MG472 Paradox (Glòria Villanueva), per a orquestra

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA PARADOX per a orquestra

Edicions la mà de guidoGLÃ’RIA

VILLANUEVA PARADOX per a orquestra


ISBD(PM) Paradox [Música impresa] : per a orquestra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (124 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: setembre 2017 ISMN: 979-0-69208-472-3 Dipòsit legal: B-23278-2017 Copyright de la música: © 2017 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Il·lustració: Carme Solà Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Paradox Moderato

Flute

Oboe

Clarinet in B b

b q = 60 &b c b &b c &

Bassoon

Horn in F

&b c

Timpani

Drum Set

Harp

Celesta

w

p

#œ ‰. R œ. F ˙

œ œ œ.

P 

œ œ œ. œ . œ #˙ J ˙

œ œ

P 

Glòria Villanueva

œ #˙. J œ

œ

w

j œ

œ.

œ œ œ . œ # œj. ≈ Œ

Œ

œ œ œ œ œ œ

P

? b c b

c

b &b c

? b c b

b &b c ? b c b b &b c

q = 60

œ œ œ.

P

œ œ

œ #˙. J

Œ

Viola

B bb c

P ∑

B bb c

œ. œ ‰ . # œR œ . œ œ . œ f #œ œ. œ œ. œ œ. œ ‰. R

? b c b

œ

œ

f

œ.

œ. œ œ. œ f

j œ

b &b c

Contrabass

j œ . ≈Œ

Violin II

Cello

œ œ œ . œ # œj. ≈ Œ

Œ

Moderato

Violin I

c .

? b c b

I

œ. œ œ. œ f œ. ≈ Œ J

#˙ #˙ ?

© 2017 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

∑ ∑


4

b &b

6

Fl.

Bsn.

? b #œ ‰  b J

˙˙

j ≈ œ. œ œ . b j ≈Œ &b . œ œ œ.

? b b

6

Timp.

&b

6

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

˙ ˙ p

b

? b ‰ ≈ œR œ . œ œ . b œ œ.

œœ # œœ J J

12

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Hn.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

B bb Œ

œœ J

œœ J

œœ # œœ J J

˙

˙ ˙

œœŒ œœ

œœ Œ œœ

Œ

œ œ

œ œ

 œ œ. œ œ.

œœ œœ

œœ

Œ

œ œJ œ œj # ˙

œ‰Œ @J

Œ œ œ‰Œ  @J

Œ œ 

œ #œ Œ

œœ œ œ Œ

Œ

œ œ

œœ J

œœ œœ J

j œœ

b œœ n œœ J

œ #œ #œ œ œ

œœ œœ J

˙

œœ # œœ J œœ J

œœ

œœ # œœ J

œœ œœ J

œœ # œœ J

˙ ˙ #œ œ œ

˙ œ ˙

œœŒ œ #œ œ œœ

œ #œ #œ œ

œ j œ #œ œ ‰

œ

˙.

Œ

œœ Œ œœ

œœœ ‰ œ J œ œ

Œ

œ œ

˙. œ œ ˙ œœ œœ œœ œœ œ

œ œ œœ

œ #œ #œ œ

œ j œ #œ œ ‰ œ

œ

# œœ J

œœ J

œœ J

Œ

Œ œ  π

œ‰‰

œœ J

œœ # œj œœ J œ

? b œœœœ ‰ J b œ ? b b œ

œœ # œœ œœ

œ ‰ ≈ R œ. œ œ. ≈ Œ J

? b  b

b œœJ œœ b & P b œ œ & b œJ œ P & b œœ œœ J P ? b œœ œœ b J P 12 ˙ &b ˙ P 12 bb # œ œ & f brillante b œ & b #œ

Œ

B b b ‰ ≈ œr œ . j ≈ Œ œœ .

œ œ œ œ œ œ #œ ˙ J ‰J J π ∑

Œ

˙ ˙

&b

6

Hn.

œ‰Œ J

Œ œ œ‰Œ  J ∑

∑ œœ œœœœ

˙ 

˙ 

w

œ œ

˙

œ œ ˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ J

œœ

œœ

œœ

j # œœ œœ

œœ

œœ

j œœ

j œ œ œ œ

j œ œ

# œœ J

œœ

œœ

˙ ˙

œœ J

œœ

œœ J

œ #œ œ œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ

œ

œ

œ

‰ œ œ

#œ œ œ

œ

œ œœœ œœœ Œ

œ œ œ

œ

œ œœœ œœœ Œ


5

œ œ b œJ œ b &

œœ

15

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b œ œ & b œJ œ œœ œœ J

&

? b œœ œœ b J

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

&b ˙ ˙ ? b b

15

Timp.

j œ œ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

œœ œœ J

œœ

œœ

œœ

œœ

a tempo

j # œœ œœ

Œ

# œœ œœ J

Œ

˙ ˙

œœ

œœ œœ œœ J J

œœ J

j j œœ œœ œœ

j œœ œj œ œ œ

j œœ

j j œœ œœ œœ

œœ œj œ J œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ J œJ œ

œœ œ œ J œJ œ œ œ

˙ ˙

? b b

b

? bb

&b

b œ & b œ #œ œ œ œ

œ ..

œ œ œ œ œ nœ

≈ œ #œ œ œ bœ œ œ

b œ & b œ #œ œ œ œ

œ ..

œ œ œ œ œ nœ

≈ œ #œ œ œ bœ œ œ

œ B bb œ # œ ? b œœœ b ? bb œ

œ

œ œ

œœœœ Œ

œœœœ œ

œ .. œœœœ Œ

œ œ œ œ œ nœ œ

poco rit.

œœ œœ ≈ #œ œ œ bœ œ

œœ œœ œœ œœ œ n œ œ œ nœ #œ œ œ #œ

Œ

œ

Œ

œœ J

b

&b

j œœ

œœ œœ œœ J J ˙ ?˙

15

Vln. I

œ œ

˙ ˙

œœ

Œ

œœ # œœ J

# œœ œœ J

œœ

15

Cel.

œœ J

# œœ œœ J

15

Hp.

j œœ # œœ

j # œœ œœ

Œ

15

D. S.

j œœ œœ

j œœ œœ

œœ J

j œ œ œ œ

œœ # œœ J

n œœ œœ J

œœ J

œœ

15

Hn.

œœ J

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ #œ œ œ

œ

œ œ œœ

œœ œœ

a tempo

Div. œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ # œ œ œ

œ œ

œœ œ œœ œ

œœ œœ

œ #œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ


6

Fl.

&b

Ob.

&b

19

B b Cl.

Bsn.

b

b

j ‰ #œ œ j œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ a 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b J ‰ J ‰ b a 2

&

? b œ.

Hn.

œ œ J ‰ œ.

a 2

19

œ œ J ‰

j ‰ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œœ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ nœ #œ œ ‰ J œ.

Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ? b œ ‰ œ œ œ œ b J

œ œ J

19

Timp.

œ.

? bb

b

? b b

Vln. I

&b

b

Vln. II

&b

b

Vla.

B bb

Vc.

? b b

Cb.

? b œ b

Hp.

&b

19

Cel.

19

pizz.

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ J ‰

b

&b

19

œ œ J

Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ ‰ œ œ œ J

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ œ

Ÿ~~~~~~~~~~ œ œ J

j œœ œ ‰

œ œ J ‰ œ.

19

D. S.

œ œ J ‰

œ.

j ‰ #œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ J ‰

œ

Œ œ

œ œœœ œ

œ

œ

Œ œ

œ

≈ œ≈œ œ

œ

Œ œ

œ


7

&

bb

Ob.

&

bb

B b Cl.

&

22

Fl.

Bsn.

Timp.

œ

œ bœ

œ

œ œ. œ œ F œ œ. œ œ F

œ œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ nœ

œ

œ œ. œ œ F 22 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? b w #n 6 œ ‰ ‰ Œ . b n 8 J

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œj œ œ ? b # œ œ œ œœ b ?

œ.

b

œ œ J

6 8

œ

œ bœ

œ .. œ œ

U n n # 68 Π.

bœ. œ.

Œ.

œ œ nœ

J

∑ ∑

# 6U nn 8 Π.

Œ.

b

U n n # 68 Π.

Œ.

? bb

Œ.

&b

b

Vla.

B bb

Vc.

? b b

Cb.

# U n # 68 Π.

‰ œ .. œ

&

&b

U n n # 68 Π. U n n # 68 Π.

q = q.

? b œ b

Œ.

# U n n 68 Π.

œ œ œ œ œ œ œj œ œ #œ œ œ œ œ

Œ.

œ

Œ

Œ.

# U n n 68 Π.

# 6U nn 8 œ . # 6 nn 8

Œ.

cantabile

œœ .. œ.

Œ. ∑

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ F legmo. œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F legmo. œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ F œ. œ œ

F

b œœ .. œ.

œœ .. œ. F

œ.

F

pizz.

œ œ

œ

œ J

j bœ

j œ œ œ nœ

? b b

bb

Vln. II

&

Œ

œ œ

‰ Œ

22

Vln. I

œ œ J ‰

cantabile

‰ Œ.

b

&b

22

Cel.

œ.

# 6 Uœ . nn 8 œ .

22

Hp.

### 6 U 8 œ. œ.

j œ

22

D. S.

U n n # 68 Π.

œ œ F

œ œ.

œ œ

22

Hn.

U n n # 68 Π.

q = q.

œ bœ

œ œ.

‰ ‰ ‰

j œ œ œ bœ Œ


8 26

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& &

# #

œ

j bœ œ œ œ

œœ

œ.

œœ

?#

? ##

bœ. œ.

?# 

26

Hp.

&

Cel.

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b œœ .. œ.

& &

& nœ

#

?# 26

Vln. I

#

?# 26

œ. œ.

# #

B# ?# ?#

Œ

œ.

Œ

œ.

œ .. œ œ œ

œ.

j œ œ

cresc.

j œ œ

Œ.

?

#œ œ œ &

œœ ... œ

œ. b œœ ..

Œ.

œœ ..

#œ. # œ.

œ

j œ œ ∑

œœœ .. .

j #œ

œ œ œ. œ œ œ.

#œ œ.

œ #œ

#œ œ.

œ #œ

œ œ œ #œ œ œ. œ œ. œ.

j j #œ #œ œ

œ #œ

œ œ

# œœœ ...

3 4

3 4 43 3 4

# # # œœœ ...

43

43

œ. #œ.

œ.

3 4

43

œ. # œœ ..

3 4

3 4

3 4

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 43 œ # œ # œ œ œ œ œœ #œ œ œœ # œ # œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ #œ #œ œ #œ œœ cresc.

œ œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ 3 œ œ #œ #œ œœ 4

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ

œ.

j #œ

œ œ bœ Œ. œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

œœ

j œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ Œ. bœ œ œ œ œ

œ.

j œ œ

‹œ #œ #œ œ œ #œ œ œ #œ

œ.

26

D. S.

nœ œ œ

26

Timp.

bœ œ œ

œœ

## & # œ.

26

Hn.

œ.

bœ œ œ j œ œ

œ. œ.

#œ œ œ Œ

œ œ.

œ J

œ #œ.

#œ J

œ œ œ #œ œ œ œ. œ.

#œ.

œ #œ

43 3 4


9

#

q. = q

#

3 4 3 4

# 3 & # 4

?#

3 4

3 4

3 4

3 4

œœ # ˙˙ œ ˙

?#

œœœ # ˙˙˙ F

œ ˙ œœ # ˙˙

#

3 4

?#

3 4

30

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

## 3 & # 4 ?#

3 4

30

Hn.

30

Timp.

30

D. S.

30

Hp.

&

30

Cel.

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

q. = q

3 4 #˙. P # 3 & 4 #˙. P B # 43 # ˙ . P Solo ? # 43 # œ # œ œ œ œ œ P

30

Vln. I

#

&

?#

3 4

#˙.

œ #œ œ.

#˙.

œ #œ œ. œ #œ œ.

#˙. œœ

#œ œ œ œ ∑

j œ #˙.

#˙.

œ #˙. J

#œ #œ œ œ œ œ

œœ

œ œ #˙ F dolce  œ œ #˙ 

#˙.

j œ #˙.

œ

˙ #œ œ œ œ ˙. ∑

#œ œ #œ œ œ œ ˙ #œ œ

F ∑

∑ ∑

#œ œ #œ œ œ œ ˙ #œ œ ∑


10

?#

# & #

6 UΠ. 8

?#

6 8

œœ F ∑

6 8

6 8

&

Ob.

&

Bsn.

#

## & #

39

Hn.

39

Timp.

39

D. S.

39

Hp.

&

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœœ # ˙˙˙

#

?# 39

Vln. I

#

?# 39

Cel.

6 UΠ. 8

q = q.

Fl.

B b Cl.

#

39

& &

# #

B#

œ ˙ œœ # ˙˙

œœœ

˙˙˙˙

˙˙˙

b œœœ

˙ ˙˙

6 UΠ. 8

œœ F

œœ F

œ œ. œ œ.

U œ 6 8 œ ‰ œ œ œ. œ F 6 œœ U‰ Œ . œœ .. 8

œœ œ

œ U ‰ Œ. 6 œœœ 8 œ ‰ Œ.

œ œ.

œœ

œ

œ bœ

œœ

œ

œ bœ

œ

œ nœ

œ

œ bœ

œœ

œœ

bœ. œ.

∑ ∑

b œœ .. œ.

œœœ .. .

6 8

6 8

œ.

j œ #œ œ

œ.

j œ #œ œ ∑

œœ ˙

˙ poco ten.

œœ

a tempo

œœ ˙

˙ poco ten.

œœ

a tempo

œ ˙ ‰J

?#

?#

œœ

œ #œ ˙

œ #œ ˙

œ #œ ˙

œ bœ

œ œ ∑

U 6 ‰ Œ. 8 N œ- N œ œ q = q.

U 6 ‰ Œ. 8 N œ- N œ œ U N œ- N œ- 6 8 œœ ‰ Œ .

œœ

˙˙ ∑

œœ F

œœ F

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœ œ

F œ 6 œ U‰ œ œ œ . 8 œ 68

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ

œ.

F

pizz.

œœ

œ

œ J

œ bœ


11 46

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

œ œ

## & # œ ?#

# & #

œ .. œ

46

Hn.

?#

46

Timp.

œ

46

D. S.

46

Hp.

&

?#

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

j bœ

j œ œ œ nœ Œ.

œ œ nœ

J

œ

œœ

j bœ œ œ œ

œ.

œœ

œ.

œœ

bœ. œ.

nœ œ œ œ. œ.

& nœ

∑ Œ.

b œœ .. œ.

3 4

3 4

Œ.

Œ.

Œ.

œ œœ 3 4 ‰ œ P œœ œœ 3 4 ‰ P 3 ∑ 4

3 4

3 4

3 4

3 4

œ. œ. œ. œ .. œ

œ œ

œœœ ...

œ.

œ. b œœ ..

Œ.

Œ.

Œ.

# œœœ ...

q = 72

œœ ... œœ .

3 4

?#

3 4

#

œ œœ œœ

&

46

Vln. I

œœ .. œ.

‰ Œ

œ.

bœ œ œ

#

46

Cel.

#

‰ Œ.

& &

#

œ

œ

œœœœ œœ œ

B#

œœœœ œœ œ

?#

œ

?#

œ.

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ

œ œœ œ œœœœœ œ bœ œ œ nœ œ bœ œ bœ œ œ nœ œ

j œ œ œ bœ Œ

nœ nœ œ œ

bœ œ œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ nœ

œ.

œœ

œ.

bœ œ œ j œ œ

œ. ∑

œœ J œœ J

j 3 œ œ œ œ 4 #œ œ œ œ œ q = 72

lusingando

j 3 œ œœœ 4

œ #œ œ œ œ

œ œœœ 3 œ œ œ œ œ œ J 4 œ œ œ œ œ œ

œ œ # œ œ # œ œ œ 43 ˙ . J ∑

3 œ 4

pizz.

Œ

Œ


12

# & #

?#

œœ nb b c J P n b b c œœ J P nnn b œ c œ J P n b c œœ b J P nn b c ˙ ˙ P nb c b

c

#

nbb c

?#

nbb c

œ œ œ œ nb b c ‰ œ œ P

51

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

&

# # ###

?#

‰ ‰

n œœ

51

D. S.

51

Hp.

&

51

Cel.

&

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

?# 51

& &

# #

B# ?# ?#

œ œ

œœ

œœ J

œœ

51

Timp.

n œœ

51

Hn.

œœ J

œ nœ œ œ œ nœ œ œ

‰ b œœ

œœ

œ ‰ bœ

œœ J

œœ

œœ J

‰ n A œœ

U

j œœ N ˙ . ˙.

œœ

rit.

‰ n A œœ

œœ NU˙˙ .. J

œœ

Œ

Œ

œ

Œ

œœ # œœ œœ J J

œœ J

œœ

œœ œœ œœ J J

œœ J

œœ # œœ œœ J J

œœ J

œœ

œ. œ nœ bœ œ.

U

n b #œ œ b c

U

nbb c Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

j œ

˙.

˙ ˙

nbb c

œ. œ nœ bœ œ.

˙.

j œœ

œœ # œj œœ J œ

œœ

U

. œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ . j j ‰ œ bœ ‰ œ bœ U n œ œ nœ œ ˙ Œ ˙. ˙. ˙. œ

œœ

j œ

rit.

q = 60

n b #œ œ ˙ b c

q = 60

f f

œ #œ

œœ

œœŒ

œœ

Œ

œœ

f œ n b b c œ œ œJ ‰ œ

U œ Œ nbb c œ p f

f

Œ

œ

œ œ

œœ #œ œ

#œ œ œ #œ

œ j œ #œ œ ‰ Œ


13

b œœJ b &

œœ

œœ # œœ J

œœ

# œœ J

œœ

œœ

œœ

œœ J

œœ J

œœ

œœ

œœ

œœ J

&b

œœ

œœ J

œœ

œœ J

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

j œ œ

œœ J

œœ

j œ œ œ œ

œœ J

œœ

œœ J

œœ

j œœ

œœ J

œœ

j # œœ œœ

œœ J

56

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b œœ J

&

b œœ n œœ J

&b

˙ ˙

? b œœ b J 56

Hn.

? b b

œœ # œ J œ

œœ

˙ ˙

œ

œœ

œœ

˙ ˙

? bb

&b

b

œ

œ

œ

b & b #œ

œ

œ

œ

œœŒ œœ

? b b

b & b #œ

Vla.

B bb Œ

Vc.

? b œœœœ b œ J ? b b œ

œ

œ

œ

œ

˙

œœ Œ œœ

Œ

œ

œ œ

œ œ œœ

#œ œ

œ #œ

œ j œ #œ œ ‰ œ

œ

œ

œ

œ ∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ

œ

œ

œ

œ #œ œ

œ #œ œ œ

œ

œ

œ

œ #œ œ

#œ œ œ ‰ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ Œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ Œ

œ #œ œ

œ

œ ∑

œ œ œ

œœ J

œœ

Vln. II

Cb.

œœ

b

&b

56

Vln. I

œœ

56

Cel.

˙ œ

# œœ J

56

Hp.

œœ

œœ J

56

D. S.

œœ

œœ # œœ J

56

Timp.

œœ

œœ J

j œ œ œ œ

œ

œ

j œ œ

œ

œ

œ

œ

œ ..

œ

œ

œ

œ ..

œ

œ

œ

œ ..

œœœœœœ œœœœœœœ œœ œ œ

Œ

œ

Œ

œ


14

œœ # œœ J

b œœ œœ &b J

59

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b

b œj œ œ œ

&

&b

? bb

˙ ˙

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœ œœ J

œœ

œœ

Œ Œ

œ œ

j # œœ œœ

œœ

# œœ œœ J ˙ ˙

j j œœ œœ œœ

œœ œ œ

j‰ j œœ œ œ œ œ œ # œœ œ œœ œ a 2 œ œœ œ œœœœ œ J ‰ œœ J a 2

œœ œœ œœ J J ˙ ?˙

˙ ˙

j œœ

j œœ œj œ œ œ

œœ œ œ J œJ œ œ œ

œœ J

j j œœ œœ œœ

œœ œj œ J œ œ

œœ

œœ

œœ œœ œœ J J

œ.

œ œ œ J ‰ .

a 2

? b b

b & b #œ œ ? b b

œ

œ ∑

œœœ œ

œœœ œ

b œ œ œ œ nœ

≈ œ #œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

&b

b œ œ œ œ nœ

œ

≈ œ #œ

‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ

œ

œ œ œœ

œœ œœ

B bb

œ œ œœ nœ

a tempo

œ œ œ œ œ ≈ œ # œ œ œ œ b œ œ ‰ œœ œ œ # œ œ œ

œœœœ œœ œ ? b #œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ b œ ? b #œ b

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ

œ

œœ œœ œœ

Œ

œ J ‰

œ œ J ‰

&b

poco rit.

j œ ‰

Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ œ ‰ œ œ œ J

b

&b

59

Vln. I

Œ

œœ œ œ J œJ œ

59

Cel.

œœ

59

Hp.

œœ

59

D. S.

# œœ œœ J

Œ

œ # œœ œ J

? b b # œœ œœ J

59

Timp.

j œœ # œœ

j # œœ œœ

59

Hn.

j œœ œœ

Œ

œ

Œ

œ

pizz.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


15 Fl.

b &b

Ob.

&b

63

B b Cl.

Bsn.

&

œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œj œ ? bb ?

63

Hn.

b

œ.

b

? b b ~~~~~~~ œ

œ œ J

63

Timp.

Ÿ~~~~~~~~~ œ œ J

œ œ œ. J ‰

œ œ œ J ‰ .

œ œ J

68 Π.

œœœ f

œ. œ œ ‰ J

68 œœ .. &

œœœ f Œ ‰

6 Œ. 8

œœœ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f 68 œ ‰ ‰ Œ . ‰ œ œ œ w J J

Ÿ~~~~~~~~~~ œ œ

63

D. S.

œ œ œ. J ‰

œ.

6 8 œ. œ.

j ‰ œ œ œ œj ‰ # œœ œ œœ œj ‰ œ œ œ œ œj œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ #œ #œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ nœ #œ œ J J # œ œ œ œœ ‰ J ‰

6 8

q = q.

6 8

b

68

? b b

6 8

b

6 8

? b b

Vln. I

b &b

6 8

Vln. II

&b

b

6 8

6 8

Vla.

B bb

6 8

Vc.

? b b

&b

63

Hp.

&b

63

Cel.

63

Cb.

œœœœ

? b œ b

œ

Œ œ

œ

œœ œ œ œ

œ

Œ œ

œœœœ œ

œ

œ

Œ œ

œ

≈ œ≈œ œ

œ

Œ œ

œ

q = q.

œ œ œ œ œ œ œj œ œ #œ œ œ œ œ

œ

œ

Œ

6 œ. 8 6 œ. 8

arco

œœœ

f Œ ‰


16

Fl.

&b

Ob.

&b

67

B b Cl.

Bsn.

b b

&

&b ? bb

D. S.

67

&

Hp.

? b b 67

Cel.

bb

&

n œœœ ...

bb

? b b b

Vln. I

&b

Vln. II

b &b

67

nœ œ œ

œœ œœ

j œœ œ

œ

j œ #œ

nœ œ œ

œ

œ œ œ œœ

#œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ ∑

œ .. œ #œ œ œ

67

œœ

œ œ œ œ

œ. œ.

œœ .. œ.

œ

œœ

œœ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ .. œ

œ .. œ Œ.

œ .. œ

U

j œœ œ

œ.

c

j œœ œ

#œ.

c

j œ #œ

U

œ.

œ .. œ

œ.

U

U œ.

c

c

c

Œ.

n œœœ ...

Œ.

n œœœ ...

œœ .. œ.

Œ.

œœ œ

P

n œœœ ...

œœ .. œ.

Œ.

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ œ œ

œœ œ

nœ œ œ

œœ œ

œœ œ

U

# œœœ ...

c

œ. œ.

c

U

Œ.

j œœ œœ œ œ

œ n œœ

œœ œ

œ bœ œ œ œ œ

nœ œ œ

U œœ œj œ œ # œœ œœ œ œ

œ œ bUœ . œ U

œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ œ œ # œœ .. œ œ nœ nœ œ œ bœ œ

Vla.

Vc.

? b . b nœ ? b œ. b

nœ œ œ œ.

c

œœ œ œ œ œ œ J

c

œ B bb œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ

Cb.

j œœ œ

œœ

? bb œ . œ.

67

Timp.

#œ.

67

Hn.

Œ.

Œ. œ J

œ

œ œ œœœ œ nœ œ œ bœ œ œ

œ.

∑ œ J

œ

U

œ œ œ œ œœ .. œ nœ Œ.

œ.

U

c c c c c

œ.

c

œ.

c

U


17

b c # œœ b & p b & b c œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

&

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

˙ œ

œ

œ

œ

71

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Hn.

q. = q

poco accel.

p c # œœ p

? b c # œœ b p 71 ˙ &b c œ p ? b c Œ b

71

D. S.

c

œ

œ

œ

˙

œ œ œ

œ

˙

œ

˙

? bb c

b &b c ? b c b b & b c #˙

j œ

œ

j œ

Vln. II

b & b c #˙

j œ

œ

j œ

Vla.

B bb c Œ

œ œœ # œœ œ œœ œ #œ

Vc.

? b c b

Cb.

? b c œ b

71

Vln. I

œ

œ

71

Cel.

œ œ œ œ œ œ œ

˙

b &b c

71

Hp.

œ œ œ œ œ œ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙ ˙ w p ∑ ∑ ∑

71

Timp.

molto rall.

q. = q

poco accel.

œ

œ #œ

œ

Œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

˙œ

œ

œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ ‰ œ

molto rall.

œ

œ J œ

‰ œ

œ

œ œ

œ

œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

œ

˙

œ œ

œ J œ

œ

‰ œ œ

œ ˙ J œ

˙


II

Adagio assai

# 2 & # 4 ∑ q = 42

Flute

Oboe

Clarinet in B b

# 2 & # 4 ∑ # ## 2 & # 4

# 2 & # 4 ∑ N

Bassoon

Horn in F

Timpani

Vibraphone

˙

˙ p

nn b b bb

nnnn b b

nn b b bb

œ

ΠN

nn b b bb

## 2 & # 4 ∑

nnn b bb

? ## 2 ∑ 4

# 2 & # 4 ∑

nn b b bb

nn b b bb

Drum Set

2 4 ∑

Percussion

2 4 ∑

# 2 & # 4 ∑

nn b b bb

? ## 2 ∑ 4

œ œ

nn b b bb

nnbb b b

Harp

Celesta

# & # 42 ∑ ? ## 2 ∑ 4

œ P

œ #œ

œ

œ œ

œ

œ

#œ œ œ

nn b b bb œ. œ œ #œ œ. œ œ #œ œ nœ œ œ œ F alla misura #œ œ œ œ n b b œ œ œ œ nœ œ œ œ nb b marc.

Adagio assai

# 2 & # 4 ∑ q = 42

Violin I

Violin II

# & # 42 ∑

nn b b bb

Viola

B # # 42 ∑

nn b b bb

Cello

? # # 42 ∑

Contrabass

? ## 2 ∑ 4

nnbb b b

nn b b bb


19

b & b bb j œ œ

j œ œ. œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙

9

Cel.

? bb bb

nœ œ

q = 72 Ÿ~~~~~~ ‰ œ . œ Œ 43 π

b & b b b œ œ œj œ œ œ œ œœ ˙˙ ? b b œœ bb bb &bb

28

Vln. I

œ

œ bœ

œ

œ

œ nœ œ

œ œ œ œ. œ œ. nœ œ

Π43

n œœœ Œ 43

28

Cel.

œ

j j j œ. œ œ. œ œ bœ œ nœ. #œ œ. œ nœ œ œ Aœ. œ œ. œ ˙ œ œ œj n œœ n œœ J J œœ n œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœœœ ? bb œ œ œ œ œ œ œ œ bb bb &bb

28

Timp.

œ P

œ œ œœ œ œ #œ œ ? b b œ œ œ œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ bb

18

Cel.

bœ œ œ œ œ ˙

œœ

œ bœ

œ œ

˙˙˙

œœ

Vln. II

bb &bb

Vla.

B bbbb

Vc.

? bb b b

Cb.

? bb bb

3 4 œ. f

q = 72

j œ œ œ œ.

con sentimento

3 4 œœ œ œ Div. f

œœ

j œ œ œ œ. Œ

Œ

œœ

j œ œ œ œ œ. Œ

Œ

3 4 œœ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ Div. f œ ˙ ˙ œ œ œ œœ . œ œ œ . œ 34 œ œ œ œ œ ‰œœ ‰œœ J J f 3 ∑ ∑ ∑ 4

j j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

Œ

Œ

œ œ œ

œ œ

œœ

˙ œ œ œ nœ œ ‰œ J ∑

œ œ œ

nœ œ œ

œ

˙

Œ œ œ

Œ

œ bœ

˙

œ ˙ œ


20

bb &bb œ œœœ œ œ œ œ

37

Vln. I

˙

cresc.

Vln. II

bb &bb

œ œ œ

nœ œ œ b˙

cresc.

Vla.

B bbbb b ˙

œ

˙

? bb Œ œ œ bb

? b b Œ œ bœ bb

˙

cresc.

Vc.

cresc.

Cb.

œ

˙

˙ œ

nœ bœ œ œ ˙ œ

œ bœ

˙

œ bœ

˙

Œ

Vla.

B bbbb œ ˙

Œ b œ œ œœ b œ œ b ˙ œ œ œ œ ˙ F

Vc.

œ ˙ ? bb b Œ œ œ œ b F

Cb.

? bb . bb ˙

F

Div.

œ

œ ˙ ∑

œ ˙

œ

˙.

bb & b b œ n˙

œ bœ œ

nœ bœ ˙

˙.

Vln. II

œ bœ œ F

œ ˙

œ ˙

Œ œ œ Œ œ œ

Œ

Vln. I

˙

œ ˙

œ

Œ œ œ

bb & b b œ n˙

47

œ œ œ ˙

œ

bœ ˙ ∑

˙

œ

œ ˙

sotto voce

b œœ ˙˙

˙˙ ..

Œ bœ Œ

Œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ Œ ˙

Œ Œ

œ Œ Œ

œ œ œ nœ ˙

œœ œœ b ˙˙

Œ nœ œ

œ ˙

Œ b˙

œ ˙

sotto voce

sotto voce

Œ Œ œ

œ œ ˙

nnnb 4 4

‰ j œœœ œ nœ œ nœ nœ œ n˙

nnnb 4 4

Œ

n nb 4 n 4

‰ j œœœ ˙ œ nœ

bœ œ œ bœ œ œ œ ∑

n œœ ˙˙

œ bœ œ ˙

œ ˙

œ œ œ

œ ˙

œ ˙

sotto voce

Div.

œ bœ œ ˙

œ

˙ œ œ ∑

ten.

œ œ œ œ ˙ œ

œ œ ∑

œ

œ

œ n n n b 44

Œ Œ œ n n n b 44 ten.


21 q = 84

Fl.

& b 44

Ob.

4 &b 4

57

B b Cl.

# & 44 ˙ f

œ œ

œ œ œ œ ˙˙ ..

˙

4 &b 4

& 44

Timp.

? 4 b 4

Vib.

& b 44

Bsn.

D. S.

57

Perc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

?

œ

Œ œ Œ

bœ œ ˙.

bœ œ

œ Œ 

bœ œ ∑

4 4

44

œ˙

4 &b 4 

œ œœ

œ 

œœ  œ œ

? 4 ‰ b 4 œœœ f

‰ œœ œ

& b 44 ˙ œ œ f affetuoso

˙

œ œ œ œ ˙.

œ œ

˙

œ œ œ œ ˙.

57

˙ ˙

œ

57

Hp.

œ #œ

œ n˙

œ œ

57

57

˙. ˙. F

˙

57

Hn.

œ

œ

œœ

œœ

œ œœ 

œœœ

q = 84

4 &b 4 ˙ f ˙ B b 44 f

œ œ

? 4 b 4 œ Œ œ Œ f ? 4 œ Œ Œ b 4 œ f

œ œ œ œ ˙˙ ..

˙ œ

Non div.

Œ

œ Œ

œ œ

Œ Œ

œ

˙

˙

œ

œ Œ œ Œ œ

œ

œ

œ

˙ œ

  œ œ œ Œ

œ Œ 

œ

œ b˙

œ

bœ œ ˙.

bœ œ

œ b˙

œ

bœ œ ˙.

bœ œ

œ œ œ bœ

œ

œ bœ

œ

œ

œ œ œ œ œ

Œ œ Œ

bœ œ ˙.

œ

Œ bœ Œ

bœ œ

bœ œ bœ œ bœ œ

bœ œ œ

œ Œ 


22 Fl.

&b

Ob.

&b

64

B b Cl.

Bsn.

&

#

˙.

?

Vib.

b

&b

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

∑ œ bœ œ œ œ P Œ  œ ˙ ∏ ∑

bœ œ ˙. ˙.

œ ∑

œ œ bœ œ

b˙. 

œ

œ

Œ

œ

œ œ œ œ

œ

j j œ œ œ ˙

œ bœ œ œ œ

bœ œ ˙.

œ

w

˙.

˙.

œ

œ ∑

&b

?

b

&b

?

b

&b

64

Vln. I

64

Cel.

64

Hp.

64

Perc.

64

D. S.

œ œ ∑

&

64

Timp.

œ

? b ˙˙ .. b 64

Hn.

q = 100

˙.

& b b˙.

q = 100

œ w P

bœ œ ˙.

œ

bœ œ ˙.

œ œ œ œ bœ P B b ˙. œ œ bœ œ œ œ P œ œ œ ? œ Œ œ Œ œ bœ b P œ œ œ ?b Œ œ œ œ Œ P

bœ œ ˙. bœ œ ˙. Œ

œ 

œ

œ œ œ ˙ J J

œ

œ œ bœ œ œ

j j œ œ œ ˙

œ

œ bœ œ ˙ J J

œ bœ

œ œ bœ œ

œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ

Œ

œ œ

bœ bœ

j j œ bœ œ ˙

œ

Œ

œ

bœ œ œ œ

bœ œ ˙.

bœ œ œ œ

bœ œ ˙.

œ œ œ

bœ œ ˙.

œ bœ

œ

œ œ œ œ œ œ

bœ œ ˙.

œ

œ

Œ

œ


23 Fl.

&b

Ob.

&b

&

71

B b Cl.

Bsn.

#

bœ œ œ ?b œ 71

Hn.

&

œœ œ ˙ .

? b b w

71

Timp.

Vib.

&b

?

b

bœ œ ˙.

bœ bœ œ

œ œ bœ œ

œ

œ

bœ œ œ

# ˙œ œ b ˙˙ ˙

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx œ h œ h œ h œ. œ. J ‰ œ œ. J ‰ œ J‰œ J J J

˙

ww # ww w

&b

?

b

&b

Vln. II

&b

Cb.

œ œ œ

œ œ œ

71

Vc.

œ bœ

œ

Vln. I

Vla.

Œ

œ œ œ

71

Cel.

˙

71

Hp.

œœ œ ˙˙ ..

71

Perc.

Œ

&b 71

D. S.

œ

œ œ

œ œ ˙. œ œ ˙.

Bb œ œ ˙. ? ?

b b

œ œ ˙.

œ bœ œ œ

∑ œ œ ˙. œ œ ˙.

œ

œ œ œ

œ œ œ œ bœ F œ

bœ œ œ œ F œ œ œ œ bœ F œ bœ œ œ œ F œ

F

œ

Œ

œ

bœ œ ˙. bœ œ ˙. bœ œ ˙. bœ œ ˙. œ

œ œ œ

œ œ bœ œ

œ

œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ

œ œ

bœ bœ œ

˙

n ww

˙

n ww

œ œ b˙ œ œ b˙ œ

bœ œ œ

w w w


24 Fl.

&b 

Ob.

&b 

78

B b Cl.

Bsn.

& ?

#

nb b b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

b

nb b b

b

j œ‰

Œ ‰ j œ f Œ ‰ j œ f

nb b b œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ n

j œ‰ Œ ‰ j œ F

Œ ‰ j œ œœœœœœœ œ f ∑ Œ ‰ j œœ œœ œœ  œ œ œ f ∑ ‰ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ #œ œ œ œ œ. ∑

bb

b

nb b b

&b

&b

nb b b

?b

nb b b

&b

nb b b

?

b

nb b b

Vln. I

&b

Vln. II

&b

Vla.

Bb

78

Hn.

& ?

78

Timp.

Vib.

78

D. S.

78

Perc.

78

Hp.

78

Cel.

78

Vc.

Cb.

? ?

b

pizz.

œ f pizz.

b œ f

œ œ

œ œ

nb b b

nb b b w f

nb b b ˙ ˙ w f Div. nb b b ˙ ˙ w f œ œ œ nb b b œ f Div.

œ œ

nb b b œ Œ  f

w ww

w F

w

# ww F

n ww

œœ œ œ œ ∑

œ F œ F

w˙ f

ww

# ww F

w w

w f

œ Œ

œ œ

œ Œ

œ œ

œ Œ

œ

œ

œ Œ

˙

˙ ˙ w f . œ. œ. œ. œ f œ. Œ  f arco


25

œ œ b & b b # œœ œœ œ œœ .. œ œœ œœ œœ œ œœ .. œ # w œ œ J P J œ œ b & b b # œœ œœ œ œœ .. œ œœ œœ œœ œ œœ .. œ # w œ œ J P J

84

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b

? b bb

œœœœ œœœœ F ∑

&b

b

? b bb

Vib.

x x œ x x x hj œ x œ Œ ‰œ Œ J

b &bb

? bb

b

b &bb

? b bb

b &bb  

84

Hp.

84

Cel.

b &bb w

w

84

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœœœ œœœœ œœœœ œœ

œœ œœœœœœ œœ f Œ ∑

84

Perc.

˙.

84

D. S.

Nw

œœ œœœœœœ œœ f

84

Timp.

˙.

84

Hn.

Solo

Nw

b & b b # ww B bbb # w w ? b b b œ. ? b œ. bb

ww œ. Œ

œ. œ.

œ. Œ

w w œ.

#w P

Nw

w

w

w

nw P

Aw

w P œ.

œ.

œ.

œ. Œ œ. Œ

n œ. P n œ. P

# œ.

œ.

œ.

Œ nœ Œ .

A œ. A œ.

N œ.

œ.

œ.

Œ Aœ Œ .

˙ œ.

w f

œ.

œ. Œ

n˙ œ.

˙

˙w f œ.

œ. Œ

˙ w f

˙ œ

œ f œ Œ f

œ

œ

œ

œ


26

b &bb . ˙

90

Fl.

Ob.

b &bb . ˙

B b Cl.

&b

Bsn.

? bb &b

90

Hn.

Vib.

b

? bb

90

Timp.

D. S.

b

b &bb 

90

Perc.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ

œ œ œ œœ œœ œœ ∑

œ œœ œ œ œ ˙˙ #œ œ œ œ œ œ œ a 2

œ œ œ œœ œœ œœ

œœ

œ œ ˙

œœ

œ œ ˙

cresc.

cresc.

œœœœœ ∑

cresc.

? b bb

b &bb

? b bb

b &bb w

˙

B bbb w ? b bb

œ

w

w

b &bb w

œ œ

? b œ Œ œ bb

œ Œ

œ

xx xxxj x x x xxxj x x x xxxj x xx x xxj x xx xxxj x œ h œ œ h œ œ h œ œ h œ œ h œ œ Œ ‰œ Œ œ Œ ‰œ Œ œ Œ ‰œ Œ œ Œ ‰œ Œ œ Œ ‰œ Œ J J J J J

b &bb

90

Vln. I

œ œœ œ œ œ œœ

œ œ

90

Cel.

‰ œj

xx xxxj x œ h œ œ Œ ‰œ Œ J

90

Hp.

Œ

œ

œœ œ œœ œ œœ

œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ ˙˙

b

90

œ

œ n œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ ˙˙ œ

n ww œ

˙

œ

œ

œ Œ œ

œ Œ

w

ww

ww

ww

˙

ww

w

w

Œ

œ

œ Œ

œ

œ

œ Œ

Œ œ

Œ

œ

Œ œ

œ Œ

œ œ

w

cresc.

w

˙ œ Œ

œ œ

cresc.

œ

w w

cresc.

Œ

œ Œ cresc.

Œ

œ Œ cresc.

œ

œ Œ


b &bb œ

96

Fl.

Ob.

b &bb œ

B b Cl.

&b

Bsn.

? bb &b

96

Hn.

? bb

96

Timp.

Vib.

b

b

b &bb 96

D. S.

œ.

j ˙. œ œœœœœœœœ f j ˙. œ œœœœœœœœ f ‰ ∑ 

œ #œ œ œ œ.

∑ ∑ > > > x x xxxj x x x x œ h œ hhh h hœ hhh h œ Œ ‰œ Œ œ œ œ œ œ œ œ J

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

> hœ œ

∑ > > x x h h h h h œ œ œ œ œ

∑ ∑ > > > > x x x x hhh h hœ hhh h hœ œ œ œ œ œ œ œ œ

b &bb

? b bb

b &bb

? b bb

b &bb w

w

96

Vln. I

x

96

Cel.

œ

96

Hp.

œ.

96

Perc.

j œ‰

Œ ‰ j œœ œœ œœ œ œ œ f j  ∑ Œ ‰ j œ œ œ‰ œ œœ œœœœ f Œ ‰ j # œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ  ∑ œ œ #œ œ œ œ œ F ∑ ∑ ∑ ∑

œ

b

27

b &bb w B bbb n w w ? b Πbb

? b œ bb

œ

Œ

Œ

œ

œ Œ

w

˙w

˙

ww

˙w

˙

ww

œ

œ œ œ

pizz.

œ Œ 

œ

w F

w

# ww F

n ww

œ F œ F

w˙ f

ww

# ww F œ œœ œ

w f

œ Œ

œ œ

œ Œ

œ

œ

œ Œ

œ œ

œ Œ

˙

˙ ˙w f œ. œ. œ. œ. f œ. Œ  f arco


28

b & b b # œœ œœ œ œœ .. œ

j Œ œœ œœ œœ œ

102

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b b # œœ œœ œ œœ .. œ &b

? b bb

&b

b

? b bb

102

Hn.

102

Timp.

Vib.

b &bb 102

D. S.

> xh œœ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ Œ œ P œ œ œ œœ P ˙. œ p

> hœ œ

œ

œ œ œ

œ œ ˙. ˙.

œ

œ

œ Œ œ

œœœ œ ˙.

œ œ

w P w P

œw œ œ œ œ œ œ œ P ∑

œ Œ  œœ ˙˙

œœ

w

b &bb

? bb

b

b &bb

? b bb

b &bb w

102

Vln. I

∑ > hhhxhx œ œ œ

102

Cel.

102

Hp.

# œ œ œœ œ œœ œ

∑ > h hh xh œ œ œ

102

Perc.

j œœ œœ œœ n œœ œ

w

b & b b # ww B bbb # w w ? b b b œ. ? b œ. bb

ww œ. Œ

œ. œ.

œ. Œ

n ww œ.

œ œ œ

œ œ ˙.

œœœ œ

œœœ œ œ P œ œ œ œœ

œ œ ˙.

œœœ œ

œœ P

œ.

œ.

œ

œ. Œ œ Œ >

P

œ œ œ œ P

œ Œ  > P

œ œ ˙. œ œ œ œ œ

Œ 

œœœ œ

œ œ

œ œ œ

œ ˙

œ

w

œ ˙

œ

w

œœ ˙˙ œ

œœ

œ œ œ

œ

Œ 

œ Œ 

œ

œ

w œ œ

œ Œ

œ

œ

œ Œ


29 Fl.

Ob.

bb

& b ˙.

109

b & b b ˙.

B b Cl.

&b

Bsn.

? bb

Vib.

Vln. II

n#

nnnb

˙

F

œ

˙

œ œ œ œ ˙˙ ..

œ

˙. ˙.

œ #œ

nnnb

b &bb

nnnb 

? b bb

b &bb

nnnb ‰ œ œ œ  F

? b bb

? bb

b

b &bb  

w

˙

˙˙

b &bb w

ww

˙

ww

˙

˙

B bbb ˙

Vc.

œ ? b bb œ

œ

? bb

b

œ Œ

œ

œ Œ

Œ

œ Œ œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

œ Œ

œœœœœœœ œ œœ œœœ œ œœœœ œœœ nnnb œ œ œ F

bb

& b w

œ

Vla.

Cb.

nn

109

Vln. I

109

Cel.

nnnb

b

109

Hp.

&b

109

Perc.

b

109

D. S.

Œ # œw œ œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ œ n œœ œ

109

Timp.

œ œ œ œœ œ œ œ ˙˙

œœ œ œœ œ œ œ n œœ

q = 84

109

Hn.

œ œ œ œœ œ œ œ ˙˙

nnnb

Œ œ

œ Œ

œœ  œ œ ‰

œœ  œ œ

 œœœ

œ

œœ œœ

œ œœ 

nnnb

nnnb

nnnb ˙ F nnnb ˙ F ˙ nnnb q = 84

F

nnnb œ Œ F nnnb œ Œ F

œ

œ

˙

œ œ œ œ ˙.

œ

œ

œ

˙

œ œ œ œ ˙.

œ œ œ

œ Œ Œ

˙ œ

Œ

œ Œ

œ œ œ œ ˙˙ .. œ œ

Œ Œ

œ

œ Œ œ Œ œ

œ

œ

œ


30 Fl.

&b

nb b b

Ob.

&b

nb b b

115

B b Cl.

Bsn.

&

#

˙

œ œ

?b ˙ ˙

Vib.

œ œ nb b b

œ œ j bœ & b œ œ œ œJ œ œ œ œ œ

b œ œ œJ œ j œ œ œ œ b œ œ œ œ

˙

nb b b

bœ œ

œ œœ œœ œ œ œ œ œ

F

nb b b ˙

nb b b

nb b b

&b

˙ b œœœœ

œ

bb

?

bœ œ œ

?

&b

nb b b

?

nb b b

b

&b

Vln. II

&b

Cb.

˙. b˙.

Vln. I

Vc.

?b

115

Vla.

&

115

Cel.

Œ

nb

œ

115

Hp.

œ

˙.

115

Perc.

Œ

bœ œ bœ œ

115

D. S.

œ

Œ

bœ œ ˙.

115

Timp.

œ

œ

115

Hn.

œ n˙

˙

˙

b œ

?b œ

œ

bœ œ ˙.

bœ œ bœ œ

œ b˙

œ

bœ œ ˙.

bœ œ

œ œ

œ bœ

œ

Œ

œ

Œ

Bb ˙ ?

œ b˙

œ

œ

œ Œ

œ œ œ

œ œ Œ

bœ œ ˙. œ œ

bœ œ

bœ œ bœ œ

bœ œ œ

œ œ bœ

œ

Œ bœ Œ

œ Œ 

nb b b œ œ œ œ œ F nb b b ‰ j b˙. œ œ œœ œœ œ F b ˙. œ nb b œ Œ  F œ Œ œ Œ nb b b Œ œ Œ œ F œ œ œ œ nb b b œ Œ œ Œ F ˙.

œ


31

b &bb

b &bb

&b

˙

? b bb

œ œ œ œ œ œ œ œ p œ œ œ œ œ œ œ œ w p

˙

121

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

? bb

Hn.

? b bb

Vib.

b &bb

? bb

b

b &bb

? bb

 

121

Cel.

b

b &bb

121

Vln. I

Vln. II

Vla.

j‰ Œ œ@ ∏ ∑

b &bb

121

Hp.

œ œ œ œ œ ∑

121

Perc.

œ œ

p

121

D. S.

œ œ œ œ œ œ œ œ

121

Timp.

Œ

œ œ ˙

121

˙

j œ ‰ Œ ∏ œ ‰ Œ J ∏ j œ ‰ Œ ∏

b &bb

˙

œ

˙

? bb

Cb.

? b bœ bb

b Œ

œ

j œ bœ Œ

Œ

œ

œ œ œ œ œ

B bbb œ œ ˙ .

Vc.

œ

Œ

œ œ

‰ j œ

w p

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

p œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ

‰ Œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ bœ Œ

Œ

Œ

Œ

œ

p œœ Div. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

p ww

p

Œ.

˙

˙ ˙ ˙˙ ˙˙

j œ ˙

˙

œ J ‰ ∏ œ J ‰ ∏ œœ J ‰ ∏ œœ J ‰ ∏

Œ Œ Œ Œ

j‰ Œ œ ∏


III Allegretto con fuoco q = 62

Flute

Oboe Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Timpani

Vibraphone

3 3 3 3 3 3 3 bbb c œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3 b b œ œ œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

3

F bb b b c & bb

3

3

3

3

bb &bb c

œ F

? bb b b c œ bb F b & b bbb c œ œ F ? bbb c bbb bb & b b bb c

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

n œœ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

c

Harp

bb & b b bb c

Celesta

bb & b b bb c

Drum Set

Percussion

c

? bb b b c bb

? bbb c bbb

Allegretto con fuoco

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

3 3 3 3 3 3 3 bbb c œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3 b b œ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

q = 62

vellutatto ma sonoro

bb & b b bb c B bbbbbb ? bbb bbb

F

3

3

3

3

3

3

3

3

œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ F 3 3 3 3 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ 3 3 3 F œ œ œ c œ œ œ œ œ œ œ œ F

? bbb c bbb œ F

3

3

3

Œ

3

3

œ

3

3

Œ

3

3

œ

3

3

Œ

œœœœœ œœœœœ œœ œ œ 3

œ œ œ

3

3

3

3

œœœœœ œœœœœ œœ œ œ

3

œ œ

3

3

œ

œ Œ

3

3

œ


33

b & b b b b b œœ œ n œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ b œ b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∫œ œ œ

3

Fl.

B b Cl.

Bsn.

b & b bb ? bbb bbb

3

3

3

3

3

3

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ∫œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œœ œ b œœ

œ œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

bb œ &bbb œ

n œœ œœ

3

Hn.

3

Vln. I

bb & b b bb œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. II

b & b bbbb œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

3

3

3

Vla.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ B bbbbbb œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

œ

Vc.

? bbb bbb

Cb.

? bbb œ bbb

3

œ

3

œ Œ

3

œ

3

3

3

œ ∫œ

œ

œ

Œ

3

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ


34

bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b b bb n œ n œ œ œ œ œ œ œ œ

5

Fl.

B b Cl.

bb & b b nœ

Bsn.

? b b b nœ bbb bb & b b b nœ

5

Hn.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? bbb  bbb

œ

5

Timp.

Œ

bb & b b bb n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

5

Vln. I

Vln. II

bb & b b bb

 nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

B bbbbbb n œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vc.

? bb b b n œ bb

Cb.

? b b b nœ bbb

œ

œ Œ

œ

œ œ

œ Œ

œ


35

bb & b b bb œ

6

Fl.

B b Cl.

Bsn.

bb &bb ? bbb bbb bb &bbb

6

Hn.

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ nœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœ œ

œ

œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? bbb  bbb

œ

œ

6

Timp.

œ

œ

œ

œ œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœ

Vln. II

b & b bbbb œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Vla.

œ

œ

bb & b b bb œ

œ

œ

œ

Vln. I

6

œ

œ

œ

œœœœœœœœœœœœœœœœ

œ œ nœ nœ œ B b b b b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œn œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœ œ

Vc.

? bbb bbb

Cb.

? b b b nœ bbb

Œ

œ

Œ

œ

œ Œ

œ

œ

œ

œ

Œ


36

bb & b b bb n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

8

Fl.

B b Cl.

Bsn.

bb &bb

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? bbb œ bbb b & b bbb

8

Hn.

Vln. I

bb & b b bb

Vln. II

b & b bbbb

8

œ

œ

œ

œ

œ

œ

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Vc.

? bbb œ bbb

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Cb.

? b b b nœ bbb

Vla.

B bbbbbb n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b & b bb

œ

Œ

œ

9

B b Cl.

Bsn.

? bbb œ bbb bb &bbb

nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

9

Hn.

? bbb Πbbb

9

Timp.

œ

œ

Œ

œ

b & b bbbb # œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

9

Vln. I

Vln. II

Vla.

bb & b b bb # œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B bbbbbb # œ n œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vc.

? bbb œ bbb

Cb.

? bbb œ bbb

œ

Œ

œ

œ œ

œ

œ Œ

œ


> n n n n n n b b b 42 œ œœ œ œ fœ > bb ∑ n n n n n n b b b 42 œ & b b bb œœ œ œ œ f poco rit. bb n n n n b 42 &bb œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ? bb b b œ n n n b b 42 ≈ œ œ œ œ œ n œ n nn b bb nœ f bb & b b bb

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

bb &bbb œ

œ

? bbb Πbbb

˙.

10

Hn.

10

Timp.

Vib.

bb & b b bb 10

D. S.

10

Perc.

≈œœœ≈œœœ

2 nnnnnnbbb 4

2 4

2 4

2 nnnnnnbbb 4

? bbb bbb

2 nnnnnnbbb 4

b & b bbbb

Vln. I

Vln. II

bb & b b bb

Cb.

Œ

œ

bb & b b bb

Vc.

œœ œ

n n n n n b b 42

n n n n n n b b b 42

œ œ

œœ œ

? bbb bbb

10

Vla.

œ œ

n n n n n n b b b 42

10

Cel.

37

bb & b b bb

10

Hp.

a tempo

10

n n n n n n b b b 42

œœ œ nnnb 2 > œ œ œ œ nnnbb 4 œœœ œ œœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f poco rit.

a tempo

œœ œ nnnb 2 > œ œ œ œ nnnbb 4 œœœ œ œœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

B b b b b b b œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n n n n n n b b b 42 ≈ œ œ œ œ œœ f œ œ ? bbb œ 2 œ œ b n œ n n œ n nnnbb 4 bbb nœ f ? bbb œ 2 j Œ Œ nnnnnnbbb 4 œ ‰ Œ bbb œ f

≈ œ

œœ

œ≈œœ

œ œ œ ∑

œ


38

b & b b œœœœ œœœ œ œœœœœ

13

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b b œœœœ œœœ œ œœœœœ & b œ. ? bb b

Vib.

œ

œ

œ

œ

œ œœœ œ œ œœ œ

‰œ œ J

œœ œ

œ

œ œ œ

œ œ

Œ ∑

b &bb

? b bb

? b bb b &bb  

b &bb ? b bb

b & b b œœœœ œœœ œ œœœœœ

Vln. II

b & b b œœœœ œœœ œ œœœœœ

Cb.

œœ œœœœ

13

Vc.

œ ‰ œj

œ œ nœ œœœ œœœ œ ≈œ œ œ œ œ ≈œ œ≈œœœ œ

Vln. I

Vla.

Œ

‰ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ

13

Cel.

œ œ

13

Hp.

‰ œj œ .

13

Perc.

œ œ œ œ ‰ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œœ

13

D. S.

Œ

œ

œ œ

13

Timp.

Œ

œ

œœ œœœ

‰ œj œ .

&b

13

Hn.

b œ

œ œ œ

œœ œœœ

œ œ œ œ ‰ œœœ œ œœœ œ

œœ œœœ

Œ

œœœ

œ œ

œœ œœœ

Œ

œœœ

‰ œ œ œœ œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ

œœœ œ œ œœ

œ œ œ œœ œ œ Œ B bbb ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ n œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ? bb œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ . b ? bb

b

œ

Œ

œ ‰ J

œ ‰ J

œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ ‰ J J J


39

b &bb

21

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

b &bb &b

Timp.

œœœœ œ œ œœ œœ œ F œ œœ œ œ ? b œ œœ œœ œ bb F &b

21

Hn.

b

œœœœ œ œ œ œ p 21 ? b ∑ bb b &bb

œ œ

œœœœ œ œ

œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ

œœœœ œ œ

œœœœ œ œ

œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ œ œ

œœœœ œ œ

œ

œœœœ œ œ

œ

b &bb

? b bb

? b bb

Vln. I

b &bb

Vln. II

b &bb

Vib.

21

D. S.

21

Perc.

21

Hp.

b &bb

21

Cel.

21

Vla.

Vc.

Cb.

œœœœ œ œ œœ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ B bbb œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœ œ F bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œœ œ œ œ ? b œ œ œ œ bb œ œ F bœ œ œ œ œ œ œ ? b b J ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ ‰ b J pizz. F ritmico

œœœœ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ ‰ œ J J

œ œ ‰

œ œ

œœœœ œ œ

œ

œœœœ œ œ œ

œ

œ œ J ‰ J ‰

œ

œ

œ J ‰


40 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ f

bb

b &bb Œ

≈ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ &b œœ œ œ œ œ #œ œ f œ œ nœ œ œ œ œ ≈ ‰ œœ œœ ? b œ œ bb R b & b # œ œ œ œ œr ≈ ‰

b &bb

? b bb

28

Timp.

Vib.

28

D. S.

28

Perc.

b &bb

28

Hp.

? b bb b &bb

28

Cel.

? bb

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b

b &bb

28

Vln. I

3

œ b J

œ œ

œœ

≈ œœ œ œ

B b b b n œ œ œ œ œr ≈ ‰

? bb

œ œ #œ œ œœ

b r≈ ‰ &bb œœ nœ œ œ

b œ

œ œ œ œ. 3

q = 44

œ

œ œ œ œœ .. 3

r≈ ‰ œ œ nœ œ œ

? bb

j œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ ≈ œ œ œ

con fantasia

28

Hn.

œ œ œ œ n œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œœ ..

q = 44

& b Œ

28

œœ

f

œ f

6

6

œ œ œœ œœœœœ œœ

œœ

f

œœœœœœœœœœ 6

6

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 6

œ J

6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ 6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Div. œœ .. œ 6

6

6

pizz.

œœ n œ œ œ J - -

6

œ œ œ œ œ œ œ #œ 3

œ

œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œœ œ 6 6

6œ j œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6

6

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ œ œ œ Œ f

œ

œ œ

œ

œ œ

œœ

6

6

œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ œ œ

œ œœœœœœœ œœ

œ

œ pizz.

œ

œ

œ


b œ œ œ œ œ &bb

œ œ œ œœ ..

œ œ

œ œ œ œœ ..

34

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &bb œ œ œ

Hn.

b

? b bb

&b

34

Timp.

Vib.

b &bb 34

D. S.

34

Perc.

b &bb

34

Hp.

? b bb

Cel.

œ œ œ œ.

b &bb ? b bb

œ J

3

œ œ #œ œœ

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ nœ

œ

j ‰ bœ œ bœ œ p ∑

œ

œœ œ b œ œ b œœ n œœ œ bœ

œ

œ

b œ b œœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œœœ œ œ œœœ

œ œ bœ nœ œ œ œ bœ nœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ .. 6

œ

œœ J

6

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 3

œ

œ œ

˙ œ œ

œ œ œœœ œ œ œœœ

≥ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ .. ... . .. ... .

˙

bœ bœ

œ œ œ œ ∑

b˙ b˙

œ œ

œ bœ nœ œ œ bœ nœ œ

œ

‰ œj b œ œœ

? b œ œ œ œ œ bb œ

œœ œ b œ b œœ œœ œ œ

j œ b˙

œ

b œ b œœ œ œ œ œ œ

œ œ b & b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 6

? b bb

œœ b œœ œ œœ œœ

6

6

œ bœ

œœ œœ b œœ n n œœ œœ

semplice

œ J

B bbb œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. b œ & b b œœ

œœœ

b œ b œœ œ œ œ œ œ

6

Vln. II

41

œœ œœ b œœ n n œœ œœ

34

Vln. I

œ

34

˙˙

j œœ b ˙˙

3

œ œ

? b œœ bb 34

3

œ œ œ œ œ œ œ

&b

œ œ J

œœ b œœ œ œœ œœ

b˙ b˙

œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ b œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ . . ... . . . . . . .

≥ b œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. b œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. b œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ . . . . . ∑

œ nœ œ bœ

‰ bœ ‰ œ J J

‰ bœ ‰ œ J J

Œ

bœ ‰ œ ‰ J J

bœ J

pizz.

‰ œ ‰ J

œ œ ‰ J ‰ J œ ‰ œ ‰ J J


42

. . b b œ b œœ œ œ œ &bb œ œœ œ

41

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b b b œ b œœ œ œ œ œ œœ œ & b b œœ b œœ œ œœ œœ œ ? bb

b œ

b & b b œœ

41

Hn.

? bb

41

Timp.

Vib.

b

œ

 

b &bb

41

Hp.

? b bb b &bb

41

Cel.

œ œ A œ # œœ n œœ œœ œ # œ

n œœ

œœ œœ œœ œ œœ

œœ œœ b œœ n n œœ œœ

œœ œ œ œ œ nœ œ

n œœ

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

b œœ œœ œœ œ œœ

œ b œœ œ b œœ n œœ œœ

œ A œ # œœ n œœ œœ œ # œœ

nœ œ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ

œ

bœ bœ

œ

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ‰

∑ ∑

œ œ j œœ œ nœ

œ œ N œ # œœ n œœ œœ œœ œ œ

œ œ bœ nœ œ œ œ bœ nœ œ

œ œ nœ œ œ œ nœ œ

Vc.

? b ‰ bb

œ J

Cb.

? bb

œ b J

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ

œ œ

œ œ

œ. >

œ œ œ œ œ œ

œ œ > ∑

x x xx x x x xx x x≈ ≈x Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. b œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ∑

œ ‰ J ‰ bœ ‰ œ J J

œ J ‰ bœ ‰ œ ‰ J J pizz.

œ œ

œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ n œœ ≈ œœ œœ œœ . . ... . . . . . .

B bbb

œ œ œ #œ œ œ

œ œœ œ œ œœ œ

œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ .. ... .

Vla.

œ œœ œœ œ

b & b b b œœ œœ ≈ œœ œœ . . . ≈ œ. œ. œ. œ

j ‰ œœ œœ

œ

œ

œ œ bœ nœ œ œ œ bœ nœ œ

b &bb

œ

œ

œ œ œœœ œ œ œœœ

Vln. II

œ

œ

Rock Tempo

? b bœ œ œ œ œ b b bœ œ œ œ œ 41

Vln. I

œœ. œ. œ œ œ nœ œ

œ œ œœœ œ œ œœœ

b bœ œ œ œ œ & b b bœ œ œ œ œ

41

Perc.

œ

œœ œœ b œœ n n œœ œœ

j ‰ ‰ b œj œ œœ œœ bœ œ

41

D. S.

œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

‰ bœ ‰ œ J J bœ J

‰ œ ‰ J

œ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œœ b œœ œœ ≈ œœ œœ œœ . . . . .

œ œ

j j œ œ ‰

j œ

j ‰ ‰ œ œ ‰ J

‰ œ J

‰œ J

œ‰ J

nœ nœ

Rock Tempo ‰ j œ œ œ œ œ #œ œ œœ œœ œœ

œ. œ. ≈ œ. œ. œ.

∑ œ

œœ œœ œ œ œ œ

œ œ nœ œ œ œ œ

‰œ ‰ œ ‰ J J

j ‰ j œ œ >pizz. >

œ‰ œ ‰ j ‰ œ J J > pizz.

j‰ œ >


43

b &bb

48

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b b ˙˙ &b

Hn.

&b

? b b b œ. >

Vib.

b &bb 48

D. S.

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

˙ ˙

œ #œ œ œ >

>. œ

j œ œ œ œ œ œ > œ œ

œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

œ œ

œ. >

œ œœ œ œ œœ œ œ œ > ∑

œ œ

œ. >

œ œœ œ œœ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ > ∑

˙ ˙

œœ œ #œ œ

œ

œ

œ

x x xx x x x xx x x≈≈x Œ

b &bb

? b bb

? b bb

Vln. I

b &bb ˙

Vln. II

b &bb ˙

Vla.

B bbb ˙

Vc.

? b ‰ j ‰ j bb œ œ > > ? bb

b œj ‰ >

j‰ œ >

œ. œ. œ. œ. œ

œ nœ œ œ œ

œ. œ. œ. œ. œ

œ nœ œ œ œ

#œ œ #œ nœ œ ‰ > œ J

> œ J ‰

> ‰ œ J

> œ ‰ J

œ nœ œ œ œ ‰

j œ >

j ‰ œ >

‰ œj >

j ‰ œ >

œ œ œ œ œ #œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ nœ œ œ œ œ

˙

j œ >

j ‰ œ >

‰ œj >

j ‰ œ >

œ

Œ

œœ

nœ œ

Œ

œœ

nœ œ

œ œ nœ œ œ

‰ œj ‰ œj ‰ > >

j ‰ œ >

#œ œ

œ œ >

b &bb

nœ œ

œ œ

œ œ

˙ ˙ œ. >

œ nœ œ œ

48

Cb.

œ œ œ œ

48

Cel.

≈ œ nœ œ

Œ

48

Hp.

x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x≈≈x Œ x ≈ ≈ x Œ x ≈≈x Œ x ≈ ≈x Œ

48

Perc.

#œ œ #œ nœ œ

b ˙ ˙

48

Timp.

.. . . œœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ

˙ ˙

? bb ˙ b ˙ 48

j‰ œ >

j œ ‰

arco

j œ ‰

arco

j œ

j œ ‰


44

b & b b ˙˙

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b b ˙˙ &b

‰ ≈

# ˙˙

? b ˙ bb ˙

Timp.

? b b b œ. > b &bb

Vib.

54

D. S.

54

Perc.

b &bb

54

Hp.

? bb

Cel.

Vln. II

œ

œ

œ œ

œ œ

6

˙˙

n œœ œœ

œ

# œ œ œ œ # œœ œœ

œ œ

œ #œ Œ

œ

œ œ œ œœœ œ œ f

œœœœ œœœœ

œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœ œ œ f œ. œ œ œ Œ œ. œ œ œ f œœ œœœ œœœœ ≈œ œœœ ≈œœœ≈œœœ œ f

œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œœ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ˙ p ∑ ∑

? b bb

b &bb ˙

œœœ

Œ

bb

œ œœ

Œ

& b ˙

≈ œ nœ œ œ œ

Vla.

B bbb n ˙

Vc.

? b ‰ j ‰ j ‰ bb œ œ

Cb.

? bb

j b œ ‰

œ #œ œ œ œ œ 6

nœ œ

˙˙

54

Vln. I

œœ 6

q = 60

œ œ >

b &bb

œ œœ

œ nœ œ

b

54

nœ œ

œ œ

b & b # ˙˙

54

3

œ

54

Hn.

œ œœ

Œ

54

6

j‰ œ

j œ

œ

œ nœ œ

6

˙

6

˙

œ nœ œ œ

œ n œœ nœ œ

nœ œ œ œ œ œ

j œ

j œ

œ œ œœ œ œ œ

j œ

œœœœ

œ

œ

œœ œ

œœœœ œœœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ f

œœœœ œœœœ

œ œœœ œ œ œ œ f q = 60

≈œœœ œ œœ f œ œ œ œ

f

j œ œ ‰ Œ f

≈ ≈œœ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑


45

b & b b œœœœœ

61

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b b œœœœœ &b œ

Vib.

œœ œ

œ

œ œ œ .. œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

Œ

..

∑ ∑

? b bb

..

.. œ . œ œ

b

b

b &bb  

b &bb ? bb

b &bb ? bb

b & b b œœœœœ

Vln. II

b & b b œœœœœ

Cb.

œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ

‰œ œ J

Vln. I

Vc.

œ

61

Vla.

œ

œ

61

Cel.

œ œ ‰ œj

61

Hp.

œœ œœœ

..

61

Perc.

Œ

61

D. S.

Œ

œ

‰ œj œ . œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ

Rock Tempo

b

&b

61

Timp.

œœ œœœ

œ œ ? bb ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ n œ œ ≈ œ œ œ œ b 61

Hn.

Œ

œœ œœœ

‰ œj œ . œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œœ œœœ

œœ œœœ

Œ

œœ œœœ

Œ

œœ

œœ œ

œ œœ

œ œ

œ

Œ

.. x x xx x x x xx x x ≈≈x Œ ..

..

..

..

..

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ pizz.

Rock Tempo

œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ

‰ œœœ

. ‰ œ œœœ œ . œ œ

œ œ œ œœ œ œ Œ B bbb ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ n œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ? b œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ . bb ? b bb

..

œ ‰ J

œ ‰ J

œ œ œ œ œ J ‰ J‰ J‰ J‰ J ‰

pizz.

.. ..

≈œ œ œ ≈

œ œ œ

∑ œ

pizz.

œ

œ

.. œ . œ œ pizz.

œ


46

b &bb

69

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &bb

? bb &b

b

b

? b bb

Vib.

b &bb 69

D. S.

69

Perc.

œ œ

œ.

? b bb

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

? b b b œ.

œœ

œœœœ œ œ

œ œ ∑

..

..

∑ ∑

..

≈œ œ œ œœ œ œ œ

..

..

œ œ

œ œ œ

œœœœ œ œ

œ

œœ œœ œ

œœœœ œ œ

œœ

b œ

œ œ œ

œœ œœ œ

œ œ œ

..

b &bb œœ œ œ œ

œ

..

œœ‰

? bb

.. œœœ F œœœ .. F .. œœœ p ..

b &bb œœœ œ œ

pizz.

B bbb œ œ œ œ œ

..

xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x . . x ≈≈x Œ x≈≈ x Œ

69

Vln. I

b

..

b &bb

b &bb

? bb

x x xx x x x x≈≈ x Œ

69

Cel.

69

Hp.

69

Timp.

œœ  œœ œ & b œ œ œœœœœœœ ≈ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

69

Hn.

arco

arco

nœ œ

œ œ œ œœœ œ œ

œ

arco

œ.

arco

œ œ œ

œ

œ œ.

œ

F

œ œ .. œ œ F œ .. J ‰ œ œ pizz. F

œ œ œ œ œ n œ .. œ œ œ œ œ œ arco

œ

..

œ

œ

œ J ‰

œœ œœ œ œ œ J

œœœœ œ œ œ

œ

œ

œ J ‰

œ

œ

œ J ‰

œ

œ

œ J ‰


47

b &bb

79

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

Hn.

Timp.

Vib.

b &bb &b

? b bb &b

b

? b bb

∑ œ œ œ

b &bb

U

3 4

3 4

3 4

q = 72

œ bœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ

œœœœ œ œ

œ œ

3 4

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

43

3 4

œ

œœœœ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ nœ

œ œ

3 4

D. S.

3 4

Perc.

43

b

? b bb

43

3 4

∑ ∑

Hp.

Cel.

b &bb ? bb

b &bb

Vln. I

b &bb

Vln. II

b &bb

Vla.

B bbb œ

Vc.

? b bœ bb

œ bœ œœœœ œ œ œ

79

Cb.

bœ œ œ œœ

œœœœ œ œ œœ œœ œ

œ

œ

bœ œ ? b J ‰ J ‰ œ ‰ bb J

œ

œ

œ

œ ‰ œ J J

œ œ ‰

œ œ

43

3 4

œœœœ œ œ

œ œ nœ

œ œ

œœœœ œ œ

œ œ nœ

œ œ

œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ J ‰ J ‰

œ

œ

œ ‰ J

œ œ J

œ

œ

Œ

U

œ ˙ 3 4 œ Œ Œ œ Œ Œ @ intimo e dolciss. p sùb. œ n˙ œ ˙ 43 œ ˙ p sùb. œ ˙ œ ˙ 3 @ @ @ 4 @œ @˙ p sùb. ˙. 3 ˙. 4 ˙. p sùb. 3 4

q = 72


48

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Hn.

Timp.

Vib.

b &bb &b

c 

c 

c

c

c

c

c

c

b &bb

c

b &bb

c

c

c

? b bb &b

b

? b bb b &bb

? b bb ? b bb b ˙ &bb

87

Œ

˙.

˙

b & b b ˙˙

œ ˙.

˙

Vla.

B bbb ˙

Œ

˙.

˙.

˙.

n˙.

Cb.

? b ˙. bb

œ

˙.

poco rit

˙.

c

42

˙.

Œ

˙@.

c ˙. œ œ œ

˙.

˙˙ ..

c n˙.

Œ œ œ ˙. ˙. @ ∑

c œ œ  ∑

3

2 4

2 4

42

42

2 4

2 4 2 4

c œ Œ 

œœœ 3

œœœ 3

œ œ

œ œ

2 4

c ˙.

œ œ

2 œ 4 œ

œœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ q = 42

6

6

Vln. II

? b ˙. bb

œœœ

Œ ≈ œ œ œ 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 ∑ œ œ 4 œ œ

Vc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œ 42 œ œ œ œ

Perc.

Vln. I

Cel.

q = 42

D. S.

Hp.

bb

& b

87

6

6

6 6 2 œœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ 6 6 œ œ œ œ œ 2 œ œ6 œ œ œ œ œ œ6 œ œ œ œ6 œ œ œ œ œ œ6 œ œ œ œ œœ 4

œ œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ 4 œ œ œ 2 4

œ

pizz.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ 3


49 95

Fl.

œœ œ œœ œ œ n œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ J

b œ. & b b œ. b & b b œ .. œ

Ob.

&b

Bsn.

? bb &b

Hn.

b

b œœœ

œ #œ œ ∑

œ œ

œ œ

≈ œœ œ œ

œ œ œ œ.

œ J

3

œœ

˙˙

j œœ b ˙˙

œ œ œ œœ .. 3

œ œ

œ œ

œ œ J

3

j œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ J œ œ œ œ œ œ

œ.

B b Cl.

œ œ œ œœ ..

œ œ #œ œ ∑

∑ ∑

˙

œ œ nœ

œ bœ bœ.

œ œ ‰ J ∑

? b bb

D. S.

Perc.

b &bb

b &bb

Timp.

b &bb

Vib.

? b bb

Hp.

? b bb

Cel.

b œ. &bb

œ J

Vln. II

b & b b œ.

Vla.

B b b b œœ ..

Vc.

? bb

95

Vln. I

Cb.

œ œ #œ b œœ

? b bb œ

œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ

œ J

bœ ‰ J

œ ‰ J

x x x x xxx x œ h œœ ‰ J ∑

˙

œ

œ œ

6œ 6œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 6 6

j œ b˙

œ

œ bœ

œœ n œ œ œ J

œœ J

bœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

6

6

œ œ œ6 œ œ œ œ œ œ6 œ œ œ œ6 œ œ œ œ œ œ6 œ œ œ .. œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ

Œ

œ œ

6

6

œ

œ

pizz.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ #œ 3

arco

œ

œ œ

œ

˙ œ œ

œ nœ œ bœ Œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ.

pizz.

œ œ ‰ J


50

B b Cl.

102

Œ

&b

? bb b œ . b

Bsn.

b

œ bœ

œ

œœ

œœ

xxx x x x xx œ œ œ ≈ ≈œ

x xx x xxxx œ h œ œ ‰ J

b

? b bb

Perc.

? bb

œ ‰ J

b &bb b &bb

Cel.

œ

œœœ œœ

D. S.

Hp.

œ œ bœ œ œ

b &bb

Vib.

a tempo

? b bœ ‰ bb J

Timp.

rit.

&b

Hn.

j j j r bœ œ œ bœ. œ œ œ . ≈ œ œ œ œ . ≈ œ bœ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œœ ∑ œ œ ‰ ∑ ∑ J ‰.

x x xx x x x x x x x x x x x x œ h œ h œ œ ‰ J œœ ‰ J

≈ œ bœ œ œ ≈œ œ n œ œ œ b œ œ n œœœ œ bœ œ ∑

œœœ ∑

Vln. I

b &bb œ

j œ. ≈

j œ. ≈

œ bœ œ œ œ

œœœ œœ

j ≈ bœ œ œ œ .

œ œ bœ œ œ

Vln. II

b &bb œ

j ≈ . b œ œ bœ œ

œ bœ œ œ œ

œ œ bœ œ œ

œœœ œœ

102

a tempo

Div. œ œ œ. œ œ œ œ. b ˙˙ . œ B bbb œ œ b œ œ . œ œ œ œ œ bœ œ œ  rit.

Vla.

œ œ bœ œ.

Vc.

? b bb

Cb.

? b œ. bb

œ œ ‰ J

œ

œ

œ

œ.

œ ‰ Jœ ‰ J

œ œ bœ œ œ œ œ ‰ J ‰ J

œ bœ œ œ. j‰ œ

œ J ‰

œ

œ

œ œ.

œ.

œ. œ.

arco

œ œ.

n ˙˙

b ˙˙  œ. œ.

œ. b œ. œ. b œ.

œ. œ.

œ œ œ bœ œ œ. œ.

œ. œ.


51 109

Fl.

b &bb

b &bb

Ob.

&b

B b Cl.

&b

Hn.

∑ poco rit

? b bb

Bsn.

b

œ œ #œ œ œ

œ

Perc.

? b bb

∑ ∑

b &bb

b & b b # n œœœ œœœ

Cel.

? bb 109

Vln. I

Vln. II

Vla.

b

bb

& b

œ œœ œœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ∑

œœ œ

Vc.

? b # n œœ œ œ œ œ bb

Cb.

? b bb

œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

j œ œ œ œ #œ œ œ œ >. > œ œ œ ∑

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

œ œ

œ. >

œœ œœ

œ œœ œ œ œœ œ

œ œœ œ œœ

œ œ

œ. >

œ œ > ∑

œ œ > ∑

xx x x x xx x x x xx x x x xx x x ≈ ≈x Œ ≈x Œ ∑

˙

j œ >

j œ ‰ >

œ. œ. œ. œ. œ

œ nœ œ œ œ

œ. œ. œ. œ. œ

œ nœ œ œ œ

#œ œ #œ nœ œ j ‰ j œ œ > >

j œ ‰ >

j œ ‰ >

‰ > œ J

> œ J ‰

> ‰ œ J

> œ ‰ J

œ œ œ œ œ #œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ

œ nœ œ œ œ ‰

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ nœ œ œ œ œ

j œ ‰ >

˙

pizz.

œœ œœ œ œ œ

j œ >

x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x ≈≈x Œ x≈ ≈ x Œ x ≈

˙

pizz.

#œ œ #œ nœ œ

˙ ˙

œ œ œ œ œ #œ œ

∑ . . . . # œœ œœ # œœ n œœ œœ

Rock Tempo

# œœ

˙˙

œ. œ œ > >

œ œ >

b & b b nœ œ œ #œ œ

œ

œ œ

œ œ

x x xx x x x xx x x ≈ ≈x Œ

poco rit

œ

œ œœ œ œœ

œ. >

œ œ #œ œ œ

B b b b n œœ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

D. S.

Hp.

Œ

b &bb

Vib.

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

? b bb

Timp.

Rock Tempo

j œ >

j œ ‰ >

j ‰ œ >

j œ ‰ >

j œ >

j œ ‰ >

j œ >

j œ ‰ >


52 115

Fl.

b &bb

b & b b ˙˙

Ob.

&b

B b Cl.

‰ ≈

˙ ˙

? b ˙ bb ˙

Bsn.

&b

Hn.

Vib.

œ

Œ

œ nœ œ ˙ ˙ nœ œ œ

a 2

œœ œ #œ œ a 2

œ

œ œ

b ˙ ˙

? b b b œ. > b &bb

Timp.

≈ œ nœ œ ˙ ˙

Œ

œ

œ œ > ∑

#œ œ œ

œ œ

# ˙˙ ˙ ˙

œ

œ œœ nœ œ œ 3

œœ œ œ #œ œ

œ

œ œ

œ œ

6

œ œ

˙ #˙

œœœ

œ. œ œ > >

œ

œ nœ œ 6

˙˙

6

˙˙

n œœ œœ

œ nœ œ œ

# œ œ œ œ # œœ œœ

œ œ

œ #œ Œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

˙ p

œ œ #œ œ

q = 60

œ œœœ œ œ f œ œœœ œ œ f œ. œ œ f œœ ≈œ œœœ f ∑

D. S.

Perc.

? b bb

∑ ∑

b &bb

Hp.

b &bb ? b bb

Cel.

115

Vln. I

Vln. II

bb

&

Œ

˙

œ ˙ œ œ nœ

Œ

& b ˙ bbb

œ

œ nœ œ

œ œ nœ œ œ

Vla.

B bbb ˙

Vc.

? bb

b

Cb.

? b bb

j œ ‰

j œ ‰

˙ n˙

j œ

j œ ‰

œ œœ

Œ

œœœ

Œ

œ ≈ œ nœ œ œ œ

œ nœ œ 6

˙

6

˙

œ nœ œ

6

œ n œœ nœ œ

œ

nœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

‰ j ‰ j ‰ œ œ

j œ

j œ

j‰ j‰ j œ œ œ

j œ

?

q = 60

œ œœœ œ œ f œœœ œ œ f ≈œœœ œ œœ f œ œ œ œ

f œ œj ‰ Œ œœœœ œ œ f

œ


53 122

Fl.

œœ œ b &bb œ œ œ b &bb œ œ œ œ

Ob.

&b

B b Cl.

Bsn.

? b bb

Hn.

? b b

? b bb

Timp.

b &bb

Vib.

œœœœ œœœœ œœœœœ

œœ œœœ

q = 72

‰ # jœ œ œ œ p ‰ # œj œ Œ œ. œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ p œ œ ‰ j nœ œœœ œœœœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ #œ œ ≈œœœ≈œœœ œ œœ œ f œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ Jœ œ p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœœœ œœœœ œœœœœ

œœ œœœ

∑ ‰ œj # œ œ œ

∑ ‰ b œj œœ œ

j ‰ œj # œ ‰ œ œ bœ œ œ œ ‰ b œj ‰ œj #œ b œ œœ #œ œ ≈ œ œ ‰ J bœ œ œ ‰ Jœ œ

œ œ ‰ b Jœ œ

∑ œœ Œ œœ Œ

œ jU‰ œ œ n œœ ‰ J U ‰ œœ œœ ‰ JJ

D. S.

Perc.

? b bb

b &bb

Hp.

b &bb

Cel.

? b bb

Vln. I

b œœ œ &bb œ œ

œœœœ œœœœ œœœœœ

Vln. II

b œœ œ &bb œ œ

œœ œœœ

œœœœ œœœœ œœœœœ

œœ œœœ

122

Vla.

Vc.

Cb.

q = 72

B bbb ≈ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ nœ œ ≈ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ ‰ œ œ jU‰ ? b œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ ≈ œ œ bb J œ bœ œ œ œ f bœ œ œ œ œ ‰ jU‰ ? b œ œ #œ œ ≈ œ œ bœ Œ ‰ Jœ ∑ ∑ ∑ œ bb J œ œ f


54

130

B b Cl.

q = 60

&b

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

3

? b œ œ œ œ bb

Bsn.

? b b

Hn.

? bb

Timp.

b

b &bb

Vib.

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

3

rall.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ 3

U

˙

˙ f ˙˙ f

U

n ˙˙ ∑

x x xh x x x xh x œx x h x x x x xœ x x x xh x x x xh x x x xh x x x xh x œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

D. S.

Perc.

? b bb

b &bb

Hp.

b &bb

? b bb

Cel.

130

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b &bb

q = 60

b &bb

B bbb œ œ œ œ ? b œ bb

œ ? b J bb

pizz.

3

œ ‰

œ

œ J

œ ‰

œ œ œ œ œ œ

œ J

œ

œ

œ J

œ ‰

œ œ œ œ

œ J

∑ œ J

œ J

œ J

U

˙ f ˙ f

œ œ œ œ œ

˙

˙ f

rall.

3

U

˙ f œ

f

˙

U

˙

œ

œ

U

œ


IV

Andante espressivo

b &b c Πq = 52

b &b c Œ

c Œ

Bassoon

? b c Πb

Horn in F

&b c Œ

Timpani

? b c Πb

b &b c Œ

Flute

Oboe

Clarinet in B b

Vibraphone

&

Œ

œ œ nœ #œ œ œ

Drum Set

c Œ

Percussion

c Œ

b &b c Œ

? b c Πb

b &b c Œ

Harp

Celesta

? b c Πb

b nœ & b c nœ œ œ œ œ œ œ œ p nostalgico b &b c Œ ˙ œ nœ p B b b c Œ ˙˙ œœ œœ p

˙

œœœœ

n ˙˙ ..

# œœ

˙ ˙ p

˙.

Andante espressivo

Violin I

Violin II

Viola

q = 52

Cello

? bb c Œ

Contrabass

? b c Πb

œ œ ∑

n ˙˙ ..

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ #œ œ . J œ œ œ œ œ œ œ w

# œœ

# ww

œ

˙

˙ ˙˙

œ

œ

˙ ˙

#˙ ˙˙ n˙ ˙ ∑

˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙ œ œ ∑

œœ

œ .. œ ˙

œ˙.. œ.

œ.

œ œ nœ ˙ #œ œ œ ˙

œ ˙ J j œ ˙ ∑

œœ


56 Vib.

b & b b˙

‰ #œ nœ œ

&

? bb 7

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

&

13

Vla.

Vc.

Cb.

& & B

œ

œœ b œœ

ww P

cantabile

Œ

œ F œ F

œ b˙ R

˙

˙

nœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

˙ ˙

ten.

˙ ˙

# ˙˙

˙ ˙

ten.

Œ Œ

œ œ

Œ Œ

œ œ ˙

œ œ

Œ Œ

œ œ

Œ Œ

œ œ œ

Œ Œ

œ œ œœœ œ œ ˙ œ œ

œ

Œ

œœœ œ œ ˙ cresc.

poco rit.

‰ j nn nœ F Œ nn Œ

nn

n ˙˙

˙ #˙.

˙ ˙

nœ œ œ œ œ nœ n œ nœ n n ˙ .. J

œ

Œ

nn

œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ

œœœ œ

œ œ bœ bœ œ œ bœ

œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ

cresc.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ pizz. F cresc. œ j j bœ ‰ œ bœ œ ‰ Œ j‰ Œ ? œJ ‰ Œ j ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ J ‰ Œ œj ‰ Œ œ ‰ Œ J œ œ pizz. cresc. F ?

nn

œ bœ bœ œ œ bœ f œ bœ bœ œ  œ bœ f œ œ œ œ œ bœ nœ œ nœ bœ œ œœœ œ J ‰ ‰ bœ ‰ bœ

cresc.

Œ

nn

˙. ˙.

nn

œœœ œ œ ˙ œcresc. œœ œ œ b˙

cresc.

Œ

n˙.

˙

n ˙˙

˙œ œ

#œ nœ œ

˙˙

poco rit.

œ nœ œ œ #˙

ten.

˙.

œ nœ œ œ œ œ n œ œœ # œ œ œ œœ œ #œ

a tempo

ten.

œ #œ œ œ œ œ

˙ F

œ œ .. R

œ œ œ œ

ww

q = 72

Œ

œœ

nw

q = 72

œœ

bw

˙

# & # ?

œ

bœ œ œ œ œ œ œ .. n œ œ

b˙ œœœœ ˙

? b b

Ob.

Vln. II

b

? b b ˙

&

Vln. I

B bb b ˙

Fl.

Bsn.

bb

&b

13

B b Cl.

œ #œ œ œ œ œ

a tempo

7

Cel.

œ nœ

bb ˙

7

‰ bœ

‰ bœ


18

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

&

#

Vib.

nn

bb

nb

bb

∑ ∑

bb

bb

œ œ- œ- œ œ œ

œ œ œ- œ- œ n œ œ # œ

œ- œ- œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ n œ œ- œ- œ # œ

 &

? &

?

œ

œ œ bb œ @ bb

&

j œ

Vln. II

&

j œ

Vla.

B

bœ œ œ bœ œ œ œj œ b œ œ œ œ œ- œ- œ- ˙

?

bœ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ bœ ‰ œ œ ‰ ‰ œ.

?

œ

‰ œ ‰

œ œ- œ- œ- b ˙ œ bœ bœ œ

œ

œ b œ b œ œ œ œ- œ- œ- ˙

arco

‰ bœ ‰ œ arco

œ œ

œ #œ

œ œ.

‰ . œ

œ@ œ

bb

Vln. I

Cb.

18

Vc.

bb

18

Cel.

&

18

Hp.

‰ œ.  π ∑

18

Perc.

œ

18

D. S.

œœ

bb

?

18

Timp.

œ

bœ œ œ bœ œœ œ œ œ œj œ b œ œ œ œ œ œ œ b ˙˙

# & # b œ œ œ n œ œ œ œj œ n œ œ œ œ œ œ œ ˙ . . ˙ ? .œ œ œ. œ. b œ. b œ b œ. œ. œ œ

18

Hn.

œ œ œ b˙

57

q = 84

b b œ œ- œ- œ œ œ- œ- œ tempo assai libero

q = 84

b b œ œ- œ- œ œ œ- œ- œ -b b œ œ œ œ œ- œ- œ- œbb œ

œ b J b

œ

œ ∑

œ

œ

‰ œ. 

œ œ œ @

œ- œ- œ- œ- œ œ

#œ ∑

œ

œ

‰ œ. 

œ œ @

œ- œ- œ n œ œ- œ- œ- œœ

œ ∑

œ

œ


58 Fl.

b &b

Ob.

&b

23

B b Cl.

Bsn.

Hn.

b

≈œœœœ œœœ

&

œ œ œ ? b b œ . œ . œ . . . . p 23 ∑ &b ? bb

23

Timp.

Vib.

&b

b

œ œ@.

23

D. S.

23

Perc.

œ. . œ

Vla.

œ.

cresc.

œ.

n œ.

n œ.

œ.

œ.

allarg.

Œ

n

#

nn

nn

nn

nn

b

nn

? b b

nn

b &b

nn ˙

œ #œ œ œ œ

bœ bœ œ œ œ

œ bœ œ œ œ nœ.

j nœ

œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ #œ.

j nœ

b œ &b ≈œ œœ œ œœœ œ œ œ leggiero œœœœ œœœ œ œ œ œ œœ B bb ≈ œ œ œ ? b b œ œ œ pizz.

Cb.

## n n ww

bœ œ n ˙˙ b œ. . œ. . allarg.

allarg.

- - - - Div. - - - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ n œ n œ œ œ œ ∑ J cresc.

cresc.

Vc.

a tempo

Vln. II

œ.

cresc.

œ œ œ œ œ #œ

nn

&b

? bb

23

Vln. I

œœ œ b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

b

23

Cel.

œ

œ.

allarg.

nn

q = 72

&b

23

Hp.

œ œ œœ œœ œœ

j œ bœ œ œ œ nœ. b œ œ œ œ œn œ n œ œ œ œ œ JJ

? b Πb

j ‰ Œ œ

œ

œ

œ cresc.

‰ j Œ œ

œ

œ

œ

j œ ‰ Œ

œ

œ

‰ n œj Œ

œ

œ

œ œ J

j œ ‰ nœ ‰ œ ‰

q = 72

nn Œ nn Œ

œ œ

Œ Œ

œ œ

œœœœ œ œœ nn œ œ nn J ‰ Œ

j œ ‰ Œ


59 27

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& &

# & # ? #

Vib.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœœ œ œ ˙ œœœ œ œ b˙

˙œ œ

cresc.

?

?

& 

&

? &

œ ˙ Œ

B

Œ œ Œ

?

œ

Œ

œœ ˙

&

?

&

27

Vln. I

27

Cel.

œ bœ bœ œ ∑ œ bœ f œ bœ bœ œ  œ bœ bœ œ œ bœ œ œ f œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ bœ nœ œ œœ nœ bœ œ œœœ œ . J ‰ ‰ b œ ‰ b œ œ. œ œ. œ. 

&

27

Hp.

˙˙

27

Perc.

ww

27

D. S.

cresc.

27

Timp.

27

Hn.

œ œ

Œ

œ

œ œœ œœœ œ

Œ

Œ œ Œ

œ œ

Œ

œ

œ ˙

cresc.

œœœ œ

Œ

œœœ œ œ ˙ cresc.

cresc.

œœœ œ

œ ‰ Œ j‰ Œ J œ

pizz.

3 bbb 4

b b b 43 3 bbb 4

œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œœ ‰ œ ‰ œ œ œ

3 4

3 bbb 4

œ- œ- œ- œ

3 4

b b b 43

‰ bœ

3 4

43

œ œ bœ bœ œ œ bœ

‰ bœ

nb 3 b 4

b œ œ@. œ b b bbb ∑

œ- œ- œ- œ

bœ ‰ œ ‰ j ‰ Œ bœ j œ ‰Œ œ cresc.

Œ

œ

pizz.

cresc.

nn 3 b 4

b b b 43

œ- œ- œ- œ

œ œ bœ bœ œ œ bœ

bœ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœ ‰ ‰ œ œ œœ ‰

œ ‰ Œ j‰ Œ J œ

--œœ œœ œœ œœ

b b b 43

‰ œ ‰œ

Œ œ

b b b 43 b b b 43 b b b 43 3 bbb 4 3 bbb 4


60

b 3 &bb 4

32

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Hn.

Timp.

Vib.

3 &b 4

b 3 &bb 4  

3 4 43

b 3 &bb 4 Œ f ? b 3 œ bb 4 œ

32

Hp.

b 3 &bb 4

32

Cel.

? b b 43 b

b 3 & b b 4 œ. f b & b b 43 œ . f B b b b 43 œ . f

32

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

? b 3 œ œœ Œ bb 4 > f 32 b 3 &b 4 Œ œ Œ œ F 32 ? b b 43 ∑ b

32

Perc.

Tempo di Vals

b 3 &bb 4

32

D. S.

q=q

nœ >

œœ œœ

Œ #œ Œ œ ∑

nœ >

œœ Œ

Œ #œ Œ œ ∑

œ œ œ Œ > Œ œ Œ œ

œ œ œ Œ > Œ

œ Œ œ

œ œ œ Œ > Œ

œ Œ œ

œ œ #œ

Œ

œ n œœ

Œ

Œ

Œ

# œœ

œ œ

Œ Œ ∑

>

œœ Œ Œ

Œ n œœœ Œ œ > œ Œ Œ œ

>œ Œ n œœœ Œ

œ Œ Œ œ

Œ œœœ Œ œ > œ œ Œ Œ

Œ

œœ

q = q Tempo di Vals

œ œ œ œ œ œ ˙.

jœ œ œ - - nœ œ ˙ jœ œœœ J

œnœ œ ˙ œnœ œ ˙

? b 3 œ œ œ bb 4 f ? b 3 œ Œ Œ bb 4 f

œ œ

œ

œ Œ Œ

Œ Œ

œ œ Œ

Œ

Œ

œœ Œ œœ >

œ œ Œ

Œ

# >œ Œ # œœœ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Nœ Œ n œœœ œ œ

Œ

Œ

Œ

‰ j œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ

‰ j œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œœœ n œ œ #œ œ œœœœœœ œœœœœœ

œ œ œ œ œ œ ˙. œ

œœœ Œ œ

œœœ œœœœœ œœœ œ

œ œ œ œ œ œ ˙.

Œ

œ œ

œ

œ

œ

œ Œ Œ

œ œ œ

œ

œ Œ

œ

Œ

œ œ Œ

Œ

œ œ

œ Œ

#œ Œ

œ œ

˙ Œ

Œ


61

b &bb

c

c

&b

c

40

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

b &bb

&b

40

Hn.

œœ

? bb œ b > b Œ

œ œ

? b bb

40

Timp.

Vib.

b &bb

b &bb Π? b bb b &bb

40

Cel.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#œ œ

œ œœ œ Œ Œ

œ

nœ œ

œœŒ 3

B bbb œ . œ

? b œ bb

Œ

œœœœ 3

Œ ∑

Œ

# œœ

œ Œ

Œ

œ #œ

œ

œœ

œ

œœ

œ Œ

œœ

œ œœœœ Œ 3

Œ ∑

œ

œ œ #œ œ Œ œ œ Œ

3

3

Œ

Œ

Œ

# œœ p

œ

œœŒ rall.

Œ ∑

3

3

3

œ

nœ œ

œœŒ 3

jœ œ œ - - nœ œ ˙

‰ j œ œ- œ- œ- œ- # ˙ .

˙

œ

jœ œ œ - - nœ œ ˙

‰ j œ œ- œ- œ- œ- # ˙ .

˙

˙

œ

œ- œœ

Œ

œ

œ Œ

rall.

- - - ‰ œ œ œ œ œ #˙. J

nœ œ ˙ œ

rall.

œ

œ

Œ

œ

œ Œ

œ Œ

#œ œ œ

œ

rall.

œ œ

œ œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

rall.

œ

rall.

œ œ

c

c

œ

Œ

œœœ Œ œ œ

c

c

3

Œ

∑ ∑

3

#œ œ

œœ

œ

rall.

Œ

rall.

Œ ∑

Œ

3

Œ

3

œ J

? b œ bb

Œ

3

b & b b œ.

œ œ

œœŒ

b & b b œ.

Œ

œœ

? b bb

œœ

œ

Œ

3

3

œ

œœ

3

40

Vln. I

Œ

40

Hp.

Œ

40

Perc.

œœ

40

D. S.

Œ

c c œ œ œ nœ c 3

Œ

c

c

c c c c

n˙ œ

œ

c

Œ

Œ

c


62

Fl.

Ob.

B b Cl. Bsn.

q = 104

b &bb c

&b c

œœœœœœœœ

46

Swing ŒÂ = Œ lj

b &bb c ? b c bb

b & b c ‰#œ œ œ ˙ 46 ? b c P ∑ bb 46

Hn.

Timp.

Vib.

b &bb c

46

D. S.

46

Perc.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

j j #œ œ œ œ. ∑

cresc.

j œ œ œ œ œ œ. ∑

œœœ œ j œ œ œœœ ∑

∑ xxxxxxxx œ hœ œ h hœ ∑

b &bb c

? b c bb ? b c bb

q = 104

b & b b c ww P b &bb c w P B bbb c ‰ œ œ ˙ #œ P

46

Vln. I

j œ œœœœœ œ

b &bb c

46

Cel.

œ œ. Nœ œ

x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx c œ œœ œ œœ œ hœ œ h hœ œ œœ œ œœ œ hœ œ h hœ œ œœ œ œœ p cresc. c ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

46

Hp.

Swing ŒÂ = Œ lj

? b c ‰#œ œ bb P ? b c œ Œ bb P

œ ˙

ww

ww

ww

ww

˙˙

˙˙

w

w

w

w

˙

˙

Nœ œ

‰Nœ

œ œ.

œ œ œ.

œ œœœœœ œ J œ œœœœœ œ J

j j #œ œ œ œ. cresc.

#œ œ œ œ. œ J J cresc.

œ

Œ

œ

Œ Œ œ

œ

Œ

j œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ . Jœ J œ Œ

j œ

œœœœœœœœ B

œœœœœœœœ œ Œ œ Œ


63

b &bb

52

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

b &bb &b

? b bb 52

Hn.

&

bb

? b bb

Vib.

œœ ..

b &bb

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b &bb ? b bb

b & b b ˙˙ b &bb

j j œœ œœ œœ œœ .. f ∑

œ J˙ ∑

?

˙

j œœ j j œœ œœ œœ œœ .. œ œ œ œ. œ œ œ œ. J J

œ œ œ œ œ œ. œ œ J p ∑

j œœ

œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ .. œ J J R P

œœ œ œ œ œJ œ œJ œ J

œ œ

cresc.

&

j œœ œœ

j œœ ˙˙

j œœ œœ

j œœ œœ œ

˙˙ ˙

œœ B bbb œ œ œ œ œ œ

?

x xxx x xxx x xxx x xxx xxxx xxxx xxxx x xxx x x x x x x x x œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ ‰ œ f cresc. P ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b

52

Vln. I

52

Cel.

? bb

xxxxxxxx œ œ œ œ œ œ

52

Hp.

52

Perc.

b &bb 52

D. S.

œœœœœœœœ

52

Timp.

ww f

ww

ww P

w f œ œ œ œ. J J f

w

w P

œ J œ œ œ œ. J J

B b b b œœ œ œ œ œœ œ œ œ ? œœ œœ œœ œœ .. œœ J J J f œœ ? b œ Œ œ Œ Œ œ ‰ bb œ f

œœ œœ œœ œœ .. J J Œ

œ

œœ

œœ œ œ œ œ œ . J P œ œ Œ P

ww

ww

w

w

cresc.

œ œ œ J œ œ œ. P Unis.

cresc.

j œ œJ œ œJ œ

œ

œ œœ œ œ J J J

œ

cresc.

cresc.

Œ ‰œ œ Œ J cresc.

œœ J

œ˙ J

œœ J

œœ J

œ

œ

Œ

œ œ


64

b &bb

q = 72

b &bb

B b Cl.

&b

Bsn.

? bb

58

Fl.

Ob.

b

? b œœœœ ˙ b P 58 ? b ∑ bb 58

Hn.

Timp.

Vib.

b &bb

58

D. S.

58

Perc.

b &bb

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœœœœœœ

œœ œœ œœ œ ˙ -- - -

œ œœ-

œœœ-

œœ œ-

œœ œ-

œœœœœœœ

˙ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ ˙ œœœœ œ œ œ œœ

xxxx xxxx x x x x xx xx œ œœ œ œœ h œ h œ h . œ Œ P ∑ ∑

b

b &bb

? bb

? b bb

b & b b ww P b &bb w P B b b b œœ œ œ œ ˙ P

58

Vln. I

&

58

Cel.

œ œœ œœ # œœ 

q = 84

‰ œ. œ. œ œ œ œ œ  œ œ f ‰ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ dim. f a 2 ‰ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ dim. f . œ ∑ ‰ ‰ œ œ. œ œ. œ. f dim. ∑ ∑

58

Hp.

œ ? b œœœœ ˙ bb P ? bb œ Œ Œ # œ b P

n ww

q = 72

‰ œ. œ. œ œ œ œ œ  œ œ

œ œ nœ nœ ˙

œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ Œ

‰ j œ œ

Œ

œœ œ œ˙

œœœœœœœœ

‰ œ. œ. œ œ œ œ œ œ  œ œ- œ- œ- œ- ˙ œ œ œ œ- œ.œ œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œœ -- - dim.

w

œ

q = 84

‰ œ

œ

‰ œ ‰ œ‰ œ Œ

‰œ ‰

œ ‰œ ‰ J‰ Œ

dim.

dim.

œ œ J ‰ Œ J‰ Œ œ‰Œ œ‰ J J œ‰Œ J

œ J‰Œ Œ ‰‰


65

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Vib.

&b

b

? b bb &

bbb

∑ ∑

 b &bb ? bb

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Π43

œ œ œ Œ >

œ œ œ Œ >

œ œ œ Œ >

b &bb

q = 72

Œ 43 . œ F Œ 43 . œ F Œ 43 œ . F

˙. P

b & b b ˙. P B bbb ˙ . P

? b ˙ bb œ P ? b bb œ Œ P

œœ Œ

œ œ nœ œ œ nœ > >

> Œ œœ

œœ Œ Œ

Œ 43 œ F 3 4 œ

Œ

œ nœ

Œ n œœœ Œ œ > œ Œ Œ œ

œ œœ œœ 3 ˙ 4 ‰ œœœ π 3 ∑ ∑ 4

? b bb b &bb

43 œ œ

b

64

Vln. I

43 Œ

64

Cel.

43

64

Hp.

Œ #œ Œ œ Œ œ œ P 3 ∑ ∑ 4 œ œ nœ œ ˙ 34 œ . œJ P 3 ∑ ∑ 4

64

Perc.

3 4 Œ

64

D. S.

Π43

Solo

64

Timp.

q = 72

3 4 œ # ˙ n œ œœ P ? bb Œ ˙ Œ 43 œ b > &b

64

Hn.

bb

& b ˙. P b & b b ˙. P

64

Œ

œ œ

‰ œ

œœ Œ # œœ Œ

Œ œ Œ œ

œœœœ ˙

jœ œ œ . . nœ œ ˙ . . œ œ œ nœ œ ˙ J

œ œ

œ œ

Œ Œ

œ Œ Œ

Œ

Œ

œ œ œ

œ œ œ

œ #œ

>œ n œœœ Œ Œ Œ

Œ œœœ Œ œ > œ œ Œ Œ

˙ œ nœ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ ˙.

Œ

Œ

œ œ œ œ ˙.

œ nœ

Œ œ Œ œ

Œ œ Œ œ

œ œ

œ œ

Œ

jœ œ œ . . nœ œ ˙

> # œœ œ

Œ ∑

Œ

j œ

œ

˙

œœœœœœ œ œ

œ

œ

œ

œ Œ Œ

œœœ œ

Œ œœœ Œ œ > œ œ Œ Œ j œ

œœ œœœ œ

œ œ œ œ ˙. œ

Œ œœœ Œ œ > œ œ Œ Œ

œœœ

œ œ

œ Œ Œ

œ

˙

#œ Œ # œœœ œ œ

Œ

œ

Œ Œ

œœ œ œœœ ∑

œœ œœœ œ

‰ j œœ œ œ nœ

œœœ

œœ #œ œ œ nœ

œœ œœœ œ œœœ œ œ

œ œ

Œ Œ

‰ j œœ œ œ nœ

œ œ

œ Œ

#œ Œ


66

b &bb

&b

72

Fl.

Ob.

B b Cl. Bsn.

b &bb ? bb n œ b > &b

72

Hn.

b

? b bb

Œ

72

Timp.

Vib.

œ>œ # œœ >

b ˙ &bb 

72

Perc.

Œ

nœ > Œ

>œœ #œ œ >

nnn

Œ Œ

nnn nnn

Vla.

Vc.

Cb.

c

c

c

œœ Œ œœ Œ P ∑ ∑

c

c

c

nnn

? b œ bb œ > ? b œ bb

œ œ > Œ

#œ c Œ œ  molto rit.

? b bb

œ

#œ  œ# œ

c

B bbb n œ

œ Œ œ Œ

c

nnn

œ >

œœ Œ

b &bb œ >

Œ œœ Œ

œ

Œ

œ >

œ œœ Œ

b ˙ &bb

b &bb œ >

œ Œ œ #œ # œœ Œ Œ ∑

n n n Œ œœ Œ œœ

pesante

Vln. II

3 3 3 3 3 3 b ‰ &bb ‰ œœœ œœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ œ œ ? b œ bb œ œ œ œ œ œ > > >

72

Vln. I

nnn œ P # nn Œ

72

Cel.

?

72

Hp.

# n#

Œ

72

D. S.

Œ

nnn

œ > œ > œ

œ œ > Œ

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

>œ œ

>œ œ

>œ œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

œ nnn œ Œ Œ

nnn

˙ P

j œ

nnn ˙

j œ

nnn

˙ P P

nnn œ P

j œ

Œ #œ Œ œ # œœ œ Œ Œ œ

œœ œ ˙ œœ œ ˙

nnn œ Œ Œ P

œ œ

œ œ Œ Œ

œœ œ ˙

œ œ

Œ œœ Œ œœ

˙

j œ

˙

j œ

˙ œ

Œ Œ

œ

j œ

Œ œ Œ œœœ œ Œ Œ œ ∑

œ Œ Œ

c

c

U

œ œ œ. U

œ œ #œ. U

œœ œ #˙ ˙

c

molto rit.

œ œ ˙.

œ

œ #œ Œ

c Œ œ  œ

c

œ œ ˙.

œ œ

c Œ #œ œ. œ œ # œœ œœ ...

j œ j œ

c #œ œ œ.

œ J

c œ

c œ

U

œ. œ œ. U

œ Œ œ œ


67 79

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

q = 72

&

# & # ?

Vib.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœœœ

˙œ œ

œœœœœ b˙ cresc.

?

&

  &

? &

? q = 72

&

x x xx x x x xx x œ ‰œ  J

Œ œ Œ

?

œ

œœ œ

B ?

œœ œ

Œ

œœœ

œœ œ

&

œ

˙

a tempo

œ #œ œ œ œ œ ˙

˙

# œ- b œ- b œ- œ-

œ œœœœ œ œ- # œ- œ- ˙ œœœœ . J ‰ bœ bœ . œ ˙ œ

cresc.

˙˙

rit.

œ ˙

79

Vln. I

79

Cel.

79

Hp.

œ- b œ- b œ- œ -

79

Perc.

?#

79

D. S.

ww

79

Timp.

ww

79

Hn.

Œ

œ œ

Œ

œ

œœ ˙ Œ

Œ œ Œ

œ œ

Œ

œ œœ œœœœ œ

Œ

cresc.

œ

Œ œ Œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œœœ

œ J ‰ Œ œj ‰ Œ

œ J ‰ Œ œj ‰ Œ

œ ˙

œ ‰ Œ j‰ Œ J œ

Œ

œ

œ ˙

cresc.

œœœœ

Œ

œœœœ bœ

œœœœ œœœœ

˙˙ ˙ œ. œ.

œ œ- b œ- b œ- œ -

œœ œ

œ bœ bœ œ œ- - - - # œ œ- ˙ -

œœ œ

rit.

œ

œ

a tempo

œ- # œ- œ ˙

bœ œ œ Œ œ œ œ ‰bœ ‰ œ œœœ œ bœ œ pizz. pizz.

cresc.

j j bœ ‰ œ bœ ‰ œ ‰Œ œ ‰Œ cresc.

pizz.

œœ œ œ œ

˙

cresc.

œ

œœœ œœœ j œ œ œ œ

‰œ

‰ œ.

œœ œ œœ Œ œ œ J

œ


68

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

&

##

?

œ

œ. œ ˙

œ

œ. œ ˙

œ

?# ?

85

Timp.

Vib.

& 85

D. S.

85

Perc.

‰ ‰

œ. œ ˙

85

Hn.

85

x x xx x œ œ ‰ J

Hp.

?

œœ

œ. œ.

Cel.

? &

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

˙

œ œ œ

nw

œ

˙

œ œ œ

w

x x xx x x x xx x œ ‰ œJ 

x x xx x x x xx x œ œ ‰  J

x x xx x x x xx x œ ‰ Jœ 

˙˙

bw w

x x xx x 

‰ œ œ

œ. œ.

# œœ

j œœ j œ œ

œœ ∑

œ œ

œ œ œ œ

œ. œ ˙

œ

œ. œ ˙

œ. œ.

œœ œœ œœ

œ œ œ œ J

œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ

œ. œ.

∑ œ

poco a poco cresc.

˙

œ œ œ

bw

œ

j œ œ

œ

œ œ œ

bw

j œ œ

˙

œ

˙

œ œ œ

w

‰ œ Œ J

œ

œ œ J

œ

œ.

Œ

j œ œ œ œ ∑

œ #œ œ #œ

j œ œ

œ

j bœ œ œ œ

(bacch. soffici)

œ

‰ #œ

Œ

Œ.

œ

œ J

œ

œ. œ ˙

œ.

bw

œ

‰ Jœ

poco a poco cresc.

œ œ œ

œ

œ œ J

˙

85

Vln. I

j œ œ

œ

&

j œ œ

œœ .. œœ ˙˙ j œ œ œ œ

85

œ

‰ #œ

85

&

œ

‰ œJ Œ

œ œ J

œ œ

œ œ.

‰ Jœ Œ

œ œ J

œ #œ Œ


69

89

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& &

# & # ?

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

?# ?

89

Timp.

Vib.

& 89

D. S.

89

Perc.

Hp.

?

œ.

j œ@ ˙

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

˙

œ œ œ

œ œ œ

w

œ œ œ

˙

œ œ œ

w

œ œ œ

œ œ œ

#w

˙ ˙

œ œ œ

j œ@ ˙

‰ œj œ œ œ

œ.

j œ@ ˙ œœ œ@ œ

‰ xJ x

˙˙

œœ œœ œœ

˙˙ ˙

œ œ œ œœ œœ œœ

˙˙ ˙

œ œ œ œœ œœ œœ

œ œ œ œ J

œ œ

œ. œ.

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ

?

œ.

œ. œ.

‰ Jœ Œ

œ œ J

œ œ

œ œ œ œ J

œ œ

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ

œ.

œœ œœ@ œœ

x x xx x x x xx x œ ‰ œ  J

‰ Jœ Œ

œ œ J

œ œ

˙ œ

œ.

œ œ œ

‰ Jœ Œ

œ œ J

œ œ

w

 # ww π

‰ xJ x

w

# ˙˙˙

œœœ œœœ œœœ

# www

œ. œ.

œ œ œ œ J

˙

œ

˙

œ œ

?

œ œ œ œ J

w ∑

j œ@ ˙

œ.

‰ xJ x

œ. œ.

œ œ œ ∑

crotali

˙

‰ xJ x

?

Vln. II

œ œ œ

˙

˙

œ œ œ π

&

&

˙

œ.

89

Vln. I

œ œ œ

dim. al

x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x œ œ ‰  œ ‰ œ  œ œ ‰  J J J

89

Cel.

˙

˙

89

&

œ œ œ

89

Hn.

œ œ œ

˙

˙

dim. al

#˙ ˙ œ œ.

π

œ œ

w

∑ œ œ œ

w

œ œ œ

#w

œ œ œ

‰ œj Œ

j œ œ

w

œ

w

œ

w


V Andante energico

Flute

Oboe Clarinet in B b

b &b c

c

q = 58

b &b c &

Bassoon

? b c b

Horn in F

?b c

b &b c

Timpani

Vibraphone

? b c b

c

b &b c

b &b c

Percussion

Celesta

c

Drum Set

Harp

? bb c

? b c b

Andante energico

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

b &b c

q = 58

b &b c

B bb c bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f ? b c œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b f bœ œ œ œ ? b c œ œ œ œ b f


71

B bb

2

Vla.

Vc.

Cb.

bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ ? b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b ? b œ b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

B bb b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4

Vla.

rall.

Vc.

Cb.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b bœ b ? b bœ b

œ

b & b .

6

Hp.

Vla.

Vc.

Cb.

? bb

U B b b ˙.

œ

? bb U ˙. ? b b ˙.

Vib.

œ

œ

œ

œ

r œœ

œ ..

∑ l.v.

œ œ œ ? b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ

? b œœ b

œ

3

3

3

3

œœ Œ

œ œ

∑ œ œ

(segue)

œœ Œ

œ œ

œ œ

Œ

œ œ

œ œ

œ œ

bœ œ

œ œ

œœ œ œ œ

œœ œ œ œ œ

œ œ

œœ

œ œ

bœ œ

œ œ

œœ œ œ œ

œœ œ œ œ œ

14

Hp.

œ

3

b &b w

œ

3 œ œ œ bœ œ œ b nœ œ &b œ œ œ œ 3 3

b &b œ œ

œ

œ

b &b

14

œ

œ

11

Hp.

œ

œ

œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ

œ

11

Vib.

œ œ nœ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ

delicato poco più mosso

œ

œ œ

œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 œ nœ œ œ bœ œ œ 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ œœœ bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ˙ 3 3 3 3 3 3

3

œœ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ œ

œ œ


72

b &b

&

Bsn.

? b b

Vib.

b & b œœ # œœ œœ œœ # N œœ

18

Fl.

B b Cl.

b &b

Œ

18

Hp.

? b b œœ œœ œœ œœ b &b

18

b

18

D. S.

18

Perc.

b &b

18

Vln. I

bœ œ ˙

œœ 3

œœ

# œœ

œœ

œœœ

3

œœ

œœ 3

œœœ œœ

n œœ

œœœ

3

œœ

bœ œ œœ œœœ 3

œœ

3

œœ

∑ ∑

œœ œœ œ ˙

bœ œ œ bœ œ

œœ œœ œ ˙

nœ œ œ bœ œ

œ

œ

U

˙˙

nn

U

n n ‰ œj œ b œœ œ b œœ œœ œ œ œœ œ

j œœ œœ œœ

˙ ˙

nn œ F

œ

˙

nn

œ

œ

œœœ

œ

œ

œ

j œœœ ˙˙˙ œ

bœ ∑

‰ œj b œœ b b œœ œ

œ œ œ bœ

œ œ

Vla.

B bb

Vc.

? b b

Cb.

? b b

? b b

&b

## n œ œ œ œ œ œ œ F œ œ œ nn œ F

œœ

b

Vln. II Cel.

nn b œ œ œ œ œ œ œ F

q = 56

nn b œ œ œ œ œ œ œ F

q = 56

nn b œ œ œ œ œ œ œ F ∑ ∑ nn piacevole

œœ œœ œ ˙

bœ œ œ bœ œ

œœ œœ œ ˙

bœ œ œ bœ œ

bœ œ œ œ œ œ nn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ F

nn œ Œ pizz. F nn

œ Œ ∑

Œ

œ ∑

œ Œ ∑

Œ ∑


73

Fl.

B b Cl.

Bsn.

Vib.

bœ œ bœ œ œ œ

bœ œ

# nœ œ œ œ & # bœ œ

bœ œ nœ œ œ œ

bœ œ

œ

œ

&

?

bœ œ

& ?

œ œ œ œ

bœ œ

Vln. II

&

bœ œ

Vla.

B

Cb.

b œœ œœ

œ

?

œ

œ J

bœ œ

œ œ

bœ œ bœ œ œ œ

bœ œ

œ œ

bœ œ bœ œ œ œ

?

œœ œœ

j œ œ

Œ

œ œ

q = 48

œœœ œ

œ b b œœœ œ

œ œ œ Œ

œœœ œ œ

œ

œ

q = 48 bœ œ bœ bœ œ œ œ œœ

bœ œ

œ œ œ

œœœ

œ œ b œœ œœ œœ

&

Vc.

œ

Vln. I

26

œ

œ

& 26

Hp.

bœ œ

œ œ

26

œ œ

œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ

≈ b œ œ œ ≈ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ b œ œ œ ≈ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ

œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ

œ

œœœ

bœ œ œ

œ

Div.

œ bœ œ œ ‰ J

œœ

œœ ∑

œ œ

œ œ ∑

œœ

œœ ∑

œ œ bœ


74

Fl.

&

Ob.

&

?

?#

?

&

&

?

32

B b Cl.

Bsn.

# & #

32

Hn.

32

Timp.

Vib.

32

D. S.

32

Perc.

32

Hp.

32

Cel.

&

? 32

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ p ∑ Meno mosso

bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ f ≈

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œœ œ œœ œ œœ œ œœ ∑

œ

b œ œ œ œ œ œ œ # œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ. œ œ b œ œ œ #œ grazioso f Unis. ≈ N œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ bœ œ f œ œ œ œ œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ f ∑ ∑ ∑

œ œ #œ œ œ œ

bœ œ

œœ œœ

bœ ≈

œ bœ œ œ œ œ œ

œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œœ

b˙ b˙


75 37

b

q = 52

Fl.

&

Ob.

&

?

b ‰ œœ f n# ∑

b ‰

B b Cl.

Bsn.

# & #

?#

37

Hn.

?

37

Timp.

Vib.

&

D. S.

&

?

37

Cel.

& ?

˙˙

xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ∑

b

bœ œ œ œ b b œ b œœ œ œœ œ œœ œ œœ b N œœ œœ b œœ œœ N œœ œœ œœ œœ

Vln. II

&

Vla.

B

b œ œ œ œ. œ. b œ

?

# b œœ J

b

&

Cb.

‰ œœ p

Vln. I

?

œœ J

∑ xx ‰ p

œœ

j b œ ˙˙ #œ

37

Vc.

‰ œ œ F

37

Hp.

b

œœ J

œœ J

37

Perc.

P

b

37

œœ

n

j œœ ‰ œœ

œ

œ

b˙ b˙ ∑

œ

œ

œ

œ

b

b œ œ œ œ. œ.

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

b˙ ˙ bœ

b ≈ œ œ œ bœ œ f ritmico

q = 52

b ≈

œœœ œ œ f

b ≈œœœ œ œ f Unis.

œ

b ˙ f œ b f

pizz.

˙ œ œ œ œ œ œ

œ

˙

≈ œ œ œ bœ œ F

˙

F

˙ Œ

≈œœœ œ œ

Œ

≈ œ œ œ #œ œ F

˙ F œ F

˙ ˙

Œ

œ

Œ


76

&b

43

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

j j & b ‰ b œœ ‰ œœ ˙˙ &

? ?

#

œ œ b ‰ b œJ ‰ œJ

43

Hn.

?

43

Timp.

Vib.

b

&b 

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

‰ b œœJ ‰ œœJ œ œ œ œ œ œ P F ∑ ∑ a 2

œ

œ

œ

œ

œ

œ œœœ œ œ

œ ‰

œ

&b

?

?

b

b

& b ≈ bœ œ œ œ œ

˙

œœœœ œ

˙

&b ≈

Bb ≈ œœœœ œ ?

j œ

œ œ

&b

b

? b bœ

œ œ

≈ ≈

˙ Œ

bœ P bœ P

> > ∑ > b ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ P

œœœœ œ P ≈ œœœœ œ P

˙

œ

43

Vln. I

œ

43

Cel.

43

Hp.

j ‰ j œœ b œœ P ∑

43

Perc.

x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ≈œ œœ œ ≈œ œœ œ ≈œ œœ œ ≈œ œœ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ ≈ ≈ ≈ ≈

43

D. S.

˙˙

q = 48

œ œ

q = 48

j ‰ œ j ‰ œ ‰

Œ

j œ

œ

œ œœœ œ œ

F œ

œ

œ

œ

bœ œ

∑ > > ∑ > > ∑ > œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ

œ

Œ

œ œ œ œ

j ‰ œ j ‰ œ

Œ

œ

Œ

j ‰ œ œ

œ

j œ #œ

œ œœœ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œœ œ pizz.

œ.

j œ

œ œ


77

&b

50

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ &

#

œ nœ œ œ œ œ

? ?

50

Timp.

Vib.

b

&b

50

Hp.

&b ?

b

j œ

œ œ

∑ ∑

> œœ œœ œ œ bœ

b œœ œ >

œœœ

≈ œ

œœœ œœœ >

Cb.

? ?

œ

N œœ œœ œ œ >

œ œ #œ

œ œ

j œ

œ œ

œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ

≈ b ≈ œ œ œœ œ ≈ œ œ œ œ œ bœ b œ.

B b œ bœ œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ

&b œ œœœ œ œ

œœ œœ

˙ f

Vln. II

œ œ

&b œ œœœ œ œ

Vc.

œ œœœ œ œ

œ œ

œœœœ œ œ f ≈ œ ≈ œ ≈ œ≈œ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ œ ≈ œ ≈œ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ f œ œœœ œ œ

50

Vla.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

x xxx x xxx x x x x x xxx x xxx x xxx xxxx x xxx x x x x xxxx œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈œ œ ≈ ≈œ œ ≈ ≈œ œ ≈ ≈œ œ ≈ ≈œ

Vln. I

œ œœœ œ œ

> > > ≈ œœœ œœœ ≈ œœœ œœœ ≈ œœ œœ ≈ #œ œ ? b œ œ œ œ

50

Cel.

x xxx xxxx œ œ œ ≈ ≈œ

50

Perc.

œ

œ

&b 50

D. S.

œ

? b ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ #œ 50

Hn.

œ.

œ œ

bœ.

œ œœ œ œ œ

≈ Œ

œœ œœ œœ œ œ œ >

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœœ œ œ ≈

œ

œœ œ

œ ∑

œ

œ

≈œ œ œ œœ œœ œœ > f œ

∑ œ œ œ œ œ œ ≈

œ

∑ œ œ œ œ œ œ

˙ f

œœœœ œ œ

œœœœ œ œ f

≈œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ f œ. œ. œ œ œ. œ œ f

œ ≈œ œ œ œ


78

&b

56

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& b b˙ & ? ?

#

F/Bb/C

Vib.

?b

j œ œ œ œ

dim.

dim.

Vln. II

Vla.

Vc.

&b ?b

Cb.

&b

œ œœœ œ ∑

dim.

≈œ œ œ œœ œœ œœ > œ

œ

b œœ œœ œ œ

œ

œ œœœ œ

≈ œ

Bb œ œœœ œ

?

j œ œ

j œ œœœœ œœœœ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ bœ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ

& b b˙

?

˙

˙

56

Vln. I

& b ≈ b œ œ ≈ œ œ ≈ œœœ œœœ ≈ œœœ œœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ > > œœ œœ œœ > > dim. ? b œ œ ˙ œ œ

56

Cel.

56

Hp.

x x x x x xx x x x x x x x xx x xx x x x xx x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x œ ≈ œ ≈ œœ œ ≈ œ ≈œœ œ ≈œ ≈œœ œ ≈ œ ≈œœ œ ≈ œ ≈ œœ œ ≈ œ ≈œœ œ ≈ œ ≈ œ œ

56

Perc.

j œ œ

&b 56

D. S.

dim.

∑ ˙

œ œ œ œ œ œ œ b ≈ bœ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ

56

Timp.

∑ ˙

˙

œ œœœ œ

56

Hn.

œœ œœ œ œ

≈ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ

œ

œœ œ

˙ ∑

˙

dim.

˙

˙

˙

˙

˙

œ œ œ

œœœœ œ œ

œ œœœ œ

˙

œœœœ œœœœ

dim.

œœœœ œ œ œ œ œ

œœœœ œ œ

œ œœœ œ

œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ bœ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ b ≈ bœ œ ≈ œ œ œ œ dim.

b

œ.

œ œ

j œ œ dim.

dim.

j œ. œ œ œ

œ.

œ œ

œ.

œ œ

j œ œ

j œ. œ

œ œ


79

&b

63

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Hn.

&b

&

œœœœ œ œœ f

#

?

b ≈œ ≈œ ≈œ≈ œ f 63 ? ∑ ?

63

Timp.

Vib.

b œ. p> &b

63

D. S.

63

Perc.

  >œ œ ∑

&b

Cel.

?

b

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ

œ œ œœ œ œœ ˙

≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈œ ∑

>œ .

œ œ .

œ.

  >œ œ ∑

œ

œœ œœ œ P

œ

>œ .

  >œ œ ∑

>œ .

  >œ œ ∑

>œ .

  >œ œ ∑

≈œ œ ≈œ œ œœ œœ œœ œœ

œ

&b œœœœ œ œœ f &b œ œ œ œ œ œœ f Bb œœœœ œ œœ f arco ? ≈œ œ ≈œ œ b f arco ? œ. œ œ b f

œ

∑ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œœ œ œœ

œœœ œ œ ∑

œœ œ œœ ˙

œ œœ œ œœ œ œ œ ˙

œ œ

œ

≈œ œœ P œ

œ œ.

œ.

œœ œœ œ œ

œ

œ

œ ≈œ œ œ

b œœ œ

∑ bœ

œœ œœ œ P œœ œœ œ P

œ ≈œ P œ. P

œ ≈œ œ œ

œœ œ ∑

≈ œ

œ œ œœ œœ f

˙ P

œœ œ œœ ˙

œ œ.

œœ

≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈ œ œ ≈œ œ.

œ

≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ bœ ≈ œ ≈ œ ≈ œ P f ∑ ∑ ∑

≈ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ

‰ œœ f

œ œ œœœ œ f

63

Vln. I

œ

Œ

&b ≈œ œ œ œœ œœ œœ f ? b œ œ

63

‰ œœ œ œœ œ œ ˙ œ

63

Hp.

Œ

œ œ

œ œ

œ œ œœœ œ f

œ

f œ

œ œ œœœ œ œ f

œ ≈ bœ œ.

œ ≈œ œ œ œ

f


80

&b œ œœ œ œ

q = 56

69

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b &

# œ

?

? b œ.

Vib.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

∑ Œ

œ

œ œ œ ∑

œœ œœ œ œœ œœ œ œ

œ

nœ œ œ bœ œ bœ œ

˙ ˙ œ

?

œ ∑

bœ œ

∑ nœ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

bœ œ œ bœ œ n

œ œ

œ

n œ œ œ b œ œ ##

œ œ

œ

œ

œ

n

&b

?

œ

&b ?

F

≈ œœœ œœœ œœœ œœœ b œ œ ∑

b

&b

œ

&b

œ

œ

œ

œœ œ œ

bœ œ œ œ œ œ F

œ

q = 56

poco ten.

œœ œ œ

œœœ

j œœœ œœœ

bœ œ œ œ œ œ F B b œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ F ? ≈ œ ≈ œ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ b œ œ F œ œ. œ œ . ? Œ b œ œ pizz. F

œ

j œœœ ˙˙˙

œ

∑ œ

œœ œœ œ

˙

œ

œœ œœ œ

˙

œ œœ Œ

œœ œœ œ œ œ

œ œ œ Œ

˙ œ œ

‰ œj b œœ b b œœ œ

œ œ œ bœ. ∑

œ J

œ

b œœ n œœ

œ œ œ nœ

n

bœ œ

œ œ

bœ œ œ bœ œ n bœ œ œ bœ œ n

œ œ œ œ œ

n

œ

Œ

œ œ

n

bœ œ œ bœ œ bœ œ

œ

n

œ

bœ bœ œ œ œ œ bœ

œœ œœ

bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ

Œ

œ œ b œœ œœ œœ

# n

j ‰ œœœ œœ b œœœ œœœ b œœœ

n

n

69

Vln. I

bœ œ

69

Cel.

bœ œ œ bœ œ bœ œ

69

Hp.

69

Perc.

&b 69

D. S.

F

œ  œ

œ œ .

nœ œ œ œ œ œ F bœ œ œ œ œ œ

69

Timp.

œœ œ œ

? b ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈œB 69

Hn.

poco ten.

Œ

∑ nœ œ

œ

n œ œ

n

œ œ n


81

?

?#

&

?

77

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# & #

77

Hn.

?

77

Timp.

Vib.

& 77

D. S.

77

Perc.

77

Hp.

77

Cel.

&

? 77

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ p

Meno mosso

œ f

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œœ œ œœ œ œœ œ œœ b b œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

œ

bœ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ . . #œ œ œ bœ œ œ f bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ f œœ œ œ b œœ œ œ f ∑ ∑

œ

bœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œœ

bœ ≈

œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ. œ. b œ

œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ b œœ

b˙ b˙

b˙ b˙


82 82

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# & # ?

?#

Vib.

n

b

∑ ∑

b

b

b Nœ Nœ b œ œœ b œœ œœ œ œœ œœ œœ

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

b œ œ œ œ. œ.

b

œ

œœœœ

œœ œœ

œ

b ≈œ œ œ bœ œ ˙ f b ≈

œœœ œœ œœ œ f

b ≈œ œ œ œ œ œ œ œ f b ˙ f œ b

f

pizz.

Œ

˙ œ

Œ

∑ (scop.)

≈œœœ œ œ

q = 52

œœ œœ

b˙ ˙

b

82

&

œœœœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ f ≈ œ ≈ œ ≈œ≈œ œ œ œ f ∑ ∑

?

Vln. II

œœ J ‰ œœ ‰ # b œœ œ œ œ œ œ œ J J a 2

&

&

Vln. I

?

œœ œœ J ‰

q = 48

&

œœ

P ∑

&

82

Cel.

b ‰

?

82

Hp.

œœ ‰ j ‰ b œj œœ # œ J

82

Perc.

j œœ ‰ œœ

82

D. S.

b ‰ œœ f n# ∑

82

Timp.

b

˙

82

Hn.

q = 52

˙

≈ œ œ œ bœ œ

x xxx x x xx x xx x x xxx x x x x x xx x œ ≈œ ≈ œœ œ ≈ œ ≈ œœ œ ≈ œ ≈œœ ∑

≈ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

j‰ œ j‰ œ

Œ Œ

œœœ œœœ

j ‰ œ j ‰ œ

œ

Œ Œ

≈œ œ œ œœ œœ œœ f

œœœ œœœ

œ

˙ f

œ

q = 48

œœœœ œ œ f j œ œ œ ≈ #œ œ ‰ œ œ œœœœ œ œ œ ‰ œ J f Div. œ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ ≈ œ œ ≈œ œ ˙ f œ œ œ œ œ œ. œ œ Œ f


83

n bœ œ œ œ œ F

Fl.

&b

q = 56

Ob.

&b

n

89

B b Cl.

Bsn.

Hn.

?

89

Timp.

Vib.

x x x x x xxx œ ≈ œ ≈œœ

∑ ≈œ œ œ œ œœ œœ b b œœ œœ

&b 

89

Perc.

breve

b

89

D. S.

& b ≈ b œ œ ≈ œ œ ≈ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ b œ œ

89

Hp.

?

b œ

&b

b

89

Cel.

?

&b

89

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

U

&b

œ

?

œ

bœ œ

∑ ∑

b˙ œ œœœ œ

b

œ œ

bœ œ

œ.

œ

œ ∑ ∑

n

n

≈ b œœœ œœœ ≈ n œœœœ œœœœ nœ œ

n

‰ œj œ b œœ œœ œ œ œ

œ

œœœ

œ

b œœ œ

œ œ œ

n

n

≈ œ œ bœ

œ œ.

œ

n

Œ Œ

bœ œ œ nœ bœ œ nœ œ

U

breve q = 56

bœ œ

U

breve

œ œ

U

breve

bœ œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ bœ.

œ

b ≈ bœ œ ≈ œ œ ≈ œ œ bœ œ.

œ

Bb œ œœœ œ ?

œ ∑

# b œœ œœ # n œ œ œ œ œ n œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ breve F b œ œ n œ Uœ œ œ œ n œ œ b œ œ b œ œ b œ œ œœ œ ? ≈ bœ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ n b F 89 ? # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

#

œ

œ bœ.

œ nœ

œ œ Uœ

bœ œ œ œ

breve

œ

œ œ œ Uœ breve

n bœ œ œ œ œ F n bœ œ œ œ œ F

œ

œ

œ ∑

n n

œ

œ

F n œ pizz. F

œ œ œ Œ

œ œ

œ œ œ Œ


84 96

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&

œ œ œœ œ

˙

# & # œ œ œœ œ

˙

&

?

œ

œ

?#

96

Hn.

?

96

Timp.

Vib.

& 96

D. S.

96

Perc.

96

Hp.

& ?

Cel.

?

bœ œ

nœ œ œ bœ œ

bœ œ nœ œ œ œ

bœ œ nœ œ œ œ

bœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œœœ ˙˙˙ œ

‰ œj b œœ b b œœ œ

œ œ œ bœ.

œ J

b œœ œ

œœ œœ œ œ

œ œ œ

j œ œ

œ œœœ

œ J

bœ bœ œ œ œ œ

bœ œ bœ œ œ œ

&

˙

bœ œ œ bœ œ

bœ bœ œ œ œ œ

Vla.

B

œ œ œœ œ

œ

b œœ œœ

Vln. II

?

∑ ∑

˙

Cb.

œ

œ œ œœ œ

œ

œœœ

&

Vc.

bœ œ œ bœ œ

?

œ

Vln. I

96

œœœ

q = 48

œ

&

bœ œ bœ œ œ œ

j œœœ œœœ

96

bœ bœ œ œ œ œ

œ

bœ œ œ bœ œ

œ œ œ Œ

œ œ

bœ œ œ œ œ bœ bœ

œ

œ

Œ

Œ

œ œ œ Œ

b b œœœœ

œ

bœ œ bœ œ

œ

œ

œ ∑

œ

bœ œ bœ œ œ œ

œ

œœœ œ

œ œ œ Œ

œœœ œœœ ∑

œ œ

bœ bœ œ œ œ

q = 48

≈ bœ œ œ œ œ bœ

≈ bœ œ œ ≈ œ œ œ œœ œ œ œ œ Div.

œ bœ œ œ ‰ J

^ œœ

^ œœ


85

?

?#

&

?

103

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# & #

103

Hn.

?

103

Timp.

Vib.

& 103

D. S.

103

Perc.

103

Hp.

103

Cel.

&

?

Vln. I

&

œ bœ œ œ œ

Vln. II

&

Vla.

B

bœ bœ œ œ œ œ œ œ

103

Vc.

Cb.

? ?

bœ œ œ œ bœ œ œ œ ≈

Meno mosso

bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ

œ

œ

œ

≈ ≈ b œ œ œ œ œ œ œ # œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ. œ œ b œ œ œ n œ # œ b œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ #œ grazioso

b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ b œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ N œœ œœ œœ œœ ^ ^ ^ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ > œ > > ∑

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ p ∑ ∑ ∑

œœ œœ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ^ œ œœ œ œ b œœ œ œ œ ∑

œ œ œ

œ œ bœ œ œ œ b œœ


86 109

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

&

?

##

?#

109

Hn.

?

109

Timp.

Vib.

& 109

D. S.

109

Perc.

109

Hp.

&

? 109

Cel.

& ?

109

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

œ b œ b œœ

b

b

b

b˙ b˙

b

b ≈œ œ ≈œ œ œœ œœ œœ œœ b œ

œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ Nœ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œœ b œœ œœ N œœ œœ œœ œœ ∑

œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ. œ. b œ œ

œœ œœ œ œœœ œ œ œ œ

poco più mosso

n

n# œ œ œ œ œ - -œœœœ œ œ b

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

b˙ b˙

b

b œ œ œ œ. œ.

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

b˙ ˙

œ

poco più mosso

b œ œœ œ œ - -b œœœœ œ œ

œ b J ‰

≈ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œ œ

b œ œœ œ œ - --

b ‰ Jœ

‰ œJ

œ J ‰

œœ œ

œœ œœ œ œœœ œœ œœ œ œœœ œ ‰

œ

œ

j œ ‰

j œ ‰

œ

j œ

j œ ‰


&b œ œ œ œ œ

114

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

&b œ œ œ œ œ &

? ?

# b

œ œ œ œ < < < œ œ œ œ œ

114

Hn.

?

114

Timp.

Vib.

b

&b 114

D. S.

114

Perc.

&b ≈ œ œœ ?

b œ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ œ

œœ

œ

Œ

∑ œœ œ

œ œ œ < <

œ

œ œ œ < <

œ

Œ

Bb œ œ œ œ œ

?b œ J

œœ U œœ ∑

‰ œ J

œ œ J

≈ œœ œœ ‰ œ œ œ œ

œ J

˙˙ ˙˙dim. ∑

?b ‰

U

dim.

?

&b œ <

Œ

&b œ <

Œ

œUœ

dim.

œœ

b

œ

˙˙

œ

&b

114

Vln. I

œ

œ

114

Cel.

œ

œœ

œœ ≈ œœ œ œ

114

Hp.

œ

U œ

˙ ˙

œ œ

œœ

87

j œœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ l.v.

U

gg ˙˙ gg dim. ggg ggg ˙˙ gg ˙ g ‰

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ

Œ

œ

Œ

∑ U

œ

œ

dim.

œœ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

˙

j œ

j œ ‰

j œ

j œ ‰

U

U

dim.

œ

˙

œ

dim.

˙

dim.

U

U

œ

π

Œ

œœ

˙˙

dim.

Œ

œ

π Œ Œ Œ Œ Œ


VI

Allegretto q = 84

Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Horn in F

Timpani

Vibraphone

b & b bb c

.

.

.

.

b &bb c

.

bb &bb c

.

.

.

bb &bb c &b

? bb c bb

? bb c bb

Drum Set

Percussion

Harp

Celesta

b c

c c

j bb j œœœœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œj & b b c ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ J œ n œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ F ma con delicatezza Œ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ Œ ˙ . Œ ˙ œ œœ Œ ˙˙ ˙ ˙ . w w ? bb c œ n w n w n ˙ .  ˙ ˙ ˙ bb bb &bb c

.

? bb c bb

.

bb &bb c

.

Allegretto

Violin I

.

q = 84

Violin II

bb &bb c

.

Viola

B bbbb c

.

Cello

? bb c bb

.

.

Contrabass

? bb c bb


89

bb &bb

7

Hp.

? bb b b b & b bb

j œ

œ œ œ œ œ œ n œJ œ œj œ œ ˙ œ œ œ œ œ nœ œ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ œœ œ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ nœ

7

Vln. I

7 4

œ

gg n œœœ ggg n œ

74 œ

74

∑.

molto rall.

bb &bb

7 ∑. 4

Vla.

B bbbb

74 ∑ .

Vc.

? bb bb

7 ∑. 4

74 ∑

? bb b b

Swing ŒÂ = Œ lj q = 88

C

C

Fl.

&b

Ob.

&b

&

C

C

11

B b Cl.

Bsn.

?

# b

&b

11

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

gg œœœ gg n œ g

ggg n œœœœ g

œ œ œ

f

Swing ŒÂ = Œ lj

C

q = 88

œ œ œ œ ˙w

#œ ∑

nnnnb

> œœ œœ œœ œœ œœ J J ∑

œ

nnnnb

œ

nnnnb

œ

œœ >œœ J

œœ œ J œ

œ œ

œœ

œœ

œ >œ J

œ œ J

œ

œ

˙.

œ

˙.

sotto voce

œ

nnnnb

œ

nnnnb

œ

> œ œ œ œ œ œ œ œ œ C œ œ œ œ œ œ œ ˙ J J œ œ f 6 6 œ œ œ œ œ œ C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B b œ ˙. œ œ œ œ 6 6 6 6 F œ ˙. œ ? C Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ œ œ œ b f œ Œ œ ?b  œ œ œ œ Œ C œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ f & b œ b ww œ

nnnnb

nœ œ

sotto voce

nnnnb

Œ

gg œœœ gg ˙˙ .. gg gg ggg gg ggg n œ gggg ˙ . g ∑

Vln. II

Cb.

gg n œœœœ gg

˙ ∑

˙˙

œ œœ ˙ œœ œ 6

Œ

œ

Œ œ

œ

Œ

œ Œ


90 Fl.

&b

Ob.

&b

16

B b Cl.

Bsn.

&

?

# b

œ œ œ

Vib.

Vln. II

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙ ˙

Vc.

Cb.

ww fœ œ J

œ œ J

œ œ œ œ

&b

b

&b

?b

&b 

?

&b &b œ œ œ

˙˙

∑ œ œ œ œ ˙

œœ

œœ

œ

˙.

œ

˙˙

œœ

œœ

œ

˙.

? ?

6

6

6

b Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

b

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

6

‰ œ œj œ.j œ f> Più animato > j j ‰ œ œ œ. œ > f>

j œ

œœ œ >

j œœ œ

˙

∑ (Fine Swing tempo)

6 œ œ œ B b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ 6

j œœ œ

˙

sotto voce

œ

j œœ œœ œ œ >

‰ f

6

Vla.

(Fine Swing tempo) j œ œ Jœ œ f Più animato

b

16

Vln. I

˙ ˙

˙ ˙

?

16

Cel.

œ

œ œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ . . . . F ∑

16

Hp.

œ œ œ œ w˙

œœ

16

Perc.

œœ

16

D. S.

sotto voce

œœ

&

16

Timp.

˙˙

16

Hn.

œ

Œ

œ

Œ œ

Œ

œ

Œ

œ Œ

> ‰ œ f œ ‰ pizz.f œ.

f

œ œ. >œ J J œ œ œ J J œ ˙ J

j œ œ J œ J


91

&b

21

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b &

#

&

?b

21

Timp.

Vib.

&b   & b ‰ b b œœ œ > ?b b˙

21

Hp.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

bœ œ œ œ œ œ bœ œ

& b ‰ bœ > & b ‰ bœ > > B b ‰ bœ b ‰

? bœ. b

œ

‰ ∑

œ. ‰ œ.

‰ œ ‰œ ‰ œ‰œ . . . .

b œ.

œ.

b ww bœ œ bœ œ œ œ œ œ dim.

‰ œ. œ.

‰ œ ‰œ ‰ œ‰œ . . . . dim.

j œœ œ

j j œœ œœ œœ ‰ b œ œj œ œ œ b œœ œœ > >

b

b œ. ‰ œ.

b ww b ww bœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ ˙

?

?

bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ ˙ bœ œ bœ

21

Vln. I

&b

21

Cel.

21

Perc.

b ww œ œ bœ bœ œ œ œ bœ

‰ œ ‰œ ‰ œ‰œ . . . .

21

D. S.

œ œ bœ bœ œ œ œ bœ

dim.

b ww bœ œ bœ œ œ ?b 21

Hn.

bœ œ œ œ bœ

˙

˙

j j j œ œ. œ œ ‰ > œ > j j j œ œ. œ œ ‰ > œ > œ œ. >œ œ ‰ J bœ J J > œ œ œ œ J J J ‰ b >œ œ ˙ J

j j ‰ œœ œœ œœ b b œœœ œ œ œ > >

œ.

j j j ‰ bœ > œ œ. œ œ > j j j ‰ bœ > œ œ. œ œ > j j j b >œ œ œ. œ œ ‰ > >œ œ œ. >œ œ ‰ J J J œ ˙ J

bœ.

j œœ œ

j j œœ œœ œœ ‰ b œ œ œ œ b œœ > > ˙

j œœ œ ∑

j j ‰ b œ œj œj œ œj b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ > > > dim. ˙

˙

j j j œ œ. œ œ ‰ > œ > j j j œ œ. œ œ ‰ > œ > œ œ. >œ œ ‰ bœ J J J > œ œ. >œ œ J J J ‰ b >œ

j j j j j ‰ b œ œ œ. œ > > œ œ. œ œ dim. > j j j j j ‰ b œ œ œ. œ > > œ œ. œ œ dim. > j j j b >œ œ œ. >œ œ œ. œ œ ‰ J J > dim. >œ œ œ. >œ > J J œ œ. œ œ ‰ J J J dim.

œ ˙ J

bœ.

œ ˙ J

bœ.

dim.

œ ˙ J

j œ j œ œ J œ J


92

&b 

Œ

26

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

bœ & b bœ bœ œ œ &

b ww bœ bœ bœ œ œ bœ ? b ‰

& ?

26

Timp.

Vib.

b

b œ. ‰ œ.

˙˙

˙˙

˙

˙ ∑

œ. ‰ œ.

bb Œ œ œ p n Œ œ œ p œ bb œ F

œ œ Œ œ

Œ œ

œ œ œ œ

Œ œœ

œœ œœ

Œ œœ

œ œ œ œ

Œ œ œœ œœ œ

Œ œ œœ œœ œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

b

bb bb

œ œ

œ

Œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

Œ œ

œ œ

Œ œ œ

œœ œœ

Œ œœ œ

œœ œœ

œ

∑ ∑

& b ‰ bœ b œœ > ?b b˙

j j j g ˙˙ œœ œœ œœ œœ gggg ˙˙ œ œ œ œ >

gg ˙˙˙ gg ˙

&b

bb

?

bb

b

Vln. II

&b ‰

œ > œ >

B b ‰ bœ >

? b ‰ b >œ ? b bœ.

j j j œ œ. œ œ >

˙

˙

j j j œ œ. œ œ ˙ > ˙ j j j œ œ. œ œ >

˙

˙ ˙ ˙

> œ œ. œ œ J J J ˙

˙

˙

˙

œ ˙ J

bb bb

œ bb œ œ F deciso œ bb œ œ F Div. b b œœ Œ pizz. F bb œ œ pizz. F bb œ Œ pizz. F

q = 96

œœœœ œ œœœœ œ 

œ œ 

œœœ œœ œœœ œœ

œ œ Œ œ œ

œ Œ

œ Œ œœ Œ œ

œ œ Œ œ Œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ Œ œ Œ

œ

œ

Œ

œ œ

œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ

œ œ 

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ

œ

&b ‰

Cb.

˙

Œ œ

Vln. I

Vc.

˙

œ œ

26

Vla.

poco rit.

bb Œ œ p

q = 96

26

Cel.

˙

26

Hp.

˙

&b

26

Perc.

26

D. S.

f bœ

#

26

Hn.

œ Œ

œœœ

œ œ

œœœ

œœœœ œœœœ œ œ Œ œ œ

œ Œ

œ Œ œ œ œ

œ

Œ


93

œ b &b Œ

33

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b Œ œœ &

? bb &b

33

Hn.

Œ œ œ œ

Timp.

? b b

Vib.

&b

b

33

Perc.

&b

b

&b

b

33

Hp.

? b b 33

Cel.

œ œ

œ œ œ œ

Œ œœ œœ œœ Œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

? bb

Vln. II

Vla.

œ

œ

œœ œœ œœ

œœ œœ

Œ œœ œœ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ œ

Œ œ

Œ œ œ

œ œ œ œ

Œ œœ

Œ

œ

œ œ

œ œ œ œ

œ ∑

œ

œ

œ œ

œ œ Œ œœ œ œ

œ œ œ œ

œœ œœ Œ œœ

Œ œœ œ

œ œ Œ œ

œ ∑

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ ∑

œ. œ ˙

B b b œœ Œ

œ

œ

Œ

œ œ

œ. œ ˙ b &b œœ b &b œœ

œ

œ

Œ œ

33

Vln. I

Œ œœ œœ œœ Œ œ œ

33

D. S.

œ Œ œ œ œ Œ

œœ œœ

œ

33

œ œ

Vc.

? bb Œ œ

Œ œ

Cb.

? b b œ Œ

> ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œJ œ Jœ

œ

œœ

œ œ >œ œ J J œ œœ ˙ œ.

œœ

‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ. œ ˙ > > œ œ Œ 

arco

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ Œ œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ Œ œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ Œ œ

œ

œ

œ

œ Œ

œœ

œ

œ

œ. œ œ œ

œ

œ Œ

œ

œ. œ œ œ

œ Œ œ

œ

 œ 

œ

œœ œœ

œ. œ œ œ œ. œ œ œ

œ Œ œ

œ

œ

œ

œ Œ

œ


94

b œ &b Œ P bb Œ œ & œ P & Œ œœ P ? bb œ œ

40

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

f

&b

40

Hn.

? b b

40

Timp.

Vib.

&b

b

40

D. S.

40

Perc.

 &b

40

Hp.

b

? b b

œ œ

Œ bœ

œ œ œ œ

Œ b œœ

œ œ

œœ œœ ∑

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ œ

œ œ

œ œ œ œ

Œ œœ

œœ œœ

œœ œœ œ œ ∑

Œ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ ∑

œ

Œ bœ œ œ œ nœ œ

Œ bœ b œ œœ œœ bœ œ œ œ b œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

Œ œ œ

œ œ œ œ

Œ

Œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ ∑

j j œœ œœ œœ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œ œ œ .

œœ .. œ.

œ œ

bœ Œ

œ œ

œ Œ

œ F

œ

œ Œ F

˙˙˙

œ œ. œ œ œœ œœœœ J F œ œ œ œ œœ œœœœ J F œ Œ œ Œ œœ Œ  œ bœ bœ

j œœ œœ œœ œ œ œ

œœ ... œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J f b œ œœ œœœœ œœ &b J f &b

? b œ b œ f ? b Œ b œ f

œ

Œ œœ œœ œœ

Œ œ œ œ

b œœ .. œœj œœ œœ b & œ. œ œ œ F ? b ∑ b

B b b œœ Œ

Œ œœ

Œ œ œ œ

40

Vln. I

Œ bœ bœ

œœ œœ Œ œ œ p œœ œœ Œ œœ p œ œ œ œ F

œ œ

40

Cel.

œ œ Œ œ p

œ œ

œ œ

œ

œœœ œœœ

œ

œ Œ

b ˙˙˙

œ

œ

œ œ

n ˙˙˙ ∑

œœœ œœœ

œ œ Œ

˙˙˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œœ œœ

F

leg.

œœ œœ F leg.

œ

œ

œœ œœ

œœ œœ

œ œ œ #œ œ œ œ F

œ œ œ #œ œ œ œ F œ Œ n œœ Œ œœ Œ  œ Œ  œ œ F bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ F Œ  Œ Œ  Œ bœ œ œ œ F n˙


95

b œ œ œ &b Œ

Œ

Œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ ? b b bœ œ

Œ

47

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b & b Œ bœ œ œ œ nœ œ &

&b

47

Hn.

? b b

47

Timp.

Vib.

&b

b

47

D. S.

47

Perc.

&b

47

Cel.

? bb

Vln. I

&b

Vln. II

&b

47

Vla.

Vc.

Cb.

b

b b

œ

œ œ œ œ ∑

œ

Œ

œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ ∑

œ œ

p

œ

Œ

## nn n

#

nn

œ

œ #œ

œœœ œ œ

œ

œ œ

œ

Œ

œ

œ #œ

j j œœ œœ œ j j œœ œœ œ

œ

œ

? b b bœ Œ œ Œ

œœ

œœ

œœ œœ

∑ œœ

œœ

œœ œœ

bœ œœœ œ œœ

bœ œœœ œ œœ œ œ œ œ

Œ œ Œ

œ 

nn

œœ œ œ bœ nœ œ ∑

œœ œ b œ n œœ œ ∑

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ Œ nœ Œ œ œ

 œ

bœ Œ

œ F

œ œ

œ Œ

Œ ∑

nn nn nn nn

Œ

œ

nn nn nn

f œ

arco

nn

œ

f

3

3

3

Œ

œ

j œ

j œ œ #œ œ œ > œ

j œ

j œ œ œ > œ #œ œ

j œ

œœ œ

œ

œ

arco

Œ ∑

> j œ œ #œ œ œ œ f > j œ œ #œ œ œ œ f œœ Œ # œœ œœ f œ œ œ Œ

nn

œ

œœœ œ œ

b œœ œœ n œœ œœ

œ

œ œ

Œ bœ œ œ œ nœ œ

nn

œ

œ œ œ œ

nn

B bb œ Œ n œ Œ œ œ ? bb

œ œ

Œ

œ œ œ

b œ & b b œœ œœ n œœ œ ? b b

œ

œ œ

47

Hp.

Œ

œ

œ

3

# œœ

Œ

œ

Œ

œ

œœ œ œ

œ

3

j œ

3


96 bœ

52

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

&

œ

Œ

&

# & #

Vib.

œ

œ

Œ 

œ œ

œ

Œ

œ

œ #œ

œœœ œ œ

œ

œ œ

œ

Œ

œ

œ #œ

&

?

&

#

? &   &

?

œ >œ J

&

Vln. II

&

Vla.

B

b œœ

?

?

j œ >œ

œ œ J

Œ Œ bœ

œ

˙

j bœ œ

˙

œ

œ

œ

# œœ

œ

œœ

œ

œ

œ ‰

œœ Œ b œœ

œ

Œ

œ

bœ bœ

bœ œ bœ

œ œ

bœ œ bœ

œ œ œœ

œœ

œ

œ bœ

œ

3

Œ

Œ

œ

Œ

j #œ œ œ # œœ œ

Œ

œ

j œ œœ

œ œ

j œ

œ œ œœ

œ

œ

œ

œ

3

Œ

3

œ

3

Œ

œ

jœ # œ œ œ œ

œ

œœœ œ œ

Vln. I

Cb.

œ œ

52

Vc.

œ

52

Cel.

œ

?

52

Hp.

œ œ

52

Perc.

œ

52

D. S.

œ

52

Timp.

œ œ

œ

52

Hn.

bœ œ

j œ

jœ # œ œ œ œ

Œ

j #œ œ œ # œœ œ

Œ

œ

œ œ

œ

3

œœ

3

j œ


97 bœ

56

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& & &

&

?

56

Timp.

Vib.

œ

Œ

##

? 56

Hn.

bœ œ

&

# b œ Œ

œ œ

œ

Œ 

œ

Œ

œ Œ 

œ

Œ ∑

œ

Œ

bb Œ œ œ F bb Œ œ œ œ œ F nn Œ œ œ œ œ F œ bb œ œ F n ∑ b

Ÿ~~~~~ Œ bb Œ b˙ p ∑ bb

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

Œ # œœ

œ œ œ œ

Œ

Œ

œ

allarg.

a 2

œ

œ œ

œ ∑

bb

∑ ∑

bb

&

bb

?

bb

 &

?

&

œ >œ œ œ J J j œ œ b œj œ >

&

Vla.

B

b œœ Œ

?

Cb.

œ

Vln. II

Vc.

œ

56

Vln. I

œ œ

56

Cel.

œ

56

Hp.

œ

56

Perc.

œ œ

56

D. S.

œ

?

Œ bœ

# œœ œ œ

œ #œ œœ œ œ

˙

œ ‰

˙

œœ Œ b œœ œ œ

Œ

œ

bœ bœ

bb ‰ œ œ œ F bb ‰ œ j j œ œ œ bœ œ œ bœ F p b œœ Œ b œœ œœ b b œ Œ œ p bœ œ œ b Œ œ b œ p F bœ œ b Œ b bœ œ œ p F

j j bœ bœ œ œ œ œ #œ bœ bœ œ ˙ œ bœ p œ bœ œœ œ bœ

bœ œ œœœœ œ œœ Œ œœ œœ œ Œ œ œ œ

œ œ

œ

œœ œ J J

œ

œ #œ

œ

œ

œ œœ œ J J

allarg.

j j j j œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ

Œ

œ Œ

œ

œ


98

j b & b Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ f b ∑ ∑ ∑ b &

62

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

q =76

Œ ‰ j# œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ ‹ œ # œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ? bb # ˙ #˙ ∑ ˙ f &b

? b b

62

Timp.

Vib.

&b

b

62

D. S.

62

Perc.

Vln. II

Vla.

œ œ œ œ œ œœœ #œ

œœœœœ œ œ œœ œ œœœ #˙ ˙ ˙

&b

b

? bb

? bb

j œœœœœ b œ & b Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ J œ œœ f appassionato b & b Œ ‰ œj # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ f ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ B bb

62

Vln. I

œœœ

b

62

Cel.

œ œ œ œ #œ œ

&b

62

Hp.

&

62

Hn.

œœœœœ œœœ J œ œœ œ œ

q =76

Vc.

? b b

Cb.

? bb

œœ œœ

œ œ j œ œ œ

œœ œ œ œ #œ j œ œ œœœ ∑

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ # œ˙ #˙ #˙ ˙ ˙ ˙ ∑


99

b &b œ

68

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &b &

&b

? bb

Vib.

&b

b

68

Perc.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

poco rit.

&b

b

? b b

? b b

b &b œ

68

Vln. I

œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œœœœœœœœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ# œœ . œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ J

b

68

Cel.

&b

68

Hp.

q = 96

Œ

68

D. S.

j œ œœ ˙

œœ œ

œœœ œ œ œ œ˙ ? b ˙œ b

68

Timp.

j œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œJ œ œ

œœœ œœœœ œ

68

Hn.

j œœœœ

j œœœœ

j œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œJ œ œ

j œ œœ ˙

q = 96

œœ

poco rit.

œ œ œœœ œ

deciso

b &b œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

? b œœ œœœœ b œ˙ œ˙

œ œ œ œ œœœœœ œœœœœœœ œœ œœ œœœ œ #œ. œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ J ∑ ∑ ∑ œ f

B bb

? b b

j œ

œ œ œœœ œ œœ

Div.

Œ Œ Œ

œ

œœ œ  œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ Œ

œ œ

œ œ

œ Œ œ

œ

œ ˙ œ ˙ œœ œœ œ œ œ

œ


100

&b

74

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b

b b

&

? bb &b

74

Hn.

? bb

Vib.

&b

b

74

Perc.

&b

b

&b

b

74

Hp.

? b b 74

Cel.

? b b

Vln. I

&b

b

Vln. II

&b

b

74

Vla.

74

D. S.

74

Timp.

Vc.

Cb.

? bb

œ

œ

Œ œ

œ œ

Œ œ

œ œ

œ œ œ œ

Œ bœ œ

œ œ œ œ

Œ œœ

œœ œœ

œ œ œ œ œ œ ∑

Œ œ bœ

œ œ œ œ œ bœ œ

œ

œœ œœ œ œ

œ

Œ œœ

Œ œ bœ œ

bbb

Œ bœ bœ œ bœ œ œ

b

Œ bœ œ

œ œ œ œ

œ

œœ œœ œœ Œ œ œ œ Œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ œœ Œ œ œ œ Œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj ˙ P

œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj ˙ P

œ ˙

œœ œœ œ Œ œ œ œ œ

œ

œ P

pizz.

œ œ Œ pizz. P

œ œ 

œ Œ bœ bœ

œ Œ œ

œ bœ œ

bœ Œ F

œ

bbb

bbb bb

bbb bbb

œœœœ œ œ œœœœ œœ

? b œ Œ b

œ œ

œ œ œœœœ œ œ œœœ œ

B b b œœ Œ

Œ œ p Œ œ œ p Œ œ œ p œ œ p

bbb bbb bbb bbb

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bbb œ b bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b b œ œ œ Œ

œ œ

œ œ

œ Œ

œœ Œ b œœ

bœ Œ

œ

œ

œ Œ

bbb bbb bbb


101

b &bb

81

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

b &bb

? bb &b

b

b œ

Vib.

? b bb

œ

œ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

wœ œ œ œ œ œ

bw w bw

j j j j #œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ

œ

x x x . x x x xh x œ Œ œœ p ∑

b &bb

? b bb

 

b &bb

? b bb

∑ ∑

b &bb w F bb & b œœœœ œ œ F B bbb œ œ œ œ œ œ

81

Vln. I

j j j j #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ

b &bb

81

Cel.

81

Hp.

81

Perc.

81

D. S.

œ

81

Timp.

&b w F œœœœ œ œ

81

Hn.

? b bb œ œ F ? b bb . ˙ F

œ

œ œœ

j j j j #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j j j j nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ J J J J œ ˙. F

œ

œ

œ

œ

œ œ ˙.

œ

œ

œ

bw

œœœœ œ œ

œ œ b˙.

œœœœ œ œ œ

œ

œ

œ œ ˙.

œ

x x xh x x x x . x œ œ œ Œ ∑

j j j j #œ œ œ œ œ œ

w

œ

bw bw w

œ

œ

œ œœ

j j j j nœ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ J J J J œ ˙.

œ

œ

œ

œœ


102

b &bb

87

Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

b &bb &b

? b bb &b

87

Hn.

b

Vib.

87

D. S.

87

Perc.

œ

œ

œ

b˙ ˙

Vln. II

b &bb

? b bb

Vla.

Vc.

? b bb

Cb.

P

bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ∑

b &bb œœœœ œ œ œœœœ œ œ

œ B b b b œ œœ œœ œœ œœ œœ ? b bb

wœ œ œ œ œ œ Œ

b &bb

b &bb

F

bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

87

Vln. I

wœ œ œ œ œ œ Œ

˙ ˙

x x x. x x x x x x x x x x x x. x x x x. x x x x x x x x x x x x. x x x x. x x x x x x x x x x x x. x œ Œ œœh œœh œ Œ œ Œ œœh œœh œ Œ œ Œ œœh œœh œ Œ

87

Cel.

87

Hp.

œ

? b bb b &bb

œœœœ œ œ œœœœ œ œ

87

Timp.

œ

? b bb . ˙

œ

œ

œ

œ

œ œ ˙.

œ

œ

œ

œ F

œ œ ˙. F

bœ œ œ œ œ œ

œœœœ œ œ F œœœœ œ œ

˙ ˙ ˙

w F

˙

b˙ ˙

œ

œ

œ

bœ œ œ œ œ œ œ ˙

œ

œ

œ

œ

œ œ ˙.

œ

w P

bœ œ œ œ œ œ

œœœœ œ œ P œœœœ œ œ

bœ œ œ œ œ œ

œ P

œ

œ œ ˙. F

œ

œ

œ

œ ˙

œ œ ˙.

œ

œ œ

œ œœ


103

b &bb Œ

93

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Hn.

P œ œ œ œ P œ œ &b Œ œ œ P ? b bb œ œ œ P 93 bb ∑ & b &bb Œ

? b bb

Vib.

œ

œ

Œ œœ œœ œœ Œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

Œ n œœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

Œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ

œ ∑

œ

œ

Œ

œ

p Œ œ œ p Œ œ œ p œ œ p

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

Œ œ

œ œ

Œ œœ

œ œ œ œ

Œ œœ

œ

œ œ œ œ

œ œ

œ ∑

b &bb

? b bb

b &bb  

b &bb

? b bb

œ. œ ˙ œ œ œ œœœ œœ F œ. œ ˙ ‰ œ œ œ œœœ œœ F œ œ œ œ œ œ œœ Œ  œ œ F

b &bb ‰ b &bb

Vla.

B bbb

Cb.

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

Œ

Vln. II

Vc.

œ

Œ œ œ

Œ œœ œœ œœ Œ œ œ

œ œ

93

Vln. I

œ œ œ œ

œ

93

Cel.

Œ œ œ

Œ œ œ œ Œ

93

Hp.

œ

œ œ

93

Perc.

œ œ

œ

93

D. S.

œ œ

Œ

93

Timp.

œ œ œ

? b bb œ œ œ œ F ? b bb œ Œ  F

Œ œ

Œ œ

œ Œ

œ œ œ œ œ œœ œœœœ œ œœœ n œ J J œ F œ œœœœ œ œœœ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œj œ œj œ œ n œ œ œj œ œj œ œ F œ œ œ Œ  œ Œ  œ Œ  œ Œ  œ Œ œ œ œ pizz. F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pizz. F Œ  Œ   Œ œ Œ  œ œ œ œ œ pizz. F ‰œœœœ œ ‰œœ

œ œœ œ J J

œ

œœ œœ

œœ œœ

 œ œ 


104

œ nœ œ b &bb Œ

Œ œ

Œ œ n œœ œœ œ œ nœ ? b b b œ nœ

Œ œ n œœ œ œ œ œ

100

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b œ œ & b b Œ œœ œ œ &b

&b

100

Hn.

b

? b bb

Vib.

œ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ œ œ

œ

œ

œ ∑

œ

œ œ œ œ

œ

œ

Œ œ œ œ

Œ œœ n œœ œœ

œ œ œ œ

Œ œœ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ ∑

œ

Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

Œ œ p Œ œ œ p Œ œ œ p œ œ p

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

b &bb

? b bb

b &bb  

b &bb

? b bb

œ œ nœ b œ œ œ œœ œ b nœ b &

100

Vln. I

Œ œœ

Œ œ œ

œ œ

Œ œ

100

Cel.

œœ

Œ œœ n œœ œœ

œ œ

100

Hp.

œ œ

Œ œ

100

Perc.

Œ œ œœ œ

œ œ

Œ œ

100

D. S.

œ

100

Timp.

œ œ œœ b œ œ œ nœ œ &bb œ B b b b œ Œ n œœ Œ œ

œ nœ ? b b b œ nœ ? bb œ Œ nœ Œ b

œ œ Œ nœ œ œ œ

œ

Œ

œ œ

Œ œ Œ

œœœ

œ œ

œœœ œœ

œœ ˙

œœ ˙ œœœœ œœœœ œœ œ œ Œ œ œ

œ Œ

œ Œ œ œ œ

œ Œ

œ Œ œ

Œ œ

Œ œ

œ Œ

œœœ

œ œ

œœœ œ

œœ

œ˙

œœœœ œœœœ œ œ˙ œœ œ œ Œ œ Œ œœ Œ  œ œ œ

œ Œ

œ œ

œ

Œ œ Œ œ

Œ

œ Œ 

œœ œœ œ œ p

œ

œ

œœœ œœœ ∑

œœœœ ˙ p

œœœœ ˙ p œ Œ  œ p Œ œ p

œ Œ p

Œ œ


105

b &bb Œ

107

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

b &bb Œ

? b bb œ &b

107

Hn.

Œ

&b

œ

œœ œ nœ œ œ

Vib.

b

? b bb

œ

Œ

œ

cresc.

œ œ

œ œ

cresc.

œ œ

œ œ

cresc.

œ

œ

œ

cresc.

œ

œ œ œ œ œ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ

œ

Œ

œœ œ nœ

œ œ

Œ

Œ

œ œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

œ ∑

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

perdendosi

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ ∑

œ

œ

˙

U ˙

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

œ

œ

U

œ œ . Uœ U

œ

˙

∑ ∑

b &bb

b & b b ˙˙˙

n ˙˙˙

b

˙˙ n˙

∑ ∑

˙

œ œ œ

‰ 

˙

˙

perdendosi

œœ

Œ n œœ

Œ

œ

œ

b &bb

∑ ∑

? b bb

? bb

b &bb

œœ œ

œœ œ

cresc.

bb

& b

˙

œœœ

œœ œ

˙

B bbb œ œ ? b bb œ ? b bb œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ Œ

œ œ œ 

cresc.

Œ œ

œ œ Œ œ

Œ

œ

Œ

Œ

cresc.

œ

œ

œ

Œ

cresc.

n˙ Œ

˙ ˙˙

˙

œ œ œ œ ˙

˙

107

Vln. I

Œ

107

Cel.

œ œ

Œ

œ

107

Hp.

œ œ

Œ

107

Perc.

œ

œ

107

D. S.

œ œ

œ

107

Timp.

œ

œ 

œ œ œ œ œ

˙

‰ 

œ œ œ

Œ

œ œ œ

œ

Œ

œ

˙ œ

˙˙

œ

˙

œ

˙

U

˙ ˙ p U ˙˙ Div.

U ˙

˙

U

˙œ œ . œ ˙˙

U ˙ U

˙


VII

Andante sostenuto

b 3 &b 4 q = 52

c

b 3 &b 4

c

3 4

c

B bb 3 4

c

Horn in F

3 &b 4

c

Timpani

? b 3 b 4

c

b 3 &b 4

c

Flute

Oboe

Clarinet in B b

Bassoon

Vibraphone

&

Drum Set

3 4

c

Triangle

3 4

c

Harp

√ œ œ œ œ œ œ b 3 & b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ Œ F ? b 3 Œ b 4 F

 œœœœœœ œœ œ

œœ

œ œœœœœœ œ

œœœœ

œ œœœ œœ c œœ œ # œœj ˙ œœ œ ˙ dubitativo

c

c

Œ

Andante sostenuto

b & b 43 q = 40

Violin I

Violin II

b 3 &b 4

c

Viola

B b b 43

c

Cello

? b 3 b 4

c

Contrabass

? b b 43

c


b œ &b œ

4

Hp.

? b b

poco a poco cresc.

&b

&

Ob.

j

œ œœ œ # ˙˙

bb

7

Fl.

œ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ n œœ n œ œœ œ œœ œ b œœ œ b œ œ n œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

b

B bb

Bsn.

? b b &b

b

7

D. S.

7

Tr.

7

&

Hp.

bb

.

œœœ

6

#œ œ œ

? b Πb

œ #œ œœ

œœ

œœ œœ

œœ

œœœ

œ √ œ œ√ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 6

6

6

6

œ wten.w # www w

b

Vla.

B bb

Vc.

? bb

Cb.

? b b

Vln. I

Vln. II

&

&b

# 6 nn 8 # n n 68 68 6 8

# n n 68 # 6 nn 8

bb

7

‰ n œ n n # 68 œ œj J œ œ œœ F # # # 6 con eleganza∑ ∑ 8

7

Vib.

.

n n # 68

q = q.

n ‰ n œ n # 68 œ J œ F ∑ n # # 68

&b

Timp.

7

Hn.

&

B b Cl.

j œ œ œ œ ∑

œœœœœœ

j œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ

j œœ

j œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ #œ œ œ œ œ œ

j? œœ

# n n 68 ‰ œ œ œ œ œ F con eleganza # ‰ n n 68 ‰ œ œ œ œ F # n n 68 ‰ œ œ ‰ œ œ

q = q.

107

‰ # œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ ‰

#œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

‰ # œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œœ œœ œ

F œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œœœ œ n n # 68 ‰ F j # 6 n n 8 œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ # œj ‰ ‰ œ ‰ ‰ j ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ pizz. F


108 12

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # ?#

œ.

œ .. œ

Vib.

œ J

œ œœ œœ œœ

œ œ œ #œ œ J J ‰‰

?#

&

#

  &

#

?# &

Vln. II

&

Cb.

Vln. I

Vc.

œ œ nœ œ

j j œ œ œ #œ œ ‰ ‰

12

Vla.

j nœ œ # œœ œœ œœ œ œ œ

j œœ œ œ œ œ œ œ

12

Hp.

œ œ nœ œ

12

Tr.

nœ œ œœ œœ œ œ œ

12

D. S.

# & #

12

Timp.

œ

œ œ

12

Hn.

# #

B#

œ.

œ

j œ #œ

œœ

œœ

‰ œœ ‰ œœ

?#

œ ‰ œœ ‰ œ

?#

j‰ ‰ ‰ ‰ nœ J œ

j œ œ

œ J

œ œ œ œ œ

‰ #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ

œ ‰

œ œ J œ œ œ œ

œ J

œ œ œ œ

œ

œ œ œ

, j œ œ œ #œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ #œ.

‰‰ œ œ œ œj

œ œ #œ

œ œ #œ œ œ œ #œ.

œ œ #œ

j œ

‰ # œ œ œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ # œ œj ‰ ‰ # œœ.. n œ œ œœ œ Div.

œ œ œ nœ œ œ #œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ ‰ œ œ J J

œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ œ œ nœ ‰ ‰ #œ ‰ ‰ j ‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J #œ J œ œ

œœ ..

œ.

œ. ∑

œœ..

œœ ..

œ bœ œ œ. ∑


109 19

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

####

?#

# & #

###

####

?#

#

###

## & #

19

Timp.

Vib.

& 19

D. S.

19

Tr.

19

Hp.

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

?# 19

Vln. I

###

19

Hn.

###

& &

# #

B# ?# ?#

#

œ œ œ œ œ. œ J F

œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œj œ œ n œ œ œj a œ œ œ œ œ œ œ œ œj

###

###

###

œœœœ œœœœœ œœ œ allarg.

œœœœ œœœœœ œœ œ ∑

œ.

œ. ∑

### ### ### ### ###

j œ œ œ œ œ. œ F j œ œ œ œ œ. œ F

œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œj œ œ n œ œj a œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ

œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œj œ œ n œ œj a œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j j œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ. ‰ œ œ ‰ n œœ ‰ ‰ œ œ ‰ n n œœ ‰ ‰ œ œ ‰ a œœ ‰ ‰ œ # œœ ‰ œ F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ aœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ œœ œ

F œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ‰ ‰ œ‰ ‰ œ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰

F


110

## & #

26

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

## & #

# ## & # # ? ###

# ## & #

26

Hn.

? ###

26

Timp.

Vib.

## & # 26

D. S.

26

Tr.

## & #

26

Hp.

? ### ## & #

26

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

## & # # B ## ? ### ? ###

œ œ œ œ œ œ œ.

n n#

n# ‰‰œ n J

œ œ

j œ œ œ œ

j œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ

j œœ œ .

œ œ œ œ œ œ œ œ œ nn#

œœ

œ œ œ œ J

j œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œ œ

œœ œ . J œ.

Œ. ∑

nn###

nn#

n n#

#

œ œ

n n#

j j x ‰ ‰ x ‰ ‰ P

n n#

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ.

n n# ‰ œœœ œœœœœ nn# ‰ œœœ œœœœœ

‰ œ ‰ nœ ‰ œ œ nœ. œœ œ œ nœ. œ nœ œ œ œ œ œ.

œ.

nœ.

n n# n n#

œ œ œ nœ nœ œ‰ ‰ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ nn# J J

œ œ

œ œ

‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ

j œ

j j j j j j x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰

‰ œ œ œ œ œ

n n#

œ

œ œœ ‰ #œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

#œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

j œ œ œ

‰ # œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œœ œœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j‰ ‰ œ ‰ ‰ j‰ ‰ ‰ ‰ nœ œ J œ œ #œ œ J œ pizz.


111 33

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # ?# # & #

nœ nœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œ œ œ n œ œ # œœ œ œ œ

Vib.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

2 4

42

2 4

42

2 4

?#

#

42

2 4

42

2 4

&   &

j j j j x ‰ ‰ x ‰‰ x ‰ ‰x ‰‰ #

?# 33

Vln. I

œ œ œ #œ œ J J ‰‰

33

Hp.

œ œœ œœ œœ

33

Tr.

œ J

j j œ œ œ #œ œ ‰ ‰

33

D. S.

33

Timp.

j œœ œ œ œ œ œ œ

33

Hn.

& &

# #

B# ?# ?#

#œ ‰

j j j j x ‰ ‰ x ‰‰ x ‰ ‰x ‰‰

42

2 4

j œ œ

œ œ J

œ œ œ œœ

œœ J œ œœ œ

œ J ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ

, j œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ.

œ œ 42 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ œ j‰ ‰ œ œ œ œ œ #œ #œ. œ

‰ # œ œ ‰ œ œ ‰ # œ œ œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ # œ œj ‰ ‰ # œœ.. n œ œ œœ œ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ ‰ œ œ # œ ‰ ‰ ‰ œ œ œJ ‰ ‰ œ . J œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ œ œ nœ ‰ ‰ # œ ‰ ‰ j‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J #œ J œ œ

œœ .. œ.

œ œ 42 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ allarg.

œœ..

œ bœ œ œ. ∑

42

œœ ..

œ. ∑

jœ œ

2 4 42


112 40

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# 2 4

# 2 Più mosso 4 œ œœœ œ œœœ f # # 2 & # 4 œ #œ œ œ œ œ œ œ f ? # 42 ∑

# 2 & # 4 œ #œ œ œ œ œ œ œ f 40 ? # 42 œ œ f # 2 ∑ & 4 40

Hn.

Timp.

Vib.

40

D. S.

40

Tr.

42

F

r≈ ‰ œ

œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ‹œ œ œ. œ ∑

œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ. œ Œ

x x xx x x xx x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x x x x x x x xx x œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ ∑

? # 42

# 2 4

&

&

Vln. II

&

# 2 4

# 2 4

B # 42 ‰

Più mosso

Cb.

œ

Vln. I

Vc.

œ

40

Vla.

œ

40

Hp.

2 x x x x x x xx x 4 œ. œ œ œ

œ

? # 42 œ. f ? # 2 œ. 4 J f

j j œœ ‰ œœ . . f œ. œ. œ. ‰

œ. ‰ J

j j ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ. . . J . œ. œ. . œ œ œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ J J

j œ. ‰

‰ œœ. J œ. œ. j‰ œ.

. j . . j ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ J J J . . . # œ. j ‰ œ . œ œ œ œ. œ œ œ . . . . . œ.

j # œ. ‰

j œ. ‰

œ. ‰ œj ‰ J .

œ. ‰ J

œœ. J œ.

j œ. ‰

‰ b œœ. ‰ J b œ. . bœ œ.

œœ. J œ.

j b œ. ‰ œj ‰ .


113 47

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ ?#

# œ œœ & # œ œ #œ œ œ

47

Hn.

?#

#

47

Timp.

Vib.

&

?#

#

&

Cb.

œ œ ≈ œ. œ œ ≈ œ. œ œ ≈ œ. œ œ ≈ œ. @J @J  @J   @J  F ∑ ∑ ∑ ∑

Vln. II

#

B# ?# ?#

j j ‰ œœ # œœ ‰ . . œ.

œ.

j œ. ‰

œ.

œ.

. ‰ œJ

œ

œ

nœ œ œ œ œ œ œ

&

˙˙

#

nœ œ œ œ œ œ œ

&

bœ œ œ œ œ œ œ

˙

Vln. I

Vc.

œ œ ≈ œ.  @J p ∑

œœœœ œœœ

47

Vla.

bœ œ œ œ œ œ œ

47

Hp.

˙

47

Tr.

x x xx x x xx x x œ œ œ ≈œ

47

D. S.

nœ œ œ œ œ œ œ ˙

œœœœ œœœ

B

œ œ ≈ œ.  @J ∑

œ œ 

x x x x x x xx x x x xx x x xx x x x x x x x x xx x œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ

F

˙

˙

˙

˙

˙

œ ∑

œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

≈ œ. @J

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ


114 55

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

&

# ###

B# 55

Hn.

#

&

Vib.

?# &

#

œ œ nœ œ œ. œ œ nœ œ œ

œ œ nœ œ œ. œ œ nœ œ œ

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ. œ nœ œ œ œ

œœ œœ f œ œœ œ

œœ œœ

≈ n œœ n œ œ œ œ

œ œ œœ œ œœœ f

œœ œœ f ∑

œœ œœ ∑

x x x x x x xx x œ. œ œ œ

∑ œ œ ≈ œ. @J  ∑

55

Tr.

55

Hp.

&

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

?# 55

& &

œ œ ≈ œ.  @J

œ œ ≈ œ. @J 

œ œ ≈ œ.  @J

f

x x xx x x xx x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x x x x x x x xx x œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ

55

D. S.

œ œ œ. œ œ nœ œ œ

##

55

Timp.

œ œ œ. œ œ nœ œ œ

# #

B# ?# ?#

œ

œ

F

˙

œ ‰ œ J

˙

˙

˙

œ œ

œ

œ

bœ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ f œœ

Div.

f

œ œ œœ

œ œ f bœ œ œ œ œ œœ œ f œ œ œ ‰ œJ ‰ J f

œ œ œ œ œœ œœ œ œ

poco ten.

œœ

œœ

œ

œ

œ ‰ Jœ ‰ œ J J

bœ œ

œ œ

œ œ œœ œ

œ ‰

?

œ #œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ

b œœ œ œœ

œ ‰ œ J

œ

≈œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ

œ œœ œ

poco ten.

œ

∑ ‰

œ œ.

. ‰ œ œJ J

j j œœ ‰ œœ . .

œ. ‰

œ.

œ.

œ. ‰ J


115 63

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # ?#

œ œ

# & # œ

63

Hn.

?#

63

Timp.

Vib.

&

#

63

Tr.

63

Hp.

&

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

#

?# 63

r≈ ‰ œ

# #

B# ?# ?#

j≈ œ #œ œ œ .

œ œœ œ f ∑

∑ j œ ‹œ œ œ . ≈

œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ . # œ œ # œ œ œ . œ œ œ- œ-

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ∑

œ #œ œ œ

œ #œ œ œ. ≈ J

--œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. #œ œ #œ œ œ. œ œ œ œ

œ œ œ œ œ #œ

cresc.

Œ

x x xx x x xx x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈ œ

63

D. S.

œ

˙ 

˙ 

x x x x x x xx x œ. œ œ œ

œ #œ œ œ.

œ œœ œ f

j j ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ. . . J . œ. œ. . œ œ œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ J J

j œ. ‰

‰ œœ. J œ. œ. j‰ œ.

j j j ‰ # œœ œœ ‰ ‰ # # œœ ‰ œœ. . . . J cresc.

# œ.

œ. œ. ‰ J

j j ‰ # œœ ‰ œœ

#œ j j œ œ œ. ‰ œ . œ. ‰ . #œ œ œ j j œ. œ. ‰ J ‰ œ. ‰

œ #œ œ œ.

œ œœ œ

j j ‰ # œœ ‰ # œœ œ œ œ œ œ

œ

#œ œ œ

œ #œ œ œ œ

œ

œ

œ #œ œ œ.

œ

œ œ œ

œ #œ œ œ. ≈ J œ

œ

œ

œ


116

?#

# & #

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

#

71

#

## & #

71

Hn.

?#

71

Timp.

Vib.

&

#

˙

˙

71

D. S.

71

Tr.

71

Hp.

&

?# 71

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

& &

# #

B# ?# ?#

œœœ œ

œ œœ œ

≈ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œ œ œœ nœ œ œ œF œœ œœ n œœ ∑ Œ ∑

˙

˙

poco rit.

˙

œœœ œ

œ œœ œ

œ

bœ nœ œ œ œ œ #œ

œ

œ bœ œ œ

œ œœ œ

œ

nœ œ œ œ

œœœ œ

œ

œœœ œœœ p sùb. n b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ

˙

œ œœ œ

œœœ œ

nœ bœ œ œ œ œ #œ nœ œ

œ œ œ #œ œ œ

œ œ

˙ œ

œœœ œ œ nœ œ nœ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œœ œ œ bœ œ œ

œ œ œ nœ œ

œ

œ œ nœ

Nœ œ œ

œ

œ p

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ F  @ œ . œ œ@ œ œ . œ œ œ F

sùb.

Œ Œ

œ œ œ œ

j j ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ J J . . œ. . œ . œ b œ œ œ. œ œ œ œ. œ nœ œ œ œ.

œ œ œ nœ ≈ bœ œ œ poco rit.

œ nœ œ bœ œ

j œ. ‰

j œ. ‰

j j œ. ‰ œ. ‰


117 80

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # œ œ œ œ œ œœ P ˙˙ ?# ∑

˙˙

Timp.

Vib.

  &

Vln. I

&

Vln. II

&

Vc.

Cb.

#

?# 80

Vla.

# ˙˙

80

Hp.

˙˙

80

Tr.

˙˙

80

D. S.

˙˙

# ∑ & # œ œœ œœ œœ P 80 j ?# ‰ Œ œ  @ . œ œ œ œ P # ∑ ∑ & 80

Hn.

˙˙

# #

B# ?# ?#

j #œ œ œ j œ œœ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ F cantabile ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j j ‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

∑ ∑

j j ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj j ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ j œ œ œ J J œ.

œ.

j‰ œ.

œ.

œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ

œ œ

j ‰ œ.

j j j œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰

œ J ‰

œ œ J ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ J ‰ ‰ œ J J J J

œ.

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ J


118 88

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # ?# # & #

Vib.

n ˙˙

n ˙˙

˙˙

# œœ

œœ

œœœœ œ F ∑

œ œœœœœ

œœœœ œ F ∑

œ œœœœœ

#

&   &

#

?# &

Vln. II

&

Cb.

?#

Vln. I

Vc.

88

Vla.

88

Hp.

88

Tr.

88

D. S.

88

Timp.

˙˙

88

Hn.

# #

B# ?# ?#

œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ

œ

‰ œj ‰ œj

j j ‰ bœ ‰ œ

j ‰ j œ œ

‰ n œj ‰ œj ‰ j ‰ j œ œ

‰ œ ‰ œ J J

‰ œj ‰ œj

œ nœ œ

j ‰ j œ œ

j‰ j #œ œ

j ‰ œj ‰ b œ ‰

œœ J F. œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ #œ F œ j œ œ ‰ J ‰ œj ‰ œ ‰ b œj ‰ n Jœ ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ œ ‰ J ‰ J J œ. F

‰ œœ ‰ J œ. .œ œ.

œœ ‰ œœ J J œ. œ. .œ

j j œ. ‰ œj ‰ œ. ‰ .


119 95

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

&

# # ###

Vib.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

B

j œœ œ œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

68

6 8

68

Œ.

#

6 xj ‰ ‰ xj ‰ ‰ 8

68

6 8

q. = q

&   &

#

?# 95

Vln. I

l'istesso tempo

?#

95

Hp.

j œ œ œ œ

bœ nœ œ œ œ œ œ j ‰ 68 œ œ

95

Tr.

œ 68 œ J œ

‰ 68

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

95

D. S.

j œœ œ œ œ œ œ œ

# & # œœœœ œ œ œ œ œ

j œ œ œ œ

b œ n œ œ œ œ œ œ .. œ

?#

œ 68 œ J œ

Œ.

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

95

Timp.

6 8

q. = q

œœœœ œ œ œ œ œ

95

Hn.

& &

#

?# ?#

‰ œ. 

68 ‰ œ œ œ œ œ l'istesso tempo

#

B#

∑ ‰ œœ J œ. .œ œ. ‰ J

‰ œœ ‰ J œ. .œ œ.

œœ œœ # œ J ‰ J ‰ œJ œ. œ. œ. œ. œ.

œ. ‰ j ‰ œ. ‰ œ. ‰ J œ. J J

j j œ œ ‰ œJ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ b œJ ‰ œ. . . # œ. . b œ. œ bœ œ œ. œ. b œ.

∑ œœ œœ œ œ ‰ J ‰ J œ. œ. . .œ œ œ. ‰

6 ‰ 8 œœ ‰ œœ 68 ‰ œ œ ‰ œ œ 6 ‰ œœ ‰ œœ 8

j j x ‰ ‰x ‰‰

‰#œ œ œœœ ‰

#œ œ

œœ

‰ #œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ‰ œ

j j . . œ. ‰ œ.j ‰ Jœ ‰ j ‰ b œ. ‰ j ‰ œJ ‰ 68 œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ # œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ b œ. œ. pizz.


120 103

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

# #

## & # B#

# & #

103

Hn.

∑ œ œ œ œœ œ œ

j œœ œ .

œ œ œœ œœ œ œ

j œœ œ . œ.

Vib.

œ œ nœ œ

∑ œ œ j œ œ œœ œ œ

j j œ œ œ #œ œ ‰ ‰

j œ œ œ #œ œ ‰ ‰ J

#

j j x ‰ ‰ x ‰ ‰

j j x ‰ ‰ x ‰ ‰

&  

&

j j j j x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰ #

?# &

Vln. II

&

Cb.

j œ nœ œ œ # œœ œœ œ œ œ

j œœ œ œ œ œ œ œ

Vln. I

Vc.

œ œ nœ œ

103

Vla.

nœ œ œœ œœ œ œ œ

103

Hp.

œœ

103

Tr.

œ

103

D. S.

?#

103

Timp.

# #

B# ?# ?#

œ œ œœ œ ‰

œ œ

j j j j x ‰ ‰ x ‰ ‰ x ‰ ‰x ‰‰

œ œ. œœ ‰

œ œ

œ œ

œ

j œ #œ

œ œ

‰ œ œ ‰ œœ œœ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ ‰ œ œ ‰ œ j ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ ‰ n Jœ œ

j œ œ

œ J

œ œ œ œ œ

‰ #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ

œ ‰

œ œ J œ œ œ œ

œ J

œ œ œ œ

œ œ œ œ

j œ œ œ #œ œ œ œ j œ œ œ œ j‰ ‰ œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

‰ # œ œ œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ # œ œj ‰ ‰ # œœ.. n œ œ œœ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ œ œ # œ ‰ ‰ ‰ œ œ œJ ‰ ‰ J

œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ œ œ nœ ‰ ‰ #œ ‰ ‰ j‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J #œ J œ œ

œœ ..

Div.

œ.

œ. ∑


121

2 4

# & #

42 œ œ œ œ œ œ œ œ #œ f 2 4 œ ‹œ #œ œ œ œ œ œ œ f ∑ 42

?#

#

2 4 œ ‹œ #œ œ œ œ œ œ f œ 42 œ f 2 ∑ 4

x x x x x x xx x 42 œ . œ œ œ

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

#

110

#

## & # B# 110

Hn.

110

Timp.

Vib.

& 110

D. S.

110

Tr.

110

Hp.

&

?# 110

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

& &

# #

B# ?# ?#

2 4

#œ.

F

œ #œ œ

œ #œ œ œ œ. #œ œ œ œ #œ œ œ.

œ

œ

œ #œ œ

œ #œ œ œ œ. #œ œ œ œ #œ œ œ.

œ

œ

Œ

x x xx x x xx x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x œ œ œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ œ ≈œ ∑

42

2 4

2 œœ 4 œ n œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ

œ bœ œ œ. ∑

2 œ 4 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ . . 2 ∑ 4 ‰ œœ ..

œœ..

r≈‰ œ

allarg.

#œ.

œ.

œ

œ

œ

2 4 œ.

. 2 œJ 4

j j # œœ ‰ œœ . . œ. ‰

œ.

œ.

œ. ‰ J

j j ‰ # œœ ‰ œœ . . œ.

œ.

œ.

œ.

œ. J ‰ œJ. ‰

. ‰ # œœ J # œ. . #œ

. ‰ œœ J œ. œ.

j œ. ‰ # œj ‰ .

j ‰ # # œœ ‰ œœ. . J œ.

# œ.

j # œ. ‰

j œ. ‰ j œ. ‰


122 116

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

#

œœœ œœœ

œ œ n œœ

œœœ œœœ

#

## & #

n b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ

œœ œœ n œœ

n b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ

?#

#

B#

# & #

116

Hn.

116

Timp.

Vib.

& 116

D. S.

116

Tr.

116

Hp.

&

?# 116

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

#

# #

B# ?# ?#

œ. œ œ nœ œ œ

œ.

œ œ nœ œ œ

œ œ nœ œ œ. œ œ nœ œ œ

œ œ nœ œ œ.

œ œ nœ œ œ

œ œ œ œ œ. œ nœ œ œ œ

œ œ œ œ œ.

œ œ nœ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ nœ

œ

œ

Nœ œ œ

œ

œ œ nœ

œ œ nœ

œ

œ

∑ œ nœ

œ

œ n œœœ f

∑ œ

œ œ

œœ .. œœ ..

˙˙

œ n œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙

˙

˙

bœ ‰ œ J

˙

˙

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

bœ ‰ œ J

˙

œ

œ

bœ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ. œ

œ œ œ œ

œ œœ œ


123

Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

& & &

# # ###

B#

Hn.

Timp.

Vib.

p

123

Hp.

&

?# 123

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

#

# #

B# ?# ?#

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 12

≈ œ n œœ œ n œ œ ?

œ

œ

œ

œ

œœ

≈ œ b œœ œ œœ

œ 

œ 

œ 

œœœ

œœœ

b œœœ œœœ ∑

 

œ œ

123

Tr.

∑ œœ

123

D. S.

œœ p œ œ

# & # œœ p 123 ?# œ  p # œœ & œ 123

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12

&

œ

œ œ p

œ

p œ J p

œ

œ œ

œœ p

œ p

œ

œ œ

œœ

œ ‰

œœ

œ œ œ J

œ J

œ.

œ œ ‰

œ

œ J

œ ‰

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

œœ

œœ

œ œ

œœ

œœ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

>˙ 

œœ œ œœ œ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ

œ œ

œœ

N œœ

œœ

œ

œ

œ

œ J

œ œ

œœ

U œ

J ‰ ‰

U œ

J ‰ ‰

U

Uj

œ ‰ ‰ œ

U œ

œ @J ‰

U

j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Œ

œ. œ.

œœ

gliss.

œ

gliss.

œœ J

œœ

œ

œ

œ.

œ

>œ J  >œ œ J 

j œ

>œ œ J  U œ j ‰ ‰ ? œj J œœ  j œ ‰ ‰ œ

j œ

j œ œ >  >œ

j œ

Susp. Cymb.

œ

Bass-Drum

∑ U ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœ ‰ ~~~ ~~~ œœ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ œ ~~~~~~~~~~~~ J U j ˙ œ ‰ ˙ œ

bœ œ

œ

œœ

123

U œ

œ > 

>j œ œ  j œ ‰ œ ‰

>œ œ J  U œ ‰ ‰ œj >œ J J  U >j œœ ‰ œj œ  U œ jœ œ œ> > U œ œ œ  œ J ‰ ‰
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 472