn och rymmer det mesta som äventyret kan behöva.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


R E P OR TAG E / M E D VA N I VÄ R L DE N

ANDREAS GUSTAFSSON Ålder: 34 i år. Bor: Där jag parkerat min van. Familj: En mor, en far och en bror. Gör: Jagar drömmar.

”Under motorcykelrampen döljer sig det utfällbara 60 meter ovanför havet, eller att montera

kabelgator. Han jobbar två veckor i sträck, tolv timmar om dagen varje dag, och är ledig i fyra veckor. Under ledigheten hämtar Andreas sin van, som stått parkerad på någon internationell flygplats, och reser runt i världen tills det är dags att jobba igen. Han lämnar den på en annan flygplats och arbetsgivaren bjuder på biljetten tillbaka. Andreas har rest i 52 länder och jobbat med en hel del andra saker på vägen: som surfinstruktör och cowboy i Australien, maskinförare, snickare och brandman. Ett tag bodde han i Gävle och kombinerade ett jobb där som deltidsbrandman med sitt jobb i Norge. De senaste fyra åren har han tillbringat vintrarna på en paradisö i Thailand. Ett dröm-

50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Alltid i packningen 4 TELEFONEN! Jag styr ju hela mitt liv med den. 4 TRÄNINGSKLÄDER 4 MOTORCYKEL

Minnesvärda stopp SNYGGAST: 4 Gränsen mellan Slovakien och Polen 4 Gränsen mellan Tyskland och Österrike

SÄMSTA: 4 Mitt i Warszawas rusningstrafik när ­växellådan pajade. Folk tutade ilsket och jag tutade tillbaka, men min bil spelar en gullig signal, en trudelutt som låter jätteglad.

resmål som Andreas har kvar att besöka är ­Hawaii: – Där skulle jag kunna tänka mig att bo någon gång i framtiden! Nu står allting stilla på grund av coronaviruset. Andreas är permitterad från jobbet i Norge och datumet för när han ska komma tillbaka har flyttats fram. Mitt emot föräldrarnas hus finns en stuga som Andreas har renoverat och byggt om invändigt, som han själv bor i nu men som annars hyrs ut via Airbnb. På gården står stoltheten, Andreas van, som han byggde om helt och hållet inuti förra våren – på bara några veckor. Utsidan är ganska anspråkslös, vit och enkel, men insidan är som en schweizisk armékniv av funktioner. Där finns garage, kontor, gym,


Köket är sparsmakat.

Badrummet ligger i anslutning till köket.

”Jag nyss köpt två motor­ cyklar till som jag tänker bygga ihop, för mer kraft!”

Kaptenstolarna kommer väl till pass när Andreas stävar mot nya resmål.

Ett litet köksbord går att fälla upp när andan faller på.

gymmet” sovrum, bio med 70-tums ”duk”, extra sängplatser, utfällbart och vinklingsbart matbord, dusch och toalett, kök med köksfläkt, säten som går att snurra runt och på taket finns solpaneler.

När det blir långtråkigt kan Andreas koppla av framför en duk på 70 tum.

Liggandes på rygg i sängen så har Andreas lätt för att imitera Jimi Hendrix gitarrmoves.

”Sovrummet” är höj- och sänkbart. Under den breda sängen finns kontorsdelen, skrivbord med lådor, och garaget där den ständiga följeslagaren motorcykeln står: – Jag kör banrace med den och så är det smidigt att åka och handla med motorcykel. Förresten har jag nyss köpt två motorcyklar till som jag tänker bygga ihop, för mer kraft! Där finns också en stor propeller, som visar sig vara en paramotor. Andreas kan alltså spänna på sig den tillsammans med fallskärm och flyga … Under motorcykelrampen döljer sig det

» Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


R E P OR TAG E / M E D VA N I VÄ R L DE N

”Jag står ju i startgroparna, redo att åka. Folk lever bara på förhoppningar nu.”

utfällbara gymmet, med romerska ringar som det går att träna hela kroppen med och en yogamatta. Eftersom vanen inte har några rutor på sidorna eller baktill ser den inte ut som en husbil och Andreas kan lättare hitta parkering, utan att det verkar misstänkt. Lifehack, som han säger.

Andreas reser nästan alltid ensam, men sammanstrålar med kompisar runt om i världen. Han är sällan rädd, men för tillfällen när det känns ”lite kymigt” har han ett brännbollsträ redo – naturligtvis med boll, för annars skulle det ju vara ett vapen. Han har också ett hemlarm installerat, kopplat till både telefonen och inbyggt wifi-modem i bilen. – Det enda jag är rädd för är att stå på scen. Jag har lagt ut lite klipp i sociala media när jag sjunger och spelar gitarr, men då har jag dubbelkollat tusen gånger i förväg. Trots att han inte brukar känna att han utsätter sig för risker har det hänt en del farliga saker: – En gång i Thailand fick jag en infektion i

52

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

en tå efter att jag hade lekt med en jättegullig elefantbaby på 100 kilo i vattnet. De fick skära rent och spruta antibiotika med en krokig nål inne i tån för att slippa amputera och det var den värsta smärta jag känt. Sedan har jag varit nära att dö någon gång när jag surfat och det kom en jättevåg nära ett rev. Just bebisdjur har varit förknippade med problem andra gånger också: – Jag har simmat en del med valhajar och en gång kom en valhajbebis och simmade på mig av ren klantighet. Den var väl fem meter lång, ungefär, och råkade slå till mig med bakfenan. Nu får kompisar, kollegor, hajbebisar och andra vänta ett tag på att träffa Andreas igen: – Jag står ju i startgroparna, redo att åka. Folk lever bara på förhoppningar nu. 


DER ANDREAS EGNA BIL

Denna bild är tagen i Viksjö.

Jobb på k ontoret.

mellan Gränsen n. Slovakie h Polen oc

Gymmet.

Van life…

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


MITT JOBB / T E X T J A K O B TJ E R N S T R Ö M

FOTO KENNETH ZETTERLUND

Mikael Nordin – mättekniker

Som mättekniker ser han till att kantstenslinjer hamnar rätt, att vägar byggs i rätt nivå och att vatten- och avloppsledningar får exakt rätt lutning. Kort sagt: Mikael Nordin är mannen som ser till så att sakerna hamnar där de ska.

MIKAEL NORDIN ÅLDER 21 år. FAMILJ Flickvän, snart sambo.

BÄSTA MED JOBBET: ”Bra variation, intressant jobb och bra att få växla mellan jobb ute och inne. Dessutom är det trevligt folk man jobbar med.” SÄMSTA MED JOBBET: ”Är man ute på jobb så behövs man överallt. Det kräver mycket planering, annars blir det ­stressigt. Dessutom är man ju alltid rätt utsatt när man jobbar nära trafiken. Vissa kör som idioter, och det är ett hot mot säkerheten för oss som jobbar.”

BOR Härnön. GÖR Mättekniker.

Prisma Reflektor som totalstationens laserstråle studsar mot. Det måste alltså vara fri siktlinje mellan totalstationen och prisman för att mätningen ska fungera.

Handdator En smidig dator som kan kopplas både till GPS:en och totalstationen. I handdatorn finns massor av information: vägar, vägbrunnar – ja, exakt positioneringsinformation som är av betydelse för det aktuella bygget helt enkelt. MIKAEL NORDIN ÅLDER 21 år. FAMILJ Flickvän, snart sambo.

Skyddskläder Hjälm, varselkläder och skyddsskor är klar på alla vägbyggen. Jobbar man nära trafiken så gäller det att synas tydligt.

BOR Härnön. GÖR Mättekniker.

Mikael Nordin utbildar sig till mättekniker i Kramfors, bor i Härnösand och jobbar för tillfället i Sundsvall. Han har inriktat sig mot arbete med vägar och i maj går han ut skolan. Han har redan klart med jobb. ”Det är en fördel med utbildningen, nästan 100 procent av eleverna har jobb när de går ut.”

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

GPS

Totalstation Ett instrument som med laser mäter avstånd och vinklar med oerhört stor precision, ner på millimeternivå. Utifrån redan inmätta referenspunkter så kan man också mäta position väldigt exakt. En bra totalstation kostar från 400 000 kronor och uppåt.

Instrument som är kopplat till olika satellitsystem och mäter position med stor noggrannhet. GPS-funktionen i en genomsnittlig smartphone anger positionen med kanske fem meters felmarginal. GPS:en som använd vid exempelvis vägbyggen mäter ner på centimeternivå och i bästa fall med ännu mindre felmarginal. Ett högprecisionsinstrument som nytt kostar 250 000–300 000 kronor, men som är enkelt att använda.


#mitthärnösand

Mitt Härnösand Jag blir jätteglad när jag ser att härnösandsbor hjälper varandra!

Waheda Labban Ägare Wirströms konditori

Det finns ett enormt engagemang och omtanke hos alla företagare och medborgare i Härnösand!

Anders Wahlqvist VD, EdmoLift AB och ordförande HNEF

Jag ser den handlingskraft som finns i vår kommun och jag är väldigt stolt över att vara härnösandare!

Petra Forsström Näringslivschef, Härnösands kommun

Se alla 4 filmer om Mitt Härnösand på:

www.harnosand.se/mittharnosand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


Tillsammans är vi Härnösand! Vi hjälper varandra! #mitthärnösand

Härnösands Tryckeri By 262 • 0611-710 54

harnosands.tryckeri@telia.com

Strömlös? Vi löser det! Vår butik är välsorterad på batterier till bil, lastbil, buss och traktorer. Batterier som vi inte har på lager går enklast att beställa hos oss eller på batteribolaget.nu och hämtas ut hos oss. Vi är återförsäljare åt Aspen akrylatbensin och har stort sortiment av oljor, filter, kraftaxlar.

20% rabatt på vigsel- och förlovningsringar i guld Gäller 6 april- 19 juni

Välkommen att besöka vår butik!

Gravyr försäkring och garanti ingår! Smedjevägen 3 871 54 Härnösand

Tel +46 (0)70 604 41 26 Tel +46 (0)611 260 70

Växel 0611-260 00 www.lastvagn.nu

Läs mer: kalling.com

Guldsmed Kalling, Trädgårdsgatan 6, Härnösand

! T L A K O L A L D N A H ation för slutförsäljning

Giltighetstid t.o.m 4/5 2020, reserv

2 WHIRLPOOLSKÅP Hj. 188,5 cm, Båda skåpen har autoavfrost, rostfri s.k. antifinger Ord. 14.490:-

D

0611-12480

Alla ELON butiker drivs av företagare som i sin tur äger hela ELON Group – Nordens största vitvarukedja

TVÄTTMASKIN SAMSUNG 8 kg, 1400v/centr. A+++ Ord. 6.495:-

SKAFTDAMMSUGARE ELECTROLUX 18 volt, litiumbatt, löstagbar handenhet. Ord. 2.495:-

NU 1.995:-

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

L

NU 6.495:-

11.990:-

56

U

SPIS CYLINDA Varmluft, glashäll, 5 års garanti Ord. 7.495:-

NU

TERMOS TEFAL Isoleringsnivå på toppnivå Ord. 529:-

G

NU

4.995:KOLSYREMASKIN Soda Stream Genesis Megapack Ingår 4 flaskor + kolsyrepatron Ord. 1.195:-

NU 395:- NU 699:-

Södra vägen 7 • 0611-188 70 Vard 10-18 • Lör 10-14 • elon.se

S


Tillsammans är vi Härnösand! Vi hjälper varandra! #mitthärnösand

Generösa visningstider. Mäklarhusets virtuella visningar och online visningar håller öppet dygnet runt.

Mäklarhuset Härnösand Storgatan 16 871 31 Härnösand 0611-500 580

Sälj bostaden med Mäklarhusets virtuella visningar Som säljare välkomnar du spekulanterna till en virtuell visning som är öppen dygnet runt, där de kan stanna hur länge de vill. Tecknar du förmedlingsuppdrag med oss under april/maj bjuder vi på VR-Paketet.

Med teknikens hjälp gör vi det lättare för de som vill ha en förhandstitt och uppleva bostaden utan att lämna soffan. Det är också ett utmärkt hjälpmedel för de som inte kan ta sig till visningen eller som vill fånga känslan av att vara på plats igen efter visningen. Läs mer på www.maklarhuset.se/vr Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

57


Tillsammans är vi Härnösand! Vi hjälper varandra! #mitthärnösand

Handla i Härnösand! Stötta våra företag!

• Almia Möbler • Apoteket Kronan • Big Boy • Big Travel • Butik Curri • Butik Unik • Cityexperten/Elon Ljud & Bild • Clock • Coop • Databutiken ÅRB • Dollarstore • Dressman • Escape Data • Espresso House • Fanny • Hellstrands tobak • Hemköp • Hennes & Mauritz • HM Home • Hernö Maskinkonsult • Härnö Ost & Deli • HärnösandsHus • Härnösands Hälsostudio • Härnösands Kommun • Jysk • ICA Maxi • Intersport • Härnö Skor • Guldsmed Kalling

58

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

• Kappahl • Kopieringsbyrån • K-BYGG/Fresk • Lekshopen • Lidl • Life Hälsobutik • Linboa • Lundgrens/Elon • Lust & Fägring • Marknadsboden • McDonalds Härnösand • Mio Möbler • Norbergs Marina & Maskin • Nylunds Lås • Pelles Burgare • Rutiga Duken • Saga Bio • Sagas Design • Specsavers • Subways • Synoptik Sweden • Tremans • Tullportens Café • Jeansbolaget • Waynes Coffee • Videoteket • Willys • Wirströms Café • Öbacka Bok AB


Tillsammans är vi Härnösand! Vi hjälper varandra! #mitthärnösand

Växbolin disktrasor Disktrasa i hellinne absorberar effektivt och torkar riktigt torrt. Maskintvättas i 60° alt kokas i kastrull. Linet kommer från naturen = miljövänligt! Ord pris 115:-. Gäller t o m 20/5 2020.

NU

99:Djuphamnsvägen 5 • 070-661 90 38

Din lokala

leksaksbutik

Nybrogatan 15 Härnösand Telefon 0611-219 00 E-post info@revidacta.se

Lokal byrå med hjärta och kunskap. Vi hjälper dig med rådgivning, redovisning och revision.

»»»»» Kolla gärna in vår hemsida: www.revidacta.se

Prismahuset • Härnösand • 0611-222 33

www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN ETT KVALITETSMAGASIn

www.yippieharnosand.se

BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGASIN UPPLAGA: 20 000

www.yippieharnosand.se

nr 10 / 2018 oktober–

SMARTA VÄRDEKUPONGER

november

PÅ BAKSIDAN

RÄDDNINGSAK TION

VARSÅGOD!

NU SKA ”STANS ÄLDSTA HUS” HELRENOVERAS

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

Jul-

EXTR A 2018

Razavi, Stormästare Khosrow rinna storceremonimästa och Annacarin Löfgren Jörgen Eriksson storsekreterare firar .. öh .. stort i Sankt Petri Orden

(nu 17 700 exemplar!)

NYINFLYTTAT

under 2018.

VI KOLLAR IN ET FÖRENINGSARKIV

UF

ANA MARIA – TANDLÄKAR E • JUNIOR

BINUA • MAURIT NORBERg

ARE UNGA FÖRETAG VISAR UPP SIG

Jubilerar

tomtEsPANING KoLLA

HÄRNÖSANDSBOR SlUT Om ÅReT SOm TAR BÖRjAR OcH DeT NyA SOm

• FRISKIS&SVETTIS

MM HÄRNÖSAND YIPPIE • VIMMEL

26

SM A RTA VÄ R D EKU P O N G ER PÅ B A K S I DA N

x

H A SH TAG

H Ä R NÖSA N D

DUBBELT UPP HÄRNÖSAND HAR OG FÅTT EN TILL GYNEKOL SIdAN 13

175

• KARATE • APA • STADSARKITEKT TYNGDLYFTAR-BAS

är på Vindkraftsfoten rget plats på Spjutåsbe

Vi hälsar på hemma hos Bo med familj

Stina Thelberg lär dig göra en krans

En Riktigt

1

GO D JU L i HäRnösa nd DIN GUIDE TILL JULHANDEL OCH

1

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

PÅ B A K S I DA N

I HUsEN PÅ mURBERGEt HUR JULEN vAR fÖRR

oRdEN HoS SANkT PETRI YIPPIE HÄlSAR På JUBIlERAR 2018 FÖRENINGAR SoM ocH FYRA ANdRA

DITzLER YIPPIE HÄRN •ÖMM SAND

SM A RTA VÄ R D EKU P O N G ER

KALENdERN äR fULL Av mässoR, ottoR oCH KoNsERtER

! ARKIVGÖMMOR

LÅNGFÄRDER med Johanna

VARSÅGOD!

(nu 17 700 exemplar!)

JULEN I KYRKAN PAckA FÖR EN R SolUPPGåNGSTU

Efter över 1,5 år av fysiska besvär och kronisk smärta kan Johanna Öhrling åter ge sig ut på långa vandringar.

N Y H E T ! M AT E U S - F Ä R G C I N N A M O N

12 / 2018 NR december - januari

GRYNING

HEMBESÖK I URBAN LIVING OCH SOLBACKSVILLORN A

www.yippieharnosand.se

N PÅ BAKSIDA

(nu 17 700 exemplar!)

HÄR ÄR PLANERN A FÖR DEN NYA CAMPING EN

exeMPLAR i HäRnösAn d ocH kRAMfoRs

SMARTA VÄRDEKUPONGER

11 / 2017 NR november – december

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SMITINGEN

PETER SJÖLUND •

BARA OM HÄRNÖSAND

BArA OM HÄrnÖSAnD

HÖJDPUNKTER I HÄRNÖSAN

ar Suha Abujaz and om sitt Härnös

Birgitta NilssoN

om Anna Elise Nordin sin älskade teater

DsKoCK • MeD Mera • vM-gUlD till HÄrNÖsaN Bergqvist • viMMel

D I DECEMBER 2018 1

Vad vill du läsa om?

TIPSA OSS! Har du ett bra tips med anknytning till Härnösand som du tror att många läsare skulle uppskatta? Känner du till personer, händelser eller arrangemang som förtjänar uppmärksamhet? Tveka inte att tipsa vår redaktion!

0611-51 13 20 • info@yippieharnosand.se

Eva Solo • Iittala • Klong

STO R G ATA N

Skultuna • Orrefors • Dbkd

HÄRNÖSAND • 0611-209 09

VAR VAR MED MED OCH OCH RÄDDA RÄDDA LIV LIV Swisha valfritt belopp till 123 000 4663 Swisha valfritt belopp till 123 000 4663 När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

59


Tillsammans är vi Härnösand! Vi hjälper varandra! #mitthärnösand Det är Alltid Marknadsbyrå som producerar Yippie Härnösand

Det kommer en tid efter coronapandemin! Nu finns det tid att göra om webbsidan, planera framtida kampanjer, göra ett nyhetsbrev med mera... Vi hjälper företag och organisationer med kommunikation. Internt och externt. Digitalt och i tryck.

Mycket förändras i kriser. Nya möjligheter skapas. Marknadsandelar är lättare och billigare att ta. Varför? Av hävd brukar företag bromsa sin marknadsföring och bearbetning av marknaden vid kriser. Därför får den som satsar i dåliga tider mer uppmärksamhet än när alla är med och slåss om kakan! Vi på Alltid Marknadsbyrå har hjälpt företag och organisationer i ur och skur sedan starten 1997. Boka in tid för ett möte! Det har aldrig varit viktigare än nu!

Köpmangatan 10B 871 30 Härnösand • Tel 0611-51 13 20 • E-post z@alltid.net • 60

Se vår hemsida: Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

www.alltid.net


Tillsammans är vi Härnösand! Vi hjälper varandra! #mitthärnösand

Lars Liljedahl Kommundirektör Härnösands kommun

Marcus Claesson VD Technichus

Lena af Geijerstam Unger VD HEMAB

Göran Albertsson VD Härnösandshus

Tillsammans står vi starka och kan alla bidra till ett fungerande samhälle.

#mitthärnösand Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

61


R E P OR TAG E / L E O L I U F R Å N W U H A N

DANSARLIV

Han har varit dansande soldat i det kinesiska flygvapnet och studerat i mormonernas huvudstad Salt Lake City. Nu levererar han take away-dans på uteplatser och parkeringar tillsammans med Norrdans. Samtidigt inväntar han det osynliga hammarslag som redan drabbat familj, släkt och vänner hemma i Kina. Möt Chang ”Leo” Liu från Wuhan.

V

TEXT JAKOB TJERNSTRÖM FOTO PAWEL MARONSKI

ad hade Leo Liu förväntat sig när han anslöt till Norrdans i juli 2019? Mycket var naturligtvis helt oskrivet, men yrkesmässigt ­visste han att han skulle jobba med ett ambitiöst kompani i norra Sverige. Han skulle turnera på små och mellanstora scener med samtida koreografers verk, och mycket av repertoaren var satt. I början av april 2020 står han istället i en snöig radhusträdgård i Härnösand och framför ett kort stycke för en publik på sju personer. Det är en välvilligt räknad siffra som även omfattar en förvånad ­hundägare och två ungdomar som passerar den ­provisoriska scenen på väg hem från skolan. Av alla scenarier kring flytten till Sverige så fanns det här inte ens på Leo Lius mest fantasifulla lista. Känner han sig blåst? Bitter? Nej. Det är fantastiskt. – I’m superlucky and thankful! ( Jag har haft supertur och är tacksam), säger Leo på frågan om hur livet med Norrdans är 2020.

Vi sitter med det rekommenderade av-

ståndet mellan oss i Norrdans personalmatsal och gör intervjun medan ett kallt regn piskar utanför fönstret. Det har nu gått några dagar sedan Norrdans genrepade take away-dans på Grönkulla inför april månads oväntade turné genom Västernorrland. Ensemblen skulle ha gjort helt andra saker men förbudet mot sammankomster och uppmaningen till social distansering i coronautbrottets kölvatten har pajat planeringen för Norrdans precis som för alla annan scenkonst. Nu blir det take away istället. Leo Liu har inga problem med det. Ett

62

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

drygt halvår efter ankomsten till Härnösand är han fortfarande väldigt nöjd med jobbet, arbetskamraterna och med livet i Sverige. Norrdans visste han inte mycket om, men att det blev Sverige var ett mycket medvetet val. – Jag ville till Sverige. Jag hade en svensk pojkvän under studietiden i USA och blev intresserad av det här landet i samband med det. Det verkade vara ett väldigt bra land och när jag gjorde lite research så såg jag att kulturlivet var väldigt starkt, facket var starkt. Det verkade vara ett bra klimat för kulturutövare. Sommaren 2018 reste jag runt i Sverige och det besökte museum, parker… det var så vackert. Och folk var så vänliga! Jag älskar Sverige! Att jag blev erbjuden jobb hos Norrdans gjorde mig riktigt glad. Nu förändrar virusutbrottet förutsättningarna totalt, och Leo Liu kan bara se på när hans nya hemstad förbereder sig på det som hans gamla hemstad snart har gått igenom. Mer om det senare. För samtidigt som arbetssituationen har ändrats stjäl den egna familjesituationen mycket uppmärksamhet. Han är gift, men efter flera månaders kamp är hans make fortfarande fast i ett märkligt juridiskt-viralt limbo som gör att paret inte kan förenas i Härnösand. Just nu bor maken hos vänner i Turkiet men visumet går snart ut och vägarna både till hemlandet USA och

in i Schengenområdet är för närvarande stängda. – Det är svårt. Känslomässigt framförallt, men även ekonomiskt. Det tar mycket energi, men vi försöker vara positiva och jag försöker ta med mig i det jag gör här på Norrdans. Just nu vill jag göra positiva, hoppfulla saker. Du vet, bara ”älska varandra!”. Dansen har varit en stor del av livet så länge Leo kan minnas. Har började som fyraåring, gick hela grundskolan med dansinriktning, fortsatte sedan på danscollege och tog en kandidatexamen i klassisk kinesisk dans. Bland mycket annat på hans cv finns också den för en västerlänning mycket exotiska raden ”dansare i Air Force Dance Company i Folkets befrielsearmé”. – Det är väl ganska typiskt för ett kommunistiskt land. Varje truppslag har sin egen ensemble så man kan dansa i flottan, i armén… jag tillhörde flygvapnet i Peking. Vi var soldater precis som alla andra, så jag hade till och med uniform. Precis som konstnärliga grenar inom de militära styrkorna så förväntades flygvapnets danstrupp följa med i fält. Vad som fick framföras var också hårt styrt. Varje verk handlade på något sätt om partiet, regeringen, militären och deras relation till folket. Politiken genomsyrar allt. Då var det inget som Leo funderade särskilt mycket över.

»

”Sommaren 2018 reste jag runt i Sverige och det besökte museum, parker… det var så vackert. Och folk var så vänliga! Jag ­älskar Sverige! Att jag blev erbjuden jobb hos Norrdans gjorde mig riktigt glad.”


Leo från Wuhan hamnade i Härnö­ sand mer eller mindre av en slump. FOTO PAWEL MARONSKI

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

63


R E P OR TAG E / L E O L I U F R Å N W U H A N

Leo under repetionen av föreställningen Proxy. FOTO LIA JACOBI/ NORRDANS

Lika lite som han hade funderat över erbjudandet att gå med i kommunistpartiet. – Det var ingen stor grej. Är man en duktig student och sköter sig hyggligt så blir man erbjuden att gå med i partiet, och då gör man det. Det ställdes inga krav på mig som medlem, men det hade varit en belastning att tacka nej till erbjudandet. Som student i USA blev han dock snabbt varse om att medlemskapet i det kinesiska kommunistpartiet är en stor belastning. Många stipendier och utbildningsvägar var stängda. Till slut blev han tvungen att välja. – En lärare sa åt mig att jag verkligen måste säga upp det där medlemskapet. För mig var det ingen stor grej egentligen. Jag har aldrig

64

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

ansökt om att gå med, aldrig varit aktiv. Men jag var medlem. Och att skriva till partiet och formellt säga upp sitt medlemskap är ingen liten sak. Det är en markering. Men till slut gjorde jag det. Det var egentligen först under tiden i USA som jag insåg hur otroligt annorlunda mitt liv var jämfört med alla andras. Hur skulle beslutet att lämna kommunist­ partiet påverka dig om du återvände till Kina? – Jag vet inte, men det är klart att det inte är positivt. Det jag gjorde har naturligtvis ­noterats någonstans. Och relationen till partiet och regeringen påverkar allt. Det första mina föräldrar sa när jag berättade att jag skulle bli intervjuad av en tidning var ”Säg inget dåligt om Kina eller regeringen!”.

Tänker du att du ska flytta hem i fram­ tiden? – Just nu vill jag inte tillbaka. Jag vill inte tillbaka till den buren. Det är så det känns, särskilt som konstnär. Det är ganska tufft att vara gay i Kina också. Samtidigt har jag hela min familj där och de säger hela tiden ”kom hem, kom hem!”. Det är klart jag saknar närheten till dem. Och han har åkt hem på besök, senast kring

jul förra året. Då hade coronaviruset slagit till på allvar och Leo beskriver situationen som helt galen. – Du har sett hur det såg ut i Italien? Så var det. Många började bli sjuka, men det fanns inga ansiktsmasker, inget skydd.


CHANG ”LEO” LIU ÅLDER 29 år. FAMILJ Make, mamma, pappa, styvmor, halvbror. BOR Norra kyrkogatan. GÖR Dansare på Norrdans sedan juli 2019.

Leo är nu med på uteföreställningarna under coronakrisen. FOTO KENNETH ZETTERLUND FOTO SHUTTERSTOCK

11 miljoner invånare FOTO SHUTTERSTOCK

WUHAN ÄR huvud­stad i Hubei-provinsen. Staden är med drygt 11 miljoner den nionde folkrikaste staden i landet och är självklart centrum för politik, ekonomi, kultur, handel och utbildning i centrala Kina. Det är också en knutpunkt för resande. STADENS GEOGRAFI präglas av mötet mellan de stora floderna Yangtze (Asiens längsta flod) och Han Shui.

Leo undgick att bli smittad och fick åka tillbaka till Sverige den 2 januari. Bara några dagar senare stängde den kinesiska regeringen ner hela Wuhan och införde stenhårda karantänregler. Samtidigt gjordes en jättelik vårdsatsning i provinsen. Leo tycker att regeringen trots allt löste krisen bra. – Hela staden och provinsen stängdes ned helt och det gick snabbt. Man lyckades ändå bromsa det. Men det som Kina gjorde skulle inte fungera här. Många provinser i Kina är stora som europeiska stater eller större och man har en regering som har all makt. De samlade både smittade och vårdpersonal och resurser på ett ställe och satte in all kraft där. Det vore som att Europa skulle bestämma att alla patienter och alla vårdresurser skulle

skickas till Italien. Det fungerar ju inte så. Har du anhöriga som drabbats direkt av covid-19? – Ja, självklart. Min mamma blev sjuk och är sjuk fortfarande. Jag är orolig för henne, men hon tycker inte att hon behöver åka in på sjukhus. Min bästa väns farfar dog, mammas bästa vän ligger på sjukhus nu … det är många. Du har sett utbrottet på nära håll i Wuhan och nu sitter du i Härnösand och väntar på att viruset ska nå oss på allvar. Hur känner du? – Det är märkligt. Jag är inte rädd, samtidigt tänker jag på att alla här är så superlugna. Är ni alltid så lugna? Jag har svårt att säga vad som är rätt, men man får ändå lita på myndigheterna. Och så: ta ditt ansvar! Det handlar

inte bara om dig – var rädd om de äldre som byggt det här landet och betalat skatt och nu är de sårbaraste. Har de här månaderna påverkat dig personligen? – Ja, verkligen. Jag känner framförallt att jag är mycket närmare mina föräldrar. Jag vill vara med dem! Prata med dem! Vi har alltid varit nära varandra, men jag har inte haft så stort behov av den täta kontakten. Nu pratar på telefon nästan varje dag nu. Det är de här månaderna som är skillnaden. – Jag tror att den här pandemin kanske är det som får oss att inse att vi trots allt behöver varandra. Vi behöver hjälpa varandra och vi behöver visa omtanke. Den här krisen kommer att leda fram till något bra till slut.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

65


Nya grannar?

KÄLLA: METRIA/LANTMÄTERIET Uppgifter till och med 20/4 2020

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

FASTIGHETSAFFÄRER I HÄRNÖSAND Hälledalsvägen 63 Härnösand Högsjö-Dal 1:23 Datum: 2020-02-28 Pris: 245 000 kr Taxv: 137 000 kr K: Finn Gustaf Tatenda Arvesten, Sara Rebecka Danielsson S: Ola André Persson

Skiftesvägen 26 Härnösand Smörblomman 15 Datum: 2020-04-02 Pris: 900 000 kr Taxv: 601 000 kr K: Anita Viktoria Vigren, Lars Ragnar Vigren S: Kjell Magnus Karlsson

Gammelvägen 73 Härnösand Ramvik 2:73 Datum: 2020-02-29 Pris: 30 000 kr Taxv: 170 000 kr K: Jan Roger Pettersson, Ann-Mari Cecilia Johansson S: Sven Erik Söderström

Strengbergsgatan 16 Härnösand Sågen 12 Datum: 2020-04-01 Pris: 1 980 000 kr Taxv: 1 282 000 kr K: Gun Inger Petra Forsström, John Torbjörn Forsström S: Erik Martin Melin

Adress saknas Härnösand Ulvvik 2:17 Datum: 2020-03-03 Pris: 15 000 kr Taxv: 15 000 kr K: Johnny Mikael Kessler S: Juha Tapani Stein

Hälledalsvägen 69 Härnösand Högsjö-Dal 1:8 Datum: 2020-01-31 Pris: 0 kr Taxv: 6 916 000 kr K: Pär Henrik Andreas Sakamoto S: Leif Ivar Norlin

Slåttervägen 10 Härnösand Bondsjö 6:32 Datum: 2020-02-28 Pris: 795 000 kr Taxv: 508 000 kr K: Sara Emma Kristina Edström, Joakim Lars Reuben Säll S: Julia Katarina Hammarberg, JonAnders Henning Holmberg

Sälstensgränd 37 Härnösand Släggan 28 Datum: 2020-02-28 Pris: 0 kr Taxv: 691 000 kr K: Bo Peter Eriksson S: Karolina Lisa Eriksson, Bo Peter Eriksson

Helgumsbro 105 Härnösand Byåker 2:2 Datum: 2018-07-19 Pris: 0 kr Taxv: 472 000 kr K: Asko Ilmari Nisulas dödsbo S: Asko Ilmari Nisula Verksgatan 7 Härnösand Hammaren 13 Datum: 2020-03-16 Pris: 1 300 000 kr Taxv: 741 000 kr K: Sara Natalia Vestman S: Agnes Hannah Margareta Hidawati Andreasson, Jonas Kenneth Andreasson Brattås 121 Härnösand Brattås 1:40 Datum: 2020-03-13 Pris: 1 800 000 kr Taxv: 0 kr K: Ann-Catrin Grundberg, Jonas Olof Grundberg S: Anna Britta Miliotaki, Ingemar Segerholm, Christina Segerholm, Janna Miliotaki Sjöviken 152 Härnösand Härnö-Solum 1:86 Datum: 2020-03-10 Pris: 0 kr Taxv: 185 000 kr K: Mazin Zuhair Qassdano S: Majed Zuhair Qassdano Hästskogatan 5 Härnösand Linan 4 Datum: 2020-03-16 Pris: 0 kr Taxv: 815 000 kr K: Bo Anders Georg Lidgren S: Åsa Margaretha Gaulitz, Bo Anders Georg Lidgren Näs 560 Härnösand Högsjö-Näs 1:6 Datum: 2019-08-30 Pris: 0 kr Taxv: 700 000 kr K: Ann Madeleine Person S: Gunnar Edvin Persson

Hellzéngatan 54 Härnösand Lägdan 11 Datum: 2019-11-29 Pris: 0 kr Taxv: 874 000 kr K: Robert Carl Magnus Wiklund S: Börje Viklunds dödsbo Norrstig 218 Härnösand Norrstig 5:1 Datum: 2020-03-24 Pris: 0 kr Taxv: 529 000 kr K: Malin Eva-Lena Öberg S: Sven Johan Robert Nordlander, Malin Eva-Lena Öberg Antjärn 245 Härnösand Antjärn 1:31 Datum: 2020-02-22 Pris: 10 000 kr Taxv: 66 000 kr K: Martin Jerry Byström S: Barbro Marianne Nilsson, Bo Allan Nilsson Vangstagatan 50 Härnösand Blåklockan 4 Datum: 2020-03-02 Pris: 1 150 000 kr Taxv: 777 000 kr K: Emma Elisa Sofia Lindberg, Peder Bo Johan Westerlind S: Märta Filippa Dagmar Grönborg, Lars Johan Lindström Adress saknas Härnösand Kapellet 16 Datum: 2020-03-01 Pris: 70 000 kr Taxv: 137 000 kr K: Lars Markus Ottosson S: Kjell-Åke Strömberg, Mona Birgitta Strömberg

Vi har samma rättigheter Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

66

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Barsviken 276 Härnösand Skedom 3:4 Datum: 2020-02-28 Pris: 300 000 kr Taxv: 224 000 kr K: Nils Lennart Lundin S: Gun Ulla Kristina Fransson, Gullan Ingeborg Fransson, Hans Erik Fransson, Lars Georg Fransson Adress saknas Härnösand Utanö 15:16 Datum: 2020-03-24 Pris: 750 000 kr Taxv: 992 000 kr K: Hans Martin Prézent, Max Peter Prézent, Jens Mårten Prézent S: Benny Lennart Prézent Adress saknas Härnösand Finsvik 3:20 Datum: 2020-01-28 Pris: 950 000 kr Taxv: 0 kr K: Annica Mariette Siri Anne Devall, Torbjörn Vestlund S: Johan Bertil Ulén, Camilla Katarina Ulén Ramsjö 130 Härnösand Ramsjö 1:2 Datum: 2020-01-09 Pris: 0 kr Taxv: 1 769 000 kr K: Sören Vedins dödsbo S: Karl Erik Sören Vedin

Sundsgatan 26 Härnösand Stenbocken 8 Datum: 2020-02-28 Pris: 450 000 kr Taxv: 684 000 kr K: Britt Ann-Christine Bergquist S: John Gregory Robillard Jaktstigen 12 Härnösand Haren 24 Datum: 2020-03-04 Pris: 470 000 kr Taxv: 440 000 kr K: Micke’s Bil & Motor i Härnösand AB S: Erika Marlene Helenius Meltorpsvägen 14 Härnösand Äland 2:47 Datum: 2019-12-04 Pris: 0 kr Taxv: 439 000 kr K: Ulf Fabian Karlsson, Max Ove Karlsson S: Ulf Patrik Karlsson Vangstagatan 21 Härnösand Kattfoten 12 Datum: 2020-02-28 Pris: 900 000 kr Taxv: 592 000 kr K: Biswas Byanju, Maja Sofia Magdalena Byanju S: Per-Olov Löfquist Adress saknas Härnösand Säbrå-Ramsås 19:8 Datum: 2020-01-10 Pris: 0 kr Taxv: 3 162 000 kr K: Lars Peter Östman S: Hans Benny Östman Billen 160 Härnösand Viksjön 7:20 Datum: 2020-03-18 Pris: 0 kr Taxv: 4 000 kr K: Nancy Benita Ahlstrand S: Lars Mikael Svensson Byåkersvägen 6 Härnösand Byåker 1:15 Datum: 2020-02-26 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 616 000 kr K: Frida Marie Norberg, Lars Fredrik August Wiking S: Ingrid Marianne Sundin, Lars Tryggve Staffan Sundin

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Antjärn 220 Härnösand Antjärn 17:2 Datum: 2020-03-17 Pris: 545 000 kr Taxv: 421 000 kr K: Ryan Sadeghi, Awaz Mahdi Ramadhan Sadeghi S: Milorad Golijanin

Hjortronstigen 33 Härnösand Eriksdal 1:97 Datum: 2020-02-19 Pris: 0 kr Taxv: 976 000 kr K: Hans Torbjörn Sollander S: Bengt Erik Sollander

Gammelvägen 73 Härnösand Ramvik 2:73 Datum: 2019-05-31 Pris: 150 000 kr Taxv: 170 000 kr K: Sven Erik Söderström S: Knut Roger Larm, Marie Louise Skogs Adress saknas Härnösand Skedom 3:10 Datum: 2020-03-06 Pris: 0 kr Taxv: 0 kr K: Anders Peter Skoglund, Per Hans Skoglund S: Per Anders Skoglund Kornettgatan 7 Härnösand Vangsta 1:39 Datum: 2020-02-17 Pris: 1 500 000 kr Taxv: 801 000 kr K: Johan Christopher Widinghoff, Johanna Gunnel Elisabeth Widinghoff S: Kent Rune Pettersson, Eva Yvonne Pettersson Brännäset 185 Härnösand Brännäset 1:5 Datum: 2020-03-15 Pris: 0 kr Taxv: 50 000 kr K: Gösta Ingemar Vasell S: Margot Elisabet Vasell Utsiktsvägen 2 Härnösand Smultronet 4 Datum: 2020-02-27 Pris: 5 145 000 kr Taxv: 0 kr K: Hernö Lövudd AB S: Tw Monopolet i Härnösand AB Adress saknas Härnösand Byn 1:23 Datum: 2019-12-30 Pris: 50 000 kr Taxv: 294 000 kr K: Lars Peder Åberg, Ida Linda Marie Zakrisson S: Ulla Birgitta Åberg, Lars Johan Åberg Verksgatan 4 Härnösand Borren 10 Datum: 2020-03-19 Pris: 1 000 000 kr Taxv: 554 000 kr K: Ola Carl Fredrik Nilsson S: Julia Christina Granström, Sten Arne Henriksson

BLI MÅNADSGIVARE! Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån svenskakyrkan.se/act


från På Almia håller vi avstånden, vi sprider ut oss på 900 kvm

Extra-öppet

BESTÄLL

R MARKTITSAER VI MÅ TER OCH SÄT ! P P U

Lör 25 april Sön 26 april kl 10-15 kl 11-14

En sista hälsning som räddar 900

Byggbara soffor!

Elite sängar

30% rabatt

Retroporslin från RYM, 25%rabatt

liv

Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

+

Välj bland våra kvalitetssoffor! Hjort Knudsen; Multibygg, Valetta, Verona, Plaza och Ivory Kudde på köpet Burhens; Fly de lux och Wave Bellus; Metropol och Mondo

3 0 % r a b a t t på utgående soffmodeller

Kom och provligg

kvadratmeter möbler och inredning (Billy gatukorsning är ej till salu)

Stor lampavdelning

Mån-fre 10-17 Lör, sön & helgdagar stängt

Frideborgsgatan 4 HÄRNÖSAND • Tel 0611-138 08 • www.almiamobler.se

850:-

Ord.Pris 1200:-

Felsökning AC

ÖPPET

PG: 90 06 03 – 2

Mån-Tors 07.30-16.30 Fre 07.30-15.00

Härnösand • Industrigatan 2 • 0611-10660 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

67


Delas ut av Postnord till alla hushåll och företag i Härnösands kommun

+++++ en Välkomm ds ösan till Härn or! bästa sid ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 10 / 2015 oktober-november

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

ÖLBRYGGERI TAR PLATS PÅ TOBAKS Hernö Hantverksöl satsar på folköl

LUNCHRUSNING PÅ ERIKSHJÄLPEN Mötesplats för folk på fyndjakt

FAMILJEN NORDELL ALVÅG har flyttat in på Bryggaren Strand. SIDAN 28

Första november har alla boende på Bryggaren Strand fått tillträde till sina hus.

ÄNTLIGEN HEMMA

BIOHÖST • NYE LANDSHÖVDINGEN • ÖRJAN LEEK • BISKOPSGÅRDEN • OLIVIA SETKIC • VIMMEL

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Tryckta upplagan är 17 700 exemplar, varje nummer!

Yippie Härnösand gör vi för Härnösand… …och framförallt alla som bor här!

Jakob Tjernström

Linda Uhlander

Stefan Fröberg

Redaktör & tf ansvarig utgivare jakob@yippieharnosand.se 0611-50 58 21

Projektledare & Annonsbokning linda.uhlander@ yippieharnosand.se 070-376 32 41

Projektledare & Annonsbokning stefan@yippieharnosand.se 070-376 32 41

Michael Carnbro

Martin Sundqvist

Pawel Maronski

Produktion & Prepress produktion@alltid.net 0611-51 13 20

Hemsidor & Sociala medier martin@alltid.net 0611-51 13 20

Annonsverkstad & Foto pawel@alltid.net 0611-51 13 20

Kenneth Zetterlund VD & Projektledare z@alltid.net 070-679 75 29

Köpmangatan 10B, Härnösand • 0611-511320 • info@yippieharnosand.se • www.yippieharnosand.se

68

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


UTFART / KALENDARIUM [ 22 april – 27 maj ]

kvartersen! DAGS FÖR ANMÄLAN TILL

Med reservation för eventuella fel och ändringar

MUSIK ONS 22

ONS 20

APR

MUSIKQUIZ MED KLAS NORBERG & PATRIK GRUNDSTRÖM Streamas på: twitch.tv/bryggeriethhol Bryggeriet 19.00 ONS 29

APR

MUSIKQUIZ MED KLAS NORBERG & PATRIK GRUNDSTRÖM Streamas på: twitch.tv/bryggeriethhol Bryggeriet 19.00 ONS 6

ONS 27

MAJ

OBS!

MUSIKQUIZ MED KLAS NORBERG & PATRIK GRUNDSTRÖM Streamas på: twitch.tv/bryggeriethhol Bryggeriet 19.00

Anmälan ska innehålla:

Division, tröjfärg, lagledarnas namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och antal spelare. De lag som deltog i fjol får samma lagnamn.

KYRKLIGT

MAJ

MUSIKQUIZ MED KLAS NORBERG & PATRIK GRUNDSTRÖM Streamas på: twitch.tv/bryggeriethhol Bryggeriet 19.00 ONS 13

MAJ

MUSIKQUIZ MED KLAS NORBERG & PATRIK GRUNDSTRÖM Streamas på: twitch.tv/bryggeriethhol Bryggeriet 19.00

MAJ

MUSIKQUIZ MED KLAS NORBERG & PATRIK GRUNDSTRÖM Streamas på: twitch.tv/bryggeriethhol Bryggeriet 19.00

LÖR 30

MAJ

RETREAET I HÄGGDÅNGER KYRKA Tyst retreatdag med möjlighet att komma ikapp dig själv, måla eller bara vara. Max 6 deltagare. Anmäl dig senast 25 maj till församlingsexpeditionen. Häggdånger kyrka, kl 09.30-15.00 SÖN 10

MAJ

MUSIK I VÅRKVÄLL Olle Parkman, flöjt, Peter Stenlund, gitarr, Jeanette Öhlen, piano & orgel. Stigsjö kyrka kl 18.00

Anmälningsavgiften bestämmer vi när vi vet hur många omgångar vi kan spela. Information om anmälningsavgift, inbetalning och spelstart skickar vi ut via e-post så snart vi har information. Skicka anmälan till: moffebk@outlook.com senast den 4 maj. Med anledning av coronaviruset vet vi inte när vi kan börja spela matcher. Moffe BK tar in anmälan och gör i ordning spelordning för att snabbt kunna komma igång med spel, så snart regering, myndigheter och idrottsförbund ger klartecken.

Gruppindelning flickor/pojkar:

VI SERVAR OCH REPARERAR DIN BIL Självklart stämplar vi i din servicebok och lämnar garanti på arbetet.

Passa på! KONTROLL AV HJULVINKLAR

Flickor födda 2013-14 spelar 3 mot 3 utan målvakt Pojkar födda 2013-14 spelar 3 mot 3 utan målvakt Anmäl gärna lag från klassen eller bostadsområdet. Laget behöver inte tillhöra någon förening för att kunna vara med i Kvartersen. Tänk på att anmäla lämpligt antal spelare per lag så att alla får mycket speltid. Moffe BK bjuder in alla lagledare till en ledarträff innan Kvartersen drar igång. När det bli beror på rekommendationerna från regering, myndigheter och idrottsförbund.

UTAN KOSTNAD ord. pris 495:-

Om justering behövs går vi igenom det med dig innan vi åtgärdar något. Rätt hjulvinklar ger bättre bränsleekonomi, mindre däckslitage och bättre körkomfort.

Flickor födda 2011 spelar 5 mot 5 Pojkar födda 2011 spelar 5 mot 5 Flickor födda 2012 spelar 5 mot 5 Pojkar födda 2012 spelar 5 mot 5

SPELA, LEK OCH LÄR I KVARTERSEN HÄRNÖSAND!

ALLA KAN VAR MED! ETT SAMARBETE MELLAN: Erbj. gäller t.o.m. 31/5 -20.

Välkommen till Euromaster i Härnösand Rönngatan 5, tel. 0611-180 03

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

69


SPORT

TIPS? EPOSTA jens.nasman@yippieharnosand.se

Skellefteå nästa för landslagsISHOCKEY. Lukas Vesterlund är bara 16 år, men har redan upplevt mängder av ishockeyäventyr. Spel i Sweden Selects landslag tre år i följd, prisad av Vladislav Tretjak och Alexandr Ovetjkin i rysk cup, värvad till Timrå IK som 14-åring, U16-landslagsdebut i december 2019 – och nu… – Väntar ishockeygym i Skellefteå, svarar Härnösandskillen som även hann med ­a-lagsspel i moderföreningen AIK Hockey Härnösand under våren. Magnus Uggla gjorde en skön cover på ­Petters ”Det går bra nu” i höstas. Det gör det för ishockeyforwarden Lukas Vesterlund också. Härnösandscentern höll dock på att bli utan lag inför säsongen 2017/18 eftersom många spelare i kullarna 2003 och 2004 hade valt att sluta med ishockeyn. – Timrå hade också lite dåligt med spelare, men de raggade ihop ett gäng killar från ­andra klubbar och ordnade så att det blev ­träning på kvällstid, berättar pappa Fredrik. Första året var det två familjer som delade på skjutsandet från Härnösand, andra året tillkom två till. Var det inte jobbigt att pendla till ­träningarna när man precis börjat högstadiet? – Nej, det tycker jag inte. Man skulle ju få syssla med det roligaste man visste, svarar Lukas som snart går ut nian på Hedda ­Wising. Efter en extremt händelserik hockey­säsong 2019/20 vet han redan vad som väntar ­säsongen 2020/21. – Ja, jag blev kontaktad av Skellefteå AIK alldeles efter TV-pucken och de ville att jag skulle komma upp och kika på deras hockeygymnasium. Det besöket gjordes ungefär i samma veva som Lukas fick det ärofyllda uppdraget att debutera i det svenska U16-landslaget i ett trippelmöte med Finland. – Det var ännu häftigare att vara med i det riktiga, påpekar Lukas som tidigare haft förmånen att få åka med det meriterande Sweden Select både som U13, U14 och U15. Det har inneburit turneringsspel i tur och ordning Frankrike, Spanien och slutligen USA. Ungdomskarriärens höjdpunkt var kanske ändå när han prisades som turneringens

70

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

bäste forward i en rysk turnering där ett norrländskt hopkok gjorde succé (se lilla tavel­ bilden nedan). Vad är dina styrkor som ishockeyspelare? – Jag brukar få höra att det är min snabbhet och mitt spelsinne. Och vad ska det jobbas på? – Fysiken går alltid att förbättra, skottekniken likaså. Äh, egentligen behöver jag bli bättre på allt. Lukas hann under den senaste säsongen spela matcher i åtta (!) olika lag. De tre i U16-landslaget förstås och Medelpads TV-pucklag… men även Timrå IK:s båda U16-lag (en i Div 1/13 st i U16 Elit), en match i Timrås J18 Elit, tio i AIK Hockey Härnösand J18 Elit, fyra i AIK Hockey Härnösand J20 Elit plus nio matcher i AIK Hockey Härnösands a-lag som till slut kvalade sig upp i Division 1 Norra. – Det var otroligt lärorikt att få möta både snabbare och tyngre spelare än jag är van vid. Inte läskigt? –Nej, bara inspirerande. Och att vi till slut gick hela vägen var ju hur kul som helst, summerar Lukas som faktiskt gjorde fem mål på sina nio matcher i a-lagströjan. Där bevisade han återigen att han är en kille som växer med uppgiften. Det är bara att gratulera, Skellefteå AIK.

Lukas på inramat foto med hockeylegenderna Vladislav Tretjak och Alexandr Ovetjkin. FOTO JENS NÄSMAN

Lukas i landslagströjan. FOTO FREDRIK VESTERLUND


Lukas Vesterlund spelade matcher i åtta olika lag under säsongen 2019/20. 16-åringen avslutade med att spela upp moderföreningen i Division 1 Norra. FOTO JENS NÄSMAN

SNOWBOARD. Härnösandslöftet Mille Kåhrström fick kliva upp i Ungdomsklassen i snowboard ett år för tidigt den här vintern – ­åldersmässigt alltså. Resultatmässigt var det helt rätt. 12-åringen vann samtliga fyra deltävlingar i SSS (Swedish Snowboard Series) 2019/20. Mille Kåhrström född 2008 har varit med i Yippie förut. Då handlade det om skate­ board. Nu är det exceptionella framgångar i diverse snowboard-hopp runt om i landet som föranleder oss att uppmärksamma den här våghalsige killen. Säsongen har tyvärr även innehållit en olycka, men den återkommer vi till. Varför blev det snowboard? – Pappa har kört så länge jag minns, men han ville att jag skulle lära mig hitta åkkänslan på skidor först. Det hade jag gjort när jag var fyra ungefär, säger Mille och ler. När han väl fick testa snowboardåkningen var han fast. Sedan dess har Mille successivt utmanat sig själv och utvecklingskurvan har pekat brant uppåt. Sitt första rookie-läger i Hemavan åkte han på när han var nio år. I höstas var det tredje gången han var där och efter det blev det

Snowboardsäsongen fick ett snöpligt slut för Mille Kåhrström. Först Coronaviruset, sedan nyckelbensbrottet – men Härnösandskillen vann ändå totalcupen för Ungdom.

klart att han skulle få köra med de några år äldre killarna i ungdomsklassen redan den här säsongen. Väl där ”sopade han branten” med dem. Mille vann samtliga fyra deltävlingar som hann genomföras innan ett världsbekant virus stoppade all tävlingsverksamhet. – Ja, både SM och själva SSSfinalen fick ställas in. Men för mig gjorde det inget… Jaså? Varför då? – Samma vecka som SM skulle avgöras landade jag illa på axeln i precis det här hoppet, berättar Mille och pekar mot avsatsen mitt i Vårdkasbacken där friåkningshoppen finns.

FOTO: JENS NÄSMAN

-Lukas

Mille brädade de äldre konkurrenterna

– Det blev en fraktur på nyckelbenet, men det skulle kunna läka på sex veckor. Nu har det gått fem – så han får småhoppa lite enklare grejer innan den sista snön försvinner här i hemmabacken, berättar pappa/tränaren Fredrik som kuskat bra många mil den här säsongen med sin son. Hur förbereder du dig inför nästa säsong? – Det blir nog mycket häng i skateparken, men även en del hoppande på studsmatta. Det är jättebra träning, berättar Mille som redan i år har haft sponsring på allt material. Den här pojken får vi garanterat läsa mycket om i framtiden…

Coronaviruset stör även orienteringen Yippies utsände besökte en tisdagsträning i mitten av april och det var en uppfriskande åldersspridning på träningsgruppen som körde sprintövningar och varierande fys på Kusthöjdenområdet. Två av tjejerna som var med var 16-åringarna Elmina Molin och Elsa Lindahl. Vad är det roligaste med orientering? – Kombinationen av snabb löpning och att man måste lösa tankeklurigheter samtidigt, svarar de båda säkert.

FOTO: JENS NÄSMAN

ORIENTERING. Under de senaste veckorna har idrott efter idrott dragit i handbromsen och ändrat om i sin verksamhet. Ja, faktum är att inte ens orienteringen – den klassiska utomhusidrotten som i huvudsak genomförs som ensamlöpning i skogsterräng – är opåverkade av Corona-viruset. – Men det är vår tävlingsverksamhet som inte går genomföra. Träningarna på klubbnivå kan vi köra… ja, förutom det gemensamma fikat då som vi alltid avslutat träningskvällarna med tidigare, uppger HOK.

Två av de som tränar orientering regelbundet med Härnösands OK är Elmina Molin (vänster) och Elsa Lindahl.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

71


Gäller inom Sverige

Prenumerera på Yippie! Ge bort en del av Härnösand – tolv nummer av Yippie Härnösand! Det går bra att köpa den till sig själv också! För 470:- får du 12 nummer av Yippie Härnösand med den bästa läsningen om Härnösand och oss som bor här.* Perfekt att ge bort som present till någon som har ett stort Härnösandshjärta! (Vi måste tyvärr höja vårt prenumerationspris pga Postens portohöjning.)

Årsprenumeration 12 nummer

470:-

ETT KVALITETS ETMAGA T KVAL SIN ITEBARA TSMAOM HÄRNÖSAND GASIN BARA OM ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND HÄRNÖS AND

www.yippieharnosand.se

www.yippieharno

sand.se

www.yipp

ieharnosa

NR 2 /N R 30/ 202 febru mars – ap 2020 ril NR 1 / 2020 ari – mars Januari - Februari

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

VARSÅGO D! HÄR FÅ

R DU HÄRNÖS ANDS

(nu 17 700 exemplar!)

HÖKESTNÖRSTA TID NING HAR (nu 700 AT LA17ND exempla r!) HELIKOPTERTUR AN I RIKETS DRST TJÄN EAS ÄR EN JÄR KONSTE NMAN N KROPPE ATT UTMANA CITYK ÄRNA NS GR NÄNSER I FÖ RÄ NDRING TECH TOWN! BOL AGS VIR DELN ING U FÖRÄNDRAR SUPERUTVECKLARNA S T ID ÄGANDET I CENTRU ER I HÄRN M TAR PLATS PÅ TOBAKS SÅ TACK ÖSAND LA CORONA R VI KRISEN LOTTATO FÖR TRÄRPET GAV KÄNSLA CA MIL LA KRAFT MATILDAS NU SATSAR RTRÖ IKSST FANN A N STA I INRE DNIN PASSION SIN LTEGEN FULLT UT PÅ KRA N EFTE NÖ MOR DET P PÅ SYSTERN ÖVER 50 PNA IGEN NYA JO BB SKAP OM DET AS BL IR VERK ÅNG STRIDER FÖR FRAMG LIG

nd.se

SMARTA VÄRDESMARTA KUPONGER VÄ RDEPÅ BAKSIDAN KUPONGER PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 700 exemplar!)

E R A! SM K A ANRg lSaPdE ä rVgÄ FG O LÄ DJE

HIGH COAST ESPORTS TAR SIKTE PÅ DE STORA TURNERINGARNA

*

HET

SÄTTER FÄRG PÅ HÄRNÖSA ND. HYPERPRO DUKTIVE HANS FORSELL ELLINOR BER ETIKETTER. T-SHIRTS TILL GLU FRÅN VÄGGMÅL NINGAR NDS OCH MUSIK AL OM HÄ XPR OC ESS HANABÖRJAT SOVA LITE MER... ERN HAR NU MEN

*(GÄLLER INOM SVERIGE )

Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20

www.yippieharnosand.se/prenumerera

ROBIN

O CH NA

KOMMER NU I EN NY TAPPNING Sidan 26

Sidan 30

DIA FÖ

RENA S PEN HÖ KLAR A AND ÉN GFJÄ I KREAT• PER SJÖSTEDT LL •• LINA LL • VICTOR VVS MARTLIBE YIPPIE HÄRNÖSAND 1 FRYKMAN WIGARD • MALIN INEL • BYLUNDS IVIT T • SKAT A DA TEVERKET MALIN LÖVKVIST • REVYVIMM ET HLBOM SATS AREPÅ NSALTVIK • NISSE KO CH • ST C SATSAR – BYGGER UT YIPP GY IE HÄR NÖSMM AND 1ET

FYLL I TALONGEN, LÄGG DEN I ETT KUVERT, SÄTT PÅ ETT FRIMÄRKE OCH SKICKA TILL YIPPIE HÄRNÖSAND, KÖPMANGATAN 10B 871 30 HÄRNÖSAND

Årsprenumeration 12 nummer

Mottagare

Faktura

*(GÄLLER INOM SVERIGE FR O M 1 JANUARI 2020)

Namn:

Namn:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adress:

Adress:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Postnummer:

Postnummer:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ort:

Ort:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Födelseår (för statistik, ex. 1985):

E-postadress:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

470:-*

Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20

Vem ska få tidningen?

Vem ska betala?

Köpmangatan 10 B • Härnösand• 0611-51 13 20 • www.yippieharnosand.se

72

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


VIMMEL Hundspråkspromenad med avstånd 1/4

Sonja Hjelm med Cosmos.

David Östling och hans hund Hask var med för första gången.

Krutov, en leonberger, väntade i bilen på att allt skulle börja.

Margareta Larsson med sin bordercollie Any hade varit med en gång förut på hundspråkspromenad

Maria och Klara Jonsson.

Kicki Oderstad med Lexi, som genast ville pussa sin favoritfröken.

Krutov och husse på väg.

Anna-Maria Svedberg ledde hundspråkspromenaden, som började på Murbergsskolans lärarparkering. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

73


Cecilia, Christina, Marianne, Katarina och Camilla var på arbetsplatsträff på Sälsten.

VIMMEL

Eftermiddag i Härnösand, 8/4

Ingrid Leek fick blombud från sonen Örjans kusin som bor i närheten av Kolmården. Örjan levererade — utomhus, förstås.

”Vilken överraskning!”, sa Ingrid.

Astrid Mähler och Agneta Lassfolk var ute och shoppade, bland annat tröja och blus på Fanny och ett par jeans på HM.

Mibrak var på väg till en lägenhetsvisning.

Noomi Österberg tittade på blommor. ”Egentligen är jag är för att kolla på magnolia. Jag är intresserad av inredning och det är kul att titta på blommor, vaser med mera!”

Lennart Östlund och Katarina Wikström väntade på Katarinas barnbarn som de skulle leka med i parken och kombinerade det med en promenad och att tanka bilen, även om den inte ska köra någonstans i påsk.

74

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


VIMMEL Lekparkshäng med Stor & Liten, Domkyrkans lekplats 1/4

Alan och Avan, 6 och 3 år.

Elenor Andersson och Helena Norberg från Svenska kyrkan höll i lekparkshänget och bjöd på fika. Mizgin Chaikho, en mamma på plats i parken.

Ella och Katarina Byström.

Bengt-Olov Byström och Christina Björklund höll avståndet och umgicks med barn och barnbarn. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

75


VIMMEL

Musikquiz med K las Norberg och Patrik grundström livesändning från Bryggeriet 8/4

Klas Norberg och Patrik Grundström på scen.

Oskar och Sara Norrgrann, två av många som följde livesändningen via nätet, hade laddat upp med lämplig dryck.

Selfie från Agneta Nyholm och Lisette Karlsson som fanns på plats på Bryggeriet. 76

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Lisette, Klas, Tomas, Patrik, Rasmus, Johanna och AnnaCarin, fotade av Agneta Nyholm.


arnosand.se

www.yippieh

SIN BARA ITETSMAGA ETT KVAL

ÖSAND OM HÄRN

IDAN PÅ BAKS

OD! VARSÅGDU

Razavi, stare Khosrow starinna monimä storcere och rin Löfgren Eriksson Annaca Jörgen .. stort reterare storsek firar .. öh Petri Orden i Sankt under 2018.

Stormä

HÄR FÅR ANDS HÄRNÖS TIDNING STÖRSTA (nu 17 700

VI HJÄLPER DIG MED ANNONSPLANEN FÖR HELA ÅRET

TA SMAR EVÄ RD ER NG KUPO

17 / 20 11 mber NR r – dece novembe exemplar!)

GRYNING EN FÖR

PAckA UR GåNGST SolUPP

BOKA TID MED: LINDA UHLANDER • 070-914 60 60 STEFAN FRÖBERG • 070-376 32 41

T UPP DUBBEL AND HAR HÄRNÖS LOG 13 GYNEKO

MMOR! AR KIVGÖ IN

175

LAR VI KOL IVET NGSARK FÖR ENI

TILL FÅTT EN

UF

SIdAN

E GAR ETAETT KVALITETSMAGASIn BArA OM HÄrnÖSAnD UNGA FÖR SIG VISAR UPP

Jubilerar

EN PETRI oRd 2018 SANkT lERAR På HoS SoM JUBI HÄlSAR ENINGAR YIPPIE RA FÖR A ANdnovember oktober– ocH FYR

nr 10 / 2018

ATE ITEKT • KAR • STADSARK FTAR-BAS GSAKTIO RÄDDNIN TYNGDLY N

TIS KIS&SVET • APA • FRIS

www.yippieharnosand.se

ND MM HÄRNÖSA YIPPIE • VIMMEL

1

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

NU SKA ”STANS ÄLDSTA HUS” HELRENOVERAS

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SMITINGEN

(nu 17 700 exemplar!)

HÄR ÄR PLANERNA FÖR DEN NYA CAMPINGE N

NYINFLYTTAT

HEMBESÖK I URBAN LIVING OCH SOLBACKSVILLORN A

Efter över 1,5 år av fysiska besvär och kronisk smärta kan Johanna Öhrling åter ge sig ut på långa vandringar.

www.yippieharnosand.se • 0611-51 13 20

LÅNGFÄRDER med Johanna PETER SJÖLUND • ANA

MARIA – TANDLÄKARE • JUNIOR

BINUA • MAURIT NORBERg

DITzLER • MM 1 YIPPIE HÄRNÖSAND

UTGIVNINGSPLAN2020 UTGIVNING

BOKNING /MATERIAL

5

27 MAJ

18 MAJ

6-7

24 JUNI

15 JUNI

ETT KVALITETSMAGASIN

ETT KVALITETSMAGASIN

ETT KVALITETSMAGASIN

www.yippieharnosand.se

BARA OM HÄRNÖSAND

ETT KVALITETSMAGASIN

www.yippieharnosand.se

NR 9 / 2018 september

BARA OM HÄRNÖSAND

VARSÅGOD!

BARA OM HÄRNÖSAND

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

www.yippieharnosand.se www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN

maj

SMARTA VÄRDEER KUPONG

5 / 2018 NR maj - juni

NR 6-7 / 2018 juni - juli

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

PÅ BAKSIDAN

WE R SINGERS

VARSÅGOD!

MIKROFONER, SÅNG OCH DE SENASTE HITSEN

BARA OM HÄRNÖSAND

PÅ BAKSIDAN

8 / 2018 NR augusti - september

N

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SMARTA VÄRDEER KUPONG

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

LÖPSTEG annons HELA DEN HÄ R BILAGAN ÄR EN ANNONS O M FOKUS FÖR E TA G S M Ä

SSA

En tidning om Fokus Företagsmässa, reportage och annonser om företagsamhet i Härnösand

i Härnösand

Mille Kåhrström, 10, har fått ett sponsorkontrakt med en av världens största snowboardtillverkare (men just nu är det skateboard som gäller).

FRI ENTRÉ

REKORDMÄSSA!

ÖPPET

utses!

4/5 Fredag 12-17 5/5 Lördag 11-15.30

2

mässhallar och utomhus-utställning + smakmässa

Härnösands yngsta företag ställer ut!

&

UTSTÄLLNINGAR CHAMPANGNEPROVNING VINPROVNING RESTAURANG

ÖVER

UTSTÄLLARE!

”Summer in the city

(nu 17 200 exemplar!)

MäSS EXTRA Lördag 14.30

Årets Företagare

100

KULTURBÖRSEN

Kockskolan bjuder på provsmakning

MÄSSA

HÄRNÖSAND ARENA

Vinprovning

”ViSST ÄR HÄRNöSAND EN RiKTiG KUlTURSTAD. GUD NåDE DEN SOM SÄGER NåGOT ANNAT!”

Grilltips! Kockduell Prisutdelningar Massor med företag!

EXTRA BILAGA

4-5 MAJ •2018

Kom till Härnösands största mässa!

Massor med utställningar, företag, organisationer och aktiviteter

• Familjens stugdröm i Härnösand • Tips, prylar mm

SPOnSOrEr

I SaMVErKan MED

arrangör

www.harnosandsforetag.se

EXTRA BILAGA OM FOKUSMÄSSAN

Hälledals

Shihab Veterinär Ghaidaa öppnar en ny smådjursmottagning på Storgatan.

MÄRTA MOLIN • BOSSE BRÄNNHOLM

• ALMA MATTSSON

42 tips fö r s kö na s ommarda

ghaidaa

Trevlig resa med Ådalen III

Tom-Eddye är hemma

dRÖm FÖRVERkligaR sin

PUMPANDE HJÄRTA

MAT-EXTRA

MOTOR

BRYGGHUSET, NYTT FRÅN APA, SIMHALLEN KOLGRILLEN OCH

S ENTUSIASTBILARNA TID ÄR HÄR

• VIMMEL • SPORT • MED MERA

NNEN SOMMARMI HET SOMMAR

annons

ADINE BERGLUND

• IVAR KEJERHAG •

YIPPIE HÄRNÖSAND • SPORT • MED MERA BITTE SELLDÉN • VIMMEL

Sommar

NORRDANS • BRUNNEGÅRDEN

1

• MONA BERGLUND

teater i

• SINNENAS TRÄDGÅRD

Logens

PREMIÄRTEATER

Före och efter

SPORT

USM-GULD OCH FOTBOLL

Dags för ett nytt

park.

ÅVIKE BRUK MINNEN FRÅN JÄRNETS TID

hemsön

S

• KIKKI SEFBOM MM

VÅRSTAS NYA PARK

17 AUGUSTI

23 SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

10

21 OKTOBER

12 OKTOBER

11

25 NOVEMBER

16 NOVEMBER

11 DECEMBER

30 NOVEMBER

23 DECEMBER

• LÄR DIG PISTOLSKYTTE

• JON HULTMAN

YIPPIE HÄRNÖSAND • VIMMEL • KALENDARIUM

14 DECEMBER

12

I HÖNSPARADISET

äventyr

nu

ÖRJAN LEEK

OCH HANS GLÄNSANDE MÄSTERVERK

Programledaren Agnes Hammar, Astrid Wikström (med hönan Fläcken) och programledaren Malmberg från Barnkanalens Mattias Fixa Rummet har byggt världens bästa hönshus.

EN LÅNG SATTE SINA SPÅR

MÖT HÄRNÖSANDS P NYA TEATERSÄLLSKA

g a r (s i d . 5 5)

26 AUGUSTI

JUL-XTRA

(nu 17 200 exemplar!)

(nu 17 200 exemplar!)

EXPERTTIPS

HITTA DITT BÄSTA

SMARTA VÄRDEKUPONGER

8 9

SMARTA VÄRDEKUPONGER

– oktober

(nu 17 700 exemplar!) SMARTA VÄRDEKUPONGER

BOKNING /MATERIAL

www.yippieharnosand.se

PÅ BAKSIDAN

NR 4 / 2018 april -

UTGIVNING

BARA OM HÄRNÖSAND

1

MAT-EXTRA

NYTT FRÅN APA, BRYGGHUSET, KOLGRILLEN OCH SIMHALLEN

ANNA-KARIN HASSELBOR G•

ISAK ERIKSSON –

SYSKON PÅ JOBB

HUR FUNKAR SYSKONRELATIONEN PÅ JOBBET?

RIKSSPELEMAN • SUSANNE LINDEHALL

• MM

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

WWW.YIPPIEHARNOSAND.SE

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM

[ANNONSINDEX ]

HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 4 / 2020

VARSÅGOD!

april – maj

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SMA RTA VÄRDEER KUPONG

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning

IDAN PÅ BAKS

(nu 17 700 exemplar!)

SLITSTARK HOJ AV BAMBU

UNIK MOUNTAINBIKE UTVECKLAS PÅ HÄRNÖN

LÖVUDDEN NÄRA INFLYTTNING

UPPLAGA: 20 000

EXEMPLAR I HÄRNÖSAND

and.se

www.yippieharnos

OCH KRAMFORS

www.yippieharnos

and.se

Jul-

EXTR A 2019

PÅ B A KS I DA N

Vad härligt kolla ut på allt folk på torget!

N U F I R A R VI I H Ä R NÖSA N D

Ja! Och vilka fina matställen som öppnat här i stan.

JULEN

Åh, vilken lyxig känsla.

Har ni ost från Häggby Gård?

Jajamen, ingen jul utan lokal ost!

/ 2019 NR 12januari december -

PÅ B A KS I DA N

96

Vi hälsar på i det

NY MÄKLARE

MARIETTE BOSTRÖM FLYTTAR HEM JOBBET

HEJ,

NIUM. NYTT DECEN

I DECEMBER 2019 1

ADJÖSS MED PRISMA CENTRUM SÅ BLIR DITT NYA OCH ALLT – MED RUTSCHBANA

2 0 2 0 - TA L ! BÄTTRE, ÄL BARA BLI NU SKA DET V

RU VALDE HÄRNÖSAND VIMMEL • AMAZON-GU MATS HAGLUND •

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

HANS FORSELL SÄTTER FÄRG FRÅN VÄGGMÅLNI PÅ HÄRNÖSAND NGAR TILL T-SHIRTS . OCH ETIKETTER. MEN NU HAR HAN BÖRJAT SOVA LITE MER...

• REVYVIMMEL • BYLUNDS VVS • MALIN FRYKMAN

HÄRNÖSAND

1

WIGARDT LINA LIBELL • VICTOR KLARA ANDÉN •

PÅ BAKSIDAN

(nu 17 700 exemplar!)

ANDREAS ÄR EN JÄRNMAN

KONSTEN ATT UTMANA KROPPENS GRÄNSER

TACKLAR VI CORONAKRISEN

DS MUSIKAL OM ELLINOR BERGLUN NY TAPPNING KOMMER NU I EN HÄXPROCESSERNA Sidan 26

• PER SJÖSTEDT YIPPIE

SMARTA VÄRDEKUPONGER

mars – april

RIKSANSTALTEN KAN ÖPPNA IGEN

MER A OVÄSEN

HYPERPROD UKTIVE

NR 3 / 2020 VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

VIRUSTIDER I HÄRNÖSAND SÅ

N FANN TRÖST I INREDNINGE PÅ SYSTERN EFTER MORDET

Färgglad! MALIN LÖVKVIST

(nu 17 700 exemplar!)

GAV LOTTATORPET CAMILLA KRAFT

Sidan 30

• VEGAN PÅ RESTAURANG

N PÅ BAKSIDA

FÖRÄNDRAR BOLAGSDELNING ÄGANDET I CENTRUM

KÄNSLA FÖR TRÄ

NU SATSAR MATILDAS FULLT UT PÅ SIN PASSION

EN FILOSOF OCH FÖRFATTARE STAD HAR HITTAT SIN NYA

februari –

CITYKÄRNAN I FÖRÄNDRING

STRIDER FÖR FRAMGÅ NG

ROGER FJELLSTRÖM

SMA RTA VÄRDEKUPONGER

2020 NR 2 /mars

HELIKOPTERTUR I RIKETS TJÄNST

HIGH COAST ESPORTS TAR PÅ DE STORA TURNERINGA SIKTE RNA

ANDREAS VAN ÄR VÄRLDSVAN

HÄRNÖSANDSBON SOM LEVER FÖR ÄVENTYREN

TID FÖR ÄV ENTY R UTELIVET FRODAS UNDER CORONAPAN

DEMIN

GUN GRÖNBÄCK • DANIEL LANDGREN • EMMA ÅGREN • NYINFLYTTADE LISA TRIVS I STAN

Omslaget Elsa Bergman har fotograferats av Pawel Maronski GES UT AV Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se • www.yippieharnosand.se TF ANSVARIG UTGIVARE Jakob Tjernström, jakob@alltid.net

and.se

HÖKEN HAR LANDAT TECH TOWN!

SUPERUTVECKLARNA TAR PLATS PÅ TOBAKS

sidor!

www.yippieharnos

(nu 17 700 exemplar!)

nya huset vid havet.

(nu 17 700 exemplar!)

HÖJDPUNKTER I HÄRNÖSAND

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

BLÅ DET STORA

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

DIN GUIDE TILL JULHANDEL OCH

Januari - Februari

OMRÅDET BJUDER PÅ ETT DRÖMLÄGE

HEMSÖN LOCKAR FLER FILMARE

ALLT FLER INSPELNINGAR PÅ FÄSTNINGEN

REDAKTÖR Jakob Tjernström, jakob@alltid.net

ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

ASIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAG

NR 1 / 2020

HEM TILL

VARSÅGOD!

Ja, de är så roliga. Vad kul det ska bli att se dem igen!

and.se

www.yippieharnos www.yippieharnos

and.se

Vad mysigt det kan vara på stan den här tiden!

Tänk att Mittrevyn vann två av fem guld på revy-SM!

ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

ASIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAG

SM A RTA VÄ R D EKU P O N G ER

Ding-dång ding-d ång

SM A RTA VÄ R D EKU P O N G ER

PowerUp...................................................45 Revidacta..................................................59 Sarah Tapetserare.....................................59 Slang & Hydraulik......................................56 Spiratek.....................................................41 Stora Coop..................................................11 Stripe........................................................59 Sundsvall Timrå Miljövård..........................41 Svenska kyrkan.......................................2, 3 Svevia.........................................................8 Swoosh......................................................45 Tandläkarekedjan......................................25 Thorén Värmepumpar...............................43 Wedins Trädgård.........................................41 Wirströms..................................................80 Ångtvättbilen............................................40 Öbacka Bok...............................................80

Guldsmed Kalling.......................................56 Hemab.................................................42, 79 Highcon.....................................................43 Hyrplats.se.................................................41 HärnöBo....................................................45 Härnösand Pet Surgery..............................13 Härnösands kommun...........................4, 5, 8 Härnösands Tryckeri.................................56 ICA Maxi......................................................7 K Bygg Fresks............................................ 37 Lekshoppen...............................................59 Lärcentrum................................................17 Mekonomen Bilverkstad............................ 67 Moffe BK...................................................69 Mäklarhuset.............................................. 57 Norrskog.....................................................8 NSI Invest..................................................43

Almia Möbler............................................. 67 Arento........................................................13 Berners......................................................13 Bibliteket...................................................13 Bilbolaget............................................ 21, 80 Bodéns Städ..............................................43 Bondsjö Trä & Plåt.....................................36 Bylunds VVS..............................................36 Clock.........................................................80 Comfort......................................... 45, 46, 47 Coronahjälpen Härnösand..........................21 Curri..........................................................59 Dina Försäkringar.....................................36 Elon...........................................................56 Euromaster...............................................69 Fiskekroken...............................................80 Garageportexperten.................................43

SATSAR PÅ SALTVIK • SKATTEVERKET

ÖVER 50 NYA JOBB SKAPAS OM DET BLIR VERKLIGHET

SK A PA RGLÄ DJE ROBIN OCH NADIA

FÖRENAS I KREATIV

PEN HÖGFJÄLL • MARTINA DAHLBOM

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 27 maj 2020!

Boka annons på 0611-51 13 20!

ITETEN

• NISSE KOCH • STC SATSAR – BYGGER

UT GYMMET 1

REDIGERING Marcus Nyberg • Pawel Maronski VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net PROJEKTLEDARE/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157

YIPPIE HÄRNÖSAND

UTDELNING Under 10 år har vi gjort 126 nummer av Yippie Härnösand. Yippie Härnösand delas ut till 13 064 hushåll och 936 företag i Härnösands kommun med Postnord. Cirka 200 betalande prenumeranter utanför kommunen. 3 500 delas ut i ställ, buntar och på hotellrum i Härnösand. Upplagan är 17 700 exemplar. TRYCK Mittmedia Print MEDARBETARE I DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar, Anders Eliasson

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

77


MITT HÄRNÖSAND T E X T J A K O B TJ E R N S T R Ö M F O T O P A W E L M A R O N S K I

Emma Ågren Emma Ågren har ett förflutet som kock på Sågverket, Café Samba och Vårsta bland annat. I sommar är hon tillbaka i Rö med ansvar för restaurangen på Sågverket. Det blir lunch, kafé och à la carte samt några exklusiva tillfällen med smakmenyer då hon får ta ut svängarna ordentligt i köket. ”Jag brinner ju för det här, och särskilt roligt är det att få bjuda på udda rätter och udda smakupplevelser.”

Kocken Emma Ågren brinner för udda smakkombinationer och avancerad matlagning. I egna företaget Aska lockar hon med rebellisk fine dining från Norrland i form av catering och pop upevent. I sommar står Emma för maten på Sågverket Möten Rum & Kök i Rö. Bästa gata Östanbäcksgatan. Vackraste plats Östanbäcken. Bästa promenad Sälsten. Bästa lunchställe Brygghuset. Bästa uteställe APA. Bästa restaurang Väggivägg. Senaste kulturupplevelse Räknas Netflix? Annars gick jag förbi Konstmuseet igår.. Bästa löprundan Ehh... Är det nu jag erkänner att jag inte varit ute på någon endaste liten löprunda på typ 10 år? Bästa köp Robotdammsugaren Klas-Göran, han är en kär famil78

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

jemedlem. Sämsta köp Chrome cast, helt värdelöst jämfört med Apple tv. Senste impulsköpet Glassmaskin. Fikar helst Espressohouse. Senaste film Ponyo. Ser jag helst på tv Serier, just nu Freud. På min Spotifylista Allt mellan himmel och jord, just nu mycket svenskt. Favoritfärg Får man säga svart? Annars är gult alltid schysst. Senaste fyndet En italiensk

EMMA ÅGREN ÅLDER 34 år. BOR Östanbäcken. GÖR Driver Restaurang ASKA. FAMILJ Barnen Nathalii, Theo, Line och Eli samt hunden Lemmy.

gammal köttbullstång från Erikshjälpen. Dansar helst till Städ-dansar gärna till Hov1. Bästa förfestlåt Girls just wanna have fun. Bästa blogg Lady Dahmer och Apan satt i granen. Hejar på Alla ensamstående mammor som kämpar och sliter, ni är superhjältar! En bra gå-bort-present Bubbel.

Läser just nu Arto Paasilinna – Volotinens första fru och annat gammalt. Senaste resa Övik. Så tar jag mig fram i trafiken Försöker gå eller åka buss så gott det går, annars fräser jag omkring i en Volvo. Bästa butik Jeansbolaget. Favoritråvara Är lite extra kär i vilt och allt man kan plocka i skogen. Alltid i mitt kylskåp Nu får jag ju skämmas som kock, men det givna svaret är ketchup. Favoritpryl Mobil + hörlurar. Bästa träning Ett 15 timmarspass i köket brukar kännas gött i kroppen. Bästa badplats Svartvik. Här finner jag ro Vid havet.


YIPPIE HÄRNÖSAND PRESENTERAR

MÅNADENS LAG

FOTO S P O N S O R

Härnösands Orienteringsklubb Ungdomsverksamhet

F R Å N V Ä N ST E R T I L L H Ö G E R : Mikael Edfors, Pelle Molin, Elmina Molin, Elsa Lindahl, Ulf Lindahl, Alexander Huig, Marijke Huig, Anna Carlsson, Per Edström, Eva Henning, Arvid Henning,Mattias Wiklander,Susanna Edström,Magnus Nordgren, Leif Selling, Elsa Edfors, Hanny Edström, Elin Claesson, Sarah Djärv, Christina Engström, Eva Galin, Willy Galin, Anita Galin, Jakob Engström, Duco Huig, Elias Walters, Ida Olofsson, Dominik Galin, Ellen Hansson, Viktor Galin, Nora Jonsson, Igor Galin, Jonathan Engström, Saskia Huig, Tage Claesson, Ludvig Henning, Lucas Wiklander, Vidar Nordgren

L a g b i l d b o ka s m e d : S te fa n Fr ö b e rg • s te fa n @ y i p p i e h a r n o s a n d . s e • 0 70 -376 32 4 1

79

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

Värdekuponger!

2 70

LUNCHPAJ

Köp betala för 1 Gäller valfritt bakverk. T o m 26/5 2020 med kupong.

Storgatan 35 • Härnösand

kr

Sallad, bröd & kaffe ingår. Ord 85:-. T o m 26/5 2020 med kupong.

Nybrogatan 1 • 0611-103 22

Håll avstånden • Tvätta händerna

Fiskekroken 11 • 0708-39 61 20 www.fiskekrokencm.se

Mång a s f av o r it ! 120 g .

(Ord 70:-)

...

+ MENY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........80:+ MENY 2: Öl 40 cl/Glas vin och Pommes Frites . 100:-

VärdEKUPONGErNA Gäller TOm: 30 MAJ 2020

37

kr

%

rabatt

på VALFRI barnbok. Gäller t o m 26/5 2020.

på Autorange Interiörrengöring. 500 ml. Ord 77:-, NU 40:-. T o m 26/5 -20 så långt lagret räcker. End i H-sand. Ej i komb m andra erbj.

PRISMAHUSET 0611–195 35 • www.abackabok.se

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

Ladda ner vår APP så får du

-40%

RABATT * på första APPköpet * Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Ö PPETTI D ER

Tel 0611-430 430

www.clock.se Tidernas hamburgare www.clock.se VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG

Clock SPICY MED KUPONG 50:-

Värdekupong

rabatt

på Pizzeria Viva Napoli vid köp av valfri cykel. Gäller t o m 26/5 2020.

#

Gäller tom30/5-2020

Köp till söt pommes!

PIZZA

Mån- tor .............09-21 Fre .....................09-22 Lör .....................10-22 Sön.....................10-20 € Klipp ur våra förmånliga värdekuponger!

HET! TIPS!

20

GRATIS

• Avhämtning • Äta här - vi har glesade bord i hela restaurangen • Uteservering med glesade bord • Utkörning mellan kl 16-20 varje dag + 50kr

Öppet

nas hamburgare

Värdekupong

www.clock.se

Facebook.com/clockharnosand

#

Värdekupong

ams

120 g r Ö PPETTI D ER hög re v s rg a re

Mån- tor Fre Lör Sön

...............................................

.........................................................

......................................................... ........................................................

09-22b u la 09-23 me d dubb r o iv k s t s o 10-23 (Ord 70:-) 10-22

CLOCK CHEESEMED KUPONG 50:+ MENY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........80:-

+ MENY 2: Öl 40 cl/Glas vin och Pommes Frites .. 100:-

Gäller tom30/5-2020

p 2 kaffe tala för 1

orlekar & Take Away

Värdekupong

#

Tidernas hamburgare

VÄRDEKUPONG (Ord 45:-)

barnBOX

Le ks ak n! med i bo xe . ..............

MED KUPONG

35:-

Vår barnbox-Tick Tack innehåller 60 grams högrevsburgare, Pommes Frites och 30 cl dricka.

Tidernas hamburgare

Gäller tom30/5-2020

Värdekupong

SPARA PENGAR!

www.clock.se

www

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand 4 2020  

Yippie Härnösand 4 2020  

Profile for lamee