MG456 Esperit lliure (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Esperit lliure per a orquestra

Edicions la mĂ de guidoANNA

CAZURRA Esperit lliure per a orquestra


ISBD(PM) Esperit lliure. [Música impresa] : per a orquestra / Música de: Anna Cazurra - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 - 1 partitura (64 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2016 ISMN: 979069208-456-3 Dipòsit legal: B-26790-2016 Copyright de la música: © 2016 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Esperit lliure Piccolo

Flute I-II

Oboe I-II

English Horn

Clarinet in B b I-II

Bass Clarinet

Bassoon I-II

Soprano Sax

Tenor Sax

Baritone Sax

Horn in F I-II 1

Horn in F III-IV 2 Trumpet in B b I-II 1 Trumpet in B b III-IV 2

Trombone I-II 1

Trombone III 2

Tuba

Timpani

Percussion Snare Drum 1

Percussion Piatti, maracas cascabel, triangle 2

Piano

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

q»120Ÿ bw & 44 fŸ bw & 44 b w fŸ bw bœ œ œœ œ & 44 J œ J f > > œ b>œ œ >œ œ # J & 44 J œ f # œ œ œ & # 44 n ˙˙ œ œœ œ n œ ƒ ## 4 n ˙ œœœ œ & 4 ƒ ? 4 ab w2 4 f ## 4 n ˙ & 4 ƒ ## 4 ˙ & 4

ƒ ### 4 n w & 4 f # 4 & 4 n ˙˙ ƒ # 4 & 4 n ˙˙ ƒ # # 4 œ- . & 4 œ. f ## 4 n œ . & 4 œ. f ? 4 b œœ .. 4 f ? 4 œ- . 4 ? ?

f 4 bw 4 f 4 4

œœœ œ

œ œ œ nœ

œ

˙ ˙

œ b œ œ œ œ b œ œ ww œ œœ œ œ b œ œ œ œ

œœ œ œœ b œœ œ

œ- œœœ J j œœ œ- œ-

œ œ œ

œ

œœ n œœ

œœœ œ- œ- œ-œ œ- œ- œ- œœ œ œœœ J 3

nœ. œ. > b >œœ ..

3

4 4 œ Œ  f 44 ∑

& B ? ?

Piatti

f > 44 œ b œ œ >œ œ J Jœ f 4 b˙ œœœ œ 4 > f b w 4 4 f 4 bw 4 f

œ nœ J

œœ œœ.

œ œ J

œ^ œ^ J

œœ b œœ J œœ œ J bœ 

œ œ J œ J

^ œ

œ J œ J

^j ^ œ œ

bœ œ œ J œœ œœ

œœ

w œ

œœ J

nœ œ n ˙˙

œœ J

^ œ

œ

œ

œ >œ b œ J œ >œ b œ J

œœ œ

>˙ ˙

œ œ J

˙ >

œ œ

œœ- œœ- œœJ J

>˙

˙ >˙

w

j œ >œ b œ

œ. œ.

ƒ œ bœ ˙. ˙. b œ œ

œ œ b œœ œœ b œœ

˙

œ nœ œ œ

œ^ œ^ J

^ œ

3

œ

^ ^ ^ b œj j bœ. œ œ œ œ œ bœ J ˙ œ nœ œ œ œ ˙.

œ^

œœ

˙ ˙.

∑ ˙  F

^ œ

Œ

œ

œ bœ œ œ œ 3

œ bœ œ œ œ 3

nœ J œœ œœ

>˙

nœ > ^j ^ ^ œ œ bœ œ bœ œ œ œJ œ b œ v v v >˙ nœ >˙

œ

>œ œ n œ^ œ^ ^ J nœ >˙ b˙ >˙ b˙

j œœ œœ - œ- œœ œ J

œœ œœ œœ œœ . œ œœ  - - - >. œ . œ- œ- œ- b >œ . œ œ. œ œ œ œ. œ œ  3

^ ^ ^ j œ œ œj œ b œ œ > ∑

œ Œ 

Œ 

œ

˙  F

œ bœ J

œ^ œ^ J œ^ œ^ J

œ J

œ^ œ^

œ b˙ w w

œœ

˙ ˙

œ œ bw œ bœ œ œ œ bœ œ bw

bœ.

j bœ œ ˙. œ œ œœ œœ œ

œ

˙

œ >œ b œ J œ >œ b œ J

œ

œ^ œ^ J œ^ œ^ J

˙

œ^ œ^

˙ ˙ œ bœ

œ bœ œ œ 3

b œ . Jœ œ œ^ œ^ œ^ bw

˙ bœ J

ww ƒ

n˙.

ƒ ˙.

^ ^ b œ^ œ >œ œ œJ œ J

œ

œ

œ

œ

œœ b œœ

œœ >œœ J j œœ œœ > œœ >œœ J

œœ b œœ

>œ œ J j œœ > >œœ J

œ >œ J

>œ J

w ƒ

œ ƒ

Œ

Œ

 ∑ ∑

ƒ bœ œ ˙.

>œ œ ^ b œ œ^ b œ^ J

œœ

œ nœ

ƒ >œ >œ œ ≈ ƒ

œ bœ ˙. œ bœ ˙.

œ bœ

nœ œ œ

w

ƒ

3

œ. œ.

> œ bœ œ œ J

œ œ

n˙.

w ƒ œ

œ œ œ

ƒ n˙. ˙.

ƒ œœ ≈ œœ œœ ƒ> > >œœ >œœ œœ ≈

3

œ

>œ >œ œ œ ≈œ œ

3

œ œ bœ

œ œ œ œ b œœ œ œ

n ˙˙ ..

n œœ

3 j œ- . œ- œ- œ- œ- œ- œ . œ œ.  >

bw

ƒ ˙. ˙. ƒ ˙.

n ˙˙ ..

n œœ

n œœ- .. œœ- œœ- œœ- .. œœ- œœ- n >œœ .. œœ œœ.  J œœ . -. b œ- . œ.

^j ^ œ œ

œ

n œ . Jœ œ œ^ œ^ œ^ ˙ ˙.

œœ

> ‰ œ- œ- œ- œ- œ- œ . œ œ.  JJ J

Œ 

˙ ˙

˙ ˙.

œ

nœ. œ œ  œ. > œ œ. b >œœ .. œœ œœ. 

œ

œ

3

jj j ‰nœ œ œ œ œ œ- œ- œ- œ- œb œ- œ- œ- œ- œ‰ œ œJ œJ œ œJ

œ bœ ˙.

˙.

œ

˙ ˙ > >œ . œ œ. œ. œ œ 

œ Œ 

œ.

Œ

^j ^ œ œ

>˙

˙

œ b œ ˙ b œ œ œ . b œœ b œœ œ œ J > nœ œ œ nœ j> œ bœ œ œ 3 >˙ nœ œ nœ œ œ œ œ nœ ˙ œ

œ œ

j œ >œ b œ

œœ œœ n œœ

j >œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ . b Jœ œ œ œ J œ œ

nœ.

œœ œœ n œœ

œ œ

Ÿ œ bœ œ bw œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ . J

˙ bœ.

œ >œ n œ J

- ‰ œœ œœ J

œ œ œ œ b œ œ ww œ œ bœ

˙ ˙

œœ

nœ œ n ˙˙

∑ ˙  F ‰

œœ

œ ˙ w

 

bœ œ œ J

œ œ n ˙˙ œ

Ÿ œ œ bw œ b œ œ œ œœ b œœ œœ œ b w œ œ bœ

˙ ˙

œ^

j œ œ bœ >

&

œœ œ œ.

> œ- œ- œ- œ- œ- œ . œ œ. J

44 q»120 bw 44 b w

œ

œœ n œœ

4 4

?

œ

œ nœ œ œ J

^j ^ j œ œ œ œ bœ > œ œ œJ n œ

&

œ œ

œ- œ- œ- >œ . œ œ. œ œ œ œ. œ œ 3 3

˙

˙ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œœ œ œ wœ . œ > J œ œ œ bœ J œ. ˙ 

œ >œ n œ J œœ œ œœ b œœ œ

œ bœ œ w œ bœ œ œ

˙

Anna Cazurra

Ÿ œ bœ œ œ bw œ œ œ bœ

ƒ œ. œ.

Div.

ƒ w w

œ b œœ œœ œ œ J

Div.

ƒ w ƒ

œ œ œ œ bœ

© Copyright 2016 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

bœ œ œ


4

Esperit lliure 8

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B. Cl.

˙˙ ˙˙ #

˙ ˙

# & #

˙

?

Bsn.

# & #

S. Sx.

# & #

T. Sx.

˙

##

&

B b Cl.

˙

œœ œ œ J œ œ ˙ ˙

## œ œ œ & # J

B. Sx. 8

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 2

Tuba 8

Timp. 8

Œ

Œ Œ

˙˙

Œ

˙ n ˙> ˙˙>

?

w>

?

j œ œ œ w 

&

?

8

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

˙

f j œ œ œ œ œ œ œ œ bw f œ > œ >

n˙ f œ

f œ œ œ nw J f œ >œ

œ

œ œœ œ œ œ œ nœ

œ f

j œ œ

œ

œ

˙ ˙

w œ œ œ œ bœ œ œ œœ b œœ œ b œ œ œ œ w

˙ œ œ

œ nœ œ œ J

œ^

j œ œ

œ^ J

œ >œ n œ J n œœ

œœ b œœ J

j nœ

^ œ

jœ j nœ œ > œ œ- œ- œ- >œ . œ œ.  œ œ œ œ. œ œ 3 3

œœœ œ- œ- œ--œœ œœ œœ

nœ. œ œ œ . œ œ. > > b œœ .. œœ œœ.

3

3

œ- œ- œ- >œ . œ œ. j œ œ bœ >

^ œ œ

œ^

œ^

^ œ

œ^ ^ œ œ œ J œ^

^j ^ œ œ

bœ œ œ J

œ œ n ˙˙

œ

j œ œ œ n œJ

w

œœ J

nœ œ n ˙˙

^ œ

^ œ

œ

œ

œ

œœ

œ

- - - ‰ œœ œœ œœ œœ JJ jj ‰ n œœ œœ œœ œœ - - - -

>˙ ˙

Œ

œ

œ bœ œ bœ

˙ ˙.

œ nœ œ œ n œœ œ

˙

œ nœ œ œ œ

Œ

nœ bœ œ œ J v v œ

>˙

œ v

3

3

˙ bœ.

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ J v œ n vœ œv œ 3

˙

3

>˙

œ œ^ J

˙ ˙ >

œ^

œ^

œœ

œ œ œ^ œ^ œ^ n œ J J

n œ- . œ.

œ. n œ- .

^j ^ œ œ ∑

˙  F

œ

Œ

œ

œœ- œœJ

œ.

œ

>˙

œœœ œ- œ- œœœ- œœ- œœ3

œ. nœ. > >œ . œ.

n œœ

œœ œœ. 

> j œ œ

Œ

œ b œ œ J ÿ b œÿ

˙  F

>œ œ j bœ bœ J

j >œ œ

œ œ œ bœ œ. J œ œ œ bœ œ

j bœ œ > b >œ œ J

j œ œ œ œ J

œ >œ b œ J

^ œ œ^

œ^ J

^ œ

œ^ œ^

^ œ œ^ œ^

bœ œ œ J

˙ ˙

œ œ œ bw œ bœ œ œ œ bœ bw

bœ.

j œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ bœ

œ œ œj œ b œj œ œ

w

œ œ œ b œJ J

˙

œ >œ b œ J œ >œ b œ J

œ

œ^ J œ^ J

œ^ œ^

˙

^ œ

œ

^ œ

bw

œ bœ œ œ

œ b >œ J ˙

œ œ œ b œ >œ J 3

˙

œ. œ.

˙ ˙ œ bœ

3

œ >œ J

3

œ œ œ

∑ œ b œ œ œ œ b œ œ ww œœ

n œœ

œœ  œ œ.

œ- œ- œ- b >œ . œ œ. 

œ Œ

^ bœ bœ v

œ n œ^ œ^ ^ J nœ

˙ ˙

nœ œ

œ

œ- œJ

3

nœ œ

>˙

œ- œ- œ- n >œ . œ œ.  œ œ œ œ. œ œ 3 3

b œœ b œœ

œ œ

>˙ b˙

3

œ- œœ œ J j œ œ œ- œ-

>˙ ˙

>˙ b˙

œ bœ œ œ œ œ œ

bw

œ

>œ

3

b œ- . ^

> œ

œ bœ œ œ œ œ œ

œœ- ..

nœ.

œ

nœ ^j ^ œ bœ œ j bœ œ œ œ œ bœ J J >˙ v nvœ œ

œ

˙ ˙.

˙ œ bœ J > j> œ bœ

˙.

˙ ˙.

œœ

j œ >œ b œ

œ. œ.

œ œ

‰ b œ œj œj œ œj b œ . œ œ - - - - - > .

˙ ˙

œ nœ

˙ ˙ > >œ . œ œ. œ. œ œ

œ Œ

œ bœ

˙.

œ œ J

œœJ j œ nœ. œ œ œ- œ . œ œ. > b œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- b >œœ .. œœ œœ. ‰ JJ J

w

œ.

œ bœ

˙ > ˙

˙

Ÿ œ bœ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œ œ b w˙ . J

œ >œ n œ J

œœ œœ n œœ

˙  F

nœ.

œ œ œj œ n œj n œœ

œœ œœ

Ÿ bœ œ œ bw bœ œ œ œ

Ÿ œ œ bw œ b œ œ œ œœ b œœ œœ œ b w œ œ bœ

˙ bœ.

œ œ œj œ n œ œ J j j œ œ œ œ bœ œ w œ œ J > œ n˙ œœ œ

œ^

 

œ^

œ œ J

œ

˙ ˙

œ.

œ œ

j n >œ œ

œœ

˙

œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ wœ . b œ œ œ J J œ œ œ bœ

˙ œ œ > J

œ bw J bw f ˙ j œ b œ œ b >œ œ œ J Jœ J f ˙. œ bœ œ j œ œ œ f Unis. œœ œ œ œj œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ bœ J f œ J œ œ Jœ œ œ b w f œ J

nœ J

Œ

œ bœ œ w œ bœ œ œ

˙

nœ j n >œ œj œ œ^ J œ ^ j œ b œj j b œ jœ œ œ œœ œ b œœ œ œ J J > œ œ nœ œ œœ œ œ J j œ œ

œœ œ œœ b œœ œ

n ˙˙ f

b˙ f

Perc. 2

Vln. I

œ

j œ œ œ bw f

Pno.

œ œ > > œ

>

f

n˙ ˙ f œ

œ œ Jœ > œ >œ œ J

œ j œœ œ œ œ > f œ œ œ œ œ œ œ- . œ- œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ J 3 3 f 3 3 œ œ œ œ œ œ n œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ- . œ- œf œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ- .. œœ- œœJ 3 3 f œ- . œ- œJ f

Perc. 1

8

œ

Œ

#

&

?

œ J

Œ

##

f œ bŸw bœ bw J fŸ b œœ b wœ b œ J Jœ > f bœ œ bœ J Jœ

jœ œœ œ

˙˙

˙> ˙

œ bŸw J

œ

œ œ œ œ J

#

# & #

?

Tbn. 1

œ J

œ

œ bœ œ bœ œ >œ J œ

œ bœ œ œ

^ ^ œ^ J œ bœ œ^ œ^ b œ^ J


5

Esperit lliure 15

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

#

˙.

œ

ƒ˙ . ˙.

 œ œ œ œœ b œœ ˙˙ bœ  œ œ œ b ˙˙ œ b œœ œ œ  œ ˙ nœ œ œ  œ œ n˙ ˙ œ œ

ƒ ˙. ˙. ƒ ˙.

ƒ n˙. ## ˙ . & ƒ ## n ˙ . & ? # & # # & #

œ

ƒ ww

ƒ n˙.

œ

ƒ ˙.

ƒ ### w & ƒ 15 # n ˙˙ .. & ƒ # n ˙˙ .. &

ƒ >œ >œ œ œ >œ œ ≈œ œ œ œ & J ƒ j # & # œœ ≈ œœ œœ œœ œœ > > > ƒ >œœ >œœ œœ œœ >œœ ≈ ? J ƒ >œ >œ œ œ >œ ? ≈ J ƒ ? j œ ≈œ œ œ œ > ƒ> >

15

Perc. 1

Perc. 2

 

15

Pno.

& ?

15

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

w ƒ œ ƒ

œ ƒ

˙. ˙.

ƒ ˙.

ƒ b˙.

?

ƒ b˙

?

˙.

ƒ ƒ

œ

œœ b œœ

>œ œ J j œœ > >œœ J >œ J

j œ >

 n˙

 ˙

œœ J ‰Œ œœ ‰ J œ f œ ‰Œ J œœ ‰ J œ f j œœ ‰ Œ

˙> ˙

 ˙ n˙ > ˙˙>  b ˙> 

b˙ >

∑ ˙œ . œ b œ œ œ

3 œ n œ œœ œ œ œ œ œ nœ œ J J 3

b œœ ‰ ‰ œœ Œ f

˙œ . œ n œ œ œ 

∑ n ˙˙ . f

œ œ > œ œ

n ˙˙ . f

∑ ∑

œœ

œœ

‰ œ nœ œ F> > >

b œœ œ

> > b œœ œ

> > >

˙œ . b œ >

œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

b œœ b œœ œ ˙ œ ˙ > 3 f ∑ 3

œ

n œœ

 b˙ f >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ F Triangle >œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ F

œ ≤ œ‰ J œ bœ œ œ 3  F œ 3 ≤ b ˙ œ œ œ bœ ˙ œ ‰ œ œ œ bœ  J F œ œ b ˙˙ œœ J ‰Œ  œ œ œ œ œ ˙˙ œœJ ‰ œ≤ b ˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

jb œ œ

œ J

œ >œ >œ >œ

 F ˙ œ ‰ Œ bœ ‰ ‰ œ Œ J F 

>œ

œ

˙.

>œ

œ œ bœ œ œ

œ

>œ .

Œ

>œ

F œ b œ >œ >œ >œ J

bœ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ > > > >

œ

b œœ >

œ n œ œ œ œœ œ

œœ ˙˙

b ˙œ .

>œ œ œ œœœ

>œ œ œ œœœ    œœ œœ œœ œœ

f

>œ ‰- n œ

> ‰- n œœ

b >œ œ œ œ J

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

œ

3

>œ œ

>œ œ

>œ œ

>œ œ J

>œ œ

œ œ œ

j œ bœ ˙. ˙.

bœ >

˙

F bœ > 3 bœ œ œ œ œ œ œ F> ∑ 3 nœ nœ œ œ œ œ œ œ F>

œ œœ

œœ

F b œœ ‰ ‰ œœ Œ F> ∑

œœ >

F

œœ œ œœ b œœ >œ > >

n ˙˙ F

œœ œ œœ b œœ œ > > >

n ˙˙ F

>œ œ J >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ J F >œ œ œ œ œ >  œ œ J J F > > > ‰ œ œ œ bœ ‰ ‰ F>

>œ

>œ

>œ J

∑ j œ

œ

∑ œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ J >œ œ œ œ œ J

œ œ Œ ∑

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ > ‰ œ

œ

> œ œ b œ >œ >œ

‰ ‰œ Œ

œ n œ œ œ œœ œ

b >œ ‰ ‰ œ

bœ >

3

b œ˙ .

∑ > 3 Div. bœ œ œ bœ ‰ b˙ f 3 b >œ b œ œ ˙ f 3 b >œ bœ œ ˙ f b >œ

b œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ n >œ b >œ œ ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >˙

œ nœ œ œ œ œ

œœ ˙˙

f

œ >

œ nœ œ œ œ œ

‰ ‰œ Œ

Œ

œ

>œ

œ

f >œ

œ

˙˙ ..

n >œ œœ n œœ œ f >œ œ n œ nœ œ œ œœ f >œœ J

 œœ

œ >œ œ >œ œ J

>œ œ œ œ n >œ >œ >œ

f 33 nœ bœ œn œ f> 3 nœ bœ œn œ f>

œ bœ J

˙˙ ..

3

f

œ œ œ œ nœ œ œ > > > f>

n œœ

œ J

n œœ n œœ œœ ˙ ˙ > f 3

œ

3

∑ œœ

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ f ∑

‰ œ nœ œ F> > >

˙œ . b œ >

a2

b œœ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > >

œ œ >

>œœ œœ œœ œœ œœ b b >œœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ J J J J f > j‰ Œ b œ ‰ ‰ œ Œ bœ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ bœ œ œ > > > > > F f

œ

b >œœ œœ J F œ ‰ Œ >œJ œ J F œœ J ‰Œ

Œ 

œ ˙ œ œ œ bœ b˙

œ b œ œœ b œœ œ œ œ œ œ J J 3

œ J ‰Œ

œ œ ‰Œ J j œ ‰Œ œ

3

œ ‰Œ J

 ˙˙ b œœ ‰ Œ J  j ˙ œ ‰Œ ˙ œ

w  

Œ 

œ J ‰Œ

n ˙˙  j ˙ œ ‰Œ ˙ œ  ˙ œ J ‰Œ

œ

œœ b œœ

##

?

œ nœ

15

Timp.

œ œ bœ ˙

F >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ

∑ > > j œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ bœ œ œ œ œ

>œ

œ bœ œ œ œ œ

b >œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ n >œ

˙ bœ œ bœ œ œ

F> 33 bœ bœ œ œ œ œ œ œ F>

Div.

œ œ œœ

˙

F> bœ ‰ ‰ œ F

> > >œ œ œ œ Œ

>œ


6

Esperit lliure ∑

22

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

# & #

&

Perc. 2

### # #

# & # # & # ? ? ? ?

22

Perc. 1

#œ ‰

 

>œ œ >œ œ

>œ œ n œ œ œ œ

œ

œ ‰ ‰ œ Œ œ >œ

œ >œ

n œœ ∑ œœ

œœ œœ

œ.

j œœ n œœ . J j œœ n œœ . J # >œ # œœ œœ œ

œœ .. œœ .. 

>œœ œœ œœ œœ œœ >œ >œ œ œ J J

bœ ‰ ‰ œ Œ > ∑

œ >

j œ œ j œ œ

>œ œ œ œœœ

>œ œ n œ

œ

œ ‰ ‰ œ >

Œ ∑

3

œ

3

œ >œ

œ œ

œ b˙ œ ˙ œ b˙

Œ

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ

œ >œ

n œœ œœ œœ >

3

œœ œœ

n œœ œœ œœ œ œ œ œ > >œ >œ >œ œ œ ‰- œ 3

3

œœ

œœ >œ œ J

n˙ b ˙ ..

œ œ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

œ ‰ ‰ œ >

Œ

>œ  œ J >œ œ œ œ œ b b >œœ œœ œ œœœœ J J

œœ

Œ ∑

Œ

 œœ

Œ ∑

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

> ‰ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ J

?

b˙ ˙. ˙˙ ..

Vla.

B

?

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

?

n n œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

&

n n œœ

>œ œ œ œ œ J

œ

bœ ‰ ‰ œ >

œ >

b >œ

œ

œ bœ œ #œ #œ

Œ œ

bœ F

bœ œ œ œ > > >

bœ ‰ ‰ œ Œ >

>œ

˙. œ œ bœ > 33 œ œ bœ œ œ œ > œ. œ.

˙

˙. ˙.

˙ ˙

j œ bœ. œ œ J

>œ ‰ ‰ œ Œ

˙. ˙.

œ

œ J

>œ ‰ J

>œ œ bœ

b >œ œ œ 3

3

œœ

b ˙œ . b œ

œ œ

œ œ bœ >bœ

œ œ

3

œ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

3

>œ

>

œ b >œ œb œ J œ > J bœ

3 3

>œ bœ

f

>œ

>œ œ

3

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ f ∑

œ

œ bœ >f >œ bœ f >œ bœ f> b b œœ J f b >œ J f

œ œ

œ œ > >œ œ

> > nœ œ œ ˙

n œ n œœ œ

>œ œ >œ

 œœ

>œ œ

3

Œ ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

œ

œ

f

Unis.

˙

œ

b˙.

œ

b˙.

œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

> >3 bœ œ bœ bœ > >3

j œ bœ œ > > œ b œ >œ > 3 f 3 >œ œ b œ > > bœ bœ œ. f >œ b œ

f b >œ ‰ ‰ œ Œ f 3

œ

P

∑ ∑

Œ

Œ

œœ

œœ P œœ

>œœ Pœœ œœ œœ œœ J

>œ œ œ œ œ J

œ Œ

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

P >œ ‰ ‰ œ Œ P

œ

˙ ˙

3

œ ‰ ‰ œ P>

œ

œ > œ nœ

3

>œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ bœ œ J J P >œ œ œ œ œ >œ œ J J P 3

œ

bœ ‰ ‰ œ f>

œ œ > >œ œ

3

>œ >œ œ bœ

n œ n œœ œ 3

3

œ œ >

œ bœ > >œ bœ

œ >

P n˙.

3

3

n ww P

P >3 nœ œ œ

œ b œœ œ > >

b œ n œœ œ

Œ œ ‰ ‰ œ P>

∑ 3

> œ

3

œ bœ b œ œ n œœ >f

>œ œ

œ b˙ œœ

3

œ n >œ >œ œ b œ bœ J 3

Œ

b n ˙˙ ..

>œ œ

f

>œ

œœ

>œ œ

˙

3

3

b >œ >œ

f œœ ..

œ n ˙˙ œ

n˙.

œ

œœ .. f œ.

n˙.

> ‰- œœ

œ >

œ

3

œœ F >œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J

>œ œ œ œ œ >œ >œ J J

œ œ

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ > ∑

F >œ œ œ >œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ

œ

n >œ œ œ

œ J

œ nœ. J

>œœ n œ bœ 3

œ œ

3

>œ bœ 3

œ

˙. ˙.

˙ ˙

>œœ b œ bœ

œ œ

.

b˙.

œ

˙. ˙.

j œ œ

œ.

˙.

˙ ˙

n œœ

bœ œ

>œ œ J

&

Cb.

œ > n >œ >œ

‰ œ nœ œ > > >

bœ œ

b >œœ œœ J

Vln. II

Vc.

3

&

22

Vln. I

œ œ bœ œ œ œ >

22

Pno.

˙.

3

# & #

22

Timp.

˙˙ ..

b œœ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > >

&

Tuba

?

Hn. 2

Tbn. 2

#

&

Tbn. 1

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 2

œ œ bœ œ

˙˙ ..

# & #

22

B b Tpt. 1

3

3

b >œ

> œ œ > œ > >œ >œ

Unis.

P

>œ œ >˙ 3

>3 bœ œ œ P

œ

b˙. P Div. œœ ‰ ‰ œœ Œ P > œ ‰ ‰ œ Œ P

3

œ bœ > œ

b œœ œ >


7

Esperit lliure &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

28

Picc.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

## ##

? & & & 28

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

# nœ œ

œœ

n œœ

œ ‰ ‰ œ >

Œ

œ

##

>œ

###

> > nœ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

#

Tbn. 1

>œœ œ >œœ œ # J œ & # n œœ

Tbn. 2

Tuba

? ? ?

28

Timp.

28

Perc. 1

Perc. 2

 

b >œœ œœ J

œœ

3

>œ œ J

œ

œ ‰ ‰ œ >

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ ∑

B ? ?

>œ # œ >˙

œ

>œ # œ œ >œ 3

3

œ

3

œ

F

œ

>œ

∑ œ

œ

œ

>œ >œ œ #œ 3

œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ F >œ œ œœ J J F >œ œ œ œ œ >œ œ J J F œ >

œ ‰ ‰ œ >

œ >

Œ

œœ

>œ œ œ œ œ >œ >œ J J

œ

œ‰ ‰œ > F

œœ

3

Œ

œ >

œ ‰ ‰ œ >

> > nœ nœ œ ˙

f n >œ œ œ > nœ œ

Œ ∑

œ

œ >

œ

œ

>œ œ >œ bœ 3

œ bœ ‰ ‰

b œœ

Œ

> œ bœ ‰ ‰ Œ

œ

œ œ œ œœ œ >

F >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ

> > œ œ #œ ˙

F

œ

œ

3

>œ nœ œ

3

œ œ œ > F 3 ˙. œ F œœ ‰ ‰ œœ Œ œœ F >œ ‰ ‰œ Œ F

> œ

œ >

œ

œ œ

>œ >œ œ #œ 3

œ

f

œ

n˙.

j œ J j œ J

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

œ

n˙. ˙. f ˙. ˙. f>  b b œœ œœ J f >œ œ J f

œ œ œ

œ

œ

n >œ

œ

œ

n >œ œ >œ

œ

3

> > nœ nœ œ œ

n œœ

a2

œ œ

n œœ n >œœ œœ >œœ 3

>œ œ œ œ œ b >œ œ œ œœœœ b œ œ J J >œ œ œ œ œ J Œ ∑

 œœ

3

>œ œ J

œ

bœ ‰ ‰ œ >

œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

Œ ∑

3

b >œ œ œ b>œ œ 3

f b œœ ‰ ‰ œœ Œ f b >œ ‰ ‰ œ Œ f

œ

3

œ

ƒ n >˙

b >œ

œ

b >œ œ >œ

œœ

b œœ ‰ ‰ œœ Œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ œœ >œ

>˙˙ >˙ ˙

>˙˙

n >˙˙

>˙ ˙

>˙

>˙

> œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > > >œ >œ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ > ˙

˙ > n >˙

>˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ >˙ ˙

> b ˙˙

˙ ˙˙ ˙ > >     n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ÿƒ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ n œœ œœ œœ œ ÿ ÿ ÿ ÿ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

j‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ > > ƒ>

œ >

œ

˙˙ >

>˙

n n œœ œœ œœ œœ ÿ ÿ ÿ ÿ >œ œ œ œ œ ƒœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ J ƒ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ƒ

œ

>˙ ˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ >˙˙ n >˙ ˙ ƒ b˙ ˙˙ ˙ > ƒ>

œœ

œ

b >˙˙

j œ ‰ ‰ œ œ‰ Œ > > > ƒ j œ ‰ ‰ œ œ‰ Œ œ œ œ > > ƒ> > n >˙ ˙

œ

œ

ƒ

>˙˙

>˙

ƒ n >˙˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ

> > bœ bœ œ ˙

f b˙.

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f

nœ ‰ ‰ œ Œ >

œ

˙˙ > ƒ > b˙ œœ

 œœ

ƒ

œœ

3

bœ ‰ ‰ œ f>

œ

œ

3

f

œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ Œ >

œ

3

>œ œ œ œ œ J

œ

œ

œ

3

>œ œ œ œ œ >œ >œ œ œœœœ œ œ J J

œœ

œ

œœ >œœ # # œœ >œœ .. œœ >œœ # # œœ >œœ ..

nœ ‰ ‰ œ Œ f>

>œ ‰ ‰ œ Œ

?

&

F ˙.

Œ

œœ

œœ n n œœ

n ww f

>œ ‰ ‰ œ Œ ∑

&

œ

œœ

œ œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

&

28

Vln. I

F

œ œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

28

Pno.

œ

j ˙. œœ ˙ . F j . œœ ˙˙ .

>œœ œ >œœ œ # J œ & # n œœ ?

œ‰ ‰œ > F

3

B b Tpt. 2

ww F

œ >

##

#

œ œ

> b b ˙˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ b b œœœ b œ œœœ b œœ ƒ œœ œœ œ œ œ Div. > >˙ b ˙ ˙ b˙ ƒ

˙˙ > ƒ Div. b >˙˙ Div.

œ œœ œ œ œ

>˙ ˙ >˙˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ

Unis.

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

  œ œ œ œ œ œ œ œ

j‰ œ œ ‰ ‰ œ >œ > > > ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œœ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ b b œœ b œœ œ bœ œ œ œ > ˙ b˙ ˙˙ > b >˙˙

œœ œ œœœ

>˙ ˙

œ œ œœ œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ > >


8

Esperit lliure ∑

35

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

& & &

&

Perc. 2

? ? ? ?   & ? 35

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

##

œ œ œœ œœ Œ Œ œ œ

 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ

 œ œ >  # >œ & # œ  # # >œ œ & &

35

Pno.

#

 # # # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ Œ J &  35 # >œ œ œ >œ >œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ &

35

Perc. 1

 œ>œ œœ œœ œ>œ >œœ œœ œœ œœ

> œ œ œ œ œ œ > > # # œ>œ œœ œœ œ>œ >œœ œœ &  j ## œ ‰ ‰ œ œ ‰ & > > >  j œ ‰ ‰ œ œ ‰ ? œ œ œ > > > # >œ œ œ >œ >œ œ & # &

35

Timp.

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? ?

#

œ œ œ œ œ œ > œœ œœ >œœ

œœ > >œ œ

œœ œœ œœ

>œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ a 2 œœœœ œ œ œ œ 3

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ F ˙

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ >ÿ >œ œ

j œ ‰ ‰ œ >œ ‰ Œ > >  ∑

   œœ œœ œœ

> œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ  >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 œ>œ œœ œœ œ>œ >œœ œœ œœ œœ > œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ 

œ ‰ ‰ >œ >œ

>œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œœ >œœ œœ œœ >œœ >œœ œ œ œ œ œœ >œœ œœ œœ >œœ >œ œ

> > œ œ >

œ J

œ˙ . œ œ œ œ

œœ

˙.

œ

œ˙ . >

œ

œ

œœ

œ œ œ ‰ ˙

œ

f 3 œœ œ œ œ œ ˙˙ > 3 f> œ œ œ ˙ 3

œ

œ

>œ œ

f > œ œ ˙ œ 3

œ

f >œ œ œ œ >œ >œ >œ 3

‰ œ œ œ F> > > f

œœ

˙

F

œ J j œ

˙˙ ..

f 3 3 œ œ œ ˙˙ œ œ œ >f > > > > œ œ œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ F> > > f 3 >œ œ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ œœ ‰ ‰ œœ Œ > > > > f >œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ >œ

œ œ œ J J j j œ œ œ ˙.

˙. œ˙ .

>œ œ >œ œ ˙ œ > > > œ œ œ œ F> ˙ œ œœ œ œ œ F> 3 3 œ œ œ œœ œ œ œ œ F> > œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œ

>œ

3

œ œ œ œ œ œ

>œ œ œ œœœ f >œ œ œ œœœ œœ f >œœ J

>œ œ œ œœœ

>œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J

œ J

œ >œ >œ >œ

>œ >> ‰ ‰ œ œJ ‰ œ œ ‰ ‰ œ Œ > F

œ >

œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

>œœ .. œ.

œ œ > ˙.

œœ œœ œ œ J

Œ

>œ .

œœœ œ

œ œ œ œ œ œ > >œ >œ >œ

œ œ œ œ œ 

œ

Œ

œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ

Œ

f>œœ .. œ.

Œ

œ

œœ œœ œ œ J œœ œœ

œ b œœœœ

œ œ j >œœ 3 Div. œ œ >œ œ œ ‰ ˙ f 3 >œ œ œ ˙ f 3 >œ œ œ ˙

F f œ œ >œ >œ >œ >˙ J

3

> œ œ œ >œ >œ

f 3 > œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ Œ > > > > f

>œ ‰- œ

>œ œ œ - >œ œœœ ‰ œ œœ œœ œœ œœ >œ œ œ œ J

œ >

F

>œ œ J

>œ œ >œ œ œ œ œ

>œ ‰ ‰ œ

>œ œ

F ˙ F

œ œ œœ œ

œœ œ œœ œœ >œ > >  Œ œ

œœ > œ

œ >œ >œ >œ

œ >œ >œ >œ ∑ ∑

>œ œ J

>œ œ

œ

3

˙˙ F > œ œ œ œ œ œ œ ˙ F > > > œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ # œ >œœ ‰ ‰ œœ œ œ > F 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F> ˙. ˙ Œ

F 3 3 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ F >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œœœœ ∑ >œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰

œ

 ˙ f >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ F œ ‰ ‰ >œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ F> œœ œœ œ œ œ œœœ ... œ œ œœœ œœ œœ œœ œ J f  œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ Œ œ œ œ > > œœœ œœœ œ œ œ œ œ

w   >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

œœ œ

˙.

>œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ J J J J J f > œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ Œ œ œ> > > > > > F f

œ œ œ >œœ œœ J F >œ œ œ >œ >œ œ œ œ >œ œ J F j‰ œ ‰ ‰ œ >œ > > >œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ >> œ >œ >œœ œœ œœ œœ œœ > œœ œœ œœ ÿ> > œ >œ œ

œ œ J

œ >œ >œ >œ

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ F J‰J‰ F >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œœœœ

œ œ œ œ œ œ

 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ

œ

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ Fœ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ J F 3 >œ œ œ >œ œ œ œ œ ˙. > >œ œ œ >œ >œ œ œ œ F œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙ œ œ F > > > j œ‰‰œœ‰œ ∑ > > >œœ >œ > œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ œ ‰ ‰ œ Œ > F 3 > >> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ

œœ œœ > >œ œ œœ

œœ œ >œ >œœ œœ œœ œœ œ œ

>œ œ J >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œJ œ J F >œ œ œ œ œ >  œ œ J J F > > > ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ F>

∑ œœ

>œ œ œ œ œ J

œ œ Œ

>œœ œœ œœ œœ œœ J

>œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ > ‰ œ >œœ .. œ.

>œ œœ œ J

œ Œ œj j œ œ œ ˙. ˙.

F >œ ‰ ‰ œ Œ F>œ . œœ œœ œœ œ b œœœ œœ .. œ œ œ J F œœ œœ > > > œ œ #œ Œ œœ > œ >œ # œ œœ œ œ œ œ > ˙ œ œœ œ œ œ >œ

>œ J

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

>œ

œ œ œ œ œ œ

>œ > > > ‰ ‰ œ ‰ œ œ #œ

F> 33 œ œ œœ œ œ œ œ F>

Div.

œ œœœ œ œ œ >œ œ œœ

˙

F >œ ‰ ‰ œ F

> > œ >œ œ œ

Œ

>œ


9

Esperit lliure

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

&

Perc. 2

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

‰ œ > >œ >œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

˙. ˙.

œ #œ

˙

˙

‰ #œ

j œœ œœ . J j œ œ

# œœ ..

#œ.

œ ‰ ‰ œ Œ œ #œ > #œ œ œ > 3

˙

œ œ. J

œ.

œ œ J

#œ.

j œ œ œ

œœ œ œ > œ œ # œœ œœ 3 >œ œ œ #œ œ 3

3

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >

œ

œ J

>œ œ œ

3

3

œ œ >

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >f ∑

œ

˙.

œ

œ

˙.

œ

3

# & #

# & #

?

>œœ œœ J

œœ

?

>œ œ J

œ

?

œ ‰ ‰ œ Œ >

?   & ? & & B ? ?

# >œ # œœ # œœ >œ œœ œœ œ œ

>œœ œœ œœ œœ œœ J

F >œ œ # œ >œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ

œœ F

>œ >œ œ œ J

>œ œ œ œ œ # >œ >œ J J

œ >

Œ #œ ‰ ‰ œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

>œœ .. œ.

œ œ >˙ ˙.

œœ ˙˙ œ ˙ J

Œ

œ œ œ œ > œ œ

˙˙ ..

>œ

œ œ œ >œ >œœ #œ

Œ

œ

œ

F œ œ œ œ > > >

œ ‰ ‰ œ Œ >

>œ

Œ

# >œœ .. œ. œ œ >˙ . œ œ > 3 >œ œ #œ œ œ.

#œ.

3

# >œ ‰- œ

œ œ œ >œ œ

œœ œœ œ œ J

# œœœ œ

# œœ œ

>œ œ œ œ J

œ

˙

œœ

˙ ˙

j œ œ.

œ œ J

# >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ œ J >œ œ œ œ œ œ œœœœ J

Œ

œ

>œ J ‰

>œ œ œ œ J

Œ Œ

œœ œ

œœ œœ

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

> ‰ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œœœ œœœ œ œ J # œœ œ Œ

>œ œ œ

# œœœ œ

œ #œ œ

3

3

# >œ ‰ ‰ œ Œ

3

œ >œ

œœ œœ œ œ J œœ Œ bœ

˙œ . œ œ > 3 >œ 3 œ b œœ œœ

œœ

œ œ

b œœ .. œ. nœ bœ

œ

>œ œ œ #œ œ 3

œ J

œ œ

>œ œ œ >œ >œ

f

3

>œ

3

˙

>œ œ >œ >œ b œ œ œœ œ n œ

œ b œœ œ œ œ

Unis.

˙

˙.

œ

˙.

œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

>œ œ

f> >œ >œ œ œ b œ œ œœ œ n œ >œ œ

3

>œ

>œ œ

3

3

œœ

> > œ œ #œ ˙

P

3

3 >œ œ œ œ œ > P 3

Œ œ ‰ ‰ œ f>

w P w

P ˙.

œ

P

∑ ∑

Œ

Œ

>œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœœ œ œ J J P >œ œ œ œ œ >œ œ J J P

œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f b œœ .. œœ œœ œ. œ œ J f œ b œœ nœ Œ bœ > œ ˙ ˙ bœ > f j œ. œ œ > f >œ œ œ > œ f> 3 œ œ œ b >œ f b >œ ‰ ‰ œ Œ f

œ

>3 œ > œ œ bœ œ >3 > œ >

œ >

>œ

>œ

b >œ

>œ

3

3

>œ

>œœ Pœœ œœ œœ œœ J

Œ

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

P >œ ‰ ‰ œ Œ P

œ

b œœ œ

3

œœ P œœ

>œ œ œ œ œ J

œ

œ ‰ ‰ œ P>

œ

œ

∑ >3 > œ ˙ œ œ # œœ œ œ œ œ P >3 >3 ˙. œ P a2 >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

3

œ

3

P >œ

3 f 3 > œ > > n œ nœ œ œ

f>œ œ J f >œ œ œ œ œ b >œ J J f >œ œ œ œ œ œ œœœœ J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ œ

œ œ >

3

3

Œ œ ‰ ‰ œ >

œ >

˙. ˙.

œ J

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

œ

#œ #œ > ˙. ˙.

œ

>œ œ J

>œ œ

œœ

œ>œœ ... œ.

œ

>œ œ

>œ œ

œ ‰ ‰ œ >

œ >

œ

Œ

>œ œ

>œ œ œ œ œ # >œ œ J J

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

>œ ‰- œ

>œ

3

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >

f

Œ

>œ œ

œ >œ >œ J

˙.

Œ

>œ œ œ #œ œ

3

œ œ

˙. ˙.

>œ

œ >œ >œ œ bœ bœ J 3

œ œ œ œ b œ œ œœ œ n >œ >f >

œ

œ œ

3

3

>œ

>œ >œ3

f˙ œœ .. f œ.

>œ œ œ b˙

œ œ >

˙.

>œ >œ

˙

f

˙˙

3

œœ

3

œ œ >

>œœ œ œ bœ œ

42

Vln. I

œœ

˙ ˙

œ

˙.

œŒ

#

42

Pno.

œœ

˙. ˙.

42

Perc. 1

œ œ

œ

œ

˙.

œ

42

Timp.

# >œ œ œ 3

˙

˙.

&

Tuba

>œ œ # œ œ œœ 3

## ˙ . >œ ###

˙. œ œ œ > 3

œ

Hn. 2

Tbn. 2

˙.

#

&

Tbn. 1

˙.

# >œ & # &

œ œ œ #œ

>œ œ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > >

?

Hn. 1

B b Tpt. 2

#

# & # 

&

œ

˙˙ ..

# & # œœ >

42

B b Tpt. 1

˙ ˙.

& &

œ œ œ œ

˙

42

Picc.

> > œ œ #œ ˙

Unis.

P œ P

˙.

3

>œ œ œ 3

P Div. œœ ‰ ‰ œœ Œ P >œ ‰ ‰ œ Œ P

3

œ >

œ œ œœ

> œ


10

Esperit lliure

Fl.

Ob.

E. Hn.

&

œ

& & &

#

48

Picc.

œ

œ >

œ

œ

œ

œ

œ

F

# œ œ œ & # œ œœ œ > 3 ## œ œ & œ > #œ >

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

?

# & # œ & & 48

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

& &

œ

### #

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

3

?

>œœ œœ J

?

>œ œ J

? ?

Perc. 2

 

œ ‰ ‰ œ >

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

? ?

œ œ

> œ

> œ ‰ ‰ œ Œ œ

œ

œ

>œ # œ >œ œ

˙˙ ..

œœ

F ˙˙ ..

œœ

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

œœ

F

œ ‰ ‰ œ > F

>œ >œ œ œ J

œœ

>œ œ œ œ œ # >œ >œ J J

œ Œ ∑

œ >

œ

œ

œ ‰ ‰ œ >

Œ ∑

f

œ

œ

œ

œ >

œ

œ œ

>œ # œ >œ œ 3

œ ‰ ‰ œœ Œ œ

> œ œ ‰ ‰ Œ

œ

œ œ œ œœ œ >

F >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ

>œ # œ >˙ œ

F

œ

>œ # œ œ 3 #œ œ œ > F 3

˙. F # œœ

œ

3

œ ‰ ‰ œ Œ

F # >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ œœ

>œ

#œ >

œ

œ œ

>œ # œ >œ œ 3

3

f

œ œ œ

œ œ

œœ

œœ

>œ œ >œ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ 3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

> > œ œ œ œ

a2

œœ >œœ œœ >œœ 3

œœ

3

œ

Œ œ ‰ ‰ œ > ∑

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

f œœ œ ‰ ‰ œ Œ f >œ ‰ ‰ œ Œ f

œ

ƒ >˙

>˙˙

>˙ ˙

>˙ ˙

>˙ ˙

>˙˙

>˙˙

>˙ ˙

œ >

>˙

>˙

ƒ >˙˙ ƒ

ƒ >˙

>˙

>˙

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ ƒ >˙ >˙˙ ˙

>œ >œ œ

>˙

> > > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰

˙˙ > œœ œœ œœ œœ œ œ ÿ œœ

>˙

> ˙

>˙

ƒ ˙ ˙ > ƒ œœ œœ œœ œœ

>˙˙

> > j œ‰ ‰œ œ‰ > >œ >œ >œ œ‰ ‰ œ J‰

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ > > > ƒ j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ œ œ œ > > ƒ> >˙ >˙

ƒ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ >œ œ œ œ œ ƒœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ J ƒ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ƒ

>œ

œ

œ

œ

œ

œ

> > œ œ œ œ

œœ

œœ œ ‰ ‰ œ Œ

œ

ƒ >˙ ˙

>˙˙

œœ

œ

œ

3

œ

>˙ ˙

œ œ ÿ œœ

>˙˙

>˙ ˙

˙˙ > œ œ œ œ œœ œœ

˙ ˙ >

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ œœ œœ œœ

   œœ œœ œœ œœ ÿ œœ œœ œœ œœ

 œœ

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ ‰ ‰ œ >œ ‰ Œ > > ƒ ∑

j‰ œ œ ‰ ‰ œ >œ > > > ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

3

œ

œ

>œ œ œ > œ œ œ

>œ

>œ œ >œ

3

œ

œ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

œœ

œ

>œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœœ œ œ J J

œœ

>œ œ >˙ œ

˙.

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

f

œœ >

œ

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f

œ

œ

œ

>œ

œ

Œ œ ‰ ‰ œ f>

œ

œ

œ

œœ

>œ œ œ œ œ f>œœ œœ œ œœœœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ J J f

œ

œ

œ

j œ ˙˙ .. J j f˙ œ ˙ .. J

œ

f ˙.

œ

3

f w

œ

œ œ œ ‰ ‰ œ ‰ #œ œ œ

> œ ‰ ‰ œ Œ

3

>œ œ œ > œ œ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ f w

œ

3

3

> > œ œ œ ˙

∑ >3 > œ œœ œœ ˙œ œ œ œ >3 f >3 ˙. œ

œ

# œœ >œœ ‹ # œœ >œœ .. # œœ >œœ ‹ # œœ >œœ ..

f

>œ ‰ ‰ œ Œ

B

3

œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

?

&

œ œ #œ œ œ > >3 œ #œ œ

œ

f

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

&

œ >

œ

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

&

48

Vln. I

Œ

œ

3

>œ œ F œ œ J F >œ œ œ œ œ # >œ œ J J

œ

48

Pno.

œ

F

j œœ >œœ œœ œœ œœ œœ J

œœ

3

> œ

#œ >

œ

F ˙.

j œœ

œ

œ

# œ >œœ # œ >œœ œ J œ & # œ

48

Perc. 1

œ

œ œ >

#w F w

œ

# œ >œœ # œ >œœ œ J œ & # œ

48

Timp.

œ

>œ # œ >œ œ

#

3

F > œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

œ

3

B b Tpt. 2

œ

œ

œ

## œ

3

>3 > œ œœ # # œœ ˙œ #œ œ œ >3 >3 F ˙. œ

œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

3

>œ # œ œ ∑

3

B b Cl.

> > œ œ #œ ˙

œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ

œœ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ œ œ œœ œ œœ œœ ƒ œœ œœ œ œ œ Div.> >˙˙ ˙ ˙ ƒ >˙ ˙

Div.

ƒ >˙˙

Div.

œ œ œœ œ œ

>˙ ˙ >˙˙

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ ƒ

Unis.

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ œœ

œ œœ

œœ œ

œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙ >˙˙

œ œ

œœ œ œœ œ

>˙˙

œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ > > > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰


11

Esperit lliure ∑

55

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

# & #

>˙˙

>˙˙

>˙ ˙

>˙ ˙

> ˙

& ? ? ? ?

Perc. 2

 55

& ?

55

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

##

 œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ 

œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

ƒ >˙

>˙

œ ‰ ‰ > > œ ‰ ‰

>˙

>˙

ƒ >˙ ˙

>˙˙

>˙˙ œ > > œ

>˙

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

#œ ‰ ‰ œ > ƒ> # >œ ‰ ‰ >œ

œ > œ >

ƒ >˙ ƒ >˙

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

j‰ œ ‰ ‰ œ œ œ > > > > ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

 >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ >œœœ >œœ œ  >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ >œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ > œ ‰ ‰ J ‰ Œ 

>œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ > j œ œ ‰ œ > >

>˙

# >˙

# >˙ # >˙

œ #œ ÿ  œ #œ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

    œ œ œ œ #œ œ œ œ ÿƒ ÿ ÿ ÿ

j‰ Œ #œ ‰ ‰ œ œ > > ƒ> ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

# >˙

œ >

œ #œ œ œ ÿ ÿ œœ # # œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

    #œ œ œ œ #œ œ #œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ j‰ #œ ‰ ‰ œ œ œ > > > > ∑

œ œ >œ # >œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

Œ

#œ Œ

Œ

Œ

#œ Œ

#œ Œ

# ˙˙. # œ Œ

#œ Œ

Œ

Œ

Œ

œ Œ 

œ

f

œ œœ

˙ # # ˙˙ .. f #˙ œœœ # # ˙˙ ...

# ˙˙.

œ œ >œ # œ œ œ œ # >œ œ œ >œ # >œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ >

#˙. f >˙

œœ œœ >œœ >œœ œœ œœ œœ # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ

ƒ # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ Œ J ƒ

# œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > > >

f

f

>˙

f #˙.

f

œ bœ

˙ f>

#˙. f

> > > # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ

œ

F

# >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œœ œœ >œœ # >œœ œœ œœ œœ

#œ #œ œ

Œ

f #˙.

>œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

Œ #œ F

œ

3

w ˙.

˙ #˙. f #˙.

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

>œ œ œ >œ # >œ œ œ œ # >œ œ œ >œ # >œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ ƒ >œ œ œ >œ # >œ œ œ œ > > # >œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ # # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ

>œ œ ƒ >œ #œ ƒ >œ œ ƒ # œœ

œœ ÿ œœ

f

#œ œ œ

#˙. f ˙ #˙. f # ˙˙ . f

p

˙˙ .

f

> # # ˙˙

œ

Œ

f #˙.

# >˙

w #˙.

#˙. f #˙. #˙. f ˙

œ >

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

œ #œ œ œ œ # œœ œ ÿ ÿ ÿ ÿ œœ # œœ œœ œœ

Œ

Œ

f

j #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ > > > > >˙ # # >˙˙ #˙ # ˙˙ >

f # # ˙˙ ..

#œ ‰ ‰ œ > > #œ ‰ ‰ œ > >

q»114

f #˙.

j‰ œ > j œ ‰ >

>œ J ‰ Œ

f # ˙˙ . # œ Œ

# >˙˙

j œ ‰ Œ >

ƒ >˙ # ˙˙ ˙ > ƒ    œ œ œ œ # œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

ƒ

˙ #˙.

>˙ #˙

ƒ # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ Œ J ƒ >˙ > # ˙˙ #˙

œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ

>˙ #˙

# >˙˙

>˙

ƒ œœ œœ ƒÿ ÿ # œœ œœ

# >˙

>˙

ƒ

            œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ  j œ ‰ ‰ œ >œ ‰ Œ > > 

> # # ˙˙

j‰ œ > j œ ‰ > >˙

>˙ ˙

œœ ÿ œœ

# >˙˙ # >˙˙

œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ œœ ÿ œœ

# >˙ ˙

ƒ # >˙˙

>˙

>˙ ˙

# >˙˙

>˙ ˙

> > œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > >˙ >˙˙ ˙

Œ

>˙ ˙

>˙˙

>˙

>˙

 # # # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ J & > >˙˙ ˙ 55 # ˙ &  >˙ # >˙ ˙ ˙ &  # œ œ œ œ œ œ & # œ œ œ œ œ œ

Cb.

>˙˙

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ & > > >  >œ ‰ ‰ >œ >œ ? J ‰ Œ  >˙ # >˙ & #

55

Vc.

 # >˙

##

Perc. 1

Pno.

 >˙ ˙

> ˙ ## ˙ &

55

Timp.

>˙ ˙

Œ 

#œ Œ p Œ

œ #œ œ œ

œ

œœ œœ œ ‰ #œ œ œ œ #œ œ #œ q»114 #œ w Œ π #œ #œ

Œ

Œ Œ Œ

3

œ #œ

˙

w

w π

w

#œ œ

F

w p ˙ p

3

˙

#œ œ

w p

w

>œ # œ œ

œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ ‰#œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ œ œ

#w π w π

œ #œ

w p


12

Esperit lliure ∑

63

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & &

#œ œ œ œ 3

3

# & #

? # & #

œ

# ˙˙ .

œ

p # >˙ .

F

œœ œ

# # ww

œ œ #œ 3

# >œ

f

>œ # >œ # >œ ‰ # # œœ œ # # œœ œ œœ # œ

f

n >œ

n >œ >œ œ œ nnƒ>œœ >œ >œ œ n n œœ œ œœ œ œœ œ ƒ >œ >œ n œœ œ n œœ œ œœ œœ œœ > ƒ ∑ œ

œ

#

#

# & #

&

?

?

?

?

# & #

## & #

##

Perc. 2

63

& ?

63

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

œ

63

Vc.

# >œ # œ >œ

# >œ # œ >œ # >œ #f œœ œ # œ œ œœ # œ # ‰

Perc. 1

Pno.

‰ #œ

# & #

63

Timp.

œ #œ

&

Tuba

œ #œ

˙

# ˙˙ ..

Hn. 2

Tbn. 2

œ

œ

&

Tbn. 1

œ #œ œ

œ

˙ ˙

63

B b Tpt. 2

#

# œ # œœ œ # ˙œ

&

Hn. 1

B b Tpt. 1

˙˙ .

? ?

# >œ œ # œ #˙ w 3 3 p œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œ œ œ #œ œœœ œœœ œ œ œ œ #œ œ ‰ # œ œ œ œ œ œ ‰ # œ œ œ œ # œ œ # œ ‰ # œœ œ œ œœ œœ ‰ # # œœ # œ œ œœ #œ # œ # œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ w ˙ #œ œ #w

œ #œ œ #œ œ œ w

w ˙ w

œ #œ

œ

œ

w #œ

œ

#w

œ

w

œ

π

w π #w

3

# # œœ # # œœ # œœ ˙ #˙ f #œ # œ # ‹ œœ # # œœ # ˙˙ f 3 # # œœ ‹ œ # œœ ˙ # œ #˙ f 3 # # œœ ‰ œœ œœ J J F   #œ ‰ œ œ J J F

#w

#w π

#w

ww ww

ƒ

ww

œœ

∑ œ F

Œ

œ

∑ ∑ ∑

# # œœ ‰ œœ J F Div. # œ œ # œ ‰ œ J F pizz. > #œ ‰ ‰ œ F

œœ œœ J œ œ œ œ J

œœ J œ œ J

œ ‰ # œj ‰ J >

œ f

œœ œœ J

œœ J

 œ œ J

 œ J

j‰ j‰ œ œ >

> >œ œ œœ œœ œ œœ œ

œ œ œœ

ƒœ œ ƒ ƒ

∑ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œœ ˙ œ ˙

3

œ œœ ˙ œ ˙

3

3

œ

œ œ ˙

3

j‰ j‰ nœ ‰ ‰ œ œ œ > ƒ > ∑ ∑

Œ

Œ

œ

œ ƒ

Œ

œ

∑ ∑ > > # œ n œ > > > #œ œ n œ > >œ #œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ

f # >œ # œ # ‰ œ f # # œœ ‰ œœ J f # œ œ # œ ‰ œ J f > #œ ‰ ‰ œ f

œ œ œ >œ

‰ œ œj ‰ j ‰ >œ ‰ œ œ ‰ œj ‰ J >

∑ Œ

Piatti

œ >œ œ œ œ

œœ œœ # # œœ J J ‰ f     œ œ #œ ‰ œ J J f j ‰ j‰ #œ ‰ ‰ œ œ #œ #œ ‰ ‰ œ > f> F > ∑ ∑

Œ

>œ œ

ww

3

w

π

w ∑

#œ # œ # # œœ # # œœ # ˙˙ f

œ

˙.

w ∑

œ

>œ # >œ ‹ œ >œ # >œ ‰ # # œœ œ # œ œ œœ # œ œœ n œ n œœ f ƒ j j j ‰ ‰ # œ ‰ ‰ œ œ # œj #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ > f> > ƒ> F> a2 > > > > # œ ‰ ‰ œ œ ‰ # œj ‰ # œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ J > J J f ƒ F ∑ ∑ ∑

>œ

ƒ >œ œ # >œ œ n >œ n œ n >œ >œ >œ œ œ œœ œœ J œ œ œ œ J

œœ J œ œ J

> œ ‰ œ ‰ J J

œ ƒ n n œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J J J ƒ n œ œ œ œ œ nœ ‰ œ œ œ œ J J J ƒ > n œ ‰ ‰ œ œ ‰ œj ‰ J > ƒ


13

Esperit lliure

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Timp.

>œ

‰ œ

71

Picc.

#

Perc. 2

f

>œ œ œœ

>œ œ œœ

#

j œ ‰ > > œ ‰ J

>œ

> #œ œ œ #œ œ œ œ > > >œ > # > œ # œ œ œ œœ œ >œ œ œ #œ œ œ œ œ >œ > # œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ > > ∑

>œ > # œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ > >

j‰ ‰ # œ ‰ ‰ œ œ # œj > > j # œ ‰ ‰ œ œ ‰ # œj ‰ > > #w #w

> > > > # >œ # >œ >œ ‰ #œ #œ #œ œ > > >œ # >œ # >œ >œ a 2 #> œ #œ #œ ‰ a2

> > > > # >œ # >œ >œ ‰ #œ #œ #œ œ

a2

# # ˙˙

Œ

œ f

& ? &

Vla.

B ? ?

n >œ

Œ

œ

œ

>œ

œ

>œ

œ

œœ œœ J œ œ œ œ J

œœ J

>œ

> # œ >œ œ # œ œ >œ œ

# >œ

> > > œ #œ œ œ œ œ œ

  # œœ ‰ œœ J

œ # œ œ œ ‰ J # œJ œ

> œ ‰œ ‰ J J

>œ # >œ # >œ >œ œœ œœ J

œœ J

œ œ J

œ J

j‰ j‰ œ œ >

œœ œœ J œ œ œ œ J

 œœ J œ œ J

j # œ ‰ ‰ œ œ ‰ # œj ‰ > >

>˙

Œ œ >

˙ n˙ >

> > > bœ ‰ ‰ œ œ ‰ J j œ œ ‰ bœ bœ ‰ ‰ œ Œ > > >˙ n >˙

œ œ >

n >˙

nœ ‰ ‰ œ Œ > > ∑

œ >

b >˙˙

˙˙ >

b ˙˙ >

b˙ n >˙ f

˙˙ >

j nœ ‰ ‰ œ œ ‰ > > f> j‰ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ Œ >f> > b˙ ˙ > f >˙ n >˙

œ >

Œ nœ ‰ ‰ œ > f>

œ >

f

>˙ b˙ ˙˙ >

b˙ >

˙ >

n˙ f>

> œ

>˙ ˙

Œ Œ

n˙ > ˙ n >˙

b ˙˙ >

j nœ ‰ ‰ œ œ ‰ > > > j‰ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ Œ > > ˙ ˙ > > b >˙

Œ nœ ‰ ‰ œ > > ∑

œœ œ

œ

bœ œ >œ # >œ # >œ >œ Div.b >˙ b œ >˙ œ > > # œ # œ # >œ ˙ b˙ ‰ ƒ >˙ >˙ > # >œ # >œ >œ # >œ # >œ >œ bDiv. b ˙ ˙ ‰ #œ ƒ >˙     b >˙ # œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J J J ƒ> >˙˙ b b ˙˙ # œ ‰ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ J J J ƒ b >œ ‰ ‰ >œ >œ j j J ‰ Œ #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ > > ƒ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

˙ b b ˙˙

b b b ˙˙˙

bœ bœ

b b >˙˙ > b b ˙˙ b >˙

b b ˙>˙

œ

bœ bœ

b b œœœ

>˙ b˙

œ œ

>˙˙ b >˙ >˙˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J ‰

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

f b bb ˙˙˙

f b b b œœœ

b >˙ b˙

f b b ˙˙ f>

b˙ f> b b ˙>˙

f b >œ f

˙ ˙˙ bœ bœ

œœ œ

>˙ ˙

bœ œ

b >˙˙ b ˙˙ >

>˙ ˙

b >˙ ˙

> > ‰ ‰ œ œ ‰ Œ J

œ >

>œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

˙˙ > > ˙

œ œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

˙ b b ˙˙

˙ b b ˙˙ œ œ

œ >

n >˙

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ b˙ ˙ b b ˙˙ ˙˙

ƒ b b b œœœ

f b b ˙˙ f>

> b˙

b >˙

œ >

b >˙ b˙

>˙˙

> b n ˙˙ Œ

>˙ b˙

Triangle

œ

b >˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

Œ ∑

œœ ‰ œœ J f œ œ œ ‰ œ J f > œ ‰ ‰œ f

Œ

œ

> b b ˙˙

œ # œ # # œœ # œœ # ˙˙ f 3 # œœ # # œœ # œœ ˙ ˙ f > # >œ # >œ >œ a 2 > > #> ‰ #œ #œ œ œ

œ

>˙ ˙

nœ ‰ ‰ œ Œ > ƒ>

3

f > > n œ œ >œ œ œ œ n ‰ œ f

œ

b b >˙˙

ƒ

∑ Œ

>˙ ˙

ƒ a 2 > > > > #> œ # >œ >œ >˙ b >˙ ‰ #œ #œ #œ œ ˙ n˙ f ƒ > > > j‰ j‰ bœ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ #œ J œ œ œ > > ƒ j j j bœ ‰ ‰ œ œ ‰ #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ b œ Œ > > ƒ > > >˙ œ #œ #œ b >˙ #˙ 3 f ƒ #œ #œ #œ >˙ ˙ n >˙

∑ Œ

ƒ > b˙

f #œ #œ œ #˙ f 3

#w

ƒ b b ˙>˙

3

3

b >˙ b˙

 # ˙˙ œ # œ # # œœ # œœ # ˙˙ f 3 a2 > > > ## w # œœ # # œœ # œœ ˙ ‰ #œ #œ #œ w & ˙ f 3       ww # # œœ ‰ œœ œœ œœ œœ # # œœ ‰ œœ ? J J J J f ? œ ‰ œ œ œ œ œ œ w J J J ‰ J f ? j‰ j‰ j‰ j‰ œ ‰ ‰ œ œ œ #œ ‰ ‰ œ œ #œ #œ ‰ ‰ œ > >f > > > 71 ? ∑ ∑ ∑

&

Cb.

œ

œœ œ œ œ œ ˙˙ ƒ # & # ww &

Vln. II

Vc.

>œ

f # & # œ ‰ ‰ œ œj ‰ f> > ? œ ‰ ‰œ œ ‰ J f # œ œ œ ˙ & # ƒœ 3 œ œ ˙ # & # ƒ 3 # # œ œ œ ˙ & # ƒ 3 3 71 # œ œ & œ œ œœ ˙˙ ƒ

71

Vln. I

œ

>œ >œ >œ # œ œ & # ‰ œœ œœ œœ œ œœ

71

Pno.

>œ

> fœ œœ œ >œœ œ œ œ œ ‰ f >œ >œ ‰ œœ œ œœ œ œœ

71

Perc. 1

œ

b >˙

bœ bœ

b b œœœ

>˙ b˙

œ œ

˙˙ >

b˙ > b >˙˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ >œ J


14

Esperit lliure ∑

78

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & #

Hn. 2

&

Tbn. 2

Tuba

F

Perc. 2

n˙ ˙ F>

#

>˙

F

Œ œ ‰ ‰ >œ F> ∑

˙ ˙

n ˙˙ >

j œ‰ ‰œ œ‰ œ > j‰ œ‰ ‰œ œ œ œ Œ œ œ > > > ˙ ˙ > n >˙ ˙ ‰ ‰œ Œ >œ ∑

>œ

˙ p n˙ ˙ p p

b ˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙˙

n ˙˙

˙ ˙

˙

˙

˙

˙

j œ‰ ‰œ œ‰ œ

j‰ Œ œ‰ ‰œ œ œ Œ œ œ p> > > n˙ ˙ p ˙ ˙ p

p

Œ œ‰ ‰œ ∑

>œ

˙

˙

˙

# & #

# & #

?

?

?

?

  & ? &

Vla.

B ? ?

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

F >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

F b b ˙˙˙

F b œœœ b >˙ ˙

F > b ˙˙ F > ˙

F b ˙>˙

˙ ˙˙ œ œ

œœ œ

>˙ ˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ ˙˙ ˙

˙ b b ˙˙ œ œ

>˙ ˙ >˙ >˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ

F >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ F

bœ œ

b >˙˙ ˙˙ >

b >˙ b >˙ ˙

œ œ

œœœ

˙ ˙

œ œ

π π π π π π π π

b b œœ. œœ.

b˙ ˙

˙

˙

p

p b ˙˙ p p

˙ ˙

b ˙˙

˙ ˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙˙

œ‰ ‰œ œ‰ œ J

b˙ ˙ ˙

˙˙ ˙

π π π

œœ. œœ. œœ ∑

 ‰ n œœ J p  ‰ n œœ J p

œ

π œ

Œ

Œ

Œ bœ œ

bœ œ

F

bœ œ q 110 Unis. bœ. œ œ bœ œ. J π P p π

œœ. œœ. œœ

n œ œœ. œœ. ‰ œœ. b b œœ. œœ. œœ. œœ. œœ ‰ J ‰ Jœ p F p  b œ. œ. œ. œ. ‰ œ. b œ. œ. œ. œ. œ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ J p F p w bw œ P p F ∑ ∑

p π b >œ œ œ >œ >œ œ œ œ b >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ b b œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ bœ p pb >œ œ œ >œ > > > b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœ œœœ œœœ >œœ œœ œœ œœ ritardando

‰ b œœ. œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ. ‰ b œœ. œœ. J F p ‰ b œœ. œœ. ‰ œœ. œœ. ‰ œœ. ‰ b œœ. œœ. J F p ∑

p >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

p b ˙˙

>œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ

π

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

˙˙

˙˙

˙ ˙

˙

˙

&

Cb.

>œ

p

˙

q110

˙˙

Vln. II

Vc.

> b˙

˙˙ >

F >˙

˙˙

78

Vln. I

˙˙ >

p b ˙˙

ritardando

78

Pno.

>˙ ˙

b˙ ˙

˙ ˙

#

78

Perc. 1

b >˙˙

˙ >

˙ F>

78

Timp.

>˙ ˙

j œ‰ ‰œ œ ‰ Œ > > > F j‰ Œ œ‰ ‰œ œ ? œ Œ œ œ F> > > > # # n >˙ ˙ &

&

Tbn. 1

#

# & #

78

B b Tpt. 2

F > b ˙˙

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 1

b >˙ ˙

b ww p

œ œ bœ J

ww P

bw p

P

œœ

  œœ œœ J

œœ œ

œœ œœ J

œœ J ‰

œ œ J

∑ ∑

œœ œœ J

œœ œœ œœ œ œ œ

w ∑

œ œ œ œ œ œ œ F 3

œœ œ

3

œ

œ

œ œœ œ

3

˙ p

w p

w

œ œœ œ F arco œ œœ œ

ww

œ œ

3

œ œ œ

œ œœ œ œ œ œœ 3

3

F

F

œœ œœ œœ

œ œ œ J ‰ J œ

œœ œ

œœ œœ œœ

œœ ‰ œœ œœ J J

3

œ

œœ ‰ œœ œœ J J

œœ œœ J

ww p

w P w

Unis.

bw p

œ

œœ

w w

˙

3


15

Esperit lliure &

Fl.

&

Ob.

&

86

Picc.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

œ bœ

œ œ œ œ nœ œ

œ bœ

##

?

# & #

& &

# & #

## & # # #

# & #

‰ b b œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ . . . . . p ‰ b b œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ . . . . . p ∑

# & # ? ? ? ?

. . b b œœ œœ

∑ ‰

œœ. œœ. œœ. ‰

p . œ. . œ. œ. ‰ bœ ‰ œ ‰ p

bw p

j ‰ b b œœ œœ . . F j ‰ b b œœ œœ . . F

. . b b œœ œœ ‰ J F b œ. œ. ‰ J F

bw P

œœ œœ œœ . .

∑ ∑

Perc. 2

& ?

86

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

p bœ

bœ. p

bœ bœ bœ œ J

b b ww p

∑ bœ

bœ.

P

œ œ J

n œ ‰ œJ p  ‰ œJ p

œ

j  b œœ ‰ b œœ œœ J ÿ ÿ j j j œœ œœ œœ ‰ b œœ œœ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œœ œœ J

∑ ∑

œœ œ

œœ œœ J œ œ J

3

bw

bw p

P

‰ b b œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ ÿ ÿ ÿ pÿ ÿ ‰ b b œœ pÿ b b œœ ‰ p b œ ‰ p

œœ œœ œœ œ œ œ

w

bw p

œœ ‰ œœ œœ ‰ ÿ ÿ ÿ œœ œœ œœ ‰ ‰ œ

œœ ÿ œœ

œ œ ‰ œ

j ‰ b b œœ œœ ÿ ÿ F j ‰ b b œœ œœ ÿ ÿ Fb œ œ bœ œ ‰ J F b œ œ ‰ J bw P

œœ œœ œœ ÿ ÿ œœ ÿ œœ

œ œ œ

œ

bœ œ œ œ

3

˙

p

ww w

œ œ œ

œ œ œ

bœ bœ

w w

bœ œ œ

p 3 bœ œ bœ bœ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ bœ

bœ.

p b b ww p bw

bœ œ J

bœ.

P ww

bœ œ J

P w

p

bw p

P

œ œ œ ∑

  ‰ n œœ œœ J pj ‰ n b œœ œœ p ÿ ÿ n œœ œœ ‰ J p œ œ ‰ J p

œœ œœ J

 b œœ J

œ œ J

œ J

j œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ J

j œœ ÿ œœ J

œ œ œ

œ F

∑ œ F bœ

bœ œ œ bœ œ œ œ

Div.

F b ww p

œ P œ P

3

bœ nœ

w p

P bw ∑

œœ

3

3

œœ

∑ 3

œœ ÿ œœ

œ œ œ

F

œ P

∑ œ

F

F

œ P œ P

œœ œœ œœ ÿ ÿ

p bœ nœ

3

w p

3

bw P

bœ œ œ bœ œ œ œ F bœ

œ ‰ œ œ J J bœ

œ œ œ

bw p

œœ œœ œœ ÿ ÿ

œœ œœ œœ J ‰ J

b ww p

w P bw P

  ‰ n œœ œœ J pj ‰ n b œœ œœ ÿ ÿ p

œ F

ww P

bw p bw p

œœ. œœ. œœ

86

œœ œœ œœ . .

œ. œ. œ

Cb.

F bw

œ œ œ œ bœ œ

86

Vc.

bœ œ J

F bœ nœ

Perc. 1

Pno.

bœ. P

œ bœ

##

86

Timp.

bœ. p

P

&

Tuba

j bœ œ

bœ œ J

Hn. 2

Tbn. 2

p

a2

bœ.

∑ œ œ œ œ bœ œ

&

Tbn. 1

bœ œ J

a2

bœ nœ

&

86

B b Tpt. 2

bœ.

#

Hn. 1

B b Tpt. 1

3

œ œ œ œ bœ œ

3

œ bœ œ œ œ bœ

œ œ œ

œ œ œ

3


16

Esperit lliure ∑

93

Picc.

Fl.

& &

œ œ œ œ œ

# ˙ & # b˙

œ œ œ œ œ

&

E. Hn.

&

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

&

Tuba

p

w

#w p

w

w

w

‰ œJ F 

bw p

w œ #œ œ œ

#

#

# & #

j ‰ b œœ œœ ÿ ÿ j ‰ b œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ ‰ J

?

œ œ ‰ J

?

w

?

œœ œœ œœ ÿ ÿ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ œœ

œ œ œ

  ‰ # # œœ œœ J Pj ‰ # œœ œœ P ÿ ÿ # œœ œœ ‰ J P   ‰ # Jœ œ P

#œ p

œœ œœ J j œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ J

F œ‰ J F >œ

F

    ‰ Jœ œ œ œ œ

œ F> >œ 

œœ ‰ # # œœ œœ œœ œœ œœ J J j j œœ ‰ # œœ œœ œœ œœ œœ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ J ‰ J

œ œ œ J J

œ #œ œ œ

œ

93

Timp.

w

# & #

?

w

w

#œ p

## & #

Hn. 2

Tbn. 2

a2

œ- . j - . œ. ‰ b œ œ ‰ œJ œJ ‰ F - . - . bfœœ œœ. b œœ œœ œœJ œJœ b ∑ ‰ ‰ J‰ F f - . b œb œœ- œœ. ‰ b œœ- b œœ. ‰ b œœ- œœ. ‰ œœ œœ ‰ œ J J J J f F .œ ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ œJ J J J J - . nfœb œœ- œœ. ‰ n œœ- n œœ. ‰ b œœ- œœ. ‰ œœ œœ ‰ œ J J J J F f j œ bœ œ œ. bœ œ œ nœ œ f œ bœ œ œ. b œ œ œ œ bœ J f b œ- œ. ‰ œ- b œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ b œJ J J F fœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ- œ. œ J ‰ ‰ J J‰ ‰ J J‰ f œ bœ œ œ. bœ œ œ nœ œ J f œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ n w J J J J J bw f œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ œœ- œœ. ‰ ww J J J J J f a2 b œ- œ. ‰ œ- b œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ b œJ J J J F f œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ n œ J J J J J ∑

a2

# & #

&

Tbn. 1

##

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 2

#

?

93

B b Tpt. 1

œ a2 œ œ œ œ #w

p ˙ b˙ p w

Ob.

B b Cl.

˙ b˙

œ

‰ n œœ J F ‰ b œœ J F 

a2 ‰ œJ F b œœ- œœ. œœ- œœ. ‰ J J ‰ ‰ F - . - . ‰ Jœ œJ ‰ œ œ ‰ F >œ œ bœ œ œ F

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

bœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ

œ

œ

œ

œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

f œœ- b œœ. œœ- œœ. œœ- œœ. bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J‰ ‰ J J‰ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œJ

f œ. œ- œ. ‰ œ- œ. ‰ J J bœ J‰ f œ. bœ œ œ J bœ f ∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Perc. 1

Perc. 2

∑ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

93

93

Pno.

& ?

93

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

œ

˙ b˙ p

ww w w w

3

bœ œ œ

b3œ œ œ œ œ bœ œ œ œ Unis. 3 œ œ œ œ #w

˙ b ˙˙

F b ˙˙˙

3

w

Unis.

w p

w

w #w p

w w

Div.

#œ p #œ p

n ww F

Div.

œ #œ œ œ œ #œ œ œ

œ b œœ

b ˙˙˙˙

b œœœ

b˙ b˙

bœ b ww b œ

Div.

œ

œ

F >œ F

œ b b œœœ œœ œ

œœœœ œ œ

ww

b ww F

b b ww F >œ

b œœœœ

œ bœ œ

œ œ

œ. œ.

œ bœ nœ bœ œ œ bœ œ nœ nœ œ bœ œ bœ nœ bœ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ f b œ b œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

ww œ bœ œ

f

bœ œ J bœ œ J

œ œ

f bœ f bœ f

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


17

Esperit lliure 99

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Perc. 2

#

##

# & # # & #

? ? ?

 & ? 99

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

n ˘œœ ƒ

œ ƒ ˘œ

ƒ b ˘œ ƒ ˘œ

ƒ ˘œ ƒ

œ ƒ

^ Œ Œ œ f >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œj ˘œ œ ˘œ œ ˘œ œ >œ œ œ œ œ.

Vln. I

Vc.

ƒ # # # ˘œ & ƒ 99 # n ˘œ bœ & ƒ # œ˘œ & ƒ # # b ˘œ & ƒ # # n ˘œ & ƒ b ˘œœ ?

99

Pno.

ƒ ˘œ

99

Perc. 1

ƒ b ˘œœ

?

99

Timp.

˘ b œœ

# & # &

˘œ q»120 Œ

? ?

Cascabel

p œ

pœ b b œœ ƒ œ œ

3

3

b œœ ƒ ˘ b b œœ ƒ ˘œ ƒ ˘œ ƒ

œ

3

w

3

3

3

Œ

Œ

Œ

Œ

3

F œ F

3

3

3

Œ

Œ

œ

3

w

3

3

3

3

f˘ œ f

3

˘œ

˘œ 3

œ ‰ œ œ ‰ œ

3

3

3

3

3

Œ

˙

j œ

˘œ

3

˘œ

˘œ 3

3

Œ

Œ

Œ

Œ

œ.

œ.

œ ‰ œ œ ‰ œ ∑

3

˘œ˘ ˘œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ.

˘œ q»120 bœ Œ ƒ

3

œ  >œ œ œ œ œ.

3

3

3

3


18

Esperit lliure &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

&

105

Picc.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? ##

# & #

&

## & # #

#

# & #

# & #

?

105

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

? ? ?

105

Timp.

105

Perc. 1

Perc. 2

 

105

Pno.

##

& ?

^ œ. ƒ

Œ

Œ

ƒ

3

œ J

p

œ J 3

3

œ J

œ J 3

F 6 œ ‰ œ

F

3

Vln. II

&

Vla.

B

?

Vc.

Cb.

?

œ

œ

œ

œ

P

3

&

105

œ

3

3

6

3

œ

œ

j 3 œ. œ. œ. œ. œ  œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J

œ  ˘œ œ

œ  ˘œ œ

3

3

3

∑ ∑

3

œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ J 3

3

#œ F

œ

œœ

n œœ

F œ F> >œ œ F

œ œ œ œœ œœ œœ œœœ

#œ n œ

6 6

œœœœœ œ

#œ ∑

œ œ œ œ œ #œ

# œœ

6 3

3

j œ. œ. œ. œ. œ  .œ œ. œ. œ. ˘œ œ œœœœ J

œ  ˘œ œ

3

3

3

œ  ˘œ œ

3

∑ ∑

> œ

F # ww F

œ bœ

#œ œ F

P >œ

6

œ P

P3 w^ w P ^ ww P ^ ww P ^ ww P^ ww

6

œ œ

>œ

œ œ ‰ œ œ ‰ J ‰ ‰ J ‰ 3

#œ #œ

P

3

œ

œœ

œ P> >œœ

w œ. œ. F p œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

ƒœ p

œ œ P

P

Vln. I

a2

3

˘ œ. œ. œ. œ. œ J

˘ œ

˘ œ. œ. œ. œ. œ J

˘ œ

3

˘ œ

3

ww F ^ # ww F ^ # ww F # ww^ œ. ‰. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ J 3

3

w P

F > œ

F ^ w F

3

3

˘ œ

3

∑ Œ  >fœ >œ œ œœ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ f˘ p3 œ f

3

œœ

œ p >œ

œ

p >œ p

3

F

3

3

3

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ J 3

3

3

3

˘ ˘ ˘ œ. ‰. œ. œ. œ œ œ J

#œ œ F

œ bœ œ

œœ F > œ

b œœ

n œœ

#œ F

F > œ F

3

#œ #œ

œ

3

3

.

œ œ p œ p

3

3

3

œ œ œ œ œœ œœ œœœœ

#œ n œ

˘ œ. œ. œ. œ. œ J ˘ œ. œ. œ. œ. œ J 3

3

6 6

œœœœœ œ

˘ œ ˘ œ

3

3

œ œ œ œ œ #œ ˘ œ ˘ œ

6


19

Esperit lliure

109

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Perc. 2

œœ f 

# œœ

f

#

#œ œ

&

nœ f> > # œœ

##

? &

##

# & #

f

f

? ? ?  

3

 

3

ƒ f œ #œ #œ #œ œœ # œ œ œœ # œœ œœ œ œ œ # œ œ #œ ƒ # œœ œœ œœ # œœ # œ œ œ # œ œ # œ œœ # œœ œ œ ƒ œ ‹œ œ # œ # œ Œ œ #œ #œ œ ƒ f œ # œ œœ œœ ‹ œœ œœ # œœ # œœ œœ œœ œ œ

j 3 œ. œ. œ. œ. œ  œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J 3

œ  ˘œ œ

f œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ J

ww ƒ ^ ‹ ˙˙ ƒ ^ ‹ ˙˙ ƒ ww^

˙˙ ˙˙ ˙˙

3

˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ J 3

3

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ 3

3

3

&

Vla.

B ? ?

#œ # œ

œ #œ

œ

œ

f

f #œ

f

#œ #œ œ # œ œ œ # œœ œœ œœ œ œ œ œ #œ œ # œ # œœ œœ œœ œ # œœ # œœ œœ œœ # œ

f > #œ f > #œ

œ

Vln. II

>œ 3

? &

Cb.

˘ œ

&

Vln. I

Vc.

3

109

œœ n # œœ

œ œ

# œœ n # œœ

œ œ

œ #œ

œ

œ #œ œ œ

œ œ

œ #œ

3

3

œ

˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ J ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ J 3

3

œ #œ œ œ œ #œ œ œ ˘ œ

3

3

˘ œ

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ œ œ 3

3

œ œ

ƒ >œ œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ J 3 ƒ 3 3 n # ww

˘œ

3

œ

ƒ >œ œ. œ. œ. œ. ˘œ J ƒ 3 3 >œœ œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J ƒ 3 3 #œ œ #œ #œ #œ œ #œ

Œ #œ œ œ #œ ƒ f #œ #œ œ œ ‹œ œ # œ # œ Œ œ

#w f

f

œ  ˘œ œ

3

109

Pno.

3

œ #œ

ƒ

f > #œ f

Œ

# œœ

3

# # n >œ & # f 109 ^ # # ww & f # # w^ w & f ^ # & # # ˙˙ f # # ˙^ #˙ & f ^ # ˙˙ ?

109

Perc. 1

œ #œ

# & #

109

Timp.

#œ # œ

œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ

# ˙˙ # ˙˙

>œ J‰ >œ œ J‰ > œ œ‰ J  >œ J‰  >œ œ‰ J  >œ J‰  >œ œ‰ J  >œ J‰  >œ J‰  >œ J‰  >œ œ‰ J  j œœ ‰ >  >œ œ‰ J  >œ œ‰ J > œœ J‰  >œ J‰ 

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

ƒ >œ œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ Œ  J 3 3 3 ƒ ^ Œ  w œ ƒ  3  Œ  Œ œ œ œ ƒ . . > >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ‰ Œ  J 3 3 3 3 ƒ > œ J‰ Œ Œ Œ ∑ > œ œ. œ. œ. œ. # ˘œ ˘œ ˘ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ ∑ J 3 3 3 ƒ . œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ # ˘œœœ 3 œ œœ œ ∑ œ œJ œ œ œ 3 3 # œ œœ # œ œ >>œ # œ n œ œ œ J‰ Œ  > ƒ # œœ œ # œ œ œœ #œ n œ œ œ ‰ Œ  J ƒ # œ œ n œ œ >œ œ œ œ œ œ‰ Œ  J ƒ  >œ œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ >œ ^ Œ Œ œ J 3  ƒ ƒ 3 3 >œ œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ >œ ^ Œ Œ œ J 3  ƒ ƒ 3 3

>œ . . . . ˘œ ˘ ˘ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ J 3 3 3 >œœ œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ ˘œœ ˘œœ œ œ œ œJ

3

3

3

œ^ œ^

Œ

œ^

Œ

Œ

Œ

œ^

3

3

œ^ œ^

3

ƒ ˙ ˙ > ƒ

∑ ∑

>˙˙

ƒ >˙

# >˙˙ ˙˙ >

# >˙˙ >˙

ƒ

> ˙

˙ ƒ>

Œ  œ. œ. œ. >œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ ˙   3 3 3 3 ƒ >œ œ Œ Œ ∑ ƒ ˘˘˘ > ˘ # >œ œ. œ. œ. œ. n œ œ œ œ œ œ. œ. œ. # œ˘œ œ ˘œ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ J 3 3 3 . . 3. . ˘33 3 œ . œ. œ. ˘œœ ˘œœ # ˘œœœ # œœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ œ œ # œ J œœœœ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 > 3  œ >œ  œ œ. œ #˙ œ ∑ 3 ƒ 

˘ ˘ ˘œ >œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœœ œœœ œœ œœœœœ J 3 3 . . 3. . ˘ >œ œœ œœ œœ œœ œœ ˘œœ œ˘œ œ œ œ œJ

>˙ ˙

3

∑ ∑

Œ

^ Œ œ

œ^

Œ

Œ

^ Œ œ

œ^

Œ

œ œ. > ƒ

œ œ. ƒ> œ^ œ œ^ œ œ ƒ ^ ^ œ œ œ ƒ

œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

˙.

œ #œ 3

œ^ œ^


20

Esperit lliure &

&

&

116

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Perc. 2

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

# & #

# & #

&

& &

# #

# & # &

##

>˙ ˙˙ >

# >˙˙

>˙ ˙

˙ #˙ >

˙˙ >

?

>˙

?

>˙

> ˙

˙ >

# >˙

? ?   & ? & &

3

>œœ œ >œ œ

3

Œ

3

>œ œ . 3

œ > œ.

?

œ œ. > œ^

?

œ^

B

˙ >

Œ

3

3

Œ

3

œ œ

˘ ˘œ œœ. œœ. œœ. œœ. # ˘œœœ œœœ œœ œœœœ J 3 3 œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ ˘œœ œ˘œ œ œ œ J œ œ ˙. Œ Œ

3

3

œ œ 3

Œ

‹ >˙ # ˙

˙ #˙ >

˙˙ >

#˙ #˙ >

>˙ ˙

Œ

>œ

Œ Œ

f #˙

Œ

# œ.

3

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ

3

>œ œœ >œœ œ

3

œ œ. 3

3

œœ. œ J œœ. J

Œ

œ

œœ. œœ. œœ. # œ˘œ œœœ œ

3

3

Œ

˘œ ˘ œœ œœœ

œœ. œœ. œœ. ˘œœ ˘œœ # ˘œœœ œ œ œ 3

œ

3

3

>œ3 œ

œ

3

>œœ œ >œ œ

3

>œ œ . 3

3

œœ. œ J œœ. J

Œ

3

Œ

˘ œœ. œœ. œœ. # # œœ œ œ œ #œ œœ. œœ. œœ. 3

˙

3

#œ 

œ > œ. œ œ. > œ^ œ^

œ œ

œ >œ œ

Œ

Œ

œ^

Œ

œ^

Œ

3

3

œ.

>œ

œ

3

œ

œ

˘œ œœ

3

3 # ˘œ 3 # # œœ

˘œ œœ

œ > œ. >œ œ. œ^ ^ œ

#œ#œ#œ #œ #œ 6

˙ ˙ Œ

# ˘œ # ˘œ

#œ œ

# ˘œ 3 3

Œ

#œ 

f

3

3

6

#œ  œ 

f #˙ f

œœ

œ

3

3

œ

#œ # œ

œ˙

#œ œœ

œ

3

3

œ

œ

3

#˙ #œ

# >œœ # œ . #œ.

œ # œ œœ .. > # >œ œ.

œ

# œœ

3

œœ

œœ

œ

œ

œ

œœ

‹ œœ

œœ

3

#œ.

œ

3

œ

>œ

# >œ

j #œ œ

œœ 

œœ 

œœ  ˘œ œ

œœ  ˘œ œ

3

˘œ œ

˘œ œ

3

3

˘ œ. # œ

˘œ

˘œ

3

#œ.

‹œ

œ

œ.

>œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. >œ

Œ

# >œœ

j œœ œœ . . 3 j # œœ # œœ œœ > . .

# # œœ >

3

> # # œœ > # # œœ

3

3

#œ >

3

. œœ J œœ. J

j œ

. . . ˘ œœ œœ œœ ‹ œœ

œ

#œ #œ

#œ #˙

œ

3

˘œ

˘ j œ. œ. œ. œ. # œ

˘œ

3

˘ œ˘ ˘ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. 3

# >œ # œ . >œ

>œ

3

#œ.

# >œ

œ

#œ.

3

œ

3

3

Œ

œ

œ

3

3

˘œ œ

3

3

3

˘œ œ

˘œ œ

3

3

˙

œœ  ˘œ œ

˘ œœ

3 œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ

3

œœ  ˘œ œ

3

3

œ

˘œ œ

3

œœ œœ ‹ œœ . .  3 œ œ # # ˘œœ œ. œ.

Œ

œ

˘ œ

3

œ

œ

œ

j 3 ˘ ‹ œœ. œœ. œœ. œœ. # # œœ

œ

œ

Œ

œ

3

œ

3

œ

3

3

œœ # œœ .  ˘ œœ # # œœ . œœ. ˘œœ

3

3

˘œ œ

3

œœ œœ . 

3

3

˘œ œ

œœ. # ˘œœ

œœ

3

3

œœ

3

œœ

>œ # œ œœ ..

œ œ

# œœ

œ œ

3

#œ #˙

f #œ #œ #œ #œ #˙

3

œ

#˙ f Œ #œ >f ˘ j˘ ˘ œ œ œ œ œ œ œ 3 f3 >œ Œ

#œ œ #œ #œ # œœ # œœ # >˙˙  # œ # œ # œ œ # # œœ œ œ

œœ

œ

3

3

œ # œœ

6

œ #œ œ

˙œ

#˙ f # >œœ œœ. œœ. œœ. J 3 f 3 3 j 3 # # œœ œœ. œœ. œœ. f> 3 j 3 # œœ œœ œœ œœ . . . f> 3 j 3 # œ œ # >œ œ. œœ. œœ. f . . . > # # œœ œœ œœ œœ J 3 f 3 3 j 3 # œ œ. œ. œ. f>

# >˙

# # œœ

f

> #˙

˙ >

# >˙

3

œ˙

#˙ f ˙

> # # ˙˙

˙ >

3 3

#œ # œ

a2

>˙ ˙

3

#˙ f

3

3

# œ^

>˙ ˙

3

œ #œ œ

# œ^

>˙ ˙

> ˙

˙ >

œ. œ. >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ

>˙ ˙

# ˙>˙

f 6 ˙˙ # œ # œ # ‹ œ œ œ œ # # œœ # œœ œ œ f> ƒ

Œ

###

6

?

116

Vln. I

œ # œ # œœ # œœ # ˙˙ # # œœ # œœ œ œ > ƒ f 6 ˙ # œ # œ # œ #œ œ œ ˙ # # œœ # œœ œ œ > f ƒ #˙

Œ

116

Pno.

116

Perc. 1

Œ

116

Timp.

##

# & #

116

Hn. 1

#

œ.

œ

œ

œ 3

œ

œ œ

3

#œ J

œ

œ

3

œ


21

Esperit lliure ∑

121

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & &

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

# & # &

# & #

& &

Perc. 2

#

# & # & ? ? ? ?  

##

3

# œœ >

3

3

> # # œœ > # # œœ

3

3

#œ >

3

121

Vln. I

&

3

3

> #œ #œ. ˙.

œ œ  3 # ˘œœ

œœ 

˘œ œ

˘œ œ

3

3 # >œœ œj œ œ œ # # ˘œœ ‹ œ. œ. œ. œ.

œœ  ˘œ œ

˘œ œ

˘œ

˘œ

3

j œœ œœ . . 3 j # œœ # œœ œœ > . .

# # œœ >

3

> # # œœ > # # œœ

3

3

#œ >

3

. œœ J œœ. J

˘ œ

˘œ œ

3

œœ œœ ‹ œœ . .  3 œ œ # # ˘œœ œ. œ. 3

# >œ œ # œ œ. 3

>œ # œ

# œ œ.

. œ œ #œ # œ > >œ # œ œ #œ . 3 3

3

#˙ >

# ˙>

# >˙ ∑

# # œœ F>

˘œ œ

˘œ œ

F> # # œœ

3

œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ 3

3

3

3

˘œ

˘ j 3 œ. œ. œ. œ. # œ

F

œœ  ˘œ œ

˘ œœ

˘œ œ

˘œ

3

# >œœ

œœ  ˘œ œ

3

. . . ˘ œœ œœ œœ ‹ œœ

# œœ F> > # # œœ F

#œ > F

3 3

3

3

3 3

˘œ œ

œœ. œœ. œœ. œœ. # ˘œœ J

˘œ œ

3

3

j 3 œœ œœ œœ œœ œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  . . . . ˘ œœ œœ œœ œœ œœ J 3 œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J

œœ 

œœ 

œœ  ˘œ œ

œœ  ˘œ œ

3

˘œ œ

˘œ œ

3

3

j 3 ˘ œ. œ. œ. œ. # œ

# >œœ 3

3

3

˘œ

˘œ

3

# # œœ >

# œœ >

3

3

> # # œœ > # # œœ

3

3

#œ >

3

# ˙>

#˙ >

˙ F>

#˙ >

#˙ >

> #˙

#˙ >

#˙ >

F

#œ > œ. ˙.

3

3

˙ F> >˙

3

3

3

œ œ # œ. œ. œ. F > #œ 3 # >œ œ œ. œ. > #œ # œ. œ œ # œ œ. œ . # œ. F 3 3 3

#˙ > > #˙

#˙ >

˘œ œ

. # œ œ œ. œ. >œ # œ # œ œ. . œ œ.

#œ œ œ ˙. > .

œœ. œœ. J j œœ œœ . . j œœ. œœ.

œœ. J œœ. J

. œœ

œœ.

j œ. œ.

3

œ

œ f

# w F j˘ œ ˘œ œ ˘œ œ >œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. œj ˘œ œ ˘œ œ ˘œ œ >œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. œj ˘œ œ ˘œ œ ˘œ œ >œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ 3

>œ

3

3

3

Œ

3

# >œ

#œ. œ

>œ # œ œ .

B

> #œ œ. œ

?

#˙ #˙

# >œ

œ.

> #œ #œ .

3

3

Œ

F 

3

œ

>œ

#œ. ˙.

>œ # œ

œ

#œ > œ. ˙. #œ #œ. ˙. > #˙ > #˙ >

3

3

> #˙ > #˙

 FDiv. >˙

F >˙ F

3

3

3

Œ

. # œ œ œ. œ. >œ # œ # œ œ. œ. œ. 3

œ œ # œ. œ. œ. > #œ 3

# >˙ # >˙

œ 

œ 

>œ

œ

3

3 3 F 3 3 # >œ œ œ. œ. #œ œ . # œ œ # œ œ. œ. # œ. > F 3 3 3

œ

>œ

3

# >œ # œ .

>œ

3

Vla.

?

˘ œœ

3 3 F 3 3 3 # >œ œ # œ œ. œ. œ 3 œ # œ œ. œ # œ. . # œ. > F 3 3

#œ #œ. ˙. >

&

Cb.

œ

˘ j 3 œ. œ. œ. œ. # œ

Vln. II

Vc.

‹ >œ # œ .

>œ # œ

#œ œ œ. ˙. >

œ œ

œ

j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # ‹ œœ . . . .  . . . . ˘ œœ œœ œœ œœ # œœ J 3 œœ. œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ J

& ?

>œ #œ #œ . ˙. œ. ˙.

œ

# >œ ‹ œ .

3

#˙ >

œœ. œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ J

121

Pno.

#œ.

# >œœ # # œœ >

œ œ

#œ # œ # ‹ œœ .. >

#œ. œ

&

#

#œ # œ # # œœ .. >

# >œ œ . œ

###

œ œ

‹œ >

>œ

# >œ # œ # œœ ..

# & #

121

Perc. 1

##

?

121

Timp.

#

>œ # œ # œœ .. œœ #œ œ. œ > >œ # œ # œœ .. œœ

&

121

Hn. 1

# >œ œ # # œœ .. œœ

œ œ >œ >œ œ œ œ œ # œ J Œ ƒ>œ f œ 3 œ œ #œ œ œ œ. # œ. œ œ n >œœ œœ n œœ œ œ œ œ œ J > œ ƒ 3 f 3 3 > œ œ œœ œœ œœ >œœ J œ. œ œ œ # œ n œœ œœ œœ œ œ . > ƒ >œ . 3 f nœ œ. œ œ œ œ J œ > 3 ƒ f 3 > 3 > œ œ œœ œœ œ. œ œ œ n œœ œœ œœ œœ œœ œ œ . > #œ ƒ 3 f œ œ nœ œ œ œ > ƒ> f> >œ >œ n œ œ œ >œ J 3 f ƒ > ∑ œ ƒ >œ ∑ ƒ > ∑ œ ƒ >œœ œœ. œœ. >œœ œœ. ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 3 ƒ f 3 3 3 j œ œ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œ . . > .   œ > ƒ 3 3 jf 3 >œ œ œ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ J . . > .   œ ƒ f >œ . . > . ˘ ˘ ˘œ œ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œ J J 3 3 3 ƒ > ˘ ˘ ˘ f œ œœ. œœ. >œœ œœ. n œœ œœ œœ œ J J 3 3 3 f ƒ 3 3 3 > j œ œ. œ. œ œ. œ œ œ J > f   ƒ

3

œ

f

‰ Œ

‰ Œ

œœ œœ. œœ. œœ. n ˘œ œ ˘œ œ œ œ 3 f 3 œ œ. œ. œ. œ œ œ    f 3

3

‰ Œ  f œ œ. œ. œ. n ˘œ ˘œ ˘œ 3 f . . . ˘ ˘3 ˘ œœœœ œ œ œ 3 f 3 ˘ ˘ . . . œ œ œ œ œ œ ˘œ

f

3

3

Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

j‰ Œ œ > ƒ > œ Œ

 Œ

œ f ƒ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ ƒ f3 œ

ƒ n œ œ œ >œ 3

3

‰ Œ

Div. œ œ >œ # >œ œ # œ œ. . œ 3 >œ œ n œ œœ œœ # œœ œ œ œ œ # œ. œ n œ œ œ > œ 3 3 f Div. œ # œ œ œ >œƒ 3 3 >œ # œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ . œ. œ œ œ # œ n œ œ œ œ . > ƒ 3 3 . . 3 f >œœ œ œ # œ œ. œ œ œ >œ œ > #œ >œ 3 ƒ # >œœ >œœ # >˙˙ n œ œ œ >œœ

# ˙>

Œ

ƒ

f >œ

‰ Œ

ƒ

3

3

œ

Œ ∑

f

3

Œ

∑ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ^

f


22

Esperit lliure &

&

&

126

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

&

#

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

# > œ. & # œ J &

. # # >œ Jœ

Perc. 2

˘ n ˘œ >œ . . . . ˘ n ˘œ ˘ >œ œ. œ. œ. ˘œ œ œ œ œ œ #œ œ œ. J J 3 3 3 3 3 3 œ. œ. œ. ˘œ n ˘œ ˘œ >œ œ. œ. œ. œ. n ˘œ ˘œ ˘œ >œ œ. J J

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

3

3

?

?  

˙

Œ œ œ . . 3

ƒ> œ ƒ

^ œ.

Œ

Œ œ œ . .

3

3

3

3

Œ Œ

Piatti

œ

3

œ

3

3

3

œ

Œ

3

Œ

3

3

3

3

?

&

&

B

?

^ œ

Œ

^ #œ

Œ

^ œ

Œ

Œ

^ œ

^ œ

3

Œ Œ

&

?

œ.

œ.

b œ >œ œ .

> œ œ #œ œ œ.

œ

>œ œ.

3

˙.

> œ œ #œ œ œ.

œ

3

œ

>˙

3

3

3

3 3

3 3

3

3

˘ ˘ œ. œ. œ. œ. n œ œ œ J  3 3 ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ # œ œ J  œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ˘œ n œœ œ. œ. œ. œ.   œ. œ. œ. œ. ˘œ # œ ˘œ œ œœœ œ œ œ J 3 3 j 3 nœ 3 œœ œœ œ œ œœ œ . . œ. œ. # œ  n œ  >˙ 3

3

Œ

Œ

Œ

œ

3

˙.

>œ

3

>œ œ

3

œ œ > œ >œ œœ >

^ œ

> œ. œ

œ >œ #œ œ œ.

œ

3

> ˙

3 3

3

3

>˙

^ œ

œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘ >œ #œ J 3

3

˘ ˘ n ˘œ >œ œ. œ. œ. œ. œ œ J 3 3

œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ J 3 j 3 œ œ œ œ # ˘œœ œ. œ. œ. œ. 3

˘œ ˘œ >œ œ œ œ

3

3

3

3 j 3 œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ œœ œœ    >˙

œœ > >˙

> b˙

>˙

^ Œ

^ œ

œ

Œ œ œ . .

3

3

3

3 3

3

˙

œ

3

3

˙

#œ œ nœ œ œ œ

3

˙

œ # œ œ >œ œ .

œ

3

3

˘ > œ œ ˘œ >œ

3

3

œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ n ˘œ #œ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ œ. œ. œ. œ.  œ  3 j 3 œœ œœ œ œ œœ n œ œ œ . . . .  # œ 3 j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ œ . ...  œ  >˙

Œ

6

œ œœ n œœ œœ œœ œœ # œ 6

>˙

>˙

˘ œ. œ. œ. œ. # œ ˘œ ˘œ >œ J

Œ

6

˙ >

œ. œ. œ. œ. n ˘œ œ J 3  3 œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ J

Œ

6

œ œœ b œœ œœ œœ œœ # œ

œ >œ n œ >œ œ .

œ

œ #œ œ b œœ œœ # œœ œ œ œ

˙

œ # œ œ >œ œ .

˘œ >œ œ œ œ œœ œ  > œœ œœ  > œœ œœ  > >˙

>˙

^ œ.

3

>˙

3

˘œ ˘œ >œ œ œ œ

b >œ œ > œ . œ #œ

˙ >

3

3 j 3 œœ œœ œ œ n œœ œœ œœ œœ œ œ . . . .    >

Œ

œ

>˙

œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ >œ J

>˙

>˙

ƒ ^ œ ƒ ^ œ.

3

.

> #œ œ œ œ œ.

> b˙

> œ

œœ

3

˙ >

>˙

œ. œ. œ. œ. # ˘œ ˘œ n ˘œ >œ J

œ bœ

Œ

˙ >

˙ >

ƒ > ˙

3

œ

3

˙ ƒ> > ˙

ƒ ˘ >œ œ ƒ ˘œ >œ

3

3

3

3 3

3

3

˙ > œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ J œ. œ. œ. œ. # ˘œ ˘œ J

3

˘œ

3

3

˘œ

3

3

˘œ œ

3

3

˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ J œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ œ œ œ œ #œ œ J

3 j 3 œœ œœ œœ œœ œœ œœ . . . .   œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ œ œ œ œ #œ œ J 3 3 3 j 3 œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ . . . .  

˙ >

>˙ ^ œ

˘œ

3

^ œ

Œ

œ

ƒ œ

3

ƒ >œ

œ.

œ 

˘œ3

ƒ ^ #œ œ  ƒ

3

Œ

3

3

 ∑

œ b œ >œ .

œ.

œ

> œ œ #œ œ œ. 3

˙. Œ Œ

Œ Œ

œ^ œ^

>œ œ . œ^ œ^

3

œ

3

œ

œ œ ˙. Œ Œ

3

^ Œ

Œ

Œ œ .

3

3

œ

Œ

3

3

Œ Œ

3

ƒ >œ œ . ƒ œ^

œ

3

œ

Œ

ƒ

>œ

3

Œ

3

3

œ

Œ

œœ

.

3

œ >œ #œ œ œ. 3

# œ^ # œ^

œ

>œ œ .

Œ Œ

œ^ œ^

3

Œ Œ

b >œ œ >œ œ . #œ

˙

3

œ œ Œ Œ

œœ 

œ.

>œ

œ

3

œ 3

∑ œ bœ

œœ  ˘œ œ

>˙

3 ƒ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ

126

Vln. I

˘ œ. œ. œ. ˘œ œ

126

Pno.

˘ ˘œ œ. œ. œ. # œ

?

126

Perc. 1

œ.

ƒ > œ. œ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ ˘ 3 ˘ ˘ ˘ # . . . . . . . . . . . . > > > œ œ ˘œ > ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ J & œ œ #œ œ J J 3  3 3 3    3 3 3 3 ƒ 126 >œ # ∑ ∑ ∑ œ & ƒ # œ ∑ ∑ ∑ & œ > ƒ >œ # ∑ ∑ ∑ œ & # ƒ # ∑ ∑ ∑ œœ & # ƒ> > ? ∑ ∑ ∑ ˙

126

Timp.

ƒ >œ

3 ˘ n ˘œ >œ . . . . ˘ n ˘œ ˘ >œ j 3 ˘œ3 # # œ œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ n œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ n # œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ # œœ œ œœ œ J & J . ...   > 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 # j 3 j 3 j 3 ˘œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ # œ > . . . .   # œ > . . . .   >    ? ∑ ∑ ∑

3

T. Sx.

>œ

œ # œ œ >œ œ .

Œ Œ

6

3

˙

3

˙

œ >œ b œ >œ œ . œ^

œ^

œ^

^ œ

#œ Div. œ b œ œœ # œœ œœ œ œ œ

Œ Œ

œ œ œœ b œœ œœ œœ œ # œ

Div.

6

œ^ œ œ^ œ

œ #œ œ bœ œ œ 6

3

œ

3

œ


23

Esperit lliure &

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Perc. 2

# > & # n œJ ‰ Œ # & #

>œ J ‰ Œ

# # >œ & # J ‰ Œ #

n >œœ ‰ Œ J

j œœ ‰ Œ > # # n >œ ‰ Œ œ & J j # & # œœ ‰ Œ > #

?

? ?   & ? &

Vla.

B ? ?

œ > œ^

Œ

Œ

Œ

 >œ œ œ œ œ œ œ ƒ f3 œ

ƒ b >œ b œœ

 œ >œ > bœ  J

Œ œ. œ.

œ^.

Œ

f >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 3

3

Œ

˙

œ

3

3

œ

Œ f œœ. œœ. œœ. œœ. b # œ˘œ ˘œœ ˘œœ œ œœœ œ œ œ J 3 3 f 3 ˘ ˘ ˘ 3 . . . . œ œ œ œ œœœ œœœ # œœœœ bœ œ œ œ J 3 f 3 ‰ Œ 

 b >œœ  J ‰ Œ  >œ j 3 b œ œ œœ. œœ. œœ. œœ. œ  f >œ 3 œ. œ. œ. œ. b ˘œ bœ œ œ œ œ œ J  3f 3 œ^ Œ Œ 

œ œ  ˘œ œ

˘œ œ

3

3

œ˘œ œ^

3

> b œœœ

œ œ >

œœ > >œ œ œ^

3

3

œœ. œ J œ. œ J

3

3

3

œ

œ

˘ ˘ œœ. œœ. œœ. œ˘œœ b œœœ œœœ œœœ

>œ œœ

ΠΠ3

3 œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ b œ˘œ œœœ œ œ œ 3

3

3

b >œœ bœ

3

3

3

œœ. œ J œœ. J

3

j œœ œ . œ. œ. œ. œœ J Œ

œ œ. œ. œ 3

œ œ. œ. œ

3

3

3

∑ 3

Œ

œœ. œœ. œœ. ˘œœ b ˘œœœ ˘œœ œ œ 3

œœ  ˘œ œ

œœ  b ˘œ œ

^ œ

3

b œœ  ˘œ œ

3

Œ

œœ > b >œœ œ^

3

3

b ˘œ j œœ œ œ œ b œ œ œ œ . ... . . . b ˘œ œœ. œœ œœ œœ œ J 3

3

Œ

Œ

ƒ

œ ƒ>^ œ œ ƒv

ƒ nœ œ ƒ> b >˙˙

˘œ ˘œ œ œ ˘œ ˘œ œ œ 3

3

^ œ

Œ

˘ # >œ œ. œ. œ. œ. n œ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœ J 3 3 3 . . . . œ œ œœœœ œœœœ œœœœ # œ # œ œ J œ œ 3 >  ∑

# >œœ >œ œ ^ œ

œ.

œ.

Œ

3 3

˙ ƒ>

˘œ3 œœ

œ œ. œ. œ. bœ œ œ œ 3

3

œ œ 

œ œ Unis. > bœ œ. ƒ

œ

˘œ œ

3

Œ

œ 

bœ ƒ> b œ . œ bœ. ƒ> ^ œ ƒ ^ œ ƒ

3

3

œ > ^ œ œ v

nœ œ > >˙

˙ >

b˙ >

˘œ œœ

˘œ œœ

˘ # œœœœ

3

3

3

œ œ #œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J ˘3 j 3 œ. œ. œ. œ. # œ œ œ   ^ œ Œ Œ Œ œ v ∑

œ^ œ^

3

3

# ˙˙ >

>œ œ

> ˙

˙.

3

n ˙˙ >

> ˙

3

œ

>œ œ

>˙

˙˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ n œœ œ. œ. œ. œ.  œ   > # ˙˙

Unis.

^ œ

# >˙˙

Œ  œ > ƒ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 3 3 3 3 3 ƒ 3 >œ Cascabel œ œ Œ Œ Œ 3 ƒ b ˘œ ˘œ b >œ œœ œœ. œœ. œœ. b # œ˘œ ˘œœ ˘œ œ œ œ œ œ œ œœ b œœ œœ b œœ

˘ ˘ œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ b œœ J 3 3 3 . œ. œ. œ. ˘ ˘ œ œ #œ œ œ œ œ J 3

n œ œ. œ. œ. # œ œ J   ^ œ 3 œ Œ Œ œ v 3

3

3

3

3

ƒ

3

œœ œœ. œœ. œœ. n ˘œ ˘œœ ˘œ œ œ J

ƒ > ˙

Œ

3

3 3

n >˙ ˙ ƒ ˙ ˙ > ƒ >œ œ

>œ œ œ œ œ œ œ >œ

3

˘ œœ. œœ. œœ. b œœ ˘œœ b ˘œœ b œ œ œ œ œ œœ

3

3

œ

Œ

n >œœ

?

&

Cb.

Vln. II

Vc.

133

Vln. I

133

Pno.

133

Perc. 1

?

133

Timp.

&

Tuba

Hn. 2

Tbn. 2

&

Tbn. 1

133

B b Tpt. 2

>œ bœ

Œ  b >œœ J ‰ Œ &  # >œ ‰ Œ & J > nœ # œ & # J ‰ Œ  ## &

Hn. 1

B b Tpt. 1

133

Picc.

3 3

b˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 j 3 ˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ. œ. œ. b # ˙>˙

3

˙ > #˙ >

Œ œ. œ.

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 3

œ

3

> b œœœ

œ œ > >œ b œ . 33

œ > œ.

bœ œ. > œ^ œ^

3

œœ. œ J œ. œ J

Œ

3

Œ

3

œ œ

˘ b ˘œ œœ. œœ. œœ. # ˘œœœ œœœ œœ œœœ 3

3 œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ b œ˘œ œœœ œ œ œ 3

œ

3

Œ

3 œ bœ 3

#œ œ œ 3

œ ˙. Œ

# œ^

Œ

Œ

# œ^

Œ


24

Esperit lliure

Picc.

&

Fl.

&

&

139

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # &

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

# & # & & & &

? ? ?

139

Perc. 1

Perc. 2

 

139

Pno.

& ?

139

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

>œ œ œ > ^ œ œ v

& & B ? ?

3 3

œœ. œœ. œœ. œœ. J 3

n œ. œ. œ. œ. J 3

Œ ∑

### # #

˙ n˙ > ˙˙ > >œ œ

# > & # n œœ ?

##

# & #

139

Timp.

##

?

139

Hn. 1

#

>˙ ˙

3

3

˘œ n ˘œ ˘œ œ #œ œ ˘ ˘ ˘ œ œ œ 3 ^ œ Œ œ v 3

b >œœ bœ

œ œ . 3

>˙ ˙

>˙ n ˙˙ > >œ œ

nœ œ > >˙

3 3

b˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 j 3 ˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ. œ. œ. b # ˙>˙

> ˙ b˙ > 

œ bœ. > œ^ œ^

œ

œ

3

3

Œ

˘œ œœ

˘œ œœ 3

˘ # œœœœ

b >œ3 œ

œ #œ œ 3

œ

> œ œ bœ

Œ

Œ

^ œ

Œ

^ œ

Œ

3

3

œ  ^ œ œ v ∑

œ 

j œ. œ. œ. œ. 3

3

Œ

œ > b œœœ

3 3

œ œ > >œ b œ .

3

œ > œ. œ > œ. œ^ ^ œ

œ

nœ œ > >˙ ˙

3 3

#˙ >

>˙

#˙ >

>˙

#˙ >

3

# œ.

3

Œ

3

œ

œ

3

3

œ bœ 3

Œ

Œ

# œ^

3

>œ œœ

b >œœ bœ >œ

3

œ. 3

3

. œœ œ J œœ. J

Œ

>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

3

3

Œ

. . . ˘ ˘ œœ œœœ œœœ b # œœœ œœœ ˘œœœ œ œœ. œœ. œœ. 3

œ

3

˘œ œœ

˘œ œœ 3

˘ # œœœœ

b >œ3 œ

œ

œ

Œ Œ

bœ > œ. œ bœ. > œ^ œ^

œ

œ #œ œ

œ

> œ œ bœ

Œ

Œ

^ œ

Œ

^ œ

Œ

Œ

œ 

#˙ f

f

3

> b œœœ

œ œ > >œ b œ . 33

. œœ œ J œ. œ J

Œ

. . . # ˘œ œœ œœœ œœœ # œœ œ œ. œ. œ. œ œ œ 3

œ

3

#œ  #œ

œ > œ. œ > œ. œ^ ^ œ

œ œ Œ Œ

œ

˘œ œ

#œ 

3

œœ 

# œ.

3

3

>œ

3

˘œ œœ

œ # œœ

˘œ 3 # # œœ

#œ #œ # œ # œœ # œœ # # œœ œ œ œ

3 3

3

#œ #œ œ œ œ #œ 6

6

œ  # ˘œ 3 3

#œ  œ 

f ˙ f

œ

œ 3

œ

3

œ

œ

˘œ œ

3

3

3

œœ. œœ. œœ 

3

œœ œœ œœ . .  œœ  ˘œ œ

œ œ  ˘œ œ

œœ  ˘œ œ

œœ 

3

˘œ

˘œ

˙ 

>œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. >œ

3

Œ

Œ

œ

3

œ

3

œ

3

Unis.

3

3

œœ 

3

Œ

Unis.

œœ 

3

˘œ

Œ

˘œ œ

œœ 

3

˙ œ

#œ 3

#œ 3

˙

œ

˙ f

˙

f

3

˙

3

œ œ >˙˙

f ˙ ˙

œ #œ

˙

œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J

3

œ #œ  œ œ # # œœ # œœ œœ # œœ œ œ

œ

˙

˙ f Œ œ >f ˘ ˘ j˘ œ œ œ œ œ œ œ

œ

3

œ ˘œ œœ

œ

3

3

3

œ. >œ

˙

3 œ # œj œ œ œ œ œ œœ œ f> . . . . > . . . . # œœ œœ œœ œœ œœ J 3 f 3 3 j 3 œ œ. œ. œ. œ. f>

œœ 

3

œ

3

œ

j # œœ œœ. œœ. >f 3 œ # œj œ œ> œ. œ. f

˘œ œ

3

# ˘œ

˙

œ

œ

˙ f

˙ f # >œœ f

3

Œ

f

>œ œ >œ œ

3

œ

a2

6

3

3

3

3

f #˙

Œ

3

˙

# œ^

>œ

3

#œ œ

Œ

Œ œ > >œ œ œ œ œ œ œ

3

˘œ œ

3

˙

n˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. # ˘œ # œ J 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ. œ. œ. œ.  > n # ˙˙ #˙ >

3

œ

>˙ ˙

3

˙˙ > >œ œ

b˙ >

˘ b ˘œ œœ. œœ. œœ. œœ. # ˘œœœ œœœ œœ œ œœ œ J 3 3 œ. œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ b œ˘œ œ œœ œ œ œ œ J œ

n >œœ

3

˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ n ˘œ ˘œœ #œ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ œ œ. œ. œ. œ.  œ œ   >˙ ˙

˙

f a2 ˙

# >˙ # ˙

˙ n˙ >

˙ >

3

Œ

˙˙ > >œ œ

>˙ ˙

b˙ >

Œ

3

˙ n˙ >

˙ >

œ. >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

. . . ˘ ˘ œœ œœœ œœœ b # œœœ œœœ ˘œœœ œ œœ. œœ. œœ.

# ˙˙ >

3

bœ > œ.

n >œ ^ œ œ v

3

Œ

œ

Œ

3

˘œ œ

3

3

Œ

3

˘ ˘ ˘ œ œ œ 3 ^ œ Œ œ v

3

f #˙

œ. œ. œ. œ. n œ œ œ œ # # ˘œœ J

Œ œ > >œ œ œ œ œ œ œ

3

^ œ œ v

3

n œ. œ. œ. œ. J

>œ œ

#˙ >

3

Œ

3

œ > ^ œ œ v

3 3

˘œ n ˘œ ˘œ œ #œ œ

>˙

. œœ œ J œœ. J

j 3 ˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ 3

œœ. œœ. œœ. œœ. J

˙ >

>œ œœ

3

3

>œ œ

a2

˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ n ˘œ ˘œœ #œ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ œ œ. œ. œ. œ.  œ œ   >˙ ˙

3

3

œ. œ. œ. œ. # ˘œ ˘œ ˘œ nœ œ œ œ œ œ œ J

>˙

f

b˙ >

>œ

>œ œ

n >œ ^ œ œ v

a2

#œ 3

œ œ


25

Esperit lliure ∑

144

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

# ##

œ > #œ. >œ œ. >œ

#œ.

œ.

?

˙

&

##

# & #

## & # & &

# #

>œ >œ

#œ.

Tuba

# >œœ # œœ >

# & # # œœ > > # œœ ?

? ?

144

Timp.

144

Perc. 1

Perc. 2

 

œ

œ

œ

œ

œ

# œœ

œœ 3

œœ

œ

œ

3

j #œ œ

œ >

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

œ

œ

3

œ

œ

3

3 3

3

3

3

j œœ . œœ. J

œœ œœ œœ # œœ . . .  3 œ œ œ # œœ œ. œ. œ.  œœ . œœ.

œœ # œœ .  œœ. # # ˘œœ

3

# ˘œ

3

j œ. œ. œ. œ. 3

œ 

œœ 

œœ  3 œ œ 

œœ  œ œ 

3

3

œœ . œœ.

>œ œ .

>œ

œ

3

œœ  ˘œ œ

œœ  ˘œ œ

3

3

˘œ

˘œ

3

œ œ

>œ œ .

œ

3

# œœ >

3

# œœ > > # œœ

3

3

3 3

# >œ # œ .

œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ J  3

œœ 

j œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # ˘œœ . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ J j œ. œ. œ. œ.

œ > œ.

˙.

#œ œ. >

˙.

œ œ  3 œœ  ˘œ œ

œœ 

3

œœ  ˘œ œ

˘œ œ

˘œ œ

3

3

# ˘œ

#œ œ. >

œœ 

˘œ

˘œ

3

˙ >

# >œœ 3

# œœ >

3

# œœ > > # œœ

3

# œœ >

3

3

œ >

>œ œ . # œ œ œ. œ. >œ œ œ 3 3 ƒ 3 3 3 # >œ œ œ œ. œ. # œ œ œ œ . > ƒ 3 3  œ œ œ > 3 # >œ œ .œ œ. œ # œ. œ œ œ > ƒ 3 3

˙.

3

˙ >

˙ ƒ> > ˙

#˙ >

œ > œ.

œ

3

3

3

˙.

#˙ >

˙ >

œ

> . #œ œ

3

˙ >

# >œœ

#œ.

œ > œ.

œ

#˙ œ

œ >

>œ

œ

œ. #œ > # >œ # œ .

œ

>œ œ .

# œœ >

œ.

# >œ # œ .

˙

j 3 # œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ j œœ . j œ œ.

#œ.

˙

œ

œ

ƒ

˙.

œœ 

j œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # ˘œœ . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ J

œ œ  3 œœ  ˘œ œ

j œ. œ. œ. œ. 3

œœ 

3

3

3

œœ 

3

œœ  ˘œ œ

˘œ œ

˘œ œ

3

3

# ˘œ

˘œ

˘œ

3

ƒ # >œœ ƒ

>˙

3

# œœ ƒ>

3

# œœ ƒ> > # œœ

3

# œœ ƒ>

ƒ

œ ƒ>

3

3

>œ

# >œ œ .

3

3

Œ

œ

3

œ

œ

>œ . œ

œ

œ

œ

> œ. œ

œ

œ

œ. ˙

œ œ

3

#œ J

œ

œ

3

3

3

œ > #œ. >œ œ.

3

˙

#œ.

œ œ œ

>œ

3

3

Œ

3

3

>œ

>œ

œ.

# >œ # œ . > œ. #œ #˙ #˙

œ œ œ

>œ

#œ.

œ > œ.

#œ œ. > ˙ > ˙ >

˙. ˙. ˙.

#˙ > #˙ >

3

3

Œ

ƒ 

3

œ. œ œ. . 3

œ. œ . œ. 3

3

3 3

3

˘œ œ

œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J 3

3

3

3

j œœ œœ œœ œœ œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ ˘œœ . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J

œœ 

3

œœ 

˘œ œ

˘œ œ

œœ  ˘œ œ

3

3

˘ j œ. œ. œ. œ. œ

˘œ

3

3

˘œ œ

œœ  ˘œ œ

3

#˙ >

>˙

# >œ

œ

˙

œ. œ œ. .

> ˙

œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ J  3

3

˙. #˙ >

œ. œ. . œ

>˙

˙ ƒ> ∑ ∑ w w ƒ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ > > > > > > j˘ j˘ j˘ j˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙

&

3

?

Vln. II

œ

œœ

&

œ œ. >

œœ

&

144

Vln. I

œ

# œœ

144

Pno.

>œ . œ

œ

œ

œ.

˙

# & # # œœ >

?

3

3

Tbn. 2

œ

œ

œ

3

# & #

144

Hn. 1

# >œ œ .

# >œ

˘œ

3

˙ > >œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. >œ

3

ƒ

3

Œ

>œ œ . # œ œ œ. œ. >œ œ œ 3 3 ƒ 3 3 3 # >œ œ œ œ œ . . #œ œ œ œ . > ƒ 3 3  œ œ > œ ƒ > >˙ ˙ ƒ > ˙ ƒ

>˙

œ. œ. . œ 3

œ. œ . œ. 3

œ. œ œ. . 3


26

i #Ÿ˙ .

148

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

# & #

&

? ? ?

Perc. 2

 148

& ?

148

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

#

? ?

f

p ‹ >œ p

# ˙˙ p>

3

3 3

3

3

œ. œ. œ. œ. ˘œ J

˘œ

f n ˙>

3

3 j œ. œ. œ. œ. œ  # >˙˙

œ 

œ 

3

˙˙ >

œ œ 

œœ 

3

œœ œ œ œœ . œ. œ. 

# œœ 

3

n ˙˙ f>

n # œœ f>

œœ 

3

# œœ f> n ˙˙> f # ˙> f > ˙

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ Œ

œ

Œ

∑ ∑

>œ # œ . # œ œ œ. # œ. >œ œ # œ 3 3 p 3 3 # >œ # œ # œ œ. . œ # œ. œ œ œ > p 3 3

p # >˙ p

3

3

œ

œ

œ

œ

3

#w  p>

#˙ p # >˙

‰=‰

78 j Œ œ > f ƒ > 7 >œ œ ˙ ˙ 8   f ƒ f ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 78 œ œ œ œ 6 6 6 ƒ f 6 f > œ œ 78 ‰ œJ ‰ Œ Œ f f 7 ∑ 8

#w p>

p

3

f # ˙˙>

p

p œ

3

f

œœ œœ œœ œœ . . .  3

f # >œ

˘œ

3

3

j œœ . j œœ .

˘œ

# ˘œ

œ. œ. œ. œ. ˘œ J 3

#˙. f > œ

p # w>

Piatti

3

#˙. f

>œ

# & # # # œœ p> ## œ & ‹ >œ p # ww> ?

Vc.

p

## & # #œ p> 148 # #˙ # ˙ & p>

148

Vln. I

p # # ˙˙ ..

# & #

Perc. 1

Pno.

pi #Ÿ˙ .

#

˘ œ œ œ #œ œ >œ œ œ > œ. œ. >œ œ œ >œ œ œ œ 7 J Œ  Œ œ #œ œ 8 3 3 > ƒ F>œ # œ œ f>œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œœ. œ. >œœ œœ œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œ 7 œ Œ œ #œ œ œ œ œ 8 J Œ  3 3  f 3 3 F ƒ >œ œ œ œ œ 7 œ œ œœ œ œ œ œ Œ œœ # œœ œœ b œœ œœ œœ 8 œ Œ  œ. œ > œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ J > . f> ƒ> F  > > œ œ œ œ 78 œ Œ  #œ ∑ œ. œ. J 3 f 3 ƒ >œ # œœ œ n >œœ œœ œœ œœ. œ. >œœ œœ œ > œ >œ œ # œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ 78 œ Œ  Œ œ œ œ œ J 3 3 f F  3 ƒ j œ œ œ # œ 78 œ Œ  ∑  ƒ 3 . . œ œ # œ 7 ˘œ œ. œ. b œ. b œ œ œ. œ. œ. œ. b œ. œ œ œ œ œ # œ 8 œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ . ƒ  f .œ œ. œ. œ. n ˘œ œ. œ. n ˘œ œ. œ. 78 œj Œ  ∑ J 3 3 3 ƒ ˘ ˘ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. 78 J Œ  J ∑ 3 3 3 ƒ >j œ œ œ œ 78 Jœ Œ  ∑ ƒ 3  j >œœ 78 œ Œ  œœ œœ œœ ∑ œ ƒ 3 > j 3 ∑ œœ œœ œœ œœ 78 œœ Œ  > . ƒ  >œ j 3 n ˘œ œ. œ. n ˘œ œ. œ. 7 ∑ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ 8 œJ Œ  . . . . 3 > ƒ 33 3 j 3 78 œj Œ  œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ . . . .  . .  . . J ƒ >j œœ œœ œœ œœ 7 œ Œ  ∑ 8 J ƒ 3  œ œ œ œ 78 j Œ  ∑ œ 3 ƒ >

œ œ œ n >œ œ # œ œ. # >œ œ œ # œ # œ f> 3 œ n œœ # œœ œ œœ. œ œ #œ œ # >œ œ œ # œ 3 f œ œ œ >œ # œ a 2> œ œ nœ #œ #œ œ œ œ œœ #œ . 3 f 3 3 3 œ œ # œ. œ. œ. œ # œ œ # œ. œ >f > œ œ n >œœ # œœ œ œœ. a 2 > #œ #œ #œ œ œ œœ

#˙ p # # # ‹ ˙˙ .. & p ## & #w p> ? #w p>

148

Timp.

Esperit lliure

œ.

3

œ.

#œ >œ # œ œ . 3

#˙ > #˙ >

œ.

# œ.

3

œ.

3

œ.

# œ.

œ.

‰=‰ >œ

œ 3 >œ # œ . >œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ > #œ œ 3 f 3 3 ƒ> œ # œ œ œ œ œœ œœ 3 3 œœ œ œ œ œ nœ œ œ œ >f # œ . œ. œ. > œ œ œ 3 > ƒ . #œ œ œ # œ œ. œ. œ œ œ œ œ >f 3 3 ƒ Div. Unis. >œ œ œ œ œ # >˙˙ œ

f

> ˙

f

œ

7 8

ƒ œ ƒ

> > > œ ≈œ≈œ œ

œ

œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ J Œ

>œ ‰J ‰

>œ b >œ >œ bƒ>œ œ œ # œœ >

ƒ > b œœ ƒ

ƒ # >œœ n >œœ J ƒ

bœ b œ.

‰ ∑

‰ ∑

. b œ. . . œ. œ. œ. b œ b œ œ œ œ œ œ bœ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

> > > œ ≈œ≈œ œ

∑ œ

œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ J Œ

>œ œ ‰J ‰ J Œ

78 œJ Œ  >œ 7 œJ Œ  8  . 7 œJ Œ  8  . b œ. œ. . 7 ˘œ œ œ. b œ 8 3 f . . œ œ # œ 7 ˘œ œ. œ. b œ. b œ œ 8 3 f

> > > œ ≈œ ≈œ

œ. œ. œ. œ. b œ. . œ. b œ. œ œ. œ. œ. œ. b œ. . œ. b œ. œ

. . . . œ. œ. œ. b œ b œ œ œ . . œ. œ. œ. b œ. b œ œ œ.


27

Esperit lliure Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

153

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # ? # & #

Perc. 2

#

#

# & #

# & #

?

?

?

?  

> œ

œ

> > > œ ≈œ≈œ œ

œ

> > > œ ≈œ ≈œ œ

œ

> > > œ ≈œ ≈œ œ

œ

> > > œ ≈œ ≈œ œ

œ

œ

F >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ>œ œ >œ œ ‰J ‰ J Œ

>œ >œ œ J ‰J ‰ J Œ

>œ œ ‰ ‰J ‰ J Œ

>œ >œ œ J ‰J ‰ J Œ

&

?

153

Pno.

153

Perc. 1

153

Timp.

^j œ Œ œ ƒ

bœ b œ.

## & #

œ œ.

# & #

&

Tuba

. œ. œ. œ. b œ œ œ œ œ bœ œ . F

Hn. 2

Tbn. 2

. . b œ. . . . . b œ. . . œ. œ. œ. b œ œ œ b œ œ. œ. œ. b œ b œ œ œ œ. œ. œ. b œ œ œ b œ œ. œ. œ. b œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ. b œ. œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ. b œ. œ œ œ b œ œ œ . .

&

Tbn. 1

> œ # œ œ œ n œœ n œœ # œœ œœ œœ b œœ œœ œœ n œœ n œ # œ # œ œ J Œ ƒ f ∑

153

B b Tpt. 2

Hn. 1

B b Tpt. 1

> œ # œ œ œ b œJ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ Œ > ƒ fœ œ œ b œ œ œ œ œ # œ œœ # œœ b œœ #œ nœ # œ J Œ bœ œ œ œ b œ œ œ bœ ƒ f œœ œœ b >œœ œ # œ b œ n b œ œ n œ # œ œ œ œ b œœ # œœ œœ œ œ œ œ J Œ f ƒ

F >œ œ ‰J ‰ J Œ F 

Œ

Œ

> ≈ œ

> œ

œ œ

œ

œ

>œ J œ bœ œ

f œ

3

œ œ

3

œ ƒÿ

œ Fÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ œ œ ≈œ≈œ œ œ œ ≈œ≈œ ƒ> F >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ ƒ ‰

F >œ >œ >œ œ œ ‰ ‰ J ‰ J Œ J J ‰ J Œ F ˘ ˘ >œ > > > œ œ œ œ ˘œ ˘ œ œ œ œ œ ˘œ ˘ œ œ œ œ œ œ

ƒ Fœ ˘ ˘ > b œ > œ œ ˘ ˘œ œ > b œ œ > œ œ ˘ ˘œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

153

Vc.

Cb.

? ?

. . b œ. . . . . b œ. . . œ. œ. œ. b œ œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ œ œ œ. œ. œ. b œ œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ œ œ

. œ. œ. œ. b œ œ. F . . b œ. . . . . b œ. . . . œ. œ. œ. b œ œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ œ œ œ. œ. œ. b œ œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ œ œ œ. œ. œ. b œ œ. F

œ.

b œ.

œ.

b œ.

œ^

ƒ œ^ ƒ

œ^

F œ^ F

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^


28

Esperit lliure &

Fl.

&

Ob.

&

160

Picc.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#

# & #

# & #

43

3 4

?

# & #

∑ ∑

# & #

## & # # #

# & #

˙˙ .. .. f> ∑

˙ 3 4 ˙ ∑

78

78

43

78

7 8

3 4

7 8

3 4

7 8

3 4

7 8

43

78

43

78

43

78

43

78

43

78

43

78

œ œ >

j œ n ˙˙ .. œ> > .. j œ œ >

˙ 43 ˙

˙˙ .. > ..

b œœ œ > # >œ

43 ˙˙

43

# œœ œœ > >

78 >˙˙ .... ƒ 78 # ˙ .. ˙ .. > ƒ 78

43

43 ˙˙

#œ # œœ >œ >

78 78 78

43

78

43

78

?

3 4

7 8

3 4

7 8

?

43

78

43

78

? ?

œ ÿ

œ ÿ

œ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œ ÿ

œ ≈œ≈œ œ

œ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œ ÿ

œ ≈œ≈œ œ

œ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

43 œ ÿ

3 œ ≈œ≈œ 4 œ

œ

œ ÿ

œ œ ÿ ÿ

œ

œ

78 œ f 7 œ 8

 œ

   œ œ œ

 43 œ

 œ

  œ œ

œ

œ ≈ œ ≈ œ 43 œ

œ

œ

Vln. I

&

f œ œ œ œ œ œ œ œ œ 78 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f > > > 34 ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ 78 ‰ œJ ‰ œJ Œ ‰ f ˘œ >œ >œ ˘œ b ˘œ ˘œ ˘ œ œ œ œ ˘œ ˘œ 7 # œ œ œ œ 3 œ 4 8 ˘œ f #œ œ œ œ ˘œ ˘œ >œ œ ˘œ ˘œ 3 ˘ b œ ˘œ œ 7 # >œ œ 4 œ 8 f 3 7 ∑ ∑ 4 8

Vln. II

&

3 4

7 8

Vla.

B

43

78

Perc. 1

Perc. 2

160

& ?

>œ œ

œœœ œœœœœœœœ œ

œœœ œœœœœœœœ œ

>œ œ J ‰ J Œ

>œ œ J ‰ J Œ

œ

>œ œ

˘œ ˘ ˘ œ œ œ

˘ > b œ œ > œ œ ˘ ˘œ œ œ œ œ

160

Cb.

# œ b œœ >œ >

˙ 43 ˙

œ

Vc.

7 8

160

Pno.

7 8

43

#œ >œ

˙ ˙

œ # œ œœ > > b >œ >œ œ #œ

˙˙

n ˙ .. ˙ .. f>

3 ˙ 4 ˙

ƒ

7 8

# & #

160

Timp.

f

&

Tuba

# >œ >œ œ #œ

3 ˙ 4 ˙

3 4

> 7 # ˙˙ .... 8 ƒ> ˙ .. 7 ˙ .. 8

Hn. 2

Tbn. 2

f >˙ .. ˙ ..

>œ > œ œœ

&

&

Tbn. 1

˙ 3 ˙ 4

7 8

78

160

B b Tpt. 2

b >˙ .. ˙ ..

43

Hn. 1

B b Tpt. 1

3 4

?

œ^

œ^

?

œ^

œ^

>œ œ

œ

>œ œ

>œ J

˘œ ˘ ˘ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ

>œ œ J ‰ J Œ

b >œ

œ

œ

>œ

œ

˘œ ˘œ ˘ œ œ

˘ > b œ œ > œ œ ˘ ˘œ œ œ œ œ

˘ > b œ œ > œ œ ˘ ˘œ œ œ œ œ

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^

œ^ 43 œ^ 43

œ^ œ^

œ^ œ^ œ^ œ^

78 œ^ f 78 œ^ f

43 œ 43 ‰ ˘œ ˘ 3 #œ 4

78 7 8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 78

>œ >œ œ J ‰ J ‰ J

˘ ˘ ˘ œ ˘œ ˘ œ œ œ ˘ ˘ ˘ ˘ # œ ˘ ˘œ œ œ œ 3 # ˘œ œ 4

˘œ ˘œ

78 7 8 7 8

3 4

7 8

3 4

7 8

43

78

^ œ

^ ^ ^ œ œ œ

^ œ

^ ^ ^ œ œ œ

^ 43 œ ^ 43 œ

^ œ

^ ^ œ œ

^ œ

^ ^ œ œ

78 78


29

Esperit lliure 166

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

7 8

>œ b >œ > œ œœ .. & 78 b œ œ œ F œ œœ .. & 78 œ # œœ b œœ > > F> # ∑ & 78 # & # 78

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

?

78

# & # 78 # & # 78 ## & # 78

# 7 >œ # >œ œ 8 œ œ nœ f> # 7 œ bœ & 8 n œ œ œœ > > > f ## 7 ∑ & 8 &

œœ . .

˙˙

Œ. ∑

?

7 8

?

78

?

78 œ ÿ

?

78 œ

Perc. 2

78

&

7 8

?

7 8

166

œ Fÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ≈œ≈œ œ

78

Vln. II

&

78

Vla.

B

7 8

? ?

œ ÿ

bœ œ

>œ œ œ >

7 œ^ 8 7 œ^ 8

œ^

F œ^ F

œ

˘œ ˘ œ ˘œ œ

œœ

^ œ F

f

œ Fÿ

œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ Fÿ

œ^ œ^ œ^

œ^

F arco bœ œ ∑ œ > Farco ^j ∑ bœ ‰ F œ^ œ^ œ^ œ^ œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^

F œ^ F

œ >

œ

bœ œ

>œ œ œ >

˘œ ˘ œ ˘œ œ

œœ

œ >

˙ ˙ ˙ ˙ ^ œ œ

œ œ œ   

œ >

œ

œ

bœ œ

j œ n ˙ .. > >

j œ œ > >œ J ^ ^ ^ œ œ œ œ œ œ

œ œ > >œ

^ œ œ

b >œ

˙ .... >˙ >˙ .. ^ œ œ

>œ

œ >

˘œ ˘œ ˘ œ œ œ œœ

œ œ œ   

^ ^ ^ œ œ œ œ œ œ

^ œ œ

3 4 3 4

b ˘œ

œ

œ

˘œ

œ

˘œ œ ˘œ

3 œ œ ˘œ ˘œ 4 œ bœ œ œ   34 ˙ œ > # >œ 43 ˙ ˙ # œœ œœ > > n >œ >œ 3 ˙ 4 ^ ^ ^ ^ œ œ œ 3 œ 4 œ œ œ œ

7 8 7 8 7 8 78 78 7 8 7 8

43

78

43

78

^ ^ ^ œ œ œ

˙ .. f> ˙ .. f> >˙ .. ˙ .. f

>œ œ

^ œ

^ œ

^ ^ ^ œ œ œ

^ œ

˙

>œ

˙

œ > # >œ œ

˙˙ ∑

b >˙ .. ˙ ..

œ^ œ^ œ^

œ œ œ   

^ ^ ^ œ œ œ œ œ œ

^ œ œ

œ ÿ

˙ ˙

>œ œ

^ œ

j n˙ .. >œ >

^ 43 œ

^ ^ œ œ

^ œ

43 ˙

>œ # >œ

43 ˙

j œ ˙ .. > >> >œ ˙ .. œ n ˙ .. J >œ œ J

^ ^ ^ œ œ œ

^ œ

#œ œ > > n >œœ >œ #œ

˙ 43 ˙ 43

>˙ .. ˙ ..

˙ 3 ˙ 4

> # œœ >œœ

œ ÿ

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

43 œ ÿ

œ ÿ

œ œ ÿ ÿ

œ ≈œ≈œ œ

œ

œ ≈œ≈œ œ

œ

3 œ ≈œ≈œ 4 œ

œ

œ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œ ≈œ≈œ œ œ F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F >œ >œ >œ F >œ œ œ ‰ ‰ J ‰ J Œ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J Œ F F ˘œ ˘ >œ b >œ ˘œ ˘ b >œ œ >œ œ œ ˘œ ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ F ˘ ˘ > b œ œ > œ œ ˘ ˘œ œ > b œ œ > œ œ ˘ ˘œ œ œ œ œ œ œ œ F >arco œ œ >œ ∑ ∑ œ œ F

&

166

œ ÿ

œ F>

ƒ^ œ œ F

Œ.

F

œ

n ˙ .. ˙ .. ƒ> n >˙ ..

˙ ˙

>œ œ

˙ .. ƒ>

œ. œ.

# & # 78

7 8

Cb.

Œ

Vc.

˙˙

166

Vln. I

# & # 78

Perc. 1

Pno.

Œ

166

Timp.

˙˙

166

Hn. 1

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ ÿ

œœœœœœœœ œ

œœœ œœœœœœœœ œ

œ J Œ

>œ œ J ‰ J Œ

>œ J

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

43 œ ÿ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ

>œ œ J ‰ J Œ

43 ‰

œ ÿ

œ œ ÿ ÿ

78 78 78 78 78 7 8 78 78 7 8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 78

>œ >œ œ J ‰ J ‰ J

78

3 4

7 8

3 4

7 8

˘ œ œ œ ˘œ ˘œ

œœ œ œ œ œ   >  ^j ^j ‰ œ œ Œ œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

˘ >œ > œ œ œ œ œ œ ˘œ ˘œ bœ œ œ > ^j bœ ‰ œ^ œ^

œœ œ œ œ œ   >  ^j ^j ‰ œ œ Œ œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

b >œ

œœ

>œ

œœ

˘œ ˘œ ˘ œ

3 4

b ˘œ

œœ

˘œ

œ œ ˘œ ˘œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ   > >  œ^ ‰ œ^ ‰ œ^ Œ J J J œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ 3 4 œ bœ  34 œ^ ‰ J

˘ ˘ œœ œ œ œ  œ^ ‰ œ^ ‰ J J œ^

œ^ œ^

œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ^ 43

œ^

œ^ œ^

œ^ 43

7 8 7 8 78 78 78


30

Esperit lliure 3 7 ∑ ∑ 4 8 ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ >œ >œ b ˘ ˘ ˘ ˘ #œ œ œ ˘ #œ ˘ œ ˘ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ 7 7 & 8 4 8 F f > # œ > œ ˘ ˘ ˘œ 3 ˘ ˘ # ˘œ ˘ ˘ ˘œ ˘œ ˘ 7 7 œ 8 bœ œ œ œ & 8 #œ œ œ œ œ œ 4 #œ œ œ œ œ œ > F> f # 7 & 78 ˙ .. 43 ˙ œ œ 8 >œ >œ n >œ > > f

172

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

7 8

>œ

# & # 78 # ˙ .. ˙ > .. # & # 78 ˙ .. > œ^ ? 7 œ 8

>œ

43 ˙ ˙

^ ## & # 78 œ

3 4 ˙ œ^ œ^ œ^ œ^ œ œ œ 43 œ

œ^ œ

# & # 78 # & # 78

43

43

^ ^ ^ ^ œ œ œ 43 œ

^ œ

# 7 8 ˙ .. ƒ> # 7 & 8 # ˙ .. ƒ>> # # 7 ˙˙ .... & 8 ƒ ## 7 & 8

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

&

? ? ? ?

172

Timp.

172

Perc. 1

Perc. 2

f 78 œ f 78 œ f 7 œ 8 f 78 ‰

&

7 8

?

7 8

172

Pno.

# >˙ .. 7 ˙ .. 8 ƒ 78 œ

Vln. I

&

78

Vln. II

&

78

Vla.

B

7 8

172

Vc.

Cb.

? ?

^ œ

43 ˙

172

Hn. 1

œ^ œ

43 ˙ ˙ ˙ 43 43

˙ 3 ˙ 4

    œ œ œ 43 œ

 œ

 œ

    œ œ œ 43 œ

 œ

œ ≈ œ ≈ œ 43 œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ

œœœ

 œ œ

>œ œ J ‰ J Œ f

‰ 43 ‰

>œ J ‰

3 4

3 4

7 œ # œ 8 n œœ n œœ œœ #œ œ > > > > f 7 nœ œ 8 œ œ nœ > > > > f^ ^ œ^ œ^ œ œ œ 78 œ œ œ F 78 ∑ F 78 ∑ ^ ^ ^ œ œ 78 œ

F ^ œ F

œ œ œ   

œ >

œ .. œ

˙ ˙

œ. ^ ^ ^ œ œ œ œ œ œ

˙ ^ œ œ

^ ^ ^ œ œ œ

^ œ

œ.

œ 78 n œ œ œ œ. > > f> >œ 7 œ. # œ œ 8 n >œ >œ >œ > f > > œ > > œ. # œ n œœ 7 œœ # œœ n œœ œ. œ 8 f 78 ∑ f >œ b >œ > > #œ œ œœ . . # œœ œ 7 b œ œ œ 8 f   7 œ œ 8 œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ Fÿ   7 œ œ 8 œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ Fÿ 7 œ 8 œ œ œ ≈œ≈œ F œ œ œ œ œ œ 78 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F >œ œ >œ 7 œ J ‰ J 8 ‰ J ‰ J Œ ‰ F

f

^ œ ^ œ

^ ^ ^ ^ œ œ œ 43 œ ^ ^ ^ ^ œ œ œ 43 œ

^ œ ^ œ

bœ œ

˙

œ >

œœ

œ œ œ   

Œ.

Œ.

n œ b >œ œ >œ >œ b >œ >œ p> >

Œ.

œ n œ œ œ b >œ >œ >œ ^ ^ ^ p> > > > œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ >œ b >œ >œ >œ p> >

^ œ œ

n >œ b >œ >œ >œ >œ n >œ >œ p

n œ b >œ œ >œ >œ n >œ >œ > > b >œ > > bœ bœ œ œ bœ œ > >>>

b œ b >œ œ >œ >œ b >œ >œ > > > >>>> >> bœ bœ œ œ œ bœ œ

>>> œ bœ œ œ bœ œ œ F> > > > > >œ > >œ n >œ >œ >œ œ œ F n >œ > > œ >œ œ >œ œ œ F> > n >œ > > œ >œ œ >œ œ œ > > F >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ

F > n >œ > >œ b >œ >œ >œ ∑ ∑ ∑ b œ b >œ œ >œ >œ b >œ >œ œ œ p> > F >> > > n >œ > >œ b œ >œ >œ n >œ b >œ >œ >œ >œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ n œ œ >œ ∑ ∑ œ œ F p >œ n >œ > > b >œ > >œ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ n >œ >œ >œ ^ ^ ^ ^ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ n >œ œ >œ b >œ >œ >œ n >œ > >œ > F p> >

˙ ˙ ˙ ˙

Œ.

Œ.

Œ.

˙˙

Œ.

œ ÿ

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

œ

œ

œ ≈œ≈œ

œ ÿ

œ ÿ

œ œ œ ÿ ÿ ÿ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ ‰ J ‰ J Œ

>œ J

˙ .. p

b ˙˙ ....

b ˙ .. p

˙ ..  p

b ˙ .. F

∑ ∑

˙˙ .... F

˙ ..

˙ ..

˙ .. F

∑ ∑

˙ ..  F

7 8

7 8

œ bœ œ œ F> > > >

˘œ >œ >œ ˘œ ˘ ˘ ˘ > > ˘œ ˘ #œ œ # ˘œ ˘ œ ˘œ ˘ œ ˘œ 7 b œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ œ 8 F f > # œ > œ ˘ ˘ ˘œ 3 ˘ ˘ # ˘œ ˘ ˘ ˘œ ˘œ ˘ 7 œ œœ œ 8 bœ 4 #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ > F>  f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ 43 ‰ œ ‰ œ ‰ œ 78 ‰ b œ ‰ œ ‰ J J J

7 œ^ 8 f 7 œ^ 8

∑ ˘œ ˘œ >œ >œ b ˘œ ˘ ˘œ ˘ œ œ œ œ œ œ

^ ^ ^ œ œ 78 œ ^ ^ ^ œ œ 78 œ

˘ ˘œ ˘ b >œ œ >œ œ œ ˘œ ˘ œ œ œ œ œ œ   ^j œ ‰

œ^

œ^ œ^ œ^

œ^

œ^ œ^ œ^

œ œ œ    ^j ^j ^j ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰

œ >

bœ œ

œ >

œ^

œ^

œ^

œ^

œœ

b œ b >œ œ >œ >œ b >œ >œ p> > >œ > > > b >œ > >œ >œ b >œ >œ b œ ∑ œ bœ œ œ bœ œ œ p> > > > >œ b >œ > > b >œ > >œ >œ b >œ >œ œ^ œ^ œ^ œ bœ œ œ b >œ œ >œ b >œ >œ >œ b >œ b >œ >œ >œ p> > œ^ œ^ œ^ ∑ ∑ ∑

b >œ >œ >œ

bœ œ œœœ œœ > >>> > > > F >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ F >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ F


31

Esperit lliure > > > > b >œ > > > b >œ bœ bœ œ œ bœ œ bœ ƒ b >œ > > >œ b >œ >œ >œ b >œ >œ >œ fb >œœ b >œœ >œœ >œœ œœ b œœ >œœ b b >œœ œ ∑

180

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

ƒ F f > b >œ > >œ b >œ b >œ >œ b >œ b >œœ >œ >œœ >œœ b b >œœ >œœ b >œ b >œœ bœ œ bœ bœ œ #

# & # & ?

##

ƒ f >œ n >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ n >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ n >œ > n >œ œ > n >œ œ œ bœ œ bœ

f > >œ b >œ >œ >œ n b >œœ b >œœ >œœ >œœ >œœ n b >œœ œ f > >œ b >œ >œ >œ œ n œ b >œ œ >œ b >œ n >œ > > f bœ bœ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ œ

F >œœ b >œ b >œœ nœ œ > œ œ

ƒ

b œ b >œ ƒ> bœ bœ bœ bœ

Œ=80 >œ >œ b >œ b >œ >œ 4 # >œ 4 J‰ > > > > # >œ >œœ œœ œœ b b œœ œœ  4 œJ ‰ 4  >œ >œœ >œœ b b >œœ >œœ 4 # >œœ œ 4 J‰  >œ >œ b >œ >œ >œ 4 >œ 4 J‰  >œœ >œœ >œœ n b >œœ >œœ 4 # >œœ 4 J‰ œ > œ œ

f # > b >œ > >œ b >œ n >œ >œ n >œ b >œ >œ >œ b >œ n >œ >œ b >œ b >œ >œ & # nœ œ ƒ n >œ >œ b >œ >œ >œ f>œ n >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ n >œ >œ # # >œ >œ & ƒ f > > # # # >œ n >œ >œ >œ b œ >œ >œ >œ n >œ >œ >œ b œ >œ >œ >œ n >œ >œ & ƒ f 180 # ˙˙ .... ∑ b ˙ .. & f ƒ # & n ˙˙ .... ˙˙ .... ˙˙ .... f ƒ # ∑ ∑ ˙ .. & # ƒ> # & # n ˙ .. ˙˙ .... b ˙˙ .... f ƒ F ? ˙˙ .... ˙˙ .... ˙˙ .... ƒ f ? ˙ .. ˙ .. ˙ .. ƒ f ? ∑ ˙ .. ˙ .. ƒ f 180 ? ∑ ˙.. ˙.. ƒ f 180 ˙ .. ˙ .. ˙ ..     ƒ f œ œ œ œ ‰ J ‰ Œ ‰ ∑ J J ‰J  b >œ b >œ >œ 180 > b >œ > >œ b >œ b >œ >œ b œ b œ œ ∑ bœ œ & ƒ > f > bœ > >œ b >œ > b œ b œ œ b ? œ bœ œ ∑ bœ bœ œ œ f > >> > >> b >œ > > ƒ> b >œ > > b œ > œ œ b œœ œœ b b œœ œ œœ 180 > b >œ > >œ b >œ b >œ >œ b œœ œ œœ œ bœ œ & f ƒ >œ >œ > b >œ b >œœ >œ >œœ >œœ b b >œœ >œœ b >œ b >œœ >œ b œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ & > >>> f ƒ > > >œ b >œ >œ >œ b œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ b œ >œ >œ >œ b >œ >œ B f ƒ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ b >œ >œ >œ >œ b >œ >œ b > œ ? ?

> >œ b >œ >œ >œ b œ >œ >œ

F

œ œ > > œ bœ œ bœ

bœ > bœ bœ

4 œ 4 > œ œ 44

>œ >œ b >œ >œ 44 >œ b >œ >œ >œ 44

Œ 

Œ  F

Œ Œ œ p

solo

Œ Œ œ œ œ œ œj œ Jœ p  j‰ Œ  ∑ #œ >> #œ solo œ J‰Œ ‰‰Œ œ‰‰ œŒ œ >  p > #œ ∑ J‰Œ   solo >œ J‰Œ  ˙ œ >œ >œ >œ solo

>œ >œ b >œ >œ œ œ bœ œ >œœ >œœ b b >œœ >œœ >œœ >œœ b b >œœ >œœ >œ b >œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ

3

P

œ> œ œ ˙ 3 F ∑

∑ œœœœœ œ ∑

>œ œ œ ˙ F 3 ∑

œ‰‰œ‰œœœ œ‰‰œŒ > >>> > >œ F ∑ ∑ >œ œ œ >œ

∑ ∑

∑ 

>œ œ œ ˙

F

∑ > > œœ œ œœœ œ ˙ œ œ J J f œ > œ œ ˙. œ œ œ f 3 ∑

˙.

œ ∑

3 œ œ œ œ œ > f ∑

‰‰œŒ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ œ # œ >œ > > >> > f ∑

œ œœ œœœ œ

3

˙ f

Œ 

Œ 

Œ 

Œ 

Œ

44 j ‰ Œ ‰ ‰ Œ œ > 4 j‰ Œ  4 œ >

  n >œ J‰Œ  

44 >œ ‰ Œ J  44 œJ ‰ Œ # œœ œ 4 J‰Œ 4 >œ #œ 4 œJ ‰ Œ 4  # >œŒ=80 œ 4 J‰Œ 4  >œ 4 # œJ ‰ Œ 4  44 # >œJ ‰ Œ  44 n >œJ ‰ Œ

f ƒ > > >œ b >œ >œ >œ b œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ b œ >œ >œ 4 4 f ƒ

3

>œ œ œ œ œ œ œ ˙ f ∑

œ >œ >œ >œ

œœœ œ >œ œ œ œ > > > > >œ >œ F ∑ ∑

44 j ‰ # œœ > 44 # œœj ‰ > 44 # œj ‰ œ > 4 # >œ ‰ 4 J  44 j ‰ œ >

Œ ‰ >œ b >œ >œ œ bœ œ

œ

˙.

œ œ J ‰ F

solo

3

Œ 

 >œ b >œ >œ >œ 44 # >œJ ‰ Œ   j 44 # œ ‰ Œ  œ> 

‰ >œ œ

> œ œ œ œ œ

œ >œ >œ >œ


32

Esperit lliure 189

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? &

## & #

Hn. 2

&

Tbn. 2

Tuba

# #

# & #

#œ ∑

œ‰‰œŒ œ > >

˙.

#œ œ œ ˙ > F ∑ 3

œ œ

˙.

F > œ œ œ ˙ F 3

œ

F

œ > œ œ œ œ œ #œ. >>> F ∑

œ œ. J

œ >œ œ œ œ œ œ J 3

j œœ œ ∑

3

œ > œ œ #œ œ œ 3

3

œ

p> œ œ œ ˙ p 3

˙

q»120 œ œ œ b >œ . b œ.

˙

œ.

œ œ œ b˙ > p 3

> b œ >œ bœ ‰ ‰ œ Œ œ bœ ‰ ‰ Œ > > p ∑

˙.

p

˙. p

œ

>œ œ œ > > >œ œ œ 3

3

∑ œ

3 > 3 œ œ œ bœ nœ œ >>>

# & #

?

?

?

?

> œ œ œ œ b ˙œ b œ œ œ œ b œ œ b b œœ .

b >˙

solo

f

f

>œ œ

>œ œ

3

> Œ

F

‰ bœ bœ œ >

œ

nœ J

˙

‰ nœ nœ œ >

œ

œ bœ. J

nœ.

F n˙ F

3

b w> f bw f>

œ n œ n >œ œ > œ œ

∑ œ . œ œœ œ. œ ÿ >

˙

b˙ F

˙

w ˙.

3 > œ œ >œœ .. >œœ n œ œ œ œ œ ‰ b >œ œ œ œ >œ F ÿ ÿ ÿ 3

˙

œ b œ b >œ œ >œ œ

œ œœ œœ œ œœ œ . œ . n œœ œœ œœ œœ œœ œœ . œœ >œ œ œ >œ œ > œ n >œ . >œ n œœ œœ œœ œœ œœ >f ÿ ÿ ÿ > ÿ > F> ÿ ÿ ÿ > > ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ b˙ b˙ b˙ F f b˙ f

n œ œ œ œ œ œ . œ >œ b >œ œ œ œ >œ œ . œ œ ÿ > f ÿ ÿ ÿ

b œ n œ >œ œ J œ

˙.

bœ. nœ œ. J

f n >˙

˙.

f œ> n œ

> > j œ œ bœ œ ˙ œ œ b˙ b˙ F > > > œ œ j œ œ b ˙œ b œ œ œ œ b œ œ b b œœ . œ œ œ b œœ œ b ˙˙ b˙ F j j j bœ. nœ œ. b œ b œ œ œ n œ . œ b œ . b œJ ˙ œ > F

jb œ b œ œ œb œ bœ J jb œ b œ œ œb œ bœ J

f> >3 b b œœ .. bœ bœ œ > > f œ> b œ ∑ f j 3 ∑ œœ œœ >>> 3

Œ j‰ ‰‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ # >œ œ >œ > > F ∑ ∑ œ.

˙.

∑ ˙.

189

Timp.

##

œ œ œ œ ˙.

# >œ œ œ œ & #

&

Tbn. 1

#

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 2

˙.

# ˙. & #

189

B b Tpt. 1

˙

œ >

Œ

œœ .. œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ > > ÿ > > ˙˙ b ˙˙

@w

Perc. 2

&

?

189

Pno.

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

?

189

Vc.

Cb.

q»120 b >œ . f b >œ .

f œ> b œ

f b >˙ f

b˙ f>

œ J

bœ bœ œ œ

˙

b >œ

bœ > > bœ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ J b œ . b œj œ .

b˙ b˙

˙. w

bœ bœ œ œ J œ > >œ œ

œ b >œ b >œ œ J œ

bœ.

F bœ

F bœ. F b˙ F b˙ F

Œ

w

bw F bw F>

Œ

˙

Perc. 1

189

>œ œ

œ œ bœ. J

bœ J

‰ bœ bœ œ > b˙

˙.

Œ

b˙.

Œ

˙ œ

w

> ‰ œ bœ bœ p œ b œ b >œ œ >œ œ


33

Esperit lliure ∑

198

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

& & & &

#

π > b b œœ π

# n >œ & # bœ π ## & ˙ π ˙ ? b˙ π ## & # & #

# # a2 & # n˙ π 198 # &

3

œœ œœ œœ >œœ 3

˙ b˙ ∑

F n >œ

F œœ .. >œœ n >œ œ œ >œ œœ œœ >œœ œœ œœ >œœ .. >œœ n >œœ p F n˙ p b ˙˙ p

n˙ F b˙ b˙ F

˙

b˙ ˙ ∑

∑ n˙

F >œ b >œ œ bœ

˙

p

œ œ œ >œ œœ œœ 3

n œœ œœ œœ >œœ œ œ œ >œ 3

3

œœ œœ œœ >œœ 3

b˙ b ˙˙ ∑

> œ . >œ œ . œ œ œ œ >œ b œœ œœ œœ > f œœ .. >œœ œ œ œ >œ b œœ œœ >œœ > f > > œ . >œ ‰ œ œ bœ œ œ œ f œœ . >œœ œ œ œ >œ b œœ œœ >œœ . >f ˙ f b ˙˙ f

∑ n˙

˙

F

f

# & #

?

? ?

Perc. 2

Œ

Œ

Œ

Œ

∑ ˙

#˙ P

˙ ˙ ˙

œ

œ p

Œ

˙ œ

#˙ œ

œ

∑ ˙

#˙ P

˙

b˙. p

>œ

bw > F

w f@

˘œ œ J p j #œ  p œ p.

˘œ œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ J

j j œ œ œ   

œ  œ.

Œ

˘œ œ J

˘œ œ

j j œ #œ œ    œ.

œ.

j j œ œ œ    œ.

&

?

198

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

3 3 b >œ b œ >œ œ œ b œ œ œ b >œ œ œ. œ œ. œ . J b œ œ 3 π> . > . 3 F 3 3 3 3 3 3 > b œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ. œ b œ œ œ b œ œ œ > œ > œ. > . 3 p> 3 b œ. > 3 œ. > π . >œ j b œ œ b œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ. bœ. >bœ > > .> . 3 p bw bw p π bw bw

π

p

b >œ b œ

>œ b >œ œ . >œ bœ. œ b œ œ b œ. œ œ. >œ œ œ. J 3 3 3 3 f 3 3 3 b >œ œ . >œ b œ b œ. œ œ >œ œ œ. œ œ b œ 3 œ œ œ œ œ œ > . 3 > . > œ. > œ. 3 3 F b >œ œ . > b >œ > > œ bœ. œ œ b œ œ b œ œ œ œ. œ œ. J 3 3 3 f œ ˙ b˙ ˙ F b˙ F

˙

œ

˙

>œ œ >œ œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

198

œ

Œ

solo

# & #

bw π

˙

?

Cb.

œœ œœ œœ >œœ

>œ > œ bœ bœ

Perc. 1

Vc.

3

> œ œ b œœ .. œ . >œ b b >œœ œ. œ Œ ‰ p œœ . >œœ b >œ œ œ >œ œœ œœ >œœ œœ œœ b >œœ .. . p

198

Pno.

œ œ œ >œ œœ œ œ

#

&

198

Timp.

b >œ œ

˘œ œ J

j œ 

œ > >œ œ >

œœ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ # œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ p

>œ b >œ œ . œ œ. œ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 p > >œ œ œ œ œ. pizz. arco œ j j j j j j j j #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 3 3           p  œ œ

pizz.

œ p. pizz. œ. p

œ.

Œ

œ.

Œ

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

‰ œ œ > > >œ ‰ œ œ > > >œ


34

Esperit lliure ∑

204

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # # & # ? # & #

& &

Hn. 2

&

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

F

f œœ # œœ f j œ f œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F f ˙ ˙ n˙ ˘j ˘j ˘ ˘j f˘j F˘j ˘ 1ª œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ . . . . F f ∑

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 2

œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F # j j j j & œ œ œ œ œ œ       F

204

B b Tpt. 1

#

# & # & ? ? ? ?

##

j œ œ   œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ ˘ œ

œ .

j œ  œœ œœ

œ 

œ. F

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

œ.

j j œ œ œ    Œ

˘œ œ J f j ˘ œ Jœ  f ˘œ œ J

œ.

˘œ œ ˘œ

˘œ J

˘œ œ J

Perc. 2

&

?

204

204

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

˘œ œ J F ˘œ nœ J F˘ œœ J F œ. F œ. F

˘œ œ

˘œ œ J

˘œ œ ˘œ œ œ. œ.

˘œ œ J ˘œ œ J

˘œ ˘œ œ œ J ˘œ œ J ˘œ œ J Œ Œ

˘œ œ J

˘œ œ ˘œ œ œ. œ.

˘œ œ J ˘œ œ J

˘œ œ œ J f ˘œ nœ J f˘ œœ J f f f

œ. œ.

˘œ œ œ

˘œ œ œ J

˘œ œ ˘œ œ œ. œ.

˘œ œ J ˘œ œ J

Œ

˘œ œ

˘œ œ J

˘œ

˘œ J œ.

˘œ œ J p j œ  p œ p.

˙

n˙ œ

œ

P

Œ

Vln. I

>

˙

204

˙

˘œ J

œ.

œ. f 

˘œ œ J

œ

˙

f

˘œ œ

˙

˙

˙ F ˘œ œ J F j œ  F

˙ f

Perc. 1

Pno.

œ

∑ ˙

˙

˘j P œ 2º œ œ p >

a2

n˙ F

˙

˙  F ∑

204

Timp.

j œ œ   œœœœœœ œœœœœœ

˙ ˘j ˘j ˘ œ œ œ œ ‰ > ∑

### #

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ

˘œ œ

˘œ œ J

˙

Œ

œ.

˘œ ˘œ œ œ J

˘œ œ J

œ.

œ nœ œ bœ nœ œ œ œ

F n˙

F

˘œ ˘œ œ œ J

b˙ F ˘œ œ J Fj b b œœ  F ˘œ ˘œ œ œ J J F j b ˘œ œ J  F

œ > >œ œ >

˘œ œ

˘œ œ J j œœ  ˘œ œ J

œœ  ˘œ œ ˘ œ b œ.

b œ. F

˘œ œ J ˘œ œ J Œ Œ

˘œ œ œ J

˘œ œ ˘œ œ œ. œ.

˘œ œ J ˘œ œ J

œœ ˘œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J p F ˘œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b Jœ p F pizz. ˘ j j j ˘ j j ˘ j ˘ j arco˘œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ J        p F œ. œ. Œ ‰ œ œ œ. œ. œ. > > >œ b œ. p F œ. œ. b œ. Œ ‰ œ œ œ. œ. œ. œ > > > p F 

˘œ œ J j œœ  ˘œ œ J

œœ  ˘œ œ

œ.

˘ œ J

∑ ∑

˘œ œ œ

˘œ œ

Œ

˘œ œ œ J

˘œ œ J j œœ  ˘œ œ J

˘ ˘ ˘ œ œ œ J J

˘ j œ

œ œ Œ . . . F b œ œ œ œ œœ œœ œ œœœ bœ œ œ nœ

b˙ F

n˙ ˘ ˘ ˘ j j œ œ œ

F 

j j œ œ œ   

j œ œ   œ.

œ

˙

œ.

F b˙ ˘ F˘j 1ª œ b œ œ

j œ 

bœ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˘œ œ J

F bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F j ˘ j j ˘ j œ bœ œ œ œ œ     F

Œ

j j œ œ œ   

œ 

œ

œ bœ œ bœ bœ œ œ œ

˙

˘œ ˘œ œ œ J

˘œ œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ J

˘œ œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ J

˘œ œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J b œ. b œ.

Œ Œ

˘œ œ J œ. œ.


35

Esperit lliure ∑

209

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Timp.

#

# & # &

##

? # & # & & 209

Hn. 1

bœ b œ œ œ b b œœ b œœ b œœ œœ œœ œ œ bœ œ œ œ

&

## ### # #

f bœ œ œ œ b œœ b œœ œœ b œœ œ œ œ œœ œœ œ f j ˘ œ bœ f b œ œ œ b n œœ n œœ b œœ œ nœ œ f ˙ f˘j ˘ œœ b œ

b˙ ˘ ˘j j œ œ

f nœ bœ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ f ˙

f

˙ f

˘œ œ

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

œœ ˘ œ œ ˘œ

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

˘œ J

˘œ J

b œ.

Perc. 2

 209

& ?

209

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

b ˘œœ bœ J f ˘œ bœ J f ˘œ œ J f b œ. f b œ. f

˘œ œ œ

˘œ œ œ J

˘œ œ

˘œ œ J

˘œ œ b œ. b œ.

˘œ œ

˘œ œ J

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

œœ ˘ œ œ ˘œ

˘œ J œ.

Œ

209

F

˘œ œ

˘œ œ J

#œ  ˘œ œ

j œ  ˘œ œ J

˘œ œ

˘œ œ J

b˙  f

˘œ œ

˘œ œ J

# ˘œ # œ J

˘œ œ

˘œ œ J

j œ  ˘œ œ J

œ  ˘œ œ

j œ  ˘œ œ J

j # œ # œ  ˘ ˘ # # œœ œœ J

j œ  ˘œ œ J

˘œ œ

˘œ œ J

Œ

œ

#˙ ∑

˘œ œ J ˘œ œ J

˘ # # œœ J

˘œ œ

˘œ œ J

˙

˙

#˙ F

˙

˘œ œ J

˘œ œ

˘œ œ J

j œ  ˘œ œ J

œ  ˘œ œ

j œ  ˘œ œ J

˘œ œ J

˘œ œ

˘œ œ J

œ

Œ

˙

‹˙

F

Perc. 1

Pno.

˘ œ J œ nœ œ œ

œ ‰ . . f œ nœ œ bœ nœ œ œ œ œ œ

˙ f # n ˘œ & # œ J fj # & # b b œœ f b ˘œ œ ? J f b ˘œ ? J f ? b œ. f 209 ?  &

j œ  œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ # ˘œ œ œ # œ œ œ J F b œ œ ˘ œœ œœ œœ œ œ œœ # # œœ J F j j œ œ #œ    œ œ œ œœ œœ œ F œ # ˘œ œ œ œ # œ J F #˙ ˘ ˘ j F œ œ a2 œ œ #œ œ F > > b œ >œ œ #˙ œ œ œ

#œ œ œ œ œ #œ œ œ

F œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f j ˘ j j ˘ j #œ œ œ œ œ œ f    œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

f n˙ ˘ f˘j œ # œ # œ . f

#œ .

˙ ˘ ˘ ˘ j j œ œ œ Œ

f  f #˙

∑ ‹˙

#œ œ œ œ œ #œ œ œ

F ˙

f

˙

n˙ f

n˙ f # œ œ œ # ˘œ  #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œ J F fj # œ ‹ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ ‹ œ œ # œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ # œ œœ F f˘ ˘ ˘ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ # # œœ œœ œ œ œ œ # # œœ œœ œ œ œ œ # # œœ J J J J J J J J J f F ˘ j j j j j j j j œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J           F  f Œ ‰ # œ. # œ. œ œ. # œ. œ. # œ. > >œ # œ F f > #œ ‰ Œ  ∑ J

˘œ œ

˘œ œ J j œœ  ˘œ œ J

œœ  ˘œ œ ˘ œ œ.

˘œ œ J ˘œ œ J Œ Œ

˘œ œ œ J

˘œ œ

˘œ œ J

˘œ œ œ. œ.

˘œ œ J

#œ œ #œ # œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ # œ # œ œ œ # œ # œ œ œ # œ # # œœ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ F

#œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F pizz. ˘ j j j ˘ j #œ #œ œ œ œ œ    F # œ. Œ # œ. œ. F # œ. Œ # œ. œ. F

#œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ j ˘ #œ #œ  # œ. # œ.

# œ. # œ.

j ˘ œ œJ 

œ 

œ >

œ >

# ˘œ ˘œ œ œ J f # ˘œ ˘œ œœ œ œ œ n œ œ J f j #arco # ˘œœ ˘œœ œ J  f #œ > >œ œ. f œ. œ > # >œ f

˘œ œ

˘œ œ J j œœ  ˘œ œ J

œœ  ˘œ œ

œ.

˘ œ J

∑ ∑

˘œ œ œ

˘œ œ J j œœ  ˘œ œ J

Œ

˘œ œ œ J

˙

˘ ˘ ˘ œ œ œ J J

œ .

˘ j œ

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ J

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ J

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J œ. œ.

Œ Œ

˘œ œ J œ. œ.


36

Esperit lliure œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

213

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

&

##

? # & # # & #

## & # & & & & ? ? ? ?

213

Timp.

#

# & #

213

Hn. 1

ƒ œœ œ œ # œ œ œœ # œœ # œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ #œ œ œ œœœ

# #

## ##

ƒ œœ # œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ

ƒ

#˙ ƒ

#˙ ƒ ˘œ #œ J ƒj œœ ƒ˘ œ #œ J ƒ ˘œ J ƒ

˙ ˘œ œ

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

œœ ˘ œ œ ˘œ œ.

œ. ƒ 

Perc. 2

 213

&

213

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

˘ # œœ œ J ƒ # ˘œ n œ J ƒ ˘ # # œœ J ƒ œ. ƒ œ. ƒ

˙

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

œœ ˘ œ œ

˘œ œ

˘œ J œ.

œ. œ.

œ.

n˙  ƒ

œ.

˘ ˘ ˘ œ œ œ J J Œ

˙ ˘ ˘j ˘ ˘ j j œ œ œ œ œ œ #œ #œ ‰ . . > > œ >œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

œ.

˘ œ J

˘œ J

œœ ˘ œ œ ˘œ œ.

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J Œ Œ

˘œ œ J œ. œ.

˘œ œ J

# ˘œ ˘œ n œ œ J

˘ ˘ # # œœ œœ J œ. œ.

f

˘œ œ J

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J œ. œ.

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J Œ Œ

˘œ # ˘œ œ n œ J J œ. œ.

˘œ # ˘œ œ # œ J J œ. œ.

ƒ

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

œœ ˘ œ œ

Œ

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ

˘œ ˘œ ˘œ J J

˘ # œœ œ J

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

∑ ˘œ œ œ J

˘œ œ œ ˘œ œ

˘œ J œ.

n˙  ƒ

˘œ ˘œ œ œ œ œ J

œ. œ.

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J Œ Œ

j œ ‰Œ œ f œ^ J ‰Œ f ^ j‰ Œ œ f j œ ‰Œ f

˘œ œ œ J ˘œ œ J œ. œ.

˘œ œ J

ww p

w p arco # # ww

p œ. J ‰Œ  ƒ

arco

>>> ‰ n b œœ œœ œœ ≈ Œ

œ > œ Œ œ

> ∑

œ^ ‰ ‰ b œ^

a2

ƒ ^ ^  œ ‰ ‰bœ ƒ a2

^ ^ œ ‰ ‰nœ

a2

ƒ ^

^ ‰ ‰ b œ œ ƒ ^ b œ^  œœ ‰ ‰ b œ 

ƒ ∑

bw

F b ww

w

f b b >œœ ≈ >œœ

>œ 

p

Œ

> > ≈ œ≈œŒ

# ww

>>> ‰ b b œœ œœ œœ ≈

œ > œ œ

>>> ‰ b œœ b œœ b œœ ≈

f > > ≈ n œœ ≈ œœ Œ ≈

> > ≈ n œœ ≈ œœ Œ

œ ‰Œ  J f

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ

œ > œ Œ œ >

˙

# ˘œ ˘œ œ œ J

œ > œ œ >

Œ

˘œ œ J j œœ ˘ œ œ J

n b >œœ >œœ >œœ ≈ 

Œ

˙

˘œ œ œ J

#˙ ˘œ œ

b œ>œ b >œœ b >œœ ≈ 

>>> b b œœ œœ œœ ≈ 

˙

˘œ ˘œ œ œ œ œ J

^j œ J ‰Œ f ^ j‰ Œ œ f^ j œ ‰Œ œ f

œ.

œ^ J ‰Œ Œ f œ^ œ ‰Œ Œ J f

œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

˘œ ˘œ œ #œ J J j j œœ œœ  ˘ ˘œ œ œ #œ J J

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J j j œœ œœ œœ    ˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

œ ‰ Œ J

˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ J J

˘œ œ

˘ ˘ œ œ J

#˙ ˘ ˘ j œ # # œœ

˙

˘œ ˘ ˘ œ # # œœ œœ J J j j œœ œœ œœ ˘   œ # ˘œ ˘œ œ # œ œ J J

j j ˘ j ˘ #œ œ œ Jœ œ œ     œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑ ˘œ œ œ J

˘œ œ œ

˙

˘œ œ

Œ

Vln. I

œœ œ œ # œ œ œœ # œœ # œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ # œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œœœ

œ # œ œ œ œ œœ œœ œœ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ # œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ

˘œ ˘œ ˘œ J J

213

?

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ƒ ˘ j j j ˘ j ˘ j j˘ j #œ œ œ Jœ œ œ #œ œ œ œ œ œ         ƒ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ #˙ ˙ ˙ n˙ ˘ ˘ ˘j ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ƒ˘j ˘ j œ j j jœ j j œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ # œ œ œ #œ #œ œ #œ ‰ Œ . . . . . ƒ > > œ >œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ƒ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ  ƒ #˙ ˙ ˙ #˙

Perc. 1

Pno.

>œ

Œ

F 

> > ≈ n œœ ≈ œœ Œ

> > ≈ n œœ ≈ œœ Œ

 

b b >œœ ≈ >œœ

Œ

> > ≈ œ≈œŒ œ

∑ ∑

œ

Œ

∑ ∑   

œ^ ‰ ‰ b œ^ œ bœ

ƒ^ ^ œ ‰ ‰bœ ƒ

‰‰ œ bœ ƒ  œ‰‰ œ ƒ> > > >  œ‰‰ œ ƒ

ww ww

ww ww

w

w

ww

ww ∑

œ^ ‰ ‰ b œ^ œ bœ


37

Esperit lliure ∑

219

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

?

## & #

&

Tuba

#

# & #

^ ^ Œ œ ‰ #œ ^œ # œ^ Œ œ #œ ‰ 

∑ ∑

∑ ∑ n ww

^ ^ Œ œœ ## œœ ‰ 

# œ ˘œ Œ ‰ œ œ œJ ‰ Œ  ƒ 3  j w œ ‰Œ    f ˘œ w œ ‰Œ  J  f 

j‰ Œ  œ  ∑

˙˙ ..

‰ œj J ƒ ƒ ˙˙ .. ‰ œj J ƒ ƒ j  Œ ‰ œœ ƒ j  Œ ‰œ œ ƒ w

˘œ œ ‰Œ J  ˘œ œ ‰Œ J ˘œ œ ‰Œ J  ˘œ œ ‰Œ J  ˘œ œ ‰Œ J  j œ ‰Œ  

?

œ^ # œ^ Œ œ #œ ‰ 

&

?

F

?

w F ww

B

Vla.

ww F

&

> > Œ œ œ‰

Vln. II

F

∑ ∑ ∑

# ww

Œ œ œ > >

ww

?

&

219

^ ^ ‰ œ #œ

Vln. I

Œ

219

?

Perc. 2

ww

f

ww

f ww

^ ^ Œ œ #œ ‰ 

Cb.

?

219

Vc.

# œ ˘œ Œ ‰ œ œ œJ ‰ Œ  ƒ 3  # œ ˘œ Œ ‰ œ œ œJ ‰ Œ  ƒ 3 

?

Perc. 1

Pno.

ƒ^ ^ Œ œœ # œ ‰  #œ ^ ƒœ # œ^ Œ œ #œ ‰ 

# & #

219

Timp.

#

^ ^ Œ œ #œ ‰ 

# & #

Hn. 2

Tbn. 2

# & #

&

Tbn. 1

#

# & #

219

B b Tpt. 2

^ ^ Œ œ #œ ‰ 

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 1

^ ^ Œ œ #œ ‰ 

q»100

ww w

ww ∑

f w f

w f

ww

f

ww f

w f ww

f ˙. f

œ

˘œ œ ‰Œ J  j œœ ‰ Œ  ˘œ œ ‰Œ J  ˘œ œ ‰Œ J  j œ ‰Œ 

œ. œ Œ > p

œ. œ Œ >

œ. œ Œ >

œ. œ Œ >

œ. œ Œ > F

œ. œ Œ >

> >> > >> > > > Œ ≈œœœœ œ ‰ Œ ≈œœœœ œ œœ Œ ≈œœœœ œ ‰ Œ ≈œœœœ œ œœ Œ ≈œœœœ œ ‰ Œ ≈œœœœ œ œœ J J J J J J F p Piatti >œ >œ Cascabel Cascabel > > œ > > >> > > > > Piatti >> > > >œ œ œ œ >œ Cascabel >> >> ‰ J J‰œœ  Œ œœ  œ œ œœ  Œ œœ  œ œ œœ œœ‰ œœ‰ J J F p p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

q»100


38

Esperit lliure

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

# & #

?

# & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

229

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # 229

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

?

229

Timp.

229

Perc. 1

Perc. 2

 

Œ

œ

Piatti

> > ≈œœœœ œ œ œ

>œ >œ Cascabel > > ‰ J J ‰ œ œ

^ ^ Œ Œ ‰ œœ‰ œœ œ œ >> >> f > > œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ Œ ≈œœœœ œ J 3 3 3 f 3 >œ œ Piatti œ œ >œ >œ œ œ >Cascabel > œœ‰ œ Œ ˙ œ. œ Œ >

f

˘3 œ Œ F˘ 3 >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œj œ œ œ œ 3 3 3 3 F  ^ œ

Œ

^ œ

œ

‰ œ œ œ œ J

Œ

3

3

œ œ œ  . . >œ œ œ œ œ.

3

j œ

œ œ œ œ œ F ∑

3

3

œ œ

œ

œ œ f˘  3 j œ œ œ œ œ f  3

j œ

œ Œ  ˘œ> œ œ œ œ œ œ. 3

œ œ œ œ œ f

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

?

229

Vc.

Cb.

œ œ œ  . . >œ œ œ œ œ.

3

œ Œ  ˘œ> œ œ œ œ œ œ.

229

Pno.

œ. œ Œ >

3

3

œ œ

œ


39

Esperit lliure Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

&

235

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? ##

# & #

#

#

# & #

# & #

?

?

&

## & # 235

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

? ?

235

Timp.

235

Perc. 1

Perc. 2

 

235

Pno.

##

& ?

∑ w 

ƒp œ œ œ œ ƒ p3

f

œ

œ

œ

3

œ œ œ 3

œ

œ 3

œ

j œ

6

f

3

3

3

Vln. II

&

Vla.

B

?

Cb.

?

œ 3

3

œ ∑ œ

j 3 œ. œ. œ. œ. œ  .œ œ. œ. œ. ˘œ œœœœœ J

œ œ

œ œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œ  ˘œ œ

œ  ˘œ œ

3

3

œ œ œ bœ œ b œ œœ œ œ œ œ

#œ n œ

6 6

œ œ œ œ bœ œ

#œ ∑

3

œ > b >œœ

b œœ

nœ œ œ œ œ œ

n œœ

6 3

3

w F > œ

6

œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ

&

Vc.

œ F

>œ F3 w^ w F ^ ww F ^ ww F ^ ww F ww^ F > œ F3

6

235

œ

∑ œ œ

œœ

œ F

œ F> >œ œ F

6

Vln. I

j œ. œ. œ. œ. œ œ   .œœ œœ. œœ. œœ. ˘œœ ˘œœ J 3 3

3

3

œ  ˘œ œ

œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ ˘œ J 3

3

∑ œ >

3

ww

3 j 3 œ. œ. œ. œ. œ œ  

œ 

3 j 3 œ. œ. œ. œ. œ œ  

œ 

ww ^ ww ^ ww ww^ ˘ ˘ ˘ œ. ‰. œ. œ. œ œ œ J 3

3

Œ

œ >

3

^

w

ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ

œ œ F

w p>

j œ

q»120

3

ƒp

3

œ

ƒ

q»œ120 œ F œ F œ F > œ F > œ F

3

3

3

3

Œ

3

F

3

3

3

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

b œœ

n œœ

˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ J ˘ ˘ ˘ œ. ‰. œ. œ. œ œ œ J 3

3

3

3

œ > œ >

œ

3

3

3

#œ n œ

œ œ œ bœ œ b œ œœ œ œ œ œ 6 6

œ œ œ œ bœ œ

bœ œ œ œ œ œ

3 j 3 œ. œ. œ. œ. œ œ   3 j 3 œ. œ. œ. œ. œ œ  

6

œ  œ 


40

Esperit lliure 

239

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Perc. 2

b œœ f

œœ

œ œ f

# œœ

##

bœ f> > # œœ f

? ? ?  

3

3

 

# # b >œ & # f 239 # w^ #w & f # w^ & nw f ## ^ ˙˙ & f # ^ & # ˙˙ f b ˙˙^ ?

239

Perc. 1

##

# & #

239

Timp.

#

? &

œ #œ

f

# & # &

#œ œ

œ œ #œ #œ œ œ œ #œ Œ #œ ƒ f œ œ #œ #œ œœ # œ œ œ œœ œœ œ œ œ # œ œ œ œ ƒ œœ œœ # œœ # œ œ œ œ # œ œ œœ # œœ n œœ œ œ ƒ œ # œ œ # œ Œ œ œ #œ œ œ ƒ f œ œ #œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ œ

f

#œ f>

3

j œ. œ. œ. œ. œ  œœ. œœ. œ. œ. ˘œœ œœ J

3

239

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

œ  ˘œ œ

3

3

n ˙˙ ˙˙

3

j 3 œ. œ. œ. œ. œ œ  

3

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ 3

3

ƒ >œ œ

ƒ #œ

3

3

ƒ #œ

3

œ

f

f œ

3

>œ 3

ƒ

^ w ƒ 

œ

3

f

#œ f> #œ f>

3

3

œ nœ

œ

œ nœ œ œ

œ œ

˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ J . . . .˘ ˘ ˘ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J œ

3

3

3

3

j 3 œ. œ. œ. œ. œ œ   j œ. œ. œ. œ. œ œ  

œ

œ œ

˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ J 3

3

˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ J 3

3

ƒ

3

3

3

3

3

œ  œ 

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

‰ Œ

ƒ > œ ƒ

b œœ n œœ

œ œ

# œœ n œœ

œ œ

œ nœ œ œ

3

3

œ œ

˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ J ˘ ˘ ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ J 3

3

3

3

Œ

Œ œ. œ.

˙

^ œ.

Œ

f >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

3

Œ

œ

3

œ

3

Œ f œœ. œœ. œœ. œœ. b # œ˘œ ˘œœ ˘œœ œœœœ œ œ œ J 3 3  f 3 ˘ ˘ ˘ 3 . . . . œ œ œ œ œœœ œœœ # œœœœ œ bœ œ œ œ >œ J 3 3 b >œ J ‰ Œ   b >œœ  J ‰ Œ  >œ j 3 b œ œ3 ˘œ œ œœ. œœ. œœ. œœ. œ œ œ   f >œ 3 œ. œ. œ. œ. b ˘œ ˘œ ˘œ bœ œ œ œ œ œ œ œ J 3  3f 3 œ^ œ^ Œ Œ  ƒ b >œ b œœ

ƒ > œ

ƒ f3 œ

Piatti

3

>œ J ƒ>œ bœ J ƒ >œ bœ J ƒ >œ J ƒ >œ nœ J ƒ n >œ J ƒ j œ œ ƒ> n >œ J ƒ >œ J ƒ >œ J ƒ j œ nœ ƒ> j œœ ƒ> n >œœ J ƒ >œ œ J ƒ b >œœ J ƒ > œ J ƒ j œ > ƒ

Œ œ > ƒ 3 ƒ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ #œ œœ # œ œ œœ œœ œœ œ œ œ # œ œ œ ƒ œœ œœ # œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ # œœ n œœ œ œ ƒ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

3

œ œ

Œ œ. œ.

œ # œœ n œ

n ˙˙

œ #œ

œ œ

n ˙˙

ƒ > œ

œ 

#œ œ

œœ n œœ

œ nœ

ƒ > œ

ƒ # n ww ƒ

œ

ww ƒ ^ # ˙˙ ƒ ^ # ˙˙ ƒ ww^

#w f

f

ƒ > œ

n ˙˙

& ?

3

œ #œ Œ #œ œ œ œ #œ œ f #œ œ œ Œ œ œ #œ œ œ f ˘œ œ. œ. œ. œ. ˘œ ˘œ J 3

239

Pno.

œ  ˘œ œ

3

œ

œ

3

3

> b œœœ œ œ >

œœ > >œ œ œ^

3

3

3

3

œœ. œ J œ. œ J

3

3

3

œ

œ

˘ ˘ œœ. œœ. œœ. œ˘œœ b œœœ œœœ œœœ

>œ œœ

ΠΠ3

3 œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ b œ˘œ œœœ œ œ œ 3

3

3

j œœ œ . œ. œ. œ. œœ J Œ

œ œ. œ. œ 3

3

b >œœ bœ

3

3

3

œœ. œ J œœ. J

3

˘ œœ. œœ. œœ. b œœ ˘œœ b ˘œœ b œ œ œ œ œ œœ œœ. œœ. œœ. ˘œœ b ˘œœœ ˘œœ œ œ 3

3

3

3

œ œ. œ. œ

œœ  ˘œ œ

œœ  b ˘œ œ

^ œ

3

b œœ  ˘œ œ

3

Œ

œœ > b >œœ œ^

3

3

Œ

j 3 b ˘œ œœ œ œ œ b œ . œ. œ. œ. . . . b ˘œ œœ. œœ œœ œœ œ J 3

Œ

Œ

˘œ ˘œ œ œ 3 ˘œ ˘œ œ œ 3

^ œ

œ.

Œ

œ.

>œ œ œœ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 3

3

œ

Œ

3

3

3

Œ

˘ # >œ œ. œ. œ. œ. n œ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœ J 3 3 3 . . . . œ œ œœœœ œœœœ œœœœ # œ # œ œ J œ œ 3 >  ∑

. œœ J 3 >œ œ. œ # œJ

# >œœ

^ œ

3

œ

Œ

b ˘œ ˘œ b œœ œœ 3

˘œ3 œœ 3

œ œ 

. . . n ˘œ b ˘œ ˘œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ. œœ. œœ. ˘œ ˘ œ 3

3

3

3

Œ

^ œ

3

Œ

œ 


41

Esperit lliure Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

245

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

#

#

# & #

&

# & #

## & #

Perc. 2

?

?

?

Œ œ > ƒ >œ œ œ œ œ œ œ

 

& ? & &

Vla.

B

Cb.

? ?

ƒ f3 œ

Œ

œ

3

3

3

œ

>œ œ >œ bœ  œ^ 

3

3

Œ

j œœ œ . œ. f œœ. œœ. J f Œ

3

3

> b œœœ

œ œ >

3

œ œ. œœ.

Œ

˘ œ b œœ œœ œœ œ.   œœ. b ˘œœ ˘œœ œ˘œ 3

3

3

Œ

œ^

œœ > >œ œ œ^

3

œœ. œ J œ. œ J

3

3

3

œ

œ

˘ ˘ œœ. œœ. œœ. œ˘œœ b œœœ œœœ œœœ

>œ œœ

ΠΠ3

3 œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ b œ˘œ œœœ œ œ œ 3

3

3

b >œœ bœ

3

3

3

œœ. œ J œœ. J

3

Œ

3

j œœ œ . œ. œ. œ. œœ J Œ

œ œ. œ. œ 3

œ œ. œ. œ

Œ

˘ œœ. œœ. œœ. b œœ ˘œœ b ˘œœ b œ œ œ œ œ œœ

œœ. œœ. œœ. ˘œœ b ˘œœœ ˘œœ œ œ 3

3

3

3

œœ  ˘œ œ

œœ  b ˘œ œ

^ œ

3

b œœ  ˘œ œ

3

Œ

œœ > b >œœ œ^

3

3

b ˘œ j œœ œ œ œ b œ œ œ œ . ... . . . b ˘œ œœ. œœ œœ œœ œ J 3

3

Œ

Œ

ƒ nœ œ ƒ> b >˙˙

˘œ ˘œ œ œ ˘œ ˘œ œ œ 3

3

^ œ

œ.

3

3

Œ

Œ

˘ ˘ # >œ œ. œ. œ. œ. n œ b œ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœ b œœ J 3 3 3 ˘œ3 3 . . . . œ œ œœœœ œœœœ œœœœ # œ # œ œ œ J œ œ œ 3 >  ∑

# >œœ >œ œ ^ œ

3

œ.

Œ

œ œ. œ. œ. bœ œ œ œ 3

œ œ 

œ œ Unis. > bœ œ. ƒ

œ

Unis.

˘ ˘ œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ b œœ J 3 3 3 . œ. œ. œ. ˘ ˘ œ œ #œ œ œ œ œ J 3

˙ ƒ>

^ œ

˘œ œ

3

Œ

œ 

bœ ƒ> b œ . œ bœ. ƒ> ^ œ ƒ ^ œ ƒ

3

>œ œ

nœ œ > >˙ > ˙

˙ >

b˙ >

˘œ œœ

˘œ œœ

˘ # œœœœ

3

3

3

œ œ #œ

˙. Œ

Œ

Œ

Œ

œ^ œ^

# ˙˙ >

n ˙˙ >

> ˙

3

œ

œ > ^ œ œ v

3

>˙

Œ  œ > ƒ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 3 3 3 3 ƒ 3 œ œCascabel >œ Œ Œ ƒ ˘œ b >œ œœ œœ. œœ. œœ. b # œ˘œ ˘œœ ˘œ œœ b œœ œ œ œ œ œ œ œœ

3

# >˙˙

˙˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ n œœ œ. œ. œ. œ.  œ   > # ˙˙

ƒ

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ 

3 3

ƒ > ˙

Œ

3

3

n >˙ ˙ ƒ ˙ ˙ > ƒ >œ œ

3

3

∑ 3

3

œ

3

^ œ.

f >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

Œ f œœ. œœ. œœ. œœ. b # œ˘œ ˘œœ ˘œœ œ œœœ œ œ œ J 3 3  f 3 ˘ ˘ ˘ 3 . . . . œ œ œ œ œœœ œœœ # œœœœ œ b œJ œ œ œ 3 œ 3 > ∑ ƒ b >œ b œœ

Œ œ. œ.

˙

œ ƒ>^ œ œ ƒv

Vln. II

Vc.

245

Vln. I

245

Pno.

##

?

245

Perc. 1

3

3

245

Timp.

˘3 j 3 œœ œ. œ. œ. # œ œ œ .   ^ œ Œ Œ Œ œ v ∑

?

&

Tuba

n œ œ. œ. œ. # œ œ J   ^ œ 3 œ Œ Œ œ v

3

Hn. 2

Tbn. 2

3

3

œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J

&

Tbn. 1

3 3

>œ œ

245

B b Tpt. 2

ƒ

œœ œœ. œœ. œœ. n ˘œ ˘œœ ˘œ œ œ J

&

Hn. 1

B b Tpt. 1

##

n >œœ

3 3

b˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. n ˘œœ ˘œœ ˘œœ J 3 3 j 3 ˘œ ˘œ ˘œ œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ. œ. œ. b # ˙>˙

3

˙ > #˙ >

Œ œ. œ.

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ 3

œ > b œœœ

3

3 3

œ œ > >œ b œ . œ > œ.

bœ œ. > œ^ œ^

3

œœ. œ J œ. œ J

Œ

3

Œ

3

œ œ

˘ b ˘œ œœ. œœ. œœ. # ˘œœœ œœœ œœ œœœ 3

3 œ. œ. œ. ˘œœ ˘œœ b œ˘œ œœœ œ œ œ 3

œ

3

Œ

3 œ bœ 3

#œ œ œ 3

œ ˙. Œ

# œ^

Œ

Œ

# œ^

Œ


42

Esperit lliure &

&

&

251

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # &

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

# & #

Perc. 2

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

3

n œ. œ. œ. œ. J 3

Œ ∑

˘œ n ˘œ ˘œ œ #œ œ ˘ ˘ ˘ œ œ œ 3 ^ œ Œ œ v 3

>œ œ

n >œ ^ œ œ v

3

3

j œ. œ. œ. œ. 3

3

Œ

œ œ   ^ œ Œ œ v ∑

& &

# #

# & #

˙ n˙ > ˙˙ > >œ œ

# > & # n œœ ? ? ? ?   & ? & & B ? ?

>˙ ˙

3

3

>˙ ˙

˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ n ˘œ ˘œœ #œ J 3 3 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ œ œ. œ. œ. œ.  œ œ   >˙ ˙

˙˙ > >œ œ 3 3

˙ >

b˙ >

#˙ >

>˙

#˙ >

>˙

#˙ >

Œ

œ > >œ œ œ œ œ œ œ >œ

3

>œ œœ

b >œœ bœ >œ

3

œ. 3

3

. œœ œ J œœ. J

Œ

>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

3

3

Œ

... ˘ ˘ œœ œœœ œœœ b # œœœ œœœ ˘œœœ œ œœ. œœ. œœ. 3

œ

3

˘œ œœ

˘œ œœ 3

˘ # œœœœ

b >œ3 œ

œ

3

> b œœœ

œ œ > >œ b œ . 33

. œœ œ J œ. œ J

Œ

3

œ

#œ  #œ

3

bœ > œ. œ bœ. > œ^ œ^

œ

#˙ f

œ

˙

#œ ˙

f

œ #œ œ

œ

> œ œ bœ

Œ

Œ

^ œ

Œ

Œ

^ œ

œ > œ. œ > œ. œ^ ^ œ

œ œ Œ Œ

œ #œ

# ˘œ #œ 

#œ ˙

3

˙ f

f #˙

3

œ œ f> > # œœ

œœ 

œ

3

# œ.

œ

>œ

3

˘œ œœ

œ # œœ

˘œ 3 # # œœ

#œ #œ # œ # œœ # œœ # # œœ œ œ œ

3

3

j # œœ œœ . . œœ. œœ. J

3

#œ #œ œ œ œ #œ 6

6

œ  # ˘œ 3 3

#œ  œ 

œ

œ.

f ˙ f

3

œ

˙

>œ

œ

˘œ œ

œœ. œœ. ˘œœ 3

3

œœ œœ œœ . .

3

3

3

œœ . œœ. 3

˘œ œ

œœ 

3

œœ 

œ œ  ˘œ œ

œœ  ˘œ œ

œœ 

œœ œœ œœ . . œ œœ. œ œœ. ˘œœ

œœ 

3

3

3

3

3

˘œ

# œœ > # œœ > > # œœ œ >

3

3

3

j œœ œœ . . œœ. œœ. J

œœ # œœ .  œœ. # ˘œœ

3

# ˘œ

3

j œ. œ. œ. œ. 3

>œ

3

# >œ œ . œ

#œ 3

œ

˙ f

˙

œœ  œ œ 

3

œœ  ˘œ œ 3

3

˘œ

œœ  ˘œ œ

œ œ

œ >#œ. œ >œ œ. œ œ.

3

˙

3

# œœ > > # œœ

3

3

3

œ >

# >œ # œ .

3

3

œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ J  3

œœ œœ  

3

j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # ˘œœ . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ J 3

j œ. œ. œ. œ. 3

œ

œ œ  3 œœ  ˘œ œ

œœ 

3

œœ  ˘œ œ

˘œ œ

˘œ œ

3

3

# ˘œ

˘œ

˘œ

3

˘ œ˘ ˘ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ.

3

Œ

œ

> . #œ œ

˙

j œ

œ

# œœ >

# œœ >

œ

3

˘œ

3

>œ

3

œ

# >œ

3

œ

œ

>œ . œ œ

œ

œ

> œ. œ œ

œ

œ 3

œ. #œ > # >œ # œ .

3

3

Œ

3

œ

œœ  œ œ  3

˘ œ˘ ˘ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. 3

œ œ. œ >

# >œœ

3

œœ 

3

Œ

#œ ˙

œ 

3

˙

œ

˙

3

œœ . œœ.

# >œ # œ .

>œ œ . œ

œ

œ

œœ œœ # œœ . .  3 œ œ # œœ œ. œ. 

Unis.

3

j 3 # œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ 3 j œœ œœ . . j œ œ œ. œ.

>œ . œ œ

>œ œ œ .

œ

3

œ

3

3

œ

œ

œ. œ

3

3

œ

œ

>œ

œ.

#œ. œ

˙

Œ

œ

œ

3

>œ œ . œ

œœ œœ

3

j #œ œ

Œ

#œ œ

œ

œ

3

Œ

Unis.

3

# œœ >

j œ

œœ œœ

3

œ

#œ. œ

# >œœ

˘œ

>œ

œ

˙

3

3

˙

f

>œ

3

œ œ >˙˙

f ˙ ˙

# œœ

>œ

3

3

œ #œ  œ œ # # œœ # œœ œœ # œœ œ œ

#œ. œ

˙ ˙ f Œ  œ >f ˘ > > j˘ ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.

œ

3

œ ˘œ œœ

œ. >œ

# œœ

˙

˘ j œ œ. œ. œ. œ. œ f>

3

œ >#œ. œ >œ œ. œ

3

œ

3

˙ f # >œœ œœ. œœ. J f 3 3 j # œœ œœ. œœ. >f 3 œ # œj œ œ> œ. œ. f

˘œ œ

œ

˙

a2

6

3

3

œ 

œ

œ

# >œ

3

3

3

# >œ œ . œ

œ

˘œ œ

f

3

. . . # ˘œ œœ œœœ œœœ # œœ œ 3

œœ 

3

>œ œ >œ œ Œ

œ. œ. œ. œ œ œ

˘œ œ

Œ

3

3

œ

3

#œ ˙

f

n˙ #˙ > œœ. œœ. œœ. œœ. # ˘œ # œ J 3 j 3 œ œ œ œ # œœ œ. œ. œ. œ.  > n # ˙˙

b˙ >

˙

f a2 ˙

# >˙ # ˙

˙ n˙ >

nœ œ > >˙ ˙

3 3

###

˘œ œ

œ

#œ œ

3

f #˙

œ. œ. œ. œ. n œ œ œ œ # # ˘œœ J

&

251

Vln. I

œ > ^ œ œ v

3 3

œœ. œœ. œœ. œœ. J

251

Pno.

>œ œ

>˙

f

a2

251

Perc. 1

# & #

251

Timp.

##

?

251

Hn. 1

#

a2

#œ œ

3

#œ œ J

œ

3

˙

#œ. œ

>œ

œ.

œ

# >œ # œ .

œ

> œ. #œ #˙ #˙

œ


43

Esperit lliure ∑

256

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

#

# & # &

##

? &

##

#œ. ˙.

## & # & &

# #

#œ œ. ˙. > œ > œ. ˙.

œ > œ. ˙.

˙ >

# >œœ 3

# œœ >

&

?

# œœ > > # œœ

3

3

3

3

Tbn. 2

Tuba

? ? ?

256

Timp.

256

Perc. 1

Perc. 2

 

œ >

3

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

3

>œ

3

>œ

#œ. ˙.

œ > œ. ˙.

#œ œ. ˙. > ˙ > ˙ >

#˙ > #˙ >

3

3

˘œ ˘œ

3

ƒ # >œœ ƒ

# œœ ƒ> # œœ ƒ> # œœ ƒ> > # œœ ƒ

œ ƒ>

3

3

Œ

ƒ 

∑ ∑

3 3

3

3

3 3

3

>œ œ

˘œ œ

œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J

˘œ œ

3

3

j 3 œœ œœ œœ œœ œœ . . . . j 3 œœ œœ œœ œœ œœ . . . . j 3 œœ œœ œœ œœ ˘œœ . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. ˘œœ J

œœ 

œœ 

œœ  ˘œ œ

œœ  ˘œ œ

3

˘œ œ

˘œ œ

3

3

j 3 ˘ œ. œ. œ. œ. œ

# >œœ

˘œ

˘œ

3

˙ >

# œœ > # œœ > # œœ > > # œœ

3

3

3

3

œ >

>œ

ƒ

Œ

œ 

3

˘œ œ œœ 

#˙ >

3 3

3

3

Œ

œ J ‰Œ

 #˙

œ J ‰Œ

j ˙ œ ‰Œ  # >œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ ‰ Œ J J 3 3 3 j 3 j‰ Œ # œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ > 3 j 3 œ # œj œ œ œ œ ‰ Œ œ> œ. œ. œ. œ. œ  3 j 3 œ # œj œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œœœœ > . . . . > . . . . # œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ J J 3 3 3 j 3 j œ œ. œ. œ. œ. œ ‰ Œ >

˘œ œ œœ 

j 3 œ. œ. œ. œ. # ˙ >

3

j œ ‰Œ

˙  ˙

3

3

j œ ‰Œ

#˙ 

3

j 3 œœ œœ œœ œœ n ˙˙ . . . . > j 3 # ˘œ œœ. œœ. œœ. œœ. œ j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  œœ. œœ. œœ. œœ. n # >˙˙ J

œ. >œ

œ

3

œ

œ 3

j‰ Œ ˙ œ  j ˙ œ ‰Œ >  ˘ j˘ ˘ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ J 3 3 >œ > > Jœ Œ ‰Œ

. # œ œ œ. œ. >œ œ œ. . . œ œ œ

>œ

#œ.

3 3 ƒ 3 3 3 3 # >œ œ œ œ œ œ 3 œ . . #œ œ œ œ œ . . œ > œ. .> . ƒ 3 3 3  œ œ œ œ. œ. œ. # œ œ . > > ƒ > >˙ ˙ ˙ > ƒ >˙ > ˙ ˙ > ƒ

œ

#œ œ # œœ œœ # œœ œœ b œœ # œ 6

œ œ

#œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ #œ # œ #œ

˙˙> >˙ ˙

> # œ # œ # ˙˙ œ œ œ #œ 6

# ˘œ œ  # œ # ˘œ 3 #œ œ   3

œ œ J ‰Œ

œ ‰Œ J œ œ J ‰Œ

Œ ˙ # œ.  œ >œ œ œ œ œ. >œ œ œ œ œ. œj ˘œ œ ˘œ œ ˘œ œ >œ œ >œ œ 3

˘œ œ

Œ=80

œ ‰Œ œ J

>˙ ˙

œœ. œœ. œœ. œœ. # # >˙˙ J

>˙

3

œœ  ˘œ

3

3

3

3

3

 #˙ ˙  #˙

3

3

>˙ ˙

˘œ œ

œ œ   ^ œ Œ œ v ∑

>˙

˙ ƒ> w w ƒ ˘ ˘ > ˘ ˘ > j˘ j˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ 3

3

>˙

#˙ >

&

˘œ ˘œ œ œ

3

j 3 ˘ œ. œ. œ. œ. # œ

?

Vln. II

œ œ œ œ   3 œœ œ œ   ˘œ ˘œ œ œ 3

3

&

œœ œœ  

3

j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # œœ . . . .  j 3 œœ œœ œœ œœ # ˘œœ . . . . œœ. œœ. œœ. œœ. # # ˘œœ J

>˙

>œ œ œ. ˘ ˘ # œ œ. œ. # œœ œœ

3

˙ >

> ˙

#˙ >

&

256

Vln. I

3

ƒ

œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ J  3

256

Pno.

#˙ >

˙ >

3

˙ ƒ> > ˙

#˙ >

˙ >

. # œ œ œ. œ. >œ œ œ. œ. . œ œ

3 3 3 # >œ œ œ œ œ. œ. # œ œ œ œ œ œ . œ. # œ # œœ œœ œ. œ . . . . >   3 ƒ 3 ˘œ ˘œ 3 3   œ œœ œ œ 3 > œ . . . ˘ ˘ 3 3 # >œ œ œ. œ. # >œ œ œ. œ. # œœ œœ œ œ # œ. œ œ œ œ. œ. # œ. œ. > 3 3 3 ƒ 3 3

œ > œ. ˙.

# & # # œœ > ##

>œ œ

ƒ 3 # >œ œ

# & # #œ œ. ˙. >

256

Hn. 1

>œ

6

# >˙˙ ˙ >

Œ œ F

>œœ Œ=80 J ‰Œ ∑ >œ œ J ‰Œ >œ œ ‰Œ J >œ œ ‰Œ J j œ ‰Œ >

∑ ∑ ∑ ∑

œœ œœ ˙ œ œ œœ œ œ J œ

˙œ . œ J

œœ œœ 6

œ w w

œœ œ

π

˙ ˙

œ

œ œ

3

œ œ

˙

w π

w

w

π ˙. w π

œ

œ #œ œ

œ ∑

˙ w

#œ œ ∑


44

Esperit lliure ∑

#

#

# & #

# & #

?

?

?

?

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

# & #

? # & #

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # 263

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

263

Timp.

Œ=90

Picc.

263

Perc. 1

Perc. 2

263

263

Pno.

& ?

263

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

˙. œ œ œ œ ˙ f> 3 œ 6 œœ œ œ œœœ ww

œ ˙ œ œ œœ œ ˙œ . œ œ œ œ œ œ 3 œ 6 œ #œ œ œ œœ œ œœ œ œ 3 œ ˙˙ ˙ # œœ œœ # ˙w

w p

˙

œ œ

w

#œ œ

˙.

œ

w

œ œ

˙ w

œ œ

w w

p

˙

œ œ

˙

˙ w

œ œ

w ˙

˙

œ œ œ

#˙. œ œ #œ ˙ F> 3 œœœœ œ 6 œ œ œ #œ # œ 3 œœ œ ˙. ˙˙ . œ ˙. . π ˙˙ .

œ œ

œ œ œœ

ww

œœœ # ww

3

˙

œ #œ # œœ # # œœ ## œœœ f 3   # # œœ ‰ œœ #œ œ J Œ=90

˙˙ #˙

ww

w

w

#w #w

w w

  # œœ ‰ œœ J F pizz. # œ œ # œ ‰ œ J f pizz. #œ ‰ ‰ œ F>

˙

˙ π

pizz.

œœ œœ œ œ J

œœ œœ J

œœ œ J

 œœ J

# œœ œœ #œ ‰ œ J f# œ œ # œ ‰ œ #œ œ J >œ # œ #œ ‰ f # >œ # œ ‰ œ f   # œœ ‰ œœ J

f œ # œ ‰ œ œ # œ œ J J f j œ ‰ # œj ‰ # œ ‰ ‰ œ > f>

œ œ œ œ J

œœ œ J œœ œ J >œ

œœ œ œœ œ

œ

# >œ

œœ œ J œœ œ J œ

>œ œ # >œ œ œœ œœ J œ œ œ œ J

œœ J œ œ J

j j œ ‰ œ ‰ >

bœ œ œ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙ f 3 œœ œœ œœ œ ‰ œ œ J J >œ b >œ > œ œœ

ƒ n >œ n >œ > bœ œ œ ƒ   n b œœ ‰ œœ œœ J J ƒ n œ œ œ nœ ‰ œ œ J J ƒ j nœ ‰ ‰ œ œ > ƒ

œœ œ œ

>œ

œœ œ J œ

œ >œ œ  œœ œ œ

œœ J œ œ J

‰ œj ‰ >


45

Esperit lliure ∑

q»100

accel.

q110

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

# & #

?

# & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

?

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # 272

Hn. 1

&

Hn. 2

&

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

272

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

272

272

Pno.

& ?

272

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

b œœ œ J f œ œ œ J ‰

œ œ œ ‰ œœ œœ œœ J œœ œœ œœ ‰œ œ œ J >œ >œ b >œ œ œ œ

œ #œ # œœ # œœ œœœ ˙˙ #˙ f 3   # œœœ ‰ œœœ œœœ J J >œ œ # œ >œ œ >œ

œœ œ J œœ œ J

f> œ b >œ >œ > > b ‰ œ œ œ œ #œ œ œ f b œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ J J J J f œ ‰ œ œ œ œ # œ ‰ œ œ œ œœ œ œ œ J J J J f j j œ ‰‰œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ >f > >

œœ œ

œœ œ J

œ >œ œ

# œœ #œ J f œ # œœ J ‰

œ ‰ œœ

œœ œœ œœ J œœ œœ œœ ‰œ œ œ J >œ # >œ >œ >œ # >œ > #œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ

>œ œœœ œ œœ> œ œœ> >œ >œ >œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

Triangle

b˙ b b ˙˙˙ œœ b b ˙˙ œ J ƒ œœ b b b œœœ b b œœœ œ b œ J 100 bœ Div. >œ q» > b >˙ b b ˙˙ b˙

ƒ >˙ >œ > >œ >œ # >œ >œ bDiv. b # œ ˙ œ œ œ œ ‰#œ œ >> > ƒ> arcob ˙    b˙ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J J J J J ƒ arco > œ œ œ # œ ‰ œ œ œ œ b b ˙˙ œ œ œ œ œ œœ œ J J J J J ƒ j j j œ œ ‰ # œj ‰ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ > > >

œ

œ œ

bœ bœ

> b b ˙˙

accel.

> b b ˙˙

> b b ˙˙

b >˙˙

b b ˙>˙

> b b ˙˙

b b >˙˙

>œ

bœ bœ

b b b œœœ

b >˙ b˙

œ œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ b b œœ

bœ q110 bœ > b˙ ˙

œœ œ

>˙ ˙

b ˙>˙

>˙ ˙

b >˙˙

> b b ˙˙

>˙ ˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ >œ J

b >˙ ˙

œ

˙ ˙˙

> b ˙˙

b >˙ b˙

accel.

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ

b˙ b ˙˙

b b b ˙˙˙

b b b ˙˙˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ Œ J ƒ

arco

Œ=114

272

>˙ ˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ J‰ Œ

bœ œ

b >˙˙

accel.

bœ bœ

œ b œœ

>˙ ˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ ‰ ‰ œ >œ ‰ ‰ >œ

b˙ b ˙˙

b ˙˙˙

˙ b b ˙˙ œ œ

>œ

œ œ

œ b b œœ

bœ bœ > bŒ˙=114 ˙

˙ ˙˙ œœ œ

>˙ ˙

>˙ ˙

>˙˙

b ˙>˙

>˙ ˙

b ˙>˙

>˙ ˙

> b b ˙˙

>˙ ˙

b >˙˙

>˙ ˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰

b >˙ ˙

œ œ

>˙ ˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ J‰ Œ


46

Esperit lliure accel.

280

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#

# & #

# & #

?

# & #

# & #

&

#

#

# & #

280

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

###

& &

# & #

?

?

?

?

280

Timp.

280

Perc. 1

Perc. 2

 280

Pno.

& ?

280

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

q»120

bœ œ

bœ accel. b œ b >˙˙ >˙ ˙

b >˙˙ b ˙>˙

œ œ œ b œ œ œ n œ bŸw œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ

F œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ b œ œ n œ œ œ œ œ ∑ b œ n œ œ œ œœœœ œ p F b œ œ n œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ n œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œœ œ œœ œ b œ œ n œ œ œ b œ œ œ n œ ∑ b œ œ œ œ œ œœœ œœœ p F nœ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ

bœ nœ œ œ bœ œ œ nœ

p bœ œ nœ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ œ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ p nw nw p bw

a2

bw p

nœ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ p bœ œ bœ œ œ œ œ œ p

nw p bœ p bœ p

nw œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

nœ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ p œ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ nœ œ p bw bw p bw

bw

p

bw p bw  p

bw 

p

b ˙˙˙ œ b œœ

>˙ ˙

œ œ

>˙˙ >˙ ˙ >˙ ˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰

w p

q»120

w F

p

bw p

œ œ

bw f

w

w 

w p

œ œ

œ œ

bœ bœ

bw

œ œ

œ œ

œ œ

∑ ∑

bœ bœ nœ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ n œ œ œ bœ œ œ œ œ p bœ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ p bœ p bœ

f bŸw bw fŸ bw bœ œ œ œ Jœ Jœ > > f œ b œ œ >œ œ Jœ J f > F nœ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ n œ œ œ # œ œ œ œ œ œœ œ œœ n œ œ # œ œ œ n œ œ œ # œ n ˙ œ œ n œ # œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œœœœ œ ˙ œ œ œ nœ F ƒ n˙ œœœ œ w w F ƒ w bw w f F n œ œ # œ n œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ F ƒ nœ œ œ œ ˙ œ œ œ nœ nœ œ œ œ ƒ F nw w w f F nœ œ œ œ n ˙˙ œœ œœ œœ b œœ nœ œ œ œ ƒ F nœ œ œ œ n ˙˙ œœ œœ œœ b œœ nœ œ œ œ ƒ F œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ n œ œ œ # œ œœ- .. œœ- œœ- œœ- œ- œœœ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ J F 3 f 3 œ nœ œ œ #œ œ n œ œ œ # œ n œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ n œ # œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ- . œ- œ- œ- œ- œF f w w b œœ- .. œœ- œœ- œœ- œœ- œœJ 3 F f w w œ- . œ- œ- œ- œ- œJ 3 F f w F w  F

bw

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ w p >œ ‰ ‰ œ >œ ‰ ‰ >œ

˙ b b ˙˙

œ

Piatti

f

Œ  ∑ ∑

œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ bw œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ bw f > b œ œ n œ b œ œ n œ œ œ œ œ œ b œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ J Jœ F f œ bœ œ œ nœ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ b˙ œœœ œ > f F bœ œ bœ bw œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ F

F

w F

w

f bw f


47

Esperit lliure

286

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

? # & #

Perc. 2

#

# & #

œ œ

œ nœ œ œ J

œ

œ nœ J

^j ^ j œ œ œ œ bœ > œ œ œJ n œ œ

œœ

n œœ n œœ

>œ . œ œ. œ. œ œ

œ n˙

œ n˙

œœ J

nœ œ n ˙˙

œœ

œ

œœ œ

>˙ ˙

œ œ J

œ œ

˙ >

^j ^ œ œ

œ

œ

- - - ‰ œœ œœ œœ œœ JJ jj ‰ n œœ œœ œœ œœ - - - -

œ

‰ œ- œ- œ- œ- œJJ J w

œ

œ^

œ^

œ. œ.

ƒ œ bœ ˙. œ bœ ˙.

œ œ œ œœ b œœ ˙˙ bœ

˙

œ nœ œ œ 3

œ

^ ^ ^ b œj jœ bœ. œ œ œ œ bœ J ˙ œ nœ œ œ œ

˙ ˙.

œ bœ œ œ œ 3

œ bœ œ œ œ 3

>˙ nœ > ^j ^ ^ œ œ bœ œ bœ œ œ œJ œ b œ v v v >˙ nœ >˙

œ

>œ œ n œ^ œ^ ^ J nœ nœ J œœ œœ

>˙ b˙

n œœ

>˙ b˙

n œœ- .. œœ- œœ- œœ- .. œœ- œœ- n >œœ .. œœ œœ.  J

 

œœ . -. b œ- . œ.

 

œ

n œ . œJ œ œ^ œ^ œ^ ˙ ˙.

œœ

j œ >œ b œ

˙ ˙

˙ ˙.

˙.

œœ

>. . œ œœ

œ Œ  Œ 

œ^ J

˙ ˙ >

œœJ j œ nœ. œ œ œ- œ . œ œ. > b œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- b >œœ .. œœ œœ. ‰ JJ J

œ

3

>˙

˙ ˙ > >œ . œ œ. œ. œ œ

œœ œœ n œœ

^ œ

œ bœ ˙.

˙ œ. b œœ b œœ œ bœ œ bœ œ œ J > nœ œ œ nœ j> œ bœ œ œ 3 >˙ nœ œ nœ œ œ œ œ ˙ n œ œ

˙.

Œ

j œ >œ b œ >˙ œ

œœ œœ n œœ

œ œ

nœ.

œ >œ n œ J

nœ œ n ˙˙

œœ

œ ˙ w

^ œ

œœ

w

œ^

œœ J

œœ œœ

Ÿ œ bœ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œ œ b w˙ . J

˙ bœ.

œ.

j œœ œœ - œ- œœ œ J

œœ œœ

œœ œœ 3

∑ ˙  F œ

^ œ

j œ- . œ- œ- œ- œ- œ- œ . œ œ.  >

Œ

bw

^j ^ ^ j bœ œ >œ œ œ œ ∑

œ Œ 

œ

Œ 

˙  F œ œ œ 3

?

& &

Vla.

B

œ

? ?

œ b œ œ œ œ b œ œ ww œœ

˙ ˙

œ

œ œ œ bœ œ. bœ œ œ J J œ œ œ bœ œ

œ >œ b œ J œ >œ b œ J

œ bœ J

œ^ œ^ J œ^ ^ J œ

œ J

œ

œ^

w

œ^

w

œœ

˙ ˙

œ œ œ bw œ bœ œ œ œ bœ bw

bœ.

j œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ bœ

œ

˙

œ >œ b œ J œ >œ b œ J

œ

œ^ J œ^ J

˙

œ^

œ^

œ^

œ^

˙ ˙ œ bœ

œ bœ œ œ 3

b œ . œ œ œ^ œ^ œ^ J bw

œ. œ.

œ b >œ œ œ J ˙

œ

ƒ n˙. ˙.

œ œ

n˙.

œ

ww ƒ

n˙.

œ

ƒ ˙.

œ bœ

˙ nœ œ œ œœ

˙ ˙

œ

˙

œ

œ nœ

w n ˙˙ ..

ƒ >œ >œ œ ≈ ƒ

ƒ œ ƒ

œ bœ ˙. œ bœ ˙.

œœ >œœ J j œœ œœ > œœ >œœ J

ƒ œœ . .

ƒ >œ œ b œ^ ^ b œ^ Div. w œ J w bœ J ƒ w ^ ^ ^ œ >œ œ œJ œ b œ J ƒ

˙

œ bœ J

œ

bœ J

jœ œœ œ œ J Œ

>œ J

3 3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3

Œ

b œœ œœ J

bœ œ œ ˙

œ œ

˙. œœ œ œ J œ œ œ J œ œ

3

j œ œ œ

Œ

œ

3 3

œœœœœœ œœœœœœ

j œ œ œ

œ ˙ œ œ œ bœ

œ >œ

œœ > œœœœœœ œœœœœœ

w>

w 

œ >

œ œ œ J

Œ

˙˙>

œ >

Œ

˙˙

˙ n ˙>

j œ œ œ œ œ œ

Œ

œœ b œœ

>œ œ J j œœ > >œœ J

b œœ J

œ œ > > œ

Œ

Œ

˙> ˙

œ J

œ œ œ œ J

˙˙

œ >œ J

ƒ bœ œ ˙. Div.

˙

œ

œ J

œœ b œœ

w ƒ w ƒ œ

œœ œ œ J œ œ

œ J œ œ

ƒ œœ ≈ œœ œœ ƒ> > >œœ >œœ œœ ≈

œœ œœ . œœ œœ  - >. . œ- b >œ . œ œ. œ œ. œ œ 

œ œ bœ ˙

œ œ œ ˙˙ œ b œœ œ œ

>œ >œ œ œ ≈œ œ

3

^j ^ œ œ

ƒ ˙. ˙. ƒ ˙.

n ˙˙ ..

n œœ

3

3

Vln. II

Cb.

œ J

Ÿ œ œ bw œ b œ œ œ œœ b œœ œœ œ b w œ œ bœ

˙

j >œ œ

Vc.

œ J

œ œ n ˙˙

Ÿ bœ œ œ bw bœ œ œ œ

&

286

Vln. I

^j ^ œ œ

˙  F

286

Pno.

^ œ

j œ œ bœ >

œœ b œœ J

œ J

?

œ^ ^ J œ

?

œ

œœ b œœ J

>. . œ œœ

?

œ J

œ œ J

œ

˙ ˙

œ. bœ œ œ J

# & # n œœ .. œœ œœ > . b >œœ .. œœ œœ. ?

286

Perc. 1

œ

œœ

286

Timp.

˙ œ œ

˙

œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ wœ . b œ œ œ J J œ œ œ bœ

˙ œ œ > J

#

&

Tuba

w œ œ œ œ bœ œ œ œœ b œœ œ b œ œ œ œ w

# # œ >œ n œ & # J

Hn. 2

Tbn. 2

˙ ˙

œ

&

Tbn. 1

œ

# & #

286

B b Tpt. 2

##

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 1

#

œ bœ œ w œ bœ œ œ

˙

œ

œ J

jœ œ

bœ J

œ J

œ bœ

j œ œ œ œ œ œ

œ œ œ J


48

Esperit lliure Ÿ bw

293

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

f

# & # n˙

Perc. 2

?  

293

Pno.

& ?

293

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

œ œ Jœ > œ >œ œ J

œ œœ œ

f ## œ j œ œ œ n Jœ & f ### n w & f 293 # œœ œ œœ b œœ & n ˙˙ œ f # j œ j & œ œ œ nœ f # œ- . œ- œ- œ- œ- œ& # œ. œ œ œ œ œ J 3 f 3 # # n œ . œj œ œ œ œ & œ- . œ- œ- œ- œ- œf- - - - - b œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ ? J 3 f œ . œ œ œ œ œ? J 3 f ? bw

293

Perc. 1

bœ > bœ

> ## n ˙ œ œœ œ & ˙ œ œ œ nœ f # œ j œ œ œ n Jœ & # f j œ j œ œ œ bœ ? bw

293

Timp.

#

f bŸw bw fŸ bw œ Jœ f œ Jœ f

? ?

f

b˙ f œ

f

œ

˙ ˙

œ œ œ œ b œ œ ww œ œœ b œœ œ b œ œ œ œ

˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ wœ . œ > J œ œ œ bœ J œ. ˙  œ œ

œ œ

œ nœ œ œ J

j n >œ œj œ œ^ œ^ œ jbœ œœ œ J > œ

j œ œ œ^ œ^ bœ œ œ œ J

œ

œ nœ J

j n >œ œj œ œ^ œ^ œ

œ^ ^ J œ

œ >œ n œ J œœ

n œœ

œœ œ J bœ

^ ^ j n œ œj œ œ œ > œ >œ . œ œ. œ. œ œ  nœ. œ œ œ. œ œ > . > b œœ .. œœ œœ. >œ . œ œ.

Œ 

œ^

œ^ œ

œ J œ^

^j ^ œ œ

bœ œ œ J

œ

j œ œ œ n œJ

nœ œ n ˙˙

œ

Ÿ œ bœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ b w˙ . J bœ œ

˙ bœ. nœ. œœ

œ

>˙ ˙

œ œ J

œ œ

˙ >

bœ œ œ J v v œ

˙ bœ

>˙

œ œ œj œ n œj n œœ

œ œ^ œ^ J

˙ ˙ >

œ

Œ 

œ^

œ

˙ ˙

œ. œ.

ƒ œ bœ ˙. œ bœ ˙.

 œ œ œ œœ b œœ ˙˙ bœ  œ œ œ b ˙˙ œ b œœ œ œ  œ ˙ nœ œ œ  œ œ n˙ ˙ œ œ

˙

œ nœ œ œ œ 3

˙ b œ . Jœ ˙

3 œ b œ œ œ b œj œ œ œ œ bœ J v œ n vœ œv œ œ

œœ

œ

n œ . œJ œ œ^ œ^ œ^ n œ J ˙ ˙. ˙ ˙.

œ bœ œ œ œ œ œ 3

œ bœ œ œ œ œ œ 3

n œ- . œ- œ- œ- œ- œœ. œ œ œ œ œ J 3 3 j . œ œ œ œœœ n œ- . œ- œ- œ- œ- œ-

œœ œœ. 

3

^j ^ œ œ ∑

˙  F œ

Œ

^

œ

>˙

nœ > ^j ^ ^ œ œ bœ œ bœ œ œ œJ œ b œ >˙ v nvœ v >˙

œ

>œ œ n œ^ œ^ ^ J nœ >˙ b˙

n œœ

>˙ b˙

n >œ . œ œ. œ. œ œ 

œ. nœ. > œœ- .. œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- >œœ .. J

œœ  œ œ.

j œ >œ b œ

œ Œ 

œ bœ ˙.

˙ ˙.

˙.

œœ

‰ b œ œj œj œ œj b œ . œ œ  - - - - - > . w

œ.

3

>˙

˙ ˙ > >œ . œ œ. œ. œ œ 

œœJ j œ nœ. œ- œ . > b œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- b >œœ .. ‰ JJ J

œ v

˙

˙ œ . b œœ b œœ œ bœ œ bœ œ œ J > nœ œ œ n œ j b >œ œ œ œ 3 >˙ nœ œ nœ œ œ œ œ ˙ n œ œ

˙.

Œ

œ >œ n œ J

œœ œœ n œœ

- - - ‰ œœ œœ œœ œœ JJ jj ‰ n œœ œœ œœ œœ - - - -

Ÿ bœ œ œ bw bœ œ œ œ

Ÿ œ œ bw œ b œ œ œ œœ b œœ œœ œ b w œ œ bœ

œ œ œj œ n œ œ J j j œ œ œ œ bœ œ w œ œ J> œ n˙ œœ œ

œœ J

^ œ

œœ œœ

œ œ

bœ œ œ J

w

^ œ

œ

˙ ˙

œ œ n ˙˙

∑ ˙  F

˙

œ^

œœ œœ. 

b œ- . œ- œ- œ- œ- œ- b >œ . œ œ.  J 3

bw

>   j œ œ b œJ œ b œ œ ÿ ÿ ∑

œ Œ 

œ

Œ 

˙  F œ œ œ 3

œ> œ Jœ

˙ ˙

œ b œ œ œ œ b œ œ ww œœ

j >œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ . b œ œ œ J œ J œ œ ^ ^ œ œ

^ œ

œ œ œj œ b œj

œ^ ^ J œ

œ^

w

œ^ œ^

œ^

œ

œ œ œ b œJ J

n œœ

œœ  œ œ.

j j j œ œ œ b œ œj b >œ œ œ f Unis. œ b >œ œ œ œ bœ J œ b œ œ œJ J J f œ >œ b œ bw J f œ

œ œ J

j œ œ bœ >

bw bw f œ b >œ Jœ f

œ bœ œ w œ bœ œ œ

˙

ƒ ˙. ˙. ƒ ˙.

ƒ n˙. ˙. ƒ n˙. ƒ ww

ƒ n˙.

ƒ ˙.

ƒ n ˙˙ ..

œ œ œ bw œ bœ œ œ œ bœ bw

˙ ˙

œ. œ.

œ

œ

œ

ƒ >œ >œ œ œ >œ œ ≈œ œ œ œ J ƒ j œœ ≈ œœ œœ œœ œœ > > > ƒ >œœ >œœ œœ œœ >œœ ≈ J ƒ >œ >œ œ œ >œ ≈ J ƒ

œœ b œœ

>œ œ J j œœ > >œœ J >œ J

j œ ≈œ œ œ œ > ƒ> >

ƒ œ ƒ

j œ >

 n˙

 ˙

œœ J‰Œ œœ ‰ J œ f œ ‰Œ J œœ ‰ J œ f j œœ ‰ Œ

œ ‰Œ J

œ J‰Œ

 ˙˙ b œœ ‰ Œ J  j ˙ œ ‰Œ ˙ œ ˙> ˙

 ˙ n˙ > ˙˙>  b ˙> 

b˙ >

w  

Œ 

œ J‰Œ

n ˙˙  j ˙ œ ‰Œ ˙ œ  ˙ œ J‰Œ

œœ b œœ

ƒ n ˙˙ ..

œ bœ ˙. œ bœ ˙. ƒ œ bœ ˙. ˙. >œ œ œ >œ œ j œ b œ b œ œ œ . bœ œ œ œœ œ J J ƒ œ b œ b ˙. ˙ œ ˙ œ bœ œ œ œ ˙ ƒ 3 ^ ^ b˙ > ^ œ^ œ^ ^ œ >œ b œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ J ˙ J J J 3 ƒ ^ b œ^ > ^ œ^ œ^ ^ b w œ œ >œ b œ œ œ œ ˙. œ œ J J J J ƒ ˙ ˙

œ

œ nœ

ƒ w

w f œ

œ œ bœ ˙

œ œ ‰Œ J j œ ‰Œ œ œœ J‰Œ œ J‰Œ j‰ Œ œ

Œ 

œ ˙ œ œ œ bœ b˙

œ ≤ œ J ‰œ  F œ ≤ b ˙ œ œ œ bœ ˙ œ ‰œ  J F œ œ b ˙˙ œœ J‰Œ  œ œ œ œ œ ˙˙ Jœœ ‰ œ≤ œ

 F ˙ œ ‰Œ J 


49

Esperit lliure &

&

301

Picc.

Fl.

Ob.

&

E. Hn.

&

b œ œœ b œœ œ 3

#

3

# & # n œœ œœ n œœ 3

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

&

Tbn. 2

Tuba

# & # ? ? ? ?

301

Perc. 1

Perc. 2

 

301

Pno.

#

# & #

301

Timp.

#

&

∑ n ˙˙ . f n ˙˙ . f

∑ ∑

œœ

‰ œ nœ œ F> > >

b œœ œ

> > b œœ œ

> > >

˙œ . > ˙œ . >

b œœ b œœ œ œ > 3 f 3

f 3 n œœ n œœ œœ > f 3 œ œ œ f> 3

œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

 b˙ f >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ F Triangle >œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ F

bœ bœ

œ

n œœ

œ

n œœ

Vln. II

&

Vla.

B

œ œ bœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ ∑

∑ œ

˙.

>œ

œ œ bœ œ œ

œ

3 3

jb œ œ

œ J

œ >œ >œ >œ

?

?

bœ ‰ ‰ œ Œ F

>œ

œ

>œ .

Œ

>œ

F œ b œ >œ >œ >œ J

bœ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ > > > >

f

œ

œ nœ œ œ > > >

œ >

b œœ >

f

b œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ n >œ b >œ œ

œœ

˙˙

b œ˙ .

œ n œ œ œ œœ œ

œœ

˙˙

b ˙œ .

>œ œ œ œœœ >œ œ œœ  œœ œœ

œ œ

œ

Œ

>œ ‰- n œ

> ‰- n œœ

  >  œœ œœ b œœ œœ J

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

3

œ

œ

>œ œ

>œ œ

>œ œ

>œ œ J

>œ œ

œ œ œ

j œ

˙

F bœ > 3 bœ œ œ œ œ œ œ F> ∑ 3 nœ nœ œ œ œ œ œ œ F>

œ

œœ

˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

#œ ‰

 œœ >

∑ ∑

F

œœ œ œœ b œœ >œ > >

n ˙˙ F n ˙˙ F

∑ œœ

œ > n >œ >œ

b œœ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > >

œ œ bœ œ

F b œœ ‰ ‰ œœ Œ F>

œœ œ œœ b œœ œ > > >

>œ œ >œ œ

bœ œ

œ >

n œœ ∑ œœ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ Œ

n œœ

bœ œ

>œœ œœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

œ

‰ œ nœ œ > > >

œœ œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ J >œ œ œ œ œ J

œ

bœ ‰ ‰ œ Œ > ∑

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

> ‰ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

j œ bœ ˙. ˙.

bœ >

œ

>œ œ J >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ J F >œ œ œ œ œ >  œ œ J J F > > > ‰ œ œ œ bœ ‰ ‰ F>

>œ

>œ

>œ J

œ b >œ >œ >œ

‰ ‰ œ Œ

œ n œ œ œ œœ œ

b >œ ‰ ‰ œ

bœ >

3

∑ œ nœ œ œ œ œ

∑ > 3 Div. bœ œ œ bœ ‰ b˙ f 3 b >œ b œ œ ˙ f 3 b >œ bœ œ ˙ f b >œ

œ nœ œ œ œ œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >˙

œ

>œ

‰ ‰ œ Œ

f

œ

˙˙ ..

˙˙ ..

œ

f >œ

œ >œ œ >œ œ J

n >œ œœ n œœ œ f >œ œ n œ nœ œ œ œœ f >œœ J

 œœ

œ bœ J

œ n >œ >œ >œ

>œ œ œ

œ J

˙˙

f 33 nœ bœ œnœ f> 3 nœ bœ œnœ f>

œ

˙˙

‰ œ nœ œ F> > >

œœ

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ f ∑

>œœ œœ œœ œœ œœ b b >œœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ J J J J f > bœ ‰ ‰ œ Œ bœ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ bœ œ > > > > > F f b >œœ œœ J F >œ œ J F

bœ œ œ

Cb.

œ œ > œ œ

&

Vc.

œ˙ . œ n œ œ œ

? 301

Vln. I

œœ

b œœ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > >

œ œ >

## & #

Hn. 2

Tbn. 1

# & #

&

œ œ œ œ œ J J

a2

œ˙ . œ b œ œ œ

b œœ ‰ ‰ œœ Œ f

# & #

301

B b Tpt. 2

3

?

Hn. 1

B b Tpt. 1

##

œ œ œ œ œ J J

∑ > > j œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ bœ œ œ œ œ

>œ

œ bœ œ œ œ œ

b >œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ n >œ

F >œ ‰ ‰ œ Œ F ∑

˙ bœ œ bœ œ œ

F> 33 bœ bœ œ œ œ œ œ œ F>

Div.

˙

F> bœ ‰ ‰ œ F

œ

œ œ

b˙ ˙.

œœ

˙˙ ..

œ

œ bœ œ #œ #œ

Œ

> > >œ œ œ œ

b >œ

Œ

bœ ‰ ‰ œ Œ >

>œ

œ

œ

bœ F

bœ œ œ œ > > > >œ


50

Esperit lliure ∑

307

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

&

&

&

Tuba

Perc. 2

#

j œœ n œœ . J j œœ n œœ . J # >œ # œœ œœ œ

œœ .. œœ ..

? ? ? ?  

>œ >œ J

œ

œ ‰ ‰ œ >

œ œ

n˙.

Œ

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ

œ >œ

3

œœ œœ

œœ œœ œ œ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ 3

3

b n ˙˙ ..

œœ

œœ

n˙ b ˙ ..

œ œ

> ‰- œœ

>œ œ

>œ œ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

œ ‰ ‰ œ >

œ >

Œ

>œ  œ J >œ œ œ œ œ b b >œœ œœ œ œœœœ J J

œœ

Œ ∑

Œ

 œœ

Œ ∑

>œ

> ‰ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ J

? ?

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

B

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

?

Vla.

n n œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

&

n n œœ

>œ œ œ œ œ J

œ

bœ ‰ ‰ œ >

œ >

˙. œ œ bœ > 33 œ œ bœ œ œ œ > œ. œ.

˙

˙. ˙.

˙ ˙

j œ bœ.

œ œ J

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

>œ ‰ J

>œ œ bœ

b >œ œ œ 3

3

>

œ œ

˙. ˙.

œ J

b ˙œ . b œ

œœ

œ œ

3

œ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

3

>œ

œ b >œ œb œ J œ b >œ J

3

œ œ bœ >bœ 3

>œ bœ

>œ œ

>œ

> œ

3

f

>œ œ

3

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ f ∑

œ œ

œ

œ bœ >f >œ bœ f >œ bœ f> b b œœ J f b >œ J f

n œ n œœ œ 3

>œ 3 œ

 œœ

>œ

œ

bœ ‰ ‰ œ f>

Œ

œ

œ bœ > >œ bœ

œ œ > >œ œ

3

>œ œ

3

Unis.

˙

œ

œ

b˙.

œ

b˙.

œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

> >3 bœ œ bœ bœ > >3

3 j œ bœ œ > > œ b œ >œ > 3 f 3 >œ œ b œ > > bœ bœ

œ. f >œ b œ

f b >œ ‰ ‰ œ Œ f 3

3

b >œ

œ >

œ > œ nœ œ

P

> œ œ > œ > >œ >œ

œ

œ

>œ

œ

œ

œ

> nœ œ œ

>œ

Œ

œœ

œœ P œœ

> n œœ œœ œ > n œœ œœ œ

œ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ Œ

œ >

P >œ ‰ ‰ œ Œ P

œ

>œ ‰ ‰ œ Œ ∑

œ

œ

b˙. P Div. œœ ‰ ‰ œœ Œ P > œ ‰ ‰ œ Œ

3

œ bœ > œ

b œœ œ >

j œœ

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ œ

œ

œ

œ

œ

b œœ œ Œ bœ ‰ ‰

œœ

3

>3 bœ œ œ P

Œ

>œ œ >˙

F

>œ œ œ œ œ J

œ

œ ‰ ‰ œ >

F

j œœ >œœ œœ œœ œœ œœ J

œœ

3

>œœ œ J œ >œœ œ J œ

3

>œœ Pœœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

P

œ >

P

œ ‰ ‰ œ Œ >

Œ

œ œ

n œœ

3

Unis.

nœ œ

œœ

3

œ ‰ ‰ œ P>

œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

f

3

>œ 3 œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ bœ œ J J P >œ œ œ œ œ >œ œ J J P

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

˙ ˙

> > nœ œ œ ˙

œ œ >

>œ >œ œ bœ

n œ n œœ œ

n ww P

P n˙.

œ œ > >œ œ

3

P > nœ œ œ

3

b œ n œœ œ

3

œ b œœ œ > >

3

∑ œ bœ b œ œ n œœ >f

Œ œ ‰ ‰ œ P>

œ b˙ œœ

3

œ n >œ >œ œ b œ bœ J 3

Œ

œœ >œ œ J

f

>œ

3

3 j œ œ n >œœ œœ œœ

˙

n˙.

œ

b >œ >œ

f œœ ..

œ n ˙˙ œ

&

Cb.

œ >œ

œœ .. f œ.

œ b˙

Vln. II

Vc.

Œ

œ

3

j œ œ n >œœ >œ œ œ ‰œœœ

3

œ

œ b˙ œ ˙

&

307

Vln. I

>œ œ n œ

œœ F >œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J

>œ >œ œ œ J

œ œ

3

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ > ∑

F >œ œ œ >œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ

307

Pno.

n >œ œ œ

œ J

œ nœ. J

>œœ n œ bœ 3

œ œ

3

# & # 

307

Perc. 1

œ >œ

>œ bœ 3

œ

˙. ˙.

˙ ˙

>œœ b œ bœ

œ œ

.

b˙.

œ

˙. ˙.

œ ‰ ‰ œ Œ œ >œ

œ.

˙.

˙ ˙

œ

### œ . #

j œ œ

3

# & # 

307

Timp.

##

# & #

Hn. 2

Tbn. 2

#

# & #

&

Tbn. 1

3

?

Hn. 1

B b Tpt. 2

œ œ bœ œ œ œ >

# >œ œ & # œ œ n œœ

307

B b Tpt. 1

˙.

œ >

>œ œ

>œ

3

> œ Œ bœ ‰ ‰

œ

œ >


51

Esperit lliure &

&

313

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

&

&

Hn. 2

&

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

Perc. 2

? ? ? ?   313

Pno.

& ?

313

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & B ? ?

œœ

œ ‰ ‰ œ >

œ >

œ

>œ # œ œ >œ 3

œ œ

œœ

3

œ

3

œ

œ

>œ

Œ ∑

œ

œ

œ

>œ # œ >œ œ 3

#

#

œœ

F # ˙. & # ˙.

313

Perc. 1

# ˙. & # ˙.

313

Timp.

> # # œ >œ # œ ˙

# œ & # F # # ˙. & #

Hn. 1

B b Tpt. 2

# & # ww F # & # œ‰ ‰œ Œ > F ? ∑

313

B b Tpt. 1

#

F >œ œ œœ J F >œ œ J

œœ

œ‰ ‰œ > F

Œ

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

F >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ

œ ‰ ‰ œ >

Œ ∑

œ

œ

3

>œ nœ œ

3

œ œ œ > F 3 ˙. œ F œœ ‰ ‰ œœ Œ œœ F >œ ‰ ‰œ Œ F

> œ

> > nœ nœ œ ˙

f n >œ œ œ > nœ œ

œ > œ

œ

œ œ

>œ # œ >œ 3

œ

f

œ

n˙.

j œ J j œ J

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

œ

n˙. ˙. f ˙. ˙. f>  b b œœ œœ J f >œ œ J f

œ œ œ

œ

œ

n >œ

œ

œ

n >œ œ >œ

œ

3

> > nœ nœ œ œ

n œœ

a2

œ œ

n œœ n >œœ œœ >œœ 3

>œ œ œ œ œ b >œ œ œ œœœœ b œ œ J J >œ œ œ œ œ J Œ ∑

 œœ

3

>œ œ J

œ

bœ ‰ ‰ œ >

œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

Œ ∑

œ

3

b >œ œ œ b>œ œ 3

f b œœ ‰ ‰ œœ Œ f b >œ ‰ ‰ œ Œ f

œ

3

b >œ

bœ bœ

bœ œ

b >œ œ >œ

œœ

b œœ ‰ ‰ œœ Œ

œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ

b >˙˙

>˙ ˙

˙˙ >

>˙ ˙

n >˙˙

>˙ ˙

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ > > > ƒ j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ œ œ œ > > ƒ> > n >˙ ˙ ƒ n >˙

>˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ >˙˙ n >˙ ˙ ƒ b˙ ˙˙ ˙ > ƒ>

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>˙˙

 œ>œ œœ œœ œ>œ >œœ œœ œœ œœ 

>˙

>˙

>˙˙

ƒ

>˙˙

>˙

ƒ n >˙˙

> œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > > >œ >œ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ > ˙

˙ > n >˙

j‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ > > ƒ>

œ >

œ

œ œ œ œœ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ b b œœœ b œ œœœ b œœ ƒ œœ œœ œ œ œ Div. > >˙ b ˙ ˙ b˙ ƒ

˙˙ > ƒ Div. b >˙˙ Div.

œ œœ œ œ œ

>˙ ˙ >˙˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ

Unis.

œ œ œœ œœ Œ Œ œ œ

 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ

>˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ >˙ ˙

> b ˙˙

> œ œ œ œ œ œ > > > œœ œœ œœ œ>œ >œœ œœ  j œ ‰ ‰ œ œ ‰ > > >  j œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ œ > > > >œ œ œ >œ >œ œ

 >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ  >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 ˙ œ ˙˙ ˙ œ > > >      n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œ ÿƒ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  œœ nn œœ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ >œœ œ œ œ œ œœ ÿ ÿ ÿ ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ >œ œ œ œ œ ƒœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ƒ  >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ J  ƒ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ

> > bœ bœ œ ˙

f b˙.

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f

nœ ‰ ‰ œ Œ >

œ

˙˙ > ƒ > b˙ œœ

 œœ

ƒ

œœ

3

bœ ‰ ‰ œ f>

œ

œ

3

f

œ ‰ ‰ œ ‰œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ Œ >

œ

3

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ

>œ œ œ œ œ J

œ

> > œ œ #œ ˙

F

œœ

3

>œ œ œ œ œ >œ >œ J J

œ

F

œœ >œœ # # œœ >œœ ..

nœ ‰ ‰ œ Œ f>

œ

3

œœ n n œœ

n ww f

œ

œœ >œœ # # œœ >œœ ..

>œ œ œ œ œ >œ >œ œ œœœœ œ œ J J

œœ

œ œ

> b b ˙˙

j‰ œ œ ‰ ‰ œ >œ > > > ∑

œ œ œ œ œ œ > œœ œœ >œœ

œœ > >œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

œœ œ >œ >œœ œœ œœ œœ œ œ

œœ œœ >œœ >œœ œœ œœ œœ œ œ >œ >œ œ œ œ

j œ ‰ ‰ œ >œ ‰ Œ > >  ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œœ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ

b œœœ

œ œœ

œ b b œœ

bœ œ

b >˙˙ ˙˙ > b >˙˙

œ œ

œœ œ œœœ

>˙ ˙

œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ > >

 >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

> œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ  >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 œ>œ œœ œœ œ>œ >œœ œœ œœ œœ > œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ 


52

Esperit lliure ∑

320

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

&

Perc. 2

# & # œœ œœ >ÿ >œ œ ? ? ? ?   & ? &

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

#

œœ œœ > # >œ œ & # œœ &

? ?

   œœ œœ œœ

>œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œœ >œœ œœ œœ >œœ >œœ œ œ œ œ œœ >œœ œœ œœ >œœ >œ œ

> > œ œ >

œ J

˙œ . œ œ œ œ

œœ

˙.

œ

œ˙ . >

œ

œ

œœ

œ œ œ ‰ ˙

œ

f 3 œœ œ œ œ œ ˙˙ > 3 f> œ œ œ ˙ 3

œ

œ

>œ œ

f > œ œ ˙ œ 3

œ

f >œ œ œ œ >œ >œ >œ 3

‰ œ œ œ F> > > f

œœ

˙

F

œ J j œ

˙˙ ..

f 3 3 œ œ œ ˙˙ œ œ œ >f > > > > œ œ œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ F> > > f 3 >œ œ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ œœ ‰ ‰ œœ Œ > > > > f >œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ >œ

œ œ œ J J j j œ œ œ ˙.

˙. œ˙ .

>œ œ >œ œ ˙ œ > > > œ œ œ œ F> ˙ œ œœ œ œ œ F> 3 3 œ œ œ œœ œ œ œ œ F> > œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œ

>œ

3

œ œ œ œ œ œ

>œ œ œ œœœ f >œ œ œ œœœ œœ f >œœ J

>œ œ œ œœœ

>œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J

œ J

œ >œ >œ >œ

>œ >> ‰ ‰ œ œJ ‰ œ œ ‰ ‰ œ Œ > F

œ >

œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

>œœ .. œ.

œ œ > ˙.

œœ œœ œ œ J

Œ

>œ .

œœœ œ

œ œ œ œ œ œ > >œ >œ >œ

œ œ œ œ œ 

œ

Œ

œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ

Œ

f>œœ .. œ.

Œ

œ

œœ œœ œ œ J œœ œœ

œ b œœœœ

œ œ j >œœ 3 Div. œ œ >œ œ œ ‰ ˙ f 3 >œ œ œ ˙ f 3 >œ œ œ ˙

F f œ œ >œ >œ >œ >˙ J

3

> œ œ œ >œ >œ

f 3 > œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ Œ > > > > f

>œ ‰- œ

>œ œ œ - >œ œœœ ‰ œ œœ œœ œœ œœ >œ œ œ œ J

œ >

F

>œ œ J

>œ œ >œ œ œ œ œ

>œ ‰ ‰ œ

>œ œ

F ˙ F

>œ œ J

>œ œ

œ

˙

œœ

˙˙ ..

œ

˙.

œ œ

œ œ œ œ

˙ ˙.

œ

œ œ œ #œ #œ #œ

3

˙˙ F > œ œ œ œ œ œ œ ˙ F > > > œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ # œ >œœ ‰ ‰ œœ œ œ > F 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F> ˙. ˙ Œ

F 3 3 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ F >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œœœœ ∑ >œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰

œ

Œ Œ œ Œ f >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ F œ ‰ ‰ >œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ F> œœ œœ œ œ œ œœœ ... œ œ œœœ œœ œœ œœ œ J f  œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ Œ œ œ œ > > œœœ œœœ œ œ œ œ œ

w   œœœœœœœœ œ ‰ ‰ >œ >œ

œœ œ

˙.

>œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ J J J J J f > œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ Œ œ œ> > > > > > F f

œ œ œ >œœ œœ J F >œ œ œ >œ >œ œ œ œ >œ œ J F j‰ œ ‰ ‰ œ >œ > > >œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ >> œ >œ >œœ œœ œœ œœ œœ > œœ œœ œœ ÿ> > œ >œ œ

œ œ J

œ >œ >œ >œ

# # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ >œ ‰ F J J & # F 320 # >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œœœœ &

320

Vln. I

3

F # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ ˙ & #

320

Pno.

œ

>œ œ œ >œ >œ œ œ œ Fœ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ & J F 3 > > # œœœœ œ œ œ œ ˙. & > # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ F & # œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ . œ œ F > > j # > ∑ & # œ‰‰œœ‰œ > > >œœ >œ > ? œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ œ ‰ ‰ œ Œ > F 3 # # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ jœ & œ œ œ œ

320

Perc. 1

>œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ a 2 œœœœ œ œ œ œ

&

320

Timp.

>œ œ J >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œJ œ J F >œ œ œ œ œ >  œ œ J J F > > > ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ F>

œœ

œœ œ œœ œœ >œ > >  Œ œ

œ

œ >œ >œ >œ

œ >œ >œ >œ

œ œ

œœ

>œ œ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > #œ

˙.

>œ >œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ Œ ∑

>œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J

œœ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

>œ

œœ

‰ œ > >œ >œ

œ

œœ >

œœ >

>œœ œœ œœ œœ œœ J >œ œ œ œ œ J

œ ‰ ‰ œ Œ > ∑

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

> ‰ œ >œœ .. œ.

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ œœ œ J

œ Œ œj j œ œ œ ˙. ˙.

F >œ ‰ ‰ œ Œ F>œ . œœ œœ œœ œ b œœœ œœ .. œ œ œ J F œœ œœ > > > œ œ #œ Œ œœ > œ >œ # œ œœ œ œ œ œ > ˙ œ œœ œ œ œ >œ

>œ J

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

>œ

œ œ œ œ œ œ

>œ > > > ‰ ‰ œ ‰ œ œ #œ

F> 33 œ œ œœ œ œ œ œ F>

Div.

œ œœœ œ œ œ >œ œ

œ œ >˙ ˙.

œœ

˙˙ ..

˙

F >œ ‰ ‰ œ F

> > œ >œ œ œ

Œ

>œœ .. œ.

>œ

œœ ˙˙ œ ˙ J

Œ

œ œ œ œ > œ œ

œ œ œ >œ >œœ #œ #œ

>œ

œ

Œ œ

œ

F œ œ œ œ > > >

œ ‰ ‰ œ Œ >

>œ


53

Esperit lliure ˙.

327

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

? &

&

Hn. 2

&

Tbn. 2

Tuba

Perc. 2

? ? ? ?   & ?

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & B

˙ ˙

˙. ˙.

œ #œ

˙

˙

‰ #œ

˙

œ œ. J

œ.

### # œ .

œ œ J

# #

327

Vln. I

3

##

j œ œ œ

œ

œ J

# >œœ .. œ. œ œ >˙ . œ œ > 3 >œ œ #œ œ

3

3

œ

˙

œœ

˙ ˙

j œ œ. œ œ J

?

# >œ ‰ ‰ œ Œ

˙.

œ

>œ œ J

Œ

œœ

Œ

œœ

œ

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

>œ œ œ œ J

œœ

œ ‰ ‰ œ >

œ > œ œ œ >œ

œ

>œ J ‰

œ >

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

œœœ œœœ œ œ J # œœ œ Œ

>œ œ œ

# œœœ œ

œ #œ œ

3

3

# >œ ‰ ‰ œ Œ

3

œ >œ

œœ œœ œ œ J œœ Œ bœ

˙œ . œ œ > 3 >œ 3 œ b œœ œœ

œœ

œ œ

b œœ .. œ. nœ bœ

œ

>œ œ œ #œ œ 3

œ J

f

3

3

>œ

3

˙

>œ œ >œ >œ b œ œ œœ œ n œ

œ b œœ œ œ œ

Unis.

˙

˙.

œ

˙.

œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

>œ œ

3 f> 3 œ œ œœ >œ >œ bœ œ œ nœ

>œ 3 œ

œœ

>œ

œ

Œ œ ‰ ‰ œ f>

>œ œ

f b >œ ‰ ‰ œ Œ f

P

œ b œœ œ >3 œ > œ œ bœ œ >3 > œ >

œ >

3

>œ œ œ P 3

>œ

>œ

b >œ

>œ

3

3

>œ

œ

3

œ

œ >

∑ >3 > œ ˙ œ œ # œœ œ œ œ œ P >3 >3 ˙. œ P >œ >œ ‰ ‰ œ Œ w P w

œ

œ

œ >

œ

œ

œ œ œ œ œ >

œ

œ œ œ > #œ >

œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ # œ >œ

œ

3

Œ

œœ

œ

> > œœ œœ # œ Jœœ œœ

œœ P œœ

3

>œœ Pœœ œœ œœ œœ >œœ œœ J J

Œ ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

P >œ ‰ ‰ œ Œ P

>œ œ œ œ œ J

œ

œ ‰ ‰ œ >

œ >

j œœ >œœ œœ œœ œœ œœ J

œœ

3

Œ ∑

> > œ œ #œ ˙

Unis.

3

P Div. œœ ‰ ‰ œœ Œ P >œ ‰ ‰ œ Œ P

3

œ >

œ œ œœ

> œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ >

œ

œ

œ

œ ‰ ‰ œœ Œ œ

œœ

3

œ

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

œ

F

j œœ

>œœ # œ >œœ œ J œ œœ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

>œ œ

œ

œ

F

Œ

œ

œ œ

3

˙.

œ

œ

P

œ P

œ

œ

P ˙.

P

3

œ ‰ ‰ œ P>

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

3

> > œ œ #œ ˙

>œ 3 œ œ œ œ >œ œ œ œœœœ œ œ J J P >œ œ œ œ œ >œ œ J J P

f >œ ‰ ‰ œ Œ f b œœ .. œœ œœ œ. œ œ J f œ b œœ nœ Œ bœ > œ ˙ ˙ bœ > f j œ. œ œ > f >œ œ œ > œ f> 3 œ œ œ b >œ

P >œ

f n >œ œ œ >œ n >œ 3

f>œ œ J f >œ œ œ œ œ b >œ J J f >œ œ œ œ œ œ œœœœ J

> ‰ œ

˙. ˙.

œ J

œ

Œ œ ‰ ‰ œ >

œ >

œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

#œ #œ > ˙. ˙.

œ

Œ

>œ œ œ œ J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

œ>œœ ... œ.

œ

>œ œ J >œ œ œ œ œ œ œœœœ J

œ œ

>œ œ œ œ œ # >œ œ J J

# œœœ œ

#œ.

œ

>œ œ

œœ œœ œ œ J

?

>œ œ œ >œ >œ

>œ œ

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

œ

>œ œ

œ œ >

3

3

˙.

# >œ ‰- œ

œ

# œœ œ

>œ œ

œ œ œ œ b œ œ œœ œ n >œ >f >

œ

>œ

3

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >f

>œ ‰- œ

f

œ œ >

3

>œ œ

œ >œ >œ J

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >

œ

Œ

3

œ >œ >œ œ bœ bœ J 3

Œ

>œ

3

˙.

Œ

>œ œ œ #œ œ

œ œ

>œ œ œ œ œ œ >œ Œ

˙. ˙.

œ

œ œ

3

3

>œ

>œ >œ3

f˙ œœ .. f œ.

>œ œ œ b˙ œœ

>œ >œ

˙

f

˙˙

3

œ œ >

˙.

>œ œ œ

>œœ œ œ bœ œ

œ

>œ

3

œ

˙.

œœ F

Œ #œ ‰ ‰ œ >

3

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >

œ œ >

F >œ œ # œ >œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ

# >œ >œ J

œœ œ œ > œ œ # œœ œœ 3 >œ œ œ #œ œ 3

# >œ # œœ # œœ >œ œœ œœ œ œ

>œ >œ œ œ J

œ.

œ

œ

˙.

œ

Œœ

œ ‰ ‰ œ Œ œ #œ > #œ œ œ >

˙. ˙. ˙.

˙

j œœ œœ . J j œ œ

# œœ ..

&

327

Pno.

3

327

Perc. 1

# >œ œ œ 3

# & #

327

Timp.

##

# & #

&

Tbn. 1

>œ œ # œ œ œœ

# & # #œ.

Hn. 1

B b Tpt. 2

#

# & #

327

B b Tpt. 1

˙. œ œ œ > 3

œ

œ

>œ # œ >œ 3

> œ Œ œ ‰ ‰

œ

œ >


54

Esperit lliure ∑

333

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

& &

Perc. 2

& ? ? ? ?   333

Pno.

& ?

333

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

3

3

œ œ >

##

F > œ ‰ ‰ œ Œ

& & B ? ?

> œ

#œ >

œ œ #œ œœ > >3 œ #œ œ

3

œ œ

> œ

œ

œ

œ

>œ # œ >œ œ 3

#

#

##

˙˙ ..

F ˙˙ ..

>œ F œ J F # >œ J F

œœ œœ

œœ

œ

œ

œ ‰ ‰ œ > F

œœ

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

Œ ∑

œ >

F >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ

>œ >œ œ œ J

œœ

3

œ

œ ‰ ‰ œ >

Œ ∑

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

3

œ ‰ ‰ œ Œ

F # >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ œœ

>œ

f

#œ > œ

œ

œ œ

>œ # œ >œ 3

œ œ

f

œ

3

>œ œ œ > œ œ œ 3

f

œ œ œ

œ œ

œœ

>œ œ >œ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ 3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

> > œ œ œ œ

a2

œœ >œœ œœ >œœ 3

œœ

3

œ

Œ œ ‰ ‰ œ > ∑

f œœ œ ‰ ‰ œ Œ f >œ ‰ ‰ œ Œ f

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

ƒ >˙ ˙ ƒ >˙

>˙˙

>˙ ˙

>˙ ˙

>˙ ˙

>˙˙

>˙˙

>˙ ˙

ƒ

œ ‰ ‰ œ > ƒ> œ ‰ ‰ œ œ œ > > ƒ >˙ ƒ >˙

>˙

ƒ ˙ ˙ > ƒ œœ œœ œœ œœ

>˙˙

œ œ ÿ œœ

>˙ ˙

ƒ

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ > > >  >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ  >˙ >˙

>œ œ

ƒ> ˙

>˙

>˙

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ > >˙˙ ˙ ˙

>˙ ˙

˙˙ > œ œ

ƒ >˙ ˙  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

>˙ ˙

˙ ˙ >

œœ ÿ œœ

   œœ œœ œœ œœ ÿ œœ œœ œœ œœ

 œœ œœ ÿ ÿ œœ œ œ œ œ  œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ ‰ ‰ œ >œ ‰ Œ > > ƒ

>˙

ƒ> ˙˙ >œ

j‰ œ œ ‰ ‰ œ >œ > > > ∑

>˙˙ >˙˙

ƒ >˙

> > > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰

˙˙ > œœ œœ œœ œœ œ œ ÿ œœ

>˙

>˙

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ ƒ >˙ >˙˙ ˙

ƒ >˙ ˙

>˙

> ˙

>˙ ˙

>˙˙

> > j œ‰ ‰œ œ‰ > >œ >œ >œ œ‰ ‰œ J‰

j œ ‰ Œ > j œ ‰ Œ œ > >˙

ƒ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ >œ œ œ œ œ ƒœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ J ƒ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ƒ œ >

>˙

>˙

ƒ >˙˙

>˙˙

œœ

>œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

> > œ œ œ œ

œœ

œœ œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

>˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ

œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

    œ œ œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ  j œ ‰ ‰ œ >œ ‰ Œ > >  ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

3

œ

œ

3

>œ

>œ œ >œ

3

œ

œ

>œ œ œ > œ œ œ

œœ

œ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

>œ œ >˙ œ

˙.

œœ

>œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœœ œ œ J J

œœ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

f

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f

œœ >

œ

œ

œ

œ

œ

Œ œ ‰ ‰ œ f>

œ

>œ

œ

œœ

>œ œ œ œ œ f>œœ œœ œ œœœœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ J J f

œ

œ œ

j œ ˙. J ˙. j f˙ œ ˙ .. J

œ

œ

f ˙.

œ

œ

f w

œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ f w

œ

œ œ œ ‰ ‰ œ ‰ #œ œ œ

> œ ‰ ‰ œ Œ

> > œ œ œ ˙

∑ >3 > œ œœ œœ ˙œ œ œ œ >3 f >3 ˙. œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ # œ œ 3 #œ œ œ > F 3

˙. F # œœ

# œœ >œœ ‹ # œœ >œœ ..

f

œ

3

>œ # œ >˙ œ

œ

# œœ >œœ ‹ # œœ >œœ ..

>œ œ œ œ œ # >œ >œ J J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

F

œ

> œ ‰ ‰ œ Œ

œ œ

œ

œ

œ

F ### ˙ .

# & #

333

Perc. 1

#

>œ # œ œ

# & # #w F # w & # &

œ

3

?

333

Timp.

œ

>3 > œ œœ # # œœ ˙œ #œ œ œ & >3 >3 F # ˙. œ & #

333

Hn. 1

> > œ œ #œ ˙

œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ

œœ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ œ œ œœ œ œœ œœ ƒ œœ œœ œ œ œ Div.> >˙˙ ˙ ˙ ƒ >˙ ˙

Div.

ƒ >˙˙

Div.

œ œ œœ œ œ

>˙ ˙ >˙˙

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ ƒ

Unis.

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ œœ

œ œœ

œœ œ

œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙ >˙˙

œ œ

œœ œ œœ œ

>˙˙

œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ > > > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰

 >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ  >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ J ‰ Œ 


55

Esperit lliure ∑

340

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

& & & &

& ?

Perc. 2

# & #

&

œ > > œ

>˙

#

œœ ÿ œœ

#œ ‰ ‰ œ > ƒ> # >œ ‰ ‰ >œ

j œ‰ Œ >

œ > œ >

ƒ >˙ ƒ >˙

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

j‰ œ‰ ‰œ œ œ > > > > ∑

 & ? &

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

>œœ œœ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ >œ œ œ >œ >œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ >œ œ œ >œ >œœ œœ œœ œœ œœ œœ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ > > j œ‰ ‰œ œ‰ œ > >

>œ J‰ Œ

# >˙ >˙

ƒ # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ Œ J ƒ >˙ > # ˙˙ #˙

?

>˙

ƒ

        œœ œœ œœ œ œ

?

> # # ˙˙

j‰ œ > j œ‰ > >˙

œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œœ ÿ œœ

# >˙˙ # >˙˙

>˙ ˙

œœ ÿ œœ

# >˙ ˙

ƒ # >˙˙

>˙

>˙ ˙

# >˙˙

>˙ ˙

?

Vln. I

Cb.

œ‰ ‰ > > œ‰ ‰

# & # œœ ÿ ## œœ & ÿ œœ ?

340

Vc.

ƒ >˙

>˙

> j ## > & # œ‰ ‰œ œ‰ œ > > >˙ 340 # >˙˙ ˙ &

340

Pno.

>˙

# >˙ & #

340

Perc. 1

##

ƒ >˙ ˙

>˙˙

>˙ # ˙ & #

340

Timp.

>˙ ˙ #

>˙ ˙

>˙˙

>˙˙

# >˙

# >˙˙

# ˙˙ . # œ Œ f #˙.

>˙

#œ ‰ ‰ œ > >

j‰ œ > j œ‰ >

# >˙ # >˙

# >˙

œ >

œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

      # œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ ÿƒ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

j‰ Œ #œ ‰ ‰ œ œ > > ƒ> ∑

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

j‰ #œ ‰ ‰ œ œ œ > > > > ∑

>œ œ ƒ >œ #œ ƒ >œ œ ƒ # œœ

Œ #˙. f #˙. Œ #˙. f ˙ #œ Œ

œœ œœ >œœ # >œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ œœ >œœ # >œœ œœ œœ œœ

œœ œœ >œœ >œœ œœ œœ œœ # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ # œœ œœ œ œ œ œ # œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > > >

œ

F

œ bœ

˙ f>

# œ # œœ œ # ˙œ ˙ ˙

˙˙ . œ #œ œ

œ

œ

3

Œ

Œ #˙. f ˙ #œ Œ #˙. f # ˙˙ . # œ Œ f # ˙˙. # œ Œ

˙ #œ Œ #˙. f #˙. Œ

Œ

Œ

œ Œ 

œ

˙

œ #œ œ #œ

œ #œ

w

w

f

f #˙. f

#˙. f

Œ 

œ #œ œ œ

œ

œ #œ

œ #œ

œœ œœ œœ œœ œœ œ ‰#œ œ œ œ #œ œ ‰#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ # ˙˙. # œ q»114 ˙ #œ œ Œ w f π

#˙. Œ #w π f >˙ # œ Œ w π f >˙ # œ Œ w π f . #˙ Œ f

3

w

F

w ∑

œ

œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ‰ œœœœœ ‰ œ œ œ œ #œ œ œ ‰#œ œ œ œ œ œ # œ # œ #œ œ œ œ œ w œ #œ œ œ œ w p ˙ p

3

#œ œ

w p

w

>œ # œ œ

œ

œ #œ

˙

œ œœ # # ˙˙˙ .. # œ #œ Œ f # ˙ . p œœ # ˙ . œ #˙. Œ

œ œ >œ # œ œ œ œ # >œ œ œ >œ # >œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ # œœ œœ >

ƒ # >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ Œ J ƒ

Œ

œ

>œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

œ œ >œ # >œ œ œ œ # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

#œ #œ œ 3

w ˙.

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

>œ œ œ >œ # >œ œ œ œ # >œ œ œ >œ # >œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ ƒ >œ œ œ >œ # >œ œ œ œ > > # >œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ # # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ

Œ #œ F

#œ œ œ

f

j #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ > > > > >˙ # # >˙˙ #˙

˙˙ .

f #˙.

# >˙

œ

f

œ >

Œ

f # # ˙˙ ..

>˙ #˙

ƒ >˙ > # ˙˙ # # ˙˙ # ˙˙ ˙ > > ƒ    œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œœ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ # œœ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ƒ œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ œ # œ œ œ œ # œœ œ œœ # œœ œœ ƒÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ # # œœ ƒ

w ˙ #œ #˙. #˙. Œ p f

>˙ #˙

# >˙˙

#œ ‰ ‰ œ > >

q»114

w p

˙ w

œ

3

#w w


56

Esperit lliure ∑

349

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

F

œ

# # ww

œ œ #œ 3

f

?

# & #

#

#

# & #

&

?

?

?

?

# & #

## & #

##

Perc. 2

349

& ?

349

# >œ œ # œ ˙. #˙ w p 3 œ œ #œ œœœ œœœ # # œœœ œœœ œœœ # œœ œœ ‰ # # œœ œ ‰ œ œ #œ œ #œ ‰ œ œ #œ # œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ w ˙ #œ œ #w

&

Vln. II

&

Vla.

B

w

?

w

?

œ

œ

π

w π #w

#w

π ∑

#w π

#w

œ

# >œ

œ

>œ # # >œœ œ œœ œ œ >œ # # >œœ œ œœ œœ

n >œ

>œ > # œ n >œ >œ >œ ‰ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ > >œ >œ >œ nnƒ>œœ >œ >œ >œ >œ > nn œœ œ œœ œ œœ œ œ fœœ œ œœ œ œœ œ œœ # œ œ >œ œ # œœ # œ œ ‰ œ œ ƒ f > > > n œœ œ >œœ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ >œœ œ >œ œœ # >œœ œœ œ nœ œ œ œ > œ œ œ œ œ #œ œ > > ƒ f ∑ ∑ ∑ œ

>œ # >œ ‹ œ >œ # >œ ‰ # # œœ œ # œ œ œœ # œ œœ n œ n œœ f ƒ j j j ‰ ‰ # œ ‰ ‰ œ œ # œj # œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ > > f> ƒ> F> > > > > # œ ‰ ‰ œ œ ‰ # œj ‰ # œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ J > J J f ƒ F ∑ ∑

#œ # œ # # œœ # # œœ # ˙˙ f 3

3

f 3 # # œœ ‹ œ # œœ ˙ # œ #˙ f 3 # # œœ ‰ œœ œœ J J F   #œ ‰ œ œ J J F

ww ww

ƒ

ww

œœ

∑ œ

Piatti

F

œ

Œ

∑ ∑ ∑

# # œœ ‰ œœ J F Div. # œ œ # œ ‰ œ J F pizz. > #œ ‰ ‰ œ F

œœ œœ J

œœ J

 œ œ J

 œ J

œ œ œœ

ƒœ œ ƒ ƒ

œ œ ˙ œ œ ˙ œ œœ ˙ œ ˙

3

œ œœ ˙ œ ˙

3

œ œ ˙

3

j‰ j‰ j‰ œ œ nœ ‰ ‰ œ œ > > ƒ ∑

œœ œœ J œ œ œ œ J

œœ J œ œ J

œ ‰ # œj ‰ J >

œ

f

Œ

œ

ƒ

Œ

œ

Œ

ƒ >œ œ # >œ œ n >œ n œ n >œ >œ >œ œ œ

œ œ J œ J

œ

ƒ œœ n n œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J J J J ƒ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ œœ œ J J J J ƒ > > ‰ œ ‰ n œ ‰ ‰ œ œ ‰ œj ‰ J J > ƒ

œœ œœ J

#w #w 

∑ ∑ > > # œ n œ > > > #œ œ n œ > >œ #œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ

f # >œ # œ # ‰ œ f # # œœ ‰ œœ J f # œ œ # œ ‰ œ J f > #œ ‰ ‰ œ f

œ

#w

 # ˙˙ œ # œ # # œœ # œœ # ˙˙ f 3 # œœ # # œœ # œœ ˙ ww ˙ f 3     ww # # œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J J J f œ ‰ œ œ œ œ w J J J f j‰ j‰ j ‰ ‰ ‰ j‰ j‰ œœ œ #œ ‰ ‰ œ œ #œ œ f>œ > > > > ∑ ∑

∑ Œ

œœ œœ œœ >

j‰ ‰ # œ ‰ ‰ œ œ # œj > > j # œ ‰ ‰ œ œ ‰ # œj ‰ > >

# # ˙˙

œœ œ œ œ œ ˙˙ ƒ ww

œ œ œ > œ >œ œ œ œ œ

>œ > # œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ > >

3

3

3

œ

3

œ œ œ œ œ œ ˙˙ ƒ

∑ Œ

ƒ

œœ # # œœ ‰ œœ J J f     œ œ #œ ‰ œ J J f j ‰ j‰ #œ ‰ ‰ œ œ #œ #œ ‰ ‰ œ > F > f> ∑ ∑

Œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œœ œ œœ œ œœ ‰ œœ œ œœ œ œœ œ œœ f ‰ œ œj ‰ j ‰ œ ‰ ‰ œ œj ‰ œj ‰ > >œ f> > > ‰ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ J > J J f œ œ œ ∑ ˙ ƒœ 3 œ œ ˙ ∑ ƒ 3 œ œ œ ∑ ˙

ww

# # œœ # # œœ # œœ ˙ #˙ f #œ # œ # ‹ œœ # # œœ # ˙˙

w

>œ

œ

Vln. I

Cb.

# & #

349

Vc.

Perc. 1

Pno.

349

Timp.

p # >˙ .

œœ

&

Tuba

œ

Hn. 2

Tbn. 2

œ

# ˙˙ .

> ‰ #œ #œ #œ # >œ # œ #f œœ œ # œ # ‰ f # >œ ‰ # # œœ œ # # œœ

&

Tbn. 1

3

&

349

B b Tpt. 2

œ #œ

#œ œ œ œ #

Hn. 1

B b Tpt. 1

# ˙˙ ..

œ

f

Œ

∑ œ

Œ

∑ >œ >œ >œ œ œ œ œ

œ

Œ

œ

∑ >œ

> # œ >œ œ # œ œ >œ œ

f > > œ œ >œ œ œ œ # >œ œ # >œ œ ‰œ f œœ ‰ œœ œœ œœ œœ # œœ ‰ œœ J J J J f œ œ œ œ œ # œ œ œ‰œ œ œ œ # œ ‰ œ J J J J f > > œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ ‰ œ J J > f

>œ >œ œ œ œœ œœ J œ œ œ œ J

œœ J œ œ J

j œ ‰ # œj ‰ >


57

Esperit lliure > > > > > # >œ > ‰ #œ #œ #œ œ #œ œ > > >œ # >œ # >œ >œ a 2 #> œ #œ #œ ‰

357

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

&

#

# & # ? # & # &

> > > > # >œ # >œ >œ ‰ #œ #œ #œ œ

a2

# & #

##

# & # ? ? ? ?

Perc. 2

  # # œœ ‰ œœ J œ ‰ œ J

&

Vla.

B

Cb.

? ?

> b b ˙˙

>˙

œ J

j‰ j‰ #œ ‰ ‰ œ œ œ > > ∑ ∑ Œ

œ

Œ

&

>˙ ˙

nœ ‰ ‰ œ Œ > ƒ>

œœ J

œ œ J

?

Vln. II

Vc.

œœ œœ J

357

Vln. I

b b >˙˙

ƒ

> > > > # >œ # >œ >œ ‰ #œ #œ #œ œ

&

357

Pno.

ƒ > b˙

>˙ ˙

ƒ a 2 > > > > #> œ # >œ >œ >˙ b >˙ ‰ #œ #œ #œ œ ˙ n˙ f ƒ > > > j‰ j‰ bœ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ #œ J œ œ œ > > ƒ j j j bœ ‰ ‰ œ œ ‰ #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ b œ Œ > > ƒ > > >˙ œ #œ #œ b >˙ #˙ 3 f ƒ #œ #œ #œ >˙ ˙ n >˙

 

ƒ b b ˙>˙

357

Perc. 1

b >˙ b˙

f 3 # # #œ #œ œ #˙ & # f 3 357 3 # œ #œ #œ & # œ # œ œ # ˙˙ f 3 # # œœ # # œœ # œœ ˙ & ˙ f > # >œ # >œ >œ # >œ # >œ >œ # & # ‰ #œ

357

Timp.

a2

œ

Œ œ >

˙ n˙ >

> > > bœ ‰ ‰ œ œ ‰ J j bœ ‰ ‰ œ œ ‰ œ Œ bœ > > >˙ n >˙ b >˙

œ >

f b b ˙˙ f>

> œ œ œ >

œ >

>˙ ˙

b >˙˙

˙˙ >

b ˙˙ >

b˙ n >˙ f

˙˙ >

j nœ ‰ ‰ œ œ ‰ > > f> j‰ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ Œ >f> > b˙ ˙ > f >˙ n >˙

œ >

Œ nœ ‰ ‰ œ > f>

œ >

f

Œ

Œ

ƒ > b ˙˙

˙˙ >

ƒ

˙ n >˙

j nœ ‰ ‰ œ œ ‰ > > > j‰ bœ ‰ ‰ œ œ bœ œ Œ > > ˙ ˙ > > b >˙

œ > œ œ >

œ >

b >˙˙

>˙ ˙

˙˙ >

˙˙

n ˙˙ >

˙ ˙

˙˙ >

j œ‰ ‰œ œ‰ > > > ƒ j‰ œ‰ ‰œ œ œ Œ œ > ƒ>> > n˙ ˙ ƒ >˙

n >˙

Œ nœ ‰ ‰ œ > >

n˙ ˙ ƒ>

> b˙

Œ

Œ œ >

>˙

ƒ

>˙ ˙

˙ >

˙ ƒ>

n˙ >

b ˙˙ >

b >˙ ˙

>˙ b˙

b˙ >

˙ >

n˙ f>

n >˙

nœ ‰ ‰ œ Œ > >

b >˙ b˙

> b˙

> b n ˙˙ Œ

>˙ b˙ >˙˙

b >˙

Œ œ ‰ ‰ >œ ƒ> ∑

>œ

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ > j‰ œ ‰ ‰ œ œ œ œ Œ œ œ > > > ˙ ˙ > n >˙ ˙ ‰ ‰ œ Œ >œ ∑

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ b˙ ˙ b b ˙˙ ˙˙

Triangle

œœ œ

œ

bœ œ >œ # >œ # >œ >œ Div.b >˙ b œ >˙ œ > > # œ # œ # >œ ˙ b˙ ‰ ƒ >˙ >˙ > # >œ # >œ >œ # >œ # >œ >œ bDiv. b ˙ ˙ ‰ #œ ƒ >˙     b >˙ # œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J J J ƒ> >˙˙ b b ˙˙ # œ ‰ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ J J J ƒ b >œ ‰ ‰ >œ >œ j j J‰ Œ #œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ > > ƒ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

˙ b b ˙˙

b b b ˙˙˙

bœ bœ

b b >˙˙ > b b ˙˙ > b b ˙˙ b b ˙>˙

œ

bœ bœ

b b œœœ

>˙ b˙

œ œ

>˙˙

>˙ b˙

>˙˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

f b bb ˙˙˙

f b b b œœœ

˙ ˙˙

bœ bœ b >˙ b˙

f b b ˙˙ f> b >˙ b˙ f b b ˙>˙ f b >œ f

œœ œ

>˙ ˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ ˙ b b ˙˙

˙ b b ˙˙ œ œ

˙˙ > >˙ ˙ >˙ ˙ > > ‰ ‰ œ œ‰ Œ J

bœ œ

b >˙˙ b ˙˙ > b >˙˙ b >˙ ˙

bœ bœ

b b œœœ

>˙ b˙

œ œ

˙˙ > >˙ b˙ b >˙˙

b >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ >œ J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

ƒ b b ˙˙˙

ƒ b œœœ

b >˙ ˙

ƒ > b ˙˙

ƒ b >˙ ˙

ƒ b ˙>˙

˙ ˙˙ œ œ

œœ œ

>˙ ˙ >˙ ˙ >˙ ˙ >˙ ˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ

>œ

œ œœœ œœœ œœœœœœ >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ ˙˙ ˙

˙ b b ˙˙ œ œ

˙ ˙

˙

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ b b b œœœ

bœ œ

b >˙˙ ˙˙ > b >˙˙ b >˙ ˙

œ œ

œœœ

>˙ ˙

œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙ >˙˙

>œ > > > ‰ ‰ œ œJ ‰ œ


58

Esperit lliure 364

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

? # & # # & #

## & # &

Hn. 2

&

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

#

# & #

Hn. 1

B b Tpt. 2

 b ˙˙

# & #

364

B b Tpt. 1

b˙ ˙

#

 ˙  n˙ ˙ 

˙˙

b ˙˙ ˙˙

˙˙

˙

˙

˙˙

n ˙˙

˙ ˙

˙

˙

˙

˙

Œ œ ‰ ‰ œ  ∑

œ

Œ œ >

Perc. 2

>œ

˙

˙

˙

F

œ

œ œ œ œ œ J J

˙œ . œ b œ œ œ

œœ

˙.

œ

œ œ n œœ œ > > > ∑

˙œ . > 

b œœ ‰ ‰ œœ Œ F œ œ nœ 3

F n˙ F

jn œ œ

œ œ >

œ J

œ

n œœ

‰ œ nœ œ F> > >

œ œ nœ œ œ

œ

>œ

f 3 b œœ b œœ œ œ > 3 f n >œ bœ œ f 3

œ

nœ nœ œ nœ f> 3 œ œ f> 3

f œ nœ f> 3 >œ œ 3

‰ œ nœ œ F> > >

f

# & #

?

?

?

?   & ? &

Vla.

B ? ?

w   >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ  >œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ

 b >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> > > b b œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ b >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 > > > b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ > b œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ b b >œœ J J f >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ J J J J f > bœ ‰ ‰ œ Œ bœ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ bœ œ > > > > > F f >œœ œœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

Œ Œ Œ bœ w  >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ F œ ‰ ‰ >œ >œ ‰ ‰ œ >œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ F> œ. œœ œœ > œ œ b œœœ b >œœ œœ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ b œœ .. œ J f b >œœ œœ œœ >œœ >œœ œœ œœ œœ b œœœ œ œ œ œ Œ œ bœ œ bœ œ > > > 120 œ b >œœ œœ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ q» œ bœ œ œ

œœ > œ b >œœ œ

œœ œœ œœ > œœ œœ >œœ

>œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

 > > b œ>œ œœ œœ œ>œ >œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ >œœ œœ œœ œœ  >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ 

œœ

>œ > > > ‰ ‰ œ œJ ‰ œ

F

F

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ ‰ ‰ œ Œ

b >œœœ ...

bœ bœ > ˙.

œœ œœ œ œ J

Œ

3

jb œ œ

œ J

œ >œ >œ >œ

bœ ‰ ‰ œ Œ F

>œ

œ œ bœ œ œ 

>œ .

œ b œœœœ

bœ œ œ œ œ œ > >œ >œ >œ

3

œ œ bœ F b˙

œœ

Œ

œ

œ >œ

F œ b œ >œ >œ >œ J

bœ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ > > > >

3

œ

œ n œ œ œ œœ œ

œ nœ œ œ > > >

œ >

œ nœ œ œ œ œ

œ

œ nœ œ œ œ œ

b œœ >

>œ œ œ œœœ

œ

œœ œœ œ œ J œ b b œœœ

f b >œ f

3

3

œ

>œ ‰- n œ

>œ œ

œ œ

œ œ

>œ œ œ ‰œœœ    > œœ œœ œœ œœ b œœ J

n >œ œ

>œ œ œ œ œ b >œ œ J J

b >œ Div. bœ 3 >œ œ b œ ‰ b œ b˙ f 3 b >œ b œ œ ˙ f 3 b >œ bœ œ ˙ f >˙

œ nœ œ œ œ œ

b œœœœ j œ

bœ >

>œ œ

>œ œ J >œ œ œ œ œ œ œœœœ J >œ œ œ œ œ J

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ

œœ œœ œ œ J

b œœ bœ Œ > b œj j œ bœ œ œ ˙. ˙.

œ b >œ >œ >œ

‰ ‰ œ Œ

>œ œ J

> ‰ œ >œ . b b œœ ..

œ

bœ bœ

>œ œ

>œ œ

b >œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ >œ

bœ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

Œ

>œ

f>œ . b b œœ ..

Œ

‰ ‰ œ Œ

Œ

b œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ n >œ b >œ œ ˙.

œ n >œ >œ >œ

œ

f >œ

œ

n ˙œ .

n >œ œœn œœ œ f >œ œn œ nœ œ œ œœ f >œœ J

 œœ

œ

˙˙

œ n˙ œ

œ >œ œ >œ œ J > > j œ œ œ œ œ œ

˙.

˙

œœ

œ bœ J j œ bœ ˙. ˙˙ ..

˙˙

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ f > nœ nœ œ ˙

# & #

b >œœ œœ J F >œ œ J F

œ J j œ

3

b œœ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > >

œ >œ >œ >œ

œ

&

Cb.

F n ˙˙ .

˙.

œ

Vln. II

Vc.

F 3 b œ œœ b œœ œ F 3 ˙.

œ

364

Vln. I

a2

‰ bœ bfœ œ bœ ‰ b˙

364

Pno.

bœ œ œ

#

364

Perc. 1

˙

˙

364

Timp.

˙ ˙

3

˙

q»120

˙˙

j œ ‰ ‰ œ œ ‰  j‰ œ ‰ ‰ œ œ œ Œ œ > > n˙ ˙  ˙

>œ b œœœœ œ œ >œ

œ >œ >œ œ

>œ J

nœ nœ >œ

œ

œ

œ bœ œ œ œ œ

>œ

œ bœ œ œ œ œ

b >œ ‰ ‰ œ ‰ >œ >œ n >œ

Div.


59

Esperit lliure

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

?

œœ >

b œœ ‰ ‰ œœ ‰ œ œ œ > > > >

>œ n >œ

>œ

&

# & #

3

>œ >œ

œœ > 

nœ œ

n œœ ‰

>œ

œ

œ

? ? ? 

b >œœ œœ J F >œ œ J F

œœ

>œœ œœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

bœ ‰ ‰ œ Œ F> ∑

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

&

œœ

Vla.

B

 & ?

? ?

F> 33 bœ b œ œœ œ œ œ œ F> ∑

˙

F> bœ ‰ ‰ œ F

œœ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

œ

> > >œ œ œ œ Œ

>œ

˙. œ œ bœ > 3 œ œ bœ œ œ œ > > œ œ œ 3

œ > n >œ >œ

nœ œ

bœ ˙

˙.

˙. ˙.

œ

œ

b˙.

>œœ b œ œ b œ œ b ˙˙

˙ ˙

˙. ˙.

œ œ

˙

˙

‰ œ

œ

b˙.

œŒ

3

3

j œœ n œœ . J j œ œ

œœ ..

œ.

œ ‰ ‰ œ Œ œ >œ

œ œ œ > 3

˙

œ nœ. J

œ.

œ œ J

œ.

j œ œ œ

n >œœ œœ œœ n >œ œ œ 3

œ œ

3

œ ‰ ‰ œ Œ œ œ >

œ >œ

œ

œ J

>œ œ n œ 3

3

œ œ

n >œ œ œ

3

œ

n˙.

œ

F >œ œ œ >œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ

>œœ œœ œœ œœ œœ >œ >œ œ œ J J

œœ F >œœ œœ œœ œœ œœ J

>œ œ œ œ œ >œ >œ J J

œ

bœ ‰ ‰ œ Œ > ∑

œ >

>œ œ œ œ œ J

œ

œ ‰ ‰ œ >

Œ ∑

>œ ‰- œ

>œ œ

>œ œ J

>œ œ

>œ œ

>œ œ J

œ

>œ œ œ œ œ J

Œ

>œ  œ J >œ œ œ œ œ b b >œœ œœ œ œœœœ J J

œœ

œ ‰ ‰ œ >

œ >

>œ œ

> ‰- œœ

>œ œ œ œ J

Œ

Œ

 œœ

b >œ œ J

n n œœ n n œœ

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

>œ œ œ œ œ J

œ

bœ ‰ ‰ œ >

œ >

Œ ∑

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

> ‰ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

b >œœœ ...

bœ bœ b >˙ ˙.

œœ ˙˙ œ ˙ J

Œ

bœ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ b >œ >œ #œ

˙˙ ..

b >œ

œ

Œ œ

bœ F

bœ œ œ œ > > >

bœ ‰ ‰ œ Œ >

>œ

> b œœœ ...

Œ

œ

œ

œœ œœ œ œ J

œ b œœœ

œ Œ œ >˙ . œ œ bœ > 33 œ œ bœ œ œ œ > œ.

œ.

œœ œ ˙

b œ>œœ ... œ.

œ œ J

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œœœ œœœ œ œ J

œ œ > ˙. ˙.

œ

˙ ˙

j œ bœ.

œ

Œ

œ

>œ ‰ J

>œ œ bœ

b >œ œ œ 3

3

b ˙œ .

œœ

>

œ œ œ œ

3

œ œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

3

>œ

b b b œœœ ... bœ bœ

œ

˙. ˙.

œ J

œ J

œ b œœœ

œœ œ

3

œ

œ

œœ œœ œ œ b b œœ J bœ b b b œœœ Œ bœ œ bœ œ b˙ 3

œ œ bœ œ >b œ œ 3

Unis.

˙

œ

b˙.

œ

b˙.

œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

> œ

3

n˙.

3

>œ œ

>œ

œ

# >œ # œœ œœ >œ œœ œœ œ œ

f

3

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ f ∑

>œ

>œ bœ

œ >œ

Œ

n˙.

œ b >œ œb œ J œ > J bœ

bœ ‰ ‰ œ Œ b >œ œ

œ

Œ

œ œ

f

œ nœ œ œ œ b >œ œ n œ >œ b >œ f ∑

œ >œ

˙.

b >œ >œ

œœ

œœ

3

>œ

3

. n n ˙˙ .

3

œœ œœ

b >œ >œ

˙

œœ .. f œ.

>œ bœ œ b˙

?

œœ

˙.

&

##

˙.

3

Vln. II

Cb.

˙.

&

Vc.

# & #

370

Vln. I

˙˙ ..

370

Pno.

œ œ bœ œ #œ

b˙ ˙.

F >œ ‰ ‰ œ œ Œ F> œœ œœ b œœœ ... œ œ b œœœ œ J F b œœœ Œ œ bœ œ bœ œœ > ˙ bœ > œ œ bœ œ œ

Perc. 2

œ

#

&

370

Perc. 1

F b œœ ‰ ‰ œœ Œ F>

œ œ œ œ F> # ˙ œ >œ & # F œ >œ ### n ˙ & F 370 # ∑ &

370

Timp.

œ bœ œ

˙ œ œ F>> ˙ bœ œ œ œ b œ œ œ & F> 3 3 bœ œœ b œ œœ œ œ & œ œ > F 3 nœ # œ œ œ œ & F> ## & œœ œ œœ n œœ n ˙˙ œ F > > > ## n ˙  &

370

Picc.

œ >œ

3

3

œ œ

>œ n œ œ >œ >œ

>œ

3 f 3 > n œ > > bœ œ œ nœ

f

>œ bœ f >œ bœ f> b b œœ J f b >œ J f

>œ

3

3

∑ ∑

n œ n œœ >œ b >œœ œ œ

>œ œ

n œ n œœ >œ b >œœ œ œ

>œ œ

3

3

>œ 3 œ

 œœ

>œ

œ

bœ ‰ ‰ œ f>

>œ 3 œ œ œ œ œ œœœœ J >œ œ œ œ œ J

Œ

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f œœ œœ b b b œœœ ... œ œ J f b b œœ bœ Œ bœ bœ > bœ ˙ ˙ bœ > f j œ. œ bœ > f >œ b œ œ bœ > f 3 >œ œ b œ > bœ f b >œ ‰ ‰ œ Œ f 3

œ b b b œœœ >3b œ œ bœ >3 œ >

3

> œ

b >œ

3

3

b >œ

> œ œ > œ > >œ >œ


60

Esperit lliure ∑

376

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1

Hn. 2

B b Tpt. 1

B b Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tuba

& & & &

&

Perc. 2

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

3

>3 bœ œ œ

P

> ˙ œ

3

œ

œ bœ >

œ >

œ nœ >3

œ nœ œ œ œ œ nœ >

œ

> œ‰ ‰ œ Œ

> œ

œ

œ

3

œ

Œ

œ

œ

> œ

n œ >œ œ >œ 3

œ

w P

&

&

? ? ? ?   &

œ

##

Œ

b >œœ œœ J P >œ œ J P

œœ

& B ? ?

œœ P Œ œœ

œ‰ ‰œ P>

Œ ∑

P >œ ‰ ‰ œ Œ P

P

œ >

œ

> > n œœ œœ œ œœJ œœ

œ

œ‰ ‰ œ >

Œ ∑

3

P > œ‰ ‰œ Œ

œ >

∑ >3 > œ ˙ œ œ # # œœ œ œ œ œ >3 >3 F ˙. œ F œ‰ ‰œ Œ >

œ >

w F w

œ >

œ

œ œ œ œ œœ œ >

F

œ

œ‰ ‰œ Œ >

œ

œ œ œ > #œ >

œ

œ

œ

3

œ

œ

œ

>œ >œ œ #œ 3

œœ œœ

œ‰ ‰œ > F

œœ

3

>œ œ œ œ œ >œ >œ J J

œ

F

œœ >œœ # # œœ >œœ ..

Œ

œ >

œ‰ ‰œ >

Œ ∑

œ >

œ

œ

>œ œ >œ bœ 3

œ bœ ‰ ‰

b œœ

Œ

> œ bœ ‰ ‰ Œ

œ

œ œ œ œœ œ >

F >œ ‰ ‰ œ Œ F

œ

> > œ œ #œ ˙

F

œ

œ

3

>œ nœ œ

3

œ œ œ > F 3 ˙. œ F œœ ‰ ‰ œœ Œ œœ F >œ ‰ ‰œ Œ F

> œ

œ >

œ

œ œ

>œ >œ œ #œ 3

3

j œ J

>œ œ œ œ œ œ œœœœ J

œ

œ œ

œ

œ

œ

b >œ b œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

œ nœ nœ

œ

œ

œ

n >œ œ >œ

œ

œ

3

œ œ

> > nœ nœ œ œ

a2

n œœ n >œœ œœ >œœ 3

>œ œ œ œ œ b >œ œ œ œœœœ b œ œ J J

 œœ

>œ œ œ œ œ J

œ Œ

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

f >œ ‰ ‰ œ Œ f

œ

3

>œ œ J

 œœ œ

bœ ‰ ‰ œ >

Œ ∑

>œ ‰ ‰ œ Œ ∑

3

b >œ œ œ b >œ œ œ 3

f b œœ ‰ ‰ œœ Œ

f b >œ ‰ ‰ œ Œ f

3

ƒ n >˙

b >œ œ >œ

b œœ ‰ ‰ œœ Œ

3

>œ ‰ ‰ œ Œ

>˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ >˙˙ n >˙ ˙ ƒ b˙ ˙˙ ˙ > ƒ>

n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ƒÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

n n œœ œœ œœ œœ ÿ ÿ ÿ ÿ >œ œ œ œ œ ƒœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ J ƒ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ƒ

œ œœ >œ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ œ œ

j‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ > > ƒ>

œ >

œ

œœ œ

j œ ‰ ‰ œ œ‰ Œ > > > ƒ j œ ‰ ‰ œ œ‰ Œ œ œ œ > > ƒ> > n >˙ ˙

œœ

œ

>˙˙

ƒ

œ

œ

>˙

ƒ n >˙˙

œ

œ

>˙˙ >˙ ˙

˙˙ > ƒ > b˙

œœ

œ bœ bœ

b >œ b œ

ƒ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ

> > bœ bœ œ ˙

f b˙.

3

n œœ

bœ ‰ ‰ œ f>

f

œœ

n >œ œ >œ nœ

> b b ˙˙

œ nœ

n˙. ˙. f ˙. ˙. f>  b b œœ œœ J f >œ œ J f

œ

œ

œ

b >œ ‰ ‰ œ Œ

f

j œ J

bœ bœ

3

f n˙.

œ‰ ‰œ ‰œ œ œ œ œ œ‰ ‰œ Œ >

3

b >œ œ œ b >œ œ œ

f nw f w

>œ œ œ œ œ J

œ

œ

œ n œ n œœ >

f

œ

3

b >œ œ >˙

∑ >3 > nœ ˙ n œ œ œœ œ n œ œ œ >3 f >3 n˙. nœ

œ

œœ >œœ # # œœ >œœ ..

>œ œ œ œ œ >œ >œ œ œœœœ œ œ J J

œœ

f

3

œ œ

œ

f

œ

F ˙.

œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

b œœ

3

œ

œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

œ

œ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

b˙. P Div. œœ ‰ ‰ œœ Œ

œ >

œ

3 >œ œ œ nœ œ œ > 3

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ œ >˙

F

>œœ œœ œœ œœ œœ F >œ œ œœ J J F >œ œ œ œ œ >œ œ J J

œœ

3

> > œ œ #œ ˙

j ˙. œœ ˙ . F j . œœ ˙˙ .

3

3 >3 bœ œ œ œ œ bœ > P

P

œ

> > n œœ œœ œ œœJ œœ

>œ œ œ œ œ >œ œ J J

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

Unis.

> > nœ œ œ œ

>œœ Pœœ œœ œœ œœ b >œœ œœ J J

œ

? &

œ

3

#

# & #

œ

œ

œ

œ

376

Vln. I

##

376

Pno.

#

œ P

œ

# & # nw P ### n ˙ . & P 376 # &

376

Perc. 1

P

>œ œ >˙

>3 # # n œ œœ œœ & œ P >3 # & # n˙. P > ? œ‰ ‰œ

376

Timp.

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

ƒ >œ ‰ ‰ œ Œ ƒ b b œœœ b œ œœœ b œœ ƒ œœ œœ œ œ œ Div. > >˙ b ˙ ˙ b˙ ƒ

˙˙ > ƒ Div. b >˙˙ Div.

œ œœ œ œ œ

>˙ ˙ >˙˙

ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ ƒ

Unis.


61

Esperit lliure ∑

383

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # ? # & # # & #

## & #

n >˙˙

>˙˙

n >˙˙

>˙ ˙

>˙

>˙

> œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > > >œ >œ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ > > > j œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ œ œ œ > > > > n >˙ ˙

> ˙

> >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ > >

˙ > n >˙

>˙

n >˙

>˙

> ˙ >˙

> >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ > >

>œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ

>˙ ˙

>˙

œœ f œœ f w f

w f œ

>˙˙

> b ˙˙

b˙ ˙ >

˙˙ >

˙ œ œ œ ˙˙ ˙ > > f n œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ f œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ f œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w

>˙ ˙

f œ œ œ œ œ œ œ œ w

?

j‰ œ œ ‰ ‰ œ >œ > > > ∑

j‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ > > >

j‰ œ œ ‰ ‰ œ >œ > > >

?

Perc. 2

 383

& ?

383

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

œœ ÿ œœ

n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

œœ n n œœ œœ ÿ ÿ ÿ œœ b œœ œœ

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ

>œ

>œ ‰ ‰ œ Œ

>œ

œ b b œœ b œœ œ bœ œ œ œ > ˙ b˙ ˙˙ > b >˙˙

œœ œ œœœ

>˙ ˙

œ œ œœ œ œ

>˙ ˙ >˙ ˙

>œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J‰ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ > >

b b œœœ

œœ œœ ÿ ÿ œœ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

œ œ ÿ œœ

f œ

œ

œ œœ

w f w  f

œœ œ b b œœ b œœ œ œ œ œœ œ f bœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ >œ >œ œ œ œ b >œœ œ œœ >œœ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ f > > > > b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ > > f > > > > b œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œœ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ f > > > b œ œ œ œ > > > œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ Œ

>œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ >œ

œ

f

f

œœ œ

œ

f

w f

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ

œ œ #œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

œ œ

nœ ƒ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

w p

œ œ nœ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ

ƒ

w ƒ

w 

œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

nœ ƒ

ƒ w

w

w ƒ

œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ƒ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ƒ w w w

w   œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ w f > œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ Œ b b œœœ

œ nœ œ œ bœ œ œ nœ

w ƒ

w

n >˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ÿ œœ

w

œ nœ œ œ #œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ƒ f œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ƒ f

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ÿ œœ

œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ ƒ f œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ bœ ƒ f œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ #œ ƒ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ƒ w w ƒ

w f

?

Cb.

>˙ ˙

?

Perc. 1

Vc.

˙˙ >

> b˙

> œ ‰ ‰ œ œj ‰ œ > > > >œ >œ > >œ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ ˙ > n >˙

>˙ ˙

n œœ ÿ œœ

# & #

383

Pno.

>˙ ˙

˙˙ >

# & #

383

Timp.

n >˙˙

>˙

>˙

>˙˙

˙ ˙˙ ˙ > > n œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ

&

Tuba

>˙ ˙

b >˙˙

#

Hn. 2

Tbn. 2

˙˙ >

>˙˙

> b ˙˙

&

Tbn. 1

> b b ˙˙

#

Hn. 1

B b Tpt. 2

#

# & #

383

B b Tpt. 1

>˙˙

b >˙˙

w ƒ w ƒ

ƒ

œ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ # œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ n œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œœœ ƒ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ

œœ œ œ w

œ bœ œ œ nœ

œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ ƒ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ƒ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ ƒ bœ œ œ œ œ œ œ ƒ w ƒ


62

Esperit lliure œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ

bw

œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ b œ n œ œ œ œ œ œ œ œ

 bw w

ƒ nœ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ # # œ œ œ œ œœ œ œœ n œ œ # œ œ œ n œ œ œ # œ œ œ œ œ œ &

 n w> w

389

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

S. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & #

## w & #

&

Tuba

& & ? ? ? ?

œ

œ

œ

389

Perc. 1

Perc. 2

 389

Pno.

& ?

389

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

#

œ

œ

œ

##

œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ w

Cb.

w p

 n ww  n ww

 b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ

j >œ œ Œ

œ > œ >

∑  Maracas > œ œ œ >œ œ œ >œ œ

œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ b œ n œ œ œ œ œ œ œ œ

w

œ >

b >œ .  b˙ >

w 

?

>œ

 nœ œ œ œ œ œ œ œ

w

bœ. > w

j œ œ > j œ œ >

 œ bœ œ œ œ œ œ œ

w

?

œ

œ

 b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ  b >œ . bœ. w bw

>œ œ œ œ J

 ww

 bw w 

bœ. >

bœ. >

w

ww

ww

w w

w w

w

w

w> w

 nœ œ œ œ œ œ œ œ

389

Timp.

 nw

j nœ. œ œ > > >œ  nœ œ œ œ œ œ œ œ

#

##

 b ww

nœ. >

œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ ƒ nœ œ œ œ

Hn. 2

Tbn. 2

w

# & #

&

Tbn. 1

##

œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ

w

389

B b Tpt. 2

#

?

Hn. 1

B b Tpt. 1

ƒ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ

w

j œ œ > j œ œ >

œ œ >

œ > >œ

nœ. >

bœ. > w

 œœ  œ œ  œ

j œ œ > j œ œ >

>œ œ >

j œ œ >

>œ nœ œ œ œ œ œ œ œ

nœ. >

bœ. > w

j œ œ > j œ œ >

Œ

Œ

Œ

Œ   œ >>>>> œ nœ œ œ œ œ 

w> w

nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ. >

œ

>œ œ >

nœ >  bœ >  œ

œœœœœ >>>>> œœœœœ >>>>>

Œ   nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ  >>>>> j nœ. œ œ nœ œ œ œ œ œ > > > >>>>> >œ 

ww

nœ œ nœ œ œ œ œ  >>>>> nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ  >> >> >> >> > > ww œœ n œ œ œ œ œ

ww

ww

nœ œ œ œ œ œ œ œ

b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ bœ œ œ œ œ œ œ

b >œ .

b˙ >

j >œ œ Œ ∑

œ > œ >

nœ œ œ œ œ œ œ œ

 œ b >œ >œ >œ >œ >œ œ bœ œ œ œ œ  œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ  >>>>>

b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b >œ . b˙ >

j >œ œ Œ ∑

œ > œ >

>œ œ œ >œ œ œ >œ œ

>œ œ œ >œ œ œ >œ œ

b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b >œ . bœ. w w

>œ œ œ œ J

œ œ >

b >œ . bœ. w w

ww

ww

w w

w w

bœ. >

bœ. >

j œ œ > j œ œ >

œ > >œ

 >>>> œœ n œ œ œ œ >Œ

bœ. >

bœ. >

>œ œ œ œ J

j œ œ > j œ œ >

œ œ >

œ > >œ

b >œ  bœ > 

Œ

Œ Œ Œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

œœœœœ >>>>>

Œ

bœ bœ Œ   bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ >>>>> œ Œ   œœ Œ   œ œ bœ œ œ œ œ >>>>>  bœ 

bœ > 

œœœœœ >>>>> œœœœœ >>>>>

Œ

Œ Œ Œ

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG456


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.