MG502 Tres peces per a flauta i piano (Marcos Bosch)

Page 1

MARCOS

BOSCH MARXA DANSA RÚSTICA RONDÓ QUASI BURLESC per a flauta i piano

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Marxa / Dansa rústica / Rondó quasi burlesc [Música impresa] : per a flautai piano / Música de Marcos Bosch (n.1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020- 1 partitura (20 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Aquestes tres peces van ser compostes com a peces obligades del III Concurs Internacional de Flauta de Catalunya ‘Ciutat de Badalona’, organitzat per l’AFCAT. Cadascuna de les composicions correspon a un nivell del Grau Mitjà: la “Marxa” està concebuda per al nivell de 1r-2n, la “Dansa rústica” per al de 3r-4t i el “Rondó quasi burlesc” per al de 5è-6è. El nivell del piano s’ha intentat adequar també a alumnes de Grau Mitjà. Tot i no formar una unitat, la coincidència d’origen i d’estil m’han animat a publicar-les conjuntament

Primera edició: abril 2020 ISMN: 979069208-502-7 Dipòsit legal: B-8903-2020 Copyright de la música: © 2020 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Marxa Marcos Bosch Flauta

b 6 & b 8

bb 6 Œ œœj œœ .. & 8 œ œ. f ? b 68 œœ .. œ . b œ.

œ œ. Œ œœ œœ .. J

œ œ. Œ œœJ œœ ..

˙.

œ.

œ œ nœ

œ. Œ . œœ ..

œ. Œ . œœ ..

œ. œ.

œ. œ.

˙.

˙.

b Œ . œœœ ... b &

œ. Œ . œœ ..

œœ .. Œ. œ.

? b . b œ œ.

bœ. œ. bœ. œ. nœ. bœ.

&

Fl.

˙. bb

œ. b & b Œ . œœ ..

7

? b œ. œ. b

b œ œ œ Jœ b & J

14

14

Pno.

œ. œ.

7

Fl.

œ. œ.

Piano

Pno.

Alla marcia q. = 90

œ. œ.

œ œ œ œ œj œ œJ

œ.

F marcato U . œœ

œ œ. Œ Jœ œ . œ . œœ . œ. .

œ. œ.

Œ . œœœ ... P œ. œ.

Œ.

˙.

œ.

. œ œ œ œJ ˙ J

œ.

œœ ... œ œ.

œ œ J

Œ.

œœ .. œ.

œ. Œ . œœ ..

œ. Œ . œœ ..

œ. Œ . œœ ..

nœ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. nœ.

œ. œ œ œ. œ œ ˙. J J

œœ .. Œ. œ.

œœ .. œ.

Œ.

Œ.

œœ .. Œ. œ.

Œ.

œ. œ.

j œj œ œ œ œ œ œ œ œœ

© Copyright 2020 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

Œ.

œœ .. œ.


4 Fl.

&

bb œ œ œ œ

A

espress.

œ.

Œ . œœ .. ˙.

b œ œ œ œ ˙. & b J J

27

Fl.

œ œ œ œ

œ.

œ œ œ œ. œ.

b & b Œ. P espress.œ . Œ. œ. ? b ˙. b

21

Pno.

P

œ J

Marxa

œ J

œ.

œ.

œ œ œ œ. œ.

Œ.

Œ. ˙.

œœ ..

œœœœ

œ J

Œ . œœ .. ˙. œ.

Œ.

Œ. ˙.

œ.

œ œ œ œ. œ.

œœ .. . Œ ˙.

# œœ ..

œ œ œ bœ

œ.

œ œ. J

#œ œ œ œ

œ J

œ.

œ.

œ œœ œ bb œ œ œ j ˙ b œ œ ‰ œ‰ œ ‰œœ‰œœ ‰œ ‰œ ‰ ‰ & œ œ J œ . Œ . œœ .. Œ . œœ .. œ . œ. bœ. œ. bœ. œ. nœ. bœ. ? b ˙. œ. œ œ œ b

27

Pno.

b #œ œ œ œ b &

33

Fl.

œ œ. J

œ.

œ

œœ J

œ J

B

œ. œ œœ œ f risoluto

˙.

bb ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œœj œœ .. & œ œ. F risoluto > ˙œ. . œ . œ j œ œ ? b œ. œ. œ œ œ . œ œ œ J œ œ. b J

j œ ‰ ‰ œœ œœœ ...

33

Pno.

b & b

39

Fl.

bb ‰ ‰ œœj œœ .. & œ œ. ? b ˙œ .. œ . b

39

Pno.

˙.

˙.

j œ ‰ ‰ œœ œœœ ... ˙œ . œ . .

œ.

œ œ nœ œ

œœ œœ .. ‰ ‰ œJ œ . > ˙œ. . œ .

n ˙œ ..

˙œ ..

œ ˙. œ œ J J

œ.

˙œ . .

˙. œ.

œœ œœ .. ‰ ‰ Jœ œ .

œ.

œœ œœ .. ‰ ‰ œJ œ .

œ.

j œ œ œJ

œ.

œ

œœ œœ .. ‰ ‰ œJ œ .

œ.

œœœ 3


45

Fl.

&

œ

bb œ .

œœ b ‰ ‰ œJ b &

45

Pno.

Pno.

b œb &

œ-

œ-

œœ- œœ- œœ50 b &b

Fl.

&

bb

œ.

œ

. b œœ n œœ .. b J &b Œ

? b bœ. b b œ. . 61 bb œ . & b ‰ b &

61

Pno.

œœ .. œ.

-̇ .

œœ œ ‰‰J

œœ .. œ.

œœ œœ .. # ‰ ‰ Jœ œ .

.. œ œ œ œ.

C

œœ- œœ- œœ

> œ œ œ œ. 3

56

Pno.

˙.

œ. f

festivo

. Œ œœ œœ ‰ J festivo f . . œ. . œ œ œ ? bb œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ

56

Fl.

œ œ œ œ J

œœ œ ‰‰J

œ œ œ

Marxa

œ nœ œ bœ J n œ J œ œJ J œ bœ J œ

? b œ b 50

Fl.

œœ .. œ.

œ œ J

œ.

œœœ ‰‰J

. œ œ n œ. œ .

. œ œ Œ J œœ ‰ œ. œ. œ. . œ. .

> œ œ œ œ.

>œœ .. >œ >œ œ œ ‰ >œœ œœ œ . œ. J

œ. œ. >

b œœ> œ œœ> œ œœ> œ œ œ œ bœ. bœ. >

œ. œ. >

3

œ

œ J

œœœ ...

œ nœ bœ J # œ # Jœ n œ n Jœ nœ J bœ J . . œ œœ

œœ. œ Œ Jœ ‰ œ. œ. œ. . œ. . œ

>œ n œ œ .

>œœ œœ œ ‰ œ ‰

>œ . >œ . œ. œ. . œ . . œ œ œ. œ. œ. œ. œ. . > > œ. . > œ. . œ > œ œ nœ œ. œ œ œ b œ . >œ >Jœ >˙ .

b >œœ œœ œ >œœ œœ œ

? bb b œ . bœ. >

>œ >œ J œ.

œ.

>˙ . ˙˙˙ ...

˙. ˙ >.

˙˙˙˙ .... ˙. ˙.

. . œ œ nœ

œ.

b œœ. œœ Œ J ‰ bœ. œ. b œ. . œ. . œ

>œ œ

>œœ œœ œ . œ. ‰ œ. œ. >

5

œ. œ >.

> œ ‰ ‰ Œ. J >œœ œ J‰‰Œ ‰ j œ‰‰Œ ‰ œ 1'30 arpox.


Dansa rústica Moderato q = 87

Flauta

&

Fl. 4

&

?

Pno.

8

& 44

#œ œ œ œ

œ

F

œœœœ œ

w

˙

œ

œ œ œ #œ œ œ œ ˙

œ

12

Fl.

&

œ

œ.

œ

œ.

. . œ œ ˙ œ œ ˙ &

12

Pno.

œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. . œ

œ˙

˙.

A

œœ œœ F

œ.

. œ

˙

œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. . œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ ˙.

œ œ œ. . œ. .

Marcos Bosch

#w

B

Œ

˙

w

. . œ. . œ. . œ. œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ œ œ œ

&w ?

#œ œ œ œ

w

8

Pno.

œœ œœ

scherzando

w

& œ #œ œ œ

Fl.

#œ œ œ

œ

w f F scherzando ? 44 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Piano

4

4 & 4

œ

.œ œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. . Nœ

œ

P

œ

. œ

. . Œ œ˙ œ œ˙ N œ œ ˙. P ‰ ‰ œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. . œ. œ. œ. œ. ˙ ˙ legato

œ œ

œ. œ.

. . ˙œ œ œ œ

˙

œ

˙˙

˙˙˙

. œ

espress.

œ

˙˙˙

. œ

œ œ œ. œ.

˙˙ ˙

legato ? ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


7

& œ œ œ œ

œ

& ˙˙˙

˙˙ ˙

16

Fl.

16

Pno.

? œ

œ

œ œ

œ-

œ

œ

œ

œ-

œ

œ

˙˙˙

œ

>œ >œ > >œ > œ >œ w >œ œ œ œ œ œ œ œ œ & f

œ œ œ

œœ & œ

Pno.

œœ œ

& ˙

23

Fl.

&

27

Fl.

&

œ œ. œ œ

˙

œ œ œ. œ. œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

& ˙˙˙

w p

˙˙ ˙

œ

-

œ

>œ

œœ

œœ œ

œ>

œ œ

œœ œ

œ -œ œ œ -œ œ

-

. œ œ. œ œœ œ œ œ p con affetto ‰ œ ‰ œ ˙œ œ ˙ œ œ

poco marcato

˙

˙

œ œ. œ œ

œ. œ

œ œ

j ‰ œ ‰ œ œ œ œ ˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙

˙˙ ˙˙ ˙ ˙ j j œœ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙ j j‰ œ œ j œ œœœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ f

œ

˙˙ ˙

> œ œ œ

sostenuto

F

˙ ˙

-

œ

œ>

C

œ œ œ œ

˙

>œ

Ÿw ~~~~~~~~~~~~~D

˙˙ ˙˙ www ˙ ˙ j fj j j ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ

27

Pno.

œœ œ

œ

œ œ œ œ - -

˙˙ ˙ j j jF‰ j j j ? œ œ œ œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ œj œ œ œ œ

23

Pno.

œœ œ

wwww fœ œ œ œ ˙ œ ? -œ œ œ

19

œ

˙˙ ˙

19

Fl.

>œ

Dansa rústica

œ p

 ˙

œ.

. œ

œœ

œ

œ.

. œ

œ œ˙ ˙ p ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ ˙ ˙


31

Fl.

&

œ.

œ œ œœœ œ œ

œ.

œ

. œ . œ ˙ œ œ ˙ &

31

Pno.

Dansa rústica

œ œ œ œ

w

œ˙ œ. œ œ œ œ ˙

w

poco rit.

8

w

a tempo

j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ j j j ‰ j œ ? œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ espressivo quasi cello

& w

35

Fl.

w

w

w

∑ ∑ j j j j & j œ œ œ œ œ œ œ j j j ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

35

Pno.

& 

39

Fl.

Pno.

&

? 42

Fl.

&

Pno.

œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. .

#œ œ œ œ

& 

42

?

Œ

39

E

‰ #œ œ œ œ #œ œ œ œ F scherzando 5

œ

 F

œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. .

#œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ

# œ. œ. œ. œ

œ

scherzando

Œ

#œ œ œ œ œ ‰ 5

œ. œ. œ. œ .

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. .

œ œ œ œ œ.

# œ œ. œ. œ

œ

œ

œ.

˙

œ #œ œ œ œ

œ œ œ Nœ

œ

œ œ œ #œ

 ˙ . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ N œœ œ œ. œ. œ œ œ. œ.  .. . . œ


Dansa rústica

9

œ & œ œ˙

Œ

45

Fl.

& w

. & Nœ œ œ˙ ˙ p poco cresc. ? œ. œ. œ. œ. œ.

49

Pno.

53

Fl.

œ- # œ- œ- œ

&

˙

?

. œ Nœ

49

Fl.

p

&

?

#˙.

œ

œ-

œœ œ w

œ- œ- œ-

œ

œ

˙

œ œ œ #w

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

#˙.

œ œ œ. œ. œ. . œ. . œ. œ. œ.

œ

œ.

. . œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ . . . . . . . . . . œ

53

Pno.

œ œ œ #œ œ œ œ ˙

œ

& . . . . . . . . ? œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ . œ. œ. œ. Œ 

45

Pno.

. œ. œ œ. œ

œ#œ œ œ

F

Œ

&

œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . œ. . ˙

˙

poco cresc.

˙

w

π π

˙.

œœ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. ‰ œ. œ œ. ‰ œ. œ œ. œ œ. œj ‰ Œ œ. . . . .

˙

 ∑

j‰ Œ  œ < 2'30 aprox.


Rondó quasi burlesc Moderato qd = 80

. œ. œj b œ 6 & 8 œ. œ. œ. œ. œ œ. . P preciso

Flauta

Piano

6

Fl. 6

Pno.

&

&

& 68

? 68

. . . . . # œ œ. œ œ œ œ œ

œœ

? œ

œ œ

‰ œ

œ œ J

œ œ. œ. œ. .

œ. œ. œ. œ. œ œ. œ.

F

œ œ œ .. œ œœ J

œœ

j j œ œ # œ œ Jœ œ

. œ . & œ œ œ. # œ œ œ. œ. œ œ . .

Œ

11

Fl.

# . . œ œ .œ œ œ œ . œ œ œ œ. .

œ.

œœ

j ‰#œ œ

œ œ œ. p

œ

A

Fl.

Pno.

&

. . . . . . . . . . 16 œ˙ .œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ & f j ? œ # œ Jœ # œ œ œ f

. . . . . œ œ œœ . œ œ œœ .. œ

Œ

œ

f

œ

œœ ‰ J

j ‰ #œ

# œ œ. œ. œ . œ # œ.

œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ J J

œ̆ œ˘ ˙>.

f

11

Pno.

œœ

F ritmico

‰ œ œ#œ

œœ. j ‰ œ ‰ ∑ J ‰ ‰ Œ. œ. p ? œ. ‰ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. Œ j Œ j j ‰ ‰ Œ . œ. œ. J J œ. œ. f œ. > . œœ. ‰ ‰ ‰ œœœ ‰ Œ . &œ J J

œœ

ritmico

# œœ n œœ œœ # œœ. œœ. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J J

œ œ

j œ. œ .

œ̆ œ. œ. œ. œ œ. œ.

F

# œ œ. # œ. œ. œ. œ.

œœ ‰ J

œ

Marcos Bosch

œ.

deciso

œ

œ œœœœœ

œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. # œ œ.

. ... . . ... . . . . œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œœ œ œ œœ œ œ. œ.

j œ # œ Jœ # œ œ f

j œ # œ Jœ # œ œ œ

œ


œ> .œ œ> .œ œ> .œ

# œ œ. œ. œ œ J &

11 21

Fl.

œ. œ. œ. œ. œ œ. œ.

>œ œ œ . > œ . > . > œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ œ. œ> .œ œ> œ.

. . .... .. > .> œ œ #œ œ j > . > . > . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ & œ . œ . œœ œ# œœ œ œœ œ ˙ . œ 3

.> . > . > . . œ# œœ œ œ œ œ # œ œ> œ œ œœ

3

3

21

Pno.

?

>œ . > . > . j j # œ œ œœ œœœ œ œœœœ j j œj # œ œ œ œ œ œ J j œ # œ œ œ. œ œ #œ œ .. 3 3 3

& œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

26

Fl.

Pno.

? . œ

B

œœ .. œ.

#œ. œ œ œ œ œ œ œ œ# œ # œ œ #œ#œ œ #œ nœ #œ#œ nœ#œ nœ

#œ.

#œ.

#œ.

Fl.

&

#œ & ‰ # œ-

31

Pno.

? 35

Fl.

&

#œ #œ. œ œ

colla parte

#œ.

#œ #œ œ #œ #œ #œ œ

& ‰ #œ # œ? j #œ #œ

35

Pno.

#œ.

‰ # œœ -

# œœ# ‰

# œ ‰# œ

a tempo

‰ œœ -

jœ œ

œ œ #œ

‰ œœ #œ

œ #œ

j #œ

#œ.

‰ #œ # œ#œ

œœ -

j œ j# œ œ #œ

#œ #œ #œ

œ.

# œœ -

j #œ #œ

œ.

#œ. P

œ J

‰ # œœ -

‰ œ # œ-

#œ.

rubato

31

œ #œ #œ

. œ #œ J

‰ #œ ‰ # œ- # œ-œ

j‰ ‰ ‰ # œ ‰ œ œ. œ œœJ p leggiero j‰ ‰ œ . # œ . œ. œ

26

& œ. œ.

-œ j #œ J ‰ ‰ #œ #œ œ œ #œ P leggiero

œ J

#œ #œ

‰ #œ ‰ # œ-œ # œ-

j # œ j# œ #œ #œ #œ.

#œ.

# œ # œ œ œ # œj # œ . # œ . F# ‰ # œœœ ‰ # # œœœ ‰ # œœ ‰ # œœ j #œ. #œ. # œ. ‹œ. #œ


12

& #œ.

39

Fl.

#œ.

#œ.

#˙.

‹œ.

j œ # œj . j #œ ‹œ & #˙ #˙. œ ˙. # œ œ #œ #œ j ‰ j ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œj œ œ œ # œ œ œ #œ œ #œ œ œ ‰Nœ œ œ ? #œ œ œ œ # œœ œ # œ œ # œ œ n œ œ ˙ . . . . . . . œ. #œ.

39

Pno.

44

Fl.

&

44

Pno.

&

b˙. p j j ‰ ? ‰ # ‹ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ bœ œ bœ œ 98 j b œ b˙. bœ J œ J bœ J œ J bœ #˙. #˙.

6 8

C

&

6 b œ œ. j # >œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. 8 . œ. œ. F ? jb œ bœ

53

Fl.

&

P

œœœ

& ‰ -œœ ‰ b -œœ p leggiero ? jb œ j œ bœ œ

53

Pno.

œ

jœ œ œ J

j œ œ

œ

œ J

œ.

‰ œœ- ‰ œ-œ jœ jœ œ œ

jœ jœ œ œ ∑

Nœ b œ œ œ œ œ J . . œ. œ .

œ.

œ œ 6 bœ 8 b œ œ n œ n œ œ œ œ œj œ.

j œœœ j œ œ œ

49

Pno.

j j9 b œ œ œ œ 8 œ

bœ. œ.

49

Fl.

9 8

Œ.

jœ œ Œ.

jœ œ

œ. F

. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. .

F subito j bœ bœ

œ

œ œ

jœ œ

œ. œ. œ. œ œ œ œ œ.incisivo


13

& œ œ œ œ.

œ œ J

58

Fl.

58

Pno.

& ?

œ.

œ̆

œ.

... . . & œ œ œ œ œ œ. œ. œ # œ. œ. œ. œ œ. ? œ. œ œ œ œ œ œ # œ n œ œ. œ. œ œ

Fl.

rit.

œ

œœ

œ œ & ‰œ ‰œ

‰ œœ ‰ b œœ

‰ œœ œœ ..

‰ b œœ œœ ..

‰ œœ œœ ..

b˙.

b˙.

&

œ˘

œ. Œ .

˙.

‰ œœ ‰ œœ

j j j j œ œ œ œ jœ œ œ J œ J œ œ œ œ œ ˙.

œ b œj j j J b œ œ œ œ b˙. œ bœ

œ.

. œ. œ. # œ œ œ. œ œ œ ‰ œœ ‰ # œœ

˙.

?

œ #œ œ œ.

œ œ œ ˙.

˙.

Meno mosso q- = 60

˙.

p

legato e un poco rubato

bœ bœ bœ œ bœ  ∑

œ bœ bœ œ Nœ. Nœ bœ. œ. b œ œ bœ bœ 3 bœ espress. b œ b œ b œ b œ b œ ? bœ bœ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ œ bœ œ bœ bœ bœ bœ * *    *

74

Pno.

œ. Œ .

n˙.

74

Fl.

œ.

& #˙.

68

Pno.

œ̆

œ.

. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. # œ œ œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ œ. . .

œ.

œ œ J

œ.

œ. Œ .

œ œ. œ. # œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ . .

œ œ & J

68

œ˘

œ.

63

Pno.

œ.

œ œ J

œ. œ. Œ .

œ. Œ .

63

Fl.

œ˘

œ.

&

Œ.


14

78

Fl.

&

& œ bœ œ Nœ.

78

Pno.

? 82

Fl.

&

bœ bœ

bœ 

œ

œ

bœ bœ Nœ œ. 3

bœ bœ bœ *  ∑

Œ.

bœ.

œ

œ

&

œ.

F

j œ Œ.

œ œ bœ b œ œ nœ

bœ bœ

bœ  D

œ

bœ œ

*

bœ bœ Nœ œ bœ Nœ

&

frull.

& b˙. ?

bœ.

b -œ b œ N œ Ÿœ . ~~~~~~~~~~~~~~~ Nœ œ. œ bœ @ @ @ 3

œ

bœ 

bœ bœ

Ÿ̇ ~~~~~~~~~~~ .

œ œ

œ

*

œ bœ Nœ œ.

Nœ œ bœ œ .

3

œ.

91

Pno.

b -œ b œ œ

bœ bœ œ bœ bœ b œ ? bœ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ bœ * *   & Nœ.

91

Fl.

bœ Nœ

œ

87

Pno.

œ œ. œ œ. œ bœbœ œ œ bœ Nœ b œ b œ b œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ bœ œ. & bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. F espress. ? bœ œ œ œ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ œ œ œ b œ œ bœ * œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ *  * bœ bœ *bœ * *  b *   *    * 

87

Fl.

*

œ. p

82

Pno.

œ

œ 

b˙. bœ bœ bœ œ

bœ 

œ œ bœ Nœ @J @ @ @

bœ bœ œ œ .

œ. 

Œ.

bœ bœ bœ bœ

* bœ  œ. 

˙.

œ

œ

bœ *

bœ ˙˙ ... bœ œ œ . ˙ b œ bœ bœ bœ œ œ bœ bœ bœ bœ bœ bœ œ œœ œ bœ bœ œ bœ bœ œ bœ œ œ bœ bœ * *  * *  * 


15

& ˙.

96

Fl.

accel.

Tempo I

˙.

˙.

98

& ˙˙˙ ... œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙. P . œ œ œ œ. . . œ œ œ œ. œ œ œ. ? œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ. . œ œ œ. .

96

Pno.

6 & 8

101

Fl.

œ. œ . J

& Œ.

106

Fl.

106

Pno.

& ?

œ.

œ b œ. œ. œ. .

& œ œ. œ. œ b œ. œ. .

>œ . & œ.

111

Pno.

œ̆ J œ.

?

œ bœ. œ bœ

œ̆ œ J œ.

œ

b -œ b œ œ ˙ . 3

œ

-œ # œ bœ œ.

œ̆ J

j 9 j b œ> œ 8 œ. œ J N œ b œ> > œ. . 9 œ. œ œ œ. œ. œ 8 œ . œ. . .

3

> b>œ œ b œ Jœ

N œ. œ. . œ. J

N œ. œ . œ. J

b>˙ . b˙.

... . œ œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ.

œ> œ J

6 8

œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ . œ . . œ. . .

œ.

> œ. œ.

œ.

6 8

œ. œ. œ. œ. F ritmico

> bœ bœ

œ œ œ. œ . œ. œ œ. œ . œ. œ œ. œ œ œ œ œ b œ œ œ. œj b œ. . œ . . œ . ... . . . . œ. . . . F ritmico

111

Fl.

œ

œ 6 bœ œ œ J & 8 œ . œ. œ . . . . œ œ œ. œ œ œ. ? 6 œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ 8 œ . . œ. . . œ. .

101

Pno.

œ. F

bœ. œ bœ œ

68

> b œ. œ œ. œj b œ . .

>j > œ b˙. œ b˙.

œ bœ œ œ. œ. œ. . .

. . œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ b œ œ

œ> b œ> œ>. œ bœ œ.

œ. œ. œ. œ. œ œ. . œ. > . . . . . . . . . . b œ . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . œ œœ œ œœœ œ. œ.

œ. œ. œ . > œ œ

œ. œ.

œ> œ J


116

Fl.

&

œ.

Œ.

˙. P

bœ.

Œ.

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. p preciso

121

Fl.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p preciso œ bœ œ bœ bœ œ œ œ b œ œ b œ b œ œ œ ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. J p preciso

? b ˙>.. b˙ & b˙.

& œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. j bœ Œ. b .œ. > p ? j b œ> j œ. N œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ>

121

Pno.

> . œ. œ. œ. œ. œ. N œ. œ œ. b œ & J

125

Fl.

125

Pno.

& œ . œ. ? œ . œ.

œ. œj b œ> . > œ. œj b œ .

. œ. 9 œj b œ. & œ. œ. œ. œ. œ œ. 8 . π inquietante

>œ .

œ.

œ.

jb œ œ. > b œ œ œ œ b œ. b œ b œ. œj b œ> . . . . . . b œ. œ. œ. œj # œ> . œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ.

j > œ. b œ

Œ.

œ. œ. œ. œ.

> b œ. œ b œ. œj b œ . .

œ. œ. œ. œ.

N œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ œ. œ œ œ œ . . . . . j b œ> œ. œ. œ. œ. œ.

F

j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ

œ # >œ J

bœ.

˙.

˙.

œ. œ. œ. > . j b œ . œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. . > . b œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. J

130

Fl.

16

cantabile

j b œ œ œ & œ. œ. œ. . . œ. œ.

116

Pno.

E

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœœœœœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. π inquietante ∑

6 œ œ œ œ œ. œ. œ. 9 œj b œ. 8 .. . . 8 .

œ # œ> J

>œ .

6 8

œ. œ. œ. œ. œ. œ. 9 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. 9 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ> 6 & œ œœœœœ 8 œ œœœœœœœœ 8 œ œœœœœ 8 œ œœœœœœœœ 8

130

Pno.

?

9 8

6 8

9 8

6 8


17

j > œ. b œ

. œ. 6 & 8 œ. œ. œ. œ. œ œ.

134

Fl.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6 &8 œ œ œ œ œ œ

œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ

134

Pno.

? 6 œ. 8 œ. 138

Fl.

&

138

Pno.

&

#œ. # œ- .

œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆

œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œ œ œ œ œ

? j œ bœ œ bœ 

j œ #œ œ #œ 

œ # >œ J

Nœ. N œ- . 98

# >œ .

#œ. # œ- .

œ. œ. œ. œ.

ƒ

œ.

. œ. œ

> œ. b œ J

œ #>œ J

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ j j œ œ œ #œ N œ # œj œj n œ œ œ œ #œ Nœ #œ œ nœ

œ.

. œ. .œ œ. œ. œ. œ 6 œ>. 8 ƒ >

œ̆ œ̆ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 J 8

œ> œ . 6 ‰ œ œ. 8

9 8 Nœ #œ nœ Nœ #œ nœ > > >

6 8 ˙. ˙. >

j œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ > > > >

œ.

U.

˙ ˙.

Œ.

U

˙. ˙.

4' aprox.
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG502