Page 1

LA CALLOSA DEL SEGLE XIX

Coordinadors: Joaquín Ronda Pérez i María Francia Galiana Botella

2012 ISBN: 978-84-695-5972-7


ÍNDEX

Callosa d’en Sarrià. Les divisions territorials al segle XIX………………………3 Rosa Montiel Guardiola

El partit judicial de Callosa d’en Sarrià durant el segle XIX……………………18 Joaquín Ronda Pérez i Maria Francia Galiana Botella

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y Callosa d’en Sarrià…………………………………………………………………………………30 Joaquín Ronda Pérez i Maria Francia Galiana Botella

La tercera guerra carlista en Callosa d’en Sarrià………………………………..42 Miguel Guardiola Fuster

Un dia a Algar. Algar vist per un romàntic a mitat del segle XIX………………50 Salvador Solbes Rodríguez

Leyendo dos mapas de Callosa d'en Sarrià de 1899……………………………68 Maria Francia Galiana Botella i Joaquín Ronda Pérez

La quimera republicana…………………………………………………………….111 Jaume Noguera i Mengual


CALLOSA D’EN SARRIÀ. LES DIVISIONS TERRITORIALS AL SEGLE XIX

Rosa Montiel Guardiola

INTRODUCCIÓ

Totes les societats humanes sempre han tendit a organitzar el territori en una articulació de divisions per tal de facilitar-ne la gestió i l’administració. Aquest fet ha respost a les necessitats polítiques, econòmiques i socials d’un període determinat i ha suposat canvis importants en cada època. Per saber com han afectat aquestes divisions territorials al municipi de Callosa d’en Sarrià, farem un repàs històric breu a partir de l’època foral i borbònica, i tot seguit, explicarem els canvis fonamentals ocorreguts al segle XIX, atès que han estat determinants per entendre la situació actual. Però aquest estudi no es pot realitzar sense tenir en compte altres unitats superiors en què s’inclou un municipi, com és el fet de formar part de la comarca de la Marina, i aquesta, alhora, de les divisions que han afectat el País Valencià al llarg de la història. Amb la denominació comarcal de la Marina s’ha entès el conjunt de pobles compresos entre el Castell de Calp i la Vila Joiosa. En l’actualitat, però, el nom es dóna també als pobles de l’antic marquesat de Dénia i de la seua rodalia, tot distingint entre una Marina Alta i una Marina Baixa Per això, quan parlem de Callosa d’en Sarrià haurem de tindre en compte la situació general i la seua relació amb els pobles del voltant. Així, doncs, ha estat l’ingent treball realitzat per F. Torres Faus el que ens ha servit fonamentalment per explicar aquesta evolució 1. Històricament les grans divisions territorials valencianes les podem subdividir en dos grans apartats: -

Majors: diòcesis, procuracions, governacions i províncies.

-

Menors: termes generals, quarters, corregiments i partits

judicials.

Solen ser les menors les més perceptibles a nivell municipal.

1

Torres Faus, Francesc, Les Divisions territorials de la Marina, Alacant, 1998.

3


LES DIVISIONS ECLESIÀSTIQUES Divisió eclesiàstica es pot definir com una demarcació territorial sota la jurisdicció eclesiàstica d’un bisbe. El seu origen es troba en el baix Imperi Romà (280 dC – 476 dC), concretament durant els primers anys del cristianisme, i es consolida en l’època medieval. El de les divisions eclesiàstiques valencianes es troba en el segle XIII, quan començà la conquesta cristiana iniciada per Jaume I, ja que es va fer coincidir la preexistent divisió eclesiàstica amb les primeres fronteres del regne de València establertes en el tractat de Caçorla 2 i Almirra 3. La diòcesi de València limitava al nord amb Tortosa i Albarracín i per ponent i migjorn els seus límits coincidien amb els del regne (línia Biar-Busot). Les diòcesis de Xàtiva i Dénia no es restauraren i els seus territoris passaren a formar part de la de València.

Els termes generals de la Marina en el segle XIII.

2

Tractat de Caçorla: signat en 1179 entre Alfons II d’Aragó i Alfons VIII de Castella. En ell es defineixen les primitives fronteres del futur regne de València, ja que determina el territori que pot conquistar la Corona d’Aragó als musulmans: València i tot el seu regne, Xàtiva i tots els seus territoris, Biar i tots els seus termes i tot el regne de Dénia (la Safor, Marina Alta i Baixa). 3 Tractat d’Almirra: signat el 1244 al Camp d’Almirra, en terme de Biar, entre Jaume I i l’Alfons de Castella (Alfons el Savi). Especifica que les terres del regne de València passaven a formar part de la Corona d’Aragó, mentre que el regne de Múrcia restava per a Castella. Marcava la frontera del regne seguint la línia entre Biar i Aigües de Busot fins a la mar.

4


La província de Tarragona es desmembrà amb la creació de noves diòcesis i províncies eclesiàstiques: - 1318. Creació de la província eclesiàstica de Saragossa. - 1492. Creació de la província de València, s’hi uní Mallorca. - 1564. Creació de la diòcesi d’Oriola. - 1577. Creació de la diòcesi de Sogorb. Actualment la província eclesiàstica valentina comprén sis diòcesis: València, Mallorca, Menorca, Eivissa, Oriola-Alacant 4 i Sogorb-Castelló. La part nord de la província de Castelló pertany a la diòcesi de Tortosa, sufragània de Tarragona. La reforma de les divisions eclesiàstiques es portarà a cap en el segle XX. La Santa Seu aprovà el 6 de juny de 1957 que els arxiprestats de Xixona, la Vila Joiosa i Callosa d’en Sarrià, tret de la parròquia de Benissa, foren segregats de la diòcesi de València i agregats a la d’Oriola. Per tant, al segle XIX el nostre arxiprestat encara formava part de la diòcesi de València, seguint la distribució a partir de la conquesta cristiana.

LES DIVISIONS TERRITORIALS FORALS MAJORS

Les divisions territorials forals majors són les procuracions, governacions i batlies. Durant l’època foral 5 trobem el territori dividit primer en procuracions i, després de 1363, en governacions. Es tracta de dues institucions diferents que compartiran una mateixa divisió territorial. El procurador és una institució jurídica creada al segle XIII per les monarquies europees, la funció de la qual era la representació i la delegació del poder del rei en els diferents territoris de la monarquia. Pel que fa al Regne de València igual trobem un procurador que administra tot el Regne, que aquest dividit en dues procuracions, generalment delimitades pel riu Xúquer. Fou Jaume II qui va consolidar la procuració i la vinculà al primogènit. Hi havia una Procuració General per a tota la Corona d’Aragó i en cada regne s’anomenaria un Portaveus de Procurador. A partir de 1304 es faran dues subdivisions molt desiguals: - La Procuració del Regne de València deçà Xixona, que comprenia totes les terres valencianes compreses dins de les primitives fronteres del segle XIII.

4

El 9 de març de 1959 Juan XXIII li uní a Oriola la denominació d’Alacant; elevà a concatedral la col·legiata alacantina de sant Nicolau de Bari i concedí al bisbe el dret de residir també a Alacant. 5 Època en què es mantenen els furs del Regne de València, des del segle XIII fins al segle XVIII.

5


- La Procuració del Regne de València dellà Xixona, que comprenia només les terres del regne de Múrcia incorporades en 1304 per Jaume II (comarques del Camp d’Alacant, les Valls del Vinalopó i el Baix Segura). Això va provocar l’establiment de dues sotsprocuracions: es van nomenar dos Lloctinents de Portaveus de General Procurador, un a Castelló de la Plana i l’altre a Xàtiva. La Marina va restar formant part de la de Xàtiva. L’almirall Bernat de Sarrià, senyor de Callosa, ocupà el càrrec de Portaveus de General Procurador del Regne de València de 1323 fins a 1327, en nom d'Alfons el Benigne, la màxima autoritat no reial com a substitut de l'hereu de la corona 6. En el segle XIV la institució del procurador fou substituïda per la del governador. Es crearia un Governador General i uns Portaveus de General Governador en els diferents territoris de la Corona. Pere el Cerimoniós va introduir aquesta figura el 1363. La Marina va continuar depenent de la sotsgovernació de Xàtiva, ja que es va heretar la divisió territorial feta per les procuracions, encara que aquesta depenia directament de les institucions que tenien la seu a la ciutat de València. Fou abolida el1707. El Batle General era, després del Portaveus de General Governador, la institució més important del regne de València durant l’època medieval 7. El Regne de València es trobava dividit en dues batlies generals: la Batlia General del Regne de València deçà Xixona i la Batlia General del Regne de València dellà Xixona. La comarca de la Marina depenia del Batle General de València deçà Xixona, el qual no tenia lloctinents territorials, només batles locals.

LES DIVISIONS TERRITORIALS FORALS MENORS

En primer lloc estarien els termes generals, que corresponen a les divisions judicials valencianes, on un justícia exercia la jurisdicció ordinària en un territori delimitat. En el segle XIII Callosa formava part amb Bolulla i Tàrbena d’un terme general. Ara bé, al llarg del temps aquests termes pateixen modificacions com les de Garx 8 i Bolulla que foren donades a la Seu de València; o com Benidorm i Bellaguarda (Altea actualment) que se segregaren del castell de Polop.

6

Gran Enciclopèdia Catalana; http://www.enciclopedia.cat/. El Batle General fou el cap suprem de l’administració del patrimoni reial, que comprenia domini públic (mines, boscos, pastures, aigües, drets de caça i pesca), monopolis reials de serveis públics(molins, fons, carnisseries, banys), rendes i drets dominicals o emfitèutics, impostos reials de diversa mena. També era el pagador de les despeses de la Corona. Tenia una vessant judicial i governativa, perquè tenia jurisdicció sobre afers marítims i era competent en les qüestions judicials per causa de rendes i drets patrimonials i fiscals. 8 Garx: Lloc de moriscos dependent de la parròquia i la baronia de Bolulla; restà despoblat durant l’expulsió de 1609. 7

6


Una segona divisió territorial menor són els quarters de la Generalitat. Era una divisió fiscal del territori feta per la Generalitat Valenciana per arrendar el tall del drap, un impost indirecte sobre el comerç de teixits. Posteriorment servirien per al cobrament de tot tipus de contribucions de la Generalitat i estigueren vigents fins al 1707. Els quarters de 1404 són en total 26. En el cas de la Marina hi ha una correlació quasi exacta entre el quarter de Dénia i les dues comarques de la Marina Alta i Baixa. En formava part: la vila i les valls de Dénia, de Xàbia, d’Ondara, el terme de Calp, de Pego,

les valls de Xaló, de

Laguar, de Murla, de Pop, de Tàrbena, de Garx, de Callosa d’en Sarrià, de Relleu, de Finestrat, de Benidorm, de la Vila Joiosa, del Castell de Guadalest, de Confrides, de Castells de Serrella, d’Altea (la Vella) i de Bellaguarda (Altea actualment) amb les seus alqueries i termes.

LES DIVISIONS TERRITORIALS BORBÒNIQUES

La batalla d’Almansa, el 25 d’abril de 1707, va suposar l’abolició dels Furs valencians pel decret de Nova Planta del 29 de juny de 1707. A partir d’ací, Felip V dugué a cap una reforma radical amb l’ajut de l’exèrcit. El seu objectiu era consolidar l’autoritat reial i el poder absolut de l’estat, per això va introduir al Regne de València la legislació i les institucions castellanes.

El territori valencià va romandre com una divisió territorial única, però ara convertit en una simple província de la monarquia hispànica, on exercien la seua jurisdicció i les seues funcions tres noves institucions, que eren el Capità General, que també ho era del regne de Múrcia, l’Audiència i l’Intendent. A partir del 1708 s’establirà una nova demarcació territorial basada en les governacions i els corregiments. 9 El territori on s’exerceix la jurisdicció de cadascuna podia coincidir i també la persona que n’exercia les funcions. El governador, que depén de l’autoritat del Capità General, és un funcionari militar, les funcions del qual són d’assumir el comandament i la jurisdicció militar sobre tots els soldats que es troben en el seu partit o districte, anomenat governació. El corregidor és un agent polític, un funcionari reial. Les seues funcions poden ser diverses: governatives, judicials, administratives, de foment, etc. Trobem dos tipus de corregiments: els de capa i espasa (nobles i cavallers sense preparació jurídica) i els de lletres (funcionaris amb titulació universitària).

9

Rodríguez Mateo, Juan Carlos, Las divisiones político-territoriales en España. De las demarcaciones medievales al actual sistema autonómico; http://titulaciongeografia-sevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/divisiones.pdf.

7


La divisió en governacions fou realitzada per Aspheld, comandant de l’exèrcit, l’any 1708. Fou una divisió territorial militar i no administrativa o judicial que marcà les següents governacions: València, Xàtiva, Peníscola, Xixona, Oriola, Alacant, Alzira, Castelló de la Plana, Morella, Alcoi, Dénia i Montesa. Quant als corregidors, Felip V manà que es donara aquest títol als governadors militars valencians. Es va produir, per tant, una militarització de l’administració valenciana. Es van concedir deu títols de corregidors que correspongueren als governadors dels llocs esmentats, però no el reberen els governadors de Dénia i Montesa. En el cas de Dénia, com era una vila de senyoria, el corregidor el nomenà el duc de Medinaceli. La Marina estava integrada en la governació de Dénia, on el càrrec de corregidor no estava agregat al de governador militar, ja que per tractar-se d’una vila de senyoria 10 l’administració de justícia depenia directament del senyor. El seu territori comprenia tots els pobles de la Marina Alta i una part dels pobles de la Baixa: Altea, Tàrbena, Callosa, el marquesat de Guadalest, Polop, la Nucia i Finestrat. També pobles dels terme general de Gandia i Oliva. La resta de pobles de la Marina Baixa depenien d’Alcoi com Benidorm, la Vila Joiosa, Orxeta, Sella i Relleu. El 1804, quan Dénia va passar a domini reial va suposar un increment del nombre de corregiments que passaren a onze.

LES DIVISIONS TERRITORIALS AL SEGLE XIX

LA DIVISIÓ PROVINCIAL

El canvi més radical de la divisió territorial de l’estat es produí en el segle XIX, quan va aparèixer la divisió provincial i els partits judicials. És el moment de la revolució burgesa i el canvi polític de l’antic règim al liberalisme. Fent un repàs dels diferents projectes proposats es poden distingir dos models diferents: - Els elaborats pels diputats centralistes que, seguint el model napoleònic, volien esborrar totes les divisions territorials històriques. - Els elaborats pels diputats provincialistes, que defensaven unes divisions que tingueren en compte la història, la llengua, els costums i les legislacions forals. Aquests darrers foren els que s’imposaren.

10

Vila de senyoria: situació de domini jurisdiccional per part d’un poderós, generalment noble o gran propietari (senyor), sobre un àmbit territorial o un grup de població que hi resideix (serfs, vassalls). Hi havia també viles reials, el poder sobre les quals l’exercia el rei.

8


Miquel Gaietà Soler i Rabassa, superintendent general d’Hisenda, dissenyà un pla de reforma territorial que és el principal antecedent de les reformes del segle XIX 11. Es crearen noves províncies i s’escolliren com a capitals les ciutats més poblades, riques i millor situades. A principis del segle XIX hi havia 37 províncies a Espanya (sense comptar les colònies). Entre 1801 i 1805, el pla de M. Gaietà Soler reestructurà les províncies existents i es recolzà en l’equidistància entre els diferents nuclis de població i la capital, però respectant l’extensió dels termes municipals. Llavors es creà la província marítima d’Alacant. Aquesta reforma és la primera divisió territorial de l’època contemporània, ja que tenia uns trets útils per a qualsevol institució i és el precedent més clar de la divisió provincial de Javier de Burgos. Entre 1808 i 1814 sorgiren nous projectes d’ordenació territorial: la divisió en prefectures de Josep I Bonaparte i la divisió provincial impulsada per les Corts de Cadis, represa en el Trienni Lliberal (1820-23) després del parèntesi absolutista de Ferran VII. Josep I dividí el territori en 38 prefectures i 111 subprefectures, de superfície homogènia i delimitades, no per criteris històrics, sinó per criteris geogràfics (hidrografia i orografia) i per la variable política, ja que la prefectura no sols tenia un sol objectiu fiscal, sinó també civil i polític. Aquests criteris van donar lloc a una divisió heterogènia quant a extensió de les demarcacions, irregular en els límits i confusa quant a organització administrativa. L’elecció de les capitals de prefectura era arbitrària. Els tres projectes coneguts d’aleshores són els de J. A. Llorente (1808), F. Amorós (1808) i el de J. M. Lanz de Záldívar. Sols el darrer fou aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1810. El territori valencià es dividia en dues prefectures: la de València (que comprenia Castelló de la Plana i Sogorb) i la d’Alacant (que comprenia Xàtiva i Dénia). El 1811 les Corts de Cadis deroguen els senyorius jurisdiccionals, així desapareix la divisió entre senyoriu i reialenc, que a pesar de la Restauració no tornarà a entrar en vigor

12

. Plantejaren la necessitat d’una millor divisió territorial buscant la

igualtat de totes les províncies, la plena efectivitat de la regulació del govern interior de les províncies i els pobles, i l’organització de l’administració local entorn a dos nivells (municipal i provincial) i a dues institucions (ajuntaments i diputacions).

11

Rodríguez Mateo, Juan Carlos, Las divisiones político-territoriales en España. De las demarcaciones medievales al actual sistema autonómico; http://titulaciongeografia-sevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/divisiones.pdf. 12 http://temario-historia.nireblog.com/post/2008/11/05/unidad-18-division-territorial-siglo-xix-hasta-hoy.

9


El 1813 se li encarregà a Felip Bauzà un nou pla el qual no s’aprovà 13. Aquesta organització es basava en el nombre d’habitants, les despeses de les circumscripcions i el respecte als aspectes tradicionals. Va establir una divisió provincial jerarquitzada, amb tres tipus de províncies: - Províncies de primera, per la riquesa i població. - Províncies de segona, autosuficients però amb menys extensió i riquesa. - Províncies de tercera, subalternes. El País Valencià quedà en província de primera categoria, però subdividida en tres governacions o províncies de tercera categoria: Sogorb, València i Alacant. Posteriorment, Lastarria, secretari de les corts de Cadis, el modificaria parcialment i consideraria les províncies subdelegades com a províncies de dret. A partir de 1820, amb el Trienni Lliberal, es va emprendre la tasca reformadora de les Corts de Cadis. El govern encarregà el projecte a Felip Bauzà i a Agustín Larramendi. El gener de 1822, les corts aprovaren un decret de divisió territorial amb 52 províncies. Hi van desaparèixer les referències històriques d’antics regnes, el contorn de la província es determinà pels criteris de població, extensió i coherència geogràfica, i la denominació provincial prengué el nom de cada capital. Aparegueren províncies noves. Aquesta divisió serví de marc a les institucions polítiques, però també judicials, econòmiques, etc. En aquesta proposta el territori valencià es dividia en tres províncies: Castelló, València i Alacant. Però la comissió de les Corts va estudiar el projecte i va proposar noves modificacions, entre elles la d’incrementar el nombre de províncies, que en terres valencianes passarien a ser quatre, amb la inclusió de Xàtiva (proposta promoguda per Llorenç Villanueva). El projecte es discutí molt a l’hora de demarcar el territori que en formaria part, sobretot pel relleu muntanyenc de les comarques de les Valls d’Alcoi i la Marina. En el cas d’aprovar-se, haguera afectat el territori de la Marina, sobretot perquè també modificava els caps de partit judicial. Així Callosa d’en Sarrià haguera format part d’Alacant, però Dénia de Xàtiva. Els pobles que també hagueren format part de Xàtiva eren: Calp, Benissa, Teulada, Xàbia, Xaló, Parcent, Benigembla, Castells de Serrella, Murla, la Vall de Laguar, Pedreguer, Gata, Tormos, Tollos, Benimassot i Planes. El 1822 es restabliren els intendents provincials com delegats d’Hisenda. Però la caiguda del govern lliberal i la restauració de l’absolutisme ensorrà el projecte. El 1823 es restabliren les províncies de l’Antic Règim per la qual cosa el pla de 1822 no arribà a entrar en vigor. 13

Rodríguez Mateo, Juan Carlos, Las divisiones político-territoriales en España. De las demarcaciones medievales al actual sistema autonómico; http://titulaciongeografia-sevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/divisiones.pdf.

10


La divisió provincial de 1833

El projecte de divisió provincial de 1833 fou preparat durant la darrera dècada absolutista per Agustín Larramendi i Martín Fernández Navarrete. El conclogueren el 1829 i dividia el País Valencià en les tres províncies actuals, però no es publicà fins a 1833, després de la mort de Ferran VII, essent ministre de Foment Javier de Burgos, i durant el regnat d’Isabel II 14. María Cristina (regent durant el període 1833-1840) encarregarà a Javier de Burgos la creació d’una nova divisió provincial. El projecte de Javier de Burgos es pràcticament el mateix que el de 1822, però sense las províncies de Calatayud i Villafranca (Bierzo), a més altres províncies canvien de nom al canviar la capital. El projecte de Javier de Burgos comprén 49 províncies. La Marina s’incloïa dins de la província d’Alacant, però aquesta sofrí diverses modificacions al llarg del temps. En un principi comprenia les comarques de la Safor i la Vall d’Albaida. Després aquest territori passaria a València i a la província d’Alacant s’agregava Villena i Saix. Alguns pobles del partit de Pego passarien a València, com Oliva. La divisió provincial de Javier de Burgos, seguint el model dels departaments francesos, mostrava certs criteris “racionals”: extensió (des del punt més allunyat de la província hauria de poder arribar-se a la capital en un dia), població (les províncies haurien de tenir una població entre 100.000 i 400.000 persones) i coherència geogràfica. Al capdavant de cada província, el govern de la nació designaria un representant, que ostentaria el títol de cap polític. Aquesta divisió provincial es consolidà i triomfà ràpidament, fins a arribar als nostres dies, ja que immediatament es dotà a les capitals de províncies de les institucions de govern bàsiques, es crearen alhora els caps polítics (els futurs governadors civils, avui delegats i subdelegats del Govern). A més, la divisió provincial serà el suport per a totes les branques de l’administració, i les futures divisions. Tots els ajuntaments han d’estar inclosos dins d’una província. Aquesta serà la base d’un Estat fort centralitzat, uniforme, sense privilegis ni excepcions.

ELS PARTITS JUDICIALS

L’altra divisió territorial és la dels partits judicials, que són demarcacions on exerceix la jurisdicció els jutjats de primera instància i instrucció, habitualment 14

División provincial de Javier de Burgos de 1933; http://www.jarique.com/evolucion_1833.htm.

11


integrades per un o més d'un municipi d'una mateixa província. El seu precedent són els termes generals de l’època foral i els corregiments del segle XVIII. Però aquesta demarcació també ha estat utilitzada per altres serveis públics, com els registres de la propietat, la informació estadística, la planificació de la xarxa de comunicacions, la implantació territorial de l’administració d’Hisenda, la sanitat, l’educació, les circumscripcions electorals... La divisió dels partits judicials de 1814 15

La proposta de la divisió en partits judicials la feien les diputacions tot d’acord amb les audiències i eren aprovades per les Corts. El cap de partit judicial solia ser el nucli més poblat i més dinàmic. Feia de centre intermedi entre els municipis i les capitals de província. El 1814 hi ha al País Valencià 29 partits judicials. Els que afecten a la Marina són: Gandia, Dénia, Callosa d’en Sarrià i Xixona. Aleshores es va tindre en compte la proximitat de les diferents poblacions al cap del partit judicial i el nombre d’habitants, ja que la norma establia un mínim de cinc mil veïns per cada partit judicial. Els criteris per a escollir la capitalitat van ser la localització, el prestigi de la població, les anteriors divisions territorials, la centralitat. En el cas de Callosa d’en Sarrià, amb 830 veïns (un veí és la unitat familiar. Generalment es calculen 4.5 persones per cada veí), s’aplicà el criteri de la centralitat, ja que Altea o la Vila Joiosa tenien més població (1.200 veïns cadascuna).

La divisió dels partits judicials de 1823

El 1820 es reinstaurà la constitució de 1812 i s’aplica per primera vegada la divisió judicial provisional del partits judicials aprovada el 1814. Però el 1822 les corts ja van debatre la divisió provincial de l’Estat, la qual fou aprovada el 27 de gener de 1822. El País Valencià restava dividit en les quatre províncies de Castelló de la Plana, València, Xàtiva i Alacant. Açò suposava que s’haguera de revisar la divisió provisional de partits judicials. Es dividí el territori en 27 partits judicials. A la Marina, els partits judicials s’hagueren de modificar a causa de la província de Xàtiva. Al partit judicial de Callosa pertanyien els pobles de Benissa, Teulada, el Poble Nou de Benitatxell, Xàbia, Gata, Senija, Llíber, Xaló, Alcanalí, Parcent, Benigembla, Murla, la Vall de Laguar, Orba, Benidoleig, Pedreguer, Sanet, Negrals, el Ràfol, Benimeli, Sagra i Tormos. Aquest fet causaria problemes a alguns pobles, per exemple, Xàbia que es trobava al 15

Per a les successives divisions dels partits judicials hem seguit el treball de Torres Faus, Francesc, Les divisions territorials….

12


costat de Dénia depenia del partit judicial de Callosa d’en Sarrià, poble amb el qual tenia poca relació comercial i males comunicacions. A. Salvà aporta la informació que l’Alcalde Major de Callosa, de nomenament reial, administrava justícia fins que a l’època constitucional, que va començar el 1820, es crearen els jutjats de Primera Instància del partit. I hi apareix un auto signat pel jutge de Primera Instància de Callosa d’en Sarrià i el seu partit signat el 20 de juliol de 1821 16.

La divisió dels partits judicials de 1834

El 1834 es realitzà una nova divisió de partits judicials. El territori valencià quedava dividit en 41 partits judicials. Els criteris emprats foren la proximitat de les diferents poblacions a la capital del partit, i el nombre d’habitants necessari per al bon funcionament de l’aparell judicial. La Marina Alta quedava dividida en dos partits, Dénia i Pego. El partit de Dénia va perdre una part dels seus municipis de 1814, com Benissa, que va passar a dependre de Callosa d’en Sarrià (possiblement per la seua rivalitat amb Dénia), i els de Parcent, Benigembla, Murla, Orba, Tormos, Sagra i Ràfol d’Almúnia, passarien al de Pego. La Marina Baixa es va dividir en dos partits judicials:

Els partits judicicials de la Marina segons la divisió de 1834.

16

SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La Villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, Vol. I, Alicante, 1960, p. 149.

13


- El de Callosa d’en Sarrià, que comprenia els pobles de Tàrbena, Bolulla, Castells de Castells, Benimassot, Tollos, Fageca, Famorca, Confrides, Beniardà, Benifato, Benimantell, Guadalest, Polop, la Nucia i l’Alfàs del Pi, Benissa i Calp. - El d’Altea, que comprenia els pobles de Benidorm, Finestrat, Sella, Orxeta i la Vila Joiosa. Aquesta divisió no va ser encertada perquè els seus territoris presentaven diverses discontinuïtats. A Callosa pertanyia Benissa i Calp, que quedaven separats del partit pel terme d’Altea.

La divisió dels partits judicials de 1836

El partit judicial de Callosa d’en Sarrià al 1836. Font: Carles Segura.

El 1836 es feren noves modificacions en quasi tots els partits valencians meridionals. Altea va perdre la capitalitat a favor de la Vila Joiosa. Altea comptava aleshores amb 5.502 habitants i la Vila Joiosa amb 8.097. A més la Vila Joiosa era el principal mercat del partit i tenia un port important. A la Vila se li agregava Relleu, segregat de Xixona. Altea es va agregar al partit de Callosa d’en Sarrià. Aleshores, Callosa comptava amb 4.328 habitants, una població menys nombrosa que la d’Altea i dedicada a l’agricultura. Els pobles de Benimassot i Tollos es van segregar del partit de Callosa d’en Sarrià i passaren al de Cocentaina. La capitalitat del partit continua a Callosa, fins que arran d’una instància datada a Polop el 3 de gener de 1851, subscrita pels pobles de Polop, la Nucia, Altea, Calp i Tàrbena, es traslladà a Altea sense cap tràmit el 10 de maig de 1851, a raó de satisfer 14


el partit moderat governant a Altea. Tot aprofitant el canvi de Ministeri, els pobles de Fageca, Famorca, Quatredondeta i Castell de Castells, remeteren una sol·licitud a la Reina per a la restitució de Callosa, adduint la situació geogràfica i la possessió de dependències per a exercir la capitalitat. La resta de pobles també ho sol·licitaren, excepte Tàrbena i Altea. Finalment es resoldria a favor de Callosa d’en Sarrià. L’Audiència li ho comunicà al jutge i s’hi traslladà de nou el Jutjat el dia 13 de gener de 1856. Tornà a haver un altre intent per part d’Altea de traslladar la capitalitat l’any 1874, però fracassà. L’any 1888 Callosa es veu amenaçada de nou, ja que el Govern pretén suprimir Jutjats de Primera Instància. Aleshores l’Ajuntament envià una comissió a Madrid per a indicar al Govern que la Corporació estava disposada a facilitar les coses necessàries que exigia el nou servei (Salvà 1960:151).

La divisió dels partits judicials de 1965 i 1988

En 1965 es van produir les modificacions més considerables ja que dels 41 partits judicials valencians, en desaparegueren 22 i se’n creava un de nou. A la Marina es va decidir suprimir dos partits, el de Callosa d’en Sarrià s’hauria d’agregar a la Vila Joiosa, i el de Pego a Dénia. La millora de la xarxa de carreteres i dels mitjans de comunicació facilitava l’accés als diferents caps de partit. A més, el desenvolupament econòmic i les migracions, havien provocat el creixement econòmic d’unes comarques i el despoblament d’altres. Així i tot, el fet suposà un desencant per a Callosa d’en Sarrià, ja que es perdia el prestigi de ser cap del Partit Judicial, càrrec que havia exercit durant més d’un segle. El 1989 el territori valencià apareix dividit en 34 partits. A la Marina sols en trobem tres: el de Dénia, el de la Vila Joiosa (abasta la majoria de pobles de la Marina Baixa: Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d’en Sarrià, Confrides, Guadalest, La Nucia, Orxeta, Polop de la Marina, Relleu, Sella, Tàrbena i Vila Joiosa) i el de Benidorm, que comprén els tres municipis turístics d’Altea, l’Alfàs del Pi i Finestrat. En el cas de Benidorm s’haurà d’explicar per l’espectacular creixement demogràfic causat pel turisme. La Llei de demarcació i planta judicial és de 28 de desembre de 1988, i defineix el model de partit judicial: demarcació circular que tinga com a mínim una població de 50.000 habitants i amb una superfície mitjana entre 700 i 1000 km2; la 15


demarcació tindrà en compte els criteris d’efectivitat, la facilitat d’accés dels ciutadans i la concentració dels mitjans humans i materials de l’administració de justícia.

CONCLUSIÓ

Durant tota l’època foral (XIII-XVII), Callosa d’en Sarrià, com a poble de la Marina, formà part de la sotsgovernació de Xàtiva, encara que aquesta depenia directament de València. A més, tenint en compte les divisions territorials forals menors, s’integrava, amb altres pobles de la Marina, en el quarter de Dénia (des del segle XIV fins al 1707); i amb Bolulla i Tàrbena constituïen un terme general. Durant el segle XVIII (a partir de Felip V), s’aboleixen els Furs valencians i s’hi introdueix la legislació i les institucions castellanes. La divisió territorial va ser militar (governacions i corregiments). La comarca de la Marina restarà dividida entre les governacions de Dénia i Alcoi. Callosa s’inclouria en la de Dénia, on el càrrec de corregidor no va coincidir amb el de governador militar perquè el nomenava el duc de Medinaceli, ja que Dénia era una vila de senyoria. El segle XIX suposà un canvi radical, serà el trasllat de la capital administrativa de la ciutat de València, a la qual ens havíem sentit vinculats durant segles, a la d’Alacant a conseqüència de la divisió provincial de 1833. Açò ens afectaria sobretot a efectes administratius. En el cas d’haver-se aprovat la proposta de la creació d’una quarta província, la de Xàtiva, no ens haguera afectat, ja que haguérem seguit vinculats a la d’Alacant. Durant el segle XIX Callosa d’en Sarrià ha estat la capitalitat d’un partit judicial important, gràcies al criteri de la centralitat, i no al nombre d’habitants, ja que altres pobles veïns el superaven. Així i tot, ha patit diverses modificacions pel que fa als pobles que en depenien i, fins i tot, ha competit amb algun poble veí que pretenia aconseguir aquest privilegi. La situació es mantingué fins a 1965, ja que els grans canvis demogràfics ocasionats pel turisme i la millora de les comunicacions, provocaren la pèrdua d’aquesta posició en benefici dels municipis costaners.

BIBLIOGRAFIA

CÁRCEL ORTÍ, Vicente, Historia de las tres diócesis valencianas: Valencia, SegorbeCastellón, Orihuela-Alicante, Valencia, 2002. CAVANILLES, Antonio Josef, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Valencia, 1989 (e.o. 1795-1797). Gran Enciclopèdia Catalana; http://www.enciclopedia.cat/. 16


DIVERSOS AUTORS, Història del País Valencià, vols. II, IV, V, Barcelona, 1990. LLORENS BARBER, Ramón, Historia de Altea. Siglo XVIII, Altea, 1988. TORRES FAUS, Francesc, Les divisions territorials de la Marina, Alacant, 1998. TORRES FAUS, Francesc, “Les divisions territorials valencianes a les observacions de Cavanilles”, Cuadernos de Geografia, nº 62 (1997), pp. 303-322. RODRÍGUEZ MATEOS, Juan Carlos, Las divisiones político-territoriales en España. De las demarcaciones medievales al actual sistema autonómico; http://titulaciongeografiasevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/divisiones.pdf. SALVÀ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, vol. I, Alacant, 1960. Des del siglo XIX hasta la Constitución de 1978; http://temario-historia.nireblog.com/post/2008/11/05/unidad-18-division-territorial-sigloxix-hasta-hoy. División provincial de Javier de Burgos de 1933; http://www.jarique.com/evolucion_1833.htm. Proceso de división provincial de España (1789-1833); http://www.proyectoanibal.com/el%20canton/proceso1.html.

17


EL PARTIT JUDICIAL DE CALLOSA D'EN SARRIÀ DURANT EL SEGLE XIX Joaquín Ronda Pérez i Maria Francia Galiana Botella

És comú, entre la ciutadania callosina més veterana, rememorar la importància que va tenir el nostre municipi en els temps que va ser cap de partit judicial. No és falsa presumpció: malgrat que en l'actualitat la divisió territorial per partits judicials haja perdut significació, en benefici d'altres demarcacions derivades de l'organització de l'Estat per autonomies, durant més de cent cinquanta anys va ser l'eix vertebrador de la implantació de l'Estat en el territori i la base de descripció del “paisatge nacional”. No en va, qualsevol de nosaltres pot encara sentir un cert orgull avui dia que el nom de Callosa d'en Sarrià aparega com un apartat en els capítols de dues de les obres geogràfiques més excel·lents en l’àmbit estatal i valencià del segle XIX; ens referim al Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz, onze volums publicats a Madrid entre 1845 i 1850; i al tom dedicat a la Província d'Alacant en la obra col·lectiva Geografía General del Reino de Valencia, dirigida per Francisco Carreres y Candi, escrit per Francisco Figueres Pacheco i editat en 1914.

Portada de l’obra col·lectiva dirigida per Francisco Carreras y Candi.

18


En estes pàgines intentarem explicar l'origen dels partits judicials a Espanya, el per què de l'elecció de Callosa com cap del seu partit judicial, el significat que va tenir per al municipi este nomenament i presentarem un llistat de personajes que van ocupar diferents funcions derivades d'esta categoria. La concepció liberal de l'Estat, tant a Espanya com en altres països europeus, es va basar, d'una banda en una centralizació de les competències i, d’una altra, en una legislació homogènia, aplicada de forma uniforme sobre el conjunt del país. Este procés s’inicià a Espanya amb la dinastia borbònica i els Decrets de Nova Planta (1707-1716), que liquidaren normatives autònomes com els furs, i van servir perquè les autoritats centrals absorbiren les facultats de poder que tenien els territoris. L'Estat liberal, assentat a Espanya a partir de 1834, va aportar a este model, centralista i unitari, dos factors addicionals propis dels règims constitucionals: la divisió dels tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, i la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i l'administració. Una peça fonamental del nou sistema d'organització política era l'administració pública, un conjunt d'institucions de l'Estat mitjançant el qual el poder polític transmitía les seues decisions, imposava uns comportaments i controlava la societat. En este sentit, els liberals espanyols van seguir la pauta racional i burocràtica executada per França en l'articulació administrativa de la geografia nacional. El país es va dividir en 49 províncies, per Reial Decret de 1833, obra del secretari d'estat de foment, Francisco Javier de Burgos (Motril, Granada, 1778 – Madrid, 1848). En cada província es va situar una Diputació Provincial, amb un cap – més tard, denominat governador civil – que exercia l'autoritat emanada del poder central sobre els pobles sota la seua jurisdicció. Els successius governs liberals van transmetre, de forma centralitzada, tots els àmbits de la seua intervenció a través de diputacions provincials, partits judicials i ajuntaments. Utilitzant este mateix canal, en un diàleg centre i perifèria, obtingueren informació i recursos per a gestionar les seues polítiques públiques. De totes estes corporacions ens interessen els partits judicials. Encara que durant el trienni liberal (1820-1823) va haver una primera experiència, el veritable embrió dels partits judicials es troba al Reial Decret 21 d'abril de 1834. Esta normativa els va concebre, preliminarment, com demarcaciones on exercien la seua jurisdicció els jutjats de primera instància. Ulteriorment, l'Estat va tramar, a partir d'ells, la xarxa urbana oficial al convertir-los en oferents d'una variada gamma de serveis perifèrics; és el cas dels registres de la propietat, les oficines d'hisenda, las notaries, les presons del partit, la sanitat o el servei postal, i en nodes de la xarxa de carreteres i comunicacions. El partit va ser, a més, la unitat estadística intermèdia

19


entre les poblacions i l'administració central, i la base de les obres geogràfiques i cartogràfiques de la épocal 1.

Reial Decret del 21 de abril de 1834 publicat en la Gaceta de Madrid nº 84 del 15-05-1834.

El R. D. del 21 d'abril va fixar catorze partits judicials en tota la província d'Alacant; quatre d'ells en la Marina; de nord a sud, Dénia, Pego, Callosa d'en Sarrià i Altea. Al partit de Callosa se li van assignar els següents pobles: Beniardà, Benifato, Benimassot, Benimantell, Benissa, Bolulla, Calp, Callosa, Castell de Castells, Confrides, Fageca, Famorca, Castell de Guadalest, La Nucia, Polop, Quatretondeta, Tàrbena i Tollos 2. Una Real Ordre posterior, del 9 de setembre de 1836, va canviar les demarcacions: el districte d’Altea va passar a formar part de La Vila Joiosa, i el municipi d'Altea va passar a formar part del partit judicial de Callosa d'en Sarrià 3, que va englobar divuit municipis i un total 1

BURGUEÑO, Jesús, Geografía política de la España Constitucional. La división provincial, Madrid, 1996, pp. 191-192. RAMOS, Vicente, Historia de la diputación provincial de Alicante (1822-1870), Vol. I, Alacant, 2000, p. 71. 3 TORRES FAUS, Francesc, Les divisions territorials de la Marina, Alacant, 1998, pp. 58-61. 2

20


de 23.463 habitants 4. Els pobles que ho van integrar eren L'Alfàs del Pi, Altea, Beniardà, Benifato, Benimantell, Benissa, Bolulla, Calp, Callosa d'en Sarrià, Castell de Castells, Castell de Guadalest, Confrides, Fageca, Famorca, La Nucia, Polop, Quatretondeta i Tàrbena. Esta divisió va romandre vigent fins al Decret del 11 de novembre de 1965, que va suprimir el partit de Callosa, agregant el seu terme al de La Vila Joiosa 5. Els partits judicials van jerarquitzar els territoris comarcals a l'establir una capitalitat, caracteritzada per exercir funcions intermèdies entre els municipis i els caps de província. A esta localitat estaven obligats a acudir els habitants que vivien en la jurisdicció per a complir una sèrie de tràmits davant els empleats públics, la qual cosa repercutia en beneficis econòmics per als seus negocis d’hostalatge, restauració o comerç; i privilegis immaterials, al ser centres d'intercanvi d’información. Per estos motius, i per uns altres com el de donar nom a la demarcació, els caps de partit estaven revestits de certa autoritat simbòlica sobre la resta de poblacions que configuraven el districte 6. La capital del partit judicial de Callosa va romandre en el poble homònim, excepte entre 1851 i 1856 que va mudar a Altea 7; a favor d'este municipi es va al·legar el seu major nombre d'habitants 8 i el contar ja amb alguns serveis públics, com eren la duana o el servei de guardacostes. Segons Adolfo Salvá, en la tramoia d'este canvi de localització es trobava Juan Bautista Thous Carrera, polític d'origen alteà, els manejos del qual en les altes instàncies polítiques van facilitar el trasllat 9. No obstant això, a instàncies d'una petició dels pobles de Fageca, Famorca, Quatretondeta i Castell de Castells, secundada per tots els pobles del partit excepte Altea i Tàrbena, es va aconseguir la tornada de la capitalitat a Callosa. La principal causa argumentada va ser la centralitat geogràfica de Callosa respecte al conjunt de pobles que formaven el partit judicial 10. Callosa d'en Sarrià es va convertir d'esta manera en habitació del jutjat de primera instància, excepte els anys 1894-1897 en els quals es va agregar al de La Vila Joiosa 11. Annex al jutjat, en el solar del que fou l'antic cementiri públic, es crearen les presons del partit gestionades per un alcaid amb comandament sobre dos vigilants 12. A l'any 1847, tres anys

4

Eco del Comercio, 18-05-1834. La població del conjunt de la província d'Alacant era de 365.776 habitants (RAMOS, Vicente, Historia de la diputación…, p. 73). TORRES FAUS, Francesc, Les divisions territorials de la Marina, p. 63. 6 CAPEL, Horaci. “La red urbana española y la nueva demarcación judicial”. Revista de Geografía, II, 1 (1968), pp. 60-61. 7 SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, Tom I, Alacant, 1960, pp. 150151. 8 En 1857 Altea tenia 5.193 habitants, mentres que Callosa tenia 3.889 (Censo de la población de España según el recuento verificado en 21 de mayo de 1857, Madrid,: 1858, p. 23). 9 SALVÁ BALLESTER, Adolfo. La villa de Callosa de Ensarriá …, Tom I, p. 150. L'historiador callosí confon a José Thous Pérez, figura menor, amb el seu nebot Juan Bautista, el veritable cacic del Partit Moderat en la comarca. 10 Ibídem, Tom I, p. 150. La mateixa raó va ser argüida per tretze pobles del partit quan, en 1873, va haver una nova escomesa dels d'Altea per a atreure el jutjat al seu municipi. En aquest cas, l'intent dels alteans va ser secundat pels ajuntaments de Calp i L'Alfàs del Pi (Arxiu de la Diputació Provincial d'Alacant, GE-18727/14). 11 Ibídem, Tom I, p. 151. 12 Ibídem, Tom I, pp. 149-153. Segons Madoz, l'edifici de la presó va costar 29.000 reals que es van repartir entre tots els pobles del partit. El mateix autor ens descriu les instal·lacions: “un edificio triangular y de unos 30 pasos de lado, que contiene tres pisos: en el mas bajo se hallan 2 salas para los presos y 1 calabozo, todo ello bastante seguro, si no tan cómodo como pudieran y debieran esta clase de edificios destinados meramente á la detencion de los encausados. Hay buenos lugares comunes, y todo 5

21


després de crear-se el cos de la guàrdia civil – 1844 -, es va instal·lar un lloc de la benemérita 13. La vila va acollir també la Contaduria d'Hipoteques del Partit fins a la seua conversió, a partir de la Llei Hipotecària del 8 de febrer de 1861, en Registre de la Propietat 14. La Llei del Notariat de 26 de maig de 1862 va utilitzar els partits judicials com districtes notarials i va autoritzar que, dins d'ells i segons les seues característiques, es crearen tantes notaries com foren necessàries 15. El districte notarial de Callosa va quedar conformat al llarg de la major part de la seua existència, i després d'una reducció del nombre inicial de notaris, per quatre dependències en les localitats d'Altea, Benissa, Benimantell i Callosa 16. Els partits judicials van ser una peça fonamental en el disseny del primer Pla General de Carreteres (1860). Per al nostre cas, va contemplar dues carreteres de tercer ordre molt rellevants per a Callosa, la de Benidorm-Pego i la d’Alcoi-Callosa d'en Sarrià, ja que permetien comunicar-la amb carreteres de primer ordre 17. La lentitud de les obres i la falta de consignació pressupostària van provocar que en 1893 18 només s'haguera completat el tram de Benidorm a Callosa; la capital del partit judicial seguia unida als principals nuclis urbans mitjançant camins de ferradura 19. Les sendes també eren el mitjà utilitzat pels peatons o correuers per a transportar el correu administratiu i privat entre els pobles del partit i les dues estafetes creades a este efecte en el districte, Callosa i Altea. Provinent de València i Alacant, el correu arribava a l'estafeta d'Altea. D'aquí sortia un peató amb la correspondència per a l'estafeta de Callosa d'en Sarrià. Des d'aquest punt eixien els següents peatons a: -

Benimantell, Benifato i Confrides.

-

El Castell de Guadalest i Beniardà.

-

Bolulla i Tàrbena.

-

Castell de Castells.

este piso está hecho de bóveda de yeso. El piso segundo, que en atencion al declive del terreno viene a salir frente de la igl. Por donde está la entrada de todas las piezas, sin que sea preciso subir escalera alguna, se halla destinado para habitacion del alcaide, sala de declaraciones y visitas, y pieza de distinguidos, todo bastante regular y cómodo. El último piso, que no comprende mas que una parte de la cárcel, está destinado para las mujeres, y tiene tambien bastantes comodidades”, en MADOZ, Pascual, “Callosa de Ensarriá”, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Tom. V, Madrid, 1846, p. 321. 13 El lloc de la guàrdia civil va ocupar durant el segle XIX dues localitzacions. La primera en el pis alt de la casa del Pòsit, al carrer Sellesos; la segona, des de 1869, al carrer de l'Església, SALVÁ BALLESTER, Adolfo. La villa de Callosa de Ensarriá…, Tom I, p. 156. 14 Gaceta de Madrid, 01-02-1862. 15 Article 3º; Gaceta de Madrid, 29-05-1862. 16 SALVÁ BALLESTER, Adolfo. La villa de Callosa de Ensarriá…, Tom I, pp. 155-156. 17 En concret, la primera amb la carretera Alacant-Silla i la segona des d'Alcoi permetia anar fins a Xàtiva, que enllaçava amb la qual es dirigiria a València, o a Villena, per la qual s'accedia a la d'Alacant-Madrid. PALAZÓN FERRANDO, Salvador, “Los cambios en la población y las comunicaciones”, en ZURITA ALDEGUER, Rafael (coord.), El siglo XIX en Alicante. Revista Canelobre, nº 43 (2000-2001), p. 99. 18 GALIANA BOTELLA, María Francia i RONDA PÉREZ, Joaquín, "Leyendo dos mapas de Callosa d'en Sarrià de 1899 (2ª parte)", Revista de Festes de Moros i Cristians de Callosa d'en Sarrià 2010, p. 200. 19 PALAZÓN FERRANDO, Salvador, “Los cambios en la población y las comunicaciones ...”, pp. 98-99.

22


-

Polop i La Nucia 20.

Carta de Correos y Postas de las provincias de Albacete, Alicante y Murcia, año 1862. (Font: Museo Postal y Telegráfico de Madrid).

Igual que va succeir en la resta del país, el nou model administratiu va significar en el partit noves possibilitats de promoció social lligades al sector públic. Ocupacions com les de jutge, promotor fiscal, notari, funcionari de presons o registrador de la propietat es van fer accessibles per a aquells ciutadans, amb bones influències i amb recursos econòmics, capaços de complir els requisits exigits. Estos buròcrates, jerarquitzats per nivells de capacitació, actuaren com agents executius de les instàncies superiors i conformaren un grup social privilegiat en els llocs on exercien els seus càrrecs.

20

BERMÚDEZ DE LA CORTE, José, "Apéndice I. Servicios de correos en la provincia", en Diccionario postal de la provincia de Alicante, Alicante, 1879, p. 5. Com a curiositat, aportem la dada que el vianant que transportava el correu entre Callosa i Castell de Castells cobrava 600 ptes. anuals (BOPA, 22-07-1882, nº 174).

23


Grup de funcionaris del juzgat de Callosa. Arxiu privat.

Entre els funcionaris públics que van exercir la seua pràctica en la capital del partit judicial durant el segle XIX, volem destacar als jutges de primera instància, els promotors fiscals, els registradors de la propietat i els notaris, dels quals enumerem als següents 21: ANY LOCALITAT

JUTGE DE 1 ª INSTÀNCIA 22

PROMOTOR FISCAL

1836 Callosa de Ensarriá 1837 Callosa de Ensarriá 1838 Callosa de Ensarriá 1839 Callosa de Ensarriá 1840 Callosa de Ensarriá 1841 Callosa de Ensarriá 1842 Callosa de Ensarriá 1843 Callosa de Ensarriá 1844 Callosa de Ensarriá

Bartolomé Calabuig Bartolomé Calabuig Bartolomé Calabuig Bartolomé Calabuig Bartolomé Calabuig Ramon Marin y Alfocea José Mª Lopez

Domingo Antonio Benimeli

D. ---No figura Pedro Anton

José Mª López

Pedro Antón

D. ---No figura

D. ---No figura

REGISTRADOR NOTARI 23 DE LA PROPIETAT

Domingo Antonio Benimeli D. ---No figura Francisco Orts y Pérez Francisco Orts y Pérez

21

Esta informació s'ha obtingut de diverses fonts. Els jutges de primera instància, promotors fiscals i registradors de la propietat en Kalendario Manual y Guía de Forasteros en Madrid, 1836-1837; Guía de forasteros en Madrid, 1838-1872 y Guía Oficial de España, 1873-1900. El llistat de notaris ens ha estat facilitat per D. Joaquín Beltrán Rubio, bibliotecari del Col·legi Notarial de València, al que agraïm la seua amabilitat. 22 Tots els càrrecs descrits tenien, per motius protocol·laris, el tractament de Don. 23 Notaria de Callosa d'en Sarrià (municipi).

24


1845 Callosa de Ensarriá 1846 Callosa de Ensarriá 1847 Callosa de Ensarriá 1848 Callosa de Ensarriá 1849 Callosa de Ensarriá 1850 Callosa de Ensarriá 1851 Callosa de Ensarriá 1852 Callosa de Ensarriá 1853 Callosa de Ensarriá 1853 Altea 1854 Callosa de Ensarriá 1854 Altea 1855 Callosa de Ensarriá 1855 Altea 1856 Callosa de Ensarriá 1857 Callosa de Ensarriá 1858 Callosa de Ensarriá 1859 Callosa de Ensarriá 1860 Callosa de Ensarriá 1861 Callosa de Ensarriá 1862 Callosa de Ensarriá 1863 Callosa de Ensarriá 1864 Callosa de Ensarriá 1865 Callosa de Ensarriá 1866 Callosa de Ensarriá 1867 Callosa de

Ginés Alcaraz

Juan Bautista Ronda y Lloret 24

Francisco Javier Sanchez y Ferrer Francisco Javier Sanchez y Ferrer Francisco Javier Sanchez y Ferrer Francisco Javier Sanchez y Ferrer Francisco Javier Sanchez y Ferrer Jacinto Cavestany Jacinto Cavestany No té

Vicente Martí Vicente Marti Vicente Martí Francisco Ballester y Soriano Francisco Ballester y Soriano Francisco Ballester y Soriano Francisco Ballester y Soriano No té

Manuel Ramirez 25 No té

No té

Manuel Ramirez No té

Francisco Ballester y Soriano No té

Rafael Maria Aracil Rafael Mª Aracil 26 Manuel Ramirez

José Maria Carrera

José Serrano Ordóñez José Espert y Roig José Espert y Roig José Espert y Roig José Espert y Roig José Espert y Roig Gaspar La Serna

Francisco Ballester y Soriano

José Salvá y Pont José Salvá y Pont 27 José Mª Carrera José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont Luis Ramon y Volant Francisco Salvá

Pedro Gran y Rueda Joaquín Girón

Francisco de Paula Carrera Luis Mira y Giner

José Fabregat

Nicolás Grustan y Miralles

24

José Salvá y Pont 28 José Salvá y

Pedro Grau

Està escrit Llobet. Està en l'apartat de Jueces de Primera Instancia y Promotores fiscales de los partidos judiciales de la Peninsula é islas adyacentes. Territorio de la Audiencia de Valencia. Provincia de Alicante. 26 Callosa recupera el Jutjat de Primera Instància en perjudici d'Altea. 27 El segon cognom apareix escrit com Font. 28 En 1866 es crea la la Dirección General del Registro de la Propiedad. Audiencia de Valencia. Provincia de Alicante. Callosa de Ensarriá era de quarta categoria. Anteriorment existia la Dirección General amb alts càrrecs, però sense registradors locals. 25

25


Ensarriá 1868 Callosa de Ensarriá 1869 Callosa de Ensarriá 1870 Callosa de Ensarriá 1871 Callosa de Ensarriá 1872 Callosa de Ensarriá 1873 Callosa de Ensarriá 1874 Callosa de Ensarriá 1875 Callosa de Ensarriá 1876 Callosa de Ensarriá 1877 Callosa de Ensarriá 1878 Callosa de Ensarriá 1879 Callosa de Ensarriá 1880 Callosa de Ensarriá 1881 Callosa de Ensarriá 1882 Callosa de Ensarriá 1883 Callosa de Ensarriá 1884 Callosa de Ensarriá 1885 Callosa de Ensarriá 1886 Callosa de Ensarriá 1887 Callosa de Ensarriá 1888 Callosa de Ensarriá 1889 Callosa de Ensarriá 1890 Callosa de Ensarriá

José Antonio del Castillo Vicente Gil Pastor Vicente Gil y Pastor Francisco Vicente Escolano José Victorio Mora José Victorio Mora José Victorio Mora José Victorio Mora Eduardo Gironés y Port Eduardo Girones y Port José Esteban Quilez y Faneza José Esteban Quilez y Faneza José Esteban Quilez y Faneza José Esteban Quilez y Faneza Pelegrin García Alvarez 31 Nicolás Eduardo Lloret y Marc 32 Nicolás Eduardo Lloret y Marc Nicolás Eduardo Lloret y Marc Ignacio Cunchillos y Munárriz Ignacio Cunchillos y Munárriz Manuel Giménez Peña Tomás Morales Díaz Manuel García Giner 33

José Madaleno Saval José Gomis y Fuster José Gomis y Fuster José Gomis Fuster Daniel Lopez de Calle

Joaquín Piquer y Emó Joaquín Piquer y Emó Joaquín Piquer y Emó Joaquín Piquer y Emó Joaquín Piquer y Emó Antonio Martin Lara Antonio Martín Lara Nicolás Eduardo Lloret y Marco

29

Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont 29 José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont 30 José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont

Pallarés Pedro Grau Pallarés Pedro Grau Pallarés Pedro Grau Pallarés Pedro Grau Pallarés Pedro Grau Pallarés Pedro Grau Pallarés Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez Pedro Martínez y Martínez

José Salvá y Pont

Pedro Martínez y Martínez

José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont

Pedro Martínez y Martínez José Salvá Moncho José Salvá Moncho

El Registre de la Propietat de Callosa passa a tercera categoria. En este any passa a dependre de la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado. Registradores de la Propiedad. Audiencia de Valencia. Provincia de Alicante. 31 Manuel Sambricio y Antón va ocupar el càrrec de jutge de primera instància des del 16-05-1882 fins al 18-12-1882, en el qual és substituït per Pelegrín García Álvarez (Gaceta de Madrid, nº357, 23-12-1882). 32 En 1882 es crea l'Audiència Criminal d'Altea. Els partits judicials de Denia, Pego i La Vila Joiosa s'integren en la mateixa. El jutjat de Callosa es qualifica de la Classe A de Ascens. 33 Dada obtinguda del Registre Civil de Callosa d'en Sarrià. Agraïm a Rita Cano Mayor, agent del dit registre. 30

26


1891 Callosa de Ensarriá 1892 Callosa de Ensarriá 1893 Callosa de Ensarriá 1894 Callosa de Ensarriá 1894 La Vila Joiosa 1895 Callosa de Ensarriá 1895 La Vila Joiosa 1896 Callosa de Ensarriá

Felipe Ramos Esquerre Felipe Ramos Esquerre Felipe Ramos Esquerre No té

1896 La Vila Joiosa 1897 Callosa de Ensarriá

Francisco Penichet Lugo Miguel Escobar y Barberán

1898 Callosa de Ensarriá 1899 Callosa de Ensarriá 1900 Callosa de Ensarriá

Miguel Escobar y Barberán Miguel Escobar y Barberán Miguel Escobar y Barberán

José Elías Esteve y Chafer No té Zoilo Rodríguez Porrero No té

José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont José Salvá y Pont

José Salvá Moncho José Salvá Moncho José Salvá Moncho José Salvá Moncho

José Salvá y Pont

José Salvá Moncho

Emilio Colmenares (Interí)

José Salvá Moncho

Emilio Colmenares (Interí) D. ---No figura el nom Vicente Pallarés Sanchiz Vicente Pallarés Sanchiz

José Salvá Moncho José Salvá Moncho José Salvá Moncho José Salvá Moncho

La qualificació del jutjat de Callosa com d'ascens explica dues coses; d'una banda, la breu durada de les estades dels jutges en el partit, ja que per a ells només era una etapa més fins a la consecució de la destinació final; d’una altra banda, que mai poguera ser plaça definitiva. Altra observació reseñable és la de l'origen forà dels jutges; la raó consistix que un dels requisits de la judicatura establia que no podien exercir jurisdicció en els partits judicials d'on eren oriünds ells o les seues cònjuges 34. No ocorria així amb altres funcionaris del jutjat; per exemple, tenim constància pel Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, que des de 1866 fins a 1900 va ocupar la plaça de secretari judicial Fernando Berenguer Benimeli 35. L'Ajuntament sufragava les despeses de lloguer de la casa habitatge del jutge del districte fins que en 1921 es va reformar el segon pis de la casa de l'Audiència del Jutjat 36. Respecte a la ubicació del tribunal, este es va instal·lar des de 1845 en el primer pis de l'edifici del exconvent de caputxins, propietat del govern després de la exclaustració dels frares, que ho va cedir a l'ajuntament per a este ús 37.

34

Per exemple, José Victorio Mora i Picó, anomenat jutge a Callosa l'any 1872, va haver d'abandonar el seu destí en 1876 al contraure matrimoni amb la senyora Amalia Berenguer i Ronda, natural de Callosa. 35 També van exercir este càrrec Pedro Benimeli Giner, Vicente Madaleno, Antonio Ronda Polart, Joaquín Servent, Pedro Grau Pallarés, Roque Cano Lledó, Domingo Pérez Cardona, Vicente Morant Ripoll, Jaime Lloret Lloret i Miguel Fuster. 36 SALVÁ BALLESTER, Adolfo. La villa de Callosa de Ensarriá…, Tom I, p. 151. 37 SALVÁ BALLESTER, Adolfo. La villa de Callosa de Ensarriá…, Tom II, p. 39.

27


Plaça de Canalejas. (Font: Figueras Pacheco, F., Provincia de Alicante, en F. Carreras y Candi, Geografía General del Reino de Valencia, Barcelona, 1914, p. 692).

Pascual Madoz ens proporciona algunes dades d’estadística criminal concernents al jutjat de Callosa per a l'any 1843. Foren acusats 80 individus, 76 homes i 4 dones, dels quals 10 van ser absolts i 70 penats. En aqueix any es van perpetrar 32 delictes d'homicidi i de ferides; 4 amb armes de foc d'ús lícit i 9 il·lícit, 12 amb armes blanques permeses i 4 prohibides, i 3 amb instruments contundents 38. Més enllà de l'Administració, es va generar un nucli de professions privades lligades al servei públic destacant, sobretot, l'especialitzat en lleis. Entre els advocats que van exercir la seua labor a durant el segle XIX, i que residien en Callosa, podem anomenar a Jacinto Ronda Tasa, Francisco Marques Benimeli, Luis Guardiola Saval, Pedro Antón Sanchis, Juan Bautista Salazar Benimeli, Ramón Giner Cerdá, José Salvá Pont, Julián Berenguer Ronda, Marcelino Blanquer Benimeli, Julio Grau Benimeli o Pedro Grau Benimeli. Els principals procuradors per al mateix període, també veïns de la vila, van ser Domingo Antonio Benimeli Saval, Gaspar Ronda Polart, Eduardo Benimeli Savall, Joaquín Grau Pallarés, Domingo Pallarés Ronda, Vicente Pallarés Ronda, Javier Berenguer, Vicente Savall Berenguer, Félix Benimeli Ronda i Francisco Javier Pérez Seguí. Per a concloure l'article, voldríem fer un breu esment a la repercussió que tenien les demarcacions judicials com districtes electorals. Per a les eleccions a diputats provincials, el partit judicial va tenir dret a triar un diputat fins a 1882; després d'esta data va formar circumscripció, juntament amb el partit judicial de La Vila Joiosa, i ambdós enviaven dos diputats.

38

MADOZ, Pascual. “Callosa de Ensarriá” en Diccionario geográfico-estadístico-histórico…, Tom V, p. 321.

28


Respecte a les eleccions a Corts nacionals desde les primeres votacions, celebrades en 1834, el partit judicial fou districte únic; a partir de 1846, es va dividir entre les demarcacions de Benissa 39 i La Vila Joiosa. La llei del 01-01-1871 requereix una menció especial per què va territorialitzar la divisió per districtes electorals de més llarga pervivència, fins a 1923. Per causa de la citada llei, el terme electoral alacantí va quedar circumscrit a deu districtes i una circumscripció; el partit judicial de Callosa va escampar els seus municipis entre els districtes de Dénia (Callosa capital i Calp), Pego (Benissa i Castell de Castells) i La Vila Joiosa (la resta de localitats) 40. Hem volgut abordar en este article, els inicis de Callosa com centre administratiu de la comarca durant el segle XIX. La seua rellevància com a tal no va decaure i transcendí al segle XX, conservant-se esta percepció en la memòria dels callosins.

BIBLIOGRAFIA

BERMÚDEZ DE LA CORTE, José, "Apéndice I. Servicios de correos en la provincia", en Diccionario postal de la provincia de Alicante, Alacant, 1879. BURGUEÑO, Jesús, Geografía política de la España Constitucional. La división provincial, Madrid, 1996. CAPEL, Horaci, “La red urbana española y la nueva demarcación judicial”, Revista de Geografía, II, 1 (1968), pp. 56-65. GALIANA BOTELLA, María Francia i RONDA PÉREZ, Joaquín, "Leyendo dos mapas de Callosa d'en Sarrià de 1899 (2ª parte)", Revista de Festes de Moros i Cristians de Callosa d'en Sarrià 2010, pp. 193-211. MADOZ, Pascual, “Callosa de Ensarriá”, en Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Tom V, Madrid, 1846, pp. 316-323. PALAZÓN FERRANDO, Salvador, “Los cambios en la población y las comunicaciones”, en ZURITA ALDEGUER, Rafael (coord.), El siglo XIX en Alicante. Revista Canelobre, nº 43 (2000-2001), p. 92-103. PEÑA GALLEGO, Fernando, Elecciones legislativas en la provincia de Alicante durante la época de la Restauración (1875-1902), Alacant, 1979. RAMOS, Vicente, Historia parlamentaria, política y obrera de la provincia de Alicante, 4 vols, Alacant, 1988. RAMOS, Vicente, Historia de la diputación provincial de Alicante (1822-1870), Vol. I, Alacant, 2000. SALVÁ BALLESTER, Adolfo. La villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, Tom I i II, Alacant, 1960. TORRES FAUS, Francesc, Les divisions territorials de la Marina, Alacant, 1998.

39

En Benissa havien dues seccions Tàrbena, on votava Callosa capital, i Benissa. L'evolució electoral del partit judicial de Callosa en PEÑA GALLEGO, Fernando. Elecciones legislativas en la provincia de Alicante durante la época de la Restauración (1875-1902), Alacant, 1979 i RAMOS, Vicente, Historia parlamentaria, política y obrera de la provincia de Alicante, 4 vols, Alacant, 1988. 40

29


LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA Y CALLOSA D’EN SARRIÀ

Joaquín Ronda Pérez y María Francia Galiana Botella

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XVIII se expandió por toda Europa una teoría económica conocida con el nombre de fisiocratismo. Este modelo postulaba que la agricultura era la única actividad económica capaz de generar riqueza, y situaba al sector primario como eje principal de la economía y el desarrollo. En su propósito de potenciar la actividad agrícola, el fisiocratismo abogaba por la aplicación del estudio de las ciencias naturales a la agricultura, cimentando así las prácticas agrarias sobre pilares científicos. La culminación de todo este proceso se materializó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con el nacimiento de la agronomía, una ciencia aplicada que pretendía establecer la teoría de la agricultura 1. La difusión del fisiocratismo y la agronomía en España se realizó a través de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País (RSEAP). Estas instituciones privadas sirvieron a la monarquía de Carlos III para emprender, de forma controlada, las reformas ilustradas que el país necesitaba en el ámbito de la economía y la sociedad 2. Entre 1775 y 1789 se fundaron en España más de setenta Sociedades Económicas, independientes entre sí, pero sometidas a la férrea supervisión del Consejo de Castilla. En concreto la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (RSEAPV) fue una de las pioneras, se creó en 1776 gracias a una iniciativa altruista de siete patricios valencianos 3. Avanzado el siglo XIX, la RSEAPV se convirtió en un grupo de presión utilizado por la burguesía agraria valenciana para defender sus intereses ante el gobierno central y los órganos locales de decisión política 4. El fomento de la agricultura fue uno de los objetivos prioritarios de la RSEAPV desde su fundación hasta 1882, cuando desaparece como motor social y dinamizador 1

Los avatares en el surgimiento de esta nueva ciencia en España están explicados en LLUCH, Ernest y ARGEMÍ, Lluís, Agronomía y Fisiocracia en España (1750-1820), València, 1985. 2 SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1992 (e. o. 1957), pp. 230-289. 3 Los fundadores fueron el arcediano de Alzira, D. Pedro Mayoral, el Oidor Francisco Pérez Mesía, los marqueses de León y de Mascarell, D. Sebastián Saavedra, D. Francisco de Lago y D. Juan de Vao. El primer director de la entidad fue el Conde de Castrillo y Orgaz, señor de Callosa y la Vall de Tàrbena, que volvió a ejercer este cargo en 1832. Una breve síntesis de la historia de la Sociedad Económica, desde su nacimiento hasta la actualidad, se puede leer en OLTRA CLIMENT, Francisco, “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2008): una apuesta permanente por el conocimiento”, en BAS MARTÍN, Nicolás y PORTOLÉS SANZ, Manuel (coords.), Ilustración y progreso: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009), València, 2010, pp. 13-56. 4 PONS I PONS, Anaclet y SERNA ALONSO, Justo, “Elitismo y dominación de clase en Valencia (1856-1868)”, Saitabi, nº XXXIV (1984), pp. 153-156.

30


de la sociedad valenciana 5. Josep Vicent Maroto ha fijado las principales funciones de la RSEAPV en el ámbito de la agronomía 6 : −

La recepción, divulgación y edición de libros y publicaciones agrícolas.

La promoción de las enseñanzas agrícolas.

La extensión de innovaciones agrarias y experimentos sobre cultivos ya establecidos.

La popularización de diferentes tecnologías agrarias, especialmente el uso de fertilizantes (el guano) y la maquinaria agrícola.

Para conseguir estos fines, la RSEAPV promovió periódicamente premios, incitó a la redacción de Memorias con el fin de conocer el estado de la agricultura en el país, organizó ferias y exposiciones, y publicó el Boletín Enciclopédico de la RSEAP, entre otras actividades. Este capítulo tiene por objeto presentar dos colaboraciones de la RSEAP relacionadas con Callosa d’en Sarrià. La primera es la transcripción parcial de una memoria que un erudito vinculado a la Sociedad, Vicente Ignacio Franco, redactó sobre cuatro poblaciones valencianas, una de ellas Callosa d’en Sarrià. En la segunda se presenta al lector a uno de los principales agrónomos de la primera mitad del siglo XIX, el callosino Juan Bautista Berenguer y Ronda, y un texto que este experto escribió en 1842 promocionando el cultivo del níspero.

LA MEMORIA DE VICENTE IGNACIO FRANCO SOBRE CALLOSA

El linaje Franco se remonta al siglo XVI en la localidad de Castelló de la Ribera, comarca valenciana de la Ribera Alta. Los Franco fueron una familia de labradores pudientes hasta que un miembro de la familia, Francisco Franco y Sanchis, inició la tradición cultural de la familia alcanzando el título de doctor en leyes. Este abogado se casó con María Tormo de Olóriz, rica doncella de la ciudad de Valencia. El tercero de los cinco hijos del matrimonio, nacido a finales de diciembre de 1741, recibió el nombre de Vicente Ignacio por un hermano de su madre, el renombrado jurista valenciano Vicente Ignacio Tormo de Olóriz. El joven Vicente Ignacio accedió a una educación desacostumbrada para la gente de su pueblo. Desde el año 1767 ejerció el oficio de amanuense en casa de un escribano de Castelló. A la muerte de su padre heredó cierto patrimonio rústico, lo que le posibilitó alternar el oficio de amanuense con el de labrador. En el año 1785 entró 5

La RSEAPV existe todavía como sociedad simbólica y de estudios. La Universitat de València gestiona su archivo y biblioteca; ver http://www.uv.es/rseapv. 6 MAROTO I BORREGO, Josep Vicent, “L´agronomia valenciana i la RSEAP (segles XVIII i XIX), en BAS MARTÍN, Nicolás y PORTOLÉS SANZ, Manuel (coords.), Ilustración y progreso…, pp. 123-169.

31


en el ayuntamiento de Castelló como síndico personero; más tarde fue nombrado secretario de este municipio. Por aquel entonces, Franco debió de gozar de cierta aureola de erudito en su pueblo natal; así lo demuestra su participación en la obra coordinada por Tomás López, Relaciones goegráficas, topográficas e históricas del reino de Valencia hechas en el siglo XVIII, con la entrada “Castellón de la Villanueva y nunca de San Phelipe”, fechada el 6 de julio de 1776 7. La relación de Vicente Ignacio con la Real Sociedad Económica de Amigos del País principió el día 14 de noviembre de 1792 cuando, en consideración a su trabajo “Memoria sobre la necesidad de crear nuevas poblaciones en este Reyno”, fue honrado por esta institución con el título de “socio de mérito en la clase de agricultura”. A partir de entonces el avatar intelectual de Franco quedó ligado para siempre a esta institución valenciana, de la que recibió numerosas distinciones. Aunque algunos de estos galardones estaban dotados con dinero, Vicente Ignacio, cada vez más entregado a su trabajo intelectual, no pudo vivir de su producción científica, y durante toda su vida padeció estrecheces económicas. Quizás detrás de esta última consideración se hallé la razón de la estéril polémica que Franco mantuvo con el científico Antonio José Cavanilles (Valencia, 1745 - Madrid, 1804) a raíz de la publicación de las Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del reyno de Valencia, la magna obra de Cavanilles publicada entre 1795 y 1797. Como ha resaltado su biógrafo, Vicent Ribes, Franco vió en Cavanilles “otro historiador como él mismo, pero mucho más prestigioso, oficialmente reconocido y galardonado”; y en su monumental obra, “un trabajo que él también se sentía capaz de efectuar y que no había podido llevar a cabo por no estar económicamente respaldado” 8. Franco llegó a publicar cinco obras para rebatir las opiniones vertidas en las Observaciones; sobre todo fue extremadamente criticó con el rechazo que Cavanilles mostró hacia el cultivo del arroz, fundamentado principalmente en razones higiénicas. El castellonense, proveniente de una zona productora de este cereal, defendió a ultranza su labranza. La peor consecuencia de esta confrontación intelectual fue la marginación de Vicente Ignacio de los círculos intelectuales valencianos más avanzados de su época 9. La obra que ahora parcialmente transcribimos tiene como título, Memoria en que se contiene la población actual de primero, segundo y tercer orden de este reyno 7

El geógrafo y cartógrafo Tomás López buscaba en cada localidad una persona de especial distinción, que le escribiese una relación de los parajes que le eran familiares. 8 RIBES IBORRA, Vicent, La Ilustración marginada: Vicente I. Franco, Alzira, 1987, p. 32. 9 Ibídem, pp. 30-36. Este rechazo de los ilustrados valencianos da razón al título de la biografía de Vicent Ribes.

32


de Valencia, con la historia y estado en que se hallan la ciudad de Gandía, y las villas de Pego, Callosa de Ensarriá y Enguera. Fue su última obra, ya que Franco murió en Valencia en el mes de agosto de 1804. Este informe forma parte del conjunto más valioso de la producción intelectual de Franco: los estudios sobre la sociedad y economía rurales de la Valencia de su época. En estas investigaciones el castellonense combinó sabiamente el trabajo de archivo con la observación práctica, y aportó un aparato estadístico de ingente valor para conocer el estado de la agricultura y la demografía en el Reino de Valencia durante su tránsito al siglo XIX. Diversas vicisitudes ocurridas en el seno de la Sociedad Económica hicieron desaparecer muchas de estas investigaciones 10; otras quedaron al abrigo de la biblioteca y archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, por suerte para nosotros una de éstas es la relacionada con Callosa d’en Sarrià. Con este opúsculo, relativamente largo para lo que Franco acostumbraba, el autor pretendía obtener uno de los dos premios, consistentes en mil reales de vellón cada uno y una medalla o patente de socio, que la junta de la RSEAPV de 9 de marzo de 1803 acordó otorgar a aquel que presentara un estudio sobre tres poblaciones valencianas de más de 1.200 vecinos 11. Este texto fue publicado dentro de la suma titulada Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad y reino de Valencia celebrada el día 9 de diciembre de 1803, impreso en Valencia por Benito Monfort en 1804 12. El tratado comienza con un preliminar en el que Franco jerarquiza en tres clases u órdenes las poblaciones del Reino de Valencia, en función de su importancia administrativa, vecindario, fábricas y comercio. De la comarca de la Marina Baixa sólo La Vila Joiosa estaba en las de primer orden, “por su Bahía, comercio y vecindario” 13; entre las de segunda categoría, “de 800 vecinos, á 1200 ó poco mas” sitúa Callosa 14. Después de la introducción, Franco describe la ciudad de Gandía y la villa de Pego para, a continuación, dedicarse a Callosa d’en Sarrià, texto que pasamos a transcribir.

10

Conviene mencionar que a fines de 1801, Franco había concluido las descripciones topográfico-económicas de las trece gobernaciones en que se dividía el País Valenciano, de las que no queda constancia física; RIBES IBORRA, Vicent, La Ilustración marginada…, p. 45. 11 Ibídem, p. 45. 12 ALEIXANDRE TENA, Francisca, Catálogo de la biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 1972, p. 135. Las páginas dentro de la obra son las que van desde la 129 hasta la 213; las exclusivas van de la 196 a la 200. 13 Memoria en que se contiene la población actual de primero, segundo y tercer orden de este reyno de Valencia…, p. 134. 14 Ibídem, p. 136.

33


DESCRIPCION DE LA VILLA Y TERMINO DE CALLOSA DE ENSARRIA.

La villa de Callósa de Ensarriá reconoce por su señor territorial al Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz; hállase á tres leguas de la Ciudad de Denia, cabeza de la Gobernacion y al medio dia de esta, y á quince leguas de la ciudad de Valencia, capital del Reino. Sus calles están casi todas en cuesta y empedradas; las casas proporcionadas á la necesidad del labrador, las mas nuevas, sin luxo, y pocas con comodidad. Tiene una Iglesia Parroquial con Cura propio, un teniente de Cura ó Vicario, y un beneficiado ó capellan; un Convento de Capuchinos con 23 religiosos sacerdotes, y 12 legos. Tiene un meson sin ninguna comodidad, quatro hornos de pan cocer, dos almazaras ó molinos de aceyte. Un Maestro de gramática sin dotacion, ni otro auxilio ó subvencion que el de las mesadas con que le asisten los estudiantes; otro Maestro de primeras letras con 70 pesos que se le pagan de Propios y arbitrios, una enseñanza de niñas con una maestra, á quien se le pagan tambien de Propios 30 pesos anuales. Se halla poblada esta villa de 1200 familias ó vecinos, y de 4701 almas de ámbos sexos, y de todas edades. Todos estos vecinos son labradores, á excepcion de 40 alpargateros, seis sogueros, y algunos oficiales precisos en un lugar, y todos habitan en las 930 casas que compone la poblacion, la qual á principios del siglo pasado apénas contaba con treinta familias. Este prodigioso aumento que en el dia tiene, lo ha logrado por la fertilidad de su país y terreno; la aplicación y trabajo de sus vecinos al fomento de la agricultura; y porque su saludable situacion, benigno clima, y pureza de los ayres, contribuyen á la salud, y nada ménos á la fecundidad de las mugeres y aptitud de los hombres, en términos, que es muy frecüente casarse los hombres ántes de los quince años, y las mugeres á los trece años de su edad. Yo me persuado que otra de las principales causas de tan rápido aumento de la poblacion lo es el no conocer luxo alguno; el vestido de los hombres se reduce á capote, chaleco, calzon ajustado y capa de paño; el de las mugeres jubon, saya ó guardapies de vayeta ó filoseda; y el calzado comun alpargatas, de suerte, que solo algun poderoso, dos Abogados, el Escribano y el Cura visten con distincion, pero aun esta no es con luxo. Otra causa es tambien la sobriedad en la comida; poca carne de lanar y cabrío, mucho pescado salado y mas legumbres, vino del país, pan de trigo en el rigor del verano, de maiz y centeno en el invierno, es su ordinaria comida: las aguas de la fuente llamada mayor ó de Callosa, y de mas de que beben, que son puras y abundantes; el cielo despejado y alegre, los ayres que respiran, la vida deliciosa de montes, huertas y marina, son todo causas, que contribuyendo á favor de la salud, 34


hacen que esta villa y sus vecinos de tarde en tarde padezcan epidemias mortales y destructivas de la vida. Sin embargo de que padecen muchos jornaleros, que salen á trabajar á las riberas del Júcar, tercianas impertinentes originadas mas bien del mal tratamiento que se dan, que del trabajo que hacen; ellos comen pocos dias á la semana de caliente; pan y atun, bacalao, cebollas y otras frioleras es su comida, y como luego beben aguas calientes, con este desórden enferman fácilmente. Tal es el actual estado de esta poblacion, la qual tiene una legua de término entre la Lucía, Polóp, Altéa, y valle de Guadalest. Todo este terreno está cultivado sin quedar sitio inculto á pesar de lo empinado del Bernia y de sus muchos peñascos: en las escarpadas faldas de los montes Serrella y Aytána, se han plantado viñas hasta tal altura, que se necesitan dos horas para subir á ellas. Allí las viñas, que dan delicada pasa y ricos vinos; algo mas abaxo almendras y higueras; y en las faldas algarróbos alternando con dichos árboles campos de trigo y otros frutos: de suerte, que con estas industrias y trabajos han quedado sin terrenos para pastos de ganados, y sin leña; y precisados á solicitarlo todo, y aun terrenos de las inmediaciones, para tener en donde trabajar; porque en esta poblacion no hay fortunas desmedidas, y apénas se halla un vecino que no tenga propiedad ó campos propios á que atienda su industria y trabajo. Asimismo cultivan sobre quinientos jornales de tierra, que riegan la mayor porcion con agua de los rios Algár y Guadalest. Algár nace por dos bocas en la raiz meridional del Bernia, á media hora de Callósa, en el distrito llamado “dels saós”. Sus aguas cristalinas, puras y abundantes, aumentadas con las de otro riachuelo que baixa del pueblo de Bolulla, corre por un solo cauce hasta entrarse con el Guadalest en el mar: las aguas de estos riachuelos tienen la propiedad de conservarse puras en los viages de mar, y por cuya excelencia se les prohibió á los de Callósa aprovecharse de ellas para regar las tierras con el pretexto que se adulterarían, y por cuya privacion se aprovechan de las aguas sobrantes de las de Bolulla, y de las de las fuentes Mayor, Onaer, Micleta y Montroy. De la primera de estas fuentes bebe la poblacion, nace medio quarto de hora ántes de llegar á Callósa; la segunda al Norte, y media legua de la villa; y las otras en el término de Polóp, y junto á las ruinas de Micleta, poblacion antigua al Sur de Callósa. Cultivan estos terrenos, arándolos con mulas y asnos, cabándolos con azadas y azadones, y de esta suerte cogen sobre 1@ cahices de trigo, 1@ de maiz, 34@ arrobas de pasas, 30@ de algarróbas, 220 cargas de almendra mondada, 10 @ cántaros de vino, 12 @ arrobas de higos, 1 @ arrobas de aceyte, 2 @ libras de seda, y muchas legumbres, como garvanzos, lentejas, guisantes &c. y verduras: de suerte, que viven reducidos á una medianía, porque en años estériles ó de mala cosecha no

35


les bastan los frutos. Pastan 1@ lanares y 500 cabrĂ­os, dan los lanares 200 arrobas de lana del paĂ­s.

36


JUAN BAUTISTA BERENGUER Y RONDA Y EL FOMENTO DEL CULTIVO DEL NÍSPERO

Por corrección manuscrita de Adolf Salvà al libro Diccionario de bibliografía agronómica, sabemos que Juan Bautista Berenguer y Ronda nació en Callosa el día 29 de agosto de 1794, hijo de Vicente Berenguer y María Ronda 15. En 1820 se estableció en Valencia y en 1825 pasó a Málaga, a expensas de Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm, Duque del Infantado 16, con el propósito de dirigir unos ensayos para la propagación de la cochinilla 17, insecto que él mismo se encargó de introducir en Valencia desde el establecimiento conocido como el “Corralón de la Aduana” 18. Este huerto, propiedad del Duque y dirigido por Berenguer, fue un laboratorio de experimentos agrícolas y zona de ensayo de nuevos cultivos. En este sentido, las innovaciones de Berenguer en el terreno de la agronomía abarcaron numerosas novedades, entre las que se destacan la aclimatación del boniato, y la presentación de nuevas variedades de patata, arroz y morera. En 1831 entró a formar parte de la RSEAPV; dos años más tarde recibió de dicha sociedad el título de “socio de mérito” por propagar plantas exóticas americanas 19. En esta entidad desempeñó los cargos de secretario, contador y vicedirector. En 1834 formó, junto con Pascual Asensio, el primer catálogo de árboles frutales ilustrado con grabados, primero de este tipo que se publicó en España 20. Pons y Serna han incluido a Juan Bautista Berenguer y Ronda, entre una serie de prohombres de la talla del editor Mariano de Cabrerizo, o de los comerciantes y financieros José Campo, José Ignacio Llano o los hermanos Trénor, que ejercieron su poder e influencia en la ciudad de Valencia entre 1856 y 1868, un periodo de

15

ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, Diccionario de bibliografía agronómica de toda clase de escritos relacionados con la agricultura, Madrid, 1865, p. 865. En este libro, Antón fija por error el nacimiento de Berenguer en 1791; esta incorrección se ha transmitido a todas las noticias biográficas sobre este personaje, y todavía circula en la actualidad. Salvà también apunta que la familia a la que perteneció se conocía en la Callosa de su época por el apodo “Racóna”. 16 El Duque del Infantado había detentado el señorío de Alberic en Valencia y es verosímil pensar que, tras la disolución del régimen señorial, pasase a ser un gran propietario en este lugar. Berenguer y Ronda siempre estuvo muy asociado a esta población valenciana. 17 RICO GARCÍA, Manuel, Apéndice al Ensayo Biográfico Bibliográfico de Escritores de Alicante y su Provincia, Tomo XIII, [manuscrito], Alicante, 10 de Noviembre de 1896, p. 274. La cochinilla, también llamada grana, es un insecto que crece en el nopal o higuera tuna. Se utilizaba como tinte o colorante en el textil. 18 Discurso que, en la sesión celebrada por la Real Sociedad Económica de la provincia de Valencia en el día 14 de enero de 1835 pronunció su director, el señor gobernador civil D. Juan Antonio Castejón, Valencia, 1835, pp. 18-19. Por este acontecimiento recibió en 1828 la medalla de oro de la RSEAPV; RICO GARCÍA, Manuel, Apéndice al Ensayo Biográfico Bibliográfico de Escritores de Alicante y su Provincia…, p. 275. 19 Ibídem, p. 275. 20 Establecimiento de arboricultura ó árboles de fruto que cultivan Salvador Galán y hermanos, en la huerta de Alboraya, vega de Valencia, Valencia, por J. Rius, 1854; ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, Diccionario de bibliografía agronómica…, p. 63. En esta entrada se desvela también que Berenguer y Ronda vivió en Valencia en la calle de Serranos, nº 29 (año 1855).

37


modernización económica bajo la alternancia política de la Unión Liberal y el Partido Moderado 21. Estos autores aportan también un esquemático bosquejo biográfico sobre Berenguer 22, que completamos con los datos recogidos en el ensayo bibliográfico de Rico 23: −

Abogado (ex – decano del Colegio)

Propietario agrícola

Administrador de la herencia del Duque del Infantado

Apoderado general de las rentas de la Ribera del Xúquer del Colegio Mayor de Santo Tomás de Villanueva

Presidente de La Edetana 24

Director de jardines de la ciudad de Valencia (año 1835)

Vocal de la Comisión de Estadística (año 1841)

Presidente de la Comisión Oficial para la remisión de productos de la provincia de Valencia a la Exposición Internacional de Londres (año 1841)

Presidente de la Junta de Defensa contra la plaga de langosta (año 1841)

Presidente de la Junta de Defensa Arrocera (año 1842)

Miembro de la Junta de Agricultura de la Provincia de Valencia por Alberic (año 1847)

Vocal – secretario de aguas potables de Valencia

Vocal de la Asociación de Caridad de las Cárceles de San Narciso

Falleció el 30 de marzo de 1863 a consecuencia de una pulmonía que contrajo haciendo plantaciones en sus campos de experiencias de Alberic

Berenguer y Ronda fue un prolífico autor de artículos para el Boletín Enciclopédico de la RSEAP 25. Una de sus contribuciones tuvo por objeto animar a los agricultores a que plantasen, con ánimo especulativo y no sólo ornamental, un frutal exótico recientemente importado desde el Extremo Oriente por la RSEAP: el níspero o “Mespilus Japanica”. Seguidamente ofrecemos al lector la transcripción del texto de este eminente callosino.

21

PONS I PONS, Anaclet y SERNA ALONSO, Justo, “Elitismo y dominación de clase…”, pp. 157-166. Ibídem, p. 158. RICO GARCÍA, Manuel, Apéndice al Ensayo Biográfico Bibliográfico de Escritores…, pp. 274-280. Según Manuel Rico, fue el propio hijo de Juan Bautista Berenguer y Ronda el que le proporcionó información sobre su padre. 24 Era una sociedad de seguros mútuos agrícolas para la provincia de Valencia. 25 Este hecho lleva a Braulio Antón a reconocer que fue el callosino, junto con el canónigo valenciano Joaquín Carrascosa, director del jardín Botánico de Valencia, los que llevaron “una parte muy principal y honrosa” de esta publicación periódica; ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, Diccionario de bibliografía agronómica…, p. 44.. 22 23

38


DEL NISPERO DEL JAPON. Mespilus japonica.- La aficion á la floricultura del conocido en este ramo D. Vicente Beneito, heredero ya en tan honesta y útil recreacion de su padre, proporcionó á este pais, entre otras plantas útiles, un egemplar del níspero del Japon, desconocido hasta entonces de los jardineros valencianos, y muy digno de figurar en nuestros cuadros de flores y entre los árboles de fruto especial. D. Vicente Beneito tiene el mérito de haber introducido tan útil vegetal, y tuvo en 1821 el gusto de verle aclimatado, florecido y con fruto. De sus semillas y acodos aumentó algunos pies, y se fue propagando entre los floricultores; pero como muchas de las cosas nuevas tienen que pasar por el período de la indiferencia, esto tocó tambien al níspero; y así es que estuvo limitado á muy poco número de aficionados su conocimiento y aprecio. Estendido éste á fuerza de tiempo, los Sres. Conde de Rótova y de Ripalda procuraron hacer venir pies nuevos; y como el pais llevaba bien las plantas reproducidas por Beneito, y dió muy bien hospedage á los nuevamente introducidos, se generalizó ya su cultivo, y actualmente figura el níspero del Japon como uno de los árboles en que compiten la hermosura de sus flores con lo delicado del fruto. Su crecimiento y porte elegante, su hoja óvala puntiaguda y color verde lustroso, blanquecina y borrosa por el envés, perene y muy bien repartida, hacen su vista grata. Siembra. Luego que sazona el fruto en mayo, se siembran los huesos en macetas con tierra de brezo, mantillo bien pasado y arena poniendo una ó dos semillas en cada una, y se van criando entre sol y sombra, hasta el segundo año en que las plantas han adquirido vigor y lozanía; y en el mes de agosto se vacian las macetas, y con sus mismos cepellones se ponen ya en tierra. Cultivo. El avellano, el almendro y el acerolo eran los tres árboles que antes abrian la marcha de la vegetacion; pero actualmente lo es el de que nos ocupamos. Su desarrollo á principios de setiembre indica que empieza desde entonces el año agricultor; y cuando la mayor parte de los árboles se ponen macilentos y preparan para despojarse de sus hojas; el nispero desplega infinidad de ramilletes de flores rosáceas, pajizas y fragantes y convida á la industriosa abeja á la miel y cera que contiene. No bien estas se han despojado de sus pétalos, desarrolla un segundo crecimiento con nuevos ramilletes ó panojas de flores, coronando á las antecedentes, y formando graciosos grupos, que el jardinero colocaria por su hermosura y fragancia en los ramilletes de otoño, á no tenerle mas cuenta dejarlas sobre la planta para lucir en ellas y producir sus delicados frutos. A últimos de febrero se injerta tambien de púa y de escudete sobre pies de membrillero.

39


Apetece terreno suelto y fresco, y abundantes riegos y escardas durante el verano. En los meses de octubre y noviembre sigue creciendo, y en los últimos de febrero vuelve a brotar y crecer, engordando sus frutos que algunos años empieza á sazonar en abril, aunque los primeros nunca suelen ser tan sabrosos como los que maduran en mayo. En 1839 el Sr. Beneito presentó en la Esposicion de flores un ramo de frutos sazonados; y aunque algunos socios tambien los tenian en sus huertos, no quisieron presentar los suyos, para que recibiese el debido aprecio del público valenciano y de la Sociedad de amigos, como primer introductor, y aclimatador de un arbusto tan apreciable. El fruto es amarillo de cera, parecido á una acerola; su gusto es ácido-dulce muy grato y apetecido, y viene en época que fuera de las naranjas, hay muy poco de que echar mano en los jardines. Aunque el criadero ó corralon de la aclimatacion y propagacion de la cochinilla y plantas útiles ha quedado reducido a un pequeño y mezquino local, su director ha tomado a su cuidado las observaciones de este arbusto, que no duda llegará en este pais á tomar la consistencia y grandor de árbol. Es de desear, que los señores encargados de la Glorieta y demas paseos públicos procuren adquirir del mismo Beneito y de otros puntos buenas plantas de tan precioso árbol, que á la circunstancia interesante de ser de ojo perene, reune la de producir flores de un hermoso color pajizo, y fruto muy sabroso. De este modo se logrará que los cuadros de los paseos se ocupen en plantas de insdisputable utilidad recreo; y que al ostentar el níspero japoniano su fruto, sazonado ya en abril y mayo, puedan los naturales comprender mejor la benignidad del clima en que el cielo los ha colocado, y los estrangeros admirar mas la belleza de este pais. J. B. B. y R. 26

BIBLIOGRAFÍA

ALEIXANDRE TENA, Francisca, Catálogo de la biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 1972. ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, Diccionario de bibliografía agronómica de toda clase de escritos relacionados con la agricultura, Madrid, 1865.

26

Boletín enciclopédico de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, tomo II, Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, 1843, pp. 67-69.

40


BAS MARTÍN, Nicolás y PORTOLÉS SANZ, Manuel (coordinadores), Ilustración y progreso: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009), València, 2010. Boletín enciclopédico de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, tomo II, Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, 1843. Discurso que, en la sesión celebrada por la Real Sociedad Económica de la provincia de Valencia en el día 14 de enero de 1835 pronunció su director, el señor gobernador civil D. Juan Antonio Castejón, Valencia, 1835. LLUCH, Ernest y ARGEMÍ, Lluís, Agronomía y Fisiocracia en España (1750-1820), València, 1985. Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad y reino de Valencia celebrada el día 9 de diciembre de 1803, Valencia, Benito Monfort, 1804. PONS I PONS, Anaclet y SERNA ALONSO, Justo, “Elitismo y dominación de clase en Valencia (1856-1868)”, Saitabi, nº XXXIV (1984). RIBES IBORRA, Vicent, La Ilustración marginada: Vicente I. Franco, Alzira, 1987. RICO GARCÍA, Manuel, Apéndice al Ensayo Biográfico Bibliográfico de Escritores de Alicante y su Provincia, Tomo XIII, [manuscrito], Alicante, 10 de Noviembre de 1896. SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1992 (e. o. 1957).

41


LA TERCERA GUERRA CARLISTA EN CALLOSA D’EN SARRIÀ Miguel Guardiola Fuster

En 1713, Felipe V decretó la Ley Sálica que impedía a las mujeres ocupar el trono, reconociendo únicamente al varón el derecho a ser rey. Cuando la futura reina, María Isabel Luisa, fue nombrada heredera al trono, en junio de 1833, Carlos María Isidro, tío de la reina y, por lo tanto, hermano de Fernando VII, se hizo proclamar rey de España con el nombre de Carlos V, iniciando así la Primera Guerra Carlista. El carlismo preconizaba una tendencia antiliberal, defendía la monarquía autoritaria y la preponderancia de la Iglesia católica. No sólo se dirimía la cuestión sucesoria, sino otros problemas sociales, políticos y religiosos. La primera guerra carlista sucedió entre 1833 y 1840; la segunda alcanzó los años de 1846-1849. La tercera guerra empezó el 14 de abril de 1872 cuando desde Ginebra, Carlos VII escribió: “Ordeno y mando que el 21 del corriente se haga el alzamiento en toda España al grito de ¡Abajo el extranjero! ¡Viva España!”. El 28 de febrero de 1876 huyó a Francia don Carlos dando así por finalizada la guerra. Los protagonistas más señalados en la comarca fueron Palloc, Ricardo Fuster Linares, José Joaquín Thous, Eugenio y Francisco Sales, Vicente Alcober y Largo, Guillén, Ramos Izquierdo, Pablo Rico, Roche, Aznar y otros que rondaron por los campos y pueblos atemorizando a sus vecinos. Republicanos y carlistas, escudándose los unos con los otros, destituyeron ayuntamientos, fusilaron liberales, quemaron registros civiles, tomaron rehenes, robaron, asaltaron y destruyeron ferrocarriles al grito de “¡Dios, Patria y Rey!” o “¡Viva la República Federal!”. A mediados de noviembre de 1870 las Cortes Constituyentes eligieron rey de España a Amadeo de Saboya. El 30 de diciembre el nuevo rey desembarcó en Cartagena. Tres días después moría asesinado Prim, el principal valedor de Amadeo. La proclamación de Amadeo el 2 de enero de 1871 no empezaba con buenas perspectivas. En un principio los carlistas aceptaron el juego parlamentario ante la oportunidad de destronar a Isabel II. Pero esta opción posibilista, duró hasta 1872, cuando fue desbordada por la línea belicosa impulsada fundamentalmente por el clero. En esta coyuntura el carlismo se extendió más allá de sus feudos tradicionales; salvo en Andalucía en todas las regiones estuvo representado el carlismo. Los brotes de insurrección que estallaron en 1871, no fueron más que un anuncio de la sublevación general de abril de 1872, cuando la rebelión se extendió por el País Vasco y Levante, durando la guerra hasta el inicio de 1876. 42


Las elecciones generales de abril de 1872 supusieron un auténtico triunfo del carlismo. A principios de abril, don Carlos publicó un manifiesto en Suiza donde proclamaba sus derechos a la corona, así como la destitución del general Ramón Cabrera, que desde su domicilio en Inglaterra rehusó el ofrecimiento de don Carlos para hacerse cargo del mando de las fuerzas carlistas. Pero el clima de inestabilidad política no se debió únicamente a los carlistas. Los partidarios del príncipe Alfonso de Borbón intrigaban. Los republicanos planteaban oponerse por la fuerza. Las insurrecciones cantonalistas y el asociacionismo obrero, simpatizante de la Internacional de Alcoi, se sumaron a la inseguridad política y social de tal manera que el rey abdicó el 11 de febrero de 1873. En la Comunidad Valenciana las cuadrillas carlistas se multiplicaron, pero no adquirieron un cierto grado de unidad. En la comarca del Maestrat, en Castelló, Pascual Cucala, entre otros muchos, se echó al monte. En Valencia destacó Santés. En la provincia de Alicante, más republicana que carlista, sobresalía Orihuela, y el cabecilla militar que lideró la guerrilla fue el coronel carlista Miguel Lozano Herrero, a más de otros personajes que no por ser menos famosos no fueron más crueles y brutales. El carlismo más que un partido político levantado en armas para hacer triunfar por la fuerza sus ideas políticas era una gavilla de malhechores que habían resucitado los tiempos de la barbarie, el bandolerismo y el pillaje. En los pueblos de la Marina, los carlistas aumentaron de una manera escandalosa, hecho muy normal cuando el poder sobre la mayoría radicaba en los caciques y ayuntamientos reaccionarios, interesados en que cundiera la alarma y se desprestigiara el nuevo orden de las cosas. Así las cosas, se barruntaba que se había levantado una partida carlista en la Marina al mando de una persona de arraigo, muy conocida en la comarca. En efecto, se trataba de Ricardo Fuster Linares secundado por José Joaquín Thous 1. El primero, natural de Benidorm e hijo de marinos, vendió su hacienda para defender la causa carlista. Fuster y Thous se reunieron en una heredad de Benidorm para preparar el levantamiento. A las doce de la noche del 6 de febrero de 1873 entraron en el pueblo de Alfàs del Pi de 20 a 30 hombres y arrebataron las armas de fuego al vecindario. Se dirigieron a la casa del secretario del Ayuntamiento, a quien le quitaron las llaves de la 1

José Joaquín Thous y Orts, también benidormense, nacido en 1830, periodista, escritor, autor teatral, estudió en los seminarios de Orihuela y Valencia, ingresó en el ejército a los diecisiete años y fue destinado a África, inclinándose en 1868 por la causa del pretendiente Carlos VII Colaboró con su hermano Gaspar en la fundación y redacción de periódicos. Falleció en Valencia en 1893. Gaspar Thous y Orts (Benidorm, 1836-Filipinas, 1891), estudió derecho y ejerció la abogacía, autor teatral y de novelas, se incorporó al ejército carlista del Norte en 1872, dirigió y fundó el periódico el Palleter e ingresó en el cuerpo jurídico de Ultramar y destinado a Filipinas donde murió en 1891. Su otro hermano, Manuel (Benidorm, 1841-Barcelona, 1900), fue sacerdote y poeta, siguió la causa carlista en el clero castrense. Altruista fue su cooperación en la epidemia de cólera de la Coruña en 1885.

43


Casa Consistorial, y ya en el interior se apoderaron de la documentación del registro civil que quemaron en medio de la plaza dando gritos de “¡Viva Carlos VII!” Saquearon la casa del primer teniente de alcalde, y amenazaron al alcalde con fusilarle si no entregaba 6000 reales y 4000 raciones de comida, pretensión que rebajaron a 4000 reales y 500 raciones. Los individuos de la banda vestían blusa, pantalón bombacho y boina encarnada; portaban armas del sistema Brean y utilizaban una caballería cargada con municiones. Al amanecer partieron hacia La Nucia donde aseguraban que se había levantado una partida carlista. Entraron en Polop la madrugada del día 7 de febrero con cuarenta hombres. Le sustrajeron al alcalde trece mil trescientos doce reales, dándole recibo, y del recaudador de contribuciones consiguieron dos mil reales más. De los pueblos de la montaña se acercaron jóvenes para unirse, y se les entregó vestimenta y armamento. Publicaron un bando para que los vecinos entregaran las armas y, sin incomodar a nadie, se marcharon en dirección a Benissa para reunirse con Tonico Thous. Dos columnas del ejército al mando del coronel Montoro salieron en su persecución. En busca y persecución de los facciosos partieron de Alicante el teniente coronel de carabineros, D. Fernando Gillis, con 60 infantes y 12 caballos, y de Alcoi el comandante graduado, capitán D. Rafael Boubier, con 100 hombres, que debían unirse con las fuerzas de la guardia Civil de Vila Joiosa. El grupo de carlistas pernoctó el 7 en Benimantell y el 8 en Gorga. Ante el temor que éstos pasaran a Valencia, la compañía de la Guardia Civil se situó en el Coll de Rates, y la de carabineros en el puerto de Confrides. Fuster, para evitar un desastre, disolvió la partida la noche del citado día 8 en la ermita del Santo, cerca de Tollos, marchando su gente a ocultarse en sus respectivos pueblos. La columna del capitán de carabineros Boubier desbarató sin resistencia el día 11 a los de Fuster, y en poder de las tropas fué preso uno de sus carlistas.

LAS CORRERÍAS DE FUSTER Y MORANT EN POLOP

El dos de septiembre de 1873, el juez de primera instancia de Callosa d’en Sarrià dictó un mandato con el siguiente texto:

“Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo a D. Vicente Morant y Portalés, vecino de Gandía; D. Ricardo Fuster y Linares, de Benidorm; José Miralles y Boronad, de Benimantell, y D. José Sellés y Andani, de esta villa, contra quienes se está sustanciando causa sobre rebelión carlista para que en el 44


término de quince días comparezcan en la sala audiencia de este juzgado a rendir declaración indagatoria apercibidos que de no verificarlo en dicho término a contar desde la inserción de este anuncio en la Gaceta de Madrid les parara el perjuicio que haya lugar. Al propio tiempo exhorto y requiero a los señores Jueces de primera instancia de la Nación y demás autoridades e individuos de policía judicial, procedan a la busca y captura de los referidos D.Vicente Morant y Portalés, D. José Selles y Andani, José Miralles y Boronat y D. Ricardo Fuster y Linares, y caso de ser habidos se trasladen a las cárceles de esta villa con las seguridades convenientes…” 2

La requisitoria concluye con las señas de los procesados: “D. Vicente Morant y Portalés, vecino de Gandía, excomandante que se dice de D. Carlos. D. Ricardo Fuster y Linares, propietario, vecino de Benidorm. José Miralles y Boronat, vecino de Benimantell, de unos veinte y ocho años, estatura alta, color trigueño, ojos azules, barba poca; viste pantalón de gante, sombrero al estilo del país y alpargatas de cáñamo. D. José Sellés y Andani, vecino de esta villa, de edad cuarenta y cuatro años, estatura alta, pelo rubio, color sano, nariz regular, barba cerrada, con bigote y perilla, ojos azules; viste pantalón, chaleco y levita”.

ALCOBER EN CALLOSA DEN SARRIÀ

Estas algaradas carlistas pusieron en aviso a los pueblos de la Marina, que organizaron somatenes para su defensa. La incursión en Polop del 19 de agosto alarmó al ayuntamiento de Callosa que en sesión del 7 de septiembre acordó: “que con motivo del levantamiento carlista capitaneado por Ricardo Fuster se formara en esta villa un somatén que tenía por objeto impedir la entrada de los facciosos en la misma y batirla si era posible”. De este modo, cuantas veces se acercaron los carlistas a Callosa, fueron rechazados hacia el río. El lunes, día 6 de octubre, a las dos de la tarde, entraron en Alfàs del Pi los carlistas dirigiéndose a casa del alcalde, al que sorprendieron en la cama. Acompañados por la primera autoridad, entraron en la casa del primer teniente de alcalde, dándose al pillaje: descerrajaron los cofres apoderándose de armas y ropa, además de exigir seis mil reales y mil raciones. A las cinco y media de la tarde llegó el 2

. BOPA, 05.09.1873.

45


grueso de la partida, unos 250 hombres, a las órdenes del cabecilla Ricardo Fuster, que desaprobó los excesos cometidos por sus gentes, y les exhortó a observar una política de atracción, en vez de cometer violencias. Después de rebajar a mil reales a los seis mil exigidos, salieron los carlistas del pueblo dando vivas a Carlos VII y a la religión. Se encaminaron a La Nucia y Polop, donde hallaron a las partidas mandadas por Alcober, y pernoctoron en estos pueblos. La entrada de los carlistas en Callosa d’en Sarrià fue contada en los periódicos en estos términos: “El martes, a las 7 de la mañana, salieron en dirección a Callosa d’en Sarrià en cuyo pueblo entraron unos 1200 hombres. El cura salió recibirles a una hora del pueblo junto con el médico Mariano Blanquer 3 y otros, los cuales celebraron una larga entrevista con los carlistas después de la cual entraron en la población a las 12 y cuarto del mediodía. Una vez dentro de la población, hicieron añicos la lápida de la República y quemaron todas las causas criminales del juzgado. Los sectarios carlistas, a las órdenes de Alcober, Rico y Aznar, eran en su mayoría desertores de presidio, fugados de Cartagena y Orihuela, el resto se componía de muchachos de corta edad, todos mal armados y algunos de ellos ni siquiera llevaban escopetas ni fusiles”. Adolfo Salvà Ballester, escritor y folclorista, recogió información, oral y documental, de estos hechos en Las villas de Callosa d’en Sarrià y Tàrbena. Monografía histórica documentada. De este texto, se extractan los los párrafos alusivos a la invasión carlista. Para entender la connivencia entre los insurrectos carlistas y el vecindario en Callosa, es preciso destacar, que el conde de Orgaz, antiguo señor de Callosa, fue un destacado carlista 4 . El clero y algunos prebostes callosinos, entre ellos Mariano Blanquer, administrador del conde, representaban los intereses de Orgaz en esta villa. Salvà Ballester describe detalladamente cuanto sucedió en la villa. A las once de la mañana del 7 de octubre, llegó a Callosa un emisario de los carlistas, carabinero desertor, Travesa, natural del pueblo, que comunicó al alcalde, Casto Sanchis, que preparara 1200 pares de alpargatas e igual número de raciones de comida para otras tantas personas que llegarían de inmediato. El Travesa le entregó una carta de Alcober que rezaba en estos términos: “Dios, Patria y Rey. Ejército Real. Gobierno militar de las provincias de Alicante, Albacete y Murcia. Siendo mi ánimo portarme con la caballerosidad propia de los defensores de la causa de la legitimidad, como he 3

Mariano Blanquer Ronda (Onil, 13/12/1803-Callosa d’en Sarrià, 11/03/1891), hijo del médico Juan Bautista Blanquer y María Antonia Ronda. Se licenció en Medicina y Cirugía en el Real Colegio de San Carlos en 1827. Fue procurador del Conde de Orgaz en las baronías de Callosa d’en Sarrià y Tàrbena, responsabilidad que heredaron sus hijos Marcelino y Mariano Blanquer Benimeli. Una de sus hijas, Clara Blanquer Benimeli, casó con el maestro de escuela José García Roti, oriundo de Catral, que intervino en el rescate del registrador José Salvà Pont. 4 “La fortuna de los Orgaz era inmensa (…) Mi bisabuelo se endeudó con las guerras carlistas y tuvo que liquidar gran parte de sus bienes para pagar las deudas contraídas”, El País, 18.11.1996

46


hecho siempre en todos los pueblos, sean amigos o adversarios, dispondrá V. que al hacer nuestra entrada en esa villa seamos recibidos con repique de campanas y otras demostraciones de paz y alegría, tranquilizando V. a todos los habitantes respecto a la actitud de la columna de mi mando. Dios guarde a V. muchos años. Cuartel General de Polop. 7 de octubre de 1873. Vicente Alcober y Largo. Señor alcalde popular de Callosa d’en Sarrià” 5. El alcalde Casto Sanchis, que había sido fraile lego exclaustrado y juez comisario de expolios y vacantes del Arzobispado de Valencia, mostraba simpatías carlistas. Aún así, enterado del comunicado, no dispuso nada, sino que antes de llegar los carlistas, montó en un mulo y tomó el camino de Valencia. Este vergonzoso proceder, fue contestado después por Alcober desde el balcón del Ayuntamiento: “Ese alcalde traidor que después de facilitarnos la entrada y decir que es mas carlistas que nosotros se ha escondido y engañado; si lo encontrara lo fusilaba, pues él tienen la culpa de cuanto pasa en el pueblo”. Los vecinos construyeron barricadas y cerraron con vigas las entradas al pueblo. En una esquina de la plaza colocaron un cavallet de cosir soles d´espardenyes y sobre él, un mortero de pirotécnico que cargaban con piedras dispuestas en un montón, para utilizarlas de proyectiles para disuadir a los carlistas. Pasmados y amedrentados recibieron sobre la una de la tarde a la cuadrilla de carlistas, desarrapados y mal armados, a pie, excepto los cabecillas Alcober, Fuster y Guillén, los cuales montaban a caballo. Todos llevaban un Corazón de Jesús cosido en el pecho y escapularios de la Virgen. La noticia le llegó al cura de Callosa, rector Chinchilla, mientras celebraba una boda, el cual mandó al sacristán que volteara las campanas como manifestación pública de su simpatía por los carlistas, y salió junto con sus seguidores a recibirles. Los carlistas ocuparon la casa Consistorial, apostaron un centinela en la torre de la iglesia y montaron guardia en las entradas del pueblo para impedir que nadie saliera. Al respecto se cuenta que en el camino de Alcoi había un carlista de guardia y un anciano liberal, Domingo Palacio Seva, que temiendo que le cogieran trató de huir por una senda que había detrás del Puador; le vieron los de la guardia y dieron el alto, pero él haciéndose el sordo siguió su camino hasta que le prendieron; en un momento de distracción el viejo liberal logró escabullirse y esconderse en una casa próxima, la primera de la izquierda del Portal; explicó su situación al dueño: amaguen que em volen matar els carlistes, a lo que aquél respondió: enrolles el cap un mocador blanc i fiques en el llit, com si estiguera malalt. Los carlistas cuando le encontraron preguntaron quien era ese individuo, a lo que 5

La Paz de Murcia, 11.10.1873. Recogido por Antonio Pérez Crespo en Jumilla, entre cantonales y carlistas. Nuevo Municipio, 9.10.1873. La Discusión, 11.11.1873.

47


respondió el dueño: mon pare, que fa tres semanas que està malalt, y de esa manera pudo escapar el pobre hombre. Al secretario del ayuntamiento le pidieron el libro de Amirallamiento, ordenaron al alguacil que llamara a los principales contribuyentes, y mandaron que se les entregaran cuantas armas y municiones tuvieran. De la fachada de la Casa Consistorial arrancaron una lápida de mármol, de la cantera del Planet, de notable grosor, que rotulaba plaza de la Constitución”, rompiéndola dos carlistas que se situaron sobre un tablón colocado de balcón a balcón, costándoles mucho por su grosor. De la plaza partieron cuadrillas a robar las casas, violentando las que encontraban cerradas. En una rompieron la puerta a hachazos, la registraron toda hasta remover en un montón de algarrobas, hallando una carabina, municiones y 16 duros en calderilla que envueltos en un saco había dejado escondidos el dueño ausente al momento. En su afán de encontrar dinero revolvieron el estiércol de las cuadras y pocilgas en las casas que entraban, como la del médico don Mariano Blanquer, que salió a recibirlos, y en la de José Salvà Pont, registrador de la propiedad, que no los acataba porque era liberal. De 20 escopetas que había en el pueblo muy pocas quedaron, y ninguno de los contribuyentes del pueblo quedó sin pagar su contribución, incluso los afines a sus ideas. El cura, que creía haber pagado el escote haciendo tocar las campanas, después de porfiar mucho para demostrar que era su amigo, y que a estos se le debía dispensar mejor trato, tuvo que darles lo que le exigían. Al registrador de la propiedad le exigieron la recaudación del Registro; al negarse, escudriñaron su casa, revolvieron la pocilga, y apartaron un orondo cerdo que la ocupaba, mas todo fue en vano, no encontraron nada. Poco tiempo estuvieron los carlistas en Callosa. A un vecino se le ocurrió escribir una carta que entregó a otro para que procurara salir del pueblo sin que le vieran los facciosos, volviendo a entrar con ella por uno de los puntos donde tenían vigilancia en la carretera de Altea. Le detuvieron y registraron hallándole la carta, al leerla entendieron que el alcalde de Altea comunicaba al de Callosa que preparase alojamiento y comida para una tropa de carabineros que estaba en Altea y 400 soldados que habían desembarcado en Benidorm. Más que deprisa salieron los carlistas de Callosa hacia Tàrbena, el mismo día de su entrada, casi anocheciendo, con media docena de individuos de Callosa seducidos por la paga que les ofrecían de siete reales diarios y alpargatas. En la huida se llevaron de rehenes a cuatro concejales del Ayuntamiento: Pere Antón, el Rosari; Antonio Sanchis, Segarreta; Bautista Berenguer, estudiant de la

48


Savala; y Francisco Plana. El registrador de la propiedad José Salvà Pont 6 , fue liberado al llegar a Tàrbena mediante pago de ocho onzas de oro. En esta acción intervino José García Roti, de Catral, maestro de enseñanza de Callosa, quien logró el favor de uno de los cabecillas, paisano suyo. El resto de los rehenes fueron liberados mediante el pago de 1025 pesetas que pagó el Ayuntamiento, interviniendo en su liberación el cura párroco de Penàguila, Cándido Guardiola, natural de Callosa y afecto al carlismo. A mediodía del 8 de octubre irrumpía en Beniardà una cuadrilla de 200 hombres al mando de Alcober, Mergelina, Aznar y Ricardo Fuster permaneciendo en el pueblo hasta las diez y media del día 9. Hicieron prisionero al teniente de alcalde, Juan Bautista Payá, al segundo teniente, Juan Bautista Segura y al secretario, Pelegrín Ronda, exigiendo para su liberación 10 armas de fuego, 200 raciones de comida y 8 bagajes. Siendo imposible reunir en tan corto tiempo lo que les pedían, les entregaron cuanto poseía en los depósitos municipales, 383 reales, quemaron el registro civil y rompieron la lápida de la República. Después de libertarles quisieron apoderarse nuevamente de las autoridades, pero sólo encontraron al primer teniente de alcalde, al cual trataron de fusilar, pero apenas dispararon los primeros tiros huyó hacia las afueras del pueblo; allí fue donde uno de los centinelas le disparó un balazo que entrándole por el muslo le salió por el bajo vientre, dejándole gravemente herido, confirmándose más tarde su muerte y la orfandad de sus tres niños. Con vivas a Carlos VII abandonaron el pueblo en dirección a Benifato.

6

José Salvà Pont (Tàrbena, 1825-Callosa d’en Sarrià, 1896), licenciado en jurisprudencia por la Universidad de Valencia (1850), fue el primer registrador de la propiedad del partido judicial de Callosa d’en Sarrià, cargo que ejerció desde 1862 hasta su jubilación en 1895. De familia liberal, estuvo involucrado en la organización de la milicia nacional en Tàrbena durante la revolución progresista de 1854. Casó en primeras nupcias con Isabel Moncho Soliveres, de Tàrbena, y en segundas con Salvadora Ballester Ballester, de Pedreguer. De este segundo matrimonio nació Adolfo Salvà Ballester (1885-1941), historiador y folklorista de la comarca de la Marina.

49


UN DIA A ALGAR. Algar vist per un romàntic a mitat del segle XIX Salvador Solbes Rodríguez

INTRODUCCIÓ

A mitjan segle XIX, concretament l'estiu de 1859, va visitar les nostres terres un il·lustre polític, orador, escriptor, periodista, historiador,… i moltes altres coses més, D. Emilio Castelar. La seua percepció del vist i viscut durant la seua estada en aquestes comarques, la va plasmar en diferents escrits (articles en periòdics, cartes, etc…) que ens retraten les vivències d'un jove Castelar, tot just 28 anys, romàntic i amant de la naturalesa, que més que descriure el paisatge en si, expressa el sentiment que sobre el seu esperit exercix el paisatge que contempla.

50


Un d'estos escrits és una carta, escrita en 22 fulls, dirigida a Carolina Coronado 1, una de les més recordades poetes del romanticisme espanyol, en la que li expressa els sentiments que ha sentit durant una excursió realitzada al nostre Algar. Aquesta carta va ser publicada com un apartat del llibre “Miscelánea de historia, de religión, de arte y de política”, editat per San Martín en 1874.

1

Carolina Coronado Romero de Tejada (Almendralejo, Badajoz, 12 de desembre de 1820 - Lisboa, 15 de gener de 1911, escriptora considerada com l'equivalent extremeny d'altres autores romàntiques, com Rosalía de Castro, i autora de tal notorietat que arribaria a ser qualificada amb el títol de "Bécquer femení". Va nàixer en el si d'una família acomodada, però d'ideologia progressista, la qual cosa va provocar que son pare i el seu iaio foren perseguits. Després de mudar-se a Badajoz, Carolina seria educada de la forma tradicional per a les xiquetes de l'època: costura, labors de la llar... a pesar de la qual cosa, ja des de xicoteta va mostrar el seu interés per la literatura, i comença a llegir, robant hores al son, qualsevol gènere o obra que pot aconseguir. Per això desenvolupa una extraordinària facilitat per a compondre versos amb un llenguatge un poc deixat i inclús amb errors lèxics, però espontani i molt carregat de sentiment, motivat per amors impossibles, entre els quals destaca Alberto de qui es dubta si realment va arribar a existir. Els seus primers poemes daten de la prematura edat de 10 anys. Possiblement també contribuïra al seu temperament romàntic l'afecció de catalèpsia crònica que patia, arribant a "morir" diverses vegades, el que va fer que s'obsessionara amb la idea de poder ser soterrada en vida, fins a tal punt que embalsama el cadàver del seu marit, negant-se a soterrar-lo i inclús dirigint-se a ell amb l'apel·latiu de "el silenciós". Havent fet vot de castedat després de la mort, en el mar, d'Alberto (fóra este real o imaginari), l'anul·la al casar-se a Madrid en data 1852 amb Justo Horacio Perry, secretari de l'ambaixada d'EE.UU. Sent ella revolucionària, la seua residència madrilenya es va fer famosa per les tertúlies literàries que en ella es realitzaven, ja que va servir com a punt d'encontre per a escriptors progressistes i refugi de perseguits, arribant a assistir alguns dels més anomenats autors del moment. No obstant això, este refugi clandestí, i la seua afinitat per la revolució, causarien que patira la censura de l'època. A pesar d'això, va aconseguir publicar algunes de les seues obres en periòdics i revistes fins a aconseguir una certa fama, a la que també va contribuir la seua bellesa física, que va causar notòria admiració en altres escriptors romàntics. La producció més important de Coronado és la poètica. Els seus poemes van anar arreplegant-se a poc a poc en revistes, i més tard, en 1843, es van recopilar en un volum ("Poesias") amb pròleg de Hartzenbusch. En les posteriors edicions de 1852 i 1872 es van incorporar nous poemes. No obstant això, fins fa poc no s'ha pogut conéixer la totalitat de la seua obra. En prosa va escriure un total de quinze novel·les, a destacar Luz, El bonete de San Ramon, La Siega, Jarrilla, La rueda de la desgracia (1873) i Paquita (1850), esta última considerada per alguns crítics com la millor de totes. També va escriure obres teatrals com El cuadro de la esperanza (1846), Alfonso IV de León, Un alcalde de monterilla i El divino Figueroa, encara que només va aconseguir estrenar la primera.

51


Per altres escrits i articles publicats en la premsa de l'època, coneixem que D. Emilio Castelar va passar la pràctica totalitat de l'estiu de 1859 a Benidorm, invitat per D. Juan Thous 2, possiblement, amics des que aquest últim fóra diputat a Corts, a Madrid. Durant aquesta estada Castelar va estar acompanyat per la seua germana 3. La relació d'Emilio Castelar amb la província d'Alacant ve des del seu naixement, encara que per circumstàncies va nàixer a Cadis, els seus pares són naturals d'Elda, va estudiar a Alacant i durant tota la seua vida va visitar en innumerables ocasions nostres terres (Elda, Sax, Benidorm,…). Possiblement per la seua amistat amb Thous i precisament poc després de aquest viatge, Castelar es va presentar com a candidat a diputat a Corts pel districte de La Vila Joiosa en les eleccions de 1861. 4

LA LITERATURA DE VIATGES I DESCRIPCIÓ DE TERRITORIS

Encara que són abundants i variats els relats que sobre els seus viatges van deixar escrits els viatgers del segle XVIII, són molt mes nombrosos els relatats durant el següent segle. Entre els uns i els altres existixen, a més, notables diferències qualitatives, perquè les obres literàries difícilment poden aïllar-se del context general de l'època en què van ser escrites. Les motivacions, els objectius i l'estil s'havien modificat. La inquietud del viatger al començar el viatge havia anat canviant, a mesura que aquest va començar a entendre's mes com a experiència per a l'ànima que com a exercici per a l'intel·lecte, mes com una satisfacció personal que com una experiència que havia de reportar un benefici a la societat pels coneixements acumulats. El viatger il·lustrat del segle XVIII va donar pas al viatger romàntic del XIX. La percepció del paisatge és un dels aspectes que mes queda determinat per la nova sensibilitat. El paisatge, que sempre havia estat enfront d'ell, comença a veure'l el viatger amb altres ulls, deixa de percebre'l només com un mer suport de l'activitat agrària 2

THOUS CARRERES, Juan Bautista (Altea, 1825-La Vila Joiosa, 1889). Fill de Vicente Thous Pérez. Advocat, propietari i cacic de la comarca de la Marina, va obtindre abundants beneficis de contractes per a la construcció de carreteres. En 1844, 1858 i 1864 va ser diputat provincial. Va ser triat Diputat a Corts pel districte de Pego al març de 1857, al novembre de 1864 pel districte de Benissa i al març de 1867 per la província d'Alacant. Era famós el seu caràcter arrogant i arbitrari, propi d'un senyor feudal, acostumat a nomenar alcaldes, mestres i metges. Va recolzar en les Corts alguns projectes ferroviaris en la província i va promoure la construcció de la carretera de Silla a Alacant, el pont sobre l'Algar i els túnels del Mascarat. 3 Periòdic LA DISCUSIÓN, Diario Democrático. Número 1112-Año IV. Viernes, 9 de septiembre de 1859, páginas 2 y 3 4 PERIÓDICO EL CORRESPONSAL: “La votación para diputado en el distrito de Villajoyosa, provincia de Alicante, fue ayer la siguiente, D. Manuel García Barzanallana 59 votos, D. Manuel Torrecilla 40 y D. Emilio Castelar 3. Ha sido electo diputado a Cortes por el distrito de Villajoyosa el Sr. D. Manuel García Barzanallana , ministro de Hacienda en el último gabinete del duque de Valencia. Contra el candidato ministerial, Sr. Torrecillas, han luchado unidas todas las oposiciones dirigidas por el influyente propietario del distrito señor Thous.”

52


per a considerar-lo també com una cosa que tenia valor per si mateix. La nova percepció de la naturalesa commovia la seua ànima, era la que colpejava el seu esperit amb més força. D'altra banda, la necessitat d'eixir-se dels motles establits que el viatger romàntic experimentava li va fer concebre a vegades tipus i situacions que no van existir en la realitat espanyola o que, d'existir, ho feien amb matisos que el relator deixava d'anotar en les seues descripcions. Una cosa era el que en realitat van veure estos viatgers i una altra distinta el que esperaven veure. El que van deixar escrit es va assemblar sovint més a la segona cosa, encara que no sempre mentien; la majoria de les vegades va bastar d'exagerar el vist o oblidar allò que no resultava "pintoresc", per utilitzar un terme tan apreciat en l'època per aquestos autors que moltes vegades titulaven el relat del seu viatge precisament així. Les imatges que d'Espanya van proporcionar els relators van dependre en gran part del seu origen geogràfic perquè eixe origen els predisposava a trobar, seleccionar i valorar unes o altres coses en el seu recorregut.

QÜESTIONS D'ESTIL

L'objectiu del viatge influïa òbviament en la forma d'escriure el relat posterior. El prototip de viatger que va recórrer Espanya en el segle XVIII era generalment, encara que amb totes les matisacions que el seu distint origen geogràfic i social requerisca, el d'un erudit, un estudiós, un diplomàtic que aprofitava la seua estada en un territori per a conéixer els seus costums, les seues manifestacions artístiques, la seua història... però poques vegades un literat, com succeiria amb els viatgers romàntics; el seu estil era, per això àrid moltes vegades. No vol dir açò que no es publicaren relats de viatges per Espanya amb un estil literària cuidat, buscant l'amenitat del lector a més de la transmissió de coneixements, però si que, precisament perquè recopilar informació sobre la situació del país en tots els seus aspectes, geogràfics, artístics, econòmics, estadístics, era l'objectiu principal, no sempre pareixia necessari que, a més, tot això estiguera descrit amb estil cuidat. Quan l'esperit del romanticisme va acabar impregnant els relats de viatge, i a mesura que estos es van fer menys rigorosos en el seu contingut informatiu, la forma va passar a ocupar un lloc molt més important en l'orde de prioritats. Per aquesta raó, la forma, l'estil, en el relat de viatge il·lustrat depenia molt directament de la qualitat literària 53


del seu autor, mentres que els relats de viatge romàntics tenen un estil molt mes homogeni, perquè era fruit directe de la influència del romanticisme en la literatura a què l'autor es trobava sotmés, encara que òbviament el seu talent literari no deixava d'influir en la qualitat. Simplificant molt podria afirmar-se que als relats il·lustrats els distingix el fons i als romàntics la forma. En el relat de viatge il·lustrat, d'altra banda, l'autor solia situar-se, inclús si estava escrit en primera persona, la qual cosa era freqüent, en el paper d'un mer agent transmissor de coneixements, eludint quasi sempre les al·lusions directes a la seua pròpia persona, o almenys a la seua intimitat. No ens parla del seu estat d'ànim al descriure una ciutat concreta sinó de les característiques d'eixa ciutat i, en tot cas, si el que la ciutat li suggerix és explicat també, és només amb el propòsit de referir-se a les millores que creu que podrien introduir-se en la mateixa. La informació, sovint abundant i quasi sempre sistematitzada, es presentava de forma ordenada i és freqüent la incorporació de dades estadístiques sobre el nombre d'habitants, carrers, cases, fonts, hospitals, escoles, etc. de cada ciutat o poble, sempre amb preocupació pel rigor de la dada aportada. Per això, no sols en els viatges especialitzats com els de Cavanilles (interessat en la situació econòmica i social de València), Bosarte (dirigida la seua atenció a les arts), Vilanova (amb interés principal en el patrimoni eclesiàstic) o Madoz (un diccionari en tota regla, encara que del segle XIX), per citar únicament els d'alguns autors espanyols que van viatjar pel seu propi país, sinó també en aquells amb interessos mes generals, predomina sempre un criteri de rang científic o estadista, que porta a l'observació objectiva de la realitat per part del seu autor. Eixa observació objectiva no estava exempta de critica i així veiem com Antonio Ponz clama contra la desertització dels camps que travessa i proposa mesures concretes per a acabar amb la falta de arbrat, o com Jovellanos insistix en la mala qualitat dels camins. No obstant això, la crítica mai arriba a qüestionar seriosament l'estructura social, quedant-se en la superfície de les seues manifestacions materials. Un altre tret comú en els relats de viatge il·lustrats el constituïxen les escasses referències històriques que en ells es troben. Naturalment, hi ha en estos relats referències a la història del país que estan travessant, però aquestes no són abundants, com si detindre's en el passat els llevara als viatgers temps per a referir-se al present i inclús al futur que, al cap i a la fi, estaven fonamentant ells, pertanyents com eren a la classe il·lustrada. El passat serà, al contrari, una continuada referència en els relats de viatge del segle XIX, ja que els viatgers romàntics veien en l'Edat Mitjana una època en 54


què l'home no es trobava encara contaminat per les voracitats burgeses de l'era que a ells els havia tocat viure. Enyoraven les manifestacions populars i individualistes anteriors a la Contrareforma, així com un cert misticisme, no sols religiós, que havia desaparegut també en una època en què el sentit pràctic era exalçat com mai abans ho havia sigut. El viatger romàntic, conscient d'eixa nova sensibilitat que li embarga l'ànim sent la necessitat, a vegades, de fer un al·legat en favor seu. El sentiment, la intuïció, la imaginació, l'ensomni poètic, l'èxtasi són considerats ara instruments de coneixement. Es tracta d'un sentiment i una intuïció propis, individuals, els de cada u, perquè contràriament al que ocorria amb l'il·lustrat, el viatger romàntic és el protagonista total del viatge, que indefectiblement narra en primera persona, en el sentit que no sols ocupa el lloc del narrador, sinó que insistentment introduïx comentaris sobre el seu propi estat d'ànim. La descripció de ciutats va continuar en els relats romàntics, però no ja des de la perspectiva estadística del recompte dels seus havers artístics i monumentals, de la seua indústria, de la seua riquesa agrària, sinó que, sense deixar de posar atenció en l'anterior, es fa mes insistència en allò que cada ciutat posseïx per a emocionar el viatger romàntic: una plaça solitària, carrerons estrets on l'aventura pareix pròxima, esglésies i ermites fosques, tipus que li són aliens com a demanaires, gitanos o toreros, és a dir, tot allò que s'apartava del corrent general que conduïa a la industrialització i a l'homogeneïtzació. En molts dels relats de viatge del segle XIX, l'autor oblida les descripcions de monuments a vegades, i en el seu lloc descriu els ambients. Un altre autor confessa clarament aquesta tendència: "Admito haber visto los monumentales edificios de la villa escribe a su paso por Orihuela- su grandioso Cuartel de Caballería, el Palacio del Arzobispo y la Catedral; mas no guardo el menor recuerdo de todo ello. En cambio, la taberna donde dormimos aquel mismo día no la olvidaré jamás. El patio, las habitaciones, la cocina, la gente, todo era tan típicamente español como hubiéramos podido desear". A pesar del que exposa anteriorment, no pot parlar-se de ruptura entre l'un i l'altre segle. Hi ha similituds i objectius pareguts entre molts relats de viatge escrits en el segle XVIII i els del XIX i per això no ha de buscar-se una línia divisòria que separe de forma clara els distints estils i els distints interessos. El que si es va produir va ser una majoria de relats que poden inscriure's en un dels dos tipus assenyalats, il·lustrat o romàntic, primant els primers en el segle XVIII i els segons en el XIX, encara que va coexistir una minoria amb les característiques d'ambdós al mateix temps, escapant als cicles temporals i classificacions rigoroses.

55


EMILIO CASTELAR

Emilio Castelar i Ripoll naix a Cadis el 7 de setembre de 1832. Els seus pares, Manuel Castelar i María Antonia Ripoll, d'ideologia liberal, eren oriünds d'Elda (Alacant). Havien contret matrimoni poc abans de la Revolució de Riego, de qui eren amics i acèrrims defensors. Però quan Ferran VII va restaurar la monarquia absoluta, Manuel Castelar va ser condemnat a mort i va haver d'exiliar-se durant set anys, alguns dels quals van transcórrer a Gibraltar. Finalment, en 1831, el matrimoni (pares ja d'una xiqueta) aconseguix reunir-se a Cadis. L'any següent naixia Emilio. L'estada de la família Castelar a Cadis va ser tranquil·la i plàcida. Manuel Castelar era agent de canvis i molt aficionat a la lectura i a l'estudi. El seu propi fill recorda la biblioteca familiar com una de les millors que existien a Cadis, tant pel nombre de llibres com per la varietat de matèries. Però en 1839, Manuel Castelar mor sobtadament: Emilio comptava tan sols amb set anys. La família va quedar sense recursos i va haver de traslladar-se a Elda (Alacant), acollida per una tia materna. A partir de llavors, María Antonia Ripoll (la mare) es convertix en element clau per a la formació del xicotet. És ella qui l'estimula a llegir, fins a tal punt que (segons confessaria Castelar més avant) llegia tot el que tenia al seu abast, llibres o periòdics; llegia en totes parts, inclús quan caminava pel carrer… En 1845 va iniciar els seus estudis de Segona Ensenyança en l'Institut d'Alacant. Molt prompte, els professors advertixen la precocitat del jove Castelar que, amb tretze o catorze anys, traduïa textos llatins amb gran exactitud i a més, amb una certa elegància expressiva. Ja llavors es va perfilant la seua vocació. Li entusiasmen les Humanitats, però a penes s'interessa per les matèries científiques. Realitza els seus primers tantejos com a escriptor redactant novel·les, fullets polítics, discursos històrics i meditacions religioses. Paradoxalment, qui anys després seria considerat com un dels més prestigiosos oradors espanyols, es declara "extremadament tímid", fins al punt que va ser l'únic lector d'aquells escrits juvenils que, a penes conclosos, s'afanyava a destruir. En 1848 es trasllada a Madrid i es matricula en la Facultat de Dret. Dos anys més tard obté una plaça pensionada en l'Escola Normal de Filosofia, el que li permet atendre a la seua manutenció i a la de la seua família. Comença així la seua funció docent, com a professor auxiliar de Literatura Llatina i Grega, i de Literatura Universal i Espanyola. Entre 1853 i 1854 obté el grau de Doctor amb una tesi titulada Lucano: su vida, su genio, su poema. 56


Estos anys universitaris constituïxen l'esbós de la seua activitat oratòria i periodística ja que participa en alguns debats i publica articles en alguns periòdics. Va comptar amb el suport d'un familiar seu, el conegut orador Antonio Aparisi i Guijarro, de tendència conservadora, raó per la qual, anys després, es va enemistar amb ell. Cal recordar, a més, que entre els condeixebles de Castelar hi havia eminents oradors i polítics, entre altres, Antonio Cánovas i Francisco de Paula Canalejas. Tot just vint anys, Castelar era un jove que professava un exaltat amor a la llibertat (sens dubte, herència paterna) junt amb un exacerbat misticisme, producte de l'estricta educació religiosa que li havia inculcat sa mare. Pels seus orígens familiars, Castelar es troba fortament vinculat al partit demòcrata, un partit minoritari enfront dels dos més arrelats llavors: el moderat i el progressista. Després de la Revolució de Vicálvaro (1854), i a fi de replicar al Manifest de la Unió Liberal, el partit demòcrata havia organitzat una reunió en el Teatre d'Orient madrileny, el 25 de setembre de 1854, en el que es donaria a conéixer el seu propi Manifest que contenia una sèrie de peticions considerades com a revolucionàries (igualtat de drets i deures per a tots els ciutadans, obligatorietat i gratuïtat de l'ensenyança, desamortització civil i eclesiàstica). Les propostes es discutien acaloradament, fins que un jove de vint-i-dos anys, desconegut, va demanar la paraula i, després de presentar-se com Emilio Castelar, va començar així la seua intervenció: "¿Queréis saber lo que es la democracia? […] Voy a defender las ideas democráticas si deseáis oírlas. Estas ideas no pertenecen ni a los partidos ni a los hombres; pertenecen a la humanidad. Basadas en la razón, son como la verdad, absoluta, y como las leyes de Dios, universales". Podríem dir que amb aquesta intervenció comença la "biografia oficial" d'Emilio Castelar. El seu discurs va ser interromput incessantment amb aplaudiments i aclamacions: l'endemà, tota la premsa reproduïa les seues paraules i es desfeia en elogis cap al jove orador, a qui es proposava com a Diputat a Corts, a pesar de no comptar encara amb l'edat reglamentària. Castelar es va limitar a agrair cortesament tant els elogis rebuts com els oferiments de càrrecs i honors, però va deixar ben clar que "mai abandonaria la causa de la llibertat i de la democràcia". Castelar no va aconseguir llavors el nombre de vots suficients per a ser Diputat, però en canvi va augmentar la seua popularitat col·laborant en periòdics. Eixe mateix any comença com a redactor en El Tribuno del Pueblo i en 1855, en La Soberanía Nacional. En 1855 apareix la seua primera novel·la, Ernesto, amb certs trets autobiogràfics, i l'any 57


següent, una altra més, de caràcter històric: Alfonso el Sabio. El Bienni Progressista afavorix una major llibertat d'expressió en la premsa i Castelar va escriure en l'acabat de fundar La Discusión, periòdic de tall demòcrata, entre 1856 i 1864. Al febrer de 1857 oposita a una Càtedra d'Història Crítica i Filosòfica d'Espanya en la Universitat Central de Madrid, que obté per unanimitat. La seua docència s'estén també a l'Ateneu, on davant d'un públic més heterogeni, desenvolupa un cicle de conferències davall el títol de Historia de la civilización en los primeros cinco siglos del cristianismo. Eixe mateix any acaba amb dos esdeveniments transcendentals en la seua vida, encara que de signe ben distint: d'un costat, la publicació del seu assaig La fórmula del progreso, on resumia alguns principis que configuraven el seu ideal de la democràcia i que va suscitar una forta polèmica; d'un altre, la defunció de sa mare, circumstància que el va apartar de la vida pública durant algun temps. Al gener de 1860 va reprendre les seues lliçons en l'Ateneu madrileny. En aquesta ocasió ataca durament l'actuació del Govern, sobretot, a partir de 1864, l'encapçalat per Narváez. També en 1864 funda i dirigix el periòdic La Democracia, els articles del qual són sancionats i censurats contínuament. Un de què va provocar major escàndol va ser el titulat "El Rasgo" (aparegut el 24 de febrer), en el que Castelar criticava durament i ridiculitzava les "donacions" econòmiques que havia fet Isabel II. Després d’aquest succés i ser acusat d'haver participat en revoltes universitàries, el Govern de Narváez destituïx a Castelar de la seua Càtedra. El suport dels seus alumnes i dels seus propis col·legues culmina amb unes manifestacions estudiantils que, durament reprimides per l'exèrcit, se salden amb diversos morts i nombrosos ferits. És la tràgicament cèlebre "Nit de Sant Daniel" (10 d'abril de 1865). Com resultat, els catedràtics de la Universitat Central dimitixen per a no haver de substituir a Castelar i Narváez abandona el Govern. O' Donnell, el seu successor, restituïx a Castelar en la seua Càtedra i emmudix les polèmiques suscitades pels seus articles. Castelar, enfortit, es mostra cada vegada més combatiu i participa en els pronunciaments progressistes de gener i juny de 1866. Salva la seua vida gràcies al suport de Carolina Coronado, però és condemnat a garrot vil i ha de fugir d'Espanya. Comença aleshores un agitat exili de dos anys (entre 1866 i 1868) que, a pesar del patiment que li provoca l'allunyament de la seua pàtria, Castelar qualifica de "gran escola". Durant aquest temps va tindre ocasió de recórrer uns quants països europeus (França, Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Alemanya…) i de conéixer importants estadistes, polítics, pensadors i escriptors (Victor Hugo, Gambetta, Julio Simon…). A més, va col·laborar com 58


a corresponsal en els principals periòdics de Llatinoamèrica. El Siglo (Montevideo), El Monitor Republicano (Mèxic), La nación (Buenos Aires), La Raza Latina… Aquestes col·laboracions el van ajudar a refer un poc la seua malparada economia. El triomf de la Revolució de 1868 ("La Gloriosa"), de signe progressista, li va permetre tornar a Espanya. A partir de llavors, va participar més activament en política i prenent com a model les lleis democràtiques d'Amèrica del Nord, va voler impulsar una reforma dels governs monàrquics. En 1869 va ser triat Diputat a Corts (primer, per Saragossa i per Lleida; més tard, per València i pel districte d'Aracena): aleshores va ser quan va demostrar verdaderament els seus dots com a orador parlamentari, amb intervencions que es recordaven com memorables: una de les més conegudes va ser la polèmica que va mantindre amb el Canonge Manterola (abril de 1869), en defensa de la separació entre Església i Estat, i de la necessitat de posar fi al poder temporal del Papat. Entre 1870 i 1873 (durant el regnat d'Amadeo de Savoia) Castelar es va mantindre en l'oposició. En 1872 s'havien publicat els seus Recuerdos de Itàlia, llibre de viatges en què arreplega moltes de les seues impressions de l'època en què va viure exiliat a Roma. La proclamació de la Primera República el situa en el poder, Figueras, el primer president, el nomena ministre d'Estat. A pesar del reconeixement de la seua vàlua com a orador i polític, és aquesta una etapa particularment dura en la vida de Castelar, conscient dels greus perills que amenaçaven a Espanya (anarquia, insurreccions separatistes…) va ser capaç de renunciar als seus principis ideològics i recolzar un Govern que no era el del seu partit. Com a president de la República (des de setembre de 1873), va actuar sovint, no sols en contra del seu partit, sinó de les seues pròpies conviccions, a fi d'aconseguir per a la nació la pau i l'orde que tant necessitava. Se l'acusa, inclús, de comportar-se com a dictador quan fa front als nombrosos problemes que patia Espanya (crisi econòmica, conflictes internacionals, insurrecció de Cuba…). Les Corts el van obligar a dimitir el 2 de gener de 1874. Unes hores més tard, entrava Pavia en el Congrés. La Primera República havia acabat. Després del pronunciament de Martínez Campos i la Restauració de la monarquia, Castelar es marxa d'Espanya, residix a París i viatja per altres països europeus. Publica amb assiduïtat tant novel·les (Historia de un corazón —1874—, Fra Filippo Lippi i Ricardo —Ambdós de 1878—) com nombrosos assajos i discursos. En 1880 ingressa en l'Acadèmia de la Llengua i, l'any següent, en la de la Història. El 2 d'octubre de 1880, formula a Alzira (València) el programa d'un nou partit polític, el "Possibilista", de signe democràtic. Va seguir, a més, col·laborant amb el partit 59


progressista i, convençut que Espanya necessitava en aquells moments, més que una República conservadora, una monarquia democràtica, advoca per l'establiment d'aquesta última, en contra (una vegada mes) de les seues pròpies idees i del seu partit, al què demana, en primer lloc, que l'abandone a ell i, després, que es dissolga (discurs del 7 de febrer de 1888).

Continua, incansable, escrivint i viatjant. En 1888 esbossa un projecte d'Història d'Espanya, que no arribarà a completar, i en 1895, una Història d'Europa en el segle XIX, també inconclusa. Viatja a París en dos ocasions (1889 i 1893), i a Roma (1894), on visita al Papa Lleó XIII. Cansat i malalt, Castelar va abandonar la política activa, encara que va intentar tornar a ella després de l'assassinat de Cánovas (1897), presentant-se com a diputat per Múrcia. Eixe mateix any va tornar per última vegada a Cadis, on va pronunciar en el Casino un emotiu "Discurso de acción de gracias a Cadiz". L'últim any de la seua vida va

60


transcórrer entre Sax, Mondariz, Madrid i San Pedro del Pinatar, on va morir el 25 de maig de 1899. Sis dies després, era soterrat a Madrid enmig d'un gran clamor popular.

UN DIA A ALGAR

“Hay en la marina de Alicante, en Callosa, un país en el corazón de aquellas montañas, que es una Suiza iluminada por el sol, y cubierta por el cielo del Mediodía”. Aquest és el començament de la descripció que Castelar realitza de Callosa: “Una Suiza iluminada por el sol.” Però… comencem per l'inici. La carta està dirigida, tal com s'ha indicat, a la seua gran amiga i defensora: Carolina Coronado, en la qual i a l'inici de la mateixa li dóna la consideració de DEVA 5. La carta està escrita a Madrid el dia 9 d'octubre de 1859 6. Tal com s'ha indicat en l'apartat de la literatura de viatges, la carta escrita per Castelar entra completament en els cànons de l'escriptor romàntic: el sentiment, la intuïció, la imaginació, l'ensomni poètic, l'èxtasi,… són les bases de la seua descripció, arribant inclús a l'extrem que un mateix paisatge pot ser descrit de forma totalment oposada segons els ulls que el miren: “Cuando veo los árboles, los bosques, las gotas de rocío, los arroyos, las montañas coronadas de niebla, los torrentes que se precipitan entre las rocas, el águila que cruza los vientos, los azulados cielos que flotan como una gasa sobre mi frente, me desposeo de mí mismo, de mis ideas, me confundo en el ser en cuya presencia me hallo, y mi alma es como una hoja de los árboles, como una onda de los arroyos, como una espuma del torrente, como una gasa de la niebla, como un suspiro del aire, como una gota que se evapora y se pierde en la vida universal.” Però també ens descriu, sempre de passada i afegint-li molts altres matisos, el territori real que es contempla: “En verdad, no fuimos por ferro-carril ni aún por una carretera, si es que carretera puede llamarse á un estrecho camino abierto por uno de mis compañeros de expedición; pero en cambio, al pisar las altas sierras, al bajar á los profundos valles, al bordear los abismos, sentía que nada, absolutamente nada, ni aún la industria del hombre, se interponía entre la naturaleza y mi alma.” 5 5

DEVA: (Mater Deva) Esperit de la terra en les cultures celtes. 9 d'octubre de 1859, diumenge de les primeres festes de Callosa a la Mare de Déu de les Injúries.

61


A estos esperits romàntics els atrauen, en particular, els llocs exòtics, o els que consideraven com a tals, fugint tal vegada de l'anterior racionalitat: “No puedo conservar fielmente en la memoria todos los cuadros que abrazó mi vista en esta expedición. Primero vimos la huerta de Benidorm con sus palmeras, sus mirtos, sus nogales, sus innumerables casas de campo ocultas entre el follaje, sus inmensos maizales, sus piteras, que le dan el aspecto de un paisaje del Oriente” Al seu pas per la població d'Alfàs, relata la història del pi que hi havia en el centre de la plaça, assemblant-la a altres cultures: “En esta aldea había en otro tiempo en medio de la plaza un enorme pino. Sus ramas se habían extendido de tal suerte, que cobijaban la iglesia y la casa del municipio. Bajo aquel árbol el pueblo celebraba sus juntas. Es antiguo en la humanidad esa tendencia á unir su vida á un árbol como á un solitario amigo, como á un confidente de sus dolores. El pueblo sagrado que lloraba en su destierro bajo los sauces de Babilonia; el profeta que cantaba acompañado por el rumor que producían los vientos en los cedros del Líbano; la sacerdotisa del primitivo paganismo de Sodoma, que sacrificaba á la argentada luna bajo las sombrías ramas de la sagrada encina…” En el veí poble de Polop, “Este pueblo se levanta en una altura, y está rodeado de huertas escalonadas, que forman como un trono…” van realitzar una parada per a alimentar-se i refrescar-se (cal considerar que l'excursió es realitzava a peu i venien des de Benidorm): “Allí, bajo unos árboles, D. José Mayor, rico propietario del país, honrado y cumplido caballero, nos tenia preparado un suntuoso refresco, que aceptamos gustosos como un testimonio de ese aprecio que siempre queda en la memoria del viajero, cuya vida es un continuo y prolongado adiós.” Ja a poqueta nit, la primera descripció que realitza de la vall d'Algar és realment la narració de l'inenarrable: “Cuando íbamos á entrar en el hondo y profundísimo valle de Algar, oímos una regalada música, que parecía exhalarse de aquellas grutas, de las hojas de aquellos árboles. Difícilmente podré pintar á V. este valle en aquella deliciosa noche, que ha quedado fija, impresa indeleblemente en mi memoria. Formaban aquel cuadro elevadas montañas, como canastillos de frutas y de flores; casas diseminadas aquí y allá sobre los abismos, como nidos de palomas; torrentes precipitándose espumosos desde las altas sierras; un rió claro, cristalino, deslizándose entre cañares, y naranjales y bosques de 62


limoneros; aire fresco y perfumado, agitando dulcemente las hojas; y la luna, la blanca luna, vertiendo su luz en todos los objetos, quebrando sus rayos en los torrentes, reflejándose en las claras aguas del rió, inundándolo todo con esa luz tan indecisa como un sueño, tan impalpable y etérea como un pensamiento. En estos instantes, en que contemplamos un cuadro tan maravilloso, el alma envidia á la mariposa, á la luciérnaga, hasta á los seres que viven contentos en una gota de agua, porque quisiera penetrar en la raíz de la vida, y perderse, sin conciencia de sí, en el inmenso seno de nuestra madre naturaleza.” L'alberg on van passar la nit, va ser un molí (anomenat de Crisanto en temps posteriors), on els va rebre el “habil e inteligente abogado de Callosa”, D. Jacinto Ronda 7 propietari d’aquest edifici 8. Especialment interessant és el capítol de la nit passada en el molí, en el que trobem a un Castelar trist i melancòlic (cal tindre en compte que és just aquest, un període de la seua vida en què abandona la política per un temps, fruit de la depressió que li produïx la defunció de sa mare). Tots els sons i sentiments que sent en el molí li recorden a música, concretament a l'òpera “La Somnàmbula” 9. Just en eixe moment apareix un home amb un violí i per a sorpresa de tots els assistents interpreta un passatge de dita opera: “…la tristeza de mi alma, que ha creído oír siempre en la música el lamento de sus propios dolores, me inspiraban el deseo de oír alguna sonata, alguna armonía que respondiese á las ideas de mi inteligencia, á los sentimientos de mi corazón. Un amigo que miraba á mi lado aquel cuadro, al ver el molino, el torrente, los bosques, las altas montañas, me recordó el divino idilio de Bellini, que tantas veces ha arrancado dulces lágrimas á mis ojos, La sonámbula. ¡Oh! ¡Cuánto hubiéramos dado en aquel momento por oír una de aquellas notas que caen como lágrimas sobre el espíritu; uno de aquellos lamentos que se llevan tras sí el alma, como la onda se lleva la cinta de alga…” “Aún no habíamos expresado este deseo entre nosotros dos, á solas, cuando se nos presentó un joven con un violín en la mano. Su actitud, sus modales, su iluminado mirar, su cabeza griega, su continente, revelaba un artista... Francamente, casi lo sentí; porque temía pasar un mal rato oyendo algo desagradable. El joven accedió gustoso, y 7

En la visita que l'any 1858 realitza la Reina Isabel II a Alacant, amb motiu de la inauguració del tren Madrid-Alacant, es va celebrar una recepció en què van participar tots els ajuntaments de la província. En representació de l'Ajuntament de Callosa va acudir l'alcalde, D. Jacinto Ronda, correligionari polític del Sr. Thous. 8 D. Jacinto Ronda Tasa figura com a propietari d’aquest molí en la pàgina 36 del Proyecto de canal de riego (…) de Francisco Morell y Gómez publicado en 1866. 9 La somnàmbula és una òpera amb música de Vincenzo Bellini i llibret de Feliç Romani. Va ser estrenada en el Teatre Carcano de Milà el 6 de març de 1831. És una de les tres òperes més conegudes i representades de Bellini, junt amb Norma i I Puritani. És considerada una de les cimes del bel cant romàntic italià.

63


comenzó á tocar su violín. Los primeros compases me revelaron que tenia delante de mí un artista, y que me había engañado mi presentimiento…A los pocos instantes lancé un grito involuntario de sorpresa. Nuestro artista tocaba unas variaciones de mi ópera favorita, de La Sonámbula. Nunca me ha parecido tan dulce y tan campestre el inmortal idilio del inmortal maestro… He conservado en mi memoria el nombre del artista. Se llama Pallarés, y puede honrar a su patria, a esa hermosa tierra que produce espontáneamente las grandes imaginaciones.” Una vegada transcorreguda la nit, l'alba va inaugurar un nou dia. Ara la descripció d'Algar i la seua naturalesa és a plena llum, i el romanticisme embriaga l'esplendorós paisatge que Castelar contempla des del seu cor. Davant d'aquesta descripció d'Algar, nosaltres que el coneixem des de xiquets, crec que no podem arribar a entendre que és el que realment Castelar està dibuixant amb les paraules: “Las montañas doradas por la luz del alba, hundían sus cúspides en el éter de los cielos, tomando toda la vaguedad del horizonte; el terreno quebrado ofrecía colinas sombreadas de viñas, peñascos desgajados, y sobre esos peñascos levantadas pintorescas casas, lechos secos por donde en invierno se despeñan grandes torrentes, arroyuelos clarísimos que corren murmurando entre los troncos de los árboles, el río reflejando en su tortuoso curso los bosques de las orillas como un cristal en que la naturaleza se recrea en contemplar a sí misma, yerbas tendidas por todo el suelo cubriéndolo con su verdor…” I és en aquest moment quan ens narra la història d'un arbre i una família que viu davall el mateix. És realment extraordinari el simbolisme que expressa a l'hora de relacionar la naturalesa amb l'existència de les persones: “Pero entre todos estos árboles hay uno, cuya historia es tan dulce, tan tierna, que contada por la pluma de V., por esa pluma delicada y sencilla, haría verter dulces lágrimas a todos cuantos la leyeran. Se llama por antonomasia el limonero de Callosa. Aún creo que lo estoy viendo. Su añoso tronco parece palpitar al impulso de la savia que corre por todos sus poros; sus anchas hojas de un verde brillantísimo, al descomponer el aire, lo llenan de aromas embriagadores; su copa, levantándose audaz, deja entrever algunos pedazos de cielo; su falda, cayendo sobre la tierra, forma como una choza de verdura, en la cual resaltan sus frutos de color de oro pendientes de las ramas; y a su pie corre un arroyo dulcemente, y a su sombra se alza una cabaña habitada por una familia, sin más patrimonio, sin más fuente de vida que aquél árbol, que extiende sobre ella sus ramas, como el ave del cielo extiende en el nido, sobre sus hijuelos, sus maternales alas… 64


Una pobre mujer perdió a un tiempo a su marido y a su hijo mayor, que era viudo, y se quedó con sus hijos, pequeños todos, y sus netezuelos, sin tener más patrimonio que aquel árbol. Con el producto del fruto del limonero crió toda aquella numerosa familia, alimentó a sus netezuelos y a sus hijos. En el tronco del árbol se apoya su vivienda. Un pequeño cercado de cañas sirve de corral a sus gallinas y demás aves domésticas. El árbol es tan grande, que sus ramas caen fuera de la tierra que es propia de aquella pobre familia, y cobija toda entera la vivienda. Aquella mujer tiene allí un salón más hermoso que los grandes salones aristocráticos; la copa de su árbol tiene aromas regaladísimos, el aroma de su árbol; tiene flores hermosas, el azahar de su árbol; tiene en primavera música dulcísimo, el canto de los ruiseñores que anidan en su árbol; tiene aire puro, el aire perfumado por su árbol; tiene aves que alimenta con el maíz y el trigo que recoge al pie de su árbol; tiene vida, sí, la pura vida que corre por su árbol. Yo, sentado a la puerta de la cabaña, con la cabeza apoyada en el tronco, y los ojos perdidos en aquel follaje, oía enternecido la historia del árbol, contada por una pobre mujer en dulce dialecto valenciano, y a cada instante mi corazón latía como si recibiera la savia de aquella prodigiosa naturaleza, y mi alma elevaba una muda pero sentida oración a la inagotable Providencia”. La descripció que realitza de la cascada i els seus voltants també ens mostra un nou paisatge: “En el fondo se veían coronadas de nieblas montañas cenicientas, que parecen volcanes extinguidos; a la derecha se descubrían bosques de toda suerte de árboles, dorados por los rayos del son naciente, e impregnados de las dulces armonías de mil canoras aves que saltaban por sus ramas; en el fondo de aquellos bosques, medio cubiertos por el follaje, se levantaban molinos y casas de campo cercadas de pámpanos; a la izquierda se perdían en declinación progresiva colinas cubiertas de verduras, llenas de cabañas, de eras, de lagares, de huertos, de todo lo que puebla el campo; bajo nuestros pies se descubrían abismos, peñascos desgajados cubiertos de musgo y ornados de flores de las mil plantas que la humedad, sangre de la tierra, produce y mantiene; y al frente, precipitándose desde una elevación inmensa, tres grandes cascadas que formaban como arcos de brillantes y líquidos cristales, que se entrechocaban en las peñas, y al romperse salpicaban con sus espumas y con sus gotas de mil colores, según el matiz de la refracción de la luz, nuestras cabezas, que se inclinaban con religioso respeto ante aquel espectáculo verdadera revelación de la presencia de Dios en el mundo.” 65


Finalment, també descriu el caràcter de l'agricultor callosi, el qual li brinda al viatger tot tipus d’obsequis: “Al volver a nuestra habitación iba cargado de flores y de frutas. Los campesinos salían a mi encuentro y me daban albérchigos, nueces tiernas, racimos de uvas, naranjas, limones, ponciles, manzanas, todas frutas que daba aquel campo. ¡Oh! No puedo recordar tanta solicitud, tanto cariño, sin enternecerme y sin que se arrasen de lágrimas mis ojos. ¡Cuántas heridas del corazón cerraba este cariño! ¡Cuánto bálsamo ha derramado en mi alma esta continua comunicación de la naturaleza, tenue velo que nos separa de Dios!”. Acaba la carta instant a Carolina que realitze una visita d’aquestes terres: “Quisiera que V. fuese por aquellos países. No encontrará V. tal vez las montañas de las Provincias Vascongadas; pero encontraría V. la palma del Oriente, los bosques perfumados por el azahar, el mirto de que se coronaban los poetas antiguos, la adelfa cubierta de flores, el cielo siempre sonriente, iluminado por un sol de que no tienen idea en el Norte; el mar Mediterráneo con sus horizontes celestes, su tranquila superficie, sus leves ondas ceñidas de plateada espuma, su color claro, su eterna inspiración artísticas, que aún vaga perdida por sus brisas, y en aquella fuente de vida acaso pulsaría V. de nuevo su hermosa lira, que debe V. tañer para su gloria y nuestro encanto”.

POSTDATA

"Debo decir que si vuestra Monarquía es hoy una Monarquía liberal, vuestra Monarquía será mañana una Monarquía democrática en cuanto se haya establecido el Jurado popular y el sufragio universal. Y así como le dije a los míos, y no me oyeron, en cierta noche célebre: 'nuestra República será mañana la fórmula de esta generación, si acertáis a hacerla conservadora, os digo ahora a vosotros: vuestra Monarquía será la fórmula de esta generación si acertáis a hacerla democrática." D'aquesta manera es va despedir Emilio Castelar de la vida política activa al febrer de 1888. La democràcia i la llibertat van ser les dos referències que van guiar la seua intensa activitat política. Durant més de tres dècades es va dedicar a predicar una República oberta a tots els liberals, conciliadora i progressiva. Castelar va ser un fill del seu temps, un liberal immers en el romanticisme europeu, un espanyol aferrat a la idea de nació com a subjecte de la llibertat.

66


BIBLIOGRAFIA

ABELLAN, José Luis, Liberalismo y Romanticismo (1808-1874) Historia Critica del Pensamiento Español, vol. IV, Madrid, 1984. CASTELAR Y RIPOLL, Emilio, Autobiografía y discursos inéditos, Madrid, 1922. CASTELAR Y RIPOLL, Emilio, Miscelánea de historia, de religión, de arte y de política, Madrid, 1874, pp. 299-320. GARCIA MERCADAL, José, Viajes por España, Madrid, 1972. GOMEZ DE LA SERNA, Gaspar, Los viajeros de la ilustración, Madrid, 1974. LLORCA, Carmen, Discursos parlamentarios de Castelar, Madrid, 1973. MORELL Y GÓMEZ, Francisco, Proyecto de canal de riego para fertilizar terrenos de los términos de Callosa de Ensarriá, Altea, Polop, Nucía, Alfaz, Benidorm, Villajoyosa, Campello, San Juan, Muchamiel, Villafranqueza, Alicante y Elche, Alicante, 1866. NAVAS RUIZ, Ricardo, El Romanticismo español, Madrid, 1990. La Ilustración española y americana. Especial Emilio Castelar, Año XLIII, Nº 20, Madrid, 30 de mayo de 1899.

67


LEYENDO DOS MAPAS DE CALLOSA D'EN SARRIÀ DE 1899 1

María Francia Galiana Botella y Joaquín Ronda Pérez

Al nostre company, al nostre amic, Ferran Cortés de Relleu. Este treball és u dels fruits de la seua voluntat de recuperar i protegir els antics camins.

La Historia de un pueblo no es una sucesión de grandes acontecimientos sino que se construye sobre actos y hechos cotidianos. Estos actos y hechos sólo se pueden documentar con descubrimientos arqueológicos, con la recuperación de elementos etnográficos, lingüísticos...etc., y, cómo no, con la lectura atenta, siempre dificultosa, de textos de épocas remotas. Siguiendo esta idea, hemos querido dar a conocer unos documentos, denominados Bosquejos planimétricos y sus cuadernillos anexos, descubiertos en el Archivo del Instituto Geográfico Nacional en Madrid. Son los primeros mapas catastrales de nuestra historia, en los que se delimitó el perímetro del término municipal y urbano de Callosa con mediciones geodésicas, acompañados de otros documentos que detallan los trabajos científicos desempeñados por el personal topográfico. Su importancia radica en que todos ellos nos “hablan” de Callosa y de su territorio en el año 1899, hace exactamente 113 años. Nuestro artículo se “articula” en dos grandes apartados: en el primero, denominado Antes de leer los mapas, los mapas son contextualizados históricamente y se explica el objetivo que se perseguía al realizarlos; en el segundo, Leyendo los mapas, se analizan todos los aspectos documentales de los Bosquejos planimétricos (Doc. 018 y Doc. 021), sin detenernos a examinar el gran número de cuadernillos que los acompañan, lo que postergamos para nuestras futuras investigaciones.

ANTES DE LEER LOS MAPAS

UNA NARRACIÓN A MODO DE PRÓLOGO Después de la reunión con D. Antonio Cánovas del Castillo 2, Presidente del Consejo de Ministros, D. Juan Navarro Reverter, Ministro de Hacienda, regresó a su despacho con una preocupación que rozaba la desesperación.

1

Para encabezar este artículo, nos inspiramos en el título utilizado por Vicent Terol Reig para su trabajo, “Llegint un mapa de la vall d’Albaida de 1499. Magnats e poderoses persones lluitant per la jurisdicció i fitant la terra”, Alba, Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida, nº 15 (2000), pp. 5-39. 2 Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 8-02-1828-Mondragón, Guipúzcoa, 8-08-1897). Cuando suceden los hechos que se narran, Cánovas del Castillo ya había sido Presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones representando al Partido Conservador. El día 23-03-1895 accede al

68


D. Juan Navarro Reverter (Valencia, 1844 – Madrid, 1924). Biblioteca Nacional.

Corría el año 1896 y la situación de la Hacienda Española era crítica; así se lo había tenido que confesar al Presidente durante la entrevista. Para exasperación de Navarro Reverter, el estadista malagueño se mostró indiferente ante su declaración y, durante la conversación, sólo se refirió a las próximas elecciones parlamentarias. El ministro sabía el porqué del desdén. Cánovas era un hombre de elevado pragmatismo y su razonamiento de viejo zorro político le empujaba a dedicarse en cuerpo y alma a la tarea que el entorno gubernamental le exigía en ese momento; conseguir una mayoría suficiente en el Congreso para poder gobernar con tranquilidad 3. El jefe del Partido Conservador conocía bien el sistema; no en vano fue el “arquitecto” junto con el líder del Partido Liberal, D. Práxedes Mateo Sagasta 4, de la Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII y el inspirador de su ley básica, la Constitución de 1876. También había sido el muñidor, junto con el prócer liberal, del “Pacto del Pardo”, por el cual los dos partidos se turnaban el gobierno tutelados por la monarquía. El acuerdo era muy simple pero cargado de significado político. Consistía en que cada facción regía hasta que las condiciones internas y/o externas lo impedían; entonces bastaba con provocar una crisis de gobierno para que el monarca reinante 5 nombrara un nuevo jefe de gobierno. A partir de ese momento, el nuevo mandatario convocaba los comicios y hacía funcionar la “maquinaria electoral” con total precisión para obtener el resultado conveniente: desde el Ministerio de la Gobernación se evacuaba la orden a los gobernadores provinciales con tiempo suficiente para movilizar a los “amigos políticos” y así lograr el escrutinio deseado. Los caciques sabían que para cumplir su cometido todas las artimañas

cargo por sexta vez, siendo interrumpido este mandato por su asesinato a manos del anarquista italiano Michele Angiolillo, acontecido el día 8 de agosto de 1897 en el balneario de santa Águeda, en el municipio de Mondragón (Guipúzcoa). 3 PEÑA GALLEGO, Fernando, Elecciones legislativas en la provincia de Alicante durante la época de la restauración (1875-1902), Alicante, 1979, pp. 113-114. 4 Práxedes Mateo Sagasta y Escolar (Torrecilla en Cameros, 21 de julio de 1825 - Madrid 5 de enero de 1903), ingeniero de caminos y político español, miembro del Partido Liberal, de matiz progresista, siete veces Presidente del Gobierno en el período comprendido entre 1870 y 1902. 5 En estos momentos, la reina Maria Cristina de Habsburgo-Lorena era regente por minoría de edad de su hijo Alfonso XIII.

69


imaginables podían ser válidas; desde la simple compra directa de votos, a la violenta coacción del somatén, pasando por la instalación de una mesa electoral en una isla para que sólo votasen los elegidos. El sistema había funcionado correctamente desde su origen en 1875 y había conseguido finiquitar, por un tiempo, la lacra de los pronunciamientos militares y, por consiguiente, someter el poder del ejército a la autoridad civil. No obstante, tras 20 de años de estabilidad política, algunos indicadores mostraban señales de alarma. Uno de ellos, sin duda, era el que competía a Navarro. Ya en el despacho, Navarro Reverter pidió a su secretario que nadie le interrumpiera. Quería reflexionar en soledad acerca del problema porque se sentía capacitado para resolver la cuestión hacendística; tenía ya 52 años y una dilatada experiencia a sus espaldas. Antes de dedicarse a la cosa pública, el político valenciano había crecido empresarialmente junto a uno de los negociantes más astutos de la época, el Marqués de Campo, con el que colaboró en diversas empresas relacionadas con el suministro de gas, el ferrocarril, los tranvías y las finanzas. Su paso al sector público fue igualmente exitoso y una fulgurante carrera le había propiciado tener diversos cargos dentro del Ministerio de Hacienda; sólo cinco años antes había sido designado Director General de Contribuciones Indirectas, un paso previo que le franqueó el acceso a la cúspide del Ministerio. Con los presupuestos de años anteriores extendidos sobre su mesa, examinó con detenimiento las finanzas estatales compuestas, como cualquier otra contabilidad, de unas partidas de gastos e ingresos. Desde el punto de vista de los primeros, el prócer reconoció enseguida el elevado coste de mantenimiento de un régimen liberal. La lista de conceptos era inacabable: funcionarios, infraestructuras, servicios públicos,...; y todo esto contando con que España, por contra a lo que sucedía en las naciones europeas más desarrolladas, era bastante parca en la inversión pública. A estos gastos, que Navarro identificó como corrientes, había que añadirles los que definió como partidas de mantenimiento del sistema; dentro de la “política de favores”, una parte importante del presupuesto se destinaba a agradecerle a los caciques los servicios prestados, mediante la concesión de obra pública y presupuesto, con los que seguir conservando la influencia y extender sus redes clientelares, el verdadero pilar del equilibrio estatal. Para mayor abundamiento, a todo esto restaba añadir el gasto militar para atender todos los frentes que el Estado tenía abiertos en el exterior, consecuencia de la inoperante política colonial española, localizados en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Adicionando este conjunto se obtenía el gasto efectivo; el que todos los meses firmaba el Ministro para que saliera de las arcas del tesoro. No obstante, Navarro sabía que existía una inversión latente. Todos los días leía en la prensa los artículos de los “regeneracionistas”, publicistas y hábiles escritores, que desde las páginas de los diarios exigían una mayor intervención del Estado en la economía, la obra pública y la educación, como forma de “regenerar” el país, siguiendo la estela marcada por los estados más vanguardistas en Europa. Este movimiento intelectual había conseguido penetrar sus postulados entre la población urbana originando un “caldo de cultivo” que hacía crecer el “virus” de la inestabilidad dentro del sistema.

70


El Ministro concluyó su análisis apesadumbrado por el poco margen de maniobra que hallaba a ese lado del balance. Mas el Ministro no se desilusionó y raudo pasó a analizar las cifras de ingresos. Otra forma de cuadrar el balance era aumentar el activo estructurado en dos grandes grupos de tributos. El primero de ellos estaba formado por las contribuciones directas, aquellas que se pagaban proporcionalmente a los beneficios que se obtenían de la gestión de un patrimonio, compuestas por la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería y la Contribución Industrial y de Comercio. El segundo lo integraban las contribuciones indirectas, pagadas por todo ciudadano independientemente de su nivel de ingresos, fundamentalmente los Derechos de Aduanas, los Derechos Reales y las Contribuciones de Consumos. Un somero vistazo fue suficiente para que Navarro percibiese que el 30% de los ingresos, muy por encima del resto, provenían de la Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería; no era de extrañar, se argumentó Navarro, siendo España un país esencialmente agrícola y con un mercado comercial mínimo. A pesar de su relevancia, el Ministro advirtió que la recaudación de la Contribución Territorial, como se la nominaba corrientemente, menguaba desde hacía años. El político valenciano se perdió en una ensoñación y repasó mentalmente la historia de este impuesto y de su recaudación: La contribución territorial había sido creada por D. Alejandro Mon, Ministro de Hacienda del gabinete moderado del General Narváez, mediante Real Decreto del 23 de mayo de 1845. En concreto gravaba la tierra, los cultivos, la ganadería, los edificios y los solares. El Estado fijaba el impuesto y lo distribuía por cuotas entre provincias, municipios y, finalmente, propietarios de cada término. El sistema de recogida de información fiscal empleado por Hacienda lo componían las cartillas evaluatorias y el amillaramiento. Este método, diseñado en 1850 por el Ministro de Hacienda moderado Bravo Murillo, estaba todavía vigente a finales del siglo XIX. Las cartillas de evaluación o evaluatorias de cada pueblo las conformaban unos cuadros elaborados por una junta pericial nombrada al efecto en cada localidad, que fijaba, para cada cultivo y calidad, un producto del que se detraían los gastos de explotación para obtener la tarifa, líquido imponible de una hectárea de tierra para cada cultivo y calidad concreta. El amillaramiento o cuaderno de liquidaciones era la relación de bienes que cada vecino presentaba como suyos. De cada propietario se inventariaban sus fincas, ubicación, extensión, usos del suelo, cabezas de ganado por especies, calidad de la tierra, producción y líquido imponible de cada finca. La riqueza urbana se amillaraba de la misma forma pero separada de la rústica y pecuaria. La exacción del tributo se hacia mediante el repartimiento individual, otro cuadro en el cual se expresaba la el importe de la riqueza de cada contribuyente, según el amillaramiento; el cupo que le correspondía pagar, aplicando la tarifa, y la cantidad que tenía que abonar cada trimestre. Para recaudar el impuesto, el Ayuntamiento confeccionaba una lista cobratoria, en virtud de cuyos datos la administración de Hacienda extendía los recibos trimestrales. Todos los documentos llevaban la firma del Ayuntamiento y de los miembros de la Junta Pericial. Las Juntas Periciales se convirtieron en el eje sobre el que pivotaba el ciclo fiscal. Estas entidades eran 71


comisiones locales formadas por los miembros del Ayuntamiento y un número igual de peritos repartidores bajo la presidencia del Alcalde. La mitad de los peritos eran nombrados por el propio Ayuntamiento y la otra mitad eran designados por Hacienda a partir de una lista triple de contribuyentes del término propuesta por el Ayuntamiento. Ningún representante del Estado asistía a esas juntas, en la que la oligarquía municipal podía manipular las cifras con entera libertad. El control que los grandes propietarios ejercían sobre los Ayuntamientos propició que los terratenientes pudieran reducir el cupo de sus propias tierras, ocultándolas o declarando calidades inferiores. Al no reducir el Estado la recaudación prevista, la gran carga tributaria recaía sobre el grueso de la población, formado por pequeños propietarios y arrendatarios, afectando también a los propietarios ausentes o absentistas 6. Fue la injusticia del sistema lo que empujó a muchos dueños de pequeños predios a solicitar créditos con los que afrontar los tributos, malvender su patrimonio o, lo más grave, perderlos mediante el embargo 7. Desde el punto de vista hacendístico, la carencia de unos datos fiables impedía al Estado adecuar el cupo nacional a la realidad del país y controlar la evasión fiscal. Navarro despabiló al recordar que en la biblioteca del Ministerio existían dos volúmenes que versaban sobre el fraude en los amillaramientos y llamó a su secretario para que se los facilitara. El primero databa del año 1870 y lo había redactado su homólogo en el cargo, Laureano Figuerola. El Ministro había intentado evaluar el grado de ocultación de tierras y riquezas comparando los datos provenientes de los amillaramientos con la superficie real del país. Las cifras que leyó Navarro le escandalizaron: un 39,3% de la superficie a declarar “desaparecía” en los amillaramientos. En cuanto a riqueza, la misma fuente cifraba la valoración media de las calidades un 39,3% superior a la realmente declarada 8. La segunda obra, un análisis de la riqueza territorial de las provincias españolas, se debía a la Dirección General de Contribuciones y estaba fechada nueve años más tarde, en 1879. El nivel general de ocultación para todo el territorio español alcanzaba el 41,4% y la ocultación de riqueza rústica se evaluaba en un 43,9 % 9. Sin embargo, no era únicamente la evasión fiscal la que mermaba la recaudación. Existía otro inconveniente. Semanas atrás, D. Manuel Quiroga 10, Director General de Agricultura, le había informado de la coyuntura negativa que recorría la agricultura española: la importación de grano de América, la filoxera y la sustitución del uso industrial y doméstico del aceite por otros materiales más rentables, habían provocado una disminución drástica de precios y producción en los tres principales cultivos españoles; el trigo, el viñedo y el olivo. Lo más grave, y esa había sido la razón por la que Quiroga le había visitado, era que las asociaciones de agricultores solicitaban del Ministerio de Hacienda una rebaja en la presión fiscal para suavizar los efectos de la crisis.

6

Los terratenientes ausentes, en su mayoría latifundistas, consiguieron del Estado que se les redujese la valoración de sus bienes inmobiliarios en un tercio·(Disposición de 1857). 7 En el periodo 1874-1890 se embargaron en España cuatro millones de fincas por impago de contribuciones; PRO RUIZ, Juan, Estado, Geometría y Propiedad. Los orígenes del catastro en España (1715-1741), Madrid, 1992, p. 187. 8 Ibídem, pp. 334-335. 9 Ibídem, pp. 342-343. 10 Manuel Quiroga Vázquez (Viloria, Valladolid, 1845 – 1906).

72


Navarro saltó de la silla al rememorar la demanda de Quiroga y empezó a pasear nervioso por el despacho hasta asomarse al ventanal que daba a la Calle Alcalá. ¿Cómo podían simultanearse una bajada de impuestos con un incremento de los ingresos fiscales y, a su vez, ajustar las cartillas evaluatorias a los nuevos precios agrícolas que se desplazaban a la baja?, se inquirió el Ministro. Era un auténtico galimatías para su mente. Mientras oteaba la circulación de los transeúntes por la vía, comprendió que sólo había una respuesta a la pregunta: modernizar la recaudación y hacer aflorar la tierra oculta y este propósito sólo se podía alcanzar de una forma, confeccionando un catastro. Desde luego Navarro sabía que no era el primero al que se le había ocurrido esta iniciativa. La cuestión era que los diversos intentos para llevarlo a la práctica habían fracasado. Así había sucedido en 1846, en 1859-1865 o a partir de 1872, ya con el Instituto Geográfico en marcha 11. Algo se había avanzado en las mediciones catastrales, pero como el propio Ministro sabía, éstas eran incompletas, dispersas y con una finalidad ajena a la fiscal. Todo parecía indicar que el empeño concluiría en otro sonoro fracaso, mas Navarro se percató que él contaba con una ventaja que sus predecesores en el cargo no habían disfrutado; la propuesta contaba ahora con el sustento de una demanda social de importantes colectivos civiles, algunos de los cuales habían boicoteado las anteriores iniciativas: productores y propietarios, técnicos especializados en la medición del territorio (topógrafos, geógrafos, ingenieros agrónomos) y las prestigiosas Sociedades Económicas de Amigos del País secundaban esta petición. Incluso en el Congreso, algunos diputados, habían valorado la propuesta 12. De nuevo sentado en su escritorio, el Ministro se enfrentó a la segunda cuestión que giraba entorno al tipo de catastro. Sin duda, el más perfecto era el alemán, que combinaba un catastro parcelario, es decir, una identificación de cada unidad o parcela en una ficha con un croquis de la misma acompañada de los datos de titularidad de la misma, con un nexo al Registro de la Propiedad; de esta forma se autentificaba, al mismo tiempo, la propiedad del terreno 13. La formación técnica de Navarro 14 le convenció de la extrema exigencia, lentitud y excesivo coste económico que llevaría aparejado el proyecto si se decidía por un catastro de estas características. Había que bajar el listón. Ni siquiera, se dijo, podría alcanzarse a proyectar sólo un catastro parcelario. El ministro era valenciano y conocía el sistema de propiedad de su país, dominado por las heredades pequeñas y medianas. Identificar cada parcela, convocar a los propietarios colindantes y dibujarla sería también demasiado costoso. Convenía comenzar por la base, y ésta no era otra que un catastro por masas de cultivo; una representación gráfica que limitara el perímetro de cada término municipal y, por medio de líneas separadoras, diferenciase los

11

En puridad, la aparición del catastro en España está vinculada a los cambios introducidos por Felipe V en la administración de los territorios de la Corona de Aragón con el fin de homogeneizar fiscalmente los territorios peninsulares de la monarquía hispana. Siguiendo esta idea se impulsó el Catastro de Patiño en Cataluña (1716) y, más tarde, el Catastro de Ensenada para las provincias castellanas (1749). El ideal político del catastro pasó directamente desde el reformismo ilustrado al pensamiento liberal; URTEAGA, Luis, “Dos décadas de investigación sobre historia de la cartografía catastral en España (1988-2008)”, Catastro, Agosto (2008), pp. 9 y 13. 12 VALLEJO POUSADA, Rafael, “La demanda de catastro durante la Restauración y el Catastro por masas de cultivo de 1895”, Catastro, nº 42 (2001), pp. 9-21. 13 Por esta razón se le denomina catastro parcelario jurídico; GARCÍA BADELL, Gabriel, El Catastro de Riqueza Rústica en España, Madrid, s.a., p. 16. 14 Navarro Reverter era ingeniero de montes y durante algún tiempo fue profesor de Geodesia en la Universidad Central; PANIAGUA, Javier y PIQUERAS, José A. (dirs.), Diccionario biográficos de políticos valencianos 1810-2003, Valencia, 2003, pp. 394-395.

73


diversos tipos del cultivo y aprovechamiento de la tierra, valorando las superficies de cada uno y el conjunto de la superficie 15. Navarro Reverter tuvo tiempo de sobra en preparar su proyecto de ley sobre el catastro mientras se fraguaban las elecciones. Los comicios se convocaron para el día 12 de abril de 1896 y sus resultados no decepcionaron a sus convocantes: las dos facciones que se presentaban del Partido Conservador, silvelistas y adictos, obtuvieron 279 votos frente a los 88 de los liberales 16. El valenciano obtuvo su acta por el distrito al que solía representar, Segorbe (Castellón) 17. La ley se aprobó en el Congreso de los Diputados el día 24 de agosto de 1896 y fue publicada en la Gaceta de Madrid dos días más tarde 18. El nombre por el que fue conocida incorporó los objetivos que perseguía 19, pasando a ser designada como la Ley sobre rectificación de cartillas evaluatorias de la riqueza rústica y pecuaria y formación del catastro de cultivos y del registro de predios rústicos y de la ganadería. La ley, conformada sólo por ocho artículos, establecía tres fases lógicas en la ejecución de los trabajos y un plazo de tres años para concluir los mismos. En la primera etapa, encargada al Cuerpo de Topógrafos del Instituto Geográfico y Estadístico, se dibujarían los bosquejos planimétricos 20 de cada término municipal, es decir, se determinarían las líneas límite de cada localidad, mediante un procedimiento que se conoce con el nombre de deslinde contradictorio 21 y reconociendo físicamente las demarcaciones mediante mojones. Dentro de cada perímetro se fijarían, “el curso de los ríos y canales de navegación o de riego, los arroyos principales, las líneas de comunicación, sean ferrocarriles, carreteras o caminos rurales importantes, y la situación del pueblo o edificio, residencia del Ayuntamiento, así como los grupos de población que excedan de diez edificios, y las colonias y explotaciones agrícolas, cuya importancia o extensión lo requieran” 22. La ley no mencionaba, por estar recogido en una normativa anterior, un paso previo al deslinde: la triangulación; en el territorio se fijaban unos puntos llamados vértices, que se relacionaban entre sí por líneas formando triángulos. La triangulación simplificaba y precisaba la medición y era de dos clases: geodésica, utilizada para la confección de los mapas y que empleaba triángulos grandes, y topográfica, que enlazaba vértices más próximos. Las triangulaciones geodésicas eran, a su vez, de primer, segundo o tercer orden según la longitud de los triángulos 23.

15

GARCÍA-BADELL, Gabriel, El Catastro de la Riqueza Rústica en España, p. 8. PEÑA GALLEGO, Fernando, Elecciones legislativas..., p. 118. 17 La elección de Navarro en estas votaciones nos proporciona una muestra característica de la corrupción del sistema político: La circunscripción de Segorbe tenía 9.829 electores, de los que sólo votaron 6.880 y Navarro obtuvo 6.874; Archivo del Congreso, Índice Histórico de Diputados, www.congreso.es). Navarro Reverter fue diputado por el Partido Conservador por el distrito de Segorbe en 7 ocasiones (1891, 1893, 1895, 1896, 1898, 1899 y 1901). En 1903 perdió las elecciones frente al conservador Pascual Doménech Tomás, pero en mayo de ese año será designado Senador vitalicio por el gobierno de Silvela, ocupando un puesto en la Cámara Alta hasta el golpe de Estado de 1923; PANIAGUA, Javier y PIQUERAS, José A. (dirs.), Diccionario biográfico..., pp. 394-395. 18 Gaceta de Madrid, 26-08-1896. 19 Artículo 1º, Gaceta de Madrid, 26-08-1896. 20 El nombre de planimétrico responde a que el terreno se proyectaba horizontalmente. Existía también la delineación altimétrica que mostraba el relieve del terreno. 21 Se llama deslinde contradictorio al hecho por autoridad competente en presencia de los propietarios colindantes, o autoridades competentes en el caso de términos municipales, y con la firma de un acta por los presentes. 22 Artículo 3º; Gaceta de Madrid, 26-08-1896. 23 La de primer orden está formada por triángulos de lados entre 30 y 70 kilómetros. En la de segundo orden, apoyada en la de primer orden, los lados de los triángulos varían entre los 10 y los 25 kilómetros. La red de tercer orden tiene lados de 5 a 10 kilómetros. Todos los vértices de las redes más grandes son a su vez vértices de las más pequeñas. Enciclopedia jurídica española, Vol. V, Barcelona, s.a., p. 336. 16

74


Una vez concluida la primera fase, se cederían los bosquejos planimétricos al personal agronómico para que, sobre ellos, delimitaran las diversas masas de cultivo y la calidad de los terrenos. Con posterioridad, y atendiendo a las condiciones económicas del periodo, evaluarían económicamente los datos obtenidos para rectificar las cartillas evaluatorias. La última etapa correspondía a los Ayuntamientos de cada localidad que, bajo la supervisión de los Ingenieros Agrónomos, confeccionarían el registro fiscal de predios rústicos y de la ganadería para su aplicación fiscal. La ley contemplaba la financiación de la operación a cargo de los municipios. El Tesoro adelantaba la cantidad necesaria para los trabajos con cargo a los presupuestos, y cada Ayuntamiento reintegraba la cantidad que le correspondiese, gravando con un recargo del 2% sobre el cupo de contribución de inmuebles. En las operaciones de ejecución del catastro por masas de cultivo estaba prevista, la intervención de varios departamentos ministeriales, por lo tanto, se precisaba de un organismo multidisciplinar que coordinase todo el proyecto. La normativa especificaba que esta misión recaería en la Comisión Central de Evaluación y Catastro, cuya presidencia ostentaba el Ministro de Hacienda. Como complemento a la ley de 24 de agosto de 1896, se aprobaron dos reglamentos generales para la ejecución dicha normativa y subsanar las carencias que ésta presentaba en cuestiones relativas al personal y organización de los trabajos topográficos y agronómicos 24.

LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

El régimen liberal español erigió la provincia, a imitación de la división departamental francesa, como unidad territorial básica sobre la que apoyar el entramado político y administrativo estatal. La normativa referente a la ejecución de los trabajos catastrales continuó utilizando esta demarcación, como nodo fundamental en la consecución de los fines previstos. En las capitales provinciales se establecieron dos centros operacionales, uno topográfico y otro agronómico, a los que se subordinaron un número variable de brigadas, dependiendo de la extensión geográfica de cada provincia. El 13 de abril de 1897, el gobernador civil de Alicante D. Eusebio Salas, notificaba en el Boletín Oficial de la Provincia 25 el comienzo de los trabajos de campo para la formación de los bosquejos planimétricos en su jurisdicción; y convocaba, a las autoridades de los pueblos de la provincia, para que facilitaran al personal del Centro Topográfico, todos los medios de que pudieran disponer para el buen éxito del servicio. Asimismo, recomendaba a la Guardia Civil, que prestase el auxilio que en casos dados pudieran necesitar.

24

“Reglamento General para la ejecución e la ley de 24 de agosto de 1896 sobre rectificación de cartillas evaluatorias de la riqueza rústica y pecuaria y formación del catastro de cultivos y del registro de predios rústicos y de la ganadería”; Gaceta de Madrid, 31-12-1896 y el “Reglamento especial para la organización del personal y de los trabajos topográficos a que se refiere el tit. 2º del genera de 29 de diciembre último sobre rectificación de las cartillas evaluatorias y formación del catastro de cultivo en todos los términos municipales de España”; Gaceta de Madrid, 1102-1897. 25 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante; 13-04-1897

75


Seguidamente se relacionaban los miembros del Centro Topográfico Provincial. La nómina de individuos, con sus respectivas capacitaciones, la formaban los siguientes cargos: -

Jefe, de 3ª clase, D. Eusebio Frutos

-

Subjefe, Oficial 1º, D. Ángel Pastor

-

Oficial auxiliar, Oficial 1º, D. Federico Ferrari

-

Topógrafo auxiliar, Topógrafo 1º, D. Juan Gutiérrez

-

Topógrafo Auxiliar, Topógrafo 1º, D. Fernando López

-

Ordenanzas, Portamiras 2º, D. Joaquín Dámaso y D. Benito Gómez

A continuación, se distribuía el personal subalterno en cuatro brigadas, a las que se les asignaba un conjunto de pueblos. En cada área geográfica, uno de los municipios se erigía como núcleo de las operaciones, generalmente el elegido era el cabeza de partido judicial. El siguiente cuadro esquematiza esta estructura 26:

26

Se ha mantenido la grafía castellana, tal y como aparece en la fuente, incluso con sus errores en los nombres. En negrita, se destaca el centro de operaciones de la Brigada.

76


Brigada Primera

Brigada Segunda

Brigada Tercera

Brigada Cuarta

Personal Adscrito Jefe D. Ricardo Vicente del Reig (sic, Rey) 27 (Oficial 2º) Topógrafo 1º Topógrafo 2º D. Camilo Sánchez D. Manuel Delgado Topógrafo 3º D. Honorato Cambronero Personal Adscrito Jefe D. Juan López Lezcano (Oficial 2º) Topógrafo 1º D. Lisardo Mena Topógrafo 2º D. Adolfo Recas Topógrafo 3º D. José de San Martín

Personal Adscrito Jefe D. Gustavo de Heredia (Oficial 3º) Topógrafo 1º Topógrafo 2º Topógrafo 3º D. Antonio Utor D. Antonio Medina D. Ernesto Angulo Personal Adscrito Jefe D. Fermín Morejón (Oficial 3º) Topógrafo 1º Topógrafo 2º D. Marco Payo Topógrafo 3º D. José Mas D. Rafael Torres

Municipios Onil, Castalla, Ibi, Torremanzanas, Jijona, Tibi, Aguas, Busot, Bañeras (sic), Alcoy, Penáguila, Benifallim, Sella, Relleu, Orcheta, Finestrat, Benidorm, Villojoyosa. Municipios Albatera, Granja de Rocamora, Cox, Catral, Callosa de Segura, Dolores, Daya Nueva, Puebla de Rocamora, San Fulgencio, Daya Vieja, Formentera, Guardamar, Rojales, Almoradí, Benejuzar, Rafal, Benferri, Redován, Orihuela, Jacarilla, Bigastro, Algorfa, Benijofar, San Miguel de Salinas, Torrevieja. Municipios Benejama, Campo de Mirra, Cañana (sic), Villena, Biar, Sax, Salinas, Petrel, Elda, Monovar, Pinoso.

Municipios Agost, Novelda, Monforte, Aspe, Hondón de las Nieves, Elche, Crevillente, Santa Pola, Alicante, Muchamiel, San Vicente del Raspeig, San Juan, Villafranqueza.

Desconocemos los criterios técnicos que se adoptaron para seleccionar estas zonas como las iniciales, pero si las representamos sobre un plano provincial se ubicarían al suroeste de una línea imaginaria que uniera Benidorm con Alcoi. Lo que sí evidencia la documentación de la que disponemos es que éstas fueron las únicas brigadas formadas para Alicante, y que conforme acababan de planificar el territorio asignado, se las destinaba a otros lugares. De esta forma, la Segunda Brigada actuó en la mayoría de pueblos de nuestra comarca, incluida Callosa d’en Sarrià, que fue escogida como núcleo operacional.

SOBRE EL PERSONAL TOPOGRÁFICO

El levantamiento de un catastro constituía una obra ingente que, en todos aquellos países donde se había emprendido, había dado lugar a la ocupación de un gran número de topógrafos. Cuando la Comisión de Estadística acordó emprender los primeros trabajos catastrales se encontró con el problema de que el país no disponía de suficiente personal civil para llevarlo a cabo, en

27

El nombre correcto se ha obtenido del Escalafón del Cuerpo de Topógrafos en 1º de marzo de 1893, Gaceta de Madrid, 18-03-1893.

77


consecuencia, tuvo que recurrir, en primer lugar, a efectivos militares, y después a la contratación de empresas privadas. Con el fin de poder disponer de personal propio capacitado, la Comisión fundó, en 1859, la Escuela Práctica de Ayudantes para la Medición del Territorio, de la que tres años más tarde salía su primera promoción. El personal técnico empleado en la Comisión se completó con la figura de los parceladores. Ninguno de estos técnicos pertenecía a la Administración del Estado y, en concreto, los parceladores trabajaban en condiciones muy duras, siendo contratados por días. El Decreto del 12-09-1870 fundaba Instituto Geográfico y refundía todo el personal técnico de la antigua Comisión de Estadística en el Cuerpo de Topógrafos con los siguientes puestos: Jefes, Oficiales y Topógrafos 28. Más tarde, el Estado intentó mejorar las condiciones económicas y laborales de estos profesionales incorporándolos a la Administración del Estado como funcionarios, regulando el acceso al cuerpo mediante oposiciones y estableciendo la antigüedad como único criterio de ascenso. Con la finalidad de prestigiar su imagen ante la sociedad, y dotarles de una autoridad visible y efectiva, se ordenó que los miembros del Cuerpo de Topógrafos utilizaran uniforme, lo que les caracterizó con un aire castrense. A petición del Director del Instituto Geográfico, el coronel Ibáñez e Ibáñez de Íbero, se les autorizó a portar armas. Las razones que alegó el mandatario fueron varias y nos evocan el peligro que entrañaba el trabajo de estos operarios: sus desplazamientos, muchas veces custodiando fondos públicos, por caminos infectados de bandoleros; el trabajo que desempeñaban en zonas aisladas y alejadas de los núcleos habitados o el rechazo hostil, incluso agresivo, con el que frecuentemente eran recibidos, al ser considerados extraños husmeando en sus territorios, por la población local 29.

28 29

Artículo 10º; Gaceta de Madrid, 14-09-1870. PRO RUIZ, Juan. Estado, Geometría y Propiedad..., pp. 156-163.

78


Uniforme de campo a principios del siglo XX. Instituto Geográfico Nacional.

En cuanto a los sueldos que los empleados del Instituto Geográfico recibían; un topógrafo cuarto cobraba 1.000 ptas anuales; un topógrafo de tercera 1.500 ptas anuales y un oficial tercero, 2.500 ptas. anuales. Esta remuneración se redondeaba con unas dietas diarias que los trabajadores ingresaban por hallarse fuera de su lugar de residencia: 15 ptas los Jefes y Oficiales de Topógrafos; 10 ptas los topógrafos y 1,75 ptas los portamiras. El Estado abonaba también los desplazamientos, superiores a 100 km, que los empleados realizasen; en primera clase a los Jefes y Oficiales, en segunda a los topógrafos y en tercera a los portamiras.

LEYENDO LOS MAPAS

LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos que publicamos, nos acercan a cómo era el territorio y quién era la gente que lo habitaba. A continuación, presentamos la catalogación y la transcripción siguiendo las normas al uso 30 y respetando la grafía de la época. Cabe señalar que debido a la singularidad de estos documentos, que en

30

COMISION INTERNACIONAL DE DIPLOMATICA, Normes internationales pour l'édition des documents médievaux, Folia Caesaraugusta 1, Zaragoza, 1983, pp. 13-168.

79


parte son formularios impresos y, cómo tales, también tienen una parte manuscrita, nos hemos visto obligados a diferenciar la parte formulario en letra normal y la parte manuscrita en cursiva. Para poder exponer los numerosos documentos, han sido numerados siguiendo un orden cronológico basado en la fecha de la firma del topógrafo, es decir, del profesional que trabajaba sobre el terreno. En algún caso firma el Jefe de la 2ª Brigada, Juan López y Lezcano.

Documento 001 (Firmado por Juan López a 5 de diciembre de 1898)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá./ Normal. – Solo asistió el Ayuntamiento de Callosa de Ensarriá 31/ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Callosa de Ensarriá y Guadalest.// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 25 mayo 1899

Documento 002 (Firmado por José de San Martín a 27 de diciembre de 1898)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Nucía./ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Nucía y Callosa de Ensarriá.// Sello oval: Dirección Gnral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 20 Marzo 1899

31

Anotación escrita con lápiz negro.

80


Documento 001

81


Documento 003 (Firmado por Lisardo Mena a 9 de enero de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Altea./ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Altea y Callosa de Ensarriá.//

Documento 004 (Firmado por José de San Martín a 11 de enero de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Nucía./ Itinerario de la línea límite entre los términos de Nucía y Callosa de Ensarriá/ Cuaderno número 3/ Brújula de Ibanez núm. 27./ cuya declinación es de 13º 30’/ Observador: D. José de San Martín// Sello oval: Dirección Gnral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 24 Mayo 1899

Documento 005 (Firmado por Lisardo Mena a 14 de enero de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Altea./ Itinerario de la línea límite entre los término [sic] de Altea y de Callosa de Ensarriá/ Cuaderno número único 32 III./ Brújula de Ibañez núm. 54./ cuya declinación es de 13º 50’/ Observador: D. Lisardo Mena y Gómez// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 29 Abril 1899

Documento 006 (Firmado por Lisardo Mena a 13 de febrero de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá./ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Callosa de Ensarriá y Jalón.// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 25 mayo 1899

Documento 007 (Firmado por Juan López a 25 de febrero de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ Término municipal./ Callosa de Ensarria/ 2ª Brigada./ Cuaderno único/ Reseña de los vértices de la triangulación topográfica.// 32

Tachado.

82


Sello oval oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

83


Documento 005.

84


Documento 007.

Documento 008 (Firmado por Adolfo Recas a 16 de marzo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Callosa de Ensarriá y Polóp.// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 29 mayo 1899

85


Documento 009 (Firmado por Adolfo Recas a 18 de marzo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ (Zona 2ª)/ Itinerario de la línea límite entre los términos de Callosa de Ensarriá y Polop/ Cuaderno número único 33 VI Brújula de Ibañez núm. 138/ cuya declinación es de 15º 10’/ Observador: D. Adolfo Recos// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 junio 1899

Documento 010 (Firmado por Adolfo Recas a 20 de marzo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá./ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Callosa de Ensarriá y de Tárbena.// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 25 mayo 1899

Documento 011 (Firmado por Adolfo Recas a 22 de marzo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ (Zona 1ª)/ Itinerario de la línea límite entre los términos de Callosa de Ensarriá y Tárbena/ Cuaderno número único 34 III Brújula de Ibañez núm. 138/ cuya declinación es de 15º 10’/ Observador: D. Adolfo Recos// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 junio 1899

Documento 012 (Firmado por Adolfo Recas a 27 de marzo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ Itinerario de la línea límite entre los términos de Callosa de Ensarriá y Bolulla/ Cuaderno número único 35 IV Brújula de Ibañez núm. 138/ cuya declinación es de 15º 10’/ Observador: D. Adolfo Recos// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 junio 1899

Documento 013 (Firmado por Adolfo Recas a 28 de marzo de 1899) 33

Tachado. Tachado. 35 Tachado. 34

86


Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia/ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales de Callosa de Ensarriá y Bolulla.//

Documento 014 (Firmado por Adolfo Recas a 28 de marzo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ (Zona 2ª)/ Itinerario de la línea límite entre los términos de Callosa de Ensarriá y Guadalest/ Cuaderno número único 36 V/ Brújula de Ibañez núm. 138/ cuya declinación es de 15º 10’/ Observador: D. Adolfo Recos// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 junio 1899

Documento 015 (Firmado por Lisardo Mena y Gómez a 3 de abril de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ 2ª Brigada./ Término municipal/ Callosa de Ensarriá/ Itinerario de la línea límite entre los términos de Callosa de Ensarriá y de Jalón/ Cuaderno número único 37 II/ Brújula de Ibañez núm. 54/ cuya declinación es de 13º 50’/ Observador: D. Lisardo Mena y Gómez// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 junio 1899

Documento 016 (Firmado por Lisardo Mena a 17 de abril de 1899) (Figura 6

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ Término municipal./ Callosa de Ensarria/ 2ª Brigada./ Zona 1ª/ Itinerario con brújula./ Comprende los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7/ Cuaderno núm. 1/ Brújula de Ibañez. núm. 54/ cuya declinación es de 13º 50’/ Observador: D. Lisardo Mena y Gómez// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

Documento 017 (Firmado por Lisardo Mena a 27 de abril de 1899)

36 37

Tachado. Tachado.

87


Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ Término municipal./ Callosa de Ensarria/ Zona 1ª/ 2ª Brigada./ Itinerario con brújula./ Comprende los números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19/ Cuaderno núm. 2 dos 38 y último/ Brújula de Ibañez. núm. 54/ cuya declinación es de 13º 50’/ Observador: D. Lisardo Mena y Gómez// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

Documento 016.

Documento 018 (Firmado por Adolfo Recas a 12 de mayo de 1899) 38

Tachado.

88


Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos Topográficos/ Bosquejos planimétricos por términos/ municipales mandados formar por la/ ley de 24 de agosto de 1896./ Provincia/ de/ Alicante/ Término municipal/ de/ Callosa de Ensarriá/ Escala de 1 : 25.000/ Zona 2ª/ Callosa de Ensarriá 20 de Mayo de 1899/El Topógrafo 2º/ Adolfo Recos [rúbrica]/ Callosa de Ensarriá 22 de mayo de 1899/ Comprobado y conforme/ El Jefe de la 2ª Brigada/ Juan López [rúbrica]/ Alicante 27 de Mayo de 1899/ Revisado/ El Jefe de los trabajos topográficos de la provincia/ de Alicante/ Eusebio Frutos [rúbrica]/ Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

Documento 018.

Se trata de un bosquejo planimétrico en el cual se diferencian dos partes: una banda ancha vertical a la izquierda donde figura la leyenda descrita arriba; y una gran hoja cuadriculada donde se expone el dibujo a mano del bosquejo planimétrico propiamente dicho. Esta hoja lleva dos numeraciones en la parte superior derecha, una en tinta roja, 47, y otra impresa con cuño de color negro – 030082 -. Con ellas, se identifica el mapa dentro de la serie de Bosquejos planimétricos de los términos municipales de la provincia de Alacant. Por una parte, este documento presenta tres anotaciones en la hoja cuadriculada, una en la parte superior izquierda: Los vértices pertenecen á la triangulación/ propia del término de Callosa de Ensarriá/ López [rúbrica]; la segunda en un plano inferior a la izquierda: El trozo de línea límita con Jalón,/ comprendido entre el mojón 1º y 2º así co-/mo el comprendido entre el mojón 1º y 2º/ con Altea, son 89


provisionales por no haber/ acuerdo entre las Comisiones y tienen solo/ efecto para la medición planimétrica/; la tercera en la parte inferior izquierda: Observaciones/ Los Molinos son harineros con dos piedras cada uno./ Los vados son de á pie y de á caballo./ El Barranco de los Lobos no tiene importancia para determinarlo en el intr. [interior] de la zona./ En el punto 37 del itinerario nº 4 es el nacimiento del Rio de Algar y desde/ este punto también toma el nombre de Rio de Sacos con agua eventual./ Todos los caminos son de herradura./ Los Barrancos son los arroyos pero es costumbre de llamarlos por/ ese nombre./ Mena [rúbrica] Por otra parte, en la misma hoja cuadriculada pero en la parte superior izquierda, cercana al bosquejo planimétrico, figura una leyenda a modo de lista: (a) Casa de Mariana Savall/ (b) Casa de D. Alejandro Arce/ (c) Casa de Salvador Gorgori/ (d) Casa de Juan Perez/ (g) Casa de José Damiá/ (h) Molino de Crisantos/ (f) Casa de Domingo Berenguer/ (j) Ermita de San Roque/ (l) Casas de Fernando Espada/ (n) Casas de Gabriel Perez/ (m) Casa de Franco. [Francisco] Selles/ (k) Casa de Jaime Castell

Documento 019 (Firmado por Adolfo Recas a 20 de mayo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ Término municipal./ Callosa de Ensarria/ 2ª Brigada./ Zona 2ª/ Itinerario con brújula./ Comprende desde el nº 1 al 6 inclusive/ Cuaderno núm. 1/ Brújula de Ibañez. núm. 138./ cuya declinación es de 15º 10’/ Observador: D. Adolfo Recos// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

Documento 020 (Firmado por Adolfo Recas a 20 de mayo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos topográficos/ Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24/ de agosto y Real decreto de 29 de diciembre de 1896/ Provincia./ Alicante/ Término municipal./ Callosa de Ensarria/ 2ª Brigada./ Zona 2ª/ Itinerario con brújula./ Comprende desde el nº 7 al 21 inclusive/ Cuaderno núm. 2/ Brújula de Ibañez. núm. 138./ cuya declinación es de 15º 10’/ Observador: D. Adolfo Recos// Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

Documento 021 (Firmado por Adolfo Recas a 20 de mayo de 1899)

Instituto Geográfico y Estadístico/ Trabajos Topográficos/ Bosquejos planimétricos por términos/ municipales mandados formar por la/ ley de 24 de agosto de 1896./ Provincia/ de/ Alicante/ Término municipal/ de/ Callosa de Ensarriá/ Escala de 1 : 25.000/ Zona 1ª/ Callosa de Ensarriá 12 de Mayo de

90


1899/El Topógrafo 1º/ Lisardo Mena [rúbrica]/ Callosa de Ensarriá 20 de mayo de 1899/ Comprobado 39 Conforme/ El Jefe de la 2ª Brigada/ Juan López [rúbrica]/ Alicante 27 de Mayo de 1899/ Revisado/ El Jefe de los trabajos topográficos de la provincia/ de Alicante/ Eusebio Frutos [rúbrica]/ Sello oval: Dirección Gral. del Instituto Geográfico y Estadístico Archivo Topográfico/ 13 de junio 1899

Se trata de un bosquejo planimétrico en el cual se diferencian dos partes: una banda ancha vertical a la izquierda donde figura la leyenda descrita arriba; una gran hoja cuadriculada donde se expone el dibujo a mano del bosquejo planimétrico propiamente dicho. Al igual que la hoja del Doc. 018, y con la misma finalidad, lleva dos numeraciones en la parte superior derecha, una en tinta roja, 47, y otra impresa con cuño de color negro – 030081 -. En la hoja cuadriculada del documento figuran dos anotaciones, una situada en la parte superior derecha: Los vértices pertenecen á la triangulación/ propia del término de Callosa de Ensarriá/ López [rúbrica]; otra en la parte inferior izquierda: Notas/ El detalle indicado en la estacion/ 22 de la linea de termino de Nucia y/ Callosa no tiene importancia en es/te termino/ / \ / El mojon 2 de la linea de término de Callosa de/ Ensarriá y Polop está en la proyección vertical del centro del puente/ de Callosa sobre el eje de las aguas del Rio de Callosa o de Guadalest/ / \ / Las aguas de la Fuente de Callosa van desde su na/cimiento por el camino de Callosa á Guadalest en cañeria sub-/terranea y el sobrante de las aguas de dicha Fuente vuelve/ por la margen izda. [izquierda] del referido camino hasta el nacimiento/ por cañeria abierta en donde se subdivide en varios brazales/ o regaderas de poca importancia. [Esta letra es de Adolfo Recos]

39

Sobrescrito.

91


Documento 021.

LA LECTURA

La documentación, transcrita y descrita, aporta datos sobre diferentes aspectos de la vertebración del territorio de nuestro municipio, tales como los cursos fluviales - ríos, barrancos, fuentes, acequias, fuentes -, la red viaria – carreteras, caminos, sendas -, las partidas, las estructuras arquitectónicas - casas, molinos, ventas, corrales, central hidroeléctrica y otras edificaciones -. Para efectuar la relación de los mencionados datos, hemos diferenciado en letra cursiva los topónimos y antropónimos tal como aparecen escritos en los documentos originales. En los dos mapas - Bosquejos planimétricos – se diferencian, al menos, tres momentos que tienen que ver con la utilización que hacían de ellos los diferentes topógrafos, u otro personal administrativo, para actualizarlos a lo largo del tiempo. De este modo, el primer momento corresponde a la realización de los Bosquejos planimétricos en 1899. Son los mapas base por excelencia. Están dibujados y escritos con una caligrafía pequeña en tinta negra, excepto los cursos de agua cuyo trazado es en tinta azul. En ellos figuran la línea de los límites del término municipal, los vértices geodésicos, las vías fluviales, los topónimos, el perímetro urbano, los edificios del término con diversos criterios según su utilidad, las vías de comunicación, también diferenciadas según su categoría mediante diferentes trazos lineales. 92


El segundo momento, sólo se significa por el trazado en lápiz color rojo de la carretera de Callosa d’en Sarrià a Altea. Se trata de una línea a modo de borrador que, únicamente, aparece en uno de los Bosquejos planimétricos, el Doc. 018. Podría fecharse entre 1910 y 1914, años en que se construye dicha carretera 40. También, hemos detectado otro momento que no parece tener importancia por tratarse de algunos números y señales realizados con lápiz de color azul. Podría corresponder al segundo momento por el simple hecho de ser apuntes de borrador y por la utilización de un lápiz de doble punta y color, típicos de la época. El tercer momento, caracterizado por la utilización de una tinta roja para escribir caligráficamente algunos topónimos referentes a partidas, para la Central Electrica de Algar y su tendido, para el cementerio, para el trazado de la Carretera de Callosa de Ensarriá a Alcoy así como para pequeños cuadrados que representan edificaciones nuevas. Esta fase es la más moderna ya que por la fecha de construcción del cementerio nuevo (1925) 41, cabe la posibilidad que se realizara a partir de esta fecha. La vertebración del territorio de Callosa d’en Sarrià se manifiesta en los siguientes aspectos, todos ellos recogidos principalmente en los Doc. 018 y 021:

1. Los vértices de la triangulación topográfica

En los Bosquejos planimétricos y en otros documentos, los vértices de la triangulación son representados mediante un triángulo relleno en color negro. Se trata de los mencionados a continuación: Aixorta (término municipal de Guadalest), Almedia, Bernia (término municipal de Xaló), Farines, Ofra, Torre de Polop (término municipal de Polop) (Doc. 021), A Base (Callosa) (se trata de la cúpula de la Iglesia Parroquial), B Base (carretera) 42, Era, Banderas, Cautivadors (término municipal de l’Alfàs del Pi) y Ponoch (término municipal de Polop) (Doc. 007). Algunos de estos vértices utilizados para la triangulación son, también, vértices geodésicos con categoría dentro de la catalogación oficial: del 2º orden es Bèrnia, del 3er orden son la cúpula de la Iglesia Parroquial, L’Almèdia y L’Aixortà.

2. Las montañas y otros accidentes orográficos

En los Bosquejos planimétricos (Doc. 021), sólo están explícitamente indicadas la Sierra Aixorta y la Sierra Almedia, utilizando un tipo de letra más grande.

3. Las partidas rurales

40

SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, Tomo II, Alicante, 1960, p. 141. Ibídem, p. 158. 42 La base estaba situada en el cruce de la Acequia de la Fuente de Callosa, del camino de herradura de Callosa a Altea y de la carretera de Benidorm a Pego. Actualmente es la plaza, llamada popularmente, de les Quatre Carreteres o de la Font dels Patos. 41

93


En los Bosquejos planimétricos (Doc. 018 y 021), las partidas rurales están escritas en tinta negra y en tinta roja según la denominación de los topógrafos. Así, en tinta negra: Rabosa, Rincón de Sacos, Sacos, Orenga, Sagarra, Algar, Costera, Saforna, Micleta, Llano de la Molinera, Marchequivir, Ruchey, El Barranco, Mosmay y La Yuca (Doc. 018), Onae, Ferraguet 43, Masalatava, Ofra, Campulles, Micleta y Banderas (Doc. 021). En tinta roja: Coch, Barranco Agua, Chiment, Pinar, Falset, Raboset y Parats (Doc. 018), Maus, Fuente, Rio de Mayor, Ferrachet, Fecheconill, Alcudia, Colomer, Asgolecha, Algoda y Alchepsa (Doc. 021).

4. Los ríos, barrancos, fuentes y otros recursos hídricos

Los cursos fluviales se diferencian con diversos trazos lineales según se trate de ríos con agua contínua - línea contínua – o de agua eventual – línea discontínua -. Con dibujos representativos se señalan las fuentes – rectángulo horizontal con otro pequeño rectángulo centrado en su cabecera - y acequias – a veces con línea fina contínua y otras con línea de raya-punto -. La nomenclatura utilizada por los topógrafos diferencian: río, barranco y arroyo. Este último término no sabemos a qué responde puesto que en nuestras tierras no se utiliza. Podemos pensar que indicarían un pequeño río ya que los denominados Arroyo de la Reñinosa y Arroyo de Montroy o Chirles son barrancos con agua constante.

5. Carreteras, caminos y puentes

Las vías de comunicación están diferenciadas, según su categoría vial, mediante diferentes trazos lineales. Las carreteras de 3er orden con trazo de línea doble contínua; los caminos de herradura con trazo de línea doble discontínua; los puentes con doble línea cuyos extremos están en ángulo abierto; las veredas de ganado con trazo de doble linea punteada. Cabe señalar, que según nuestros Bosquejos planimétricos, en Callosa no consta ninguna vereda o azagador. En el año 1899, Callosa d’en Sarrià tenía dos vías principales que partían desde el lugar denominado, actualmente, les Quatre Carreteres o la Font dels Patos: la carretera de Callosa a Bolulla y la carretera a Polop-La Nucia-Benidorm (ambas pertenecen al trazado de la Carretera de Pego á Benidorm de 3er orden 44 (Doc. 019)). Además, tenía varios caminos de herradura: Camino de Callosa á Alcoy, Camino de Callosa de Ensarriá á Guadalest, Camino de Barrancfort, Camino de Bolulla, Camino del Llano de Galvis, Camino viejo de Algar, Camino de la Cuesta de Borres, Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra, Camino del Calvario, Camino de Tarbena á Callosa, Camino de Tajos, Camino de Jalón a Callosa, Camino de Callosa a Altea,Camino del Pinar, Camino del Cucheret, Camino del Tozal de Banderas, Camino de Goda, Camino de Manden, Camino del Fuerte, Camino de Mosmay, Camino del Molino de Ronda, Camino de Chirles, Camino de Polop. Sólo figura una senda: la Senda del Fuerte. 43

Tachado y sobreescrito en color rojo Ferrachet. Según la Ley de 22 de julio de 1857, dictada durante el reinado de Isabel II, las bases que regían la clasificación de las carreteras especificaban er que las de 3 orden debían de cumplir las siguientes características: interesar a uno o más pueblos y no tener las condiciones de las de primer y segundo orden (MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelino, Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina, Tomo II, Madrid, 1868, 2ª edición, p. 893). 44

94


Entrada a la población por la carretera de Benidorm a Pego, en torno a 1900. Colección José Huguet, Biblioteca Valenciana. Según el Prof. Pablo Giménez, puede que esta fotografía fuera obra de Leopoldo Soler y Pérez.

Por otra documentación, recogida principalmente en la monografía de Adolfo Salvá 45, sabemos algo más de las vías de comunicación que había antaño. De la carretera de Callosa a Benidorm, aunque aprobada su construcción en 1864 como carretera de 3er orden 46, el autor nos cuenta que los trabajos en Callosa comenzaron en 1887 aunque ya habían empezado en Benidorm en 1882 47. En 1892 estaba construida hasta Callosa pero la construcción del puente de diez arcos sobre el río finalizó el 26 de diciembre de 1893 48. Hasta finales del año 1894 no circularon los carros por él. La construcción de esta carretera hasta Bolulla finalizó en 1894. Por lo tanto, en el año 1899, se podía llegar en carro a este pueblo y los que querían seguir hasta Tàrbena iban por el antiguo camino de herradura bien sea a pie o a lomo de cabalgaduras. Entre 1903 y 1918 se trabajó en el tramo de Bolulla a Tàrbena y se inició el de Tàrbena a Parcent 49. A partir de 1912 50 se pudo llegar a Tàrbena desde Callosa en carro por la nueva carretera. Respecto a la carretera de Callosa a Altea, se denominaba “carretera de l’Olla”. Proyectada en 1907

51

como carretera de 3er orden 52, su construcción se inició en el km 117 de la “carretera de Silla a

Alicante” en el año 1908. En Callosa, los trabajos comenzaron en la partida del Rutxei durante el año 1910 45

SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá…, pp. 137-142. En Real Decreto de 6 de septiembre de 1864 (MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelino., Diccionario de la administración española..., p. 895). DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Los caminos y carreteras en Alicante durante la Restauración (1875-1900): consolidación de la malla viaria y transformaciones del paisaje", Investigaciones Geográficas, 5 (1987), p. 165. 48 El erudito callosino, con ocho años de edad, inauguró dicho puente atravesándolo a pié ya que, por precaución, los pasajeros bajaron de la diligencia. 49 DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Carreteras y caminos alicantinos en el primer tercio del siglo XX", Investigaciones Geográficas, 6 (1988), p. 180. 50 FIGUERAS PACHECO, Francisco, Provincia de Alicante, en CARRERAS Y CANDI, Francisco (dir.), Geografía general del Reino de Valencia, Barcelona, 1914, p. 325. 51 DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Carreteras y caminos alicantinos...", p. 180. 52 FIGUERAS PACHECO, Francisco, Provincia de Alicante, p. 328. 46 47

95


y acabaron en 1914. Observando nuestro mapa (Doc. 018), sabemos que esta carretera fue realizada utilizando el trazado del antiguo camino que se dirigía a Altea y, en el sitio llamado els Dos Camins, seguía parte del Camino del Manden á Callosa hasta llegar al Pla de la Lloca donde se desviaba por un trazado nuevo, que pasaba por Altea la Vella, para acabar en el mencionado km 117 53. Esta carretera fue de vital importancia para Callosa que, de este modo, conseguía salir de su aislamiento atávico ya que pasaba cerca de la estación del Trenet de La Marina cuya línea férrea iba desde Alacant hasta Dénia. Cabe la posibilidad, por las fechas coincidentes de construcción, que el trazado nuevo de esta carretera estuviera en función de la vía férrea. Esta línea de “Ferrocarriles E.S.A.” fue proyectada en 1909 y la construcción de su tramo hasta Altea finalizó en 1914. La ubicación de una estación en L’Olla suscitó una polémica en cuanto a su denominación. Por fin, Adolfo Salvá consiguió que llevará el nombre de Callosa de Ensarriá hasta el año 1928, a pesar de estar a unos 10 km de su casco urbano. Posteriormente, se llamó Estación de la Olla y, actualmente, es un apeadero. Esta línea férrea interesaba a las élites económicas de La Marina 54 y, también, a los agricultores callosinos ya que favorecía y facilitaba la salida de los productos agrícolas (cítricos y otros frutos) e industriales (espardenyes) hacia los puertos de Alacant y Dénia. Adolfo Salvá refiere que a finales de 1873, se iniciaron las obras de un camino carretero que iba de Callosa a L’Alfàs del Pi. Según este autor, en 1880, “pasaba por delante del llamado chorro de la Alcudia...formando un recodo de mucha pendiente y poca longitud, iba por bajo del que ha servido al trazado de la actual carretera; dando un rodeo junto a la fuente de Micleta, subía las cuesta dels corralots”, atravesando la heredad de l’Alcúdia, “en empinada cuesta”. El río se vadeaba como se podía ya que no había puente y, en épocas de lluvias intensas, los carros tenían que esperar hasta que el agua bajase de nivel. Por este camino carretero circulaba un coche de caballos para viajeros que llegaba hasta l’Alfàs. Aquí, se hacía trasbordo al coche que hacía la línea El Verger-Alacant. En nuestra documentación no consta este camino carretero, hecho extraño al ser un camino construido con anterioridad a 1899. Este silencio sólo puede responder a que, en este momento, el camino carretero estaba en tan malas condiciones que los topógrafos lo consideraron camino de herradura. Así nos lo indica el mencionado autor, que en 1886 “las lluvias lo habían dejado intransitable”. Por lo tanto, deducimos que se trata del Camino de Callosa á Altea que figura en los Bosquejos Planimétricos de 1899, el cual entroncaba, donde se ubicaba el Ventorrillo de Moya, con la denominada Vereda de ganados y Camino de Alfaz del Pi á Callosa de Ensarriá. A partir de aquí, atravesaba el término municipal de La Nucia 55 hasta entrar en el de l’Alfàs del Pí por Les Foies Blanques 56. En cuanto a la carretera comarcal de Callosa a Alcoi, aprobada como carretera de 3er orden en 1864 57, cuenta Adolfo Salvá, que la vía se inició desde Alcoi y desde Callosa, hasta juntarse. Los trabajos empezaron en 1910 y acabaron en 1917. En nuestros Bosquejos Planimétricos (Doc. 021) esta carretera figura en tinta roja y, por lo tanto, añadida posteriormente a 1899. Sin embargo, sabemos por la 53

Así consta en los Bosquejos Planimétricos. Provincia de Alicante. Término Municipal de Altea, fechados en 31 de marzo de 1899. DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Carreteras y caminos alicantinos...", p. 176. 55 Estos datos han sido tomados de la copia, depositada en el Ayuntamiento de la Nucia, de los Bosquejos Planimétricos. Provincia de Alicante. Término Municipal de Nucia, fechados en 18 de marzo de1899. Dicha copia nos ha sido facilitada por el Dr. Miguel Guardiola Fuster cuya amabilidad y generosidad queremos agradecer. 56 Bosquejos Planimétricos. Provincia de Alicante. Término Municipal de Alfaz del Pí, fechados en 9 de marzo de 1899. 57 En Real Decreto de 6 de septiembre de 1864 (MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., Diccionario de la administración española..., p. 895). 54

96


investigación actual 58, que dicha carretera se proyectó en 1885. El que tardará tanto se debió a la falta de voluntad política y por prevalecer lo que se llamaba “las carreteras parlamentarias”, o se tenía un buen padrino en el Parlamento o nunca llegaba la carretera. Pero, también, respondían a otros fines: facilitar el acceso a las fincas de los caciques locales o a ciertos políticos 59. En su monografía, Adolfo Salvá denunciaba estas irregularidades porque causaban reiterados retrasos en la construcción de las carreteras de Benidorm a Pego, de Callosa a Alcoi y de Callosa a Altea.

6. Casas y otras edificaciones o construcciones

Los edificios son representados con diferentes criterios según su utilidad: las casas - pequeños cuadrados -; la cúpula de la iglesia – circunferencia con punto central -; el Calvario – cruz con peana -; cementerio nuevo – rectángulo con cruz cabecera -; los molinos – grandes asteriscos o rectángulos o grandes círculos -; las ermitas – rectángulo con cruz sobrepuesta o rectángulo con cruz cabecera -; el tendido eléctrico – línea de zigzags acabados en flecha -; el Fort de Bernia – hexágono radiado -. La gran mayoría de ellos se ubican cerca de las vías principales, sean caminos de herradura, sean carreteras. Por lo tanto, estas vías articulan la distribución del poblamiento rural. De algunas de estas edificaciones sabemos su historia. La “fábrica de luz eléctrica” o “casa de máquinas de Máquina eléctrica” de Algar había sido creada por D. Esteban Crespí de Valldaura y Fortuny, Conde Orgaz y Señor de Callosa, en las tierras que poseía en Algar, e inaugurada el 21 de febrero de 1902 60. Para dar relieve a este evento, se celebró una fiesta con bendición incluida por parte del cura párroco de Callosa, el Doctor D. Salvador Fuset. Acudieron al acto las autoridades y prohombres locales 61 así como los dos hermanos del Conde Orgaz, D. Carlos y D. Manuel 62, y el Conde de Sobradiel. La magna obra hidráulica -presa, canal y casa de máquinas- fue realizada por los ingenieros de Puertos y Canales, D. Carlos Mendoza, D. Alfredo Moreno, y los mecánicos y “eléctricos”, D. Ramón Machirubarrena y D. Antonio González Echartes. Relata Adolfo Salvá 63, que en 1902 se rescindió el contrato que el Ayuntamiento de Callosa tenía desde el 18 de febrero de1900 con la “Hidroeléctrica de la Marina”, empresa de Francisco Fuster de Benidorm. Este tendido eléctrico venía desde el barranco de Xirles.

58

DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Los caminos y carreteras en Alicante durante la Restauración (1875-1900)...", p. 164. PIQUERAS, Juan y SANCHIS, Carmen, L’organització histórica del territori valencià, València, 1992, p. 96. 60 El Noticiero, 25 de febrero de 1902, núm. 1876, pp. 1-2, Alicante; El Centinela, 15 de marzo de 1902, Benissa. Las copias originales de esta noticia se las debemos a nuestro amigo, el Dr. Miguel Guardiola Fuster, que en su libro Del ayer, 1995, La Nucia, pp. 17-21, ya refirió este evento. 61 El alcalde, D. Ramón Giner (abogado); el juez municipal, D. José Pérez Company (farmacéutico); el párroco, D. Salvador Fuset; los presbíteros, D. Arcadio Juan y D. Francisco Bernabeu; el registrador de la propiedad, D. Vicente Pallarés (abogado); el abogado y administrador del Sr. Conde, D. Marcelino Blanquer; el letrado (del partido conservador), D. Alfonso Grau; el médico (del partido liberal), D. Francisco Ribes; los oficiales del ejército, D. José María Berenguer (del partido liberal), y D. José Doménech; el director del Colegio de 2ª Enseñanza, D. Antonio Rovira y el ingeniero D. Próspero Lafarga de Alicante. Otros destacados asistentes fueron: D. Francisco Pascual, comerciante y ex primer teniente alcalde, D. Salvador Morató, comerciante y propietario (del partido liberal), D. Salvador Savall, ex juez municipal, D. Antonio Saval, D. José Ribes, D. Miguel Morató, D. Enrique Vaquer y D. Valeriano Penchauli. 62 El periódico que comenta el evento confunde el nombre de este hermano que en realidad se llamaba Joaquín Crespí de Valldaura y Fortuny (http://personales.ya.com/jesusgomez/orgaz/orgaz_conde_condes.htm). 63 SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá.., Tomo II, Alicante, 1960, pp. 159-160. 59

97


A partir del 31 de agosto de 1902, el consistorio contrató el suministro eléctrico con “Hidroeléctrica del Algar”, cuya fábrica, conocida popularmente como la Casa de la Llum, estaba, y está, en el “rio Algar”. En 1939, Callosa continuaba usando este suministro de electricidad. El cementerio nuevo, tal como indica el erudito callosino 64, se construyó en 1925 en el “Planet de la Molinera”, partida de “Almarxeve”, a 2 km de Callosa. Fue inaugurado el 1 de enero de 1927 con el primer enterramiento. Posteriormente, los difuntos, que ocupaban nichos del viejo cementerio del camino de Altea, fueron trasladados en 1935 a su nueva ubicación.

LA ORDENACIÓN DE LOS DATOS REGISTRADOS EN LOS MAPAS DE 1899

Para facilitar al lector, la distribución espacial de todos los datos observados en los Bosquejos planimétricos (Doc. 018 y 021), recurrimos a una ordenación por partidas rurales actuales. Para ello, nos basamos en un mapa del término municipal de Callosa d’en Sarrià, donde éstas aparecen delimitadas 65. Superponiendo los Bosquejos planimétricos a dicho mapa ubicamos, aproximadamente, los diferentes elementos. Cabe señalar que la nomenclatura de las partidas actuales se basa en los topónimos valencianos revisados y corregidos 66. A continuación, presentamos un listado distribuido en tres columnas: las partidas actuales, los aspectos documentados y las observaciones tanto documentales como personales. Los criterios utlizados son los siguientes: - En cursiva se indica la toponimia y la antroponimia como están escritas en los documentos. - (...) entre paréntesis figura el nombre de la partida en los documentos. - (a) la letra hace referencia a la leyenda que, a modo de lista, figura en la parte superior izquierda, cercana a los Bosquejos planimétricos (Doc. 018). Cabe indicar que, en ocasiones, dicho criterio es utilizado dentro del bosquejo para indicar el nombre de las edificaciones. - La grafía de las partidas actuales ha sido corregida por el Prof. Dr. Vicent Beltran y su distribución espacial está basada en el mapa de: Vidal, A., Ferri, A. i Hurtado, F., 1982: Terme municipal de Callosa d'en Sarrià (Aproximació a la toponímia). Ed. Estudi Gràfic. En dicho mapa, la división entre las partidas de Sacos-La Rabosa y Segarra-Els Aníbits no están diferenciadas.

Partida actual

Aspectos documentados en los Bosquejos planimétricos (Doc. 018 y 021) y en otros documentos explícitamente citados

Observaciones

Aixarà (L')

Camino de Chirles

También Camino de Callosa á Chirles. Camino de herradura (Doc. 020).

Alcúdia (L')

Camino de Callosa a Altea

Camino de herradura (Doc. 019).

64

Ibídem, p. 158. Damos las gracias a Antoni Vidal Roig que, con dedicación y paciencia, nos asesoró en la lectura del mapa publicado por él y otros autores (Antoni Vidal, J. Antoni Ferri i Fina Hurtado, Terme municipal de Callosa d'en Sarrià (Aproximació a la toponímia), 1982, Ed. Estudi Gràfic). Dicho mapa es, por el momento, la única referencia publicada donde estan recogidas y delimitadas las partidas rurales con la mayor parte de su toponimia. Un trabajo de estas características permite preservar y proteger una de las pocas “joyas” patrimoniales que conserva nuestro pueblo: sus topónimos. 66 Queremos agradecer el asesoramiento científico que, amable y generosamente, nos ha prestado el Prof. Dr. Vicent Beltran i Calvo, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. 65

98


Alcúdia (L')

Casa de Dn. Francisco Beltran

Algar

Camino de la Cuesta de Borres (Doc. 019)

Este camino inicia el gran camino de la Cuesta de Gorrea a Segarra.

Algar

Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra

Sagarra = Segarra. Camino de herradura (Doc. 016).

Algar

Camino de Tarbena á Callosa

Era el antiguo camino de herradura que atravesaba la nueva carretera de Benidorm á Pego y discurría por la partida de El Coig (Doc. 016).

Algar

Casas de Gabriel Perez (a)

Casas de Dn. Gabriel Perez (Doc. 016). Tenía dos casas.

Algar

Casa de Dn. Alejandro Arce (b)

Arce = Harmsen

Algar

Casa de Domingo Berenguer (f)

Algar

Casa de Fernando Espada (l)

Espada = Espasa

Algar

Camino del Calvario

El Calvario = Els Calvaris. Camino de herradura (Doc. 016). Actual camino que baja a Els Panyets dels Calvaris.

Algar

Casa de Gabriel Perez (n)

Algar

Casa de Pera (Doc. 016)

Algar

Casa de Francisco Selles (m)

Algar

Casa de Joaquin Blanquer

Algar

Casa de Juan Perez (d)

Algar

Casa de Mariana Savall (a)

Algar

Casa de Pedro Graut

Graut = Grau

Algar

Casa de Salvador Gorgori (c)

Gorgori = Gregori

Algar

Casa de Salvador Savall

Algar

Casa de Santos Tasa

Santos = Crisantos

Algar

Casa de Vicente Maestre (e)

Maestre = Mestre

Algar

Casa de Vicente Plana

Algar

Ermita de San Roque

Algar

Fuentes y Nacimiento del Rio de Algar

Algar

Molino de Algar

Es de dos piedras (Doc. 016). Es el actual Molí dels Parraos.

Algar

Molino de Crisantos (h)

Es de dos piedras (Doc. 016).

Algar

Acequia del Molino de Crisantos

Algar

Central Electrica (Doc. 018)

Algar

Rio de Algar

Algepsa (L')

Camino de Callosa de Ensarriá a Altea

Algoda (L')

Camino de Altea o Manden

Algoda (L')

Camino de Callosa de Ensarriá a Altea

Algoda (L')

Camino de Goda

Goda = Algoda. Camino de herradura (Doc. 020).

Algoda (L')

Camino del Tozal de Banderas

Se trata del Tossal de les Banderes.

Algoda (L')

Casa de Antonio Espasa

Algoda (L')

Casa de Antonio Sabal

Sabal = Saval

Algoda (L')

Casa de Goda

Propiedad de la familia Ferrando Gasparoli.

Algoleges (Les)

Barranco de Segarra

Algoleges (Les)

Camino del Fuerte

Algoleges (Les)

Camino del Pinar

Algoleges (Les)

Casa de Jaime Vidal

Algoleges (Les)

Casa de Joaquin Blanquer

Algoleges (Les)

Casa de Jose Espada

67

Pera = Lapera

68

En su curso alto es de agua constante pero al llegar al molino es de agua eventual (Doc. 017). También figura el tendido eléctrico que le correspondía (Doc. 018 y 021). Agua constante (Doc. 016).

Camino de herradura (Doc. 017).

Espada = Espasa

67

D. Alejandro Harmsen García (Alacant, 1840-1898), Barón de Mayals por su matrimonio con Doña Juana Bassecourt Soler. Prócer de origen alemán, su padre Alejandro Harmsen Seyvert oriundo de Hamburgo (Alemania), fue una figura prominente de la sociedad alicantina en la segunda mitad del siglo XIX por sus aficiones artísticas y literarias y por su proyección política. Profesionalmente, era miembro del ramo de los comerciantes banqueros ligados al tráfico de mercancías desde el puerto de Alacant. Su vinculación con la comarca de la Marina Baixa procedía del control que ejercía sobre la compra de productos agrícolas, sobre todo pasa, y la venta de abono (guano). Sin embargo, fue su actividad como prestamista a propietarios rurales la que convirtió a Harmsen en uno de los mayores terratenientes de la comarca y de la provincia. 68 Don Pedro Grau Pallarés fue notario en Altea, Callosa y Alicante.

99


Algoleges (Les)

Casas de Vicente Pereró

Pereró = Perelló

Algoleja (L’)

Rio de Callosa de Ensarriá ó de Guadalest

Agua constante (Doc. 020).

Algoleja (L’)

Carretera de Pego á Benidorm de 2º orden (Doc. 019)

Algoleja (L')

Puente de Callosa

Algoleja (L')

Venta del Puente

Almèdia (L')

Barranco del Barrancfort

Almèdia (L')

Camino de Barrancfort

Almèdia (L')

Onae

Onae = Onàer

Almèdia (L’)

Fuente Onae (Doc. 020)

Fuente Onae =Font d'Onàer

Almèdia (L')

Peña Roja

Almèdia (L')

Sierra Aixorta

Almèdia (L')

Sierra Almedia

Almèdia (L’)

El Calvario

Arjovada (L’)

Puente de la Reñinosa (Doc. 019)

Arjovada (L')

Arroyo Reñinosa

También Arroyo de la Reñinosa. Agua constante (Doc. 020)

Armaig (L')

Casa de Armach

Hay dos casas con la misma denominación.

Armaig (L’)

Casa de Armach

Agua eventual (Doc. 020). Es cabecera del Barranc de l’Aigua. Se indican tres pequeños barrancos sin nombre, dos en su margen izquierda y uno en la derecha. Camino de herradura (Doc. 020). En este camino no figuran casas y transcurre a lo largo del barranco.

Atzanet (L')

Sin datos en la documentación analizada.

Barranc (El)

Barranco del Agua

Barranc (El)

Puente

Barranc (El)

Camino del Pinar

Barranc (El)

Camino viejo de Algar

Barranc (El)

Casa de Salvador Pascual

Barranc (El)

Casa del Barranco del Agua

Barranc dels Llops (El)

Barranco de los Lobos

Agua constante (Doc. 017). En este barranco se ubica la 69 Fuente Onae(r ). En su curso bajo, cuando pasa cerca del núclo urbano, se indican casas (Doc. 021). Es un subsidiario del río de Algar. Se trata del puente de la carretera de Callosa d’en Sarrià a Bolulla que cruza el Barranc de l’Aigua (Doc. 017). Camino de herradura (Doc. 020).

Barrancada (La)

Sin datos en la documentación analizada. A modo de hipótesis puede ser Morro del Drac. Sirve de M3T provisional para marcar el límite de términos municipales entre Callosa d’en Sarrià, Xaló y Altea.

Bèrnia

Morro del Dráx

Bèrnia

(Algar)

Bèrnia

(Fuerte)

Bèrnia

(Marchequivir)

Bèrnia

(Orenga)

Orenga = Oreca

Bèrnia

(Sagarra)

Segarra está sobrescrito a Sagarra.

Bèrnia

Barranco de Bernia

Agua eventual (Doc. 017).

Bèrnia

Barranco del Gato

Bèrnia

Camino de Jalón a Callosa

Camino de herradura (Doc. 016).

Bèrnia

Camino de Tajos

Tajos = Sacos

Bèrnia

Camino de Tarbena a Callosa

Bèrnia

Corral de Vicente Plana

Bèrnia

Fuente del Fuerte

Bèrnia

Fuerte ruinas

Bèrnia

Nacimientos

Se refiere a dos barranquitos que forman la cabecera del Barranc del Gat.

Bèrnia

Barranco de los Bandoleros

Agua eventual (Doc. 17). Se trata del Barranc del Curt.

Bèrnia

Pas de Bandoleros

Bèrnia

Rio de Bolulla

69

Añadido con lápiz negro.

100


Bèrnia

Senda del Fuerte

Botisant (El)

Arroyo Reñinosa

Botisant (El)

Camino de Chirles

Botisant (El)

Casa Botisant

Caputxo (El)

Camino de Callosa de Ensarriá a Altea

Caputxo (El)

Casa de Capucho

Casilla (La)

Casa de Peones

También Casa de Peones Camineros. (Doc. 019).

Clots (Els)

Sin datos en la documentación analizada.

Coig (El)

Camino de Tarbena a Callosa

Coig (El)

Casa de Jaime Blanquer

Coig (El)

Casa de Jaime Castell (k)

Castell es un apodo.

Coig (El)

Casa de Rosa Espada

Espada = Espasa

Coig (El)

Rio de Bolulla

Agua constante (Doc. 016).

Coig (El)

Ponton

Colomer (El)

Camino de Polop

Colomer (El)

Casa de Antonio Sabal

Colomer (El)

Casa de Colomer

Colomer (El)

Casa de Dn. Eduardo Camallonga

Colomer (El)

Casa de Isabel

Colomer (El)

Cementerio

Colomina

Camino de Bolulla

Pequeño puente que cruza el Rio de Bolulla en el camino antiguo de Callosa a Tàrbena (Doc. 016). También como Camino de Callosa á Polop. Camino de herradura (Doc. 020). Sabal = Saval

Actualmente sigue en pie a la salida del pueblo en la carretera de Alicante. Todavía se ve su nombre y el año 1896. Pertenecía a D. Leopoldo Caviró Teruel, Registrador de la Propiedad y a su esposa Rafaela Martínez Herrero. Es el cementerio viejo y está representado por un rectángulo sin cruz por estar en desuso.

Creu (La)

Sin datos en la documentación analizada.

Cutxeret (El)

Camino del Cucheret

Cutxeret (El)

Casa de Jaime Vidal

Camino de herradura (Doc. 017).

Ermita (L')

Sin datos en la documentación analizada.

Falset (El)

(Saforna)

Farines

Vertice Farines Camino de herradura (Doc. 020). Se separaba del camino a Guadalest a la altura de la partida de La Font. De ahí bajaba al río y continuaba por las partidas de Farines y Els Ferratgets.

Ferratgets (Els)

Camino de Callosa á Alcoy

Fetge Conill

Camino viejo de Algar

Foia (La)

Camino de Polop

Foia (La)

Casa la Foia

Fondo (El)

Camino de Chirles

Fondo de la Mula (El)

Casa de Antonio Palomero

Palomero es un apodo.

Fondo de la Mula (El)

Casa de José Sorbas

?

Font (La)

Camino de Callosa a Alcoy

Font (La)

Casa de la Fuente

Font (La)

Carretera de Callosa de Ensarriá a Alcoy

Font (La)

Nacimiento del agua de la Fuente de Callosa

Font Major (La)

Fuente de Callosa (la)

Se trata de El Poador.

Font Major (La)

Acequia del sobrante de las aguas de la Fuente de Callosa

Agua constante (Doc. 019).

Font Major (La)

Acequia de la Fuente de Callosa

Agua constante (Doc. 020). Esta acequia finalizaba cerca del cementerio viejo (Doc. 021) en la partida de El Colomer.

Ginent (El)

Camino del Pinar

Ginent (El)

Casa de Bautista Sanchiz

Sanchiz = Sanchis

Gorrea

Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra

Sagarra = Segarra

Guilef (El)

Sin datos en la documentación analizada.

101


Horteta (L')

Sin datos en la documentación analizada.

Jardil (El)

Camino de Callosa de Ensarriá a Altea

Jardil (El)

Camino del Cucheret

Jardil (El)

Casa de Antonio Ronda

Margequivir (El)

(El Barranco)

Se trata del barranc de Segarra

Margequivir (El)

(La Yuca)

La Yuca = La Lloca

Margequivir (El)

Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra

Margequivir (El)

Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra

Margequivir (El)

Camino del Fuerte

Margequivir (El)

Casa de Antonio Ferrando

Margequivir (El)

Casa de Domingo Racona (c)

Margequivir (El)

Casa de Francisco Perez

Margequivir (El)

Casa de José Llorca

Margequivir (El)

Casa de Salvador Molina

Margequivir (El)

Casa de Vicente Jose Ferrando

Margeve (El)

Barranco del Agua

Margeve (El)

Camino de Bolulla

Camino de herradura (Doc. 017). Este camino se convierte en senda a partir de la Casa del Gato (Doc. 018). Racona es un apodo.

Camino de herradura (Doc. 020). En este camino no figuran casas.

Maset (El)

Sin datos en la documentación analizada.

Massatava

Ferreguet

Massatava

Masalatava

Ferreguet = Els Ferratgets

Maus

Calvario (el)

Micleta

Casa de Francisco Pallera

Pallera = Pallarés

Micleta

Casa de Francisco Sabal

Sabal = Saval

Micleta

Casa de Jaime Vidal

Micleta

Casa de José Roj

Micleta

Casa de Micleta

Micleta

Castillete de Micleta

Micleta

Fuente y estanque de Micleta

Micleta

Micleta

Mirantbò

Camino de Bolulla

Mirantbò

Camino viejo de Algar

Mirantbò

Casa de Dn. Joaquin Grau

Moia

Camino de Chirles

Moia

Campulles

Roj = Roig 70

También Castellete de Micleta (Doc. 019) .

Se trata de D. Joaquín Grau Pallarés.

Mora

Sin datos en la documentación analizada.

Mosmai

Acequia del Molino de Ronda

Agua constante (Doc. 017).

Mosmai

Camino de Manden

También se denomina Camino del Manden á Callosa o Camino de Altea o Manden. (Doc. 019).

Mosmai

Camino de Mosmay

Camino de herradura (Doc. 016).

Mosmai

Casa de Gregorio Gonzalvez

Gonzalvez = Gonsalbes o Gonzalbes

Mosmai

Casa de José Damiá

Mosmai

Camino del Molino de Ronda (Doc. 017

Mosmai

Casa de Vicente Galiana

Mosmai

Casa de Vicente Savall

Mosmai

Casilla de Bautista Pérez

Mosmai

Ermita de San Lorenzo o Casa Ermita de San Lorenzo (Doc. 017)

70

Se trata de La Torreta cuyos restos subsisten hoy en día. Este castillete pertenecía a la heredad de Micleta, propiedad de la familia del Dr. D. Pedro Orts, oriunda de La Vila Joiosa, que mejoró la finca y construyó “una torreta para merendero en el alto del montículo de este nombre y un camino, con un trazado como de dos metros de ancho. A lo largo del camino plantaron los primeros pinos, pues en el pueblo no se conocía este árbol” (Tomás de Cotes, Recuerdos de junventud (años 1901-1915), Callosa d’en Sarrià, 1999, p. 151).

102


Mosmai

Ermita vieja

Ermita vieja (ruinas). Estaba cerca del Camino de Manden (Doc. 016). Excepcionalmente se indica con un rectángulo de línea discontínua y los restos de una cruz sobrepuesta.

Mosmai

Molino de Ronda

Es de dos piedras (Doc. 016).

Mosmai

Rio de Callosa ó de Guadalest (Doc. 019)

Agua constante (Doc. 020).

Murteral (El)

Casa de Gabriel Perez

Murteral (El)

Casa de Gregorio Gonzalez

Ofra (L')

Arroyo Reñinosa

Ofra (L')

Camino de Chirles

Ofra (L')

Casa de Ofra

Ofra (L')

Ofra

Ombria

Ombria

Onàer

Barranco del Barrancfort

Onàer

Camino de Bolulla

Onàer

Camino del Barrancfort

Onàer

Fuente Onaer

Parats (Els)

(El Barranco)

Se trata del barranc de Segarra

Parats (Els)

Barranco de Sagarra

Sagarra = Segarra

Parats (Els)

Camino del Fuerte

Peita (La)

(Saforna)

Peita (La)

Acequia

Peita (La)

Camino de Callosa a Altea

Peita (La)

Casa de Dn. Francisco Rives

Peita (La)

Casa de la Florida

Peita (La)

Posada de la Florida

Penya de les Cabres (La)

(Rabosa)

Penya de les Cabres (La)

Camino de Tajos

Penya de les Cabres (La)

Camino de Tarbena a Callosa

Pinar (El)

Camino del Pinar

Pinar (El)

Casa de Francisco Polop

Puede ser un apodo que indique su procedencia de Polop.

Pinar (El)

Casa de Luis Espada

Espada = Espasa

Planet (El)

(Costera)

Costera = Costera de Gorrea

Planet (El)

Cementerio

Se trata del cementerio nuevo.

Raboset (El)

Camino del Pinar

Raboset (El)

Casa de Antonio Benacho

Benacho = ¿Menaches?

Raboset (El)

Casa de Fidel Sanchiz

Sanchiz = Sanchis

Raboset (El)

Casa de Jose Sorbas

?

Raboset (El)

Casas de Vicente Benacho

Benacho = ¿Menaches?

Rodeta (La)

Camino de Callosa de Ensarriá á Guadalest

Camino de herradura (Doc. 019). La actual carretera de Callosa d’en Sarrià a Alcoy discurre por buena parte del antiguo recorrido.

Rodeta (La)

Casa de los Corderos

Rodeta (La)

Casa del Huerto

Rodeta (La)

Caseta

Rodeta (La)

Nacimiento del agua de la Fuente del Convento

Es la actual Font de la Renyinosa.

Rompuda (La)

Camino del Tozal de Banderas

Tozal = Tosal. Camino de herradura (Doc. 020).

Rompuda (La)

Llevador (el)

Estructura asociada al sistema de riego.

Rossa (La)

(Ruchey)

Rutxei (El)

(Mosmay)

Rutxei (El)

Acequia del Molino de Ronda

Rutxei (El)

Camino del Fuerte

Rutxei (El)

Camino del Manden

Gonzalez = Gonsalbes o Gonzalbes

También Acequia de la Fuente de Callosa. Agua constante (Doc. 020). Rives = Ribes. Se trata de D. Francisco Ribes Chinchilla, médico.

Tajos = Sacos

103


Rutxei (El)

Casa de Salvador Berenguer

Rutxei (El)

Casa de Vicente Espada

Sacos-La Rabosa

(Rincon de Sacos)

Sacos-La Rabosa

Barranco de Bernia

Sacos-La Rabosa

Barranco de los Bandoleros

Se trata del Barranc del Curt.

Sacos-La Rabosa

Camino de Tajos

Tajos = Sacos

Sacos-La Rabosa

Camino de Tarbena a Callosa

Sacos-La Rabosa

Casa de José Ferrer

Sacos-La Rabosa

Casa de Jose Montiel

Sacos-La Rabosa

Casa de la Viuda del Doctor

Sacos-La Rabosa

Casa del Rincon de Sacos de Arriba

Sacos-La Rabosa

Corral de Sacos

Sacos-La Rabosa

Rio de Algar o Sacos

Saforna

Camino de Callosa de Ensarriá a Altea

Saforna

Camino del Llano de Galvis

Saforna

Camino del Pinar

Saforna

Casa de Dn. Eduardo Benimeli

Se trata de D. Eduardo Benimeli Savall, procurador del juzgado.

Saforna

Casa de Dn. José Salva

Se trata de D. José Salvá Pont, registrador de la propiedad.

Saforna

Casa de Dn. José Soriano

Hay dos casas del mismo propietario.

Saforna

Casa de Dn. José Soriano

S trata de D. José Mª Soriano Martínez, delegado del Banco de España para el cobro de contribuciones.

Segarra-Els Aníbits

(Algar)

Segarra-Els Aníbits

(Llano de la Molinera)

Este topónimo está desplazado geográficamente. Se trata de El Planet de la Molinera, actualmente partida de El Planet.

Segarra-Els Aníbits

(Marchequivir)

Marchequivir = Margequivir

Segarra-Els Aníbits

(Sagarra)

Sagarra = Segarra

Segarra-Els Aníbits

Barranco de Sagarra

Sagarra = Segarra. Agua eventual (Doc. 017).

Segarra-Els Aníbits

Barranco del Gato

Segarra-Els Aníbits

Camino de Jalón a Callosa

Segarra-Els Aníbits

Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra

Segarra-Els Aníbits

Camino del Pinar

Segarra-Els Aníbits

Casa de Bautista Benachez

Segarra-Els Aníbits

Casa de Josefa Plana

Segarra-Els Aníbits

Casa de Pablo Plana

Segarra-Els Aníbits

Casa de Salvador Más (Doc. 016)

Segarra-Els Aníbits

Casa de Vicente Llorca

Segarra-Els Aníbits

Casa de Vicente Súr

Segarra-Els Aníbits

Casa del Gato (ruinas)

Segarra-Els Aníbits

Senda del Fuerte

Torre (La)

Arroyo de Montroy o Chirles

Torre (La)

Molino del Sr. Conde

El Conde de Orgaz .

Torreta (La)

Camino de la Cuesta de Gorrea a Sagarra

Sagarra = Segarra

Torreta (La)

Casa de Gabriel Espada

Espada = Espasa

Torreta (La)

Corral de la Torreta

Tossal de les Banderes

Banderas

Tossal de les Banderes

Camino del Tozal de Banderas

Tossal de les Banderes

Vertice de Banderas

Vaio (El)

Camino de Callosa de Ensarriá a Altea

Espada = Espasa

Agua eventual (Doc. 016). Galvis = Galbis. Camino de herradura (Doc. 017).

Sagarra = Segarra

Benachez = Menaches

Súr = Such

71

71

En 1899, el Señor de Callosa era D. Esteban Crespí de Valldaura y Fortuny, Conde de Castrillo, de Orgaz y de Sumacárcer (http://www.abcgenealogia.com/font11.html#Crespi).

104


Vaio (El)

Casa de Francisco Plana

LOS PROFESIONALES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO Y SU TRABAJO EN CALLOSA D’EN SARRIÀ

A partir del 5 de diciembre de 1898 comienzan los trabajos con el reconocimiento de las líneas de término y el señalamiento de mojones entre Callosa, Guadalest, La Nucia, Altea, Xaló, Polop, Tàrbena y Bolulla; así mismo se realizan los itinerarios para marcar dichas líneas (Doc. 001-015). Estos pormenores finalizan el 3 de abril de 1899. Entre el 17 de abril y el 20 de mayo de 1899, las tareas se centran en Callosa efectuando los Itinerarios con brújula y los Bosquejos planimétricos del término municipal (Doc. 016-021). Los profesionales que intervienen directamente sobre el terreno son: -

Juan López y Lezcano, Oficial 3º de Topógrafos, Jefe de la 2ª Brigada, nacido en Madrid.

-

Lisardo Mena y Gómez, Topógrafo 1º, nacido en Almagro, Ciudad Real.

-

Adolfo Recas y Ortiz de Zárate, Topógrafo 2º, nacido en Chinchón, Madrid.

-

José de San Martín y Freyne, Topógrafo 3º, nacido en Sevilla. Toda la documentación generada por estos profesionales es revisada y firmada por el último

responsable, D. Eusebio Frutos y Salazar, Oficial Topógrafo, Jefe de los Trabajos Topográficos de la provincia de Alacant, nacido en San Sebastián de los Reyes, Madrid 72. Cabe reseñar que, además de este personal cualificado, intervinieron algunos peones reclutados entre los vecinos de Callosa. Sabemos que para marcar los vértices de la triangulación topográfica recurrieron a José Berenguer, Bautista Berenguer y Francisco García. Estos vértices se señalaban con un taladro de 6 cm de diámetro y 20 ó 25 cm de profundidad. En su fondo se clavaba una estaca y se rellenaba de carbón molido. Todo ello se cubría, la mayoría de las veces, con un montón de piedras en forma de pirámide regular triangular con 1 metro de lado en la base por 50 cm de altura (Doc. 007). Durante su estancia en Callosa es verosímil que pernoctaran, bien sea en casas de particulares 73, bien sea en la Posada de la Florida (situada aproximadamente entre los nº 10 y 14 de la carretera de Bolulla), o en los dos hostales que entonces tenía el pueblo, uno, L’Hostal Vell (nº 4 del Carrer Raval), y otro, L’Hostal “Fondo” 74 (ubicado donde está la oficina de SUMA en la Avenida Jaume I). Como aposento, hemos descartado la Venta del Puente por su lejanía del pueblo y por ser un lugar de paso donde se servían comidas y bebidas. La duración de su estancia debió de ser larga puesto que Callosa al ser cabeza de Partido Judicial fue el centro de las operaciones topográficas que afectaban a algunos municipios del contorno: Polop, La Nucia, L'Alfàs del Pi y Altea.

72

Escalafón del Cuerpo de Topógrafos en 1º de marzo de 1893, Gaceta de Madrid, 18 de marzo de 1893. Tenemos constancia que Juan López Lezcano trajo a su familia a Callosa, residiendo en la Calle San Vicente. Aquí nació su hija María de la Concepción, Alfonsa, de la Santísima Trinidad López Solás el día 23/01/1900. Su esposa era Carmen Solás Crespo de El Ferrol (Registro Civil de Callosa d'en Sarrià, Sección de Nacimientos, Libro 28). 74 Tomás de Cotes, Recuerdos de juventud..., p. 143. 73

105


Así mismo, hemos imaginado cómo se desarrolló su trabajo. Para marcar los itinerarios, los tres topógrafos, Lisardo Mena, Adolfo Recas y José de San Martín, recurrían a una serie de instrumentos, entre ellos el que figura como Brújula de Ibañez (Doc. 004-005, 009, 011-012,014-020).

Regla de Ibáñez. Instituto Geográfico Nacional.

Cada uno de ellos llevaba un aparato de este tipo que, debido a su alto coste, estaba numerado (nº, 27, 54 y 138) para ser controlado. En realidad, no se trataba de una brújula sino de la denominada Regla de Ibáñez 75, instrumento que servía para medir con la máxima exactitud los lados del triángulo geodésico, base de toda la red geodésica. Dicha Regla era un aparato de hierro de cierta envergadura, que solía medir unos 4 m de largo, y estaba compuesto por la regla en sí, los rodillos deslizantes de apoyo, dos trípodes de madera, colimadores y dos microscopios de lectura en cada extremo. Así pues, con todo este aparejo, más los taladros, las estacas y otros útiles cargados a lomo de mulos y burros, se dirigían a hacer su trabajo ayudados por los peones ya mencionados. Sólo cabe pensar en las dificultades que tendrían para desplazarse por los caminos y sendas, la mayoría de las veces por terreno escabroso. Así subieron al Matxo de Bèrnia y al Morro Blanc para tomar las medidas de los vértices geodésicos que allí se ubican. 75

El inventor de esta Regla (1865) y de otro instrumento similar denominado Aparato (1854-1857), fue D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (Barcelona, 1825-Niza, 1891), Marqués de Mulhacén, fundador en 1870 del Instituto Geográfico y Estadístico. Este científico, al frente de un gran proyecto gubernamental, realizó por primera vez la triangulación geodésica de España y la unión geodésica de Europa con Africa (1879). Desde 1868, y por orden del General Prim, esta Regla lleva oficialmente el nombre de su inventor como reconocimiento a su aportación científica (MARTÍNEZ UTESA, María del Carmen, Ciencia y Milicia en el siglo XIX español: el General Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995).

106


Estas dificultades no fueron las únicas que encontraron. Las relaciones con los vecinos del lugar, teniendo en cuenta que estos trabajos tenían una finalidad catastral, tampoco debieron ser muy buenas. Con toda seguridad tuvieron que vérselas con una cierta resistencia y animadversión a la hora de recabar información sobre las propiedades. Además, su carácter foráneo se acentuaba por la utilización que hacían del castellano como lengua de comunicación con los callosinos. Oriundos de Sevilla, Madrid y Ciudad Real, los topógrafos, tuvieron dificultades en el momento de comprender y transcribir la toponimia y antroponimia local. Entre los casos destacables citamos: Ferreguet (Els Ferragets), Goda (L’Algoda), Tozal de Banderas (Tossal de les Banderes), Tajos (Sacos), La Yuca (La Lloca), D. Alejandro Arce (Alejandro Harmsen), Salvador Gorgori (Salvador Gregori), Vicente Pereró (Vicente Perelló), José Roj (José Roig), Vicente Súr (Vicente Such). Incluso, en alguna ocasión se atrevían a traducir: Fernando Espada (Fernando Espasa); o a inventar: Camino del Calvario (Camí dels Calvaris en Algar). Pero aquí no acababan sus penalidades. Algunas veces se enfrentaban a situaciones muy comprometidas cuando tenían que establecer los límites y mojones de los términos municipales. Este es el caso que afectó al Jefe de la 2ª Brigada, D. Juan López, cuando pretendía establecer el primer mojón en el Morro de Dráx de la línea de término común a los términos municipales de Callosa d’en Sarrià i Xaló (Doc. 006). Este mojón incumbía a tres municipios y por ello concurrieron los representantes de Callosa y de Altea pero no los de Xaló. Los de Altea venían con fuerza: ocho personas, mientras que los de Callosa sólo eran dos. Los primeros, pertrechados de copias de escrituras y actas a su favor, querían que el mojón se ubicara según sus deseos, negándose los de Callosa. D. Juan López rehusó la petición de los alteanos, alegando la ausencia de los representantes de Xaló y no considerar pertinentes las copias aportadas por nuestros vecinos, y delegó la resolución del conflicto a la autoridad competente.

LOS PROHOMBRES LOCALES DE 1899

En los documentos catalogados como: “Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones/ comunes á los términos municipales (...)”, aparecen una serie de personajes de los municipios afectados que intervienen para dar fe y firmar el reconocimiento, todos ellos prohombres de su época. Acta de Callosa de Ensarriá y Guadalest (Doc. 001) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés, Concejales. Representantes de: No concurrieron los representantes de Guadalest, Polop y Bolulla. siendo Alcalde de Guadalest Florencio Vidal, de Polop Pedro Berdin, y de Bolulla Francisco Guardiola (Doc. 001). Peritos: no figuran. Acta de Nucía y Callosa de Ensarriá (Doc. 002) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés, Concejales. Representantes de Nucía: Juan Perez Martínez [no sabe firmar] y Vicent Ripoll Puig, Guardas rurales del término de Altea; Vicente Congost Fuster, 1er. Teniente Alcalde de Nucía (1er. Mojón); los representantes de Polop no concurrieron. 107


Peritos: Pascual Cano Ivorra y Vicente Cano Florens, peritos prácticos de Nucía (1er. Mojón). Acta de Altea y Callosa de Ensarriá (Doc. 003) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés; Bautista Sanchis; Ramon Giner, Concejales. Representantes de Altea y Nucía: Salvador Agulló Barbés, Procurador Síndico de Altea; Juan Perez Martínez [no sabe firmar] y Vicent Ripoll Puig, Guardas rurales del término de Altea; Vicente Congost Fuster, 1er. Teniente Alcalde de Nucía; No concurrieron los representantes de Jalón. Peritos: Pascual Cano Ivorra y Vicente Cano Florens, peritos prácticos de Nucía (1er. Mojón). Acta de Callosa de Ensarriá y Jalón (Doc. 006) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés; Bautista Sanchis; Ramon Giner, Concejales. Representantes de Altea y Tárbena: Patricio Gomez Sevila; Salvador Agulló Barber; Andrés López Tomas; Sebastian Llopis Ripoll; José Ortiz Carratalá; Vicente Benito Martínez; Vicente Ivars Jordá, representantes de Altea; Miguel Moncho Molines, Regidor Síndico de Tárbena; no concurrieron los representantes de Jalón. Peritos: Gaspar Llinares Ripoll, perito de Altea. Acta de Callosa de Ensarriá y Polop (Doc. 008) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés, Concejales. Representantes de Nucía y Polop: Vicente Congost Fuster, 1er. Teniente Alcalde de Nucía (1er. Mojón); José Pérez Iborra, alcalde 1º y Vicente Orts Llinares 2º Teniente Alcalde de Polop; no concurrieron los representantes de Guadalest. Peritos: Pascual Cano Ivorra y Vicente Cano Llorens, peritos prácticos de Nucía (1er. Mojón); Joaquín Sanz Sales; Jaime Sanchiz Fuster, peritos de Polop. Acta de Callosa de Ensarriá y Tárbena (Doc. 010) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés, Concejales. Representantes de Bolulla: Francisco Guardiola, Alcalde; Francisco Morant Tarín, Secretario de Bolulla; no concurrieron los representantes de Tárbena y de Jalón. Peritos: Vicente Montiel Ripoll; Francisco Vaquer Ferrer, peritos prácticos de Bolulla. Acta de Callosa de Ensarriá y Bolulla (Doc. 013) Representantes de Callosa de Ensarriá: Vicente Fuster Cabot [no sabe firmar]; Gaspar Sellés, Concejales. Representantes de Bolulla: Francisco Guardiola Morant, Alcalde de Bolulla; no concurrieron los representantes de Tárbena y de Guadalest. Peritos: Antonio Ferrer Ferrer [no sabe firmar]; Francisco Vaquer Ferrer, peritos prácticos de Bolulla. Por estas actas sabemos que algunos de los prohombres de Callosa eran en este momento 76, los concejales Vicente Fuster Cabot, Gaspar Sellés, Bautista Sanchis y Ramón Giner. Por otros documentos, tenemos reseñados al Alcalde, D. Vicente Savall Berenguer (Doc. 001), al Secretario Municipal, D. Alejandro Favieres Ronda, al Juez de 1ª Instancia, Don Miguel Escobar y Barberán, al Registrador de la 76

Callosa era cabeza de Partido Judicial.

108


Propiedad, Don Vicente Pallarés Sanchiz 77 y al Juez Municipal, Don Marcelino Blanquer Benimeli 78. El nombre de muchos de ellos todavía permanece en la memoria de nuestros mayores. En otros municipios eran alcaldes: de Guadalest D. Florencio Vidal; de Polop D. Pedro Berdin (en 1898) (Doc. 001) y D. José Pérez Iborra (en 1899) (Doc. 008); de Bolulla D. Francisco Guardiola (Doc. 001); de La Nucia D. Pedro Llorens (Doc. 002); de Altea D. Enrique Javaloyes; de Xaló D. Juan Bautista Giner (Doc. 003); de Tàrbena D. Francisco Perles (Doc. 006). También hemos reseñado un Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Bolulla Don Francisco Morant y Tarín (Doc. 010); otro Secretario de Tàrbena D. Francisco J. Moncho (Doc. 010); un posible 1er Teniente Alcalde o Secretario de Xaló D. José Albanell (Doc. 006). El motivo de la incomparecencia de algunas de las personas citadas, para el reconocimiento de la delimitación de la línea de término municipal, puede deberse a los enfrentamientos entre municipios, suscitados por los pleitos sobre límites y mojones, jurisdicción sobre las aguas, o, sencillamente, por atender a las labores agrícolas que muchos de ellos, ineludíblemente, tenían que realizar para su sustento. Quizás, este último impedimento explicaría por qué algunas autoridades firmaran, a priori, el acuse de recibo del oficio de citación, remitido por el Jefe de la 2ª Brigada, con la intención de acudir a la cita pero, posteriormente, no comparecieran.

CONCLUSIÓN

Nuestra pretensión al presentar estos documentos no ha sido otra que la de desvelar ciertas claves, desconocidas o poco estudiadas, correspondientes a la historia de Callosa d’en Sarrià. De forma paralela, pero no menos importante, hemos querido poner el foco sobre algunos elementos de nuestro patrimonio cultural amenazados por el paso del tiempo, el desdén ciudadano y las transformaciones sociales y económicas; por citar algunos: antiguos caminos, construcciones rurales o toponimia.

BIBLIOGRAFÍA

FIGUERAS PACHECO, Francisco, Provincia de Alicante, en CARRERAS Y CANDI, Francisco (dir.), Geografía general del Reino de Valencia, Barcelona, 1914. COMISION INTERNACIONAL DE DIPLOMATICA, Normes internationales pour l'édition des documents médievaux, Folia Caesaraugusta 1, Zaragoza, 1983. DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Los caminos y carreteras en Alicante durante la Restauración (18751900): consolidación de la malla viaria y transformaciones del paisaje", Investigaciones Geográficas, 5 (1987), pp. 159-171. DE VERA FERRÉ, Jesús Rafael, "Carreteras y caminos alicantinos en el primer tercio del siglo XX", Investigaciones Geográficas, 6 (1988), pp. 173-186.

77 78

Guía Oficial de España, 1899, p. 371. El Ibero, Año II, nº 30, 16 julio 1899, p. 334. Alicante.

109


GARCÍA BADELL, Gabriel, El Catastro de Riqueza Rústica en España, Madrid, s.a. MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelino, Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina, Tomo II, Madrid, 1868. MARTÍNEZ UTESA, María del Carmen, Ciencia y Milicia en el siglo XIX español: el General Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995. PANIAGUA, Javier y PIQUERAS, José A. (dirs.), Diccionario biográficos de políticos valencianos 18102003, Valencia, 2003. PEÑA GALLEGO, Fernando, Elecciones legislativas en la provincia de Alicante durante la época de la restauración (1875-1902), Alicante, 1979. PIQUERAS, Juan y SANCHIS, Carmen, L’organització histórica del territori valencià, València, 1992. PRO RUIZ, Juan, Estado, Geometría y Propiedad. Los orígenes del catastro en España (1715-1741), Madrid, 1992. SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, Tomo II, Alicante, 1960. TEROL REIG, Vicent, “Llegint un mapa de la vall d’Albaida de 1499. Magnats e poderoses persones lluitant per la jurisdicció i fitant la terra”, Alba, Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida, nº 15 (2000), pp. 539. TOMÁS DE COTES, Recuerdos de junventud (años 1901-1915), Callosa d’en Sarrià, 1999. URTEAGA, Luis, “Dos décadas de investigación sobre historia de la cartografía catastral en España (19882008)”, Catastro, Agosto (2008), pp. 7-30. VALLEJO POUSADA, Rafael, “La demanda de catastro durante la Restauración y el Catastro por masas de cultivo de 1895”, Catastro nº 42, Abril (2001), pp. 35-56.

110


LA QUIMERA REPUBLICANA

Jaume Noguera i Mengual

INTRODUCCIÓ

En una estada a la vila de Callosa, els meus amics Joaquín Ronda i MariaFrancia Galiana em van portar a veure una làpida. En el trajecte fins al lloc de destinació, no em van fer cap comentari, i tampoc vaig gosar preguntar-los sobre el motiu d’aquella sobtada visita. I no ho vaig fer perquè m’abellia aquell clima de misteri que havien aconseguit crear. Finalment, vam arribar allà on ells volien dur-me i, tot d’una, al meu davant vaig poder contemplar la inscripció que hi havia gravada. El pas inexorable del temps l’havia deteriorada i aquest fet, malgrat que va suposar un cert retard en la seua lectura, de cap manera no em va impedir completar-la. En el text vaig llegir les següents paraules:

AQUÍ YACE EL CADAVER DEL TENIENTE/ D. MANUEL OJEDA/ Subteniente de Caçadores del 1er Batallon del/ Infante r[egimiento]. [9]. muerto gloriosamente en el/ asalto del Castillo de Guadalest el 29 de/ Octubre de 1848, por los enemigos de la Reina./ LE LLORAN CON SU FAMILIA, SUS AMIGOS/ Y SUS COMPAÑEROS DE BATALLON./ R.I.P.

111


Fotografia cedida per Jacinto Molines Ripoll

Aquesta làpida es troba ubicada al cementeri d’aquesta localitat i ha estat encastada en el mur, just al costat de la porta principal d’accés a l’esmentat recinte. Es tracta d’una petita llosa de 58,5 cm d’ample x 56,5 cm de llarg, de marbre clar amb vetes de color marró. Pel que fa a la seua procedència, el més probable és que l’haguessen traslladada a l’actual emplaçament des de l’antic cementeri, que estava situat a la carretera d’Altea 1, on ara hi ha les instal·lacions de la caserna de la Guàrdia Civil. No se sap de qui fou la idea d’ornamentar la paret amb la làpida, però fóra qui fóra li hem d’estar agraïts per haver-la deixada allà com a testimoni d’un passat que ens pertany i que ara –en la mesura que ens permeta la documentació conservada– aquest article de caràcter divulgatiu ens ajudarà a recuperar. 1

La notícia del trasllat dels difunts de l’antic cementeri ens és coneguda per SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografia histórica documentada, Tom II, Alicante, 1960, p. 158.

112


El 1848, l’any que apareixia esmentat en la làpida, va estar marcat en la nostra història com un període d’una forta agitació política entre els moderats –que estaven aleshores en el poder– i les altres forces d’oposició: carlins, progressistes i republicans. Enfront de l’absolutisme dels carlins, els progressistes i els republicans mantenien posicions més pròximes perquè tants els uns com els altres es mostraven contraris a la ideologia del liberalisme moderat, però els diferenciava el fet que els primers no eren partidaris de la república com a forma de govern. Les revoltes es van generalitzar al llarg d’aquell any per tot l’estat: algunes promogudes pels carlins i d’altres per republicans. En la present exposició ens centrarem en aquestes últimes, i concretament en la que va tenir lloc a Guadalest. Recordem que allí va morir el subtinent Ojeda mentre combatia els enemics de Sa Majestat la reina Isabel II, i qui li va donar mort fou Llorenç Carreres, de qui parlarem en el següent apartat d’aquest article.

LA REVOLTA DE GUADALEST

El republicà més important de la Marina era aleshores Joaquim-Antoni Cendra de Monserrat, dit “el Mayorazgo” 2. Aquest pegolí, d’estatura més aviat baixa, cabell negre, ulls blaus i barba espessa, va impulsar l’any en qüestió una revolta que acabaria tràgicament amb l’afusellament a la placeta de Guadalest de 21 víctimes 3 de la causa republicana, entre elles Llorenç Carreres. D’ell sabem que era natural i veí de Castell de Castells, i que havia acordat amb el Mayorazgo que ell mateix ocuparia el Castell de Guadalest. 4 Aquesta plaça tenia una posició estratègica que els permetria disposar d’una defensa més adequada. Per tal de complir la comesa, Carreres va reunir una partida de 35 homes de diferents poblacions de la Marina (Castell de Castells, Parcent, Tàrbena i Pamis). La gavella, tot i no estar integrada per un nombre massa elevat de membres, tenia al seu favor la circumstància que els qui la composaven eren joves, agosarats i destres en el maneig de les armes. 5

2

José Luis Luri Prieto en l’article titulat “El Mayorazgo Cendra” (veieu la bibliografia) ens dóna la següent informació sobre aquest personatge i el seu progenitor: Nacido en Pego el 14 de enero de 1809, fue hijo de uno de los más ricos hacendados de la villa, don Juan Baustista Cendra de Monserrat, dueño de extensas fincas urbanas y rústicas en el término que a principios de siglo se regulaban en unas 490 hanegadas de terrenos cultivables. Durante la guerra de la Independencia don Juan Bautista encabezó una columna de guerrilleros que combatió a los franceses al mando del general Moncey en las orillas del Júcar. Perseguido y encarcelado por decreto ferrandino en 1814, don Juan Bautista reapareció al mando de un batallón de nacionales durante el trienio liberal. Terminó sus días en abril de 1826, a la edad de 52 años, tras haber sido apresado y confinado en la Torre de san Narciso un año antes. Esta trayectoria familiar debió de causar una fuerte influencia en don Joaquín Antonio (…). 3 En l’assalt al castell, ja s’havien produït 6 baixes en el grup dels rebels. 4 SIGNES, Miguel, Historia de Tárbena, Alicante, 1992, p. 67. Aquest autor, basant-se en les notes històriques recollides per Adolfo Salvà, es refereix a Carreres d’aquesta manera tan elogiosa: (...) intrépido joven, muy capaz de la empresa que llevó a cabo y que hubo de costarle la vida, como hemos dejado dicho más arriba, juntamente con otros, entre los que se encontraban siete de Castells. 5 Ibídem, p. 68.

113


El 28 d’octubre la partida de Carreres va prendre el Castell de Guadalest i va fer presoners els integrants de la guarnició que allí hi havia apostada. Amb el propòsit de sufocar la rebel·lió, van arribar a l’esmentada població diverses forces d’atac: l’exèrcit, els carrabiners, la Guàrdia Civil i un contingent de paisans dirigits per Josep Thous. Es calcula que el nombre total d’efectius que s’hi va presentar el de 400, una xifra que contrasta ostensiblement amb la dels revolucionaris. 6 El setge de la fortalesa es va produir el dia següent, i els insurgents van ser sotmesos en el breu termini de dues hores. Un dels membres de la partida de Carreres que va poder escapar amb vida de l’execució que va seguir a l’apresament dels republicans fou un tal “Gaita”, a qui en un principi s’havia donat per mort; però, gràcies a l’oportú auxili d’un servent de Carles Ordunya, el cacic de Guadalest, aquest revolucionari va mamprendre la fugida i va tenir la fortuna de trobar una cova que li va servir de refugi. En aquell abric un pastor el va curar de les seues ferides amb l’ús d’herbes remeieres. Va tardar uns quinze dies en recuperar-se i, en una data imprecisa, es va traslladar a terres algerianes –que s’havien convertit en una colònia francesa des de l’any 1830–, i allí es va reunir amb Cendra de Monserrat. El pegolí havia embarcat cap a l’exili des del port d’Altea el dia 21 de novembre, per tal d’evitar una sentència de mort i una recompensa de 10.000 duros per al ciutadà que aconseguís lliurar-lo a la justícia. 7

UNA QÜESTIÓ DE MÈRIT

Fins ací hem explicat el caràcter i el procés de la revolta i ara passarem a examinar tot allò que té a veure amb la concreta atribució de l’èxit de l’operatiu contra els insurgents. Anteriorment, hem fet menció de totes les forces que van prendre-hi part i, entre elles, ens hem referit a Josep Thous i els seus homes. A la llum de la documentació de que disposem, es podria afirmar que aquest cacic va intentar concedir-se a si mateix molt més mèrit del que veritablement li pertocava, i una tal actitud de protagonisme va ser qüestionada de seguida per tots els altres participants. Sembla que quan Thous va arribar a Guadalest, tot i que va voler entrar en el castell, el cap del carrabiners, Juan Martín Arnedo, li ho va impedir argumentant que la rebel·lió ja havia quedat sufocada per les tropes i que si alguno de los suyos se introducía con él, podrían tomarle aquéllas por faccioso, respecto que iban vestidos con el traje del país. En aquesta mateixa comunicació dirigida al comandant general 6

Archivo Militar General de Segovia, 2º/4ª/63; Operaciones de Campaña – Guerra Carlista (1849-1870). La versió d’aquests fets apareix recollida en el tercer tom de l’obra de José Luis PRIETO LURI y José Antonio SALA JORRO titulada, Calpe, tierra y almas, Tom III, pàgines 122 i 123. Els autors recullen les confessions que el mateix Mayorazgo va anar anotant de pròpia mà en un dietari.

7

114


de la província d’Alacant, datada el dia 14 de novembre de 1848, Arnedo li manifestava a la referida autoritat que ni Thous ni esa gente entraron en el Castillo hasta mucho tiempo después de rendidos. En el relat del fets que va aparéixer en La Gaceta no es mencionava el paper de la Guàrdia Civil en l’episodi de Guadalest i això va motivar la immediata protesta de l’inspector general d’aquest cos, el duc d’Ahumada, que s’havia adonat de la reprovable conducta del jefe civil de la Vila-Joiosa. Així mateix, Manuel González del Campillo, comandant general de la província d’Alacant, es va adreçar a la reina queixant-se de la falsedat les notícies que s’havien difòs a propòsit de la intervenció de Thous en l’acció armada de Guadalest; l’ultratjat, a més de considerar-les inexactes, les qualificava d’ofensives contra la seua reputació i la de tots aquells que havien col·laborat en la presa de l’esmentat castell. La versió donada per Thous es convertia així en motiu de tensió amb els militars i, a la vegada, originava una delicada situació a la qual calia posar fi quan més aviat millor. El govern de Madrid no podia amonestar obertament Thous, ja que d’ell havia rebut molts favors i la seua importància política en la província d’Alacant era de tot punt inqüestionable. D’una manera indirecta però força entenedora, el Ministeri de Guerra va posar de manifest la necessitat de fer comprendre als civils que no era adequat que aportassen la seua qualifació sobre operatius realitzats per l’exèrcit. Aquesta era, doncs, una tasca que quedava reservada exclusivament als militars. Amb una tal mesura se solucionava una part del problema i l’altra va quedar tancada amb la concessió a González del Campillo de la gran Creu de la Reial Orde d’Isabel la Catòlica pels serveis prestats en la presa del Castell de Guadalest.

8

CONCLUSIÓ FINAL

L’intent republicà del 1848 va quedar només en l’antesala d’una il·lusió que encara

necessitaria

alguns

anys

més

perquè

arribàs

a

materialitzar-se

i,

desafortunadament, quan va fer acte de presència en l’escenari polític, la seua aparició fou breu i deslluïda: el caos va acabar imposant-se en les diferents esferes de la societat, tot deixant arraconada aquella luminosa harmonia que el difunt Carreres i els seus de ben segur haurien reclamat enèrgicament. L’esmentada acció revolucionària, la recordarem com un ideal inabastable en un moment històric en què el drama romàntic s’havia convertit en la peça de moda, i aquesta mena de teatre convé rectament jutjar-lo –més que pel valor real– pel seu pes simbòlic. En la revolta 8

DÍAZ MARÍN, Pedro, Después de la Revolución. Centralismo y burguesía en Alicante, 1844-1854, Alicante, 1998, p. 259. Es tracta d’un treball molt complet, escrit en un llenguatge força entenedor, la lectura de la qual recomanem per la remarcable informació que aporta per a la perfecta comprensió de la dinàmica històrica del període estudiat.

115


de Guadalest, va haver-hi per part dels republicans una voluntat excessivament impetuosa i un càlcul de possibilitats mínimament raonat. Carreres i el seus homes jugaven amb unes cartes que no anaven a afavorir-los gens ni mica: d’una banda, el control de les estructures de poder pels moderats era total, abassegador, inasumible per a les altres tendències polítiques i, de l’altra, la carestia del blat dels dos anys anterior ja no era tan marcada a causa de les pluges que havien caigut durant el mes d’abril d’aquell any. Amb el fracàs de la revolta de Guadalest, el moderantisme va eixir reforçat, i els seus oponents polítics –quin remei!– van haver d’esperar temps més favorables.

BIBLIOGRAFIA

DÍAZ MARÍN, Pedro, Después de la Revolución. Centralismo y burguesía en Alicante, 1844-1854, Alicante, 1998. PRIETO LURI, José Luis, “El Mayorazgo Cendra”, en I Jornades d’Estudis Carmel Giner Bolufer de Pego i les Valls, Pego, 2004, pp. 137-166. PRIETO LURI, José Luis y SALA JORRO, José Antonio, Calpe, tierra y almas, Tom III, Calpe, s.a. SALVÁ BALLESTER, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografia histórica documentada, Tom II, Alicante, 1960. SIGNES, Miguel, Historia de Tárbena, Alicante, 1992.

116

La callosa del segle xix  

Articles al voltant de la història de Callosa d'en Sarrià al llarg del segle XIX.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you