MG503 Miniatura sib-lab (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Miniatura sib-lab per a piano

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Miniatura sib-lab [Música impresa] : per a piano/ Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

Nota de l'autor: Aquesta petita peça es va compondre durant el confinament a causa de la pandèmia del Covid19 (els dies 29 i 30 d'abril de 2020). En realitat la versió 2 és la versió original. Com que feia servir molt les notes si bemoll i la bemoll vaig pensar: ¿seria possible fer una versió només amb aquestes dues notes? i l'endemà vaig fer una altra versió (la versió 1) només amb aquestes notes, que per això vaig titular 'Miniatura sib-lab". No està pensat per tocar primer la versió 1 i llavors la 2, sinó alguna de les dues, la que us agradi més.

Primera edició: maig 2020 ISMN: 979069208-503-4 Dipòsit legal: B-13518-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Miniatura sib-lab rubato i expressiu (tota la peça)

q= ca. 50 rit.

3 & 4 b˙

°

n˙˙ ™™

p

3

ø

ø

Llorenç Balsach

bœ bœ ˙ n˙˙ ™™™ ˙

bœ b˙ ø

nmf ˙˙ ™™

ø

3 œ #œœœ

nb˙˙ n˙ ™ n˙˙ ™™™ Œ ˙™ ˙ ° simile ø

nmf ˙˙ ™™

p

∏∏∏∏

? n˙˙˙ bbbœœœ ø

œœ bnœ̇bœ œ Œ ø ø

U bœ œœœ bœ ˙™ 3 n œ œ˙˙ ™™nU #œœœ bbb˙˙˙ ˙ rit.

œœœ bœb˙

°

3

n˙˙ ™™

p

ø

ø

,

bœbœ ˙ n˙˙ ™™™ ˙

bœ b˙ ø

nmf ˙˙ ™™

rit.

(a tempo)

bœ œœœ bœ œ bœbœ œ œ b˙ œbœ 3 œ œœ n˙ #œœœ ˙˙œ b˙ bb ṅ˙˙ <b>œœœ Œ ø ø ø ø ø

∏∏∏∏

mf

?

(a tempo)

rit.

rit.

3

(a tempo)

bœ b˙

∏∏∏∏

nmf ˙˙ ™™

U bw U bẇ ˙ w pp

ø

Sabadell, 30 d'abril 2020, en ple confinament Covid19

q= ca. 50

∏∏∏∏

{

rubato i expressiu (tota la peça)

∏∏∏∏

{

ø

(versió II)

(tempo primo) U 3 & <b>œ bœ œœœ ™ œ œ n˙ bœ n˙ c b˙ n˙ b˙ ™ Œ 4 bœb˙ bœbœ ˙ U p p nœ ™ n˙ ™ n˙˙ ™™™ ˙˙™™ ? <b>˙˙˙ bnœœ ˙˙ ™™ w n˙˙˙ ™™™ Œ 43 ˙ ™ c nbwnw ˙ w ™ Œ ø ° simile ø ø ø ø ø ø rit. 16 (a tempo) , (a tempo) rit. 3 & bœ œœœ bœ œ bœbœ œ œ b˙ œbœ œ bœ œœœ ™ œ œ n˙ bœ n˙ c b˙ n˙ 3 p œ œ ˙ n ˙ ṅ ˙ œ ˙ # œ <n> œ ˙ ™ ? œœ ˙œ œb ˙ bb ˙ œœ ˙˙ b œ ˙ ™ ˙˙™™ c bnww w w Œ ø

8

œœœ

Miniatura sib-lab & b˙

{

˙˙ œ Œ ø ø

accel.

œœœbbbn˙˙˙˙ ø

rit.

bœ œ œ œ bœ œ bœ

tempo primo U , & bœbœ œ œ œ œ bœbœ œ b˙ Œ bœb˙ bœbœ ˙ bœ b˙

7

(a tempo)

rit.

∏∏∏∏

{

œ œ œ bœ b˙

mf

? 43

(a tempo)

∏∏∏∏

{

(versió I)


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG503


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.