MG468 Dubium (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA DUBIUM per a flauta i guitarra

Edicions la mà de guidoGLÃ’RIA

VILLANUEVA DUBIUM per a flauta i guitarra


ISBD(PM) Dubium [Música impresa] : per a flauta i guitarra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: setembre 2017 ISMN: 979-0-69208-468-6 Dipòsit legal: B-23274-2017 Copyright de la música: © 2017 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


DUBIUM

Glòria Villanueva

2 b 6 ‰ œ œ b V 8 ≈ œ œ œ œ œ œ œ .≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ≈ œ œ œ œ œ ‰≈ œ œ . œ 3 œ œ œ. 4 0 œ. 4 0 4 0 4 0 4 0 œ. œ. # œ . 3 6=D 3 3 3 3 3 p 3

e = 88

Guitar

3

Gtr.

b ‰ œ œ ‰≈ 3 œ 2 œ œ œ œ œ n œ b V ≈œ œ œ œ œ œ ≈œ œ œ≈œ œ œ. œ. #œ. œ. 1 C1

4

2

Gtr.

œ

4

œ ≈ œ œ. F

œ

œ #3œ 2 œ œ œ œ ≈ œ œ œ 4

œ.

‰ ≈ œœ ‰ œ 2œ œ œ œ œ œ 3œ œ b 3œ œ 4 0 2 œ 0 2 œ œ ≈ ≈ œ b ≈ œ V ≈œ œœœ œ # œ n1œ œ œ œn œb 1œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . 2 3 œ . œ 3 . P cresc. C3

6

œ

C5

C3 3

3

C5

3

3

3

3

1

9

Fl.

b &b

œ

œ

F

œ

œ

œ

œ

œ.

œ J

espress.

9

Gtr.

b Vb

‰ 1 œ œ 4œ 4œ 2œ œ œ œ œ œ œ œ œ4 œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ # œ ‰ N œ 4 œ. 2 œ. 3 œ. 3 œ. 3 3 3 3

C3

3

3

3

3

3

3

3

3

&b

11

Fl.

b œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ.

œ

C3 C1 4 ‰ 2 bb ‰ 4 œ œ 1œ 2œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ 3 V œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ 3# œ œ . 2 œ. œ. 3 œ. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11

Gtr.

3

b &b œ

œ

13

Fl.

b Vb

Gtr.

3

œ œ œ

œœœœ

œ

3

œ

œœœœ 3

‰ œ 4 œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ 4œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ2 œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. ‰ 4 #œ œ. ‰ 3 œ 3 3 . 3 3 3 3

C3

13

œ

3

3

3

3

3

3

C1

© 2017 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4 15

Fl.

&

15

Gtr.

V

bb

œ œœœ

bb

œ œ œ œ

œ

3

Dubium

œ œ œ œ 3

3

j #œ

œ

‰ ‰ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ 1 œ œœ œœ #œ œ œ œ œ œ #œ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ. 4 œ. œ. œ. 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

2

3

b &b œ

œ

17

Fl.

F

œ

œ

œ

œ

3

œ.

3

3

3

3

3

3

3

3

b &b œ

œ

19

Fl.

œ J

4 4 bb C3 œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ 2 4 œ œ ≈ V ≈ 3 œ ‰ #œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ. œ. ‰ œ. œ. 3 3 3 3

17

Gtr.

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ.

œ

C1 C3 4 ‰ bb ‰ 4 œ œ œ1 2œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ V œ œ ≈œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ ≈ # œ3 œ œ œ 2 œ. œ. œ. 3 œ. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19

Gtr.

3

b œ & b œ œ œ #œ œ œ œ œ œ.

œœœœ

21

Fl.

3

3

œ

œ #œ œ œ 3

3

3

cresc.

b Vb

21

Gtr.

b &b

23

Fl.

2 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰≈ 3œ 4 œ # œ œ œ 4 œ 2œ 3œ œ œ. œ. ‰ #œ œ. ‰ œ. 3 3 3 3 3 3 3

œ

œœœ

3

3

3

œ

3

œ

œ œœ

3

œ

3

œ

C1

œ

œ.

œ

C1 2 ‰ ‰ ‰ 1 œ bb ‰ œ ≈ 4 0 V ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ ≈ œ # 4œ œ œ œ 1 œ œ œ ≈ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ 3 œ. œ .2 œ. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23

Gtr.

3

3

3


Dubium

b ∑ & b œ. π 3 3 3 3 3 3 C3 3 3 3 3 3 3 C6 25 b b œ œ œ4 œ œ 3 œ œ b œ œ œ œ œ œ œ V b n2œ œ0 œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ b œ œ œ ‰ . . œ . 3 J

5

25

Fl.

Gtr.

Vb

27

Gtr.

b

œ œœ œœ ‰ n œ # œ # œ4 œ œ 3 œ œ# œ œ œ œ œ œ œ N œ A œ N œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ 3œ # œ œ m i p Jœ bœ œ p# œ . J 3

3

3

3

3

3

3

3

3

poco a poco cresc.

Fl.

31

Gtr.

V

bb

bb

C5

3

œ

3

#œ nœ

3

1

œ 

œ

C8

3

3

3 2

# œ œ œœœ œ œ &

œ œ J

3

3

3

œ œœ

33

Fl.

3

4œ œ œ 1 œ œœ œœ n œ œ œ b œ œ œ œ œ œœ œ 3œ V œœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f 31 œ # œ n bb œ J œ ∑ n & J 29

Gtr.

C6

C3

C4

œ œœ

1 3 #œ b œ nœ

œ 2œ œ

4

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ n n # œ . 0 œ œ . œ œ 2 4œ 1œ œ ≈œ œ œœ œ œ . . 3 œ œ J

œ #œ œ œ œ œ œ nœ J

‰4 œ ‰ # . ≈ ≈ 4 œ œ œ œ ≈ . 3 0 œ œ œ œ V ≈œœ œœ œ œ ‰ #2œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ. œ. 1 . œ. œ. 1 3 1 #œ. 4

33

Gtr.

# œ & œ œ œ œ œ œ P

36

Fl.

œ œ #œ œ Nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

# ‰≈ œ œ œ ‰≈ 2 1 œ œ V œ 4œ œ œ œ œ. 1 œ .

36

Gtr.

2

42 œ

3 œ ≈ œ 1 2 œ œ 2 œ œ 4 œ 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ . 3 1

4

œ

C2

rit.

U

œ

3

1

#2œ

U

œ


6 39

Fl.

&

39

Gtr.

V

42

Fl.

&

42

Gtr.

V

45

Fl.

&

#

6

œ

6

6

6

a tempo

œ œ3 œ0

œœœœœ

6

4

1

œ

œ

# #œ

œ

6

œ œ # œ 1œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ 2 œ 1 œ œ œ 1œ 4 3 2 6

œ

œ 6

6

#œ nœ #œ nœ œ #œ 3

#

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ p sùb.

6

œ

œ œ

œ

# œ

4

6

Fl.

&

œ

œ

˙

œœœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

3

Fl.

# & # Œ

Gtr.

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

6

‰.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4

œ R

## œ . œ œœ œœ œ . V œ œ œ œ œ œ œ œ œ

52

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

a tempo

# # 2œ V 3œ œ 1

52

œ

‰ œ

Π3

48

Gtr.

œ

œ œ

4

#

##

œ œ

œ œ œ œ 3 # œ œ œ œ œ 4 1œ #1œ 3œ 1œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ b œ œ œ 0 3 œ 2 œ 1œ œ # œ #œ œ 2 œ 2 0 œ œ œ 3 2 1 1 6

6

6

3

48

6

œ

œ

‰ 2 œ C2œœ 4 0 1œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ2 œ 2 œ œ œ œ V 4 œ #œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ 4 3 2 #œ 1 1

45

Gtr.

œœœ œœœ #œ œœ

# œ

P

Dubium

œ œ œ bœ

œ b œœ œ n œœ œ nœ œ œ œ œ œ

C3 3

œ

œ œ œ

C5

4

œ œœ œ

œ œ

œœ œ

2

œœ œ

œ

##

rit.

3 œ # œ 2 œœ # # œ œ œ œ œ4 œ 3

3

Œ

2 œ . œ œœ œœ œ 3 œ. œœœœœœœœ

C2

2

b˙ ≈ 4 œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ 1 0 ˙ 0 3 p 6

6


Dubium 55

Fl.

&

##

nn b ‰ b F nnbb ‰

58

Fl.

&

58

Gtr.

V

bb

b 6 Vb 8 &

œ œ œ œ J

C3

œœœ

œ

œœ œœœœœm œ 4 0 . .p i 3 1

Fl.

&b

œ

#œ. 2

œ 4œ œ 3œ

2

a

œ

œ œ œ

œ

œ

#œ J

œ

6 #œ 8

œ œ œ œ.

œ.

nœ J

C3

œœ œ œœ 1œ 2 œ # œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ. œ. œ. 2 œ. 1

œ C2

œ n œ .# œ

b

œ

œ œ #œ

œ œ 2œ 0 67 b œ œ œ n œœ œœ œ œœ œ œ # œœ 3 Vb œ œ œ œ œ œ œ œ

œ 2œ

4

œœ

œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

œ

3

1 œ 3 œ œ œ 4 œœ 2 œœ œ œœ #œ œ œ œ œ œ œ 3 œ 2 . œ . 1 4

nn##

3

œœ œ œ

3

3

3

∑ C10

Gtr.

œ #œ œ

3

b Vb

67

œ

œ bb

65

Gtr.

œ

1

p

Fl.

#œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ

1

œ œ œ.

œ

œ œ 4œ œ œ œ œ 2 3 j 3 œ œ 4œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ 2 œ œ 3 œ œ 6 4 œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ 1 œ œ 1œ œ 1 œ œ œ œ 3 1 œ œ œ 3 œ

bb ‰

b 6 &b 8 œ

65

œ

poco rit.

62

Gtr.

œ

œ

2

62

Fl.

œ œœ œ

œ.

œ #œ

œ œ œ

œ J

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ #œ

6 6 ## ≈ V œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ˙

55

Gtr.

7

œ n # œœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # n n # ≈ œ œ œ œ œ œœ f œ œ œ œ œ œ œ œ C7

4

œœ œ œ œ œ œ œ œ


8

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

# & # ≈

69

Fl.

69

Gtr.

V

##

Dubium

f

n œœœ

œœ œœ 3

œœ .. œ œ œ œ. 4 œ œ œ 2œ œ 1 4

œœ œœ

œ

≈ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ nœ ## œ a œ b œ œ &

œ œ

71

Fl.

œ œ œn œ œ œ œ n œ œ ≈ œ

# œ œ œ œ œ œ œ V # œ 4 œ 1œ b œ . . œ 3 .

Gtr.

## 2 & 4 œ.

Œ

73

Fl.

C2

# # 2 œ . 4 œœ œ V 4 œœ .. œ œ œ œ a tempo

73

Gtr.

77

Gtr.

V

79

Fl.

&

#a œ œ m gœ œ i p 4 gg œ 0 gg œ g p3 g œ g gg œ #

ggg œœœ gg œ

œ

œ

# œ œ V gg œœ gg œœ gg œ gg g gœ

79

Gtr.

81

Fl.

&

81

Gtr.

V

#

C6

2 œ œœ .. # œœ 32 œœœ .. . œ. 1 œ œ œ œ œœ

ggg œœœ gg œ

Ÿ~~~~~~~~~~ œ œ

ggg œœœ gg œ

ggg œœœ gg œ

œ. 1

ggg œœœ gg œ

4 b œœœ 1 œœœ

œœ œ œœœœœ

4 3

2

3

2

ggg œœœ gœ

ggg œœœ gg œ

ggg œœœ gœ

ggg œœœ g œ

œ œ œ œ ≈ @ @ @ @

œ œ œ œ 0 0 3

5

0

œ œ œ œ

rall.

œ œ.

œ

ggg œœœ 3g 0

ggg œœœ g

œ ggg œœœ ggg gg œ ˙ @

ggg ˙˙˙ 324 gg ˙˙ ggg ˙ g

C5

6

œ

œ œ œœœ œ J

2 4 n#

nœ œœ C2œœ œ œ n # œœ œœ b œœœ n œœ n # œ œ œ 2 œœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

b œœœ œ œœ

œ

ggg œœœ gg œ

œ

C4 C5

C2

ggg œœœ gœ

œ

poco rit.

6

6

6

ggg œœœ gg œ

œ

Œ

#

œ.

œœ œœ

2 nœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ 4

œ œ nœ œ œ

71

œœ œ œ œ

ggg œœœ ggg gg œ

œ ggg œœœ g

ggg œœœ gg

4 1 ggg œœœ ggg œœœ gg ggg œ

ggg œœœ g

ggg œœœ g

Ÿ~~~~~~~~~~ œ œ ggg œœœ g

ggg œœœ gg

U

˙

˙˙ œ

p

ggg œœœ ggg œ

ggg œœœ gg ∑

œ

œ

ggg œœœ gg

ggg œœœ ggcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 468


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.