a LA carte - October 2017

Page 1

LIKE FATHER, LIKE SON
㄀ ㌀ ㄀ ㄀

䴀䔀 一唀


㄀ 㤀 倀 ⸀ 㔀  䰀 䄀   䌀 愀 氀 攀 渀 搀 愀 爀 倀 ⸀ 㘀  一 攀 眀猀 倀 ⸀ 㜀 夀 漀 甀   愀 爀 攀   眀栀 愀 琀   礀 漀 甀   ☠ 㔎 倀 ⸀ 㠀 匀 琀 礀 䰀 䔀 䄀 䐀   ⠀ ⨎ 䐎 ᔎ ┎   ໷ ጠ   ┎ ᐎ ⤀ 倀 ⸀ 㤀 ⴀ ㄀ 䐀 攀 氀 椀 挀 椀 漀 甀 猀   ㈀ 唀 倀 ⸀ ㄀ ㄀ ⴀ ㄀ ㈀ 刀 甀 渀   琀 栀 攀   眀漀 爀 氀 搀 倀 ⸀ ㄀ ㌀ ⴀ ㄀ 㜀 䴀愀 椀 渀   䌀 漀 甀 爀 猀 攀 倀 ⸀ ㄀ 㠀  䰀 䄀 䰀 愀 渀 最 倀 ⸀ ㄀ 㤀 ⴀ ㈀ 吀 爀 愀 椀 渀 攀 攀 倀 ⸀ ㈀ ㄀ ⴀ ㈀ ㈀ 䜀 爀 漀 眀  唀 瀀 倀 ⸀ ㈀ ㌀ ⴀ ㈀ 㐀 䠀 愀 瀀 瀀 攀 渀 椀 渀 最


a LA carte | 5


ร ื อ ่ งว ศ ิ ว พ รจ ก ั ร ก ล จ น ั ท ร  NE WS เ ภ า พเ พ จ เ ฟ ซ บ กMa  ุ h i d o l U n i v e r s i t y , F a c u l t yo f L i b e r a l A r t s

ง า น ป ร ะ ช ุ ม ส ช ่ ี น ้ ั ป ภาคการศึ ก ษ า ท 1 ่ ีป ก  า ร ศ ก ึ ษ า2 5 6 0 ห น ว  ย ก จ ิ ก า ร น ก ั ศ ก ึ ษ า แ ล ะ ก จ ิ ก ร ร ม พ เ ิ ศ ษค ณะ ศ ล ิ ป ศ า ส ต ร ต อ บ ข  อ ซ ั ก ถ า ม ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ าง า น ป ร ะ ช ุ ม ส ี ่ ช ั ้ น ป  น ั ้ น จ ั ด ข ึ ้ น เ พ ื ่ อ ไ ด จ  ด ั ง า น ป ร ะ ช ม ุ ส ช ่ ี น ้ ั ป  ภ า ค ก า ร ศ ก ึ ษ า ท 1ป ่ ี ก  า ร ศ ก ึ ษ า2 5 6 0ข น ส ้ ึ ร  า ง ค ว า ม เ ข  า ใ จ น โ ย บ า ย แ ล ะ ข  อ ต ก ล ง ข อ ง ค ณะ แ ก  น ั ก ศ ึ ก ษ า เ ม อ ่ ื ว น ั ท ่ ี 3 0ส ง ิ ห า ค มท ผ ่ ี า  น ม าณห อ  ง2 1 8อ า ค า ร ส ร ิ ว ิ ท ิ ย าโ ด ย ท ง ้ ั ส ช ่ ี น ้ ั ป  น อ ก จ า ก น ก ้ ี า ร ป ร ะ ช ม ุ ค ร ง ้ ั น ย ้ ี ง ั เ ป น  เ ว ท ท ี เ ่ ี ป ด  โ อ ก า ส ใ ห  ไ ด  ร ั บ ค ว า ม ร  ว ม ม ื อ เ ป  น อ ย  า ง ด ี จ า ก น ั ก ศ ึ ก ษ า ท ั ้ ง ส ี ่ ช ั ้ น ป  ใ น ง า น น ี ้น ก ั ศ ก ึ ษ า แ ล ก เ ป ล ย ่ ี น ค ว า ม ค ด ิ เ ห น ็ ก บ ั ค ณา จ า ร ย ข  อ ง ค ณะ อ ก ี ด ว  ย ไ ด  ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ จ า ก ร อ ง ค ณบ ด ี ฝ  า ย ต  า ง ๆใ น ก า ร ช ี ้ แ จ ง ข  อ ต ก ล ง แ ล ะ

ง า น ร บ ั ข ว ญบ ั ณฑ ั ต ิ ใ ห ม คณะศิ ล ป ศ า ส ต ร  ป ร ะ จ ำ ป ก  า ร ศ ก ึ ษ า2 5 5 9 เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่ 6ก ั น ย า ย นค ณะ ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร  จ ั ด ง า น ง า น ร ั บ ข ว ั ญห ล ง ั จ า ก น น ้ ั ใ น ช ว  ง บ า  ย ไ ด ม  ก ี า ร ซ อ  ม พ ธ ิ พ ี ร ะ ร า ช ท า น ป ร ญ ิ ญา บ ต ั ร บ ั ณฑ ิ ต ป ร ะ จ ำ ป  ก า ร ศ ึ ก ษ า2 5 5 9ณห  อ ง2 1 8อ า ค า ร ส ิ ร ิ ว ิ ท ย า( ซ  อ ม ย  อ ย ) โ ด ย ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ฝ  ก ซ  อ ม ค ณะ ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร  โ ด ย ง า น ใ น ช  ว ง เ ช า  ไ ด ม  ก ี า ร ถ า  ย ร ป ู ห ม บ  ู ณ ัฑ ต ิ ร ว  ม ก บ ั อ า จ า ร ย  แ ล ะง า น น ี ้ ไ ด  ร ั บ ค ว า ม ร  ว ม ม ื อ จ า ก บ ั ณฑ ิ ต ร ุ  น ท ี ่ 1 0ศ ิ ษ ย  ป  จ จ ุ บ ั น ก า ร บ ร ร ย า ย เ ร อ ่ ื ง T h eL a s t L e c t u r eโ ด ย ค ณ ุภ ญ ิ โ ญไ ต ร ส ร ุ ย ิ ธ ร ร ม าแ ล ะ ค ณา จ า ร ย  เ ข  า ร  ว ม ง า น

a LA carte | 6


฼รืไอง ดารณี ฽สงวิลยั ฽ละ สิรญ ิ ญา วงศຏภานุวัฒนຏ

PARALLEL LOVE

You are What You Read…

๡ความรัก คือ งานศิลปะทีไออก฽บบเม຋เดຌ๢ นิยามความรักดังกล຋าว฽สดง฿หຌ฼รา฼หในว຋า ความรัก฼ป็นสิไงทีไอยู຋฼หนือการ ควบคุม ฼ราเม຋มีทางรูຌหรอกว຋า ฼ราจะเดຌรัก฿คร อาจ฼ป็นคนทีไ฽ตกต຋างจาก฼รามาก อย຋างพีไหมีขาวจากหนังสือ฼รืไอง ๞อุຎงจຎา….หมีรักมาฝาก๟ ทีไดันเปตกหลุมรักนຌองอุຎง ฽มวนๅ้ า ตั วผูຌ ทีไ อ าศั ย อยู຋ ฿นดิ น ฽ดนขัๅ ว฾ลก ความรั ก ของทัๅ ง คู຋ ดู จ ะ฼ป็ น เปเม຋ เดຌ ฼ลย ฼พราะ฼ป็น ความต຋างของสายพันธุຏ ระหว຋างผูຌล຋ากับผูຌถูกล຋า หนังสือ ฼ล຋มนีๅน้า฼สนอ ประ฼ดในความรักเดຌอย຋างน຋าสน฿จ ฼ป็นการຏตูนวาย ิชายรักชายี รูป฽บบ฿หม຋ ทีไจะท้า ฿หຌผูຌอ຋าน฼ขຌา฿จความรักเดຌมากขึๅน

You are What You ..

You are What You Watch…

อุ๋งจ๋ า... หมีรักมาฝาก

TOMORROW I WILL DATE WITH

YESTERDAY’S

YOU

๡฾ลกคู຋ขนาน๢ ฼ป็นทฤษฎีทางฟຂสิกสຏ฼กีไยวกับ฾ลกของ฼รา฿นอีกมิติหนึไง ทีได้า฼นินคู຋ขนานกันเป ฽ต຋จะตืไน฼ตຌน฽ค຋เหน ถຌา฼ราเดຌพบกับคนทีไอยู຋฿น มิติต຋างกัน ภาพยนตรຏ฼รืไอง ๞Tomorrow I will Date with

DIRECT BY Takahiro Miki

๡ทีไว຋าง๢

Yesterday๟s

You

พรุ຋ ง นีๅ ผ มจะ฼ดทกั บ ฼ธอคน฼มืไ อ วาน๟

฼ป็นภาพยนตรຏ฾ร฽มนติกสัญชาติญีไปุ่นทีไน้า฼อา฼รืไองราวความรักมา ผสมผสานกับทฤษฎี฾ลกคู຋ขนานเดຌอย຋างลงตัว ว຋าดຌวย฼รืไองราวของ หนุ຋มสาวสองคนทีไ฾ชคชะตาน้าพาทัๅงคู຋฿หຌมาตกหลุมรักกัน ฽ต຋กลับ

พบว຋าความรักครัๅงนีๅเม຋มีทาง฼ป็นเปเดຌ ฼พราะทัๅงสองมาจาก฾ลก฿นมิติ

PAUSE

ทีไ฽ตกต຋างกัน ฽ละจะเดຌพบกัน฼พียงหนึไงครัๅง฿นรอบหຌาป຃฼ท຋านัๅน เป ร຋วมลุຌนกับความรักของทัๅงคู຋ผ຋านภาพยนตรຏสุดอมตะ฼รืไองนีๅกันเดຌ You are What You listen…

คนละชัน้ JAONAAY ๡กใ฼รานัๅนมันคนละชันๅ จะท้า฼ช຋นเร฿หຌมอง฼หในกัน กใ฼ธอนัๅนอยู຋ คนละชัๅน เดຌ฽ต຋฽หงนมองขึๅนเป๢ คนละชัๅ น ฼ป็ น ซิ ง ฼กิ ล ฽รก฿นชี วิ ต ของ ฼จຌ า นาย-จิ ณ฼จษฎຏ

กใยั ง มี ที มงานมื อ อาชี พ เม຋ว຋า จะ฼ป็น ฼จ-฼จตริ น วรรธนะสิ น

วรรธนะสิน ฾ดย฼นืๅอหาของ฼พลงบอก฼ล຋า฼รืไองราว฼กีไยวกับ การรักคนทีไ

หรือ วงดนตรีชืไอดังอย຋าง Room 39 ทีไ฼รียกเดຌว຋าพรຌอม฿จยก

สูง฼กินจะ฿ฝ่ ผสมผสานกับกลิไนอายความ฼ป็น R&B ท้า฿หຌ฼พลงนีๅติดอก

กันมาทัๅงวง฼พืไอสรຌางสรรคຏ฼ พลงนีๅกัน฼ลยที฼ดียว เปฟังซิง฼กิล

ติด฿จ฿ครหลายโ คน จึงเม຋฽ปลกทีไ ฼พลงนีๅจะ฾ด຋งดัง฽ละเดຌรับความ

฽รก฿นชีวิตของ฼จຌานาย ผ຋านการ฾ปรดิวซຏจากนักรຌอง-นักดนตรี

นิยมอย຋างรวด฼รใว นอกจาก฼นืๅอหา฽ละท้านอง฼พลงทีไน຋าสน฿จ฽ลຌว การ

มืออาชีพเดຌ฽ลຌววันนีๅทีไ YouTube, Joox ฽ละ Apple iTune

สรຌางสรรคຏผลงาน฼พลงชิๅนนีๅ

a LA carte | 7


Sty - LEAD

มินิมัลลิสต์กับแฟชั่น

มินิมัล ให้เป็น how to

be

MI N I

MA

L

ใ น ทุ ก ฉ บั บ ผ ม จ ะ คั ด ส ร ร เ นื้ อ ห า เ ท ร น ด์ แ ฟ ชั่ น จ า ก ทั่ ว ทุ ก มุ ม โ ล ก ม า ฝ า ก ทุ ก ค น ก ร ะ แ ส ไ ห น ดั ง แนวคิ ด ไหนปั ง เราพร้ อ มเสิ ร์ ฟ ให้ คุ ณ

1.เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการ

อย่างที่กล่าวไปว่ากลุ่มมินิมัลลิสต์ คือ คนที่รู้ว่าตนเองต้องการสิ่งใด ความต้องการใน แง่ของแฟชั่นก็คือ คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นคน สไตล์ไหน ความเป็นมินิมัลลิสต์มันเป็นค่อนข้าง มินิมัลลิสต์ คืออะไร ยาก เพราะหากคุณไม่ชอบจริง ๆ สักวันคุณก็ ระยะหลัง ๆ มานี้ เรามักได้ยินคำ�ว่า มินิมัลลิสต์ ต้องเปลี่ยนไปเป็นสไตล์อื่นอีก แต่ถ้าคุณพอจะ (Minimalist) กันอย่างหนาหู ไม่ว่าจะเป็นการ เข้าใจและเห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้น หรือสนใจ อยู่แบบมินิมัล การกินแบบมินิมัล ไหนจะการ ในแฟชั่นตามยุคตามสมัย ก็อ่านข้อต่อไปได้เลย ถ่ายภาพ-แต่งภาพสไตล์มินิมัล ลามมาจนถึง แนวคิดการแต่งตัว-แฟชั่นสไตล์มินิมัลอีกด้วย 2.ไม่ใช่ว่าเรียบ แล้วคุณจะเป็นมินิมัลลิสต์ แม้ ว่ า มิ นิ มั ล จะแปลได้ ต รงตั ว ที่ สุ ด ก่อนอื่น เราไปทำ�ความรู้จักกับคำ�ว่า มินิมัล ว่ามีที่มาจากไหน อย่างไรกันแน่ อันที่ ว่า ‘เล็กที่สุด’ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณ จริงแล้ว มินิมัล เป็นรูปแบบของศิลปะในยุค จะต้ อ งใส่ เ สื้ อ ผ้ า ให้ น้ อ ยชิ้ น ที่ สุ ด ในทางกลั บ ศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นแนวคิดในยุคที่เราเรียก กั น มิ นิ มั ล ลิ ส ต์ ต้ อ งการมอบความคิ ด ที่ ว่ า กันว่า ยุคหลังสมัยใหม่ โดยในตอนแรกนั้น มินิ คุ ณ จะดู ดี ไ ด้ อ ย่ า งไรในสไตล์ ที่ เ ป็ น คุ ณ คุ ณ มัลจัดเป็นจิตรกรรมรูปแบบหนึ่ง ต่อมาแนวคิด จะดู ดี อ ย่ า งไรให้ ม ากที่ สุ ด เพี ย งข้ า วของไม่ นี้ถูกนำ�มาประยุกต์ใช้แวดวงอื่น ๆ ที่เห็นได้ กี่ ชิ้ น ต่ า งหาก แล้ ว ทุ ก ๆ ชิ้ น ที่ คุ ณ เลื อ กใส่ ชัดก็คงจะเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตกับแฟชั่น ก็ จ ะบ่ ง บอกความเป็ น ตั ว คุ ณ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ 3.มินิมัลลิสต์ให้เป็น ต้องรู้กาลเทศะ “มินิมัล = น้อย ๆ เล็ก ๆ แต่อิ่มใหญ่”

แบบไหนที่เรียกว่า มินิมัลลิสต์ แฟชั่น คืออะไร ใครเป็นผู้น�ำ แฟชั่น การแต่ง ตัว = แฟชั่น ? แล้วต้องแต่งยังไงกันล่ะ แต่ง มากไป ก็หาว่าจัดหนักจัดเต็ม ใส่เรียบ ๆ ก็ ดูเหมือนแต่งตัวไม่เป็น แล้วท้ายที่สุด ความ พอดีอยู่ตรงไหน หรือแท้ที่จริงแล้ว เราอาจ ไม่ ต้ อ งสนใจใคร เพี ย งแค่ แ ต่ ง ไปในแบบที่ เป็นของเรา พอเหมาะกับตัวเรา เท่านั้นก็ คงพอแล้ว Sty-LEAD (สไตล์ – ลีด) จึง มีเป้าหมายที่อยากให้คุณ ‘นำ� แฟชั่น’ ใน แบบที่เป็นคุณ เพราะคุณนั่นแหละ เป็นทุก อย่ า งแล้ ว เพี ย ง ‘มั่ น ใจ’ แล้ ว ก็ ลุ ย ได้ เ ลย

เมื่อมินิมัลลิสต์เข้าสู่วงการแฟชั่น หลายคนคง อดสงสัยไม่ได้ว่าจะต้องทำ�เช่นไร แต่งตัวอย่าง ไร จึงจะเข้าข่าย ความมินิมัลนี้ สไตล์-ลีด มี กฎเหล็ก 3 ข้อ หากคุณอยากเป็นมินิมัลลิสต์

กลุ่มคนที่ยึดถือแนวคิดของมินิมัลเป็นหลัก จะ เรียกตัวเองว่า มินิมัลลิสต์ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว มี หลายแนวคิดที่ตามมาว่า แล้วใครกันที่จัดเป็นมิ นิมัลลิสต์ หนังสือหลายเล่มก็เขียนไปในทิศทาง ที่ต่างกัน แต่มีจุดเชื่อมกันอยู่ นั่นคือการเป็นมินิ มัลลิสต์ไม่จ�ำ เป็นต้องมีของน้อย (เพียงแต่ตอ้ งให้ ความสำ�คัญกับของแต่ละชิน้ อย่างเต็มทีม่ ากกว่า) การเป็นมินิมัลลิสต์ไม่ต้องปฏิเสธของแพง (มินิ มัลลิสต์เป็นกลุ่มคนที่ใส่ใจกับสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว จึงไม่แปลกถ้าเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัว เอง แม้จะแลกมาด้วยราคาทีต่ อ้ งจ่ายหนักก็ตาม) และการเป็ น มิ นิ มั ล ลิ ส ต์ ไ ม่ ต้ อ งเรี ย บ (เพี ย ง แต่เขาเลือกแล้วต่างหากว่าสไตล์นี้ใช่สำ�หรับ เขา) เพราะฉะนั้นหากคุณพอใจในสิ่งที่คุณมี เข้าใจว่าคุณต้องการอะไร และพิจารณาอย่าง ถ้วนถี่ คุณก็เข้าข่ายเป็นมินิมัลลิสต์เหมือนกัน

จริ ง อยู่ ที่ เราควรยึ ด ถื อ แนวทางตาม ความคิดหลักของเรา หากเราเป็นมินิมัลลิสต์ก็ ต้องทำ�เช่นนัน้ อยูท่ กุ ครา เราเห็นด้วยทีค่ ณ ุ ควรทำ� เช่นนัน้ เพราะการเป็นสิง่ ใดแบบถาวรได้นนั้ แสดง ว่าคุณค้นสไตล์ที่เข้ากับคุณแล้ว แต่คุณลองคิดดู ว่า จะดีกว่าไหม หากลองยืดหยุ่นบ้าง ดูจังหวะ เวลา และโอกาส ความเหมาะสมของสถานที่ นั้น ๆ ด้วย แต่ก็ไม่ใช่ละทิ้งความเป็นมินิมัลลิสต์ ไปเสียเลย เพียงแต่ต้องรู้จักปรับใช้สิ่งของต่าง ๆ พร้อมปรับตัวกับแฟชั่นใหม่ ๆ ที่เข้ามาอยู่เสมอ อย่าลืมว่า มินิมัลลิสต์ ต้องการให้คุณรู้ ว่า คุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงมากกว่า “แฟชั่ น แบบมิ นิ มั ล ลิ ส ต์ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นการพิ จ ารณาความคิ ด อย่างถี่ถ้วน เลือก เฉพาะสิ่งที่เราเลือก แล้ว และให้คุณค่ากับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ อ ย่ า ง ที่ บ อ ก ไ ป ทำ � อย่ า งไรให้ ข องทุ ก ชิ้ น (ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ ง น้ อ ย ชิ้ น ) ส า ม า ร ถ บ่ ง บ อ ก ค ว า ม เ ป็ น ตั ว คุ ณ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่

ปัญญา สุภาจารย์ (เอิร์ธ) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 หลงรักแฟชั่น ชื่นชอบความทันสมัยและเทคโนโลยี

แล้วคุณเองก็จะเป็น…มินิมัลลิสต์”

a LA carte | 8


DE L I CI OUS2U เ ร ื อ ่ ง / ภ า พร ต ั น า พ รล ข ิ ต ิ ว า ส น า ส ว ส ั ด ี ช า ว ส า ย ก น ิ ท ง ้ ั ห ล า ยเ ร ก  น ั เ ข า  ม าพ บ ก บ ั ค อ ล ม ั น  D e l i c i o u s 2 Uท เ ่ ี ร า จ ะ พ า ท ก ุ ค น ไ ป พ บ ก บ ั เ ม น อ ู า ห า ร ห ล า ก ห ล า ย ส ไ ต ล ท  ง ้ ั เ ม น ค ู า ว ร ส เ ล ศ ิ แ ล ะ เ ม น ห ู ว า น ส ด ุ ฟ น  ใ ห ท  ก ุ ค น ไ ด เ  ล อ ื ก ส ร รค ร ง ้ ั น จ ้ ี ะ พ า ท ก ุ ค น ไ ป ล ม ้ ิ ล อ ง เ ม น พ ู เ ิ ศ ษ ใ น ย า  น เ ม อ ื ง ก ร งแ ุ ม ร  ถ จ ะ ต ด ิ ข น า ด ไ ห น# T e a mF o o dอ ย า  ง เ ร า ๆก ไ ็ ม ห  ว น ่ ั อ ย แ  ู ล ว  ก อ  น จ ะ แ น ะ น ำ เ ม น ู ม า พ ด ู ถ ง ึ ช อ ่ ื ค อ ล ม ั น ข  อ ง เ ร า ก น ั ก  อ น ด ก ี ว าค  ำ ว า“  D e l i c i o u s ”ก เ ็ ป น  ค ำ ท ค ่ ี ณร ุ ค  ู ว า ม ห ม า ย ก น ั เ ป น  อ ย า  ง ด อ ี ย แ  ู ล ว  ส ว  น“ 2 U ”ล ะ  ค อ ื อ ะ ไ ร? 2 Uข อ ง เ ร า ม า จ า กU n i t yห ร อเ ื อ ก ภ า พค ว า ม เ ป น  อ น ั ห น ง ่ ึ อ น ั เ ด ย ี ว ก นเ ั ป ร ย ี บ เ ห ม อ ื น ร ส ช า ต ข ิ อ ง อ า ห า ร ท ก ่ ี ล ม ก ล อ  มก ำ ล ั ง ด ี ห ร อ ื ท ช ่ ี า ว ญี ป ่ น  ุ เ ร ย ี ก ว า‘  อ ม ู า ม ’ ิ แ ล ะU n i q u eห ร อเ ื อ ก ล ก ั ษ ณ เ ป ร ย ี บ เ ห ม อ ื น อ า ห า ร ท ถ ่ ี ก ู ร ง ั ส ร ร ค ใ  ห ม  ห ี น า  ต า แ ล ะ ร ส ช า ต ท ิ ห ่ ี า ท า น ท ไ ่ ี ห น ไ ม ไ  ด  ต อ  ง ท น ่ ี เ ่ ี ท า  น น ้ ั !

บ บ ิ ม ิ เ ฮ า ส  ( B i b i mH o u s e ) “ บ า นบิ บิ ม บั บที ไ ่ ม  ไ ด ม  ด ี แ ี ค บิ  บิ ม บั บ” เ ร มUแ ่ ิ ร ก ข อ ง เ ร า ก บ ั ร า  น อ า ห า ร เ ก า ห ล ย ี า  น ร ช ั ด าบ บ ิ ม ิ เ ฮ า ส เ  ป น  ร า  น อ า ห า ร เ ก า ห ล ส ี ไ ต ล ส  บ า ย ๆม โ ี ต  ะ แ ล ะ เ ก า  อ ้ ี ส ำ ห ร บ ั ร อ ง ร บ ั ล ก ู ค า  ไ ด อ  ย า  ง เ ต ม ็ ท ่ ี พ น ก ั ง า น ต อ  น ร บ ั อ ย า  ง เ ป น  ก น ั เ อ ง ย ม ้ ิ แ ย ม  แ จ ม  ใ สพ ร อ  ม ใ ห บ  ร ก ิ า รเ ม อ ่ ื ม า ถ ง ึ บ บ ิ ม ิ เ ฮ า ส  เ ม น ู ท ี ่ พ ล า ด ไ ม  ไ ด  น ั ่ น ค ื อ‘ บ ิ บ ิ ม บ ั บ ห ม ู ย  า ง เ ก า ห ล ี ’ ห ร ื อข  า ว ย ำ ห ม ู ย  า ง เ ก า ห ล ี จ ุ ด เ ด  น ข อ ง เ ม น ู น ี ้ ค ง จ ะ ห น ี ไ ม  พ  น ห ม ู ย  า ง เ ก า ห ล ี ร ส ช า ต ิ น ุ  ม ล ิ ้ น ก ำ ล ั ง ด ี ส า ห ร  า ย ย ำ ผ ก ั น า น า ช น ด ิท ง ้ ั แ ค ร อ ทเ ห ด ็แ ต ง ก ว าถ ว ่ ั ง อ กแ ล ะ แ ค ร อ ทแ ถ ม ไ ข ด  า ว ฟ อ ง โ ต ๆ ว า ง อ ย บ  ู น ข า  ว ย ำ แ ล ะ เ ส ร ิ ฟ  พ ร อ  ม ก บ ั ก ม ิ จ ห ิ ร อ ื ผ ก ั ด อ ง แ ล ะ ซ อ ส โ ค ช จ ู ง ั ร ส เ ผ ด ็ ส ต ู ร เ ด ด ็ ข อ ง เ ก า ห ล ส ี ำ ห ร บ ั น ำ ม า ค ล ก ุ เ ค ล า  ก บ ั ข า  ว ย ำจ ะ ไ ด ร  ส ช า ต ท ิ เ ่ ี ผ ด ็ ก ำ ล ง ั ด ร ี บ ั ร ไ  ู ด ถ  ง ึ ค ว า ม เ ข า  ก น ั ข อ ง ส ว  น ผ ส ม ท ง ้ ั ห ล า ยอ ร อ  ย แ ล ะ ก ล ม ก ล อ  ม ใ น ค ำ เ ด ย ี ว( ร า ค า 1 0 9บ า ท )

บ ิ บ ิ ม บ ั บ ห ม ู ย  า ง เ ก า ห ล ี เ ม น ท ู ส ่ ี อ ง ก ไ ็ ม แ  พ ก  น ั ส ำ ห ร บ ั เ ม น ห ู ม อ  ไ ฟ อ ย า  ง‘ ก ม ิ จ ช ิ เ ิ ก ะ ซ โ ่ ี ค ร ง ห ม ห ู ม อ  ไ ฟ ’ ห ร อ ื แ ก ง ก ม ิ จ ซ ิ โ ่ ี ค ร ง ห ม ห ู ม อ  ไ ฟซ ง ่ ึ ท า ง ร า  น ร บ ั ป ร ะ ก น ั ว า  เ ป น  เ ม น ป ู อ  ป ป ล ู า  ร  ท ใ ่ ี ค ร ม า ต อ  ง ส ง ่ ั ถ า  ไ ม ส  ง ่ ั ถ อ ื ว า  พ ล า ด ม า ก ! แ ก ง ก ม ิ จ ท ิ เ ่ ี ส ร ิ ฟ  ม า เ ป น  ห ม อ  ท อ ง เ ห ล อ ื ง บ น เ ต า แ ก  ส ม ิ น ิ ใ น แ ก ง ก ิ ม จ ิ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด  ว ย ซ ี ่ โ ค ร ง ห ม ู ต ิ ด เ น ื ้ อ ห ม ู ท ี ่ น ุ  ม ล ิ ้ น ว ุ  น เ ส  น ห น า น ุ  มผ ั ก น า น า ช น ิ ด ท ั ้ ง ห อ ม ห ั ว ใ ห ญ เ ห ็ ด เ ข ็ ม ท อ ง แ ล ะ ผ ั ก ก า ด ข า ว ก ิ ม จ ช ิ เ ิ ก ะ ซ โ ่ ี ค ร ง ห ม ห ู ม อ  ไ ฟ ร ว ม ถ ึ งต  อ ก บ ก ก ี ห ร ื อ แ ป  ง เ ห น ี ย ว น ุ  ม ท ี ่ ค น เ ก า ห ล ี น ิ ย ม ท า นเ ค ี ้ ย ว ต  อ ก บ ก ก ี ห น ึ บ ล พ ร อ  ม ร ส ช า ต ข ิ อ ง น ำ ้ แ ก ง ก ล ม ก ล อ  ม ท ง ้ ั ร ส เ ค มห ็ ว า นแ ะ เ ผ ดต ็ ก ั ท า น ร อ  น ๆพ ร อ  ม ก บ ั ข า  ว ย ำ( ร า ค า1 9 9บ า ท ) น อ ก จ า ก น ี ้ ย ั ง ม ี อ า ห า ร เ ก า ห ล ี อ ี ก ม า ก ม า ย ท ี ่ ใ ห  ไ ด  ล ิ ้ ม ล อ ง ก ั นเ ช  นไ ก  ท อ ด เ ก า ห ล ี ห ม ู ย  า ง ก ร ะ ท ะ ร  อ นข  า ว ผ ั ด เ ก า ห ล ี แ บ บ ต  า ง ๆร ว ม ไ ป ถ ึ ง เ ซ ต อ า ห า ร ท ี ่ ร ั บ ร อ ง ว  า ค ุ  ม อ ย  า ง แ น  น อ น ร า  น บ บ ิ ม ิ เ ฮ า ส  ( B i b i mH o u s e ) ต ง ้ ั อ ย ท  ู ี ช ่ ั น2ต ้ ก ึ เ อ ไ อ เ อแ ค ป ป ต  อ ลเ ซ น ็ เ ต อ ร  ( A I AC a p i t a l C e n t e r ) ร ช ั ด า ภ เ ิ ษ ก ใ ก ล ก  บ ั เ อ ส พ ล า น า ดร ช ั ด าเ ป ด  บ ร ก ิ า ร ท ก ุ ว นต ั ง ้ ั แ ต เ  ว ล า1 1 . 0 0ถ ง2 ึ 0 . 3 0น . ต ด ิ ต อ  ไ ด ท  เ ่ ี บ อ ร  0 2 0 0 1 6 5 1 2 , 0 8 6 9 9 0 1 6 4 1 ห ร อ ื ต ด ิ ต า ม ท า ง เ ฟ ซ บ ก  ุ แ ฟ น เ พ จ ไ ด ท  ่ ี b i b i mh o u s eแ ล ะ ท า ง ร า  น ย ง ั ม บ ี ร ก ิ า ร ส ง  เ ด ล เ ิ ว อ ร ส ่ ี ำ ห ร บ ั ผ ท  ู ใ ่ ี ช แ  อ ป พ ล เ ิ ค ช นU ั b e r E A T S ใ ห ไ  ป อ ร อ  ย ก บ ั เ ม น เ ู ห ล า  น ถ ้ ี ง ึ บ า  น ข อ ง ค ณส ุ ง ่ ั ไ ด ท  ก ุ ว นย ั ก เ ว น  ว น ั อ า ท ต ิ ย  แ ล ะ ว น ั ห ย ด ุ น ก ั ข ต ั ฤ ก ษ 

a LA carte | 9


a LA carte | 10


a LA carte | 11


a LA carte | 12


MAIN COURSE

TE RS a LA carte | 13


ไอน้าตาที่ระเหยฟุ้งปะปนกับเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วผืนแผ่นดินไทย หลังทราบข่าว การจากไปของ ‘พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามมิ นทราธิ ราช บรมนาถบพิตร’ เมื่ อวันที่ 13 ตุล าคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ยัง คงเหลื อไว้ซึ่ ง ความอาดู ร แม้ จ ะผ่ า นมาเกื อ บหนึ่ ง ปี แ ล้ ว เนื่ อ งในวั น พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิตยสาร a LA carte จึงขอประมวลเหตุการณ์ทั้งหมด ไว้ในฉบับนี้

หลั ง จากส านั ก พระราชวั ง ประกาศเรื่ อ งการสวรรคตของ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยและหลายคนทั่วโลก เหตุการณ์นี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ไม่ มีใครคาดว่าจะต้องเผชิญ ค่าคืนวันนั้นเป็นคืนที่เงียบกว่าคืนไหน แสงสีของไฟประดับตึกในมหานครกรุงเทพก็ไม่ช่วยทาให้จิตใจที่ ทุกข์ระทมกลับมาสว่างไสวได้ ความเงียบและความวังเวงผสาน ปนกับเสียงร่าไห้ระงมของพสกนิกรชาวไทย บ้ างก็มีน้าตาไหล ออกมาไม่ขาดสาย บ้างก็ไม่มีสักหยดน้าตาให้เห็น แต่ภายในจิตใจ กลับเปราะบางปานจะแตกเป็นเสี่ยง ไม่เว้นแม้แต่พสกนิกรและ ชาวต่างประเทศ ทุกๆ คนต่างใจหายไปตามกัน หลายๆ คนพูด เป็นเสียงเดียวกันว่า

ส านั ก พระราชวั ง มี ป ระกาศเรื่ อ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามมิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ความว่า พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก รีนฤบดินทร สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิ ต ร เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปประทั บ รั ก ษา พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุ ล าคม พ.ศ. 2557 ตามที่ส านัก พระราชวังได้แ ถลงให้ ทราบเป็ นระยะแล้ว นั้น แม้ค ณะแพทย์ ได้ ถวายการรั กษา อย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหา คลายไม่ ได้ท รุด หนั กลงตามล าดั บ ถึ งวั นพฤหัส บดี ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จ สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ด้ ว ยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี สานักพระราชวัง 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

a LA carte | 14

ภาพ pantip.com


ภาพ posttoday.com ความโศกเศร้ า ยิ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ นึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ ท า คุณงามความดีที่สลักไว้บนผืนแผ่นดินนี้ ทุกย่างก้าว ทุกรอยพระบาท ที่ได้เสด็จฯ ไปไม่ว่าจะไกล จะลาบากยากเข็ญเพียงใด ก็ทรงมีพระทัย ตั้งมั่นเพื่อพัฒนาประเทศ เข้าถึงชาวบ้านในชนบทโดยไม่ถือพระองค์ ประหนึ่งเป็นพ่อ-ลูก มากกว่าพระมหากษัตริย์-ประชาชน กว่า 70 ปี ที่ทรงงาน แม้ในระยะหลัง ด้วยพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรง ทาให้ ไม่สามารถเสด็จฯ ไปทรงงานได้ จึงเห็นท่านทรงงานในโรงพยาบาล เป็นส่วนใหญ่ ยิ่งทาให้ประชาชนสัมผัสถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ ของพระองค์ต่อคุณภาพชีวิตลูกๆ ทุกคนในประเทศ และยิ่งทาให้ น้าตาเอ่อล้นมากขึ้น ตลอดรัชสมัยของพระองค์ มีการพัฒนาประเทศ ในทุกด้าน แม้ทรงเป็นประมุขของประเทศ แต่กลับไม่ถือพระองค์ เส ด็ จ ฯ ไป ยั ง ชนบทห่ างไกล เพื่ อ แก้ ปั ญห าค วาม เป็ นอยู่ ของประชาชน ระยะเวลา 70 ปี ที่ ท รงครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่พระ มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยยังท่วมท้นหาที่สุดมิได้ ในช่วงเวลานั้ น ไม่มี วันใดที่ จ ะลืม ภาพการสูญเสี ย ไม่มี วันใดที่ น้ าตาไม่ ไ หลเมื่ อ นึ ก ถึ ง พระองค์ แม้ วั น เคลื่ อ นพระบรมศพของ พระบาทสมเด็ จ พระ ป รมิ น ทรมห าภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชไปยั ง พระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีส รงน้าพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา บรรยากาศของประเทศอยู่ในความหม่ น เศร้ า พสกนิ ก รชาวไทยต่ า งพร้ อ มใจกั น แสดงความอาลั ย ด้ ว ย การแต่งกายชุดสีดา ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนหรือการจราจรจะติดขัด เพี ย งใดก็ ไ ม่ ส ามารถหยุ ด ความตั้ ง ใจของพสกนิ ก รได้ ต่ อ ให้ เ ดิ น ทางไกลแค่ไหน ทุกคนก็พร้อมที่จ ะเดินเพื่อพระองค์ท่านที่ทรงเป็น ที่รักยิ่ง ดังจะเห็นจากบรรยากาศสองฟากถนนที่มีผู้คนเป็นจานวน มาก เพื่อที่จะมาใกล้ชิดพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย...

ท่ า มกลางความโศกเศร้ า ของเหล่ า พสกนิ ก รภายหลั ง จาก การสู ญ เสี ย ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ไ ม่ มี ค นไทยคนใดลื ม ได้ แม้ จ ะมี น้ าตา แห่งความอาลัยพรั่งพรูออกมาในทุกวินาทีที่กล่าวถึงพระองค์ท่าน แต่พวกเราก็ยังได้เห็นถึง ‘น้าใจ’ อันงดงามที่เหล่าชาวไทยหยิบยื่นให้ กั น แล ะกั น ตั้ ง แต่ ใ นวั น พิ ธี เ ค ลื่ อ นขบ วนพระบ รม ศ พของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็น อีกวันหนึ่งที่จะคงอยู่ในความทรงจาของเราไม่มีวันลบเลือน

ภาพของเหล่าพสกนิกรชาวไทยจานวนมากที่ต่างพากันเปล่งเสียง “ขอพระองค์ ท รงเสด็ จ สู่ ส วรรคาลั ย ” ยั ง คงกึ ก ก้ อ งอยู่ ใ นห้ ว ง ความรู้สึกของใครหลายๆ คน นอกจากจะได้เห็นลูกๆ ของท่านจาก ทั่วทุ กสารทิศ มาร่ วมส่ งเสด็จ พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร รามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรแล้ว เรายังได้พบเห็นมวลมหาน้าใจ ของผู้ ค นที่ ม อบให้ กั น ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่มาให้บริ การน้าดื่ มฟรี รวมทั้ง พี่วิ น มอเตอร์ ไซค์ หลายคัน ที่ค อย ให้บริการรั บส่งคนให้ ฟรี เพื่อให้ ค นไทยทุก คนได้เข้าร่ วมส่งเสด็ จ พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน ทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ อั น ท าให้ ป ระชาชนชาวไทย เกิ ด ความสับสนและอ่อนแอ เราก็มักจะได้พบเห็นน้าใจของคนไทยด้วย กันเองที่ค อยผลักดันให้ลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงอีกครั้ง เช่นเดียวกั บ ช่วงเวลานี้ ธารน้ าใจของชาวไทยทุ กหมู่เ หล่า ต่า งหลั่ง ไหลสู่ ท้อ ง สนามหลวง เพื่อส่งพลังแรงกายและแรงใจช่วยเหลือผู้ที่มาเข้าแถว รอลงนามถวายความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมราชวัง ทั้งน้าใจจาก เหล่าเด็กและผู้ใหญ่ ต่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยเข้าร่วมทางาน จิต อาสาต่า งๆ ตามกาลัง และความสามารถที่มี ด้ว ยความเต็ม ใจ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “ทาดีเพื่อพ่อ” สิ่งเหล่านี้ยึดโยงกันเป็น ความเหนียวแน่น หรือที่เรามักจะเรียกว่า “ความสามัคคี”

ความสามัคคีของคนไทยเรื่องหนึ่งนอกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ตามโครงการจิตอาสา โดยทั่วไปแล้ว โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ ไ ด้ เ ริ่ ม ริ ขึ้ น ม า จ า ก แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 อาทิ โครงการสร้างฝาย ทดน้า ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ให้กับประชาชน ชาวไทยตามพื้ น ที่ ช นบทให้ มี น้ ากิ น น้ าใช้ ด้ ว ยการสร้ า งฝาย สร้างระบบชลประทานให้แข็งแรงและยั่งยืน

a LA carte | 15


จึงเห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้ความสาคัญกับเรื่องการบริหารจัดการ น้ามาเป็นลาดับเเรก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมซึ่งมี ความจาเป็นต้องบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เเละด้วยทรง ห่ว งใยเหล่า พสกนิ ก รชาวไทยจึ งได้ เกิ ด พระราชกรณีย กิ จ ในด้ า น ชลประทานหลายโครงการ ความสนพระทั ย ในเรื่ อ งการจั ด การน้ า ท าให้ พ ระองค์ เ สด็ จ พระราชดาเนินในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเเก้ปัญหาความเดือดร้อนโดย การจัดสร้างแหล่งน้าถาวร เช่น อ่างเก็บน้า หรือฝายทดน้าเพื่อให้ ราษฎรไม่ ข าดเเคลนน้ าเพื่ อ อุ ป โภคเเละบริ โ ภค นอกจากนี้ ยั ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้า เช่น โครงการเขื่อนเก็บกักน้าเเม่น้าป่าสัก ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหา อุท กภั ย ในภาคกลางตอนล่ า งเเละให้ ร าษฎรบริ เ วณลุ่ ม น้ าป่ า สั ก สามารถให้ประโยชน์จ ากน้ าในเขื่อนได้ รวมทั้ งการจัดสร้า งเขื่อ น เเละฝายทดน้ายังมีประโยชน์ด้านการผลิตกระเเสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง

“น้า” เป็นทรัพยากรสาคัญที่หล่อเลี้ยง สิ่งมีชีวิตให้ยังดารงอยู่ได้ ทุกชีวิตต้องการน้า เพื่ออุปโภคเเละบริโภค หลายองค์กรทั่วโลกตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาการขาดเเคลนน้ าที่ ท วี ค วามรุ น เเรงขึ้ น ทุ ก วั น เเละพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ก็ทรง ตระหนัก ถึง ปั ญหานี้ เช่ นกั น จึ งมี พระราชด ารั ส เมื่อ วัน ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2512 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐานใจความ ตอนหนึ่งว่า

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เล็งเห็น ความส าคั ญ ของการชลประทานเเละได้ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรม ให้นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างฝายทดน้าที่จังหวัดลาปางในปีที่ผ่านมา ดั ง นั้ น ในฐานะพสกนิ ก รชาวไทยที่ จ งรั ก ภั ก ดี เ เละซาบซึ้ ง ใน พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เราควรต้ อ งสื บ ทอดพระราชปณิ ธ านของ พระองค์ เช่นเดียวกับ ที่พระองค์ท รงท ามาตลอดรั ชสมั ย เราต้อ ง ร่วมกันเเบ่งปันน้าใจเเละหยาดเหงื่อเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวม

“... อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทาไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้ จาได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครู ซึ่งเดี๋ยวนี้ ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้ เขี ย นว่ า ภู เ ขาต้ อ งมี ป่ า ไม้ อ ย่ า งนั้ น เมื่ อ เม็ ด ฝนตกลงมาแล้ ว จะชะดินลงมาเร็ว ทาให้ไหลตามน้าไป ทาความเสียหายดินหมด จากภู เ ขา เพราะไหลตามสายน้ าไป ก็ เ ป็ น หลั ก ของป่ า ไม้ เรื่องการอนุรักษ์ และเป็นหลักของชลประทาน ที่ว่า ถ้าเราไม่ รักษาป่าไม้ข้างบน จะทาให้ เดือดร้อนตลอดทั้งดินบนภูเขาจะ หมดไป กระทั่งมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้า ทาให้น้าท่วม นี้นะ เรียนมา ตั้งแต่ อายุ 10 ขวบ ..."

a LA carte | 16

FYI


ABOUT OUR

WATER

a LA carte | 17


VOCABULARY

CONVERSATI ON พ น ก ั ง า น: いらっしゃいませ。( อ ร ิ ช ั ช ย ั ม ะ เ ซ ) แ ป ล: ย น ิ ด ต ี อ  น ร บ ั ค ะ  すみません、 ミルク ティーおねがいします。 ล ก ู ค า :  ( ส ม ุ ม ิ ะ เ ซ นม ร ิ ค ุ เ ุ ท อ โ ิ อ ะ เ น ไ ก อ ช ิ ม ิ ส ั ) แ ป ล: ข อ โ ท ษ น ะ ค ะข อ ช า น ม ค ะ  はい、かしこまりました。( พ น ก ั ง า น: ไ ฮค า ช โ ิ ค ม ะ ร ม ิ ะ ช ต ิ ะ ) แ ป ล: เ ข า  ใ จ แ ล ว  ค ะ  少々お待ちください ( พ น ก ั ง า น: โ ช ว โ ช วโ อ ะ ม ะ ฉ ค ิ ด ุ า ไ ซ ) แ ป ล: ก ร ณา ุ ร อ ส ก ั ค ร น  ู ะ ค ะ

a LA carte | 18


a LA carte | 19


a LA carte | 20


䜀刀伀圀  唀倀

ᰠ Ḏ㔎 ᤎ㠎 䠎 Ďᴠ

ࠎ㈎ Ď䀎 ᐎ䜎 ĎĎ㐎 ࠎĎ⌎ ⌎ ℎ  ⨎㤎 Ď㈎ ૷ ⌎ 䀎 ᬎዷ ᤎ⬎ᤎ㠎 ℎ  ૷   䄀椀 爀  䜀爀漀甀渀搀

儀  㨀   ਎ ✎ 㔎 ᔎ 㐎 䌎 ᤎ ℎ ⬎ ㈎ ✎ ᜎ 㐎 ∎ ㈎ ┎ ∎ ㄎ ᜎ ᰎ 䠎 㔎 ㈎ ૷ ᤎ ℎ ㈎ 䀎 ᬎ ᤎ ዷ ⴎ ∎ ㈎ ૷ ܎ 䐎 ⌎ ᨎ ㈎ ௷ ܎ 䄀   㨀   ᘎ ܎ 㘎 ᐎ ㈎ ௷ ᤎ Ď ㈎ ⌎ 䀎 ⌎ 㔎 ∎ ᤎ Ḏ ࠎ 䠎 㔎 『 䐎 ℎ ⨎ ૷ ㈎ ℎ ㈎ ⌎ ᘎ 䀎 ᬎ ᤎ ዷ 䄎 ᨎ ᨎ ⴎ ∎ ㈎ ૷ ܎ 䌎 ⬎ Ď ௷ ᨎ ㄎ ᤎ ⴎ ௷ ܎ 䘎 䐎 ᐎ   ௷ 䄎 ᔎ 䀎 ૷ ┎ ⴎ 㜎 ᐎ 䀎 ᐎ Ď 䜎   Ď ࠎ 㐎 Ď ⌎ ⌎ ℎ Ḏ Ď 䠎 㔎 Ȏ 䜎 ᤎ ௷ ℎ ㈎ Ď 䘎   ᤎ 『   Ḏ ℎ 䠎 㔎 䀎 㔎 Ḏ ⴎ 䠎 㜎 ᤎ ᜎ ᐎ 䠎 㔎 ℎ 㔎 ㈎ Ď 䘎   ℎ ᜎ 㔎 ℎ 㔎 ᜎ ㌎ ܎ ㈎ ᤎ ᜎ ⌎ 䠎 㔎 䌎 ௷ 㤎 ࠎ Ď ᤎ ㄎ ℎ ㈎ Ď 䘎   䄎 ┎ 『 ℎ   㔎 ᤎ ⴎ ௷ ܎ 䘎   ᜎ 䀎 䠎 㔎 ᬎ ᤎ ዷ Ď ᤎ ㄎ 䀎 ⴎ ܎ ᤎ ㈎ ૷ ⌎ Ď ㄎ ᜎ Ď 㠎 Ў ᤎ 䄎 ┎ 『 ᜎ ⨎ 䠎 㔎 ㌎ Ў എᜎ ㄎ ⨎ 䠎 㔎 ᐎ 㠎 Ў ⴎ 㜎 Ḏ ℎ 䠎 㔎 ⨎ 㔎 ㈎ ∎ ⌎ ⬎ ⨎ ㄎ ᜎ ᐎ 䠎 㔎 ᜎ 㔎 ⨎ 䠎 㔎 ᐎ 㠎 䌎 ᤎ Ў ጎ『   ଎ ܎ 䠎 㘎 Ḏ ᘎ 䠎 㔎 ⴎ 㜎 ✎ ㈎ ૷ Ḏ ᬎ 䠎 㔎 ⌎ 『 ⨎ ᨎ Ў ✎ ㈎ ℎ ⨎ ㌎ 䀎 ⌎ ࠎ 䜎 䌎 ᤎ ਎ ✎ 㔎 ᔎ 㐎 ℎ ⬎ ㈎ ᤠ ┎ ∎ ㄎ 䄎 ┎ ✎ ௷

儀  㨀   ᔎ ⴎ ᤎ ᤎ ᜎ 䤎 㔎 ㌎ ܎ ㈎ ᤎ ᔎ ㌎ 䄎 ⬎ ᤎ ܎ ૷ ⴎ 『 䐎 ⌎   䄎 ┎ 『 ℎ ⬎ 㔎 ᤎ ㈎ ௷ ᜎ ⴎ 䠎 㔎 『 䐎 ⌎ ᨎ ㈎ ௷ ܎ 䄀   㨀   ᔎ ⴎ ᤎ ᤎ ᜎ 䤎 㔎 ㌎ ܎ ㈎ ᤎ 䀎 ᬎ ᤎ ዷ 䄎 ⴎ ⌎ Ď ໷ ⌎ ㈎ ✎ ᤎ ᐎ   ໷ ᔎ ㌎ 䄎 ⬎ ᤎ ܎ ૷   倀 愀 猀 猀 攀 渀 最 攀 爀   匀 攀 爀 瘀 椀 挀 攀   䄀 最 攀 渀 琀   ⬎ ᤎ ㈎ ௷ ᜎ ⬎ 䠎 㔎 ┎ Ď ㄎ 䘎 Ў ⴎ 㜎 Ď ㈎ ⌎ ᐎ 䄎 㤎 ┎ ᰎ 䈎 ௷ 㤎 ᐎ ∎ ⨎ ㈎ ⌎ ᔎ ܎ 䤎 ㄎ 䄎 ᔎ ℎ ૷ ㈎ 䀎 ਎ Ў 䜎 ⴎ ᤎ 㐎 ࠎ ᤎ ᘎ ܎ 㘎 Ȏ ᤎ 䤎 㘎 䀎 Ў ⌎ ⴎ 䠎 㜎 ܎   ⌎ ✎ ℎ ᘎ ܎ 㘎   Ď ㈎ ⌎ ᬎ ⌎ 『 䀎 ℎ ᤎ 㐎 Ď ㈎ ⌎ ᐎ ㈎ ௷ ᤎ Ў ✎ ㈎ ℎ ᬎ ┎ ⴎ ᐎ ‎ ∎ ㄎ 䄎 ᨎ ᨎ Ў ⌎ ㈎ ૷ ✎ 䘎   ᐎ ✎ ௷ ∎

儀  㨀   ⴎ ㈎ ਎ Ḏ 㔎 䄎 ⴎ ⌎ ໷ Ď ⌎ ㈎ ✎ ᤎ ᐎ   ໷ ⠀ 䄀 椀 爀   䜀 爀 漀 甀 渀 搀 ⤀   ᔎ ⴎ ௷ ܎ ℎ Ў 㔎 ጎ⨎ 㠎 ℎ ᨎ ᔎ ㄎ ⴎ 㐎 『 䐎 ⌎ ᨎ ㈎ ௷ ܎ 䄀   㨀   䄎 Ў ⨎ ૷ ⴎ 䠎 㜎 ⨎ ㈎ ⌎ ‎ ㈎ ⤎ ㈎ ⴎ ܎ ㄎ Ď ␎ ⤎ ⌎ 䀎 ௷ 㤎 ⌎ ⴎ 䠎 㜎 ܎   ℎ 䌎 㔎 ࠎ ⌎ Ď ㄎ 䌎 ᤎ Ď ㈎ ⌎ ᨎ ⌎ 㐎 Ď ㈎ ⌎   ℎ Ў 㔎 ✎ ㈎ ℎ   ⴎ ᐎ ᜎ ᤎ   䄎 Ў ᤎ ૷ Ď 䤎 㔎 ᜎ 䜎 ㌎ 䐎 ᐎ 䄎 ௷ ┎ ✎ ௷

儀  㨀   ⴎ 『 䐎 ⌎ 䀎 ᬎ ᤎ ዷ 䄎 ⌎ ܎ ᨎ ᤎ ㄎ ᐎ ㈎ ┎ 䌎 ࠎ ᜎ ᜎ 䠎 㔎 ㌎ 䌎 ⬎ ⴎ ௷ ∎ ㈎ Ď ᜎ ㌎ ⴎ ㈎ ਎ Ḏ 㔎 ᤎ   䤎 㔎                                                                                                                                                             䄀   㨀   ᤎ ㈎ ૷ ࠎ 『 䀎 ᬎ ᤎ ዷ   ᠠ ⨎ ᤎ ㈎ ℎ ᨎ ᤎ 㐎 ᤠ   䀎 Ḏ ⌎ ㈎ 『 䀎 ᬎ ᤎ ዷ ⨎ ᘎ ㈎ ᤎ ᜎ ᜎ 䠎 㔎 ⌎ 䠎 㔎 ⨎ ௷ 㤎 Ď 㘎 ᔎ ᤎ 䠎 㜎 䀎 ᔎ ᤎ ௷ ᜎ Ď 㠎 Ў ⌎ ܎ 䤎 ㄎ ᜎ 䐎 䠎 㔎 ᐎ ℎ ௷ ㈎   ⌎ ⨎ ௷ 㤎 Ď 㘎 ✎ ㈎ ૷ ⨎ ᤎ ㈎ ℎ ᨎ ᤎ 㐎 ℎ ᤎ ㄎ 䌎 ⬎ എ૷ ℎ ㈎ Ď   䄎 ┎ 『 Ď 䐎 䜎 ℎ 䀎 ૷ Ў ∎ ⬎ ┎ ᨎ ㄎ ᐎ ✎ ௷ ∎

਎ ⴎ 䠎 㜎 ࠎ ⌎ ܎ 㐎                   ✎ ሎ㐎 㠎 Ḏ ┎   Ḏ ⠎ 㐎 ᬎ ᤎ ᓷ ჷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ਎ ⴎ 䠎 㜎 䀎 ┎ ᤎ ૷                   ᤎ Ď 㠎 Ď ㈎ ⌎ ⠎ Ď 㘎 ⤎ ㈎   Ў ጎ『 ⠎ ┎ 㐎 ᬎ ⠎ ㈎ ⨎ ᔎ ⌎   ໷ ℎ ⬎ ㈎ ✎ ᜎ 㐎 ∎ ㈎ ┎ ∎ ㄎ ℎ ⬎ ᐎ 㐎 ┎   ⨎ ㈎ Ȏ ㈎ ✎ ਎ 㐎 ㈎ ‎ ㈎ ⤎ ㈎ 䐎 ᜎ ∎   ⌎ ᤎ ૷ 㠎 ᜎ   䠎 㔎 㤀 ⴎ ㈎ ਎ 㔎 Ḏ                       䄀 椀 爀   䜀 爀 漀 甀 渀 搀   ⬎ ⌎ ⴎ 㜎   Ḏ ᤎ Ď ㄎ ܎ ㈎ ᤎ ‎ ㈎ Ў Ḏ ᤎ 䤎 㜎 ᜎ ᬎ 䠎 㔎 ⌎ 『 ࠎ ㌎ ⴎ ∎ ᜎ ૷ 㤎 ⨎ 䠎 㔎 ᤎ ㈎ ℎ ᨎ ᤎ 㐎

a LA carte | 21


a LA carte | 22


HAPPENING

“ถ้าอยากทาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปทาไร่ปลูกป่า นี่เราอยู่ยุคทุนนิยมนะ มันคนละเรื่อง!” หลายคนคงเคยได้ยิ นความคิด นี้ ความคิ ด ที่เ กิด จากความเข้า ใจผิ ด เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลายคนนาไปผสมปนเปกับเรื่องเกษตร ทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะบางสื่อที่ ผ ลิ ตซ้า จนทาให้ช าวกรุง ในยุ ค ทุน นิย ม เฟื่องฟูปฏิเสธแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปอย่างน่าเสียดาย

บ่ อ ยครั้ ง ที่ สั ง คมของเราเกิ ด กระแสดราม่ า เรื่ อ งความพอเพี ย ง จนกลายเป็นข้อถกเถียงในโลกโซเชียลว่าพฤติกรรมใดพอเพียง พฤติกรรม ใดไม่พอเพียง จุดไหนถึงจะเรียกว่าพอเพียง แล้วอะไรคือเศรษฐกิจพอเพียง อย่างแท้จ ริง หรือต้องไปปลูกข้าว ทาบ้านดิน หาผักหาปลาแบบโฆษณา ในโทรทั ศ น์ กั น แน่ ถึ ง จะเรี ย กว่ า ฉั น ท าตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มิหนาซ้าหากสังเกตดีๆ สื่อผู้มีอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางโทรทัศ น์ โปสเตอร์โฆษณาแคมเปญของธนาคาร ฯลฯ กลับเป็นตัวการที่ทาให้นิยาม ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสับสนและยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่

จะเห็ น ได้ ว่ า หลั กส าคั ญ ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ ล าดั บ ชั้ น ในสั ง คมหรื อ พู ด ถึ ง ความยากดี มี จ น หรื อ ต่ อ ต้ า นโลกของระบบทุ น นิ ย ม เพราะเศรษฐกิ จ พอเพียงสามารถนามาปรับใช้ได้แม้ตอนเลือกว่าจะซื้ออะไรในร้านเซเว่น ซึ่ง แตกต่ า งจากการท าเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ที่ มุ่ ง เน้ น การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การท าเกษตรและอยู่อ าศั ย อย่ า งที่ ทุ ก คนได้ เ รีย นมาว่า 30-30-30-10 (ทานา-ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์-ขุดสระน้า-ที่อยู่อาศัย) หากผู้อ่านกาลังคิดอยู่ ว่ า เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ก็ คื อ การใช้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ กับชาวบ้านตามชนบท นั่นคือความคิดที่ถูกต้องเลย แต่เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อชาวชนบทเพียงฝ่ายเดียว ชาวเมืองที่ไม่ได้มี พื้นที่ทานาหรือขุดสระก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

หากลองย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาหลั ก ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามที่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ 9) มี พ ระราชด ารั ส ไว้ คื อ หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งประกอบด้ ว ย 3 ห่ ว ง 2 เงื่ อ นไข ซึ่ ง 3 ห่ วง ได้ แ ก่ ค วามมี เ ห ตุ ผ ล ค วามมี ภู มิ คุ้ ม กั น และความพอประมาณ ส่ วน 2 เงื่อ นไข ได้แก่ มีค วามรู้แ ละมี คุณธรรม กล่ า วคื อ การที่ เ ราจะใช้ จ่ า ยสิ่ ง ใด เราต้ อ งมี เ หตุ ผ ล (ใช้ จ่ า ยเพราะ ความต้องการใช้หรื อแค่ค วามอยาก) มี ภูมิคุ้มกัน (ประเมิน สถานการณ์ วางแผนการใช้เงินที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต) และมีความพอประมาณ (ใช้ จ่ายเพื่อให้ได้ของที่เพียงพอกับความต้องการ)

a LA carte | 23

TO KNOW


ตัวอย่างง่ายๆ ที่เชื่อว่าจะทาให้ทุกคนเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง นายแดเนียลจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะเครื่องเดิมระบบขัดข้องบ่อยครั้ง ทาให้เปิดปิด เครื่องใหม่ห ลายครั้งต่อ วัน และเมื่อ ใช้งานก็ช้าหรือค้างบ่อยๆ ในฐานะที่เขาต้องติดต่องานเป็นประจา เขาจึงตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ เขาจะต้องเผชิญกับความคิด 2 ขั้ว ระหว่าง “ซื้อทั้งทีก็ซื้อให้ดีไปเลย ลงทุนไป เลยใช้ได้นานๆ” กับ “เอาให้เหมาะกับการใช้งานของเราดีกว่า ไม่ใช่ซื้อแพงๆ แล้วก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นครบทุกอย่าง เสียดายเงิน” เขาก็แค่ใ ช้โ ทรเข้ าโทรออก ตอบแชทไลน์ ใช้แอปพลิ เคชั่นพื้น ฐานอย่า ง เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ อาจจะมีเล่นเกมบ้างบางครั้งที่มีเวลาว่าง ถ้าซื้อ รุ่ น ดี ๆ ไปเลยก็ อ าจจะใช้ ไ ด้ น านกว่ า คนรอบข้ า งก็ จ ะมองว่ า ทั น สมั ย ด้ ว ย แต่ถ้าซื้อรุ่นธรรมดาๆ ก็ใช้ได้ ไม่ขาดไม่เกิน แต่ก็อาจจะเสียง่ายกว่า แล้วก็ต้อง ซื้อใหม่อี ก ในกรณีนี้ เศรษฐกิจ พอเพียงคื อตัวเลือ กไหน ยั งให้ค าตอบไม่ไ ด้ เพราะต้ องดูแ ละค านวณรายได้ ในกระเป๋ านายแดเนี ยลเสี ยก่ อน เงิน เดื อ น 22,000 บาท หักค่าใช้จ่ายในชีวิตทุกอย่างไปแล้ว เหลือเงินเก็บอยู่เดือนละ 10,000 บาท โทรศัพท์รุ่นแรกราคา 25,900 บาท รุ่นที่ 2 ราคา 11,990 บาท แน่นอนว่ารุ่นที่ 2 ถูกกว่าเป็นเท่า ถ้าผ่อนรายเดือน 10 งวดก็ถูกกว่า สุดท้ายแล้วเขาตกลงซื้อรุ่นที่ 2 ที่ราคาถูกกว่า ถึงแม้ดีไซน์จะไม่ได้ดีที่สุด เหมือนรุ่นที่ 1 แต่ก็ใช้งานได้เหมือนกัน เมื่อคานวณแล้วใช้งานได้ประมาณ 3 ปี กว่าระบบจะเสื่อมลง และเขายังมีเงินเก็บแต่ละเดือนเหลืออีก 8,000 กว่าบาท เพื่อเก็บเป็นเงินออม เชื่อว่าหลายคนก็เคยมีกรณีที่ต้องตัดสินใจ ชั่งน้าหนักความคุ้มค่าของสินค้า ที่จ ะได้มาแบบนายแดเนียล แต่หลายคนกลับไม่รู้ว่านี่คือการทาตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การซื้อด้วยเหตุผลว่าของเดิมเสีย และต้อง ใช้งาน การเลือกโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชั่นพอประมาณกับการใช้จริง และการเหลือ เงินไว้เก็บออมเผื่อยามฉุกเฉิน จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แนวคิดของชาวชนบทที่ทาไร่ทานาเพียง เท่ า นั้ น แต่ มั น เป็ น แนวคิ ด ส าหรั บ ทุ ก คนในสั ง คม ไม่ ว่ า จะยากดี มี จ น หรือรวยล้นฟ้า หากยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเงินที่มี ชีวิตก็จะ มีค วามสุข ไม่ต้ องไปกู้ห นี้ยื มสิ นใคร ไม่ต้ องเครีย ดกั บภาวะหมุน เงิ นไม่ทั น (หรือที่เรียกว่าเดือนชนเดือน)

a LA carte | 24

สรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียง ยัง เป็ น แนวคิ ด ที่ทั นสมั ย อยู่เสมอ ตราบใดก็ตามที่ โลกยังมี ระบบเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ทุนนิยม!