MG512 Caterina d'Alió, per a cor mixt (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Caterina d'Alió (Cançó popular catalana) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Caterina d'Alió [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2020 ISMN: 979069208-512-6 Dipòsit legal: B-17954-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Caterina d'Alió (cançó popular catalana)

° ## 2 & 4

Harm: Llorenç Balsach

q=70

S

#2 & #4

A

## 2 Œ & 4 ‹

T

Œ ‰ œ œœ#œ œ œ œ#œ J

La la

Œ ‰ œ œœ œ˙ #œ œœ œ J

La la

mf

‰ œ ˙˙ J

˙˙

˙˙

tutti

tutti

La la

¢

? ## ˙

mor

œ ‰ œJ ™™#œ nœ Ca - te - ri mf

Ca - te - ri mf

la

ma - tí s'és lle - va - da. N'a - ga-fa'l ren-ta - dor.

## nœ #œ & ‹ mor

˙

f

9

mor

j ™ œ ‰ œ ™#œ nœ mf

˙

° ## œ ™ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ & J J # & # n˙

Ca - te - ri-na l'a - mor, de

œœ œ œ #œ œ œ#œ œ œ ‰#œJ ™™#˙˙

La la

mf

œ#œ œ œ ‰#œj ™™ œ ™#œ œ œ œ ‰#œj mf

tutti

mf

? ## 42 ‰nœ œœ ¢ J

B

tutti

mf

œ bœ

œ #œ œ

l'a mor

l'a

œ œ l'a

#œ -

mor

-

mor

la

˙

l'a

-

-

l'a-

#œ ‰ œJ

na l'a(tutti)

j œ ‰œ

la

l'a-

‰ #œj œ ™#œ œ #œ œ #œJ œ #œ ™ œ J J

lo ren-ta-dor_i la ban-ca La dol - ça

‰ j œ œ

lo ren - ta

N'a - ga-fa'l ren-ta - dor

-

na

dolce

œ œJ œ œ #œ œ #œ J

œ

-

‰ j # œ nœ

˙˙ -

mor

-

œ ™ #œj #˙

dor

la

da

-

da

-

#œ ™ #œj #œ œ mp

œ ™™

la

j œJ #˙˙

la

da

-


° ## #œ ™ œ œ œ œ Œ mp j j & nœ ™ œ #œ ™ œ œ œ ™ œ #˙

4

j j œ ‰ ‰ œ œ ™ #œ œ #œ mf

16

da-ma d'A-li - ó,

## & nœ

ma

oh

œ œ #œ Œ

d'A-li - ó

lai

mp

˙

oh mp

# œ œ œ œ Œ bœ œ &# ‹ ma d'A-li - ó oh mp ? ## œ(tutti) œ œ œ Œ n˙ ¢ ma

° ## œ & 24

ó

d'A-li - ó

## & ˙ ‹ ?# ¢ #˙

° ## & #œ ™ 31

lai

œ nœ ˙ la

˙

oh

nœ nœ

la!

So - ta'l pont d'A-li mf

˙

j ‰ ‰ #œj œ œ

˙

œ ‰ ‰ #œj ˙ J

la

la

˙

˙

oh

œ

So - ta mp

el

oh mp

j j œ‰‰œ ˙

˙

la

va_a ren-tar la bu - ga - da, ja'n pas-sen tres ga -lants

ren - ta

bu - ga-da

ga - lants

˙

(respiracions ad libitum)

˙

˙

U œ #œ ™ œ œ œ œ Œ J (blanca)

da -ma d'A-li - ó

## ‰ j & œ œ œ

da - ma

œ ˙

œ

d'A -

œ

U Œ œ #˙ lió oh U #œ Œ ˙ U œ Œ

d'A - lió

œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

lai

la

j œ ™ œ #˙

oh

j j œ‰ ‰ œ

˙

j œ œ™ ˙

j ‰ ‰ œj œ

lai

la!

œ ™ #œJ ˙

la

oh

lai

la!

oh

la

oh

lai

la!

˙

˙

oh

lai

la!

oh

nœ #œ

as - sa - lu - da - da

j nœ ™ œ #œ ™ œ œ oh

que l'han as-sa-lu - da - da La

j #œ ‰ œ œ

œ #œ ‰ œj ˙

œ

˙

dol - ça

# &#˙ ‹ ? ## ˙ ¢

oh

‰ #œj œ ™#œ œ#œ œ #œJ œJ œ œ #œ œ #œ ‰ #œj œ ™ #œ œ#œ œ #œJ œ J

## & nœ#œ ‰ œj œ pont

la

œ™ œ #˙ J

mf

Ja'n mf

El mf

œ‰ ‰ œ J J

El mf

œ‰ ‰ œ J J

gen


° ## œ ™ œ œ œ ‰ j œ ™ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ #œ & #œ J J

5

39

més

¢

# & # #œ ‹ més ? ## #˙˙

gran

-

nœ gran

-

Ai

## &

œ

cam

¢

-

## & #œ ‹ cer ? ## ˙˙

° ## œ & 49

det tutti

gen - til

ó,

## & #œ ó

# &#œ ‹ ó ? ## œ ¢ ó

Œ Œ Œ

-

j œ ‰ œ ˙

en

-

Œ

qui

#œ ‰ œJ nœ

45

œ œ™

#œ ™

La

dol

j #œ

#œ ™

j #œ

j œJ

#˙˙

la mp

œ ™™

la

la

lai

mp

˙

oh

-

œ J

bra

oh

da

til

œ

da

œ

j œ

ma

en

œ œJ œ œ #œ œ J

ma

-

Jo

Res - pon el mit-jan -

˙

gen - til

cam - bra!

nœ ™

oh mp

œ œ

-

#œ J

j œ

na gen

œ #œ œ

gen - til

mp

oh mp

da - ma! Res - pon el mit-jan - cer:

œ bœ

det

° ## œ ™ #œ œ #œ & tin - gués

qui - na gen-til

‰ j n˙ # œ nœ

til

la

Ai

da

#œ ™

œ œ

œ

la

˙

la

ça

-

-

œ -

œ

œ

d'A - li -

ma

d'A - li -

œ œ

(tutti)

-

ma

Ϫ

j œ

oh

lai

˙

oh

˙

la

œ

ma

œ -

œ

da - ma d'A - li -

-

la

˙

œ œ

da

da

#œ ™

œ J

œ œ

d'A - li -

U #˙

1:35

la!

U ˙ U ˙ la

U ˙

Sabadell, juliol 2020

## &

diu el més gran - det:

‰ #œj
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG512