__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 3 - 64. ĂĽrg Sept - Nov 2017 informasjon

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Gudstjenester Lambertseter kirke 17. 0 9 2 0 17

15.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Høymesse. Dåp. Kl 11:00. Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs. Prost Eigil Morvik.

2 9 .10 2 0 17

Salme 33,1-9; 2 Pet 1,5-9; Matt 7,24-28

BOTS- OG BØNNEDAGEN KL:11:00

Høymesse md skriftemål. Ved ønske om samtale med prest i forkant av skriftemålet, ta kontakt direkte eller se oversikten på nest siste side i menighetsbladet. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Asle Røhne Rossavik. Jer 18, 1-10; Rom 2,1-11; Luk 13,22-30

24.0 9 2 0 17

16.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Sprell levende/ Høsttakkefest. Dåp. Alle er velkommen til å ta med og bære frem frukt og grønt. Utdeling av 4-årsboken. Kirkekaffe med «grønn utlodning». Offer/ innsamling til Anafora & Anastasia (Stefanusalliansen/ Egypt).

0 5 .11 2 0 17

1. Kong 17, 1-6; Luk 12,13-21

0 1.10 2 0 17

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Høymesse med dåp. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Fredrik Ulseth.

ALLEHELGENSDAG KL:11:00

Høymesse kl 11. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Fredrik Ulseth. Jes 49,8-10; Åp 7,9-17; Matt 5,1-12

0 5 .11 2 0 17

MINNEGUDSTJENESTE KL 18:00

12 .11 2 0 17

23.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Fredrik Ulseth. Asle Røhne Rossavik.

Job 19,21-27; 2 Tim 1,7-12; Joh 11,17-46

0 8 .10 2 0 17

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Høymesse med Tro og Lys. Offer til Tro og Lys. Kirkekaffe. Asle Røhne Rossavik.

Alternative tekster for dagen.

Jes 53,1-5; Hebr 2,10-18; Matt 8,14-17

15 .10 2 0 17

19.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Høymesse med dåp. Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Asle Røhne Rossavik.

19 .11 2 0 17

Jes 55,1-3; Apg 8,4,24; Luk 20,45-21,4

2 2 .10 2 0 17

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

«Deutsche Mässe». Dåp. Blåsergruppe fra Nordstrand prosjektorkester med solist Mathias Wefring. Offer til UNICEF (TV-aksjonen). Kirkekaffe. Fredrik Ulseth

Sprell levende/ LysVåken-gudstjeneste. Mulighet for dåp. Offer til menighetens arbeid blant barn og unge. Kirkekaffe. Fredrik Ulseth.

24.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL:11:00

Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke til salgs. Gjestetaler: Ingar A. Isene. Mulighet for dåp. Offer til samarbeidet i Egypt (Stefanusalliansen). Kirkekaffe. Fredrik Ulseth. Salme 8,2-10; Fil 2,3-11; Matt 18,1-6.10-14

2 6 .11 2 0 17

DOMSSØNDAG/KRISTI KONGEDAG KL:11:00

Høymesse. Offer til Sjømannskirken. Kirkekaffe. Asle Røhne Rossavik. Jes 57,14-16; Åp 20,11-13; Matt 25,31-46

1 Sam 18,1-4; Hebr 13,1-3; Joh 11,1-5

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no

2


D? for oss! V ene å e grup asjon, oe må er enig oger o den følt de en i St sam at samfu i er for pne tren pers re ut over være fe e om g hån prestel t proble atoil om g d m t i i l t n g terin løse men og nnsvev tsatt d a sam er, som ighete divid les for gen e støtte tisk me e s amf tråder. I ikke en en sk d a d sam menbin sosial r. Samf ers og S e v kal v LAMBERTSETER Alge harMENIGHETSBLAD un 3 / 2017 d n f l f i o å kult les om dende s t lim el unnet r g ke. n som gen øns e op k i t rav e-kr t an urel er en ker isen i ikke ferd ut skje må t og noe sub ement, ler . enes s nasj stans å trek å virke av kirk tte flyt te onal k? F støte ene o te t sæ ielt og å o r lige r ikk nde rpre gså get.» e å s – er for til j prob noe ulens sk lematise nakke o det nes t Han oleg ne S udstringen km den e jene kart n y t t veit e s i VGter – t før j ul

Pilatus, Luther

Sognepresten har ordet Fredrik Ulseth

og «Fake News» «Hva er sannhet?» spurte Pilatus Jesus i samtalen før han felte dødsdommen. Et av verdenshistoriens mest berømte spørsmål! Det er tydeligvis minst like brennaktuelt i dag også! Når dette skrives, pågår valgkampen for fullt, og våre politikere får sine påstander «vasket» i fakta-sjekk. Kanskje fører det til enda høyere troverdighet i det som presenteres – selv om valgflesk alltid vil være i drøyeste laget fett… At president Trump nærmest har skapt et heller tvilsomt underholdnings-show med sine påstander om «Fake News» i amerikanske media, er jeg usikker på om man skal le eller gråte av. Det setter i hvert fall søkelys på hvordan begrepet «sannhet» behandles – eller skal vi heller si: Mishandles. Så kan vi nesten i det uendelige regne opp andre eksempler på hvordan sannheten problematiseres. I teknologiens verden er det f.eks. nå under utvikling et lydredigeringsprogram, VoCo, som kan reprodusere stemmen din ut fra et kortere opptak. Kall det gjerne identitetstyveri. Eller de nærmest utallige eksemplene på hvordan bilder brukt i nyhetene redigeres dit man ønsker det. Teknologiens muligheter stiller store krav til vårt etiske kompass! Resultatene av slike muligheter er åpenbare og ytterst problematiske.

Aller verst er det kanskje at vi forføres til en generell mistillit. Til politikere, journalister, til alle styringsorganer. Konspirasjonsteoriene får god grobunn. Det samme får fremmedfrykten. Lett havner vi i den grøfta at konklusjonen vår blir: «Sannhet er det som er sant for meg.» Sannhet som et kollektivt gode forvitrer. Fins det mottrekk? Uten tvil! Jeg tror stikkordet er «Møteplasser» der mennesker treffer mennesker. Der vi lar mobilen ligge og snakker ansikt til ansikt. For mange år siden lærte jeg at i Nepal betyr hilsenen «Namasté» «Jeg ser Guds ansikt i deg». Uttrykket brukes visstnok i dag i Yogasammenheng også. I Nepal uttrykker det den dype respekten for den andre, slik at du f.eks. aldri snakker stående til den som sitter, men setter deg før du snakker. På felles møteplasser med dyp respekt for hverandre gjenvinnes «Sannhet» som et kollektivt gode. Kampen for Sannheten lå også som et dypt motiv under Luthers 95 teser da de ga støtet til Reformasjonen. Det som opprørte ham var måten man hadde blandet sammen oppgjøret ethvert menneske måtte foreta overfor Gud og Kirkens behov for penger til kostbare byggeprosjekter osv.

Man kunne kort sagt betale seg ut av skjærsilden. Luther reagerte på at nåden ikke var det ordet betyr: Gratis, men ble gjort billig. Jesu’ død i vårt sted som fullstendig oppgjør, ble byttet ut med klingende mynt. Sannheten om hvordan et menneske blir frelst og får et oppgjort forhold til Gud ble forvrengt. «Fake news» i den sammenhengen var at du kan betale for alt, også saligheten! Dermed krevdes hverken oppgjøret med egen livsførsel eller synet for hvordan andre mennesker trenger rettferdighet. Luther kjente til den dype sannheten i evangeliet, at den virkelige Sannheten setter oss fri ved at den avslører uten å stille oss nakne til spott og spe. Sannheten renser og fornyer. Derfor er budskapet om nåden ytterst aktuelt i dag fordi det reiser mennesker opp. På underlig vis har både Pilatus, som prøvde å bortforklare sannheten, Trump, som vil skape sine egne nyheter (sannhet) og Luthers oppgjør med hverandre å gjøre. Kirken av i dag vil fortsatt forkynne at et sant møte med Gud, slik Jesus viser oss Guds sanne ansikt og vilje med oss, får oss til å leve sant ansikt til ansikt med andre mennesker. Fordi: »Jeg ser Guds ansikt i deg.»

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

TROSBETRAKTNING

Bønn for politikere

Tekst: Christian Danielsen

«Gi dem Herre, helse, fred, enighet og fasthet for at de uten hindring skal kunne utøve den høyeste makt som du har overgitt dem. Det er du, Mester, slektenes himmelske konge, som gir menneskenes barn ære, heder og makt over jordiske ting. Styr, Herre, deres råd, slik at de gjør det som er godt og velbehagelig i dine øyne, for at de, når de i fred og mildhet øver den makt du har gitt dem, skal forstå at du er nådig og mild.» – KLEMENS AV ROM

4

Blant de ting som aldri forrandrer seg, finner vi politikkens vesen, bestående av maktkamp, intriger og overtalelseskunst. For tiden fyller det media og når ut til sofakroker, frokostbord og jobbkantiner. Skillelinjene er omtrent slik de var ved forrige valg, med noen få unntak. Ordskiftet følger også velkjente mønstre. Dersom man selv har vært i posisjon gjelder det å vise hvor flink man ha vært til å regjere, dersom man har vært i opposisjon gjelder det å påpeke feil ved det som er gjort. Alt skal bli bedre dersom deres eget parti kommer i posisjon. Ydmykhet, selvransakelse og mildhet har nokså trange kår i disse debattene.

Derfor er det desto viktigere at vi ber for politikerne våre, slik som Paulus også sier «Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» 1. Tim 2,2. La oss be og håpe at landet vårt får gode ledere etter valget 11. september. Heldigvis bor vi i Guds rike og det er et rike med en fast regent, Jesus Kristus, som styrer kirken ved sitt ord. Han er evig, uforandelig god og mild. Vi har ikke valgt ham, men heldigvis har han valgt oss.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Generasjonssang Høsten 2017 starter menigheten opp med generasjonssang på Lambertseter alders- og sykehjem. Vi har arrangert dette en gang før, med stor suksess.

& Generasjonskonsert

små babyene har en positiv effekt på beboerne på sykehjemmet. Etter sangen er det felles lunsj, som skaper mange muligheter for fine møter mellom de helt yngste og de helt eldste.

Tekst: Marianne Jørgensen

Generasjonssang er et forholdsvis nytt konsept som har blitt veldig populært de siste årene. Ideen er å skape en møteplass mellom små babyer fra 0-1 år, deres foreldre, og beboere på et aldershjem. Og møtet skjer gjennom en sangstund, hvor vi synger kjente barnesanger, og spiller på rytmeegg. Sangstunden ledes av Marianne Jørgensen, som er fast babysangleder i Lambertseter kirke, med seg har hun Robert Vendetta.

Det har vist seg at møtet med små babyer har svært god effekt på de eldre. Det stimulerer dem på mange plan. Generasjonssangen åpner også opp for gode og rørende møter, både mellom mor/ far-barn og de eldre. Mange foreldre på babysangen har etterlyst generasjonssang i lang tid. Generasjonssangen er åpen for alle foreldre med små barn, man trenger ikke å ha vært med på babysang før, men det kan være en fordel, så man vet hva som skal skje.

Noen av de eldre sitter og ser og hører på, andre er med å synger og spiller på rytmeegg. Det er helt tydelig å se at de

Vi planlegger også en Generasjonskonsert i Lambertseter kirke på senhøsten. Der kommer vi til å invitere barnehager,

Håpet er å skape en god arena for møter på tvers av generasjoner. I samfunnet i dag lever de forskjellige generasjonene stort sett adskilt. Både de helt yngste og de helt eldste er nesten usynlige i manges hverdagsliv. Derfor mener vi at slike møteplasser er viktige og verdifulle. Datoer og tidspunkt for generasjonssangen og konserten blir annonsert senere på høsten (følg med på hjemmesiden og facebook). Velkommen!

– Frivillighetssentralens og Lambertseter menighets «utflukter»

1

2

5

6

3 Bilde 1: Tid for mat på Drengestua Bilde 2: Gamlebyen i Fredrikstad. Inger Kristin Tveit forteller om Fredrikstads historie Bilde 3: Omvisning på festningen i Fredrikstad Bilde 4: Kafferast på vei hjem fra Fredrikstad. Stadig nye bruksområder for rullatorer, nå også serveringsbord! Bilde 5: Friluftsgudstjeneste på Lambertseter Gård Bilde 6: Sokneprest Fredrik Ulseth

4 Foto: Synøve Gigernes

Sommerglimt

babysangerne, deltagerne fra torsdagstreffet og beboerne ved sykehjemmet. Her blir det fokus på allsang av kjente barnesanger, rytmer og bevegelse, lytting til vakker musikk, og salmesang. Konserten avsluttes med en lunsj i menighetssalen.

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Grab the

mic

olde i Ei hand i h

Blade vaffelrøre i munnen

Konfirmantåret 2017 Tekst: Asle Røhne Rossavik | Foto: Helen Fjeld Langrind

Når dette står på trykk er konfirmantåret 2017 over. 23 flotte konfirmanter og et 10-talls fantastiske ledere har vi hatt med. Vi håper at året har brakt med seg opplevelser og erfaringer for livet. Vi håper og tror at konfirmantene opplevde at de hører til i kirka, og at kirka er et sted de kan fortsette å komme til både på ungdomsklubben KIKK, på TØFF-lederkurs, turer og gudstjenester. Bilden er fra konfirmantleiren som var på Rødungstølen på Ålsfjellet sammen med Manglerud menighet.

Send a videre ppelsinen u til alle n på lagder haka et 6


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Holy Yoga i Lambertseter kirke Tekst: Asle Røhne Rossavik

Bli med på

TØFF-kurs! Tekst: Asle Røhne Rossavik

Høsten 2017 arrangeres det for andre gang Holy Yoga i Lambertseter kirke. Noen vil kanskje lure på: Hvorfor yoga i kirken? Kan ikke treningssentrene og alternativbevegelsen få ha yogaen sin i fred? Det er Holy Yoga Norge som tilbyr workshop og kurs i samarbeid med Lambertseter menighet. Yasmin Nashat Baggerød er Norges eneste sertifiserte instruktør innen Holy Yoga. Holy Yoga er en kristen yoga-praksis fra USA. Holy Yoga bruker de grunnleggende elementene i yoga: pust, bevegelse og meditasjon. Det som gjør Holy Yoga til en kristen praksis er at Jesus er fokuset gjennom hele øvelsen. Slik blir Holy Yoga en bønn og tilbedelse av Gud, i Jesus Kristus. Vi kopler oss selv som helhet til, kropp, sjel og ånd, til Gud. Mange praktiserer yoga på treningssentre som en avspenningsog treningsform uten religiøst innhold. Det religiøse utgangspunktet fra hinduismen er tatt bort. Det Holy Yoga gjør er å fylle denne, i utgangspunktet religiøse praksisen, med kristen tro – med Jesus. - Jeg håper at kristne kan få en fornyet og fordypet relasjon til Gud gjennom Holy Yoga. Holy Yoga kan også være en vei inn til en kristen tro for sekulære mennesker som bærer på en åndelig lengsel og som er tiltrukket av yoga som meditasjonsog treningsform. Yasmin Nashat Baggerød har en lidenskap for å undervise om Jesus og yoga for en nærere og mer personlig opplevelse av Guds kjærlighet, og for å lære frihet for ånd, sjel og kropp. Yasmin forteller: - For meg personlig har Holy Yoga vært en prosess som har brakt meg mye nærere Gud både på matten og utenfor matten. Holy Yoga er ikke bare en daglig praksis, men er blitt en del av min identitet i, mitt forhold mer, og min forståelse av Jesus, Gud og Den hellige ånd. Holy Yoga har brakt meg på en åndelig og fysisk reise der min tro bare blir mer og mer levende.

TØFF står for trening og øvelser for fjorårskonfirmanter. TØFF-ledertreningskurs er for alle dem som vil være med videre etter konfirmasjonstiden som hjelpeledere i Lambertseter. I kurset vil du få ledertrening, bli mer kjent med deg selv, andre, Gud og kirken. Du vil også få prøve deg som hjelpeleder i forbindelse med barne- eller ungdomsarbeidet i kirken. Kurset består av 3 samlinger på høsten og 1 samling og en weekend på våren. Samlingene er torsdager fra kl. 16:30-18.30 hver gang. Samlingene starter med middag sammen med supertorsdag. Alle som fullfører kurset får mulighet til å bli med når vi skal lage leir for neste konfirmantkull. Som et bevis på at du har fullført kurset vil du få et kursbevis. Kursavgift: Kr.350,- inkluderer mat, materiell og kontingent for 2018 til KIKK(Acta). Kursleder: Asle Røhne Rossavik Har du spørsmål? Kontakt Asle på ar387@kirken.no eller Asle prest på facebook.

KIKK OG TØFF 2017 KIKK kl 18-20 | Time-Out kl 20-20:30 Datoer: 21.09, 12.10, 02.11, 16.11, 07.12 TØFF-kurs 2017 15.-17.9 Høstleir 28.9 kl.16:30-18:30 26.10 kl.16:30-18:30 23.11 kl.16:30-18:30

TØFF-kurs 2018: 18.1 kl.16:30-18:30 26.-28.1 Superhelg til Østmarkskapellet

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Tro og lys

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1) MØTER 2017: Lørdag 19.aug, kl 14:00 Lørdag 16.sept, kl 14:00 Søndag 8.okt, kl 11:00 Tro og Lys gudstjeneste Lørdag 21.okt, kl 14:00 Lørdag 18.nov, kl 14:00 Utlodning til Tro og Lys Solidaritet Lørdag 16.des, kl 14:00 Julemøte med grøt i kirken Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 40 23 82 16

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for. Velkommen innom!

8

Østmarkskapellet 10. september

Torleiv Austad

17. september

Ragna Dahlen (nattverd)

24. september

Eivind Arnevåg

1. oktober

Liv Helge

8. oktober

Erling Pettersen

15. oktober

Kjerstin Jensen

22. oktober

Tore Laugerud

29. oktober

Bendik Vollebæk

5. november

Tor Berger Jørgensen

12.november

Åge Haavik

19. november

Trond Skar Dokka

26. november

Per Anders Nordengen

3. desember

Pål E. Thorkildsen

10. desember

Karl Olav Sandnes (Adventgudstjeneste)

Alle gudstjenestene begynner kl 12.00, med unntak av Adventgudstjenesten som er kl 16.00, med fakkeltog fra Grønmo kl 15.00.

Menighetsrådet NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 1. Møteplan for menighetsrådsmøter høsten 2017: 22.august, 25.september, 16.oktober, 20.november, 11.desember, 15.januar. Møtene starter kl 18.00 2. Etter erfaringer som har blitt gjort med Holy Yoga ønsker menighetsrådet at det legges til rette for videre utprøving i kommende høstsemester 3. Søknad om tillatelse til oppheng av quiltetepper på bakveggen i kirkerommet sendes Fellesrådet og deretter til biskopen. 4. Skriftlig avstemming til valg av ny biskop i Oslo avholdt, og resultat oversendt Kirkerådet.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

INTERVJU

Robert Vendetta Tekst: Marit Simensen | Foto: Anine

Jeg har vært så heldig at jeg har fått forhåndslytte til plata til Robert, som kommer ut nå i høst. Mitt førsteinntrykk er at dette er musikk med mye mening, og med mye tanke bak hver strofe og hver tone. Vi må jo gjøre stas på «vår mann» som vi er så heldige å få ha med oss, og som skaper så mye musikalsk liv og glede i Lambertseter menighet. I den anledning har jeg undersøkt nærmere hvem Robert Vendetta er, og hva plata hans handler om.

Robert, fortell litt om tanken bak albumet «Miss Martinez». – Plata Miss Martinez, som kommer snart, forteller på en måte en historie. Om to mennesker. Det kan være et par, men det må ikke være det. De møtes, blir kjent og har det fint i sammen. Men etter en viss tid gror de fra hverandre – de begynner å se på ting forskjellig. Uten å vite det selv. De får to forskjellige bokser hvor de har plassert virkeligheten. Det fører til konflikt og til slutt til splittelse. Det er et dilemma jeg tenkte mye over i perioden jeg jobbet med plata. Jeg har f.eks hørt noen si «de må jo forstå!» Men må de egentlig det? Folk er forskjellige og ser ikke ting likt. Vi blir farget av miljø, kultur, oppvekst og ofte ser vi ting vi vil se, men som egentlig ikke er der. Når kommer albumet ut, slik at vi alle kan kjøpe og høre på? – 16. September kommer plata ut. På vinyl og på alle digitale plattformer. Det er ikke hvilken som helst dag – det er Mexicos nasjonaldag, et land som ligger Roberts hjerte nær. Noen har kanskje lagt merke til at Robert har flere vevde armbånd rundt høyre hånd. Noen festi-

10

valbånd, noen som moren har vevd selv, og resten gode minner fra land han har besøkt, hvorav flere fra Mexico. Hvordan føles det, og hva skjer videre nå egentlig? – Det blir rart når plata kommer ut, og jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å føles. Kanskje både gledesfryd, lettelse og tomhet? Jeg får jo ikke hvile mye det er mye jobb som gjenstår etterpå. I tidsrommet rundt slipp blir det noen konserter med mitt fantastiske band og et par radiointervju. Og jeg øver hele tiden og trener på dansetrinn og det som trengs for å holde meg i form. Konsertene krever mye av meg, så jeg må være i form. I skrivende stund gjøres videoen til tittellåta ferdig, og den blir veldig vakker. Dans er viktig for meg, og jeg har fått med to utrolig dyktige dansere til å forme en dans ut av sangens historie. Hvor mye jobb ligger det egentlig i å lage et slikt album? – Innspillinga av plata er gjort i studioet i Lambertseter kirke. Jeg begynte i August 2012, og jobbet intens et halvtårs tid – men kom ingen vei. Så jeg lot prosjektet ligge litt og lufte seg. Etter ett

års tid var jeg klar igjen, og låtene falt på plass. Høsten 2014 dro jeg til England og jobbet i sammen med produsenten Eliot James – en herlig vanlig fyr som har jobbet med folk som Bloc Party og Kaizer Chiefs. Tenk at jeg fikk jobbe med ham! På nyåret 2015 var platen ferdig, og jeg fikk den «Eliot James» lyden jeg ønsket meg. Jeg husker første gang jeg spilte plata for noen venner så begynte en av dem å gråte. Den mest kyniske bransjemannen i rommet. Jeg vet at det er veldig unorsk av meg å si det, men der og da følte jeg meg utrolig stolt. Jeg hadde skapt denne plata. På mine premisser, ingen kompromiss. Fått jobbe med veldig dyktige folk, heldige meg. Hvis ikke det ble noe mer nå, så hadde jeg allikevel noe å vise til barnebarna mine – se hva bestefar har gjort! Hvis jeg får rett i mine mistanker, blir nok ikke dette det siste vi hører fra Robert Vendetta, og vi i Lambertseter menighet er så heldige å få glede av Roberts musikalske talent i kirken. I tillegg kan jeg på det varmeste anbefale alle å skaffe seg «Miss Martinez» når den slippes den 16. september 2017!


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Slekters gang DØPTE Selma Nordhassel Tovsrud, Hedda Torsø, Oda Boge Homme, Ellinor Karin Mork-Knutsen, Ella Borgen Hansen, Lærke Lillian Frostad Nilsen, Oline Solheim, Maja Elisabeth Hauge Gausland, Martin Odden Tronstad, Emil Luengo Domaas, Liam Alexander Bjørnstad Thorkildsen, Johannes Moe Frang, Marius Kalkvik Røise, Sander Brock Danielsen.

DØDE Wenche Emilie Schou, Solveig Godell, Sonia Bjørg Eliassen, Karine Dora Fossheim, Bjørg Marie Røsland, Wenche Tony Lie, Gerd Solveig Karlsen, Arngunna Rougne, Norma Irene Myhre, Liv Renate Mjør, Marita Flymo, Wenche Opsata, Kristoffer Bjærke, Ragnulv Gustav Knutsen, Gunnar Hardal, Svein Olav Throndsen, Leif Nilsson, Odd Sverre Johannesen, Rolf Bjørn Jahrnes

VIET I LAMBERTSETER KIRKE Eevi Elisabeth Beck og Sebastian Florian Jac, 11.juni. Zita Kapronczay og Marcel Ohrø, 17.juni.

Minnegave

Hjertelig takk for minnegaven etter Svein Olav Throndsens begravelse 19. juli. Det ble til sammen gitt kr 5750 til Lambertseter menighet.

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Abba Antonius sa til Abba Poemen: «Dette er menneskets store oppgave: Alltid ta skylden for sin egen synd overfor Gud og forvente fristelse til siste slutt.» Han sa også: «Den som ikke har opplevd fristelse kan ikke komme inn i Guds rike. Han sa til og med: «Uten fristelse kan ingen bli frelst.»

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Del

3

LUTHER

INGEN OVER – INGEN VED SIDEN Tekst: Fredrik Ulseth

Dette skal ikke handle om vår fortreffelige norske Melkesjokolade, men om Luthers og Reformasjonens kamp for Bibelens autoritet i Kirken og den enkelte kristnes liv med Gud. Det var på ingen måte slik at Bibelen kun var i sporadisk bruk innen Romerkirken, så langt ifra. For oss i dag, hvor alle er lesekyndige og Bibelen er tilgjengelig på alle våre norske språk, er det ikke lett å forstå hva konflikten den gang handlet om. Da må vi huske at den offisielle Bibel den gang fantes på latin (Vulgata-oversettelsen). Dessuten var eksemplarene ytterst få og håndskrevne før Gutenberg utviklet boktrykkerkunsten og dermed ga mulighet for en større spredning. Både språk og tilgjengelighet la altså Bibelen i hendene på «spesialistene»: Det kirkelige hierarkiet med Paven på toppen, og ikke minst de lærde miljøene i mange klostre og ved universitetene, som alle jo var kirkelig

12

drevet. Utviklingen hadde kommet så langt at tolkningen av teksten og autoriteten til tolkerne, offisielt Paven, fikk større vekt enn bibelteksten selv. Dette kom veldig klart til uttrykk da den katolske «motreformasjonen» begynte med kirkemøtet i Trient (i dag: Trento) i Nord-Italia (Tridentinerkonsilet fra og med 1545). Med klar front mot den lutherske reformasjonen formulerte man hvordan Skriften (Bibelens bøker) og Tradisjonen (Kirkens tolkninger) skulle sidestilles: «De skrevne bøker og de uskrevne tradisjoner skal begge omfattes med samme fromhetens hengivenhet og ærefrykt». Man slo fast at det tilkom Kirken å avgjøre hva som var rett skrifttolkning. Bibelen var ikke klar i seg selv og læremessig tilstrekkelig. Klarheten kom fram når Læreembetet med autoritet fra Paven tolket Skriften i lys av tradisjonen. I praksis betød det at

Paven og tradisjonen ble overordnet de bibelske tekster. Denne situasjonen var det Luther og reformatorene tok et oppgjør med. Derfor ble «Skriften alene» et av de bærende elementene i hele reformasjonen (reformasjonens formalprinsipp). Imidlertid er det først sent i prosessen at reformatorene utvikler et eget lærepunkt om dette i et dokument. Dette finner vi i Konkordieformelen (1577). Der står det at de lutherske menigheter «tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som alle lærer og lærer skal dømmes og bedømmes etter, alene er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og det Nye testamente», mens andre skrifter, av gamle eller nye lærere, hvem nå dette kan være, ikke kan holdes likeverdige med Den Hellige Skrift, men underordnes dette og bare ha status som vitner.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Ut fra dette finner vi i den lutherske teologien at Skriften kalles «normerende norm», mens f.eks våre bekjennelsesskrifter (b.a. Luthers lille katekisme, den apostoliske trosbekjennelse m.fl.) er «normert norm». Luthers egen argumentasjon omkring dette finner vi på trykk i enkeltutsagn, slik som fra Riksdagen i Worms (1521) der han uttrykker at hans samvittighet var «fanget av Guds ord», og at han derfor ikke kunne tilbakekalle sine skrifter med mindre han ble «overbevist med vitnesbyrd fra Skriftene (Bibelen) eller med klare grunner.» Et annet eksempel finner vi i «De schmalkaldiske artikler (1537): «Bare Guds Ord skal oppstille trosartikler, ellers ingen, heller ikke en engel.»

FAKTA OM LUTHER • Fakta om Luther • Luther født i Eisleben • 17. juli 1505: Luther går i kloster • 1507: Luther ordinert til prest • 1512: Luther blir doktor i teologi og professor i bibelteologi • 1515-1516: Luther foreleser over Romerbrevet og Galaterbrevet • 31. oktober 1517: De 95 tesene om boten og avlat spikres opp på slottskirkedøren i Wittenberg • Oktober 1518: Riksdagen i Wittenberg der Luther utspørres om sin teologi • 3. januar 1521: Luther lyses i bann av pave Leo X • 1521-1522: Luther i dekning på borgen Wartburg • 1524: Luthers tyske oversettelse av Det nye testamentet utgis • 1525: Luther gifter seg med Katharina von Bora • 1534: Utgivelse av hele Bibelen på tysk • 18. februar 1546: Luther dør i Eisleben; begraves deretter i Wittenberg

Nå var det heller ikke slik at prinsippet om «Skriften alene» ble funnet opp av Luther og reformatorene. Hos den lærde Occam (død 1349) finner vi følgende utsagn.» Den hellige skrift kan ikke ta feil…Paven kan ta feil». Og Luther henviser allerede i den teologiske diskusjonen (disputasen) i Leipzig i 1519 både til en erkebiskop Nikolau av Tudesco (død 1445) og til og med Augustin. Selv om man ganske sent i reformasjonen finner utformet læresetninger som underbygger «Skriften alene», ser vi hele veien hvordan anvendelsen av prinsippet er tydelig hos reformatorene med Luther selv i spissen. I motsetning til den uklarhet i Skriften vi nevnte at Romerkirken hevdet, sier Luther at den bærer sin klarhet i seg selv. «Den er sitt eget lys». Og han framholder at Skriften er sin egen fortolker. De uklare punkter må tolkes i lys av de klare. Mest av alt: Skriftens hovedpunkt og kjerne er Evangeliet om Jesus Kristus, han er selve «Skriftens saksinnhold»: «Ta Kristus bort fra Skriftene – hva mer vil du så finne i dem?» Når Kristus i Skriften åpenbares som den oppståtte Guds Sønn, han som gjennom sin oppstandelse bekrefter at hans død for våre synder gjelder som soning, da trer hele Skriftens saksinnhold fram i dagens klare lys. Vi skal huske at da Luther avbrøt sine jus-studier, gikk i kloster og studerte teologi, var det først og fremst skriftfortolker han ble. Hans forelesninger over Salmenes bok og Romerbrevet er svært viktige arbeider. For ikke å snakke om hans arbeid med å få oversatt hele Bibelen fra hebraisk og gresk til tysk! I 1524 kom Det nye testamentet på tysk; i 1534 hele Bibelen. Han brukte altså ikke Vulgata med sin utallige unøyaktigheter som underlag, men grunntekstene.

Luther kort og godt Bibelens tekster gjennom sine studier; så måtte han reagere på måten Kirken anvendte den på. Skriftteologen Luther var selvsagt klar over hvor mange gjentakelser og uklarheter særlig Det gamle testamentets tekster bød på, men det rokket ikke ved hovedsaken. Luther kunne, ut fra sin tids kunnskap, forske på tekstene uten at hovedsaken ble rokket. Fra Luthers banebrytende arbeid henter vi den dag i dag varige virkninger. La meg bare nevne noen stikkord: * Luthers prekener ble noe helt nytt fordi han anvendte sitt skriftprinsipp. Bibeltekstene fikk en direkte og levende utlegning myntet på tilhørerne. Fortsatt bør det være et prekenforbilde! * Luther ga oss syn for Skriftens enhet i mangfoldet. Dermed ga han oss også grunnlaget for senere moderne bibelforskning (historisk-kritisk metode mm): Realkunnskap kan aldri utslette eller svekke det sentrale Kristusvitnesbyrdet. * Bibelen er Guds Ord på menneskenes språk. Luthers banebrytende arbeid med oversettelse forteller oss at Gud tiltaler oss med ord vi kan forstå. Dette er en logisk følge av at Gud ble menneske i Jesus Kristus (inkarnasjonen). * Alt vi måtte definere som «Kirkens lære», må kunne prøves på grunnlag av Bibelen. Den bibelbruk vi har i Norge i dag, der Bibelen på våre norske språk år for år er den boken med størst opplagstall; bibeltekster leses og forkynnes over i kirker og bedehus landet over;

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

TV-aksjonen ♥

NRK UNICEF 2017

Bli b øs om T sebærer! L Ve s me r meld aksjonen og/el d eg s ler om b på bl øsseb i m ed ærer .no e ll e r ring 0202 5.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. DETTE ER UNICEF

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Den ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn rammet etter andre verdenskrig. Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag arbeider organisasjonen i over 190 land og territorier, og har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt. UNICEF arbeider både med langsiktig utvikling og nødhjelp. Når krigen raser eller naturkatastrofen rammer er UNICEF allerede på plass og står klare til å hjelpe. I land hvor det ikke er behov for nødhjelp arbeider UNICEF med langsiktig utviklingsarbeid og påvirkningsarbeid for å bedre barns levekår. DETTE SKAL PENGENE GÅ TIL

Syria: Halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter. Flesteparten er på flukt inne i Syria. Rundt to

14

millioner barn står helt uten skolegang. Landet er i ferd med å miste to tiår med fremgang innen skolesektoren. UNICEF jobber intenst for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria. Med TVaksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230 000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, trene lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte. Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria. Colombia: Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem unge i Colombia verken jobb eller skoletilbud. De sitter ofte igjen med få valg utover å bli en del av væpnede grupper og kriminelle gjenger. Med årets TV-aksjon skal UNICEF bidra til å skape trygge læringsmiljøer og gi lærere og rektorer teknikker til å minimere konfliktnivået. TV-aksjonsmidlene skal også gå til å identifisere områder med landminer og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.

Sør-Sudan: Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. 51 prosent av barn i skolealder får ikke utdanning, og Sør-Sudan har med det verdens høyeste andel barn som ikke får gå på skole. Klasserom er overfylt, det er mangel på undervisningsmateriell, og barn har ikke tilgang til rent vann eller toaletter. Mange barn slutter på skolen underveis på grunn av farlig eller lang skolevei, og fordi foreldrene ikke har råd til å sende barna på skole. Nødhjelp i form av utdanning vil være nødvendig i områder preget av kamper og usikkerhet. Med midlene fra årets TV-aksjon skal UNICEF få 24 000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr. Mali: Nord i Mali står mer enn 300 000 barn mellom 7 og 15 år uten skolegang. Mer enn 360 skoler i det nordlige Mali er stengt, og vold fra væpnede grupper har ført til mangel på lærere. I Kidal er 79 prosent av skolene fortsatt stengt, og mer enn 600 lærere har flyktet på grunn av sikkerhetssituasjonen. TV-aksjonen vil gjøre UNICEF i stand til å gi skoleutstyr til 100 000 barn, rehabilitere 25 skoler, gi 1000 lærere opplæring i psykososial støtte og til å gi 400 skoler solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Pakistan: Pakistan er landet med høyest andel barn utenfor skolen i Sør-Asia. Nesten halvparten av alle barn i skolealder står uten et utdanningstilbud. For jenter er andelen 60 prosent. Målrettede angrep på skoler og pågående konflikter som sender mange på flukt, er blant årsakene til at barn mister skolegang. Med TV-aksjonsmidlene skal UNICEF gi 15 600 barn i kriseområder tilgang til læring, trene 520 lærere og opprette 520 lokale læringssentre. I tillegg til å lære grunnleggende ferdigheter jobber UNICEF for at skolen skal gi barn beskyttelse, psykososial støtte og verktøy til å mestre hverdagen.

DETTE ER TV-AKSJONEN NRK

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Den har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100 000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører. På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.

INTERVJU

Kai Adelsøn, som mange kjenner fra Frivillighetssentralen, har vært en aktiv del av TV-aksjonen i 35 år. En respektabel mengde med år vil nok mange si seg enige i! Kai forteller at han startet som bøssebærer, på en generell oppfordring «ute i samfunnet» om å være med og bidra i aksjonen. Det å delta som bøssebærer, samt i forberedelsene og informasjonsvirksomheten rundt, var noe Kai sier selv at han satte stor pris på. Etter hvert ble han oppfordret til å delta i komiteen til TV-aksjonen, men det var først da han ble leder for Lambertseter Frivillighetssentral i 1999 at han også ble leder for komiteen. Det er viktig å understreke at det er Frivillighetssentralen som står for alle forberedelsene og alt av ansvar, med ti frivillige i det sentrale arbeidet med planlegging og gjennomføring i «gamle bydel Lambertseter», altså området som dekker kretsen til Karlsrud og Lambertseter skole.

Kai sier han er overlykkelig for at så mange barnefamilier fra disse områdene tar seg tid til å delta i aksjonen! På spørsmål om hva som er viktig med årets aksjon sier Kai at på Lambertseter er det avgjørende at aksjonen retter seg mot å hjelpe barn, fordi det er holdningsskapende og mobiliserende på barnefamilier. Og det er nettopp barnefamiliene som er viktig å få med som bøssebærere. Denne gangen er det viktig å sette fokus på situasjonen som nå utspiller seg i Syria. Sult og krig rammer familier som bare ønsker å få leve i fred. Landets situasjon, og forholdene for beholdningen er så håpløse at det er ikke vanskelig for oss å forstå at vi må være med å bidra, for å prøve å gjøre en håpløs situasjon bedre for barn som er tvunget til å leve i et krigsrammet land.

Hvert barn er en mulighet…

FAKTA OM UTDANNING • 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt. • Riktig ernæring de første 1000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig, slik at de har et godt grunnlag for å lære. • Barn som er redde har vanskeligere for å lære. • Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for å ikke gifte seg unge. • Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag enn med en mor som ikke kan lese. • Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter. • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 prosent av de humanitære budsjettene. • Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning. • Barn som ikke går på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse. • Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

15


S ID E Fargelegg!

Vær ikke bekymret! sier Jesus.

– Pappa, er det sant at tante Magda synger for de innsatte i fengselet hver søndag? – Ja, gutten min. Det er en del av straffen.

Finn navn på 8 ting med hjul! Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. Navnene står bortover og nedover.

K

V

I

T

T

I

B

O

B

B

O

M

R

U

L

L

A

T

O

R

S

K

Y

B

O

A

R

D

R

M

K

A

L

L

I

F

N

U

G

O

O

M

P

A

P

A

E

L

G

P

M

O

S

K

I

K

V

A

L

E

S

K

A

T

E

B

O

A

R

D

I

S

K

D

A

I

G

O

M

P

S

Y

K

K

E

L

N

U

B

I

O

R

U

L

L

E

S

T

O

L

T

A

T

A

T

R

U

D

E

L

Vitser Det lille tusenbeinet hadde falt og slått hull på alle bukseknærne sine. Men moren satte bare på en tusenlapp.

Vi anbefaler barnebladet BARNAS! Denne siden er hentet fra bladet.

er Esau møter Esau Jakob Mennesker igjenpå kroken? side 2

Jakob lur

Sukai sier fra! side 8

Peters fiskefangst

Bestill

18.-25. oktober

Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

unnsetning! side 2 fram r båret Supersetning 12 Jesus bli i templet Martin Dragedreper

rsetning Supe Lukas 10,27

24.-31. januar

Supersetning

ing rsetn SupeSalme 9,3

10.-17. januar

Jesus lærte folket om Gud. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Maximillian til

2015 Gud av hele 21.–28. dinfebruar Herren av Salme 9,3 «Du skal elske og av all din kraft og Han svarte: sjel av hele din selv.» Jeg vil glede og fryde ditt hjerte og og din neste som deg meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt all din forstand, navn, du Høyeste. Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 1.-8. november Stol på ham, så griper han inn.

Tegninger: Ziyue Chen

Sauen og sølvm som ble bo ynten 13 rte

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 4.-11. oktober

Finn 5 feil

Mannen som varopp vekker Jesusblind født enkens sønn

Tilbake til Slottsøya side 2 Frida er sulten side 2 Martin Dragedreper Krabber i aksjon,2 side 8 Skummel side nykommer! side 2 Pianisten Martin. Supersetning WWJD Tårnagentene Matteus 25,40 Modig 8 troside 8 side 8 jeg sier dere: Og kongen skal svare dem:side ‘Sannelig,

Supersetning Krabbe Johannes 14,6

side 2

eller flynd 2 1 re?

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og2016 livet. 2016 kommer til Far uten ved meg.»

Ingen i deg. og fryde meg Høyeste. Jeg vil glede ditt navn, du Jeg vil lovsynge

2015

side 8

4

2016

14

2015

7.–14. febru

Lukas til unnsetn ing! side 8

ar

Superse Johannes

tning

10,14

Jeg er den gode gjete og mine ren. Jeg kjenn kjenner er mine, meg.

3

2016


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

BABYSANG Velkommen!

31.august kl 12:00 starter babysang igjen! Dørene åpnes 11:45 ØVRIGE DATOER: 14. sept, 28. sept, 12. okt, 26. okt, 9. nov, 23. nov, 7. des

Alle babyer kan være med! Babysang drives gjennom gaver og deltakerbetaling, kr 50,- per gang. Bruk gjerne Vipps til 19454.

Påmeld

ing per sms eller epo st til 986 22 LG357@ 439 / kirken.no innen kl 13:00 dagen fø r.

SPRELL LEVENDE SØNDAGSSKOLE! Alle barn er velkommen til Sprell levende søndagsskole. Følg med på menighetens hjemmeside for datoer. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe.

Middagene er spleiselag. Vipps til 19454, kort eller nettbank er enklest.

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Strikkekvelder - for store og små

Vi samles til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.30 – 20.30

Bli med på

Meld deg på! Send sms til 94201876

Holy Yoga I Lambertseter kirke

Tors 28.sept. | Tors 26.okt. | Tors 16.nov. Det er to hovedformål med disse kveldene. Det ene er å på tvers av generasjoner kunne samles over en kaffekopp eller et glass saft og noe å bite i. Det andre er å produsere varer som vi kan selge på adventsbasaren 1.søndag i advent (Søndag 3.desember). Ta med garn og strikkepinner, så ser vi hva vi sammen får til. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei! Hilsen Ulla, Gjertrud og Borgny

18

Holy Yoga er en kristen yoga praksis fra USA, etablert av Brooke Boon. Holy Yoga omfavner de grunnleggende elementene i yoga: pust, meditasjon og den fysiske praksisen. Jesus er fokuset for vår intensjon og vår tilbedelse, og vi kobler oss som en helhet: kropp, sjel og ånd, med Gud. Holy Yoga er åpent for alle, uavhengig av ståsted, til å bli med oss på matten. Vi stiller ingen spørsmål!

KURS 6 GANGER

DROP IN

Pris: 800,Student/NAV/honnør: 750,-

Pris: 200,-

(NB) Tirs 12.09 kl.18:30-19:45 Ons 27.09 kl.18:30-19:45 Ons 11.10 kl.18:30-19:45 Ons 25.10 kl.18:30-19:45 Ons 08.11 kl.18:30-19:45 Ons 22.11 kl.18:30-19:45

Betaling gjøres kontant eller via Vipps. Ta med matte og pledd


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 48 09 33 96 ar387@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 lg357@kirken.no Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 40 81 41 99 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14:00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Marit Leonie Fuglerud Simensen Robert August Pedersen Neste nummer: Frist: 3. november 2017

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2017

Velkommen innom nettsiden:

Nytt fra trosopplæringen Utdeling av 4-årsboken 24. sept Alle som er født i 2013 kan komme til kirken og få 4-årsboken i gudstjenesten 24. september. Dersom noen er forhindret er det mulighet for en ekstrarunde med utdeling 1. søndag i advent, 3.desember. Boken handler om kirken og Jesus, og hvordan vi gjennom bønn, sanger og fortellinger kan bli mer kjent med ham. Påmelding til LG357@ kirken.no, helst en uke før, men møt opp selv om dere glemmer å gi beskjed. Uansett bes alle 4-åringer om å møte opp senest 10:45 ved inngangen oppe for å bli krysset inn. Når vi feirer Høsttakkefest vil vi pynte kirken med grønnsaker og frukt. Alle som har lyst, kan ta med noe og bære frem i kirken når gudstjenesten begynner.

Etter gudstjenesten, under kirkekaffen, blir det utlodning med disse sakene som gevinster. Inntektene gis videre til et utrolig spennende arbeid blant barn og unge i den koptiske kirken i Egypt, i samarbeid med Stefanusalliansen. Søndagsskole Bli med på søndagsskole for barn 2-10 år! Utvalgte søndager gjennom høsten blir det søndagsskole med variert opplegg for barna i underetasjen mens de voksne er i prekendelen av gudstjenesten oppe. Søndagsskolen starter og slutter i gudstjenesten, og foreldre kan gjerne følge med ned. Datoene for høsten annonseres på hjemmesiden og på Supertorsdag. For spørsmål, kontakt med Lars Kristian på LG357@kirken.no.

www.lambertseterkirke.no

Følg oss på facebook!

www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Prostiets bønnedag 2017 Dato: Lørdag 28.oktober 2017 Sted: Søndre Skøyen kapell Arrangør: Søndre Aker prosti v/Kåre Skråmestø og Svein-Erik Skjibræk (Følg med på nettsidene for nærmere informasjon)

Sett i kirken:

Lars Petter Reinertsen Hva er din rolle i menigheten, Lars Petter, og hva mener du ellers er viktig med menighetsarbeid? Min oppgave er å være en som kan bidra i kirken med praktiske ting og hjelpe folk. Jeg vil gjerne legge til rette for at det skal være hyggelig å bruke kirken. Alle i menigheten bidrar på forskjellige måter. Jeg liker å være med på Tårnagenthelg, male eller hjelpe til med kirkekaffe. Det er min måte å vise kirken hvem jeg er. Jeg synes det er fint å gå i kirken når ting er i orden. Men det er ikke så viktig for meg å vise alt jeg gjør.

20

Det er ikke slik at man får alt opp i hendene når man kommer inn i en menighet. Man må gjerne gjøre noe aktivt, slik får man god kontakt med hverandre og med staben. Dugnad i menigheten er et god eksempel på det. Man blir godt kjent med hverandre. Man må få tilbake dugnadsånden både i kirken og ellers. Tall er ikke alt. Det er alltid kulere å være 100 enn 50. Men det er også bedre å være 2 enn å bare være 1.Det er veldig mye bra i kirken, og kirkebygget er kjempefint. Det er masse muligheter!

Vi minner om at det er mulig å melde seg på for konfirmasjon i 2018. Siste frist er 15. november. Påmelding: https://minkirkeside.no/oslo Første konfirmantsamling: torsdag 30. november 2017 kl.16:30. Les mer på: www.lambertseterkirke.no Velkommen!

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 3-2017  

Lambertseter menighetsblad 3-2017  

Advertisement