__MAIN_TEXT__

Page 1

NR. 2 67. årg. Sept 20 – Nov 20

Lambertseter ME NI G H E T S B L A D † S E O G BL I SETT


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Din gave vil bety mye. Skjema for avtalegiro ligger på nettsiden; lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone.

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Tlf. 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Gi en gave til menigheten

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg forutsigbarhet for disse stillingene spesielt, og for menighetens økonomi generelt, ber vi nå om en ekstraordinær gave.

Kapellan Morten Huuse Fjøren Tlf: 97 98 04 53 mf292@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Vi som menighet har som de fleste andre økonomiske forpliktelser. Noe av dette er at vi selv betaler deler av lønnen til to av våre medarbeidere: Ungdomsarbeider og Diakonal medarbeider.

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

Utgis av Lambertseter menighetsråd

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Morten Huuse Fjøren Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter

Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon: 23 62 99 02

Konto menigheten: DNB: 1506.24.57829

Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/sentralbord for kirkene i Oslo: Telefon: 23 62 90 09 E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

NR. 2 2020

• Ved innbetaling til menighetens bankkonto: 1506.24.57829 • Ved å tegne seg som fast giver (se også lenke nederst på menighetens nettside) • Via Vipps # 19454 – Umerkede gaver går til søndagens offerformål. For å gi til andre formål, angi merking, enten Ungdomsarbeidet, Misjonsprosjektet, Diakoni. # 500262 – Diakonalt arbeid # 136726 – KIKK (Ungdomsklubben) # 1368727 – Supertirsdag # 136725 – Babysang

Menighetskontoret

Organisasjonsnummer: 976 987 500 Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Gaven kan gis på flere måter:

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

Neste nummer: Frist: 20. okt 2020 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Fredrik Ulseth Sogneprest Lambertseter kirke

Soknepresten har ordet ALDRI UTEN… Soknepresten har ordet

ing i veven RennNei, det er ikke et forsøk på å etterligne en tidligere VG-reklame. i veven Renning saklig avviste som problem: Julen et fins utrolig mange flotte høytid – den hører

D D

Her følger jeg et helt annet spor.

er en kristen og verdifulle billedtepper . Julen til vår med problem: somkulturarv avviste saklig kunste Historisk verden. i flotte et fins utrolig mange høytid – den hører kristen en er kule europeisk vår innen per stykker og verdifulle billedtep mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. veven ennå er hvordan vi ser eng.e kulsammenh kulturell europeisk innen vår stykker og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig I alt dette turarv; banebrytende bilder i norsk ingen tvil om at dette ser vi være å ødelegge er med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere store av de En sammenh eng. kulturell limet, denne renningen i veven intaktrenninge n i denne vi skal , ogveven. i vårt samfunn kunstarten her i Norge døde vår kristne være vært har at r om århundre dette i ingen tvildenne I etterkant av Utøya-markeringen sommeordet. En kjærlighet som viste seg å være sterkere er Det e med å ødelegge varsomm Marie Else siden,innen utøvere storetid de kort En avfor i dier vi kulturarv ogrenninge bevisst veven oss som trosn .iBasisver vi erveven. Som denne limet, denne n ikirke renninge og vakre Hennes detdøde en samtale i Vårt Lands spalter som enn døden. En Gud giratlivet mitt slike rammeJakobsen Norge her .igår n ren kunstarte sensrenessan frakristne somvår samfunn r haret,vært er både nasjonale og lokale kulturi århundre prege vil vevnader erke Marie symbolst Else siden, tider for kort også til ettertanke: Hvor er Gud når det uforståelige betingelser kan jeg tro på! Fordi jeg aldri er uten epoker eter ngstidens i Lamberts dier På opplysni og ærere. Basisver . vi at symbolb kulturarv og og bevisst oss trosvi er kirke Som kirker norskevakre ogi svært mange . Hennes Jakobsen den til inn tydelig bleet, frai renessan vi å være kultursomhele ønsker og lokale samfunn slik kjærlighet og dermed aldri uten Gud. onde rammer oss? Kan man ivevd det tatthumanist trosenspå iskeeren nasjonale både de som . Og framover årvevnader prege vil mange erke symbolst oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb alle og opplysni hvordan vet henne, i svært Gud med en så erfarbar ondskap i verden? kirker norske mangekjente , gitt oss iskevår ønskerKirkebyg til vårt står som gettydelig i den humanist til et symbol inn samfunn vevd ble være å vi tydelige hennes bærer som de bildene Og . framover mange år sin Så vil jegbruksbyg ogsåsammenh forlenge tankerekken med å si at e verdi. forteller kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede og , har gitt –i alle tenkning disse henne, vet hvordan alle kjentesignatur. dagens og også oss vår til er men , gitttyngde symbol historie, samfunn et vårt som til står get Kirkebyg Pandemien vi lever med nå gir ekstra en slik tro ikke kan overleve på sparebluss; den tydelige bildene bærer hennes der fragmentering av det– og bruksbyg I ene tid agens verdi. morgendg. forteller gsinher. Det kirkebyg kollektiv gamlenoen sett noen svært Jeg har ettertanken. Knapt kan forbli uberørt av trenger næring. I denne corona-tiden opplever vi skaper signatur. også åpenbart e kollektiv historie, men er også dagens og vev-stykker der renningen mer på mange kriser av detplan, er identitets ering fragment huset der dette tid til en I at mange lar være å komme til gudstjeneste. Det slike tanker – ikke en erfaren prest heller. Men knyttet arbeid her. g Alt ng. kirkebyg oppløsni i agens gått har morgend mindre gamle eller svært Jeg har sett noen Stålsett-u skaper utspill jegeredd ogsåtvalgets et man seg imidleråpenbart fra 1950-tall kollektiv en historie klart harprivilegium bildet i selve errenninge n mer Silketråd dader er det også mitt å forvitring bidra med mine kan forteller lett bli en vane! Da avskjærer ker vev-styk ideene hvis en plan, er vil øke mange på er kriser mennesk mot identitets seg retter huset men av, dette til ullknyttet preparert arbeid dårlig Alt en ng. men seg, tanker i oppløsni Og da vilblir har gått eller mindre tid fra mest avgjørende i enning samtalen. jegStålsett-u forutdet første slutte i livet. utspill satt tvalgets estefeirinetg,møtet med Gud slik jeg redd Gudstjen dag! idet 1950-tall av en fra morknet. historie forteller klart harhar ellererbomullsr i selve bildet Silketråd ideene hvis en oggi seg til kjenne: Når forvitring øke vigsel å vil sjon, er konfirma han nå en gang har valgt meg til alle dem som på det sterkeste avviser at mennesk dåp, mot svært seg talt lig retter av, men det bokstave Da blir preparert ullen dårlig seg, men vigselsretten. Hva godtav i dag! f.eks. Ta ut i livet. satt blir menighe er for g, ten og gravferd, fra det; estefeirin faller Gudstjen bildet tråder; løse morknet. mange har mening enning mennesker sammen hører «Det var en med Gud har en plan eller bomullsr norske vil det tjene å frata Den dag. VårOrdet hans, bekjenner av i og funnet lokalsamsjon, vigsel dåp, e. svært talt har hverandr ligDet bokstave detmed Da blir e konfirma registrert andre dermed (og godt Hva troen sammen og får imot alt». vi ingen holdepunkter for å si, kirke tten. må virkningen av Jesu vigselsre øet f.eks. Ta lokalmilj til g ten utfordrin gravferd, er for menighe taog mange løse tråder; bildet faller fra » har tten? vigselsre Den norske frataHadde å unn) tjene dettrossamf problema -utvalget man når Vår tiserer være, såkalte «Stålsett av i dag. Dete.hverken liv for oss i nattverden. i Bibelen ellervil andre steder. det funnet lokalsam hverandr i vårt e tradisjon registrert andresbrudd (og dermed ns Hvilket kirkes om religionekirke må i øetplass Deng norske en utredning levert til lokalmilj vært tilfellet, ville vi viljedet, og hvautfordrin er ikke livvære tten? nasjonale vigselsre unn)bare Det opp om trossamf et.mennesker å sluttetiserer et, samfunn samfunn det norske » har problema plass i«Stålsett -utvalget man når være, Det såkalte Elleri man detettil? vårt sbrudd Derfor er kirkes dethverdag min løse marionetter. Ins stedet ertjener vitradisjon gitt ansvar for stiller Den er Hvilket som intensjon gode i søndag. nok en gang: arbeidet, mange plassutfordring, religione om norske utredning ennok levert er ved stegn og hva og samfunn spørsmål det, Kirken ikkeforhindre er liv av flere menog Detde vinasjonale opp omMye skjer i kirken vår, men et. arbeidet, slutte å et, norske samfunn dethverandre verden lever i. Vi skal Kom til gudstjeneste! plass ibak steder og man stiller Ellersamlings det til? som kollektive prinsippe det er bare søndag. For hverdag oner er r somtjener kirkene somdet intensjon gode og mange er nokkonklusj søndagens er likevel viktigst. Aldri ondskapen, vide skal ta vare på alt detved skapte slik atde arbeidet, ing overbygn ogved kollektiv Kirken ta stegn spørsmål bommer som i lengden kan hevde jeg samfunngudstjeneste vil , av fremmes flere men bak arbeidet, høytider. glade eller og kriser store steder er samlings som som Vi liv. kirkene felles vi ikke vender naturen mot oss selv. uten! Min opplevelse er at nettopp det alvoret vårt e på vare kollektiv som r det målet. på bare er prinsippe det og For konklusjoner kirke som eterta kollektiv overbygning ved de Lamberts kan knyttet i lengden somtil samfunn fremmes, vil jeg hevde bommer smittevernet har skapt rundt samlingen vår, det en kollektiv ikkeglade høytider. Var deteller samt store kriser ass,Vi er våre arbeidspl somalle vårvårt felles liv. Det er lagt så stor vekt på på vare på målet. som behov fra Dermed har jeg også sagt at Gud slett ikke er en har vist meg nye verdier i det å være sammen i ut e bevegels , frivillige trofaste og e som gruppers kirke eller fantastisk s eter individet knyttet til Lamberts søkte til utallige gjorde kollektiv enmennesker ikke og sier: åpnevåre Var det og utfordrer dørene som det Gud. vi holder r atvekt maktesløs Han ossat kirkerommet. samt alle på skal ass, arbeidspl så stor vår lagt Det errettighete e etter Domkirk som22. juli fantastisk Oslo fra behov e ut viktige , nasjonenbevegels Vi er fortsatt påmedarbeidere. , oss!trofaste frivillige Bruke og samlende virke børstil gruppers eller individet å være hans gjennom tisk er problema Ogerhva til søkte utallige at Det skal holdes gjorde2011? sveven å gripe samfunn og sier: for at åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor holder vi r at detEller rettighete skirken Sjømann juli er med oss, nårbilde: vi til,ham, han vilatskape en22. bedre Så eross! ikke ment som e etter sompekefinger, snaopp en Domkirk n i Oslo ende ikke Renninge viktige sammen de fortsatt erog nasjonen innleden Vidette pålytter Bruk samlende bør virke UD? fortisk dspartner problema seg etuten Gud i livet. Og hva er ønsker 2011?samarbei Ingenskal s. til mitt tråder. holdes løse ødelegge sveven veven rere forsikring: Du er aldri verden. samfunn for å gripe for at en Eller forvitrer. med at Sjømannskirken er er en som som stor oppeneste samfunn ende ikke og har sammen innledende bilde: Renningen i vi imidlertid rikere muligheter til i Statoil ledelsenfor UD? om de Sammen Spør dspartner samarbei 21. sen dagspres i floke. Ingen ønsker seg et innlegg et I s. løse tråder. ødelegge veven med tisk problema det følt bildet stod har Den avgjørende handlingen i dette åsamfunn erfaresom styrken ieneste hansstor kjærlighet til oss! g biskop Nordhau siterer en er januar de har fått i e støtte den prestelig i Statoil Spør ledelsen Ottomenneske ikeren idehistor 21. å bli i Bjørgvin senved i dagspres Gud selv for som oss iom Jesus. I et innlegg risen.floke. Algerie-k av gen med håndterin tisk problema det og følt r har sosiologe «Sentrale : g Krogseth Nordhau biskop januar siterer Gud ga oss alt. Gud viste oss at ordet «kjærlighet» i fått har de støtte e prestelig om den enige er r ropologe Otto kulturant idehistorikeren i Bjørgvin flytte måtterisen. vi kanskje Skalgen Algerie-k avdet håndterin felles ikke klissen romantikk, men har største må være Noe :er r og for følgende sosiologe : «Sentrale Krogseth ut av kirkene også for s og somgravferd individer utsom omJesus en nasjon, er enige r over ropologe kulturant offeret basis: gir livet for oss. Det støtende å virke ikke flytte– er det neste måtte kanskje r. Samfunn rettighete for etSkal vi gruppers være felles : Noe må følgende snakke ikke åbruker erutkjærlighetens vesen vitrekk? som kristne For for om den også kirkene ut av gravferd eller når sosialt lim som individer s og trenger, over en nasjon, n knyttet er det neste støtende –tiseringe virke problema ikke åårlige sement, indende et å sammenb r. Samfunn rettighete gruppers om denr – julens å snakkestjeneste ikkeskolegud substansi om noelim eller elt og trekk?tilFor samles som sosialt trenger, i VG før jul Skartveit Hannetiseringe n knyttet problema årlige noe og nasjonalt kulturelt sement, å særpreget.» indende sammenb r– stjeneste skolegud julens til 3 og elt substansi noe om samles jul før VG i Skartveit Hanne noe t.» særprege nasjonalt kulturelt og

3

03

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Kantor Hannah Carding takkes av Stillingen som sokneprest er lyst ut, og tilsetting vil skje omtrent idet dette bladet trykkes. Men en annen viktig stillingsendring er allerede merkbar. Kantor Hannah Carding har takket ja til å tiltre i Sinsen menighet, og ble i gudstjenesten 20. september takket av for sin korte, men innholdsrike periode i Lambertseter kirke. 

Lars Kristian Gjone

 Robert August Pedersen

Et drøyt år har gått siden hun kom fra Mortensrud og til Lambertseter. Hun fant seg raskt til rette, og har trivdes godt med menigheten og med kollegaene her. Men med bosted nær Sinsen vil arbeidsdagene fremover nå bli langt enklere. Uansett, det går an å håpe at Hannah vil følge i sporene til flere av sine forgjengere, som stundom vender tilbake til spillepulten i Lambertseter kirke. Gjennom det siste året har vi til fulle fått oppleve hvordan hun har fylt tjenesten som kirkemusiker med bredde, liv og kvalitet. Her har menigheten fått mye å takke for. Først og fremst skal hun takkes for å ha åpnet så mye musikk for menigheten til å ta del i. Men takken

NR. 2 2020

04

skal ikke begrenses til Hannah selv. Det er faktisk nedfelt i tjenesteordningen for kantorer, og vedtatt som norsk lov (jfr Lovdata), at formålet med kantorer er «å gi menigheten et musikalsk uttrykk i gudstjeneste og øvrig menighetsliv». Hannah har på mesterlig vis tatt denne oppgaven og utfordringen på strak arm. Hun er en imponerende representant for denne gruppen av fagfolk som satser for fullt på å fylle kirken med musikk som smaker himmel. Og hun skal fortsatt berike kirkelivet i Oslo. Når vi nå sender henne videre til Sinsen kirke og det flotte orgelet der, så er det både med sorg, glede og forventning. Vi skulle gjerne beholdt Hannah en stund lenger! Vi gleder oss over alt vi har fått

oppleve i tiden Hannah har vært her. Vi ser med forventning frem til at nye hender og føtter vil bidra til et kirkerom fylt med musikk og toner. Nå som vi etter hvert må ut og finne nye krefter til å overta stillingen, så får vi rette en særlig oppfordring til alle sangglade mennesker i menigheten: Kjenn din besøkelsestid, og bli med å holde sangen sterk og klar i Lambertseter menighet nå som vi skal synge uten Hannahs inspirerende nærvær i føringen!


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Ny sokneprest i Lambertseter menighet Som det ble orientert om i vårt digitale nyhetsbrev i august, og som også har blitt annonsert på vår hjemmeside og Facebook, skal det denne høsten tilsettes ny sokneprest i Lambertseter menighet. Søknadsfristen gikk ut 9. august og det var 6 søkere til stillingen. Intervjurundene ble utført i siste halvdel av august, og 22. september fatter bispedømmerådet sitt vedtak. Ny sogneprest vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet (utgis ca 20 november).

05

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

KONFIRMANT 2020

NR. 2 2020

06


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Et konfirmantår er forbi... Året 2020 vil gå inn i historiebøkene som et annerledes år enn det vi hadde planlagt. 

Morten Huuse Fjøren

Marita Bremertun Skrenes

Slik ble det også for våre konfirmanter, som helgen 5. og 6. september fullførte sitt konfirmasjonsår i Lambertseter menighet med forbønnshandling i to flotte gudstjenester.

times samling har det vært KIKK-ungdomsklubb i kirkekjelleren. Her har konfirmantene sammen med resten av ungdomsgjengen deltatt på aktiviteter, sosialt og kiosk.

Når vi nå ser tilbake er det likevel flere høydepunkt som var med å definere dette noe spesielle konfirmasjonsåret. Morten prest var nok minst like spent som konfirmantene på presentasjonsgudstjenesten i begynnelsen av januar, og det var en positiv og forventningsfull gjeng ungdommer som stod klare ved starten av konfirmantåret. Tradisjonen tro dro hele gjengen i slutten av januar på Superhelg på Østmarkskapellet, hvor det var lagt opp til undervisning, time-out, lek, moro og å bli ordentlig kjent. Helgen ble toppet av en gudstjeneste hvor konfirmantene og lederne stilte i de fleste roller, til stor glede for menigheten som hadde tatt turen denne dagen.

Nedstengingen av samfunnet i mars rammet også konfirmasjonstiden. Dette førte til at vi ikke lengre hadde møtestedene våre. I denne perioden gikk kommunikasjonen over nettet, med temasamlinger og oppgaver som konfirmantene måtte sende inn. Det var en stor glede da det ble lettet på tiltakene i mai slik at vi kunne møtes igjen, og vi fikk gjennomført en spennende og lærerik pilegrimsvandring gjennom byen ledet av pilegrimsprest Roger Jensen.

Konfirmantene har hatt torsdager som undervisningsdag, og etter en

Tross fortsatt strenge smittevernstiltak var det en seier å få arrangert konfirmasjonsleir også i år! Dette ble et høydepunkt før sommeren, hvor ledere og ansatte kokte sammen en sove-hjemme-leir, full av dager med aktiviteter i kirken og rundt i lokalområdet. Det ble blant annet møte med et begravel-

sesbyrå, tros-safari i byen, besøk hos gatepresten i Domkirken, uteaktiviteter, sykkeltur, leir-knuter, konkurranser og timeout. Leiren ble innledet med en fantastisk gudstjeneste av og med konfirmantene, hvor tema var tro, håp og kjærlighet. Dette var også tema for leiren for øvrig. Jeg vil takke hver enkelt av dere konfirmanter for et fantastisk flott år! Takk for nysgjerrigheten dere har vist i undervisning. Takk for velvilje og godheten dere har overfor hverandre og lederne. Takk for alt dere har delt og gitt av dere selv inn i fellesskapet. Det har virkelig vært en sann glede å følge dere og bli litt kjent gjennom dette året! Kirken er et hjem og et fellesskap som er til for dere og jeg håper dere bærer denne tilhørigheten med dere videre i ungdom- og etter hvert voksenlivet! Takk for i år og Gud velsigne dere!

07

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

Frivillighetssentralen Trenger du en hjelpende hünd? Vüre frivillige hjelper til med praktisk bistand og handling av f.eks. matvarer og apotekvarer. Ring 918 24 668 eller 911 30 143 mellom kl 10.00 og 15.00 mandag til lørdag.

Side 13

Utgave 10 • Oktober 2019

Tlf. 91130143/22291900 - epost: frivillig.lambertseter@gmail.com

Lambertseter Eldreforum inviterer til menighetssalen i Lambertseter kirke Torsdag 24. oktober kl. 12:

�Lytt til mine toner, kjÌre frue� – reklame i lyd og bilder fra mellomkrigstiden presentert og fremført av Per Vollestad. Vi für høre reklameslagere som opprinnelig ble sunget av Einar Rose, Jens Book Jensen m.fl., en underlig del av norsk kulturhistorie Enkel og uskyldig reklame, kan en si,selv om ogsü alkohol og tobakksreklame var tillatt!

‌ Takk for at dere er med oss pü turene!

Etterpü blir det servert lapskaus og kaffe/kake for kr. 50,- ( kun kaffe/kake for kr. 20,-) Pümelding innen 20. oktober til tlf. 22 29 19 00 09-17(lør til 15)

For de vi har besøksvenner til og noen flere ‌

08

Frivillighetssentralen har alltid glede av ĂĽ ha med bare hyggelige og takknemlige deltakere, hva vi enn aran-

Vi synes ogsĂĽ at det er pĂĽ sin plass ĂĽ fĂĽ med pĂĽ turer og

 

   

 #

L • • •

MELLOMBĂ˜LGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJĂ˜PMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no Ă…PNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer

NR. 2 2020

#

En lørdag i november kommer Rune igjen, samme dag som vi igjen fĂĽr besøk med sang og spill av Odd Ă˜yvind og Hanne. Det blir ogsĂĽ lettere servering den lørdagen. Utover de nevnte spesielt utvalgte er det dagsenter-

a ĂĽ

Flin Ras File


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Frivillig i kirken

 |  Robert August Pedersen Martin Holstad er ganske fersk som ungdomsleder, men har allerede blitt valgt inn i styret til ungdomsklubben vår, han hjelper til i konfirmantundervisningen og er tekstleser på gudstjenester. Han ble kurset om det å være leder på vårt lederkurs «Tøff» og har fort blitt en del av gjengen i både ungdomsmiljøet og ellers i kirken. Jeg tok en prat med ham for å høre om hans reise etter endt konfirmasjon. På spørsmålet om hvorfor han ble med på lederkurset snakker han varmt om hans egen konfirmantleir, spesielt samholdet der. – Det var noe fint med at alle fikk være med, alle ble inkludert. Så var det gøy

« Det var meningsfylt og flott at noen gav meg den tilliten.» ♥

da! Det at jeg ble inkludert i gjengen fikk meg til å tenke at jeg kanskje kunne bli en leder. Også så jeg på det som en mulighet til å utvikle meg. I fjor høst ble han valgt inn i KIKKstyret, styret til ungdomsklubben vår. Han forteller med en glød at det føltes godt at noen ville gi ham det ansvaret. Noen viste at de brydde seg om og trodde på ham. - Det var meningsfylt og flott at noen gav meg den tilliten. Martin har en klar oppfordring til deg om du vurdere å bidra i Lambertseter menighet som frivillig: - Bli med!

09

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Faste aktiviteter

Sentrerende bønn

Tro og lys

Tirsdager | Kl. 19:50 – 20:45

Lørdager | Kl 14:00 – 17:00

En meditasjonsform innen kristen tradisjon. Vi samles i kapellet. Samlingen med sentrerende bønn består av 15-20 minutter undervisning, 5 minutter fall-til-roøvelse og 20 minutter sentrerende bønn (meditasjon). Vi kommer i stillhet og går i stillhet. Meditasjonsgruppen for sentrerende bønn er åpen. Det betyr at alle som vil kan komme og prøve ut om dette er noe for dem. Datoer 2020: 22. sept, 6. okt, 20. okt, 3. nov, 17. nov Kontaktperson: Asle Røhne Rossavik, mobil: 480 93 396

Torsd ag er | K l . 1 8: 00 – 2 0: 30

Tro og Lys består av funksjonshemmede og deres venner og familie. Vi møtes en gang i måneden for å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste, spise sammen og ha fest.

Glade strikkere og skravlere samles til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter Kirke. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Datoer 2020: Søndag 4. oktober kl 11.00 Tro og Lys gudstjeneste

Vi har en del restegarn og strikkepinner, men hvis du etter en opprydning har noe du har lyst til å gi oss tar vi det gjerne i mot.

Lørdag 17. oktober kl 14.00 - 17.00

Strikkekvelder

Datoer 2020: 1. okt, 15. okt, 29. okt, 12. nov, 26. nov

Torsdagstreff Torsdager | Kl. 12:00 – 14:00 Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

NR. 2 2020

10

Lørdag 21. november kl 14.00 - 17.00 Utlodning til Tro og Lys Solidaritet Lørdag 19. desember kl 14.00 - 17.00 Julemøte med grøt Styringsgruppe: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo Mobil +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt og Børge Baustad, kasserer. Kontaktperson: Toril Slettner, mobil: 402 38 216 Gave: Kontonr: 4241.08.76188 eller Vipps: 130258


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

KIKK - ungdomsklubb

Menighetsrådet 2019-2023

Torsdager | 18:00 – 20:30 Vi har bilijard, kiosk, airhockey, ping-pong mm. Dørene og kiosken åpner kl 18.00. Vi avslutter med Time-Out i kapellet for de som vil bli med på det. Du finner oss i første etasje i Lambertseter kirke, innerst i bomberommet. Følg ungdomsklubben vår på facebook for kommende arrangementer. Klubben har vanligvis åpent torsdager i oddetallsuker fra kl 18.00 - 20.30.

Østmarkskapellet

Medlemmer Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder) Øyvind Mæland (nestleder) Borgny Vestli Lise Ingebrethsen Larsen Hege Konstanse Finnset Eidsæter Christian Danielsen Varamedlemmer: Fredrik Brekke Møller Bodil Aga Aandstad Anna Aristova Lisbeth Adamsson

Søn d ag er | K l . 1 2 : 0 0 27. september 4. oktober 11. oktober 18. oktober 25. oktober 1. november 8. november 15. november 22. november 29. november 6. desember 13. desember

Torleiv Austad Tore Laugerud Turid Barth Eide Torgeir Sørensen Finn Folke Thorp Liv Hegle Fredrik Midttømme Silje Kvamme Bjørndal Odd Ketil Sæbø Asle Rossavik Gunnar Kagge Morten Holmqvist

(adventgudstjeneste kl 16.00, fakkeltog fra Grønmo kl 15.00) Kafèteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Tre nge r d u n o e n å sn ak ke m e d ? ♥

Foto: Alene, bilde fra pixabay av Pexels

Av og til kan det være godt å få snakket ut om det man bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et sted hvor man blir møtt i alle livsfaser og prosesser. Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg og samtaler om store eller små ting. Prestene har taushetsplikt og er klare for å snakke med deg. Kontakt oss på telefon eller mail slik at vi kan gjøre en avtale. Ikke nøl med å ta kontakt! Sokneprest Fredrik Ulseth fu468@kirken.no Tlf: 92 24 17 07

Kapellan Morten Huuse Fjøren mf292@kirken.no Tlf: 97 98 04 53

11

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

GR ØNT H JØRNE 

Anna Aristova

Unsplash

I begynnelsen av 2020 ble verden preget av Corona pandemien som tar livet av mange mennesker og negativt påvirker verdensøkonomien.

Bibelen har så mange utrolig sterke vers som oppmuntrer og gir inderlig støtte til hverdagen. To eksempler er disse versene:

Blomkålhummus Vil du ha en lett og fin variant av snaks til fredagskvelden? Eller et godt og fyldig pålegg til frokost?

I det gamle testamentet kan vi lese om mange epidemier og sykdomsutbrudd. Det mest kjente er de 10 landeplager i Egypt, som vi leser om i 2.Mosebok 7-12. I Egypt spredte det seg en slags type pest eller virus som gjorde at egypterne fikk byller på kroppen (2.Mosebok 9). De 10 landeplagene var en straff fra Gud mot egypterne for undertrykkelsen av det jødiske folket. Samtidig leser vi også fra Johannes Åpenbaring 6,7-8 om en «gulblek hest» som et bilde på døden. «Denne gulbleke hesten» skal drepe med sverd, hungersnød og med pest.

Fil 4:6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takkOg Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus.»

Da lønner det seg å prøve noe nytt – for eksempel, hummus.

Men samtidig i hele Bibelen leser vi om en stor Guds kjærlighet og nåde ved Jesus Kristus død og oppstandelse for menneskers synder. Den vanskelige tiden fører til at flere av oss søker trøst og håp i Guds nærhet.

NR. 2 2020

12

Salme 23:1 og 4: «1: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. .. 4: Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Kanskje denne tiden gir oss en mulighet å tenke på naturkrefter og Guds underlige skaperverk som vi ikke ivaretar riktig eller ikke har full kontroll over? Eller er dette tiden for å begynne å bygge helsebringende levevaner og et variert kosthold?

Hummus er en velsmakende puré laget av kikerter og kommer opprinnelig fra Midtøsten. Den blir brukt i de arabiske landene, enten som tilbehør til middagen i stedet for potet, eller som dip til grønnsaker eller brød. Hummus kan også brukes til tapas. Denne oppskriften er en modifisert versjon av den klassiske hummus oppskriften. Ved å bruke blomkål blir hummus litt lettere. Server hummus helst med ferske grønnsaker i stedet for pitabrød for å få lavere kaloriinnhold.


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Fremgangsmåte: Ingredienser: Blomkål Hermetiske kikerter Løk Pinjekjerner Sitron Hvitløk Fersk koriander Olivenolje Tahini sesampasta Havsalt Grønnsaker til hummus: Gulrøtter Stangselleri Gul paprika Rød paprika Agurker

500 g 80 g 1 stk 30 g ½ stk 8 fedd 2 grener 8 ss 4 ts ¼ ts 2 stk 1 stilk ½ stk ½ stk ½ stk

1. Skrell løk og skjær i halve ringer. 2. Skrell hvitløk og finhakk 2 fedd. 3. Varm opp 3 ss olivenolje i en panne, tilsett løk og hvitløk, salt og stek til de er gyllenbrune. 4. Del blomkålen i små biter og ha i pannen, sammen med løk og hvitløk. 5. Hell væske fra hermetiske kikerter i et glass eller en bolle. 6. Tilsett deretter 2 ss olivenolje, kikerter uten væske og bland alt sammen i pannen. 7. Stek pinjekjerner i en tørr panne og hell i en kald bolle. 8. Varm 3 ss med olivenolje i den samme pannen, stek de resterende fedd av hvitløk og legg i en egen bolle. 9. Press juice fra en halv sitron. 10. Hell den stekte blomkålen med grønnsaker i en blenderbolle, tilsett 80 ml væske fra de hermetiserte kikertene, sitronsaft, tahinipasta og slå i ca 5 minutter til en jevn puré-konsistens.

Kilder: Matprat.no «Hummus» Edimdoma.ru «Blomkål Hummus» (Julia Visotskaya)

11. Legg den tilberedte hummus i en salatbolle, pynt med pinjekjerner, stekt hvitløk og korianderblader. 12. Skrell gulrøttene. Fjern frøene fra søt paprika. Skjær alle grønnsakene i små terninger og server med hummus.

13

NR. 2 2020


Finn 5 feil

Fargelegg!

David var gjetergutten som Gud valgte til konge over Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem Tegning: Kari Sortland feilene på bildet under?

Tegning: Kari Sortland

David laget mange sanger som står i Bibelen.

Finn navn på 10 edelsteiner!

Gi barnebladet

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edelsteiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

S

K

R

Y

S

T

A

P

K

A

O

S

B

E

R

G

Y

P

Ø

R

U

B

I

N

Disse oppgavene Sånn som du er hentet er fra bladet.

Bestill

min

V

Ufortjent et

I

A

M

A

N

T

U

T

R

R

L

U

R

E

R

I

E

O

K

S

M

A

R

A

G

D

M

J

A

T

T

O

P

A

S

P

A

G

A

T

M

U

R

L

E

D

I

A

M

R

A

V

I

T

E

P

P

E

R

L

E

P

julegaven

er godh il Gud vere Gud an med oss sånn sam rde somhy vi er? Vil han vere saman med om vi er litt rufsete, sånn oss Eller når vi som Esel? har rota det skikkeleg til? I denne herl 13 ege 27. oktober 2019 Supersetning For Gud ga oss ikke en ånd som finn Esel ut historia 2. Timoteus 1,7 gjør motløs; vi fikk Ånden som gir at kraft, kjærlighet og visdom. kome til Gud vi kan toersønnene De kk akkurat 24. november sånn som Jesus vekens vi er. Supersetn

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 opp en sønn

ing

Matteus 6,33

10. november

Supersetning 1. Kor 13,13

D

Sånn som du er

GudDe ern stø kjærlighetrste

Suzy Senior • Estelle Corke

F

BARNAS til et barn du er glad i! SÅNN SOM DU ER

I O

S ID E

8. desembe

13. oktober er

29. septemb

r

2019 Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal dere få alt , det andre i tillegg. 2019

14

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

11 12

20192019

15. septe Gud, er i nød. min jeg Herre, når navn. deg,ansiktet dittsvar når jeg roper! mber ing Jeg vilSkjul priseikke æredeg, SØNDA Supersetn skynd og evig g GSSKO til meg, øret hjerte Vend mitt 102,3 LENav hele Salme Supersetnin NORGE 86,12

Supers

etning

Johannes

Salme

Samuel salve r David 15

3,16

For

16

så høyt Sup har Gud erse 2019 han tning elsket Salme Sønn Sk riven avtror ga sin en at 86,12 , den enbå Jegverd vil prise 10 Suzpå y ham rne, for deg, Senio , ikke av r • skal hele mitt at hver Herre, min Illusgåt rer 2019 Gud, forta hjertden t pt, av men Es telle e og som evig Cork ha evig liv. e ære ditt navn .

VITSER

– Pappa, hvorfor giftet du deg med mamma? – Fordi din mor er en helt spesiell kvinne. – Hvordan da? – Hun var den eneste som ville ha meg.

– Jeg klarer ikke å sove når jeg har drukket kaffe! – Så rart! Med meg er det omvendt: Jeg klarer ikke å drikke kaffe når jeg sover.


Søndagskolen Søndager | Kl. 11:00 og viser fram hva Søndagsskolen presenterer seg nesten. Deretter går stje gud i g som er i skattekista tidli barna ned i kirkekjelleren. el inneholde sang, lysSøndagsskolen kan for eksemp tning, undringsstund erse sup g, ellin tenning, bibelfort kirkerommet mot og aktivitet. Barna følges opp til tidsnok til nattverden. st ofte slutten av gudstjenesten, i måneden. Følg med Vi har søndagsskole ca en gang meside. hjem på Facebook og menighetens

4-års fest

Søndag 11. okto ber feirer vi høst takkefest i Lambertseter ki rke og alle 4-årin ger er spesielt velko mmen. Det blir en spennende gud stjeneste med m orsom musikk fra husb andet og mye liv og moro! I tillegg sk al alle 4-åringer få utdelt sin helt e gne 4-årsbok! In vi tasjon for påmelding ko mmer i posten. Velkommen til st ore og små!

Babysang

Annenhver torsdag | Kl. 12:00

Supertirsdag Tirsdager | Kl. 16:30 – 18:00 Annenhver tirsdag ønsker vi velkommen til middag, både for små og store, gamle og nye. Barna har egen superklubb med sang og aktiviteter. Vi serverer middag kl. 16.30 og Superklubben starter kl. 17.00. Datoer 2020: Tirsdager i oddetallsuker Følg oss i facebookgruppa «supertirsdag lambertseter kirke.» og meld deg på til tlf 986 22 439 eller e-post: lg357@kirken.no innen kl. 09.00 samme dag som middagen blir servert.

jellige Babysang foregår oppe i kirken – med forsk kaffe/te det er på Etter slags sanger og instrumenter. . 11:45 kl r åpne ne Døre ring. og litt enkel serve med vipps Kr 50 per gang (inkl enkel servering), helst babyer Alle ). kirke ter ertse til 136725 (Babysang Lamb n! er velkomme ager i Datoer 2020: Vi har babysang kl 12.00 torsd er. plass l antal t ense Begr oddetallsuker. ertseter Følg oss i facebookgruppa «babysang i lamb ide: netts ns kirke på kirke.» og meld deg lambertseterkirke.no Kontakt: post.lambertseter.oslo@kirken.no


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Ambassadører PÅ SOMMERJOBB

I sommer har det vært full fart på Lambertseter fritidsklubb. De har nemlig hjulpet 70 ungdommer med å få sommerjobb. Ja, de har til og med ansatt ambassadører! 

Jeg tok turen til fritidsklubben for å høre hva dette «sommerjobbprosjektet» egentlig er. Der ble jeg møtt av koordinator på Fritidsklubben Maja Hennig Tjelta og Ruskonsulent/Oppsøkende miljøterapeut Lise-Lotte Ramdahl. De fortalte meg med stor glød og glede hva sommerjobbprosjektet innebærer. Sommerjobbprosjektet Utekontakten har hatt dette sommerjobbprosjektet gående i flere år. De siste årene har de fått midler fra byrådsavdelingen fordi de har sett at dette er et viktig prosjekt. Ønsket er å kunne tilby ungdommer noe å gjøre i løpet av sommeren, blant annet som et forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet. Og rundt 70 ungdommer har gjennom dette prosjektet fått jobb i to uker, i alt fra barnehager til butikker, klubbens

NR. 2 2020

16

Robert August Pedersen

egen kafé og kiosker, både i og utenfor bydel Nordstrand. På Café Syd, som klubbens kafé heter, har fire ungdommer blitt opplært som baristaer, og holdt kafeen åpen hverdagene i sommer. I tillegg til ordentlig barista-kaffe kunne de tilby vafler, suppe og kake. En kokk hjalp dem med menyen og tilbudet ble benyttet av alt fra en barnehagegjeng til pensjonister! Unge ambassadører En ny type sommerjobb som ble prøvd ut i år var «Unge ambassadører». Fem ungdommer fikk i oppdrag å kartlegge ungdomstilbudet på huset, behovet til ungdommer på Nordstrand og komme med tiltak for å utvikle klubbens potensiale. Jobben deres startet med en spørreundersøkelse blant bydelens

ungdommer for å finne ut ting som hvorfor klubben er mest besøkt av gutter fra Lambertseter. Maja forklarer ivrig: - Vi gjorde ett grundig forarbeid sammen med ambassadørene for å finne de riktige spørsmålene og teste ut spørsmålene i forhold til hva de ønsket å vite og hva vi trengte å vite. Når spørsmålene var klare fikk disse unge ambassadørene i oppgave å gå ut og intervjue ungdom rundt omkring i hele bydelen – for å spørre dem om hva de vet om Lambertseter Fritidsklubb, hvilke tilbud de kunne tenke seg å benytte seg av, hvordan ett tilbud burde være, åpningstider, hva som skal til for at de kommer på klubben og lignende. De intervjuet rundt 40 ungdommer i løpet av et par dager.


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Foto: Nyutdannede baristaer har i sommer servert kaffe av ypperste klasse!

Ungdommer tiltrekker ungdom En ting som ble tydelig var at ungdommene i bydelen visste lite om klubben og tilbudet. En annen ting som ble tydelig er at ungdom rekrutterer flere ungdommer. Lise-Lotte forklarer det slik: - På de arrangementene som ungdommene har vært med å planlegge og gjennomføre har det kommet flest ungdommer. Det er mer tiltrekkende når det er ungdom selv som står for arrangementet og reklamerer for det. Det er viktig at andre ungdommer allerede er på klubben. Det er viktig at «vennene våre har lyst til å komme til klubben!» En tredje ting som ble tydelig var at det ikke er nødvendig med en masse arrangementer, ungdommene ønsker bare et sted å være!

Foto: Benkene og gjerdet utenfor klubben males

Det er de som vet best Ambassadørene lagde derfor to reklamefilmer for klubben, og opprettet instagram kontoen @lambertseterklubben, for å vise frem potensialet og mulighetene klubben har. I tillegg fikk de pusset opp området rundt inngangen til klub-

ben og gjort om på interiøret og romfordelingen. Skal man ha et sted å være må klubben være tilrettelagt for nettopp det. I høst har klubben fått muligheten til å ansette fire unge ambassadører. De skal fortsette prosessen med å gjøre klubben mer attraktiv for flere. Maja utdyper: - Det er ikke vits at vi som voksne skal sitte alene og finne på opplegg. Det er veldig viktig å ha ungdommene med på laget. Det er de som vet best.

Foto: Klubbens lokaler pusses opp.

17

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Vi minnes

Døde

Er kanskje ikke i morgen stemmen til en engel som hvisker om i går Dine tradisjoner, din kultur, dine behov. Vår kunnskap, vår erfaring, vårt mangfold. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Døgnåpen telefon

23 16 83 30 Blomster og kranser - Gravsteiner

NORDSTRAND Ekebergveien 230 1166 Oslo

GRÜNERLØKKA Toftes gate 43 A 0556 Oslo

MAJORSTUEN Jacob Aalls gt. 42 0364 Oslo

KOLBOTN Kapellveien 4 B 1410 Kolbotn

HASLE Økernveien 81 B 0575 Oslo

STABEKK Gml. Drammensv. 44B 1369 Stabekk

NR. 2 2020

18

Unni Margit Moen Tove Karin Johnsen Olga Torp Reidun Berit Heier Else Sofie Bjøreng Inger-Louise Ramm Von Der Fehr Vera Kragfoss Torill Aaslund Rigmor Emmy Åsheim Libo Anne-Grethe Sommerfelt Roy Petter Kristiansen Jon Arve Bernhardsen Arne Aasberg Leif Gunnar Johnsen Ove Eek Herlof Normann Ola Morken Ellen Levinsky Inger Helene Klingenberg Aslaug Lovise Ingvalda Ness Oddrun Marie Jakobsen Kirsten Else Sandbrekke Elin Traaholt Knudsen Inge Lilly Hansen Jan Erik Alm Finn Løchen Ottar Finstad


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Vi har ledig annonseplass

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpaulsrud@kindemco.no

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

www.annelinebegravelsesbyraa.no

19

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Våre lutherske kirker har to sakramenter. Et sakrament betegnes gjerne som «en hellig handling innstiftet av Jesus selv». Det ene sakramentet er dåpen. Den har vi skrevet om i et tidligere nummer av menighetsbladet vårt. Her skal det handle om det andre: Nattverden. Gudstjenesten vår har dype røtter, og det er to «jordsmonn» røttene står i, begge preget av den jødiske konteksten den første kristne menigheten oppstår i. Vi snakker om «arven fra synagogen» når vi fortsatt leser bibeltekster, preker og ber. Nattverden kaller vi gjerne «arven fra den øvre sal», rommet i øvrebyen i Jerusalem der Jesus ba disiplene gjøre i stand til påskemåltid, og der han denne spesielle skjærtorsdagskvelden innstiftet nattverden. Nettopp disse røttene hjelper oss til å forstå innholdet i vår nattverdsfeiring, for det er innholdet i det jødiske påskemåltidet vi totalt nytolker. På den bakgrunn kan vi hente fram noen fakta om nattverdfeiringen i våre lutherske kirker – og vår egen menighet.

NR. 2 2020

20

Nat t ve rd en

Fakta om nattverden


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

«Gjør dette..» 

En handling Det første vi skal merke oss er at nattverden er en handling. Den er et måltid som feires i et fellesskap, i menigheten. Nattverden er i sitt vesen en handling man deltar aktivt i. «Ta imot og spis», «Drikk», «Gjør dette». Før handlingen er kommet så langt skjer det også noe konkret: En liten duk, corporalet (av corpus (latin), kropp), den duken som skal bære Jesu kropp på alteret, legges ut. Bordet dekkes. Brød og vin settes fram. En takkebønn (eukaristi-bønn (gresk), takk) bes fordi nattverden gir oss del i Jesu død og oppstandelse for oss. Dette er jo en helt grunnleggende sak som gir preg til hele gudstjenesten. Nattverden farger hele gudstjenesten. Lenge før vi kjenner til faste liturgier for en hel søndagsgudstjeneste, finner vi nattverdfeiringen godt etablert i menighetene. Jesu kropp og blod Jesu egne ord om brødet og vinen er naturlig nok de helt sentrale ordene i handlingen: «Dette er min kropp som gis for dere; dette er mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette til minne om meg». Hva betyr dette? Et offermåltid Vi må tilbake til måltidets jødiske bakgrunn for å forstå dette. Ved det jødiske påskemåltidet i Jerusalem spiste man lammekjøtt fra lam som var slaktet på tempelplassen like i forkant. Jødisk offerpraksis var slik at man ofret det av dyret som ikke kunne spises. Måltidet bestod da av dyrets kjøtt. Poenget var at et liv (lammet) ble ofret i stedet for menneskene. Slik sonet offerdyret menneskenes skyld overfor Gud, og måltidet bekreftet at fellesskapet med Gud var

Fredrik Ulseth

Unsplash

gjenopprettet. Det helt nye i Jesu bruk av dette måltidet er at han knytter ofringen av seg selv, kropp og blod, til brødet og vinen. Hans offerdød skjer én gang; det trengs ikke flere offer. Dette skriver både Paulus (Vårt offerlam er slaktet, Kristus) og Hebreerbrevet tydelig om. Dermed bærer alle nattverdfeiringer i seg bekreftelsen på at Jesu ene offer den gang fortsatt gjenskaper vårt fellesskap med Gud.

nattverdfeiringen i menigheten til slike handlinger. Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp, sier vi i liturgien. Dette fellesskapet har også en viktig tilknytning til vårt andre sakrament, dåpen. Den eneste begrensning som ligger i nattverdfellesskapet, er at alle døpte er velkommen til nattverd. Våre lutherske kirker ønsker, slik anglikanerne gjør det, alle døpte fra alle kirkesamfunn velkommen til vårt nattverdbord.

Et minnemåltid Nettopp virkningen av Jesu handling den gang i nåtid for oss ligger gjemt i ordene «til minne om». Det greske ordet her, anamnese, betyr nemlig ikke først og fremst «å se tilbake», men «å hente opp virkningen av det som skjedde en gang til nåtid». Derfor er det rett å kalle nattverden et minnemåltid fordi dette måltid gjør Jesu offer virkekraftig for oss, siden vi jo fortsatt spiser offerlammet.

Brød og vin Det er jo ikke tilfeldig at det er brød og vin av spesiell karakter som brukes. Ved påskemåltidet Jesus feiret brukte man usyret brød; dvs. brød uten gjær. Da jødene forlot Egypt, rakk de ikke å la brødet heve. Vi bruker også ugjæret brød. I Lambertseter bruker vi også brød av hvete, selv om vi alltid også har glutenfritt brød tilgjengelig. Hveten har en dyp betydning for den er forbundet med årets første avling, førstegrøden. Jesus kalles i Paulusbrevene nettopp for «førstegrøden». Og vår påskedag, en søndag, falt den dagen i det jødiske året da prestene for Guds ansikt i Tempelet i Jerusalem svingte de første kornbandene av avlingen. Jesu oppstandelse og førstegrøden falt sammen. Dermed har hveten en dyp mening i seg.

Et paktsmåltid Slik Jesus feiret påskemåltidet var det også en bekreftelse av pakten Gud hadde med Israelsfolket da de ble fridd ut av Egypt og senere fra Babylon. Jesus bruker ordene «Dette er den nye pakt i mitt blod». Den nye pakten som gjelder oss, er dette under at vi i troen på Jesus har fellesskap med Gud og evig liv. Derfor kan vi også kalle nattverden et paktsmåltid. Dette er en pakt som ikke bare handler om nåtid, men den peker også fram mot det fullkomne gudsriket engang når Gud gjør alle ting nye. Et felleskapsmåltid Nattverden er ment å bli feiret i menigheten, stor eller liten. At vi bringer nattverden til syke og døende er et vakkert tegn på at de hører til i et fellesskap sykeleiet nå holder dem borte fra. Hvis mulig bruker vi å ta med brød fra

Vinen de brukte ved påskemåltidet skulle være kvalitetsvin. Den kunne blandes med vann, men ikke slik at den mistet smak og lukt. Profeten Jesaia beskriver festen i det kommende gudsriket som et måltid med «gammel klaret vin». Når vi i dag, etter vedtak i menighetsrådet, bruker vin uten alkohol, er det like fullt druevin, frukt av vintreet. På denne måten understreker også brødet og vinen den nye pakten i seg.

21

NR. 2 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Vi feirer

Døpte Emma Wold Nygård Mia Innerdal Hartvin Sophia Bergum Perez Olivia Louise Kristoffersen-Løken Josefine Gonsholt-Nilsen Lotte Reintz Søgård Isabella Jakobsen Eriksen Gyda Maurtvedt Annika Gautier Skavelden Emma Grahn Schau Liam Dalene Solhøi Iver Viken Norén Vincent Brandstorp Sander Kvenshagen Vikstøl Olivia Louise Grodås Lydersen Sophia Wie Kvifte Marley Gunnar Friday Kristoffersen-Koroma Ingrid Odden Håvelsrud Marina Strand Jasonsdottir Jan-Erik Pazmino Johnsen Victor Mork Rasmussen Albert-Eliah Rydningen Torvald Wilson Skjong Albert-Eliah Rydningen Jacob Tangerud Østhassel Daniel Huste Theodor August Haugland Andersen

NR. 2 2020

22


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Med forbehold om endringer. Se lambertseterkirke.no

Gudstjenester i Lambertseter kirke 27.09.2020 | kl 11:00 17. søndag i treenighetstiden Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet.

01.11.2020 | kl 11:00 Allehelgensdag Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Diakonalt arbeid.

04.10.2020 | kl 11:00 18. søndag i treenighetstiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Tro og lys-bevegelsen.

01.11.2020 | kl 18:00 Allehelgensdag Andakt med lystenning. Morten Huuse Fjøren, Fredrik Ulseth.

11.10.2020 | kl 11:00 19. søndag i treenighetstiden Sprell Levende gudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet.

08.11.2020 | kl 11:00 23. søndag i treenighetstiden Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet

18.10.2020 | kl 11:00 20. søndag i treenighetstiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: TV-aksjonen (WWF). 25.10.2020 | kl 11:00 Bots- og bededag Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Preken v/Karl Olav Sandnes . Offer: Diakonalt arbeid.

15.11.2020 | kl 11:00 24. søndag i treenighetstiden Sprell Levende gudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer: Stefanusalliansen 22.11.2020 | kl 11:00 Siste søndag i kirkeåret Høymesse. Fredrik Ulseth Offer: Diakonalt arbeid

23

NR. 2 2020


Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 2-2020  

Lambertseter menighetsblad 2-2020  

Advertisement