__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 4 - 63. ĂĽrg November 2016 informasjon

Lambertseter menighetsblad


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Gudstjenester Lambertseter kirke 2 7.11 2 016

1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

Sprell Levende kl 11:00. Adventsbasar kl 12-14:00 i menighetssalen. Asle R. Rossavik. Offer til menighetens diakonale arbeid.

0 8 .01 2 0 17

2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

Lysmesse kl. 18.00. Asle R. Rossavik. Offer til Kirkens bymisjons juleaksjon. 11 .1 2 2 016

15 . 0 1 2 0 17

Høymesse med dåp kl 11:00. Fredrik Ulseth. Offer til Kirkens bymisjons juleaksjon.

Salme 33,18-22; Hebr 6,13-19a; Joh 14,1-4.

3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

Sentergudstjeneste på Lambertseter senter kl 12:00. Fredrik Ulseth. Offer til menighetens utadrettede virksomhet.

4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

22 .01 2 0 17

2 4 .12 2 016

2 9.01 2 0 17

2 5 .12 2 016

2. JULEDAG/STEFANUSDAG

Høymesse i Manglerud kl 11:00. Se Manglerud. Jer 31,15-17; Apg 7,52-60; Matt 2, 16-23

0 1. 0 1 2 016

1. NYTTÅRSDAG

Prostigudstjeneste. Prost Eigil Morvik og Fredrik Ulseth. Offer til Østmarkskapellet 4 Mos 6,22-27; Fil 2,5-11; Luk 2,21

2

Konfirmantpresentasjon kl 11:00. Asle R. Rossavik.

DÅPSFEST/KYNDELSMESSE

Kl 11:00. Fredrik Ulseth/Lars Kristian Gjone.

5. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

Høymesse kl 11:00. Fredrik Ulseth

1 Mos 15,1-6; rom 4, 1-8; Mark 2,1-12 12 . 0 2 2 0 17

SÅMANNSØNDAGEN

Høymesse kl 11:00. Prost Eigil Morvik og Asle R. Rossavik Jes 55,8-13; Hebr 4,12-13; Luk 8,4-15

19 . 0 2 2 0 17

1. JULEDAG

Ordsp 8,1-2.22-31; Luk 2,1-20; Joh 1,1-14 2 6 .12 2 016

0 5.02 2 0 17

Familiegudstjeneste kl 15:00. Fredrik Ulseth. Offer til Kirkens nødhjelp.

Høymesse kl 11:00. Fredrik Ulseth. Offer til menighetens diakonale arbeid.

3.SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

1 Sam 1,21-28; 1 Joh 1,1-4; Luk 2, 22-40

JULAFTEN NB! KL. 15.00

Jes 9,1a.2.6-7; 1 Joh 1,1-4; Luk 2,1-20

Høymesse kl 11:00. Fredrik Ulseth.

1 Mos 1, 26-31; Åp 21, 1-6; Joh 2, 1-11 Fortelling: Luk 2, 40-52

Julesanggudstjeneste kl 11:00. Asle R. Rossavik. Offer til menighetens diakonale arbeid. Rut 4,13-17; Rom 15,8-13; Luk 1,46-55

2.SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN Jes 42, 1-6; Apg 18, 24-19,7; Matt 3, 13-17.

Jes 35,1-10; 1 Kor 3,18-23; Matt 11,2-11 18 .12 2 016

Sprell levende Helligtrekongersfest kl 15:00. Fredrik Ulseth. Offer til arr. utgifter Juletrefesten. Matt 2,1-12

Matt 21,1-17 0 4 .12 2 016

KRISTI ÅPENBARINGSDAG NB! KL.15.00

KRISTI FORKLARELSESDAG

Kl 11:00. Fredrik Ulseth.

5.Mos 18, 15-18; Åp 1, 9-18; Matt 17, 1-9 26 .02 2 0 17

FASTELAVENSSØNDAG

Sprell levende gudstjeneste kl 11:00. Fredrik Ulseth. Fortelling: Mark 8, 27-38


tros- og kulturarv. Basisverdier i Som kirke er vi oss bevisst at samfunnet, som fra renessansens- er både nasjonale og lokale k og opplysningstidens epoker også og symbolbærere. På Lamber Lambertseter 4/2016 ble vevd inn i den humanistiske Menighetsblad ønsker vi å være tydelig til tenkning, har gitt oss byggeklosser stede i alle disse sammenheng til vårt samfunn, gitt oss vår Kirkebygget står som et symb kollektive verdi. – og bruksbygg. Det forteller historie, men er også dagens I en tid der fragmentering av det Jeg har sett noen svært gamle morgendagens kirkebygg her. kollektive åpenbart også skaper vev-stykker der renningen mer identitetskriser på mange plan, er eller mindre har gått i oppløsning. Alt arbeid knyttet til dette hus Silketråder i selve bildet har klart jeg redd Stålsett-utvalgets utspill forteller en historie fra 1950-t vil øke forvitringen hvis ideene seg, men en dårlig preparert ullav, men retter seg mot menne eller bomullsrenning har morknet. blir satt ut i livet. av i dag! Gudstjenestefeiring, Da blir det bokstavelig talt svært dåp, konfirmasjon, vigsel og mange løse tråder; bildet faller fra Ta f.eks. vigselsretten. Hva godt gravferd, er for menigheten o vil det tjene å frata Den norske hverandre. kirke (og dermed andre registrerte lokalsamfunnet av i dag. Vår utfordring til lokalmiljøet må Det såkalte «Stålsett-utvalget» har trossamfunn) vigselsretten? være, når man problematisere Hvilket tradisjonsbrudd i vårt levert en utredning om religionens forsiktighet over bord, blir en av – det være seg tirader med Ja, la det bliDen jul,norske skrev min kirkes plass i nasjonale liv er ikke det, og hva plass i det norske samfunnet. Det samfunnet, å slutte oss som et sårbart lite barn i en anklager og beskyldninger onkel. I en verden vi syns har opp om tjener det til? Eller man stiller er nok mange gode intensjoner arbeidet, hverdag som søndag spørsmålstegn vedgang Kirken og våpen også den mot hverandre, hacking bak arbeidet, menog flere av deverden der lært så lite, fortelles det nemlig og konklusjoner og prinsipper som talte sitt kirkene tydelige som språk.samlingssteder For å gi cyber-krig. Mørketiden vi er Foretdet er bare det kollektive godt budskap, kollektiv overbygning ved ennå de en gang fremmes, vil jeg hevde bommer samfunn som i lengden kan ta oss et annet inne i, på preges av et mangfoldig storespråk: kriserKjærlighetens eller glade høytider. et evangelium: harfelles i sin liv. Vi som målet. vare Gud på vårt språk. «Så høyt har Gud elsket mørke… oss forsoning knyttet til Lambertseter kirke Var det ikke en kollektiv kjærlighet gitt Det er lagt så stor vekt på vårskape arbeidsplass, verden atbevegelse han ga sinutSønn…» forsoning.samt alle vå fra behov somfor at vi skal individets eller gruppers fantastiske og trofaste frivillig gjorde at utallige søkte til Når vi så tenner lys i julen at det som skal ogskriver evangelisten Johannes. eråpne det og sier Det er rettigheter ingen tvil om at en vi holder dørene Oslo Domkirke etter 22. juli bør virke samlende på nasjonen, Bruk oss!stemning. Vi er fortsatt viktig Derfor er Julens budskap noe for mer enn å skape betydelig del av de milliardene 2011? Og hva er problematisk forvitrer. Eller for å gripe til mitt at samfunnsveven skal ho at Sjømannskirken er Vi gjør detfor Renningen åi tro på, med troverdig. Fordi det fordi Lyset tent i opp som vi nå erinnledende i ferd med bilde: å bruke på sammen og ble ikke ende samarbeidspartner for UD? veven ødelegges. løse tråder. Ingen ønsker seg verden en julenatt. Håpets Lys. gir oss kjærlighetens språk som vår overdådige julefeiring, heller samfunn som er en eneste sto ledelsen iDet Statoil I et innlegg i dagspressen 21.motvekt Spør Forsoningens Lys. mot maktens. viserom de både kunne og burde komme floke. har følt det problematisk med siterer biskop Nordhaug oss at forsoning og helbredelse de allerjanuar mest lidende til gode. den prestelige støtte de har fått i i Bjørgvin idehistorikeren Otto – atognoe håndteringen blir helt igjen, av er Algerie-krisen. mulig. Fredelig jul! Og hvisKrogseth: vi bruker«Sentrale vår egen julesosiologer kulturantropologer er enige om At å slutte å hate sin bror er den feiring til å stenge andres lidelse Skal vi kanskje måtte flytte følgende: Noe må være felles for å gå. ut av kirkene også for ute med angår gravferd en«det nasjon, utikke oveross», individers beste og veien ikke å virke støtende – er det neste rettigheter. Samfunnet da er vigruppers ille ute. Så jeg spør som trekk? For ikke å snakke om den trenger, som sosialt lim eller min onkel: «Kan det bli jul?» årlige problematiseringen knyttet sammenbindende sement, å til julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og BER:i VG før jul noe HanneOG Skartveit kulturelt og nasjonalt særpreget.» VI TAKKER Svaret mitt henter jeg stoff til fra • Integrering av flyktningene i vår bydel. La oss gi et helt annet felt enn velmente dem et godt sted å vokse opp og bo julegaver og godt tilberedt • Karlsrud og Lambertseter skoler; for ledelsen, julemat. Jeg går dit min onkel lærere, andre ansatte og elevene gikk, til selve kjernen i Bibelens • Alle institusjonene på Lambertseter, for alle anjulebudskap: Guds Sønn lot satte, beboere og brukere seg føde inn i verden som et lite barn. Ikke i en skjermet liten by der alt var velstand. Han ble VI BER FOR: født i et okkupert land – selv om • De som opplever å falle utenfor samfunnet, som okkupantene beskrev tilstanden ikke finner sin plass de skapte som «Pax Romana» • De som gruer seg til jula – noen kjenner på sorg og den romerske fred. Okkupanters savn, andre på ensomhet, noen på frykt virkelighetsbilde er ofte annerledes enn de okkupertes! Og Guds Sønn fikk sine første år som flyktning i Egypt. En biskop Gud, vær nær hos dem alle. Kom med din trøst, formulerte det slik. «Barnet ble din kjærlighet og din fred. Hjelp oss som bor her ettersøkt før det ble etterspurt.» Jakobsen. Hennes vakre og symbolsterke vevnader vil prege mange norske kirker i svært mange år framover. Og de som kjente henne, vet hvordan alle bildene bærer hennes tydelige signatur.

Kan det bli jul? ► Av og til gjør jeg et fåfengt forsøk på å rydde litt i gamle papirer. Da dukker det ofte opp noe som setter en effektiv stopper for videre rydding. Som forleden. Da fant jeg noen dikt en for lengst avdød onkel skrev. De ble aldri publisert, men han sendte dem maskinskrevet til min far. Jeg fant dem da vi ryddet noen papirer etter hans død. Min onkel skrev faktisk sine ting halvveis under pseudonym! Et av diktene heter «Kan det bli jul?», og han skrev det før jul, like etter at Sovjet og Warsawapakt-landene invaderte Tsjekkoslovakia høsten 1968 og Vietnamkrigen ennå raste. Med andre ord er det like innpå 50 år siden han festet diktet sitt til papiret. Det er i sin helhet med i dette nummer av menighetsbladet. Ikke så rart at ryddingen min stoppet opp, for jeg ble sittende med den nærmest lammende erkjennelsen: Ordene kunne vært formet i dag! Så lite vi har lært; om mulig har verdens grusomhet økt i omfang og styrke! Min onkels spørsmål dirrer fortsatt: Kan det bli jul? Er det anstendig å feire jul mens bombene faller i Syria, den nådeløse krigen mot IS er en orgie i blodsutgytelse, mens flyktninger drukner i Middelhavet og Sudan nærmest går opp i limingen i brutal borgerkrig? Kan vi tro på noe som helst budskap når verdens mektigste politikere ikke skyr noen midler for å nå sine mål

Hva er poenget? Enkelt sagt: I en verden som så sårt trenger forsoning og tilgivelse, får vi gjennom Julens budskap se hvordan Gud kaster all

på Lambertseter til å se hverandre slik du ser oss med dine kjærlige øyne. Takk for at vi alle kan være dine øyne, ører og hender for noen som trenger oss.

3


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Advents- og julehilsen fra Oslo Biskop, Ole Chr M. Kvarme

Foto: Ellen Lande Gossner

God jul! Snart skal vi feire jul, den nye begynnelses fest. Han som selv er fra opphavet, fra før noe ble skapt, blir menneske som oss. Jesu fødsel varsler en ny tid med nåde over nåde for oss:

I begynnelsen var Ordet, … og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Med Jesu komme krysser Gud våre grenser i tid og rom. Gud bøyer seg ned og ofrer seg selv for oss. Han kommer for å ta imot oss, omfavne og tilgi oss. Guds nåde er større enn våre feiltrinn, og han er hele tiden underveis for å tilgi og reise oss opp til nytt liv. I Jesu ansikt møter vi den barmhjertige Gud, og Jesu nærvær i våre liv er nåde over nåde. Dette er kjernen i kristen tro, og det er kjernen i vårt kall som kirke. Stadig skal vi få motta og leve i denne nåden. I denne gaven fra Gud ligger også oppgaven: å formidle Guds større barmhjertighet til omgivelsene der hvor vi er menighet – i Groruddalen og på Grefsen, i Bærum og på Bøler, i Holmen og på Holmlia. … og Godt nytt år! 1.1.2017 representerer også en ny begynnelse for oss som kirke. Da går vi fra statlig forvaltning til å bli selvstendig folkekirke. Denne endring berører i første rekke kirkens organisasjon på landsplan. I våre menigheter skal vi fortsatt feire gudstjenester, døpe, lære og bygge fellesskap med diakonalt nærvær i våre lokalsamfunn. I denne overgang må vi samtidig spørre:

Hva er det viktigste for oss som kirke og som kristne? Dette året er det 500 år siden reformasjonen startet med Martin Luther i 1517, og vi markerer det under overskriften ”Nåden alene”. Det skal fornye vår bevissthet om det som til enhver tid lar oss leve i fornyelsens tegn. Det er nåden som bærer oss, og der Guds barmhjertighet får rom blant mennesker, blir livet stadig nytt. Det er denne fokus som juleevangeliet og arven fra reformasjonen gir oss når vi går inn i 2017 som selvstendig folkekirke. Nå skal det arbeides videre med kirkens ordninger og strategiske planer. Men det som fremfor alt er viktig, er at Guds nåde i Kristus får bære våre liv og fellesskap, og at vi følger Jesus i barmhjertig gjerning. Jeg ønsker dere en glad julehøytid og et godt nytt år med nåde og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus: ”Herrens barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen.” Oslo bispestol + Ole Chr M Kvarme

Hørt i ørkenen ABBA JESIJA SA: «Ingenting er så nyttig for en nybegynner som fornærmelser.

Nybegynneren som daglig takler fornærmelser er som et tre som blir vannet hver dag.» 4


La flere fylle Lavania (5) fra Sinjar er på flukt fra IS sammen med familien sin. I flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak sikrer Lambertseter menighet rent vann til 28 000 mennesker sammen med Kirkens Nødhjelp. Årets juleoffer går til vårt arbeid for å gi flere barn en fremtid.

Lavania og familien hadde et godt liv i Sinjar, med eget hus i landsbyen Ger Azir. Så angrep IS. – Vi hørte skudd og bomber og flyktet til Sinjar-fjellet. Lavania var bare tre år gammel den gangen, og hun sa hele tiden at hun trodde IS kom til å drepe oss, forteller moren Jazia Hassan. Familien mistet besteforeldre og en tante og en onkel som ble igjen i landsbyen. De vet fremdeles ikke hva som skjedde med dem. – På Sinjarfjellet, hvor vi var i ni dager, hadde vi problemer med mat og vann. Vi drakk melk fra sauer, forteller Jazia. Nå har familien funnet trygghet i leiren Kabarto, et stykke utenfor Dohuk. Her bor 28 000 mennesker i hvite telt på rekke og rad, så langt øyet kan se, midt i den tørre ødemarken. Kirkens Nødhjelp sikrer rent vann og gode sanitærforhold for flyktningene. De gir også hygieneopplæring til barna.

→ – Når jeg blir stor, har jeg lyst til å bli lege, sier Lavania (5). Sammen med familien har hun funnet trygghet fra IS i leiren Kabarto i Nord-Irak.

– Livet i leiren er bra. Jeg har fått mange nye venner her, men jeg husker venninnene mine fra Sinjar. Jeg håper jeg får treffe dem igjen i fremtiden, sier Lavania. Viktig bursdag Hvert minutt dør elleve barn som ennå ikke har rukket å fylle fem år. 98,7 % av disse barna blir født i fattige land, og vannrelaterte sykdommer er blant de viktigste dødsårsakene. Fødselskomplikasjoner, feilernæring, meslinger og lungebetennelse er andre årsaker. Sammen med menighetenes egen bistandsorganisasjon, Kirkens Nødhjelp, bidrar Lambertseter menighet til å sikre en trygg fødsel, gode helsetjenester, rent vann, ernæring og trygghet til barn i fattige land og til barn som er på flukt. Å fylle fem år, kan sammenliknes med å krysse en bro. Når et barn har fylt fem

→ Lavania søker trygghet og trøst hos faren Khiri Saido.

All Foto: H åvard Bjella nd/Kirkens Nødhjelp

Lambertseter Menighetsblad 4/2016

år, er muligheten for faktisk å få vokse opp, drastisk forbedret. Lavania fylte fem år i flyktningleiren Kabarto. – Når jeg blir stor, vil jeg bli lege, forteller hun. Et barn er født I julen feirer vi Jesus som ble født i en stall for 2000 år siden. Denne julen vil vår menighet også minne om barna som fødes inn i vår verden i dag – i fattige land som Malawi og Etiopia, eller på flukt fra krig og lidelse i Syria og Nord-Irak. Dersom du tenker deg på julegudstjenesten, håper vi du vil gi en gave til arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med kontanter til kollekten. La flere fylle fem!

→ Håndvask og god hygiene forebygger vannrelaterte sykdommer og redder liv. Derfor er hygieneopplæring for barna en del av Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktningleiren.

→ 28 000 mennesker lever sitt hverdagsliv i denne flyktningleiren i Kabarto hvor Kirkens Nødhjelp sikrer rent vann og gode sanitærløsninger.

5


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Østmarkskapellet TALERLISTE ADVENT 2016

27. november 4. desember 11. desember.

Tro og Lys Lambertseter

Gunnar Kagge Eivind Arnevåg Asle Rossavik (Adventsgudstjeneste kl 16.00, fakkeltog fra Grønmo kl 15.00)

Følg med på www.ostmarkskapellet.no for øvrige gudstjenester. Alle gudstjenestene begynner kl 12.00, unntatt adventsgudstjenesten. Kafeen er åpen kl 11-14, stengt under gudstjenesten.

STYRINGSGRUPPE:

Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Toril Slettner, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer MØTESTED:

Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1) MØTER VINTER 2016/2017:

Lørdag 17. desember kl 14.00-17.00 Juleavslutning med grøt Lørdag 21 januar kl 14.00-17.00 Lørdag 18 februar kl 14.00-17.00

Menighetsrådet NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 1. Lars Kristian Gjone har tiltrådt i stillingen som

daglig leder. Han vil nå være 80% daglig leder for Lambertseter menighet, og 20% trosopplæringsleder.

2. I tillegg til eksisterende oppgaver har Jørgen Meier

gått inn i en 20% stilling som trosopplæringsmedarbeider.

3. Vi er midt i en prosess med ansettelse av en trosopp-

læringsmedarbeider til i 20% stilling.

4. Vår nåværende kantor Kjetil G.Teien har sagt opp sin KONTAKTPERSON LAMBERTSETER:

Toril Slettner, mobil 40 23 82 16

stilling. Vi er derfor også i gang med en ansettelsesprosess for ny kantor i 50% stilling.

5. Gjertrud Gulestøl Reinertsen er valgt som leder av

menighetsrådet frem til oktober 2017.

Torsdagstreff

6. Borgny Vestli er valgt som nestleder av menighets-

Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang.

7. Fredrik Røste Haugen har flyttet ut av Oslo. Hans

Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

Velkommen innom! 6

rådet frem til oktober 2017.

søknad om å bli fristilt fra sitt verv som medlem i Lambertseter menighetsråd ut valgperioden er innvilget.


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

7


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Slekters gang DØPTE

Jenny Marie Lein, Julie Gjestvang Bergh, Louise Hume SimpsonNygaard, Elvira Åmdal-Sævik, Emilie Løvås Simonsen, Lotte Gunnersen Anderstrøm, Ylva Jahnsen, Meja Mathilda Fredlund, Emma Haugo Hærgard, Iris Winther-Larsen, Kamilla Bækken Glittum, Emilie Løken Thorne, Thea Juliussen Egeberg-Dybdahl, Ylva Aske Sæther, Milian Lindgren Svepstad, Matilda Massey, Lilly Ekeberg Christiansen, Lotte Hauge Uddu, Eli Broch Kruge, Storm Solberg Steinmann, Martin Røgeberg, Even Øvstrud Strøm, Jasper Lindberg, Tim Lindberg, Sivert Hareide Bjerkan, Emil Alexander Rakke Røisland, Haakon Øby-Krogstad, Felix Carl Wiklund, Johannes Blix-Dundas Ulstein, Simen Leverås Ingvaldsen, Markus Rodrigues Aamodt, Herman Erik Bruce-Lie, Phillip Bennet Olsen, Christian Crowell Selmer Sondermand

DØDE

Ragnhild Nordlund, Anne Grete Moltzau, Mona Klem, Astrid Berg Sørensen, Berit Mørdre, Ragnhild Marie Gundersen, Randi Synnøve Johansen, Inger Margareth Storbråten, Astrid Palma Rørvik Botner, Marit Johannessen, Hjørdis Refvik, Inger Hernæs, Gunvor Karlsen, Astrid Synnøve Høgberg, Solbjørg Sofie Løvland, Geir Tore Myhre, Bjørn Edgar Gulbrandsen, Brynjulf Kjølhamar, Thor Roar Caspersen, Finn Erling Skram, Jan Rye, Øistein Olsen, Jan Holger Arneberg, Torbjørn Johan Aarstein, Per Christian Sommerfelt, Roy Hagen

GRAVFERD GRAVFERD SIDEN SIDEN 1877 1877

Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30. ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com 8

Wang Begravelsesbyrå Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Nordstrand Ekebergveien 230 Ekebergveien 230 1112 Oslo 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30 Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Wang Olav Werner Grünerløkka Grünerløkka Toftes gate 25 Toftes gate 25 0556 Oslo 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10 Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Wang Begravelsesbyrå Hasle Hasle Økernveien 81 B Økernveien 81 B 0585 Oslo 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25 Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Wang Olav Werner Stabekk Stabekk Gamle Drammens vei 44 B Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89 Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Majorstuen Jacob Aallsgt 42 Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50 Telefon 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no post@wbeg.no www.wangbegravelse.no post@wbeg.no


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Lov Herren, lov Gud der Han bor i sin helligdom, Himmelens mektige hvelving! Pris Ham for Hans verk, for Hans velde og makt!

Slik sang vi på 1.juledag, menighetskoret vårt i den nye kirken, hvert år, så lenge vi bestod. Julemotet av Eyvind Alnæs. Aase Markussen som solist med juleevangeliet som start. Det var en god opplevelse å synge for en fullsatt kirke! Koret er hentet fra den siste salmen i Salmenes bok, nr 150 i bibelen vår: ”Pris Ham med lurklang, pris Ham med harpe og zither, pris Ham med pauker og dans, strengelek og fløyternes klang. Alt som lever love Herren, priser Gud!” Vi har i høst hatt gudstjeneste med sang av beboerkoret på Lambertseter sykehjem. De deltok også på TVs salmesangmaraton for to år siden. Tro og Lys gudstjeneste, Sprell Levende gudstjeneste og egen Salmesang gudstjeneste med mye flott sang. Nå har både kor og korps i hele landet øvet mye, alt for å glede oss alle i advent- og juletid. Da må vi kjenne vår besøkelsestid og få med oss alt som kan gi lys og varme i en mørketid! Sang og musikk var en viktig del i min familie i flere ledd, fortid og nåtid. Skal jeg fremheve noe, må det bli min farmor Julie, som jeg har navn etter. Lungesykdom som 40-åring forårsaket en kronisk sterk astma, som tok knekken på stemmen hennes. Husker henne bare som hes. Det frarøvet henne sangen som hun var så delaktig i. I ettertid skjønte jeg hvorfor salmeboken nesten alltid var å finne i hennes fang, i tillegg til handarbeid. Hun sang nok mye inni seg. Men hun var en blid og glad lytter. Hun gav oss så mye på sin stillferdige måte. Ønsket bl.a. at jeg skulle ha et bilde av ”Den Store Hvite Flokk” fra hennes rom. Det var en god arv med tro, håp og kjærlighet i! Finn og jeg forlovet oss oppe hos henne på tampen av 85-årsdagen hennes. Den velsignelsen vi der fikk, var gull verdt for oss! Nå har vi minnet våre kjære og nære, naboer og venner, i dag på Allehelgensdag. Varm takk til Sverre Stoltenberg, Colin Smith og alle våre som gav oss styrke på vegen videre.

→ Den Store Hvite Flokk

Kan det bli jul? Kan det bli jul når hjemmene bombes i grus? Kan det bli jul når flammer fortærer ditt hus? Kan det bli jul når fienden senker din båt? Ja, kan det bli jul mens du hører de såredes gråt? Kan det bli jul når småbarn må miste sin far? Kan det bli jul når sønnen i krigen drar? Kan det bli jul når du mister din eneste sønn? Ja, kan det bli jul når døden blir blodslitets lønn? Kan det bli jul når tsjekkerne taper sitt land? Kan det bli jul hos folket som tente i brann? Kan det bli jul under skrikene fra Viet Nam? Ja, kan det bli jul når du tynges av krigsgudens skam? Kan det bli jul når sulten fortærer et barn? Kan det bli jul hvis det kveles i sykdommens garn? Kan det bli jul hos en stakker som sultet og slet? Ja, kan det bli jul hos en lidende menneskehet? Nei, jul blir det først når du slutter å hate din bror. Jul blir det først når du utsletter vanviddets spor. Så kom da, vår jul, la oss minnes at Sønnen ble sendt. Ja, la det bli jul, la oss feire at Lyset er tent. Skrevet av: Kristofer

Ulla, 6.november 2016

9


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

In freezing winter night

- En julekonsert

Varme i frost en julekonsert Lambertseter kirke 13.12  kl. 19:00

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Ingegjerd Bagøien Moe (sopran) Joachim Knoph (piano) En vakker og stemningsfull førjulskonsert med kjente juletoner og utvalgte klassiske perler

Guro Cornelia Høimyr & Guðbjörg Magnúsdóttir

LAMBERTSETER KIRKE Tirsdag 6. desember kl. 18.00.

Bill. kr. 200/150 (Honnør/stud./barn) v/inng.

101216-plakat-Lambertseter-ReinAnita-35x55.qxp_Layout 1 13.10.2016 12.52 Side 1

ÅRETS

JULEKONSERT

REIN ALEXANDER A N I TA S KO R G A N MUSIKERE: HÅKON IVERSEN, HALLGRIM BRATBERG OG EIRIK TOVSRUD KNUTSEN

DEILIG ER JORDEN 10. desember kl. 18.00

Lambertseter kirke Takk - Berre BRA AS

Billetter: ticketmaster.no (tlf 815 33 133) og Narvesen/7-eleven

10

Billettsalg i døra Forhåndsbestilling via tlf. 97122193

200 kr. (ord.) 100 kr (barn under 15 år)


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Lambertseter kirke

Advent & jul Konserter 27. Nov

kl 17:00

Oppsal Janitsjar m. Gil Bonden

6. Des

kl 18:00

Ingejerd B. Moe & Joachim Knoph

10. Des

kl 18:00

Anita Skorgan, Rein Alexander m.fl.

11. Des

kl 13:00

Karlsrud skoles musikkorps

11. Des

kl 18:00

Bryn mannskor m. fl.

13. Des

kl 19:00

Guro Høimyr & Guðbjörg Magnúsdóttir

15. Des

kl 18:00

Tilbake/ Varia Vocalis

18. Des

kl 17:00

Ole Edvard Antonsen m.fl.

Info om billettsalg og priser på www.kirken.no/lambertseter

Gudstjenester 27.Nov

kl 11:00

Sprell levende adventsgudstjeneste med påfølgende adventsbasar

4. Des

kl 11:00

Høymesse med dåp

4. Des

kl 18:00

Lysmesse

11. Des

kl 12:00

Sentergudstjeneste med Reflex

18. Des

kl 11:00

Julesanggudstjeneste

24. Des

kl 15:00

Julaften, familiegudstjeneste

25. Des

kl 11:00

Juledag, høytidsgudstjeneste

26. Des

kl 11:00

2. juledag, gudstjeneste i Manglerud kirke

1. Jan

kl 11:00

Nyttårsdag/ Jesu navnedag

8. Jan

kl 15:00

Sprell levende juletrefest

8. Des

kl 18:00

KIKKs juleavslutning

17. Des

kl 14:00

Tro og Lys grøtfest

20. Des

kl 09:00

Skolegudsjeneste Lambertseter skole

20. Des

kl 12:00

Skolegudstjeneste Karlsrud skole

6. Jan

kl 12:00

Kirkerottene (barneteater)

Diverse

11


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Kyndelsmesse

Gud er vår far

med dåpsfest 29. januar 2017

Dette blir en dåpsfest for hele menigheten, men alle som er døpt i 2016 er spesielt invitert. Vi skal markere Kyndelmesse, en festdag som egentlig er på 2. februar. Lambertseter menighet benytter dagen til en ekstra feiring av alle de som ble lagt til i menigheten i 2016. Dåpstreet i kirken viser alle som ble døpt og korstegnet hos oss gjennom det forrige året. Vi ønsker å samle dem alle til en gudstjeneste der vi «høster» gripekorsene fra treet. Slik skal hver enkelt få «sitt eget» kors, laget av oliventre, som et redskap til å holde fokus på Jesus og det han har gjort for oss. Alle andre som kommer vil også få anledning til en spesiell dåpspåminnelsei gudstjenesten. Til kirkekaffen har vi bestilt en stor bløtkake. Velkommen til å både oppleve og feire fornyelsen av menigheten! 12

Tekst: Christian Danielsen

Julen er en høytid som spesielt appelerer til barna. De gleder seg til å åpne gaver og til å hygge seg med godteri. Barna er våre forbilder. Jesus sier: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» (Matt. 18,3). Ut fra sammenhengen skjønner vi at det er barnas ydmykhet som gjør at de tilhører himmelriket: «Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» (Matt. 18,4) Barna er avhengige av de voksnes oppmerksomhet og omsorg. De stoler også på at foreldrene snakker sant. Når barn diskuterer kan man ofte høre at barn sier «...men mamma sa at..» eller «pappa sa at...» og da finnes det ikke lenger viktige motargumenter. Hvis barna får vondt eller bli redde kommer de løpende og kaster seg i foreldrenes armer.

Like enkelt er det å være et Guds barn, og han vil at vårt forhold til han skal være slik. Gud forandrer seg aldri, skuffer aldri, gir aldri opp og vil fortsette med å ta vare på barna sine for alltid. Det store problemet er at vi ofte ønsker å klare oss på egen hånd, at vi ignorerer Guds formanende ord, og at vi ønsker å være noe stort i egne øyne, framfor for å adlyde Han. Da blir livet fort komplisert og vanskelig. Kristen tro er veldig enkel og små barn kan ha sterk tro. Voksne kan lære mye av denne enkle, men ektefølte troen. Stormkastene i voksenlivet kan nok føles tyngre og vanskelige enn småbarns bekymringer. Men Guds farskjærlighet gjelder like mye for begge. Det gjelder å løpe mot Hans åpne armer når vi føler at livet blir vanskelig. Han tar oss gjerne imot og gir oss den omsorgen vi trenger. Det er ikke tilfeldig at vi skal begynne vår bønn med «Vår Far i himmelen...».


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Frivillighetssentralen «ROMJULSHYGGA» LAMBERTSETER GÅRD

2. JULEDAG I KIRKESTUA

Torsdag 29. desember kl. 14.00 (Dørene åpnes kl 13.30)

Mandag 26. desember kl. 15.00

«Romjulshygga» erstatter det at vi for mange år siden arrangerte fest på selve nyttårsaften ved tusenårsskiftet.

Alle som kan tenke seg vårt selskap 2. juledag, med julemat, kaffe og kaker ønskes med dette velkommen. Vi synger julesanger, går rundt juletreet og tar oss rikelig tid til å prate sammen.

Som hyggemusikk, til allsang og til dans får vi nok en gang besøk av Bjørn og Arne Helge på trekkspill og gitar, så ta med danseskoa! Pris for å delta er kr. 120,- (betales når du kommer) Dette inkluderer: * Velkomstdrink * Lapskaus m/lettøl eller mineralvann * Kaffe og kaker

En forfriskning serveres ved ankomst, og da kommer også Lambertseterskolenes kor og synger for oss. Med koret blir det også litt gang rund juletreet. Etter å ha beveget oss blir matlysten skjerpet og det blir servert tradisjonell norsk julemiddag, riskrem og kaffe og kaker. Pris for å delta er kr. 100,- (betales når du kommer)

PÅMELDING Ring Frivilligsentralen på telefon 91 82 46 68 mellom kl 10-17 (kl 10-15). Siste frist: 18. desember, men ikke nøl med å melde deg på allerede nå hvis du ønsker å bli med. Vi må kanskje ”sette lokk” for påmelding lenge før. (Vi aksepterer avmelding uten å måtte betale noe, hvis årsaken er sykdom). TRANSPORTTILBUD Er du «skranten» og ikke greier å gå selv til sammenkomsten ? Vi kan sørge for transport. Si ifra ved påmelding.

13


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Gratulerer

med sølvet til Helen! → Helen leser Eden på vegne av deltakere under åpningssermonien

Tekst: Hanne, Bjørnar & Borgny | Foto: Cecilie Grandt

Vår grafiker og ansvarlig for layouten av menighetsbladet, Helen Fjeld Langrind, deltok i Yrkes NM i Mediegrafikerfaget, og der vant hun sølv! Sølvmedaljen ble overrakt av selveste ordføreren i Bergen, hvor arrangementet gikk av stabelen i oktober. Dette er noe av hva hun selv sier etter at hun kom hjem til hovedstaden med medaljen i bagasjen:

→ Intensiv jobbing

→ 1 time til ferdigstilling og stressnivået er skyhøyt

Og så var man hjemme igjen fra Bergen! På dag 1 skulle vi designe logo, profilmanual, visittkort med lakk, brevark, konvolutt og en 3D kalender med egen stansemal på 6 timer! Det er i stunder som dette hvor jeg faktisk er glad for at jeg er en over middels stressa person! Med godt mot tok vi fatt på dag 2 hvor vi skulle lage en 12 siders brosjyre mm. Jeg var ikke ferdig med omslaget før det hadde gått 3.5 time. Da hadde jeg 8 sider igjen å designe på 2.5 time. Dro fra arenaen passe fortvila, men prøvde å si til meg selv at det ikke var lov å være skuffa. Da vi gikk løs på dag 3 rant det over. Alt jeg hadde jobbet for og trent til ved siden av 2 jobber. Alt jeg hadde ofret de 3 siste månedene. Jeg var så vanvittig sliten og der så jeg pallplassen ryke. Gleden var derfor stor når dommen falt og navnet mitt ble ropt opp. Tårene trilla og jeg skalv mer enn jeg trodde var fysisk mulig. SØLV! Fikk kava meg opp på scenen på en og annen måte og resten er litt svart. INGENTING kunne betydd mer akkurat nå! I følge dommerne var årets konkuranse den vanskeligste som er gjort, og nivået på deltakerne var veldig høyt. Så vi er stolte over å kunne gratulere Helen med denne prestasjonen!

→ Tårevått på seierspallen

Juletresalg ved Lambertseter Kirke Tradisjonen tro kommer juletreselger Jondalen til Lambertseter for å selge juletrær! Men på grunn av utbygging og bruksendringer vil det nye av året være at han skal ha sitt utsalgssted ved Lambertseter Kirke, Langbølgen 33. Der stiller han opp med salg av juletrær i alle «former og fasonger», og han vil også ha julenek. Salget starter fredag 9.desember.

14


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Ny daglig

leder Tekst & foto: Marit Simensen

Lars Kristian Gjone tok fra 15. september over som daglig leder i Lambertseter menighet. I den anledning stilte jeg Lars Kristian noen spørsmål om hans tanker om veien videre i sin nye stilling, og han tok utfordringen på strak arm. Har du noen visjoner om hva du ønsker å få til for menigheten fremover?

20%-stilling er snart på plass. Tenker du at din utdanning som prest, og erfaring med trosopplæring kommer til nytte i den nye stillingen? -I så fall på hvilken måte?

Nå har jo menigheten allerede en visjon som er veldig svær. Og både biskopen og kirkevergen peker på behovet for ekstra innsats på en del områder som de leder oss inn i. Jeg vil være fornøyd med å se at ansatte og frivillige får til et fortsatt bra samarbeid, slik at menigheten kan vokse videre, og enda flere blir glad i kirken sin. Kirken er som en god mor, hun trenger å få mye omsorg, men gir enda mer tilbake. Jeg håper mitt arbeid skal føre til at mange flere kan oppleve nettopp det.  

Ikke minst er det nyttig med tanke på å spre bevissthet om kirkens daglige oppdrag. Vi skal ikke være en offentlig etat for brukeres behov, men et slags himmelhjem på jorden. Her forvaltes en stor og unik arv, som gir tilhørighet til noe ekte, og som sprer ringvirkninger i samfunnet. Dette er noe som prester opplever daglig, men det gjelder jo alt slags arbeid i Guds verden. Nå er jeg mest av alt nysgjerrig på å utforske nettopp det du spør om.

Ja, heldigvis! Jeg trenger å være i kontakt med grasrotarbeidet, og tror det hjelper meg å ta gode grep i det administrative. Nå skal jeg være 80% daglig leder, og blir «bare» 20% trosopplærer. Derfor må jeg trappe ned på noen områder, og vi får en litt ny organisering. Jørgen er allerede i gang som 20% trosopplærer, og en ny

For at trosopplæringen skal være troverdig, skylder vi både overfor våre barn og våre innflyttere å behandle kirken med respekt. Folk flest må vekkes opp, og ta mye større ansvar for sin kirkes vakre vel. En velholdt kirke, som er åpen og for alle, kan ingen ta for gitt. Skal vi få den kirken vi ønsker oss er det bruk for enhver. Jeg vil arbeide for at flest mulig skal være

Skal du fortsette som trosopplæringsleder?

Hva tror du kan bli utfordrende?

med å støtte opp om arbeidet som kirken gjør. Men dette er bare en av mange store utfordringer, som til sammen lager et stort krysspress. Jeg har hørt at slike stillinger har lett for å lede til stress, men vi får se. Hva er dine første mål som daglig leder?

På kort sikt er det å videreføre alt det gode arbeidet som skjer. Men jeg er nokså utålmodig etter å høste mer resultater av arbeidet som er bygget opp over lang tid, særlig innenfor frivillighetsarbeid og informasjonsarbeid. Et kjernepunkt i menighetens visjon er at mennesker skal få hjelp til «å se sin plass». Takket være sjenerøse ildsjeler er en del konkrete ting allerede på plass, som jeg har ønsket lenge: nye komfyrer, ny hjemmeside og mer samarbeid med våre venner i Manglerud menighet. Det neste må være at modelljernbanen blir bygget ferdig, og at vi får litt mer lek i huset. Hvem trenger ikke det? Vi ønsker Lars Kristian velkommen som ny daglig leder, og masse lykke til i arbeidet! 15


S ID E Prikk til prikk

Labyrint

Finn vegen til Jesusbarnet i krybba!

60 63 64 65 66 61 67 68 62 70 69

59

57

8

4 6

9 10

3

5

71

58

7

1

12

13

2

11

16

15 14

56 55

17 18

54

23

22 19 21

53

24

25

26

27

20 52

51

28

50

48

49

29

47 35 46

36

42 41

Finn 5 feil

31

34

45 44

Teikningar: Karoline Andersen

30

40

39

43

38

Det var ikkje ledig rom i Betlehem til Josef og Maria. Dei to bileta er nesten like. Finn du dei fem feila på biletet til høgre?

32

33

37

Abonnér på barnebladet Mennesker på kroken? side 2

Sukai sier fra! side 8

u

Peters fiskefangst

Esa rer

b lu

Jako

Jakob møter Esau Mannen som var Sau opp vekker igjen Jesusfødt en og søl blind enkens sønn som ble vmynten borte

Frida er sulten side 2

WWJD side 8

16 blader + 1 CD = berre 399,- (privatabonnement heim i posten)

fram on, r båbberet r i aksj 2 tside Kra Jesus bli i temple 24.-31. januar

Supe

ber

. okto

g

i deg. og fryde meg Høyeste. Jeg vil glede ditt navn, du Jeg vil lovsynge av hele av Gud og 7 en din din kraft s 10,2 Herr Luka av all skal elskesjel og deg selv.» «Du din svar te: og av hele neste som Han e og din and, ditt hjert forst all din

10.-17. januar

4.-11

Skummel nykommer! side 2

Supersetning Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Krabbe side 2 eller flyndre?

Modig tro side 8

Bibelteikneseriar og gøyale aktivitetar! tin. n Mar ne Pianistenagente 8 Tår side

setnin Super Salme 9,3

Gruppeabonnement berre 239,- per barn Ting på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

rsetni

125

2

Maximillian til unnsetning! side 2

2016

1

Supersetning

21.–28. februar

2016

201

ng

1.-8. november

TilbakeSalme til Slottsøya 9,3 sideDragedreper 2 Martin 7.–14. Jeg vil glede og fryde meg i deg. februar side 8 Jeg vil lovsynge ditt Martin Dragedreper navn, du Høyeste. side 8 Supersetning Johannes 14,6

og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.»

gode De n e r e n jet

Matteus 25,40

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

g

r

Christoffe

mfortellinger 20 tegnefil liv. fra Jesu Fortelle

r:

rg

Harald Stoltenbe

Tegnere

Produsent Merete

es 10,14

gj

innlesin

3

2016

g:

Den god e

Føyen Arnevåg

DVD-tr

g je tere n

ykking:

Dicentia

Tegnese

riemanu

s/produ

Runar Bang

:

, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard

tning 4

gode De n e r e n et

2015

13

2015

Film Animasjon: Alve, CirkA

-DVD

En

Johann

14

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten

18.-25. oktober

Lukas til unnsetning ! side 8

Superse

2016 Jeg er den og mine gode gjetere n. Jeg kjenne kjenner meg. r mine,

sent:

eforbund Søndagsskol og © Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552

2011

Perfekt som faddergåve! av DVD: Bestilling ole.no ondagssk butikk@s

En

-DVD fra

ent på

Bli abonn

lad s barneb hjem i posten. sskolen rett o Søndag DVD + bok sskole.n + sondag 14 blader på barnas@ Bestill

En -DVD

fra

NSSF

S0211

© 2011


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

BABYSANG Velkommen til Babysang annenhver

torsdag kl 12! Etterpå er det kaffe/te og

litt enkel servering. 29. januar kl 11:00 blir det gudstjeneste med Babysang. Datoer: 24. nov. 8. des. 19. jan. 2. feb. 16. feb. 2. mars. 16. mars. 30. mars. 27. apr. 11. mai. 8. juni.

Alle babyer kan være med! Babysang drives gjennom gaver og deltakerbetaling, kr 50 per gang. Bruk gjerne Vipps til 19454.

Supertorsdag

Alle er velkommen til felles, barnevennlig middagsfelleskap med aktiviteter og sangstund. Se datoer på nettsiden, og tegn deg gjerne på SMS-listen for å få varsel noen dager før hver samling. Kontaktperson: Lars Kristian

Sprell levende søndagsskole!

Alle barn er velkommen til Sprell levende søndagsskole. Følg med på menighetens hjemmeside for datoer. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe.

Kirkerotteteater

– gjensyn med Lea Mus

Lambertseter Kirke fredag 6. januar kl 12:30. Dette er en forestilling beregnet for 3-4-5 åringer, men den passer for alle som er glad i teater. Fredag 6. januar 2016 kommer Kirkerottene tilbake, og er en ny oppsetning av stykket som ble spilt hos oss forrige gang. Stykket heter «Kirkerottene og Lea Mus» I kirken er det flere som har problemer. Kari prest skal fortelle barna om sauen som ble borte, men nå klarer hun ikke å finne tøysauen som skal brukes til fortellingen.

Lea Mus har rotet seg bort fra familien sin og klarer ikke å finne hjem igjen. Kan Kirkerottene hjelpe? Lignelsen om sauen som ble borte er sentral i teaterstykket. Dukkene og konseptet rundt rottene som bor i kirken både engasjerer og utfordrer barna. På en unik måte blir de kjent med kirkerommet og symbolene og gjenstandene som finnes der. Velkommen! PS! Husk at mange barnehager har planleggingsdag denne dagen.

Utdeling av 4-årsbok

blir 27. november! Det sendes ut en egen invitasjons-DVD til alle 2012-barna. Ta kontakt hvis denne ikke er mottatt i løpet av oktober. I god tid før gudstjenesten blir det også en bli-kjent-samling i kirken for 4-åringene.

17


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

18


Lambertseter Menighetsblad 4/2016 Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 ar387@kirken.no

Menighetskontoret

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14:00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00. E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: 23 62 99 00 / 23 62 99 01

Daglig leder og Trosopplæringsleder. Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lg357@kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jm878@kirken.no

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Menighetsbladet

Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Marit Leonie Fuglerud Simensen Robert August Pedersen Neste nummer: Frist: 3. februar 2017 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Organist Kjetil Grevle Teien Tlf 23 62 99 07 kt475@kirken.no Tilstede onsdager

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtalegiro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454 Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


Lambertseter Menighetsblad 4/2016

Tøffere

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

– lederfellesskap Følg oss på facebook! I høst startet vi opp med egne ledersamlinger for de eldste lederne, - de som har gått lederkurs og vært med ett år lengre. Vi valgte å invitere lederne fra Manglerud også. Vi satte av en torsdag i måneden, og TØFFERNE fikk bestemme selv hvordan vi skulle bruke disse samlingene. – Det har blitt noen samlinger med prating, en bowlingkveld og så blir det pepperkakehusverksted i november og juleavslutning med knusing og spising av pepperkakehusene, sammen med ungdomsklubben KIKK i desember. - Det er godt å ha tid sammen til å prate og bare være. Vi ler mye sammen, men kan også snakke om hverdagen og om tro. Når man begynner på videregående og høyere utdanning eller jobb, så blir man spredt rundt omkring. Da er bomberommet i kirka et trygt sted og TØFF-gjengen et godt fellesskap å være i. Tekst: Asle R. Rossavik

Kom og heng med oss på ungdomsklubben KIKK Vi har biljard, kiosk, airhockey, ping-pong og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 Time-Out. Vi sees i bomberomet! Torsdager 18:00–20:00!

20

www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 4-2016  

Lambertseter menighetsblad 4-2016  

Advertisement