__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 3 - 66. ĂĽrg. sept. 19 - nov.19 informasjon

Sommerminne fra konfirmantleir 2019 | Foto: Hanne Vestli Andersen

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Gudstjenester Lambertseter kirke 08.09. 2019

13.søndag i treenighetstiden kl 11:00.

Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten.

2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst) Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt. 15.09. 2019

Vingårdssøndagen kl 11:00.

15.søndag i treenighetstiden kl 11:00.

29.09. 2019

03.11. 2019

03.11. 2019

10.11. 2019

16.søndag i treenighetstiden/Mikkelsmesse

kl 11:00. Morten Huuse Fjøren. Tro og lys deltar. Nattverd. Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid

17.søndag i treenighetstiden kl 11:00.

Høymesse. Morten Huuse Fjøren.Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).

18.søndag i treenighetstiden kl 11:00.

Sprell levende høsttakkefest med utdeling av 4-årsbøker. Morten Huuse Fjøren. Dåp. Nattverd. Offer til Anastasia og Stefanusbarna (menighetens innsamlingsprosjekt gjennom Stefanusalliansen). Salme 38,10–16 Herre, du ser hva min lengsel er 1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet Mark 1,40–45 Den spedalske mannen

20.10. 2019

Høymesse. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten.

Minnedag kl 18:00.

Fredrik Ulseth og Bjørn Mathiesen.

22. søndag i treenighetstiden kl 11:00.

Sprell levende gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan

17.11. 2019

23. søndag i treenighetstiden kl 11:00.

Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Dåp. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet). Jes 51,11–16 Jeg er den som trøster dere 1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen

Esek 37,1–5.10–14 De døde ben blir levende Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider (prekentekst) Mark 5,35–43 Jesus vekker opp Jairus' datter 13.10. 2019

Allehelgensdag kl 11:00.

Salme 139,1–18.23–24 Herre, du ransaker meg 1 Kor 15,51–58 Vi skal bli forvandlet Joh 11,19–27 Herre, hadde du vært her

1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom 06.10. 2019

Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).

Jes 60,18–22 Herren skal være ditt lys (prekentekst) Hebr 11,11–16.39–40 Et bedre land de lengter etter Luk 6,20–23 Saligprisningene

Høymesse. Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. Rut 1,7–11.16–19a Rut og No'omi 1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

Bots- og bønnedag kl 11:00.

Mika 7,18–19 Du skal kaste våre synder i havet 2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv Luk 15,11–32 Den bortkomne og hans bror

Sprell levende gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Dåp. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet). Jer 9,23–24 Den rette ros Fil 3,7–14 Vinning og tap Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn

22.09. 2019

27.10. 2019

24.11. 2019

Domssøndag/Kristi kongedag kl 11:00.

Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid i menigheten. 5 Mos 30,15–20 Valget mellom liv og død 1 Kor 15,22–28 De som hører Kristus til Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet

19. søndag i treenighetstiden kl 11:00.

Høymesse. Øyvind Mæland. Mulighet for dåp. Nattverd. Offer: Care Norge (TV-aksjonen). 1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel 1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet Luk 9,57–62 Jesus krever alt

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no

2


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

SOGNEPRESTEN HAR ORDET

Fredrik Ulseth

Valgets gleder

Soknepresten har ordet Soknepresten har ordet

Renning i veven

Du skal ikke bevege deg mye omkring på Lambertseter før du registrerer en i veven Renning saklig avviste som problem: Julen et fins utrolig mange flotte hører – den tid høytid kristen en positiv stolthet over lokalmiljøet: er det godt å bo. Og determed tar ikke lang per og verdifulle billedtepHer . Julen til vår problem: somkulturarv avviste saklig kunste Historisk verden. i flotte et fins utrolig mange høytid – den hører er en kristen e kul-man kjenner på en sterk europeisk innen per før billedtep evår etter at manstykker flyttet hit verdifull oghar mye mer og uendelig dette alt Itilhørighet. . kulturarv vår til med norsk i bilder ende banebryt

D D

turarv; i verden. Historiske kunstser vi hvordan veven ennå er eng.e kulsammenh kulturell europeisk innen vår stykker og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig dette alt I turarv; banebrytende bilder i norsk ingen tvil om at dette ser vi være å ødelegge er med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere store av de En sammenh eng. kulturell limet, denne renningen i veven intaktrenninge n i denne vi skal , ogveven. i vårt samfunn kunstarten her i Norge døde vår kristne være varsomme med å ødelegge vært har at århundre dette i ingen tvilr om er Det Marie Else siden,innen utøvere storetid de kort En avfor i dier kulturarv ogrenninge veven n .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,trosdenneerveven. n ikirke renninge vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne somvår samfunn r haret,vært vevnader erkeElse Marie vil pregei århundre symbolst tid siden, for kort epoker eter i også Lamberts opplysni og kulturarv ærere. Basisveri dier .ngstidens at vien innsats. Kjernen i dettetroser verken stillingene seg til disposisjon ogbevisst vilPå gjøre og symbolb og er vi oss kirke Ofte snakker vi om «valgets kvaler». Som kirker norskevakre ogi svært mange Hennes .Her Jakobsen den humanist til sens-iskeer både vevd tydelig bleet, frai renessan vi å være kultursominn ønsker og lokale samfunn nasjonale som de Og . framover år prege vil mange vevnader erke symbolst Og gledene ligger isammenh at disseeter skal få gå foran selv, økonomien eller strømlinjeformen i sser oss byggeklo enger. vil vi understreke «valgets gleder» kjente i dissehenne, , har gittepoker også tenkning disse alle ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb hvordan alle og opplysni i svært kirkervet mange norske , gitt oss iskevår ønsker vårt til selve står som gettydelig den humanist i årsaken til et symbol inn samfunn Kirkebyg vevd ble være å vi tydelige hennes oss i vår felles innsats. organisasjonen, men til at bærer som de bildene Og . framover valgtider. Kommunevalget skal vi laårforbli mange e verdi. forteller sin kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt tenkning disse sammenh alle signatur. henne, vet hvordan dagens og oss vår er også men , gittKirkens symbol historie, samfunn disse elementene må samvirke: et vårt som til står get Kirkebyg uten omtale her, og heller ledekjente oppmerktydelige bildene bærer hennes der fragmentering av det– og bruksbyg I ene tid agens verdi. morgendg. forteller gsinher. Det kirkebyg kollektiv gamle svært noen sett har Jeg skaper Derfor er disse signatur. også erkollektiv kalt til eå åpenbart forkynne Jesu somheten mot de viktige kirkelige valg viker deroppdrag. valgtider en strålende dagens og mer renningenKirken historie, men er også vev-styk på mange kriser ering av detplan, er identitets fragment der dette huset tid en I knyttet gtilher. arbeidkirkebyg Altagens ng. oppløsni i gått har morgend mindre gamle eller svært på en slik måte at Jeg har setternoen nærhet til oss mennesker mulighet til å vitalisere engasjementet står foran. Den kirkelige organisasjon utspill tvalgets Stålsett-u redd skaper jeg også kollektive åpenbart forteller en historie fra 1950-tallet i selve bildet n merhar klart Silketråd ker dererrenninge vev-styk ideene hvis eniplan, er forvitring øke vil mange på er kriser mennesk mot identitets seg rettertil huset men dette dette blir relevant for mennesker av dag. ullknyttet preparert arbeid dårlig Alt en ng. men rundtav,vår flotte Lambertseter menighet. fortsatt i støpeskjeen, og det ereller første seg,gang har gått i oppløsni mindre satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets utspill estefeirinetg, jeg redd Gudstjen i dag! av en fra 1950-tall morknet. historie har enning forteller klart har ellererbomullsr i selve bildet Silketråd Detteligoppdraget trenger godeenrammebehvis ideene og forvitring vigsel er vil øke etter det formelle skillet Stat –seg, Kirke sjon, konfirma mennesk dåp, seg mot talt svært retter av, men det bokstave ullblir Da at preparert dårlig en vi men vigselsretten. Hva godtav i dag! f.eks. Ta ut i livet. blir menighe er for g, ten og gravferd, fra satt estefeirin faller Gudstjen bildet tråder; løse morknet. mange har enning bomullsr tingelser. Å skape disse er de valgte råds eller norske Derfor er vår sterke utfordring nå skal velge nye menighetsråd og bispe- e. vil det tjene å frata Den dag. Vår som følger: av i og funnet lokalsamsjon, vigsel dåp, hverandr det bokstavelig talt svært Da blir e konfirma registrert andre dermed (og godt Hva kirke tten. vigselsre øet må f.eks. Ta lokalmilj til g og ten utfordrin fremste nasjonalt,unn) regionaltnorske ogtten? gravferd, er for fra falleroppgave, dømmeråd. I Oslo bispedømme finner 1. Bruk dinmenighe kirkelige stemmerett ved løse tråder; bildet mange Den tjene å frata vigselsre vil dettrossamf problema når man Vår tiserer være, av i dag. Dete.såkalte «Stålsett-utvalget» har funnet lokalsam hverandr vårt i sbrudd e tradisjon registrert Hvilket lokalt. Først når oppdraget realiseres i andre dermed i (og ns plass kirke religione kirkes vi to lister til valget av bispedømmeråd; i utredning om valget vis kandidatene våre respekt øet må Deng norske lokalmilj levert en til og utfordrin liv er ikke tten?det, og hvavære, samfunn nasjonale unn) vigselsre opp om trossamf et. Det å sluttetiserer samfunn det norske » har problema plass i«Stålsett -utvalget manet, nården såkalte Detfor praksis kan vi si at demokratiet fungerer. stiller man Lambertseter er vi takknemlige at vi på måten! Eller til? det vårt i tjener sbrudd tradisjon intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns er Hvilket mange om plasssom religione kirkes Den norske utredning ennok levert er ved hva og samfunnet, å slutte opp om og at spørsmål det, Kirken ikke liv erstegn de nasjonale flere men Detmåter et. av På mange er det mellom valgene norske detarbeidet, plass ibak har én fullverdig liste med kompetente og samfunn 2. Finn din mulighet til engasjement i og steder samlings som stiller kirkene man kollektive prinsippe det er bare søndag. For hverdag er r somtjener det til? Eller somdet intensjon gode og mange oner er nokkonklusj ingogved de arbeidet, overbygn kollektiv Kirken demokratiet fungerer. ved ta stegn kan spørsmål lengden i bommer som hevde motiverte kandidater til menighetsrådet. menighetens liv, både hverdag og helg jeg samfunn vil , de av fremmes flere men bak arbeidet, høytider. glade og ellersteder store samlings somkriser liv. eVi som er kirkene på vårt vare kollektiv detfelles målet. på oner er bare og prinsipper som For det konklusj –knyttet oppgavene er mange. Dasom gir du også etertakirke kollektiv overbygning ved de Lamberts kan i lengden somtil samfunn fremmes, vil jeg hevde bommer en kollektiv ikkeglade høytider. Var deteller våre muligheter kriser samt store skal på ass,og vekt er arbeidspl somalle Vi vårvårt liv. er lagt så stor felles Det på vare målet. på sak; menighetsråd stab bedre Demokrati i kirken er en viktig gode For at demokratiet fungere, er det ikke bevegelse ut fra behov som trofaste e og eter som , kirkefrivillige individets eller gruppers til Lamberts knyttetfantastisk søkte til at gjorde kollektiv en utallige ikke og sier: det åpnemål Varråd skal og dørene våre det for å nå våre felles valg er én av flere lakmus-tester atlagt så stor sliksom at våre valgte overtar både ansvar alle vi holder r atvekt samt på ass, arbeidspl vår Detpåerrettighete e etter Domkirk som22. juli fantastisk Oslo fra behov e ut viktige , Vi er fortsatt , oss!trofaste frivillige Bruke og børsvirke gruppers på nasjonenbevegels eller samlende individet tisk 3. Vær er problema påsamfunn denne måten enholdes aktiv utvikler demokratiet fungerer. I perioden fram og utøvelse våre og ihva stedet Og tilfor 2011? søkte at utallige skal mitt gjordevegne sveven å gripe for og sier: for at åpne og tilpå forvitrer. skal dørene som holder vi r at detEller rettighete skirken juli er med at Sjømann e etter 22. som opp Domkirk i n ende Oslo ikke og Renninge bilde: viktige sammen , de fortsatt er nasjonen innleden Vi på oss! Bruk samlende virke bør av miljøet vårt! mot valg er det alltid noen flaggsaker som alle oss andre. Det erOg tankevekkende attisk UD? for dspartner problema hva er seg et ønsker 2011?samarbei Ingenskal s. til mitt tråder. holdes ødelegge sveven veven samfunn for å gripe for at løse Eller forvitrer. skirkenaverdet Sjømannbruk at direkte er en som som stor oppeneste samfunn dominerer. Åpenbart er dette er én avde bilde: Renninge vårt ordn i«idiot»med er en ende ikke og sammen innleden i Statoil ledelsenfor UD? om de løse tråder. Spør dspartner floke. Ingen ønsker seg et et innlegg Iødelegge s. i dagspressen 21. samarbei veven ønskersom alleer et grunnene til flere lister ved valg til bispeordet «idiotes». betødtisk detmed Vi følt det problema harI antikken g stor – der vi får biskop Nordhau enestevalg engodt januar siterer greske samfunn i fått har de støtte e den prestelig i Statoil om Spør ledelsen Otto idehistor 21. en senikeren floke. et innlegg dømmeråd rundt om i landet.ISå eri Bjørgvin det åi dagspres erfare at «fortsettelse følger»! imidlertid borger som ikke bruker sine risen. Algerie-k gen avtisk med håndterin det problema og følt r har sosiologe : «Sentrale g Nordhau siterer biskop januarKrogseth fått i e støtte de har den prestelig enige r erOtto ropologe håpe at de råd vi velger, både iide enkelte rettigheter tilom å være med åvibestemme (ikke kulturant ikeren idehistor Bjørgvin flytte måtterisen. Skalgen kanskje av Algerie-k håndterin må være felles : Noe sosiologe r og for følgende : «Sentrale Krogseth også for av kirkene menigheter og i bispedømmerådene, er interessert politikkgravferd = byensutstyre). En litt individer utr over om si og nasjon, enmakter er enige ropologe kulturant støtende å virke ikke flytte– er det neste måtte kanskje etSkal vi Samfunn r. rettighete for felles gruppers være må Noe : følgende å se de store utfordringene kirken står annen betydning enntrekk? i utvåre dager, snakke ikke åmen For for om den også kirkene av eller gravferd sosialt lim som individer s og trenger, ut over en nasjon, n knyttet problema er det neste –tiseringe støtende virke Det ikke åårlige å sement, indende sammenb overfor også ut over de enkeltegruppers flaggsaker. Samfunn sagt ettankevekkende. understreker r.som rettighete om denr – julens å snakkestjeneste ikkeskolegud substansi om noelim eller elt og trekk?tilFor samles som sosialt trenger, i VG Skartveit knyttet npå Her tenker vi på utviklingen avsammenb kirkens at vi alle sammen harnoe enHanne forpliktelse å før jul tiseringe problema t.» årlige og nasjonalt å særprege kulturelt sement, indende r– stjeneste skolegud julens til 3 og elt substansi noe om samles et organisasjon med én arbeidsgiverlinje, utvikle våre gode samfunn gjennom før jul VGaktiv kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

påtrengende behov for rekruttering til både vigslede og leke stillinger i kirken, trygg økonomi osv. Listen kan lett gjøres lengre.

deltakelse. Det gjelder også i fullt monn i menigheten! Valgets gleder ligger både i at vi har dedikerte mennesker som stiller seg

3

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Mer enn vann

VELKO MMEN TIL DÅ P!

Vann er kanskje den aller mest grunnleggende forutsetningen for liv på kloden vår. Ca. 70 prosent av jordens overflate er vann; hver av oss består av omtrent 60 prosent vann. Samtidig er utfordringen at bare noen få prosent av vannet er rent vann – det vi mennesker og dyrene våre daglig trenger tilgang til. Tekst: Fredrik Ulseth

Enn videre tror vi at livet på landjorda krabbet på land fra havene. Motsatt kan flodbølger og flom på et øyeblikk både ta liv og ødelegge livsgrunnlag. Ut fra disse få kjensgjerningene er det kanskje ikke så rart at vann spiller en svært viktig rolle i Bibelen. I skapelsen tvinger Gud vannet til side så landjorden kommer fram, og bringer på den måten det skapte fra kaos til orden. Og Jesus bruker vannet når han beskriver hvordan Gud tar oss inn i fellesskapet med seg; et tema både Paulus sine brev og andre tekster i Det nye testamentet forfølger. Da snakker vi om dåpen, der vann med ett blir mer enn vann! Dåp er det mest grunnleggende vi som menighet får invitere mennesker til. Jesus ga sine etterfølgere «bare» et eneste bud og ett oppdrag: «Elsk hverandre slik jeg har elsket dere» og: «Gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere». Når Jesus så samtaler med Nikodemus om hvordan forholdet til Gud fungerer, nøyer han seg ikke med å snakke om å vaske seg ordentlig så man «blir ren nok». Han kaller dåpen «å bli født på ny av vann og (Den hellige) ånd». Samme tanke finner vi både i Første Peters brev og flere steder hos Paulus. Han knytter dessuten dåpen på en dramatisk måte til Jesu liv, død og oppstandelse for oss. I Romerbrevet beskriver han dåpen som det å følge etter Jesus gjennom en død i «vanngraven» til en oppstandelse til et nytt liv i et fellesskap med Gud. Og dette fellesskapet er noe vi helt og holdent får som gave, helt gratis (fra det latinske ordet gratia = nåde på norsk).

4

Det er ingen tvil om vissheten om at sammenhengen mellom vann, liv og fødsel spiller en avgjørende rolle for ordbruk og praksis. Når Jesus er så tydelig på at det handler om å bli født på ny, er det tankevekkende hvordan vi lever våre ni første måneder i mors liv i vann! Når vi som menighet inviterer mennesker til dåp, da er det altså til noe langt mer enn en hyggelig seremoni, og slett ikke til en navne-seremoni. Det er til å få i gave et fungerende forhold til Gud, som bygger på hans kjærlighet til oss, slik Jesus med sitt liv viste oss den. I alle de «historiske» kirkene døper vi små barn. Da understreker det nettopp gave (nåde)-perspektivet. Den lille har ikke gjort noen egeninnsats, og dermed blir gaven så tydelig. Dette får også prege hele livet vi utfordres til å leve i gudsfellesskapet. Her har vi som kirke, og barnas foreldre og faddere, et klart ansvar gjennom vårt felles oppdrageransvar. Dette ansvaret kommer også tydelig fram i dåpsliturgien. Like fullt: Vi skal ikke leve livene våre slik Jesus lærer oss å leve for å fortjene Guds kjærlighet. Da har vi snudd alt på hodet. Vi utfordres til et liv etter Jesu veiledning fordi vi allerede er elsket. Jesus sa jo: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» «Er ikke Gud glad i andre enn de døpte, da?» spør mange. Selvsagt er Gud glad i alt det skapte – og i særdeleshet menneskene. Men samtidig har altså Jesus gitt oss den ene ordren å bygge kirke i verden gjennom å døpe og lære. Det gjør vi som menighet i glad forvissning om at vi får gi «barn i alle aldre» den største gaven ved døpefonten.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT? DÅPSSAMTALE

PÅMELDING TIL DÅP KAN SKJE SLIK:

I passende tid før dåpen er det vanlig med en dåpssamtale. Den foregår i den menigheten man bor, og ikke der dåpen skal finne sted. I Lambertseter kombinerer vi som regel denne samtalen med invitasjon til Supertirsdag.

Gå inn på www.minkirkeside.no/oslo og meld inn elektronisk.

Ring Kirketorget på 23 62 90 09

Stikk innom kontoret vårt i Lambertseter kirke.

Send en e-post til oss på post.lambertseter.oslo@kirken.no.

Denne høsten har vi det på følgende datoer: 10.sept., 24.sept., 8.okt., 22.okt., 5.nov., 19.nov. og 3.des. Alle ganger kl. 16.30. DÅP I GUDSTJENESTEN I LAMBERTSETER :

8.sept., 15.sept., 22.sept., 6.okt., 13.okt., 20.okt., 3.nov., 10.nov., 17.nov., 24.nov., 8.des. og 29.des.

NB! Selv om dåpen skal finne sted annet sted enn i Lambertseter, kan dåpen godt meldes via oss. Se ellers: lambertseterkirke.no https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/ menigheter/lambertseter/dap/

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Sett ved kirken

LODNEFIOL For mange år siden leste jeg om en sjelden blomst som vokste ved Lambertseter kirke. Så spennende!, tenkte jeg, og glemte alt sammen. Det vil si, jeg glemte alle fakta; planten tenkte jeg ofte på. Hva var det nå egentlig med denne mystiske blomsten? Tekst: Hege K. Finnset Eidseter | Foto: Jan Wesenberg

Kilde: https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/102799

Kilde: https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/102799

Blomsten, eller tanken på den, vokste seg større og større. I sommer var den blitt så stor, at røtter og stengler slynget seg fra hodet mitt og ut på Internett. Samtidig fikk jeg nyss om at en plante gir restriksjoner og føringer for kirketomten. Man kan f.eks. ikke plante hva som helst hvor som helst, og et område skal skjermes ved gravearbeid osv. Ingen jeg spurte, visste hvilken vekst det var snakk om, bare at den var vernet og måtte tas hensyn til. Artsdatabanken hadde svaret; En liten, lodden blålilla blomst, med det treffende navnet Lodnefiol – latin, Viola hirta (hirta betyr noe sånt som hårete). Lodnefiolen blomstrer i april/mai.

6

Blomstene er duftfrie. Planten blir mellom 5 og 15 cm høy. Den er flerårig, og spres ved at maur bærer med seg frøene. Lenger sør i Europa, er ikke Lodnefiolen spesielt sjelden, men i Norge, finnes den bare noen få steder på Østlandet/rundt Oslofjorden. Dette er ytterkanten, lenger nord vokser den ikke. Vår lodnefiol er med andre ord en blomst som lever helt på grensen av det den kan tåle. Og den er hardt prøvet. Hvert femte år, oppdateres rødlisten for truede arter i Norge. Da 2015-listen ble presentert, hadde lodnefiolen endret status fra sårbar til sterkt truet - kategori EN (kort for engelsk endangered).

Kartlegging viste at voksestedene var færre og mindre, og antallet planter minket. En av de største truslene var utbygging av leveområdene. At lodnefiolen sprer frøene ved hjelp av maur, gjør den sårbar, siden frøene ikke spres særlig vidt. Artsdatabanken registrerer observasjoner av lodnefiol, og noen få eksemplar er registrert på Lambertseter i år også. Det er høst. Flak av rødt og gull seiler snart gjennom luften. Laget av vissent gress og løv tykner på bakken. Snart blir det en myk madrass for snøen. Men under is og slaps og sleipe rester, der ligger det et frø. En maur har slept det med seg… Jeg håper vi ses ved kirken til våren.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

EN VERDIG AVSKJED Etter å ha jobbet flere år i hjemmesykepleien ville Anne Line Pedersen videre til noe hun hadde tenkt på i flere år - men ikke snakket så høyt om - nemlig søke jobb i et begravelsesbyrå. Nå driver hun et eget byrå! Tekst: Robert August Pedersen | Foto: Sol Nodeland

Sørlendingen Anne Line flyttet med familien til Oslo i 2005, og begynte å jobbe i bydel Nordstrand. Hun trivdes godt i jobben i hjemmesykepleien, men etterhvert vokste interessen for å utforske andre muligheter. Og det var da gravferdsbyråtanken dukket opp. - Jeg har alltid jobbet med mennesker og har trivdes godt med det. Og jeg hadde en bred erfaring med pasienter, brukere og pårørende. Jeg har selv mistet familiemedlemmer og gode venner som har stått meg veldig nært, og vet hvor vondt dette er. Det tar tid og vi reagerer alle forskjellig når en som står oss nær dør. STARTE FOR SEG SELV

I 2012 begynte hun i et større begravelsesbyrå i Oslo. Etter hvert som tiden gikk skjønte hun at det var dettte hun skulle jobbe med. Hun trivdes i jobben hvor man kunne vise omsorg for dem som trengte det mest. Ettersom årene gikk begynte tanken på å starte opp sitt eget byrå. - Jeg har alltid hatt en drøm om å kunne starte for meg selv, men å ta steget fullt ut og gjøre det krever mot. Man skal vite at man må vie seg selv for oppgaven dette krever. Våren 2017 var det ikke lenger en drøm, men en virkelighet. Nå skulle hun gjøre det hun hadde hatt en drøm om i flere år. Å starte opp sitt eget byrå med navnet «Anne Line Begravelsesbyrå.» - Vi holder til i koselige lokaler på Holtet, og har nå holdt på i over to år. Vi har pårørende som kommer igjen, og nye kunder som kommer og syntes det er spennende med et byrå utenom de store, og at bare navnet Anne Line begravelsesbyrå gjør det mer personlig sier folk.

8

ROM FOR DE PÅRØRENDE

- Det er godt å kunne bistå og hjelpe pårørende i den hjelpeløse og maktesløse situasjonen en er i når en har mistet en av sine kjære. Å møte de etterlatte er en sterk opplevelse. Det gjør noe med en som menneske. Jeg har jo en bred erfaring fra jobben min i helsesektoren, og den erfaringen har kommet godt med i denne bransjen, som gravferdskonsulent og daglig leder i Anne Line Begravelsesbyrå. Her skal det være rom for pårørende å bruke den tiden de trenger. Når en har eget byrå har en mulighet til å forme det etter pårørendes ønsker, og vi kan skape en mer personlig relasjon med familien gjennom hele prosessen sammen. - Pårørende skal føle at de blir tatt godt vare på hos oss i Anne Line Begravelsesbyrå. Når de etter samtalen sier de føler seg litt lettere til sinns enn da de kom inn døren her, da har vi oppnådd en god start for en videre prosess. Noen dager på jobb er tyngre enn andre dager for oss gravferdskonsulenter også, og spesielt når det er barn og unge som går tapt. Anne Line stortrives i jobben, og ville ikke gjort noe annet, men hun forklarer at det er en krevende jobb og du må gi mye av deg selv, og det er ikke noe åtte til fire jobb, det blir mer en livstil å drive et byrå. - For meg er det så givende og kunne bistå og hjelpe de som trenger deg så sårt etter at de har mistet en av sine kjære. Vårt mål er å hjelpe til å gi en verdig og fin avslutning på et levd liv på en omsorgsfull og empatisk måte.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Vi gir deg

BARE LAVE PRISER! Jonny Nord KJØPMANN, REMA 1000 MELLOMBØLGEN

MELLOMBØLGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJØPMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no ÅPNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer

NOSUS - 65-ÅRS JUBILEUMSKONSERT

VELKOMMEN TIL FESTKONSERT MED NOSUS FREDAG 15. NOVEMBER KL. 19:30! Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester (NOSUS) feirer orkesterets 65-årsjubileum gjennom hele 2019, og inviterer til festkonsert i Lambertseter kirke fredag 15. november kl. 19:30. På programmet står musikk av store, klassiske komponister, bl.a. Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns og Sergej Prokofieff.

BILLETTPRISER: Voksne og honnør kr. 150,Barn, ungdom og studenter kr. 50,-

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Tro og lys

Østmarkskapellet 25. august Pål Erling Torkildsen 1. september Ragna Dahlen 8. september Torleiv Austad 15. september Karl Olav Sandnes 22. september Jens Bjelland Grønvold 29. september Gunnar Kagge 6. oktober Per Anders Nordengen

Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

13. oktober Fredrik Midttømme

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0973 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer

20. oktober Dag Myhre-Nielsen GAVE? Kontonr: 4241.08.76188 Vipps: 130258

MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon,linje 4 og linje 1) MØTER 2019:

27. oktober Tore Laugerud 3. november Finn Folke Thorp 10. november Asle Rossavik 17. november Anne Marie Hindal 24. november Åge Haavik 1. desember Dag Smemo 8. desember Lasse Heimdal 15. desember Morten Holmqvist (adventgudstjeneste kl 16.00, fakkeltog fra Grønmo kl 15.00)

Lørdag 21. september kl 14.00 - 17.00 Lørdag 19. oktober kl 14.00 - 17.00 Lørdag 16. november kl 14.00 - 17.00 (Utlodning til Tro og Lys Solidaritet) Lørdag 21. desember kl 14.00 - 17.00

Alle gudstjenestene begynner kl 1200, unntatt adventsgudstjenesten.

(Julemøte med grøt)

GUDSTJENESTER:

Nytt fra menighetsrådet

Søndag 29. september kl 11.00, Lambertseter kirke •

Innsettelse av vår nye kapellan Morten Huuse Fjøren skjedde 18.august 2019

Forberedelser til Kirkevalget 8. og 9.september 2019

Nytt menighetsråd konstitueres i oktober 2019

Rekrutteringsprosess for ny kantor

Nytenkning rundt menighetens arrangement 1.søndag i advent

Planting av to frukttrær på egnet sted utenfor kirken

Kommende menighetsrådsmøter: 17.september, 22.oktober, 26.november, (10.desember – reserve)

10


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Manglerud Advokatkontor

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte

familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpaulsrud@kindemco.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

Nr. 3 - 65. årg. sept. - nov. informa sjon

Jobbe med Lambertseter menighetsblad? Er det noen som har lyst til å være med og jobbe frivillig med Lambertseter menighetsblad?

www.annelinebegravelsesbyraa.no

Foto | Robert

August

Pederse

n: Gudstjen

este under

Lambert

menighe

årets konfirma

ntleir på

Rødungs

tølen

seter

tsblad

Send mail:redaksjonen@lambertseterkirke.no

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Slekters gang DØPTE Mari Nordhus Slåtten, Ovidia Huseby Lie, Emilie Hovi-Auensen, Vilde Bangor Lyshaug, Venild Skoe-Sondresen, Theodor Aasgaard Hymer, Joakim Rotnes, Ben Henry Mork Standahl

DØDE Eva Kristine Vassengen, Molly Jannie Nordal, Berit Nilsen, Ragnhild Kristine Jørgensen, Ruth Strandli, Harda Ella Hansson, Liv Audun Haugseng, Morten Qla Jensen, Nils Blaadammen, Svenn Thorstensen, Svein Guttorm Roaas, Widar Sten Olsen, Thor Smestad, Egil Vermundsberget

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

HØRT I ØRKENEN

Abba Alonius sa: «Hvis man ikke sier i sitt hjerte, i verden er det bare meg selv og Gud, så vil man ikke finne fred.» Han sa også: «Hvis jeg ikke hadde ødelagt meg selv fulsltendig, så ville jeg ikke kunnet bygge meg selv opp igjen.»

12

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

En liten hilsen fra Ulla i Ljabrubakken 7, Omsorg + Etter 62 år i Hellinga 16 på Lambertseter føler jeg stor takknemlighet for rike, gode minner fra naboskapet, kirken min og menigheten. Det var brutalt å flytte, men omsorgen var stor blant venner og familie. Tekst | Foto: Per Vie

Takk til alle for varme hilsener på 90-årsdagen min! Takk til deg, Jørgen, for alle dine deilige bløtkaker, men mest for vår tid i arbeid og fritid i mange år! Oppgavene var mange da som nå, om enn noe annerledes.

Jag kan icke räkna dem alla (Norsk Salmebok 2013, salme nummer 376)

Takk kjære Irene, venn og lillesyster, for varme roser på dagen min! Da rinner det meg i hu ei sangstrofe som sier: «Takk for rosene på vegen, takk for tornar mellom deim» (fra «Takk min Gud for alt som hende»). Det skaper litt balanse i sinnet mitt.

Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag rönt. Likt morgonens droppar de falla och glimma likt dessa så skönt. Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag rönt.

Så har vi husdikterinne og fotograf ved navn Synøve, som lyser opp for oss ved mange anledninger, også for meg. Takk til dere begge, som også fyller runde år i høst! Frivillighetssentralen kom «på huset» som et friskt pust inn i hverdagen for mange for noen år tilbake. Vår trofaste Svein Magne er alltid å finne mellom kl 11 og kl 17 (Antagelig tidligere også, red.anm.). Kaffe og aviser er klare. Er han ikke inne så gjør han en tjeneste for Jørgen eller andre. Men da treffer du noen andre der. Og så er det deg da, Kai. Med din lune ro styrer du «butikken» til glede for mange. De velkjente sommerturer og Eldreforum er bevis på godt samarbeid på huset. Min blomsterhilsen til dere alle må være en salme av Lina Sandell.

Likt stjärnornas tallösa skara de hava ej namn eller tal, men stråla likt dessa så klara, jämväl i den mörkaste dal. Likt stjärnornas tallösa skara de hava ej namn eller tal. Jag kan icke räkna dem alla, men ack, må jag tacka dess mer. Guds kärleks bevis må jag kalla de under av nåd han mig ger. Jag kan icke räka dem alla, men ack, må jag tacka dess mer.

Varme hilsener fra Ulla

13


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

SIDE Hjelp gullfisken ut i sjøen!

Finn fem feil!

Noah bygde en stor båt med plass til familien og mange dyr. Gud reddet dem fra oversvømmelsen. De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Den stakkars gullfisken havner i do og må finne veien gjennom rørene og ut til sjøen. Kan du hjelpe ham?

Fargelegg!

Gi barnebladet Barnas til et barn du er glad i! ive Jona i Nin

Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Frisk påagen hviled

Jona

og den store fisken 24. februar

Supersetning Salme 102,3

Bestill abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00.

Matteus 6,33

ng Supersetni s 1,7 2. Timoteu

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

e 2

1

Supersetning Salme 102,3

27. januar

2019

Supersetning

yd okbø Den krinnen kv

3. februar

3

2019 Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper!

4

3. mars

2019

når jeg er i nød. Skjul ikke ansiktet svar når jeg roper! skynd deg,2019 Vend øret til meg,

gjør et og visdom. en ånd som ga oss ikke som gir kraft, kjærligh For Gud fikk Ånden motløs; vi

Vitser

Har du hørt om skipet som var på vei fra Hongkong til Oslo lastet med jojoer? Det sank 143 ganger på veien.

Tegninger: Trevor Keen 14

– Nå kan det ikke bli verre! sa pessimisten. – Å jo, da! sa optimisten.

Hvorfor hater kengurumødre regnværsdager? Svar: For da må barna leke innendørs.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Julekonserter Allerede nå vil vi gjøre dere oppmerksom på noen av årets julekonserter i Lambertseter Kirke:

TORSDAG 12.DESEMBER KL 18.00 – DESEMBERSTEMNINGER

SØNDAG 22.DESEMBER KL 18.00 – DEILIG ER JORDEN

Den ultimate julekonserten» , har vært omkvedet rundt Ole Edvard Antonsens «Desemberstemninger» de siste årene. Konserten byr på et allsidig repertoar med alt fra kjente og kjære julesanger, klassiske perler med trompet og sang, til nye og spennende låter og arrangementer som alt er med på å skape den gode, lune stemningen. Ny gjest på årets turné er den svenske stjernen Cecilia Vennersten, kjent for bla megahiten «Det vackraste» som selvfølgelig blir å høre på årets konserter, i tillegg til de eminente sangerne Stine Hole Ulla og Knut Marius Djupvik som også var med i fjor. For virkelig å sette de rette stemningene har «Desemberstemninger» med en stor produksjon med lyd og lys, samt Ole Edvards eget band med Rune Tylden (keyboards), Tom Erik Antonsen (bass) og Per Hillestad (trommer). Velkommen til julekonserten som garantert vil sette deg og dine i en herlig førjulsstemning, like før selve julehøytiden ringes inn.

Årets julekonsert - «Deilig er jorden» skal igjen på turnè, og i år har artistene Anita Skorgan og Rein Alexander fått med seg sine kollegaer Christine Guldbrandsen, Are Hembre og Marie Forr Klåpbakken! En fantastisk sammensetting av artister som med sin allsidige bakgrunn byr på en julekonsert som strekker seg fra det klassiske til kjente og kjære norske julesanger. En julekonsert som garanterer julestemning og juleglede! Foruten artistene selv medvirker musikerne Petter Anthon Næss (tangenter) og Torbjørn Økland (strenger).

FREDAG 20.DESEMBER KL 21.30 – VÅR JUL Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Tine Thing Helseth inviterer deg inn i sitt musikalske univers. Menyen er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede. Til lyden av klangfulle melodilinjer fra artistene, trompetspill i verdensklasse i harmoni med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene til vakre ballader ikledd mektige melodier. Hjertelig velkommen til Vår Jul!

16

Billetter kan kjøpes på https://www.ticketmaster. no/search/?keyword=Lambertseter+kirke


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Torsdagstreff – et sted med godt humør

Kirkestuen kl. 12.00 torsdager

«Her kan man bli oppmuntret og komme i godt humør. Vi har alle godt av å komme ut. Her fårdu sosialt samvær, en god andakt og flott under-holdning!» Dette sier de som selv «henger» på Torsdagstreff. Her blir man gode venner, og man blir savnet når man ikke har mulighet til å komme. Dette er et

viktig nettverk i nærmiljøet. En helt ny deltaker legger til: «Det er fint å komme et sted hvor man kan bli kjent med andre. Jeg er veldig takknemlig for dette Torsdagtreffet.» Andre faste innslag på Torsdagtreff er utlodning og vafler. Nytt av høsten er temalunsjer – retter fra forskjellige deler av verden.

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Sentrerende bønn

PÅ GJENHØR, COLIN! Tekst: Lars Kristian Gjone De siste, nesten tre, årene har Colin Smith vært fast kirkemusiker i 50% stilling for Lambertseter menighet. Vi var heldige som fikk «snappet» han fra Kampen, og han gikk straks i gang med å vitalisere det kirkemusikalske arbeidet i og rundt Lambertseter kirke. Dette har i så måte vært en svært innholdsrik periode, og med sprudlende musikalitet i mange av våre gudstjenester. Både i samarbeid med profesjonelle, innleide musikere, og med en lang rekke dyktige utøvere med lokal tilknytning. Som ekstra krydder har vi fått oppleve (ur)fremføring av hans egenkomponerte verk: Turn of the Tide. Colin har attpå til ledet an i det spenstige prosjektet med å få skiftet ut kirkeorgelet. Dagens instrument byr nemlig på et økende antall uhelbredelige mangler. Listen over Colins bidrag til Lambertseter kirke kunne skrives mye lenger, og den vil nokså sikkert også fortsette å vokse. Heldigvis er det et gjensidig ønske om å bevare kontakten med Lambertseter selv om han nå fratrer den faste stillingen her. Nå er saken slik at Kampen har lyktes i å «snappe» han tilbake fra oss. Fra og med september skal han returnere til stillingen der, men nå i en full (100%) stilling. Vi unner Colin alt godt for sin videre tjeneste, og for det kirkemusikalske arbeidet i Kampen kirke. Men, la det være sagt med rene ord: vi skulle så gjerne, både uken og høsten gjennom, ha opplevd mer av hans brusende orgelspill i Lambertseter kirke. Vi tar nærmest for gitt at han fortsatt vil finne anledninger til å gjeste både oss og spillepulten. Derfor sier vi: «På gjenhør, Colin».

18

Høsten 2019:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

27.8, 17.9, 8.10, 29.10 utvidet meditasjonskveld kl.18.30 19.11 og 10.12 KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no Kapellan Morten Huuse Fjøren Tlf. 97 98 04 53 mf292@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter Neste nummer: Frist: 1.november 2019

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1506.24.57829

Kirketorget

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 09 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 3 / 2019

Strikkekvelder På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.00 – 20.30. 5. september | 19. september | 10. oktober 31. oktober | 14. november | 5. desember Glade givere har gitt oss masse herlig restegarn som vi kan strikke av, eller du kan ta med det du selv har lyst til å jobbe med. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Velkommen innom nettsiden: www.lambertseterkirke.no

Følg oss på Facebook! www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på Instagram!

@lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Høstens prosjekt blir å strikke luer, skjerf, sokker mm som vi skal gi til Fyrlyset (Frelsesarméens kontaktsenter for rusmiddelavhengige i Oslo).

Sett i kirken:

Martha Elisabeth Jensstuen Tekst | Foto: Robert August Pedersen

Annenhver tirsdag samles familier og andre til Supertirsdag med middag og aktiviteter for barna i menighetssalen i Lambertseter kirke. Aktivitetene kalles Superklubben, og midt i blant barna finner du ofte Martha. Hun flyttet hit til Oslo som student i 2005, og ble i hovedstaden. 33 åringen jobber for tiden på Lovisenberg Diakonale Sykehus. I fjor møtte hun Torunn Aanesland Strømme i Misjonssalen. De begynte å snakke om Superklubben og om Martha kunne hjelpe til der. Torunn var nemlig leder for den. Og

20

slik ble det. Martha har blitt en del av Superklubb-styret – den flotte gjengen som sørger for at det er aktiviteter på Supertirsdag.

og maling av trefigurer fra Noas ark, batikk t-skjorter og ikke minst skummaling, som antagelig var årets mest grisete aktivitet.

Når jeg spør henne hva hun tenker om Supertirsdag svarer Martha:

Hun har ingen tidligere erfaring med slikt arbeid og synes det siste året har vært både spennende og utfordrende.

- Supertirsdag er et flott arrangement hvor både små og store barn kan bli bedre kjent med Jesus gjennom sang og andakt. Det er flott å se at barna er nysgjerrige og stiller spørsmål. Det er dessuten kjempeartig å hjelpe til med kreative aktiviteter, som f.eks. pussing

- Jeg gleder meg veldig til å fortsette med dette til høsten!

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 3-2019  

Lambertseter menighetsblad 3-2019  

Advertisement