MG483 Moviment per a petita orquestra (Marcos Bosch)

Page 1

MARCOS

BOSCH MOVIMENT per a petita orquestra

Edicions la mĂ de guidoMARCOS

BOSCH MOVIMENT per a petita orquestra


ISBD(PM) Moviment [Música impresa] : per a petita orquestra / Música de Marcos Bosch (n.1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018- 1 partitura (20 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per l'obtenció del material orquestral, posar-se en contacte amb l'editorial Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-483-9 Dipòsit legal: B-23900-2018 Copyright de la música: © 2018 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Moviment per a petita orquestra Flauta

Clarinet en Si b

Fagot

Trompa en Fa

c

c

œ œ ˙ p espress.

# & # c ? &

#

&

c

Violí 2

&

c

Viola

B

c

?

c

?

c

Contrabaix

8

Fl.

& &

Cl.

8

T. 8

&

##

43

#

43

∑ œ.

&

Vl. 2

&

w

Vla.

B

w

?

43

Vl. 1

?

43

3 4

c

c

3 4

c

43

. 43 œ œ œ œ c œ

43

c œ œ œ

c

c 

c 

c

p

∑ œœ

p Œ

œ bœ

œ Œ

w

œ nœ p

‰ j œ œ œ œ p w

˙

œ

2 4 2 4

c

c

c

c

œ bœ œ œ œ

42 ˙ 42 ˙

c œ bœ œ œ œ

42 b œ œ c œ œ œ œ œ bœ 42

42 ˙ ˙

42 ˙

42

B

c œ bœ œ ˙ F c œ œ nœ ˙ F œ bœ œ ˙ c c

F

œ bœ œ œ œ œœœœœ c F ∑ c œ œ bœ ˙ F 6

42 ˙ 42

c

A

42 ˙

42

œ œ

c

œœœ J b œ œ 42 b œ œ œ œ c œ œ œ œ œ

42 œ

œ bœ

Marcos Bosch

42

42

c bœ œ œ c

˙

c w œ

œ œ

œ

2 4

bœ ˙ œœ p espress.

c

c w

43 b œ œ œ 43

43 ˙ .

3 4

43 ˙ .

œ

c

43

œ œ bœ c w 3 œœœ J bœ œ 4 œ œ bœ

bœ bœ œ

c w b œ 43 ˙ . œ œ p espress. Œ 43 œ œ œ œ c b ˙ . œ œ œ ˙

Œ œ œ œ ˙ p tranquillo

?

Fg.

Cb.

c

&

Violí 1

Cello

Vc.

Lento expresivo q = 50

c c

© Copyright 2018 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

pizz.

bœ bœ œ œ F

bœ bœ œ œ F pizz. c bœ Œ œ Œ F


4

Moviment per a petita orquestra

œ œ

14

Fl.

Cl.

Fg.

&

# œ ˙ & # œ nœ

&

#

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

Cl.

Fg.

? ?

20

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

?

œ bœ b˙

5 4 5 4

F œ œœ œ 5 bœ 4 bœ œ œ bœ œ

œ œ œ

˙

5 4 w

3 4

∑ bœ bœ œ œ bœ œ

œ œ

45 b œ b œ œ

œ œ

bœ bœ œ

œ

bœ bœ

œ œ

bœ bœ œ

œ œ

w

#

˙

bœ bœ

?

5 4

œ

Œ œ

# & # Œ œ

&

œ

Œ

3 œ œ bœ 4 ˙. p 3 œœœ ˙ 4 b˙. œ p 3 ∑ ∑ 4

bœ bœ œ bœ

&

20

T.

œ œ

œ ˙ œ œ

20

Fl.

14

Vl. 1

bœ bœ œ

bœ œ bœ ˙

B 14

T.

bœ œ bœ œ œ bœ 5 œ bœ bœ œ œ bœ œ 4 bœ œ œ

Œ

b˙ œ œ nœ œ

w œ œ œ bœ œ bœ bœ

œ Œ

w

w b˙ ∑

45 b œ Œ

œ

w

F

˙. F ˙ F

 œ

˙

#œ œœ˙ F intenso

œ ˙

œ

˙

˙ F

˙

w

˙

w

˙

˙ F

nœ œ ˙ F

œ

Œ œ

œ ˙

˙ F

w

Œ

45

˙

œ ˙ 

Nœ Œ p arco

43 43

p dolce

c bw p œ œ œœ c w p ∑ c bw p ∑ c w p c bœ œ œ œ b˙ p ∑ c bœ p

œ bœ bœ œ

∑ œ bœ œ ˙ w bœ

˙. w w bœ œ

Œ

bœ bœ ˙

∑ ˙

43

c

œ œ bœ

œ

3 4

c

œ bœ b˙

˙ Œ œ ˙ œ p molto delicato  ∑

w œ

w

43

œ œ

c 

œ œ œ œ

pizz.

pizz.

˙ p

˙ p

pizz.

˙ p

 ˙ p œ œ œ œ pizz.

œ œ œ Œ π

˙

˙

42 42 42 42 42 42 42 42 42


2 4

27

Fl.

Cl.

Fg.

&

# & # 42 ? 27

T.

&

2 4

# 2 4

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

Cl.

Fg.

&

# & #

T.

&

34

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

3 8

2 4

3 8

2 4

3 8

2 4

3 8

2 4

Œ

‰ œœ F

#œ œ œ œ œ œ œ. F ∑ ∑

#

œ. F

marcato

œ œ œ ∑

œ.

œ. #œ œ œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ# œ œ >œ œ # >œ œ nœ

œœœœ œœœœ œ œœœ œ > > >

œ

œœœœ œœœœ œ œœœ œ > > >

œ

œœœœ œœœœ œ œœœ œ > > > ∑

œ

˙ œ œ >

œ. œ >

œ œ bœ

5 >œ œ # >œ œ œ# œ œ n œ

arco

? 34

>œ > > > œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ >œ œ ˙ œ

34

Fl.

œ # œ œ >œ œ # œ œ 3 ‰ 42 œ > 8 œ œ œb œ b œ > bœ œ œœ arco 38 Œ ∑ ‰ 42 42 œœœœœœœœ > > arco F j 42 œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 38 œ b œ b œ . 42 œ œ œ œ œ œ œ œ > > F> > > > > > > > arco 38 2 œœœœœœœœ j 4 42 œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ> > > > > > œ œ >œ > > > F > pizz.œ œ > > > > 24 R ≈‰ Œ ∑ ‰ ≈ œ ‰ œ ≈ 38 ≈ œ ≈ œ ‰ 42 R ≈ R R F 2 4 Œ

27

Vl. 1



Moviment per a petita orquestra Allegro moderato ma ritmico q

B

˙

œ >

>˙ ∑ ˙

p >œ œ # >œ œ œ œ œ >œ œ œ > > >˙ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ nœ œ > > œ >œ œ œ > œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

r œ ≈ ‰

œ ≈ ‰ R œ œ ‰

Œ ∑

œ œ

pizz.

œ œ

œœœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ œœœœ œœœœœœœœ œ œ

#œ #œ

œœœœ œœœœ œœœœ œ J

Œ

œœœœ ∑


6 39

Fl.

Cl.

Fg.

& &

?

##

œ œ œ. b˙ œ œœ

œ œ œ. ˙ œ œœ

œ œ œ. n˙ œ œœ f >˙ b >˙

œ œ œ. ˙ œ œœ

>œ œ œ >œ œ >œ œ œ œœ. œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ. œ >

j œ ‰ >

r r œ ‰ œ ‰ œr ≈

f

f # >œ ‰ & J f 39 & ˙ 39

T.

Vl. 1

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

f

˙ f ˙

f >˙ f arco >˙ f

Œ

> bœ ‰ Œ J

Cl.

Fg.

T.

˙

˙

˙

˙

b >˙

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

j #œ ‰ Œ >

Œ

œ œ #œ

∑ ∑ ∑ ∑

#˙ >

42

C

42 42 42

38 b œ b œj . œ >

38 j œ œœ . œ œ œ œ > œ œ > > > pizz. > > > > ‰ ≈ œ ‰ œ ≈ 38 ≈ Rœ ≈ œJ . R R F

Œ

#œ œ œ œ œ œ œ. F ∑ ∑

∑ ∑

˙

#˙ >

˙

œ # œ œ >œ œ # œ œ 3 œ 2 œ > 8 >œ œ b œ b œ 4 bœ œ 38 Œ ∑ ‰ 42 Œ .

œ œ œ œ œ >œ > >

œ œ œ. ˙

˙

> ˙

b >˙

#˙ >

> ˙

r & ‰ ≈ œ œ œ ≈ 38 > F # & # ‰ ≈ œr œ œ ≈ 38 > F ? ‰ ≈ r ‰ r ≈ 38 œ œ F 47 # 38 ∑ & 47

> ˙

œ œ œ. ˙ œ œœ

47

Fl.

Moviment per a petita orquestra

œ̆ .

œ̆ œ œ̆

œ̆ .

œ̆ œ œ̆

œœœœœœœ œ > > F ≈ Jœ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > F ∑ ∑

œœœœ œœœœ > > œœœœ œœœœ > > ∑

Œ

#œ œ œ ˙ œ œ œ. F

42 œ œ œ œ œ œ œ œ > preciso > F ‰42 œ œ œ œ œ œ œ œ > > F preciso ∑ 42

‰ ˙

œ œ bœ. F

œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > > > > ∑


7

Moviment per a petita orquestra

54

Fl.

Cl.

Fg.

&

# & #

T.

&

‰ bœ œ bœ. F ∑

? 54

#

œ

˙

Vl. 2

&

˙

Vla.

B

b œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >

Vl. 1

Vc.

Cb.

?

Cl.

Fg.

& &

T.

&

61

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

##

? 61

? ?

˙

˙

∑ ˙

˙

> > > >œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œ œœœœœœœœ

˙

> > > œœœœœœœœ œœœœœœœœ > > > cresc. molto >œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œ > > > > cresc. molto ˙

cresc. molto

˙

> > > bœ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œ

> > > bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > > > > > > > > > > cresc. molto ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?

61

Fl.

œ bœ œ

&

54

#

D

>œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.

# œ. œ. œ. œ. ƒ p leggiero > > > >œ œ œ >œ œ >œ œ œ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. bœ œ œ œ œ œ œ œ # œ. œ. œ. œ. ƒ . . . . . . . . p leggiero > > > >œ œ œ >œ œ >œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ . . . . #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ƒ p leggiero > > > b œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ œ # œj ‰ Œ ∑ ∑ ∑

ƒ

p espress. ˙ #˙ p espress. #˙ #˙ p

espress.

#œ #œ

#œ œ

#œ #œ

˙

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ∑

Œ #œ p

pizz.

#œ Œ ∑

Œ #œ ∑


8 71

Fl.

Cl.

Fg.

& &

? 71

T.

##

&

˙

#œ #œ

˙

#œ œ œ

Moviment per a petita orquestra

3

3

˙

#œ #œ œ

œ #œ

˙

˙

#œ #œ #œ # œ # œ # œ #œ #œ #œ 3

3

˙

˙

˙

3

˙

˙

˙

˙

˙

˙

poco

#

#œ #œ

p ˙

œ #œ

˙

#œ œ

p

poco

p #˙

poco

3

#˙ p

calido

Vl. 1

&

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.

Vl. 2

&

Vla.

B

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.

71

Vc.

Cb.

?

Cl.

Fg.

& &

? 82

T.

#œ Œ

?

82

Fl.

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.

&

Œ

˙

## ˙

˙

˙

# #˙

˙

#œ Œ ∑

Œ #œ

˙

˙

˙

œ #œ ∑

˙

∑ ∑

#œ Œ

∑ ∑

˙

˙

˙

˙

#˙ ∑

N˙ ∑

˙ ∑

˙

˙

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ . . . .

Vl. 1

&

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ.

Vl. 2

&

Vla.

B

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

82

Vc.

Cb.

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ.

?

Œ #œ

#œ #œ

?

#œ #œ ∑

Œ ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.


9

Moviment per a petita orquestra 94

Fl.

Cl.

Fg.

&

# & # ? 94

T.

&

#

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

Cl.

Fg.

& &

? 105

T.

&

105

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

˙

˙

˙

˙

˙ ∑

œ œ œ bœ . J p calmo e profondo ∑ ∑

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. π œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ . bœ π.

105

Fl.

j N œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. ‰ Œ π

94

Vl. 1

E

##

∑ ∑ ∑

∑ n˙

p intimo ∑

# bœ œ bœ œ ˙ ∑

˙ ∑

œ

∑ b˙

˙ ∑

˙

∑ ˙

˙ π

pizz.

nœ ∑

œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. π

∑ ˙

arco

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙

Œ ∑

œ œœ œ œ bœ ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ . . . . . . . . . . . .

Œ #œ œ #œ. p lugubre ∑

˙

˙ ∑

˙

œ bœ

˙

#œ J

œ œ

˙

Œ #œ œ ∑ ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.

b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.


10

Moviment per a petita orquestra

116

Fl.

Cl.

Fg.

& &

? 116

T.

##

&

#

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

Cl.

Fg.

T.

# & # ?

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

p

œ #œ œ #œ #˙

œ #œ ∑

˙

˙

˙

# Œ

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ∑

. œ œ œ œ. œœ œ œœ P ∑ ∑ ∑

œœ œ bœ œ

œ bœ œ œ œ b˙

˙

bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ F subito Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~ j j ‰ ∑ Œ ‰ œ œ #œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. F subito ∑ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ œ ‰ Œ bœ bœ ‰ Œ F subito ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ˙

F

j œ œ bœ ˙ . œ œ bœ p inquietante pizz. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑

˙

˙

&

127

œ. œ. œ. œ.

?

&

œ. œ. œ. œ.

?

127

˙

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

127

Fl.

#œ #œ #œ

116

Vl. 1

˙

#œ œ

œ

Œ ‰

œœœœ œœœœ œœ œœ œœœœ p ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p pizz. œ œ œ œ œ Œ œ œ p


11

Moviment per a petita orquestra 137

Fl.

Cl.

Fg.

&

# & # ? 137

T.

œœœ

&

#

œœ

˙ p

Vla.

B

Cl.

Fg.

œ. œ. œ. œ œ

T.

œ

œ.

œ. œ. œ. œ. œ œ

F ‰

Œ

&

#

Vl. 1

&

Vl. 2

&

bœ œ œ œ

Vla.

B

Cb.

˙

œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ nœ œ F Ÿ~~~~~ ∑ Œ #œ

145

Vc.

˙

? ?

œ

bœ ∑

œ

œ

œ bœ

Œ

˙

bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ p Ÿ~~~~ œ ∑ ∑ ∑

Œ. ∑

Œ bœ p ∑

œ

œ

˙ b˙ ∑

œ

œ

œ bœ œ

œ

œ

œ # œ œ # œ œ n œ œ œ œ œ œ œf œ subito ∑ ∑ ∑

œœœœœœœ p œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ ∑ ∑

pizz.

œ #œ

˙ ˙ ∑

œ

˙

Œ

bœ bœ œ œ

œœ F

œœ # œ & # œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ ˙ ˙ b˙ ? b˙ 145

œ nœ œ œ ‰ œ œ nœ œ Pœœ b˙ ∑ p ∑ ∑

œ œ œ

&

&

Fl.

Vl. 2

145

?

∑ ∑

&

Cb.

˙ ∑

Vl. 1

Vc.

˙

137

?

bœ bœ

G

Ÿ~~~~~ Ÿ~~ œ # œ Œ ‰ J œ ∑ F arco ∑ œœ‰ Œ œ œ ‰ Œ F ∑ ∑ ∑

œ

œœœœœœœœ p f subito œœœœœœœœ f subito Œ

∑ ∑ ∑

œœ f

arco

subito


12

Moviment per a petita orquestra

152

Fl.

Cl.

Fg.

T.

& &

##

?

‰ œ #œ f 152 # & œœœœœ œœ

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Cb.

nœ œ œ œ œ œ œ Œ

œ

152

Vc.

Œ

œœ œœ

œœœœœ

œ œ

Œ

Nœ #œ ‰ f ∑

?

œ. f n œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

p œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ nœ œ œ œ œ œ f p œœŒ ‰ ‰ ∑ ∑ ∑ œœ œ œ #œ œ p nœ ˙ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ ≈  œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ ∑ œ ˙ p molto Ÿ~~ Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Œ ∑ ∑ ‰ ‰ j j œ #œ œ. #œ #œ œ œ œ ∑

?

H

œ œ #œ œ ‰ ∑

#œ ‰ Œ

. # œ. œ. # œ. # œ

Œ

p ∑

pizz.

Œ

(glissando)

œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ R

158

Fl.

Cl.

Fg.

&

# ..... & # n œ œ œ œ œR ≈ ‰ ? 158

T.

&

# Œ

Vl. 2

&

Œ

Vla.

Vl. 1

Vc.

Cb.

Ÿ~~~~ #œ œ œ œ œ. œ œœ

Œ

P espress. ∑

&

158

Œ ∑

bœ bœ

œ bœ

œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

B

?

?

∑ ∑

Œ

Ÿ~~~~~~~ œ

‰ Œ # œ # >œ >f ∑

∑ bœ

p

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ bœ ∑

p

p b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p

#œ #œ œ #œ

Ÿ~~~~~ #œ Œ

Ÿ~~~~~ œ Œ

Ÿ~~~~~~

œ bœ bœ œ œ œ œ œ #œ Nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

arco

#œ #œ ‰ Œ

œ #œ ‰ Œ


bœ œ

. bœ bœ bœ I

165

Fl.

Cl.

Fg.

T.

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

&

# & #

Cl.

Fg.

‰ ∑

ƒ

&

œ

?

˙

? # b˙

˙

&

˙

Vla.

B

? ?

œ

œ

j œ >

j bœ >

œ. œ

œ

œ.

bœ œ

‰ nœ œ œ.

œ

j bœ bœ. >

j œ >

˙

bœ œ

. ‰ bœ œ œ

œ

j œ >

œ. œ

>œ J

œ

˙

œ œ œ œ œ œ œœ ˙ bœ

œ

˙

œ.

&

3

j bœ œ. > bœ œ œ. b >œ J

bœ œ

œ

˙

j bœ > b >œ J

œ.

3

3

œ

13

œ

j bœ

œ. ˙

b >œ J

œ.

3

J

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ bœ. œ >p > ∑ ∑ ∑ Œ

˙

˙ ∑

‰ ∑

∑ Œ

p

bœ œ

b >œ J

bœ œ œ bœ œ œ ‰ p Œ ‰ œ nœ ∑

œ

3

?

œ

3

˙

œ

œ.

œ

3

˙

˙

˙ œ

j bœ >

3

œ ∑

œ.

. . . . . . . . . œ. œ œ. œ. b œ. b œ b œ. œ. œ œ. œ. œ b œ. b œ. b œ œ. œ. œ œ. œ. b œ b œ. b œ. œ œ. œ. œ ≈ ˙

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ

≈ ≈≈ œ œ œ œ nœ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ œ œ œ œ nœ bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ œ œ

˙

œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙

&

Cb.

˙

3

3

Vl. 2

Vc.

bœ œ

œ bœ œ .

3 3 3 3 # Œ & # nœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ

171

Vl. 1

œ

œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ≈ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ Œ

171

T.

ƒ molto marc.

nœ bœ nœ œ ƒ ? œ #œ #œ œ #œ œ bœ bœ bœ. ƒ 165 # Œ ‰ nœ bœ. bœ & bœ ƒ molto marc. 165 bœ. bœ b œ b œ œ & #œ œ #œ #œ œ ƒ molto marc. b œ. ∑ b œ. b œ. œ. & ƒ ∑ B bœ. ƒ bœ. bœ b œ b œ ? œ #œ #œ œ #œ œ ƒ molto marc. bœ . ? Œ ‰ bœ bœ

171

Fl.

bœ ‰. R

Moviment per a petita orquestra

b œ b >œ p>

pizz.

œ ‰ J p


14

Moviment per a petita orquestra

Fl.

Cl.

Fg.

&

## b œ œ n œ œ Œ & ? 179

T.

&

#

Vl. 1

&

˙

Vl. 2

&

Vla.

B

œ.

179

Vc.

Cb.

Œ

bœ J

Fl.

&

‰.

Cl.

&

185

T.

&

185

&

œ

Vl. 2

&

Vla.

B

˙

Vc.

Cb.

œ nœ

Œ

bœ œ nœ ‰

Œ

Œ

‰ œœ

‰ b Jœ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ

‰ œ bœ œ. bœ œ >p > b œ ‰ b Jœ ‰ œ J J

œ

œ

bœ J

‰ b Jœ

œ œ >

b œ >œ œ . p> Œ ‰

œ J

˙

˙

?

˙

?

œ ‰ œJ ‰ J

œ b >œ œ > F

>> ˙ œœ ‰

P

œ

œœ

˙

˙

˙

œœœ œ >>

œ

P

œ œ bœ œ œ œ œ ˙ > >> >> ˙ œ œœœ >> œ œ

œœœ

œ

œ >œ œ > F

˙ ˙

j œ ‰

œ ‰ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ > œ œ œ œ œ œ‰ Œ œœ ‰ œ œ œœ >œƒ> œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœœœœ œœ œœ œ œ œ‰ Œ ‰ Œ

Œ

˙

œ

œ ‰ œj ‰ J

K

œ œœ ˙ >>

˙

œ

˙

œ œ œ œ œ œR ≈ ‰ R

Vl. 1

#

≈ œR n œ

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

œ ## œ œ œ Œ

?

bœ œ œ œ ‰

œ œ bœ œ bœ œ Œ

?

œ nœ

œ bœ bœ ≈ ‰

Œ

bœ œ >

?

185

Fg.

œ bœ bœ œ bœ bœ ‰

Œ

179

œ ‰ J

˙

œ œ œ œ

˙ ˙

ƒ œ œ œ ‰ œœœœœ >œ ƒ> ˙ œ J ‰ ƒ >œ œ >œ œœ ‰ œœœœœ œ œ œ œ ƒ œœ œ ‰ œ œœœœ >œ ƒ> œ

œœœœœ

∑ ∑

Œ

‰ ‰

#œ œ œ œ œ œ œ. f Œ ∑

œœ œ œœœœœœœ œ > >f ƒ œ œœœ œœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œœ >œƒ> f œ œ ‰ œJ ‰ J ‰ Jœ ‰ œ‰ Œ J ƒ

œœœœ œœœœ > > œœœœ œœœœ > > ∑


Moviment per a petita orquestra

192

Fl.

Cl.

Fg.

&

# & # ‰ ? 192

T.

&

#

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

Cl.

Fg.

& &

T.

&

197

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

##

? ?

∑ œœ

? 197

œ

≈ 38

r ≈ 38 œ 3 8

2 4

2 4

Œ

2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > F 2 ∑ ∑ ∑ 4

∑ ∑

#œ œ

œ œ œ.

#

œ œ

œ. œ œ œ marcato f œ œ ‰ Œ ∑

œ

œ # œ œ >œ œ # >œ œ œ œ nœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > >

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > >

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > ∑

œ. œ

œ

œ œ bœ œ ∑

œ #œ

œ

>œ > > > œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ >œ œ ˙ œ

197

Fl.

≈ r œ œ F ≈ r ‰ œ F ∑

3 œ ≈ 8

œ # œ œ >œ œ # œ œ 3 42 œ > 8 œ œ œ bœ b œ > bœ œ 38 Œ 2 ∑ ‰ 4 œ > 38 b œ b œj . 42 œ œ > œ œ œ œ œœ> > > > 38 2 œ j œ œœ 4 . œ œ œ > > > œ œ >œ > > œ > > > > 24 R ‰ ≈ œ ‰ œ ≈ 38 ≈ œ ≈ œ ‰ R R F

192

Vl. 1

r ≈ œ œ F

15 >œ œ # >œ œ nœ œ #œ œ œ œ f ∑

œ

˙ œ. œ œ œ

œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ con slancio

˙

˙

œ ˙ œ. œ œ

f œœœœ œ >œ œ # œ œ œ œ œ >œ œ œ > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œœœ nœ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ > > con slancio ˙ r≈ ‰ Œ ∑ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œœ œ œ >

œœ œœ

œ œ œ œ ∑

œ ≈ ‰ R œ œ ‰

Œ

Œ ∑

œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ &

œ

œ

œ #œ

œœœœ œœœœ œ œ œ œ ∑

œœ œ œ ∑

&


16 202

Fl.

Cl.

Fg.

T.

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

&

Cl.

Fg.

r ‰ ≈ ‰ Œ œ œ & œ œ œœœœ œ f con slancio œ œ ? œ ≈ ‰ Œ œ œ œœœœ R f 202 # œ œ ? Œ œ œ. & f˙ 202 œ œ œ œR ≈ ‰ œ œœœ & f ˙ f

&

˙ f

&

?

& &

? &

molto marc.

molto marc.

˙ f molto marc. arco ˙

&

206

T.

f

##

œ

œ

œœ œ R ≈ ‰ ˙ ˙

&

œ œœœœ œ œ œr ≈ ‰

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ œœœœ œœœ R ≈ ‰ ˙

œ

j œ

œ

œ

sostenuto

sostenuto

sostenuto

œ

œ

sostenuto

Œ

œ œœœœ r≈ ‰ œœœ œ œ

œ œœœœ œ

˙

œ

˙

œ œ≈ ‰ R

Œ

Œ

œ

œœ ≈ ‰ R

Œ

œœ œ œœœ

œ

œ

˙ ˙

˙

œ

œ

˙

œ

œ

˙

œ

˙

œ

œ

˙

Vl. 2

&

œ

œ

œ

Vla.

&

œ

œ

Vc.

&

œ

œ

Œ

œœœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œœœœ œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

&

?

œ œœœ œ

œ

œœœœ œ œ œ œ œœœœ

molto marc.

œ R ≈ ‰

# ‰

œœ œ œœœœœ œœ R ≈ ‰

œ

œ

Vl. 1

206

Cb.

œ œœœœ

Œ

f ## œ

206

Fl.

Moviment per a petita orquestra

˙

L

œ

˙

˙


œ R≈ ‰

210

Fl.

Cl.

Fg.

&

210

T.

&

#

210

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

&

n˙ ˙

˙

˙ œœœœ ˙ œœ œ œ

&

Cl.

Fg.

217

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

& & B

#

˙

œ

œ

œ œ

˙

œ œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

43

43

43 43

∑ ˙.

?

∑ œ œœœœ œœ

∑ ˙

˙

43 43

42 42

42 ∑ ∑

42 42

˙

π dolcissimo ˙ ˙

˙

π dolcissimo b˙ ∑B œ œ

π dolcissimo ∑ ∑ ∑

?

42 Œ œ œ œ 6 24 p delicato ∑

42

43 ˙ .

?

Ÿ~~~ ˙ œ œ #œ

42

43 ˙ .

˙

˙

43

˙

M

˙

bœ bœ

˙

Œ

˙

œ œ œr ≈ ‰

˙

˙

œœœœœœ

œ œ

œ

œ

# & # ∑

&

œ

j œ

?

œœ

œ

œ J

&

217

T.

œ J

œ.

?

œ œœœ

œ œœœœ

œœœ œ

˙

œ.

&

œœœ œœœœœ

œ.

&

œ œœ

œœ ˙ œœœœœ

˙

217

Fl.

œ œ œœœ œœœ œ œœœœœ

# œ œœœœœ r≈ ‰ œœ & # ?

17

Moviment per a petita orquestra

œœœ

Ÿ~ œ œ œ #œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙

p ˙ p ˙ p

˙

6

˙

˙

˙

˙

˙


18 231

Fl.

Cl.

Fg.

& &

? 231

T.

##

&

#

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

&

Cl.

Fg.

œ

œœ 6

Moviment per a petita orquestra

œ œ #œ 6

∑ œœœ

˙

œ

˙

œ

Ÿ~ œ

p œ

œ

œ œ

œ

3

6

œ œ #œ ˙

˙

3

3

œœœ

œŸ~ œ # œ œ

6

œ œ œ Ÿ~ œ

œœœ ˙

Ÿ~~~~~~~~ œ ˙ œ # œ œ 6

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ œ ˙

˙

˙

˙

˙

?

& &

?

##

˙

∑ ˙

˙

˙

?# œ œ p

˙ ˙

∑ n˙ p ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙

œ œ ˙

˙

˙

˙

∑ œ œ ˙ p ˙ ˙ ˙

N

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Vl. 2

&

Vla.

B

∑ ˙

˙

@@@ œœœ p3 @@@ œœœ p ˙

˙

˙

˙

? ?

˙ ∑

˙

˙

˙

˙

˙ ∑

˙

b˙ ∑

˙

˙ ∑

˙ ∑

b˙ ∑

˙

˙

˙ ∑

p

˙

˙

3

∑?

∑ ˙

˙

˙ p ˙

˙

˙

Cb.

espress.

&

Vc.

241

Vl. 1

˙

?

241

T.

œœ

˙

œ

œ

B

Ÿ~~ œ

œ

œ

&

241

Fl.

œœœ

6 p delicato ∑

œ

231

Vl. 1

œ œ #œ

Ÿ~ œ œ #œ

3 @ œ #@œ @œ @ @ œ œ #œ @

3

@ # œ@ œ@ œ œ@ # œ@ œ@ 3

3

˙

˙

˙

˙ ∑

>˙ f >˙ f >˙

f> œœ @ @ @œ f 3 3 @ œ # œ @ @œ f ˙ > f > ˙ f


Moviment per a petita orquestra 258

Fl.

Cl.

Fg.

&

# # >˙ & # f ˙

˙

˙

˙

bœ bœ

˙ F ˙ ˙ F

# œ œ3 @ @ @ œ œ œ

&

B

œ @ @ œ œ@ ˙ 3

?

Fg.

&

# & # ? 271

T.

&

#

˙ ˙

˙

˙

˙

˙

˙

F

˙

˙

O

˙

˙

?

271

Cl.

œ œ F œ œ

?#

Vla.

Fl.

˙

&

Cb.

˙ F

˙ F

˙

Vl. 2

Vc.

˙

˙

258

Vl. 1

? 258

T.

œ œ œ œ

˙ #˙

˙ ˙

π ˙

˙ ˙

π

œ œ

œ

œ œ

œ

19 Œ

Œ

œ œ

œ œ

˙

˙

œ œ

œ œ

œ œ

˙

œ œ

œ œ

˙

˙

œ œ

œ œ

œ œ

˙

&

Vl. 1

&

Vl. 2

&

Vla.

B

271

Vc.

Cb.

? ?

œ œ ˙ F sempre

œ œ ˙ F sempre ∑ ∑

˙ ˙

˙

˙

˙

˙ ∑

˙

˙

˙

˙

˙ ∑

˙

˙

˙ ∑

˙

a niente

˙

˙

˙

˙

˙

˙

a niente

˙

˙

˙

U

˙

ca. 8'30
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG483