MG446 Évora (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Èvora per a piano

Edicions la mà de guido


Primera edició: maig 2015 ISMN: 979069208-446-4 Dipòsit legal: B-14811-2015 Copyright de la música: © 2015 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2015 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Èvora Op, 49 (2011)

‰ œj . 4 1 ‰ œ2 œœ ÓÓ ˙ J Ó

Calmo. q

ÓÓ &c Ó 1

2

4

U ˙˙ ˙ 34 ˙˙˙ ˙ U

‰ 5j 2 œ ‰ 5 œ1 œœ 1 4 ‰ œ ˙˙ J œ J ˙

4 ÓÓÓ .. & ŒÓ F Œ ?‰ œ œ wJ

˙

1

‰ b œj Ó . ‰ bœ Ó Ó ˙ Jœ œ

I

‰ b œj ˙ Œ œ ˙˙ ‰ b œJ œ w 1 5 3

p j Œ ‰ bœ ˙ ˙˙ ‰ œ b œœ wJ

Œ π ‰ œj ˙ œ ˙˙ ? c ‰w Jœ œ

34 ˙ ˙ u

‰ œj ‰ œ b œœ ˙ J

Anna Cazurra

3

Rubato

2 3

3 1 ∫œ bœ bœ œ œ œ b> œ œ œ b œ œ c 1 2 4

f

3 4 œ . œ œj œ- b œ2-

3

Œ

c

Deciso q 5 51 41 13 2 Ÿ U 23 5 > > >œ -œ œ b œ œ œ >œ œ . # œ œ- œ œ œ # œ>. 1 2 1 Ÿ- N- Ÿ- 1 3 2 n œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ- œ œ œ b œ œ œ . # œ œj œ 4 ≈ # œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œ & p F f ? 24 ∑ ∑ ∑ ∑ 1

7

2

4

132

2 3 j œ

132

5

4 1

5 3 1 œœœ

œ # œœ œœ œœ œœ & #œ 11

?

5

5

3

b œœ # œœ 1

3

1

3

>œ1

4 œ5- 4 3 # œ œ œ œ œ

2 1 j 3 œ bœ 1 œ œ

œ

6

ƒ

Copyright 2015 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

1

œ2 œ1 œ5 œ # œ œ œ b œ 4œ œ3 6 8 6

68


Con molto sentimento e™

j 5œ1 6 œ b œ # œœ œ . œ . b -œ &8 ‰ F. 3 Œ 2 œœ œ # œ b œ ?6 ‰ œ ‰ 8 ˙. p 2

14

3

4 1

1

5 4 3

1

2

b œ # 3œ1 œ œ œ1 œ b œ œ œ bœ Œ Œ. b œ œœ . œ ‰˙ . œ 3

2

5 3

4 2

3 2

?

1

3

3

5 2

2

2

3

4

œ>

œ œ J œ

3

1

j 25œ œ œ #œ bœ. œ. bœ œœœ ‰ œ F. 3 #œ Œ 1 2 bœ œ #œ œ b œ œœ . n œ ‰˙ . œ

3

3

1

4 1

bœ #œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ # œ œb œ œ œ #œ 3 f 4 Œ. 2 bœ. œ œ ‰ œ ˙.

4

œ œ #œ 1 œ œ œ 17 1 #œ bœ œ #œ œ œ œbœ œ & #œ œ œ nœ œ > # œ >. 4

4 1

œ

2

3 2 1

5 1

2

3

3

3 1

4

bœ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ # œJ & Œ Œ . b œ 4œœ #2œ œ1 . ?‰ œ ˙. 19

41

13

4 > b œ œ œ2 b œ œ5 œ3 œœ œ œ œ1 œ œ2 œ 3 b œ œœ œœ œ ‰ cresc 1 2 . Œ. Œ 4 bœ 5 œ ‰ œ bœ œ. œ ‰ œ bœ ˙. ˙. 5

Ÿ˙- ~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 œ1 . bœ 22 œ n œœ œ œ b œ œ & bœ œ œ œ œ f 1 Œ. 5 4 3 4 25 41 5 ? ‰ œ œ œœ . ˙. 6

3

œ3 .

65

b œ œ œœ œ.

4 2 45 4 > . . 3 œ 2 œ. b œ œ . œ œ œ œ œ œ b 1œ œ œ œ œ œ b œ 2 œ œ œ œ œ

Œ. ‰ œ œ ˙.

5

œ œ b. œ

3

2

œ

Œ. ‰ b˙.

4

œ

4 5

œ œ 4œ œ œ b œ œ œ b œ œ œœ œ œœ J 1 2

b œœ

3

œ œ

3 b 2œ b œ b œ œœ . 2

1

2


54 . . . .. .> 5 4 œ œ 2œ 5 5 3 5 4 1 œ . 3 2 b 4œ œ 25 œ 4 1> 5 1 5 2 b œ œ1 2 1 1 œ bœ 2 œ bœ b œ œ œ b œ œ . b œ j œ Œ b œœ œ b œ 1 2 bœ & bœ b œ œ œ œ b œ œœœ . 2. 3. b œ b œ J 1 ‰. m.s. 2 m.s. 1 p Œ . cresc 4 3 b œ f Œ . F bœ 2 œ ? ‰ Œ. ‰ b œ b œ b œœ . ‰ bœ bœ b˙. ˙. ˙. 6

1

32

& ?

>œ

œ

Ï Œ. 5 b œ 5 œ bœ œ œœ . 24 n bb œœœ ‰ œ n œ œœ . ˙.

œ œ bœ

f

4 œ œ œ3 # œ œ œ

2

6

5

Œ

4

6

1 2

m.s.

∑ Meno mosso q∞

Œ U 3 1 ‰ j b œ 1 5 ‰ ˙ œ œ œ ˙ u F J u Œ U œ c ‰ œ œ ˙˙ F w J1 1 u u

Ó œ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ Ó c ÓŒ

5

Andantino molto cantabile q

& 24 35

j œ

2 bœ b b œœ . œ 3

5 4 5 41 > 1> j 5 > œ 2 1 œ> œ œ œ œ> œ œ œœ >œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ b œ1 œ 4 #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ#œ

5 1

1 2 3 4 j œœ œ œ

bœ bœœ bœ J

œ Œ

3

Deciso q

> Œ > #œ œ. 2 œ J œ œ œ œ Œ.

> & n œ œJ ƒ Œ. ? ‰ nœ n˙. œ 28

3 1

1

4 3

1

24 24

1

œ œ> œ œ œ œ>b œ > F ? 24 œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œ œ œ œ n œ œ b œ4 b œ4 œ1 2 œ œ 1 2œ 3 œ 1 2 œ 3 F p 3

3

3


>

3

3 2

3

œ œœ œ œ œ œ œ œ . ≈ & œ #œ œ bœ œ œ œ œ Œ bœ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > b œ > b œ > > > > > > f > ≈ > F > ≈ œ œ œ œ œ bœ n œ œ # œ œ œ ? # œ œ œ2 œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ 4 Fsimile 4 51 2 51 4 3

40

1 4 2 33

1

4 3

4 3 1 4 33

1

3

3

3 Œ > 44 ≈ bœ 3 bœ bœ 1 # œ4 b œ œ n œ œ œ & ≈ bœ J > > ≈ #œ œ bœ œ ≈ œ œ œ œ œ b œJ ≈ b ‰œ œ ? #œ œ bœ  œ 3 1 1 2 3

2 5

> 2 1

œœ & 47

?

œ

4

1 3

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ ‰ Œ bœ ‰ > > > > ≈ ≈ #œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ b œJ ≈ b ‰œ œ œ œ nœ œ bœ #œ  5 1 1 3

3

1 4

32

> œ œ œ œ œ œ. œ bœ bœ œ Œ ≈ bœ > > ≈ > ≈ #œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ #œ œ 3

5

1 4

2

1 5

3

2 5

1 5

4

3

3

5

1 Œ 4 ≈ 3 bœ œ œ œ # œ b œ n œ œ ‰œ œ Œ œ œ J > > > ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ nœ œ ‰ J ≈ œ œ 3 1 3

4

1 4

1 5

2

1 5

4 1 3 2 1 2 4 1 1 b œ 1 3 1 1 1 3 bœ œ œ œ b œ ≈ b œ ≈ & ‰ œ œ b œ œ œ œ b œ > b œ >œ œ œ b œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ > > > > > > > > > f ≈ #œ œ 2 bœ œ œ œ œ 4 1 œ œ2 b œ œ œ œ œ ? # œ œ b œJ ≈ b ‰œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ bœ  2 2 4 F 5 50

3

3

3

3

4


> 54 4 3 2 1 2 1‰ 2 œ bœ œ œ 1 2 1 œ bœ œ œ œ œ œ œ . b œ b œ b œ Œ & >b œ œ œ œ b œ œ > > > > > > > f bœ bœ œ œ 2 œ œ2 b œ ≈ œœ œ b œœ ≈ œœ œ œ ≈ b œ œœ œœ b œ œ œ b œ œ ? bœ bœ œ œ 3

3

3

4

2 4

1 5

3

2 5

4

5 4 2 bœ œ bœ b œ œ œ œ‰ > > ≈ ≈ œ œ bœ ≈ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ 1

3

1 3 4 5

1 3 4

3

Œ

6 & 8 b œœ .. 61

? 68

p

5

1 5 51 3

1

5

1 3 4 3 1

5 4

‰ ≈ œ œ œ œ #œ 64 3 1 2 1 œ œ3 œ1 . n œ ‰ b œ & œ #œ œ. Jœ . ‰ ‰ œ œ œ œ œœ œ œ bœ œ œb œJ œ # œ b œ œ ? œ œ œ œ œ œ œ œœ 1 2 œœ 2 J1 5 1 ‰

5 1

2

1

5

5

1

‰ ‰ j 5 5 2 1 1 œ 1 b œ . œ œ ‰ œ œœ #œ œ œ Jn œ œ œ œœ . Jœ œ œ 1 œœ 5 2

4 j 1 5 2 # œ ‰ b œ 1 2 31 2 œ #œ œ #œ œ œ b œœ . œ œ œ œ. 1 j jœ œ # œ œ # œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ œœœ œ œ œ œJ œ œœ 2 21

2

6 œ #œ 8 F1 bœ 68 ‰ 2

38 Œ

3

œœ

p1 œ

38 ‰

2 5

1

Tranquilo e

3

3

4 1

2 4

5

3

Meno mosso q∞ π ‰ jU 58 b œ b œ1 œ b œ œ œ 1‰ œ œ Ó c Ó & Œ u˙ > > > Œ ‰π 1j U ≈ b œ œ œ œ b œ œœ ≈ Œ 2 bœ ˙ œ œ œ bœ œ ˙˙ ? bœ b œ c ‰ bœ œ w J 3 4 1 4 u πu 3 4 5 4

3

1

3

5

1 5

5

œ 1 ‰ œ

‰ ≈ 4 3 4 2 œ2 œ œ œ œ œ # œ J ‰ ‰

œ œ œ œ b œœ œ # œjœ œœœ œ œ 3

1 5

2 5

1 43

1 5

j #œ œ œ œ 1 5

3

4


≈ ‰ œ 1 5 œ œ4 # œ3 2œ œ1 œ œ ≈

≈ ‰ 2 3 1 4 3 67 œ œ œ œ1 œ2 b œ 1 œ J bœ œ œ œ œ &≈ ‰ ‰ œ ?œ

69

&

j bœ œ ‰ 1

4

œœ

j #œ

œ.

nœ œ # bœ œ œ 5

f ggg œœ .. ? gg œ . g

3

3 1

3

3

5 1

2 5

3

ggg b œœ .. gg œ .

3

3

ggg œœ .. gg b œ .

Andantino molto cantabile

3

1

2

œ ‰

1

œ1 b œ2 œ4 2œ œ œ3 b œ œ œ œ b œ3 œ4 œ 2 œ3 2 1 3 œ œ bœ œ 8 3

œ œ œ bœ œ œ œ nœ bœ 2 3 &8 œœœ œ œ œ 4 71

3

2 5

2

1 5

3 5

2 4

1 5

3

1

œ œ œ œ ‰

œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ

cresc

5 # œ3 œ œ3 œ2 œ œ œ œ4 œ œ2 b œ œ œ œ5 œ œ bœ œ 3

2

2

q

3

ggg b œ .. gg b œœ .

3

3

3

38

ƒ ? 38 b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 24 œ œ œ œ b œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ # œ œ œ œ œ œ 1 2œ œ œ 1 4 2 3 F p 3

3

3

3

1

3

3

4 3 1 4

1

2

3

1

4 3 1 4

& ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ bœ > > > > > > > > > > > > F ? œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ 76

3

3

3

3

6


>

2

1

5 > Œ # 4œ 80 ≈ œ 3 œ b œ b œ2 œœ œ # œ œ œ # œ œ . œ œ n œ œ œ #œ & Œ ≈ J f > > > ≈ > ≈ #œ œ ≈ œ œ œ œ œ #œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ b œJ ≈ b ‰œ ? œ œ œ bœ  œ œ œ 3 1 2 1 1 5 4 2 1 4 5 F simile 3

2 1

3

2

3

>

3

3

3

2 5

5

3

3

1 4

3

5

œ œ bœ œ œ œ ‰ Œ > > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1 4

1 5

1 5

2

3 2

> # œ b 3 œ œ b 2œ œ œŒ # œ4 œœ œ œ œ # œ œ . œ nœ Œ ≈ œ > > > ≈ > ≈ ≈ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œJ ≈ b ‰œ œ œ bœ  œ œ 3 1 3

2 1

4 b œ œ œœœ nœ & ‰ > > ≈ #œ œ œ œ œ œ œ #œ ? b œ # œ œ b œJ ≈ b ‰œ 83

1

3

1

1 4

1 4

2

5

4 ≈ œ œ bœ œ œ œ œ 4 1 3 b œ 1 1 3 1 3 œ Œ œœ œ # œ n œ ‰ ‰ ≈ œ & J # œ >œ œ œ œ œ> œ > œ >œ # œ >œ œ œ > > > > > f ≈ ≈ #œ œ ≈ œ b œœ œ œ œ b œ # œ œœœ œœœ œ œ #œ #œ œ œ # œ œ œ œ ? œ œ œ œ b œ # œ œ J ≈ œ ‰ #œ œ œ œ 1 23 4 F 86

3

3

3

> 5 3 2 2 ‰ 4 3 # œ # œ # œ œ2 1 3 1 1 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ. & ≈ # œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ # œ œ œ œ # œ Œ > > > > > > > > > > f ≈ # œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œœ œ # œœ œ œ # œœ ≈ # œ œ œ #œ œ œ # œ œ œ œ œ #œ œœ ? #œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ 90

4 1 3

3

3

3

23 3

3

7

1

2

2

3

2

3

4

2 1 3 3 4


2 œ #œ œ 1 œ 94 #œ #œ & ‰ > > ≈ #œ œ œ ≈ œ œ œ ? # œ# œ œ œ œ œ 1

3

3

2

3

3

2

&

3

≈œ

P #œ œ œ œ œ ? bœ œœ 1

3

3

3

3

1

1

4

4 3

2

5 1

3

103 >œ > œ >œ œ >œ # œ œ > 4 >3 # œ bœ œ & œ # œ œ b œ œ>œ œ œ b œ # œ ≈ œ œ œ œ œ œ b œ b œ ƒ > f ≈ #œ œ bœ #œ œ œ œ œ ? bœ œ œ #œ œ œ œ b œ 5 œ œ 1 3 2 2

5 2

4

3

5 1

3

> 107 œ #œ œ b & œ ƒ > ≈ #œ œ bœ ? #œ œ bœ 2 5 3

3

2

5 1

3

2

1 1 4 3 1 > > 1 œ> œ œ œ œ>b œ œ # œ œ b œ œ> œ œ œ b œ # œ ≈ œ œ> œ œ œ œ>b œ > > F œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ œœ œœœ œ

4 3

99

‰ 2 œ #œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ Œ > > > ≈ œ œ # œ œ # œœ œ ≈ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ bœ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 2 2 1 2 2 1 2 4 3 4 31 4 p F

5

3

2

œ Œ

2

1

3

3

4 > œ2 > > œ # œ œ œ ≈ œ œ b œœ œœ œ œ b œ 5

5 1

> f œ bœ œ œ œbœ #œ œ œ œ œ J ≈ ‰ œ œ 4 2 12 3 1

Lento e molto cantabile e™

3

4

1 4 4 b œ b œ 3 œ5 4 . -2 2 œ œ œ3 1 2 2 œ œ #œ œ bœ œ #œ bœ œ 38 ‰ Jœ œ œ 68 #œ Œ J p > . > . . œ . œ . œ œ 68 . œ. b œ J b œ. b œ b œœ œ œ œb œ # œ 38 . ∑ bœ . J ≈ ‰ œ 3 1 œ 1 2 3 3 1 4 5 1 p 2 1

1

3

3

8


2 œ>

œ œ5 4 2 # œ # œ œ œ1 5 3 b œ œ œ œ œ b œ3 2 n œ œ 111 œ œ œ #œ bœ 5 œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ #œ # œ & F bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ bœ ? . œ. b œ bœ œ 2 1 2 3 1 3 > 1 2 1 3 1 3 5 2

4 1

œ

3

bœ & 38 ‰ F 2

? 38

œ3

3 2

œ 68 Œ

‰ œ œ ‰ œ œ J ≈ œ œ# œ œ≈ œ . œ œ bœ 68 œ# œ ‰ œ > 1 1 2 2

3

3 1

45

2

e∞

2

rall.

3 2

œ Œ

3

e™ 4

4 b œœ # œj œœ œœ2 œ 1 68 . #œ f≈ 68 œ œœ# œ œœ bœœ. œ œ #œ 2 ‰ œ > 24 2

3

2

31 5

q∞

4 2

2

2

2

2

9

3

1

3 œœœ 8 3

3 8

œ >1 >œ4 3

‰ ‰ œ œ #œ œ J ‰

œ Œ

2

≈ œ. œ œ œ œ œœœ œ œ ‰ œ 2 > 5 1 4 15

3

Meno mosso

4 5 1

œœ

2

Œ 2 U Ó 4 ‰ j Ó b œ 121 œ. 1 œ. 2 3 2 1 Ó 2 5 ˙1 œ œ b œ . œ œ # œ . œ œ œ c Œ ‰ œ ˙ œ œ œ œ œ nœ œ & Œ bœ J ˙ u F f# œ b œ p u j U ? œ œ œ #œ œ œ ˙ œ œ c ‰ 1 1 pu w 1 4 3 3 35 1

œ> # œ œ b œ œ>.

‰ œ œ ‰ œ œ J ≈ œ œ# œ ≈œ œ . œ œ bœ œ# œ ‰ œ > A tempo

3 œ # œ ## œœ œ œ œ ‰ ‰ œ # œ #œ œ 3 œ # œ Œ œ & 4 J ‰ p j#œ ≈ œ≈ œ. œ œ ‰ # œœ œ œ # œ ? œ œ œœ œ œ ‰ 34 œ œ 2 5 4 > 2 5 4 117

3

3

3

113

1 2 3 1

b œœ # œj œœ # œ œ œ . œ œ 4

3

2 24 3 œœ

2

œ œ# œ œœ # œ œ bœœ. œ œ ‰ œ > 4

Deciso

q

24 ≈ # œœ œœ> œ >œ # œœ œœ F 24 ∑ 5 1

5 4 1

>œ œ œœ


Con molto sentimento

2 1 j 125 > j œ œ bœ œ œ #œ œ œ œ œ œ > 4 œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ 6 œ #œ œ œ. bœ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ b œ œ œ œ ‰ & #œ 8 ‰ bœ œ œ œ #œ f F. Œ œ œ œb œœ #œ ? 6 ∑ ∑ ∑ 8 ‰˙ . b œ œ œ -5 5

4 1

6

6

4

4 2

e™5 1

3 1

bœ #œ œ & bœ œ œ œ 129

Œ ? ‰ bœ ˙. 4

5 4 1

bœ œ œ J œ œ œ œ œœ . b œ# œ œ #œ 4 5 4

3 2 1 5 3

œ œ

4 1

5 2

4

3

3

3

2 33 5

5

4

> œ 2

1

3

œ œ #œ 5 1 3 4j b œ 1 23 1 5 œœœ 3 131 >2 1 2 #œ œ œ. #œ bœ œ #œ > bœ J œ b & œ #œ #œ œ œœ #œ œ bœ œ. œ œ œ ‰ œ œ œ œ J 1 œ œ œ F Œ. œ œ œb œœœ œ # œ ? bœ œœ œ ‰˙ .b œ œ œ # œ œ 2 1 2 3

2

3

b œ # œœ œ œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ #œ œ bœ œ #œ œ œ œ #œ b œ œ œ f 4 3 Œ. b œœ . œ ‰ œ ˙. 2

3

2

œ Œ

5 2

4

2 5

3 1

3 1

bœ #œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ#œ œ Œ œ J Œ œ œ œ œ œ .b #œ-œ œ ‰˙ .b œ # œ œ 4

4

1

>Ÿ~~~~~~~~~~~~~ 2 4 ˙. b œ œ b œ œ5 œ3 œ 1 œ œ2 3 b>œ bœ œ 134 œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ bœ œ œ bœ œ œ œœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œœœœ J ‰ f cresc Œ. Œ b œ 41 25 41 5 œ b œ œœ bb -œœ œ b œ b œ œ œœ b œœœ ? ‰ ‰ œ œ bœ œ œ bœ œ œ 1 3 5 3 1 ˙. ˙. 1 1 3 > 1 2 1 3 3 4 5 5 5 1

5 4 2

4

6

3

3

6

2

2

10


137

& ?

œ5 .

1

Œ. œ

2

bœ œ œ bœ œ œ

œ

1 2

2

3

4

45 3 > . . 1. b œ œ 3 139 1 . b œ . œ . œ bœ b œ &

œ œ

œ5 œ œ

œ b œ b œœ œ bb œœ œ b œœœ

œ

4

5

3

1 4

1 5

3 1

2 4

œ2

4

6

Œ

5

b>œ

2 5

œ.

5

?

3

1 4 > 2 2 5 œœœœœœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ Œ.

. .œ œ b œ. œ1 . 4

1

2 5

1 > bœ.

3 1

œ œ œ œ œ œ

œ bœ bœ 3

4 œ 5 œ 1 œ bœ œ œ 1 2

cresc

Œ

b œ œ b œœ b œ œ bœ 3 4 1 3 > 2

4

bb œœ œ b b œœ 2 3

2 4

5 1 2 > j 4 2 141 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 5 1 œ bœ > & œœj b œœ œ œœ œ b œ œ bb œœ œ œ œj œJ œ œ œ œ> b œJ ‰ œœ # œœ œœ œœ œœ # œ œœ œ œœ œ 24 bœ ƒ bœ bœ œ œ œ œ 2 ? b œ œ œ # œ # œ bœ 4 œ2 œ œ œ 1 2 2 1 1 œ b œ2 4 3 3 > 2 1

4

q

3

>5 144 > > > > > # œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ b œ1 2œ 2 ∑ ∑ ∑ & 4 #œ œ œ œ œ #œ œ #œ Ï >œ m.s. 1 3 b œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? 24 œ Œ ∑ œ œ b 4œ œ1 2œ œ 1 2œ 2 1 3 F p Deciso

5 1 2

5

Molto cantabile

4 1

3

11


149

&

154 3

≈ œ œ œ #œ

F ? #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ #œ œ œ œ œ œ bœ nœ 1 2 œ œ œ œ1 4 4 2 1 3 F p simile

1

& ‰ 155

? bœ #œ 4

3

3

≈ œ œ œ # œ œ b œ. ‰ ‰ ≈ œ œ œ # œ œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. p F œœ œ œ œ œ nœ œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ 4 F

œ. # œ.

3

3

3

15

142

3

3

3

3

3

3

>4 163 b œ Œ # œ4 œ51 2 bœ œ œ œ nœ & ≈ œ nœ > ≈ b œ n œ œ ≈ œ1 œ œ œ œ ? bœ #œ 1 3

2

1 5

1 5

# œ œ> œ œœ œ œ # 3œ # œ œ> œ œ4 œ2 œ œ # œ b œ ≈ œ œ œ # œ œ b œ. ≈ bœ & ≈ œ. p ? bœ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ #œ œ œ œ œ œ p 3 159

3

bœ œœ . .

œ œ nœ œ

3

3

3

4

5

23

4

5

1

>

2 1

2 1

3

5

4

œ œœ œ # œ œ œ # œ œ . Œ f > ≈ > ≈ œ b œœ # œœ œ œœ œœ œ œ F1 simile

1 2

2

5

3

4 ≈ œ œ b œ œ œ œ œ3 b œ œ œ œ #œ ‰ œ Œ nœ ‰ J > > > > ≈ ≈ ≈ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ b œJ ≈ b ‰œ œ œ bœ  œ œ

2

3

5

1 4

1 5

12

2

3

2 5

1 4

3

1


>

2 1

1

3

>4 Œ # 4œ œ51 bœ 2 bœ œ œ œ nœ ≈ œ nœ > ≈ b œ n œ œ ≈ œ1 #œ œ œ œ œ bœ

5

4

œ œœ œ # œ œ œ # œ œ . & Œ > > ≈ ≈ œ b œœ # œœ œ œœ ? œœ œ œ 166

3

2

1 2

5

4 b 1 1 œ œœœ œ nœ ≈ #œ œ œ & ‰ > > > ≈ #œ œ œ œ ƒ œ œ œ # œ #œ œ ? b œ # œ œ b œJ ≈ b ‰œ #œ 1 2 4 5 f 169

3

3

3

1

>4 5 4 j 3 176 œ #œ ‹œ ‹œ œ œ œœ # œ œ ‰œ œ œ & #œ > > f ≈ #œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ? #œ # œ œ 3

3

3

1 2

2

3

2

1

1

3

5

3

3

1 5

≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ> œ œ># œ œ> œ œ >œ > > > f simile # œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ 23 F 3

2

‰ œ #œ œ > ≈ œœ œ # œœ œ 3

2

13

2

3

2

3

4

‰ œ #œ œ > ≈ œœ œ # œœ œ

3

3

4

5

2 3

4 > 1 j 3 ‰5 4 4 1 173 3 œ 3 #œ ‹œ‹œ œ œ œœ # œ œ œ # œ œ œ œ & œ œ #œ œ œ œ > > > > > f œ # œ œ œ ≈ ## œœ œ œœ ≈ œœ œ œ œ œ # œ ?œ #œ œ 4

5

3

4 1 3

1

1

1

≈ œ œ bœ œ œ œ #œ ‰ œ Œ J > > ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2

4

23

5

3

5

3

2

œ Œ œ œ > œ œ œ #œ # œ œ œ 4

3

2

1 3 3 4 5

œ Œ œ œ ≈ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ > œ >œ > > ƒ œ œ # œœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

1 3

3


>œ œ>œ œ> œ œ># œ œ> œ œ 179 > œ># œ œ œ >œ œ œ œ b œ # œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ & œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ Ï 1 m.s. ? bœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ œ 3 2 5 4 œ 3 51

3

3

14

œ >œ œ œ œ 31 # œ # # œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œbœ#œ œ œ œ œ œ bœ

œ œœ

œ œ œœ œ œ

œ œ

3

Î œ œœœœ œ œœœœœ œ 3

3

Œ Œ


II Adagio evocativo e malincolico

œ œ J p molto cantato 3

&c ‰

q»∞¢

œ

œ

œ

cresc

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ? c œœ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ œ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 31 5

21 4

2

&

1

3

π

∏ tremolo come un cimbalum

>œ œ 2œ .

œ

F

œ3

œ

œ2

œ

œ

#œ 1

3

3

? œœ# œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœn œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ# œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ# œ œœ œ œœ œ œœ œ 2 1

∏4

2 1 5

œ & ˙. f

3

3 1 4

π

3

nœ œ

œ

? b œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ p cresc 4 >2 1 3 & #œ ‹œ œ. F

2 1 4

1 5

2

2

5

Œ œ b œ # œ œ # œ œ b œ œ œ œ . b œœ ˙ #˙ ggg # œœ ‰ Œ gg >J F gggg f ggg ggg ˙ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ggg b ˙˙ g ggg ˙ ? n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ggg # œœ ‰Œ gg ˙ g ˙ g J F f F 25 1 4 1

& n œ˙ b œ œ . 6

? www

5 3 24 1

œ bn œ˙ b œ œ . F

5

œ œ

5 2

4 2

4

œ œ # œ œ b # ˙œ .n œ n œ . œ ˙.

bb ˙ww p w. n ˙ p 1 3

3

3

14

œ >

b ˙˙ .. ˙1 . 2 4

3

œ

1

Œ ‰ œJ F Œ


2 5

p

2 3

3 1

5

2

b w˙ b œ .

œ œ & ˙œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ. 9

? g ˙. gg ˙ .. p ggg ˙ f bœ b˙ 12 bœ & Œ œ ƒ > b œ. œ œ œ œ #œ œ. ? n ˙˙ .. 1 32 f 3

w # œ # ˙ # œ w œœ 2 2œ 1 4 3 5

4

5

& ˙

1 5

3

4

3

Sentito

œœ . p

1

3

F

1 3

1

3

4 2 1

2

4

3

q

œ #œ œ œ ˙

œ œ œ # œ œ # œ1 œ3 œ œ 2 œ3 J#œ J F

œ #œ œ J 4 1

1

5 4

2 4

3

5 4

œ. 4 2

œ #œ œ bœ 1 œ œ 2 1 3 5J 4 2 4

>˙ .

ƒ

bœ 2

3

3

˙.

œ

3

3

œ2

1

F

#œ b˙ 1

15

5 4 2

œ #œ 2 1

˙. 1 F

3

n˙.

w # b ww

3

3

5 2 j œ . # œj #31œ # œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ œ # œœ œ # œ F f 1

5

# b ww

? b œ œ # œ œ .. œ œ œ œ # œ œ 1

5

4

3

œ œ f

13 3 2

5

œ œ œ œ œ œ 3

3

4 5 3

4 5

Rubato

j 20 œ œ # œ œ œ # 4œ œ # œ J J & p

24

4

p5 Œ Œ Ó3 1 2 3 1 2 1 2œ b œ ‰ œ bœ ∑ #œ œ œ bœ œ œ nœ #œ œ œ j j F f >p subito œ # œ œ #œ bœ œ œ œ œ œbœ œ œ œœ Œ Œ Ó

p U œ1 # œ œ3 ∑ Ó ‰ & p F > Uj > ? bœ œ œ. œ. nœ œ œ bœœœ. œ œ ‰ Œ & J 2 1 3 3 p

˙1

1

> > > #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ww

15

& #˙ 3

F25 j 1 œ ˙w œ f>

b www ƒ

˙. bw Ï

?

œ

2

4

b ww w F

œ. #œ œ œ bœ œ J 1 3 2 1 2 f 3

4 2

˙ b˙

# œ˙ b œ

#œ œ œ n˙ b˙

#œ bœ b˙

3

1 5 3


4 1

& b # ww f 29

?

œœ œœ ‰ b wœ œ œ J œ œ bœ J F f > j bœ œ œ ˙ bœ #œ œ œ #œ œ. œ œ œ ‰ . bœ œ œ œ ˙ œ œ œ ‰ 3 2 2 J J 3 1

? #˙ œ.

3 2 1

5

4

5 3 1

5

5 3 1

w & # b ww ƒ ? b ww 41

1 3

5 3

œ bœ œ #œ œ ˙ œ œ 2 œ 3 2 œ. 1 J 5

& b œœ œœ # œ# œœœ œœ Jf ? n˙ œ. œ J 2 37

3

5 3 2

3 2 1

4

j .œœ œœ b œ œ #œ Ó œœ J2 1

œœ œ J

œ

5

œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ1 1 J 2 4

3 4 1

3

5 2

5

3

5

5 1 3

5

5 5 3 j j 3j b œ b œ œ œ œ 2 1œ œ œ # œ ˙ œ œ bœ . œ œ œ œ# œ œ bœ œ œ œ œœ œ œ J J Fj bœ œ œ œ œ b œw. ˙ œ . œ œ œ œ œ œ J 1 1J 1 5 3 4 4 5

3

5

3

4 1 1 31

p b œ. œ1. œ.2 3. œ. œ. œ œœ œœj ˙œ . œ œ œb œ œ ‰ œ b œ œ œ œ œ J œ œ #œ œ œ œ œ J J J F ˙. œœ # œ b œ ˙ œ ˙ œ #œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ 4 J 2 1 5 3 2

1 51

œ. œ

. œ. œ. # œ3. œ. œ. œ. œ ‰ bœ œ œ œ œ œ 4 2

f œ œ # œœ bœ

œ œ # ˙œ . œ œ 2 5

3

4

5

1 3 4 5 3 4

4 5 bb œœ œœ b œ ˙ œ œ #œ œ œ # ˙ J b œ b œ b œœ œœ b b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œ b œœ œ # œœœ b ˙˙˙ œ Œ #œ œ J J J J J F Ó ƒ p. . j œ ˙˙ ‰ b œ n œ œ. b œw. œ œ œ #œ œ œ ˙ b œ . œ œ œ. œ œ œ # œ œ œ b œœ . œ œ œ œ . J 5 2 5 J2 1 2 3 J 1 3 5 1 5 3 1 2

1

Ó ˙ & # b œœ œœ œœ œœ J

œœ J

46

? œ # œ œ . œj b œ œ œ. œœ œ J 1 2 3 5 1

4

3

j œ b œ œ . & œ œ œ # œ œ œ œœ œœ # œœ œ œ # œ œ Jœ œ œ J J 33

5 4

5 5 3 j j 2 2 b œ œ œ 1 bœ œœ œ b œ œ œ œœ œj ˙ œ œ œ

4

˙˙

˙. w 1

f5

Con anima q

5

b b wœœ œœ œœ J f bœ œ #œ œ. bœ œ J 1 3 1 4

2

3

2 1

3

5 2 1

5

5

5

3 œœ œœ ˙œœ œœ œœ œ œ b œ œ b#n ˙œœ œœ œœ œ œ J J J J Œ. j œœ Œ bœ œ #œ œ bœ œ #œ œ œ. œ œ # œ3 . 1 œJ 2 œ œ J 1 1 5 5 3

5

4 5

16

4 5 4

œ œ# œ œ œb œ œ Jœ 3

j œ œ œ 2 1

œ

5

j œ 1


50

& ?

54

& ?

5

4

2

œ œ4 3œ # œ b œ œ

5

3 1

5 2 1

3

5 4 2

3 1

w & # b œœ œœ œœ œœ œœ b www J J p j bœ œ œ œw. œ œ œ ? Œ ‰ J π1

#œ œ œ ? Œ ‰ J

#œ bœ

bœ œ œ Œ ‰ J

b b n wwww5 4 F

#œ œ Œ ‰ J p 2

3

œ

5 1 4

U 54 ww œ w. n œj # œ œ œ œ ww Œ c w bœ œ œ b œ œ œ Œ‰ J Œ Œ‰ J F Ï bœ œ œ bœ œ œ U ww 54 ww Œ ‰ J Œ‰ J Œ c p F Ï

b b www p

Adagio evocativo e malincolico

&c ‰ 67

˙˙w

5 4 2

5

ww w & w F 62

1

3

3

58

5

3 œ2 œ œ œ b 4œ 2 1 b ˙# œ œF ˙ b œ2 1 2œ w # œ ˙ b œ b ww œ # b œœ œœ œœ œ œJ ‰ . . . J ƒ p ƒ ‰ ‰ p bw œ b œ w œ ? ? œ # œ ˙ .. bœ œ & œ bœ œ œ œ œ œ b œ œ # œ œœ œ œ œ & œ œœ œ . . . . . . # œ b 1œ. œ. œ. 2. 1. œ. œ. 2 3 F 2 Œ.4 1 3Ó 1 ƒ J F Ó 3 5 3 5Œ 4 5 5 5 4 5 . . . . . . . . . 4. . . . p 2 1‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ b œ œ #2œ œ œ œ 52 ˙ ˙ b ˙˙ œ Œ b w œ bœ b wœœ œœ œœ œœ œœ # Ó F. . . .j J . . . . j ‰ Œ ÏJ p p F b œ. n œ. . ‰˙ œ b œ œ œœ b œ ‰ Œ œ ‰œ # œœ b œœ œ b œœ b œ # œ œ Œœ ‰˙ œjœ b œœ ˙˙ œ #œ bœ œ ‰ F 1 5 2 4 2 3 4 4 2 1 24 3 2 1 3 Ï 1 3 1 1 24 5 4 2 1

3

4

œ œ J p molto cantato

q»∞¢

œ

#œ cresc

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ? c œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 3 5 1

∏ tremolo come un cimbalum

4 1 5

17

π


1

&

3

2

>œ œ œ .

68

œ

F

œ

œ

œ

œ

œ 3

3

#œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ# œ œœ œ œœ œ œœ œ 3 5

3 5

1

œ & ˙. f

3 4

π

2 5

69

3

nœ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ? b œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ 3 5 1

p

2 4

cresc

3 > Œ œ bœ #œ œ & #œ ‹œ œ. ggg # œœ ‰ Œ F ggg >J F g gf ? n œœ # œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ gggg # œœ> ‰ Œ g J f F 2 -5 41 > 5> 3 2 4 3 71 1 5 œ #œ œ bœ œ œ œ. bœ œ bœ œ. œ œ œ & g# ˙ ˙ n˙ bn œ˙ b œ œ . ggg f F ggg g˙ ggg b ˙˙ ww ? ggggg ˙˙ gg ˙ w F 70

2

1

2

3

4 2 1

73

& b b˙w pw ? w p n1 ˙ . 3

œ

œ #œ œ >

œ

5 2

4

> b# ˙˙œ .n œ n œ . . b ˙˙ 1˙ 2 4

18

œ

œ œ

U ΠΠu

Πu

3


Œ ‰ j Ó Ó Œ 1 2œ œ Œ 2 5 ÓÓ p 1 ‰Œ 1 4 b œ ‰ 1 2 ‰ œ œœ œ œ ˙ ‰ ˙ # œ œ b œœ œ ÓÓ˙ c Ó b œ Ó œ ˙ J b ˙ & ˙ J Œ œ J ˙ J Œ pŒ ‰ j Œ ‰ j j Œ œ ˙˙ Œ b œ ˙ œ œ ‰ œ ˙ ˙˙ ˙ œ b œœ ‰ ? c b ‰w b Jœ œ bw J #w 1 3 2 1 2 1 2 Andante

III

q

3

3

Œ U Ó 5 3j ‰ # ˙˙ Ó Œ 1 4 4j œ œ 2 ˙˙ 1 ‰ Ó b œ œ ˙˙ ˙˙ Ó & Ó œ Œ ‰J u F U Œ #œ ˙ ˙ ? ‰œ œ ˙ ˙ Ó ˙ #w J 1 2 u 3 5 > > 2 5 9 j # œ œ œ # ˙>. 2‰ bœ #œ œ œ œ b w & gg w ggg ƒ ggg F ggg b w nw ? gggb w b ww ggg w 1 3

q

>4 œ> ‰ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ #œ œ œ > > > > p Sentito 1 4

∑ œ bœ ˙ Ó

Con precisione e molto espressivo

2

2

‰ 4 Ó 1 2 3 5 1 2 5 2 1 j b œ œ œ ˙ œ œ œ ˙. # œ# œ bœ œœ & b˙. # œ b œ œ œ J ‰ 1 > > > j j > m. s. ‰ œ œ bb œœ œ # œ b œ œ œ bœ ? ˙ bœ ˙ œ 1 1 1 1 1 2 18

2 4

3

2

3

4

19

3

2

3 1 w5 2 > j jbœ œ Œ bœ ‰ & ‰ œ œj b œ œ # œ # œ > > b œ œ b>œ œ p ‰œ #œ b œ b œ œ ˙ ? bœ J ˙ œ. 1 1 2 π 1

‰ > 4j 3 œ œ #œ #œ œ w ggg ggg f ggg ggg w ggg w gw

2

q

> ‰ jbœ ‰ b œ # œj b œ œj œ œ > œ #œ bœ œ > œ > π 1 2 b œ bœ œ b œ #œ # œ œ . b œ. œ. ˙ œ . 1J 2 π

˙ ˙˙

5

14

5

4 1

4 2 1 3

œ œ J > jbœ œ bœ 1 2

1

1

3

˙ #œ ˙ J

3

1

œ > 3

4

> > œ #œ bœ ‰ œ bœ bœ œ. 1 2 1 4

simile

3

# œœ #2œ n œ1 œ3 bœ

j> j # œ œœ b œ œ # œ œ J 5

5

1 4

1 3

2

5 4 2 1

5

>2 œ . œ # œ b œ œj œ> œ œ j bw b ˙ bœ œ œ ˙ œ œ. œ J F > > > > j ‰ œ bœ œ ‰ œ œ bœ œ # œ b œ bœ ˙ bœ ˙ œ œ 1 4 1 2 4 1 2 1 3 2 5 p 5 1

1

5 3

5

1


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG446