__MAIN_TEXT__

Page 1

 NR. 4 66. årg. nov 19 – feb 20

Lambertseter ME NI G H E T S B L A D † S E O G BL I SETT


Ansatte Bli fast giver Sokneprest Fredrik Ulseth Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Din gave vil bety mye. Skjema for avtalegiro ligger på nettsiden; lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave? Ta kontakt med Steinar Andersen. Tlf 22 29 07 03 eller 908 41 030.

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Tlf. 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Kantor Hannah Carding hc488@kirken.no

Kapellan Morten Huuse Fjøren Tlf: 97 98 04 53 mf292@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Vipps! #19454 Bruk gjerne vipps i Lambertseter kirke. Gaver gis ved å velge «Kjøp og betal» til nr. 19454. Dette tilfaller søndagens offerformål, og hvis mob. nummeret er registrert i kirken er det mulighet for skattefradrag for gaver til 19454. For betaling og ekstragaver til ulike arrangementer: Babysang nr. 136725 | Supertirsdag nr. 136727 | Kirkekaffe nr. 136844, KIKK nr. 136726 | Diakonalt arbeid nr. 500262.

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

Utgis av Lambertseter menighetsråd

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter

Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon: 23 62 99 02 Organisasjonsnummer: 976 987 500

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Konto menigheten: DNB: 1506.24.57829

Kirketorget Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

NR. 4 2019

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/sentralbord for kirkene i Oslo: Telefon: 23 62 90 09 E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

Neste nummer: Frist: 31. januar 2020 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Fredrik Ulseth Sogneprest Lambertseter kirke

Gamle og nye bilder

J

Soknepresten har ordet t holde har vilorde sten epreDette eg ryddet for litt siden i Samtidig skal vi heller ikke glemme gudsbildet jeg frimodig Soknden papirer etter min mor, og dype fortvilelse millioner av troende fram. Fordi det gir oss tilbake vår sanne n på fordi grusomheter menneskelighet. Fordi det tegner bildet i vevekjenner ing muslimer Renn fant passet hennes. Bildet der var fra yngre dager! i veve rettferdiggjøres «i Allahs navn». Det er av en Gud som alltid gir merJulen enn han n Renning saklig avviste som problem: mange flotte et fins utrolig Kanskje fra den tiden et sunnhetstrekk når troende muslimer krever. Det er dette gudsbildet jeg er

D D

er en kristen høytid – den hører

e billedtepper

verdifull . Julen til vår med problem: man ennå gikk rundtog i alleflotte aldre i mange land sterkt står opp overbevist omkulturarv er til beste for vår kolsom avviste saklig e kunstHistorisk verden.mange et finsi utrolig hører for oss som dendermed høytid – og kristen en er kule med bilder av sine kjære mot IS sin tolkning av Islam. lektive identitet, europeisk vår innen per stykker og verdifulle billedtep mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. i lommeboka. Litt lengre individer. Vi utfordres nemlig er til å sette veven ennå ser vi hvordan eng. sammenh kulturell europeiske kulvår innen stykker skal På et og vii sving. vårt samfunn i uendelig mye, mer intakt og dette tilbake i tid hadde noen Alt dette aktualiserer for meg følgende disse kjærlighetskreftene alt I turarv; banebrytende bilder i norsk å ødelegge er ingen tvil om at dette ser vi være med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere store de av En sammenh kvinner enkulturell medaljong gudsbilde bærer njeg annet sted ni dette bladet eng. spørsmål: Hvilket i veven intakt denne renninge limet, i denne vi skalskrives det om renninge , ogveven. i vårt samfunn n her i Norge døde kunstarte vår kristne være vært har får r om rundt halsen. Den kunne åpnes, og med meg? Hvilket gudsbilde være årets Julegaveaksjon. En konkret måte århundre dette i at tvil ødelegge ingen å er med Det e varsomm Marie Else siden,innen utøvere storetid de kort En avfor i dier renninge .iBasisver at vi i livet. kulturarv ogrenninge bevisst veven trosvi oss ervære Som denne veven. limet,dagens denne n ikirke bildet av helten i henneskunstarte liv fantes kultur nhos oss å vise at vi vil på giversiden ogå prege vakrepå .i Hennes døde Jakobsen Norge med n herinni. sensrenessan frakristne somvår samfunn r haret,vært er både nasjonale og lokale kulturvil pregei århundre vevnader erkeElse symbolst tid siden, for kort –Marie og dermed både vår kollektive og Og fordi vi vet at denne aksjonen epoker eter nytter, i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi og symbolb bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange . Hennes iskeerkan humanist den i til inn sensvevd tydelig ble renessan være å fra vi Vi bærer alle bilder med Jakobsen oss, på mange individuelle identitet? Julen gir oss den inspirere til å utvikle vår adferd kultursom et, ønsker lokale og samfunn nasjonale både de som . Og framovervil prege mange erkeårvevnader symbolst oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse iærere. ngstidens stede På Lamberts ogetopplysni symbolb og alle hvordan vet materialet til svar. resten av året. vis. Enda flere flommer mot oss på mange henne, svært kjente i kirker norske mange , gitt oss iskevår ønskerKirkebyg til vårt står som gettydelig i den humanist til et symbol inn samfunn vi å være tydelige ble vevd bærer. hennes bildene Og de som år framover mange digitale plattformer. De fleste mennesker e verdi. forteller sin kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt sammenh tenkning disse alle signatur. hvordan vet henne, kjente og dagens oss vår er også men , gitt symbol historie, samfunn et vårt som Jeg griper til salmedikteren Svein Det hviler et mørke over vår samtid når går også med et bilde av Gud. En reflektert til står get Kirkebyg tydelige bildene bærer hennes der fragmentering av det– og bruksbyg I ene tid gsinher. kirkebyg agens verdi. morgend forteller Det kollektiv g. gamle svært noen sett har Jeg ateist har sitt – at Gud ikke fins. Skiftende Ellingsens ord: kollektive åpenbart også skaper mennesker gjør sitt ytterste for å utslette signatur. historie, men er også dagens og ker der renningen mer på kriser av detplan, er identitets Vi ser deg, Herre Jesus, som enering avmange jordens hverandre. Trussel bruk av atomgudsbilder har preget både vårvev-styk og andre huset der fragment dette I en tid knyttet om arbeid gtilher. Altagens ng. kirkebyg i oppløsni har gått morgend gamle eller noen svært settmindre Jeg har utspill tvalgets Stålsett-u redd skaper jeg også et åpenbart e 1950-tall fra kollektiv historie en forteller klart har bildet selve små. Din fødsel er et under vi aldri kan våpen er igjen tatt inn i det politiske kulturer i uminnelige tider. De har vært i er mer n Silketråd vev-stykker der renninge hvis ideene en plan, er forvitring vil øke mange på er kriser mennesk mot identitets seg retter huset men av, dette til ullknyttet preparert arbeid dårlig Alt en ng. men seg, har gått i oppløsni mindre forstå.Vår byrde vil og ta vår språk. fullt fins det et budskap om kilde til alt fra grusommeeller menneskeut i livet. utspill sattbære blirdu tvalgets Stålsett-u estefeirin jeg redd etg, Gudstjen i dag! av Like fra 1950-tall morknet. historie en enning forteller klart harhar ellererbomullsr i selve bildet Silketråd ideene hvis en og forvitring øke vigsel tyngste vakt. Du skal beseire mørket en sårbar, men uovervinnelig kjærlighet ofringer til den dypeste meditative henvil sjon, er konfirma mennesk dåp, mot svært seg talt lig retter men av, det bokstave Da blir preparert ullen dårlig seg, men vigselsretten. Hva godtav i dag! f.eks. Ta ut i livet. menighe for ersom g, ten og inn i dette fra satt estefeirin faller blir Gudstjen bildet tråder; løse morknet. mange har med kjærlighetens makt. Vi åpner oss norske somgravferd, kommer en lysstråle givelse. «Gud vil det» har eller ført bomullsr til korstog enning å frata Den tjene det vil dag. Vår av i og funnet lokalsamsjon, vigsel konfirma dåp, e. svært talt hverandr lig bokstave det blir Da e registrertmørket. andre for gledens ord! Vikirke servigselsre deg, barn, og hører og erobringskriger på den ene siden; (og dermed godt tten. Hva øet må Ta f.eks. til lokalmilj ten og utfordrin er forg menighe gravferd, mange løse tråder; bildet faller fra » har tten? Den norske frata vigselsre tjene vil det problema -utvalget når man Guds hjerteslag påtrossamf jord.å unn) innsats for de fattige og aller svakeste Vår tiserer være, av i dag. Dete.såkalte «Stålsett funnet lokalsam hverandr i vårt e tradisjon registrert andresbrudd dermed i (og ns Hvilket kirke kirkes om religione måtolker øetplass en utredning til lokalmilj g norske utfordrin (Norsk salmebok nr.unn) 65)vigselsre SveinDen Ellingsens salme igjen dette på den andre siden – en Mor levert Theresa liv er ikke tten?det, og hvavære, nasjonale opp om trossamf et. Det å sluttetiserer et, samfunn samfunn det norske » har problema plass i«Stålsett -utvalget man når såkalte Det stiller man Eller til? det vårt budskapet: og en Mamma Maggie. Det å tolke Gud i tjener sbrudd tradisjon søndag. intensjon hverdag gode i arbeidet, ns er Hvilket mange om plasssom religione kirkes Den norske utredning ennok levert er Kirken ved stegn og hva og samfunn spørsmål det, ikkeså liv av flere men om forvandler Detde vinasjonale oppJesus, et. inn sin samtid har inspirert Her finner et bilde av er Gud fjernt Ditt komme, Herre et, å slutte norske samfunn detarbeidet, ibak plassbildende og steder samlings som stiller kirkene man det til? Eller kollektive det bare prinsippe det er og søndag. For hverdag er r som som konklusj intensjon gode og mange oner er nok fra våpenogtjener maktbruk tenkes jordens natt, bringer lys til mange som kunstnere, komponister og forfattere ingogved de arbeidet, overbygn kollektiv Kirken ved stegnsom jeg hevde samfunn som i lengden kan ta , vil flere av de bommerspørsmål fremmesmen bak arbeidet, høytider. glade eller og kriser store steder samlings til å gi oss verker vi aldri ville ha vært kan. Her møter vi Gud som Han som føler seg forlatt. Hjelp oss åsom gå ierdine spor! som Vi liv. kirkene felles vårt e på vare kollektiv som r det målet. på bare er prinsippe det og For konklusjoner deoss ing ved kirke som dem eterta Lamberts til kan knyttet lengden i din bommer heltkollektiv somse samfunn nærVar oss,overbygn Han som viser foruten. La verden godhet igjennom fremmes, vil jeg hevdekommer en kollektiv ikkeglade deteller høytider. samt store kriser ass,Vi vekt på er våre arbeidspl somalle vårvårt felles liv. Det er lagt så stor på målet. hva kjærlighet virkelig er.eHan larsom vare sompå tror. behov ut frasom bevegels trofaste e og eter som , kirkefrivillige fantastisk individets eller gruppers Lamberts til knyttet søkte til utallige gjorde kollektiv ensom ikke at og sier: åpnevåre og iVar Gudsbildene er med og former vår så stor vårdet verden et sårbart skal inn som detseg vi holder r atvekt samt alle på føde ass,dørene vår arbeidspl lagt Det errettighete e etter Domkirk som22. juli fantastisk Oslo behov fra e ut viktige , For bevegels er fortsatt nasjonen Vi , – enten vi oss!trofaste frivillige Bruk børsvirke og e gruppers eller samlende individet kollektive identitet, der hver enkelt litepå barn. Jesus. ham ble det spent en Vi skal få spre denne godhet tisk er problema Og hva til søkte at utallige skal holdes gjorde2011? sveven å gripe samfunn og sier: for at Eller åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor det holder at vi r rettighete skirken av oss henter materiale til vårvirke egensamlende fra sårbare som22. baby, gjør det på Senter Sjømann juli er med atlivet e etter som i gaveopp Domkirk i Oslo ikke ende Renninge viktige sammen , n det de bilde: fortsatt erog nasjonen Vi Lambertseter pålivsbue Bruk oss! bør innleden UD? for dspartner tisk problema hva er seg et Og ønsker 2011?samarbei Ingen s.via flyktningestatus tråder. holdes under trussel om identitetsbygging, bevisst forvitrer. og ubevisst. aksjonen eller på andre måter. skal ødelegge til mitt sveven veven samfunn for å gripe for at løse Eller skirken er med at Sjømann er en som som stor oppeneste samfunn i en grusom ende og ikke bilde: Renninge sammen innledendebyen drap,ntil død på etfor kors. Jeg skriver bevisst «gudsbildene»; i Statoil ledelsen UD? om de løse tråder. Spør dspartner floke. Ingen ønsker seg et et innlegg s. i dagspressen 21. samarbei vevenIødelegge med tisk problema det følt har seier i oppstandvår er i aller høyeste grad flerkulturell. MenNordhau også tilgden totale Jeg ønsker eneneste jul i kjærligheten og stor er en januar siterer biskop somalle samfunn i e støtte prestelig om de har fått håpets den Påskedag. i Statoil ledelsen Spør idehistor 21.denOtto i Bjørgvin senikeren Her lever mange gudsbilder omi dagspres elsen aller første Denne tegn! floke. innlegg I etside risen. Algerie-k gen avtisk med håndterin det problema og følt r har sosiologe : «Sentrale g Nordhau siterer biskop januarKrogseth side. Og slik er det også internasjonalt. robuste, uovervinnelige sårbarhet, de har fått i den prestelige støtte enigeja,om r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin flytte måtterisen. kanskje vi Skal Algerie-k av gen la oss like gjerne bruke betegnelsen Skrekkbilder fra Midt-Østen viser oss for håndterin felles være må Noe og : r følgende : «Sentrale sosiologe Krogseth også for gravferd ut averkirkene individer utr over om s og en nasjon, enige er «uovervinnelige ropologe kjærlighet», Det nye hvor galt det kan gå når et kulturant gudsbilde støtende å virke ikke flytte– er det neste måtte kanskje r. Samfunn rettighete for etSkal vi felles gruppers være må Noe : følgende på avveier får ta overhånd – jegtrenger, tenkersom individer testamentets gudsbilde. Såkirkene den snakke ikke åsvenske For for om den også trekk? ut av eller gravferd lim sosialt s og en nasjon, ut over n knyttet problema er det neste støtende virke åårlige ikke salmedikteren Erik Gustaf Gejer–tiseringe kan på de ufattelige herjinger IS fikksammenb stå for.indende sement, et å r. Samfunn rettighete gruppers om denr – julens tilFor å snakkestjeneste ikkeskolegud trekk? elt og substansi om noelim eller «det samles som sosialt trenger, Drap og overgrep av alle slag rammet skrive intet finns, som icke vinns i VG før jul Skartveit Hannetiseringe n knyttet problema årlige noe og nasjonaltå særpreget.» kulturelt indende tusener. Oppgjørets timer sammenb ble ikke bedre. sement, av kärleken, som lider». skolegudstjenester – til julens 3 om noe substansielt og samles kulturelt og nasjonalt særpreget.»

noe Hanne Skartveit i VG før jul

03

3 NR. 4 2019


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

VELKOMMEN ALLE SMÅ OG STORE

Juletrefest SØNDAG 5. JANUAR | KL 16.00 Arrangementet starter med en forenklet gudstjeneste i kirkerommet. Etterpå går vi over til menighetssalen og har «god, gammeldags juletrefest». Vi danser rundt treet, spiser kaker og andre godsaker, og hvem vet - kanskje får vi besøk av noen helt spesielle gjester. Hvem kan det være? Det blir altså fest med pølser, quiz og kaker. Ta gjerne med kaker til spleiselaget (Leveres på kjøkkenet før gudstjenesten).

NR. 4 2019

04


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Alle burde prøve orgel! Vi har fått ny kantor i Lambertseter. Hannah Carding har blant annet vært med i en tv-serie på NRK, hun er en stor fan av cricket, fotballaget Queens Park Rangers og kvantefysikk! Nå er hun på plass hos oss, og gleder seg!  |  Robert August Pedersen

Vennene hennes ville nok ha beskrevet Hannah som en blid og positiv person. Hun har mye humor og er glad i å nyte livet og oppleve så mye hun kan. Selvsagt elsker hun musikk, det er hennes store lidenskap. Selv sier Hannah at hun jobber veldig hardt med faget: - Noen mener at jeg er litt – det vil si veldig - nerdete! Men det tar jeg som et kompliment! Tv-kantor! Hun har alltid drevet mye med sang og musikk. Faren hennes er organist i Kragerø. Der lærte Hannah å spille orgel og hun sang i jentekoret der. Hun gikk musikklinja på videregående, studerte sang på Barratt Due og orgel på Musikkhøgskolen. Hannah ble ferdig med mastergraden i sommer. Ved siden av studiene fikk hun jobb som kantor i Mortensrud og jobbet endel frilans. - Jeg var også med i TV-serien Presten på NRK og det var veldig gøy, helt annerledes enn hverdagen! Det å komme til Lambertseter beskriver hun som veldig hyggelig! Hun har jo

HANNAH CARDING trives bak orgelet.

ikke vært her så lenge men har blitt litt kjent med stab og menighet og sier at det er mange hyggelige og flinke folk her. Hun har blitt godt tatt imot, og gleder seg til å være organist i Lambertseter kirke.

I genene Det at hun ble organist eller kantor, var ganske tilfeldig. Hun ville egentlig ikke bli det fordi det var litt kjedelig å bli det samme som faren.

«Litt nerdete» Når hun skal koble seg fra orgelet fylles livet med sport - nærmere sagt fotball! Faren hennes er engelsk så hun hadde ikke så mye sjans til å slippe unna fotballgalskapen.

- Men det ligger kanskje litt i genene! Egentlig hadde jeg lyst til å bli operasanger, og jeg var også interessert i realfag. Under studiene vikarierte jeg endel som organist i Oslo. Etter hvert så ble jeg mer og mer opptatt av orgelet, og tilslutt så måtte jeg bare begynne med det på fulltid.

- Laget mitt er Queens Park Rangers - men de er særdeles ustabile så jeg går på en del nedturer. Men jeg har ikke gitt opp håpet om at vi vender tilbake til Premier League. Jeg er også veldig glad i cricket. Selv om de fleste i Norge ikke vet hva det er så er det faktisk verdens andre største sport. Jeg må vel bare leve med at folk her er mest opptatt av ski! England vant cricket VM for første gang i sommer så Hannah er fortsatt i lykkerus. Det er jo en liten trøst når England aldri vinner fotball VM. Hannah er også glad i å lese, å gå på konserter, være på kafe, og så har hun litt dilla på kvantefysikk. Hannah ler og gjentar at hun er «litt» nerdete.

Hun beskriver orgelet som et helt fantastisk instrument. Ingenting annet kan måle seg med det etter hennes mening. Det er som et helt orkester i ett instrument, og man kan skape de aller mektigste klanger og de aller svakeste. Det er et krevende instrument å lære seg men følelsen av å sitte i en stor kirke og fylle hele rommet med musikk er helt ubeskrivelig. - Alle burde prøve orgel en gang!

05

NR. 4 2019


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

LAMBERTSETER

Frivillighetssentral Det er tradisjon med frivillighetssentralens julearrangementer. Her ønsker vi å legge til rette for hyggelige samvær i en tid der mange faste tilbud i samfunnet ikke er åpne.

2. juledagsmiddag

Romjulshygga

26. desember | kl. 15.00

30. desember | kl. 15.00

Kirkestuen i Lambertseter kirke

Krystallen Treffsenter

Du mottas med en forfriskning ved ankomst, og noen medlemmer fra Lambertseterskolenes kor synger for oss. Med koret blir det også litt gang rundt juletreet. Så kommer juletallerkenen med ribbe, pølse og medisterkaker på bordet, servert av våre frivillige. Og riskremen! Deretter kaffe og julekaker, og tid til allsang og en god pratestund.

Dørene åpnes 14:30. Musikken til allsang, dans og underholdning besørges av Bjørn på sitt trekkspill. Våre gjester setter seg seg til bords og det blir servert lapskaus, med rødvin, øl eller mineralvann til etter «smak og behag» Deretter en dessert. Videre utover serveres kaffe og kaker.

Vi fikser hjemtransport 2. juledag dersom du har litt tålmodighet mht. å vente litt. Er du ufør og /eller været er svært dårlig så kan vi også hente deg til arrangementet. Pris: kr 100,- betales ved ankomst Påmelding innen 16. desember til tlf. 22 29 19 00.

NR. 4 2019

06

Pris: Kr. 200,-betales ved ankomst Påmelding innen 20. desember til tlf. 22 29 19 00.

Ikke nøl med å melde deg på selv om du ikke er helt i form. Vi er forberedt på sykdom, men si gjerne ifra i god tid hvis du må melde pass.


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Takk!

Høsten 2018 fikk nemlig vår kapellan, Asle Røhne Rossavik, muligheten til prøve seg som studentprest ved BI noen måneder. Og 1. feb. 2019 begynte han som sykehjemsprest ved noen av byens sykehjem. Ansettelsesprosesser tar tid, så hvordan løses behovet for arbeidskraft i slike perioder? Svaret er: Vikar. Jeg kan med hånden på hjertet si at vi kom styrket ut av den krevende tiden fram til ny kapellan var på plass. Fordi vi fikk Bjørn Mathiesen som vikar. Vi fikk en fantastisk reise sammen med Bjørn. Etter noen år som prest, og deretter mange år i næringslivet i arbeid med personal og organisasjonsutvikling, meldte han seg tilbake i kirkelig arbeid. Selv om pensjonisttilværelsen sikkert kunne friste.

BJØRN MATHIESEN prestevikar i Lambertseter kirke.

Gode medarbeidere er mer verdt enn gull. I en liten stab som menighetens er verdien av gullet enda høyere. Følgelig merkes det godt når en god medarbeider runder av og går til annet arbeid.  Fredrik Ulseth

Vi skal være de første til å takke Bjørn for at han stilte seg til disposisjon. Vi fikk oppleve en prest som vant menigheten med sin forkynnelse, og sørgende mennesker med gravferder på øverste hylle. Vi i staben fikk en kollega og medarbeider som virkelig bygget oss opp. Medarbeiderskap og vennskap gikk opp i en god enhet. Da stab og menighetsråd var på arbeids-weekend sist vinter, bidro Bjørn med en avgjørende viktig innledning om våre arbeidsprosesser. Og arbeidet med «Grønn menighet» brakte han et godt stykke videre. Vi takker Bjørn fra dypet av oss for tiden han delte med oss. Vi ble i mange betydninger av ordene både styrket og oppløftet av hans nærvær og innsats. Ordet blir egentlig litt fattig, men det er det vi har i språket: TAKK, Bjørn!

07

NR. 4 2019


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Julegaveaksjonen Fjorårets gaveaksjon ble en fantastisk suksess! Ca. 1.500 flotte gaver ble lagt i gavemonteren på Lambertseter senter.  Fredrik Ulseth  Hanne Pernille Andersen

Kirkens Bymisjon kunne fortelle om stor glede og takknemlighet der gavene ble pakket opp! Alle involverte opplevde det flotte samarbeidet mellom Lambertseter Senter, Lambertseter menighet og Kirkens Bymisjon som svært meningsfylt! Inspirert av erfaringene lager vi ny aksjon også i år. Når dette leses, har monteren allerede stått framme på Lambertseter senter i flere dager. Det er helt bevisst at vi starter opp 15. november. Kirkens Bymisjons arbeid for familier i utsatte situasjoner begynner nemlig sine «julesamlinger»

NR. 4 2019

08

i november – rett og slett for å få dekket behovet før selve julehøytiden kommer. Bygd på erfaringene fra i fjor vil vi derfor overføre gaver til Kirkens Bymisjon løpende, helt til vi avslutter aksjonen 23. desember. Gaver som kommer etter dette, vil også komme til nytte, men da heller ved fødselsdager eller liknende. Vi ønsker i år at gavene er nye og ubrukte. Det er fint om de merkes med gutt/ jente, alder og innhold. I fjor var mange av gavene tilpasset aldergruppen 0-6 år. Tyngdepunktet for barna Kirkens Bymisjon møter er imidlertid 7-8 år, og også mange i aldersgruppen 10-15 år. Tenk gjerne på dette når dere slipper

givergleden løs! Kjøper man gavene på Lambertseter senter, vil mange av forretningene ha egne pakninger tilgjengelig til akkurat dette formålet! Dette er noe senterleder Silje har tatt initiativet til. Vi kan ikke takke henne nok for engasjementet og initiativet! Gir du en gave, skaper du mer glede enn du kan fatte. God handletur! (Se egen Julegaveaksjons-plakat på side 15)


SE OG BLI SETT †MENIGHETSBLAD

09

NR. 4 2019


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Faste aktiviteter

Sentrerende bønn

Kristuskransmeditasjon

Tirsdager | Kl. 19:50 – 20:45

Torsdager | Kl. 11:00 – 11:45

En meditasjonsform innen kristen tradisjon. Vi samles i kapellet. Utvidet meditasjonskveld 10.12 som starter kl. 18:30. Samlingen med sentrerende bønn består av 15-20 minutter undervisning, 5 minutter fall-til-roøvelse og 20 minutter sentrerende bønn (meditasjon). Vi kommer i stillhet og går i stillhet.

Kristuskransmeditasjon er en veiledet meditasjon som tar utgangspunkt i Martin Lønnebos kristuskrans. Vi benytter boken «Bibelens perler» som innledning. Deretter er det 15-20 minutter sittende meditasjon. (stille bønn). Gruppen er åpen for alle. Det er ikke krav til fast oppmøte.

Meditasjonsgruppen for sentrerende bønn er åpen. Det betyr at alle som vil kan komme og prøve ut om dette er noe for dem. Kontaktperson: Asle Røhne Rossavik, mobil: 480 93 396

Tro og lys Lørdager | Kl 14:00 – 17:00

Strikkekvelder Torsd ag er | K l . 1 8: 00 – 2 0: 30 Glade strikkere og skravlere samles til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter Kirke. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei! Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Vårt neste prosjekt vil være å strikke til Amanda-prosjektet, strikk til premature og syke barn på nyfødtog barneintensivavdelinger på sykehus. Vi har en del restegarn og strikkepinner, men hvis du etter en opprydning har noe du har lyst til å gi oss tar vi det gjerne i mot. Datoer 2019/2020: 5.desember, 2.januar, 23.januar, 6.februar, 20.februar, 5.mars, 19.mars 2.april, 16.april, 30.april, 14.mai, 28.mai, 11.juni

Torsdagstreff Torsdager | Kl. 12:00 – 14:00 Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

NR. 4 2019

10

Tro og Lys består av funksjonshemmede og deres venner og familie. Vi møtes en gang i måneden for å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste, spise sammen og ha fest. Datoer 2019/2020: 21. desember (Julemøte med grøt), 18. januar, 15. februar 21. mars, 18. april, 16. mai, 13. juni (Sommeravslutning, Mariahuset, Erling Skjalgssonsgate 2, 0267 Oslo kl 13.00 - 17.00)

Tro og Lys gudstjeneste Søndag 1. mai kl 11.00, Lambertseter kirke Tro og Lys sommersamling 2020 2. – 5. juli Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland Styringsgruppe: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo Mobil +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt og Børge Baustad, kasserer. Kontaktperson: Toril Slettner, mobil: 402 38 216 Gave: Kontonr: 4241.08.76188 eller Vipps: 130258


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

KIKK - ungdomsklubb

Nytt fra menighetsrådet

Torsdager | 18:00 – 20:30 Vi har bilijard, kiosk, airhockey, ping-pong mm. Dørene og kiosken åpner kl 18.00. Vi avslutter med Time-Out i kapellet for de som vil bli med på det. Du finner oss i første etasje i Lambertseter kirke, innerst i bomberommet. Datoer 2020: 16. januar, 30. januar, 13. februar, 26. februar, 12. mars, 26.mars.

Gudstjeneste for små og store La mb er ts eter k i r ke 1. desember 24. desember 5. januar 12. januar 2. februar 23. februar 29. mars 19. april 10. mai 7. juni 14. juni

Sprell Levende gudstjeneste Julaftensgudstjeneste Familiegudstjeneste med juletrefest Konfirmantpresentasjon Kyndelsmesse Karnevalsgudstjeneste Fasteaksjonsgudstjeneste Påskevandringsgudstjeneste Konfirmantenes gudstjeneste Rockegudstjeneste Tårnagentgudstjeneste

Takk til alle som stemte ved Kirkevalget. Dette ble resultatet for Lambertseter: Medlemmer Borgny Vestli Gjertrud Gulestøl Reinertsen Lise Ingebrethsen Larsen Hege Konstanse Finnset Eidsæter Øyvind Mæland Christian Danielsen Varamedlemmer: Fredrik Brekke Møller Svein Jarle Yndestad Eide Bodil Aga Aandstad Anna Aristova (permisjon) Lisbeth Adamsson Menighetsrådet konstituerte seg 22. oktober Leder: Gjertrud Gulestøl Reinertsen Nestleder: Øyvind Mæland Representant til Fellesrådet: Borgny Vestli

Østmarkskapellet Søn d ag er | K l . 1 2 : 0 0 24. november 1. desember 8. desember 15. desember

Åge Haavik Dag Smemo Lasse Heimdal Morten Holmqvist

PS: adventgudstjeneste 15. des starter kl 16:00, fakkeltog fra Grønmo kl 15:00.

1.vara til Fellesrådet: Øyvind Mæland 2.vara til Fellesrådet: Gjertrud Gulestøl Reinertsen Representant til prostirådet: Gjertrud Gulestøl Reinertsen Representant til Østmarkskapellets årsmøte: Lise Ingebrethsen Larsen Vara til Østmarkskapellets årsmøte: Christian Danielsen

11

NR. 4 2019


SIDE Finn fem feil!

En engel viste seg for Josef i en drøm. Den fortalte Josef at barnet i magen til Maria var Guds sønn.

Fargelegg! Jesus ble født i en stall i Betlehem.

Finn veien til stjernen! Finner du veien fra trestammen og helt opp til stjernen i toppen av juletreet?

Gi barnebladet Barnas til et barn du er glad i! ive Jona i Nin

Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Frisk påagen hviled

Jona

og den store fisken 24. februar

Supersetning Salme 102,3

Bestill abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00.

4

2019

Supersetning Matteus 6,33

yde okbø Den krinnen kv

3. februar

Supersetnin s 1,7 2. Timoteu

g

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

2

1

Supersetning Salme 102,3

27. januar

3

2019 Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper!

3. mars

2019

når jeg er i nød. Skjul ikke ansiktet svar når jeg roper! skynd deg,2019 Vend øret til meg,

gjør et og visdom. en ånd som ga oss ikke som gir kraft, kjærligh For Gud fikk Ånden motløs; vi

Vitser – Kan jeg få hund til jul, pappa? – Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!

Tegninger: Francesca De Luca

– Hvorfor sitter du i fengsel? – Jeg startet julehandelen litt for tidlig. – Man kommer vel ikke i fengsel for det? – Hvis man starter før butikkene åpner, så …


Søndagskolen Søndager | Kl. 11:00 Søndagsskolen presenterer seg og viser fram hva som er i skattekista tidlig i gudstjenesten. Deretter går barna ned i kirkekjelleren.

Babysang

Søndagsskolen kan for eksempel inneholde sang, lystenning, bibelfortelling, supersetning, undringsstund og aktivitet. Barna følges opp til kirkerommet mot slutten av gudstjenesten, oftest tidsnok til nattverden.

Babysang foregår oppe i kirken – med forskjellige slags sanger og instrumenter. Etterpå er det kaffe/te og litt enkel servering. Dørene åpner kl 11:45.

Vi har søndagsskole ca en gang i måneden. Følg med på Facebook og menighetens hjemmeside.

Annenhver torsdag | Kl. 12:00

Kr 50 per gang (inkl enkel servering), helst med vipps til 136725 (Babysang Lambertseter kirke). Alle babyer er velkommen! Datoer 2020: 16. januar, 30. januar, 13. februar, 26. februar, 12. mars, 26. mars. Babysang deltar også ved Kyndelsmesse søndag 2. februar. Kontakt: post@lambertseter.oslo@kirken.no lambertseterkirke.no

Festsøndag! Supertirsdag Tirsdager | Kl. 16:30 – 18:00 Annenhver tirsdag ønsker vi velkommen til middag, både for små og store, gamle og nye. Barna har egen superklubb med sang og aktiviteter. Vi serverer middag kl. 16.30 og Superklubben starter kl. 17.00. Datoer 2020: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 24. februar,10. mars, 24. mars. Påmelding til tlf 986 22 439 | e-post: lg357@kirken.no innen kl. 09.00 samme dag som middagen blir servert.

Velkommen til Kyndelsmesse  søndag 2. februar kl. 11:00. Alle døpte i 2019 feires og får utdelt bønnekors fra dåpstreet. Denne dagen vil vi samles til gudstjeneste for alle generasjone og festkirkekaffe. Babysang ledet av Marianne Jørgensen deltar med sang i gudstjenesten.


MELLOMBØLGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJØPMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no ÅPNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer


121219-OleEdvard-Poster-35x55-Oslo, Lambertseter.qxp_Layout 1 17.09.2019 14.27 Side 1

Å R E T S J U L E KO N S E RT

REIN ALEXANDER A N I TA S KO R G A N CHRISTINE GULDBRANDSEN MARIE KL ÅPBAKKEN ARE HEMBRE MUSIKERE: PETTER ANTHON NÆSS (tangenter), TORBJØRN ØKLAND (strenger) og SANDER NYSTAD WEUM (perkusjon)

KNUT MARIUS DJUPVIK – CECILIA VENNERSTEN – STINE HOLE ULLA

Billetter: ticketmaster.no, tlf 815 33 133

Gi en gave til de barna som trenger det mest! Lambertseter Menighet, Lambertseter Frivilligsentral og Lambertseter Senter ønsker å gi et bidrag til vanskeligstilte familier og deres barn. Har du en gave å gi til et barn eller en ungdom som trenger det? Lever ditt bidrag her hos oss. Merk gaven din med jente eller gutt, og ca alder. Her tar vi ikke imot brukte gaver, men du må gjerne donere klær til Røde Kors i containeren utenfor. Bruk gjerne gaveposer fra vår pakkedisk da dette gjør det lettere å fordele gavene. Gaven deles ut av Kirkens Bymisjon til de barna som trenger det aller mest. Innsamlingsaksjonen avsluttes 23. desember.

Takk for alle bidrag! Har du spørsmål? Ta kontakt med våre vektere.

God jul!

12. desember kl. 18.00

Lambertseter kirke Takk - Berre BRA AS

kirke 29 nov GrorudLambertseter kirke 20 des Kampen kirke 01 des Nordstrand kirke 21 des Sagene kirke 22. desember kl 18.00 18 des Oslo domkirke 22 485,des Lambertseter kirke Biletter kr

TBB  – FOTO:  CF-WESENBERG

DEILIG ER JORDEN

desemberstemninger.no

Billetter: ticketmaster.no


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Vi feirer og minnes

Døpte

Er kanskje ikke i morgen stemmen til en engel som hvisker om i går Dine tradisjoner, din kultur, dine behov. Vår kunnskap, vår erfaring, vårt mangfold. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Døgnåpen telefon

23 16 83 30 Blomster og kranser - Gravsteiner

Tuva Marie Bieler Elise Hovland Solveig Donley Eithun Vanessa Olsson Meyer Sofia Hika Munthe-Dahl Herman Hanssen Thon Jakob Skaug Smedsvig Felix Solberg Steinmann Thomas Sundby Sandorf Emil Ergen Berglund Fjelldal Erik Lehnert Ødemark Sander Luengo Domaas Martin Hagevik

Konfirmanter 2019 Anna Hjelbak Peel David Hjertaker Evans Frank Valerius Dahlen Guro Sofie Sæbøe Holten Henriette Fjeld Herman Svendsen Bongard Ida Normann Gravdal Marcus Angermo Bjertnæs Maren Helene Larsdatter Berg-Aarseth Maria Landvik Næs Markus Landvik Næs Marte Fagerås Isnæs Martin Alexander Kvam Holstad Mia Therese Bjerkeland Sarah Beatrix Nykvist Mogstad Sebastian Moen Sinthya Tharmalingam Thea Moen Kasa Thomas Pretorius

Døde NORDSTRAND Ekebergveien 230 1166 Oslo

GRÜNERLØKKA Toftes gate 43 A 0556 Oslo

MAJORSTUEN Jacob Aalls gt. 42 0364 Oslo

KOLBOTN Kapellveien 4 B 1410 Kolbotn

HASLE Økernveien 81 B 0575 Oslo

STABEKK Gml. Drammensv. 44B 1369 Stabekk

NR. 4 2019

16

Liv Audun Haugseng Gerd Inger Larsen Tone Stensen Tove Holstad Davidsen Torun Toms Bjørg Wilhelmine Damsgaard Reidun Agate Karlsen Erna Synnøve Hansen Ketil Munkvold Jan Erik Grøstad


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Vi har ledig annonseplass

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpaulsrud@kindemco.no

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

www.annelinebegravelsesbyraa.no

17

NR. 4 2019


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Historiekveld Lambertseter kirke | tirsdag 10. desember kl 19.00 - 22.00

Lambertseter historieforening inviterer til historiekveld om Lambertseter kirke og menighet.

Kantor Hannah Carding ønsker oss velkommen til kirken ved å spille. Sverre Reidar Stoltenberg kommer og forteller om sin far som ble vår første sokneprest i 1959. Aage Müller-Nilssen tar for seg ungdomsarbeidet sammen med Steinar Lindvik (Nilsen) som vokste opp her. Eirik Lind skal presentere KFUM troppen. Veslemøy Nystedt Stoltenberg skal fortelle om kirkekunsten. Ellers blir det bevertning og omvisning i kirken. Hjertelig velkommen!

NR. 4 2019

18


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Med forbehold om endringer. Se lambertseterkirke.no

Gudstjenester i Lambertseter kirke 24.11.2019 | kl 11:00 Domssøndag/Kristi kongedag Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 01.12.2019 | kl 11:00 1. søndag i adventstiden Sprell levende gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Offer til arbeidet blant barn og unge (egen menighet). Adventsfest med kafé, loddsalg og åresalg i menighetssalen etter gudstjenesten. 08.12.2019 | kl 11:00 2. søndag i adventstiden Høymesse med dåp. Morten Huuse Fjøren. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 15.12.2019 | kl 12:00 3. søndag i adventstiden Sentergudstjeneste med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter. Biskop Kari Veiteberg og Fredrik Ulseth. Offer: Overskuddet av arrangementet gis til Kirkens bymisjon. NB! Merk tiden 22.12.2019 Se nabomenigheter (Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke). 24.12.2019 | kl 15:00 Julaften Familiegudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer til Kirkens bymisjon. NB! Merk tiden.

25.12.2019 | kl 11:00 1. juledag Høytidsgudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer til Kirkens bymisjon.

26.01.2020 | kl 11:00 4. søndag i åpenbaringstiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Ikke fastsatt.

26.12.2019 Se nabomenigheter (Ikke gudstjeneste i Lambertseter kirke).

02.02.2020 | kl 11:00 5. søndag i åpenbaringstiden Kyndelsemesse. Gudstjeneste med Babysang og utdeling av bønnekors til alle døpte i 2019. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ikke fastsatt.

29.12.2019 | kl 11:00 Romjulssøndag Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 01.01.2020 | kl 11:00 1. nyttårsdag Fellesgudstjeneste for Søndre Aker prosti. Prost Eigil Morvik. Offer til Østmarkskapellet. 05.01.2020 | kl 16:00 Kristi åpenbaringsdag Familiegudstjeneste med juletrefest. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ikke fastsatt. NB! Merk tiden 12.01.2020 | kl 11:00 2. søndag i åpenbaringstiden Konfirmantpresentasjon. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ikke fastsatt. 19.01.2020 | kl 11:00 3. søndag i åpenbaringstiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Ikke fastsatt.

09.02.2020 | kl 11:00 Såmannssøndag Morten Huuse Fjøren. Offer: Ikke fastsatt. 16.02.2020 | kl 11:00 Kristi forklarelsesdag Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Ikke fastsatt. 23.02.2020 | kl 11:00 Fastelavnssøndag Sprell levende gudstjeneste med karneval. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ikke fastsatt. 26.02.2020 | kl 19:00 Askeonsdag Gudstjeneste med korstegning. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ikke fastsatt. NB! Merk tiden. 01.03.2020 | kl 11:00 1. søndag i fastetiden Høymesse med allment skriftemål. Fredrik Ulseth. Offer: Ikke fastsatt.

Vipps! #19454 Bruk gjerne vipps. Gaver gis ved å velge «Kjøp og betal» til nr. 19454. Dette tilfaller søndagens offerformål

19

NR. 4 2019


Konsertprogram: Varia Vocalis og Tilbake | 8. des | kl 18:00 Julekonsert med salg av kaffe/kaker/loddsalg. Gjestekor: Bekkelaget skolekor dir. Marianne Aulie, Oppsal skoles kor dir. Cathrine B Skar, Lambertseter skolenes kor dir. Line Skarding/Lisbeth Adamsson. Fløyte: Christine Rogne Skarding, pianist: Hanne Aasheim. Dirigent for Varia: Anbjørg Bergheim. Dirigent for Tilbake: Caroline Gjertsen. Billettpris kr. 100,-, barn opp til 12 år gratis.

Desemberstemninger | 12. des | kl 18:00 Ole Edvard Antonsen, Knut Marius Djupvik, Cecilia Vennersten og Stine Hole Ulla (Se også egen plakat på side 15).

Førjulskonsert | 15. des | kl 13:00 Karlsrud skoles musikkorps.

Luciakonsert | 15. des | kl 18:00 Arrangør av konserten er Bryn Mannskor, som feirer 100 år i år. De har med seg Lambertseterskolenes kor, damekoret Harmony og en strykekvartett fra Baratt Due. Bilettpris kr. 150,-, barn under 15 år gratis.

Vår jul | 20. des | kl 21:30 Christian Ingebrigtsen, Torstein Sødahl, Maria Arredondo, Tine Thing Helseth og Gaute Ormåsen (Se også egen plakat på side 15).

Deilig er jorden | 22. des | kl: 18:00 Rein Alexander, Anita Skorgan, Christine Guldbrandsen, Marie Klåpbakken og Are Hembre (Se også egen plakat på side 15).

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 4-2019  

Lambertseter menighetsblad 4-2019  

Advertisement