MG471 Soirée (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA SOIRÉE per a guitarra

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA SOIRÉE per a guitarra


ISBD(PM) Soirée [Música impresa] : per a guitarra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: setembre 2017 ISMN: 979-0-69208-471-6 Dipòsit legal: B-23277-2017 Copyright de la música: © 2017 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Soirée

Glòria Villanueva

œ œœ œ œ # q3= 88 œ œ œ œ œ œ œ œ V 4 Œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙. 3 3 3 ˙. 3 ˙ . 3 3 3 3 3 p j 4 3 3 œ # œ œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ V ˙. 3 ˙ ˙ œ. . 3 3 3 3 3 3 ≈ # Œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ V ‰ œ 4 Œ œ œ œ œ œœ œ #œ œ˙. 3 w 3

7

3

9

V

11

V

# #

≈ 4 2 œ œ œ œ Œ œ œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ w w œ

≈ œ œ œ œ œ œ 5œ 0œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ #œ œ œ w œ œ w

œ 4œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ V œœ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w œ > > 15 2 4 > œ # œ 0œ œ œ œ œ œ œ 1 ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œœ œœ V œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ ˙ 35 0 ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ > poco a poco cresc. 1 3 3 19 # ‰ 43 œœœ œ 2œ œœœ 2 œœœ 4 ‰ 0 œ0 3 3 œ 4œ œ 2œ 3 œ ‰ 3 œ 3 œ 3 œ 3 œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ V œ œ 5 4 4 5 ˙ w w p 22 3 3 3 C2 3 # Œ 3 1 0œ œ Œ œ œ œ # w V ‰ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙3 ˙3 3 ˙ 3 3 3 3 3 F 13

#

espressivo

© 2017 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


Soirée

4

œ œ # œ Œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œœ œœ œœ V ‰#œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ 3 3 3

25

3

3

3

3

œ

3 3 3 ‰ ‰ œj œ œ œ 0 0 0œ œ ‰ œ4 œ1 œ œ 43 œ œ ‰˙ œ 6 3˙ 3

3

2 œ œ œ 4œ n œ n œ 1 1 Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ

œœ n œœ œœ œœ # 3 g ˙ .. 1œ œ œœ œ V 4 ggg ˙˙˙ .. gœ œ œ œ n œ- - œf 34 # n œœ œœ œœ n # œœœ œœœ n# # # 4 Œ œ œ Œ V #œ œ œ 4 ‰ w 3 œ œ œ œ œ œ poco ten. a tempo F 3 3 3 3 37 Œ # œ œ # œ œœ œœœœœ ‰œœœœœœœœ œœ V # ‰œ œw œ w3 > > 3 3 3 > 28

40

V

2 3

###

Poco più calmo

œœ œ œ œœ n œœœ œœ œœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

# # # n b ˙˙ 3 V ˙ 2œ œ œ

43

C4

46

V

48

V

# #

3

œœœ œ œœœ œœœ œœ n œœ œœ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ C2

3

3

3

6

œœœ -œ

Œ œœ

œ # œœ œ-

5

4

n œœœ œœœ # œœ ˙.

œ 0 œ œ œ œ œ œ œ

3

3

3

‰œœœœœœœœ œœ œw œ > > > 3

3

C6

œ n b œœœ œœ b œ3 œœ 2 œœ œ bœ œ œ

œœ œ œ

3

C4

bœ n œœ 2 œœ b 4œ œœ bœ œ œ

3

œœ œ œ

j œœ œœ .. n n # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 0œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ . œ œ œ œ œ œ œ rit.

5

3

a tempo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ

Œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ b25œ œ3 1 œ46œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ œ œ w3 3 3 3 C2

poco rit.

dolce

3 3 3 3 œ œ œ j j j j 3 3 3 œ 4 0 œ œ œ œ ‰ ‰ 4 0 œ # Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ 4œ 0œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ0 2 0 V ‰ œ œ œ œ œ w 3 3 3 3 5 1 w w3 3 3 3 3 4

51

C10

a tempo


Soirée

5

3 3 j j j j ‰ ‰ 3 3 3 3 œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ V ‰œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œœ œ w #œ 1 3

3

54

3

3

57

V

#

œœ

œœ

4

3

3

œ œ gg ˙˙˙ œ ggg ˙˙ œ g˙ f

C3

˙1 # b œœ .. œjœ b ˙ 2 V œ œ ˙œ œ

61

U

˙˙˙

# ˙˙ V ˙œ ˙ . f

66

œœœ .. . œ P C3

˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ 24 C6b œœ 3 œ ˙ #œ œ œ œ œ œ

j C2 œœ œœ b œ œ œ œ œ œ œ

j œ. œ œ. œœ .. œœ œœ .. œ œ œ œ

j œ œ .3 œj # œ1 œœ œ .4 œ # œ 2œ œ œ

≤ 2 œ b œœ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙

C2

3

œœ ˙˙˙ œ œ œ

œœ œœ

œ œ œœ œ˙ ˙ œ œ

j œœ n b œœ .. œœ œ œ œ ˙˙ ˙œ œ

b ˙˙˙ #œ œ

# ˙˙ .. allarg. œœ n# ˙œ . ˙ # œœ >

# ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ Nœ œ w w

71

a tempo

# ≈ V Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ w œ œ

73

# ≈ œ œ 0 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V Œ œ 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ w w

75

> # ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V Œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œœ œœ w œ w œ ˙ ˙ poco a poco cresc. > > > 3 3 80 3 3 ‰ œœœ œ œœœ œœœ œ # œ œ ‰ œ œ V ‰ œœ œ œ œœ œœ ‰ œ œœ œœ Œœ œœ œœ œœœ œœ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ w p 77


Soirée

6

3 3 3 3 # ‰ 3 œ 3œ 3œ 3œ Œ œ œ œ # w V Œœ œ œ œ œ œ œ ‰œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ w ˙3 3 3 3

84

œ œ # Œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V ‰œ œ œ ‰#œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ 3 3 3 3 3 3 3 3 espressivo F 3 Meno mosso 3 3 3 j j (12) j j 90 ˙˙ 4 harm. 12 C5œœ # ‰‰œ œ œ ‰‰œ œ œ 3 œ œœ œœ 4 V ‰˙ œ œ b ‰˙ œ œ œ œ œ  œ 2 3 3 f 3 3 87

œ œ # ‰ œœ # œœœ œœ œœœ # œœœ œœœ V ˙ ˙

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙ œ œ

94

œ œ œ œ Œœœ œœ œœ œœ ‰ ˙ ˙ 3 3 3 3 œœœ œ

˙˙ 3 ˙ œ œ harm. 7

œœ œœ

˙˙ b œ 1œ 2 3 ˙ 4

œœ œ œ

C3 34 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ ˙. #œ

q = 88

3

3

3

3

3

3

˙˙ jœ œ œ œ œ œ b ˙ 4 œ œ # œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ V œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œœ œœ œœ  œ ˙ ˙. ˙ ˙.

98

#

œ

3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3 j j ‰ ‰ œ œ j ‰ ‰ bœ nœ œ # Œ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œŒ œ œ ‰˙ œ œ œ œ œœ œ b œ œŒ œ œ V ‰bœ œ ‰ œ œ œ œ nœ œ b˙ ˙ 3 4

102

C3

3

C3

3

3

3

3

3

3

3

3

4 œ 2 œ3 0œ œ œ œ Œ œ # b œ ‰ œ œ ‰# # œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ 4 œœœœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V œ œ œ 3 ˙ .3 3 3 ˙. 3 3 3 ˙. 3 3 3 3 3

105

3

poco a poco rall.

3

a tempo

3

# œ œ˙ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ 3 œ Œ œ œ œ œ œ 4 œ ‰ œ œ- œ œ œ 4 V œ œ œ œ ‰ œ œ- œ œ œ œ œ œ ˙. 3 ˙. 3 ˙. 3 œ˙. 3 3 3 3 3 3 3 allarg.

109

# 4 ‰ ‰ œœœ V 4 œœ œ ˙ œ # œ œ œ œ n œœ.

113

Meno mosso (q = 74)

œœœ œ

U œ œ œ ‰ 23 œœ 2 # œ1 œœ œœ ‰ n4œ ‰ œ œ # œ œ 3 œœ œ œœ œœ www ‰ œœ # œ œ œœ œœ œœ œ 0 œ3 2 ˙ ˙ ˙ rall. ˙ œ œ u˙ . C3

C5

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 471