MG450 Blackmoon (Ana R. Fontecha)

Page 1

ANA R.

FONTECHA Blackmoon per a guitarra

Edicions la mĂ de guido


ISBD(PM) Blachmoon. [Música impresa] : per a guitarra / Música de: Ana Belén Rodriguez Fontecha - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2015 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juliol 2015 ISMN: 979069208-450-1 Dipòsit legal: B-19383-2015 Copyright de la música: © 2015 Ana R. Fontecha Copyright de l'edició: © 2015 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Blackmoon For my father Ana R. Fontecha October 2012

“” œ b œ b œ œ œj b œ œ b œn œ # œ œ b œ b œ œ b œ œ œ 9 5 c œ bœ nœ nœ bœ bœ œ 4 & 8 mp sonoro ‰ nœ ‰ n œ G œ œ nœ nœ q = 104

Guitar

“” n œ b œ n œ b œ nœ#œ œ b œ bœ œ ‰ œ n œ n œ #œ # œ ‰ œj nœ#œ # œ n œ œ b œ 5 5 nœ 3 2 c 8 4œ œ 4 &4 nœ œ nœ œ

4

Gtr.

œ nœ#œ œ œ # œ n œ b œ œ œ œ œ œ #œ# œ #œ &c œ

8

Gtr.

10

Gtr.

& œ

bœ nœœœ

‰ j c nœ œ bœ bœ œ b œ œ b œ n œ J n œœ J mf

nœ 9 8 b œ n œ œ <b>œ bœ œ b œ bœ nœ # œ n œ b œ n œ n œ œ œœœ b œ b œ œ

n œ nœ #œ œ #œ # œ ˙˙ ™™ 9 ‰ #œ nœ œ #œ #œnœ c œ #œ &8 œ œ nœ#œ œ nœ œ nœ œœ

13

Gtr.

n œœ

g lis s . gliss.

© Copyright 2015 Ana Belén Rodríguez Fontecha. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


4

” œœ» b œ œ œ “œ b œ bœ œ œ # œ œ n œ œn œ #œ œ b œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ & œ œœ œœ nœ mp n œJ

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

16

b œ nœ n œ b œ œ & bœ œnœ#œ

Gtr.

nœ “”n œ bœnœ œ#œbœ œnœ œ # œ b œ b œ n œ œ # œ nœ œ nœœ nn œœ n œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

19

f

Gtr.

> 22 b œ œ nœ & œ

mf

p o rt

.

œ #œ œ n œ 5 # œJ œ 8 œJ

t.

j 3 & c #œœ œœ œœ‰ ‰ œœ œœ œœ 4 #œ #œœ œ Œœ œ c œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ >>> >>> f en dehors

25

Gtr.

por

f

p

#œ n˙ #œ #œ 43 œ œœ œ œ :

--œ Ó œ œ œœœœ œ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ œœ J >>>> p

f

g lis s .

;

c

Œ ‰ #œj œ#œ#œ œœœ œœ œœ œœ ‰ œÓ J

p (en dehors) f >j j ‰ ‰˙ #œ œ™ #œbœ nœ #œ Œ n œ œ Œ b œ œ # œ & Œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œn œ œ bœ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ <n> œ Œ Ó n œœ œœ œœ œœ œ œ n œœ œœ œJ œ œ œ œ œJ œJ œ œ œ œ >>

29

Gtr.

f

> jœ j œ 33 # ˙ b œ # œ b œj ™ n œ #˙ œ ord. Tambora 3 ‰ œ nœ bœ ‰ 7 Œ Œ nœ nœ ™ 4 8 & Œ b‹ ‹ ‹j ‰ Œ bœbœ #œ nœ Œ ‰ œ # œ nœ ‰ Ó # œ œ # œ ‹‹ ‹‹ ‹‹ nœ Ó œ J #œ # œJ nœ p A sfz ª p f

Gtr.

(f)

> nœ


5

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

&

œ œ

gliss. gliss.

> b œ bb œœ ˙˙ bœ

gl gliisss. s.

U nœœ bœbœ œ œbœbœ Ó œœ œ œnœ#œ# œ nœnœ œ œ

∏∏∏∏

40

∏∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

>œ > g>li> > > >j b >j > tambora ord. j 37 #œ œ # œ œ #œ n>œ œ œ nœj œ glissss.. n œ b œœ œ ‹ ‰ ‰ Œ œ 7 c #œ œ œœœ #œ œ n œ # œ ‰ #œ nœ œ ‰ & 8 œœ ‰ ‹‹‹ Œ œ œœ ‰ Œ œJ œ 6 œœ ‹‹ œ œJ œ J J secco ª p A f

ff

Meno mosso (q= ±92) 42

Gtr.

&

44

Gtr.

&

46

Gtr.

&

48

Gtr.

&

bœ œ mp

#œ#œ

#œ#œ

œœ

10

ene

e e en e e

ee

10

ee

ee

eeee

ee

œ e œ œe

10

e e eee 10

œœœ

e e eee

œœœ

ee

œœœ

10

nœ œ œ

10

œ œœ

e e eee

ee e e 10

eee

ee

10

ee

p (eco)

ee

10

e e eee

œœœ

ee

10

œœ œ e e

bœ bœbœ c ee ee mf

e e eee

eeee

e e en e e

ee

œ œbœ

ee

10

e e eee

œœœ

e#œ e eee 10

ee e e ee

10

œ œœ

10

ee

#œ e e

e e eee

œ

10

10

eee

#œ ee


6

50

Gtr.

&

œ #œ pp

nœ œ e œ œ œ#œ e#œ œ œ#œ e œ œ bœnœ ee ee ee ee ee ee ee e e e e mf e e e 10

10

10

10

(ord.)

Gtr.

#œ e œ œ nœ e œbœ e œbœ e#œ œ n œ b œ # œ œ bœnœ & ne e e e ee ee ne e e e ne e e e e e e e 10

10

52

10

10

mp

54

Gtr.

&

e œbœ

sul tasto

œne e e œ œ œe e e œœ œe œœ #œ e b œ œ œ # œ ee ee en e e eee eee e e ppp 10

10

10

10

(ma sonoro)

56

Gtr.

&

e e#œ #œ

10

eee

eeœ œ e œ œ

œ e e e œœ œœ e e e e#œ # œ n œ e e e # œ # œ eee ne e e 10

10

e œ bœ ne e ne & e e œ bœ e e e ebœbœ œ œne e e ebœbœ nœnœ ene e e e œ œ œ e e e e ne ne pp 10

10

10

10

molto rall. sul tasto

& e

62

Gtr.

10

e e e ne e & e e e#œ# œ œ e e e e e enœ œ e e e e e ebœ œ e ene bœne e e n œ e nœ bœ bœ œ

60

Gtr.

sul pont.

10

58

Gtr.

10

p

e

e

10

e œ bœ

mf

e e ne

10

10

“” n 8 n 8 # 8 8 #8 n8

clarinet sound (r.h. on the XII)

8

5


7

A piacere

ÍÍÍÍÍÍ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ÍÍÍÍÍÍÍ

63

Gtr.

&

Tempo primo

f

(p

Tremolo with the flesh of the tip of the fingers (r.h.). Start on the fingerboard and move slowly towards the bridge. The dynamic peak should coincide with the sound hole.

66

Gtr.

3 & 4 ‚ OO >

cO O

Gtr.

~~ w w

~~ w w

~~ w w

3 4

œœ œ ˙ # œ œ nn>˙˙ ™™ 5 œ #˙ œ c œ 4 sul tasto p cantabile

n œ ˙ nœ ™ j #œ nœ 3 œ œ nœœ #œ 45 n˙™ b 4 nœ œœ c œœ #˙ ™ Ó n n œœ ˙ œ mp

∏∏∏∏∏∏∏

# ˙˙ #œœ bb œœ b ˙ b˙ &

73

OO ˙˙

ord. >~ 5 c O ™ 4O > > p) marcato ma piano

5 4

pp

n œœ œ ™™ œ ™ # œ œœ œ bb œœ Œ ˙ b œœ 78 ˙˙ bn œœ œ n œ™ # œ n œ œ™ œ 5 6 cŒ c ˙ ‰ 4 &4 œœ n˙ Ó nœ œœ œJ ord. mp molto espress.

Gtr.

pp

mp

p

bb œœ n œœ & ˙

mf

œœ

82

Gtr.

œ

œ Œ œœ n œ ## œœ ™™ œœ œ nb œœ Œ # œ n œ j n˙ œœ bœ bœ nœ nœ c œ œ œbœ ‰ n œ Œ œ Œ œn œ j b œn œ nœ Œ n˙ Œ œ 5 mp

bœ nœ n˙ 5 œ bœ ™ & n œ bœœ œ nœœ bœ bœœ j œ nœ #œœ 4 nœ œ bbœœ ™ nnœœ ™™ c bŒœœ œœ n ˙ œœ bbœœ nn œœ œœ œœ Ó nœ p

87

Gtr.

5

5

f

(f)

3


8

91

Gtr.

Gtr.

&

3

3

p 95

5 nnœœ bœbbœœ ™™ nœœ ™™ c Ó nn˙˙ 4 œ nbœœ n œ œ nbœœ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ mf

∏∏∏∏

& œ bŒœ Œ n œœ

> #œœ nœ bnœœnb˙˙ ™™ œœ œœ nœ œœŒ Œ Œ œœ œ œ f

bœ œnœ n œ œ bœ œj œ œ nœ

œ

mp

œ

##˙˙ œ œ Óœ Œ Œ nœ œ œ 3

j œ# œ n œ# œ n œ b œ ‰ œ bœ & œ bœ œ œ œ œ œ nœ œJ

99

∏∏∏∏∏∏

Gtr.

ord.

p

102

Gtr.

&

œnœ

œ œœ œ

5

3

pizz.

œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Ó œ œ œ >œ >œ 3

3

ff

b œb œ nœ

œ #œ #œ œ

n œœ n œ

#œ #œ œ

œ œ n œ #œ #œj œ nœ#œ j œ #œ#œnœ œ 3 #œ 11 ‰ nœ #œ#œ œ 43 ‰ c 8 #œnœ nœ 16 œ œ n œœ œ n œœ œ mf mp f

> > is s . > lis s . > > r r r # œ g 11 ‰ r nœ œ œ nœœ #œ 17 ‰ œ #œ##œœ œœ##œœ# œ bœ nœ #œ##œœ œ gl 6 16 8 & 16 ##œœ œ #œ nœ œ# œ n œn œ# œ n œJ œJ œJ

106

Gtr.

p

> > > > > nœ bnœœ n#œœ # œ b œ n œ # œ œ œ b œ 6 7 nœ & 8 n ‰œ ##œœ nœ# œ n œ nbœœ nnœœ##œœ##œœ nœ 8 œœ n œœ œJ molto cresc. f n œ mp œ J

108

Gtr.

mp

œj 7 8


9

bœ » 7 n œ œ nœ nœ bœ 9 #œ nœ bœ œ bœ œ bœ c nœ #œ nœ bœ bœnœbœ œ &8 œ nœ#œ œ œœœ 8 œ Œ™ œ p n œJ nœ mf

110

Gtr.

p

113

Gtr.

&

nœœ nœ nœ bœ nœ bœ œ bœ œ 3 œœ # œ œ #œ nœ œ œ 4 n œœ p n œ œ œ œ n œ œ # œ œœ 3

mf (non marcato)

Gtr.

5

f

Gtr.

p

sfz

116

sfz

nœ nœ nœ #œ 117 9 œ bœ bœ nœ &8 ‰

œ #œ #œ

p

œ #œÓ œ œœ

<#><#>œœœ 3

p

Gtr.

& 122

Gtr.

p

5 &4

n œ # œ n œ # œj 7 nœ nœ nœ nœ 8 n œ œœbbœœbœœ # œ œ n œ œ # œ n œ j œ n œ # œ œ n œ n œ nœ œ n œœ nb œœ n œ # œ # œ n œ œ p

n œ b œ n œ n œ # œ œ # œ b œ œ n œ #œ b œ œ #œ œ nœ œ nœ #œ nœ bœ 5 c 4 œ œJ nœ f

œœ bnœœ n#œœ nn œœ n œ # œ # œ n œ n œ # œ c œ# œ n œ n œ # œ n œ # œ œ n œ œ #>œ #>œ œ œ œ œ p subito cresc. Snare drum 5

5

6 5 > w b œ n œ & c n œ nœ œ#œ#œ œ bœ nœ#œ œ#œ nw n œ # œ n œ # œ # œ nœ > >œ f

123

Gtr.

bœ bœ

9 8

sfz

p

119

nœœ œœ

∏∏∏∏

j # œ > c ® & #œ œœ œ œ œ nœ >.

p

>fr 3 >. c 8 n#œœœ œ#œ œ#œ ( ≈)

5

gliissss.. gl

(cross the 6th string over the 5th string)

ææ __

sfz


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.comcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG450