MG529 Puzzle d'acords (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Puzzle d'acords per a piano o qualsevol combinació vocal o instrumental a 4 veus

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Puzzle d'acords [Música impresa] / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2022 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

Composició musical feta amb tots els 43 acords que es poden fer amb 4 notes diferents (i només aquests acords). Les melodies de les veus de soprano i baix segueixen els mateixos intèrvals en sentit contrari (excepte els darrers acords perquè ja no és possible i per donar un final cadencial). Dos acords els considero iguals si un es pot arribar a l'altre mitjançant una inversió (canvi de baix) i/o una transposició. Per més detalls i trobar el representant de cada acord veure https://www.lamadeguido.com/fundamentos/chords.htm

Llistat dels 43 acords: [prenent com a fonamental principal Do (real o virtual)]


{

Puzzle d'acords Lento q=ca. 50

3 & 4 # œœ## œœ # œœ #nœœ ##œœ mp œ ? 43 nœœ #œœ nœœ b œ nœœ

{

4-7

4-18

4-33

4-14

4-1

# œœ

U nœ b˙ nœœ ##œœ # œœ c #bœœ nœ b˙

4-30

4-29

U & nbœœ bœœ nbœœ c bœœ bœœ ˙˙ ? bnœœ nbœœ nœœ c #bœœ bœœbb˙˙

{

4-26

4-34

4-27

4-3

4-31

4-9

? c bnœœ bnœœ #˙ n˙

3 œ œ #œœ 4 bœ nœ

4-11

4-13

4-17

4-5

4-39

4-36

3 bbœœ nbœœ #nœœ 4

3 bœ 4 n œ bnœœ bbœœ

4-40

4-35

4-20

3 nœœ ##œœ nœœ 4

4-32

4-28

3 4 bœœn#œœbnœœ b#œœ nnœœ nœœ

U ˙ œ # œ & c nœ œ #˙

11

3 4 bbœœ nœœ nœ nœ

n#œœ #œ n#œœ bœ n œ bœ ˙ œ c bœ b œ ˙ œ

6

4-23

Llorenç Balsach

4-16

4-43

4-22

bœ #œ

4-37

œœ bœœ

4-15

4-21

4-25

#œ c nœœ bœœ œ

nœœ bœœ #œœ nbœœ bbœœ bnœœ c 4-38

4-4

4-8

4-10

rit.

nnœœ nœœ bœ nœ

4-41

nœ bœ # œ n œ n œœ nœœ #œ #œ œ œ

4-19

4-42

4-12

4-6

#˙˙ ™™ ˙˙ ™™

4-24

4-2

1:04


Primera edició: abril 2022 ISMN: 979069208-529-4 Dipòsit legal: B-9606-2022 Copyright de la música: © 2022 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2022 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG529


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.