MG474 Suite popular catalana (Joan Carles Martínez)

Page 1

JOAN CARLES

MARTÍNEZ Suite popular catalana per a guitarra

Edicions la mà de guidoJOAN CARLES

MARTĂ?NEZ Suite popular catalana Nadala tortosina Ja en baixen els pastors Josep, busqueu-me posada El cant dels ocells Els dos enamorats (melodia de Peret Blanc)


ISBD(PM) Suite popular catalana [Música impresa] : per a guitarra / Música de Joan Carles Martínez i Prat (n.1959). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (14 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2017 ISMN: 979-0-69208-474-7 Dipòsit legal: B-24639-2017 Copyright de la música: © 2017 Joan Carles Martínez Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Nadala Tortosina 6 D 5 G

Guitarra

Vb

5

Arrj: J.C. Martínez Prat

Lent Moderat

œ œ g œ bb 6 gg œ œ œœ œœ œ n œ V 8 ggg ggg œ œ œ œ J J F

b œœ œ gg œ œœ œœ œœ n œœ J P

œœ ‰

b œ œœœ b V #œ œ œ. œ œ œ œ J œ

8

3

b œ œ b V œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J

11

œ ggg œ œ b œ œ ggg œ gœ œ J

œ ggg œœ œ œœ œœ œœ œ œ œj ggg œ œ œ œ œœ œ œœ J J

#œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œœ œ # œ œ œ œ œ œ œ J F

gg œœœ œ œœ g œœ œ n œœœ œœœ . œ œ œ J ggg œœ J # œœœ œ œ œ œ œ . œ œ. J 3

. ggg ˙˙˙ ..

œ. œ

œ œ œ œ

n b œœœ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ J P

b œ œ n œœ b œ b œ œ œ œ . b œ n œ œ œ œ œ n œ b œ œ œ V b b œœœ œ œ3 œ n œœ œ . g J œ b œ n œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ gg œ nœ œ J J pc.f F 3

14

1


œœ œœ b œœ œ œ 17 n œ œ b œœ œœ œ œ b V F œ bb gg # œœ ... V ggg œ . g

20

œœ œ œ œ œ n œ œœ g œ œ b gg œœ b J V g J F 3

bb g œœœ œ œ œ œœœ V ggg œ œ J a tempo

œœ . œ .. œ.

bb œœœ œœœ œ # ‰œ œœ # œœœ V J

29

pc.f

pc.f

œ œ n œ œœ .. œ œ nœ bœ. œ. f P

23

26

œ œ gg b œœ .. œ œ n œ 3

œœ . # œ œ œ

œœ

‰ œ œ ‰ œ œ p P œœ . œ œœ

œ œ # œœ .. œ b œ

œœ œ œ œ œ n œ œ œ œœ # œœ # œœ œ J

œ ‰

‰.

3

œ ggg # œœœ œ œœœ gg œ

œœœ . œ

2

œœ

œœ b œœœ œœœ œœœœ œ

œ œ œ #œ F

œ

œ

œœ œœ œ # œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ J

œ œ ggg # œœ œ œœ œ g œ œ

œ

œ # œœœ œœœ œ

œ. pc.ten œ œ œ œ œ œœ

œ n œœ b œœ œœ gg# œœœ n œœ œœœ g œ œ œ œ gœ J


œ œœ b œœ n œœ b œœ # œœ n œœœ b œœœ b œ œ œœ œœ .. bb œ œ œ œ n œ œ . nœ œ bœ œ J V œ 3 nœ. œ. œ œ bœ œ œ œ J F 3

32

œ œœ b œœ œœ b œœ œ œ œ n œ œ .œ œ n œ b œ ggg œ .. œœ b œ œ œ œ. b n œ b œ œ œ œ œ œœ b œœ n œœ œœ g . V nœ œ bœ. f J F rit. Molto Sensa Tempo o o o o o œ o o œ œ œ nœ bœ o œ U 38 b œ ‰ b œ œ n œ œœ . V b b œœ .. œ œœ . œ n œ œ .. œ . œ. 3

35

P

3

œ œ œ œ U

o œœ œ

œ Jo


En baixen els pastors Arrj: Joan Carles Martínez Prat

6 D

Allegro

Guitarra

## 4 Ó . V 4 œ œ ggg œ œ g œ. œ. f F

œœ œ.

œœ œ .

Ó. œ b œ g œœ œœ gg œ œ f. F.

## 3 . V 4 . œœ œ œ˙ œ œ œ œ 44 gg ˙ . ggg Œ œœ ˙˙ g

4

# # 2.Ó . V œœ ggg g œ . F 10 ## . Ó V n œœ œ 7

13

V

16

V

## ##

Ó. b œœ œ .

œœ œ .

œœ œ .

œœ œœ œ œ . . œœ œ .

œœ œ .

œ gggg œœ . f

ggg œœ gœ .

‰ œj 43 n œ œ œ œœ œœ ˙˙œ œ œ œ ˙ .

Ó. œœ œ b œ g œœ gg œ. œ .

œœ œ. œœ œ .

Ó. œ b œ g œœ ggg œ .

œ nœ

43 # œœ ggg ggg œ P

œœ œ.

1.

œœ œ .

3 œ 4 œ ˙˙ ˙ F .. œ œ ˙˙ ˙ P .

44 œ œœ œœ œœœ œ b œ Œ ggg œ œ œ g . . P. ‰ j 3 œ œ 44 4 œ œ œ˙˙ œ nœ nœ ˙œ . n œœ œœ œœ ggg n œœœ œœ g gg œ g œ œ œ gg œ œ ˙ .F P. . . ‰ œj œ œ Œ œ œ œ œ g œœ œ n œ # œ g ˙œœ œœ ˙˙ ˙˙ ggg n œœœ gg œ œ ˙ œ ˙ g œ . F f. .

2 œ œ œ œ œ œ 4 œ bœœ œ œ œ œœ œ œ ggg œœ œœ œœ gg œ œ F 4

poco rit.

ggg ˙˙ ggg ˙

44 œ œ œ


accel. poco a poco

œ œ œ œ œ œ bœ ˙. œ œ ## 4 œ n œ # œ V 4 œ œ œ #œ œ œ 43 Œ f poco ten.

a tempo

19

rubato œ œ œ œ œ œœœ œ ## œ ˙ œ 4 V gg œœ gg ˙˙ Œ 4 g g œ œ F

21

# # 3 gg œœ œ œ˙ œ œ œ œ 4 ˙ . V 4 gg œœ ˙˙ 4 Œ

25

# # œ˙œ. V ggg œ g F

ggg˙˙˙

28

# # g b œœ V ggg # œ ## œ V ggg œœ g œ F

˙ ggg ˙˙ g ˙

# # 3 œœ V 4 œ

37

œœ

gg ˙˙˙

31

34

w Πw

loco

poco rit.

. 44 Ó Œ w

ggg œœœ g

ggg œœœ gœ

ggg ˙˙˙ g˙

œœ

œœ œœ b œœ œ

ggg œœœ g ˙˙ ˙

˙˙ ˙

ggg œœœ g

‰ œj

ggg ˙˙˙ g

œœ

24 ˙˙ œ œ 43 ˙ ˙ F

nœ œ œ œ œ g œ œœ œœ œ 43 ggg n œœ

j ‰ œ 3 œœœ œ ˙œ œ œ œ œ 4 œ ˙

‰ œj 44 gg œœœ œ œœœ œ b œœ ggg œ œ ggg n œ

œ 42 ggg ˙˙ gg ˙

œ œ

œœ bœ

44

F

ggg ˙œ. ggg œ œ 5

˙

œœ ggg œ

# n œœ œ

44 ggg œœœ œ œ œ œœ œ œ n œœœ œ œ œœ œ œ 43 œœ œœ ggg b b œ œ g f ˙˙ ˙

œ œ nœ bœ œ


## n œ bœ bœ bœ œ œ œ œ V œ œ n œ b œ # œœ n œ F

39

Fj ## Ó . V wœ. œ. œ. ‰œ. œ 43 œœœ œ ˙œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ P

44 Ó . . . . ggg œœœ œœœ œœœ g P

41

# V # 44 œ œœ. œœ. Œ ggg œ ggg œ g g P

45

48

##

51

œ

Fj ‰. œ 43 œ œ œ œ œ œœ œœ ˙ œ œ ˙

44 ‰. œj 43 œ œ œ œ˙ ggg n œœ œ n œ n œ g ˙œ . n œœ. œœ. ggg œœ gg œ œ œ ˙ g œ F gg œ P

V g œœ œ œ œ œ ggg b œ ˙ nœ #œ ˙ g œ # V # 42 œ œœ

ggg œœœ œ œ œ b œœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ gg œ œ

ggg œœ gg œ

˙˙ œ œ ˙ F

œœ œ P

44 ggg œœ gœ P

molto rit

ggg ˙˙ ... g˙

6

44

‰. œj œœ œ F

2 ggg œœ œ œ œ œ œ œ gg œœ œ œ œ œ œ 4 bœ œ ggg œœ ggg œœ ggg ˙˙˙ ggg ˙ g˙

œœo .. œ. œ.

VII


Josep busqueu-me posada Arrj. Joan Carles Martínez Prat

Moderat

Guitarra

5

V

#

# 3 .œ V 4 . ˙˙ .. ˙. F

˙. Œ

œ

#

V n œœ

17

#

V œ˙ . ˙. # .˙ V .œ

21

Sul Ponte

ggg œ˙˙ .. gg ˙ .

œ #œ

gg œ˙˙

œ

œœ

˙ œ

œ

œœ ˙˙ . .

˙

œ

loco

œ

œ

œœ

œ

œ˙ . œ ˙.

2

˙œ . œœ

9

13

3

œ

# ˙. V ˙˙ ..

œ

œ

œ

œœ

œœ œœ

œ

œ

˙.

œ

œ

œ ˙˙ ..

œœ

œœ ˙. 7

˙ œ

1

ggg œ˙˙ .. gg ˙ .

œ

4

œœ œ

œ

œ˙˙

œ gg ˙œ œ

œ # œœ œ

n œœ

˙˙

˙

œ œœ

ggg œ˙ . g ˙.

œ

œ

œ ggg ˙˙ ..

œ

œ

˙œ

œ

œ œ

œœ œ

œ ggg # œ˙ g ˙

œœ


# ˙ V œ

25

œ

˙

# ˙˙ V ggg ˙˙˙ ... g . f

œ

29

˙o

# ˙. V ˙˙ ..

33

# ˙. V ˙˙ .. ˙.

˙ œ œ œ

œ ˙

ggg œ˙˙ . . F

œ

œ

o œ

# o V œ ˙.

o œ

o # œ V ˙.

o œ

o œ

o œ˙

o # œ œo V ˙.

o œ

o o œ œ ˙.

41

50

o n œœ o œ o œ

ggg œ˙ . gg ˙ .

˙

œ ˙.

œ

œ ˙.

œ

œ

œ

œ

o œœ

o # œœ

o œ gg ˙

o œ

o œ œ

o ˙ œ o n œœ 8

o œ

o ˙ œœ o o œœ # œœ

œ ˙ ˙

œ

œ n œœœ

nœ ˙.

œ

œ

œ ˙.

œ

œ

œ

œœ œœ

˙˙ .. ˙˙ . .

37

45

œ

o .. œ ˙. F ˙. Œ

˙˙ .. o œ˙

o œ

o œ

o œ

o œ

œ

œ

˙˙ .. œ œ

œ

˙.

œ

œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


# 3 & 4

40

. . . poco ten. Lento 2 j œ nœ œœ n œ #œ œ œ ‰ 4 n œ . œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ #œ œ ‰ œ F

œ œ # ‰ #œ œ ‰ & # œœ ‰ n Jœ

43

# œ & œ J

47

50

&

œ

œœ . œ œ œ œ ‰œ # œ œ œ œ œ‰ œ œœ œ n œ œ # œ . œ nœ œ œ nœ œ œ n œ J œ œœ nœ œ œ

≈ #œ œ œ œ œ

˙ # #œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

≈ œ œ œ #œ J

f

œ œ nœ œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ n œœ œ œ œ n œœ œ œ œ œœ b œ œ œ

. tempo primo j bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 53 œ œ œ . œ œ œ œ œ œ # œœ b n œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ & nœ œ œ œ œ œ ‰ F poco accel.

# œœ . & ‰

57

œ œ œ

œ J œ œ œ œ œ œ

f 61 # œ œ œ & œ Jœ . œ œ œ

j œ œ œ œ

rit.

poco ten.

j œ. œ œ œ œ œ œœ œ. œ J

˙œ œ œ œ œ J

œ

œ . œ œ œ œ œj œ œ œœœ œ œœ œ œ œœ b œ . œ œ œ œ n œ bœ. nœ J

˙ œ œ œœ gg b ˙˙˙ œœ œ œ œ œ J g˙ S 14

˙˙ ˙˙

PcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG474


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.