__MAIN_TEXT__

Page 1

CARLES

FERNÁNDEZ Quatre Cançons Populars Catalanes (a la memòria de Montserrat Torruella)

per a guitarra La Mare de Déu El Mariner La Dama de Reus Rossinyol que vas a França

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Quatre Cançons Populars Catalanes [Música impresa] : per guitarra / Música de Carles Fernández - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2002- 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Nota de l'autor: Agraïments: a Josep Maria Pladevall, pels seus consells

Primera edició: maig 2015 ISMN: 979-0-69208-447-1 Dipòsit legal: B-11542-2015 Copyright de la música: © 2015 Carles Fernández Renieblas Copyright de l'edició: © 2015 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com www.lamadeguido.com Imprès a La mà de guido. Sabadell


La mare de Déu Popular Catalana Carles Fernández Lento

Guitar

4

&

8

&

# & 43 # 

˙˙ œ œ˙ .

# 

˙˙ œ œ˙ .

œ. # œ ˙˙ & œ œ˙ .

Œ 24 # œ & œœ œœ œœ œ. &

-4 j œ4 œ. œ ˙ 3˙ œ œ˙ . 2 - 2

œ. ˙˙ œ˙ . œ1 2

# œ

20

28

œ Œ ˙.

# .

œ˙ . œ

˙˙˙

œœ œ

4-

œŒ œ 3

œ

œ Œ ˙.

C.V

œœ. œ

-4

œœ œ œ 

# œœœ 34 œ

j œ

˙. ˙. œ˙ . œ

œ. 2 # œ .. œ œ #œ

1 -

C.V

4

2

j4 - 4 œ #œ œ œ 2 œ ˙. j œ

j œ

˙. ˙. œ˙ . œ

œ˙ .

œ œ ˙. œ

3

˙˙ j œ

C.II

n œŒ ˙.

. ggg œ˙˙ 3ggg ˙

˙˙ œ

j 4 - 4C.II œ œ # ˙˙ œ œ˙ œ œ

˙ ˙

œ œ˙. ˙ œ # œ˙ .

œ

Œ œ œ ˙˙ œ œ˙ .

-4

-4 j 4œ #œ œ œ 2 ˙˙˙ œ œ 3 - 3 ˙ . 1

œ ggg n # ˙˙˙ œ œ˙ œ

.

˙˙

ggg œ˙˙. ggg ˙

4

ggg ˙˙˙ -23 ggg ˙˙ 4 g˙

œ 3 œ˙. ˙ # œ˙ . œ 

3

j œ. œ œ ˙˙ œ œ˙ . œ Œ œ J

C.II

j œ

ggg œ˙˙. ggg ˙

U

C.VII

j œ

œ˙. œœ # œœ œ # ˙˙

œ

4

Œ # œ & œœ œœ œœ œ &

= 76

œ

12

16

q

j œ

 ˙˙

Œ œ œ ˙˙ œ œ˙ .

œ

œ #˙ œ ˙ œ˙ œ œ œœ œ ˙. œ

 ˙˙

˙ . harm. ˙. ˙4 -3 0˙   œ˙ . XIIo

© 2015 Carles Fernàndez Renieblas. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

(m.d.)


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ  de guido www.lamadeguido.com

MG 447

Profile for La mà de guido

MG447 Quatre Cançons Populars Catalanes (Carles Fernández)  

MG447 Quatre Cançons Populars Catalanes (Carles Fernández), per a guitarra a la memòria de Montserrat Torruella

MG447 Quatre Cançons Populars Catalanes (Carles Fernández)  

MG447 Quatre Cançons Populars Catalanes (Carles Fernández), per a guitarra a la memòria de Montserrat Torruella

Advertisement