__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 4 - 64. ĂĽrg Nov 17 - Feb 18 informasjon

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Gudstjenester Lambertseter kirke 2 6 .11 2 0 17

DOMSSØNDAG/KRISTI KONGEDAG KL 11:00

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Offer: Sjømannskirken.

0 7. 0 1 2 018

KRISTI ÅPENBARINGSDAG KL 16:00

14 . 0 1 2 018

2.SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN KL 11:00

Jes 57,14-16; Åp 20,11-13; Matt 25,31-46

0 3 .12 2 0 17

1.SØNDAG I ADVENTSTIDEN KL 11:00

Sprell levende. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetens arbeid. Adventsbasar kl 12:00

2.SØNDAG I ADVENTSTIDEN KL:11:00

Lysmesse. Asle Røhne Rossavik. Dåp. Offer: Kirkens Nødhjelp.

Konfirmantpresentasjon. Asle Røhne Rossavik. Dåp. Offer: Ikke fastsatt 2.Mos 1,22-2,10; Ef 1,7-12; Mark 1,3-11.

Matt 21, 1-17

10 .12 2 0 17

Julevandringsgudstjenste m/Juletrefest. Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens arbeid.

2 1. 0 1 2 018

3.SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN KL 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth.

Jes 55,1-3; Åp 22,16-17; Joh 4,4-26

Egne tekster

17. 1 2 2 0 17

3.SØNDAG I ADVENTSTIDEN KL 12:00

28 .01 2 018

SÅMANNSSØNDAGEN KL 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth.

Jer 20,7-9; Rom 10,13-17; Mark 4,26-34

Sentergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens utadrettede arbeid. Jes 40,1-5; Jak 5,7-8; Luk 3,7-18

2 4 .12 2 0 17

JULAFTEN KL 15:00

0 4.02 2 018

Familiegudstjeneste. Asle Røhne Rossavik. Offer: Kirkens Bymisjon.

1.JULEDAG KL 11:00

Høymesse m/dåpsfeiring. Fredrik Ulseth / Lars Kristian Gjone

1 Sam 1,21-28; 1 Joh 1,1-4; Luk 2,22-40 Mulig egne tekster.

Jes 9,1a-.2.6-7; Luk 2,1-20

2 5 .12 2 0 17

KYNDELSMESSE KL 11:00

11. 0 2 2 018

FASTELAVNSSØNDAG KL 11:00

Sprell levende. Asle Røhne Rossavik.

Jer 20,7-9; Rom 10,13-17; Mark 4,26-34

Høymesse. Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens arbeid.

Ordsp 8,1.2.22-31; Hebr. 1,1-6; Joh 1,1-14 14 . 0 2 2 018 3 1.12 2 0 17

Asle Røhne Rossavik/Konfirmanter.

Jona 3,3-10; 2 Pet 1,5-11; Matt 12,38-42

NYTTÅRSAFTEN 11:30

Messe på Sykehjemmet. Fredrik Ulseth.

Jer 29,10-14; 2.Pet 3,13-15a.17-18; Joh 14,27 Evt. tekster for Romjulsøndag

0 1. 0 1 2 018

ASKEONSDAG KL 19:00

18 . 0 2 2 018

1.SØNDAG I FASTETIDEN KL 11:00

Høymesse: Skriftemål og Nattverd. Fredrik Ulseth. 1 Mos 4,1-7; 1 Kor 10, 10-13; Matt 16-21-23

1.NYTTÅRSDAG/JESU NAVNEDAG KL 11:00

Prosti-høymesse. Prost Eigil Morvik. Fredrik Ulseth. Offer: Østmarkskapellet. Sal 103,13-18; Apg 4,8-12; Matt 1,20b-21

25.02 2 018

2.SØNDAG I FASTETIDEN KL 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth.

1 Mos 3,8-15; Rom 5, 17-19; Luk 7,36-50

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no 2


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Sognepresten har ordet Fredrik Ulseth

Sangens tid er inne Det er den forelskede unge mannen i Bibelens mest spesielle bok, Salomos Høysang, som begeistret kommer med de ordene. Når dette gode nummer av menighetsbladet leses, kan vi her til lands si det samme: Nå er sangens tid. Adventstiden er rett rundt hjørnet – med alle sine gode konserter. Og for enhver smak – bare se adventsprogrammet i dette bladet. Jeg er av den oppfatning at slike konserter er et gode for den lokale kirke. Anerkjente musikere og sangere lar oss år etter år få høre det aller beste vi har av musikk, salmer og sanger knyttet til advent og jul. Og de framfører det med dyp respekt for stoffet. Klart det er mye stemning ute og går her, men hvem har sagt at det er noe galt i å knytte julens sentrale budskap til «feelgood»-stunder i kirkerommet? Menigheten selv vever den gode sangen fra dyktige utøvere inn i gudstjenesten når vi 3.søndag i adventstiden tar med oss det førsteklasses gospelkoret «Reflex» under gudstjenesten på Lambertseter senter. Så skulle jeg ønske at lokalmiljøet på Lambertseter møtte fulltallig fram ved julens store gudstjenester, julaften, første juledag og første nyttårsdag (for å nevne

VI TAKKER OG BER: • integrering av flyktningene i vår bydel. La oss gi dem et godt sted å vokse opp og bo • alle som gir av sin fritid for å hjelpe andre • alle som stopper opp og kjenner at de lever • Karlsrud og Lambertseter skoler; for ledelsen, lærere, andre ansatte og elevene

Soknepresten har ordet Renning i veven

D

saklig avviste som problem: Julen et fins utrolig mange flotte er en kristen høytid – den hører og verdifulle billedtepper med til vår kulturarv. Historiske kunstverden. i noen) og sang med på de gode julesalmeVi er sammen om tekstenes innhold; vi kule europeisk vår stykker innen I alt dette og uendelig mye mer i norsk tid! bilder endenoe ne! turarv; Julen banebryt er framfor sangens har den felles gode opplevelsen å synge. ennå er veven ser vi hvordanav kulturell sammenheng. , og vi skal samfunn vårt i intakt Så runder vi av Reformasjonsjubileet med Og la nå det være atvære jeg ikke alltid synger Det er ingen tvil om at dette varsomme med å ødelegge En av de store utøvere innen veven melodien. n i husker renninge denne veven. limet, denne i n renninge å feire jul. Dette kaster et spesielt sterkt rent eller Syng med! døde kunstarten her i Norge i århundrer har vært vår kristne Marie Else siden, tid kort for i dier lys over «sangens tid». Martin Luther Sangens tid er inne. Som kirke er vi oss bevisst at vi . Basisver tros- og kulturarv Jakobsen. Hennes vakre og samfunnet, som fra renessansens- er både nasjonale og lokale kulturprege reformerte ikkevevnader bare detvilgrunnleggende symbolsterke og opplysningstidens epoker også og symbolbærere. På Lambertseter mange norske kirker i svært humanist i den ble vevd inn Så å væreentydelig ønskeråvi synet på Bibelens betydning passer detiske ekstra godt sende stor til . Og de somfor kristen år framover mange tenkning, har gitt oss byggeklosser stede i alle disse sammenhenger. alle hvordan vet henne, kjente vår gratulasjoner tro og tanke. Han reviderte gudstjenestetakk ogossmange tilstår en som av våre , gitt et symbol til vårt samfunn Kirkebygget bildene bærer hennes tydelige kollektive verdi. g. Det forteller sin bruksbyg og – signatur. livet og ga gudstjenesten til menighetene nålevende salmediktere, Eyvind Skeie. historie, men er også dagens og ering av det I en tid der fragment kirkebygg her. morgend gamleden aller på deres morsmål. Og som 5. november rundet han 70agens år, fortsatt sett noen svært Jeg har kollektive åpenbart også skaper vev-stykker der renningen mer er mange plan, Også påproduktiv. sterkeste og mest like til arbeid julen knyttet har han gitt huset til dette Alt ng. identitetskriser gått i oppløsniendringen: har livskraftige eller mindre jeg redd Stålsett-utvalgets utspill en historie fra 1950-tallet fortellermed klart har bildet selve i er HanSilketråd innarbeidet den poetiske salmen i oss tekster vi gjerne synger i, f.eks. ideene hvis en forvitring vil øke av, men retter seg mot mennesker seg, men en dårlig preparert ullblir satt ut i livet. estefeiring, av i dag! har morknet. enning gudstjenesten. skrev han en mengde «Nå er den hellige time». DetGudstjen siste verset eller bomullsrSelv dåp, konfirmasjon, vigsel og Da blir det bokstavelig talt svært godt Hva tten. Ta f.eks. vigselsre der gir oss julens Nå gravferd, og En gang én tekst:ten og salmer. Forløse juletiden har vi i vår er fori menighe fra salmebok faller tråder; bildet mange vil det tjene å frata Den norske funnet av i dag. Vår lokalsam e. hverandr flere av dem: Nr. 28: Jeg synger julekvad kirke (og dermed andre registrerte utfordring til lokalmiljøet må vigselsretten? trossamf » har -utvalget «Stålsettfra være, når man problematiserer Det såkalte himleni ligger (Luthers oversettelse latin), nr. 31: Du unn)Se, vårt og hviler Den norske kirkes plass i levert en utredning om religionens Hvilket tradisjonsbrudd og hva ikke det, gule strå. samfunnet, å slutte opp om er jordens nasjonale livpå væreplass lovet, Jesus Krist, nr. et. 32:Det Fra himlen samfunn norske i det tjener det til? Eller man stiller hverdag som søndag. gode intensjoner nok mange Vived stårKirken rundtogkrybbenarbeidet, og smiler, høyt.er Ellers kjenner vi godt fra hansspørsmål penn stegn bak arbeidet, men flere av de og steder samlings som kirkene e somen borg» prinsippe oner oghan for vi er fremme nå. For det er bare det kollektiv f.eks.konklusj «Vår Gud, er så rfast kollektiv overbygning ved de samfunn som i lengden kan ta fremmes, vil jeg hevde bommer høytider. glade store kriser eller Her kan vi drømme om fredfelles liv. Vi som er og «Nå la oss takke Gud». Martin Luther, på vårt vareden på målet. knyttet til Lambertseter kirke som vi skal eie en gang, som Det selvervar og godt en kollektiv Var det ikkesom vekt på så stormusikalsk vår arbeidsplass, samt alle våre lagtsvært fra behov som bevegelse utfor e og trofaste frivillige, fantastisk s eller gruppers individet dette barn har himlen med, utdannet i musikk, så den og omfattende gjorde at utallige søkte til vi holder dørene åpne og sier: rettigheter at det som skal juli med sang! etter 22.fylles ogejorden betydningen av at menigheten væreDomkirk på nasjonen,fikk Oslo Bruk oss! Vi er fortsatt viktige bør virke samlende 2011? Og hva er problematisk for at samfunnsveven skal holdes forvitrer. Eller for å gripe til mitt med innleden å synge.deBåde de budskapet i at Sjømannskirken er med ni Renninge bilde: fikk sammen og ikke ende opp som samarbeidspartner for UD? Ingen s. løse tråder. ødelegge veven Syng julens glade sanger med oss i ønsker seg et teksten under huden på denne måten, og samfunn som er en eneste stor de om Statoil i ledelsen sen 21. Lambertseter kirke dette den psykologisk gode opplevelsen avSpør å floke.året. Nå er I et innlegg i dagspres har følt det problematisk med januar siterer biskop Nordhaug i fått har de sangens syngei Bjørgvin gjorde noe medikeren mennesker. e støtte tid! den prestelig Otto idehistor gen av Algerie-krisen. r og håndterin sosiologe : «Sentrale Krogseth Jeg tror vi fortsatt kan trekke veksler på kulturantropologer er enige om Skal vi kanskje måtte flytte felles for være dennefølgende betydningen å synge sammen. : Noe må av gravferd ut av kirkene også for en nasjon, ut over individers og ikke å virke støtende – er det neste gruppers rettigheter. Samfunnet trekk? For ikke å snakke om den trenger, som sosialt lim eller årlige problematiseringen knyttet sammenbindende sement, å til julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

VI BER FOR:

Gud, vær nær dem alle. Kom med din trøst, din kjærlighet og din fred. Hjelp oss som bor her på Lambertseter til å se hverandre slik du ser oss med dine kjærlige øyne. Takk for at vi alle kan være dine øyne, ører og hender for noen som trenger oss.

• de som opplever å falle utenfor samfunnet, som ikke finner sin plass. • våre naboer der vi bor, i oppgangen, i borettslag og nabolag. Hjelp oss å se hverandre i hverdagen. • alle som savner noen, er lei seg eller som gruer seg til jula.

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

101216-plakat-Lambertseter-ReinAnita-35x55.qxp_Layout 1 13.10.2016 12.52 Side 1

26. nov kl 18:00

Nordstrandkoret og Octopus

09. des kl 17:00

Tilbake/ Varia Vocalis med gjester

181216-OleEdvard-Poster-35x55-Lambertseter.qxp_Layout 1 20.09.2016 11.56 Side 1

ÅRETS JULEKONSERT

REIN ALEXANDER A N I TA S KO R G A N MUSIKERE: HÅKON IVERSEN, HALLGRIM BRATBERG OG EIRIK TOVSRUD KNUTSEN

10. des kl 18:00

Rein Alexander og Anita Skorgan DEILIG ER JORDEN

10. desember kl. 18.00

Lambertseter kirke

12. des kl 19:00

Rustad- Lambertseter Lions

14. des kl 18:00

Ole Edvard Antonsen med gjester

In free winte

Takk - Berre BRA AS

Billetter: ticketmaster.no (tlf 815 33 133) og Narvesen/7-eleven

15. des kl 19:00

STINE HOLE ULLA

In freezing winter night

Christian IV Consort

17. des kl 13:00

Karlsrud skoles musikkorps

17. des kl 18:00

Østre Aker Musikkorps & Bryn mannskor

-E

- En julekonsert

18. desember kl. 17.00

Takk - Berre BRA AS

Lambertseter kirke desemberstemninger.no

ticketmaster.no - 815 33 133 Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Ingegjerd Bagøien Moe (sopran) Joachim Knoph (piano) En vakker og stemningsfull førjulskonsert med kjente juletoner og utvalgte klassiske perler

LAMBERTSETER KIRKE 4

DIDRIK SOLLI-TANGEN

Tirsdag 6. desember kl. 18.00.

Bill. kr. 200/150 (Honnør/stud./barn) v/inng.

Ingegjerd Bagøie Joachim K

En vakker og stemnings kjente juletoner og utv


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Lambertseter kirke

Advent & jul Konserter

Førjulskonsert. Billetter kr 50

26. Nov

kl 18:00

Nordstrandkoret og Octopus

09. Des

kl 17:00

Tilbake/ Varia Vocalis med gjester

10. Des

kl 18:00

Rein Alexander og Anita Skorgan

12. Des

kl 19:00

Rustad- Lambertseter Lions

14. Des

kl 18:00

15. Des

kl 19:00

Ole Edvard Antonsen med gjester → → Christian IV Consort

17. Des

kl 13:00

Karlsrud skoles musikkorps

17. Des

kl 18:00

Østre Aker Musikkorps & Bryn mannskor

05. Jan

kl 12:00

Barneteater: Kirkerottene og Viggo i tårnet

→ →

Ledsager med gyldig bevis gratis uten billett.

Ledsager må ha ordinær billett. Händels Messias m.m.

Info om billettsalg og priser på www.kirken.no/lambertseter

Gudstjenester 03. Des

kl 11:00

Sprell levende adventsgudstjeneste med påfølgende adventsbasar

10. Des

kl 11:00

Lysmesse

17. Des

kl 12:00

Sentergudstjeneste med Reflex

24. Des

kl 15:00

Julaftens gudstjeneste

25. Des

kl 11:00

Høymesse

01. Jan

kl 11:00

Felles nyttårsgudstjeneste for Søndre Aker prosti

07. Jan

kl 16:00

Julevandringsgudstjeneste og Juletrefest

Gudstjeneste på Lambertseter senter

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Glimt fra ungdomsledernes høstleir Helgen 15.-17. september reiste ungdomslederne opp til Norefjellhytta for å bygge fellesskap og ha det gøy sammen. Tekst: Asle Røhne Rossavik

Ungdomslederne stiller opp og bidrar i konfirmantarbeid, ledertreningskurs, trosopplæringstiltak og driver ungdomsklubben KIKK. Denne turen er en tur der de ikke først og fremst skal gjøre noe, men bare være sammen og ha det fint. Det er en tur for å styrke fellesskapet med hverandre og å hente ny kraft. Å ha det gøy sammen er en viktig del av det, derfor har vi leker, underholdning og aktiviteter som ungdomslederne synes er morsomme. I år var hovedaktiviteten paintball. Vi ønsker også å gi påfyll i form av undervisning. Undertegnede hadde seminar med overskriften Hakuna Matata- ta livet som det faller seg. Vi hadde rollespill og øvde på en mindfulness-liknende øvelse som heter velkomstbønnen. Den handler om å stoppe opp, kjenne etter og ønske velkommen (akseptere) at akkurat nå har du det akkurat slik eller sånn og så gi slipp på den følelsen. Målet er å ikke la de opprørende følelsene få ta styring over livet ditt. Lørdag hadde Olav Kvalsvik teambuilding med leker og øvelser. Blant annet lagde vi menneskelige knuter som hver gruppe måtte samarbeide om å løse. (Se bildet). Hver kveld ble avsluttet med at vi sang lovsanger, tente lys og ba sammen. Til slutt vil jeg si takk til alle ungdomslederne. Uten dem hadde det ikke vært et ungdomsmiljø å komme til for konfirmantene og på ungdomsklubben. De er med på å gjøre kirken til et godt sted å være for ungdommer på Lambertseter.

6


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017 141217-OleEdvard-Poster-35x55-Lambertseter.qxp_Layout 1 10.10.2017 10.06 Side 1

STINE HOLE ULLA

DIDRIK SOLLI-TANGEN

Å R E T S J U L E KO N S E RT

REIN ALEXANDER A N I TA SKO R GA N M U S I K E R E : H A L L G R I M BR AT BE R G

J O N W I L LY RYD N I N G E N O G T E R J E J O H A N N E S E N

DEILIG ER JORDEN

10. des kl 18.00 – Lambertseter kirke

14. desember kl. 18.00

Julen er

Takk - Berre BRA AS

Lambertseter kirke ticketmaster.no – tlf 815 33 133

desemberstemninger.no

ticketmaster.no - 815 33 133

her!

9. Desem

ber kl. 17

Tilbake og Varia Vocalis inviterer

Lions Club Oslo Rustad/Lambertseter har nok en gang gleden av å invitere til konsert

til julekonsert i

Lambertseter kirke

Gjester: Brandbu barnekantori, KorMix, Lambertseterskolenes kor og Toppåsen stemmeri.

Solist og hovedirigent: Karoline Gjertsen Pianist: Hanne T. Asheim

Billetter 50 kr

Selges av kormedlemmer og i døren Dørene åpner 16.30

Lambertseter Kirke - Tirsdag 12.desember 2017 - kl 19.00 Medvirkende på årets konsert:

Lambertseterskolenes Kor | Varia Vocalis | Torshov Veterankorps Haakon Smith (Klaver) | Christin Kanden (sopran) Edrian Esmena (baryton). Andakt v/Fredrik Ulseth. Det er gratis adgang til konserten. Ved utgangen vil det bli anledning til å gi en gave til Lambertseter menighets ungdomsarbeid Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld!

Hilsen oss i Lions Club Oslo Rustad/Lambertseter

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Tro og lys

Østmarkskapellet 19. november

Trond Skar Dokka

26. november

Per Anders Nordengen

3. desember

Pål E. Thorkildsen

10. desember

Karl Olav Sandnes (Adventgudstjeneste)

Alle gudstjenestene begynner kl 12.00, med unntak av Adventgudstjenesten som er kl 16.00, med fakkeltog fra Grønmo kl 15.00.

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1) MØTER 2017/2018: Lørdag 16.des, kl 14:00 Julemøte med grøt i kirken 20.januar 17.februar

Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 40 23 82 16

Menighetsrådet NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 1. Menighetsrådet har konstituert seg på nytt og Gjertrud Gulestøl Reinertsen er valgt til leder for ett år. Borgny Vestli er valg til nestleder i ett år. Gjertrud Gulestøl Reinertsen er også valgt som representant til prostirådet. Christian Danielsen er valgt som representant for Østmarkskapellet. 2. Quilteteppene på bakveggen I kirkerommet er godkjent av Fellesrådet. De begynner å bli ferdige, og vil bli hengt opp i løpet av våren 2018.

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for. Velkommen innom!

8

3. Supertorsdag flyttes til Supertirsdag etter nyttår. 4. Menighetsrådet har vedtatt at man skal åpne for muligheten til å rekruttere en ungdomsarbeider. 5. Menighetsrådet har gitt sine innspill til prosjekt Kirkebruksplan. 6. Menighetsrådet ønsker alle på Lambertseter hjertelig velkommen til julekonserter i adventstiden.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

9


ar

å

e

re

å

e ne

LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Frivillighetssentralen ”Romjulshygga” lørdag 30. des kl. 13.00 Det inviteres til ”Romjushygga” igjen, et tilbud som erstattet for mange år siden at vi arrangerte fest på selve nyttårsaften ved tusenårsskiftet. Vi åpner dørene kl.12.30.

2. juledag i Kirkestua tirsdag 26. des kl. 15.00 Det blir julemat, kaffe og kaker. Vi synger julesanger, går rundt juletreet og tar oss rikelig tid til å prate sammen. • En forfriskning serveres ved ankomst. Lambertseterskolenes kor synger før vi går til bords. Med koret blir det også litt gang rundt juletreet. • Det blir servert tradisjonell norsk julemiddag og deretter riskrem og så kaffe og kaker.

Ingrediensene er: • En velkomstdrink som serveres ved ankomst • Så bordsetting og servering av lapskaus m/lettøl eller mineralvann Pris for å delta er kr. 100,- som betales når du kommer. • Deretter kaffe og kaker. Har du lyst på ”noe attåt” Vi serfra et vår yrende liv når bøsse bærere har kommet tilbake etter endt Påmeldingfrist 18 des. Ikke nøl med å melde deg på! salgsdisk så er det muligheter for å få runde og kan sette seg ned med blant annet varm tomatsuppe. Det kjøpt det. Vi må kanskje ”sette lokk” for påmelding lenge før og vi gjør også familien bestående av barna Elisabeth og Kristoffer og • Som hyggemusikk, til allsang og til dans: aksepterer avmelding, uten å måtte betale noe hvis du blir foreldrene Lene og Sigurd. Vi får nok et besøk av John og Rolf som spiller syk og må melde avbud. håper at vi får se de mange Neste år: Kirkens Bymisjon til dans og allsang, så ta med danseskoa! av de flotte bøssebærere fra 21. oktober Transporttilbud årets aksjon igjen og en del SåPris kanforviåjodelta håpe på at flere er kr. 150,- som betales når du Trenger du transport til sammenkomsten? nye, de som har det i seg å vilkommer. gi til neste år da det ikke senest Påmelding snarest, 18 des. Vi kan sørge for transport. Si ifra ved påmelding. ville bidra med i hvert fall minst er til vår bys egne Påmelding til tlf. 22 29 19 00 til begge arrangementer. noe for å hjelpe andre vanskeligstilte at innmennesker hvor de enn samlede midler skal gå når måtte bo i denne verden. Kirkens Bymisjon får inntektene, at folks holdninger endrer seg. Og vi i komiteen Takk til dere som gikk i år!

Adventsamling og torsdagstreff I et samarbeid med Lambertseter Eldreforum (frivilligsentralen), Krystallen Treffsenter og menigheten arrangeres en hyggelig sammenkomst i kirken

Torsdag 7. desember kl. 12.00 Vi skal både få bli med på allsang og få høre

Olle Holmgren, gitar og solosang

Deretter serveres «adventsgrøt», kaffe og kaker, alt for kr. 40,-. Påmelding innen fredag 1. desember 2017 til frivillighetssentralen på tlf. 22 29 19 00

10


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Slekters gang DØPTE Celine Borchgrevink, Lily Hauger Hvale, Selma Galiza Hansen, Erinam Agbalekpor-Trorta, Sara Morken-Krogh, Nicoline Hanseth Gjerde, Elena Demuru Eikanger, Anne Berglund Fjelldal, Sarah Kallerud, Alva Sofia Underhaug Fosseli, Sia Giske-Schalech, Andre Lindgren, Herman Alexander Rudaa Naarstad, Syver Tobias Gismervik, Sondre Innerdal Hartvin, Andreas Bredvold Skedsmo, Mathias Giil Rydningen, Isak Elias Iversen-Slåtten, Filip Bjerga-Minde, Oscar Janger Torp, Johannes Dahlby Berg, Olav Klempe Bjørnaas

DØDE Ester Andersen, Ingeborg Helene Romsås, Astrid Hansen, Merete From Djupedal, Gerd Eriksen, Mari-Tove Skrivervik Thun, Unni Høstad, Ellen Schjelderup Knudsen, Greta Helene Lorenzen, Monica Eden Olsen, Oddvar Larsen, Knut Dørum, Kjell Ove Johansen, Einar Andreas Aase, Per Åge Borgerød, Svein Johannessen, Odd Arnulf Sørensen

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Abba Antonius sa: «Jeg så fellene til Fienden spredt utover hele verden og jeg sa klagende: Hva kan klare seg gjennom alle disse fellene? Da hørte jeg en stemme som sa til meg: Ydmykhet.»

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

TROSBETRAKTNING

Jesu nærvær i arbeidshverdagen Tekst: Anna Aristova og Christian Danielsen

Det er ikke enkelt å kombinere trosliv med arbeidsliv. Det er et spørsmål om prioriteringer. Arbeid og karriere tar mye tid, men kan ikke være det viktigste i livene vårene. Som kjent så sier Jesus «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Matt. 6,33. Det er vanskelig, men hvis man prioriterer slik, får man også en god arbeidshverdag. Det gir overskudd med bønn før man reiser på arbeid og å høre en salme på Spotify, mens man er på t-banen. Lovsang er en god start på dagen. Det er ikke nødvendig å synge høyt på t-banen, men det hjelper å lytte til ordene og musikken i stillhet i menneskemengden. Vi har også hørt om kristne søsken som til og med hører på lovsanger mens de jobber!

12

Før man legger seg bør man få tid til å lese en side eller et kapittel i Biblen. En liten bønn kan man også be, det trenger ikke å ta lang tid. For å etablere slike gode vaner, kan man reservere tid i kalenderen, eller sette på en alarm på telefonen. Disiplinen som etablerer seg i arbeidslivet er også nyttig i troslivet. Vaner setter seg etterhvert i kroppen og man trenger ikke å tenke så bevisst på det lenger etter en stund. På søndagene er det viktig å gå i kirken, som en kontrast til arbeidshverdagen. Her kan man sitte og meditere, ha tid til å tenke på det viktigste i livet. Det er en god måte å stoppe opp i dagliglivets stress og prestasjonsjag. Det er også viktig at troen leves i fellesskap med andre kristine, vi kristne er jo søsken. I Bibelen er det klart at troen på Jesus ikke er et soloprosjekt, men et gruppearbeid som

skal skje innenfor rammene av et menighetsliv. Hvis man har noe på hjertet, er det godt å spørre de i menigheten om å slå av en prat, eventuelt invitere på kaffe en dag. Hvis du ikke klarer å åpne deg for noen andre, kan det være fint å snakke med en av prestene. De er alltid imøtekommende og gode til å lytte. Slike enkle tiltak kan gjøre troshverdagen lettere, selv om arbeid og karriere krever mye av oss. Jesus ser oss og forstår hvilke utfordringer vi har, og han har lovet å være med oss for alltid, i alle situasjoner.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Se sammen, snakk sammen Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) legger til rette for at synshemmede skal få fullt utbytte av trosopplæringen. Nå lanseres heftet «Se sammen, snakk sammen» Ranveig Bredesen (34) er selv blind og har i samarbeid med KABB og Oslo bispedømme skrevet en utførlig gjennomgang av hvordan man bør tenke om trosopplæringen i møte med synshemmede barn og familiene deres. Heftet tar for seg en rekke områder, alt fra hvordan en blind forestiller seg farger til hvordan en synshemmet trenger hjelp til å orientere seg i et rom og gode råd for utforming av informasjonsmateriell. - Jeg brenner for at synshemmede barn skal få de aller beste opplevelsene i trosopplæringen, sier Bredesen. Selv kan hun fortelle om gode minner der hun følte at hun ble sett, men også det motsatte da hun som blind ble fullstendig tilsidesatt. - Det er så viktig for en med nedsatt syn å føle mestring, at en kan bidra med noe. Bibeltekster Hvordan skal man formidle bibelfortellingene? Kan man bruke film? Hvordan fungerer det å tenne stearinlys? Spørsmålene knyttet til trosopplæringen av synshemmede barn er mange. For eksempel skriver Ranveig Bredesen at det er varierende hvor langt ulike synshemmede har kommet i å akseptere at de

har en synshemming. Dette kan ha stor innvirkning på måtene bibeltekster om helbredelse oppfattes. På den ene siden taler undrene om Jesu guddommelige makt. Helbredelsen blir da ofte forklart som at Jesus er sterkere enn naturkrefter og sykdom. På den andre siden går det an å legge vekten på Jesus som medmenneske som hjelper de som faktisk trenger hjelp. - Det sistnevnte ble viktigst for meg som barn. Det at Jesus helbredet blinde, ga meg en oppfatning av at han forsto hvor

→ Ranveig Bredesen har skrevet veiledningsheftet Se sammen, snakk sammen.

vanskelig det kunne være å ikke se, sier Ranveig Bredesen. Heftet Se sammen, snakk sammen finnes digitalt på http://www.kabb. no/KABB-Nytt/se-sammen-snakksammen/

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

GRØNT HJØRNE

Alternativ til kjøtt

Tekst: Asle Røhne Rossavik | Foto: © Jane H. Johansen Veganmisjonen.no

FAKTA • Kjøttfri dag = 170.000 færre biler • «Å spise mindre kjøtt er noe av det viktigste hver og en av oss kan gjøre for å redusere klimagassutslippene. Omtrent 15 prosent av de globale, menneskeskapte klimagassutslippene kommer fra husdyrproduksjon. En beregning fra Framtiden i våre hender viser at å kutte ut en kjøttmiddag i uka vil, i løpet av et år, gi like stor utslippsbesparelse som å fjerne omtrent 170.000 biler fra veiene.» fra www. framtiden.no

Velkommen til denne nye spalten i menighetsbladet. Hensikten med denne er å gi deg som leser tips til hvordan leve et «grønnere» liv til beste for kloden vår. Som kristne tror vi at Gud har gitt menneskene i oppdrag å forvalte jorden. – Skaperverket med alt det inneholder er fra Gud og vi har det til låns. Vår oppgave er å leve slik at alle mennesker får del i de godene som finnes, og slik at vi ikke skader eller ødelegger levekårene til både planter, dyr og oss mennesker. Det er lett å bli overveldet av alle negative nyheter om klimakriser og miljøkatastrofer. Det kan gjøre oss handlingslammet. Om du ikke kan

14

redde verden alene, så kan du, med det lille du gjør, være med å skape en forandring som smitter over på andre. Hvis det blir mer vanlig å spise mindre kjøtt, velge kollektiv transport eller gå og sykle, og fly litt mindre, da blir det lettere for andre å gjøre det også. I denne første spalten vil jeg gi tips til et kjempegodt pålegg som hjelper deg å redusere kjøttforbruket. Å redusere kjøttforbruket er en viktig og ganske enkel måte å redusere CO2-avtrykket ditt. Dagens tips er ovnsbakt linsepostei.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

OVNSBAKT LINSEPOSTEI (fra veganmisjonen.com)

Denne posteien er et kjempegodt alternativ til leverpostei. Den er kjempegod og enkel å lage. Du koker linser (eller bruker ferdigkokte), maler cashewnøtter, og blander alt sammen med krydder og litt olje før du baker det i ovnen i 20 minutter. Oppskriften har jeg funnet på veganmisjonen.com som er skrevet av blogger Jane H. Johansen. Jeg har tilpasset oppskriften litt etter egen smak. Ingredienser: • 100 g tørre brune eller grønne linser (= ca 1 dl) eller 240 gram ferdigkokte linser på kartong (avrent og skylt) • 3 dl vann (til koking av linsene) 75 g cashewnøtter naturell (= litt over 1 dl) • 2 ss nøytral olje (solsikke eller raps) • 3 ss næringsgjær (fås på helsekostbutikker) • 2 ss løkpulver • ca 1/2 dl soyasaus (= 3,3 ss), smak til litt nykvernet sort pepper, smak til

1. Ha linser og vann i en kjele og kok til de er møre, ca 20 min. Sil av vannet. Ev. kan du bruke ferdigkokte linser på kartong, da trenger du ca 240 gram. 2. Kjør cashewnøttene i foodprocessor til de er finsmulet. 3. Sil av vannet til linsene og tilsett de kokte linsene og resten av ingrediensene i foodprocessoren sammen med de malte nøttene. PS: Smak til med mengde soyasaus, det kan hende du liker mindre salt i posteien enn meg. Kjør til det er en ganske jevn mos. Smak til med litt pepper. Du må dytte ned innholdet med en slikkepott et par ganger underveis. 4. Dekk en ildfast form med bakepapir og ha oppi linseblandingen. Formen må romme minst 4 dl. Kvern litt ekstra pepper på toppen og bak posteien på 225 grader i 20 min. 5. Posteien holder ca 5 dager i kjøleskap. Jeg liker å lage dobbel oppskrift for se å dele opp i porsjoner og fryse ned.

Hvis kjøtt du har ly st på f r ie o fle pp ut bl og gen skrif ter s re å sjek til Ja henn k ne , e es ny l l e r e k b jø ok «K burg ere» jøtt f r p s i o e m f lokal e bok ås i din hand Kilde :h el . com ttp://ww w.ve /201 g 7 post /04/opp anmisjo nen. ei-ov skrif tnsba kt.ht linseml

Barneteater i Lambertseter kirke fredag 5. januar Lambertseter menighet får gjensyn med Kirkerottene når forestillingen «Kirkerottene og Viggo i tårnet» avholdes fredag 5. januar. Teateret er beregnet for barn i alderen 4-6 år, men passer godt for alle som liker humoristisk bibelformidling. Stykket varer 35 minutter.

Mer info om arrangementet og link til youtube-presentasjon finnes på menighetens nettside, www.lambertseterkirke.no. Dersom ditt barns barnehage ikke har planleggingsdag denne dagen, kan kanskje en hel gruppe fra barnehagen komme sammen?

15


S ID E Fargelegg!

Jesus ble født i en stall i Betlehem.

En mann søkte jobb på sirkus. – Hva er det du kan, da? spurte sirkusdirektøren. – Jeg kan etterligne fugler? – Det kan jo alle, vi har ikke bruk for deg! – Nei vel! sa mannen og fløy sin vei.

Finn 8 navn fra julefortellingen! Åtte personer og steder fra julefortellingen er gjemt i rutenettet under. Navnene står bortover og nedover.

Vitser Du vet du er blitt voksen når du har sluttet å vokse i begge ender, og bare vokser på midten.

S

N

E

K

G

O

P

E

J

E

J

S

A

P

R

I

O

M

O

L

B

H

U

V

N

A

S

A

R

E

T

I

S

R

E

U

I

R

E

N

O

I

F

G

E

O

S

K

K

A

F

U

L

D

N

E

J

U

L

S

I

E

U

L

O

L

E

T

Y

S

T

C

J

E

S

U

S

C

E

O

A

B

I

S

A

L

R

M

B

E

T

L

E

H

E

M

Vi anbefaler barnebladet BARNAS! Denne siden er hentet fra bladet.

er Esau møter Esau Jakob Mennesker igjenpå kroken? side 2

Jakob lur

Bestill

18.-25. oktober

Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

2015 Gud av hele 21.–28. dinfebruar Herren av Salme 9,3 «Du skal elske og av all din kraft og Han svarte: sjel Martin av hele din selv.» Jeg vil glede og fryde ditt hjerte og og din neste som deg meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt all din forstand, navn, du Høyeste. Salme 37,5

Supersetning

Legg din vei i Herrens hånd! 1.-8. november Stol på ham, så griper han inn.

ing rsetn SupeSalme 9,3

10.-17. januar

Engelen fortalte gjeterne at frelseren var født. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

13

2015 Maximillian til unnsetning! side 2

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 24.-31. januar

Tegninger: Trevor Keen

Mannen som varopp vekker Jesusblind født enkens sønn

Tilbake til Slottsøya side 2 Frida er sulten side 2 Martin Dragedreper Krabber i aksjon,2 side 8 Skummel side nykommer! side 2 Pianisten Martin. Supersetning WWJD Tårnagentene Matteus 25,40 Modig 8 troside 8 side 8 jeg sier dere: Og kongen skal svare dem:side ‘Sannelig,

fram r båret Supersetning 12 Jesus bli i templet

rsetning Supe Lukas 10,27

4.-11. oktober

Finn 5 feil

Et barn er født i Betlehem

Sukai sier fra! side 8

Peters fiskefangst

Supersetning Johannes 14,6

Dragedreper side 8

2 1

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og2016 livet. 2016 kommer til Far uten ved meg.»

Ingen i deg. og fryde meg Høyeste. Jeg vil glede ditt navn, du Jeg vil lovsynge

4. – 18. desem

ber

Superse Johannes

4

2016

14

2015

Ekstra

bibelte

gneserie!

tning

3,16

For så høyt Sønn, den har Gud elsket verden at enbårne, han ham, ikke for skal gå forta at hver den som ga sin tror på pt, men ha evig liv.

16

2016


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

BABYSANG Velkommen til babysang i Lambertseter kirke annenhver torsdag kl 12:00!

Generasjonssang Velkommen til generasjonssang på Lambertseter sykehjem! KL. 12.00

22. NOV OG 6. DES

DATOER: 23.11, 07.12, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03

INFO: post.lambertseter.oslo@kirken.no www.lambertseterkirke.no

Pølser og potetstappe? Fiskekaker og grønnsaker? Tomatsuppe med egg og makaroni? Supertirsdag er sosialt, lettvint og morsomt!

Velkommen til middag, lek og sang annenhver torsdag kl 16:30-18:00. Datoer: 16.01, 30.01, 13.02, 27.02

Meld deg på innen onsdag kl 13 SMS: 986 22 439 / LG357@kirken.no

Sprell levende søndagsskole! Alle barn er velkommen til Sprell levende søndagsskole. Følg med på menighetens hjemmeside for datoer. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe.

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Sentrerende bønn

Vinter/Vår 2017/2018:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

22.11, 12.12, 2.1, 23.1 og 13.2 KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

Strikkekvelder - for store og små

På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.30 – 20.30 Torsdag 25.januar Torsdag 8.mars Torsdag 26.april Torsdag 14.juni

Torsdag 15.februar Torsdag 5.april Torsdag 24.mai

Ta med garn og strikkepinner, så ser vi hva vi sammen får til. Det serveres selvfølgelig kaffe og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

18


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 48 09 33 96 ar387@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 40 81 41 99 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14:00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon: 23 62 99 02 Organisasjonsnummer: 976 987 500

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Neste nummer: Frist: 3. februar 2018 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 4 / 2017

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

Fra bomberommet

Følg oss på facebook!

Tekst: Tonje Helene Evensen-Kilmork

I bomberommet er vi en gjeng med ungdom og ledere som styrer en klubb igjennom menigheten. Det er biljardbord, air-hockey, og bordtennis. Vi har også en kiosk hvor vi kan kjøpe brus og godterier. Vi samles annen hver torsdag for å henge, ofte går det i samtaler, latter og spillgøy. Det er også tilfeller hvor vi planlegger turer som å gå og spille bowling, og gjøre masse annen hygge. Og i desember er det planlagt juletur til byen for å drikke kakao, stå på skøyter og gå igjennom torget med juleutstillinger. Vi er en gjeng som liker å omgås ungdommer, og liker å ivareta dem. Klubben som er kalt KIKK er en klubb som foregår i bomberommet, der er vi åpne for at så mange som mulig vil komme, den

er nemlig åpen for alle som måtte ønske og det uansett bakgrunn, og passer perfekt for teens som 13+. Her kan du komme som deg selv og slappe av og ha en artig kveld sammen med oss lederne. KIKK i bomberommet brukes også for konfirmantene de torsdagene det ikke er undervisning, det er en flott mulighet for de og bli kjent med menigheten og oss som er frivillige ungdomsledere kalt Tøffere. Det er en flott atmosfære hvor vi alle bryr oss om hverandre. Vi har også en kveldssamling kalt Time-out, hvor vi dimmer lysene og setter på rolig musikk, hvor du kan tenne lys og be om du ønsker. Det er en flott avslutning på kvelden som vi alle i gjengen setter pris på.

www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Sett i kirken:

Synøve Gigernes Tekst: Robert August Pedersen

Jeg treffer ofte Synøve i kirken. Det er som hun hører hjemme her, hun er en del av familien. Og hun har alltid noen oppgaver å ta seg av. Jeg tar en prat med henne om det og vi blir enige om at hun fint kunne hatt yrkestittelen "potet." - Jeg gjør så mye. Ser om det er nok toalettpapir, finner frem skurefille om det trengs, henter posten, tar meg av blomster og planter. Jeg hjelper til med kontorarbeid og utsendelser og så teller jeg opp offeret. På søndager kan jeg steppe inn hvis det trengs for eksempel som dåpsvert. Jeg tror det eneste jeg ikke har gjort til nå er å lese i gudstjenesten - også har jeg ikke hatt selve prekenen da, sier Synnøve og ler.

20

Synøve snakker varmt om Lambertseter menighet. Her ble hun godtatt. Synøve har eplepsi. Anfallene ble kraftig redusert, spesielt etter at hun fikk oppgaver her. - Dette er som min arbeidsplass og min familie. Det er så deilig å ha noe å gå til, ikke bare slenge rundt på senteret men å vite at en er nyttig. Hun husker godt sitt første møte med Lambertseter menighet. - Da jeg traff Jørgen når han skulle ringe i kirkeklokkene kl 10. Han tok veldig godt imot meg. Daværende kapellan Øyvind Monstad tok seg av meg etter kirkekaffe. Vi hadde en lang samtale. Når jeg gikk fra hans kontor kjente jeg Den hellige ånd.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 4-2017  

Lambertseter menighetsblad 4-2017  

Advertisement