Farsant (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Farsant per a piano

Edicions la mĂ de guido


ISBD(PM) Farsant. [Música impresa] : per a piano / Música de: Anna Cazurra - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: novembre 2014 ISMN: 979069208-445-7 Dipòsit legal: B-24021-2014 Copyright de la música: © 2014 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


ANNA

CAZURRA Farsant per a piano

digitaci贸 d'Albert Nieto


Farsant Op. 28 (2006) és una versió pianística de l’ària “Farsante es aquel”, per a soprano i orquestra, de l’òpera El farsante (2004), una paròdia musical d’un aspirant musicòleg a una plaça a la Universitat, que utilitza una farsa per tal d’enlluernar als assistents en un congrés de musicologia. Es tracta d’una música descriptiva que dóna vida real al ridícul personatge. La trama es centra en l’espectacular escalada d’un arxiver de biblioteca d’una universitat (Torcuato) que es converteix de la nit al dia en un professor titular gràcies a l’ajut d’un catedràtic (Fernández) de la mateixa universitat, qui organitza per a l’ocasió unes falses oposicions per donar-li a aquell la possibilitat d’obtenir una plaça vacant de professor. Una altra candidata (Garcés) que es presenta a les mateixes oposicions demostra tenir uns mèrits molt superiors per a la plaça vacant que els de l’arxiver. Però finalment la plaça li és adjudicada a l’arxiver. Garcés, decebuda, decideix venjar-se durant la celebració d’un congrés de música organitzada per la mateixa universitat. Sota la identitat d’un fals professor, exposa una increïble teoria sobra l’existència d’un curiós instrument denominat “violicémbalo”, desacreditant així una hipòtesi defensada pel catedràtic entorn de la suposada desaparició dels clavicèmbals a la cort reial de l’Espanya vuitcentista. Aquesta teoria porta a l’enfrontament entre Fernández i Torcuato, ja que aquest segon defensa al fals professor, totalment convençut que les investigacions d’aquest tenen més validesa que les del mateix professor que el va ajudar a ell obtenir la plaça de manera fraudulenta i amb qui està en deute. L’ària en què està basada aquesta versió per a piano en l’òpera original està cantada per Gracés, en el moment en què s’adona que ha estat víctima d’una farsa i que la plaça ha estat adjudicada a Torcuato. Garcés manifesta la seva decepció, així com la seva impotència per haver estat víctima d’un sistema que es basa la corrupció. Aleshores, revela la seva voluntat de venjar-se. La peça està formada per tres seccions. A la primera apareixen dos temes, el primer dels quals subratlla l’element còmic de la situació que està descrivint, mentre que el segon emfatitza en caràcter ridícul del personatge a què es refereix. La secció central el moment més emotiu de l’ària, en què el protagonista reconeix la seva profunda decepció i la seva ingenuïtat. La digitació és del pianista Albert Nieto, qui devem també l’estrena de l’obra, enregistrada a l’auditori del Conservatori Superior de València, durant el mes d’abril de 2011. Aquest enregistrament està editat per La mà de Guido.

València Novembre del 2014


Farsant Op. 28 (2006) es una versión pianística del aria “Farsante es aquel”, para soprano y orquesta de la ópera El farsante (2004), una parodia musical de un aspirante musicólogo a una plaza en la Universidad, que utiliza una farsa para deslumbrar a los asistentes a un congreso de musicología. Se trata de una música descriptiva que da vida real al ridículo personaje. La trama se centra en la espectacular escalada de un archivero de biblioteca de una universidad (Torcuato) que se convierte de la noche al día en profesor titular gracias a la ayuda de un catedrático (Fernández) de la misma universidad, quien organiza para la ocasión unas falsas oposiciones para darle a aquel la oportunidad de obtener una plaza de plaza vacante de profesor. Otra candidata (Garcés) que acude a las mismas oposiciones demuestra tener unos méritos muy superiores para la plaza vacante que los del archivero. Pero finalmente la plaza le es adjudicada al archivero. Garcés, decepcionada, por la farsa que sirvió para adjudicar la plaza al archivero, decide vengarse durante la celebración de un congreso de música organizado por la misma universidad. Bajo la identidad de un falso profesor, expone una increíble teoría sobre la existencia de un curioso instrumento llamado “violicémbalo” que desacreditando así una hipótesis defendida por el catedrático sobre la supuesta desaparición de los clavicémbalos en la corte real de la España ochocentista. Dicha teoría lleva al enfrentamiento de Fernández y Torcuato, ya que este segundo defiende al falso profesor, totalmente convencido de que las investigaciones de éste tienen más validez que las del mismo profesor que lo ayudó a él a obtener la plaza de forma fraudulenta y con quien está en deuda El aria en que está basada esta versión para piano en la ópera original está cantada por Garcés, en el momento en que se ha dado cuenta de que ha sido víctima de una farsa y que la plaza ha sido finalmente adjudicada a Torcuato. Garcés manifiesta su decepción, así como su impotencia por haber sido víctima de un sistema que se basa en la corrupción. Entonces revela su voluntad de vengarse. La pieza está formada por tres secciones. En la primera aparecen dos temas, el primero de los cuales subraya el elemento cómico de la situación que está describiendo, mientras que el segundo enfatiza el carácter ridículo del personaje al que se refiere. La sección central es el momento mas emotivo del aria, en que el protagonista reconoce su profunda decepción y su ingenuidad. La digitación es del pianista Albert Nieto, a quien debemos también el estreno de la obra, grabada en el auditorio del Conservatorio Superior de Valencia, durante el mes de abril de 2011. Esta grabación está editada por La mà de Guido. València Noviembre del 2014


Farsant Op. 28 (2006) is a piano version of the aria “Farsante es aquel” (“Fraud is this”), for soprano and orchestra of the opera El farsante (“The Fraud”) (2004) is a musical parody of a musicologist applicant for a place at university, which uses a farce to impress to the assistants at a conference in musicology. The music, descriptive, gives real life to the ridiculous character. The plot is based on the amazing promotion of an archivist at an university library (Torquato) that becomes immediately tenure professor with the help of a professor (Fernandez) at the same university, who organizes for that occasion a false competition to give him the opportunity to fill a faculty vacancy. Another candidate (Garces), who applies to this job, shows a much better achievements for this job than the archivist. Notwithstanding that, the job is allocated to the archivist. Garces, disappointed, decides to take revenge while a conference of music organized by the university is carrying out. Under a identity of a false professor, she presents an amazing theory about the existence of a curious instrument called "violicembalo" discrediting so that a thesis defended by the professor on the alleged disappearance of harpsichords in the royal court of Spain during the XVIIIth Century. This theory takes to confront the Fernández and Torcuato, since the last one supports the false professor, convinced that her investigations are more valid than the professor who helped him to get fraudulently the job and with who he should be in a debt. The aria on which is based this piano in the original opera is sung by Garces, when she notices that she has been a victim of a sham and the job has been allocated to Torcuato at the end. Garces expresses her disappointment and helplessness at being the victim of a system based on corruption. Then reveals his desire for revenge. The piece consists of three sections. In the first two themes, the first of which stands out the comic element of the situation that is describing, while the second emphasizes the ridiculous nature of the character referred to appear. The center section is the most emotional moment of the aria, in which the protagonist recognizes his deep disappointment and ingenuity. The fingering is the pianist Albert Nieto, who also owe the premiere of the work, recorded in the Auditorium of the Conservatory of Valencia, during the month of April of 2011. This recording has been edited by La ma de Guido. Valencia November 2014


Farsant Op, 28 (2006) Scherzando molto q»¡™º 5 3 2

5 3 2 1

Anna Cazurra

3

5 3 b œ 1 œ j j ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ Œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ b b2œœj ‰ œœ 1‰ œ Œ ‰ b œj ‰ œ ‰ œ œœ œœ œœœ œœœ œ œb œœ œ œœ b œ œœ œ &c œ œ #œ œ œ œ œ ‰J œ œ ‰ bœ. œ ˙ œ œ 1 1 p cresc. F œ 1œ œ 1œ ˙ ?c Œ œ œ Œ bœ œ Œ bœ Œ œ œ œ œ œ 1 4 1 1 5 œ œ 5 1 5 5 5 5

5

3 2

j ‰ ˙ œ œ & ‰ œ œœ ‰ œœ œ‰ œœ J p crescendo poco a poco ? Œ œ œ b œœ œ Œ œ 4

. . . j œ œœ ˙ b œœ œ # œœ # œ œœ œ œ œ . œ œ œ ‰ œ J‰ ‰ ‰ #œ J ‰ ‰ . . . j ˙ œ œ b œ œ b œ œ b œj œ œ b œ œ Œ œ 1 œ4 1 œ 1 Œ 2 b œ1 œ1 5 4 5

>5 5 4 9 œ œ b˙ œ & Œ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ œœœ J sempre cresc. F ? ‰ œ œ œ œ œ bœ œ bœ b œ Œ œ 21 1

Œ. ‰ ‰ 1 b ˙ . b œœ œœbœ œœ œ ˙ J

Œ . 1 b3 b œœj ‰ œœ ‰ & bœ œ œ œ œ. f .. .. . bœ œ ? bb œœ œ œ . Œ bœ 4 2 Œ

5 3 1

2 1

5

5 3 1

œ

4

13

5

3 2

1

3 1

3

2

‰ œ œ œ bœ œ j Œ œ Œ œ œ œ 1 2 5 2 3 1 œ 5 5 4 1

5 4 1

4 œ œœœ b ‰œ b 1œœ b b œœ œ ‰ œœœ œ‰ œœ œ J J 1 Œ > m. s. >j . > j bœ œ nœ j b ˙> b œ œ bœ Œ 2 1bœ 3 5

5

˙ ‰ œ

Ó 23 b œ ‰ œœ ‰ œœ J

. . . . > œ # œ # œ œ b œœ . œj œ 2 Œ 1 1 1 2 œ 3

1 . . 4. 1 5 3j‰ 2 ‰ ‰ Œ ‰ b œ œ œ b œ b œœ œœ œœ bœ œ œ bœ œ œ nœ ˙ Ó J J

3

5

3

4 2 1

1

‰ ˙

b˙ bœ

1

œ

œ Œ

œ

œ5 > > m. s. b œ m. s. b œ œ b bœœj œ‰ œœ ‰ œœ 1 ‰ œ b bœœj ‰œ œœ ‰ œœ Ó œ œ bœ œ ˙ . .. . œ bœ bœ œ b˙ œ œ œœb œ bœ Œ Œ Œ Œ 1 2 1 2 1 3

Copyright 2014 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

œ5

3


5 2

4 1

4 2

j & bb œœ œ b œœ œœ . J F crescendo . . √ b œ b œ . ? & b œJ 5 4 3 17

3 1

œ. bœ ‰b œ . œ. b œ 1

Ó 32 b œ œ & œ b b œœ œœ b n œœ œœ J ‰ >œ bœ ? bœ Œ& b œ1 bœ &

5 j b 1œj b œ Œ œ bœ ‰ œ b b œœœ ‰ ‰ œœ œ>. bœ bœ .b œ œ. J 5 3 1

‰ ˙ 31 j ‰ œ b œœ ‰ œœœ œ‰ œœœ ˙ J

˙‰ b œ 1

2

?

f crescendoœ b œ bœ Œ œ œ 1

j ‰ ‰ œ b œ b œ œœ 1œ œœ

. . . . > & œ # œ # œ œ b œœ . bœ Œ

30

&

Œ. b˙.

Œ

Œ

?

œ

œ

œ

32

œ

Œ

6

4 1

5 4

Œ. b˙.

œ bœ œ

j‰ 1 b œœ œœ b ‰œ œœ ˙ œ ‰ œ

j œ œ Œ

œ

> 4 3 j œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ b œ œ b ˙ b œ b œ ‰ Œ ‰ J Ó f‰ œ œ œ œ bœ œ bœ Œ Œ 1 œ

œ

œ

. œ œ .

j . . ‰ b œ b œœ œ ˙ œ # œ # œœ . . 3 2 1

5

. . . j‰ ‰ 3 Œ ‰ 1 œ b œœ œœb œ œœ b b œ ˙ œ œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œœ n œœ œ ‰ J J

j œ ? œ Œ

bœ bœ

5

> 5 4 bœ œ b˙ œ œœ b œ œ Œ ‰ b Jœ ‰ œ ‰ œ ƒ ‰ œ œ œ œ œ bb œœ œ œ j ? bœ Œ œ 1

‰ j œ #œ œ œ bœ J œ> bœ Œ & Œ ?

œ œœ œ œ ‰ bœ œ

Œ

œ b œ 1 . 32 4œj ‰ œ b œœ œ‰ œœ ‰ œœ J . . . ˙ œ œ bœ œ > j œ œ Œ œ j œ b œœ bœ & b b œ bœ Œ 5

. . . 3 2 27 Œ ‰ 1 œ 1 j b œœ b œ b œ œ b œ b œ & œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ nœ ˙ J J ? bœ

5 3 1

j œœ œ œœ œœ ‰ œœ

2

4 1

3 1

20

24

3

3 1

32

œœ œ‰ œœœ

œ bb œœ œ

j œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ Ó

j bœ b œ˙ b œœ 2 1

3

Œ

œ

bœ 1


5 1

5

4

‰ œ œ b œœ œœ & œ. J p œ ˙ ? œ ‰ bœ œ J 33

4

37

2 1

& œœ œœ Fcresc. > ? b œœ ‰œ ##œœœ J 1 2 1 5

œ bœ

jj >œ œœ œ œ. >

5 2 1

œ œ

1 2

3 5

5 1

œ J j œœ J 1 4

& b # œœœ œœœ n b œœœ b œœ b œ> > f ? Œ b œj œ j b œ> 1 b œ> 3 41

5

3

45

4

& bœ nœ bœ b b œœ œœ œœ > F ? b œ> Œ b œ 2 5 >œ 49 œ & ‰œ 5 2 1

5 2

œ œœ Œ

œ. . . . œœ b œœ œ œ œ œ œ J J

5 3 1

4 1

j œ œ #œ œ œ #œ œ ‰ ‰ bœ œ œ œ Œ œ œ . b œ b œJ œ œ J J ˙ ˙ Œ #œ bb œœ œ #œ œ bœ ‰ œ ‰ bœ J5 J 1 1 1 5 3 4 œ 4

4 5 1

j‰ ? œ œ #œ œ œ Œ œJ1 œ 1 œ > 1 4 J >

1

Œ. ˙ > œœ 1

4 1

5 1

5 2

œ œ bœ œ b˙. œ. œ œ

5

. 2 1 21 œ j . œœ b œœ # n œœj b œœj œ œ. b # œœœ > f Œ bœ bœ b œ> b œ 3 3 5

4

j œœjœ b œ b œ 1 2 4

5 1

1

5 2 1

3 j œ 2 œ1 . œ bœ ‰ œ bœ nœ œ 1

5

œ œ 1 3

>œ jœ j >œ 41 b œ>

œ. 2. 1 j j j œœ b œœ # n œœ b œœ œ œ.

œœœ n b œœ œ b œ b œœ > Œ b œj œ

Œ œ

œ œ ‰

œ

1

4 5 1 2

3 1

j j œ œ 1 œ œ1 Œ 4 Œ œ œ. bœ J

œ œ œ #œ œ œ œ

2 1 2 bœ > 2 5j j œ b œ œ œ b œœ œ b œœ . œ # œœ œ œ ‰ œ œ >> J > j >œ Œ Ó bœ b œ œ b œ ‰ b œœ œœ œ œ œ 1 J2 œ5 1 J2 J 4 5 3 5

4 1

j bœ b œ> 3

Œ

. 2 œ j j j b œj œ # œ ‹ œ œ œ # œ œ œ # œœœ b œœœ n b œœœ œœ œœ œœ b b œœ œœ # œ. œ. œœ b b œœœ œœ œœ œ> > f j Œ Œ œ œ j œ Œ œ b œ b œ bœ n œ œ 1 1 bœ 4 œ 3 œ 3 > 3 œ . 5 3 4 >œ 4 1 œ2. œ œ1. œ5. 2 3 4 œ. 1 1 1 3 2 1 . œœœ b œœ b œœ # œ # œ. œœ œœœ œ œ œ b œ. œ. . ‰ œ b œ # œ œ ‰ b œ œ ‰ J J œ J J > œ > j j j ‰ ‰ œ bœ œ œ bœ œ œ Œ œ œ ? # œ œ ‰ œ & œ 2 3 4 œ 2 Œ 1 œ œ 15 œ Œ 41 œJ œ œ œ 3 J > 1 > 7 3 2 3 1

4 3

4 2


4

53

5

4

& ˙. œœ # œœ b œœ œ œœœ œ œ œ œ ƒ ? Œ Œ œ1 œ 4 5 2 1

4

3

4

Œ ‰ j œ b œ œœ bœ bœ œ & b œœ b b œœ n b œœ .. J > >F ? Œ bœ œ bœ 1 3 b œ3 b œ> 57

2 1

3 4

5

5

4

4

Œ 21‰ j œ ## œœ # œœ # œ œ # œœ 4 4 1 # œ # œ œn œ œ œ œ œ ˙œ n œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ # œœ œœ # œ .. J J œ œœ b œœ œœ > ‰ > J f œ Œ Œ Œ œ1 œ2 œ3 œ4 œ1 œ5 # 4œ œ5 œ œ2 > 3

4 1

4

5 2

œœ œ œ œ b 3œ 1 Œ œ b œ b b œœ J œ bœ nœ J . . . 5

Œ

5 1

4 2

œ

5 3

# œ # œ # n œœ œ œ p> Œ

Œ œ1 2 #œ œ #œ J. . .

4

j # œ2 œ1

œ #œ # œ> œ

j œ> bœ # œ> 3 4 . . . 3 4j 5 4j 2 1 œ 2 4 2 1 60 œ # œ œ # œ ˙ œœ ‰ œœœ œ‰ œœœ ‰œ œœ 3œ . œ ‰ œœœ ˙ b œœ œ # œœ # œ œœ 1 œ œ # œ 1 # œ œ œ J‰ ‰ #œ J ‰ ‰ ‰œ J & œœj œœ # # œœ œ f . . . F j j Œ œ œ b œ b œ œ ˙ œ œ b œ œ b œ ? œœ œ b œ Œ œ œ b œ œ œ œ Œ œ Œ 5 1 4 1 œ 1 Œ 2 4 œ1 4 >1 œ œ> 1 5 1 2 œ> 1 4 3 5 4 > 3. . 4. Ó 2 ˙ b œ œœ œœ Œ. j ‰ ‰ 64 2 Œ œ œ b˙ œ 1 œ œ œ . ‰ œ J ‰ ‰ œ b ˙ œ b œ œ œœ ‰ b œ œ œ b œ b œ & œ œ œ œ ˙ Œ ‰ J‰ ‰ bœ œ œ bœ œ œ nœ J J Fsempre cresc. . . . . > ‰ œ œ œ bœ œ j j ? œ # œ œ b œœ . œ ‰ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ Œ # œ b œ œ 2 1 1 1 bœ Œ œ 1 Œ œ 1 2 2 31 œ 4 5 2 Œ 4 2 œ 5 œ > 3. . 4. 5 . Œ 4j 68 1 j 2 1 ‰ œœ ‰ œœ ‰ 2 n 3œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ b ˙ Œ œ œ . œ b ˙ b œ ‰bœ œ œ bœ œ & ˙ b œ b œ œ œ Œ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ œœ ˙ bœ œ œ bœ œ œ nœ Ó J J J Fsempre cresc. ‰ œ œ œ bœ œ j œ œ ? œ Œ œ œ ‰ œ œ œ œ œbb œœ œ œ Œ œ Œ œ4 51 2 2 3 1 bœ Œ œ œ œ bœ

8


q»¶º Œ. b ˙˙˙

‰ 2 n œœj ‰ œœ ‰ œ œœ œ & bœ b œ ˙ Ó f ? œ œ Œ 72

1

5

b ˙˙˙ ˙

6

&

b ˙˙˙˙

> œœ œœ b œ œ># œ œœ œ 1 œ1 j & ‰ ≈ J œ œ œ J œJ F œœ œœ ? œ œ œ œ 1 2 1 5 2

78

5

2

j j b œ b œ31 2 œ œ œ bœ bœ œ & ‰ F Œ Œ b b œœ ˙ ? b ˙˙ ˙˙ 2 b˙ 5 82

1

1

4 2

3 1

2 3 5 -œ1 œ- # œ- œ 1 Jœ p Œ œ ?‰ œ bœ œ œ

2

5

5

2 4 5

œœ

2 5

n œœ # œ œ 2

-œ œ -œ # œ-

?

œœ . œœ

œ

1 3

# b œœ œ

4

5 1

2 5

2 1 5 4 1

œ bœ œ œ œ œ œ. œ œ J œ bœ œ bœ 3 1 2

3

9

3 1

j j3 1 œ œ œ # œœ œ œœ œ # œ œ b œ . œ b œœ œ œ . J œœ œœ p Œ b œœœ Œ œœœ b b ˙˙ 4 b˙ 5b˙ 5 4 5 5 > 1 5 1 j 2 3 24 j b œ 2 ˙ 1 2 œ 2 #œ œ œ 1 œ1 b œ œ œ œ œ #œ œ œ # œ nœ bb œœ œ œ œ b œ œ ‰ > > cresc. b ˙˙ œœ œœ œœ b œœ ˙ b œ œ œ œ œ œ- b œ 5

Œ œ w bœ b ww 5

5 1

4 2

œ œ œ #œ ˙ œ œ b˙.

4 œ œ b œ 2œ . b œj b ˙ . 4 1 2 bœ œ bœ & bœ œ bœ n œ bœ œ œ ‰ n œJ Œ # œœœ œœœ œœœ F œ ? ˙ bœ œ œ b ˙1 2 Ó 4 5 5 3 1 85

- & œœœ # œ œœœ œ n œœ . œ œ1 2 œ œ

# b ˙˙˙˙

œ4 œ3 œ2 J

5 œ > > œ # œ œ œ2 œ1 œ2 œ4 # œ œ # œ œ # œ b œ ‰ . œœ œœ œ # œ œ œ J p # œœœ .. œœœœ b œœœœ # œœœœ œ .. œ J b œJ œ œ œ J b œ> œ bœ 3

œœ œœ œ œJ J 5

2 4 5

5 œ. œ. œ. J

œ

j œ œ 1 œ #œ œ Jœ œ

œ

Œ œ œ #œ œ & œœ œ1 2

Ó

œ √ 1 œœ 5 œ 4 b œ œ 3 75 œ œ 1 œœ bœ œ œ J œ & π 6

>œ 1 J œ

4

j œ #œ œ œ #œ p Ó

4

1

2

5


> ˙w w

89

&

&

œœ bœ

œbœ

& œ

5 3

? #œ œ

œ bœ

œ

4 2 1

œœ

6

2 1

œ

1 5 1

œ.

2 3

œ #œ bœ œ

5 1

4 3

œ œ œ œ nœ 1 œ 3 2 1 ‰

œ

œ

j œ 5

œ

œœœ

œ œœ 1 5

j bœ 5

œ

œ

4 2 1

1 2

œ

œ œœ 5 3

1 2

3

œ

œœ

œ

œ

œœ b œ œ

œœœ 2

œ

œ œ œœ œ # œ

œœ

œ 2

œœ

œ

œœ

4 2

œ

œ

2 4 1

≈ 4 5 1 5 2 2œ œœ œ œœ œœœ œœ œœœ œ

œœ 1

4

j 2œ œ œ œ œ œ

3

2 œ œ œ œ œ

œœ

5

3

1 2

2

œ œ

6

j œ œ œ œ œ

bœ œœ

j œ

œœ 1 # œ œ œœ

bœ œ œ

4 2

5

œ

6

b˙.

œœœ œ

œ

œœ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

3 5

1

œ

5

œ œœ

œ œ

œ œ

6

œ œ œœœ œ # œ œ œ 12

# œœ œ

4

œœ

˙

6

1

4

œ

3

3

6

œ œ nœ # œ œ œ œ

5

5

‰ œ

6

j œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ 5 1

œ œ

œ

2

œ ? œœ œ 21 5 &

œœ œ

#œ œœ bœ œ œ

93

95

f

1 2

6

? #œ œ

œ

œ

˙

j œ

3

2

1

>˙ ? b˙

91

5 1

Molto espressivo

œ

œœœ

3

œœ

œ

œœ 4

5

œ

œ

3

4 ˙˙˙ ‰ 2 5 œ 1j 1 3 œ 1 97 Ó1 3 1 œœ œœ œœ œœ 3 5 1 3 # œ b œ œ œ ‰ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ œ #œ œ. #œ & #˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ f ƒ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ >˙˙ ? œ #œ b ˙ww ˙˙ œ œ 4 211 35 1 3 5 1 2 4 > 5 1

6

10


5 4 1

5 4 1

œœ œœ œœ œœ ˙ œ œ & Ó 100

œœ œœ œ œœ f > b ˙ww

Ó ? ˙œ œ œœ œœ

1 4 5

2 5

5 3 1

5

œ4

Œ.

‰ œ œ œ 1 5

œœ 3 1 œ. #œ j œœ œœ > œ

œ

2 1

Œ . b b œœ œœ œœ 43 œœ 108 3 œ œ œ b1 œœœœ œ . b ˙ & ˙ ? œj œ Œ

œœ œ #œ >

œ

. . . ˙ b œ œ # œœ # œ œœ ‰ # œ œJ ‰ œ ‰ œ j j bœ œ bœ œ œ bœ œ 1 Œ 2 b œ4 œ1 5

œ œ œ œ b œ œœj & ‰ œ œœ ‰ . œœ ‰ œœ J . . . œ œbœ œ ?˙ œ Œ œ5 1 œ 3 1

3 4

104

q™ 2

5 3 1

2

4

Œ

1

œ œ

5 2

œ bœ œ 3

1

3 œ1 # œ œ # œ œ 4j œ #œ œ #œ ‰˙ œœ œ œœ œ œ ‰œ J‰œ‰œ F p crescendo poco a poco b œ Œ œ œ bœ b œ œ œ4 œ œ 1 > Œ 2 5 Œ >œ œ 1 > 1 4 5 4 œ b 2 4 1 > 1 œœ œ Ó b œœ œ œ b˙ ˙ bœ b œœ œœ œœ œœœ œœœ ‰ œ J ‰ ‰ Œ ‰ J Fsempre cresc. . . . . > j ‰ œ # œ # œ œ b œœ . œ œ œ œ œ œ bbœœ œ œ 2 1 1 1 b œ Œ œ4 21 2 œ Œ 5

4 . . . 1 3 ‰ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ nœ J J 3

Œ

œ

5 1

5 2

3 j . 1 œj & bb œœ œ b œœ œœ œ‰ b b œœ ‰ œœ . J F. crescendo . √ . ? b œ b œ & b .œ œ. b .œ b œ. œ J 1 3 115

4 2

3

œ

1

5 4 3j 2 ‰ b œœ œœ œœ b œœœ œœ b œ ˙ Ó

œ

œ

Œ

œ> m. s. b œ bjœ œœ ‰ œœ 1 ‰ œ b œœ ‰Ó œœ ‰ œœ œ bœ œ ˙ .. .. .. œ bœ bœ œ b˙ œ œ œœb œ bœ Œ Œ Œ 1 2 1 2 1 3

> m. s. b œ ‰ œ bœj œ‰ ˙ bœ œ

5

4 j2 œœ 1 œœ 4 ‰ 1 b b œœœ 3 1 2 bœ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ > œ œ b œ œ bœ œœœ & b œ œ œ b œœ œ . œ Jœ J Œ .> 1 . . . . m. s. >j . f j œ > b œ n œ bœ œ j Œ bœ b˙ ? b b œœ œ œ . œ b b œœ bœ Œ Œ 1 2 2 1 2 1 4 bœ 5 5 Œ Œ bœ 111

Come prima

4 1

1

5 3 1

23 2Œ j 1 j Œ 1 ‰ j bœ bœ œ œ œ œ œ œ b œ œ b b œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ b œœ œœ # œ œ œ œ bœ ‰ >œJ >œ . bœ bœ bœ J ? Œ bœ Œ & Œ ? 2 4 1 bœ 4

11

2 4 Ó œ b b bœœœ œ œœ b n œœ œœ ‰ J >œ bœ ? Œ& bœ bœ bœ 3 1


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.comcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG445