__MAIN_TEXT__

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Estudi coral núm. 3 per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Estudi coral núm. 3 [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: gener 2019 ISMN: 979069208-493-8 Dipòsit legal: B-28971-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


     

  

         

          

 

                

 

  

   

           

 

    

 

         

       

   

  

  

         

 

 

 


    

 

       

 

 

 

  

  

  

 

 

 

       

  

   

      

  

 

  

   

 

    

          

      

 

 

  

 

 
 

!

   

 

 

 

   

  

 

  

  

         

       

     

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

    

 !

  

 

            " 

 

 

  

  
 

  

 

  

  

  

  

  

 

!#

     

 #!

 

     

  

  

 $  

        

     

       

      

     

      

  

        

 

 


    

 

 

  

    

 

 

      

    

 

  

 

       

 

   

  

 

  

 

    

 

 #

 

  

     

 $  
       

 

 % 

    

 

   

 ( ) #

catĂ leg complet a: la mĂ  de guido www.lamadeguido.com

MG493

& 'Profile for La mà de guido

MG493 Estudi coral núm. 3 (Llorenç Balsach)  

MG493 Estudi coral núm. 3, de Llorenç Balsach. per a cor

MG493 Estudi coral núm. 3 (Llorenç Balsach)  

MG493 Estudi coral núm. 3, de Llorenç Balsach. per a cor

Advertisement