Concert en sol menor (Gloria Villanueva), versió per a guitarra i piano

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA Concert en Sol menor versió per a guitarra i piano

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Concert en sol menor [Música impresa] : per a guitarra i piano / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (32 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: febrer 2014 ISMN: 979-0-69208-432-7 Dipòsit legal: B-5668-2014 Copyright de la música: © 2014 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


b & b 42

b & b 42

œ R F ∑

Moderato cantabile

? b b 42 &b 4

b

b & b œœ ? b b œœœ

ten.

&b

œ œ œ #œ

œœ

œ œ

œœ J

œœ

œ œœ

a tpo.

œ.

b # œœœ b & œ.

œ

œœ J

‰ œ

œ

œœ

œœœ

più calmo ed espressivo

© 2014 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œœ

œ œ œ

œœ œ œœ ∑

j œ

œ. œ œ œ œ . #œ œ œ œœœ

œœ

œ œ œ œ œ

œ

œœ

j œ J

œ œ. Jallarg.

≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈

∑ œ

œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  

10

? b Œ‰ b ˙

œœ œ œœ

œ. œ œ œ œ # œ‰ œ J

b

œ

‰ ˙

œ œœ

œ œœ J

? b b œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ   &b

≈ œ œ œ œ

# œœ

b &b œ œ œ

∑ œ

b

Gloria Villanueva

3

7

10

I

4

7

œ

q∞™ ∑

∑ œ œ œ œ œŒ

œœ œ

œœ œ


&b 13

b

b &b ˙

13

œœ œ

p sub.

? b b œœœ &b

b

&b

b

&b

b

&b

b

16

16

œœœ

19

œ

&b 22

j œ

&

œœ œ

œœ

œœ

œ.

œœ

gg œœ ggg œ

? b b # œœœ

œœ

œ

œ œ.

œœ

# œœ

œœ

œ

œ

a tpo.

œœ

œœ œ

œ

œœ

œœ

˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œœ

œœ

œ œœ œ

œ

œœ

œœ

# œœ

œœ

œ œ œœ

œ

n œœ

œœ

˙

œ

œœœ

œœ

œœ œ

œ

œœ œ

b

bb

œœ œ

? b b œœ 22

œœ œ

œœ œ œ œ

œ

? b # N œœœ b 19

œœ

œœœ

œœ œ

œœ œ

∑ j œ

œ.

poco ten.

œœ œ

œœœ

-4-

œœœ

œ # œœœ

œ

a tpo.

œœœ

œ


b

b & b œ ..

œœœ

&b 24

24

œ ? b b œœ &b 27

œœœ

œœ œ

b

œœ œ

œ

œ.

œ œœ

&b 30

œœœ

b

# œœœ

œ

œ bœ œ œ

bœ ? b œœ b

œœ œ

œœ œ

33

&

œœ œ ∑

bb

œ œ

œ.

œ # œœ

œ œœ

œ œ

œ

œœœ

œœœ

∑ j œ

œœ œ

j œ

œ

n œœœ

œœ œ

œœ œ

œ J

œœ œ

œœ œ

∑ œ

œ

œ.

b œœ œœ œ˙ œ

œœœ œœœ

b œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

j œ

b bœ œ.

œœ œ

b &b œ

&b

œœ œ

bœ p œœ œ

œ b œœ

œœœ

30

33

œ œœ

œ.

27

? b œœœ b

œ

œ œ

b &b ˙

œ

∑ ≈

? b b œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ b -5-

œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ 6

œœ œ

œœ œ

p

b œœœ

∑ œ œj œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ


&b 36

b

b & b œ nœ œ nœ œ œ #œ f 36

? b b n œœœ &b 39

39

&

b

bb

&b

# n œœœ

b

œœœ

œœ œ

œ œœœ

œœœ

œ

œœ œ

tratt.

œ

œ

œœœœ œœœœ

œœ œ

œ œœœ

n œœ œ

n œœ œ

œ œ œ œ œ

œœœœ

œœ œ ∑

œ. a tpo.

œœ œ

n œœ œ

nœ nœ.

œœ œ

œœ œ

œœ œ

n œœ œ

m.v.

œ

œœ œ

œ.

œœœœ œœœœ

#œ nœ œ n œœ œ

œ

œœ œ

b & b œ nœ œ #œ œ. œœ œ

# œœœ

œœ œ

46

? b b œœœ

œœ œ

n œœ œ

b

œœ œ

rallent.

œœ ? b b œœ

œœ œ

A œ œ œ œ œ œj œ œ

œ œ œ œ nœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ. b & œ

&b

œœ œ

42

46

dim.

? b b œœœ 42

œœ œ

œœ œ

œ

œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

-6-


&b 48

b

bœ &b œ

œ. #œ

48

p.

a

p.

ritard.

œ

œœ

œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ ? bb œ œ œ 50

&

bb

&b 50

b

T º Iº

œf

œœ œ

2 4 3

œ

&

bb

C7

œœ œ

2

2

œ

œœœ

œ

b &b 57

œ

œœ œ

b &b œ œ

œ. œ

œ

œ.

œœ

œœ

œ œ

œ

œœ œ

œ

œ œ œ j œ œ œœ œœ .. œœ œ œ œ œ œ. j œ. œ. œœ œ œœ œ ‰ œ. œ œ

œ

œ

œœ œ

# œ œ œœœ œ œ œ

œ J

œ

œ

œ

œ

œ œ

œœœ

œ

œ

œœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œœ œœ œœ > > œ> œ> œ> œ œ > œ œ œ œ sempre legato

1

0

3

57

? b œœ b

œ

œœ 5

2 3

œ

4

2

3

œ

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

4

# œ œ œœ œ œ

œœ œ

b &b œ œ œ œ œ j œ œœ ‰ œ ? bb œ œ 54

4

3

? b b 54

œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œœ œ œ j ‰ j ‰ œœ œœ œ œ œ. œ. œ. œ. 4

œœ

œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ 3

œ

π

6

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

œ

3

-7-

# œœ 3

3

6

œ

œ

œœ 3

6

œ


3

C3 œ œ ‰ #œ b œ n œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ & œ œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ 3

2

3

59

4

2

4

4

2

1

1

1

3

3

3

59

&

bb

3

œ œ œ œ œ œ œ 3

? b b œœ œ 61

&

bb n œ œ

b & b nœ œ J ? bb œ 61

6

4

# œœ

œœ

3

œ

œ œ# œ œ œ C2

3

3

œ œ œ

3

œ ‰

3

N# œœ

œ œ J

3

# œœ 3

œ

3

‰ œ

3

n œœ

œ

3 n œ # œb œ œ œ œ 3 œ œ œ n œ # œ b œ œ œ œ #œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ 3

4

4

2

3

1

3

2

1

1

1

3

œ 3

3

œ

3

œ œ

1

# œœ

# œœ

œ œ

œ œ

dim.

œ #œ

œ

2

3 œ n œ n œ ‰ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ nœ b œ œ b œ &b œ œ œœ œœ œ œ œ œ 63 b œg & b # œœ œ n œœ ggg b œœœ œ œ g ? bb œ 3 œ œ 3 œ œ 3 œ œ 3 œ J J J J 3

63

3

1

3

3

4

2

3

2

4

2

œ b œ nœ œ b n œ œ & œ#œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ 65 b & b # œœœ n œœœ œ œ 6 3 œœ œ n œ œ œ œ ? b b œj œ œ œ 3

65

3

-8-

œ

3

3

œ œœœœœœœœœœ # œ œ œ #œ œ œ œ œ

# œœ œ

j œ œ

3

2

2

3

3

3

œ

œœ œ

œœ Œ


nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ b > œ n œ b & #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ > > cresc. 67 bb œ 3 3 3 ‰ n œœ ‰ 3 œ ‰ & #œ œ œ œ nœ n˙ œ C3

3

3

67

2

3

b n œ n œ œ œ œ # œœœ b & œ œ œ œ œ 69

œ œ

b & b n ˙˙œ nœ

œœ œ

69

#œ Œ

? bb œ œ

œ ~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

œ œ

œœœ

q

43 Œ # œœ œœ œ q 43 ≈ n œ œ # œ œ F 43 Œ

œ

# # œœœ œ œ

Œ œ Œ

Œ

œ

œ

œ

1 2 3

2

.

rit.

˙.

.

42

-9-

œ œœ œ

∑ ∑

œ n œœ œ

∑ ∑

nœ œ #œ œ nœ œ #œ

œœ œ

œœ œ œœ œ œ œ œ

œœ œœ

Œ

œ œ # œ nœ

Œ

j C3 qq C 1 n œ œœ œ ‰ œ œ b n œ œ n œœ œ œ œ œ n œ 2 œœœ œ &b œ 4 œ n œ ˙. ˙ œ p . fœ rit. 75 b ˙ œ & b œ œ nœ 42 ˙ # œœ ˙. ˙

˙.

œ

n œœ œœ œ œœ œœ n œ œ œ œ œ n n œœœ ˙ œ 2

4 3

Œ ˙. nœ

œ nœ œ œ œ œ # œ nœ œ nœ nœ ≈ œ ≈ œ nœ œ

? bb Π75

œ œ

~~~~~~

œ ~~~~~

b & b n œœœ œœ n œ œ œ œ œ 72 b œ & b ≈ nœ œ nœ 72

U b œœ #œ œ U b œœ #œ

œœ œ œ

C6

2 3

œ œ

1

2

~~~~~~~ ~~~~

œ

3

~~~~~~~~~~~

? b œj b œ

3

~~~~~~~~~~~~~~~

3

? bb

3

0

4

œ n œœ œ

œ

.

˙. b n œœœ

n b œœœ Nœ œ œ œ

C5

C4

2

∑ ∑


b & b b œœœ œ 80 b &b

C3

80

? b b

œœ œ œœ œ œ œ œ

b œœ b œœ œn œ œ œ œ C2

C1

b œœœ & b n œœœ œ œ œ œ P 85 b &b ‰ j ‰ j nœ œ

&b 90

b ‰

œœ œ œ

œœ œ œ

scen

...

j œœ

? b b ‰ b n œœœ J bœ & b œœ f œ 93 b &b 93

? bb

œ

‰ œ œœ œ

œœ œ œ

n œœœ œ

œ

j œœ

œœœ J œ n œœ œ

4

œ

3

j n œ #œ

... do .

œœ J

‰ œœ œ œ

œœ œ œ

œ

œ œœ œ

∑ ∑

- 10 -

∑ ∑

b œœœ Nœ œ

n œœœ œœœ œ œ œ œ

n œœ œœ ‰ œJ ‰ œJ

n œœ œ œ

b œœ b œœ œn œ œ œ œ

œœ œ œ

C3

b œœœ œ

‰ œj ‰ œj œ œ

j ‰ j œ œ

nœ bœ b œœ n œœ œ Nœ œ œ

n œœ œœ ‰ œJ ‰ œJ

? b ‰ œœ ‰ œœ b J J b œœ & b bœ Nœ

œœ n œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰

œ n œœ œ

œœ œœ œ œ œ œ œ

85

90

œ n œœ œ

C1

4 3

j ‰ j œ œ

œ

n œœœ œ

œœ J

j œœ

œ n œœ œ

b n œœœ œ

j ‰ j œ œœ

cre

n œœ œ ‰ œJ ‰ œJ

œœ œ œ

œœ œ œ œ ...

b n œœ œ ‰ œJ ‰ œJ œœ œ œ

œœ œ œ

j #œ

j œ

œœ J

œœ J

œ

n b œœœ œ

œ

∑ ∑

...


n œœ œœ

T º Iº

3 4Œ

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~

œ œ

b &b œ ˙. 101

œ

&b

b

nœ œ

œ #œ œ

œ

œœ œ

˙.

4

Œ

A˙ ˙ ˙.

˙. œ

œœ n œœ

2

Œ

j œœ œ

œ nœ œ œ 3 n ˙œ œ œ . tratt.

.

104

104

Œ œ

Œ

j 101 œ n bb ‰ n œœ œœ n œœ œœœ œœ & œ ˙.

bnœ & b œœ œ

œœœ

# # œœœ œœ

Œ

œ nœ #œ œ œ nœ œ œ œ œ # œ nœ œ nœ nœ ≈ œ ≈ œ nœ œ

? bb Œ

? bb

œ

œ

.

‰ œ

œœ œœ

~~~~~

b & b n œœœ n œœœ œœ œœ 98 b & b ≈ œ nœ œ nœ 98

œ #œ

~~~~~

œ

# œœ œœ

~~~~~~~~~~~~~~

? b b

43 Œ œ 43 ≈ n œ

~~~~~~~~~~~

b œœ b œœ œ nœ œ œ rall.

~~~~~~~~~~

b & b b œœœ œ 96 b &b 96

C5

42 ‰ m.v. œ meno mosso 2 œ 4 #œ

œ

œ nœ

œ #œ

n œœ œœ œ œœ œœ n œ œ œ œ œ n n œœœ ˙ œ

Œ ˙. nœ . ˙. C 10 œ ~~~~~~~ œ ~~~~~~~~~~ œ ~~~~~~~~~

œ

œ

œ

42 œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6

j n œœ œ œ

2

œ # œœ œ

~~~~~~~~~

2 3 0

œ

6

œ. œœ .. œ

3 1 2

œ œœ # œœ œ œ œ 3

4 0

œœ œ

6 6 6 6 ? bb n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ # œ œ œ œ

- 11 -


107

&

bb

&b

b

&b

b

107

5

? bb œ J 109

109

&

bb

œ œ œ nœ œ > œ > œ > œ > œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ > > > > œ œ œ œ

œ

‰ #œ œ >

? bb œ J

œ

Œ œ > œ

œ J

œ œ œ œ œ > œ >

Œ ˙ ˙

Œ

bb ≈ œ œ œ n œ œ œ œ & ˙ .......segue. 112 b ∑ &b 3

bb ≈ œ œ œ n œ œ œ œ & ˙ 115 j b œJ œ b œ & ˙ ? b ˙˙ gg b

œ j œ

1

U œ

p

œ œ œ #œ œ œ œ œ

3

3 1

œœœ

- 12 -

˙ # ˙˙ ˙ œ

sempre legato

≈ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ nœ œ ‰

1 1 2 0

3

2

p

˙˙ ˙

œ œ œ œ œ #œ

œœœ

œœ œ

2

espr.

115

Œ

≈ œ œ nœ œ œ œ œ m i p a m i p ˙ a tpo.

≈ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ œ. œ J

112

? bb

C5

2

œœ œ J

œœ œ ∑

2 1 3

# ˙˙˙ ggg

œ.

œ œ

œ

cresc.

œœ œ

œ œ œ5 œ #œ

# œœœœ


b

bb

j œœ

&b 119

119

&

# œœ

œ

? b œ˙˙ . b 122

& 122

&

bb bb

,

j œ

˙˙ ˙ ∑

œ œ œ œ œ n˙ # ˙˙ ˙ ˙ 5

? bb ˙ ˙

œŸ~~~~~~~~ œ #œ

œ J

5 œ #œ œ œ œ

œ #œ

œ #œ

œœ œ

˙˙ ˙

C8 œ œœ œœ œœ œ j œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P espr. j ‰ œ ∑ ‰ œ J 4

4

3

C5 j œ bb # œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ & # œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ 126

4

4

4

1

2

3

2

b &b ‰ 126

? b b

j œ # œj

j œ

Œ

Œ

œ J

j œ

œ J

j #œ j #œ

‰ ‰

j j b nœ nœ œ œ œ b n œ œ œ ‰ ‰ & Nœ œ œ #œ œ #œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ Aœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ 129

b &b ‰ 129

? bb ‰

j œ N œj

œ J

j Nœ

j #œ

poco ten.

#œ J

- 13 -

j nœ

nœ J

a tpo.

œ œ

n n œœ œœ ..  # œœ œœ ..


b & b # œœœ œœ 132 b &b œ œ

œ œ œ œ

132

2

? b œ˙ b b œ & b # œœœ uœ 134 b & b œœ 134

136

&

bb

b &b Π136

Œ

œ

#œ œ

œ œ œP

&b

b

œ

b & b œj P ? b‰ b 138

C5

œ œ œ

œ

#œ œ

œ

œ œ œ 3

2

œœ ..  œœ ..

œœ

nœ œ œ

œ

Œ

œ œ œ

œ

œ bœ œ 2

3

œ J π ∑

j nœ

œ œ œ

4

œ

C2

C5

œ œ œ

j œ œ œ ‰ œ œ œ œ œœ

Œ

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j j Œ ‰ ‰ j #œ œ #œ #œ

1

œ

? bb 138

œ

Œ

4

œ

œ œ

soave e legmo.

? b b œœ

œ

Œ

C3

3

œ

3

2

3

œ œ œ œ œ œ œ

œ J

œ

j œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ Œ

œ

œ J - 14 -

œ œ œ 1

œ œ

œ œ œ

œ œ

Œ

œ œ œ 3

1

œ œ

œ œ œ


&b 140

b

b &b 140

? b b &b

b

&b

b

141

141

? bb &b 142

142

&

b

bb

œ

œ #œ

œ

6

œ

œ

œ

œ

œ

œ

6

œ

œ 6

œ

œ

œ

œ 6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ poco

a

œ

œ #œ

œ

poco

6

œ

œ

œ

œ

œ

6

œ

œ

œ 6

œ

œ

œ

œ 6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ cre

œ

...

œ

...

œ

œ

œ

œ

œ

œ

scen

œ

œ

œ ...

œ

œ

œ

œ

? b œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ b 6

6

143

4 3

... do .

6

6

6

6

poco rit.

œœ œœ œ œ

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

2

a tpo.

œ œ ? b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœJ œœ ˙ 6

6

- 15 -

œœ œ œœ

~~~~~~~~~~~~~~

œœ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ & #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f poco rit., 143 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b Œ œœœœœœœœœœœœ

6

œ œ œ #˙ 3

1 3

œ # œœ œœ

~~~~~~~~~~~~~~

6

2

œœœ J

1

œœœ

3

2


b & b œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ 146 j b‰ œ œ œ b & ˙ œ C3

146

2

3

4 3

2

1

? b b ‰ œœJ œœ œœ b

œ # œœ œ

œœ œ œ

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

a tpo.

œ œ

4

œ

a tpo.

œ œ

œ

6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ

ten.

œœ

6

C5

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 149 œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ & œ œ œ

&b 149

6

6

œ œ œ œ œ

3

4

2

&b 152

b

œ

œ

2

b j &b œ

œ œ 1

3

œ œ œ œ 4

œ J

œ

152

allarg.

œ # œœœ

1

3

5

? bb œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œ

œ 3

0

1

œœœ ...

œœ œ

‰ œ

1 3 2

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j œ œ ‰ œ #œ #œ œ œ œœ œ œ œ 1 3

1

1

2

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ j più calmo ed espressivo œœœ œ Œ ‰ œœœ ‰ œ. ˙

œ ? bb ≈ œ œ œ œ œ œ Œ ‰. œ R C3 156 bb œ œ œ œ œœœ & œœ œœ œœ œœ œ 156 p sub. b œœ œ &b ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 1 3 2

2

1

œ œ œ œ œ œ œ ? bb œ œ œ

œ

Œ Œ

œœ œ f œ

œ œœ œœ œ œ œ n œ # œ œœ 3

œœ

- 16 -

# œœœ

œ

œœœ

œœ œ

œ

œœ n œ œœ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ #œ

C1

Œ Œ

1

4

2

œœ œœ œ nœ œ œ œ

Œ

2


œœ bœ œ & b œœ œ œ œ 160

&b 160

b

? b b

œ n œœ b n œœœ n b œœœ b œœœ œ œ Nœ œ œ œ ∑

b & b b œœœ b œœœ n b œœœ œœ #œ œ œ œ œ b &b

poco rit.

? b b 169

&

bb

b &b

a tpo.œ

b &b C 187

? bC b

œœ œœ œ œ œ œ œ ∑

œ

œ

œ n œœ b n œœœ b œœœ œ œ Nœ œ œ ∑

∑ n œœ œ œ

œœ n œœ

œ

œ

œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j n œœ œ œ

œ # œœ œ

68

œ

68

rallent.

? bb # œ n œ œ œ œ œ b &b C

œœ œ

œ

œ n œœ œ

6

169

187

m.v. meno mosso

‰ œ

C1

j œœœ

‰ œ

166

166

œœ œœ b œœ b œœ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ

C3 C2

C5

6

6

œœœœ

6

6

6

presto e spianato

œ œ n >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ > œ œ œ œ œ 1

0

1

4

2

17

œœ 6 8

17

2‰ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> p 5

...........................segue.

1

0

1

2

1

j œ

primo tempo

4

2

q58

42 ‰˙ ˙

11

2œ 4œ

11

- 17 -

3

j œ i

œ

m

œ

œ œ

œ

a


b &b ‰ ˙ 199 bœ b & ˙ ˙ ? bb ˙ ˙ 199

3

œ

b &b ‰ ˙ &b

? b œœœ b

œ

œ

‰ ˙ œ ˙

3 2

œ œ

j œ œ

œ

œ

œ

j œ

‰ ˙

2

œ

# œœœ

œœœ ˙ j œ˙ ˙ 4

1 2 3

œ

œ

œ

œ œ œœ œ

1

œœ œ

œ.

œ

œ

- 18 -

œ œ

œœ œ

Œ

œ œœ œ

œ œ

‰ ˙

œ

œ

œ

œ

œ Œ

œ

205

b œ &b

œ

œ œœœ

œ

? bb Œ

205

œ œ

j œ

bœ Œ

b & b # œœœ œ

2

œ

œ

202

202

j œ

œ

œ

œ

œœ œ œ

œ

œ

œ

œ

j œ œ

œ

œ

œ

œ

œ˙ ˙˙ ˙

œœ œ œ

1 2 4

3

œ œœ œ œ rallent. œ œ œ œ œ

œœ œ

œœ œœ

U˙ ˙˙ œ

œ

U œœ œœ œœ U œ


II e œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 3 ‰ b œ & 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ j ∑ j & b 38 œœ œœ œœ .. #œ œ œ. j j œ œ œœ œœ ? b 83 ∑ œ. œ œ ‰ ‰ œ. j 5 œ œ œ &b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Larghetto espressivo 4

2

2

1

2

&b

5

?b

œœ .. œ.

œœœ ...

œ. œ.

œ. œ. œ

œ

œ œ &b œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ 9

&b 9

4

3

œœ .. œ.

œœ .. œ.

? b œ. œ.

j œ

‰ œ J

œ

œ

œ œ

œ œ

3

œ

œœ œœ

œœ .. œ.

œ

œ œ ‰ #œ œ C6

- 19 -

œ œ

3

# œœœ ...

œ. œ.

3

œœ œ

œ. œ.

œ œ

C3 œ œ œ œ œ œ œ ‰ #œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ b & œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ 13 poco rit. œ ‰ b œ & #œ . # œœœœ .... œœ œ œœ .. J ‰ . œ œ ?b œ. œ œ. ‰ ‰ J œ. 13

œœœ

œ

œ œ

œ

œ

œ

‰ œ œ œ œ œ ‰ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œœœœ ... œ . ‰

œ œ

œ

œ

# œœœœ .... #œ ‰

œ œ


& b #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ 18

23

& b œJ

œ

18

?

œ. b œ. œ

œ

œ œœ .. œ. œ.

œ

œ

œ

œ

œ J

œœœ ... œ.

œ

œ

œ

œœ œ

‰ œ J

œ œ œ œ &b ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 22

4

1

3

œ

œ J

œ &b 22

œ œ œ œ ? b œœœ .. œ

œ

œ

œ J

œ

œ

j # œœœ . g œ .. ggg

cresc.

œ œ œ œ œ # œ ≈ œ œ. œ œ œ œ œ.

œ

œ

œ

j C3 œ œ #œ œ 4 # œ ‰ œ œ b œ œ œ 8 ‰ #œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ j 26 œ œ œ œ œ œpiù . tranquilloœ œ œ 4 œ œ. œ œ b . & #œ œ 8 œ. œœœ .. œœœœ . 48 # œœœ ? b œœ .. œ 26

ee

0

1

4

2

3

4

3

1

j j # œ œ ‰ ‰ & b œ# œ œ œ œ n œ œ œ # œ n œ œ œ œ 29 #˙ b & #œ Œ # œœ œ œ n œœ ? b # œœœ  œ C7

29

4

3

#œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ # œœœœ œ bœ œ œ b œ #œ œ œœ œ C3

C1

2

3

4

œœ œ - 20 -

œœ œ

œ

œœ œ

Œ œ

b œœ bœ

3

œœ

sotto voce

s.v.

#œ œ

œœ œ œ


œœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ F œœœ œœ œœœ œ œ

œ & b œ œ œ œ œ œ œ œ # œœœœ Œ œ C3

32

4

4

3

&b 32

œœœ œ

Œ œ

?b œ œ

& b 68

œœœ

œ # œœœ

œ

Œ

35

œ.

j œ Œ. Œ.

&b

39

&b 39

œ.

Œ

œ

&b 43

& b œœœ ... nœ . 43

? b œ. œ.

œ

œ P b b œœœ bœ

2

j œ

cantabile

œ œœ .. œ.

n œœ ..

œœ ..

b œœ ..

≈ ≈3 n œœ œœ œ œœ œ

œ œ 3

j œ œ. œ œ

# œœœ ...

∑ œœ

œ

n œœ ..

j œ n œ œ œ œ œ # œœœ œ œ œ ggg œ Œ. gœ nœ. Œ. œ. œ.

œ

n œœ œœ œœ œœ œ œ

j œ # œœ .. œ œ

œ

3

poco più mosso

œ J

˙. ? b n ˙˙ ..

œ

& b 68 œ . œœ .. ? b 86 Œ œ. 35

b œœ b œœ b œœ œœ œœ

C4

Œ.

œ œ œj œ œ œ œ œœ .. œ.

n œn œ b œ. œ œ

# œœœ ...

˙˙ .. œ nœ J ˙. ˙.

b # œœœ ... ∑

- 21 -

n œœœ ...

œœ .. œ.

œ

œ œ. œ œ J

b œœ .

b œœœ ...

j j œ œœ . œ n œœ .. œ.

œ.

j # œœœ . œ œ œ # œœ œ . œ .. poco rit. œ. œ. œ œ œ œ #œ J

68 68 68


j j r r œ & b ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œœ œœ 47

C1

a tpo.

3

4

4

1

2

&b 47

œ

? ‰ b œ.

3

Œ.

Œ

œ. Œ.

œ.

j bœ

œ.

œ

œ . Œ J œ

Œ.

animato

œ. œœ

∑ œ ∑ œ ∑ œ ∑ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 51 œ œ œ œ œ œ œJ œ œ. œ œ œ . ∑ Œ Œ b & J J J J

&b 51

?b

4

5

6

1

2

0

˙˙˙ ...

œœœ ...

Œ

j œ œ # œœ jœ œ œ b œ . œ œ œ Œ œœ œœ œœœ œœ œ ∑ Œ œœ œœ œœ œ œœ . ‰ Œ &b œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ FŒ J f 56 ∑ ∑ ∑ ∑ &b

C5

56

4

1

2

3 4

?b

œœ 61 b œ &b œ

C8

&b 61

?

b

œœ œ œ

œœ n œ .. œœ .. # œ # œœ . 38 Œ. œ. œ œ œ œ œœœœœœ

2 3

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑

C5

4 3

poco rit.

∑ ∑

a tpo.

rit.

∑ ∑

38 Œ

œ. œ œ œ nœ œ œ œ . N œœ .. b b œœœ .. œ.

molto legato ed espressivo

œ. 3 n œœ .. 8 - 22 -

œ#œ Nœ. œ œ œ

œœœ ...


&b

67

&b &b 73

œ.œ

?b

œœ œ œ ∑

rit.

79

?b

2

1

# œœ .. œ. œ.

a tpo.

œ nœ œ

œ nœ œ

œ.

œœ .. œ.

j œœ # œœ œ œ œ œ J ∑

j œœ # œœ œ œ œ œ J ∑

C7

# œœ œœ # b œ œ & œ. &b

bœ. a b œœœ ... mi b œ . pp

79

œ œ # œœ # œ

3

3

C6

œ. bœ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œœœ ... œœœ ...

&b œœœœ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ ? b 67

73

>j œœœ œœ

3

2

4

œ œ. N œ bœ œ 6 œ œ œ 8 Nœ Œ. #œ Œ. œ œ. œ più animato j # œ 6 ‰ ‰ Œ. ∑ 8 #œ ‰ ‰ Œ. J 68 ∑ ∑ (a 2 batt.)

œœ .. œ. œ.

#œ œ œ Œ œ J ∑

œ œ œj œ œœ # œœœ œ bœ œ. œ œ J ∑ ∑

œœ .. œ. œ.

>j œœ œ œ œ œ. ∑

C6

4

4

2

1

3

2

3

œ œ œ œ œ œ ∑

T º Iº œ œ . œ œ œ œ œ œœ œœ œ . 3 œ œ œ œ ‰ œœ œ &b œ 8 œ œ œ œ œ œ Œ. #œ Œ. œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ rallent. 85 3 j ∑ ∑ ∑ ∑ &b 8 œœ œœ j œ œ 38 ?b ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ 85

œ.

4

2 3

4

3

1

2

3

- 23 -


&b 90

&b 90

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ ‰ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ 2

#œ ? b œœ ‰

œ

j œ j œœ

œœ .. œ. œ. œ.

œ œ &b ‰œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ 94

3

2

&b ‰ ?b ‰ œ J

94

&b 98

œ œ

œœœ œ œ œœ

& b #œ . œœ .. 98

?b

œ. œ.

? b œJ

œ

& b œœ .. œ. 102

œ

œ

œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 4

3

œœ .. œ. œ. œ.

œœ .. œ. ‰

j œ

œ

œ

œ œ

C6

2

4

3

‰ ‰

œœ œ œ 

j œ

œ. œ.

œ œC 3 œ œ C 6 œ ‰ ‰ œœ œœ œ ‰ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ

œ. C5

œœ œ

# œœœœ ....

&b ‰ œ J 102

œ

œœ .. œ. œ. œ.

œœœ ...

‰ ‰

œ ‰ 1

œ J

œœœ

œ.

œ

# œœ . œ

œ

œ

œœ ‰ œ œ œ # œ œ œœ œ œœ œ ≈ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ. 1

2

1

2

1

0

2

2

6

1

1

0

4

2

5

ad lib.

- 24 -


& b ‰ #œ œ œ#œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 106

1

1

2

4

3

a tpo.

&b ‰ 106

1

3

4

molto legato ed espressivo

?b

#œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ #œ œœ œ œ œ œ œœ œ

C2

œ œ #œ œ œ œ

3

j œ

œ

4

3 1 2

#œ.

œ œ œ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ œ

j œ 110 œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ b n œ œ A œ œ œ œ œ & œœ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ C7

2

4

4

4

2

3

2

1

3

2

&b ‰ 110

j œ

œ

? œ œ œ œ œ œ b

œ

œ

nœ œ œ œ œ

# œœ # œ œ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œ œ & b # œ # # œœ œ œ œ œ 114

4 2

4 2

1 2

1

3

2

&b

3

114

œœœ

?b ‰ œ. &b & b N œœœœ ...

œ

?b ‰ œ.

œ

1

4 2 3

3

∑ œ

œœ .. œ.

œ

Aœ œ œ œ œ

4 3 2

œ.

œ #œ # œœœ ...

œ. ‰

œ

2

3

‰ œ.

1

1

œœ œ

œœ

œ. ∑

œ # # œœ œ

œ

# # œœœœ œ

œ

œ. ‰ œ

œ

2

1

accell.

œ.

118

118

1 2

1 2

œ.

3

j œ #œ # œ n 3œ œ œ œ3 œ œ3 œ œ 3 œ œ œ 3 3 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ. - 25 -

œ. ‰

œ

œ

C5


&b

122

œ #œ ≈ œ œ œ j œ œ 3 œ œ 3 œ 3 œ œœ # œ œ # œ œ œœ œ Aœ œ œ œ œ J accell. œœœ ... j # œ . œ œ œ Œ œ. œ œ œ. J

&b ?b

3

3

3

122

œ

& b #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 126

4

œ

& b œœœ ... 126

œ œ œ œ œ œ œ œ 1

3

2

œ.

&b ‰ œ Aœ œ œ œ # œ œ œ Nœ 129

1

3

2

& b # œœœ ... ? b Aœ. 129

2

1

3

4

2

3

4

1

bœ. œœ ..

3

? b œ.

œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ #œ

1

œœ .. œ.

œœ

œœ ..

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

œ &b ‰ œ œ #œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b œœj

œ

0

nœ.

132

132

2

# œœœ ...

œœ ..

? b œ. œ.

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ m.v. œ # œœœœ. .. .

1

œœ .. œ.

- 26 -

4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4 8

œœ ..

48

# œœ ..

48


&b 135

&b 135

œ 48 # œœ œ œ J semplice 4 8 ˙ # ˙œ

œœ œ

2

1 3

0

? 4 b 8

&b

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

‰ œ œ

‰ # ˙˙ ˙

œœ

142

˙

& b ˙œ˙ ˙ 142

?b

œ

œ

œ

œ #œ œ

œ

œ

˙˙˙

œ œ j œ œ

œœ œ

œ

œ.

œ

œœ œœ œ b & œ œ. J 138 &b ˙ ˙˙ ?b œ Œ

œ J œ Œ

œ

138

œ J

œ

œ

œ

œœœ

1 2 3

2

‰ ˙

œ

j # œ œ 4

3

œ

2

œœ

œœœ

0

˙œ˙˙ œ

œœœ

œ

˙ # ˙œ

œœ ˙

j œ # œœ

œ œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

j œœ œ

œ

œ

œ

˙

œ œ j œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

‰ # ˙˙ ˙

œ

œ œ œ œ ‰ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1

3

1

4

2

Œ

œœ

œ.

‰ ˙

œœ œ

œ.

j j œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ & b œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 145

3

1

4

3

2

&b Π145

? ‰ b ˙

œ.

œœ œ

Œ

# ˙˙ ‰ ˙

j œ

œ - 27 -

‰ ˙

œ.

œœ œ


j œ œ œ œ œ ‰ & b #œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 148

Œ

& b # ˙˙ 148

?b ‰ ˙

j œ

œ

‰ ˙

œœ œ

œ.

# ˙˙ ‰ ˙

# ˙  & b #œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ smorz. 151

& b # ˙˙ 151

?b ‰ ˙

œœ .. ‰ œ. ˙

j œ

œ

harm. 7

# ˙˙˙

œ

j œ

œ

œœœ œ

U Œ Œ U Œ

œ  œ

œ

III

U Œ

q j j j j C2 jœ ˙ œœœ œ œœœ œœ j # # c # œ œœœ j j j œ & œ œ #œ œ œ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ deciso Allegro vivace 1

1 3 2

4

4

2

1

## c ‰ œ & œ œ œ ? ## c œ ‰ Œ J

œ

œ

Œ œ œ

œ œ ‰ œj œ œ œ œ - 28 -

œ œ œ Œ Œ

œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙˙

‰œ œ œœ œ ˙˙


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com