MG481 Ambulare in caelum (Anna Bofill)

Page 1

ANNA

BOFILL LEVI AMBULARE IN CÆLUM per a orgue

Edicions la mà de guidoANNA

BOFILL LEVI AMBULARE IN CÆLUM per a l'orgue barroc de Cadaqués


ISBD(PM) Ambulare in caelum [Música impresa] : per a orgue / Música d’Anna Bofill Levi (n.1944). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018- 1 partitura (8 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2018 ISMN: 979069208-481-5 Dipòsit legal: B-10275-2018 Copyright de la música: © 2018 Anna Bofill Levi Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Ambulare in caelum (escapades per orgue)

per a l'orgue de Santa Maria de Cadaqués

Aquesta obra és un treball realitzat per a l'orgue barroc de Cadaqués (construït a finals del segle XVII) que ha estat reconstruït a començament del segle XX pel Taller Grenzig amb la recuperació de tots els elements que configuraven l'instrument i que li permeten de produir una sonoritat característica, màgica. Interessada per aquesta sonoritat i per la musica ibèrica del renaixement i del barroc que l'organista Anne Marie Rozés-Daric interpretava amb molt coneixement i excel·lent gust, vaig escriure aquesta primera obra. Més endavant en vindrien d'altres. Vaig prendre l'escriptura d'aquesta obra com un desafiament, adaptar el llenguatge contemporani a la sensibilitat tradicional adoptant un plantejament senzill. A partir d'una idea de textura o trama sonora d'inspiració barroca, generar un caminar atzarós que fa recordar els tientos de Francisco Correa de Arauxo, i que es desenvolupa en una matèria sonora en una suau però permanent dissolució. En definitiva, l'obra és un homenatge a l'instrument històric, l'orgue de Santa Maria de Cadaqués.

Esta obra es un trabajo realizado para el órgano barroco de Cadaqués (construido a finales del s. XVII) que el Taller Grenzig ha reconstruido a principios del s.XX, con la recuperación de todos los elementos que configuraban el instrumento y que le permiten producir una sonoridad característica, mágica. Interesada por esta sonoridad y por la música ibérica del renacimiento y del barroco que la organista Anne Marie Rozés-Daric interpretaba con mucho conocimiento y excelente gusto, escribí esta primera obra. Más adelante llegarían otras. Tomé la escritura de esta obra como un desafío, adaptar el lenguaje contemporáneo a la sensibilidad tradicional adoptando un planteamiento sencillo. A partir de una idea de textura o trama sonora de inspiración barroca, generar un caminar azaroso que hace recordar los tientos de Francisco Correa de Arauxo, y que se desarrolla en una materia sonora en una suave pero permanente disolución. En definitiva, la obra es un homenaje al instrumento histórico, el órgano de Santa María de Cadaqués.

Anna Bofill


Ambulare in caelum (escapades per orgue)

Anna Bofill Levi

Andante MM q = c. 96 (ineguale)

Œ œ bœ bœ Œ ≈ œ œ œ bœ œ œ œ bœ nœ bœ nœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ nœ bœ œ bœ œ œœ œ œœ f f f b www b n ˙˙ w b w ˙ ?c w b˙ b ˙˙ P p ?c ˙ ˙ w w p p &c

4

& Œ bœ œ nœ bœ ≈ œ bœ œ nœ bœ œ œ f ? www

œ bœ bœ nœ nœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ nœ œ nœ

p

? bw p 7

&

? ?

œ œ œœœœœ œœœœœœ ∑

& Œ

10

w ? b b ww ?

p

w p

w ww

b ww 

w

w p

b˙ b ˙˙ p p Œ bœ nœ bœ bœ bœ œ nœ bœ nœ nœ Œ

b ˙˙˙

≈œ

w p

f

≈ r‰  b œ œ œ

f

w p

‰ œ œ œ œ œœ f

 bœ nœ ≈ bœ bœ nœ bœ œ nœ bœ nœ f

œ nœ œ œ œ œ œ b œ b œ n œ œ b œ b œ œ ≈ bœ nœ ≈ nœ bœ œ bœ nœ bœ ≈ œ ≈ nœ bœ œ ≈ bœ nœ bœ bœ nœ bœ bœ bœ f f b w ∑ # ww p

w p © 2018 Anna Bofill Levi. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La mà de guido. Sabadell

œ

cambiare il timbro


ambulare in caelum

œ bœ œ nœ bœ œ nœ œ bœ œ ≈ R‰ ≈ Œ

13

&

bw f b ww

f ? b b www

p

?

œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ bœ œ bœ ≈ ‰ J ≈ ≈ Œ &

p

œ œ œ ‰ œ bœ œ nœ œ bœ nœ ≈ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ nœ Œ nœ bœ nœ & bœ f ∑  & n˙ # ˙˙ p ? ∑ 

16

cambiare il timbro

œ bœ œ bœ œ ‰ ≈ Œ R &

19

& ?

b˙ b ˙˙

˙ p

Adagio q = c.40 (ineguale)

bœ bœ œ bœ f

Œ b b ˙˙˙ p ˙ p

nœ œ œ bœ Œ f

b b ˙˙˙ p

w p

wp

b ˙˙˙ ˙ p

œ œ f

˙ p

Œ bœ bœ ≈ bœ bœ bœ nœ nœ ≈ nœ bœ f

œ

w b ww p pw

œ b œ n œ œ b œ ≈ n œ b œ œ b œ n œ bU˙ f

?

∑ Ÿ~~~~~

& œ œ bœ œ œ bœ nœ œ ≈ œ œ nœ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ ≈ œ bœ œ œ ≈ œ bœ œ ‰ bœ ˙ bœ ≈ bœ œ œ œ f f f ˙ ? ? b b ˙˙ ∑ &  b ˙˙ b p˙ ?  ∑ ˙ ṗ p

22

5


ŸI ~~ Ÿi ~~~~~~~ 25 & œ ≈ bœ bœ nœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ bœ Œ œ ? b b ˙˙˙ ∑ 

6

ambulare in caelum

?

p

ŸI ~~ Ÿ ~~~ œ bœ bœ bœ œ bœ bœ œ nœ bœ bœ nœ œ nœ f ∑ ∑

˙ p

≈ œ ≈ & Œ nœ bœ ≈ ‰ bœ œ œ œ œ bœ œ nœ bœ bœ œ œ nœ œ bœ bœ bœ nœ nœ f f b ˙ ? ˙˙ n b ˙˙ ∑ ˙ p ? ∑ ˙ ˙ p p

28

ŸI ~ Ÿ ~~~~ ~~~~~ & œ nœ bœ œ œ bœ ≈ œ œ bœ nœ nœ œ œ bœ œ ‰ œ bœ œ bœ bœ f ?  ∑ b b ˙˙˙

31

?

35

&

? ?

∑ œ œ. œ. œ œ œ œ ∑

π

b ˙˙˙ π

b ˙˙

π

˙ π

 b ˙˙˙ π Œ œ bœ œ œ ≈ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ f f

bw w w 

w p

π̇

ŸI ~~~~~~~ j œ œ f

ŸI ~~ ‰ œ œ b œ œb œ

w π

nœ b b ˙˙˙ b b www bœ bœ ˙ b œ p p b ˙˙ Ÿ ŸI bœ nœ bœ bœ bœ œ nœ bœ nœ nœ bœ nœ ‰bœ bœ ‰nœ bœ œ œ bœ nœ b˙ œœœœ ˙˙ J J

w π

˙ p

w p

˙ p

˙ p


7

ambulare in caelum

j j j j bœ. œ bœ. & ‰ n œ b œ ‰ ≈ œb œ ≈n œb œ ‰ Jœ ‰ n œ b œ œ ‰ b œ œ b œ . b œ n œ . b œ œ bœ œ œ œ bœ f f f b ˙˙˙˙ b b ˙ w ? b b wwww ∑ b ˙˙ b ww p π ? ∑ ˙ w w ˙ π p p π cambiare il timbro

40

≈ œ ‰ nœ ≈nœ œ &œ nœ J f ? ‰ b œœœ œœœ ˙˙˙ J p ?‰ j œ œ ˙ p

44

ŸI ~~~~~~ œ b œ œ bœ ‰ œ œ ‰ bœ nœ bœ nœ œ bœ J f f w bn ˙˙˙ b b ww  

π ˙ π

π w π

U w

 U ww w  U

w

dur. aprox. 3:30
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG481