__MAIN_TEXT__

Page 1

AUGUST 2020

Lambertseter N Y H E TS BR EV † SE O G B L I SETT

Gudstjenester i Lambertseter kirke

Fra redaksjonen

23.08.2020 | kl 11:00 Sprell Levende gudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer: Barne-/ungdomsarbeidet

Som en erstatning for menighetsbladet kommer vi her med nok et nyhetsbrev.

30.08.2020 | kl 11:00 Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Diakonalt arbeid 05.09.2020 | kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet 06.09.2020 | kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet 13.09.2020 | kl 11:00 Sprell Levende gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Offer: Barne-/ungdomsarbeidet 20.09.2020 | kl 11:00 Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Diakonalt arbeid Kantor Hannah Carding takkes av (hun går videre til Sinsen menighet). 27.09.2020 | kl 11:00 Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet

Nyhetsbrevet vil bli lagt ut på vår hjemmeside, finnes via link på Facebook, og ved forespørsel vil det også være mulig å få det på papir. Vi satser på at neste ordinære menighetsblad utgis ca 20.september. Frist for levering av stoff til det bladet vil være 25.august. Hilsen oss i redaksjonen for Lambertseter Menighetsblad. Hege, Christian, Robert August, Morten og Borgny


NYHETSBREV † SE OG BLI SETT

Ny sokneprest Denne høsten skal det tilsettes ny sokneprest i Lambertseter menighet. Søknadsfristen gikk ut 9. august, og det er 6 stykker som har søkt på stillingen. Intervjurundene blir utført i siste halvdel av august. 22. september vil bispedømmerådet utføre tilsettelsen. Det er mange godt kvalifiserte søkere, så prosessen med å finne en sokneprest til Lambertseter menighet blir spennende.

Gi en gave til Lambertseter menighet ♥ Vi som menighet har som de fleste andre økonomiske forpliktelser. Noe av dette er at vi selv betaler deler av lønnen til to av våre medarbeidere: Ungdomsarbeider og Diakonal medarbeider. For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg forutsigbarhet for disse stillingene spesielt, og for menighetens økonomi generelt, ber vi nå om en ekstraordinær gave. Gaven kan gis på flere måter: * Ved innbetaling til menighetens bankkonto: 1506.24.57829 * Ved å tegne seg som fast giver (se også lenke nederst på menighetens nettside) * Via Vipps # 19454 – Umerkede gaver går til søndagens offerformål. For å gi til andre formål, angi merking, enten Ungdomsarbeidet, Misjonsprosjektet, Diakoni. # 500262 – Diakonalt arbeid # 136726 – KIKK (Ungdomsklubben) # 1368727 – Supertirsdag # 136725 – Babysang

AUGUST 2020

02


D

I alt vår kulturarv. med til tende banebry kunst-i norsk ke bilder turarv; Historis i verden. ser vi hvordan veven ennå er heng. sammen l kulske kulturel europei vår stykker innen og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig I alt dette turarv; banebrytende bilder i norsk tvil om at dette ser vi være ødelegge ingen å er med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere av de store Enl sammen heng. SE en OGi BLI SETT †skal NYHETSBREV i veven intaktrenning kulturel en renning denne veven. limet, denne vi og , samfunn vårt i kunstarten her i Norge døde kristne vår vært har er århundr dette i at om tvil være varsomme med å ødelegge Else Marie Det er ingen siden,innen utøvere storetid de kort En avfor i rdier renning Basisve v. kulturar og veven i trosvi oss bevisst at vi en renning Som denne limet, denneerveven. en ikirke vakre og Jakobse Norge døde en hern.i Hennes kunstart sens- er både nasjonale og lokale kulturrenessan fra som et, kristne samfunn vår vært har er århundr i vevnade terkeElse Marier vil prege symbols tid siden, for kort epoker nsrdier i også På Lamber opplysnv.ingstide og kulturar ærere. Basisve at vi tseter og symbolb bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange n. Hennes Jakobse stiskeer både humani den i til inn sensvevd tydelig ble renessan være å fra vi kultursom et, ønsker lokale og le samfunn Fredrik Ulseth nasjona de som r. Og framove prege mange r vil terkeårvevnade symbols oss byggekl gittepoker henger. g, harns også osser sammen tenknin disse alle tseter i ingstide stede Lamber På opplysn og ærere. symbolb og alle Sogneprest hvordan vet henne, norske kirker i svært mangekjente oss vår ønskerKirkeby gitt , symbol samfunn et stiske vårt som til står humani gget den i til inn vevd tydelig ble være å vi tydelige bærer Lambertseter kirke bildene Og de som r. hennes år framove mange forteller sin kollekti gg. Dethenger. oss byggeklosser stede –i alle gittverdi. og bruksby g, har ve tenknin disse sammen henne, .vet hvordan alle kjentesignatur dagens og oss vår er også gitt men , , symbol historie samfunn et vårt som til står gget Kirkeby bildene bærer hennes tydelige fragmentering av det og bruksby der tid en I ggsinher. kirkeby dagens verdi. ve morgen forteller Det kollekti gg. gamle svært – Jeg. har sett noen signatur kollektive åpenbart også skaperhistorie, men er også dagens og vev-stykker der renningen mer på mange tskrisertering av detplan, er identite der fragmen dette huset I en tid knyttetggtilher. arbeidkirkeby Alt i oppløsning. dagens har gått morgen gamle eller noen svært settmindre Jeg har s utspill utvalget Stålsettredd skaper jeg også t åpenbar ve kollekti forteller en historie fra 1950-tallet klart bildet i selveen derrenning merhar Silketrå ker der vev-styk hvis ideene gen plan, er øke forvitrin viltskriser på mange mennesker mot rettertilseg huset av, men dette rt ull-identite knyttet prepare dårlig Alt arbeid ing. seg, men i oppløsn harengått eller mindre livet. s utspill i ut satt blir utvalget Stålsettring, redd nestefei jeg Gudstje llet dag! i 1950-ta av t. fra morkne historie har en renning forteller har klart eller i selve bildet derbomulls Silketrå og vigselker vil øke forvitringen hvis ideene asjon, konfirm mennes dåp, mot svært seg talt retter elig men av, bokstav det ullrt blir Da prepare dårlig en men seg, vigselsretten. Hva godtav i dag! f.eks. Ta ut livet. og i eten satt blir menigh for er , ring, gravferd fra nestefei faller Gudstje bildet tråder; t. løse morkne mange renning har eller bomulls tjene å frata Den norske dåp, konfirm det vil Vår dag. i av funnet og lokalsam vigsel re. elig talt svært hverand det bokstav Da blir registrerte utfordriasjon, andre (og dermed godt kirke etten. Hva vigselsr Ta f.eks. til lokalmi ng menigh og må etenljøet gravferd, er for mange løse tråder; bildet faller fraet» har etten? vigselsr funn) norske trossam tjene å frata Den atiserer det vil problem man t-utvalg når Vår «Stålset være, dag. i såkalte av Det funnet lokalsam Hold sammen! re. hverand En av mine kloke Menighetsfakultetet gai vårt nsbrudd rte utfordri tradisjo registre andre i (og dermed ens plass kirke Hvilket kirkes om religion norske må Den utredning på ljøet lokalmi levert enlærere til ng skal vi åstå igjennom dette. ikke det, og hvaSammen liv er etten? le nasjona vigselsr funn) om opp Det trossam et. slutte et, samfunn atiserer norske samfunn har det i et» problem plass man t-utvalg når «Stålset være, såkalte Det oss overskriften som stikkord når vi skulle si eller stiller man Ingen kan klare det alene; sammen får Eller til? det vårt i tjener nsbrudd tradisjo søndag. som ner Hvilket intensjo hverdag , gode i arbeidet ens mange plass Den norske kirkes utredning om religion ennok levert er og Kirken ved lstegn hva og spørsmå det, ikke er liv vi det til. Ordet «menighet» har fått en le de nasjona men flere Det et.i av skrive noeplass oppmuntrende en krevende situasjon. et, å slutte opp om norske ,samfunn detarbeidet ibak ssteder og samfunn man stiller Ellersamling det til? som kollekti er bare prinsipp detbetydning søndag. ekstraFor dyp for meg ive disse somdet nerer somtjener kirkene intensjo hverdag , gode og arbeidet mangejoner er nokkonklus de ved ningog overbyg v ved kollekti Kirken lstegn kan ta Etter en, for meg, sommer, jeg igjen på rspørsmå i lengden som jeg hevde jeg samfunn vil flere s, av de bommekjenner fremme, god men tidene. Da tenker på et fellesskap bak arbeidet høytider. glade og ellerssteder store samling somkriser liv.veVi som er kirkene på vårt vare kollekti detfelles målet. er som påjoner er bare prinsipp og For konklus der det menneskekroppen brukes som et utfordringene når vi fortsatt skal leve (lenge) med de ved ning som overbyg v tseter kollekti Lamber til kan knyttet r lengden som ipå hvordan vitakirke samfunn fremmes, vil jeg hevde bomme v vakkert bilde er knyttet kollekti en r. ikke det høytide Var glade eller våre alle kriser samt store på godt å ta fram disse vekt arbeidsp vårvårt lagt så stor liv. Vi som er felles lass, Det er vare på på målet. pandemien. Da finner jeg det bevegelse ut fra behov som sammen og trenger hverandre. trofaste ke og somLae, kirkefrivillig fantastis tseter individets eller gruppers Lamber til knyttet til v gjorde kollektisøkte en utallige sier: i ikke at og åpne dørene oss som menighet være etvåre forbilde det som alle vi holder samt på skal og Var det lass, tre punktene: arbeidsp storatvekt vår lagt såter Det errettighe ke etter Domkir som22. juli dette: Oslo behov fra ut se viktige n, bevegel fortsatt er nasjone Vi på e, e oss! frivillig Bruk samlend virke trofaste s bør og ke grupper Å holde sammen! Så kjære eller fantastis ts individe atisk er problem Og hva til søkte at utallige skal holdes gjorde2011? å gripe samfunn sier: for at åpne og til mitt forvitre skal dørene somfor vi holder ter at r.detEller rettighe alle gode venner ogsveven –og bokstavelig talt: er nskirken Sjøman at juli med 22. etter ke opp som Domkir i Oslo en ikke ende og Renning viktige sammen de bilde: n, fortsatt er innleden Vi e på nasjone oss! Bruk samlend bør virke Med-lemmer: Vel møtt til en høst UD? for er idspartn atisk samarbe problem menneske. Hold fast på den seg et Og hva er ønsker 2011? Ingenskal tråder. holdes ødelegg mitt som Hold ut! sveven veven gripe til verdi samfunn for å es. for at løse r. Eller forvitre sammen derikke visom holder fast på våre nskirken stor gode eneste med er en som at du at erSjøman dyrebar i Guds er øyne; opp samfunn i ende og Renning sammen de bilde: innleden Vi kommer igjennom dette. Bruker vi entanken i Statoil ledelsen UD? om de verdier Spør for er idspartn og dermed hjelper hverandre samarbe 21. ssen et dagspre seg i floke. ønsker innlegg et I Ingen tråder. es. løse han vil oss vel. Selv om vi utfordrer ødelegg vevenkan vi leve gode liv omtanke og fornuft, har følt det problematisk med til ug ut! er en eneste stor januar siterer biskop Nordha samfunn skaperverket og menneskelivet i å holdesom både under og etter Covid-19. Her vi e støtte prestelig om de har fått floke. dendermed i Statoil ledelsen Spør Otto n idehisto 21.på mange ukloke i Bjørgvi ssenrikeren i dagspre I et innlegg ogav må kjenne Algerie ingen med -krisen. håndter atisk lever på Lambertseter, lever vi rimelig problem detmåter og følt le sosiolog «Sentra h: ug er har Nordha biskop siterer januarKrogset fått har på følgene av det – Gud elsker oss. Selvi de støtte e prestelig om den enige er er trygt, og det vil vedvare. Hold ut! rikeren Otto tropolog kulturan n idehisto i Bjørgvi flytte måtte vi kanskje -krisen. Skal Algerie av ingen for håndter felles om vi ikke alltid orker å si at vi elsker være må Noe og e: er følgend sosiolog le «Sentra h: Krogset også for av kirkene ut fullt. gravferd og han individe om nasjon, ut en tropolog er enige Gud,rselsker oss like Hold–fast er over kulturan Hold fast! er det neste støtende virke å ikke flytte måtte kanskje vi net Skal Samfun ter. rettighe felles grupper e: Noes må følgend påfor det! Særlig på din egen selvrespekt og være om den snakke ikke åogså For for trekk? kirkene av ut gravferd eller lim sosialt som og rs trenger, individe over en nasjon, ut knyttet en atisering neste problem det er årlige – støtende virke å ikke å sement, e bindend sammen ter. Samfunnet s rettighe grupper – ter dstjenes skolegu den om julens til snakke å substan om noelim eller sielt og trekk? For ikke samles som sosialt trenger, VG før jul i it Skartve Hanne knyttet en noe atisering problem et.» årlige særpreg lt nasjona og t å kulturel bindende sement, sammen til julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og noe Hanne Skartveit i VG før jul et.» særpreg lt kulturelt og nasjona

Hold ut! Hold fast! Hold sammen!

3

Tre n ge r d u n o e n å sn ak ke m e d ? ♥ Av og til kan det være godt å få snakket ut om det man bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et sted hvor man blir møtt i alle livsfaser og prosesser. Foto: Alene, bilde fra pixabay av Pexels

Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg og samtaler om store eller små ting. Prestene har taushetsplikt og er klare for å snakke med deg. Kontakt oss på telefon eller mail slik at vi kan gjøre en avtale. Ikke nøl med å ta kontakt!

Sokneprest Fredrik Ulseth fu468@kirken.no Tlf: 92 24 17 07

Kapellan Morten Huuse Fjøren mf292@kirken.no Tlf: 97 98 04 53

03

AUGUST 2020

3


NYHETSBREV † SE OG BLI SETT

Faste aktiviteter Etter en lang periode med avlyste arrangementer vil flere aktiviteter gradvis settes i gang igjen. Alle arrangementer i menighetens regi avvikles innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser. Endringer kan komme på kort varsel. Ved å følge Lambertseter kirke på facebook vil du få beskjed om eventuelle oppdateringer, som også postes på menighetens hjemmeside. Her finner du en oversikt over det vi tar sikte på: Sentrerende bønn: 

25. august, 8. september, 22. september. Kl 19.50 – 20.45 Kontakt Asle Røhne Rossavik hvis du har noen spørsmål. Mobil: 48 09 33 96 Strikkekvelder:

3. september, 17. september. Kl 18.00 – 20.30 Supertirsdag:

Oppstart 25. august kl 16.30 Videre: 8. september og 22. september. Nærmere beskjed gis når påmeldingen åpner Babysang:

Oppstart 27 august kl 12.00 Videre: 10. september og 24. september. For tiden med påmelding til hver enkelt samling via menighetens nettside kirken.no/lambertseter. Plassbegrensning.

Søndag 23. august kl. 11:00 braker det løs med høstsemesterets første Sprell Levendegudstjeneste i Lambertseter kirke. Vi skal høre historien om verdens største matpakke og synge med til herlig musikk fra husbandet. Smittevernvennlig kirkekaffe (ispinne) nytes på kirkebakken etter gudstjenesten. Det legges til rette for at gudstjenesten oppfyller krav til smittevern, slik at dette skal være trygt for alle. Velkommen til store og små!

AUGUST 2020

04

Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Sprell Levende semesterstart

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad (nyhetsbrev - august 2020)  

Lambertseter menighetsblad (nyhetsbrev - august 2020)  

Advertisement