a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

LAMAS 2020


LAMAS 2020

2


LAMAS 2020

3


LAMAS 2020

4


LAMAS 2020

C/. La Iglesia - SERGUDE Telf. 981 51 18 69 - Móvil 639 89 11 66

5

BOQUEIXÓN (A Coruña)


LAMAS 2020

6


LAMAS 2020

Manlle

Saúdo Comisión Un ano máis acabando o mes de abril, chega a Festa a Lamas. Como cada ano a Comisión está formada por un grupo de veciños que representa a todas as aldeas da parroquia e que nos sentimos complacidos de organizar as festas de 2019. Queremos dar as grazas a todos os colaboradores e veciños que contribuen tanto económicamente como coa súa axuda desinteresada, xa que sin eles non sería posible facer estas festas. Agardamos que todas as actividades organizadas para este ano sexan do voso agrado e convidámosvos a que non vos perdades ningún día das festas. José Antonio Silva Castro, Mercedes Mujico Ferreiro, Pilar Ferreiro Varela, José Manuel Fernández Fernández, José Manuel Otero González, José Luis Rodríguez López. Felices Festas 7


LAMAS 2020

8


LAMAS 2020

9


LAMAS 2020

10


LAMAS 2020

11


LAMAS 2020

12


LAMAS 2020

13


LAMAS 2020

14


LAMAS 2020

15


LAMAS 2020

16


LAMAS 2020

17


LAMAS 2020

18


LAMAS 2020

19


LAMAS 2020

20


LAMAS 2020

21


LAMAS 2020

22


LAMAS 2020

23


LAMAS 2020

24


LAMAS 2020

25


LAMAS 2020

26


LAMAS 2020

27


LAMAS 2020

28


LAMAS 2020

29


LAMAS 2020

30


LAMAS 2020

31


LAMAS 2020

Ás 8 da mañán, gran disparo de bombas de palenque, a cargo de PIROCTENIA GAITEIRO, anunciando a GRAN FESTA. Ás 13.00 horas dará comezo a Misa Solemne en honor á Virxe das Candeas. A sesión Vermut estará amenizada polo grupo “Musical Aires de Broña” Pola noite a verbena estará amenizada por as orquestas OLIMPUS e FINISTERRE

Informamos ó público que haberá unha GRAN CARPA e AMPLO APARCAMENTO 32


LAMAS 2020

33


LAMAS 2020

34


LAMAS 2020

35


LAMAS 2020

36


LAMAS 2020

Patrimonio Cultural, Histórico e Artístico de Santa María de Lamas

37


LAMAS 2020

38


LAMAS 2020

39


LAMAS 2020 ARQUITECTURA O actual templo substitúe a outro anterior, máis pequeno e de mala fábrica. A construción do actual templo iniciouse en 1716 baixo as ordes do mestre canteiro Calisto Docampo e do carpinteiro Roque Noguerol, encargado de levanta-lo artesoado. No 1732 levántase a torre-campanario e constrúese a sacristía. En 1776 levántanse as paredes do corpo da igrexa ata o nivel da capela maior, mentres que no ano 1798 o mestre canteiro Ramón Fontenla remata as obras da torre. O campanario remátase ó colocarse as dúas campás realizadas polo mestre campaneiro, natural da cidade de Santiago, Francisco Antonio Blanco, que en 1756 realiza unha campá (a pequena) e a campá maior xa no 1798. Así cara a finais do século XVIII dáse por rematada a obra do templo actual. A principios do século XIX, concretamente en 1802, Ramón Fontenla volve a Lamas para realizar pequenas obras de arquitectura. PLANTA Toma unha planta de cruz latina de nave única, cun brazo lonxitudinal que acaba por resultar excesivamente largo e estreito en relación co brazo transversal. A sacristía é un espazo unido ó muro lateral esquerdo do presbiterio. En canto ó sistema de cubertas, sinalar que a nave presenta bóvedas de canón con lunetos, tamén temos bóveda de canón nas capelas laterais. A capela maior presenta bóveda de aresta, mentres o espazo do cruceiro se cobre cunha cúpula semiesférica levantada sobre pechinas, soporte para a pintura mural. ALZADO INTERIOR As diversas capas de cal, como as pinturas encárganse de decorar todo o interior do edificio, facendo especial fincapé nas bóvedas e cúpula.

40


LAMAS 2020

41


LAMAS 2020

42


LAMAS 2020 Cabe destaca-lo emprego de tres tipos distintos de cuberta: a bóveda de canón encárgase de cubrir a nave e as capelas laterais, a bóveda de aresta sitúase sobre o presbiterio, mentres que cúpula sobre pechinas coroa o espazo do cruceiro. A tribuna levántase ós pés da nave, apoiándose sobre un arco escarzado. ALZADO EXTERIOR No exterior da planta de cruz latina pódese apreciar un tellado as dúas augas e un cruceiro rematado por cimborrio. Os muros do templo foron realizados en cachotería, a excepción da fachada que presenta unha boa cantería, constituíndo así unha das partes máis coidadas do edificio. Volve a repetir o tradicional esquema pentagonal, cun eixo central que permite facer unha fachada simétrica. O esquema básico é a superposición dunha porta adintelada, a ventá e un fornelo. A porta adintelada ampárase baixo unha cornisa que sobresae apoiada en dúas ménsulas, a continuación a ventá cadrada encargada de dar luminosidade ó interior, para rematar cun fornelo de medio punto que acolle a imaxe da patroa titular da parroquia, o arco de medio punto que forma este nicho apóiase en dúas pilastras estriadas adornadas con volutas. Nos extremos da fachada pegáronse dous pares de pilastras coroadas por pináculos. A fachada remátase cunha torre-campanario de dous corpos.

FONTES DOCUMENTAIS As primeiras referencias datan dos anos 1716-1718, cando Calisto Docampo é o encargado de facer unas obras nas paredes da igrexa, a cal se irá completando nos anos seguintes. En 1732 dátanse a torre e a sacristía. As obras continúan ata que na visita de 1776 se manda eleva-las paredes do corpo e as da sacristía para que así tivesen correspondencia coa nova capela maior. O canteiro Ramón Fontenla é o encargado de completa-la obra do edificio, incluíndo a torre e a tribuna entre 1798 e 1815. Durante o século XIX as reparacións son diversas, entre os que se deben destaca-la parede do frontispicio cara a 1840 e a pintura das bóvedas das capelas laterais no ano 1868. 43


LAMAS 2020

44


LAMAS 2020

45


LAMAS 2020

46


LAMAS 2020

47


LAMAS 2020

48


LAMAS 2020 ANÁLISE ESTILÍSTICA Esta igrexa parroquial é un bo exemplo do barroco galego que evoluciona ó longo do século XVIII. Os mestres, das distintas disciplinas (arquitectura, escultura e pintura) desenvolven no edificio os máis significativos materiais e elementos do estilo barroco durante as distintas etapas construtivas desta fábrica. Do edificio levantado en 1716-1718 case non conservamos nada da fábrica orixinal. Pois coa década dos 70 e a reforma da capela maior, teñen que elevalas paredes orixinais e de paso constrúen a sacristía. A última parte do templo é froito das remodelacións e reformas do século XIX. Así, levántase a fachada, encargada de enriquece-lo exterior cunha arquitectura baseada no uso de pilastras que, rompen a sensación de pesadez. A torre-campanario responde a una tipoloxía moi repetida durante a primeira metade do século XIX; dita tipoloxía toma como modelo os campanarios barrocos galegos. RETABLO MAIOR O primitivo retablo da capela maior levantouse no 1656. Este retablo estaba tan deteriorado que no ano 1786 o visitador manda que se levante outro novo. Pola súa traza e decoración de policromía imitando marmoreados podemos dicir que se realizou en estilo neoclásico. Ademais para que sinalemos ese estilo temos a data de realización e policromía, no ano 1831. A estrutura está formada por un banco con escalinata central onde está situado o sagrario. Segue cun único corpo, formado por tres rúas, no que destaca un fornelo central de medio punto encargado de acoller una imaxe da Asunción da Virxe María (realizada en 1872) rodeada de anxos. As rúas laterais están franqueadas por pilastras dúas tallas de santos: Santo Antonio de Padua e una Virxe, ámbolos dous co Neno Xesús. As entrerrúas interiores tamén teñen imaxes sobre peaña: o Neno Xesús á dereita e San Xosé co Neno nos brazos á esquerda. Ós lados sitúanse dous cadros entre pilastras de fuste acanalado e capitel dórico: o Sagrado Corazón de Xesús (dereita) e o Sagrado Corazón de María (esquerda). Nos laterais e sobre un entablamento aparecen San 49


LAMAS 2020 Bieito e Santa Escolástica sobre elevadas peañas. Un tondo con raios dourados, representación da Santísima Trinidade, coroa o frontón triangular. En resumo, a estrutura consta de predela, corpo central e ático. O corpo divídese en cinco rúas, destacando a central polo seu tamaño e porque sobresae da planta do retablo. A peza mantén as pautas do clasicismo, caracterizado por usar elementos da arquitectura clásica (entablamentos, columnas, frontóns, pilastras…) Polas características formais e decorativas que presenta este retablo, podemos dicir que pertence ó estilo neoclásico. O ano concreto da súa construción e policromía é 1831, aínda que cando falamos do autor temos que ter en conta dúas fontes distintas que sinalan a dous retablistas distintos: Manuel ou Rosendo Frois. RETABLO DA NOSA SEÑORA DA PURIFICACIÓN Sitúase na capela lateral dereita da igrexa, situada baixo un fornelo de medio punto. Acusa un estilo neoclásico. O frontón é una representación do Espíritu Santo: tondo de nubes, pomba e raios dourados. Preside o retablo una imaxe da Nosa Señora da Purificación co Neno. Este pequeno retablo elévase sobre una pequena mesa de altar. Componse dun corpo e ático. Créase un só corpo, dunha soa rúa, cun van de medio punto franqueado por un par de columnas de fuste listo e capitel composto. O entablamento apóiase sobre columnas, servindo de soporte ó frontón triangular do remate coroado polo Espírito Santo. O deseñador emprega como fontes de inspiracións templos gregos e romanos, aplicando elementos e motivos da arquitectura clásica a un espazo de reducido tamaño. O estilo neoclásico, desenvolto durante o momento de realización do retablo, carece aquí de orixinalidade nos elementos construtivos. Ademais persegue o equilibrio a través dunha linguaxe severa, sen a ostentación dos motivos decorativos. O retablo da Nosa Señora da Purificación foi realizado polo mestre Rosendo Frois no ano 1828 e baixo os postulados do estilo neoclásico. 50


LAMAS 2020

51


LAMAS 2020

O Burgo

O Outeiro 52


LAMAS 2020

Ás 8 da mañán, gran disparo de bombas de palenque, a cargo de PIROCTENIA GAITEIRO, anunciando a GRAN FESTA. Ás 13.00 horas dará comezo a Misa Solemne en honor ó SANTO CRISTO. A sesión Vermut estará amenizada polo grupo de gaitas “Os Brañas de Lamas” e o grupo “Musical Aires de Broña”

Informamos ó público que haberá unha GRAN CARPA e AMPLO APARCAMENTO 53


LAMAS 2020 RETABLO DO SANTO CRISTO A súa existencia data do ano 1656, a efixie do Crucificado coa súa tarima e altar levantouse no 1699, aínda que todo o conxunto refíxose no 1827 (é o que actualmente vemos). Posteriormente o retablo pintouse de novo no 1865. A súa traza e ornamentación ademais da policromía que busca imitar marmoreados, lévannos a un estilo neoclásico. Presenta una estrutura dun único corpo adintelado para acoller ó Crucificado acompañado pola Virxe María e San Xoán (estas dúas tallas datan de 1699, aínda que son repintadas varias veces). O sagrario ocupa a mesa do altar. Esta estrutura, composta por corpo único cunha rúa, está concibida como un escenario onde se pode contempla-lo drama da Paixón, concretamente a escena do Calvario. Como remate hai un sinxelo entablamento coroado por una cartela con volutas. O retablo está dominado pola sobriedade e sinxeleza, mantendo a cor da madeira e eliminado os motivos ornamentais. Concibido como un escenario para albergar e contemplar a imaxe de Xesús na Cruz, sulíñase coa sobriedade da decoración, a cor e a sinxeleza da factura.

Polas características a data de realización sitúase en 1827, baixo o estilo neoclásico.

54


LAMAS 2020

55


LAMAS 2020

56


LAMAS 2020

57


LAMAS 2020

Senande

O Casal 58


LAMAS 2020

PINTURA Non é posible realizar unha análise exhaustiva, pois as fontes documentais son moi escasas. É o único exemplo de pintura mural de Boqueixón. Este tipo de decoración sitúase na cúpula e na bóveda da capela maior. Na bóveda pódese observar moitos referentes a Cristo e a Virxe: o cordeiro místico, o pan e o viño como exhaltación do Ministerio Eucarístico, e algún dos símbolos cos que podemos identificar a María (o anagrama, o espello, o lirio, a coroa de estrelas…) Na cúpula aprovéitase o espazo das pechinas para presenta-los Catro Evanxelistas escribindo os seus textos. Estas figuras están situados frontalmente, seguindo os canons clásicos: larga cabeleira e barba, acompañados polos atributos que serven para identificalos. En ningunha fonte documental aparece o nome do autor, pero si a data de realización: 1863, talas reformas feitas no templo nas décadas centrais do século XIX. 59


LAMAS 2020

60


LAMAS 2020

Vigo—A Torre—A Costiña

Alboia—Espiñeira 61


LAMAS 2020 CRUCEIRO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 1. Plataforma ou escalóns: son chanzos de cadeirado, de forma cuadrangular case sempre. A orixe tena ligada ó descanso que facían os peregrinos do Camiño a Santiago. 2. Base ou pedestal: peza dun só corpo, tamén de forma cuadrangular. Leva agravada a inscrición fundacional, podendo levar a data e o nome do devoto que mandou construílo. Tamén pode levar algún motivo decorativo: a caveira, a serpe, as ánimas do Purgatorio… 3. Columna ou fuste: de forma diversa, sendo as máis común a cilíndrica, lisa ou estriada, e a octogonal, formada ó biselar os cantos. Ás veces, a columna é lisa; outras, vai decorada con figuras ou con relevos referidos a Pasión de Cristo (escaleira, martelo, cravos, …); a caveira, soa ou cunha serpe, é una referencia simbólica ó Pecado Orixinal; Adán e máis Eva, a expulsión do Paraíso, etc.

4. Chapitel: polo xeral, con decoracións vexetais ou xeométricas, imitando as ordes clásicas: dórica, xónica, corintia e composta, inda que tamén pode ir liso. É frecuente que teña volutas nos catro. 5. A Cruz: de formas variadas: cadrada, octogonal, redonda, nodosa, etc. No anverso represéntase a Crucifixión: Cristo crucificado, da factura e estilización diversa, con tres cravos e a cabeza soe ser o inferior ó da Virxe, pode interpretarse como una referencia á maternidade por un lado e, por outro como solución técnica dos canteiros galegos para dar estabilidade ó cruceiro.

62


LAMAS 2020

63


LAMAS 2020

ARQUITECTURA POPULAR MUIÑOS Grande cantidade de muíños pódense atopar nas beiras dos ríos e regatos de Boqueixón. Na actualidade só funcionan catro, dous en Sergude, un en Lamas e outro en Lestedo.

Muiño de Abaixo. O Casal (Lamas)

Muíño de Arriba. O Casal (Lamas)

Perfecto estado de conservación. Segue en funcionamento. Na actualidade van moer nel tres persoas

Aceptable estado de conservación. Conserva as pezas. Os muros están recebados, pero son de pedra.

Muíño Caleado (Lamas)

Muíño do Outeiro (Lamas)

Bo estado de conservación. Conserva as pezas. A súa cuberta foi substituída por unha de formigón.

Bo estado de conservación. Conserva as pezas. A súa cuberta foi substituída por unha de formigón.

64


LAMAS 2020

65


LAMAS 2020 Muíño de Zaramacedo (Lamas) Aceptable estado de conservación. Conserva as pezas. Ten a particulariedade de contar cun cubo ou cun pozo vertical.

Muíño de Denagán (Lamas) Estado ruinoso. Conserva algunhas pezas.

Muíño

do

Burgo

(Lamas)

Bo estado de conservación. Conserva as pezas. A sua cuberta foi substituída por unha de formigón.

66


LAMAS 2020

67


LAMAS 2020

LUIS 636 46 62 30

JORGE 676 43 59 69

BOQUEIXÓN—GASTRAR

68


LAMAS 2020

69


LAMAS 2020

70


LAMAS 2020

71


LAMAS 2020

72


LAMAS 2020

73


LAMAS 2020 LISTÍN TELEFÓNICO PARROQUIAL 2019 COSTIÑA Castro Vazquez , José Luis Couto Fidalgo, José Javier Silva Granja, Eulogio Souto Rodriguez , Elena

981 513229 981 513063 981 513424 616 123434

LAMAS Perez Nieto Emilio Rivas Manuel Suarez-Vence Santiso Javier ESPIÑEIRA Barco Perez , Jose Antonio Casal Albor, Carmen Celia Ferreiro Varela, Manuel Quintela Couto , Juan Carlos Pascual Lopez Javier Sanin Souto , Carmen Silvade Martínez, Vicente Vazquez Rozas Jose Vilela Couto, Luís

689 833131 00447765657380 981 513391 605 728261 981 273335 981 513432 981 587408 679 519113

ALBOIA Del Real Losada , Mª Luisa Puente Senra , Ivan Mujico Raviña, Mariano Mujico Fernandez, Roberto Cereijo Gago, Antonio Raviña Souto , Catalina

619 510450 637 333739 646 886044 679 257663 690 169636 649 326567 74


LAMAS 2020

MANLLE - TORRE Brea Casal, José Caneda Mallon Sofia Ferreiro Varela, Virtudes Garcia Brea , Alberto Mallo Gonzalez , Juan Jose Mallo Gonzalez, Mª Cruz Rodríguez Caneda, Jesús Senande Fernández, José Antonio O CASAL Casal Pazos Isabel Choren Casal , Laura Curros Rey , Victor Otero Vilela, José Antonio Rey Casal , Carlos Rey Casal, Luís Rey Domínguez, José Rivas Vazquez, Oliver Rodríguez Mallon, Jesus Suarez Varela , Lino

676 062078 981 513385 981 513447 610 057618 680 843979 981 513387

981 192824 676 092436 620 979418 981 191428 981 191534 659 726633 981 192823

75


LAMAS 2020

OUTEIRO - BURGO Barreiro Pereiro, Manuel Barreiro Vazquez , Ramon Caneda Mareque Mercedes Caneda Raviña Manuel Castro Albor, María Cernadas Boo, Bienvenido Couto Rendo, Luís Fernandez Fernandez , Jose Manuel Fernández Granja, Manuel Fernández Iglesias, Manuel Garcia Quian Jorge González Picón, María del Carmen Otero Gonzalez Jose Manuel Pereiro Vázquez, Castor Rodríguez Castro, Manuel Rodríguez Rozas, Luis Rosende Couto, Jesús Sanín Raviña, Cesareo Sanín Raviña, José Senande Fernandez, Manuel Souto Castro, Miguel Souto Rodriguez , Carmen Souto Rodríguez, Guillermo Vazquez Caneda Dolores

76

981 513395 649 919536 981 513185 981 513305 981 513130 981 513104 981 513094 981 513064 981 513347 696 027068 630 931769 981 513105 639 302848 981 513219 981 513097 981 513178 981 513127 659 130691 981 513177 981 513220 981 513445 646 753680 620 199753 981 513012


LAMAS 2020 SENANDE Casal Casal Maria Marina Casal Rodriguez Manuel

981 513245

Casal Rodríguez, Luis

981 513217

Casal Rubio, María

981 513125

Couto Silva , Fernando

690 742590

Fandiño Mareque Luis

610 717373

Fernández Suárez, José Ramón

981 513196

Ferreiro Varela, Rosa

981 513099

García Maceira, Antonio

981 513183

Gómez Viñas, Siro

981 513262

Munin Casal , Andres

649 097473

Munín Devesa, Andrés

609 018342

Rodríguez Garabal, Francisco

981 513184

Rodríguez López, Jose Luis

981 513244

VIGO Mujico Pena , Jesus

636 665030

Mujico Pena, José Luis

981 513368

Mujico Rubio, José

981 590189

Pazos Santasmarinas, Agustín

981 513389

Raviña Caneda, María José

686 184969

Raviña Castro, José

981 513367

Raviña Lema , Fernando

639 212099

Rodriguez Munin , Cristina

981 513098

Rodriguez Rey , Jose Antonio

981 513364

Rodriguez Rubio, Carmen

981 513365 77


LAMAS 2020 TELÉFONOS DE URXENCIAS Emerxencias Urxencias médicas Protección Civil Boqueixón Garda Civil Garda Civil Lestedo Incendios Forestais Bombeiros Policía Nacional Policía Autonómica Teléfono da Esperanza Teléfono da Muller Teléfono do Menor

112 061 981 513434 616 440465 062 981 503051 085 080 091 981 546474 981 519200 900 400273 900 444222

TELÉFONOS DE INTERÉS D.Ezequiel Allut Lestón (Párroco)

686569368

Concello de Boqueixón Alcaldía Queimas Axencia desenvolvemento local Biblioteca municipal Cultura Departamento Deportes Oficinas Municipais Servizo abastecemento de auga Servizo abastecemento de auga Servizo de sumidoiros Servizo recollida de lixo Servizos Sociais Urbanismo Xulgado

981 513061 012 981 513061 981 513397 981 513061 981 513209 981 513052 618 812799 606 349353 616 440465 616 440468 981 513106 981 513052 981 513397

78


LAMAS 2020 Centros Saúde O Forte Lestedo Vedra Xeriátrico Sta. Olalla de Codeso Hospital Clínico Hospital Clínico (habitación) Hospital Provincial de Conxo Hospital Gil Casares Psiquiátrico

981 513010 981 502297 981 503111 981 512151 981 950000 981 952 +hab 981 951500 981 950000 981 951900

Centros Educativos C.P.I. Antonio Orza Colexio de O Forte Colexio de Vedra Escola Unitaria de Sergude Escola Unitaria de Camporrapado Escola Unitaria de Lestedo Gardería Lestedo Escola de Capacitación Agraria

881 866781 881 866783 981 503034 616 440472 616 440471 616 440474 981 502002 981 511815

Locales Sociais Pedro Barrié de la Maza - Sergude Camilo José Cela - Lestedo Juan Fernández Latorre - Codeso Claudio Sanmartín - Ledesma A Granxa Casa Cultura Camporrapado Centro de Interpretación Pico Sacro

79

981 511860 981 502190 981 512434 981 514074 981 513034 981 514329 616 440465


LAMAS 2020 Outros Movistar Movistar Averías Fenosa Iberdrola Udesa Eléctrica de Gres Xunta de Galicia Delegación do Goberno Axencia Tributaria Aeropuerto - Lavacolla Estacion de Autobuses Renfe

1004 1002 901 404040 981 100947 616 475054 981 514254 981 545400 981 203300 981 584040 981 547500 981 542416 902 240202

80


LAMAS 2020

81


LAMAS 2020 Índice de anunciantes A horta de Rodiño ACEROGRADOS. Venta de pellets Adamo Pedra, S.L. Almacenes Pumares Aluminios Sergan Auto Eléctrico Sergude Balayo e Cela Bétula Artifex Café Bar Couto Lamas Café Bar Vente Vindo CALMAFONT. Calefacción CANTINA GALEGA Carnicería Carlos Carpintería J. M. Segade Carpintería Raviña Casa Brea Casa Castro Lamas Construcciones Agustín Pazos Construcciones Lestame Construcciones Manuel Rodríguez López Construcciones Mujico Pena Construcciones Outeiro Construcciones y reformas Andrés Senín Pérez Construccións e reformas FERCASA Cooperativa Leiteira Pico Sacro Curros Mantenimientos Desatascos SEIJO 82

3 72 4 6 5 5 71 24 9 4 13 30 3 11 62 12 8 13 14 15 16 17 15 18 83 19 75


LAMAS 2020 Desbroces Lamas Electricidad Presedo Electricidad Suso ELECTROMARSAT Estación de Servicio Puente Ulla EULOGIO VIÑAL. Obras y construcciones FARMAGRA FERLIÑO. Maquinaria y útiles para la construcción Ferreteria y Droguería Botana Ganados Varela Gasóleos San Benito Gesderural Gestoría Concha Casal GRAFIDELUX Granjas Cernadas InstaIglesias Instalaciones Antonio Pena Instalaciones eléctricas INELBO Instalaciones Fernando Raviña Instalaciones José Antonio Silva Instalaciones MOPISCA Irmáns Picaño Javier Rojo Montes Keittio, cociñas La Peluquequería LUIS OTERO. Maderas Maderas Daniel Fernández Maderas Rendo Mapfre. Francisco Raviña Martínez 83

22 73 33 20 2 75 24 25 25 26 28 74 27 10 26 11 20 33 21 35 23 31 71 21 23 38 34 34 36


LAMAS 2020 Peluquería Ana Millán Pinturas Eulogio Silva Pinturas Gonzalo Paz Pinturas José Mallón Pirotecnia Gaiteiro Protección Verde Psicotécnico La Rosa Raúl Canalón Reale Seguros Revestimientos en yeso y mortero Roán Pan de Leña Rosquillas Caseras Teresa Sánchez Rey SAT Candesa Servicio de Taxi Julio Devesa Solugar. Soluciones en el hogar Suárez Taberna do Portugués Talleres Lestedo Talleres Míguez y Cabo Trabajos agrícolas J. PENA Transportes Otero Transportes y maderas Peón Viuda de Parada y Albela Viveiros Gastrar Viveiros Vilela

84

28 83 88 39 53 48 83 75 36 30 72 57 45 58-59 74 49 42 10 49 42 69 62 70 69 65 65


LAMAS 2020

85


LAMAS 2020

86

Profile for lamasfestas2018

Lamas 2020  

Lamas 2020  

Advertisement