__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 3 - 65. årg. sept. - nov. informasjon

Foto | Robert August Pedersen: Gudstjeneste under årets konfirmantleir på Rødungstølen

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Gudstjenester Lambertseter kirke 16.09. 2 018

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Sprell Levende. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn.

28.10. 2 018

1 Kong 17,17 – 24 Elia vekker opp enkens sønn Luk 7,11 –17 Jesus vekker opp enkens sønn Joh 11,1 – 44 Jesus vekker opp Lasarus

23.09. 2 018

Høymesse. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Lambertseter menighetsblad.

Jes 59,1 – 4 Deres misgjerninger skiller 1 Joh 1,8 – 2,2 Dersom vi bekjenner våre synder Luk 18,9 – 14 Fariseeren og tolleren

04.11. 2 018

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid.

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Høymesse. Tro og Lys deltar. Fredrik Ulseth. Offer: Tro og Lys-bevegelsen.

04.11. 2 018

11.11. 2 018

22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Høymesse. Eigil Morvik. Dåp. Offer: TV-aksjonen, Kirkens bymisjon.

Ordsp 6,20 – 23a Forkast ikke det du har lært Fil 2,1 – 4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet Joh 12,35 – 36 Tro på lyset, bli lysets barn

Minnegudstjeneste. Fredrik Ulseth og Eyvind Skeie.

25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Sprell Levende. Utdeling av 4-årsbok. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn.

Egne tekster, eller Salme 107,23 – 32 Han fikk stormen til å stilne 2 Kor 1,8 – 11 Han reddet oss fra den visse død Matt 14,22 – 34 Jesus og Peter går på vannet

21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Sprell Levende Høsttakkefest. Bjørn Mathiesen. Kirken pyntes med grønnsaker og frukt. Ta gjerne med noe til å bære frem i kirken! Under kirkekaffen blir dette gevinster i en stor utlodning. Lambertseterskolenes kor deltar. Dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn.

ALLEHELGENSDAG NB! KL. 18:00

1 Mos 23,1 – 6 Abraham sørger over Sara 2 Kor 1,3 – 7 Takk til Gud som trøster Joh 11,1 – 5.33 – 38 Jesus sørger med sine venner

18.11. 2 018

26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Høymesse. Bjørn Mathiesen. Mulighet for dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid.

2 Mos 3,10 – 12; 4,10 – 16 Hvem har gitt mennesket munn? Rom 9,20 – 24 Jeg viser godhet mot den jeg vil Joh 9,1 – 7.35b – 38 Mannen som var født blind

Egne tekster, eller Luk 17,11 – 19 Den takknemlige samaritanen Sal 65,10 – 14 Du gjester jorden Ef 5,15 – 20 Vær ikke uforstandige

21.10. 2 018

Høymesse. Fredrik Ulseth og Simon Høimyr. Dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid. Salme 84,2 – 8 Salige er de som bor i ditt hus Hebr 12,1 – 3 En sky av vitner Matt 5,13 – 16 Jordens salt og verdens lys

1 Mos 2,18 – 25 De to skal være ett Ef 5,31 – 33 Mysteriet Kristus og kirken Mark 10,2 – 9 Ekteskap og skilsmisse

14.10. 2 018

ALLEHELGENSDAG KL. 11:00

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

5 Mos 30,11 – 15 Ordet er deg ganske nær Rom 2,13 – 16 Lovens krav i hedningenes hjerter Joh 7,14 – 17 Den som vil gjøre hans vilje

07.10. 2 018

Høymesse m/allment skriftemål. Fredrik Ulseth. (Personlig skriftemål eller samtale kan når som helst avtales med prest i tjeneste.) Offer: Menighetens arbeid blant ungdom.

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

1 Kong 8,41 – 43 Når utlendinger ber, må du høre Rom 15,25 – 33 Hedninger har fått del i gavene Matt 8,5 – 13 Offiseren i Kapernaum

30.09. 2 018

BOTS- OG BØNNEDAG KL. 11:00

25.11. 2 018

DOMSSØNDAG/KRISTI KONGEDAG KL. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Samarbeidsprosjektene i Egypt gjennom Stefanusalliansen.

Job 28, 20 – 28 Å frykte Herren, det er visdom Kol 1,9 – 14 Et liv som er Herren verdig Matt 25,1 – 13 Brudepikene

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no

2


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

SOGNEPRESTEN HAR ORDET

Fredrik Ulseth

Der folk er…

VI TAKKER OG BER: Arendals-uka har blitt et begrep i det Slik ønsker vi å framstå også som folkenorske årshjulet. De fleste sentrale aktører i kirke her på Lambertseter, med solid fun• For kirkens arbeid blant barn på Lambertseter, la det vokse gode dament i Evangeliet, åpne dører og høyde politikk, offentlig forvaltning og næringsfellesskap rundt liv merker av denne august-uka med rødt under taket. Vårt særegne kirkebygg står i sine kalendre. Det gjelder å være der folk midt i Lambertseter-miljøet og uttrykker • Babysang og Supertirsdag. er. I år var også Den norske kirke veldig tydelig: Vi ønsker å være der folk er. Når Takk for frivillige ledere og medarbeidere som åpner kirken synlig til stede i Pollen i Arendal. Seilskuta utrolig mange bruker kirkebygget til kurs, og dekker bord. La høsten bringe «Adella» fikk fungere som «Kirkeskipet» møter og selskaper, uttrykker dette noe av mange muligheter for at også denne uken, og skuta ble godt besøkt. det samme. Samtidig ønsker vi å ta vare nye iblant oss kan se sin plass i menigheten. på den utfordringen kulturminister Kirken sentralt samarbeidet med både t orde epresten har Sokn Trine Skei Grande kom med i Arendal: Sjømannskirken, Kirkens Nødhjelp og har ordet • Vi takker for menighetens epre Sokn «Dere må holde på detsten som er hellig». Agder bispedømme, og et betydelig antall gode samarbeid med barneMange vet kanskje ikke at kirkerommet er frivillige stod på. Hvorfor denne satsingen? hagene og skolene, og med n i veve ing Renn Lambertseter skolenes kor. Lobbyvirksomhet? «Nei,» svarer Ingeborg åpent og tilgjengelig mesteparten av dagen n veve i ing Renn saklig avviste som problem: Julen Vi takker for konfirmantene som flotte mange utrolig et fins Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirke- alle hverdager. Da kan alle trenger høytidet– den hører kristen er ensom nettopp har fått sitt dåpsløfte og verdifulle billedtepper . Julen kulturarv vår til med problem: som avviste saklig kunste rådet. «Vi ønsket å synliggjøre stille sted finne veien dit, tennehøytid et lys, være Historisk verden. i utrolig flottekirken, dens mange et fins bekreftet, og for alle som har hører den – kristen en er kuleuropeisk innenevår per e billedtep verdifull ogbrikken mye mer vært med å feire at de kan se uendelig og dette alt I . kulturarv arbeid stykker og den er i samfunnet, og der i stillhet og ro. Kjenne seg omsluttet av vår til med endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. ser vi hvordan veven ennå er eng.e kulsammenh europeisk vår såstykker kan kulturell detinnen ha konsekvenser inn på mange Det Hellige. Tar man en tittogpå hjemmeog vi skal frem i livet med håp og forventsamfunn vårt i uendelig mye, mer intakt dette alt I turarv; banebrytende bilder i norsk dette ser vi være at om tvil ødelegge ning. Fyll disse ordene med lys ingen å er med Det e varsomm er ennå veven hvordan utøvere store demange avde En sammenh siden vår finner man raskt ut atnbåde felt». Blant sakerinnen som særlig limet, ble denne eng. kulturell n i veven renninge i denne vi skal , ogveven. og varme slik at gleden kan i vårt samfunn intaktrenninge kunstarten her i Norge døde vår kristne være vært har at r om århundre dette tvil med å ødelegge Det eri ingen etirsdagsvarsomm torsdags formiddager og mange profilert «Kirkeskipet» klimasaken; Marie Elsevar siden,innen tid kort bli varig. utøvere store depå En avfor i kulturarv ogrenninge veven dier renninge n .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,trosdenneerveven. n ikirke vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte sensrenessan fra kvelder finnes det muligheter for bønnehele fem arrangementer handlet om klima kultursom et, lokale og kristne samfunn vår vært nasjonale har r både er vevnader erkeElse Marie vil pregei århundre symbolst tid siden, for kort epoker i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi symbolb ogOg og bevisst • eterVi ber for høstens planlagte trosvi oss erselvsagt: Som kirke i svært kirker norske og mange vakre og ogJakobsen miljø. Noen irriterer seg selvsagt over . Hennes den humanist i renessan til inn sens-iskeer både vevd tydelig bleat frameditasjonssamlinger. vi å være kultursom et, ønsker lokale og samfunn nasjonale som de Og . framover år prege vil mange symbolsterke vevnader oss byggeklo enger. program og alle aktiviteter. har gittepoker ,Søndagens også sser sammenh tenkning disse eter alle ngstidens stede iærere. På Lamberts og opplysni gudstjeneste former Det og symbolb kirken synes å agere politisk. alleSelvsagt hvordan vet henne, kjente i svært kirker norske mangeda La menighetens arbeid bære vår oss gitt , symbol samfunn et iske til vårt står som gettydelig til inn i den humanist vi å være ønskerKirkebyg tydelige ble vevd bærer deåsom bildene Og . hennes år framover Hellige slik at det rekkes mot oss mennese verdi. sser måmange kirken vokte seg for komme med forteller sin preg av visjonen om å «se Jesus, Det kollektiv g. byggeklo oss gitt bruksbyg enger. har og , – sammenh tenkning disse alle i stede henne, vet hvordan alle kjentesignatur. dagens og og bli sett av ham». er også men , gitt oss vår historie, et symbol som til vårt samfunn står tydelige men biskop bærer hennes ker: I Evangeliet ogget i Dåpens og ensidige løsninger, detKirkebyg bildenepolitiske ering avforkynt fragment der I ene tid gsinher. agens verdi. morgend forteller Det kirkebyg g. – og bruksbyg Jeg har sett noen svært gamle kollektiv skaper signatur. også åpenbart e kollektivNattverdens helligehistorie, også dagens og n merkirkens men erJeg ker der renninge handlinger. Ingeborg Midttømme uttrykker vev-styk er plan, mange på kriser identitets der fragmentering av det dette huset I en tid knyttet gtilher. • Vi takker for kirkens musikkarbeidkirkebyg Altagens i oppløsning. har gått morgend eller noen svært settmindre Jeg har utspill Stålsett-u skaper ogsåtvalgets åpenbart forferdes dypt når jeg hører mennesker intensjon godt hungamle sier: harkollektiv et jegeredd en historie fra 1950-talletog kulturliv. Vi ber for alle generaforteller har klart bildet i selve errenninge n mer«Vi Silketråd ker dernår vev-styk ideene hvis er en plan, forvitring vil øke på mange kriser mennesker mot rettertilseg huset av, men dette ull-identitets knyttet preparert arbeid dårlig ng. seg,åmen i oppløsni harengått eller mindre si at «de ikke er godeAlt nok» å døpe ansvar for gjøre politikerne våre så i livet. utspill satt ut blirStålsett-u tvalgets redd estefeirinetg, sjoner som samles til stunder jeggode Gudstjen i dag! av til fra 1950-tall morknet. historie en enning forteller klart harhar ellererbomullsr i selve bildet Silketråd ideene en hvis og forvitring vigsel er vil øke med sang og musikk, både i sjon, konfirma mennesk dåp, svært seg mot talt lig ullretter bokstave detkan barna sine eller til nattverd. og seg, modige at dårlig de ta valg som blir gode Da blir preparert en men godtav, men Hvakomme tten. vigselsre f.eks. Ta ut i livet. menighe er for g, ten og kirken og på Lambertseter aldersgravferd, fra satt estefeirin faller blir Gudstjen dag! i tråder; av morknet. mange løse har bildet enning eller bomullsr å frata Den norske dag. Vår I Lambertseter er alle velkommen tilvigsel å av la i og forDa ossblir på lang sikt». Dataltmå kirken værevil det tjene funnet lokalsamsjon, dåp, e. svært hverandr lig bokstave det e konfirma og sykehjem. La alle kirkens registrert andre (og dermed godt kirke tten. Hva vigselsre øet må f.eks. Ta lokalmilj til g ten utfordrin menighe for er gravferd, fra faller bildet tråder; løseDer må den være for å vise trossamf tten? alder! Og uansett nattverden erVårogtiserer besøkende, både med ord og dermange folkDet er. vigselsre unn) Den norske fratadøpe, å seg tjene har det » vil problema -utvalget man når «Stålsett være, dag. i såkalte av funnet lokalsam hverandre. i vårt e tradisjon registrert andresbrudd (og dermed ns Hvilket kirke kirkes må i øetplass Den utredningerom levert envirkelig til lokalmilj g norske toner, få oppleve Guds evige ment alle Vi må aldri gi oss til åopp at Folkekirken enreligione kirke for og hvautfordrin det,døpte. ikke liv erfor tten? nasjonale vigselsre unn) om Det trossamf et. å sluttetiserer samfunn norske har det » i problema plass -utvalget når manet, «Stålsett være, samfunn såkalte Det nærvær, og ta del i universets stiller man Eller til? det vårt motivasjon tjener sbrudd i folks tradisjon Hvilket sensurere for å søke intensjon folket, hele sinom bredde og ns sitter manghverdag gode i søndag. arbeidet, mange plasssom religione er utredning ennok levertmed og Den norske kirkes opp om Kirken ved stegn hva og spørsmål det, ikke er lovprisning av sin Skaper. liv de nasjonale av flere men Det et. arbeidet, slutte bak å et, samfunn norske plass og samfunn steder fold. Ogi det bredde handler ikke omkirkene Hellige; vi ønsker å rekke fram som man stiller Ellersamlings det til? Det kollektive r somtjener er bare prinsippe detdet søndag. For hverdag er (bare) somdet intensjon gode og arbeidet, mange oner er nokkonklusj de ingogved overbygn Kirken ved stegnder hevde jeg at samfunn som i lengden kan ta , vilom de bommerspørsmål avforkynnelsen fremmes flere men bak arbeidet, folk er og si: «Velkommen! oppslutning, men avkollektiv høytider. glade eller og store steder samlings somkriser liv. eVi som er kirkene på vårt vare kollektiv detfelles målet. på oner er bare og prinsipper som For det konklusj ved de etertakirke som Lamberts evangeliet få hevde bredt bommer nedslag og kollektiv at folk overbygningkollektiv kan knyttet i lengden somtil samfunn vil jeg fremmes,skal en høytider. ikkeglade Var deteller samt store kriser ass,Vi er våre arbeidspl somalle vårvårt liv. felles Det er lagt så stor vekt på på vare målet. på fra behov Gudsom gir – vi deler!» Vi tar kulturskal få merke atsden vi forkynner bevegelsTa e utimot! trofaste e og som , gruppers kirkefrivillige ellerGud fantastisk eter individet Lamberts til knyttet søkte til kollektiv en utallige ikke at og sier: åpnevåre skal ogtallVar som det vi holder r atpå samt alle på Noen ass,dørene vekt så stor lagt errettighete ministeren ikkeDetgjør forskjell folk. fradetgjorde juli vår arbeidspl 22. ordet. e etter Domkirk sompå Oslo behov fra e ut viktige , Vi er fortsatt , oss!trofaste frivillige Bruke og børsvirke gruppers på nasjonenbevegels eller samlende fantastisk individet tisk er problema Og hva til 2011? søkte at utallige skal holdes gjorde sveven å gripe samfunn 2017 underbygger at for viskal fortsatt en bred og sier: for at åpne og tilermitt forvitrer. dørene som vi holder r at detEller rettighete er skirken Sjømann at juli med e etter 22. opp som ikke ende Renninge viktige sammen , n i Oslo Domkirk de bilde: fortsatt innleden Vi erog på nasjonen Bruk oss! samlende bør virke UD? fortisk dspartner høstens mange oppgaver og sveven aktiviteter folkekirke: 3,7 mill. samarbei problema er seg et Og hvaNår ønsker 2011?av Ingenskal s. til mitt (71% tråder. holdes ødelegge veven gripe samfunn for å medlemmer for at løse Eller forvitrer. skirken er at Sjømann med eråen som som stor oppeneste samfunn ni ende ikke og en sammen innledende bilde: fanger oss alle, ønsker vi enda gang befolkningen), 5,4 iRenninge mill. besøkende ved de om i Statoil ledelsenfor UD? Spør dspartner floke. ønsker seg et et innlegg s. dagspressen 21. samarbei vevenIødelegge med løse tråder.tilIngen tisk det problema har følt invitere g konfirNordhau eneste stor alle på Lambertseter å bruke siterer biskop gudstjenester, døpte, 35 519 en er januar 30 331 som samfunn i e støtte om de har fått floke. den prestelig i Statoil idehistor 21. Otto Spør ledelsen i Bjørgvin senikeren i dagspres innlegg et I gen avtisk merte, 35 519 Selv kirken iAlgerie-k lokalmiljøet med risen. der den så klokt er håndterin det problema og følt har sosiologe : «Sentrale g om rtallene Nordhau biskop siterergravferder. januarKrogseth om den prestelige støtte de har fått i enige er r ropologe Otto kulturant ikeren idehistor Bjørgvin i har sunket noe de to må sistevære årene – for en Skalgen Der folk er. flytte måtte kanskje vi plassert: risen. av Algerie-k håndterin felles : Noe sosiologe r og for følgende : «Sentrale Krogseth gravferd ut av kirkene også for individer utr over om s og bredde! en nasjon, er enige ropologe kulturant å virke støtende – er det neste

D D

ikke kanskje måtte flytte r. Samfunn rettighete for etSkal vi gruppers være felles : Noe må følgende snakke ikke åogså For for om den trekk? kirkene ut av gravferd eller lim sosialt som og s trenger, individer over ut nasjon, en n knyttet tiseringe problema er det neste årlige – støtende virke å ikke å sement, indende et sammenb Samfunn r. rettighete gruppers r– stjeneste skolegud den om julens til snakke å ikke For og trekk? elt substansi noe om eller samles lim trenger, som sosialt i VG før jul Skartveit Hanne knyttet n noe tiseringe problema t.» årlige særprege nasjonalt og å kulturelt sammenbindende sement, til julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

3 3

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Plastic fantastic Tekst: Heidi Mork

Foto: Forsøplet strand ved Rødehavet (Wikimedia Commons / Public Domain)

Plast lages av olje, og produksjonen av plast tok for alvor av med utviklingen av oljeindustrien på femtitallet. Og det er ikke så rart at vi ble glade i plast, plast har nemlig noen veldig gode egenskaper. Det kan brukes til nesten hva som helst, er vanntett, holdbart, veier lite, knuser ikke som glass, får mat til å holde lenger, og det kan være gjennomsiktig eller fargerikt, og fint å se på. Plasten har tatt over for materialer som glass, metall, ull, lær og keramikk, og det er lett å oppdage plast om man sjekker kjøleskapet, kjøkkenskap, barnerommet og toalettsakene på badet, eller undersøker andelen syntetisk materiale i klesskapet. Så hva er galt med plast? Produksjon av plast avgir , og plast er mer energikrevende å produsere enn andre materialer, men til gjengjeld gjør den lave vekten at energibruk ved transport er lavere. Det aller

4

største problemet med plast er hvor den blir av til slutt. Det har vært en gradvis utvikling over mange år, men vi skjønte først alvoret da plasthvalen dukket opp på en strand på Sotra i januar 2017. Hvalen var utsultet fordi fordøyelsessystemet var tilstoppet av plast, og den måtte til slutt avlives. Havet er nemlig fullt av plast! Både i form av større biter, som kan danne store flytende plast-øyer i havet, men også som bitte bitte små plastbiter, såkalt mikroplast. Mikroplasten er enten slitt eller brutt ned fra større plastprodukter, eller den er produsert som mikroplast til bruk i ulike produkter, f.eks. i kosmetikk. Plasten forurenser havet og fører til lidelse og død for dyrene som bor der. De vikler seg inn i større plastdeler, og forveksler plast med mat. Med plasten følger det kjemikalier som kan forgifte dyrene som spiser plasten, i tillegg vil kjemikaliene kunne akkumulere oppover næringskjeden og ende opp i oss mennesker. Det er kjent

at enkelte av disse kjemikaliene kan føre til hormonforstyrrelser eller gi økt risiko for kreft, men konsekvensen av mikroplast og hvordan den vil påvirke miljø, dyr og mennesker vet man for lite om enda, til det trengs det mer forskning. Men det som er sikkert er at plasten som allerede er i havet ikke blir borte. Det tar mange hundre år å bryte ned plast, så det blir bare mer og mer av den. Det er til og med forskere som mener at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet. Skal vi snu utviklingen må alle trå til. Mye må gjøres på globalt og nasjonalt plan, med regelverk og tiltak. Men vi bør alle bidra med å redusere forbruket av plast og sørge for at plastavfallet havner der det skal.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

TIPS 1# La bilen stå Støv fra bildekk er faktisk den største kilden til mikroplast i Norge, og mye av denne plasten havner til slutt i havet. Dessuten er mindre bilbruk bra for miljøet på mange andre måter også, og bra for helsa.

2# La være å kjøpe Det er selvsagt den beste måten å redusere plastforbruket på. Kjøp bare ting du trenger, og tenk ekstra godt etter neste gang det dukker opp et godt tilbud på nett produsert billig i et land langt borte, i tillegg til plasten i produktet kan man også tenke på arbeidsforhold, ressursbruk og forurensing i fabrikken der produktet lages.

3# Velg tilsvarende produkt uten plast Vi forbrukere har faktisk ganske mye makt, så om mange nok velger produkter uten plast vil produsentene fort tilpasse seg. En del kremer og tannkrem inneholder mikroplast for å ha en slipende effekt, pass på å velge produkter uten. Q-tips med pinne i papp i stedet for plast, og tannbørste i bambus er eksempler på materialbytte.

4# Velg produkter med minst mulig plastemballasje Det kan være deprimerende å se all plasten som ender i handlekurven på en runde gjennom dagligvarebutikken. Men noen ganger kan plasten unngås ved å velge en annen produsent, f.eks. velge pasta i eske i stedet for i plast, eller velge frukt og grønt i løsvekt mot ferdigpakkede alternativer.

5# Bytt ut bæreposene Bruk handlenett i stedet for poser, og husk å putte dem tilbake i veska eller jakkelomma så de er klar til neste handletur. De tynne posene man bruker til frukt og grønnsaker i løsvekt kan også erstattes, f.eks. med stoffposer i tynt bomull. Om du liker å sy kan du lett lage poser selv, ellers kan de kjøpes på nett.

6# Ta med kopp og bestikk Skal du på piknik eller skoleavslutning? Dropp engangsbestikk og plastkopper, ta i stedet med mer holdbare utgaver hjemmefra. Liker du å svinge innom kaffesjappa og ta med en kaffe på vei til jobb? Mange kaffesteder og bakerier lar deg ta med egen kopp, og gir deg kanskje rabatt i tillegg.

7# Velg klær uten plast Når syntetiske klær vaskes avgir de mikroplast som renner ut med vaskevannet. For å redusere mengden mikroplast som slipper ut av vaskemaskina kan man vaske klærne sjeldnere, passe på at filteret i vaskemaskina er renset, og vaske klærne i en egen filterpose for dette formålet. Forsøk å velge klær av nedbrytbart materiale neste gang du kjøper noe nytt.

8# Ikke kast plast i naturen Vi har forhåpentligvis kommet dit at de fleste ikke bevisst kaster søppel direkte i naturen. Men hva drar du ned i do? Engangslinser og q-tips inneholder plast og blir ofte med i dragsuget, der de ikke hører hjemme.

9# Resirkuler plasten Kast plasten i blå poser, da blir plasten som allerede er i omløp brukt på nytt. Om du har et feriested der det ikke er plastgjenvinning så går det allikevel an å sortere som du er vant til, og ta med deg plasten hjem.

10# Bli med på strandryddedag Hjelp til med å rydde opp søpla som allerede har kommet på avveie ved å være med på de årlige strandryddedagene, som også arrangeres i vårt distrikt. Eller enda enklere, ta en liten plukkerunde når du allikevel er ute på tur.

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Tro og lys

Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer

Østmarkskapellet 26. august 2. september 9. september 16. september 23. september 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28. oktober 4. november 11. november 18. november 25. november 2. desember 9. desember 16. desember

Torleiv Austad Ragna Dahlen Anne Grete Listrøm (nattverd) Eirik Mong Kjerstin Jensen (familiedag) Gunnar Kagge Lasse Heimdal Tore Laugerud Erling Pettersen Eivind Arnevåg Anne Austad Sunniva Gylver Finn Folke Torp Tor B Jørgensen Lasse Heimdal Pål Erling Torkildsen Morten Holmqvist

(Adventsgudstjeneste kl. 16.00. Fakkeltog fra Grønmo kl. 15.00.) Alle gudstjenestene begynner kl. 12.00 Kafeteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1) MØTER 2018:

Lørdag 22. sept kl. 13.00 - 17.00 ⮑ 20-års jubileum

Søndag 7. okt. kl. 11.00

⮑ Gudstjeneste med deltakere fra Tro og lys  

Lørdag 20. okt. kl. 14.00 - 17.00 Lørdag 17. nov. kl. 14.00 - 17.00 Lørdag 15. des. kl. 14.00 - 17.00 ⮑ Julemøte med grøt

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for. Velkommen innom!

6

Nytt fra menighetsrådet For eløpige møtedatoer: 26. september 30. oktober 27. november 22.januar Endringer kan forekomme


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Her har vi ledig annonseplass Kontakt oss på e-mail redaksjonen@lambertseterkirke.no hvis du vil være med å støtte arbeidet med menighetsbladet

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpauslrud@kindemco.no

familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

GOD sommer 2018 med frivillighetssentralen!

Ensomhet er også noe ellers friske eldre føler på når deres aktivitetssentere og foreningsliv har lange ferier og de selv ikke har ressurser til å reise og utfolde seg lenger.

Alle synes vel at det er hyggelig å bli ønsket en GOD sommer, men å få oppleve det er mer tvilsomt når man er kronisk syk eller varig bevegelseshemmet uten utsikter til bedring. Det er nemlig et faktum at sykdom aldri tar ferie! I tillegg til selve sykdommen eller uførheten forsterkes ofte følelsen av hjelpesløshet og ensomhet hos den det gjelder når det synes som om ”alt og alle” ellers har tatt seg ferie.

Det viktigste for oss i frivillighetssentralen på Lambertseter er derfor å få mange nok medmenneskelig tenkende og handlende frivillige, de som ”legger seg i kjølvannet av” yrkesutøvere innen helse-og omsorgstjenester. Det har vi greid i sommer, også ved å arrangere sosiale samvær, kjøre smågrupper med frivilliges biler i distriktet og å arrangere to bussturer der 59 deltakere fylte bussen hver gang.

Tekst: Kai Adelsøn & Jørgen Meier | Foto: Synøve Gigernes

Våre to sommerturer, de 39. og 40. i rekken

Sommerturer 2018 TIRSDAG 10. JULI: Sommertur til Grini og Asker museum. 59 deltok, og Arvid og Vigdis kjørte egen bil for å få plass til alle! Per Ole og Jørgen smurte baguetter på forhånd. Gripende omvisning på Grini, med orientering om nye planer for museet. Fint foredrag. Jørgen fortalte om livet under andre verdenskrig i Asker på vei til Asker Museum. Fin omvisning der også, og fleksibel løsning med serveringer. Hyggelig sjåfør Hasse fra Uppsala – en varm og vellykket dag. TIRSDAG 7. AUGUST: Sommertur til Nyfossum / Blaafarveværket og Fossesholm. 57 deltakere var med til Blaafargeværket, med enkelt kaffeservering og mulighet til å besøke sommerens kunstutstilling. Deretter tur til Fossesholm herregård ved Vestfossen, med omvisning og servering av lapskaus etterpå. Meget vellykket, og turen ble noe forsinket tilbake fordi deltakerne ikke ville hjem!

8

Gjennom 18 år har vi hatt som regel to, men også tre, turer med buss om sommeren i juli og tidlig i august, nettopp for at de som ikke reiser bort ellers om sommeren skal gis muligheten til å få sosiale samvær og interessante opplevelser. Det er en målsetting i seg selv at turene ikke skal koste for mye så vi gjør alle avtaler og arrangerer selv. Ingen turoperatør er inne i bildet og fordyrer turene. Følge til lege, skaffe hjelpemidler, bortkjøring og handling, besøks-, tur-/rehabiliteringsvenner…

Det ble en GOD sommer for våre frivillige som har glede av å stille opp for andre! Når vi for eksempel kan skaffe en rullestol eller rullator fra Oslo kommunes hjelpemiddellager, som gjorde det mulig å komme ut i den solfylte sommer. Og vi holdt ellers også ”hjulene i gang” og har til og med plassert nye faste turvenner til brukere på oppdrag fra bydelens hjemmebaserte tjeneste og Helseetaten. Av denne grunn holder altså vi i vår frivillighetssentral på Lambertseter ved like en viss kapasitet når mye annet tar ferie. Takk til alle frivillige som alltid stiller opp på hva det enn måtte være. En takk også til de som arbeider i hjemmebasert sykepleie for godt samarbeid, også i hele sommer. Beundringen går til dem i sine utfordrende heldøgnturnus-jobber i en tid der det skal spares inn på sykehjemsplasser slik at det generelt er slik at de pleier hjemmeboende syke som trenger dem enda mer enn før!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Åpningstider:

6-24 (7-24 lørdag) Kontakt oss for hjemkjøring av varer.

MELLOMBØLGEN Nord dagligvare AS  22 28 88 37

Kjøpmann Jonny Nord mellombolgen@rema.no

Fotball

Innebandy KFUM-hallen fredager 19:30 – 21:00

Fotball

Fotball

KRIK 26+ Oslo er et av KRIKs lokallag, og er et tilbud for de i alderen 26 år og oppover. Vår hovedaktivitet er treningene i KFUM-Hallen på Ekeberg. Vi deler oss som oftest i to grupper der noen spiller fotball og noen innebandy. Første trening i høst er 24. august. For mer informasjon sjekk ut KRIK26+ Oslo på facebook.

Innebandy

Innebandy

KFUM-hallen fredager 19:30 – 21:00

https://www.facebook.com/groups/73752015463/

KRIK 26+ Oslo er et av KRIKs lokallag, og er et tilbud for de i alderen 26 år og oppover. Vår hovedaktivitet er treningene i KFUM-Hallen på Ekeberg. Vi deler oss som oftest i to grupper der noen spiller fotball og noen innebandy. Første trening i høst er 24. august. For mer informasjon sjekk ut KRIK26+ Oslo på facebook.

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Slekters gang DØPTE Ella Olivia Gulli-Vårengen, Live Nyheim Kvitvik, Jenny Alette Aspvik, Ragnhild Joplassen Østerud, Amanda Hoff, Emma Thiis-Evensen, Oline Haugen Løvkvam-Køster, Andreas Mæland Schlyder, Lars Mæland Schlyder, Ludvik Backmann, Marcus Kronen Kaarstad, Mads Johannes Omvang Sturød, Matias Nikolai Hauger Van Der Lende

VIGSEL Ann-Kristin Joplassen og Per-Arne Østerud giftet seg i Lambertseter kirke 14.juli

DØDE Britha Østlie Tomaras, Anne-Marie Randi Hammerlund, Mary Ragnhild Sørlie, Anna Frida Amundsen, May Britt Christophersen, Emly Miriam Johansen, Solveig Mildred Botner, Sylvia Harriet Sørlie, Anne Bråthen, Gunvor Bergliot Norum, Kari Schiøtz, Knut Lomsø, Arne Grønhovd, Johan Nyhus, Rolf Lund, Thomas Steffenrud, Kjell Magnus Larssen, Odd Larsen

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

De sa om Abba Makarius at dersom noen kom til ham med stor ærefrykt, slik som om de kom for å møte en stor og hellig mann, ville ikke Makarius snakke i det hele tatt. Men dersom en bror sa til ham, som for å ydmyke ham «Abba, når du var en kamelfører, og stjal av varene og solgte det igjen, ville ikke handelsmennene slå deg?» Hvis noen snakket til ham på den måten ville Makarius svare med glede på ethhvert spørsmål.

10

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Med blikk på lokalmiljøet:

Lambertseter flerbrukshall Endelig fikk Lambertseter sin egen flerbrukshall, og med den kom det nye idretter til Lambertseter. Hallen er tilrettelagt for håndball, volleyball, basketball, badminton, innebandy, generell allidrett og bryting. Med ny hall kommer også flere og bedre muligheter for skolene i området. Tekst: Asle Røhne Rossavik

Ny hall er lik nye idretter Lambertseter idrettsforening (LIF) satser stort og har startet opp tre nye idretter; håndball, innebandy og badminton. Det tar tid å etablere nye idrettsgrener og nye lag. Med sterk frivillig innsats fra trenere, lagledere og ikke minst barna bygges lagene opp med nye årskull som kommer inn. Innebandy har tilbud til gutter og jenter 2005/2006, 2008 og 2010-2012. Håndball har tilbud til jenter 06 og eldre, og gutter 08 og eldre. Badminton er tilbud for voksne/ veteraner. LIF arrangerte nylig åpen dag for å rekruttere flere spillere til de ulike idrettsgrenene. Det er rom for flere, både voksne og barn. Se mer på Lambertseter idrettsforenings hjemmesider.

I tillegg har Lambertseter bryteklubb (LBK) fått en egen del av hallen til sin virksomhet. Hallen er den første i landet med skreddersydd del for bryting. Det er en topp moderne brytehall med kamparena og styrketreningsrom. Bryteklubben arrangerte junior-NM i mars i år i den nye hallen med hele 56 brytere. LBK tok med tre gull hjem til egen klubb. Fossilfri byggeplass og passivhusstandard Arkitektfirmaet Hille Melbye tegnet flerbrukshallen på oppdrag fra Oslo kommune kultur- og idrettsbygg. Bygget er på ca. 3500 kvm. Det ble stilt strenge miljøkrav fra det rød-grønne byrådet. Prosjektet er det første i landet med fossilfri byggeplass og hvor selve bygningen i tillegg er bygget etter passivhus-standard.

Fossilfri byggeplass betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen har vært elektriske eller gått på biodiesel. Det samme har vært gjeldende for oppvarming og tørking av byggeplassen. Flerbrukshall Hallen brukes primært til idrett, men kan også brukes til andre arrangementer. Karlsrud skolekorps brukte den i vår til marsjseminar. Det blir spennende å se hvilke andre arrangementer som vil fylle den nye hallen.

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Bli med!

MINDRE ALENE SAMMEN

21. oktober skal 100.000 bøssebærere ut å gå for TV-aksjonen NRK og Kirkens Bymisjon slik at alle hjem i Norge får besøk. Gå inn på www.blimed.no for mer informasjon. Fram til TV-aksjonsdagen jobber 7.000 frivillige over hele landet for å mobilisere nok bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt. Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik, og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Dette går pengene til TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom årets TV-aksjon skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan redde liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Kom inn for natten – akutte behov Alle mennesker som oppholder seg i byene våre skal få dekket basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger. Her tilbyr vi de som trenger det aller mest et tørt, trygt og varmt sted å sove innendørs. Vi skal også etablere enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat. Videre skal aksjonsmidlene 6

12

Verv bøssebærere! Få gjerne med venner, familie og kollegaer til å gå med bøsse.

Skap synlighet! Skap synlighet og engasjement rundt årets TV-aksjon ved å arrangere konkurranser og deledusj ut informasjon om TVsikre at flere byer har et sanitærtilbud som toaletter, og aksjonen. vaskemaskin. Dette er spesielt aktuelt for fattige tilreisende

personer.

Ring lokalavisa! Tips lokalavisene og andre medier om spennende ting som Kom inn i hverdagslivet – deltakelse skjer i forbindelse med TV-aksjonen.

Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller Engasjer kollegaene! utenfor det ordinære arbeidslivet. Vi ser at mange ønsker Engasjer næringslivet – enten din egen arbeidsplass eller å jobbe, men at kravene i det ordinære arbeidslivet blir andre bedrifter du har god kontakt med. uoverkommelige. Uansett om rus, psykisk helse eller frafall i skolen gjør at man faller utenfor, er dette mennesker som lengter etter å delta. For mange kan det å komme i arbeid bety mindre rus, jevnere døgnrytme og bedre livskvalitet. 22

«Alle skal få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap» Ved å etablere flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse ønsker vi å bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

Få me Oppfo opple på sa

Orga Vær m som f

Del i Bruk s TV-ak Instag

Følg m Det fin medle engas På bli engas

Ta ko Ta kon inform du bo brosjy


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig. Vi ser at mange barn ønsker seg dette, men hverken har råd eller tilgang. Med TV-aksjonen skal vi opprette flere utlånssentraler og fritidsaktiviteter for barn og unge. Kom inn i samfunnet – inkludering Alle skal få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. Kirkens Bymisjon skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. Dette skal vi gjøre ved å organisere møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge. Et samfunn trenger at flere møtes, og Kirkens Bymisjon legger til rette for slike møter. Kirkens Bymisjon ønsker å organisere

flere møter med innvandrere som har bodd i Norge i kort tid, innvandrere som har bodd en stund i Norge, og personer med norsk bakgrunn. Målet er å bli kjent, få et utvidet nettverk, gjøre ting sammen, praktisere norsk og forstå de norske samfunnskodene. Med TV-aksjonen NRK kan vi skape møter på tvers av generasjoner og kulturer. Pensjonister kan gi leksehjelp og språkopplæring til unge innvandrere, som takker for hjelpen med aktiviteter, gode måltider og hyggelig selskap. Slik skaper vi gjensidige møter på nye arenaer. Hvis du er interessert i flere konkrete tiltak og forklaringer på hvordan pengene skal brukes, kan du se fullstendig oversikt på blimed.no.

7

Dette er Kirkens Bymisjon ○ Kirkens Bymisjon startet sitt arbeid i 1855 og driver i dag mer enn 200 tiltak i rundt 40 byer og tettsteder over hele landet. ○ Vi jobber for at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg uansett religiøs og kulturell bakgrunn, seksuell legning, livssituasjon eller livssyn. ○ Kirkens Bymisjon jobber for å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og hindre nød.

Dette er Kirkens Bymisjon

DetteDette er er

15

Dette er

○ Kirkens Bymisjon startet sitt arbeid i 1855 og driver i dag mer enn 200 tiltak i rundt 40 byer og tettsteder

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

KONFIRMANT ER DU MED NESTE Ã…R?

14


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

LEIR

2018 Konfirmant 2019? Husk å melde deg på! Bli med på et sosialt år! Bli mer kjent med deg selv, kirka og Gud! Påmelding innen 15. november. Tur og leir Å bli kjent med kirka er å bli kjent med mennesker. Den beste måten å bli kjent på er å reise på tur sammen. Derfor har vi hele tre turer i løpet av konfirmasjonstiden i Lambertseter. En helg i slutten av januar, en overnatting i marka i juni og 5 dagers leir rett etter skolen. Ellers er vi sammen ca annen

hver torsdag fra januar ut mai. Påmelding Du kan melde deg på ved å gå inn på minkirkeside.no/oslo Påmeldingsfristen er 15. november, men meld deg gjerne inn så raskt som mulig. Lambertseter menighet Pb. 97 Lambertseter, N-1101 Oslo, telefon 23 62 99 00 post.lambertseter.oslo@kirken.no, www.lambertseterkirke.no

DEN NORSKE KIRKE

15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Turn the tide Urfremføring 30. november i Lambertseter kirke Tekst: Colin Smith

F

or to år siden (mens jeg var ennå i Kampen menighet) skrev jeg et musikkstykke som hadde et spennende tema om menneskenes evolusjon og den delen av vår DNA som arves bare på morssiden. Dette satte selvfølgelig fokus på kvinnenes rolle i samfunnets utvikling. Verket ble urfremført i Kampen kirke høsten 2016. Jeg fikk litt «blod på tann» av dette og skrev snart oppfølgeren, som er inspirert av bl.a. bøkene «Den sjette utryddelsen» av Elizabeth Kolbert og «Whale Nation» av Heathcote Williams, og handler om livet i havet – og hva mennesker har gjort med det. Karbonutslipp, dumping av plast og overfisking påvirker livet i havet (og dermed alle verdens næringskjeder) stadig i mer negativ retning; vannet blir varmere og får stadig høyere syreinnhold, som er ødeleggende for korallrevene og hele artsmangfoldet som hele tiden mister sine naturlige miljøer. Utryddelsen av arter i vår tid er mye høyere enn den naturlige «bakgrunnsraten», slik at vi virkelig kan snakke om en pågående katastrofe som er menneskeskapt.

16

Dette har inspirert meg til å skrive et verk som tar for seg alt dette, med særlig fokus på hvalene (planetens største – og kanskje mest intelligente? – skapninger) og hvordan deres liv er blitt gjort stadig vanskeligere gjennom forurensning og jakt. Deres unike soniske kommunikasjonsform (hvalsangene) får stadig tøffere kår gjennom lydforurensning, samtidig som mengden plast i havet truer deres livsstil, migrasjonsruter, osv. Det settes et slags likhetstegn mellom utryddelsene de siste 400 år og menneskehetens selvødeleggende krigstrang. Til slutt settes det et stort spørsmålstegn ved om det blir mulig å endre alle våre uvaner og fordommer før verdens mangfold forsvinner helt. Vokalist og kor veksler i en fortelling som spenner fra livets og bevissthetens opprinnelse gjennom århundre med overforbruk og ødeleggelse av naturens ressurser, frem til våre dagers teknologi med både dens gode og mere tvilsomme sider. Hele rommet tas i bruk med bilder og farger, mens bandet (bestående hovedsakelig av gitar og bass, trommer og keys), i tillegg til å kompe sangene, har egne improviserte deler. Musikken ligger i spenningsfeltet mellom jazz, progrock og klassisk.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

S ID E Finn navn på åtte planeter!

Fargelegg!

Tegning: Trevor Keen

Finn 5 feil

Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover. Klarer du finne alle sammen?

Tegning: Trevor Keen

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

R

O

T

T

A

K

J

L

A

V

U

R

J

O

I

M

E

R

K

U

R

M

A

N

A

N

P

D

B

R

U

N

E

I

E

O

S

S

U

P

T

N

M

O

M

S

T

E

K

B

S

A

T

U

R

N

A

B

B

A

N

U

R

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i! Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Koselig

med kan in! side 9

En ny himmel og en ny serjord

Bestill

r Gud gi d Når jegmel him din med de 10 bu Kult hip-hop!

Jesu

Ester! s hos Jesus og Mar ta og Maria Guds rike den og lamme Skatten n og de små manne perlen side 9

Aktive

– Jeg elsker å synge! side 9

side 9

Supersetning

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 5. november

Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

14

2017

Ju jitsu

15. oktober

29.ing oktober Hyttelandsby rsetn Supe Salme 139,14 i skogen!

27. august

side 9

19. november r

17. septembe

aienes – lær samur Superse tning rsvar! selvfo Jesaja 45,3

side 9

Gøy

ball! Jeg gir deg skatter som erbasket med skjult rikdommer gjemt side 9i mørket, og på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning Matteus 6,33

9

2017 17. septe t laget. Søk først Guds rike ogmber hans rettferdighet, så underfull for at jeg er så skal dere få alt det andre i tillegg. godt. Jeg takker deg det vet jeg er dine verk, Underfulle

tning ing Superse rsetn Supe Matteus 6,33 Salme 119,105

rettferdighet, så skal hansfot og min rike for Guds Søk først en lykt Ditt ordalterdet andre i tillegg. dereetfålys for min sti. og

Superse 10

Matteus

12

2017

tning

13

2017

6,33

15 Søk 2017 først 2017Guds rike og så skal dere få alt det hans rettferdighet, andre i tilleg g.

11

2017

Et egg fikk se seg selv i et speil. r e s – Å nei, jeg har blitt et t Vi speilegg! Bestemor syntes lille Jenny hadde så vakkert smil: – Tennene dine er som et perlekjede: Hvite perler tett i tett. Lille Jenny ville si noe pent tilbake. – Tennene dine er som stjerner, bestemor: Gule og langt fra hverandre. 18


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

BABYSANG Velkommen til babysang i Lambertseter kirke annenhver torsdag kl 12:00!

Generasjonssang Velkommen til generasjonssang på Lambertseter sykehjem! 26. sept og 31. okt KL 12:00 på

Lambertseter alders- og sykehjem. Generasjonskonsert Lambertseter kirke Torsdag 22. nov KL 12:00

DATOER: 13. sept, 17. sept, 11. okt, 15. okt, 8. nov, 22. nov og 6. nov

INFO: post.lambertseter.oslo@kirken.no www.lambertseterkirke.no

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Nytt fra trosopplæringen HØSTTAKKEFEST Søndag 14. oktober feirer menigheten Høsttakkefest. Det er en fin anledning for 4-åringene til å komme og bli litt kjent. Da vil vi pynte kirken med grønnsaker og frukt. Alle som har lyst, kan ta med noe og bære frem i kirken når gudstjenesten begynner. Under kirkekaffen etterpå blir det utlodning med «grøntposer» som gevinster. Inntektene gis videre til et utrolig spennende arbeid blant barn og unge i den koptiske kirken i Egypt, i samarbeid med Stefanusalliansen. UTDELING AV 4-ÅRSBOKEN 11. NOVEMBER Alle som er født i 2014 kan komme til kirken og få 4-årsboken i gudstjenesten 11. november. Dersom noen er forhindret er det mulighet for en ekstrarunde med utdeling 1. søndag i advent, 2.desember. Boken handler om kirken og Jesus, og hvordan vi gjennom bønn, sanger og fortellinger kan bli mer kjent med ham. Påmelding til LG357@kirken.no, helst en uke før, men møt opp selv om dere glemmer å gi beskjed. Uansett bes alle 4-åringer om å møte opp ved inngangen oppe senest kl 10.45 for å bli krysset inn.

SUPERTIRSDAG Annenhver uke er det noe som heter Supertirsdag i kirken. Her er det alltid en felles, barnevennlig middag for alle, etterfulgt av litt ulikt program og aktivitet. På Supertirsdag 30. oktober vil det være et eget bord for 4-åringene. Alle er velkommen. For å vite hvor mange det skal dekkes på til ber vi om påmelding dagen før, slik det står på plakaten for Supertirsdag. SØNDAGSSKOLE? Bli med på søndagsskole for barn 2-10 år! Utvalgte søndager gjennom høsten blir det søndagsskole med variert opplegg for barna i underetasjen mens de voksne er i prekendelen av gudstjenesten oppe. Søndagsskolen starter og slutter i gudstjenesten, og foreldre kan gjerne følge med ned. Datoene for høsten annonseres på hjemmesiden og på Supertirsdag. For spørsmål, kontakt Lars Kristian på LG357@kirken.no.

g på! e d d Mel sms til Send 876 1 9420 e

Holy Yoga

tt d ma Ta me ledd og p

i Lambertseter kirke

Holy Yoga omfavner de grunnleggende elementene i yoga: pust, meditasjon og bevegelser. Holy Yoga inviterer alle, uavhengig av ståsted, til å bli med på matten. Dette er en kursrekke der vi lærer å bruke vår kropp, sjel og ånd som en helhet. Instruktør er Yasmin Nashat Baggerød fra Moss. Betaling gjøres kontant eller via Vipps.

20

KURS 5 GANGER Pris: 650,-

Student/NAV/honnør: 600,Ons 05.09 kl.19:15-20:15 Ons 19.09 kl.19:15-20:15 Ons 17.10 kl.19:15-20:15 Ons 31.10 kl.19:15-20:15 Ons 14.11 kl.19:15-20:15 DROP IN: Pris: 150,-


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Et lys i mørket… Tekst: Anna Aristova

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder eller såkalte «mørke stunder» i livet. I disse periodene kan man få en intens følelse av tristhet, angst, sinne, håpløshet, utslitthet, ensomhet og motløshet. Denne tilstanden kan lede til alvorlig depresjon. Bibelen lærer oss at vi skal være fulle av glede (Fil 4:4), så Guds hensikt er at vi alle skal leve lykkelige liv. Men dette er ikke lett å følge når man sliter med depresjon og negative tanker. I en slik tilstand må vi huske at vi ikke er alene. Vår Himmelske far ser hver enkelt av oss. Han er alltid med oss og vi kan dele våre sorger med ham: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» Mat 11 28-30. Bibelen inneholder også lærerike fortellinger om vanskelige skjebner hos vanlige mennesker, profeter og disipler av Jesus. Ett eksempel på dette er en historie om lidelsene til Josef

(1 Mos, 37-42). Josef ble forrådt av sine brødre og solgt som slave. Han ble ført ned til Egypt og ble tjener hos Potifar, sjefen for Faraos livvakter. Han ble bakvasket av Potifars kone og fengslet. Han led fryktelig, men likevel beholdt han troen sin på Gud. «For Herren var med Josef. For Herren lot alt han gjorde, lykkes for ham» 1 Mos 39:23. Til slutt ble Josef belønnet for sin trofasthet, og ble utnevnt til administrativ leder over Egypt. Vi fikk dette eksempelet for å lære tålmodighet i lidelsen. Josef opplevde stor sorg og fortvilelse da han ble sendt bort fra familien sin og solgt til fremmede. Han forstod sikkert at han kommer til å bli en slave for alltid, og aldri få se sin far igjen. Eksempelet til Josef viser oss at vi må bære de vonde hendelsene. Motgang er ikke et tegn på at Gud forlater oss. Dette er et bevis på Hans nåde, og at Gud setter troen vår på prøve. Et annet eksempel for oss kan være Jesus som led på korset for våre synder. Jesus sier også til disiplene: «I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden». Johannes 16:33

Hva kan hjelpe oss å bære tunge byrder? Følgende enkle tiltak kan hjelpe oss til å finne «et lys i mørket»: Bønn: fortell om alle dine inderlige lidelser, tanker og sorg til Gud. Finn oppmuntring i skriftsteder: Bibelen inneholder en lang rekke av trøstende vers. F.eks. Sal 126,5; Mat 5,3-12 og 2 Tim 1, 7. Snakk med en nær venn, søsken i menighet, prest, lege eller noen du har tilitt til: noen ganger er det godt å lene seg til en sterk skulder. Lovsyng Gud: hør på salmer youtube og spotify eller les i salmebok. Fin musikk er en medisin mot dårlig humør. Sett Jesus i fokus: slutt å konsentrere deg om dine problemer, se på andre rundt deg. Finn deg aktiviteter eller hobbyer som kan gi deg glede. Vi må huske at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet ved ekte tro. Vi må stå trofast i vår sorg og stole på Herren i tunge tider.

21


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Sentrerende bønn

Kristuskransmeditasjon i kapellet hver torsdag kl.11:00-11:45

I Guds stillhet kan jeg være, ordløs, stille uten krav, Klare himler, åpne dager, på en strand ved Nådens hav.

Høsten 2018:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

18. sept, 9. okt, 30. okt, 20. nov, 11. des

KONTAKT:

Asle Røhne Rossavik mobil 480 933 96

KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

Vikar

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

22

Mens kapellan Asle er i et spennende vikariat som studentprest på BI, får Lambertseter en aldeles fortreffelig vikar i full stilling. Det er Bjørn Mathiesen. Bjørn er en svært erfaren prest, med mange tjenesteår bak seg i vårt bispedømme. Senere har han vært mange år i næringslivet, der han har drevet med personal- og lederutvikling og rådgivning. Dette arbeidet har gitt mange en bedre arbeidshverdag og arbeidsmiljø! Nå er han «tilbake» i tjeneste som prest, og vi får gleden av en ytterst dyktig kollega. Han er bosatt i Nordstrand, så han er som lokal å betrakte. Han har sin første gudstjeneste, da sammen med soknepresten, 9. september. Vi ønsker ham på det hjerteligste velkommen!

Hyggelig gjensyn Alle Helgens dag, 4. november, får vi et hyggelig gjensyn med Lambertseters gamle sokneprest Simon Høimyr. Da kommer han og skal døpe et oldebarn i gudstjenesten. Vi benytter sjansen også til å høre ham preke. Vi gleder oss til dette hyggelige gjensynet!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no Kapellan (Permisjon t.o.m. 18.nov. 2018) Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 48 09 33 96 ar387@kirken.no Vikarprest/Kapellan Bjørn Mathiesen Tlf. 90 77 04 21

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter Neste nummer: Frist: 2. november 2018

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 09 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Kantor Colin Smith Tlf. 90 67 61 48 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

23


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2018

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

Strikkekvelder

Følg oss på facebook!

På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.30 – 20.30.

www.fb.com/lambertseterkirke

→ Høstens første strikkekveld. Strikking av #oransjeskjerf til #kirkensbymisjon for et #varmeresamfunn

Torsdag 13.sept., Torsdag 11.okt., Torsdag 1.nov. og Torsdag 22.nov.

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Glade givere har gitt oss masse herlig restegarn som vi kan strikke av, eller du kan ta med det du selv har lyst til å jobbe med. Til høsten planlegger vi å ikke bare strikke til menighetens Adventsbasar, men også til andre som trenger noe å varme seg med. Det er selvfølgelig også stor åpenhet og takhøyde for å komme med forslag til andre hobbyaktiviteter. Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Sett i kirken:

Marry Andersen

Tekst | Foto: Robert August Pedersen

En søndag for omtrent femten år siden gikk Marry og Steinar Andersen en tur på Lambertseter da kirkeklokkene begynte å ringe. Spørsmålet kom: - Skal vi gå inn? De ble med på den dagens Gudstjeneste. Og etter det har Marry blitt fast inventar på kjøkkenet vårt. - Etter den Gudstjenesten så tenkte jeg hvorfor har jeg ikke gjort dette før? Det er jo dette som skal til for at jeg kan leve! Jeg ble tatt imot med åpne armer av både prester og menighet, forteller Marry ivrig.

24

Etter et Alpha-kurs ble Marry døpt, hun begynte snart som frivillig, og kjøkkenet ble «hennes sted». Marry sier hun storkoser seg når hun kan lage og servere mat og koke kaffe til ulike anledninger. - Det er jo så mange hyggelige mennesker jeg møter, både små og store. Jeg liker også å holde orden på kjøkkenet. Vaskekluten og jeg er gode venner og jeg blir veldig fornøyd når hankene påkaffekoppene står samme vei i skapet, sier Marry og ler. Hun forteller videre om en

menighet som er svært aktiv, og en kirke som er i bruk hver dag, med noe for alle. - Jeg har blitt veldig glad i alle som har sitt arbeid i kirken. Jeg får så uendelig mye tilbake, og det er jeg svært takknemlig for.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 3-2018  

Lambertseter menighetsblad 3-2018  

Advertisement