MG462 Epigrames daurats (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Epigrames daurats sobre poemes de Josep Palau i Fabre per a mezzo, flauta i guitarra

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Epigrames daurats [Música impresa] : per a mezzo, flauta i guitarra / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Dedicat al Trio Dérives

Primera edició: juliol 2017 ISMN: 979069208-462-4 Dipòsit legal: B-18530-2017 Copyright de la música: © 2017 Lloren\ Balsach Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


LLORENÇ

BALSACH Epigrames daurats sobre poemes de Josep Palau i Fabre per a mezzo, flauta i guitarra

El primer amor Orient Cama nua Cama vestida dedicat al Trio DĂŠrivesEl primer amor 6 Œ™ Œ œ œ j j nœ ™ œj ‰ ‰ ™™ Œ &8 # œ J #œ œ q.=60

Flauta

Mezzo

6 &8

mf

Œ™ Œ

Guitarra

6

& Œ

j j œ œ bœ nœ

j bœ b œ & œ

œ nœ ™ J

j œœ

j ™™ œ bœj bœ œ

œ ‰ ‰ Œ™ J

œ œ™ œ bœ œ œ œ ™™™ œ œ & bœ œ nœ œœ ™ meu

11

a - mor

pri - mer.

& Œ

œ bœ J

œ œ™ J

& œ

j œ bœ

j œ nœ ™

d'e - lla hi_han bru- nyit.

nœ & bœ œ

Ϫ mp

Œ

œ‰ j J œ

e - na - mo - rat

Ϊ

del

j œ œ™

j‰ ‰ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ™

j œ ‰ œj

fi - dels

bœ œ bœ bœ œ nœ

Œ ‰ Œ

nœ œbœ œ bœ # nœœ ™™ bœ œ œ nœ # œ ™

œ nœ ™ J

j œ bœ

œ ‰ œ nœ #œj j J J #œ œ nœ ™ j‰ ‰ œ

j œ‰ ‰

Œ

Els ulls,

œ œ bœ

j œ œ™

œ ™™bœ œ œ œbœ œ œ œœœ ™™™ nœ œœ ™™ mf

œ bœ ™ J

j œ œ

mf

Es - tic

6 &8

Llorenç Balsach

al

cor,

nœ bœ bœ œ œ j Œ bœ œ ™

j œ bœj bœ œ

mf

Les plu - ges dels

œ bœ ™ J

hi - verns

œ œ bœ œ œ bœ

flors

nœ bœ „œ

œ

j‰ ‰ œ nœ ‰ j J nœ

œnbœœ ™™™ n œ œ œ

© 2017 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

m'han


16

& Œ

j œ bœ

j bœ b œ & œ

j U j j j œ œ ™ œ ‰ nœ œ bœ bœ œJ nœ ™ œ J

U œ™ œ ‰ ‰ Œ ™ J

a_a-quell

re -

cer.

1.

j & œ nœ nœ œj bell ra - có de

& nnœœœ ™™™

Ϊ

j œ nœ ™

j œ œ‰ J

que és en l'es-clat

∏∏∏∏

j bœ & Œ œ bœ J

21

œ‰ ‰ J

Œ œJ nœ œ #œ #œ

U œ œ œ bœ bn˙˙˙ ™™™ & bœ œ dut

œ ‰ bœJ œ™ J

del

bbb˙˙˙ ™™™ ˙ ™

Es

9 8

™™

un

cel,

nœ bœ œ œ nœ bœ

2. U U j 9 6 œ™ œ ‰ j j œ j 8 bœ œ ™ ‰ ™™ 8 Œ œj bœ œ J nœ œ œ nœ œ U 9 Ó™ j‰ ‰ ™™ 68 œ nœj j ∑ Œ 8 œ™ œ œ nœ

nit. C.3

mp

j œ

U ˙™

j œ

U ˙™

bell ra - có de

6 nœ ™™ 8 n œœ ™

Ϊ

bbb˙˙˙ ™™™ ˙ ™

nit. C.3

1'32


5

Orient

Flauta

Mezzo

3 &4

q=75

3 &4

Guitarra

mp

mp

mp

3 & 4 b˙

Œ b˙

œ #œ bœ ˙

A l'O - ri - ent

œ #˙

œ b˙ b œ œ#œ bœb˙

7

5 &4 Ó

frullato 5 n Œ ˙ 4 #œ æ˙ mf 5 Œ Œ Œ 4 # œ b˙ bœ œ œ bœ œ de la vi - da me'n vaig. U #œ œ œ œ œ œ 45 œ bœ œnœbœ œbœ #˙ ™ 3

œ b˙

mf

æ 5 œ œ 4 æ 3 mf j 3 5 Œ ‰ œ 4œ œ œ œ nœ n˙ 4

3 ™ 4œ ‰Œ

œ œ nœ œ

frullato

3 4

3 Œ bœ #œ bœ &4

11

mp

Ϫ

3 &4

mf

me l'en-llu-er-na_un # œ œ œJ ‰ b œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

p

4 nœ œnœbœ &4 ˙

15

mf

4 & 4<b>œ 4 &4

f

El meu ca - mí

œ

Œ Ó Œ Ó

Œ

4 4

#œ bœ œ œ ‰ œj bœ bœ œ œ œ bœ

3 & 4 œ #œ bœ ˙ mp

3 4

œ ˙

‰ b˙

f

poco

j 3 œ ‰ 4 ˙™ p p

3 4 bœ ™ 3 4 #œ ™

Ϫ

d'és - sers

p

Ϫ

#œ ™ que

Ϫ

Ϫ no

Ϫ

Œ

raig

bœ 3

són.

˙™

cia

mf

U ‰ œJ nœ bœ #œ bœ ˙™

#˙ ™

4 4

4 #œ œ œ œ œ 4

de llum d'ab-sèn -

3 4

∏∏∏

5 Œmfœ ∑ &4 #œ œ b˙ Viu-re_en el Som ni és viu-re_en el món. > b œ 5 3 5 œ 4 & 4 n˙˙˙ œ œ Œ 4 #œ bœ œ n œ œ w œ nœ bw > w mp

∑ ∑


6

Cama nua b˙ ™

q=83

Flauta

Mezzo

Guitarra

& c ˙™ &c

p

&c

6

& n˙ &

œ

nœ b˙ n œ #œ œ

9

& ˙ & œ

un

˙˙ & ˙˙

˙ #˙˙ b˙

coi - xí C.1

de

Œ

˙˙ bb˙˙

2.

™™

##˙˙˙ ˙

per

˙˙ ˙˙

w

w ™™ bw#w w

da.

˙

˙

nit fre

nn#˙˙˙ ˙ frullato

˙

piu mf

-

˙

har. 12 œœ OO œ Œ nOOO O œ

Œ ‰ j œ

piu mf la

˙˙˙ # n˙

œ bœ

1.

˙

#n˙˙˙ ˙

#œ œ nœ

des - tei - xir

mf

w nw w w w w

som-ni_en la

nœ œ

œ œ n˙

‰ œj #œ nœ œ nœ b˙

œ bœ

#˙˙˙ ˙

mf

˙

& œ™ œj bœ ™ œj ™™ b˙

&

™™##˙˙˙ ˙

Œ

mf Vol - dri - a

da

-

œ œ Œ

˙

™™ #œ œ nœ

mf

˙™

se

12

&

œœŒ

∏∏∏∏∏∏∏

& ˙˙˙ ˙

™™

nœ b œ #œ nœ œ

te - va pell de

œ

Œ

˙™

œ

Œ

œ

Œ

fer - me'n

˙˙ b˙

U Ϫ

˙™

Œ

Ó

à j œ

da.

nbw#w w w

∑ OO O

har. 5

∑ OO O

Ó 1'08


7

Cama vestida q=50

& Ó

Mezzo

Œ

& <#>œ

œ œ #œ #œ n˙

&

œ

3

#œ œ™

œ

& #˙ dits C.4

j œ

que

œ #>œœ

##œœœ ™™™ œœœ œ œ œ ###œœœ ™™™ œ -

-

da vo - ra

C.4

nœ ˙ J

œ œ #œ #œ

˙™

œ œ™ œ nœœœ ™™™™ œœ n œ œ œ nœ œ™

j ‰ n>œ >œ #œ œ mp Œ ‰ j œ

œœ ™™™ œ

-

œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ #œœœ ™™™ œœœ n œ œ n œ™ # œ # œ ™ œ ™ œ n œœ ™™ n œ quin

-

ça_el brot dels

-

Ϊ

p

n˙ ™

œ #˙ J œ #œ œ œ

œ œœ ™™™ #œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œ ™ ™ œ œ œ œ n œ œ # œœ ™™ # œœ ™™ nœ œ œ™ œ™ s'o

mf

-

-

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏

n0˙˙˙ ‚ ˙˙ ˙

-

Ϊ

m'es

œ œ œ œ

∏∏∏∏∏∏∏∏

#œœ & n#œœœ #œ

œ #œ

se

œ œ œ #œ

∏∏∏∏∏

&

™™ #œœœ ™™™ œœœ # œœ ™™ œ œ™

La

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

5

œœ œœ ™™ œ #œ œ ™

mf

∏∏∏∏∏∏∏∏

#œœ ™™ # # & #œœ ™™™ ## œœ ™

te - u C.2

Œ

œ #˙ J

∏∏∏∏∏∏∏

f

j ™™ #˙ ™ œ

mp

∏∏∏∏∏∏∏

„™ œ œ œ ™ œ™ & œ

Guitarra

™™ Œ ™

&

Flauta

-

bren dei-xon-


8 7

&

<#>œ

& #˙ ™

& œ

œ #œ œ œ #˙

& œ œ™ ˙ dé - u.

œ nœ œ #œ nœ #œ

#œ œ nœ ™™ œ œœ ™ œœ œœ ™™ # œœ ™™™ n œ œ ™ nœ per

a

-

-

si costa, treure el fa agut

™™

j ™™ œ

La

2.

œ

œ œ œ #œ #˙

œ œ™ ˙™

™™ ##n˙˙˙ ™™™ # ˙˙˙ ™™™

dé - u.

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏

#w & #nw w w w w

n˙ ™

j œ

œ œ #œ nœ

œœ ™™ œœœ œ œ œ œ œœ ™™™ œ -

do-rar llur

∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏ 1.

œ n˙ J

∏∏∏∏∏∏∏∏

œ ™œ œ ™ & # #œœœ ™™™™ œœ œœ ™™ œ nœ œ ™ dits

9

Ϊ

œ nœ œ bœ ˙

˙

Ó ∑

har. 7

OO O O

# ˙˙˙˙

Ó 1'25


Guitarra

El primer amor Llorenç Balsach

q.=60

6 &8

2

œ œ ™™bœ œ œ œ bœ œ œ œœœ ™™™ bœ œ œ œ bœ œ œ œœœ ™™™ nœ nœ œœ ™™ œœ ™™ mf

nœ nœ bœ „œ b œ nœ bœ nœ œ bœ œ bœ & œ œ bœ œ bœ bœ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ n œ b œ œ œ

8

U œ œ œ œ bœ ™™ bœ œ œ bœ b œ bn˙˙˙ ™™™ & ##nœœœ ™™™ Œ ™ bœ œ œ œ n œ n œ ™ œ œ

2

13

∏∏∏∏

nœ b˙ ™ bœ & bœ œ œ nœ nnœœœ ™™™ Œ ™ bb ˙˙ ™™™ ˙

20

1.

C.3

9 8

™™ 68 nœœ ™™ Œ ™ bbb˙˙˙ ™™™ n œ™ ˙ ™ 2.

C.3

© 2017 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

1'32


Guitarra

Orient q=75

3 & 4 b˙ mp

U >œ b 5 #œ œ œ œ œ œ 4 ˙˙ Œ 43 œ #˙ œ bœ œ œ n>˙ œnœbœ œbœ #˙ ™ œ b˙ 3 mf

8

∏∏∏

3 5 œ 4 & 4 #œ bœ œ n œ œ w œnœ bw w

3 4 ∑

mp

14

&

4 #œ œ œ œ œ 4 œ Œ Ó n œ mf 3

œ nœ œ œœ œœ œœbœ œ#œ œ J ‰ b˙ p f

poco

3 4 #œ ™ œ™ p

œ ™ œ™

˙™


Guitarra

q=83

&c

w & nw w w w w

7

∏∏∏∏∏∏∏

#2.w & bww w

13

Cama nua 2

∑ ˙˙ ˙˙

mf

˙˙˙ ˙

˙˙ b˙ œœœ œ

™™ ##˙˙˙ ˙

Œ

˙˙ b b ˙˙

C.1

nOOO

har. 12

#˙˙˙ ˙

##˙˙˙ ˙

˙˙˙ # n˙

#n˙˙˙ n #˙˙ ˙ n ˙˙

nbw#w w w

OO O

OO O

har. 5

˙ #˙˙ b˙

˙˙˙ ˙

1.

∑ OO O

™™

Ó 1'08


Guitarra

Cama vestida

f

#œœ ™™ œœ œœ ™™ œ ™™ œœ œ # & # #œœ ™™™ œ #œ œ ™ nœœœ ™™™ œ œ œ nœ ## œœ ™ nœ œ™

∏∏∏∏∏∏∏

œœ ™™ n # œœœ ™™™ œ™

mf

œœ œ

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏

™™

2. # #n˙˙˙ ™™™ # ˙˙ ™™ ˙™

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏

&

#1.w w #nw w w w

œ œ

œ

œ

nœœ ™™ œœ œ ™ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ # œœœ ™™™™ n œ œ ™ œœœ ™™™™ œ œ nœ œ

7

9

œœ œ

∏∏∏∏∏∏

#œ œ œ ™œ œ ™ & # #œœœ ™™™™ œœ œœ ™™ œ #œ nœ #œ œ nœ œ nœ œ ™

œœ ™™™ #œœ ™™ œ # œœ ™™ nœ œœ ™™

∏∏∏∏∏∏∏∏

œ #>œœ

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

n0˙˙‚ ˙ ˙˙ ˙

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

#œœ & n#œœœ #œ

5

∏∏∏∏∏

œœ ™™ œœœ œœœ ™™™ #œœœ ™™™ œœœ n œ œ n œœ ™™ # œ # œ ™ œ ™ œ n œœ ™™ n œ

C.2

3

∏∏∏∏∏∏∏

œ #œ

C.4 œ #œ ™ œ œ œ ™ œ ™ ™™ #œœ ™™ œœ œœ ™™ ##œœœ ™™™ œœ œ œ œ ## œœ ™™ # œœ ™™ œ œ™

∏∏∏∏∏∏∏

„œ ™ œ œ œ ™ œ™ & q=50

si costa, treure el fa agut

OO O O

har. 7

# ˙˙˙ ˙

Ó 1'25catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG462


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.